Sie sind auf Seite 1von 49

Pumpe

Definicija i klasifikacija
Radne hidraulike maine koje mehaniku energiju dobijenu od motora
predaju fluidu koji kroz njih protie.

Pumpe se primenjuju za transport tenosti koje su praktino nestiljive, koje


mogu biti iste ili pomeane sa vrstim materijalima, razliite gustine i
temperature, hemijski neutralne ili agresivne i dr.

Pumpe se dele prema:


Principu dejstva,
Konstruktivnim karakteristikama,
Oblastima primene.

Prema vrsti fluida koji se tretira pumpe se dele na:


Pumpe za istu vodu;
Pumpe za prljavu i hemijski agresivnu vodu;
Pumpe za naftu i derivate nafte;
Pumpe za hidromeavine;
Pumpe za suspenzije, itd.
Klasifikacija pumpi
Prema principu dejstva pumpe se dele na:
Zapreminske,
Obrtnostrujne (turbo) i
Strujne pumpe.
Zapreminske pumpe (radni fluid kroz njih struji periodino, a radni organ se
kree ili periodino (klip, membrana) ili obrtno (rotor, zupanik, zavojno vreteno,
itd.) . U zapreminske pumpe spadaju :
Klipne pumpe
prostog dejstva
dvostrukog dejstva
diferencijalnog dejstva.
Rotacijske pumpe
Zavojne
Zupaste
Krilne
Membranske pumpe
Klasifikacija pumpi
Kod turbomaina (turbo pumpi) radni element (radno kolo) rotirajui
odreenom ugaonom brzinom predaje energiju, dobijenu od motora, na fluid koji
kroz njega protie i poveava mu kinetiku energiju. Tako dobijen viak kinetike
energije transformie se u pritisnu energiju u elementu iza radnog kola.

U zavisnosti od pravca strujanja fluida u radnom kolu, turbo pumpe dele se na:
Radijalne/Centrifugalne;
Dijagonalne;
Aksijane.

Osnovni princip dejstva strujnih maina je da se energija jednog fluida (voda,


gas) koristi za poveanje energije drugog fluida.
Oblast primene pumpi u zavisnosti od protoka i napora

1-lipne pumpe velikog pritiska, 2-Klipne pumpe, 3-Samousisne pumpe


4- Jednostepene radijalne pumpe, 5-Visestepene radijalne pumpe, 6-Dvostrujne pumpe,
7-Dijagonalne pumpe, 8-Osne pumpe, 9-Zapreminske obrtne pumpe
PROTOK, NAPOR I SNAGA PUMPI
Osnovni radni parametri za pumpe su:

(m3/s) ili maseni qm, m


Protok, zapreminski qv, V (kg/s)
m = V
Napor H (m) ili Jedinini rad Y (J/kg);

Snaga P (W) i

Stepen iskorienja p (%).


2 2

Jedinini rad i napor

z1
Napor pumpe H (jedinini rad Y), predstavlja energiju koju,
jedinica mase fluida, dobije prolaskom kroz radni prostor pumpe.

z2
Energija, kojom raspolae jedinica mase, na ulazu u pumpu je: 1 1
Pumpa-shema
2
p1 c
E1 = + 1
+ gz1
2
Energija, kojom raspolae jedinica mase, na izlazu iz pumpe je:
c22
p2
E2 = + + gz 2
2
Razlika, energije na izlazu i energije na ulazu, je energija
koju pumpa preda fluidu i definie se kao jedinini rad (napor) pumpe:

p1 c12 p 2 c 22
Y = E 2 E1 = + + gz 1 + + gz
2 2
Snaga pumpe

Snaga pumpe se definie izrazom:

Snaga na vratilu je vea od hidraulike snage za veliinu gubitaka


Stepen korisnog dejstva
Gubici koji se javljaju pri radu pumpe mogu biti: zapreminski; hidrauliki i mehaniki.

Zapreminski stepen korisnosti definie gubitke do kojih dolazipri pretakanju fluida u


procepima pumpe, pod dejstvom radnog pritiska.
qvt - teorijski protok kroz pumpu. q q vs
v = vs =
q- gubitak protoka u pumpi. q q + q
vT vs

Hidrauliki stepen korisnosti uzima u obzir sva gubitka koji nastaju u fluidu tokom razmene
energije (trenje, vrtloenje):
HT- teorijski napor pumpe (napor kola), m; H H
H- napor pumpe, m; = =
H T H + H
h

H- gubitak napora.

Mehaniki stepen korisnosti definie gubitka nastale usled trenja u mehanikim elementima
pumpe i iskazuje se preko gubitka snage:
PT- teorijska snaga pumpe, W; P P
P- stvarna snaga pumpe, W; = =
PT P + P
m
P- gubitak snage, W.

Ukupan stepen korisnosti pumpe je: = v h m


(0,6 0,85)
KLIPNE PUMPE

Klipne pumpe-radni ciklus

Protok kroz klipne pumpe:


Kod jednoradne klipne pumpe teorijski protok se
definie izrazom: A sn
qTI = k
, m3/s
60
gde su:
Ak - povrina poprenog preseka klipa (cilindra), m2;
s - hod klipa, m;
1.Usisni cevovod,
n - broj obrtaja vratila pumpe, o/min.
2. Potisni cevovod,
3. Klip,
Stvarni protok pumpe se definie izrazom:
4. Klipnjaa,
Ak s n 5. Cilindar,
qI = v , m3/s
gde je: 60 6. Usisni ventil,
7. Potisni ventil
v- zapreminski stepen korisnosti.
2s 7 2 5 2
7 s
7 5
GMT DMT5 GMT DMT
4 4
4
D

D
d
3
Klipne pumpe 6
6 1 3
3 6
1 3
a) b) c)
KLIPNE PUMPE

Klipne pumpe-radni ciklus

Stvarni protok dvoradne klipne pumpe definie se izrazom:

(2 Ak Akl ) s n , m3/s
q II = v
60
Protok kroz pumpu diferencijalnog dejstva je praktino
Ak s n
jednak protoku jednoradne klipne pumpe: q = TD v
60 , m3/s
D
Optimalna ravnomernost isporuke se postie pri uslovu: Ak = 2 Akp d= = 0,71D
gde su: 2
D-prenik klipa, m; d- prenik klipne poluge.

Klipne pumpe

2s 7 2 5 2
7 s 1.Usisni cevovod,
7 5 2. Potisni cevovod,
GMT DMT5 GMT DMT
4 4 3. Klip,
4
D

D
d

4. Klipnjaa,
3 5. Cilindar,
6 1 3 6 6. Usisni ventil,
3 6
1 3 7. Potisni ventil
a) b) c)
KLIPNE PUMPE

Stepen korisnosti pumpe


zavisi od vrste pumpe, 5
konstruktivnih karakteristika GMT DMT 2 1
pumpe, kvaliteta izrade i
3
4
odravanja pumpe, itd. 7
0o rk 180o

D
Za pumpe zapreminskog
dejstva on je u granicama 8
6
= 0,85-0,95; s
p pp=const. 2
za centrifugalne pumpe 3
= 0,55-0,85;
za strujne pumpe 4 pu=const. 1
Idealni V
= 0,1-0,30.
3 2

4 1
Stvarni V
Radni ciklus jednoradne klipne pumpe
1.Kolenasto vratilo, 2. Klipnjaa,
3.Ukrsna glava, 4 Klipna poluga,
5. Klip, 6. Cilindar, 7. Usisni ventil,
8. Potisni ventil
KLIPNE PUMPE
Karakteristine krive klipnih pumpi
Osnovna karakteristika klipne pumpe je zavisnost H=f(q) koja u koordinatnom sistemu q-H predstavlja pravu liniju.

H,m n1 n2 n3
a1

a2
Klipne pumpe-konstrukcije a3 P=const.

0 q1 q2 q3 q,m3/s

Karakteristine krive klipne pumpe, n=var.

Dvoradna klipna pumpa za isplaku


1. Cilindarski blok, 2. Kuite, 3. Klipna poluga, 4. Ukrsna glava,
5. Transmisiono vratilo, 6, Ventil, 7. Klip, 8. Vetrenik, 9. Kolenasto vratilo,
10. Klipnjaa 11. Postolje.
KLIPNE PUMPE

Vrste zaptivaa na klipovima pumpe za isplaku


samozaptivni prstenovi sa metalnim prstenom kao ojaanjem
a,c,d,e- sa konusnim; b,f- sa cilindrinim krajem klipnjae
1. Klip, 2. Zaptiva, 3. Podmeta, 4. Podloka, 5. Prsten.

Tanjirasti ventili sa
ulocima izmeu
peurke I sedla
ventila tako da se
obezbedjuje mirno
Ventil naleganje i dobro
1.Sedlo, 2. Prsten, 3.Navrtka, 4. Peurka, 5. Voica,
6. aura, 7. Prsten, 8. Poklopac, 9. Natega, 10. Telo.
zaptivanje.
DUBINSKE KLUPNE PUMPE

- Mogunost ispumpavanja sa velikih dubina (do 3000 m) 1.000-1.500 m


- Protok od nekoliko stotina m3 na dan, 30-50 m3/dan
- Niska potronja energije
- Jednostavna konstrukcija
- Lako odravanje
- Niski operativni trokovi

I Pogonski sklop i oprema usta buotine


II Kolona klipnih ipki i potisni cevovod
III Dubinska pumpa
IV Usisni filter

Postrojenje sa dubinskom pompom


1. Postolje, 2. Ram, 3. Elektromotor, 4. Prenosnik,
5. Krivajni mehanizam, 6. Protivteg, 7. Klipna poluga,
8. Protivteg, 9. Nosei stub, 10. Balanser,
11. Podeiva, 12. Glavni balanser, 13. Ue,
14. Poluga, 15. Usta buotine,
16 Eksploataciona kolona, 17.Potisna cev,
18. Klipna poluga, 19. Dubinska pumpa,
20. Filter, 21. Zaptiva, 22. Spojnica,
23. Spajanje klipne poluge,
24. Cilindar, 25. Klip, 26. Potisni ventil,
27. Usisni ventil.
Dubinska klipna pumpa
Sa Sa
zahvatnom specijalnim
klipnjaom zahvatom
Ventili
1.Kuite,
2.Telo,
3.Kuglica,
4.Sedlo,
5.Konus.

1. Klipnjaa
ventila,
2. Spojnica,
3. aura,
4. Kuite,
5. Klip,
6. Izlazni ventil,
8. Krstasti umetak, Klip dubinske pumpe
Dubinska klipna pumpa

Teorijski protok

Istovremeno, kroz usisni ventil, dotie: qu = D 2s
4

Pri kretanju poluge nanie :

Ako se izabere da je: D = 2d moe se postii ravnomerna isporuka fluida:

s hod klipa
D prenik klipa
d prenik gornjeg dela klipne poluge
n broj dvojnih zahvata pumpe
Dubinska klipna pumpa
Rad dubinskih pumpi je praen:
-unutranjim gubicima tenosti - zapreminski gubici zbog
- zazora klip cilindar
- gubitaka na usisnom I potisnom ventilu
- gubitaka usled stiljivosti fluida
- gubitaka na spojevima potisnih cevi
-deformacijama kolone klipnih poluga (skraenje hoda) i
-mehanikim gubicima na sistemu za prenos snage.

Koliina tenosti koja protie kroz zazor klip-cilindar je:

q st
Stepen zapreminskog iskorienja se definie izrazom: = <1
q

Radni pritisak, napor pumpe je: e - radijalni zazor


kinematika viskoznost
p p = T gH T + pw + p u g gH g Hp napor pumpe
Efektivna snaga motora se definie izrazom: Pe = M k = Tr k
q1 n max
Broj hodova se, za zadati protok i maksimalan hod, definie izrazom: n1 =
q max

Izborni dijagram dubinske


klipne pumpe i kaaljke
Klipne pumpe sa hidraulikim pogonskim ureajem - film
Turbo pumpe

U zavisnosti od smera strujanja u radnom kolu, turbopumpe se dele na:


-Centrifugalne (radijalne)
-Dijagonalne
-Aksijalne.

Radno kolo je sistem sa vie u ravni ili prostoru zakrivljenih lopatica, koje su
smetene izmedju jednog diska ili su privrena za glavinu pogonske maine.

Obrui se, radno kolo deluje na fluid i prenosi mu energiju dobijenu od pogonske
maine.

a) Radijalno b)Dijagonalno c)Aksijalno


Radna kola pumpe
Centrifugalna pumpa
1. Konfuzor, 2. Radno kolo, 3. Sprovodni aparat, 4 Difuzor
2 4
A
1
b2 4 A-A

1 2
b1
D1

D2

Zavojna pumpa
3 1. Konfuzor, 2. Radno kolo, 3. Sprovodni kanal, 4. Difuzor.

A
4
3
2

Aksijalna pumpa
1 1. Usisni kanal, 2. Radno kolo, 3. Zakolo, 4. Potisni kanal
TURBOPUMPE

Energija dobijena od pogonskog agregata se transgormie u hidraulinu energiju fluida.


c2
-Veliki protok 2 u2

-Jednostavna konstrukcija 2
-Unifikacija delova w2

-Lako upravljanje w1
-Automatizacija I regulisanje c1
-Lako odravanje 1
1
u1
l2

l1

r1

r2
Kinematika ravanskog kretanja
fluida u radnom kolu
c2

c2oo w2oo w2
w1 c1 c2m

1 1 2 2
u1
c2uoo c2u u2
Meridijanski presek radnog kola i trouglovi brzina
TURBOPUMPE

- Centrifugalne
cz=0, cm = cr
- Dijagonalne
cz=0, cm = cr
- Aksijalne
cm=0, cm = cz
Radijalne pumpe

Moment koliine kretanja na radijusu r1, ulazna ivica lopatice, je:

Moment koliine kretanja na radijusu r2, izlazna ivica lopatice, je:

Moment spoljnih sila je: M = Lk 2 Lk1 = qT (c 2 l 2 c1l1 )


Kako je; l1 = r1 cos 1 ; l 2 = r2 cos 2

Zamenom i mnoenjem leve i desne strane


sa (ugaona brzina) dobija se:

Zamenom izraza za: P = M = gHqT


dobija se:
u 2 c 2 cos 2 u1c1 cos 1
HT =
g
U uproenim razmatranjima moe se prihvatiti da je:
pa je izraz za teorijski napor (H, m):

u 2 c 2u
HT = c1u = 0
g
Radijalne pumpe

u2
Teorijski napor radnog kola se moe izraziti i formulom: HT = (u 2 cm ctg 2 )
g
Jedinini rad (Y, J/kg) se definie izrazom: YT = gH T = u 2 c 2u
Hk 1
Stvarni napor je: = =
HT 1+ p
p-koeficijent koju uvaava uticaj oblika lopatice radnog kola, njihov broj, debljinu i dr.
1
p=

2
2 r
z r1 = sin 2 + 1 sin 2
1 2 r2

r2
Hidrauliki stepen korisnosti.

H = k H k
Radna kola - konstruktivna izvoenja

2 < 90o ; 2 = 90 o ; 2 > 90o ;


ctg 2 > 0; ctg 2 = 0; ctg 2 < 0;
u22 u 22 u22
HT < ; HT = ; HT > ;
g g g
k = max . k k = min .
SPECIFINA UESTANOST OBRTANJA I
KLASIFIKACIJA TURBOPUMPI
Specifina uestanost (specifian broj obrtaja) nq definie se kao brzina obrtanja n (o/min)
turbopumpe koja radi sa naporom H=1m i protokom q=1m3/s: 1
nq 2
nq = 3
4
H
1
2
nq
Odnosno kada se pree na mere koje su date u SI nq = 333 3
sistemu (n, s-1; Y, J/kg; q, m3/s) dobija se izraz: 4
Y
DIJAGONALNE AKSIJALNE
CENTRIFUGALNE PUMPE
PUMPE PUMPE
D2

D2

D2
D2
Do=D1

Do

Do

Do
D1

Do
D1
D1

D2

D1

Klasifikacija turbopumpi
nq=11....22 nq=22....41 nq=41....82 nq=82....165 nq=165....490
D2/Do=2,5(3) D2/Do=2 D2/Do=1,8..1,4 D2/Do=1,2..1,1 D2/Do=0,8..0,6
Kavitacija
Proces nastanka mehuria pare u struju tenosti konstantne temperature, na
mestima snienog pritiska (ispod pritiska zasiene pare na odgovarajuoj
temperaturi) i njihovog nestajanja u zoni povienog pritiska.

Faze:
Sistem u ravnotei, pritisak okoline je
iznad pritiska zasiene pare, p > pp
p = pp i dalji pad pritiska p < pp
formiraju se mehurii pare koji sa
daljim padom pritiska rastu
Sa porastom pritiska , p > pp dolazi do
kondenzacije i prodora okolne tenosti u
prazan prostor, do njegovog potpunog
popunjavanja.
Nagli porast pritiska
(red veliine 200 300 MPa),
zvuni efekti, razaranje povrinskog sloja
(kacvitaciona erozija).
Dozvoljena visina usisavanja

Usisavanje je deo radnog procesa koji u znatnoj meri utie na kvalitet rada pumpe

2
Pritisak u radnom cilindru klipne pumpe:

pc = pa ghu ghw piu


2

hud
1 1
hu- vertikalno rastojanje od nivoa tenosti u rezervoaru
do najvie take radnog prostora pumpe, m;
hw- zbir svih hidraulikih otpora u usisnom cevovodu, m;
pa- atmosferski pritisak, Pa;
piu- pad pritisak izazvan inercijom neravnomernog kretanja tenosti, Pa.
lu rk n 2 Akl
Pad pritiska piu se definie izrazom: piu =
900 Au
lu- duina usisnog cevovoda, m;
rk- poluprenik kolena kolenastog vratila, m;
Akl- povrina poprenog preseka klipa, m2;
Au- povrina poprenog preseka usisnog cevovoda, m2;
n- nroj obrtaja vratila pumpe, o/min.

Kritina vrednost pritiska je: pc = pp (pritisak zasiene pare na odgovarajuoj temperaturi)

pa p p piu
hud hw
g g
Kavitacija

Kavitacijska rezerva pumpnog postrojenja, definie se energijskom jednainom za preseke 1-1 i 2-2.

p1 c12 p 2 c 22
+ + z1 = + + z 2 + hw
g 2 g g 2 g
pa p 2 c 22
Iz uslova: p1=pa; c1=0; z1=0; z2=hu dobija se: = + + hu + hw
g g 2 g

Kavitacijska rezerva pumpnog postrojenja pt p p 2


NPSH po =
g 2

hud
pt-totalni pritisak na ulazu u pumpu, Pa;
pp- pritisak pare 1 1
hw hidraulini otpori u usisnom cevovodu
c 22
Totalni pritisak na ulazu u pumpu je: pt = p 2 +
2
Dozvoljena visina usisavanja hud se definie izrazom:

pa p p
hud = NPSH po hw
g
Karakteristine krive turbopumpi

Karakteristinim krivama turbopumpi nazivaju se zavisnosti H=f(q), P=f(q); =f(q) koje se


definiu pri n=const.
Teorijska zavisnost H=f(q) je veza izmedju napora idealne turbomaine i njenog kapaciteta
uz odsustvo vrtloenja na ulazu u radno kolo.

u 2 c 2u
HT =
g
Iz trougla brzina, na izlazu iz radnog kola:

c2u =u2 - c2mctg2

gde je:
c2m-meridijanska komponenta apsolutne brzine.

Teorijski kapacitet turbomaine definie se izrazom:

qT = D2 b2 c 2 m
1 2 1 ctg 2
H T = u2 u2 qT
g g D2 b2
Karakteristine krive turbopumpi

Uoava se, da je zavisnost H=f(qT) linearna funkcija protoka:

H T = A + BqT
HT ,m

b2 >90o

b2 =90o

Polazei od izraza za snagu: i napor b2 <90o

dobijamo zavisnost PT=f(qT):

PT = g ( AqT + BqT2 ) qT ,m3/s

gH T qT
=
P
H,m H,m H,m nic
a
gr a
dna
Ra

q,m3/s q,m3/s q,m3/s

,% ,% ,%

q,m3/s q,m3/s q,m3/s

P,kW P,kW P,kW

q,m3/s q,m3/s q,m3/s


NPSH

NPSH
NPSH

q,m3/s q,m3/s q,m3/s

Karakteristine Karakteristine krive Karakteristine


krive centrifugalne pumpe dijagonalnih pumpi krive aksijalnih pumpi
Definisanje karakteristike cevovoda
Ako kroz cilindrinu nagnutu cev protie realna tenost (gustine ), Bernulijeva jednaina
za preseke 1-1 i 2-2 glasi: p1 c12 p2 c22
+ + z1 = + + z 2 + hw
g 2 g g 2 g
c1, c2- brzine fluida u karakteristinim presecima, m/s;
p1, p2 pritisci u karakteristinim presecima, Pa;
z1, z2- visinske razlike, m;
hw- pad pritiska na pravolinijskom delu puta i na lokalnim otporima.
Visinska razlika z2-z1 = hg naziva se geodezijska visina dizanja tenosti.
Pretpostavka c1=c2=c, d = const.
Brzina ce se definie iz jednaine kontinuitata q = Ac = d 2
4q
cc=
4 d 2
2 c2
Zamenom izraza za: geodezijsku visinu dizanja, brzinu i
ukupan pad pritiska hw u Bernulijevu jednainu dobijamo 2
jednainu:
. l
p1 p 2 8 l
Hc = = ghg + 2 4 + q 2
g d d

z2

1
Karakteristika cevovoda H c = a + bq 2
z1
c1 1
Kretanje tenosti kroz nagnutu cev
Klipna pumpa-cevovod

Krive cevovoda Hc=f(q) i krive pumpe Hp=f(q).

H,m n1 n2 n 3 n4 n5 n6 n7 H,m 1 1+2


P= P=
co con
ns s
t. t.

=f( q ) P,kW A
Hc HA
H5 f(q )
H3 P= H1=H2
H1 P5

hg
hg

P2
P1 0 q1=q2 q1+q2 q,m3/s
0 q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7
q,m3/s

Definisanje radne take klipne pumpe Paralelna veza klipnih pumpi


Turbo pumpa - cevovod

H,m
)
f (q
=
Hc
A
Hp
=
f (q
)
HA

= f(q) q)
P= f(
hg

3
qA q,m /s

Definisanje radne take turbo pumpe


Zajedniki rad turbo pumpa-cevovod

H,m H ,m
A

(q)
HR

=f
=H

Hc
p1
+H
) p1
f (q A
c = HP=f
H (q)
Hp
Hp1 1 =H
=Hp
HA

p2
2 = f( =
q) f (q
)

HA
hg

hg
qA q,m3/s qA 3
q ,m /s

Redna veza pumpi Paralelno vezane pumpe


Radijalne (centrifugalne) pumpe

A
b2 4 A-A

1 2
b1
D1

D2

3
A
Centrifugalna pumpa
1. Konfuzor, 2. Radno kolo, 3. Sprovodni aparat, 4 Difuzor
Radijalne (centrifugalne) pumpe

Jednostepena centrifugalna pumpa NS


1. Prikljuna prirubnica, 2. ep, 3. Podloka, 4. Zaptivni prsten, 5. Radno kolo, 6. Navrtka, 7. Podloka, 8. Klin, 9.
Prsten, 10. Prsten, 11. Raspriva, 12. Spiralno kuite, 13. ep, 14. Podloka, 15. Telo zaptivaa, 16.Zavrtanj,17.
Zaptivni prsten, 18. Pletenica, 19. Potiskiva, 20. Zavrtanj, 21. Poklopac, 22. Raspriva, 23. Leaj, 24. Telo 25.
Zavrtanj, 26. Vratilo, 27. Klin, 28. Poklopac, 29.Leaj, 30. Zavrtanj 31. Podloka, 32. Nosa.
Viestepena centrifugalna pumpa-
4
3 5

2
6

1
.

Viestepena centrifugalna pumpa VP


Primena centrifugalnih pumpi u
rudarstvu nafte
Eksploatacija, priprema za transport i transport nafte

Transport i utiskivanje fluida sa ciljem poveanja iskorienja leita


Viestepene centrifugalne pumpe, 300-720 m3/h, 1600-2200 m, 4 MW

Izvlaenje leinih fluida sa dna buotine (dubinske potapajue pumpe,


ESP)

Transport nafte
Sirova nafta sa sadajem vrste komponente do 0,2%, krupnoe do 0,2 mm jednostepene
pumpe 100-12500m3/h, 14-140 m, 70-88%
Magistralni naftovod, redna veza vie pumpi, 4000 m3/h, 7MPa, 100 km
Zaptivanje pomou elija zaptivaa sa mekim punjenjem
Viestepena centrifugalna pumpa VP
1. Leaj, 2.Nosa leaja, 3. Radno kolo 4. Meko punjenje, 5. Vratilo 6 Meko punjenje, 7.
Usisni kanal, 8. Zaptivni prsten, 9. Sprovodni kanal,
10. Meustepen, 12.Potisni kanal
Dubinska centrifugalna pumpa
1. Hidrodinamiki leaj
2. Radijalni leaj
3. Vratilo
4. Kuite
5. Sprovodni aparat
6. Klin
7. Radno kolo
8. Usisna korpa
9. Nosa

Elementi dubinske pumpe


1.Radno kolo, 2.Sprovodno kolo, 3.Zaptiva
Postrojenje sa dubinskom centrifugalnom pumpom

1.Kompezator
2.Pogonski elektro-motor
3.Zatitnik
4.Pumpa
5. i 9. Napojni kabl
6. i 7. Ventili
8.Prirubnica
10.Potisni cevovod
11.Oprema usta buotine
12.Komandni pult
13.Transformator
Pumpa za transport nafte sa dvostranim usisom

1. Oslonci vratila, 2. Vratilo, 3.Potisna caura , 4.Zaptivaci, 5.Potisni poklopac,


6.Kuciste 7.Radno kolo, 8.Usisni poklopac , 9.Oslonac vratila
Radna kola,

a-Otvoreno, b-Zatvoreno, c- sa dvostranim usisom Vrste radnih kola


Radna kola centrifugalne pumpe

elije zaptivaa Kontaktni zaptivai


1. Telo, 2. Meko punjenje, a, b- Sa eonim kontaktnim prstenovima; c-Sa mehom;
3 Zavrtanj 4.otiskiva, d-Sa oprugama 1. Prsten, 2. Prsten, 3. O-prsten, 4. Opruga
a-Spiralni, b- Prstenasti, c- Lopatini
Sprovodni kanal
a- Poluspiralni, b-Prstenasti, c- Konfuzor
Elementi ispred radnog kola pumpe

Spiralni sprovodni kanal jednostepene pumpe


https://www.youtube.com/watch?v=BaEH
VpKc-1Q

https://www.youtube.com/watch?v=mezzt
ZpaFQM

https://www.youtube.com/watch?v=PiBkV
PbCBgQ