You are on page 1of 3

Nr.

264 / 20 octombrie 2015

Domeniul: Turism


CAPACITATEADECAZARETURISTIC1ACRESCUTCU
5,5%FADEACEEAIDATAANULUITRECUT

31iulie2014 31iulie2015 2015fade2014
Structuri Locuri Structuri Locuri %

numr mii numr mii Structuri Locuri


Total 6130 311,3 6821 328,3 111,3 105,5
Hoteluri 1473 186,2 1545 190,3 104,9 102,2
Hosteluri 204 9,1 248 11,8 121,6 129,7
Moteluri 212 7,9 221 8,3 104,2 105,1
Vileturistice 624 13,8 643 14,5 103,0 105,1
Cabaneturistice 162 5,1 196 5,9 121,0 115,7
Pensiunituristice 1323 27,3 1527 32,1 115,4 117,6
Pensiuniagroturistice 1665 30,5 1918 35,2 115,2 115,4
Bungalouri 242 2,7 280 2,8 115,7 103,7
Altetipuri 225 28,7 243 27,4 108,0 95,5
*)Structurilecuocapacitatedecazaredeminim5locuripat,autorizate/clasificatedectreAutoritateaNaionalpentruTurism;datele
tabeluluiseregsescnfiierul.xlsataatcomunicatuluipehomepage

Peste70%dinhotelurierauclasificatecu2i3stele
Dinnumrultotaldelocurinhoteluri,39,5%aufostnhotelurilecu3stele,31,6%aufostnhoteluri
cu2stele,21,4%nhotelurilecu4stele,4,3%nhotelurilecu5stele,2,9%nhotelurilecuosteai0,3%
nhotelurileneclasificatepestele.

Celemaimultehotelurierauncadratelacategoria3stele(51,1%dintotalhoteluri)i2stele(23,7%).
Hotelurilecu5steleaufostnnumrde34(cutreimaimultcala31iulie2014),iarcelecu4steleau
fost294(cu27maimultedectla31iulie2014).
La31iulie2015erauneclasificatepestele116structurideprimireturisticcufunciunidecazarefa
de120laaceeaidataanuluitrecut.Ceamaimareparteaufosttaberedeeleviiprecolari(51,7%din
totalnanul2015,valoaresimilaracuanul2014).Dincele1545hotelurinstaredefuncionarela31
iulie2015,unnumrde5hoteluri(0,3%dintotalhoteluri),cuuntotalde682locuri,nuerauclasificate
pestele.

1
La31iulie2015

1/3
Dinstructuriledeprimireturisticcufunciunidecazareturistic32,9%aufostnaltezone,26,7%n
staiunile din zona montan, 21,3 % au fost n MunicipiulBucureti(exclusiv oraul Tulcea), 10,1% n
staiuniledinzonalitoral(exclusivoraulConstana),7,0%nstaiunilebalnearei2,0%nDeltaDunrii
(inclusivoraulTulcea).

JudeulBraovaconcentratcelmaimarenumrdestructurideprimireturistic
Primele cinci judee, ierarhizate dup numrultotal de structuri de primire turisticexistente au fost:
Braov(886structuridecazare),Constana(755),Harghita(357),Sibiu(315)iPrahova(314).

JudeulConstanaadeinutceamaimarepondere(26,0%)ntotalulcamerelorexistentenstructurile
deprimireturistic(exclusivcamereledincsue).

Din numrul total de locuri de cazare turistic existente, judeul Constana a deinut 26,8%, judeul
Braov8,7%,urmatedeMunicipiulBucureticu6,0%,Prahovacu3,7%,Bihorcu3,6%,judeulMure
cu3,4%etc.

Hotelurileaudeinutceamaimarecapacitatedecazareturistic
Dintotalulde148,1miicamereexistentenstructuriledeprimireturisticcufunciunidecazare
existentela31iulie2015(exclusivcamereledincsue),95,4mii(64,4%)eraunhoteluri.Numrulde
camereacrescutn2015cu2173npensiunileturistice,cu2170npensiunileagroturistice,cu1666n
hoteluri,cu867nhosteluri,cu270ncabaneturistice,cu10insatedevacan.

Numrullocurilordecazareturisticexistentela31iulie2015afostde328,3mii.Celemaimultelocuri
190,3miieraunhoteluri,urmatedepensiunileagroturisticecu35,2miilocuri,pensiunileturisticecu
32,1miilocuri,campingurilecu15,0miilocuriivileleturisticecu14,5miilocuri.

Dupmoduldefuncionareastructurilordeprimireturisticcufunciunidecazareturistic,76,2%din
totalcamereaufostnstructurideprimireturisticpermanente.

Camerelecubaiesauduaureprezentat96,4%dintotalulcamerelor(exclusivcamereledincsue).n
tabereledeeleviiprecolari56,2%dincamereeraufrbaiesaudu.

Structura locurilor de cazare turistic pe tipuri de structuri


de primire turistic cu funciuni de cazare turistic,
existente la 31 iulie 2015
%

Alte tipuri 10,4

Tabere de elevi si prescolari 2,1

Campinguri 4,6

Vile turistice 4,4 Locuri de cazare turistica

Pensiuni turistice 9,8

Pensiuni agroturistice 10,7

Hoteluri 58,0

0 10 20 30 40 50 60 70


*)Datelegraficuluiseregsescnfiierul.xlsataatcomunicatuluipehomepage

2/3
Zona Bucureti i oraele reedin de jude, exclusiv oraul Tulcea a oferit cel mai mare numr de
locuridecazare

Pe zone turistice, din numrul total de locuri, 86,6 mii n "Bucureti i oraele reedin de jude,
exclusivoraulTulcea",83,4miieraun"staiunidinzonalitoral,exclusivoraulConstana",63,4miin
"altelocalitiitraseeturistice",55,8miin"staiunidinzonamontan",35,3miin"staiunibalneare"
i3,9miinzona"DeltaDunrii,inclusivoraulTulcea".

Structuralocurilordecazareturistic,pezoneturistice,nstructurile
deprimireturisticcufunciunidecazareturistic,
existentela31iulie2015
%

Zona Delta Dunarii,inclusiv orasul Tulcea 1,2

Statiuni din zona montana 17,0

Statiuni din zona balneara 10,8


Locuri de cazare turistica
Alte localitati si trasee turistice 19,3

Municipiul Bucuresti si orasele resedinta de


26,3
judet,exclusiv orasul Tulcea

Statiuni din zona litorala exclusiv orasul


25,4
Constanta

0 5 10 15 20 25 30

*)Datelegraficuluiseregsescnfiierul.xlsataatcomunicatuluipehomepage

Informaiisuplimentare:
Pentru interpretarea corect a indicatorilor, v rugm s consultai Precizrile Metodologice ataate
comunicatuluipehomepage.

Urmtorul comunicat de pres referitor la Capacitatea de cazare turistic existent va aprea joi 20 octombrie
2016.
Informaii suplimentare se pot obine din publicaia Capacitatea de cazare turistic existenta la 31 iulie 2015,
termendeapariie29octombrie2015idinbazadedateTEMPOonlineaINS(datelepentruanul2015vorfi
disponibilela30noiembrie2015).

Arhivacomunicatelordepres:http://www.insse.ro/cms/ro/content/comunicatedepresaarhiva

CompartimentuldeComunicare
email:biroupresa@insse.ro
Tel:+40213181869

3/3