Sie sind auf Seite 1von 25

See

discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/263657746

Vlkerwanderungszeitliche Artefakte aus dem


Schwarzmeergebiet in der Sammlung Pierre
Mavrogordato

Article January 2010

CITATIONS READS

0 124

All content following this page was uploaded by J. Bemmann on 05 July 2014.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


monumenta archaeologica barbarica
series gemina
tomus II

Gwka Germanina z tzw. wzem swebskim z ataszy uchwytu kocioka z Czarnwka, pow. Lbork
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU DZKIEGO
FUNDACJA UNIWERSYTETU DZKIEGO
FUNDACJA MONUMENTA ARCHAEOLOGICA BARBARICA
PASTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W WARSZAWIE

TERRA
BARBARICA
Studia ofiarowane
Magdalenie Mczyskiej
w 65. rocznic urodzin

DWARSZAWA 2010
Redakcja tomu
Agnieszka Urbaniak, Radosaw Prochowicz
Ireneusz Jakubczyk, Maksim Levada, Jan Schuster

Opracowanie graficzne
Ireneusz Jakubczyk, Radosaw Prochowicz

Skad i amanie
Radosaw Prochowicz

Okadka/obwoluta
Jan Schuster, Maksim Levada

Instytut Archeologii Uniwersytetu dzkiego


Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
Autorzy

ISSN 1644-8774
ISBN 978-83-928887-5-8 (IAU)
ISBN 978-83-927585-1-8 (FMAB)

Druk: drukarnia Janusz Bieszczad, ul. Moszczenicka 2, 03-660 Warszawa


Siegmar von Schnurbein
Liebe Magda! 7

Bibliografia prac Magdaleny Mczyskiej 9

Od redakcji 16

Teresa Dbrowska
Pierwsze spotkania 23

in occidentem Germaniam

Matthias Becker
Frauen und Fibeln 29

Jan Bemmann
Vlkerwanderungszeitliche Artefakte aus dem Schwarzmeergebiet
in der Sammlung Pierre Mavrogordato 41

Michel Kazanski, Anna Mastykova


Les tombes de chevaux chez les fdrs de lEmpire dOrient sur la cte est de la mer Noire (IIe-VIe s.) 57

Jrg Kleemann
Im Westen nichts neues? 73

Achim Leube
Wolf von Seefeld ein Menschenschicksal in nationalsozialistischer Zeit der Jahre 19361945 79

Ulla Lund Hansen


Perlen und Perlenmode Perlen als sozialer und familirer Indikator 87

Michael Mller-Wille
Deponierungen von Tieren und Tierteilen in Siedlungen der Rmischen Kaiserzeit
zwischen Elbe und Main drei Beispiele: Haferwisch, Bremen-Rekum und Kelsterbach 97

Heino Neumayer
Ein kaiserzeitlicher(?) Goldarmring aus Helgoland 107

Dieter Quast
Ortbandzwinge der Goldgriffspathen-Gruppe aus Topornica bei Zamo (woj. lubelskie) 119
nunc de Suebis dicendum est

Jacek Andrzejowski, Tomasz Rakowski, Katarzyna Watemborska


Emaliowana zapinka tarczowata z Jartyporw nad Liwcem 133

Marcin Biborski, Piotr Kaczanowski


Celtycki miecz z Mazowsza 155

Vadim Belvec, Anna Bitner-Wrblewska


Batyjskie czy gockie? Wisiorki wiaderkowate wariantu Ptroviy-viliai 167

Tomasz Bochnak, Patryk Frankowski


Brzowy aerofon z Malborka: carnyx, lituus czy olifant? 179

Aleksander Bursche
Monety rzymskie z Illerup dal 197

Adam Cieliski
Stratygrafia pozioma trzech cmentarzysk z cichego kcika kultury wielbarskiej 211

Katarzyna Czarnecka
Metalowe pojemniczki tzw. Amulettendose w europejskim Barbaricum 229

Grzegorz Domaski
Zrnicowanie obrzdku pogrzebowego kultury luboszyckiej 239

Alicja Gazowska
Znaleziska z okresu rzymskiego z terenu Ukrainy
w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 251

Anna Juga-Szymaska, Pawe Szymaski


Prowincjonalnorzymska zapinka tarczowata z Czerwonego Dworu koo Godapi 261

Maciej Karwowski
Sptantike Glasarmringe aus Niederleis in Niedersterreich 283

Andrzej Kasprzak
Grb z wiecem kamiennym na cmentarzysku kultury wielbarskiej
w Miechcinie, pow. Koobrzeg 301

Andrzej Kokowski
Nieznana cz skarbu bursztynu z Basonii 309

Jerzy Kolendo
Roman Bronze on the Territory of Barbaricum. On a Find of a Military Diploma from Ukraine 315

Bartosz Kontny
Odwrotna strona medalu, czyli w kwestii konstrukcji zapinek szczeblowych sw kilka 321

Bartosz Kontny, Magdalena Natuniewicz-Sekua


Jedziec bez gowy et alii,
czyli znaleziska ostrg z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach 333

Piotr uczkiewicz
Rzadki okaz fibuli oczkowatej typu A 45 z Lubelszczyzny. Drgw, pow. Ryki, woj. lubelskie 347
Henryk Machajewski
Wczesnorzymski pochwek z Troszyna, pow. Kamie Pomorski 357

Andrzej Maciaowicz
Interesujcy zesp grobowy z nowych bada na cmentarzysku kultury przeworskiej
w Gobiewie, pow. Nidzica (d. Taubendorf, Kr. Neidenburg) 367

Renata Madyda-Legutko, Judyta Rodziska-Nowak, Joanna Zagrska-Telega (Krakw)


Zote wisiorki z cmentarzyska ludnoci kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, gm. Sanok 387

Magdalena Natuniewicz-Sekua
Unikatowy, brzowy dzban rzymski w stylu egiptyzujcym z Weklic nowe odkrycia 397

Barbara Niezabitowska-Winiewska
Klamerka esowata z okolic Swaryczowa, gm. Komarw-Osada, pow. Zamo 417

Wojciech Nowakowski
Nrdlich der Olsztyn-Gruppe. Die vlkerwanderungszeitlichen Grberfelder an der mittleren Alle 423

Micha Parczewski
Cmentarzysko z okresu rzymskiego w miejscowoci Leszno, pow. Warszawa-Zachd 433

Mirosaw Pietrzak, Franciszek Ronowski


Kilka uwag o obrzdku pogrzebowym w kulturze wielbarskiej w okresie wpyww rzymskich
na przykadzie cmentarzysk w Pruszczu Gdaskim, stan. 7 i 10, woj. pomorskie 439

Mirosaw Rudnicki
Zesp zabytkw z grobu 368 w Kosewie. Uwagi ponad 100 lat po odkryciu 445

Agnieszka Ruta, Anna Strobin


Materiay kultury wielbarskiej z cmentarzyska w Krzykosach, woj. pomorskie 457

Pter Tomka
ber ein Haus und eine Fibel 475

Magorzata Tuszyska
Interesujcy pochwek kobiecy z cmentarzyska
w Kamienicy Szlacheckiej na Pojezierzu Kaszubskim 489

Jozef Zbojnk
Zur Problematik der Zierscheiben des frhen Mittelalters 497

hic Suebiae finis

. , .
509

.
xo p ( ) 517

.
535
.
557

.
c 595

.
603

.
607

. , . , .
- V . . . 631

quod Femina dominatur

Aldona Andrzejewska, Aleksander Andrzejewski


Elementy uzbrojenia kultury przeworskiej z Otoczyna na Kujawach 647

Maria Magdalena Blombergowa


Stefan Sylwerjusz Cybulski badacz i nauczyciel kultury greckiej i rzymskiej 18581937 653

Lucyna Domaska, Seweryn Rzepecki, Micha Gra


Wstpne wyniki bada cmentarzyska kultury przeworskiej
w Pikutkowie stan. 28, gm. Brze Kujawski 659

Lucyna Domaska, Seweryn Rzepecki, Karolina Kot, Magdalena Piotrowska


Budowla halowa z Polesia, stan. 1, gm. yszkowice 673

Marian Gosek
Problem przeywania si pnorzymskich fibul z podwinit nk
na stanowiskach z kulturowymi elementami sowiaskimi 687

Tadeusz Grabarczyk
O odkryciu zaplecza osadniczego nekropoli odrzaskiej 693

Radosaw Janiak
Czy w Mciszewicach odkryto kolejny pochwek kultury wielbarskiej? 697

Andrzej Janowski, Tomasz Kurasiski, Kalina Skra


Midzy natur a kultur. Znaleziska skamieniaych zbw rekina i prba ich interpretacji 703

Jerzy Maik
Tkaniny importowane z Imperium w kulturze wielbarskiej 713

Tomasz Olszacki
Kazimierz Wielki jako ksi europejskiego Trecenta. Szkic do portretu 719

Maciej Pawlikowski, Monika Baszczak, Agnieszka Urbaniak


Badania mineralogiczne zjawiska korozji przedmiotw z brzu
Stanowisko Babi D-Borcz, powiat Kartuzy 731
Mariusz Rychter
Elementy konstrukcyjne domu ryglowego z okresu wpyww rzymskich
odkrytego na stanowisku nr 1w Krcieszkach 745

Jan Schuster
Germanische Spinnrocken im nrdlichen Mitteleuropa 755

Jerzy Sikora
Najstarszy horyzont wczesnoredniowiecznych obiektw grodowych w Polsce Centralnej.
Prba identyfikacji i interpretacji zjawiska 767

Justyn Skowron
Forma odlewnicza z osady w Rawie Mazowieckiej, stan. 3, woj. dzkie
kilka sw o uytkowania oowiu w kulturze przeworskiej 785

Kalina Skra
Przyczynek do bada nad podwjnymi grobami szkieletowymi
w obrzdowoci pogrzebowej kultury wielbarskiej 791

Ilona Skupiska-Lvset
On the Fecundity Deities of Syro-Palestine. The Quadesh Type 809

Adrianna Szczerba
Rzecz o niezwykych kobietach
(Dziaalno archeologiczna Marii Butrymwny i Katarzyny Skaryskiej) 813

Lubomira Tyszler
Panna z Deszczyna
terra sigillata z cmentarzyska pod Gorzowem Wielkopolskim 819

Krzystof Walenta
Monety antyczne na terenie tzw. Ziemi chojnickiej 829

Agnieszka Urbaniak, Ireneusz Jakubczyk, Radosaw Prochowicz


Bdc mod lekark 833
TERRA Barbarica
Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, Tomus II
d-Warszawa 2010

Jan Bemmann

Vlkerwanderungszeitliche Artefakte aus dem Schwarzmeergebiet in der


Sammlung Pierre Mavrogordato

Antiken und Altertmer aus der Schwarzmeerregion, Regionen auf wenig Verstndnis (vgl. die Stellungnahme
insbesondere von der Krim, finden sich nicht nur in von A. I. Ajbabin, E. A. Hajredinova 2001).
den groen Museen der Welt wie im Louvre in Paris
und dem Metropolitan Museum in New York, sondern Der Sammler und Altertumshndler Pierre Mavro-
auch in zahlreichen kleineren Museen und Privat- gordato

sammlungen verstreut ber den ganzen Globus. Viele Die Sammlung Mavrogordato befindet sich heute im
Sammlungen, so auch die hier vorzustellende, sind Museum Schloss Glcksburg in Rmhild, Sdthringen
bereits im 19. und frhen 20. Jahrhundert zusammen- (G. Schrner, H. Schrner, J. Bemmann 2010). Der
getragen worden, in einer Zeit, zu der die Gesetzge- Grnder der Sammlung, Pierre Mavrogordato, wurde
bung zum Schutz der Denkmler und die Etablierung am 29. Juni 1870 in Nikolaev (russ.), dem heutigen
der Archologie als Wissenschaft noch in ihren An- Mikolav (ukr. ), das rund 100 km nordstlich
fngen steckten. Diese Zeitphase ist mit grundstzlich von Odessa entfernt liegt, geboren2. Er stammt aus einer
anderen Mastben zu bewerten als das gut organi- wohlhabenden griechischen Familie, die ursprnglich
sierte Raubgrberunwesen, das insbesondere in der auf der Insel Chios ansssig war, aber spter nach Kon-
Ukraine von den hchsten Reprsentanten des Staates stantinopel und an die nrdliche Schwarzmeerkste
geduldet und gefrdert wird und in den letzten zwei umsiedelte. In Odessa besuchte er von 1883 bis 1892
Jahrzehnten zu verheerenden Verwstungen und Aus- das Gymnasium und die Universitt und wurde dort
plnderungen bedeutender Fundsttten gefhrt hat. Verwaltungsratsmitglied und Schatzmeister der bereits
Umso rgerlicher ist es, dass die Aufkufer dieses Raub- 1839 gegrndeten Kaiserlichen Gesellschaft fr Ge-
gutes durch die ffentliche Prsentation der Fundstcke schichte des Altertums (F.Balodis 1948, 175). Mavro-
noch geadelt werden1 und auch renommierte Museen gordato interessierte sich schon frh in hohem Mae
und Forschungseinrichtungen solche kontextlosen Ar- fr Archologie, so finanzierte er 1904 Ausgrabungen
tefakte erwerben. Wissenschaftler, die mit solchem in der rmischen Stadt Tyras (heute Blgorod-Dnstrov
Fundgut arbeiten, stoen bei Kollegen in den betroffenen skij [-]) sowie in Pantikapaion
(Ker), Gursuf und Olbia, darberhinaus nahm er sieben
1
So wurde die Sammlung Platonow, die ausschlielich aus
Jahre an den Ausgrabungen in Pompeji teil. Eine be-
modern ausgeraubten ukrainischen Fundpltzen gespeist wur- deutende Rolle spielte Mavrogordato als Sammler und
de, 2006 in einem Gebude auf dem Gelnde des Museums fr Verkufer von Antiken. So gingen beispielsweise aus
Historische Kostbarkeiten der Ukraine, Kiev, und 2008 im
Nationalmuseum in Warschau ausgestellt. Auf amerikanischer 2
Zur Person: Mitteilungen der Gemeinde der Steinsburgfreun-
Seite vgl.: Treasures 1991, 58 ff. de N. F. 6, 2002, 4546; G. Schrner 2008.
Jan Bemmann

dem skythenzeitlichen Ogyz-Kurgan, Ukraine, geraub- 27.12.1929 einen Teil seiner Antikensammlung 253
te goldene und silberne Schmuckstcke durch seine Exponate dem im selben Jahr neu erffneten Steins-
Hnde (R. Rolle 1979, 99). Ein Groteil der griechi- burgmuseum als Schenkung bergab, das fr die
schen und rmischen Stcke sdrussischer Provenienz Prsentation der Funde vom Gleichberg am Fundort
vornehmlich Terrakotten im Suermondt-Ludwig- konzipiert worden war. Nach dem Tod Mavrogordatos
Museum in Aachen stammt aus der Sammlung Mav- erfolgte jedoch die Schlieung der Antikensammlung,
rogordato (K. Sporn 2005, 10, 189ff., 234, 240ff.). spter die Auflsung und Verwahrung im Magazin.
Dem British Museum London verkaufte er rund 150 Ende der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts wurde
Objekte, die vornehmlich von der Krim stammten, an der grte Teil der Sammlung in die Staatlichen Mu-
Pierre Morgan verkaufte er einen Glaskrug mit einer seen Meiningen berfhrt. Mit der Rckfhrung der
Apollo und Daphne-Darstellung, der aus einem Grab Sammlung Mavrogordato als Dauerleihgabe der Mei-
aus Ker stammt und sich jetzt im Corning Glas Mu- ninger Museen/Kulturstiftung Meiningen in das Mu-
seum befindet. Zwischen 1941 und 1943 verkaufte er seum Schloss Glcksburg in Rmhild sind die Expo-
dreimal Artefakte u. a. aus Olbia an das Rmisch- nate seit 2007 wieder der ffentlichkeit zugnglich6.
Germanische Museum in Kln3 und besa auerdem
Verbindungen zu dem berhmten Sammler Johannes Die Sammlung Pierre Mavrogordato umfasst vor allem
Freiherr von Diergardt, dessen Kollektion sich eben- antike Kleinkunst, also Keramik, Glas, Terrakotten,
falls im RGM Kln befindet4. llampen, Metallgerte, Schmuck sowie einige antike
Bereits 1903 bot er den Berliner Museen Antiken zum und byzantinische Mnzen. Auer den Fundstcken
Kauf an. Diese Verbindung intensivierte sich, nachdem aus der griechisch-rmischen Mittelmeerwelt weist die
er 1905 im Zuge der politischen Unruhen Russland Sammlung als zustzliche Besonderheit Schnallen,
verlie und nach Berlin bersiedelte5. Eine intensive Fibeln und Pferdegeschirrbestandteile des 2. bis 7.
Freundschaft verband ihn bald mit Robert Zahn, zuerst Jahrhunderts n. Chr. auf. Auch wenn der Entdeckungs-
Assistent, spter Direktor der Berliner Antikensamm- ort der Fibeln nicht vermerkt wurde, so mssen sie
lung. 1915 fand eine Ausstellung zur ostgotischen Kunst nach ihrer Formgebung zu urteilen aus dem nrdlichen
in Berlin statt. Mit Theodor Wiegand, dem Direktor der Schwarzmeergebiet, dem nrdlichen Kaukasusvorland
Berliner Antikenmuseen, unternahm er im Jahr 1918 und insbesondere von der Krim stammen. Fr die
eine Reise von Simferopol nach Olbia. In Berlin mach- Schnallen und Trensenknebel wird ausnahmslos Ker
te Mavrogordato auch die Bekanntschaft von Alfred als Herkunftsort angegeben. Durch diese Integration
Gtze, dem Ausgrber der eisenzeitlichen Hhen weniger spektakulrer Stcke aus Bunt-, selten aus
siedlung auf dem Kleinen Gleichberg bei Rmhild. Edelmetall, gewinnt die Sammlung Mavrogordato an
Dieser weckte sein Interesse an der Region sdlich des Aussagekraft, lassen sich in diesen Gegenstnden des
Thringer Waldes, die damals zum Herzogtum Sachsen- Alltagsbedarfs doch die kulturellen Vernderungen im
Meiningen gehrte. Herzogin Charlotte von Sachsen- Nordschwarzmeergebiet und die Beziehungen zwi-
Meiningen ernannte Pierre Mavrogordato, der 1915 die schen Rom/Byzanz einerseits und den sogenannten
deutsche Staatsbrgerschaft erhalten hatte, am 1. April Barbaren wie Sarmaten, Goten und Hunnen anderer-
1916 zum Hofrat und am 24. Juli 1917 zum Geheimrat. seits exemplarisch studieren.
Obwohl Mavrogordato seinen Hauptwohnsitz noch in Dem Interessensschwerpunkt der Jubilarin entspre-
Berlin hatte, verbrachte er seitdem jhrlich mehrere chend sollen hier die Metallartefakte aus dem 4. bis 7.
Monate in Rmhild, wo er 1910 die dem Steinsburgmu- Jahrhundert prsentiert werden, um sie auch einer
seum benachbarte Villensiedlung Pierato grndete, bis breiteren Fachffentlichkeit bekannt zu geben.
er 1936 dorthin endgltig bersiedelte und am 29. Mrz
1948 verstarb. Neben seiner Ttigkeit als Altertums- Katalog der Metallartefakte
hndler ist besonders seine vielfach ausgezeichnete 1. Silberne Bgelfibel (Abb. 1:1), aus Kopfplatte Stck
Position als Philatelist hervorzuheben. ausgebrochen. Halbrunde Kopfplatte, am Scheitelpunkt
ein aufgeschobenes profiliertes Blech; massiver Bgel
Die Freundschaft zu Gtze, die Beziehung zu seiner mit dreieckigem Querschnitt, am Ansatz und nach
neuen Heimat und die Bitte von Brgermeister Grie-
bel waren auch der Anlass, dass Mavrogordato am 6
Unter der Leitung von Kerstin Schneider, Museum Schloss
Glcksburg in Rmhild, und Gnther Schrner, Friedrich-
3
Freundliche Mitteilung von Frau F. Naumann-Steckner, RGM Schiller-Universitt Jena, wird die Verffentlichung eines Ge-
Kln. samtkataloges vorbereitet. Mein Dank geht an die beiden Or-
4
I. G. Damm, 1988, 66 Anm. 4, zu dem Diadem von Tiligul. ganisatoren fr die Mglichkeit, im Rahmen des Projektes die
5
Hierzu und zum folgenden insbesondere G. Schrner 2008, 123f. Metallartefakte bearbeiten zu drfen.

42
Vlkerwanderungszeitliche Artefakte aus dem Schwarzmeergebiet in der Sammlung Pierre Mavrogordato

Abb. 1. Bgelfibeln aus der Sammlung Mavrogordato, ohne Fundort. 1 Kat.-Nr. 1, 2 Kat.-Nr. 2, 3 Kat.-Nr. 3, 4 Kat.-Nr. 4.
Zeichnungen Theresa Brockmeier.

43
Jan Bemmann

Aussparung zu schlieen auch am Ende ein umgeleg- 5. Silbernes Bgelfibelpaar (Abb. 2), stark korrodiert,
ter Draht mit Rillen verziert; rhombische, leicht dach- Rnder z. T. ausgebrochen, bei a) fragmentarische
frmig gewlbte Fuplatte, am Ende und an den Spiralkonstruktion und Achsstbe. Rechteckige Kopf-
Lngsseiten je ein berhalbkugeliger Zierniet, kurzer, platte mit erhhtem Mittelteil, so dass ein hausfrmi-
offener Nadelhalter, am Ansatz Einbuchtung durch ger Umriss entsteht, an den Schmalseiten je ein um-
Abnutzung. An der Bgelunterseite Feilspuren. Spiral gebrtelter mit einer doppelten Zickzacklinie verzier-
achse luft durch dnnen Steg, rechts mit 11,5 und ter Blechstreifen, durch den die beiden auf der Unter-
links mit 10 Windungen erhalten, kurze untere Sehne, seite verlaufenden bronzenen Stbe gefhrt worden
profilierte, zusammengekniffene Bnder um die Achsen sind, im Zentrum der Kopfplattenunterseite befindet
enden gelegt. Lnge 8,04 cm, Kopfplattenbreite 3,25cm, sich eine vermutlich aufgeltete, profilierte Achshal-
Kopfplattenhhe 2,05 cm, Bgellnge 2,04cm, Fu- terung, Spirale besitzt je zwei Umwicklungen, auf der
lnge 4,2 cm, Fubreite 1,65 cm, Nadelhalterlnge Fuunterseite verlief ehemals wohl auf ganzer Lnge
1,4cm, Spirallnge 4,2 cm, Hhe 1,54 cm, Gewicht eine Nadelscheide; halbkreisfrmiger hohler Bgel mit
12,05 g. Inv.-Nr. AN 316b (G. Schrner, H. Schrner, gerundet V-frmigem Querschnitt, an Bgelansatz und
J. Bemmann 2010, 86, Abb. 5). -ende je ein aufgenietetes, nur zum Teil erhaltenes,
palmettenfrmiges Blech, die Niete fehlen jetzt; ge-
2. Silberblechfibel (Abb. 1:2), untere beiden Drittel des streckt-zungenfrmiger Fu mit dachfrmigem Quer-
Fues wahrscheinlich deutlich zu lang ergnzt. Halb- schnitt. a) Lnge 13,7 cm, Kopfplattenbreite 5,1 cm,
runde Kopfplatte, am Scheitelpunkt ein Fortsatz, darum Kopfplattenhhe 3,0 cm, Bgellnge 3,9 cm, Fulnge
gelegt profiliertes, knopfartig gestaltetes Silberband; 8,0 cm, Fubreite 2,55 cm. Inv.-Nr. 316d. b) Lnge
massiver Bgel mit dreieckigem Querschnitt, an Bgel- 13,6 cm, Kopfplattenbreite 4,95 cm, Kopfplattenhhe
ansatz und -ende ein umgelegter Silberdraht mit Rillen- 2,9 cm, Bgellnge 3,8 cm, Fulnge 7,9 cm, Fubreite
gruppen verziert, nicht geperlt; Fu mit grter Breite 2,4 cm. Inv.-Nr. 316e.
im oberen Drittel, kurzer, offener Nadelhalter. Spirala-
chse luft durch se, Spirale rechts mit acht, links noch 6. Ein Paar bronzene Trensenknebel (Abb. 3:1.2), auf
mit sechs Windungen erhalten, rechts mit Abschluss wie der Innenseite flach, Spitze als Polyeder geformt, dar
am Scheitelpunkt der Kopfplatte, fehlt links. Lnge erh. unter zwlf Riefen, zwei Durchbohrungen fr den
5,02cm, Lnge rek. 8,8 cm, Kopfplattenbreite 2,74 cm, Bgel, dazwischen eingepasst das bronzene berfang-
Kopfplattenhhe 1,5 cm, Bgellnge 1,8 cm, Nadelhalter stck des eisernen Gebisses, Mundstck mit sechsecki-
lnge 1,3 cm, Spirallnge 3,2 cm, Fubreite 1,5 cm, gem Querschnitt, trapezfrmiges Knebelstck endet in
Hhe 1,6 cm, Gewicht 12,79g. Inv.-Nr. II 2766. abgesetztem quergerippten Endwulst. a) Lnge 8,73cm,
Breite 1,57 cm, Gebisslnge 3,9 cm, Gewicht 25,07 g.
3. Silberne (?) Bgelfibel (Abb. 1:3), vermutlich ge- b) Lnge 8,67 cm, Breite 1,56 cm, Gebisslnge 3,98cm,
gossen, mit starker Korrosionsschicht berzogen, Gewicht 25,26 g. Inv.-Nr. II 2785ab, 278.
Nadelapparat fehlt vollstndig. berhalbrunde Kopf-
platte, auf der Rckseite Spuren eines ehemals ange- 7. Gegossene, einteilige Schnalle aus Buntmetall.
lteten (?) Mittelstegs; dreikantiger, hohler Bgel, am Rechteckiger, facettierter Rahmen mit einziehenden
Ansatz festkorrodiertes Kettenfragment aus Bronze- Seiten; umgelegte trapezfrmige Riemenkappe mit fnf
draht; gestreckt-rhombische Fuplatte, leicht dachfr- Nietstiften mit flachen halbrunden Kpfen, Riemen
mig gewlbt. Lnge 9,44 cm, Kopfplattenbreite 3,9cm, kappe ausgebrochen; bandfrmiger, im Rahmen zu
Kopfplattenhhe 2,34 cm, Bgellnge 2,6 cm, Fuln- einem hohen Rechteck erweiterter Dorn. Lnge 6,8cm,
ge 5,3 cm, Fubreite 1,96 cm, Hhe noch 1,4 cm, Rahmenbreite 3,73 cm, Dornlnge 2,9 cm, Kappen-
Gewicht 11,45 g. Inv.-Nr. AN 316a. breite 3,8 cm, Gewicht 26,75 g. Inv.-Nr. 267, II 2774
(Abb. 4:1).
4. Bronzene Blechfibel (Abb. 1:4), Nadelhalter fehlt,
Spirale bis zur Unkenntlichkeit korrodiert. berhalb- 8. Gegossene, einteilige Schnalle aus Buntmetall.
runde Kopfplatte; sehr kurzer, flacher, hohler Bgel Annhernd D-frmiger, stark verdickter, facettierter
mit gerundet dreieckigem Querschnitt; flacher, unpro- Bgel; umgelegte spitzovale Riemenkappe, in der drei
portional rhombischer Fu. Lnge 7,35 cm, Kopfplatten Nietstifte mit halbrundem Kopf sitzen; in der Spitze
breite 3,27 cm, Kopfplattenhhe 2,35 cm, Bgellnge Dorn mit halbrundem Querschnitt, an der Basis schmal
2,0 cm, Fulnge 4,2 cm, Fubreite 2,3 cm, Nadellnge und bandfrmig, am bergang mit drei Querriefen
4,34 cm, Hhe noch 1,35 cm, Gewicht 8,29 g. Inv.-Nr. verziert. Lnge 5,65 cm, Rahmenbreite 3,66 cm, Dorn-
AN 316c. lnge 2,8 cm, Kappenbreite 3,04 cm, Gewicht 32,84g.
Inv.-Nr. 268, II 2775 (Abb. 3:3).

44
Vlkerwanderungszeitliche Artefakte aus dem Schwarzmeergebiet in der Sammlung Pierre Mavrogordato

Abb. 2. Bgelfibelpaar aus der Sammlung Mavrogordato, ohne Fundort. 1.2 Kat.-Nr. 5.
Zeichnungen Theresa Brockmeier.

45
Jan Bemmann

Abb. 3. 1.2 Trensenknebel Kat.-Nr. 6, 3 Schnalle Kat.-Nr. 8, 4 Schnalle Kat.-Nr. 9, 5 Schnalle Kat.-Nr. 10.
Zeichnungen Theresa Brockmeier.

9. Einteilige, leicht nierenfrmige Schnalle aus Bunt- rundstabiger verdickter Bgel, gleichbreiter Dorn mit
metall. Umgelegte Silberblech-Riemenkappe, in der halbrundem Querschnitt und erhabenem Viereck an
drei Nietstifte mit flachem halbrundem Kopf sitzen; der Basis. Lnge ca. 3,5 cm, Rahmenbreite 4,13 cm,

46
Vlkerwanderungszeitliche Artefakte aus dem Schwarzmeergebiet in der Sammlung Pierre Mavrogordato

Dornlnge 2,24 cm, Kappenbreite 3,6 cm, Gewicht 17. Ovale, einteilige Schnalle aus Buntmetall. Offene
17,58 g. Inv.-Nr. 266, II 2773 (Abb. 3:4). Achse, verdickter, facettierter Bgel, bandfrmiger, facet
tierter Dorn, von der Basis abgesetzt, Dorn greift ber den
10. Einteilige Schnalle aus Buntmetall. Dreiviertelrund- Rahmen. Lnge 2,0 cm, Breite 3,55 cm, Dornlnge
er, leicht verdickter Rahmen; schmalrechteckige umge- 2,45cm, Gewicht 10,25 g. Inv.-Nr. 279, II 2786 (Abb.4:9).
legte Riemenkappe, Silber, mit einem zentral sitzenden
Nietstift, rundstabiger, an der Basis abgeschnittener 18. Rundliche, einteilige Schnalle aus Buntmetall.
Dorn, Spitze greift ber den Rahmen. Lnge 3,05 cm, Verdickter Bgel, bandfrmiger Dorn, zur Basis leicht
Rahmenbreite 1,48 cm, Dornlnge 1,7cm, Kappenbreite abgesetzt, greift ber den Rahmen. Lnge 2,14 cm,
1,25 cm, Gewicht 3,64 g. Inv.-Nr. 270, II 2777 (Abb.3:5). Breite 2,2 cm, Dornlnge 2,8 cm, Gewicht 6,32 g.
Inv.-Nr. 288, II 2795 (Abb. 4:10).
11. Ovale, einteilige Schnalle aus Buntmetall. Umge-
legte taschenfrmige, blecherne Riemenkappe mit einem 19. D-frmige bis ovale, einteilige Schnalle aus Bunt-
flachen, zentral sitzenden Nietstift, Dorn mit flach halb- metall. Stark verdickter Bgel, kolbenartig zulaufender
rundem Querschnitt, greift ber den Rahmen, vor der Dorn mit halbrundem Querschnitt, greift ber den Rah-
Basis eine breite Rippe. Lnge 3,38 cm, Breite 2,26 cm, men, abgesetzte, bandfrmige Basis. Lnge 1,76 cm,
Dornlnge 1,7 cm, Kappenlnge 2,26 cm, Kappenbreite Breite 2,1 cm, Dornlnge 2,1 cm, Gewicht 6,33 g.
2,23 cm, Gewicht 6,41 g. Inv.-Nr. 281, II 2788 (Abb.4:2). Inv.-Nr. 275 a, II 2782a (Abb. 4:11).

12. Gegossene, einteilige Schnalle aus Buntmetall. 20. Ovale, einteilige, silberne Schnalle. Runder Bgel-
Umgelegte taschenfrmige Riemenkappe, in welcher querschnitt, taillierter Dorn mit flach halbrundem Quer-
drei Nietstifte sitzen; ovaler verdickter facettierter Rah- schnitt, bandfrmige Basis abgesetzt, Dorn greift ber
men, gleichbreiter Dorn mit halbrundem Querschnitt Bgel. Lnge 1,48 cm, Breite 2,35 cm, Dornlnge 1,8cm,
und erhabenem Viereck an der Basis. Lnge 3,0 cm, Gewicht 4,58 g. Inv.-Nr. 275 b, II 2782b (Abb.4:12).
Rahmenbreite 2,54 cm, Dornlnge 1,85 cm, Kappen-
breite 2,5 cm, Gewicht 10,23 g. Inv.-Nr. 265, II 2772 21. Ovale, einteilige Schnalle, wahrscheinlich aus
(Abb. 4:3). Silber. Verdickter Bgel, annhernd gleichbreiter Dorn
mit abgeschnittener Basis und halbrundem Querschnitt,
13. Runde, einteilige Schnalle aus Buntmetall, Riemen Dornspitze greift ber den Rahmen. Lnge 1,6 cm,
kappe fehlt. Runder Bgelquerschnitt, rundstabiger, Rahmenbreite 2,2 cm, Dornlnge 2,02 cm, Gewicht
zur Spitze sich verjngender Dorn, greift ber den 6,8 g. Inv.-Nr. 263, II 2770 (Abb. 4:13).
Rahmen, Dornbasis abgesetzt. Lnge 1,7 cm, Rahmen-
breite 1,85 cm, Dornlnge 2,06 cm, Gewicht 3,97 g. 22. Einteilige, rundovale Schnalle aus Buntmetall.
Inv.-Nr. 272, II 2779 (Abb. 4:5). Achse abgesetzt, Bgel verdickt, der rundstabige Dorn
greift ber den Rahmen, Basis abgeschnitten. Lnge
14. Ovale, einteilige, silberne Schnalle, ehemals um- 1,84 cm, Rahmenbreite 2,2 cm, Dornlnge 2,33 cm,
gelegte Riemenkappe fehlt. Verdickter Bgel, gleichbrei Gewicht 7,23 g. Inv.-Nr. 271, II 2778 (Abb. 4:14).
ter Dorn mit halbrundem Querschnitt, von der band
frmigen Basis abgesetzt, Dorn greift ber den Rahmen. 23. Einteilige Schnalle aus Buntmetall. Abgesetzte Ach-
Lnge 1,32 cm, Breite 2,35 cm, Dornlnge 1,6 cm, se, breiter, ovaler Rahmen, bandfrmiger Dorn, greift
Gewicht 2,5 g. Inv.-Nr. 275 c, II 2782c (Abb. 4:6). ber den Bgel, blecherne, umgelegte, taschenfrmige
Riemenkappe mit einem zentralen, fehlenden Niet, Kap-
15. Ovale, einteilige Schnalle aus Buntmetall, von pe an einer Seite ausgebrochen. Lnge 2,73cm, Rahmen
einer umgelegten Riemenkappe nur Fragmente erhal- breite 2,12 cm, Dornlnge 1,4 cm, Kappenbreite noch
ten. Verdickter Bgel, gleichbreiter Dorn mit halbrun- 1,87 cm, Gewicht 4,53 g. Inv.-Nr. 273, II 2780 (Abb. 5:1).
dem Querschnitt, zur Achse abgesetzt. Lnge 1,6 cm,
Breite 2,32 cm, Dornlnge 2,0 cm, Gewicht 5,8 g. 24. Nierenfrmige, einteilige Schnalle aus Buntmetall.
Inv.-Nr. 291, II 2798 (Abb. 4:7). Abgesetzte Achse, facettierter, nicht massiver Rahmen,
gleichbreiter, bandfrmiger Dorn. Lnge 1,33 cm,
16. Nierenfrmige, rundstabige, einteilige Schnalle aus Rahmenbreite 2,38 cm, Dornlnge 1,54 cm, Gewicht
Buntmetall. Bandfrmiger Dorn mit Rippen vor der 3,51 g. Inv.-Nr. 264, II 2771 (Abb. 5:2).
schmaleren Basis, greift ber den Rahmen. Lnge
1,46cm, Breite 2,77 cm, Dornlnge 1,94 cm, Gewicht 25. Nierenfrmige, einteilige Schnalle aus Buntmetall.
4,83 g. Inv.-Nr. 282, II 2789 (Abb. 4:8). Abgesetzte Achse, fragmentarischer bandfrmiger

47
Jan Bemmann

Abb. 4. Schnallen und ein Grtelbeschlag. 1 Kat.-Nr. 7, 2 Kat.-Nr. 11, 3 Kat.-Nr. 12, 4 Kat.-Nr. 33, 5 Kat.-Nr. 13,
6 Kat.-Nr. 14, 7 Kat.-Nr. 15, 8 Kat.-Nr. 16, 9 Kat.-Nr. 17, 10 Kat.-Nr. 18, 11 Kat.-Nr. 19, 12 Kat.-Nr. 20,
13 Kat.-Nr. 21, 14 Kat.-Nr. 22. Zeichnungen Theresa Brockmeier.

48
Vlkerwanderungszeitliche Artefakte aus dem Schwarzmeergebiet in der Sammlung Pierre Mavrogordato

Abb. 5. Schnallen. 1 Kat.-Nr. 23, 2 Kat.-Nr. 24, 3 Kat.-Nr. 25, 4 Kat.-Nr. 26, 5 Kat.-Nr. 27, 6 Kat.-Nr. 28,
7 Kat.-Nr. 29, 8 Kat.-Nr. 30, 9 Kat.-Nr. 31, 10 Kat.-Nr. 32. Zeichnungen Theresa Brockmeier.

Dorn, facettierter, hohler Bgel. Lnge 1,55 cm, Brei- aufkorrodiertem Textilband (?), in der Kappe zwei Niet
te 2,75 cm, Dornlnge 1,7 cm, Gewicht 3,04 g. Inv.-Nr. stifte mit umgebogenen Enden. Lnge 2,5 cm, Breite
289, II 2796 (Abb. 5:3). 2,14 cm, Dornlnge 1,9 cm, Gewicht 6,68 g. Inv.-Nr.
290, II 2797 (Abb. 5:4).
26. Gegossene, rechteckige, einteilige Schnalle aus
Buntmetall. Rahmen facettiert mit vertiefter Dornrast, 27. Einteilige Schnalle aus Buntmetall. Abgesetzte
stabfrmiger, hochgebogener Dorn mit dreieckigem Achse, verdickter Bgel mit viereckigem Querschnitt
Querschnitt, rechteckige Riemenkappe mit einem und pointiertem Scheitel, Dorn mit dreieckigem Quer-

49
Jan Bemmann

schnitt und drei Rippen vor der abgeschnittenen Basis, an Bgelansatz und -ende zhlen zwei Exemplare
greift ber den Rahmen. Lnge 2,8 cm, Breite 3,32 cm, (Abb. 1:1.2). Fr das nhere Umfeld sei auf hnliche
Dornlnge 3,54 cm, Gewicht 20,48 g. Inv.-Nr. 284, Fibeln aus Tanais (), Grab 3/1990 (T. M. Arse-
II2791 (Abb. 5:5). neva, S. I. Bezuglov, I. V. Toloko 2001, 35, Taf.
40:487.488, 92:1127), Ker () (I. P. Zasetska
28. Ovale, einteilige Schnalle aus Buntmetall. Verdickter 1993, Taf. 4, 48:222, 55:303) und Skalistoe (),
Bgel, breiter, sich verjngender Dorn, an der Basis Grab 485 (E. A. Vejmarn, A.I.Ajbabin 1993, 123, Abb.
abgeschnitten, greift ber den Rahmen, halbrunder 90:1) verwiesen. Eine im Museum von Chersones
Querschnitt. Lnge 1,46 cm, Rahmenbreite 2,6 cm, aufbewahrte Fibel hnlicher Ausprgung, aber ohne
Dornlnge 1,65 cm, Gewicht 5,47 g. Inv.-Nr. 262, II2769 Zierniete in der Fuplatte, bildete Kazanski ab (1998,
(Abb. 5:6). 332, Abb. 1:6) und sah das Stck in Verbindung mit
der ernjachov-Kultur stehend. Weitere Vergleichsst-
29. Ovale, einteilige Schnalle aus Buntmetall. Verdick- cke aus der Region stellten M. Kazanski (2002b) und
ter Bgel, stabfrmiger, auf der Unterseite flacher I. Gavritukhin (2002, 158, Abb. 8) zusammen. Zier-
Dorn, greift ber den Rahmen, an der Basis abgeschnit- niete in den Eckpunkten der Fuplatte weisen wenige
ten. Lnge 1,5 cm, Breite 2,0 cm, Dornlnge 1,88 cm, Silberblechfibeln auf, wie z.B. diejenige aus Lazo, Grab
Gewicht 5,33 g. Inv.-Nr. 275 d, II 2782d (Abb. 5:7). 28, Moldawien (I. Gavrituchin 2002, 159, Abb. 9:1;
vgl. auch ebd. 165, Abb. 15:22). Die beiden Fibeln aus
30. Gegossene Schnalle aus Buntmetall. Feste Riemen- der Sammlung Mavrogordato (Abb. 1:1.2) knnen der
kappe, Typ D 22; ovaler Rahmen mit viereckigem Gruppe D der Klassifikation von Kokowski zugeordnet
Querschnitt, Dorn mit Hcker an der Basis, kreuzfrmi werden, er pldierte fr eine Datierung in die Stufe C3/
ger Riemenkappe mit einer se auf der Rckseite. D1 (A.Kokowski 1996). Bierbrauer datierte vergleich-
Lnge 3,58 cm, Rahmenbreite 2,32 cm, Dornlnge bare Fibeln in die Phase D1 (V. Bierbrauer 1991, 564
1,94cm, Gewicht 10,7g. Inv.-Nr. 261, II 2768 (Abb.5:8). ff.), die absolutchronologisch zwischen 370/380 bis
400/410 n. Chr. anzusetzen ist (ebd. 582).
31. Gegossene Schnalle aus Buntmetall. Herzfrmig
durchbrochene Riemenkappe, Typ E 8, auf deren Rck Das Silberblechfibelpaar mit Zierleisten an den Schmal
seite sich zwei stegfrmige sen befinden; ovaler seiten der Kopfplatte, palmettenfrmigen aufgenieteten
Rahmen mit viereckigem Querschnitt und zwei sen- Blechen an Bgelansatz und -ende sowie einem ann-
frmigen Fortstzen, durch welche die Achse verluft, hernd gestreckt zungenfrmig ausgeformten Fu, auf
stabfrmiger Dorn mit einem Hcker vor der Basis. dessen Rckseite eine Nadelscheide oder ein Verstr-
Lnge 4,05 cm, Breite 2,44 cm, Dornlnge 1,8 cm, kungsblech auf ganzer Lnge verluft, findet gute Ent-
Kappenlnge 2,67 cm, Kappenbreite 1,64 cm, Gewicht sprechungen in dem reichen Fundbestand von Drso
10,8 g. Inv.-Nr. 286, II 2793 (Abb. 5:9). (A. V. Dimitriev 1982, 71, Abb. 1:811). Auch zu der
eher dachfrmig denn halbrund gestalteten Kopfplatte
32. Gegossene, einteilige Schnalle aus Buntmetall. lassen sich Stcke aus Drso anfhren (A.V.Dimitriev
Leicht nierenfrmiger Rahmen und wappenschildfrmi 1982, 72, Abb. 1:1418). Weitere Exemplare stammen
ge Kappe mit zwei senstegen auf der Rckseite, Kappe aus Ker, Kammergrab 78/1907 Bestattung 4 (M. Ka-
mit zwei kreisfrmigen und einer nierenfrmigen Durch zanski 1996, 576, Abb. 8:8, 13), aus Bid (),
brechung, Dorn mit hochrechteckigem Querschnitt und Grab57 (A. V. Pnkov 2002) und Grab 100 (A.V.Pn
Hcker an der Basis, Dornspitze greift ber den Rahmen. kov 2001, 211, Abb. 5:22). Bierbrauer ordnete vergleich-
Lnge 3,8 cm, Rahmenbreite 2,6 cm, Dornlnge 1,75 cm, bar gefertigte und geformte Fibeln in seine Phase D2b
Gewicht 8,81 g. Inv.-Nr. 269, II 2776 (Abb. 5:10). bzw. Laa/Pusztabakod (V. Bierbrauer 1991), die abso-
lutchronologisch etwa dem mittleren Drittel des 5.
33. Grtelring aus Buntmetall, in runder Blechzwinge Jahrhunderts entspricht (vgl. auch P. Prohszka2003).
hngend, mit einem dezentralen flachen Nietstift. Lnge
2,93 cm, Ringdurchmesser 1,87 cm, Zwingenlnge Zwei Bgelfibeln aus Bronzeblech mit berhalbkreis-
1,81cm, Gewicht 7,13 g. Inv.-Nr. 287, II 2794 (Abb.4:4). frmiger Kopfplatte und niedrigem Bgel finden ihre
besten Vergleichsstcke in den Regionen nrdlich des
Kaukasus (A. K. Ambroz 1980). Zu der Fibel unbe-
Datierung der Artefakte kannten Fundorts (Abb. 1:4), deren rhombische Fu-
Zur Gruppe der Silberblechfibeln mit halbrunder Kopf- platte eine hochliegende grte Breite besitzt und einen
platte, gestreckt-rhombischer Fuplatte mit kurzem, Bgel, dessen Unterseite mit der Kopf- und Fuplatte
nicht extra angesetztem Nadelhalter mit Perldrahtzier einen gemeinsamen Abschluss bildet, lsst sich eine

50
Vlkerwanderungszeitliche Artefakte aus dem Schwarzmeergebiet in der Sammlung Pierre Mavrogordato

Fibel aus Kumbulta, Nord-Ossetien (A. K. Ambroz paion im berfangguss hergestellte Mundstcke. Die
1980, 9, Abb. 3:10) anfhren. Dem anderen bronzenen bronzenen gegossenen, 9,3 cm langen Knebel aus
Exemplar (Abb. 1:3) knnen Stcke aus Zadalisk Sacharna Golovka wurden 1952 beim Ausheben eines
() (M.P.Abramova 1997, 81, Abb. 52:15) Wasserleitungsgrabens gefunden und stammen aus
und Kumbulta (M. P.Abramova 1997, 84, Abb. 55:6) einem zerstrten Nischengrab des bei dieser Gelegen-
zur Seite gestellt werden. heit angeschnittenen Grberfeldes, das in der Nhe von
Inkerman, nordstlich von Chersones, liegt (V. V.Bo-
Die beiden Trensenknebel aus Ker (Abb. 3:1.2) ge- risova 1959, 188). Der bronzene, das eiserne Mund-
hren zu einer Formengruppe, deren obere geriefelte stck am Ende umfassende Abschnitt ist 4,2 cm lang,
Knebelhlfte in einem polyedrischen, leicht nach auen der polyedrische Abschlussknopf ist leicht nach auen
gebogenen Abschlussknopf endet, und deren flache, gebogen, die Flche bis zu den beiden Durchlochungen
sich verbreiternde untere Hlfte einen geriefelten Wulst fr die Aufnahme eines Bgels ist mit Querriefen ge-
besitzt. Die B-frmige oder rechteckige se fr die fllt, der untere Abschluss durch eine Wulst verdickt.
Riemen des Kopfgestells wurde in die beiden Durch- Somit entspricht diese Trense bis hin zur Konstruktion
lochungen des Knebels eingezapft und hat sich in der und Form des Mundstckes der hier abgebildeten. Das
Regel nicht erhalten. Nach A. K. Ambroz (1989) be- Knebelpaar aus Zavetnoe ist weniger gut erhalten
schftigte sich vor allem I. R. Ahmedov (1996; 1997a) (A.rmolin 2006, 14, 23, Abb. 29:9.10). Nur noch an
mit diesen Knebeltrensen und unterschied vier Varian- einem Knebel haben sich der leicht nach auen gebo-
ten (I. R. Ahmedov 1997a). Dieser feinen Einteilung gene polyedrische Abschlussknopf und die darunter
soll hier nicht gefolgt werden, mit Ausnahme seiner anschlieenden 12 bis 13 Querriefen erhalten. Die
Variante 4, in der bandfrmige, durchgehend querge- untere sich verbreiternde Knebelhlfte ist unvollstndig
riefelte Knebel zusammengefasst wurden (I. R. Ahme berliefert, so dass offen bleiben muss, ob auch hier
dov 1997a, 14), die in ihrer Gestaltung deutlich von der Abschluss durch eine Wulst verstrkt war. Die
den anderen Stcken abweichen und deshalb nicht Fundortangabe Pantikapaion erhlt durch das Stck
diesem Trensentyp zugeordnet werden sollten. Dazu aus Zavetnoe, das von Aleksandr rmolin auf einem
zhlen die Exemplare aus Grab 55 von Zaree () Trdelmarkt von Einwohnern der Region erworben
IV, (I. R. Ahmedov 1997a, 14, 16, Abb. 1:7; 1997b) wurde (A. rmolin 2006, 14, 23, Abb.29:9.10), und
und Grab 110 aus Borok-2 () (I. Ahmedov 2006), das Verbreitungsbild (Abb. 6) eine gewisse Absiche-
die einen abgeknickten, abgesetzten polyedrischen rung. Die Verbreitung dieser Trensenknebel beschrnkt
Abschluss haben. Das Grab55 von Zaree 4 datierte sich auf die Krim und das nrdliche Kaukasusvorland
Ahmedov in das 6.Jahrhundert, vermutlich in dessen (I. R. Ahmedov 1996, 42, 235, Abb.56). Aus Sdost-
zweite Hlfte (I. R.Ahmedov 1997b), spter korrigier- und Mitteleuropa sind solche Knebeltrensen bisher
te er den Zeitansatz in die zweite Hlfte des 5. Jahr- nicht bekannt geworden. Das Grabinventar aus Ler-
hunderts (I. Ahmedov 2006, 340). Diese beiden bisher montovska Skala, zu dem alleine drei Trensen zhlen,
bekannt gewordenen Exemplare liegen zudem nrdlich jedoch nur eine des hier interessierenden Typs, wird in
des Verbreitungsschwerpunkts der hier interessieren- die zweite Hlfte des 5. und den Anfang des 6. Jahr-
den Stcke. Unbercksichtigt bleibt weiterhin ein Paar hunderts datiert (M. Kazanski, A. Mastykova 2007,
Trensenknebel aus Nikopol () am Unterlauf 175178, 182, Abb. 25). Etwa dem selben Zeitraum
des Dnjepr, die 1906/07 ins RGZM Mainz kamen ordnete Kazanski auch die Pferdebestattung 4 von
(D.Quast 2007, 52 Anm. 84). Sie besitzen zwar einen Djurso zu (M. Kazanski 2002a, 151, 153, Abb. 12:112).
polyedrischen Abschlussknopf, jedoch fehlen das Ahmedov datierte diese Trensen in die zweite Hlfte des
verstrkte Ende des unteren flachtrapezfrmig ausge- 5. und das 6. Jahrhundert (I.R.Ahmedov 1997a; 2006,
formten Knebels und die charakteristische Querrippung 339).
des Oberteils, das auerdem gleichmig nach auen
gebogen wurde7. Sie fgen sich besser in eine zweite Von ihrer Zeitstellung und ihrer Form her fllt die
ebenfalls von Ahmedov zusammengestellte Psalien- Schnalle mit der rechteckigen Riemenkappe mit fnf
form ein (I. R. Ahmedov 1996, 234, Abb. 55:812). in Wrfelaugenmanier verteilten Nieten und dem
Mehrere Exemplare dieser Formengruppe, die Ah- deutlich verbreiterten Dorn aus dem Rahmen der hier
medov erst 2006 als Typ Sacharna Golovka-Lermon- behandelten Schnallen (Abb. 4:1). Zieht man das Stan-
tovska Skala bezeichnete (I. Ahmedov 2006, 339), dardwerk von Madyda-Legutko zu Rate, kmen allen-
besitzen wie das hier abgebildete Stck aus Pantika- falls Schnallen der Form G 25 als Parallelen in Frage
(R. Madyda-Legutko 1987, 51, Taf. 15), die jedoch
Fr Ausknfte zu diesem Stck und die berlassung einer
7 durch ihre hochrechteckige Riemenkappe deutlich
Zeichnung danke ich Dieter Quast, RGZM, herzlich. abweichen und typisch fr die westbaltische Kultur

51
Jan Bemmann

Abb. 6. Verbreitung der


Trensen vom Typ Sacharnaja
Golovka-Lermontovskaja.
Skala nach I. R. Ahmedov
(1996) mit Ergnzungen,
Nachweise in Fundliste.
Graphik Gisela Hhn

sind. Sie datieren in die Phase B2 und B2/C1. Die mung, jedoch besitzen sie einen ovalen und nicht einen
Schnalle der Form G14 aus dem westbaltischen Kul- nierenfrmigen Bgel (M. Mamalauc 2005, 57, 120
turkreis hat ebenfalls einen vergleichbar verbreiterten Nr. 141, 142). Hinzuweisen ist weiterhin auf eine
Dorn, sie wird in die Stufe B2 datiert (R. Madyda- Schnalle aus Sgvr, die J. Tejral (1997, 323, Abb.2:15)
Legutko 1987, 48, Taf. 14). bereinstimmende Stcke in das letzte Drittel des 4. Jahrhunderts datierte.
verffentlichte vor wenigen Jahren Vasilev und wies Zur Schnalle mit der taschenfrmigen einen Kragen
sie germanischen Kriegern aus dem Ende des 2. und aufweisenden Riemenkappe, in der drei Niete sitzen
Anfang des 3. Jahrhunderts zu (A. A. Vasilev 2005, (Abb. 4:3), und geradem Dorn sind Vergleichsfunde in
290, Abb. 2:1.10). Aufgrund seiner Seltenheit habe ich sptsarmatischen Bestattungen wie beispielsweise aus
mich entschlossen, dieses Stck hier trotz seines h- Kipek, Kabardino-Balkaria, Kurgan 13 (I. Bna 1991,
heren Alters bekannt zu geben. 183, Abb. 70:b) oder Nejsac (), Grab 152
Eine ganze Reihe von kleinen runden oder ovalen (I.N.Hrapunov 2003, 335, Abb. 4), oder Ker, Grab
Schnallen mit verdicktem Bgel, aus Buntmetall oder Messaksoudi (F. Beck, M. Kazanski, F. Vallet 1988,
Silber gefertigt, lassen sich je nach lokalem Kontext 64, Abb. 1:16.23) anzutreffen und legen eine Datierung
in die sptsarmatische Zeit (I. N. Hrapunov 2002), in in das 4. Jahrhundert nahe.
die Endphase der ernjachov-Kultur (B. Magomedov Schnallen mit runder Riemenkappe und einem zentral
2001; M. ukin u.a. 2006, 404, Abb. 119124) oder sitzenden Niet (Abb. 4:2) sind typisch fr das 5.Jahr
die hunnenzeitlichen Hinterlassenschaften (M. ukin, hundert und lassen sich vermutlich nach einer ausfhr-
M. Kazanski, O. Sharov 2006, 394, Abb. 109) einordnen licheren Analyse auf die erste Hlfte des 5. Jahrhunderts
(I. P. Zasetska 1993, Taf. 3; V. . rokin, A.A.Trufa- einengen. Hier sei auf das nahezu identische Exemplar aus
nov 2007). Gehuft treten sie vom Ende des 4. bis Luistoe, Grab 75 (A. I. Ajbabin, S.A.Muld, E.A.Haj
gegen Mitte des 5. Jahrhunderts auf. Ihre weitrumige redinova 1997, Abb. 9; A. I. Ajbabin, E. A. Hajredinova
Verbreitung lsst sich exemplarisch an dem Stck 2009, 46, Abb. 25) und die bersicht bei ukin
(Abb. 3:5) aufzeigen, zu dem gleichartige Schnallen (M.ukin, M. Kazanski, O. Sharov 2006, 394, Abb.
sowohl aus Drso bei Novorossijsk (A. V. Dimitriev 109:13) hingewiesen.
1982, 95, Abb. 10:14) und Tanais an der Donmndung, Mit zwei Exemplaren sind ovale Schnallen mit
Grab 44/1985 (T. M. Arseneva, S. I. Bezuglov, I.V.To verdicktem Bgel und kolbenfrmigem Dorn mit ab-
loko 2001, 27 f., Taf. 22:314) als auch aus Untersie- geschnittener Basis vertreten (Abb. 5:6.7). Vergleich-
benbrunn in Niedersterreich bekannt geworden sind bare Stcke aus Luistoe, Kammergrab 54 und Ker
(W. Kubitscheck 1911). Auf der Krim sind Schnallen werden mit guten Grnden in die erste Hlfte des
dieses Typs beispielsweise aus Ker (I. P. Zasetska 5. Jahrhunderts datiert (I. P. Zasetska 1993, 75 f.,
1993) und Luistoe (A. I. Ajbabin, E. A. Hajredinova Taf.49:230.235; A. I. Ajbabin, E. A. Hajredinova 2009,
2009) berliefert. 39, Abb. 21).
Zu der Schnalle (Abb. 3:4) lassen sich ebenfalls Zwei Schnallen, die durch einen nierenfrmigen
Vergleichsstcke aus der Sptphase der ernjachov- Umriss, eine abgesetzte Achse, einen facettierten,
Kultur anfhren. Die beiden Exemplare aus Izvoare hohlen Bgel und einen schmalen gleichbreiten, band-
zeigen auf den ersten Blick eine groe bereinstim- frmigen Dorn charakterisiert sind (Abb. 5:2.3), finden

52
Vlkerwanderungszeitliche Artefakte aus dem Schwarzmeergebiet in der Sammlung Pierre Mavrogordato

ihre besten Vergleichsstcke in Bestattungen aus Ker nachweisen (M. Schulze-Drrlamm 2009, 30 ff.,
(I. P. Zasetska 1993, Taf. 3:46; M. Kazanski 1996, 577, Abb. 12). Trotz etwas abweichender Typdefinition
Abb. 9:4.1719), die in die zweite Hlfte des 5. und die kommt E. Riemer (2000, 274 Fundliste 5) zu einer
erste Hlfte des 6. Jahrhunderts datiert werden knnen. hnlichen Datierung dieser Form.
Dem Typ A 11 nach M. Schulze-Drrlamm (2002, Sehr hufig sind ovale Miniaturschnallen mit festem
23 ff.) mchte ich die Schnalle Kat.-Nr. 27 (Abb. 5:5) kreuzfrmiger Riemenkappe vom Typ D 22 im stli-
zur Seite stellen. Genauso wie die Schnallen dieses chen Mittelmeerraum und auf der Krim anzutreffen
Typs besitzt sie einen herzfrmigen Umriss, eine klar (M. Schulze-Drrlamm 2002, 193 ff.). Aufgrund von
abgesetzte Achse, einen in Hhe der Dornrast ausge- Vergesellschaftungen mit Mnzen in Grbern und
zogenen Rahmen, der zum Scheitelpunkt hin an Brei- Siedlungsschichten knnen sie in die erste bis frhe
te und Hhe zunimmt und einen annhernd gleichbrei- zweite Hlfte des 7. Jahrhunderts datiert werden
ten Dorn. Die gerippte Dornbasis ist ebenfalls an (M.Schulze-Drrlamm 2002, 197).
mehreren Typvertretern anzutreffen (M. Schulze-
Drrlamm 2002, 23, 24, Abb. 20, 22), lediglich der Dank
Dorn endet nicht in einem stilisierten Tierkopf und es Die Halbinsel Krim nimmt seit vielen Jahren einen
fehlt das anscheinend charakteristische lineare Dekor besonderen Platz im Herzen und in der Lebensplanung
auf der hier abgebildeten Schnalle. Ob sich die von der Jubilarin ein. Mit der ihr eigenen Begeisterung hat
M. Schulze-Drrlamm (2002, 26) vorgenommene, sie sich daher in den zurckliegenden fnf Jahren der
relativ enge Datierung dieses Typs in das spte 5. und Verffentlichung wichtiger Grabfunde am Fu des
frhe 6. Jahrhundert aufrecht erhalten lsst, wird sich Mangup gewidmet. Ohne die bedauerlicherweise u-
bei einer greren Anzahl von Fundstcken aus besser erst zeitintensive publikationsreife Aufarbeitung be-
datierbarem Kontext erweisen mssen. reits geborgener Quellen wird sich die teilweise fest-
Zu der etwas heterogenen Form D 2, Schnallen mit gefahrene Diskussion um die Interpretation der mate-
maskenartig durchbrochenem, schildfrmigem Be- riellen Hinterlassenschaften nicht auf eine neue und
schlg, darf ein Exemplar (Abb. 5:10) gestellt werden sichere Basis stellen lassen (vgl. V. Bierbrauer 2008).
(M. Schulze-Drrlamm 2002, 152 ff.). Ein fast identi- Als kleines Dankeschn fr die langjhrige freund-
sches Gegenstck, dem nur der zapfenfrmige Fortsatz schaftliche Zusammenarbeit wurden die sich jetzt in
an der Riemenkappe fehlt, stammt aus Piatra Frecei, Thringen befindenden Altertmer vorgelegt.
Krpergrab B 49 (A. Petre 1987). Schulze-Drrlamm
rechnet mit ihrer Produktion sptestens ab dem zweiten Fundliste zur Kartierung der Trensenknebel (Abb. 6)
Viertel des 6. Jahrhunderts und vermutet, dass sie 1. Altin-Asar 4 ( ), Kurgan 12, Choresmien
bereits in der zweiten Hlfte des 6. Jahrhunderts nicht (I. R. Ahmedov 1997a, 14). Ausgrabung von L. M.Le-
mehr gelufig waren (M. Schulze-Drrlamm 2002, vina, nicht kartiert.
155). Verbreitungsschwerpunkte bestehen in den Ge- 2. Drso = Djurso (), Pferdegrab 4 (A. V. Dmit-
bieten sdlich der unteren Donau und auf der Krim riev 1979, 215, Abb. 3:16; I. R. Ahmedov 1997a, 16,
(M.Schulze-Drrlamm 2002, 154, Abb. 58). Abb. 1:6).
Die einteilige rechteckige Schnalle mit fester, frag- 3. Kabardino-Balkari (-), ohne
mentarischer Riemenkappe (Abb. 5:4) kann anhand genauen Fundort, Nordkaukasus (A.K.Ambroz 1989,
verschiedener Vergleichsfunde in die zweite Hlfte des 125, Abb. 39:23; I. R. Ahmedov 1997a, 14, 16, Abb.
6. und die erste Hlfte des 7. Jahrhunderts datiert wer- 1:5).
den. Verwiesen sei hier auf Grabfunde aus Skalistoe, 4. Kumbulta (), Nordossetien (A. K. Ambroz
Grber 153, 321 und 381 (E. V. Vejmarn, A. I. Ajbabin 1989, 125, Abb. 39:21.22; I. R. Ahmedov 1997a, 14,
1993, 23, 71, 87, Abb. 12:14, 48:68, 60:21) sowie 16, Abb. 1:2).
Luistoe, Grab 64 mit Bestattung 3 (E. A. Hajredinova 5. Lermontovska Skala 2 ( ),
2003, 141, 152, Abb. 1, 12:2). Nach den Rekonstruk- Katakombengrab 10 (A.P.Runi 1976; A. K. Ambroz
tionsvorschlgen von Hajredinova gehren diese 1989, 128, Abb. 42; I. R. Ahmedov 1997a, 16, Abb.
Schnallen zu Schuhriemengarnituren. 1:4).
Zum Typ E 8, ovale Schnallen mit herzfrmig ver- 6. Mokra Balka (Mo a), Katakombengrab
ziertem dreieckigen Scharnierbeschlg bzw. Typ Bo- 119 (A. K. Ambroz 1989, 77, 126, Abb. 40:3136;
logna nach M. Schulze-Drrlamm (2009, 29 ff.), zhlt I.R.Ahmedov 1997a, 16, Abb. 1:3; G. E. Afanasev,
Abbildung 5:9. Schnallen dieser Form treten vorwie- A. P. Runi 2001, 163, 212 f., Abb. 137, 138).
gend im frhen und mittleren 7. Jahrhundert auf, sie 7. Pantikapaion, Ker, Krim (unpubl., hier Abb. 3:1.2).
lassen sich in der stlichen Mediterraneis, dem Vorde- 8. Saharna Golovka ( ), aus einem
ren Orient, auf der Krim und bis hinein in den Iran zerstrten Nischengrab, Krim (V. V. Borisova 1959,

53
Jan Bemmann

187188, Taf. 2:68; A. K. Ambroz 1989, 125, Abb. Prof. Dr. Jan Bemmann
39:19.20; I. R. Ahmedov 1997a, 16, Abb. 1:1). Vor- und Frhgeschichtliche Archologie
9. Zavetnoe (), Krim. Einzelfunde, auf dem Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitt
Trdelmarkt angekauft (A. rmolin 2006, 14, 23, Abb. Regina-Pacis-Weg 7
29:9.10). D 53113 Bonn
Jan.Bemmann@uni-bonn.de

Literatur
Abramova, M. P. (Aaa, M. .) graphien des Rmisch-Germanischen Zentral
1997 aa III-V . museums 83, Mainz.
. ., Moa.
Ajbabin, A. I., Muld, S. A., Hajredinova, E. A.
Ahmedov, I. R. = Ahmedov, I. (A, . P.) (Aa, A. ., , C. A., o, E. A.
1996 , in: . O. a, A. M. O- 1997 -
, aoo - y c. o, in:
- , - 1994 , -
: 3, , 1415.
Moa, 4142.
1997a K (- Ambroz, A. K. (A, A. K.)
), in: 1980
ya IV-VII , in: C. A. e
, 6-11 1997 ., (Hrsg.), -
, 1416. , Moca, 356.
1997b IV, 1989
in: . B. , . B. (Hrsg.), V-VII ., Moca.
, , 261268.
2006 I. Ahmedov, La tombe de chef de la ncro- Arseneva, T. M., Bezuglov, S. I., Toloko, I. V.
pole de Borok-2. propos de la formation de (Aa, T. M., y, C. ., To, . .)
la civilisation militaire des Finno-Ougriens 2001 Taaca. 1981-1995 .,
de Russie centrale lpoque des Grandes Moa.
Migrations, in: X. Delestre, M. Kazanski,
P. Prin (Hrsg.), De lge du fer au haut Balodis, F.
Moyen ge. Archologie funraire, princes et 1948, Die russische Vorgeschichtsforschung, Forn
lites guerrires. Actes des Tables rondes vnnen 43, 170178.
Longroy i (1er et 2 septembre 1998) et Longroy
II (24 et 25 aot 1999), Mmoires de lAsso Beck, F., Kazanski, M., Vallet, F.
ciation franaise darchologie mrovingienne 1988 La riche tombe de Kertch du Muse des Anti
15, Saint-Germain-en-Laye, 333341. quits Nationales, Antiquits Nationales 20,
6381.
Afanasev, G. E., Runi, A. P. (A, . E.,
Py, A. .) Bierbrauer, V.
2001 Mo a. 1 , Mo- 1991 Das Frauengrab von Castelbolognese in der
a. Romagna (Italien). Zur chronologischen,
ethnischen und historischen Auswertbarkeit
Ajbabin, A. I., Hajredinova, E. A. (Aa, A. ., des ostgermanischen Fundstoffs des 5. Jahr-
, E. A.) hunderts in Sdosteuropa und Italien, Jahr-
2001 K o - buch des Rmisch-Germanischen Zentralmu-
o, Maa o axeo, seums Mainz 38/2, 541592.
c a Tap 8, - 2008 Ethnos und Mobilitt im 5. Jahrhundert aus
, 518524. archologischer Sicht: Vom Kaukasus bis
2009 Das Grberfeld beim Dorf Luistoe. 1: Aus- nach Niedersterreich, Bayerische Akademie
grabungen der Jahre 1977, 19821984, Mono der Wissenschaften, Philosophisch-Histori

54
Vlkerwanderungszeitliche Artefakte aus dem Schwarzmeergebiet in der Sammlung Pierre Mavrogordato

sche Klasse, Abhandlungen N.F. 131, Mn ..ae, B. . Mopea (Hrsg.),


chen. pe Tapa, Cepoo, 359382.

Bna, I. Kazanski, M.
1991 Das Hunnenreich, Stuttgart. 1996 Les Germains orientaux aux nord de la mer
noire pendant la seconde moitie du Ve s. et au
Borisova, V. V. (oco, . .) VIe s, Ma o axeo, c
1959 Mo y , a Tap 5, Cepoo,
Xecoecc 5, 169190. 324337, 567581.
1998 Les barbares Chersonse (Ve-VIe s.), in:
Hajredinova, E. A. (, E. A.) . Mlanges offerts Hlne Ahrwei-
2003 O a VVII . -aa- ler, Byzantina Sorbonensia 16, Paris, 329344.
oo Ka, Maa o axeo, 2002a Die Chronologie der Anfangsphase desGrber
c a Tap 10, - feldes von Djurso, in: J. Tejral (Hrsg.), Pro
, 125160. bleme der frhen Merowingerzeit im Mittel
donauraum, Spisy Archeologickho stavu
Hrapunov, I. N. (Xyo, . H.) AV R Brno 19, Brno, 137157.
2002 Mo pyoe (IIIIV . ae p), 2002b Les Antiquites germaniques de lepoque
Monumenta Studia Gothica 2, Lublin. romaine tardive en Crimee et dans la region
2003 Hoe ae o capao-epacx o- de la mer dAzov, Ancient East and West
aax py (o aepaa pacoo 1/2, 393441.
oa Hea), ocopce cceoa-
3, , 329350. Kazanski, M, Mastykova, A.
2007 Machtzentren und Handelswege in Westalanien
Damm, I. G. im V.-VI. Jahrhundert, in: J. Tejral (Hrsg.),
1988 Goldschmiedearbeiten der Vlkerwande- Barbaren im Wandel. Beitrge zur Kultur- und
rungszeit aus dem nrdlichen Schwarzmeer- Identittsumbildung in der Vlkerwanderungs
gebiet. Katalog der Sammlung Diergardt 2, zeit, Spisy Archeologickho stavu AV R
Klner Jahrbuch 21, 65210. Brno 26, Brno, 173197.

Dimitriev, A. V. (pe, A. .) Kokowski, A.


1979 opee cao oex oe - 1996 O tak zwanych blaszanych fibulach z pokr-
e epecee apoo a p. pco g pyt na gwce i rombowat nk, Studia
Hoopoccca, Coeca apxeo Gothica 1, Lublin, 153184.
1979/2, 212231.
1982 Paecpeeeoe y a Kubitschek, W.
a p. pco, in: A. K. Apo, ..pe 1911 Grabfunde in Untersiebenbrunn auf dem
(Hrsg.), pec x e epecee- Marchfeld, Jahrbuch fr Altertumskunde 5,
apoo V-VIII eo, Moca, 69107. 3274.

rmolin, A. (p, A.) Madyda-Legutko, R.


2006 1987 Die Grtelschnallen der Rmischen Kaiserzeit
- () 2005 , und der frhen Vlkerwanderungszeit im
10, 1144. mitteleuropischen Barbaricum, BAR Inter
national Series 360 (1986), Oxford.
Gavritukhin, I.
2002 On the study of double-plate fibulas of the first Magomedov, B. (Maoeo, .)
subgroup, Jsa Andrs Mzeum vknyve 2001 epxoca yypa. poea oca,
44, 113184. Monumenta Studia Gothica 1, Lublin.

rokin, V. ., Trufanov, A. A. (po, B. ., Mamalauc, M.


Tpyao, A. A.) 2005 Obiceiuri de port n aria culturii Sntana de
2007 Mure. Obiecte de podoab, amulet, accesori
- 34 . . , in: de vestimentaie i toalet, Bucureti.

55
Jan Bemmann

Petre, A. Schrner, G., Schrner H., Bemmann, J.


1987 La Romanit en Scythie Mineure (II-e VII-e 2010 Von der Krim nach Thringen, Antike Welt,
sicles de notre re), Bulletin de Association Zeitschrift fr Archologie und Kunstge-
Internationale dEtudes du Sud-Est Europen schichte 2010/1, 8487.
1718, Bucarest.
Schulze-Drrlamm, M.
Pnkov, A. V. (o, A. B.) 2002 Byzantinische Grtelschnallen und Grtel
2001 Kaco Kacax Kaa cex co- beschlge im Rmisch-Germanischen Zentral
o apxeooece pea Ceepo- museum Teil 1. Kataloge Vor- und Frhge
aa Kaaa, Maep cce- schichtlicher Altertmer 30/1, Mainz.
a o apxeoo Ka 1, 198213. 2009 Byzantinische Grtelschnallen und Grtel
2002 opeee c y c apoo beschlge im Rmisch-Germanischen Zentral
op aa oa 1, museum Teil 2. Kataloge Vor- und Frh
a apxeoo 2002/12, 7383. geschichtlicher Altertmer 30/2, Mainz.

Prohszka, P. ukin, M., Kazanski, M., Sharov, O.


2003 A perjmosi sr (1885) s helye az 5. Szzadi 2006 Des les goths aux huns: Le nord de la mer noire
lemezfibuls ni temetkezsek kztt, Archaeo au Bas-empire et a lepoque des grandes mig
logiai rtest 128, 7193. rations, BAR International Series 1535, Oxford.

Quast, D. Sporn, K.
2007 Zwischen Steppe, Barbaricum und Byzanz. 2005 Europas Spiegel. Die Antikensammlung im Suer
Bemerkungen zu prunkvollem Reitzubehr des mondt-Ludwig-Museum Aachen, Wiesbaden.
5. Jahrhunderts n. Chr. Wilfried Menghin zum
65. Geburtstag, Acta Praehistorica et Archaeo Tejral, J.
logica 39, 3564. 1997 Neue Aspekte der frhvlkerwanderungs
zeitlichen Chronologie im Mitteldonauraum,
Riemer, E. in: J. Tejral, H. Friesinger, M. Kazanski (Hrsg.),
2000 Romanische Grabfunde des 5. 8. Jahrhun- Neue Beitrge zur Erforschung der Sptantike
derts in Italien, Internationale Archologie 57, im mittleren Donauraum, Spisy Archeologic
Rahden/Westf. kho stavu AV R Brno 8, Brno, 321392.

Rolle, R. Treasures
1979 Totenkult der Skythen. 1: Das Steppengebiet, 1991 Treasures of the dark ages in Europe [Exhibi
Vorgeschichtliche Forschungen 18/1, Berlin- tion held at Ariadne Galleries, November 19,
-New York. 1991 January 15, 1992], New York.

A. P. Runi, A. P. (Py, A. .) Vasilev, A. A, (ace, A. A.)


1976 - 2005 -
, - ocoe, ocopce cce
1976/3, 256266. oa 9, Cepoo, 279292.

Schrner, G. Vejmarn, E. V, Ajbabin, A. I. (, E. B.,A-


2008 Von Odessa nach Rmhild. Pierre Mavrogor , A. .)
dato und seine Antikensammlung, in: A. Geyer 1993 Cacc , Ke.
(Hrsg.), 18462006. 160 Jahre Archologisches
Museum der Universitt Jena. Thringer Zasetska, I. P. (aceca, . .)
Sammlungen im Kontext internationaler Netz 1993 Maep ocopcoo epoo opo
werke. Jenaer Hefte zur Klassischen Archo oo IV epo oo V . . .
logie 7, Berlin, 119130. Maep o apxeoo, cop -
opa Tap 3, Cepoo. 23105.

56

View publication stats