You are on page 1of 21

Europisches Magazin SOWA 02.

April 2017

Testa e t polity z y ge e aa Ja uzelskiego

https://www.podomatic.com/podcasts/sowa-
frankfurt/episodes/2011-08-26T16_24_42-07_00

Du hast Pins gesammelt auf a ti o u ist - der


Antikommunist - a tyko u ista

gloria.tv/... Testament gen. Jaruzelskiego PDO280 Testament


Kiszczaka FO60 von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica
PDO434 Po kim DOM i FUNDACJA gloria.tv/... Testament
Kisz zaka PDO Uja i po ki Pa e G as odziedzi zy do
i a ie y Ka zyski h FO o Stefa Kosie ski Magazy
Europejski 20090710 SOWA sowafrankfurt.wor... G udzie

https://de.pinterest.com/pin/452752568776956322/

sowa 6 roku temu PDF archiv: http://docshare01.docshare.tips/files/5828/58286478.pdf

Stefa Kosie ski: Testa e t polity z y ge e aa Ja uzelskiego

Jaruzelski jest po skomplikowanej


ope a ji plus p o le y
neu ologi z e jak sa yja ia,
i a stpie listu ot a tego do
p ezyde ta Ko o o skiego ge e a
p zep asza za e . iepo ad o i.

A jest za o p zep asza, o ody


Polako aley ie tylko g ud iu
p zypo i a o ty , i po d ielu
y h iepo ad o i Woj ie h
Jaruzelski ma na swym koncie
yda y jed ak p zez kogo ozkaz
st zela ia do Polak a Wy zeu
oku. Ge e a Ja uzelski o i
za Ministra Obrony Narodowej PRL-u
take oku, kiedy z Wa sza y
poszed taki sa ozkaz o do a ia
Polak , st zela ia do st ajkuj y h
w Katowicach grnikw i do Polakw
a uli a h Lu i a. Zgadze ie
polskiego ksidza Popieuszki jak i
aa dziaal o te o ysty z ej OAS
ez tpie ia ale te do
iepo ad o i totalita ej adzy

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 02. April 2017

ydoko u isty z ej, kt a ie u iaa so ie po adzi z iepoko y Na ode Polski i jego iez y io , o
atu al , ot zy a da ze od Boga ol y i ia si a iepodlego spod k ypto asisto skiej adzy,
kt Na d asz za sze dzie od zu a jako o . Tak jak Ujgu zy za o y h od zu aj z aso e yzo a y h
Chi zyk , kt zy dla pozo u tylko ogupiaj pod ite a ody a ksisto sk ideologi ko u isty z , e y
z ija dla sie ie eal y kapita, oga i si koszte z ie olo y h a od .

Czy ia o a y a Polsk ezyde t ydoko u isty z ego KGB ie po zu si Pols e igdy o o? Czy
Ja uzelski ie po zu si igdy o o do u p zy ul. Ika a, kt ego to do u sa ie z udo a i ie odkupi
p a o i ie od a i iela, Polaka ieszkaj ego USA? Czy ie gupa id zapa te jak pospolici
k y i ali i u du a h i po y ilu yko uj y yda e p zez iego ieludzkie ozkazy?

Sta oje y Pols e ezp a ie i zd adzie ko i ie od iega zaiste od apadu Z izku So ie kiego a
Polsk ze ia oku. Okupa t hitle o ski ie st zela o ie z ka a i do zaga ia y h do
ie ol i zej p a y Polak , jak Gdy i oku o a adza ko u isty z a z ozkazu Mi ist a O o y
Narodowej PRL-u st zelaa do Polak .

Dla zego Woj ie h Ja uzelski li ie do p ezyde ta Ko o o skiego ie i o so ie jako o yy Mi ist ze


O o y Na odo ej, kt y p zed Sde Ostate z y i ie jesz ze odpo iedzie p zed sde
de ok aty z ej Polski za yda e p zez sie ie a typolskie ozkazy, ho ia sa p zypo i a, e g o ie yy h
szef past ko u isty z y h y jedy y p ofesjo alist ojsko y ?

Dla zego e e yt ojsko y uy a o zysz zaj ej go z i dy idual y h g ze h fo y plu alis aiestati us?
Dla zego i o so ie: My, ko u i i ? Dla zego p zysposa ia so ie iado ie t iez z o stylisty z ?

Dla zego iga do spodpo iedzial o i za s oje G ze hy: Was i Ko o o skiego? Nie odpusz za p zy
ty aej li ie yli zo y h z az iska za hod i h polityk , y ie ia po az isku Mazo ie kiego z Ja e
Pa e II, Ty iskiego, Rule skiego i ie ga dzi posue ie si az iskie jed ego z aj odszy h ps
Ja osa a Ka zyskiego?

O o tak ap a d hodzi p ezyde to i Ja uzelskie u ty li ie ot a ty do p ezyde ta Ko o o skiego i


po o te list jest a tak dugi, jeli ge e a p ze zu a ju s oj ieu h o godzi zej ia a oe i z a dat
pog ze u a Po zka h, zy Wa elu, lu tylko Pa teo ie Wy it y h Polak p zy Ku ty e, o ostat i
so ie p zydugiego listu ge e a pisze: Ja za ju tylko ka dyduj do iejs a, kt y szys y w ze iej ,
zy p iej si z ajdzie y .

Ja uzelski ie daje Polako spokoju do ostat iej h ili s ego zafajda ego y ia, o aj y a iej h e e y
ko u iz z y ia a et po jego ie i, poza g . Dlatego szystki h, kogo tylko oe py ha do
jednego kota, dia u a po ie h, o a et p zez yl u ie p zejdzie, e iat jest jed ak a dziej zoo y i
sko pliko a y, i p osta jak d ut lista age t ydo asoskiej adzy a ty ie ie.

Ty zase Katoli y iedz, e po ie i pjd do Nie a a u oga i as t iedz sa Pa Jezus Ch ystus.


I e ia y i a ody og so ie i a o o s y h oj , za ie ia si i , pa uj za az, ite k o y i
psy. Dla Polak Pa Bg Oj ie a K lest o Nie ieskie, kt y Jezus Ch ystus p zygoto a dla ie z y h
Niego pokoje. A a Alla h za ie a ag od za y ie a ty ie ie do ie iaski h og od , o y ie
a p ze ie dla ikszo i ludzi a ie ie s j g oki se s. A tylko ezdusz i ludzie o yla h
iesko pliko a y h jak: ozkaz, po ig i ie za y giel i yst za z lufy og so ie jak ydo z y zaj ie i do
piachu.

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 02. April 2017

Gdzie ge e a Ja uzelski h ia y po ig za so plu aliz kultu o y iata? Oto jest pyta ie


spektakula e! Ja uzelski p zy hodzi Ha leto i z po o podpie aj si a ty s oisty , bo
zai s e izo a y p zez sie ie Sdzie Ostate z y , o usz i oso .

Kt z as jest ez i y, zdaje si pyta pu li z ie ge e a Ja uzelski p zed ie i? Czy p ezyde t Bush


zap aszaj ie do A asady USA Wa sza ie ie zdj ju ze ie de fa to aego odiu za sta oje y?
P ze ie g ze i a zej oz a ia, i to yo, po zy za a ia Polak sz zega i uk y a ego
dotychczas przed Narodem Polskim spotkania prezydenta Stanw Zjednoczonych z warszawskim wasalem
Moskwy.

A zy Papie Ja Pa e II ie oz a ia ze jak z Czo iekie i ie ogosa i po ty h st zela i a h za


Go uki i zaj ia h sta ie oje y , kt e ie aj p ze ie ad ego z a ze ia p zy p a dzi y og o ie
z isz ze oje y h elaty izuje u iada iaj : zy Wojtya ie ogosa i Polak do U ii Eu opejskiej?
A Go a zo , zy Ge e , zy ie u iek ko u z Rosji do tej sa ej A e yki, kt ej B zeziski kszta i si i
oz ija Sztu e K le skiej? Do A e y e, kt a aszej Pols e, Pols e K a ie skiego i Buzka z o ia so ie
az p zeadu ko dla koz ofia y h yz a zo y h ozkaze do Gua ta a o?

Relaty izuj s oj odpo iedzial o za ludzkie ofia y i ieludzki sta oje y, zyli tz . ju ty zase
iejsze Zo o iksze to jak iado o: Hitle i Mussoli i, Stali , Fidel Cast o i Ka oda ge e a Ja uzelski
tak ap a d ie zu a s a iat i ie i y aj iej do ia y. Z a a si o ie ko k et ie o az
i ie ie do ody h t o kist Pols e, ydoko u isty z y h e izjo ist , kt zy zapo iedzieli na 12
g ud ia oku t ady yj hu p p zed do e p zy uli y Ika a Wa sza ie, kt y Ja uzelski h ia y
so ie spokoju spo i a kolej o z i p o adze ia p zez sie ie ozkaze sta u oje ego, o kt y
zo ek Rady Past a o ydo ski az isku Reiff do iedzia si od iego po he a ie, e a jesz ze tylko do
podpisa ia te tz . akt Rady Past a.

Ja uzelski p o uje dzisiaj syg ata iuszy i ego listu ot a tego zap aszaj y h a o i p ez, toasty i
g za a p zed zaj o a y p zez iego do e , a za iast za iado i adze po zdko e stoli y o
zapo iedzia ej ak ji huligaskiej odku o y pod ok e u ie aj ego, z ol io ego ze szpitala po
sko pliko a ej ope a ji ie tel ika, y ie ia p e yzyj ie typo a y h p zez sie ie a opozy jo ist ludzi,
ia o a y h ozkaze p zy d i spe dla u tuj y h si Polak . Ja uzelski i: Zdzisa
K as od ski, Pa e Lisi ki, Ja Pospieszalski, B o isa Wildstei , E e ho o, Piot Za e a, Rafa
Ziemkiewicz, Tomasz Sakiewicz.

W taki sa spos po az iska h ydoko u a a asz zaa za sze s oi h zeko y h og , a


rze zy isto i ia o a y h astp . Najpie Go uka pod zu a Polako pojedy ze az iska: Mi h ik,
sy Ozjasza Sze hte , Modzele ski i Ku o, a pote list zo k i spp a o ik KOR-u wyznaczonych
za zasu do sp zdze ia p zyszo i Polaka i p o o aa kko i a ok go aso a p opaga da. W
taki sa spos a asz za y i iska y Polako y ze iej Kazi ie z Mijal, kt y doy ko u lat a
za i da si poz a jako Radio Ti a a, to kie o a p ze ie lata h - Ka ela i P ezydenta Bieruta,
y sta ie oje y po i z Peki u do PRL-u Jaruzelskiego.

Koo si za yka, koo ie z y h po ot kie a ie a zu o ego Pols e ie ol i t a: Mi osa Choje ki


zaoy ajpie Ko itet O o y Ro ot ik oku, a po Magdale e i ok gy stole Sto a zysze ie
Wol ego So a, kt e zasa h ol o i y al zo ej dla Polski p zy kieliszku dki p zez Kisz zaka i Was
z Mi h ikie i Ka zyski ie a ju p ze ie i do o oty, jak tylko u zdza so ie pu li z ie kpi y z
pogrzebu Polski.

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 02. April 2017

Pozostaje zate a ko ie spo ie o ie agatel ej oli kultu ze i y iu kadej odzi y Chasyd , o


Ja uzelski po i ie jed ak jesz ze t o h poy, e y ol ej Pols e od ie pie ho ia za s oje i y,
jeli ie h e po katoli ku odpokuto a. Cho ia tak Bogie a P a d to ie iado o, zy jaki i y ge e a
ozkazoda a u ia y si Nie ie gdzie p zed Popieuszk i g ika i z Wujka s ho a?

Jed o i o y jas e dla yz a zo y h p zez Ja uzelskiego astp : gdy y Adolf Hitle y tak dugo, jak
Kazi ie z Mijal, a Nie ze h ya y taka sa a de ok a ja i U ia Eu opejska, o Pols e, to pe ie do
dzisiaj to zy y si ajlepsze P o es No y e ski, a idzy po yta i szpitalu i a sali sdo ej yy
Ka le z Hitle do adza y a posiedze ia h Rady Bezpie zest a Na odo ego o e ej i p zyszej pa i
Ka le z Nie ie jak p ezyde t Ja uzelski do adza ty h oto d ia h p ezyde to i Ko o o skie u, a
ktrego wojsko nie a ad ego haka, o i po o i y a i ie, jeli op z Sto a zysze ia Wol ego So a jest
w Polsce ONR a 11 listopada Janusz Korwin-Mikke p ze a ia pod po ikie Na odo a D o skiego z
a asz zo y a opozy jo ist edakto e Zie kie i ze , kt y ie ez koze y jest p ze ie z gazety
Rze zypospolita, a ta jest ka h kapitau o ego.

il y a 6 ans: https://gloria.tv/audio/Xobwd4pqyPzf2h2PocdqvMFa4
Z F a kfu tu ad Me e i Stefa Kosiewski

Stefa Kosie ski: Uja i, po ki Pa e G a


odziedzi zy do i a ie y Ka zyski h

by Stefa Kosie skis Podcast

8m 59s August 10, 2012

https://gloria.tv/video/mnKYtMWrSCX341kZEQHcvTxKF

Fundacja Prasowa Jarosawa Kaczyskiego uy aj a s oi zasie


i s ojej az ie z a zka Solida o i a takiej samej zasadzie jak
p y at a gazeta y o za Ada a Mi h ika, aduya zaufa ia
spoe z ego Polak .i . p zez to, e oddaa si ako i ie do dyspozy ji os pa tyj y h z Po ozu ie ia
Ce t u kie o a ego a zas p zez tego sa ego Ja osa a Ka zyskiego tak sa o iesz zli ie, jak dzisiaj
kie o a a jest pa tia P a o i Sp a iedli o.

Fu da ja ta a ya ez p zeta gu po iesz ej e ie a dzo duy udy ek Wa sza ie, kt y po kolej y h


t a sak ja h ha dlo y h p zeszed e de elope a z Iz aela. W udy ku kupio y p zez Fu da j
Ka zyskiego po p zeli ze iu a o e za l . zoty h, zyli za su poz alaj a y Je ozoli ie pla
pod udo kiosku Ru hu, a dzisiaj s oj siedzi pa tia Ja osa a Ka zyskiego PiS.

Miejscowa konkurencja partyjna uoso io a p zez P ezyde t Wa sza y Ha G o kie i z-Waltz oddaa
geszefty s oi h ad e sa zy pod o e iezale ego sdo i t a RP fo uuj p zy ty oska e ie tak
ieudol ie, e y sd g o ze , i poze jest ieadek at y do sytua ji i sta u fakty z ego . W ze iej te
sa a sza ski sd podzieli ka ygod y spos sp a tego udy ku a kilka y h sp a , e y ogy
i h zapada sp ze z e ze so o ze ze ia i e y ikt igdy ie doszed ju do p a dy o p zesza o a iu p zez
upartyjnionych cwaniak udy ku d ego p ze ie spoe z as o i szystki h ieszka
Wa sza y, a ie p y at y do kie jed o odzi y odziedzi zo y po Raj u dzie Ka zyski .

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 02. April 2017

Nie iado o po ki i jaki spos pose Pa e G a, ze z ik zdu RP Do alda Tuska odziedzi zy do ,


podo ie jak Raj u d Ka zyski, kt y za ieszkuje Pols e za da o ie ykazuj tego pozy ja h
osiga y h ko zy i ajtko y h. Pa e G a adzo o a ze iej su y spe jal ie po to taj e Pols e,
e y ie g p zedosta si do i h ade age t o ego o a st a dyspo uj ego y zut ia i ato o y i
ozloko a y i od Mo za S dzie ego do Mo za Ma t ego. Dzisiaj i iste G a ofi jal ie ko zysta tylko z
aska o i tz . ie ie kiego sklepika za o az isku Paul Rogle , kt y posiada iejs o o i Sel
zaled ie kse okopia k i p o adzi stoso e usugi dla lud o i e ie Fe ig za jed st o fo atu A-
4.

Sel yo tedy adg a i z y iaste zkie t jk ie: CSSR, DDR, Repu lika Fede al a Nie ie
wykorzystywanym do kontakt su o y h p zez spp a uj e ze so taj e su y spe jal e: Stasi, SB,
StB, Mossad i i e. Paul Rogle od ie a dzisiaj telefo y i zakopota y kie uje dz o i ego do dzie ika za
iy gose do pa a G asia.

A ha, to pa ju ie, o o hodzi. A zy g y pa odpo iedzie tylko a jed o pyta ie: do kogo a i ie
aley ta illa, kt ej za ieszkuje pa G a? Czy jest to pa a illa, zy jego? Zakopota ie, k tka p ze a a
odde h i te sa iy gos: P osz skie o a to zapyta ie do pa a G asia.

Paul Rogle , kt ego o a jest au zy ielk yogi, o i za a i iela fi y Age a k za ejest o a ej So s, a


zaoo ej iegdy p zez Pa a G asia Kato i a h. G a y do oku zo kie Za zdu Age a k . Czy
osiga e z tego tytuu do hody yy podda a e opodatko a iu Pols e, zy Nie ze h? Gdzie dzisiaj pa i
podatek od do hod osiga y h tej ie ie kiej fi ie jedy y jej polski p a o ik, o a i ist a G asia?

Czy ele dziaa ia fi y Age a k jest tylko z yke uk y ie ajtku G asi a ytego tak sa o jak ajtek
fu da ji Ka zyski h za o a to pa zki papie os , zy te a y tu do zy ie ia z pozostao i po
ajtku Su y Bezpie zest a, ojsko y h su spe jal y h PRL, lu zap zyja io y h o a st , kt y uleg
za asz ze iu a o y stoso ego ozkazu, jak tysi e i y h lokali su o y h po SB, KGB i Stasi a te e ie
yego PRL-u?

W sp a ie ustale ia p a a as o i do u za ieszki a ego p zez Pa a G asia p e ie Tusk sadzi go


ad o ski piasek. P ezyde t Le h Ka zyski ogosi ato iast, e aj a dziej pot ze e jest Pols e z oa ie
kolej ego ok gego stou , z to ofi jal ie z pla o a usta edial . Pie szy ok gy st
pop zedzo y y taj y i oz o a i spudziao Magdale e, illi d ej a sta ie SB.

List u zest ik po ozu ie ia Magdale e zat ie dza ge e a Kisz zak, kt y do oku za zdza
ko t y iade ojsko y a Wy zeu i ko t olo a dziaal o tz . ol y h z izk za odo y h KOR-
o a Bo use i za, kt y po to yle ia oku jako p zelado a y yd ze studi , e y sko zy je
potem jako katolik na KUL-u spla io y spp a z SB p zez iskupa-kapusia a w ostatnich dniach znowu
nadawaniem politycznie umotywowanych doktoratw honoris causa osobnikom pobawionym honoru. Czy
p ezyde t Ka zyski od ouj si do t ady ji kisz zako ski h h ia y z o u za o zy Ko i Katoli ki
sza a y h oz o a h geszef ia zy za a iaj y h si polityk ?

P zy ok gy stole Ka zyskiego od ajd y oe esz ie spl y jzyk i spl y swj interes obie
pa tie, kt e jesz ze ie tak da o Radio Ma yja a oy ao do za iza ia koali ji io ej Pols e:
Platfo a O y atelska i P a o i Sp a iedli o, odpo iedzial e .i . za sp zeda ie jed ej illi Pa o i
Grasiowi, lecz wielu budynkw i te e udo la y h a te e a h polski h sto z i e iz es e
y odz y h si z taj ej su y Iz aela MOSSAD.

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 02. April 2017

Najpil iejsz ty zase dla Na odu Polskiego sp a jest uja i, po ki Pa e G a odziedzi zyl do i
a ie y Ka zyski h.

Z Frankfurtu nad Me e i Stefa Kosie ski

http://nwonews.pl/drukuj,1325 pierwotnie mp3 opublikowany 10 lipca 2009 r.

PDF: Testament kiszczaka pdo224 ujawnic po kim pawel gras odziedziczyl dom i maniery kaczynskich fo60 von

Published on Oct 20, 2016

https://issuu.com/kulturzentrum/docs/testament_kiszczaka_pdo224_ujawnic_

O t Czy A to i Ma ie e i z jest po a ie ho y psy hi z ie, zy tylko zaka a y po t o kisto sku, uk yty


yd Izaak Si ge oszukuje o ydli ie Na d Polski? Testament Kiszczaka PDO Uja i po ki Pa e G a
odziedzi zy do i a ie y Ka zyski h FO o Stefa Kosie ski Magazy Eu opejski
SOWA http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/10/stefan-kosiewski-5-m-antoni-macierewicz.html

Oct 20 Czy Antoni Macierewicz jest po a ie ho y psy hi z ie, zy tylko zaka a y po t o kisto sku, ukryty
yd Izaak Si ge oszukuje o ydli ie Na d Polski?

PDF: Baronin Kunigunde von Kosiewski daje upust PDO434 Pidgin_Art HERODY Herodenspiel Akt I swieczka 7
CANTO DLI by Stefan Kosiewski on Scribd

Testament Kiszczaka PDO280 FO von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCLXXIV Rap do Zagadki Ballady Mordercy

17. Februar 2016, 19:05 PDF archiv:


https://issuu.com/stefankosiewski/docs/testament_kiszczaka_pdo280_fo_von_s

Testa e t Kisz zaka P olego e a do Odydza ia po Myli p of. Feliksa


Konecznego U aga Fas y a ja O de o Stefa Kosie ski Za ys
Estetyki Chazarw CANTO DCLXXIV Rap do Zagadki Ballady Mordercy Prince,
ge t o e es e illo , Sa hiez uil fist [Wi ej] i ut y
temuhttp://sowa.quicksnake.es/Stefan-Kosiewski/Testament-Kiszczaka-
PDO280-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-CANTO-DCLXXIV-Rap-do-Zagadki-
Ballady-Mordercy

Testament Kiszczaka

Ksi, jeli aska ie poz ol


allad p zypo Wielki Testa e t
Poeta F a ji z flaszki po ig
yla a iat at a e t z p a d

Bieda Pols e, e a pisz zy


a a ie a o do ga a oy
o z a jesie ed io ie za
kuje o zy, Luthe isz zy

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 02. April 2017

alego ie, o a udz teologii


a e dziea ez zy y h ludzi
pyta p ost: sdzi ie, e ie
t ud o o ota p a d sy ola i

biedna wdowa kadzie g osz a


szal Te idy, testa e t u o a
ge e a po ad ze z pu li z
sta ia p y at dla ygody o y

jeeli dzie iaa jakiekol iek


p o le y fi a so e, ie h zgosi
Ge e ek pisze o tosa o i u ogi h
iato y dza zu glo al poo

poczuciu krzywdy i rewolcie wobec


ie o i po i i opus itae
y ie jest pik e, idziae
epo ta tele izji, yli i

doy iali z ie zy Czy poeta


oe y e olu jo ist, jeeli
rewolucja nie jest buntem, a tylko
t o ze ie o ej past o o i

pyta Aldo Moro w korespondencji


z izie ia ludo ego, ilk ig ie
po iegu s j ostat i dzie; y ie
jest pik e, z a y ie, i og

o o i po iedzie: u odzie si
e Wigili, jed y z iast oj.
stalinogrodzkiego a ojciec akurat
tedy dosta dyplo za z a ty ok

pla u sze iolet iego, i kupi


a ita ka pia; p osz, oe pa
usidzie pomidor ie h si pa
zuje s o od ie i t aktuje asz

oz o jako ako i ie p y at
oe papie osa pomidor widzi pan
ja take i te esuj si kultu , a
pan podobno h e zaoy jaki teat

pomidor h ia y , e y y si
z ozu ieli: zy y pa ju gdzie za
g a i pomidor a oe h ia y
pa poje ha a jak zag a i z
issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 02. April 2017

y ie zk pomidor bo widzi pan


ki s a i ie pa a odzi e, jaki
p a uj ha akterze pomidor i
pe ie si u iesz, jak pa sko zy

studia pomidor i gdzie pan chce


po studia h p a o a pomidor to
oe g y zy pa u po
pomidor ie h pa u i suge o a

ale, zy g y pa ype i te
formularz pomidor a o pa o i
w Krakowie pomidor Dzie i ssiad
p zy loky skd psa, jest ud y

i pe ie a p hy W tak pogod, i
Ha s Mag us Roede , p a o ik U zdu
O h o y Ko stytu ji lepiej o i y y
i ty h zas a y h te o yst Ja

Pa e II. ozkada sze oko e: Po a


a o iad, ko ha i Late . Jeeli
Be goglio p ieku p iej Meksyku
ozkada e a u isk i eksploata j

u ogi h Roku Miosie dzia, to o aj


z o i ied e do y po u o a h, kiedy
renta mundurowa nie star za do sz z ia
ludu opa tego a iesz z iu e a t a

ilio y ofia y iezio y h a Sy e i


e e e gote , ie zapo i y godu a
Uk ai ie, osiedlo y h za Bugie yd
za Stali a i Hitle a ypdzo y h Nie

Miosie y Fila t op ozdaje Solida o


rozkazem dla Bolka i SMS granice Europy
otwiera na komrce Angeli dla milionw
u hod z past T ze iego S iata

po ot a iu puszki z po o Noy a i
Niesp a iedli o i Pa do y Aspoe z ej
do oz ia Pie i kt ej Da te
za iega o ask u Wdo y so ami: Dziewico

Matko, Cro swego Syna; patrz Weronika


skada s oje do ie z hust a o za h
a do d; jeli do a a i ej tego typu
doku e t , ie h yda sit zo zy
issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 02. April 2017

y Sp a a ya zaat io a zgod ie z P a e
Mio a fala h g a ita ji iosa G iazdy
Lisa, Walentynowicz, Wyszkowskiego, Borsuka
z KOR-u, Kalksztajna, Abla; tako rzecze Rudra

Szi a, Jo gu a Skal y Podhalu z a y Hal y


Cuba-walesa-einstein
Z Pa e Bogie Z F a kfu tu ad Me e zyta
spo ied p zyj o a pod szu ie i ot o i
szepta do u ha: Nie pkaj, ie ty jede

y ie hipok y ie staje o i Wa elu god o i


ka dy aa, ge e aa, p e ie a, p ezyde ta, ie
a ko a pe a e t a ija poe a ia ogo a ap
a ota zu Jut ze ki O e us et p o pe fidis

https://gloria.tv/audio/9V8srfSyHWiD1Tc3ZpdrVMKdJ

Listen to Testa e t Kisz zaka PDO FO o Stefa Kosie ski ZECh CANTO DCLXXIV Rap do Zagadki Ballady
Mo de y on Spreaker.

http://minicasts.podomatic.com/play/2401552/4635011

Podobne Galope do Slskiego Ko e da ta Woje dzkiego Poli ji Kato i a h, e y ie szed do spo iedzi
W "Jezus Chrystus" ydy aj so ie po aga Pidgi _A t PDO FO o Stefa Kosie ski ZR Czy pose Ma ek
Bo o ski h ia y ustosu ko a si do z od i Jaku a Be a a?

Stefan Kosiewski hat soeben diese Petition auf Change.org unterzeichnet. Ratujmy referendum w Hamburgu!
W "Polonia"

sowa Opublikowano G udzie , Zobacz wpisy Stefa Kosie ski: O ydo ski h p oku ato a h Pols e,
. Ba tku Apostole i d h taki h, o legli PDO442

Zd aj y ydo s y Solida o i SOWA A a Walentynowicz

Skomentuj https://sowafrankfurt.wordpress.com/2010/12/12/stefan-kosiewski-testament-polityczny-
generala-jaruzelskiego-pdo280-testament-kiszczaka/

PDF: https://www.scribd.com/document/343778026/Testament-gen-Jaruzelskiego-PDO280-Testament-
Kiszczaka-FO60-von-Stefan-Kosiewski-Studia-Slavica-et-Khazarica-PDO434-Po-kim-DOM-i-FUNDACJA-
20170402-Ma
issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 02. April 2017

http://sowa.quicksnake.cz/Stefan-Kosiewski/Testament-gen-Jaruzelskiego-PDO280-Testament-Kiszczaka-FO60-
von-Stefan-Kosiewski-Studia-Slavica-et-Khazarica-PDO434-Po-kim-DOM-i-FUNDACJA

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 16. Januar 2017

HERODY
He ode spiel Akt I
ie zka CANTO DLIV
Studia Sla i a et
Khaza i a ZECh
PDO Par i al
Napisa sowa () 14. 1. w kategorii Studia Slavica et Khazarica, czytaj: 65
Radio: https://gloria.tv/audio/rEmkNDmNWjL31sZBaheWv7ew1

IX. ie zka ha uko a sza es Pa i al AKT I. He ody He ode spiel o Stefa Kosie ski
PDO383 na scene wchodzi Minister Waszczykowski zadymia nielogicznie ZECh Prokurator
Chlopik CANTO DCCXXXIX http://sowamagazyn.blogspot.de/2016/08/ixswieczka-
chanukowa-szames-parcival.html GIERODY HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski
CANTO DL Fascynacja obl. PDO157 Andrzej Duda Matrix
https://shoudio.com/user/sowa/status/18369 wet za bet
https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/N7GLSSS3TTj

http://magazyneuropejski.typepad.com/blog/2017/01/

ANGELOLOGIA od i a si pe ise t zy a y o u z p zez hy yd


na bohomazie kiczownika PDO434 Zarys Estetyki
Chazarw
G ay a ije ska udostp ia zdj ie uytko ika
Mihail Zablodskiy Ty, G ay a ije ska i i y h uytko ik
Komentarze
G ay a ije ska super ... Wczoraj o 13:19

Stefan Kosiewski G ay a ije ska supe - d ysu ku


kie u ku idza, za g a p ze i y kie u ku od i a si pe ise
t zy a y o u z p zez hy yd a oho azie ki zo ika1 min

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 16. Januar 2017

Baronin Kunigunde von Kosiewski daje upust PDO434

Minister Ma ie e i z ie y odli iestety z Mi ist e Wasz zyko ski


z ia y a zu a iu p e ie Szydo po stype diu Rozkadu Jazdy z USA

iestaej A geli Me kel ydoski h Kaz ie zak , az isko za ie io e a


Kas e ; pat z ikipedia iki/A gela_Me kel Std pole a si sty z ia

tele izji sat po t k z ato a ia filha o ii Ha u gu: Wag e a


Pa sifal z asosk od. Po Mat e Boej G o i z ej zjedzie za z izyt

do PL po Magdale e O e ka le z U ii Eu opejskiej ole aj kolej


iesi z i sek ia za ez jaj, ya szefo a agita ji i p opaga dy

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 16. Januar 2017

ydoko u isty z ego z izku odziey FDJ, kt a lauda j a ze Tuska


ygosia p zy okazji p zyz a ia u zotego k ka ydo asoskiej Nag ody

yda i pedaa Rathe au, Mi ist a Woj y P uskiej Rzeszy i Nagrody Karola
Rze ika Sakso zyk za aoksztat ope a ji spl ej SB "Dzi i Ludzie"

i Ko t y iadu Wojsko ego Ludo ego Wojska Polskiego a Wy zeu Gdaski


Me kel az isko po pie szy u, kt y ie do zeka szy si poto st a

oz id si z ezpod po lata h , kiedy ezdziet y Ja osa Ka zyski


za ie ia sta ie oje y lojalki, jak p eze aty y Be goglio zale a

Misjo a zo past a h Af yki, z kt y h Me kel ig a ju ilio y


ludzi o ie ustalo ej tosa o i, ie p ze ada y h edy z ie ani na HIV

a i a ot a t g uli , oligof e i odziedzi zo , zy Bg ie, od kogo


a yt z utelk ody uy a uszu za iast papie u toaleto ego elu

pod y ia si za udk a kie aszu igilij y Be li ie ste o yzo a y


kt y p zyz a si ustami Ministra o nazwisku utworzonym od rzeki Maas

do d P oku atu y K ajo ej Sz ze i ie, kt a p zyja za Be li e


e kie o a ia ki U a zast zelo y zosta jed ak ie z pistoletu

poli ja ta, kt y p zyz a si, e st zela do szy y ka i y ia ki


lecz z pistoletu znalezionego rzekomo przy trupie zabitego podejrzanego

o to, e ia ie po ie i Mediola ie doku e t a e az iska


z kt y h ad e ie yo ydoskie: Diet i h, zy Gie ty h pod lata i

aj ie iej i dlatego ajat iej uk y Lilith Ma le , pie sz o Ada a


po hodze ie piose ki, Si ge a, pod ia k Kalksztaj a a Ka zyskiego

https://gloria.tv/audio/rEmkNDmNWjL31sZBaheWv7ew1

Stefan Kosiewski 284 obserwatorw| 523 y ietle K gi


rozszerzone - 13:23

QR code for this recording:

Baronin Kunigunde von Kosiewski daje upust HERODY


Herodenspiel Akt I swieczka 7 CANTO DLIV

Baronin Kunigunde von Kosiewski daje upust


PDO434 Pidgin_Art
https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 16. Januar 2017

Dzisiaj ka le z A gel spada z k zesa


Adolf Hitle Bay euth z o u go
W he ie zuj y a z o a SS-Mann
Si Wag e i Pasko a oku
Pa o a ie E o ji ad Epok

Wsiadamy do windy, jedziemy na Saturn


Po drodze mijamy pod kinem Uciecha Park
Miaste zko Czelad, jak kot apaka
Ko i, ka z a, sy agoga i a ia
kt y h ie a ju od sied iu ole i

G a ek, Wg oda, Boe ha, Wa sza ka


Czeg tu jesz ze szuka ze ie
W oknie sepia: oddajemy wet za bet
Za ak ost o i a fotog afia h
Modo i sielskiej, a gielskiej

https://shoudio.com/user/sowa/status/18379

Powtrka: 3sat 21.01.2017 godz. 20:15 Uhr 90 Min. Elbphilharmonie 2017 - Das
Erffnungskonzert Weltweit
gefeierte Solisten wie Pavol Breslik,
Bryn Terfel und Philippe Jaroussky
sowie der NDR Chor und der Chor
des Bayerischen Rundfunks wirken
mit. Auf dem Programm stehen
unter anderem Werke von
Beethoven, Cavalieri, Liebermann,
Messiaen, Praetorius, Rihm und
Wagner.

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 16. Januar 2017

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/8LWet4zry39

Fr Thomas/ na 18-te urodziny


synkowi, studentowi technicznej
uczelni w Niemczech, fraszka

https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/FM2N6Xubjvo
Panne bei Festspielen in Bayreuth - Angela Merkels Stuhl brach zusammen BILD Auftakt der
Festspiele it ei e Z is he fall: Die Bu deska zle i a h i de Pause o T ista u d
Isolde it ih e Stuhl zusa e .

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 16. Januar 2017

Radio: http://www.spreaker.com/user/sowa1/baronin-kunigunde-von-kosiewski-daje-upu

PDF: Baronin Kunigunde von Kosiewski daje upust HERODY Herodenspiel Akt I, swieczka 7
Magazyn Europejski 2015072... by Stefan Kosiewski

https://twitter.com/sowa/status/625592387977527297

PDF: IX.swieczka chanukowa szames Parcival AKT I. HERODY Herodenspiel von Stefan
Kosiewski PDO383 na scene wchod... by Stefan Kosiewski on Scribd Kordian. Mikke, abo:
ol o, o, e ae ia a salo a h ydo skiej ka ie i y Akt I ie zka HERODY/
Herodenspiel von Stefan Kosiewski FO539 Escrito por sowa () 2. 7. en categora HERODY/
Herodenspiel von Stefan Kosiewski, ledo: 64 Polski Komitet Narodowy 43 Zarys Estetyki
Chaza P olego e a do Odydza ia po Myli p of. Feliksa Ko e z ego Z i e zo a
Rze zy isto https://www.spreaker.com/tag/herody

Multiverse Theater Akt I, swieczka 6


HERODY/ Herodenspiel von Stefan
Kosiewski CANTO D Escrito por sowa () 25.
6. en categora HERODY/ Herodenspiel von
Stefan Kosiewski, ledo: 102

Na rozgrzeszonego PDO118 Lecha dodi Akt


I, swieczka 6 HERODY/ Herodenspiel von
Stefan Kosiewski FO CANTO D Herod slucha
podszeptw diabla Von: Handelsblatt
Morning Briefing Guten Morgen Herr
Kosiewski Gesendet: Mittwoch, 24. Juni
2015 05:46 An: sowa-frankfurt Betreff: Die
Queen schlft Na rozgrzeszonego PDO118
Lecha dodi Akt I, swieczka 6 HERODY/
Herodenspiel von Stefan Kosiewski FO
CANTO D Escrito por sowa () 12. 5. en categora HERODY/ Herodenspiel von Stefan
Kosiewski, ledo: 213 Napsal sowa () e a : katego ii ART, pete o:
Multiverse Theater; na ekranie, pros e iu ukazuj si ido i i ka e o : Da id Ca e o ,
p e ie Zjed o zo ego K lest a , Leo a d Ka zyski Tatulo Ko ha y , Woj ie h
Ro iski Polak May , A gela Me kel Puti a Me to , Ja osa Ka zyski Cha lie
Dyktator), Dudw Dwch (oba za Polakw) i i i za Polak i za ydo dla Ba tosze skiego
a do tego ka dy a Geo g Pell, jed a ze sied iu ie Be goglio, Boy pies, kt y poja iaj
si iespodzia ie z izyta j ekst ao dy a yj ko iu k ji O io a z ko e ta za i
zamieszczanymi dotychczas cako i ie s o od ie A glii a se e ze katoli ki.

PDF: https://www.scribd.com/doc/269708846/Multiverse-Theater-Akt-I-swieczka-6-
HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-CANTO-D

Na chetnego PDO112 Ogrod Fraszek (silva rerum) ZR Fascynacja Obledem von Stefan Kosiewski
CANTO CDXCIV ANNO DOMINI 1967 Escrito por sowa () 5. 5. en categora HERODY/ Herodenspiel
von Stefan Kosiewski, ledo: 154 Ju ko i Pitko skie u, koledze Julka Ko hause a, te ia
kandydata LECHA DODI Akt I, swieczka 6 HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski Fascynacja
O de CANTO CDXCIV HERODY 101 books hand-picked by SOWA magazyn europejski

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 16. Januar 2017

HERODY 240 books hand-picked by Stefan Kosiewski Herodenspiel von Stefan Kosiewski

Opublikowano 26th July 2015, autor: sowa Lokalizacja: Czelad, Pole

Radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/18369

PDF: GIERODY HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski CANTO DL Fascynacja Obledem
PDO157 Andrzej Duda Matrix by Stefan Kosiewski on Scribd

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 16. Januar 2017

PDF: Przesluchanie swiadka PDO432 Pidgin_Art Hanna Korecka FO von Stefan Kosiewski ZR
Studia Slavica et Khazaric... by Stefan Kosiewski on Scribd

http://sowamagazyn.blogspot.de/2015/07/baronin-kunigunde-von-kosiewski-daje.html

25-let i odzia spod ie ej g iazdy ydoa erykaskiej za loko a sprzeda dziaki


AMW pod i esty j CHIN odzi

Pa e Ku tyka zosta szefe ady adzo zej


Agencji Mienia Wojskowego - Wiado o i
wiadomosci.onet.pl

Stefan Kosiewski @Alicja Marzenna


Ociesielska - odzia spod ie ej g iazdy
ot zy a e ieku lat Sta o isko P ezesa
Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego
tylko dlatego, e jego oj ie ze iej dosta
past o o ot z ozda ia uk ytego
ydost a, kt e z nadania Kiszczaka pilnuje w
tzw. Polsce po Magdalence szemranych
geszeft iato ego ydost a p zy po o y sit y Kapo polity z y h tudzie poyde z y h
idiot , kt zy gada ie o sz zu iu Polak a ydost o k y i al e zady iaj i ata z
dziaal o a dy op yszk , kt a sp o adza si do tego p., e P ezese Rady Nadzo zej
Polskiego P ze ysu Z oje io ego zosta -let i u ydoski ez yszego ykszta e ia,

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 16. Januar 2017

ale z nadania KOR-o a Ma ie i za a i e: Isaak Nuss au , zy Si ge , szystko jed o


http://sowamagazyn.blogspot.de/.../biedny-modzieniec...

BIEDNY MODZIENIEC PDO NEPOTA zy IDIOTA sy Ku tyki ie


sowamagazyn.blogspot.com 2 zesie o :

Strona Komisji Bezstronnej


ds. Ustalenia Przyczyny Zamachw

4 godz. 12 sty 2017 Oto minister


obrony narodowej Antoni
Ma ie e i z i, e PiS
zako zyo p otest dziki Mat e
Boskiej. Ch e te usu i ia opozycji
z y ia pu li z ego. A i
https://youtu.be/MxF5x-hVwJ8
HAVA NAGILA sw. Antoni patronem
miasta i powiatu PDO354 FO von Stefan Kosiewski ZECh http://sowa-
agazy . logspot.de//stefa -kosiewski-5-m-a to Czy A to i Ma ie e i z jest po a ie
ho y psy hi z ie, zy tylko zaka a y po t o kisto sku, uk yty yd Izaak Si ge o ydli ie

Mll/ ie i/ u ish Macierewicz - PIS zako zyo dziki dziki Matce Boskiej.
pinterest.com https://de.pinterest.com/pin/452752568775411730/

Stefan Kosiewski

sty ze o : O et . W y ilizo a y h k aja h de ok aty z y h, gdzie zd


li zy si z ol obywateli - takie monstrum, moralne, jak Antoni (m)acierewicz.... po tylu
o zy isty h ko p o ita ja h idzy a odo y h i e t z y h zostao y
zdy isjo o a e... Ale a to usi y od a y p e ie i d y - sa odziel y zd a ie a t
a p a zdo a!... Za ty p zypadku - o prezydencie - Z ie z h iku Si Z oj y h - szkoda
ogle i a y tej
idzy a odo ej ko p o ita ji
Polski ie pog ia.... z i

Ma iere i z a a so a a
ge eraa dy izji WP szpiega
brytyjskiego

A to i Ma ie e i z ystpi do
p ezyde ta o po ie t y a a s
dla gen. "Gryfa"

Minister obrony Antoni


Ma ie e i z ystpi do
prezydenta Andrzeja Dudy o po ie t y a a su a stopie ge e aa dy izji dla ge . yg.
Ja usza https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1271130842943432

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 16. Januar 2017

Stefan Kosiewski udostp i link.

7 godz.

HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski This Pin was discovered by magazyn europejski.
Discover (and save!) your own Pins on Pinterest. pinterest.com
https://de.pinterest.com/pin/452752568775396149/

Stefan Kosiewski 2 godz. PDF: https://pl.scribd.com/document/332704432/

Radio: https://gloria.tv/audio/YLSTMCyADQaY6Gqjjq3MLuw47

http://so a. ui ks ake. z//Pi io -DOWN-Pidgin-Art-PDO416-Z

Wa dga opo iada


ho y, e zaat i
pitk . Masz to
ju a ko ie a
Wa dga
opo iada ho y,
e zaat i pitk .
Masz to ju a
koncie na 100 proc.
i do yego
senatora. Sam
Pinior nie przebiera
so a h: I -
Stefa ~dos

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 16. Januar 2017

niewolnictwa i wyzyskiwaczy : 70% na odu kt a i iko ty a jak ie ol i y za isk


yu a s oi h op a - yzyski a zy kt zy g a i azy i ej a gdzie sta
p a y, a a ie ko stytu ji i alk o ko yta!!!!!!!!!!!!!!! ludzie h idzie pe spekty y do
y ia ty k aju, h god ej pe sji, o aj do egeta ji upodle iu i p zy ie a ia
gode , aj do tua ia si po ie ie za hle e , h idzie, e k aju po staje
p ze ys, o e te h ologie, ale to p zez tu a y tu a isty z e kt e s ko plet ie
ezp odukty e i jeste y ie og ode , lat za y iliza j, o o i si tylko
spie aj o detale p a e, g ze i histo ii sp zed iek , gdy ie pot afi ko plet ie
i zego ko st ukty ego zaofe o a a odo i t akto a ego jak stado ie ol ik do
nabijania kabzy wyzyski a zo , NARD MA TEGO DO
http://wiadomosci.onet.pl/forum/piotr-apel-to-kryzys-ktory-poharatal-
wszystkich,1,3034287,233164519,czytaj.html

Stefan Kosiewski

sty ze o : da y ekshu a ji
kota", "R e p e z od g o "
"Katastrofa to nie zamach"

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/539858

Stefan Kosiewski udostp i link w grupie Narodowcy. sty ze o : da y


ekshu a ji kota", "R e p e z od g o " "Katast ofa to ie za a h"
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/539858

"da y ekshu a ji kota".


Transparenty i przepychanki podczas
iesi z i y s oleskiej

http://sowa.typepad.com/blog/2017/01/-baronin-kunigunde-von-kosiewski-daje-upust-
herody-herodenspiel-akt-i-swieczka-7-canto-dliv.html

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/Baronin-Kunigunde-von-
Kosiewski-daje-upust-PDO434-Pidgin-Art-HERODY-Herodenspiel-Akt-I-swieczka-7-CANTO-
DLIV-Studia-Slavica-et-Khazarica-ZECh-PDO157-383-Parcival

https://pl.scribd.com/skosiewski