Sie sind auf Seite 1von 11

KOD DAN NAMA

PROGRAM /
IT-030-4:2013 :COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION
PROGRAMS CODE &
NAME
TAHAP / LEVEL LEVEL 4

NO. DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI / C06 COMPUTER SYSTEM MAINTENANCE
COMPETENCY UNIT NO. MANAGEMENT
AND TITLE

1. ANALYSE COMPUTER SYSTEM MAINTENANCE


REQUIREMENTS
NO. DAN PENYATAAN 2. DEVELOP COMPUTER SYSTEM MAINTENANCE
AKTIVITI KERJA / WORK PLAN
ACTIVITIES NO. AND 3. MANAGE COMPUTER SYSTEM MAINTENANCE
STATEMENT WORK
4. MANAGE COMPUTER SYSTEM TROUBLESHOOTING
ISSUE/ FAILURES
5. PRODUCE COMPUTER SYSTEM MAINTENANCE
MANAGEMENT REPORT.

NO. KOD / CODE NUM. IT-030-4:2013/C06/K(3/5)PM Muka : 1 Drp : 11


TEMPAT : Makmal NO. KOD/ CODE NO. : IT-
TEMPOH : 48 Jam Muka : 2 Drp : 11
Komputer 030-4:2013/C06/K(3/5)PM

TAJUK/ TITLE : BUAT PENYELENGGARAAN KOMPUTER

TUJUAN PENGAJARAN :
INSTRUCTIONAL AIMS

Pelajar-pelajar mesti boleh :

1. Pantau kerja penyelenggaraan komputer.


2. Laksana tugas perolehan.
3. Buat kaji selidik pengguna.

ALAT BANTUAN MENGAJAR/ TAJUK/ NO KOD/


INSTRUCTIONAL AIDS TITLE CODE NO.

BAHAN PEMBELAJARAN/
Kertas Kerja KK
LEARNING MATERIALS

White Board WB
ALAT PANDANG DENGAR/
AUDIO VISUAL AIDS
Poster P

PERALATAN, KELENGKAPAN DAN KUANTITI


BAHAN/
TOOLS, EQUIPMENTS AND MATERIALS

1. Marker pen 1
2. Duster 1
3. Senarai semak kerja 1
4. Cleaning kits 1
5. Komputer 1
6. Internet 1
NO. KOD/ CODE NO. : IT-030-4:2013/C06/K(3/5)PM Muka : 3 Drp : 11
AKTIVITI PENGAJARAN INST.
MASA
(Instructional Activities) AIDS

PERSEDIAAN : 30 Minit
(Preparation)

1. Selesakan pelatih dengan ucapan alu-aluan/ Tanya khabar/


pastikan keselesaan dalam kelas.

2. Semak senarai kehadiran pelatih.

3. Tekan aspek disiplin/ beri kerjasama/ pakaian/ telefon bimbit/ tata-


tertib/ kebersihan.

4. Mulakan perbincangan dengan motivasi/ komunikasi dua hala/


minta reaksi/ bertenang/ ceria/ jaga kesihatan.

5. Dapatkan perhatian dan timbulkan minat kepada pelatih.


6.
- Kaitkan idea/ kemahiran dengan pengalaman kerja atau
pelajaran lepas untuk dapatkan tajuk.

7. Nyatakan tajuk dan tuliskan di White Board.


- BUAT PENYELENGGARAAN KOMPUTER

8. Berikan tujuan dan tuliskan di White Board.


9.
- Pantau kerja penyelenggaraan komputer.
- Laksana tugas perolehan.
- Buat kaji selidik pengguna.

10. Nyatakan tujuan/ kepentingan/ faedah/ dari pelajaran ini.

11. Siasat pengetahuan pelajar berkenaan tajuk yang akan dipelajari


melalui sesi soal/ jawab.

- Pernahkah anda uji/ buat latihan amali sebelum ini?


- Jika ya, di mana?
NO. KOD/ CODE NO. : IT-030-4:2013/C06/K(3/5)PM Muka : 4 Drp : 11
TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.
MASA
(Instructional Topic) (Instructional Activities) AIDS

PENYAMPAIAN : Langkah Keselamatan : 20 Jam


(Presentation)
a. Pastikan tempat kerja bersih dan
selamat untuk digunakan.

b. Pastikan peralatan yang digunakan


dengan baik.

c. Menggunakan setiap peralatan dengan


betul agar tiada sebarang perkara yang
tidak diingini berlaku.

1. Pantau kerja 1.1 Agih kerja penyelenggaraan komputer.


penyelenggaraan
komputer. 1.2 Agih peralatan penyelenggaran dan
senarai semak kerja.

1.3 Tutup semua punca kuasa elektrik.

1.4 Pantau kerja penyelenggaraan fizikal


komputer berikut :

1. Cuci dan bersih habuk dan


bendasing pada semua peralatan
dan komponen komputer. Rujuk
gambarajah 1.3.1

Gambarajah 1.3.1 : Perbersihan


habuk komputer.

NO. KOD/ CODE NO. : IT-030-4:2013/C06/K(3/5)PM Muka : 5 Drp : 11


TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.
MASA
(Instructional Topic) (Instructional Activities) AIDS

PENYAMPAIAN :
(Presentation)

1. Ikat dan kemas semua kabel dan


sambungan peralatan komputer.
Rujuk gambarajah 1.3.2.

Gambarajah 1.3.2 : Kekemasan kabel


komputer.

1.5 Pantau kerja penyelenggaraan aplikasi


komputer berikut :

1. Buat kemaskini Windows, Patch,


Windows Defender dan Antivirus.
Rujuk gambarajah 1.5.1a dan 1.5.1b.

Gambarajaha 1.5.1a : Kemaskini


Windows.

NO. KOD/ CODE NO. : IT-030-4:2013/C06/K(3/5)PM Muka : 6 Drp : 11


TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.
MASA
(Instructional Topic) (Instructional Activities) AIDS

PENYAMPAIAN :
(Presentation)

Gambarajah 1.5.1b : Kemaskini


Windows Defender.

2. Buka computer management dan


periksa perkara berikut (Rujuk
gambarajah 1.5.2) :

Gambarajah 1.5.2 : Tetingkap


computer management.

i. Event viewer; periksa event


type yang dipaparkan.
Kenalpasti jumlah critical
event, error atau warning.

NO. KOD/ CODE NO. : IT-030-4:2013/C06/K(3/5)PM Muka : 7 Drp : 11


TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.
MASA
(Instructional Topic) (Instructional Activities) AIDS

PENYAMPAIAN :
(Presentation)

ii. Performance; buka Resource


monitor dan pantau graf
prestasi semasa CPU, disk
dan memory komputer.
iii. Device manager; periksa
status pemacu dan kenalpasti
pemacu komputer yang tidak
dipasang, tidak berfungsi atau
dipasang dengan aplikasi
yang salah.
iv. Disk management; periksa
jumlah partition yang
digunakan, jumlah storan
yang telah digunakan serta
baki storin dan status setiap
partition cakera keras
komputer.

3. Buat proses selenggara berikut :


i. Disk cleanup
ii. Disk defragmenter
iii. Scan antivirus

1.6 Senarai peralatan atau komponen yang


rosak. Anggar bentuk baik pulih yang
sesuai.

1.7 Label komputer yang akan dibaik pulih


bagi mengelak dari digunakan sehingga
proses baik pulih dilakukan.

1.8 Kemaskini rekod penyelenggaraan


komputer.

NO. KOD/ CODE NO. : IT-030-4:2013/C06/K(3/5)PM Muka : 8 Drp : 11


TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.
MASA
(Instructional Topic) (Instructional Activities) AIDS

PENYAMPAIAN :
(Presentation)

1.9 Semak Standard Operating Procedure


(SOP) yang digunapakai. Kenalpasti jika
langkah kerja penggunaan komputer
masih relevan atau perlu
penambahbaikan. Buat SOP baru jika
ada penambahbaikan.

2. Laksana tugas 2.1 Senarai peralatan atau alat ganti baru


perolehan. yang diperlukan.

2.2 Kenalpasti pembekal yang sesuai.

2.3 Buat dokumen berikut :


1. Surat pemohonan pembelian
peralatan atau alat ganti baru.
2. Surat permintaan sebut harga.
3. Request for Quotation (RFQ).

2.4 Sedia dokumen Purchase Order.

2.5 Buat kertas kerja pembelian peralatan


atau alat ganti baru dengan mengikut
format yang betul serta mengandungi
maklumat yang tepat.

2.6 Sedia slaid persembahan dan


bentangkan di hadapan Pegawai
Penilai.

2.7 Cetak kertas kerja bersama dokumen


sokongan lain bagi mendapatkan
kelulusan pembelian dan perolehan
komponen.

3. Buat kaji selidik 3.1 Sedia borang kaji selidik pengguna.


pengguna.
3.2 Edar borang kaji selidik kepada
responden.

NO. KOD/ CODE NO. : IT-030-4:2013/C06/K(3/5)PM Muka : 9 Drp : 11


TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.
MASA
(Instructional Topic) (Instructional Activities) AIDS

PENYAMPAIAN :
(Presentation)

3.3 Kumpul dan olah data yang diperolehi


daripada responden. Kenalpasti jenis
kerosakan, cadangan pembaikan,
kekerapan penyelenggaraan atau lain-
lain perkara penting yang berkenaan.

3.4 Buat analisis data.

3.5 Sedia statistik data maklumbalas


pengguna mengikut format dan kriteria
yang betul.

3.6 Cetak dan serah kepada Pegawai


Penilai untuk semakan dan pengesahan.

NO. KOD/ CODE NO. : IT-030-4:2013/C06/K(3/5)PM Muka : 10 Drp : 11


TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.
MASA
(Instructional Topic) (Instructional Activities) AIDS

PENGGUNAAN : 30 Minit
(Application)

1. Edarkan kertas kerja.

2. Beri masa untuk pelatih membaca dan memahami Kertas Kerja


yang diberi.

3. Baca dan fahamkan Kertas Kerja yang telah diberi sebelum kerja
amali dijalankan.

4. Arahkan pelatih melakukan kerja dari mula hingga akhir.

5. Beri penekanan kepada kriteria semakan yang terkandung di


dalam Senarai Semak (Checklist).

6. Bantu pelatih supaya mereka berjaya membuatnya dengan baik.

7. Uji kefahaman pelatih dengan beberapa soalan berkaitan dengan


kerja yang dibuat.

S1 : Pelayan (Server) mempunyai fungsi yang berbeza antara


satu sama lain. Apakah fungsi bagi Web Server?

J1 : Menyampaikan kandungan web yang boleh diakses melalui


internet.

S2 : Mengapakah agihan kerja berkesan dalam perancangan


sesuatu proses kerja?

J1 : Agihan kerja membolehkan semua ahli terlibat dalam proses


kerja serta menjamin ketepatan masa dan mutu hasil kerja
yang lebih baik.

NO. KOD/ CODE NO. : IT-030-4:2013/C06/K(3/5)PM Muka : 11 Drp : 11


TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.
MASA
(Instructional Topic) (Instructional Activities) AIDS

PENGESAHAN : 28 Jam
(Confirmation)

1. Arahkan pelatih untuk menyimpan Kertas Kerja.

2. Beri arahan dengan jelas tugas pelatih untuk melaksanakan


tugasan tersebut.

3. Beru peluang kepada pelatih untuk mendapat penjelasan atau


bertanya.

4. Maklumkan bila MULA.

5. Maklumkan masa hampir TAMAT dan masa tamat.

6. Arahkan pelajar mengemas tempat kerja.

7. Komen dan bincang pencapaian/ masalah yang dihadapi oleh


pelatih dengan menyemak sepintas lalu hasil kerja mereka.

8. Bincang perkara penting mengenai apa yang telah diajar,


faedahnya dan minta bersedia untuk tajuk yang akan datang.

9. Maklumkan TAJUK yang akan datang

TAJUK : BUAT LAPORAN PENYELENGGARAAN MAKMAL


RANGKAIAN

10. Ucapkan salam.

Das könnte Ihnen auch gefallen