You are on page 1of 7

Noter 1 til Alfred Franke- Franke-Gricksch udarbejdede i slutningen af

Gricksch-rapporten, maj 1943. maj 1943 en rapport 5 fra rejsen, som blev
2 fundet i von Herffs hjem af det britiske
efterretningsvæsen i maj 1945. Dokumenter
fra 21st Army Group [MI 6] fra maj-juni 1945
SS-Sturmbannführer Alfred Franke-Gricksch referer til fundet, og udarbejdede på grundlag
(1906-1952),3 deltog, som adjudant for chefen af samme, en liste over mulige
for SS-Personalhauptamt (PHA), krigsforbrydere (”possible Prepadators”).
Generalleutnant der Waffen-SS, Maximilian Dermed alene ved anvendelse af navne på de
von Herff, 4 i en tjenesterejse til personer, delegationen havde talt med. Af MI
Generalgouvernementet (GG), fra 4. til 16. 6´s korrespondance fremgår, at man ved udlån
maj 1943. Franke-Gricksch blev henrettet i af den tyske rapport ikke havde tid eller
Moskva for krigsforbrydelser begået i USSR mulighed for at sende kopi, men at lånerne
1941-1942. gerne måtte tage kopier, før de returnerede
materialet.6 Der blev sideløbende foretaget en
oversættelse til US-engelsk af Eric M.
Lipmann, en tysk jøde, der var nået til USA i
1933. Han returnerede som tysk tolk med US
1 © Copyright, Peter Vilhelm von Sperling,
Army til England i 1943. Den originale tyske
2017. Der henvises til ff.´s tidligere
tekst er enten blevet forlagt i engelske arkiver,
udgivelser på www.scribd.com: SS-
eller gået tabt. Oversættelsen, der viste sig at
Sturmbannführer Thor Jürgensen,
et uddrag, blev fundet i Public Records Office,
Personalakten 1941-1944; Aktion Zamosc
da omdøbt til National Archives (NA), i 2005.
1942-1943; Noter til en vildvej, 7
Generalmajor der Waffen-SS, C, P, Kryssing
Revisionistiske kredse anser naturligvis
samt
rapporten for at være et falsum. Hvorledes,
2 Der foreligger kun et uddrag af rapporten i
oversættelse til engelsk. Den tyske original er i bedste
hvordan – og ikke mindst nogen skulle have
fald arkiveret forkert, i værste bortkommet. Det er i interesse i at opdigte noget i maj 1945, hvor
denne forbindelse mærkeligt, at der endnu ikke er ikke blot dokumenter og virkeligheden var alt
fundet kopier eller afskrifter af rapporten i arkivalier nok, henstår i fantasiens verden.
fra andre allierede enheder.
3 Senere chef for Amt I. ved PHA. Nummer i Det afgørende i spørgsmålet om rapportens
rangfølgen i Waffen-SS pr. 1. juli 1944: 2543, SS-num-
mer: 276 830, Se Dienstaltersliste der Waffen-SS, SS-
ægthed er, at den omtaler en lang række
Obergruppenführer bis SS-Hauptsturmführer. Stand begivenheder og detailler, som ville være en
vom 1. Juli 1944 [med håndskrevne rettelser til den hvilken som helst englænder og/eller
31.1. 1945], Hrsg. von Brün Meyer, Osnabrück, 1987. amerikaner ubekendte i maj 1945. Alene det
4 Den tilsvarende rang i Allgemeine SS, som forhold, at der nævnes en ellers anonym ”SS-
automatisk blev tildelt generaler i Waffen-SS und Sturmbannführer Joergensen, Commander of
Polizei anføres ikke. De var for de fire kategorier:
Oberstgruppen-, Obergruppen-, Gruppen- og
SS-Landwacht Zamosc” synes at være et
Brigadeführer der SS [underforstået: der uigendriveligt bevis for rapportens eksistens.
Allgemeine SS]. Generaler var: Generaloberst, Der hersker således ikke ingen tvivl om TJ´s
General. Generalleutnant og Generalmajor. Se
Dienstaltersliste 1944. Bemærk her, at 5 National Archives [NA], Kew, U.K. WO
rangen, Generaloberst kun blev tildelt nummer et 309/2241, oversættelse til engelsk af dele af
og to i ranglisten, nemlig Paul Hausser og (Joseph) rapporten WO 309/374.
”Sepp” Dietrich. De var dog ikke anført i en egen
kategori, og højere kunne de ikke komme. Der var 6 NA, WO 309/374.
kun én ”Generalfeldmarschall” i Waffen-SS: 7 NA, WO 309/2241, sager vedr.
Reichsführer-SS, Henrich Himmler. behandlingen af den tyske rapport fra Army
Group 21.
tilstedeværelse i Zamość i maj 1943. 8 Dertil H

kommer, at delegationen, i det mindste von
Herff, i selskab med SSPF im Distrikt
Warshau, Generalmajor der Polizei, Jürgen
Stroop, var til stede den 14. maj i Warszawas
ghetto Dette dokumenteres til fulde i Stroops
døgnrapport til HSSPF-Ost, General der
Waffen-SS und der Polizei, Friedrich-
Wilhelm Krüger i Krakau, hvor det, for den
14. maj 1943, bl.a. hedder, ”… von Herff var
til stede under den i eftermiddags indledte
erff forhører ”forrædere”, den 14. maj 1943 i
aktion…”. Stroop sendte Himmler en Warszawas ghetto
særudgave af døgnrapporterne med den Stroop ses i baggrunden tv for Herff.
jublende titel: Es gibt keinen jüdischen
Wohnbezirk in Warschau mehr! suppleret med Hvor mange tyskere der blev dræbt eller
et omfattende billedmateriale. Et af alvorligt såret, under nedkæmpelsen af den
fotografierne, viser von Herff afhøre to jøder, jødiske modstand er uafklaret. Stroop havde
der i billedteksten karakteriseres som en tvedelt interesse. Dels ville han sløre egne
”forrædere”. Denne betegnelse kunne, om tab, dels ville han fremstille kampen, som den
man vil, tolkes som en quasi accept af den alvorlige militære og politiske udfordring der
jødiske opstands legitime karakter. I det reelt var tale om. Stroops officielle tabstal
mindste en anerkendelse af den jødiske vilje lyder således på 16 ”faldne” og 85 sårede. Det
og evne til at øve modstand. 9 fremgår, at de ukrainske ”lejetropper”
(normalt omtalt som Askaris) overraskende
kun led meget lette tab (tre dræbte og seks
sårede). Stroop kunne dog, uden problemer af
nogen art, udelade fyldestgørende oplysninger
om ukrainere, idet de, som i praksis ikke
eksisterende, kunne udelades af enhver
statistik. De var kassable, og kunne erstattes
umiddelbart af andre udhungrede sovjetiske
krigsfanger.

Når det er sagt, kan det gerne være, at
oversættelsen fra tysk til engelsk kan
indeholde oversættelsesfejl, eksempelvis, at
8 Se Sperling, red., Personalakten der SS- Franke-Gricksch skulle have set dusinvis af
Sturmbannführer Thor J. P. F. Joergensen ..., tøjbunker i KL-Lublin på højde af 40 fod (lidt
afskrift, BA, BDC, SSO, 139-A, scribd.com, over 12 m) og ikke, som der givetvis er anført
2015. i den tyske tekst, 14 fod. Denne åbenlyse fejl,
9 Se faksimile af “Betr. Ghetto-Großaktion, har fået revisionisterne til at gå krassat med
Warschau, den 14. Mai 1943, i Sybil Milton, matematiske udregninger, i den hensigt, at
ed., The Stroop Report”, London, 1980, Se vise, hvor usandsynligt udsagnet om sådanne
foto fra samme, u-paginerede udgivelse, som tøjbjerge er; og derfor, at alt, hele rapporten,
er indsat her. Den engelske oversættelse er er grebet ud af luften. Ligesindede bliver
fejlbehæftet. Eksempelvis: Zugführer bekræftet i, at der er tale om løgn og latin;
(delingsfører i Ordnungspolizei) oversættes andre må nøjes med at tage sig til hovedet.10
helt meningsløst til trainleader, hvilket næppe
er en ”train driver” (togfører). Se også afskrift 10 Se lignende matematiske øvelser på
af rapporten og udvalgte billeder i IMT, Bd. Internettet til benægtelse af Unternehmen
XXV, Document 1061-PS, mellem 628 – 693. Erntefest i bl.a. KL-Lublin den 3.-4.
2
At der forekommer faktuelt forkerte Sonderkommando,13 overlevendes beretninger
oplysninger vedr. krematoriernes indretning og tyske dagbøger,14 samt Höss´ egne
samt selve henrettelsesprocessen i Birkenau skriftlige beretning, nedfældet i en polsk
(Auschwitz II) skal ikke afvises. Men, om der fængselscelle.15 Der blev begået massemord
var 7 eller 10 trin ned til ”baderummet”, om med Zyklon B i Birkenau.16 Alt taler. et mere
Zyklon B blev sænket ned i hule betonpiller end tydeligt sprog, men hjælper intet mod
eller nedkastet i løs vægt, må være uden revisionistiske konspirationsteorier.
betydning, Dog, sådanne ligegyldigheder er
råt kød for revisionister. Det forhold, at Franke-Gricksch ikke var i
stand til at beskrive mordprocessen i Birkenau
Der kan ikke herske tvivl om, at Franke- korrekt, svarer til, hvordan en person, efter et
Gricksch overværede en selektion af ”græske kort besøg på et slagteri, og et efterfølgende
jøder”. Netop den 4.maj 1943 ankom en foredrag med fremmedord og
transport med 2.930 jøder fra ghettoen i produktionstekniske termer, skulle kunne
Saloniki til Birkenau. Transporten omtales i beskrive arbejdsgangen og
Danuta Czechs Kalendarium.11 Overraskende produktionsapparatet korrekt. Besøgende i
nok finder man her ikke oplysninger om et Auschwitz blev tilmed fordret med lokale
besøg af von Herffs gruppe den pågældende eufemismer for de enkelte forløb af
dag. Kalendarium indeholder ellers i rigt mål mordprocessen. Revisionisternes mange
oplysninger om store og små visitter i Ausch- bestræbelser dækker da kun over deres
witz-Birkenau. Men, at besøget ikke blev patetiske, hvis ikke sindssyge, bestræbelser på
registreret kan skyldes, at von Herff ikke selv at benægte det, på alle måder,
deltog. Han måtte efter besøget i Krakow veldokumenterede, massemord i Auschwitz-
tidligere samme dag flyve tilbage til Berlin, Birkenau.
for at støde til delegationen igen dagen efter i
Radom. SS-Landwacht Zamosc
Oplysningen om de græske ofre borger alene
for rapportens ægthed. Dette i særlig grad, 12 Se f.eks. http://avalon.law.yale.edu/imt/04-
fordi ingen kunne kende til denne konkrete 15-46.asp.
hændelse i maj-juni 1945. Hertil kommer, at 13 Medlemmer af denne nedgravede
der ikke fandtes grund til at opfinde beretninger i flasker, termokander etc. nær
”bevismateriale”, der var mere end nok. krematorierne inden de selv blev myrdet. Se
Senere kom Rudolf Höss´ vidneforklaring i f.eks. Jadwiga Bezwinska., ed., Amidst a
Nürnberg, 12 bjerge af tyske dokumenter og Nightmare of Crime. Manuscripts of members
beretninger fra medlemmer af of Sonderkommando, Oswiecim, 1973. Ill.,
facimilies, 208.
november1943. Thor Jørgensen gjorde i 14 Se for eks. Diary of Johann Paul Kremer
øvrigt tjeneste i Lublin på dette tidspunkt. Se (læge i SS) i Jadwiga Bezwinska and Danuta
Wikepedia med opslaget < Franke-G. Czech, Ed., KL Auschwitz seen by the SS,
rapport>. Höss, Broad, Kremer, Oswiecim, 1972, Ill,
11 Danuta Czech, Kalendarium der Charts, 332.
Ereignisse im Konzentrationslager 15 Höss blev hængt i Auschwitz I,
Auschwitz-Birkenau 1943¸i Hefte von Ausch- (Stammlager) den 16. april 1947. Det skete i
witz, Bd.4, Oswiecim, 1961, 96: „RSHA- selvsamme galge, hvor han selv havde
Transport fra ghettoen i Saloniki. 2 930 overværet utallige henrettelser.
jøder”. Det fremgår, at 220 mænd og 318 16 ’Birkenau, officielt KL Auschwitz II, der
kvinder blev indleveret som fanger, dvs. fandt også gasning sted i Auschwitz I med
arbejdskraft. Resten, i alt 2.392, blev sendt i sovjetiske krigsfanger. Auschwitz III bestod
gaskammeret. Kalendarium er senere udgivet af spredte tvangsarbejdslejre, hvor de, mod en
i bogform på tysk forlag. RSHA: SS- billig betaling til SS, slavede til døden for
Reichssicherheitshauptamt. tysk industri.
3
At rapporten skulle være fabrikeret, kan, som fra Auschwitz”, Rudolf Höss. 22 Thor
nævnt, også afvises med reference til Thor Jørgensen var dermed, ganske uvidende,
Jørgensen. Netop det forhold, at denne lidet havnet, i det af ham så længe eftertragtede
fremtrædende brik i det nazistiske ”fornemme selskab”.
terrorapparat overhovedet blev nævnt,
sandsynliggør på overbevisende måde, at Der foreligger ingen henvisninger, i MI 6´
rapporten er ægte. At det naturligvis ikke sagsbehandling, til en evt. efterforskning af
betyder, at rapporten ikke kan have været ”Jorgensen” og/eller henvendelse til danske
udsat for en dårlig oversættelse, og/eller myndigheder. Givet af den simple grund, at
rapporten taler usandt, er en anden sag. Men Jorgensen blot var ét navn i floden af
hvorfor nogen, selv en til USA flygtet jøde, krigsforbrydere, og næppe blev erkendt som
skulle behøve at digte noget som helst værende dansk statsborger. Intet i retssagen
allerede i foråret 1945, giver revisionisterne mod TJ ved retten i Vejle (1945-1946) angiver
ingen forklaring på. At Thor Jørgensen og SS- nogen form for kontakt til eller fra
Landwacht omtales borger i sig selv for, at der udenlandske myndigheder vedrørende hans
har foreligget en beretning, et tysk aktiviteter ved Waffen-SS. Retssagen mod TJ
manuskript, som forlæg for oversættelsen. drejede sig også kun om, på linje med sager
Med hensyn til fejl i den engelske tekst, de mod andre frivillige i Waffen-SS, at få ham
nævnte 40 fods 17 høje bjerge af tøj i idømt fire års fængsel for ”tysk tjeneste og
sorteringslejren ZL Alter Flughafen,18 må det hvervning”. Hverken mere eller mindre. Men
indrømmes, at være en usandsynlig størrelse, det er nærliggende at antage, at en
men hvis den tyske tekst nævnte 14 fod (ca. 4 henvendelse fra dansk side til 21st Army
m), får man et andet billede (vierzehn Group, nu The British Army on the Rhine
fejlagtigt skrevet vierzig).19 (BAOR) med angivelse af, at Thor Jørgensen
havde gjort tjeneste ved netop SSPF-Lublin 23
Der knytter sig i øvrigt en lille detalje til den i 1942-1943, ville have medført et engelsk
engelske sagsbehandling, idet TJ blev anført svar – og dermed muligvis en helt anden
som en af flere ”perpetrators”, 20 og her retssag. Denne SSPF, Odilo Globocnik, var
placeret som nummer tre efter Globocnik og mere end kendt stof for MI 6. Han blev
Bareuther, 21 og dermed over ”Kommandanten anholdt den 31. maj 1945 i Kärnten, og begik
selvmord med cyankalium i samme øjeblik,
17 En engelsk/amerikansk fod er 0,3048 m. Et han blev genkendt.24 Globocnik havde, for
snit af europæiske ”fødder” giver, for længst, sørget for, at hans arkiv fra tiden i
praktiske formål, 0,3 m.
18 Officielt: ZL [Zwangsarbeitslager für
Juden] Alter Flughafen, Lublin. Ses også som 22 Se M. Broszat (Hrsg. v.), Kommandant in Ausch-
” ... Flugplatz”. Der ses en dansk statsborger witz, München, 1958/1994. Se også: Kommandant i
med postadresse hertil i SS-
Feldpostannahmestelle Apenrade. 23 Globocnik var oktober 1939 - september
Rigsarkivet. Håndskriftsamlingen, Optegnelse 1943 chef for tjenestestedet SSPF-Lublin.
i eget privatakriv. Han blev da forflyttet til Trieste som HSSPF
19 Se f.eks. www.holocaustresearch- Adriatisches Küstenland (Triest). Han var
project.org/ar/labour derfor ikke, som hævdet til overflod, i selv
%20camps/lublinairfield.html nyere litteratur, HSSPF i Lublin. Der var kun
20 NA WO 309/2241, original en sådan i GG, på daværende tidspunkt
sagsbetegnelse:“21 AGp/37711/42/A (PS)”. General der Waffen-SS, Friedrich-Wilhelm
Reference pr. 17. juni 1945 som ”… (”PS. Krüger. Stillings- og tjenestestedsbetegnelse:
4)”. 24 Joseph Poprzeczny, Odilo Globocnik
21 SS-Hauptsturmführer der Reserve Alfred Hitler’s Man in the East, (Jefferson, N.C.,
Bareuther, SS-nummer 336904, f. 24.11 1902, 2004,), 360 ff., Berndt Rieger, Creator of
Dienstaltersliste 1944, 114. Stavet Barreuter i Nazi Dead Camps. The Life of Odilo

4
Lublin 1939-1943 og siden i Trieste 1943- Afsnittet i rapporten vedr. Zamość, og dermed
1945 var blevet brændt. Adolf Eichmann omtalen af Thor Jørgensen, må være udtryk
kunne derfor, og ikke Odilo Globocnik for Herffs interesse i at høre nærmere om et af
”markedsføres” som naziregimets største de to store – og på hver sin måde vigtige
operative bøddel. projekter, som Odilo Globocnik opererede på
Himmlers vegne: Folkeomflytningsprojektet i
Der skete heller ikke fra dansk side Zamosc området (Aktion Zamosc), 27 og Ein-
henvendelse til polske myndigheder. Alt var satz Reinhardt”, som konsekvent staves
da kaos i Polen. Hvor man havde mere end ”Reinhard” i rapporten; massedrabene på over
nok at se til, herunder jagt på medlemmerne 1.6 millioner jøder i dødslejrene Treblinka,
af den polske hjemmehær Armia Krajowa Sobibor, Belzec og KL-Lublin (Majdanek). 28
(AK). Menige, befalingsmænd og officerer af Jørgensen gled med strømmen, og ud af
vel Europas største undergrundshær var med historien, for, ubemærket de fleste, at stikke
ét blevet til en bande landsforrædere. KL hovedet frem i 1975. Da sagde han til Erik
Lublin fyldtes atter af tusinder af politiske Haaest, ”... Fortæl De roligt om mig. Jeg har
fanger. Her foregik en ny selektion til enten intet gjort, som jeg behøver at skjule ... ”.29
henrettelse, tugthus eller deportation til Det kunne han ”roligt” sige, eftersom han
Gulag. 25 fortsat ikke blot skjulte sandheden om det
reelle indhold af tjenesten ved SSPF-Lublin i
Interessen hos det engelske og amerikanske Zamość, men også om indholdet af sin
efterretningsvæsen fokuserede i 1945 afskedsbegæring til Waffen-SS den 14. januar
forståeligt nok på et multiplum af tyske 1944. Her talte han om, at han ville kunne
krigsforbrydelser, ikke mindst Holocaust.
Derfor indeholder uddraget af Franke- Dokumentation, München und Salzburg,
Grickschs rapport ikke referatet af 1973.
delegationens besøg i Zamość. Således ingen 27 Se bl. a.: Czeslaw Madajczyk (Red.),
detailler om den kolonisering med lidt over Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium SS,
10.000 folketyskere, som foregik omkring Tome I – II, Warszawa, 1979, samme: Die
byen under Aktion Zamosc. Dermed heller Okkupationspolitik Nazideutschlands in
intet om tilfangetagelse af 100.000 polske Polen 1939 – 1945, Köln, 1988, Andreas
indbyggere akkompagneret af op mod 300 Engwert, u. Susanne Kiil, Sonderzüge in den
afbrændte landsbyer, drab, deportation, Tod: die Deportationen mit der Deutschen
tvangs arbejde og kidnapning af omkr. 5.500 Reichsbahn. Eine Dokumentation der
”ariske udseende” mindre børn til opvækst i Deutschen Bahn AG, Wien-Köln, 2009,
Tyskland. Kun et fåtal vendte tilbage. 26 Agnieszka Jaczynska, Sonderlaboratorium SS
Zamojszczyzna. Erster Siedlungsbereich im
Generalgouvernement, Lublin, 2012, Beata
Globocnik, Edgware, 2007, 161 ff., 186 ff.
Kozaczynska, Saved From the Transports:
25 Omkr. 60.000 medlemmer af AK blev anholdt, The Children of Zamojszczyzna, Siedlce,
heraf endte omkr. 50,000 i Gulag. Denne 2011, Bruno Wasser, Himmlers Raumplanung
arrestationsbølge blev i et år styret af NKVD. Se: im Osten. Der Generalplan Ost in Polen 1940
en.wikipedia.org/wiki/Home_Army, en.wikipedia. – 1944, Basel, 1993,
org/wiki/Majdanek_concentraton_camp#Soviet_N 28 Også benævnt Unternehmen R., ofte kun
KVD_use_of_the_Majdanek_camp. (10.3. 2015)..
Se også Keith, Sword, Deportation E: R eller blot R. Se i øvrigt diskussionen
and Exile. Poles in the Soviet Union, 1939-45, vedr. Reinhardt eller Reinhard i Poprzeczny,
London, 1996, 143 ff. 2004, 256 med note 1) 407. Globocnik havde
også sit besvær med R med eller uden -t. Se
26 Se hertil ikke mindst, Hauptkommission f.eks. hans afsluttende økonomiske rapport til
zur Untersuchung der Naziverbrechen in Himmler januar 1944.
Polen, Hrsg., Warchau 1968, her Verbrechen 29 Erik Haaest, Forrædere, Frikorps
an polnischen Kindern 1939 – 1945, Eine Danmark folk fortæller, Bd.3, 166.
5
gøre bedre fyldest i Danmark ved dels at – udført af såvel af den tyske hær som af
forsvare sin kone mod ”banditter” (læs: Waffen-SS, ved, at det betød død og
befrielsesbevægelsen), dels at han kunne ødelæggelse. Slaveriets elendighed; dermed
belære den danske befolkning om retsløsheden i sin mest banale og brutale
nødvendigheden af at kæmpe for det form. Det kan man ”roligt” sige, uden at sige
storgermanske rige. 30 Hverken under for meget.
politiforhør, under retssagen, eller i 1975,
åbnede han op. Dog finder man ganske kort Tilbage står, at Maximilian von Herff besøgte
en lille åbning i en levnedsbeskrivelse, som Zamosc den 11. maj At han der mødte TJ
Jørgensen i 1965 sendte den tidligere SS- fremgår af en Personal-Notitz, i TJ’s
Obersturmbannführer (oberstløjtnant) P. R. personalemappe ved PHA, dateret den 8. juni
Engelhard. Her skrev han, antagelig for at 1943. Det fremgår her, at han nok var egnet til
understrege sine militære meriter eftersom, opgaverne (kolonisering og
Engelhardt havde gjort aktiv fronttjeneste, at ”bandebekæmpelse”) i Zamość, men ikke til
han XY16 31 tjeneste i Waffen-SS. 35
Thor Jørgensen blev idømt 3 års fængsel ved
Ud af historien Vestre Landsret i januar 1947 for tysk
Heller ikke den bølge af historikere, der, da militærtjeneste og hvervning til Frikorps
det blev stuerent 20 år senere at forske i Danmark. Han blev løsladt på prøve i juli
danske frivillige, har ledt med lys og lygte måned samme år efter lydefri udståelse af ¾
efter andet end belæg for krigsforbrydelser af straffen, beregnet efter datoen for
under Holocaust, begået af danske medlem- varetægtsfængslingen den 6. maj 1945. Han
mer af Wehrmachts officielle enheder. De kom dermed til at afsone sin straf på to år og
fandt dermed heller ikke i tide frem til Thor 72 dage. 36
Jørgensen. 32 Hvad denne, om end afdankede
danske officer foretog sig i Zamość, som chef
for en af Odilo Globocniks private enheder, 32 Thor Jørgensen døde i januar 1992. 15 år
må man tro, var aldeles uinteressant. 33 At SS- før denne ff., som IT-pensionist, vendte
Landwacht deltog i indiskutable uhyrligheder, tilbage ”til historien”.
under ledelsen af netop en af frontfigurerne 33 Udover SS-Landwacht Zamosc: Polizei-
ved oprettelsen af Frikorps Danmark, er Bataillon z.b.V. Zweigstelle Zamosc og SS-
åbenbart ligegyldigt for fortællingen om Polizei-Abteilung z. b. V. Zamosc. z. b. V.: zur
danske frivillige i Waffen-SS. Ganske som det besonderen Verwendung, anvendelse til
var under ”retsopgøret” mod samme Thor særopgaver. Ingen af disse enheder er heller
Jørgensen. Dette til trods for, at han indrøm- ikke anført i Elmar Josten, Der deutsche
mede, at have deltaget i ”bandebekæmpelse”, Feldpost im Generalgovernement,
og – i det mindste en gang havde indrømmet, Wehrmacht-, Waffen-SS, Polizei-; OT- und
at have gjort tjeneste ved SSPF-Lublin. 34 At fremdvölkische Einheiten, Tel A, Erlangen,
han, givetvis på henstilling fra sin forsvarer, 1991.
herefter refererede til bødlen, Odilo 34 Henvis til Domsakten, hhv. kopien ved
Globocnik, som enten ”min general” eller HSB, Muesum Sønderjylland XY16
”generalen”, ændrer ikke på det faktum, at 35 Bundesarchiv Berlin, BDC, SSO 139-A,
retsopgøret satte kikkerten for det blinde øje – frame 1045. Afskrift i Sperling,
og efterfølgende dansk forskning gjorde Personalakten: SS-Sturmbannführer Thor
ligeEnhver, der kender blot en flig af denne Jørgensen 1941-1944, scribd.com, 2015.
side af den tyske terror,” Bandenbekämpfung” 36 Se også: Sperling, SS-Sturmbannführer
Thor Jørgensen 1941-1944. Rids af en dansk
30 Sperling, ed., Personalakten ..., infanterikaptajns løbebane ved Waffen-SS,
Bundesarchiv Berlin (BA), BDC, SSO, 139- scribd.com, 2014, 16, samme, SS-Landwacht
A, Frame, XY16. Zamosc og Thor Jørgensen 1942-1943,
31 XY16 scribd.com, 2015, 54.
6
Thor Jørgensen kom åbenbart helt ubemærket
i graven. Vendsyssel Tidendes udgave for
Frederikshavn, anfører hverken en
dødsannonce eller et eneste mindeord. Eneste
efterladte vidnesbyrd er åbenbart et
”hundetegn” med indgraveret ”FD 2”, som
blev købt hos en marskandiser i byen. Man
må formode, at daværende oberstløjtnant C. P.
Kryssing har båret ”FD 1”.

Post scriptum
I kopien af domsudskriften vedr. processen
mod Thor Jørgensen befinder sig fotokopi,
øjensynlig vedlagt af den beskikkede
forsvarer ved Landsretten, F. Dragsted, fra
SSPF-Lublin af 28. juli 1943. Odilo
Globocnik roser her Jørgensen i høje toner. F.
Dragsted har derfor vidst mere om Thor
Jørgensens sande virke end
anklagemyndigheden, men forsvarede
Jørgensen, uanfægtet af denne viden.
Dragsted var, skønt erklæret antinazist, en
professionel og regelret jurist, og forsvarede
Thor Jørgensen, på grundlag af den rejste
sigtelse. Den drejede sig netop ikke om
forbrydelser begået i udlandet. At han, ved sin
død, lod brevet følge sine papirer, vidner om
en stilfærdig hilsen fra graven. Ikke mange
har set dette vink med vognstangen.37
Det fremgår af retsakterne, at der ved
Jørgensens arrestation, den 6. maj 1945, blev
beslaglagt en række dokumenter. Et fåtal af
disse er summarisk refereret i
domspræmisserne, men findes ikke bevaret i
en såkaldt politiakt. Thor Jørgensen
anmodede senere om tilbagelevering af
papirerne, der, for det meste var blevet
vurderet som ”uden politimæssig interesse”,
blot for at få at vide, at det allerede var sket til
hans hustru. En finte, der åbenbart skulle
dække over, at justitsministeriet ikke anede,
hvor dokumenterne var at finde. Efter alt at
dømme er værdifuldt materiale til historien
om SS-Landwacht dermed gået tabt for altid.38

37 SSPF Lublin, Odilo Globocnik til
Kommandeur des 1. SS-Landwacht Bataillon,
Labunie, SS-Sturmbannführer Thor
Jürgensen, den 28. Juli1943. Fotokopi, HSB,
afskrevet i Sperling, Personalakten ..., 2015.
38 Domsakten, Rigsarkivet, xy16.
7