Sie sind auf Seite 1von 5

AKUZATIV S INFINITIVOM (ACCUSATIVUS CUM

INFINITIVO)

konstrukcija ACI zamjenjuje izjavnu reenicu koja u latinskom jeziku ne postoji

e.g.
hrvatski jezik
glavna reenica zavisna izjavna reenica
veznik SUBJEKT PREDIKAT
Znam da uenik pie.

glavna reenica veznika konstrukcija akuzativa s infinitivom


prevodi se normalno nema SUBJEKT u PREDIKAT u odgovarajuem
akuzativu infinitivu
Scio discipulum scribere.

latinski jezik

Scimus discipulos scribere.


Magistri sciebant discipulos scripsisse.

DODATNA PRAVILA
1. Svi pridjevski atributi i apozicije na subjekt konstrukcije ACI moraju se slagati s
tim subjektom u padeu moraju biti u akuzativu. Isto se odnosi i na imenske
dijelove imenskog predikata.
Uenik zna da je latinski jezik teak.
Discipulus scit esse Latinam linguam difficilem.

2. Ako se infinitiv sastoji od participa, taj se particip mora slagati sa subjektom


konstrukcije ACI tj. mora biti u istom padeu,rodu i broju (infinitiv perfekta
pasivnog i futura aktivnog).
Uiteljica zna da e uenice pisati.
Magistra scit discipulas scripturas esse.

3. Kad je lina zamjenica subjekt konstrukcije ACI, mora se upotrijebiti u akuzativu.


Znam da ti ita.
Scio te legere.

4. Lina zamjenica u 3.licu sg ili pl (on/ona/ono ili oni/one/ona) kao subjekt


konstrukcije ACI
ako su subjekt glavne reenice i ACI konstrukcije u 3.licu i isti su, treba to
istai povratno linom zamjenicom u akuzativu SE
Uitelj zna da on poduava.
Magister scit se docere.

(uitelj=on)

ako su subjekt glavne reenice i ACI konstrukcije u 3.licu, ali nisu isti,
treba kao subjekt zavisne reenice upotrijebiti pokaznu zamjenicu is,ea,id
u odgovarajuem akuzativu

Uitelj zna da on poduava.


Magister scit eum docere.

(on netko drugi)


5. Posvojna zamjenica za 3.l. sg ili pl unutar konstrukcije ACI (njegov/njezin/njihov)

ako se posvojna zamjenica za 3. lice jednine ili mnoine unutar


konstrukcije ACI odnosi na subjekt glavne reenice ispred konstrukcije ,
treba se upotrijebiti povratno-posvojna zamjenica u
akuzativu(suum/suam/suum/suos/suas/sua)

Cezar govori da njegova vojska dolazi.


Caesar dicit suum exercitum venire.
(vojska pripada Cezaru)
ako se posvojna zamjenica za 3. lice jednine ili mnoine unutar
konstrukcije ACI ne odnosi na subjekt glavne reenice ispred
konstrukcije , treba se upotrijebiti pokaznu zamjenicu is,ea,id u genitivu
(eius/eorum/earum)

Cezar govori da njegova vojska dolazi.


Caesar dicit eius exercitum venire.

(vojska pripada nekom drugom u 3.l.sg)

6. Ako konstrukcija ACI ima izravni objekt u akuzativu mora se reenica prebaciti u
pasiv da se izbjegnu dva akuzativa i mogunost zabune oko toga koji je subjekt,
a koji predikat.

Uitelj zna da uenik voli uenicu.


Magister scit discipulum amare discipulam.
Magister scit a discipulo amari discipulam.
Zadaci (ACI):

1. Gaudeo te valere.
________________________________________________
2. Gaudemus eum valere.
________________________________________________
3. August je govorio da je Rim veliki grad.
________________________________________________
4. Audiunt nos mansuros esse.
________________________________________________
5. Audiverunt nos mansuros esse.
________________________________________________
6. Nuntiat eos advenire.
________________________________________________
7. Nuntiavit eos advenire.
________________________________________________

8. Istina je da u koli uenici ue puno.


________________________________________________

9. Vidim da je akuzativ s infinitivom teak


________________________________________________
NOMINATIV S INFINITIVOM
(NOMINATIVUS CUM INFINITIVO)

konstrukcija NCI zamjenjuje izjavnu reenicu koja u latinskom jeziku ne postoji (kao
i konstrukcija ACI)

konstrukcija ACI
glavna reenica veznika konstrukcija akuzativa s infinitivom
prevodi se normalno nema SUBJEKT u PREDIKAT u odgovarajuem
(AKTIVAN akuzativu infinitivu
GLAGOL)
Scio discipulum scribere.

konstrukcija NCI
glavna reenica veznika konstrukcija nominativa s infinitivom
(PASIVAN nema SUBJEKT u PREDIKAT u odgovarajuem
GLAGOL) nominativu infinitivu
Scitur (3.l.sg) discipulus (3.l.sg) scribere.

Razlike izmeu ACI I NCI konstrukcije:


1. subjekt ACI-ja je u AKUZATIVU ,
subjekt NCI-ja je u NOMINATIVU
2. glavna reenica ACI-ja aktivan glagol
glavna reenica NCI-ja pasivan glagol u licu i broju subjekta konstrukcije NCI
I prevodi se na hrvatski bezlino (se)

Dodatno pravilo:
line zamjenice se ne koriste kao subject NCI konstrukcije jer je lice i broj
subjekta konstrukcije sadrano u glagolu glavne reenice:

1. Zna se da ja piem. Scior scribere.

2. Zna se da ti pie. Sciris scribere.

3. Zna se da on pie. Scitur scribere.

1. Zna se da mi piemo. Scimur scribere.

2. Zna se da vi piete. Scimini scribere.

3. Zna se da oni piu. Sciuntur scribere.


Zadaci (nominativ s infinitivom)

1. ini se da je Apolon slijedio djevicu.


_________________________________________________________
2. inilo se da Apolon slijedi djevojke.
_________________________________________________________
3. Prialo se da smo mi bili u koli.
_________________________________________________________
4. Pria se da su oni ili u kolu.
_________________________________________________________
5. Felix esse videor.
_________________________________________________________
6. Puella felix esse dicitur.
_________________________________________________________
7. Puellae felices esse dicuntur.
_________________________________________________________

NAVEDI 10 GLAGOLA I 5 IZRAZA S GLAGOLOM NAVEDI 5 GLAGOLA KOJI ZAHTIJEVAJU


BITI KOJI ZAHTIJEVAJU KONSTRUKCIJU ACI. KONSTRUKCIJU NCI.

NAPII CIJELI INDIKATIV PREZENTA, IMPERFEKTA I FUTURA I. PASIVNOG SLJEDEIH GLAGO

DICO 3. dixi, dictum VIDEO 2. visi, visum