Sie sind auf Seite 1von 1

Back To Black

Amy Winehouse
Intro
D G B A
4 j j j j j j j j j j j j j j j j
&4 V V V V V V V V V V V V V V V V
Bass only
Verse
5 D G B A D G B A
j j j j
& V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V


Bass + Guitar simile
Chorus
13 D G B A

& V V V V V V V V V V V V V V V V
+ Drums
17

& +
Verse
18 D G B A D G B A
j j j j
& V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
simile
Chorus
26 D G B A

& V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
simile

30 D B F A

& + + + +
black...

Chorus
34 D G B A

& V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
simile
38

& +