You are on page 1of 2

Bijlage 2 Format Toelichting lesontwerp

Student: Ingrid Daamen Docent: Germaine Snijders


Vakgebied: Taal (spellen) Stagegroep: 6/7/8
Klas: PEH16VB
Welke keuzes heb ik hier gemaakt?

Toelichting/ onderbouwing van keuzes


(denk hierbij met name kernbegrippen uit (vak-) specifieke theorie)
Kennis over (kinderen in) de groep is In de beginsituatie heb ik zowel de pedagogische als de
nadrukkelijk verwerkt in de
vakdidactische kant naar voren laten komen door te benoemen
omschrijving van de beginsituatie van
de groep, zowel in pedagogische zin hoeveel kinderen er in de klas zitten, wat de indeling van het
(gedrag, groepsverhoudingen, lokaal is, dat er enkele kinderen zijn die extra aandacht vereisen,
groepsdynamiek) als in didactische zin wat de voorkennis van de leerlingen is en hoe ver ze met een
(vakspecifieke beginsituatie).
bepaald thema/onderwerp zijn. Dit heb ik op deze manier gedaan
omdat ik dan van tevoren precies weet waar ik rekening mee
moet houden.
De lesdoelen zijn afgestemd op de Het kerndoel dat bij mijn lesdoelen hoort is: Kerndoel 11
beginsituatie. In de formulering ervan
wordt zichtbaar dat kennis van
vakdidactiek en leerlijnen op een De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij
logische manier is verwerkt. kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en
delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:
*regels voor het spellen van werkwoorden;
*regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;
*regels voor het gebruik van leestekens. (TULE)

Voor het leren van taalkundige principes en regels is het


verwerven van grammaticaal inzicht noodzakelijk. Om
bijvoorbeeld de werkwoorden zuiver te kunnen spellen, moeten
leerlingen het onderwerp en het gezegde (en dan vooral de
persoonsvorm) kunnen onderscheiden. Ook om bijvoorbeeld
aanhalingstekens of een komma te kunnen plaatsen, is inzicht in
de taalstructuur vereist.

Veel onveranderlijke woorden (woorden die uitgaan van een min


of meer vast woordbeeld, dit in tegenstelling tot werkwoorden)
kunnen alleen geleerd worden door veel oefening. Hoewel de
spelling van het Nederlands vergeleken met andere talen, zoals
het Engels, vrij regelmatig is, zijn er namelijk veel specifieke
spellingpatronen die kinderen gewoonweg moeten leren door
systematisch te oefenen. Bovendien zijn er veel regels en
uitzonderingen. De woordbeelden moeten zoveel mogelijk
geautomatiseerd worden. (Marieke Tomesen, 2009)

Werk- en groeperingsvormen zijn Ik heb ervoor gekozen de leerlingen in tweetallen samen te laten
afgestemd op specifieke kenmerken
werken. Dit is voor deze activiteit de beste werkvorm omdat de
van de groep n op specifieke
kenmerken van vakdidactiek. leerlingen op deze manier allemaal aan de beurt komen met het
voorlezen van de woorden en het schrijven van ze. Daarnaast is
Werk- en groeperingsvormen zijn het ook belangrijk dat de leerlingen oefenen met het
functioneel ondersteunend bij het samenwerken. Dit is een van mijn doelen waar ik deze periode
behalen van de lesdoelen.
met de leerlingen aan wil werken. Door middel van deze
Een aanzet tot samenwerkend leren werkvorm kunnen de leerlingen elkaar begeleiden en helpen
krijgt op een logische wijze plek in het tijdens deze activiteit. Alle leerlingen hebben hier baat bij. Het
lesontwerp.* afronden van de opdracht doen we samen. We gaan in de kring
zitten en evalueren de opdracht met elkaar. Ik vind het belangrijk
dat we dit samen doen zodat we onze ervaringen met elkaar
kunnen delen. Op deze manier krijg ik ook te horen wat iedereen
ervan vond en hoe ze te werk zijn gegaan. Daarom vind ik dat een
gezamenlijke evaluatie de beste werkvorm is als afsluiting voor
deze activiteit.
Deze werkvormen zijn nodig bij het behalen van de lesdoelen
omdat de leerlingen op deze manier optimaal bezig zijn met de
opdracht en dus aan het oefenen zijn met de lesdoelen waardoor
ze die eerder kunnen behalen dan als ze in een andere werkvorm
zouden werken.
Een aanzet tot ontdekkend leren krijgt Niet van toepassing op dit lesontwerp.
op een logische wijze plek in het
lesontwerp**

De proces- en productdoelen worden Aan het einde van de les hebben de leerlingen geoefend met het
expliciet gevalueerd met de
kinderen. samenwerken in tweetallen door elkaar te begeleiden tijdens het
dictwee. Ik zie dit proces zich ontwikkelen als de leerlingen bezig
zijn met het dictwee en elkaar aan het begeleiden zijn. Tijdens de
evaluatie vraag ik de leerlingen hoe ze vonden dat de
samenwerking is verlopen. De leerlingen hebben ook geoefend
De werkvormen die worden
gehanteerd bij evaluatie zijn passend met het correct schrijven van woorden door hierop te letten en na
bij vakdidactiek en sluiten aan op te kijken. Dit kan ik controleren door het werk van de leerlingen na
specifieke kenmerken van de groep.
afloop nog eens na te kijken. Ik zie dan waar de leerlingen nog
moeite mee hebben en kan hier een volgende les op inspelen
door ze hier extra oefenmateriaal voor te geven.
*bij tenminste 3 lesontwerpen
** bij tenminste 1 lesontwerp

Literatuurlijst

Marieke Tomesen (2009). Nederlands; taalbeschouwing, waaronder strategien,


kerndoel 11. Opgeroepen op 20 maart, 2017, van TULE:
http://tule.slo.nl/Nederlands/C-L11-Toelichting.html