You are on page 1of 4

Petak, 6. 9. 2013.

godine
Godina XX - Broj 69 ISSN 1512-7079
SARAJEVO

industrije i Federalnim ministarstvom prostornog ureenja,


FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIA I direktor Federalne uprave civilne zatite donosi
TURIZMA
PRAVILNIK
1526 O KRITERIJIMA ZA KADROVSKE, TEHNIKE I
Na osnovu lana 70. stav 1. i 2. Zakona o organizaciji DRUGE UVJETE KOJE MORAJU ISPUNJAVATI
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene PRAVNA LICA REGISTROVANA ZA OBAVLJANJE
novine Federacije BiH", broj 35/05), i Odluke Vlade Federacije POSLOVA IZ OBLASTI ZATITE OD POARA
BiH o usvajanju programa utroka sredstava sa kriterijima
raspodjele sredstava "Akcijskog plana Strategije turizma I - OSNOVNE ODREDBE
Federacije BiH-Transfer za razvoj turizma", utvreni Budetom lan 1.
Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom Ovim pravilnikom propisuju se kadrovski, tehniki i drugi
ministarstvu okolia i turizma, V. broj 296/13 od 26.04.2013. uvjeti koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za
godine ("Slubene novine Federacije BiH", broj 35/13), federalna obavljanje djelatnosti zatite od poara, postupak izdavanja
ministrica okolia i turizma donosi rjeenja o ispunjavanju uvjeta i voenje evidencije o pravnim
licima kojima su izdata rjeenja o ispunjavanju uvjeta.
RJEENJE
O IZMJENI RJEENJA O IMENOVANJU KOMISIJE lan 2.
Djelatnost zatite od poara, podrazumijeva obavljanje
I strunih poslova utvrenih Zakonom o zatiti od poara i
Mijenja se Rjeenje federalne ministrice okoliia o vatrogastvu ("Slubene novine Federacije BiH", broj 64/09) i
imenovanju Komisije za izbor korisnika sredstava transfera: drugih poslova iz ove oblasti koji su utvreni drugim propisima.
"Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za
razvoj turizma" za 2013. godinu broj 06/1-22-8-321/13-1 od lan 3.
3.6.2013. godine ("Slubene novine Federacije BiH", broj 45/13), Pravno lice koje ispunjava uvjete propisane ovim pravilni-
u dijelu take I, tako da se umjesto predsjednika komisije Edina kom i koje je registrovano za obavljanje djelatnosti razvrstane u
Terzia, imenuje novi predsjednik "Amra Krajina". podrazred KD BiH: 74.200 Arhitektonske i inenjerske djelatno-
sti i tehniko savjetovanje i 74.300 Tehniko ispitivanje i analiza,
II u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercego-
U ostalom dijelu Rjeenje ostaje nepromijenjeno. vine 2010 ("Slubeni glasnik BiH", broj 47/10), u okviru te
III registrovane djelatnosti, moe obavljati djelatnost, odnosno
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom donoenja i bit e strune poslove zatite od poara utvrene u lanu 6. ta. 1) do 9)
objavljeno u "Slubenim novinama Federacije BiH". ovog pravilnika, na osnovu rjeenja o ispunjavanju uvjeta koje
Broj 06/1-22-8-321/13-2 izdaje Federalno ministarstvo prostornog ureenja (u daljem
22. jula/srpnja 2013. godine Ministrica tekstu: Ministarstvo), uz prethodno pribavljeno miljenje
Sarajevo Branka uri, s. r. Federalne uprave civilne zatite.
Za obavljanje strunih poslova iz oblasti zatite od poara
koji nisu utvreni ovim pravilnikom, pravno lice pribavlja
FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZATITE rjeenje o ispunjavanju uvjeta nadlenih organa u skladu sa
1527 drugim propisima koji ureuju oblast zatite od poara.
Na osnovu lana 159. taka 1) Zakona o zatiti od poara i lan 4.
vatrogastvu ("Slubene novine Federacije BiH", broj 64/09), u Poslove iz lana 3. stav 1. ovog pravilnika u Federaciji
saradnji sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i Bosne i Hercegovine, mogu obavljati pravna lica iz drugih
Broj 69 - Strana 2 SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 6. 9. 2013.
zemalja, na osnovu odobrenja izdatih u inostranstvu koji su bosanskohercegovakim, evropskim, meunarodnim i
sainjeni na osnovu meunarodnih ugovora o meusobnom drugim standardima u ovoj oblasti).
priznavanju dokumenata koje je potpisala Bosna i Hercegovina. Struni poslovi koji su utvreni u stavu 1. taka 5) ovog
Pravna lica iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina nema lana, ne odnose se na oblast rudarstva za koju je nadleno
potpisan ugovor iz stava 1. ovog lana, kao i pravna lica iz Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
Republike Srpske i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, mogu
obavljati poslove utvrene ovim pravilnikom, pod istim uvjetima lan 7.
kao i pravna lica iz Federacije Bosne i Hercegovine, ukoliko Za obavljanje strunih poslova iz lana 6. stav 1. taka 9)
imaju ovlatenog zastupnika sa sjeditem u Federaciji Bosne i ovog pravilnika, pravno lice, pored uvjeta iz lana 5. ovog
Hercegovine. pravilnika, mora imati ispitni laboratorij akreditovan od strane
Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine ili ugovor
II - KADROVSKI, TEHNIKI I DRUGI UVJETI ZA sklopljen sa pravnim licem iji je ispitni laboratorij akreditovan.
OBAVLJANJE STRUNIH POSLOVA
lan 5. III - POSTUPAK IZDAVANJA RJEENJA
Strune poslove iz oblasti zatite od poara koji su utvreni lan 8.
lanom 6. ta. 1) do 9) ovog pravilnika, moe obavljati i izdavati Za dobivanje rjeenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje
odgovarajua dokumenta i isprave, pravno lice koje ispunjava strunih poslova iz lana 6. stav 1. ta. 1) do 8) ovog pravilnika,
slijedee uvjete: pravno lice, podnosi pismeni zahtjev Ministarstvu, u kome
1) da u stalnom radnom odnosu ima najmanje po jednog navodi nazive strunih poslova za koje trai odobrenje i prilae
zaposlenika, koji ima zavren VII stepen strune spre- originale ili ovjerene fotokopije slijedeih dokumenata:
me, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bo- 1. dokaz o registraciji djelatnosti (rjeenje o upisu u
lonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 sudski registar);
ECTS bodova) ili drugog ili treeg ciklusa Bolonj- 2. aktuelni izvod iz sudskog registra koji nije stariji od tri
skog sistema studiranja slijedeih struka: mjeseca;
- graevinarstva ili arhitekture, 3. spisak zaposlenih lica koji e obavljati strune
- elektrotehnike, poslove za koje se trai odobrenje, sa podacima o
- mainstva, strunoj spremi;
- hemije ili zatite od poara ili tehnologije ili 4. uvjerenje ili drugi dokument izdat od nadlenog
fizike ili rudarstva ili umarstva ili sigurnosti. organa, institucije ili pravnog lica kojim se dokazuje
2) da zaposlenici iz take 1) ovog lana, imaju najmanje radno iskustvo u struci za svakog zaposlenika iz lana
tri godine radnog iskustva u struci i zakljuene 5. taka 2) ovog pravilnika;
ugovore o radu sa punim radnim vremenom na 5. ugovore o radu, sa punim radnim vremenom,
neodreeno vrijeme, od kojih zaposlenici struka zakljuene sa licima iz lana 5. taka 1) ovog
utvrenih: pravilnika;
- u taki 1) alineja 1., 2. i 3. ovog lana, moraju 6. diplome o strunoj spremi za zaposlenike iz lana 5.
imaju poloen struni ispit u struci iz oblasti taka 1) ovog pravilnika;
graevinarstva, arhitekture, elektrotehnike i 7. uvjerenje o poloenom strunom ispitu u struci za
mainstva, u skladu sa propisima koji ureuju zaposlenike iz lana 5. taka 1) alineja 1., 2. i 3. ovog
polaganje tog ispita, pravilnika;
- u taki 1) alineja 2. i 4. ovog lana, koji 8. spisak aktivnih osiguranika izdat od Porezne uprave
neposredno obavljaju strune poslove iz lana 6. Federacije Bosne i Hercegovine ne stariji od tri
stav 1. taka 5) ovog pravilnika, moraju imati mjeseca.
poloen struni ispit iz oblasti protiveksplozijske Pravno lice uz svoj zahtjev, dostavlja na uvid i druga
zatite, prema vaeim propisima u Bosni i odobrenja nadlenih organa za obavljanje strunih poslova iz
Hercegovini. oblasti zatite od poara u skladu sa drugim propisima, ukoliko
3) da posjeduje poslovni i laboratorijski prostor koji pravno lice posjeduje ta odobrenja.
ispunjava odgovarajue graevinske, tehnike i druge
uvjete potrebne za obavljanje strunih poslova u lan 9.
okviru registrovane djelatnosti. Za obavljanje strunih poslova koji su utvreni lanom 6.
stav 1. taka 5) ovog pravilnika, pored dokumenta iz lana 7.
lan 6.
ovog pravilnika, pravno lice dostavlja i uvjerenja o poloenom
U strune poslove iz oblasti zatite od poara spadaju
strunom ispitu iz oblasti protiveksplozijske zatite, za
slijedei poslovi (u daljem tekstu: struni poslovi):
zaposlenike iz lana 5. taka 1) alineja 2. i 4. ovog pravilnika.
1. izrada procjene ugroenosti od poara;
2. izrada plana zatite od poara; lan 10.
3. izrada elaborata zatite od poara; Za obavljanje strunih poslova koji su utvreni lanom 6.
4. izrada elaborata zatite od poara na gradilitu; stav 1. taka 9) ovog pravilnika, pored dokumenata iz lana 7.
5. izrada elaborata o zonama opasnosti ugroenih ovog pravilnika, pravno lice dostavlja i certifikat o akreditaciji i
prostora eksplozivnim smjesama; pripadajui dodatak akreditaciji, izdati od strane Instituta za
6. izrada opih akta zatite od poara; akreditovanje Bosne i Hercegovine.
7. izdavanje strune ocjene na projektnu dokumentaciju; Ukoliko nema vlastiti ispitni laboratorij, za obavljanje
8. izdavanje strunog miljenja sa aspekta primjenjenosti strunih poslova iz stava 1. ovog lana, pravno lice dostavlja
mjera zatite od poara za graevine; ugovor sklopljen sa pravnim licem iji je ispitni laboratorij
9. laboratorijska ispitivanja u oblasti zatite od poara akreditovan, kao i certifikat o akreditaciji i pripadajui dodatak
(ispitivanja reakcije na poar, ispitivanje otpornosti na akreditacije koji posjeduje to pravno lice.
poar i druge vrste ispitivanja, prema metodama koje
ispunjavaju zahtjeve utvrene u odgovarajuim
Petak, 6. 9. 2013. SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 69 - Strana 3
lan 11. mjeseci od dana donoenja rjeenja o ponitenju i ukidanju
Pravno lice moe podnijeti zahtjev za obavljanje svih ili za rjeenja o ispunjavanju uvjeta.
pojedine strune poslove koji su utvreni lanom 6. stav 1. ta. 1) lan 16.
do 9) ovog pravilnika. Kontrolu ispunjenosti uvjeta propisanih pravilnikom u
lan 12. pravnim licima nakon donoenja rjeenja iz lana 13. stav 1. ovog
Ministarstvo, na osnovu pismenog zahtjeva pravnog lica, pravilnika, vri Ministarstvo.
provodi upravni postupak u skladu sa Zakonom o upravnom IV - EVIDENCIJA IZDATIH RJEENJA
postupku ("Slubene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).
Ministarstvo dostavlja spis predmeta pravnog lica lan 17.
Federalnoj upravi civilne zatite, radi pribavljanja miljenja. Ministarstvo vodi evidenciju pravnih lica kojima su izdata
Federalna uprava civilne zatite duna je dati miljenje iz rjeenja iz lana 13. stav 1. ovog pravilnika u obliku knjige, koja
stava 2. ovog lana, u roku od 15 dana od dana kada je zaprimila treba biti ostraniena, uvezana i ovjerena peatom i potpisom
potpun spis predmeta pravnog lica. ministra i uva se trajno.
Obrazac knjige evidencije iz stava 1. ovog lana, nalazi se u
lan 13. prilogu ovog pravilnika i ini njegov sastavni dio.
Nakon pribavljenog miljenja Federalne uprave civilne Ministarstvo na svojoj internet stranici objavljuje listu
zatite, Ministarstvo pravnom licu izdaje rjeenje o ispunjavanju pravnih lica kojima su izdata rjeenja iz stava 1. ovog lana.
uvjeta za obavljanje strunih poslova utvrenih ovim
pravilnikom, na period od etiri godine, ukoliko pravno lice V - PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom. lan 18.
Za strune poslove koji su utvreni lanom 6. stav 1. taka Rjeenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje strunih
9) ovog pravilnika, u rjeenju iz stava 1. ovog lana, obavezno se poslova koja su izdata od strane Ministarstva, u skladu sa
precizno navodi, za koje vrste laboratorijskih ispitivanja se izdaje Pravilnikom o kriterijima za kadrovske, tehnike i druge uvjete
rjeenje o ispunjavanju uvjeta i za koji period, u skladu sa koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje
certifikatom o akreditaciji i pripadajuim dodatkom akreditacije poslova iz oblasti zatite od poara ("Slubene novine Federacije
iz lana 10. stav 1. ovog pravilnika. BiH", broj 7/12), primjenjivati e se do isteka roka utvrenog u
Nakon isteka roka od etiri godine, imalac rjeenja iz stava tom rjeenju, osim za obavljanje strunih poslova koji su utvreni
1. ovog lana duan je u roku od osam dana po isteku trajanja lanom 5. ta. 5), 10) i 11) navedenog pravilnika.
odobrenja, podnijeti novi zahtjev u skladu sa ovim pravilnikom. Za obavljanje strunih poslova utvrenih u lanu 5. ta. 5),
lan 14. 10) i 11) pravilnika iz stava 1. ovog lana, pravna lica pribavljaju
Ukoliko se naknadno promijene uvjeti na osnovu kojih je odgovarajue ovlatenje, u skladu sa lanom 128. stav 4. i
Ministarstvo pravnom licu izdalo rjeenje iz lana 13. stav 1. propisima koji se donose u skladu sa lanom 47. stav 4. i lanom
ovog pravilnika, pravno lice duno je u roku od osam dana, 164. taka 1) Zakona o zatiti od poara i vatrogastvu kod
nakon nastanka promjena, pisanim putem, obavijestiti nadlenih organa.
Ministarstvo o nastalim promjenama. lan 19.
lan 15. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da vai
Ministarstvo e ponititi, ukinuti ili izmijeniti izdato Pravilnik o kriterijima za kadrovske, tehnike i druge uslove koje
rjeenje iz lana 13. stav 1. ovog pravilnika ukoliko se utvrdi da moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova
je pravno lice: iz oblasti zatite od poara ("Slubene novine Federacije BiH",
1) naknadno promijenilo uvjete ili dokaze na osnovu broj 7/12).
kojih je izdato rjeenje; lan 20.
2) dostavilo dokumentaciju koja ne odgovara Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
utvrenom injeninom stanju; objavljivanja u "Slubenim novinama Federacije BiH".
3) obavljalo strune poslove iz oblasti zatite od poara Broj 01-02/5-395-2/13
suprotno vaeim propisima; 03. septembra 2013. godine Direktor
4) na drugi nain postupilo suprotno izdatom rjeenju. Sarajevo Alija Tihi, s. r.
Pravno lice kojem je rjeenje poniteno i ukinuto, ne moe
podnijeti zahtjev Ministarstvu za ponovno dobijanje rjeenja, est
Broj 69 - Strana 4 SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 6. 9. 2013.