Sie sind auf Seite 1von 2

minipc free

Content / Inhalt / Contenu / Inhoud Installation / Montage / Installation / Installatie

A B C
mini_pc free

mini_pc free

mini_pc free

1x
1x 1x 1x
D E F

1x 1x 1x 1x 4x

EN DE FR NL
1 Settings 1 Einstellungen 1 Rglages 1 Instellingen
PC-Setup: PC-Setup: Rglage par lintermdiaire dun PC-Setup
As an owner of the mini_pc setting Wenn Sie ein mini_pc setting tool ordinateur: Met de mini_pc setting tool kunt u de
tool you can easily setup your mini_pc haben, knnen Sie Ihren mini_pc in nur Vous pouvez facilement effectuer le r- fietscomputer gemakkelijk instellen via
through the setup software, which wenigen Minuten ber die Setup Soft- glage de lmini_pc laide du mini_pc de gratis setup PC-Software, die u vanaf
you can download from our website ware einstellen, welche Sie kostenlos setting tool et du logiciel setup gratuit, onze website www.o-synce.com in de
www.o-synce.com in the software von unserer Website unter Software que vous pouvez tlcharger partir du sectie software kunt downloaden.
section. herunter laden knnen. site www.o-synce.com, dans longlet
Software (logiciel). Handmatig instellen:
Manual setting: Manuelles Setup: SET-toets om de nummers te wijzigen.
Set: Change digit. Hold for > 3 sec. to Set: Zahlenwert ndern, lnger als 3 Rglage manuel: Houd deze knop mnimaal 3 seconden
run through numbers Sek. fr Durchlauf halten Set Changer les chiffres. Maintenir ingedrukt om de nummers door te
Mode: Confirmation, screen jumps Mode: Besttigen, Anzeige springt appuy pour > 3 sec. pour faire dfiler lopen. Met de M MODE-toets waarde
automatically to next position automatisch zur nchsten Stelle les chiffres. instellen het display springt automa-
Switch on: Einschalten: Mode: Confirmer, laffichage passe tisch naar de volgende positie.
Insert the battery. Legen Sie die Batterie ein. automatiquement la position suivant. Aanzetten:
Clock Mode: Uhrzeit Modus: Allumer: Inschakelen: plaats de batterij.
24 is blinking. Choose 12 or 24 24 blinkt. Mit S 12 oder 24 Insrez la batterie. Clock modus
with S. Approve with M. auswhlen. Mit M besttigen. Horloge sur 12 h ou 24 h: 24 knippert. Kies 12 of 24 met
Time, Units: Uhrzeit, Einheiten: Le chiffre 24 clignote. Slectionnez S. Bevestig met M.
Time Set: Enter TIME menu. Select Uhrzeit einstellen: Begeben Sie sich ins 12 ou 24 avec S, confirmez Time, Units
hours, minutes, km/h or mi/h each. Set TIME-Men. Stunden, Minuten, km/h avec M. Tijd instellen: Activeer TIME menu. Kies
each digit with S and confirm with M. oder mi/h jeweils mit S auswhlen und Heure et units de mesure de la hours, minutes, km/h of mi/h met S, en
mit M besttigen. vitesse: Pour rgler lheure : Accdez bevestig met M.
Note: By holding the buttons, counting au menu TIME (heure). Slectionnez les
up and down will be accelerated. Hinweis: Durch halten der Tasten wird heures, les minutes, les km/ h ou les Let op: Door de knoppen ingedrukt te
das Auf-bzw. Abzhlen beschleunigt. mi/h avec (S), convirmez avec M. houden, versnelt u het op- en aftellen.
Reset: Remarque : Le fait de maintenir les bou-
Remove the battery and replace it Reset: tons enfoncs acclre lincrmentation Reset:
upside down. Afterwards insert it the Bitte entnehmen Sie die Batterie und le- et la dcrmentation. Verwijder de batterij en plaats hem an-
correct way up, respectively change the gen diese verkehrt herum ein. Danach dersom terug. Plaats hem daarna weer
battery if these was empty. legen Sie die Batterie erneut richtig ein Reset: terug op de correcte manier of vervang
bzw. wechseln Sie die Batterie sofern Enlevez la pile et replacez l lenvers hem als hij leeg is.
diese leer ist. dans le compteur. Puis remettez la pile
de faon correcte ou remplacez l par
une nouvelle pile si ncessaire.

2 Wheel size L (mm) 2 Radumfang L (mm) 2 Taille des pneus (mm) 2 Bandemaat L (mm)
The wheel size can be measured most Der Radumfang wird am genauesten La faon la plus prcise de mesurer De bandenmaat kan eenvoudig
accurately by rolling up the wheel. durch Abrollen festgestellt. Er kann aber la taille dun pneu est de faire pivoter opgemeten worden door het wiel op te
Otherwise, determine the value from auch aus der ETRTO-Tabelle ermittelt la roue. Vous pouvez galement vous meten of de maat af te lezen vanaf de
the ETRTO-table. Enter each digit with werden. Jede Stelle mit S eingeben, reporter au tableau de lOrganisation zijkant van de buitenband. Een andere
S and confirm with M and change to mit M besttigen und zur nchsten technique europenne du pneumatique mogelijkheid is de maat aflezen van de
the next figure. Stelle wechseln. et de la jante (ETRTO European ETRTO-tabel. Voer ieder getal in met S,
Tyre and Rim Technical Organization). bevestig met M en ga verder met het
Slectionnez chaque chiffre avec S, puis volgende cijfer.
confirmez avec M. Le chiffre suivant
sera automatiquement slectionn.

3 Total distance, ODO 3 Gesamtstrecke ODO 3 Distance totale et odomtre 3 Totale afstand, ODO
Set each digit with S and confirm Jede Stelle mit S eingeben, mit M Slectionnez chaque chiffre avec S, puis Voer ieder getal in met S , bevestig met
with M. besttigen und zur nchsten Stelle confirmez votre slection avec M. Le M en ga verder met het volgende cijfer.
wechseln. chiffre suivant sera automatiquement
slectionn.

4 Functions 4 Funktionen 4 Fonctionnalits 4 Functies


Upper display Oberes Display cran superiur Display boven
The upper line constantly shows the In der oberen Zeile wird konstant die La ligne suprieure affiche constam- De bovenste regel laat continue de
speed (up to 199,9 km/h). The arrows Geschwindigkeit angezeigt (bis 199,9 ment la vitesse (jusqu 199,9 km/h). snelheid zien (tot 199,9 km/h). De
and indicate, if the current speed km/h). Die Pfeile und zeigen an, Les symboles et indiquent si pijlen en laten zien, of de huidige
is higher or lower than the present ob die Momentangeschwindigkeit h- la vitesse actuelle est suprieure ou snelheid hoger of lager is dan de
average speed. her oder niedriger liegt, als die bisherige infrieure la vitesse moyenne. gemiddelde snelheid.
Lower Display Durchschnittsgeschwindgkeit. cran infrieur Display onderaf
Click through the functions by pressing Unteres Display Pour appeler les fonctions - heure, chro- Voor het oproepen van functies. M
the computer unit in the lower part. Drcken Sie auf den unteren Be- nomtre, distance, odomtre, vitesse Mode-toets activeren door de onderste
(M MODE key) Following data can be reich des Displays (M) um zwischen moyenne et vitesse maximale - de la display in te drukken. De volgende
chosen: Time stopwatch distance folgenden Werten umzuschalten: touche M appuyez brivement la partie gegevens kunnen opgevraagd worden:
odometer Uhrzeit Stoppuhr Distanz Odo- basse du compteur. Tijd stopwatch afstand totale
average speed maximum speed. meter Durchschnittsgeschwindigkeit Reconfiguration de: afstand gemiddelde snelheid maxi-
Setting: Maximalgeschwindigkeit. Du mode heure, TIME: M > 4 sec. en mum snelheid.
To set the functions TIME & ODO: Neueinstellungen: mode TIME/ Odomtre, ODO: M > 4 Verandering:
Press the computer unit in the lower Um TIME und ODO neu einzustellen: sec. en mode ODO M Mode-toets in TIME & ODO houd
part (M MODE key) in TIME & ODO and Drcken Sie lnger als 4 Sek. im Men Remise zro: deze minstens 4 seconden ingedruk om
hold longer than 4 sec. TIME & ODO auf den unteren Bereich Si vous maintenez M enfonc pendant de waarden te veranderen.
Reset: des Displays (M). 2 secondes en mode ATM, DST ou Reset:
By pressing the computer unit in the Lschen/Rcksetzen: AVG, toutes les donnes relatives la Door M 2 seconden in te drukken in de
lower part (M-Mode key) & hold for 2 Durch Drcken des unteren Bereichs randonne actuelle seront effaces. mode ATM, DST en AVG, verwijderd u
sec. in mode ATM, DST and AVG all des Displays fr 2 Sek. in den Ansichten ALLE op dat moment beschikbare data.
current data will be reseted. ATM, DST & AVG werden alle aktuellen Si vous maintenez M enfonc pendant
Tourdaten gelscht. 2 sec. en mode MAX, seule la vitesse Door S 2 seconden in te drukken in
By pressing the computer unit in the Durch Drcken des unteren Bereichs maximale sera remise zro. modus MAX, reset u alleen de waarde
lower part (M-Mode key) & hold for 2 des Displays (M) fr 2 Sek. in den van de maximum snelheid.
sec. in mode MAX only the value of Ansicht MAX wird nur de bisherige Ma-
maximum speed will be reset. ximalgeschwindigkeit. zurckgesetzt.

5 General remarks 5 Allgemeine Hinweise 5 Remarque gnrale 5 Algemene opmerking


To save batteries, please remove the Bitte entfernen Sie den Radcomputer Pour conomiser la pile, veuillez retirer Spaar de batterij door de computer uit
bike computer after training from the nach dem Training von der Halterung, le compteur de son socle aprs chaque de houder te verwijderen na gebruik.
holder. um die Batterie zu schonen. entranement.

6 Battery change 6 Batteriewechsel 6 Remplacement de la pile 6 Battery change


Change of Battery (CR2032) is necessa- Der Batteriewechsel (CR2032) erfolgt Il est ncessaire de remplacer la Het vervangen van de batterij (CR2032)
ry after approx. 2 years. Before change, nach etwa 2 Jahren, Vor dem Wechsel pile (CR2032) aprs environ un an, is nodig na ongeveer een jaar, of als
take note of wheel size and odometer, mssen Radgre und Gesamtstrecke ou lorsque laffichage est de faible het display zwakker wordt. Noteer de
and enter after battery change again. notiert und anschlieend wieder neu intensit. Avant de remplacer la pile, bandenmaat en de kilometerstand voor-
Turn the battery compartment cover eingegeben werden. Den Batteriedeckel veuillez noter la taille des pneus et la dat u de batterij vervangt en voer deze
with a fitting coin to left. Remove the mit einer Mnze nach links drehen und valeur affiche lodomtre, car vous naderhand weer in zoals beschreven in
cover plate carefully. Insert the battery vorsichtig entnehmen. Batterie mit der devrez entrer ces valeurs une fois la deze handleiding.
with correct polarity. You should see the Plus-Seite nach oben zeigend einlegen. pile remplace. laide dune pice de Draai het batterijkapje naar links met
+, when compartment is open. Check Auf richtigen Sitz der Dichtung achten monnaie, faites tourner le couvercle du een passend muntstuk. Verwijder het
the seal fitting and replace, if required. und gegebenenfalls gegen eine neue compartiment de la pile dans le sens kapje voorzichtig. Verwijder de oude
ersetzen. contraire des aiguilles dune montre. batterij en plaats de nieuwe batterij,
Retirez le couvercle dlicatement. In- met de polen op de juiste wijze, terug
srez la nouvelle pile en vous assurant in het apparaat. U moet de + kunnen
de respecter les polarits. Une fois le zien als het kapje nog verwijderd is.
couvercle du compartiment de la pile Controleer de afdichting, vervang deze
ouvert, vous devriez voir le symbole indien nodig en plaats het batterijkapje
+ . Vrifiez le joint dtanchit et terug.
remplacez-le si ncessaire.
7 Warranty 7 Garantie 7 Garantie 7 Garantie
We are only liable for damages in o-synce haftet gegenber unserem Notre responsabilit se limite aux dom- We zijn enkel aansprakelijk voor schade
accordance to the statutory regulations jeweiligen Vertragspartner fr Mngel mages, conformment aux dispositions in overeenstemming met de wettelijke
in respect to our contractual partners. nach den gesetzlichen Vorschriften. lgales de nos partenaires contractuels. regels met betrekking tot onze contrac-
Batteries are excluded from warranties Batterien sind von der Gewhrleis- Les piles ne sont pas couvertes par tuele partners. Batterijen zijn uitgeslo-
but can be returned after use. In case tung ausgenommen. Entladene la garantie. Les piles peuvent tre ten van garanties. Batterijen kunnen
of a warranty please contact the retailer Batterien knnen aber nach Gebrauch retournes aprs usage. Pour toute r- worden geretourneerd na gebruik.
where you purchased your device. zurckgegeben werden. Im Falle der clamation au titre de la garantie, veuillez Neem contact op met de leverancier
Gewhrleistung wenden Sie sich bitte communiquer avec votre dtaillant. waar u uw apparaat heeft gekocht in het
This product is compliant with the Directive an den Hndler, bei dem Sie Ihr o-synce geval van een garantie.
Produkt gekauft haben. Ce produit est conforme la directive 1999/5/
1999/5/EC.The relevant Declaration of Confor-
Dieses Produkt ist konform mit der Richtlinie EC. La dclaration de conformit pertinente est
mity is available at Dit product is compatibel met de richtlijn
1999/5/EC. Die zugehrige Konformittserkl- disponible ladresse suivante : http://www.o-
http://www.o-synce.com. 1999/5/EC. Dedesbetreffende conformiteitsver-
rung ist erhltlich unter http://www.o-synce. synce.com.
klaring en garantiekaart is beschikbaar op
com. http://www.o-synce.com.
www.o-synce.com _ Ofce Asia/USA: Hong Kong _ Ofce Europe: Weinheim/Germany
minipc free

Contenido / Contenuto / / Instalacin / Installazione / /

A B C
mini_pc free

mini_pc free

mini_pc free

1x
1x 1x 1x
D E F

1x 1x 1x 1x 4x

ES IT RU CN
1 Configuracin 1 Impostazioni 1 1
Configuracin de un PC Impostazioni PC :
Si usted tiene un mini_pc setting tool, Avendo il mini_pc setting tool puoi : mini_pc
puede configurar su mini_pc en pocos semplicemente impostare lmini_pc mini_pc,
minutos a travs del software de attraverso il software di configurazio- mini_pc settingtool www.o-synce.com
configuracin, que se puede descargar ne, che puoi scaricare dal nostro sito .
gratuitamente desde nuestro pgina web www.o-synce.com nella sezione www.o-
web bajo el men software. software. synce.com software. S= 3
Tasti:
Teclas: Per cambiare i datti, pressione prolunga- : M=
Con la tecla SET. Adjustar el valor con ta sul pulsante SET per > 3 sec.. Me- Set: .
la tecla M MODE. La pantalla salta diante il tasto SET immettere il valore. > 3 , .
automticamente al nmero siguiente. Impostare il valore mediante il tasto Mode: . :
En la parte traserra pulsar la tecla SET, M MODE. La visualizzazione passa .
parpadea la primera cifra. automaticamente, alla posizione :
Encendido: successiva.
Sul lato posteriore premere il tasto SET:
Insertar la bateria. :
la prima cifra lampeggia. S 1224 M
Reloj: 12 24; S,
24 va a estar parpadeando. Escoger Accendere: M.
12 or 24 con el botn S. Aprobar Inserire la batteria , : / :
seleccin con el botn M. Modalit orologio: : km/hm/h
Hora, Unidades: 24 lampeggia. Scegliere 12 o 24 . , ; /
Ajuste de hora: Entre en el menu con S. Confermare con M. /. .
de hora ulitizando. Seleccione hora, Ora, unit:
minutos km/h or mi/h cada uno con S Time set: Accedere al menu TIME. :
y confirme oprimiendo el botn M. Selezionare ore, minuti, km / h oppure , :
m / h ciascuno con S e confermare 1
Nota: Manteniendo los botones premendo M. .
oprimidos, el ajuste de los numerous Nota: Tenendo premuto i pulsanti,
se acelera. il conteggio il avanto o indietro sar :
accelerato.
Re-inicializacin: Azzerare: .
Retire la batera y vuelva a colocar boca Rimuovere la batteria ed inserirla a testa ,
abajo. Despus insertarlo en la posicin in gi. Successivamente inserirla in ,
correcta, respectivamente cambie la modo corretto, e sostituire la batteria se .
batera si sta estaba vaca. questa scarica.

2 Tamao de rueda (mm) 2 Dimensione pneumatici L (mm) 2 () 2 L (mm)


El tamao de rueda puede ser calculado La dimensione del pneumatico pu
con precisin rodndola y midiendo la essere misurata pi accuratamente , , ETRTO
distancia. Como mtodo alterno deter- girando la ruota. In caso contrario, . S
mine el tamao utilizando la tabla de determinare il valore del ETRTO-table. M
medidas ETRTO. Entre cada dgito de la Immettere ogni cifra con S alimentare, .
medida utilizando el botn S, confirme confermare con M e passare alla figura S .
oprimiendo M y cambie al prximo. successiva.

3 Distancia Total, ODO 3 Distanza totale, ODO 3 , ODO 3


Seleccione cada digito utilizando el Impostare ogni cifra con S, confermare S M
botn S confirme oprimiendo M y con M e passare alla figura successiva. S .
cambie al prximo.

4 Funciones 4 Funzioni 4 4
Display superior Display superiore
La lnea superior mantiene cons- La riga superiore indica costantemente
tantemente la velocidad (hasta 199,9 la velocit (fino a 199,9 km / h). Le frec- ( 199,9 /). 199.9km/h
km/h). Las flechas y indican, si la ce indicano se la velocit attuale ,
velocidad actual es mayor o menor al superiore o inferiore alla velocit
promedio de velocidad. media attuale. .

Display inferior: Display inferiore
Para Ilamar las functiones: Tiempo Per richiamare le funzioni: Tempo - . M
Cronmetro Distancia Odme- Cronometro - Distanza - contachilometri
tro Velocidad Promedio Velocidad - velocit media - velocit massima, : TIME ODO M 4
Mxima, pulsar la tecla M MODE en la premere sul pulsante M MODE nella
parte baja del computador. parte bassa del cyclocomputer. .
Reconfiguracin: Configuazione nuova: : ATMDST AVG M
Para cambiar TIME & ODO mantiene Per cambiare i valori nel TIME e 4 2
pulsada la tecla M Mode durante ms ODO pressione prolungata di piu di 4 () TIME & ODO.
de 4 sec. en el modo TIME & ODO. secondi. :
Puesta a cero: Rimettere a zero: () MAX S 2,
Presionando el botn M por 2 segundos Tenendo premuto M per 2 secondi nella ATM, DST AVG 2
en los modos ATM, DST y AVG, toda la modalit ATM, DST e AVG, tutti i dati , ,
data actual ser borrada. del giro verranno eliminati. 0.

Presionando el botn de M por 2 Tenendo premuto M per 2 secondi in M 2


segundo en el modo MAX, solamente modo MAX, solo il valore della velocit MAX,
la velocidad mxima ser borrada. massima sar resettato.
.

5 Notas Generales 5 Osservazioni generali 5 5


Para conservar la vida de la bateria Per risparmiare le batterie, si pre-
remueva la computadora de su base ga di rimuovere il computer dopo , ,
cuando no est en uso. lallenamento in bici. .
.
6 Cambio de Batera 6 Cambio batteria 6 6
Cambio de la batera (CR2032) es ne- Il cambio di batteria (CR2032) neces- (CR2032) (CR2032)
cesario aproximadamente 1 vez al ao, sario dopo circa un anno. Prima della
o cuando la resolucin de la pantalla sostituzione, annotare la dimensione .
sea borrosa. Antes de cambiar, anote della ruota e il totale dei km percorsi, ,
el tamao de la rueda y el odmetro, y ed inserirli successivamente di nuovo. , (CR2032)
vuelva a entrarlos nuevamente durante Ruotare il coperchio del vano batteria . +
la configuracin de la unidad luego con una moneta svitando. Rimuovere
del reemplazo de batera. Para abrir el la piastra di copertura con attenzione. . .
compartimiento de la bateria utilice una Inserire la batteria con la polarit corret- :
moneda y gire hacia la izquierda. Re- ta. Si dovrebbe vedere il +, quando il +, .
mueva la cubierta con cuidado. Inserte vano aperto. Controllare la guarnizione
la bacteria notando que la polaridad de di tenuta e sostituire, se necessario. .
esta sea correcta, debe de poder ver
el signo + en la batera una vez este
instalada. Revise el sello y vuelva a
cerrar el compartimiento.

8 Garantia 8 Garanzia 8 8
En caso de garantia, pngase en Siamo solo responsabili per i danni in
contacto con su distributor donde ha accordo con le disposizioni di legge
adquirido el equipo. Las bateras estn nel rispetto dei nostri partner. Batterie
excluidos de la garanta. Las bateras sono escluse dalla garanzia. Le batterie .
pueden ser devueltos despus de su possono essere restituite dopo lutilizzo. .
uso. In caso di garanzia, contattate il vostro ,
rivenditore presso cui avete acquistato
Este producto cumple con la directiva 1999/5/ il dispositivo. ,
CE. La Declaracin de conformidad correspon-
diente est disponible
.
Questo prodotto conforme alle Direttive .
en http://www.o-synce.com. 1999/5/EC. Lintera Dichiarazione di Conformit
disponibile sul sito 1999/5/EC.
http://www.o-synce.com.
: http://
www.o-synce.com.
www.o-synce.com _ Ofce Asia/USA: Hong Kong _ Ofce Europe: Weinheim/Germany