You are on page 1of 7

Noter 1 til Alfred Franke- Franke-Gricksch udarbejdede i slutningen af

Gricksch-rapporten, maj 1943. maj 1943 en rapport 5 fra rejsen, som blev
2 fundet i von Herffs hjem af det britiske
efterretningsvsen i maj 1945. Dokumenter
fra 21st Army Group [MI 6] fra maj-juni 1945
SS-Sturmbannfhrer Alfred Franke-Gricksch referer til fundet, og udarbejdede p grundlag
(1906-1952),3 deltog, som adjudant for chefen af samme, en liste over mulige
for SS-Personalhauptamt (PHA), krigsforbrydere (possible Prepadators).
Generalleutnant der Waffen-SS, Maximilian Dermed alene ved anvendelse af navne p de
von Herff, 4 i en tjenesterejse til personer, delegationen havde talt med. Af MI
Generalgouvernementet (GG), fra 4. til 16. 6s korrespondance fremgr, at man ved udln
maj 1943. Franke-Gricksch blev henrettet i af den tyske rapport ikke havde tid eller
Moskva for krigsforbrydelser beget i USSR mulighed for at sende kopi, men at lnerne
1941-1942. gerne mtte tage kopier, fr de returnerede
materialet.6 Der blev sidelbende foretaget en
oversttelse til US-engelsk af Eric M.
Lipmann, en tysk jde, der var net til USA i
1933. Han returnerede som tysk tolk med US
1 Copyright, Peter Vilhelm von Sperling,
Army til England i 1943. Den originale tyske
2017. Der henvises til ff.s tidligere
tekst er enten blevet forlagt i engelske arkiver,
udgivelser p www.scribd.com: SS-
eller get tabt. Oversttelsen, der viste sig at
Sturmbannfhrer Thor Jrgensen,
et uddrag, blev fundet i Public Records Office,
Personalakten 1941-1944; Aktion Zamosc
da omdbt til National Archives (NA), i 2005.
1942-1943; Noter til en vildvej, 7
Generalmajor der Waffen-SS, C, P, Kryssing
Revisionistiske kredse anser naturligvis
samt
rapporten for at vre et falsum. Hvorledes,
2 Der foreligger kun et uddrag af rapporten i
oversttelse til engelsk. Den tyske original er i bedste
hvordan og ikke mindst nogen skulle have
fald arkiveret forkert, i vrste bortkommet. Det er i interesse i at opdigte noget i maj 1945, hvor
denne forbindelse mrkeligt, at der endnu ikke er ikke blot dokumenter og virkeligheden var alt
fundet kopier eller afskrifter af rapporten i arkivalier nok, henstr i fantasiens verden.
fra andre allierede enheder.
3 Senere chef for Amt I. ved PHA. Nummer i Det afgrende i sprgsmlet om rapportens
rangflgen i Waffen-SS pr. 1. juli 1944: 2543, SS-num-
mer: 276 830, Se Dienstaltersliste der Waffen-SS, SS-
gthed er, at den omtaler en lang rkke
Obergruppenfhrer bis SS-Hauptsturmfhrer. Stand begivenheder og detailler, som ville vre en
vom 1. Juli 1944 [med hndskrevne rettelser til den hvilken som helst englnder og/eller
31.1. 1945], Hrsg. von Brn Meyer, Osnabrck, 1987. amerikaner ubekendte i maj 1945. Alene det
4 Den tilsvarende rang i Allgemeine SS, som forhold, at der nvnes en ellers anonym SS-
automatisk blev tildelt generaler i Waffen-SS und Sturmbannfhrer Joergensen, Commander of
Polizei anfres ikke. De var for de fire kategorier:
Oberstgruppen-, Obergruppen-, Gruppen- og
SS-Landwacht Zamosc synes at vre et
Brigadefhrer der SS [underforstet: der uigendriveligt bevis for rapportens eksistens.
Allgemeine SS]. Generaler var: Generaloberst, Der hersker sledes ikke ingen tvivl om TJs
General. Generalleutnant og Generalmajor. Se
Dienstaltersliste 1944. Bemrk her, at 5 National Archives [NA], Kew, U.K. WO
rangen, Generaloberst kun blev tildelt nummer et 309/2241, oversttelse til engelsk af dele af
og to i ranglisten, nemlig Paul Hausser og (Joseph) rapporten WO 309/374.
Sepp Dietrich. De var dog ikke anfrt i en egen
kategori, og hjere kunne de ikke komme. Der var 6 NA, WO 309/374.
kun n Generalfeldmarschall i Waffen-SS: 7 NA, WO 309/2241, sager vedr.
Reichsfhrer-SS, Henrich Himmler. behandlingen af den tyske rapport fra Army
Group 21.
tilstedevrelse i Zamo i maj 1943. 8 Dertil H

kommer, at delegationen, i det mindste von


Herff, i selskab med SSPF im Distrikt
Warshau, Generalmajor der Polizei, Jrgen
Stroop, var til stede den 14. maj i Warszawas
ghetto Dette dokumenteres til fulde i Stroops
dgnrapport til HSSPF-Ost, General der
Waffen-SS und der Polizei, Friedrich-
Wilhelm Krger i Krakau, hvor det, for den
14. maj 1943, bl.a. hedder, von Herff var
til stede under den i eftermiddags indledte
erff forhrer forrdere, den 14. maj 1943 i
aktion. Stroop sendte Himmler en Warszawas ghetto
srudgave af dgnrapporterne med den Stroop ses i baggrunden tv for Herff.
jublende titel: Es gibt keinen jdischen
Wohnbezirk in Warschau mehr! suppleret med Hvor mange tyskere der blev drbt eller
et omfattende billedmateriale. Et af alvorligt sret, under nedkmpelsen af den
fotografierne, viser von Herff afhre to jder, jdiske modstand er uafklaret. Stroop havde
der i billedteksten karakteriseres som en tvedelt interesse. Dels ville han slre egne
forrdere. Denne betegnelse kunne, om tab, dels ville han fremstille kampen, som den
man vil, tolkes som en quasi accept af den alvorlige militre og politiske udfordring der
jdiske opstands legitime karakter. I det reelt var tale om. Stroops officielle tabstal
mindste en anerkendelse af den jdiske vilje lyder sledes p 16 faldne og 85 srede. Det
og evne til at ve modstand. 9 fremgr, at de ukrainske lejetropper
(normalt omtalt som Askaris) overraskende
kun led meget lette tab (tre drbte og seks
srede). Stroop kunne dog, uden problemer af
nogen art, udelade fyldestgrende oplysninger
om ukrainere, idet de, som i praksis ikke
eksisterende, kunne udelades af enhver
statistik. De var kassable, og kunne erstattes
umiddelbart af andre udhungrede sovjetiske
krigsfanger.

Nr det er sagt, kan det gerne vre, at


oversttelsen fra tysk til engelsk kan
indeholde oversttelsesfejl, eksempelvis, at
8 Se Sperling, red., Personalakten der SS- Franke-Gricksch skulle have set dusinvis af
Sturmbannfhrer Thor J. P. F. Joergensen ..., tjbunker i KL-Lublin p hjde af 40 fod (lidt
afskrift, BA, BDC, SSO, 139-A, scribd.com, over 12 m) og ikke, som der givetvis er anfrt
2015. i den tyske tekst, 14 fod. Denne benlyse fejl,
9 Se faksimile af Betr. Ghetto-Groaktion, har fet revisionisterne til at g krassat med
Warschau, den 14. Mai 1943, i Sybil Milton, matematiske udregninger, i den hensigt, at
ed., The Stroop Report, London, 1980, Se vise, hvor usandsynligt udsagnet om sdanne
foto fra samme, u-paginerede udgivelse, som tjbjerge er; og derfor, at alt, hele rapporten,
er indsat her. Den engelske oversttelse er er grebet ud af luften. Ligesindede bliver
fejlbehftet. Eksempelvis: Zugfhrer bekrftet i, at der er tale om lgn og latin;
(delingsfrer i Ordnungspolizei) oversttes andre m njes med at tage sig til hovedet.10
helt meningslst til trainleader, hvilket nppe
er en train driver (togfrer). Se ogs afskrift 10 Se lignende matematiske velser p
af rapporten og udvalgte billeder i IMT, Bd. Internettet til bengtelse af Unternehmen
XXV, Document 1061-PS, mellem 628 693. Erntefest i bl.a. KL-Lublin den 3.-4.
2
At der forekommer faktuelt forkerte Sonderkommando,13 overlevendes beretninger
oplysninger vedr. krematoriernes indretning og tyske dagbger,14 samt Hss egne
samt selve henrettelsesprocessen i Birkenau skriftlige beretning, nedfldet i en polsk
(Auschwitz II) skal ikke afvises. Men, om der fngselscelle.15 Der blev beget massemord
var 7 eller 10 trin ned til baderummet, om med Zyklon B i Birkenau.16 Alt taler. et mere
Zyklon B blev snket ned i hule betonpiller end tydeligt sprog, men hjlper intet mod
eller nedkastet i ls vgt, m vre uden revisionistiske konspirationsteorier.
betydning, Dog, sdanne ligegyldigheder er
rt kd for revisionister. Det forhold, at Franke-Gricksch ikke var i
stand til at beskrive mordprocessen i Birkenau
Der kan ikke herske tvivl om, at Franke- korrekt, svarer til, hvordan en person, efter et
Gricksch overvrede en selektion af grske kort besg p et slagteri, og et efterflgende
jder. Netop den 4.maj 1943 ankom en foredrag med fremmedord og
transport med 2.930 jder fra ghettoen i produktionstekniske termer, skulle kunne
Saloniki til Birkenau. Transporten omtales i beskrive arbejdsgangen og
Danuta Czechs Kalendarium.11 Overraskende produktionsapparatet korrekt. Besgende i
nok finder man her ikke oplysninger om et Auschwitz blev tilmed fordret med lokale
besg af von Herffs gruppe den pgldende eufemismer for de enkelte forlb af
dag. Kalendarium indeholder ellers i rigt ml mordprocessen. Revisionisternes mange
oplysninger om store og sm visitter i Ausch- bestrbelser dkker da kun over deres
witz-Birkenau. Men, at besget ikke blev patetiske, hvis ikke sindssyge, bestrbelser p
registreret kan skyldes, at von Herff ikke selv at bengte det, p alle mder,
deltog. Han mtte efter besget i Krakow veldokumenterede, massemord i Auschwitz-
tidligere samme dag flyve tilbage til Berlin, Birkenau.
for at stde til delegationen igen dagen efter i
Radom. SS-Landwacht Zamosc
Oplysningen om de grske ofre borger alene
for rapportens gthed. Dette i srlig grad, 12 Se f.eks. http://avalon.law.yale.edu/imt/04-
fordi ingen kunne kende til denne konkrete 15-46.asp.
hndelse i maj-juni 1945. Hertil kommer, at 13 Medlemmer af denne nedgravede
der ikke fandtes grund til at opfinde beretninger i flasker, termokander etc. nr
bevismateriale, der var mere end nok. krematorierne inden de selv blev myrdet. Se
Senere kom Rudolf Hss vidneforklaring i f.eks. Jadwiga Bezwinska., ed., Amidst a
Nrnberg, 12 bjerge af tyske dokumenter og Nightmare of Crime. Manuscripts of members
beretninger fra medlemmer af of Sonderkommando, Oswiecim, 1973. Ill.,
facimilies, 208.
november1943. Thor Jrgensen gjorde i 14 Se for eks. Diary of Johann Paul Kremer
vrigt tjeneste i Lublin p dette tidspunkt. Se (lge i SS) i Jadwiga Bezwinska and Danuta
Wikepedia med opslaget < Franke-G. Czech, Ed., KL Auschwitz seen by the SS,
rapport>. Hss, Broad, Kremer, Oswiecim, 1972, Ill,
11 Danuta Czech, Kalendarium der Charts, 332.
Ereignisse im Konzentrationslager 15 Hss blev hngt i Auschwitz I,
Auschwitz-Birkenau 1943i Hefte von Ausch- (Stammlager) den 16. april 1947. Det skete i
witz, Bd.4, Oswiecim, 1961, 96: RSHA- selvsamme galge, hvor han selv havde
Transport fra ghettoen i Saloniki. 2 930 overvret utallige henrettelser.
jder. Det fremgr, at 220 mnd og 318 16 Birkenau, officielt KL Auschwitz II, der
kvinder blev indleveret som fanger, dvs. fandt ogs gasning sted i Auschwitz I med
arbejdskraft. Resten, i alt 2.392, blev sendt i sovjetiske krigsfanger. Auschwitz III bestod
gaskammeret. Kalendarium er senere udgivet af spredte tvangsarbejdslejre, hvor de, mod en
i bogform p tysk forlag. RSHA: SS- billig betaling til SS, slavede til dden for
Reichssicherheitshauptamt. tysk industri.
3
At rapporten skulle vre fabrikeret, kan, som fra Auschwitz, Rudolf Hss. 22 Thor
nvnt, ogs afvises med reference til Thor Jrgensen var dermed, ganske uvidende,
Jrgensen. Netop det forhold, at denne lidet havnet, i det af ham s lnge eftertragtede
fremtrdende brik i det nazistiske fornemme selskab.
terrorapparat overhovedet blev nvnt,
sandsynliggr p overbevisende mde, at Der foreligger ingen henvisninger, i MI 6
rapporten er gte. At det naturligvis ikke sagsbehandling, til en evt. efterforskning af
betyder, at rapporten ikke kan have vret Jorgensen og/eller henvendelse til danske
udsat for en drlig oversttelse, og/eller myndigheder. Givet af den simple grund, at
rapporten taler usandt, er en anden sag. Men Jorgensen blot var t navn i floden af
hvorfor nogen, selv en til USA flygtet jde, krigsforbrydere, og nppe blev erkendt som
skulle behve at digte noget som helst vrende dansk statsborger. Intet i retssagen
allerede i forret 1945, giver revisionisterne mod TJ ved retten i Vejle (1945-1946) angiver
ingen forklaring p. At Thor Jrgensen og SS- nogen form for kontakt til eller fra
Landwacht omtales borger i sig selv for, at der udenlandske myndigheder vedrrende hans
har foreligget en beretning, et tysk aktiviteter ved Waffen-SS. Retssagen mod TJ
manuskript, som forlg for oversttelsen. drejede sig ogs kun om, p linje med sager
Med hensyn til fejl i den engelske tekst, de mod andre frivillige i Waffen-SS, at f ham
nvnte 40 fods 17 hje bjerge af tj i idmt fire rs fngsel for tysk tjeneste og
sorteringslejren ZL Alter Flughafen,18 m det hvervning. Hverken mere eller mindre. Men
indrmmes, at vre en usandsynlig strrelse, det er nrliggende at antage, at en
men hvis den tyske tekst nvnte 14 fod (ca. 4 henvendelse fra dansk side til 21st Army
m), fr man et andet billede (vierzehn Group, nu The British Army on the Rhine
fejlagtigt skrevet vierzig).19 (BAOR) med angivelse af, at Thor Jrgensen
havde gjort tjeneste ved netop SSPF-Lublin 23
Der knytter sig i vrigt en lille detalje til den i 1942-1943, ville have medfrt et engelsk
engelske sagsbehandling, idet TJ blev anfrt svar og dermed muligvis en helt anden
som en af flere perpetrators, 20 og her retssag. Denne SSPF, Odilo Globocnik, var
placeret som nummer tre efter Globocnik og mere end kendt stof for MI 6. Han blev
Bareuther, 21 og dermed over Kommandanten anholdt den 31. maj 1945 i Krnten, og begik
selvmord med cyankalium i samme jeblik,
17 En engelsk/amerikansk fod er 0,3048 m. Et han blev genkendt.24 Globocnik havde, for
snit af europiske fdder giver, for lngst, srget for, at hans arkiv fra tiden i
praktiske forml, 0,3 m.
18 Officielt: ZL [Zwangsarbeitslager fr
Juden] Alter Flughafen, Lublin. Ses ogs som 22 Se M. Broszat (Hrsg. v.), Kommandant in Ausch-
... Flugplatz. Der ses en dansk statsborger witz, Mnchen, 1958/1994. Se ogs: Kommandant i
med postadresse hertil i SS-
Feldpostannahmestelle Apenrade. 23 Globocnik var oktober 1939 - september
Rigsarkivet. Hndskriftsamlingen, Optegnelse 1943 chef for tjenestestedet SSPF-Lublin.
i eget privatakriv. Han blev da forflyttet til Trieste som HSSPF
19 Se f.eks. www.holocaustresearch- Adriatisches Kstenland (Triest). Han var
project.org/ar/labour derfor ikke, som hvdet til overflod, i selv
%20camps/lublinairfield.html nyere litteratur, HSSPF i Lublin. Der var kun
20 NA WO 309/2241, original en sdan i GG, p davrende tidspunkt
sagsbetegnelse:21 AGp/37711/42/A (PS). General der Waffen-SS, Friedrich-Wilhelm
Reference pr. 17. juni 1945 som (PS. Krger. Stillings- og tjenestestedsbetegnelse:
4). 24 Joseph Poprzeczny, Odilo Globocnik
21 SS-Hauptsturmfhrer der Reserve Alfred Hitlers Man in the East, (Jefferson, N.C.,
Bareuther, SS-nummer 336904, f. 24.11 1902, 2004,), 360 ff., Berndt Rieger, Creator of
Dienstaltersliste 1944, 114. Stavet Barreuter i Nazi Dead Camps. The Life of Odilo

4
Lublin 1939-1943 og siden i Trieste 1943- Afsnittet i rapporten vedr. Zamo, og dermed
1945 var blevet brndt. Adolf Eichmann omtalen af Thor Jrgensen, m vre udtryk
kunne derfor, og ikke Odilo Globocnik for Herffs interesse i at hre nrmere om et af
markedsfres som naziregimets strste de to store og p hver sin mde vigtige
operative bddel. projekter, som Odilo Globocnik opererede p
Himmlers vegne: Folkeomflytningsprojektet i
Der skete heller ikke fra dansk side Zamosc omrdet (Aktion Zamosc), 27 og Ein-
henvendelse til polske myndigheder. Alt var satz Reinhardt, som konsekvent staves
da kaos i Polen. Hvor man havde mere end Reinhard i rapporten; massedrabene p over
nok at se til, herunder jagt p medlemmerne 1.6 millioner jder i ddslejrene Treblinka,
af den polske hjemmehr Armia Krajowa Sobibor, Belzec og KL-Lublin (Majdanek). 28
(AK). Menige, befalingsmnd og officerer af Jrgensen gled med strmmen, og ud af
vel Europas strste undergrundshr var med historien, for, ubemrket de fleste, at stikke
t blevet til en bande landsforrdere. KL hovedet frem i 1975. Da sagde han til Erik
Lublin fyldtes atter af tusinder af politiske Haaest, ... Fortl De roligt om mig. Jeg har
fanger. Her foregik en ny selektion til enten intet gjort, som jeg behver at skjule ... .29
henrettelse, tugthus eller deportation til Det kunne han roligt sige, eftersom han
Gulag. 25 fortsat ikke blot skjulte sandheden om det
reelle indhold af tjenesten ved SSPF-Lublin i
Interessen hos det engelske og amerikanske Zamo, men ogs om indholdet af sin
efterretningsvsen fokuserede i 1945 afskedsbegring til Waffen-SS den 14. januar
forsteligt nok p et multiplum af tyske 1944. Her talte han om, at han ville kunne
krigsforbrydelser, ikke mindst Holocaust.
Derfor indeholder uddraget af Franke- Dokumentation, Mnchen und Salzburg,
Grickschs rapport ikke referatet af 1973.
delegationens besg i Zamo. Sledes ingen 27 Se bl. a.: Czeslaw Madajczyk (Red.),
detailler om den kolonisering med lidt over Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium SS,
10.000 folketyskere, som foregik omkring Tome I II, Warszawa, 1979, samme: Die
byen under Aktion Zamosc. Dermed heller Okkupationspolitik Nazideutschlands in
intet om tilfangetagelse af 100.000 polske Polen 1939 1945, Kln, 1988, Andreas
indbyggere akkompagneret af op mod 300 Engwert, u. Susanne Kiil, Sonderzge in den
afbrndte landsbyer, drab, deportation, Tod: die Deportationen mit der Deutschen
tvangs arbejde og kidnapning af omkr. 5.500 Reichsbahn. Eine Dokumentation der
ariske udseende mindre brn til opvkst i Deutschen Bahn AG, Wien-Kln, 2009,
Tyskland. Kun et ftal vendte tilbage. 26 Agnieszka Jaczynska, Sonderlaboratorium SS
Zamojszczyzna. Erster Siedlungsbereich im
Generalgouvernement, Lublin, 2012, Beata
Globocnik, Edgware, 2007, 161 ff., 186 ff.
Kozaczynska, Saved From the Transports:
25 Omkr. 60.000 medlemmer af AK blev anholdt, The Children of Zamojszczyzna, Siedlce,
heraf endte omkr. 50,000 i Gulag. Denne 2011, Bruno Wasser, Himmlers Raumplanung
arrestationsblge blev i et r styret af NKVD. Se: im Osten. Der Generalplan Ost in Polen 1940
en.wikipedia.org/wiki/Home_Army, en.wikipedia. 1944, Basel, 1993,
org/wiki/Majdanek_concentraton_camp#Soviet_N 28 Ogs benvnt Unternehmen R., ofte kun
KVD_use_of_the_Majdanek_camp. (10.3. 2015)..
Se ogs Keith, Sword, Deportation E: R eller blot R. Se i vrigt diskussionen
and Exile. Poles in the Soviet Union, 1939-45, vedr. Reinhardt eller Reinhard i Poprzeczny,
London, 1996, 143 ff. 2004, 256 med note 1) 407. Globocnik havde
ogs sit besvr med R med eller uden -t. Se
26 Se hertil ikke mindst, Hauptkommission f.eks. hans afsluttende konomiske rapport til
zur Untersuchung der Naziverbrechen in Himmler januar 1944.
Polen, Hrsg., Warchau 1968, her Verbrechen 29 Erik Haaest, Forrdere, Frikorps
an polnischen Kindern 1939 1945, Eine Danmark folk fortller, Bd.3, 166.
5
gre bedre fyldest i Danmark ved dels at udfrt af svel af den tyske hr som af
forsvare sin kone mod banditter (ls: Waffen-SS, ved, at det betd dd og
befrielsesbevgelsen), dels at han kunne delggelse. Slaveriets elendighed; dermed
belre den danske befolkning om retslsheden i sin mest banale og brutale
ndvendigheden af at kmpe for det form. Det kan man roligt sige, uden at sige
storgermanske rige. 30 Hverken under for meget.
politiforhr, under retssagen, eller i 1975,
bnede han op. Dog finder man ganske kort Tilbage str, at Maximilian von Herff besgte
en lille bning i en levnedsbeskrivelse, som Zamosc den 11. maj At han der mdte TJ
Jrgensen i 1965 sendte den tidligere SS- fremgr af en Personal-Notitz, i TJs
Obersturmbannfhrer (oberstljtnant) P. R. personalemappe ved PHA, dateret den 8. juni
Engelhard. Her skrev han, antagelig for at 1943. Det fremgr her, at han nok var egnet til
understrege sine militre meriter eftersom, opgaverne (kolonisering og
Engelhardt havde gjort aktiv fronttjeneste, at bandebekmpelse) i Zamo, men ikke til
han XY16 31 tjeneste i Waffen-SS. 35
Thor Jrgensen blev idmt 3 rs fngsel ved
Ud af historien Vestre Landsret i januar 1947 for tysk
Heller ikke den blge af historikere, der, da militrtjeneste og hvervning til Frikorps
det blev stuerent 20 r senere at forske i Danmark. Han blev lsladt p prve i juli
danske frivillige, har ledt med lys og lygte mned samme r efter lydefri udstelse af
efter andet end belg for krigsforbrydelser af straffen, beregnet efter datoen for
under Holocaust, beget af danske medlem- varetgtsfngslingen den 6. maj 1945. Han
mer af Wehrmachts officielle enheder. De kom dermed til at afsone sin straf p to r og
fandt dermed heller ikke i tide frem til Thor 72 dage. 36
Jrgensen. 32 Hvad denne, om end afdankede
danske officer foretog sig i Zamo, som chef
for en af Odilo Globocniks private enheder, 32 Thor Jrgensen dde i januar 1992. 15 r
m man tro, var aldeles uinteressant. 33 At SS- fr denne ff., som IT-pensionist, vendte
Landwacht deltog i indiskutable uhyrligheder, tilbage til historien.
under ledelsen af netop en af frontfigurerne 33 Udover SS-Landwacht Zamosc: Polizei-
ved oprettelsen af Frikorps Danmark, er Bataillon z.b.V. Zweigstelle Zamosc og SS-
benbart ligegyldigt for fortllingen om Polizei-Abteilung z. b. V. Zamosc. z. b. V.: zur
danske frivillige i Waffen-SS. Ganske som det besonderen Verwendung, anvendelse til
var under retsopgret mod samme Thor sropgaver. Ingen af disse enheder er heller
Jrgensen. Dette til trods for, at han indrm- ikke anfrt i Elmar Josten, Der deutsche
mede, at have deltaget i bandebekmpelse, Feldpost im Generalgovernement,
og i det mindste en gang havde indrmmet, Wehrmacht-, Waffen-SS, Polizei-; OT- und
at have gjort tjeneste ved SSPF-Lublin. 34 At fremdvlkische Einheiten, Tel A, Erlangen,
han, givetvis p henstilling fra sin forsvarer, 1991.
herefter refererede til bdlen, Odilo 34 Henvis til Domsakten, hhv. kopien ved
Globocnik, som enten min general eller HSB, Muesum Snderjylland XY16
generalen, ndrer ikke p det faktum, at 35 Bundesarchiv Berlin, BDC, SSO 139-A,
retsopgret satte kikkerten for det blinde je frame 1045. Afskrift i Sperling,
og efterflgende dansk forskning gjorde Personalakten: SS-Sturmbannfhrer Thor
ligeEnhver, der kender blot en flig af denne Jrgensen 1941-1944, scribd.com, 2015.
side af den tyske terror, Bandenbekmpfung 36 Se ogs: Sperling, SS-Sturmbannfhrer
Thor Jrgensen 1941-1944. Rids af en dansk
30 Sperling, ed., Personalakten ..., infanterikaptajns lbebane ved Waffen-SS,
Bundesarchiv Berlin (BA), BDC, SSO, 139- scribd.com, 2014, 16, samme, SS-Landwacht
A, Frame, XY16. Zamosc og Thor Jrgensen 1942-1943,
31 XY16 scribd.com, 2015, 54.
6
Thor Jrgensen kom benbart helt ubemrket
i graven. Vendsyssel Tidendes udgave for
Frederikshavn, anfrer hverken en
ddsannonce eller et eneste mindeord. Eneste
efterladte vidnesbyrd er benbart et
hundetegn med indgraveret FD 2, som
blev kbt hos en marskandiser i byen. Man
m formode, at davrende oberstljtnant C. P.
Kryssing har bret FD 1.

Post scriptum
I kopien af domsudskriften vedr. processen
mod Thor Jrgensen befinder sig fotokopi,
jensynlig vedlagt af den beskikkede
forsvarer ved Landsretten, F. Dragsted, fra
SSPF-Lublin af 28. juli 1943. Odilo
Globocnik roser her Jrgensen i hje toner. F.
Dragsted har derfor vidst mere om Thor
Jrgensens sande virke end
anklagemyndigheden, men forsvarede
Jrgensen, uanfgtet af denne viden.
Dragsted var, sknt erklret antinazist, en
professionel og regelret jurist, og forsvarede
Thor Jrgensen, p grundlag af den rejste
sigtelse. Den drejede sig netop ikke om
forbrydelser beget i udlandet. At han, ved sin
dd, lod brevet flge sine papirer, vidner om
en stilfrdig hilsen fra graven. Ikke mange
har set dette vink med vognstangen.37
Det fremgr af retsakterne, at der ved
Jrgensens arrestation, den 6. maj 1945, blev
beslaglagt en rkke dokumenter. Et ftal af
disse er summarisk refereret i
domsprmisserne, men findes ikke bevaret i
en skaldt politiakt. Thor Jrgensen
anmodede senere om tilbagelevering af
papirerne, der, for det meste var blevet
vurderet som uden politimssig interesse,
blot for at f at vide, at det allerede var sket til
hans hustru. En finte, der benbart skulle
dkke over, at justitsministeriet ikke anede,
hvor dokumenterne var at finde. Efter alt at
dmme er vrdifuldt materiale til historien
om SS-Landwacht dermed get tabt for altid.38

37 SSPF Lublin, Odilo Globocnik til


Kommandeur des 1. SS-Landwacht Bataillon,
Labunie, SS-Sturmbannfhrer Thor
Jrgensen, den 28. Juli1943. Fotokopi, HSB,
afskrevet i Sperling, Personalakten ..., 2015.
38 Domsakten, Rigsarkivet, xy16.
7