You are on page 1of 1

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2
Vergaderjaar 20162017

30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 112 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK


Voorgesteld 6 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het Regenboog Stembusakkoord wordt voorgesteld


om verplichte lessen over lhbti-acceptatie op het mbo in te voeren;

constaterende dat volgens de Onderwijsinspectie slechts circa 60% van de


mbo-scholen aandacht besteedt aan seksuele diversiteit en seksuele
weerbaarheid;

verzoekt de regering, een voorstel te doen om verplichte lessen over


lhbti-acceptatie op het mbo in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

kst-30950-112
ISSN 0921 - 7371
s-Gravenhage 2017 Tweede Kamer, vergaderjaar 20162017, 30 950, nr. 112