You are on page 1of 7

Europisches Magazin SOWA Ostermontag AD 2017, 17.

April

Bandy zydoskie w strukturach Policji terroryzuja Polakow - Sebastian Nadolski we Wielki


Czwartek 2017 - Zazalenie na Postanowienie Prokuratury Rej. Warszawa-Srdmiescie z
9.12.2010

Napisa sowa () dzisiaj w kategorii Studia Slavica et Khazarica, czytaj: 7

Radio: https://gloria.tv/audio/n46GJZZ2PTpG2QTQx3k3TGper

Du
hast
Pins

gesammelt auf Mll/ mieci/


rubbish Jarosaw Kaczyski i
minister Baszczak stronniczo
przesdzili o winie kierowcy
seicento uznanego za mie
do sprztnicia na drodze
opancerzonej limuzyny
stypendystki amerykaskiej,
helikopterem przewiezionej
do kliniki rzdowej PiS-u po
stwierdzeniu w Owicimiu,
e premier Szydo nie odniosa
adnych obrae, ktre
wymagay by leczenia jej w
szpitalu. Banda ydoska
Kaczyskiego musi
odpowiedzie za mataczenie

https://de.pinterest.com/pin/452752568778327103

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachw

Przed chwil

Du hast Pins gesammelt auf POLEN 14 kwi 2017


Apel do Ministra MSWIA, Komendanta Gwnego , Prokuratora Krajowego! Apel do Wszystkich!!! Siedz
niewinni ludzie...wasi synowie, koledzy, bracia, ojcowie!!! Dziaajmy!!! Policja CBP KGP wrobia w narkotyki
Kibicw/Narodowcw z Biaegostoku, Radomska prokuratura i policja prbowaa wrobi w tosam zbrodnie
Sebastiana Nadolskiego (tat Fabianka Nadolskiego z gonej sprawy bezprawnego Child Alert i rzekomego
"porwania" wasnego dziecka). https://de.pinterest.com/pin/452752568778132002/

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA Ostermontag AD 2017, 17. April

Banda ydoska
braci Lecha i
Jarosawa
Kaczyskich
po ubeckim
rozdaniu kart
w Magdalence
zdrajcom i
kapo w III RP

radio: https://gloria.tv/audio/QHXYgz8mhj1G1EBZkgtn36Gj2

sowa 6 roku temu 3,1k Zaalenie na Postanowienie


Prokuratury Rej. Warszawa-Srdmiecie z 9.12.2010

Stefan Kosiewski 14.01.2011: radio:


https://gloria.tv/audio/n46GJZZ2PTpG2QTQx3k3TGper

Zaaleniena Postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa-


Srdmiecie w Warszawie

Sygnatura akt 1 Ds 1354/ 10/ BT datowane na 9 grudnia 2010 r. a


wysane listem poleconym RL 91 030 478 8DE z piecztk na
kopercie Prokuratura Okrgowa w Warszawie Wydzia III Nadzoru
nad Postpowaniem Przygotowawczym Sygn. akt III Oz 904/ 10/ I
z dat 21 grudnia 2010 r. i dorczone we Frankfurcie nad Menem
10 stycznia 2011 r.
Zaalenie skadane jest w terminie zawitym, przy zachowaniu
terminu 7 dni od dorczenia Zawiadomienia o odmowie wszczcia
ledztwa datowanego na 09.12.2010 r. za porednictwem Prokuratora, ktry wyda postanowienie. Zaalenie
jest skuteczne.
Niniejszym wnosz o uchylenie Postanowienia o odmowie wszczcia ledztwa z 6 grudnia 2010 r. Sygnatura akt
1 Ds 1354/ 10/BT.
W zwizku z zaistnieniem okolicznoci wywoujcych uzasadnione wtpliwoci co do bezstronnoci prokuratora
Prokuratury Rejonowej Warszawy-Srdmiecie pana prok. Bartosza Tomczaka oraz nadzorujcego jego
dziaania prokuratora Prokuratury Okrgowej w Warszawie skadam niniejszym skarg na dziaanie obu
prokuratorw i wnosz o skierowanie sprawy do Prokuratury.
Zawiadomienie o odmowie wszczcia ledztwa zawiera szereg dowodw pozwalajcych do powzicia
podejrzenia o dokonanym przez obu prokuratorw zamiarze ukrycia przestpczej dziaalnoci zorganizowanej
grupy przestpczej dziaajcej w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoci RP oraz MSWiA.

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA Ostermontag AD 2017, 17. April

Prokurator Bartosz Tomczak dopuci si racego naruszenia procesowego nie okrelajc w swoim pimie
zawiadomienia o dokonaniu przestpstwa, do ktrego rzekomo si ustosunkowa; w szczeglnoci: nie poda
daty zawiadomienia o przestpstwie, nazwisk osb podejrzewanych o popenienie przestpstwa ani nie okreli
w adnych sowach czynw, w stosunku do ktrych prokurator odmwi podjcia dziaania, do ktrego by
zobowizany prawem z racji zajmowanego stanowiska w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoci RP.

Prokurator Rejonowy Warszawy-Srodmiecie i Prokurator Okrgowy dopucili si racego naruszenia


procesowego nie pouczajc obywatela zgaszajcego popenione przestpstwo o moliwoci odwoania od
Postanowienia o odmowie ledztwa, ktre nie zostao uzasadnione ani jednym sowem.
Tego rodzaju dziaanie prokuratorw odbieram jako jawne dziaanie represyjne, zastraszajce mnie w zwizku z
prowadzon przeze mnie dziaalnoci polityczn i zawodow, w szczeglnoci w zwizku ze zgoszonym przeze
mnie Zawiadomieniem o popenieniu przestpstwa 10 kwietnia 2010 r. w przestrzeni powietrznej nad
Smoleskiem, o ktrym mowa w pimie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie Sygnatura akt Ap Ko 726/ 10
wysanym 15 czerwca 2010 r. do pana pka Ireneusza Szelga Prokuratora Okrgowego Wojskowej Prokuratury
Okrgowej w Warszawie (w za.).

Jestem obywatelem RP przebywajcym od 15 grudnia 1982 r. w Republice Federalnej Niemiec ze statusem


azylanta politycznego wykonujcego zawodowe obowizki dziennikarskie. Jestem aktywny w yciu spoecznym i
politycznym Niemiec od pierwszego dnia mojego pobytu na obczynie i wyraa si to penieniem przeze mnie
szeregu funkcji w rnych organizacjach. Za prowadzon przeze mnie dziaalno na rzecz demokracji
wyrniony zostaem w PRL-u relegowaniem ze studiw na Uniwersytecie Slskim w 1977 r. za postaw
niegodn studenta PRL, zaszczycony krzywdzcymi mnie orzeczeniami Kolegiw ds. Wykrocze w Czeladzi i w
Sosnowcu oraz wyrokiem Sdu Rejonowego w Sosnowcu skazujcym mnie w marcu 1978 r. m.in. za rzekome
pobicie funkcjonariusza Komendy Wojewdzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach.

Wspominam o tym nie dlatego, e dziaalno w strukturze Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Konsulatu RP w
Kolonii) tzw. Korporacji Gieremka, jak nazwa bandy ydowskie ukryte w MSZ minister Wadysaw Bartoszewski,
uniemoliwia w ostatniej chwili wrczenie mi przyznanej odznaki Zasuonego dla Kultury Polskiej, o ktrym to
wyrnieniu dowiedziaem si po spotkaniu z Ministrem Kultury Dbrowskim 11. 09. 2002 r. od Dyrektora
waciwego Departamentu, lecz dla dobra publicznego, pro publico bono jak aktywni byli zawsze Polacy w
Rzeczypospolitej.

Tymczasem Prokurator Generalny pan Andrzej Seremet ujawni dzisiaj, e Prokuratura otrzymaa od strony
rosyjskiej ekspertyzy zawierajce wyniki bada laboratoryjnych, ktre "wskazuj, e podczas badania krwi,
pobranej z ciaa badanego mczyzny, wykryto alkohol etylowy w steniu 0,6 promila". Z treci tych ekspertyz
- jak wskaza rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej pk Zbigniew Rzepa - wynika, e "zwoki mczyzny
poddanego badaniu nie byy wwczas zidentyfikowane". Prokuratura w Polsce wystpia do Prokuratury w Rosji
o komplet dokumentw identyfikujcych zbadane zwoki. Wojskowa Prokuratura Okrgowa w Warszawie
ustala, kto jest winien spowodowania katastrofy w Smolesku i mierci 96 ludzi.

Nard Polski ma przy tym prawo poznania prawdy o tym, kto to znowu pijany lecia sobie
pastwowym samolotem z kwiatkami na groby pomordowanych przez NKWD oficerw polskich, eby
zatacza si nad tymi grobami dla prywatnych korzyci osobistych?

Stronniczo anonimowego prokuratora Prokuratury Okrgowej w obronie wspomnianego


prokuratora Prokuratury Rejonowej jest dla mnie wyrazem najniszej, plemiennej solidarnoci
kryptosyjonistw ukrywajcych przed Polakami swoje pochodzenie narodowe i przeladujcych
Polakw takich jak ja z wykorzystaniem pozycji zajmowanych przez tych osobnikw zatrudnionych w
strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoci RP.

Dziaania prokuratorw nie tylko o ydowskich nazwiskach w Polsce musz by zgodne z liter prawa.
Nie powinnimy pisa na marginesach naszych skarg i wnioskw do sdw i do prokuratury o tym, e
prokuratorzy w adnym pastwie nie mog dopuszcza si amania prawa w celu ukrycia
przestpstwa innych osb.
Dlatego wnioskuj jak wczeniej, o wniesienie przez Ministra Sprawiedliwoci RP kasacji
krzywdzcego mnie wyroku Sdu Rejonowego w Tomaszowie Maz. z 1 sierpnia 2008 r. oraz o

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA Ostermontag AD 2017, 17. April

uchylenie ww. Postanowienia i przekazanie sprawy do Prokuratury celem wyjanienia okolicznoci


wskazanych w niniejszym zaaleniu.
Jednoczenie jako poeta polski, autor kilku ksiek wnioskuj o ukaranie osb winnych zarzucanych
im przestpstw oraz o wycignicie konsekwencji subowych w stosunku do osb, ktre
wykorzystay penione przez siebie funkcje zawodowe do ferowania faszywych wnioskw, oskare,
postanowie, pomwie i wyrokw w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
Z powaaniem
Stefan Kosiewski radio: https://gloria.tv/audio/n46GJZZ2PTpG2QTQx3k3TGper

PDF: Stefan Kosiewski do Ministra Michaa Boniego 20110525 o


akcji Prokuratora Rejonowego w Tomaszowie Maz. by SOWA
magazyn europejski on Scribd 1.6K views

https://www.scribd.com/doc/56267301/

Bandy ydoskie w strukturach Policji


terroryzuj Polakw,

5 years ago 646 views

von mysowa 8

644 Aufrufe http://dai.ly/xpnszy

Stefan Kosiewski, Vorsitzender/ Prezes


Polskiego Orodka Kultury,
Frankfurt
Polnisches Kulturzentrum e.V. Postfach
800626 D-65906 Frankfurt am
Main

Frankfurt, 25 maja 2011 r.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrw

Pan Minister Micha Boni


Zesp Doradcw Strategicznych Prezesa
Rady Ministrw
Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,


pragn poinformowa Pana uprzejmie o
akcji zarzdzonej przez Prokuratura
Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim
Roberta Wiznera, ktra to akcja
sprowokowaa w ostatnich dniach wiele
osobistoci, w tym Prezydenta i Premiera
RP do wypowiedzi mijajcych si z prawd,
bo nie ubogaconych wiedz o
okolicznociach sprawy; w za. przesyam 4
pisma Sdu Rejonowego i 2 pisma
Prokuratura Rejonowego w Tomaszowie

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA Ostermontag AD 2017, 17. April

Mazowieckim, ktre dokumentuj nast. stan rzeczy:


1. Prokurator Robert Wizner odpowiedzialny jest za ukrywanie zorganizowanej grupy przestpcw dziaajcych
na terenie Tomaszowa Maz. i Woj. dzkiego m.in. w strukturach MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedliwoci.
2. Sd Rejonowy w Tomaszowie Maz. odkada od szeregu miesicy bez podania powodu posiedzenie majce
ujawni dziaalno w miejscowej Policji zorganizowanej grupy przestpcw o ydowskich nazwiskach, ktra
ochraniana jest przez ich ludzi zainstalowanych w miejscowej Prokuraturze i w Sdzie Rejonowym.
3. W grudniu 2006 r. Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. umorzya ledztwo w sprawie zniszcze na
miejscowym cmentarzu ydowskim, ktrego to ledztwa w ogle nie chciaa podj, e a musiaem w tej
sprawie zwraca si osobicie z zawiadomieniem bezporednio do Ministra Sprawiedliwoci.

4. O istnieniu zorganizowanej, ydowskiej bandy zamelinowanej w strukturach MS oraz MSWiA na przykadzie


Tomaszowa Mazowieckiego, Wojewdztwa dzkiego i Stolicy take zawiadomiem Ministra Sprawiedliwoci
20 wrzenia 2010 r. ; poniej kopia zawiadomienia.

Jestem byym dziennikarzem Radia Wolna Europa, redaktorem prasy Solidarnoci przebywajcym od stanu
wojennego na emigracji politycznej w Niemczech, gdzie uczestnicz w yciu publicznym m.in. jako prezes
organizacji prowadzcej dziaania na terenie kilku pastw. Jestem autorem ksiek poetyckich, wydaj od paru
lat Magazyn Europejski SOWA, ktry dociera do tysicy odbiorcw w kilkunastu krajach. Z wieloma ludmi
miaem w yciu przyjemno; w Tomaszowie byem wielokrotnie, nie tylko na prywatnym spotkaniu z
prezydentem Kwaniewskim, ktremu przywiozem z Litwy na Doynki Prezydenckie w Spale polskiego Posa do
Sejmu Litwy i polski zesp folklorystyczny. Wielokrotnie odwiedzaem szereg urzdw centralnych,
rozmawiaem z czonkami rzdu RP.
ad. 1. Prokurator Robert Wizner pismem z 18 sierpnia 2008 r. uzna za bezzasadn moj skarg z 8 lipca 2008 r.,
chocia w tym samym pimie przyzna, e trwaj dopiero czynnoci sprawdzajce.

Prokurator Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim uzna zatem najpierw moj skarg na dziaalno
ydowskich band w Tomaszowie za bezzasadn, a nastpnie uruchomi czynnoci sprawdzajce nie wiadomo,
co i po co sprawdzajce, skoro uzna ju, e problemu nie ma.
Tymczasem 1 sierpnia 2008 r. skazany zostaem w Tomaszowie z faszywego oskarenia policjanta o ydowskim
nazwisku Mela i z racym naruszeniem prawa, zaocznie, wyrokiem nakazowym przez Sd Rejonowy w
Tomaszowie za rzekom kradzie dzieciom starej piki do gry w pik non, co ma m.in. umoliwi
aresztowanie mnie na terytorium Polski i dalsze, kryminalne czynnoci.

ad 2. Sd Rejonowy w Tomaszowie Maz. dla zbadania mojej skargi na dziaalno w strukturach miejscowej
Policji i Prokuratury zorganizowanych grup przestpcw o ydowskich nazwiskach, wyznaczy posiedzenie
najpierw na 7 grudnia 2010 r. Nastpnie zawiadomiono mnie kolejnym pismem o wyznaczeniu nowego terminu
posiedzenia na 28 lutego 2011 r.

Trzeci termin wyznaczono na 30 maja 2011 r i zostaem o tym zawiadomiony listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru wysanym przez Sd Rejonowy w Tomaszowie Maz. z dat 3 marca 2011 r. Po czym 18
marca 2011 r. ten sam Sd Rejonowy wysa do mnie po raz kolejny zawiadomienie tej samej treci znowu
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru podkrelajc, e stawiennictwo moje na rozprawie 30 maja 2011
r. nie jest obowizkowe.

Tymczasem ja chc stawi si na rozprawie w Sdzie, eby udowodni dziaanie w strukturach pastwowych
Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowanych band ydowskich psujcych pastwo i przeladujcych obywateli RP
polskiego pochodzenia narodowego ze wzgldw rasistowskich i politycznych, lecz obawiam si aresztowania
po przekroczeniu granicy RP i wszelkich innych przykrych okolicznoci, gdy 5 lipca 2008 r. padem w
Tomaszowie Maz. ofiar antypolskiego pogromu zorganizowanego przez te bandy, co ma by wanie
przedmiotem posiedzenia Sdu odoonego na 30 maja 2011.

Pisz za o tym do Pana Ministra i upowszechniam ten list w serwisie magazynu SOWA, gdy nie moe by tak,
eby prokurator Robert Wizner, czy jakikolwiek inny osobnik ydowskiego pochodzenia w Polsce urzdza sobie
ZADYME (sztuczn mg, zason dymn) dla odwrcenia uwagi od ujawnianej i majcej by rozpatrywan przez
Sd, swojej wasnej, przestpczej dziaalnoci.

Tymczasem prokurator Robert Wizner zatwierdzi niepowan prowokacj z udziaem ABW i Roberta Frycza

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA Ostermontag AD 2017, 17. April

bardzo dobrze znanego prokuraturze w Tomaszowie, gdy skazanemu 4 lata temu warunkowo w zawieszeniu
za kradzie z wamaniem do internetu.

Mody czowiek odsiedzia zasdzony wyrok w domu i nie byo doprawdy powodu, eby jeszcze uywa go jako
przedmiot jakiejkolwiek prowokacji. Nie mona by jednoczenie studentem oraz idiot wykupujcym
przestrze w internecie tylko po to, eby zabawia si po wyroku za kradzie zamieszczaniem w internecie
arcikw z pierwszej osoby w pastwie.

To jest szyte zbyt grubymi nimi, eby jakikolwiek prokurator wysya pukownika ABW do takiego wesoka, a
wczajcy si do sprawy adwokat argumentowa, e skoro podejrzany odda laptop, to nie byo powodw do
przeszukania mieszkania. Bo adwokata wczonego do sprawy za darmo i ze wzgldw politycznych moe
istotnie nie by sta na dwa komputery, ale kadego przygupa w Polsce sta na to, eby gromadzi dowcipy
polityczne na rnych nonikach.

To s te same grube nici oraz ci sami, niedobrzy ludzie, ktrzy narazili mnie na utrat ycia 5 lipca 2008 r. a
nastpnie dla zatarcia swojej przestpczej dziaalnoci skazali mnie bezprawnie zaocznym sdem kapturowym 1
sierpnia 2008 r. w rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego. Teraz wymylaj sztuczne afery, eby odsun
od siebie odpowiedzialno karn za terroryzowanie obywateli i za dziaalno wymierzon w pastwo prawa.

Wniosek

Wnosz uprzejmie za porednictwem Pana Ministra o:

1. kolejne przesunicie terminu posiedzenia Sdu Rejonowego w Tomaszowie Maz. wyznaczonego na 30 maja
2011 r. w sprawie Sygn akt II Kp 873/ 10;

2. zapoznanie mnie z aktami sprawy za porednictwem Konsula Honorowego RP we Frankfurcie nad Menem;

3. udzielenie przez Rzd RP gwarancji nietykalnoci mojej osoby przez funkcjonariuszy sub pastwowych oraz
ich tajnych agentw w czasie, kiedy przyjad na wyznaczon rozpraw w sprawie dziaania w strukturach MS i
MSWiA zorganizowanych grup przestpczych.

Pozwol sobie zadzwoni na tel. komrkowy Pana Ministra, eby uzyska potwierdzenie otrzymania niniejszej
przesyki.

Z wyrazami szacunku
Stefan Kosiewski
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2011/05/stefan-kosiewski-do-ministra-michaa.html

Datum der Verffentlichung: 24.03.2012


Dauer: 06:17
Kategorie: Nachrichten http://www.dailymotion.com/video/xpnszy_bandy-zydoskie-w-strukturach-
policji-terroryzuja-polakow-katowice-2012-wstrzasajaca-relacja-ofiary-p_news

Na Szydlo z worka gen. Oliwy PDO468 FO z OF Poetry von Stefan...

Radio: https://gloria.tv/media/yHPmGSU2kfe ...ukasz Kamiski, ktry robi za szefa IPN, Komisji Scigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ma obowizek niezwocznego ujawnienia nazwisk zoczycw
antypolskich, gdy nikt, adn ustaw... Interest: None Pages: 8 Reads: 182 Published 2 days ago

BANDA CZWORGA PDO467 Schylkowy Kaczynski FO von Stefan Ko...

radio: https://gloria.tv/audio/KD69unwNg3us2WahkgeRTJgCj FO von Stefan Kosiewski Studia Slavica et


Khazarica ZECh http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/04/banda-czworga-pdo467-schylkowy... Pages: 9
Reads: 235 Published 3 days ago

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA Ostermontag AD 2017, 17. April

Pomniki Instytutu i Motorowki na Krakowskim Przedmiesciu PDO...

radio: https://gloria.tv/audio/DZxV2URmnphV3LenofjDV1ogz Wobec powyszego zapytuje si Prokuratur


Krajow, jak dr Jarosaw Kaczyski mg w latach 1971-1973 by zatrudniony w Instytucie, ktry decyzj
premiera Piotra Jaroszewicza powsta do... Pages: 15 Reads: 258 Published 5 days ago

Testament gen. Jaruzelskiego PDO280 Testament Kiszczaka FO60...

radio: https://www.podomatic.com/podcasts/sowa-frankfurt/episodes/2011-08-26T16_24_42-07_00
Testament Kiszczaka FO60 von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica PDO434 Po kim DOM i FUNDACJA
http://sowa.q... Pages: 21 Reads: 209 Published 14 days ago

Abp Jzef Kupny blokuje rozumowi bluzni i grzeszy 20170401 ma...

PDF: https://issuu.com/stefankosiewski/docs/abp_jozef_kupny_blokuje_rozumowi_bl europisches magazin


sowa kulturzentrum Arno Lustiger o ydowskich komunistach: Dla zbrodniarzy nie mam litoci, bez rnicy,
czy chodzi o ydw, czy nie-ydw Ver... Interest: None Pages: 5 Reads: 148 Published 15 days ago

DOCTOR DIABOLICUS PDO464 FO von Stefan Kosiewski ZECh Stud...

radio: https://gloria.tv/audio/Vk6Ja62cJrks2EjnSKnMJjotC ABP JZEF KUPNY METROPOLITA WROCAWSKI


Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziau Teologicznego we Wrocawiu, dr nauk humanistycznych w zakresie
filozofii i socjologii, mgr lic. teologii... Pages: 19 Reads: 675 Published 18 days ago

CYKLICZNI WROGOWIE EUROPY PDO462 BECIKOWA LIRA KORBOW...

radio: https://gloria.tv/audio/8aRfk4qyFvQREqFpQ9uJVMrcJ Jarosaw Kaczyski wyrazi rado ze spotkania z


brytyjsk premier May, nazajutrz po Zamachu w Londynie. - Jestemy wdziczni za spotkanie. Najwaniejszym
tematem bya przysz... Pages: 32 Reads: 1,211 Published 22 days ago

Kaczynski a Hundertwasser PDO461 O Niepoczytalnych w trybie p...

radio: https://gloria.tv/audio/XtypjV3uY2vf1HdCuSEn1gMdy Kaczynski a Hundertwasser PDO461 O


niepoczytalnych w trybie przedwyborczym do Prokuratury Krajowej FO von Stefan Kosiewski ZR Studia Slavica
et Khazarica ZECh http://sowa.q... Pages: 10 Reads: 1,135 Published 30 days ago

Yes-Poland Prawda w oczy PDO459 FO von Stefan Kosiewski Studi...

radio: https://gloria.tv/audio/ZUmipKRXMQxf4ptRo9CTbuYV7 FO von Stefan Kosiewski Studia Slavica et


Khazarica ZR nie ma prawa zlodziej wypowiadac sie na temat morale i charakteru ZECh 20170305 ME SOWA
Jacek Saryusz-Wolski http://sowa.blog.quicksn... Pages: 15 Reads: 1,772 Published about 1 month ago

http://sowamagazyn.blogspot.com/2017/04/bandy-zydoskie-w-strukturach-policji.html

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-
Khazarica/Bandy-zydoskie-w-strukturach-Policji-
terroryzuja-Polakow-Sebastian-Nadolski-we-Wielki-
Czwartek-2017-Zazalenie-na-Postanowienie-
Prokuratury-Rej-Warszawa-Srodmiescie-z-9-12-
2010

issuu.com/kulturzentrum