Sie sind auf Seite 1von 2

A.G.M. PROJEKT d.o.o. LABIN STATIKI RAUN z.ozn.proj.

: 1368/16
Datum 05/2016 g.

STATIKI RAUN
POZ Z1 A.B. POTPORNI KONZOLNI ZID d=20 cm (Hmax=250 cm)

= 18,00 kN/m2 max visina zida H = 2,50 m


= 30
= 2/3 = 20 - za drenirane uvjete
p= 5 kN/m2 - korisno optereenje
dop = 400 kN/m2 - doputeno optereenje tla

Veliina Krak sile T1 Moment T1 Krak sile T2 Moment T2


Sila (kN) (m) (kNm) (m) (kNm)
GZ 12,50 0,25 3,13 0,27 -3,44
GT 13,13 0,53 6,89 0,00 0,00
G1 30,24 0,70 21,17 0,17 5,29
E 1H 25,20 1,04 -26,32 1,04 -26,32
E1V 9,17 1,05 9,63 0,53 4,81
E2H 1,90 0,17 0,32 0,17 0,32
E2 V 0,69 0,00 0,00 0,53 -0,36

KONTROLA NA PREVRTANJE KONTROLA NAPONA U TLU

kp=Ms/Mp kp,dop Ms=19,33 kNm, Ns=65,73 kN


kp=41,13 kNm/26,32 kNm=1,563 kp,dop=1,50 e=Ms/Ns=29,4 cm > bt/6=17,5 cm
- zadovoljava b'=3(0,5bt-e)=69,3 cm
max=2Ns/(b'A)=180,72 kN/m2
KONTROLA NA KLIZANJE -zadovoljava

kk=(Vtg+cbt)/H kk,dop
kk=(65,730,577+01,05)/23,29=1,629kk,dop=1,50 - zadovoljava

Veliina Krak sile Moment


Sila (kN) (m) (kNm)
GZ 12,50 0,00 0,00
E1H 14,48 0,80 -11,59
E'1H 17,84 0,88 -15,61
A.G.M. PROJEKT d.o.o. LABIN STATIKI RAUN z.ozn.proj.: 1368/16
Datum 05/2016 g.

Dimenzioniranje:
h= 20 cm
MG=11,59 kNm MQ=4,02 kNm N=12,5 kN d= 16,5 cm b= 100 cm
Msd=1,35xMq+1,50xMp+Nxd/2= 22,74 kNm
M C25/30 B500 B
= Sd =
Sd 0,050 fcd=fck/1,5=25/1,5=16,666 N/mm2
b d2 f
cd fyd=fyk/1,15=500/1,15=434,78 N/mm2
OITANO: = 0,964 = 0,095 S1= 20 C2= -2,1
Msd
As1 = = 3,29 cm2/m Odabrano R-385 (3,85 cm2/m)
d f yd

Zid armirati:
unutarnja strana zida PREMA NASIPU: mrea R-385
vanjska strana zida: mrea R-188

Vrh zida armirati "U" vilicama 8 /20cm.


Ankeri iz temelja tipa "U" 10 /15 cm.

Obavezna ugradnja procjednica fi 75mm na svakih 2m duine, na visini cca 10 cm iznad terena

Temelj armirati:
armirati sa 10/15 cm (vililce), razdjelna armatura 10 /25cm.

Beton C25/30 , armatura B500, zatitni sloj betona c=2,5 cm

Pretpostavlja se temeljenje na stijeni vapnenca, karakteristino za lokaciju graevine,


uz doputenu nosivost tla =400-500 kN/m2.

Ukoliko se prilikom iskopa naie na tlo slabijih karakteristika obavezno konzultirati projektanta
konstruktora!!!

Projektant konstruktor :
Davor Mileta dipl.ing.gra.