Sie sind auf Seite 1von 42

Revelation

APOKALUYIS1
[Introduction]
1)1 Apokaluyij Ihsou Cristou( h]n edwken autw o` Qeoj deixai toij douloij autoua] dei
genesqai en tacei) Kai eshmanen( aposteilaj dia tou aggelou autou tw doulw autou Iwannh(
2 o]j emarturhsen ton logon tou Qeou( kai thn marturian Ihsou Cristouo`sa2 eiden( kai
a`tina eisin kai a] crh genesqai meta tauta)3 3 Makarioj o` anaginwskwn kai oi` akouontej
touj logouj thj profhteiaj( kai thrountej ta en auth gegrammena\ o` gar kairoj egguj)
4 Iwannhj( taij e`pta ekklhsiaij taij en th Asia Carij u``min kai eirhnh apo4 o` wn
kai o` h=n kai o` ercomenoj( kai apo twn e`pta Pneumatwn a[ estin5 enwpion tou qronou autou(
5 kai apo Ihsou Cristou o` martuj o` pistoj( o` prwtotokoj ek6 twn nekrwn( kai o` arcwn
twn basilewn thj ghj)
Tw agaphsanti7 h`maj kai lousanti8 h`maj apo9 twn a`martiwn h`mwn en tw ai`mati
autou 6kai epoihsen h`maj basileian(10 i`ereij tw Qew kai Patri autouautw h` doxa kai
to kratoj eij touj aiwnaj twn aiwnwn) Amhn)
7 Idou( ercetai meta twn nefelwn( kai oyetai auton paj ofqalmoj( kai oi`tinej auton
exekenthsan) Kai koyontai epV auton pasai ai` fulai thj ghj) Nai( amhn!
8 ~~Egw eimi to Alfa11 kai to WVV(12 legei Kurioj o` Qeoj(13 ~~~O wn kai o` h=n kai o`
ercomenoj( o` Pantokratwr)VV
[John is commissioned]
1)9 Egw Iwannhj( o` adelfoj u`mwn kai koinwnoj15 en th qliyei kai16 basileia kai u`pomonh
14

en Cristw Ihsou(17 egenomhn en th nhsw th kaloumenh Patmw dia ton logon tou Qeou kai

1
Both the Text and the apparatus are the responsibility of Wilbur N. Pickering, ThM PhD, . I venture to affirm to the reader that
all original wording of Revelation is preserved in this edition, if not in the Text, at least in the apparatus. Diminish not a word
Jeremiah 26:2 (see Deut. 4:2 and Luke 4:4, every word [as in 99.6% of the MSS]). The last note at the end of this book gives
explanation about the apparatus.
2
osa rell || 1 te M ept TR
3
eiden kai atina eisin kai a $atina M d,e, - a M g% crh genesqai meta tauta (- m)t) M ept) f35 Ma1/6,d,e,g CP || 1 M a,b,e1/6,f,h,i
35
A,C,RP,HF,OC,NU,TR (The long form has attestation from all three main lines of transmissionf is solid, as are d-e and g;
h goes with the bulk of the third line for the short form. eiden would be He saw, referring to Christcompare 22:20He is the
one passing on the revelation; the whole book is what Jesus Christ is testifying, as an eye witness; I assume that early copyists
missed the point, applying eiden to John, but then they couldnt make sense of the full text and so proceeded to omit the
awkward parts.) [Since modern critics often reason like early copyists, I suspect that this variant at the outset of the book pre-
35 c r
disposed them against f (= M / K ).]
4 35 d,e2/3,g,hpt 18 a,b,e1/3,fpt,hpt,i fpt
apo f M P A,C,CP,NU || 1 qeou M RP,HF,OC || 1 tou M TR (OC is in small print.) (I would say that qeou
was added to help the reader make the correct association; see the next note.)
5
a estin f35 M d1/4,e,g,hpt,ipt CP,TR || 1 M a,b,f,hpt,ipt P18C,RP,HF,OC,NU || twn M d A (Render the seven-fold Spirit that is; apo o
wn ) ) ) kai apo twn epta ) ) ) kai apo ihsou ) ) ) presumably refers to the Trinity, so the seven-fold Spirit refers to
the Holy Spiritif the Godhead can be three in one, why may not the Holy Spirit be seven in one? The grammatical anomaly of
a plural subject with a singular verb may have given rise to the other variants.)
6
ek f35 M d1/4,e CP,TR || --- M a,b,d,e1/4,f,g,h,i P18A,C,RP,HF,OC,NU (The figure of death as a huge womb was too strong; by
omitting the preposition the interpretation becomes ambiguous; firstborn can receive the derived meaning of boss, or
whatever. However, the point is precisely that Jesus Christ was the first one to be born from that particular wombbut only
the first!)
7
tw agaphsanti f35 M d,e CP,TR || 1 agapwnti M a,f,gpt(pt),h,ipt(pt) P18()A,C,RP,HF,OC,NU || oj hgaphsen M b
8
lousanti f35 Ma,d1/4,ept,f,g,hpt,ipt CP,RP,HF,OC,TR || lusanti M d,ept,g1/4,hpt,ipt P18A,C,NU || elousen M b
9
apo f35 M a,b,e1/4,f,g,i CP,RP,HF,OC,TR || ek M d,e,h P18A,C,NU
10
basileian f35 Ma,b,e1/6,f,g,h,i P18A,C,CP,RP,HF,OC,NU || basileij kai M a1/6,d,e TR
11
alfa f35 Ma,b,d2/3,e1/3,f,h1/4,i A,C,CP,RP,HF,NU || A M d1/3,e2/3,g,h OC,TR
12
W f35 Ma,f,g,h,ipt A,C,CP,RP,HF,OC,NU || 1 arch kai teloj M b,e,i1/4 ,TR || 1 h arch kai to teloj M d
13
kurioj o qeoj rell || 21 TR
14
o rell || 1 kai TR
15
koinwnoj f35 Ma,f,g,h1/4,i CP,RP,HF || sugkoinwnoj M a1/6,b,d,e,h,i1/4 A(C)OC,NU,TR
16
kai f35 M a,b,d,f,h,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU || 1 en th M e,g,i1/5 TR || 1 en M h1/5
17
en cristw ihsou f35 M a,b,f,g,h1/4,i CP,RP,HF || 132 OC || 12 A || 3 cristou M d,e,h1/4 TR || 13 M hpt C,NU
1
Revelation

dia1 thn marturian Ihsou Cristou)2 10 Egenomhn en pneumati en th Kuriakh h`mera kai
hkousa fwnhn opisw mou( megalhn3 w`j salpiggoj( 11 legoushj(4 ~~}O blepeij grayon eij
biblion kai pemyon taij e`pta5 ekklhsiaij6 eij Efeson kai eij Smurnan kai eij Pergamon
kai eij Quateira7 kai eij Sardeij kai eij Filadelfeian8 kai eij Laodikeian)VV 12 Kai ekei9
epestreya blepein thn fwnhn h`tij elalei10 metV emou) Kai epistreyaj eidon e`pta lucniaj
crusaj( 13 kai en mesw twn e`pta11 lucniwn o`moion ui`w12 anqrwpou( endedumenon podhrh kai
periezwsmenon proj toij mazoij13 zwnhn crushn)14 14 ~H de kefalh autou( kai ai` tricej(
leukai w`sei15 erion( leukon w`j ciwn\ kai oi` ofqalmoi autou w`j flox puroj\ 15 kai oi` podej
autou o`moioi calkolibanw( w`j en kaminw pepurwmenoi\16 kai h` fwnh autou w`j fwnh u`datwn
pollwn\ 16 kai ecwn en th dexia ceiri autou17 asteraj e`pta( kai ek tou stomatoj autou
r`omfaia distomoj oxeia ekporeuomenh\ kai h` oyij autou w`j o`18 h`lioj fainei en th dunamei
autou)
17 Kai o`te eidon auton epesa19 proj touj podaj autou w`j nekroj) Kai epeqhken20 thn
dexian autou ceira21 epV eme legwn22 ~~Mh fobou) Egw eimi o` Prwtoj kai o` Escatoj( 18 kai
o` zwnkai egenomhn nekroj( kai idou( zwn eimi eij touj aiwnaj twn aiwnwn Amhn23 Kai
ecw taj kleij24 tou Qanatou kai tou ~Adou)25 19 Grayon oun26 a] eidej( kai a[ eisin( kai a]
mellei genesqai27 meta tauta) 20 To musthrion twn e`pta asterwn w-n28 eidej epi thj dexiaj
mou( kai taj e`pta lucniaj taj crusaj oi` e`pta asterej aggeloi twn e`pta ekklhsiwn eisin(
kai ai` e`pta lucniai29 a]j eidej e`pta30 ekklhsiai eisin)

1
dia f35 M a,e,fpt,g,h1/4,i ,CP,RP,HF,OC,TR || --- M b,d,fpt,h A,C,NU
2
cristou f35 Ma,b,dpt,e2/3,f,g,i CP,RP,HF,OC,TR || --- M dpt,e1/3,h A,C,NU
3
fwnhn opisw mou megalhn f35 Ma,b,f,g,h1/4,i CP,RP,HF,OC || 2314 M d,e,h C,NU,TR || 1423 (A)[7 other mss]
4
legoushj f35 Ma,b,d,e1/6,f,h,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU || 1 egw to A kai to W o prwtoj kai o escatoj kai Me,(g) TR
5
epta rell || --- TR
6
ekklhsiaij rell || 1 taij en asia TR
7
eij quateira rell || 1 quathra [16 assorted mss] || 1 quateiran M b3/5,hpt || 1 quatiran A,C || en quateiroij M ept
8
filadelfeian f35 Ma2/3,b,dpt,ept,f,gpt,h2/3,i CP,RP,HF,OC,NU,TR || filadelfian M a1/3,dpt,ept,gpt,h1/3,i1/4 A,C
9
ekei f35 Ma,f,g,h1/4,i CP,RP,HF,OC || --- M b,d,e,h A,C,NU,TR (It was at that point that he turned.) (OC is in small print.)
10
elalei rell || elalhsen M e2/3,g,h1/5 TR || lalei A || elalh [13 assorted mss]
11
epta f35 Ma,b,e1/4,f,g,hpt,i ,CP,RP,HF,OC,TR || --- M d,e,hpt A,C,NU
12
uiw f35 M apt,d,e,h,ipt A,C,CP,RP,OC,TR || uion M apt,b,f,g,ipt ,HF,NU
13
mazoij f35 M d A,CP [Mept in comm] || mastoij M a,b,e,f,h,i C,RP,HF,OC,NU,TR || masqoij M d1/5,e1/4,g (It is possible that
mazoij was more commonly used of males, and mastoij of females; since the figure was clothed, the nipples would not be
visible, so the point is presumably to give the position of the beltacross the middle of the chest [see 15:6].)
14
crushn rell || crusan A,C,NU || three other spellings [6 mss]
15
wsei f35 M d,e2/3(1/3),hpt,ipt C,CP,TR || wj M apt,f,g,hpt,iptA,RP,OC,NU || kai wj Mapt,b HF (Since wj occurs twice immediately
following, and twice more in the next verse, there may have been an assimilating influence.)
16
pepurwmenoi rell || pepurwmenhj A,C,NU || pepurwmenw [+ 12 assorted mss] || six further spellings [11 mss]
17
ceiri autou f35 M b,d,e1/3,f,hpt,i1/4 A,C,CP,OC,NU || 21 M a,g,h1/4,i RP,HF,TR || 2 M e1/3(1/4)h1/3
18
o rell || --- M a1/6,d1/4,e1/3,g1/4,h1/3
19
epesa f35 Ma3/5,b,e2/3,g,hpt,ipt A,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR || epeson M a2/5,d,e1/3,f,hpt,ipt
20
epeqhken f35 M d,e,h1/4 ,CP,TR || eqhken Ma,b,f,g,h,i A,C,RP,HF,OC,NU
21
ceira f35 M d,e CP,OC,TR || --- M a,b,f,g,h,i A,C,RP,HF,NU (OC is in small print.)
22
legwn rell || 1 moi M e2/5 TR
23
amhn f35 M a,b,d,e1/3,f,g,hpt,i CP,RP,HF,TR || --- M e2/3,hpt A,C,OC,NU
24
kleij f35 Ma1/5,b,d,e,g,h2/3,ipt (A,C),RP,OC,NU,TR || kleidaj Ma,e1/6,f,h1/3,ipt ,CP,HF
25
qanatou kai tou adou f35 Ma,b,d1/3,ept,f,g,h,i A,C,CP,RP(HF)OC,NU || 4231 M d2/3,ept,h1/4 TR
26
oun rell || --- M e2/5 TR
27
genesqai f35 M d,ept,fpt,ipt P98vC,CP,NU || ginesqai M a,b,ept,fpt,g,h,ipt RP,HF,OC,TR || geinesqai A
28
wn f35 M a,b,d,f,g,h1/3,i CP,RP,HF,OC,TR || ouj M d1/4,e,h2/3 A,C,NU
29
ai epta lucniai f35 M b,d,e2/3(1/3),hpt ()CP,TR || 1312 M a,f,g,hpt,i A(C)RP,HF,OC,NU
30
aj eidej epta f35M a1/6,d,e CP,TR || 3 M a,f,g,h,i A,C,RP,HF,OC,NU || ai 3 M b,h1/4
2
Revelation

[The seven letters]


[To Ephesus]
2)1 ~~Tw aggelw thj en Efesw1 ekklhsiaj grayon Tade legei o` kratwn touj e`pta asteraj
en th dexia autou( o` peripatwn en mesw twn e`pta lucniwn twn cruswn 2 ~Oida ta erga
sou( kai ton kopon(2 kai thn u`pomonhn sou( kai o`ti ou dunh bastasai kakouj) Kai
epeirasaj3 touj legontaj e`autouj apostolouj einai4 kai ouk eisin( kai eu`rej autouj yeudeij\
3 kai ebastasaj kai u`pomonhn eceij5 dia6 to onoma mou( kai ouk ekopiasaj)7
4 ~Alla8 ecw kata sou o`ti thn agaphn sou thn prwthn afhkaj)9 5 Mnhmoneue oun
poqen ekpeptwkaj10 kai metanohson( kai ta prwta erga poihson\ ei de mh( ercomai soi
tacu11 kai kinhsw thn lucnian sou ek tou topou authjean mh metanohshj) 6 Alla touto
eceij( o`ti miseij ta erga twn Nikolaitwn( a] kagw misw)V
7 ~~O ecwn ouj akousatw ti, to Pneuma legei taij ekklhsiaij) Tw nikwnti dwsw12
fagein ek tou xulou thj zwhj( o[ estin en mesw tou Paradeisou13 tou Qeou mou)14
[To Smyrna]
8 ~~Kai tw aggelw thj en Smurnh ekklhsiaj15 grayon Tade legei o` Prwtoj kai o`
Escatoj( o]j16 egeneto nekroj kai ezhsen 9 ~Oida sou ta erga kai17 thn qliyin kai thn
ptwceian (alla plousioj18 ei=)( kai thn blasfhmian19 twn legontwn Ioudaiouj einai e`autouj
kai ouk eisin( alla sunagwgh tou Satana) 10 Mhden fobou a] melleij pascein)20 Idou dh(21
mellei balein22 o` diaboloj ex u`mwn23 eij fulakhn( i`na peirasqhte( kai e`xete qliyin h`merwn24
deka) Ginou pistoj acri qanatou kai dwsw soi ton stefanon thj zwhj)V
11 ~~O ecwn ouj akousatw ti, to Pneuma legei taij ekklhsiaij) ~O nikwn ou mh
adikhqh ek tou qanatou tou deuterou)
[To Pergamos]
12 ~~Kai tw aggelw thj en Pergamw ekklhsiaj grayon Tade legei o` ecwn thn
r`omfaian thn distomon thn oxeian 13 ~Oida ta erga sou( kai25 pou katoikeij( o`pou o` qronoj

1
en efesw rell || efesinhj TR || efesiwn M e2/5 || ekklhsiaj 2 CP
2
kopon f35 M d,e1/4,i1/4 A,C,CP,NU || 1 sou M a,b,e,f,g,h,i ,RP,HF,OC,TR
3
epeirasaj rell || epeirasw TR
4
legontaj eautouj apostolouj einai rell || 123 A,C[+ 10 assorted mss]NU || faskontaj 43 TR
5
ebastasaj kai upomonhn eceij f35 M d,ept(pt)g,hpt CP,TR || 3421 Ma,b,f,hpt,i []A,C,RP,HF,OC,NU
6
dia rell || kai 1 TR
7
kai ouk ekopiasaj f35 M a,b,d,ept,f,gpt,hpt,i ,CP,RP,HF || 1 ou kekopiakej (A)C,NU || 1 ou kekopiakaj OC || 1 kekopiakaj
ept,g1/3 hpt
M || kekopiakaj 1 ou kekmhkaj M TR
8 35 a,b,f,g1/4,h1/3,i2/3 b1/5,d,e,g,h2/3,i1/3
alla f M ,CP,RP,HF,OC,NU || all M A,C,TR
9
afhkaj rell || afhkej C,NU
10
ekpeptwkaj f35 M d,e,g,h1/3 CP,TR || peptwkaj M a,b,f,h2/3,i ()A,C,RP,HF,OC,NU (They had not taken a sudden fall, they had
drifted from their moorings, a process so gradual that it may go unnoticed for some time.) [It can happen to us too.]
11
tacu rell || --- A,C[+ 6 mss]NU || tacei TR
12
dwsw f35 Me1/5 ,CP || 1 autw M a,b,d,e,f,g,h,i A,C,RP,HF,OC,NU,TR (The pronoun is redundant.)
13
mesw tou paradeisou f35 M a1/6,b,d,e,h,i CP,TR || tw paradeisw Ma,f,g (A,C)RP,HF,OC,NU
14
mou f35 M a,b,f,g,h,i CP,RP,HF,OC || --- M d,e,i1/4 A,C,NU,TR
15
en smurnh ekklhsiaj rell || 1 smurnhj 3 A || 1 smurnhn 3 v || smurnaiwn 3 M d2/3 || 3 smurnaiwn TR
16
oj f35 Ma1/4,b,d,e,f3/5,g,h,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR || --- M a,f2/5,h1/4
17
ta erga kai rell || --- A,C,NU
18
alla plousioj rell || 2 de TR
19
blasfhmian f35 M d,e,g CP,TR || 1 ek M a,b,f,h,i A,C,RP,HF,OC,NU || 1 thn ek
20
pascein f35 M b,d,e,g,hpt A,C,CP,NU,TR || paqein M a,f,hpt,i RP,HF,OC
21
dh f35 Ma,e1/4,f,i2/3 CP,RP,HF,OC || --- M b,d,e,g,h,i1/3 A,C,NU,TR
22
balein f35 M a2/3,d,e1/3,f,g,h,ipt CP,RP,HF,OC,TR || ballein M a1/3,b,e2/3,ipt A(C)NU || ballein balin
23
o diaboloj ex umwn rell || 3412 M ept ,TR
24
hmerwn f35 M b,d,e,g,hpt A,C,CP,RP,NU,TR || hmeraj M a,f,hpt,i HF,OC
25
ta erga sou kai rell || 3124 [12 assorted mss] || --- M hpt A,C,NU
3
Revelation

tou Satana) Kai krateij to onoma mou kai ouk hrnhsw thn pistin mou1 en taij h`meraij en
ai-j2 Antipaj o` martuj mou o` pistoj(3 o]j apektanqh parV u`min( o`pou o` Satanaj katoikei)4
14 ~AllV5 ecw kata sou oliga( o`ti eceij ekei kratountaj thn didachn Balaam( o]j
edidaxen6 ton Balak7 balein skandalon enwpion twn ui`wn Israhl(8 fagein eidwloquta kai
porneusai) 15 Ou`twj eceij kai su kratountaj thn didachn twn9 Nikolaitwn o`moiwj) 10
16 Metanohson!11 Ei de mh( ercomai soi tacu kai polemhsw metV autwn en th r`omfaia tou
stomatoj mou)V
17 ~~O ecwn ouj akousatw ti, to Pneuma legei taij ekklhsiaij) Tw nikwnti dwsw
autw fagein apo tou manna12 tou kekrummenou) Kai dwsw autw yhfon leukhn( kai epi thn
yhfon onoma kainon gegrammenon( o] oudeij oiden13 ei mh o` lambanwn)
[To Thyatira]
18 ~~Kai tw aggelw thj en quateiroij14 ekklhsiaj grayon Tade legei o` Ui`oj tou
Qeou( o` ecwn touj ofqalmouj autou w`j floga puroj( kai oi` podej autou o`moioi
calkolibanw 19 ~Oida sou ta ergakai thn agaphn kai thn pistin kai thn
diakonian15kai thn u`pomonhn sou\ kai ta erga sou16 ta escata pleiona twn prwtwn)
20 ~AllV17 ecw kata sou18 o`ti afeij19 thn gunaika sou20 Iezabel(21 h] legei22 e`authn
profhtin kai didaskei kai plana touj23 emouj doulouj porneusai kai fagein eidwloquta)24
21 Kai edwka auth cronon i`na metanohsh( kai ou qelei metanohsai25 ek thj porneiaj
authj)26 22 Idou(27 ballw authn eij klinhn( kai touj moiceuontaj metV authj eij qliyin
megalhn( ean mh metanohswsin ek twn ergwn authj)28 23 Kai ta tekna authj apoktenw en
qanatw\ kai gnwsontai pasai ai` ekklhsiai o`ti egw eimi o` ereunwn29 nefrouj kai kardiaj(
kai dwsw u`min e`kastw kata ta erga u`mwn)
1
mou f35 M a,b,d,e,f,g,hpt,i ,CP,RP,HF || 1 kai M hpt A,C,OC,NU,TR (OC is in small print.)
2
en aij f35 M b,d,e,g,h1/3 CP,RP,TR || 1 taij || 2 M a,f,h1/3,i HF,OC || --- M h1/3 A,C,NU
3
pistoj rell || 1 mou A,C[+ 5 mss]NU || 1 oti paj martuj 1 M e
4
o satanaj katoikei rell || 312 TR
5
all f35 Ma1/6,b,d,e2/3,g,h,ipt A,C,CP,RP,NU,TR || alla M a,e1/3,f,h1/4,ipt HF,OC
6
edidaxen f35 M a,b,e1/4,f,g,h1/4,i CP,RP,HF,OC || edidasken M d,e,h A,C,NU,TR
7
ton balak f35 Ma,b,d,e1/4,f,g,h,i CP,RP,HF,OC || tw 2 A(C),NU || en tw 2 M ept TR || en tw balaam 12 e1/3
M || --- [balaak
a1/6,d1/5,e1/3,fpt,gpt,h1/6,i1/3
M ]
8
israhl f35 M d,e,h A,C,CP,NU,TR || 1 kai M a,b,f,gpt,h1/4,i RP,HF,OC || 1 tou M a1/6,gpt
9
twn f35 Ma1/5,d,e,g,h,i1/3 ,CP,RP,OC[NU]TR || --- M a,b,f,i2/3 A,C,HF
10
omoiwj rell || o misw TR || hn misw M e1/3 || 1 o misw Me1/3 || 1 hn misw M e1/6 || --- [4 mss]
11
metanohson f35 M d,e2/3,hpt ,CP,TR || 1 oun M a,b,e1/3,f,g,hpt,i A,C,RP,HF,OC,NU
12
fagein apo tou manna f35 Ma1/6,d,e,g,h1/3,i1/3 CP,TR || 341 M b || 34 M a,f,h2/3,i2/3 A,C,HF,OC,NU || 1 ek 34 [+ 10 assorted
mss] || 134 [4 mss]RP
13
oiden rell || egnw TR || eiden [12 assorted mss]
14
quateiroij rell || quateirh Ma1/3,i1/4 || quathroij M d2/3,e1/3,i1/4 || quatiroij A,C || quathrh M g1/2
15
thn agaphn kai thn pistin kai thn diakonian rell || 1235678 C[+ 4 mss] || 18342675 M e1/4 || 12348675 TR ||
12345 [+ 4 mss]
16
sou rell || 1 kai TR
17
all f35 M d,e,f,g,h,ipt C,CP,RP,TR || alla M a,b,h1/4,ipt A,HF,OC,NU
18
sou f35 Ma,b,e2/3,f,g,h,i A,C,CP,RP,HF,NU || 1 polu M e1/3 || 1 polla M d || 1 oliga OC,TR
19
oti afeij rell || 1 afihj M bpt,h1/4 || 1 eaj TR || 1 afhkaj M e1/5 || --- M e1/3
20
sou f35 Ma,b,d,e1/5,f,h1/4,i2/3 CP,RP,HF,OC || 1 thn A || --- M e,g,h,i1/3 C,NU,TR (your wife is presumably the original; which
means that the messengers are men, not angels.)
21
iezabel rell || iezabhl TR || iazabel
22
h legei f35 M a,b,d,f,g,h1/3,i CP,RP,HF,OC || thn legousan Me,h2/3 TR || 1 legousa A,C,NU
23
kai didaskei kai plana touj rell || didaskein 3 planasqai TR
24
fagein eidwloquta rell || 21 M e1/5 TR
25
kai ou qelei metanohsai rell || 1 ouk hqelhsen 4 A || --- M e,h1/3 ,TR
26
authj rell || 1 kai ou metenohsen M ept TR || tauthj
27
idou rell || 1 egw TR
28
authj f35 Ma,b,e1/3,f,g,h,i C,CP,RP,HF,OC,NU || autwn M a1/6,d,e2/3,h1/4,i1/4 A,TR (her workswhat is involved here is spiritual
adultery.)
29
ereunwn rell || eraunwn A,C,NU
4
Revelation

24 ~~Umin de legw( toij1 loipoij toij en Quateiroijo`soi ouk ecousin thn didachn
tauthn(2 oi`tinej ouk egnwsan ta baqea3 tou Satana( w`j legousinou balw4 efV u`maj allo
baroj\ 25 plhn o] ecete krathsate acrij5 ou- an h`xw)6 26 Kai o` nikwn kai o` thrwn acri
telouj ta erga mou( dwsw autw exousian epi twn eqnwn\ 27 kai poimanei autouj en r`abdw
sidhra\ w`j ta skeuh ta keramika7 suntribhsetai828 w`j kagw eilhfa para tou Patroj mou)
Kai dwsw autw ton astera ton prwinon)V
29 ~~O ecwn ouj akousatw ti, to Pneuma legei taij ekklhsiaij)
[To Sardis]
3)1 ~~Kai tw aggelw thj en Sardesin ekklhsiaj grayon Tade legei o` ecwn ta e`pta9
pneumata tou Qeou kai touj e`pta asteraj ~Oida sou ta erga( o`ti10 onoma eceij o`ti11 zhj(
kai nekroj ei=) 2 Ginou grhgorwn Kai sthrison12 ta loipa a] emellej apobalein(13 ou gar
eu`rhka sou ta erga peplhrwmena enwpion tou Qeou mou)14 3 Mnhmoneue oun pwj eilhfaj kai
hkousaj( kai threi15 kai metanohson\ ean oun mh grhgorhshj h`xw epi se16 w`j klepthj( kai
ou mh gnwj17 poian w`ran h`xw epi se)
4 ~AllV18 oliga eceij onomata19 en Sardesin a]20 ouk emolunan ta i`matia autwn\ kai
peripathsousin metV emou en leukoij( o`ti axioi eisin) 5 ~O nikwn ou`twj21 peribaleitai22 en
i`matioij leukoij( kai ou mh exaleiyw to onoma autou ek thj Biblou thj Zwhj( kai
o`mologhsw23 to onoma autou enwpion tou Patroj mou kai enwpion twn aggelwn autou)V
6 ~~O ecwn ouj akousatw ti, to Pneuma legei taij ekklhsiaij)
[To Philadelphia]
7 ~~Kai tw aggelw thj en Filadelfeia24 ekklhsiaj grayon Tade legei o` ~Agioj( o`
Alhqinoj( o` ecwn thn klein25 tou1 Dauid( o` anoigwn kai oudeij kleisei2 authn( ei mh o`
1
toij rell || 1 en || kai TR
2
tauthn rell || 1 kai TR
3
baqea f35 Ma,b,d1/4,f,g,h2/3,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU || baqh M d,e,h1/3 ,TR
4
balw f35 ,TR || ballw M a,b,d,e,f,g,h,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU (Representatives of M a,d,e,h,i also have the future.)
5
acrij [NU]rell || acri C,RP || ewj A
6
an hxw f35 Ma1/6,b,d,e,f3/5,g,h,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR || anoixw Ma,f2/5,g1/4,h1/4,i1/4
7
keramika rell || kerameika M a1/3,c1/5,d1/5,e1/6,f2/3,h1/6.i1/4
8
suntribhsetai f35 M a,b,d,ept,f,g2/3,hpt,i CP,RP,HF,OC || suntribetai M d1/5,ept,g1/3,hpt A,C,NU,TR
9
epta rell || --- TR
10
oti rell || 1 to TR
11
oti f35 M b,d,e,g,h2/3 A,C,CP,RP,OC,NU,TR || kai M a,f,h1/3,i HF
12
sthrison f35 M apt,f,hpt,ipt A,C,RP,OC,NU || sthrixon M a1/6,b,d1/3,e ,CP,TR || sthrizwn M g || thrhson M a1/3,d2/3 HF (The
evidence for sthrizw is overwhelming against threw; the aorist is stronger than the future.)
13
emellej apobalein f35 (CP) || 1 apoballein M apt,f,ipt RP,HF || hmellej apoballein Mapt,e1/3 || emellon apoqanein
b,ept,hpt g d
M ()A,C,NU || hmellen apoqanein M || emellon apoqnhskein M OC || mellei apoqanein TR (throw is
35 a,e1/3,f,i b,d,ept,g,hpt
supported by f M [66%]; die is supported by M A,C [33%]; throw away was possibly thought to be too harsh,
but is presumably correct [the verb controls the person: they die; you throw]. The atticized form of the imperfect, h- [27%],
35 b,ept,g,hpt a,d,ept,f,i 35
loses to e- [72%]. The aorist is supported by f M A,C; the present is supported by M . Putting it all together, f
preserves the correct reading.)
14
mou rell || --- M e TR
15
kai hkousaj kai threi f35 Ma1/6,b,d1/3,e,g,h,ipt A,C,CP,RP,HF,NU,TR || 124 M d2/3 || --- M a,f,h1/4,ipt || 123 thren OC (OC is in
small print.)
16
epi se f35 M a,b,ept,f,g,hpt,i ,CP,RP,HF,OC,TR || --- M d,ept,hpt A,C,NU (OC is in small print.)
17
gnwj f35 M d,e,f,gpt,h1/3,ipt A,C,CP,RP,NU,TR || gnwsh M a,b,gpt,h2/3,ipt ,HF,OC
18
all f35 Ma,b,d,ept,f,g,hpt,i CP,RP,HF || alla M hpt A,C,OC,NU || --- Mept TR
19
oliga eceij onomata f35 Ma,b,ept,fpt,g,h1/3,ipt CP,RP,HF || 213 M d,ept,h2/3 ()A,C,OC,NU || 132 M fpt,i1/4 || 213 kai TR
20
a rell || oi M d,e,h1/3
21
outwj f35 Ma1/3,hpt,i1/4 (A)C,OC,NU || outoj M a2/3,b,c1/5,d,e,f,g,hpt,i CP,RP,HF,TR (outwj links white in verse 5 to white in verse
4the three ancient versions got it right.)
22
peribaleitai rell || periballeitai CP || periballetai C || peribaleite A
23
omologhsw rell || exomologhsomai TR [Compare Matthew 10:32.]
24
filadelfeia f35 M apt,b2/3,d,e3/5,f2/3,g1/4,hpt,i1/3 CP,RP,HF,OC,NU,TR || filadelfia M apt,b1/3,d1/4,e2/5,f1/3,gpt,hpt,i2/3 C || filadelfiaj
g1/4
M A
25
klein f35 M a,b,,f,h2/3,i2/3 CP,RP,HF,OC,NU || klin A,C || kleida M d,e,g,h1/3,i1/3 TR
5
Revelation

anoigwn(3 kai oudeij anoixei4 8 ~Oida sou ta erga) Idou( dedwka enwpion sou quran
anewgmenhn(5 h]n6 oudeij dunatai kleisai authn\ o`ti mikran eceij dunamin kai ethrhsaj mou
ton logon kai ouk hrnhsw to onoma mou) 9 Idou( didwmi7 ek thj sunagwghj tou Satana( twn
legontwn e`autouj Ioudaiouj einai kai ouk eisin( alla yeudontaiidou( poihsw autouj i`na
h`xousin8 kai proskunhswsin9 enwpion twn podwn sou kai gnwsin o`ti10 hgaphsa se) 10 ~Oti
ethrhsaj ton logon thj u`pomonhj mou( kagw se thrhsw ek thj w`raj tou peirasmou thj
melloushj ercesqai epi thj oikoumenhj o`lhj( peirasai touj katoikountaj epi thj ghj)
11 ~Ercomai11 tacu) Kratei o] eceij( i`na mhdeij labh ton stefanon sou) 12 ~O nikwn(
poihsw auton stulon en tw naw tou Qeou mou( kai exw ou mh exelqh eti) Kai grayw epV
auton12 to onoma tou Qeou mou( kai to onoma thj polewj tou Qeou mouthj kainhj
~Ierousalhm( h] katabainei13 ek14 tou ouranou apo tou Qeou moukai to onoma mou15 to
kainon)V
13 ~~O ecwn ouj akousatw ti, to Pneuma legei taij ekklhsiaij)
[To Laodicea]
14 ~~Kai tw aggelw thj en Laodikeia ekklhsiaj16 grayon Tade legei o` Amhn( o`
martuj o` pistoj kai alhqinoj( h` Arch thj ktisewj tou Qeou 15 ~Oida sou ta erga( o`ti oute
yucroj ei= oute zestoj) Ofelon yucroj h=j h. zestoj)17 16 Ou`twj( o`ti cliaroj ei=( kai ou18
zestoj oute yucroj(19 mellw se emesai ek tou stomatoj mou) 17 ~Oti legeij(20 ~~Plousioj eimi(
kai peplouthka( kai oudenoj21 creian ecwVV( kai ouk oidaj o`ti su ei= o` talaipwrojkai( o`22
eleeinoj kai ptwcoj kai tufloj kai gumnoj18 sumbouleuw soi agorasai crusion parV
emou(23 pepurwmenon ek puroj( i`na plouthshj\ kai i`matia leuka( i`na peribalh( kai mh
fanerwqh h` aiscunh thj gumnothtoj sou\ kai kollourion24 egcrison epi1 touj ofqalmouj
sou( i`na blephj) 19 Egw o`souj ean filw elegcw kai paideuw\ zhlwson2 oun kai metanohson

1
tou rell || --- A,C[+ 7 mss]NU
2
kleisei f35 Ma,b,f(g)h,i CP,RP,HF,OC,NU || klisei A,C || kleiei Me TR || kleiwn M d
3
authn ei mh o anoigwn (+ kai kleiwn M g) f35 Ma,fpt,g,h1/4,ipt CP,RP,HF || kai kleiwn M b,dpt(pt)e,f1/4,hpt ,OC,NU || kleiwn A
f1/4
|| kai kleiei M C,TR (We are accustomed to the more balanced form, but the basic point remains the same.)
4 35 a,b,f,g,h,i e d
anoixei f M ,CP,RP,HF,OC || anoigei M A,C,NU,TR || anoigwn M
5 b,e1/3
anewgmenhn rell || hnewgmenhn M ,NU
6
hn rell || kai M ept TR
7
didwmi rell || didw A,C,NU || dedwka
8
hxousin f35 Ma1/6,d2/3,e1/5,f2/5,h1/3 A,C,CP,OC,NU || hxwsin M a,b,c2/5,d1/3,e,f3/5,g,h2/3,i RP,HF,TR (Ones first impression is that the
three verbs controlled by ina are parallel and should be in the same mode, namely subjunctivegnwsin is home free,
proskunhswsin has a heavy majority [including f35] but with some dissent; with hxwsin the dissent becomes stronger,
including 3/5 of Family 35 [a preponderance of the better representatives read the indicative]. The generalized splitting suggests
that the norm of subjunctive with ina was at work in the minds of the copyists, the more so since the other two verbs are in that
mode; but the indicative isnt all that infrequent, and in this case presumably emphasizes certaintythey will come.)
9
proskunhswsin f35 Ma,b,d2/3,e,f,g,h,i2/3 CP,RP,HF,TR || proskunhsousin M b1/5,d1/3,e1/5,h1/4,i1/3 A,C,OC,NU
10
oti f35 M a,b,f,h1/4,i CP,RP,HF || 1 egw M d,e,g,h A,C,OC,NU,TR
11
ercomai f35 Ma,b,d1/3,e,f,g,h,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU || idou 1 M d2/3 TR
12
auton rell || autou CP || autw M d,ept
13
katabainei f35 Ma,b,d2/5,e1/3,f,g,h1/3,i CP,RP,HF,OC || katabainousa M d3/5,e2/3,h2/3 A,C,NU,TR
14
ek f35 M a1/3,d,e,h,i3/5 A,C,CP,RP,OC,NU,TR || apo M a2/3,b,f,g,h1/4,i2/5 HF
15
mou f35 M a1/6,b,d,e,hpt,ipt A,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR || --- M a,e1/6,f,g,hpt,ipt
16
en laodikeia $laodikia A,C% ekklhsiaj rell || 3 laodikewn TR
17
ofelon yucroj hj h zestoj rell || 12 eihj 45 TR || --- M e1/3 A
18
ou f35 M a,b,e1/3,f,g,hpt,i2/3 CP,RP,HF || oute M d,e2/3,hpt,i1/3 A,C,OC,NU,TR
19
zestoj oute yucroj rell || 321 A,TR || zestroj 23 ei
20
legeij f35 Ma,d1/4,e,gpt,h1/4,i2/3 ,CP,RP,HF || 1 oti M b,d,e1/6,f,gpt,h,i1/3 A,C,OC,NU,TR
21
oudenoj rell || ouden M e1/4 A,C,NU
22
o f35 M a,b,e1/4,f,g,h2/3,ipt A,CP,RP,HF,OC || --- M a1/4,d,e,h1/3,ipt C,NU,TR
23
crusion par emou f35 Ma,f,g,h2/3,i2/3 CP,RP,HF || 231 M d,e,h1/3,i1/3 A,C,OC,NU,TR || 1 M b
24
kollourion f35 M d1/5,e1/4 A(CP)[NU]TR || koulourion M d3/5 || kollurion Ma,b,ept,f,g,h2/3,i C,RP,HF,OC (There are at least
nine variants, but the only real question is whether to read a single vowel or a diphthong after the double lambda: for the
35 a1/5,d,ept,f1/6,h1/3 a,b,ept,f,g,h2/3,i
diphthongf M A; for the vowelM C.)

6
Revelation

20 ~Idou( e`sthka epi thn quran kai krouw) Ean tij akoush thj fwnhj mou kai anoixh
thn quran( kai3 eiseleusomai proj auton kai deipnhsw metV autou( kai autoj metV emou) 21 ~O
nikwn dwsw autw kaqisai metV emou en tw qronw mou( w`j kagw enikhsa kai ekaqisa meta
tou Patroj mou en tw qronw autou)V
22 ~~O ecwn ouj akousatw ti, to Pneuma legei taij ekklhsiaij)VV
[The things that must happen after these]
4)1 Meta tauta eidon kai idouqura anewgmenh4 en tw ouranw( kai h` fwnh h` prwth h]n
hkousa w`j salpiggoj laloushj metV emou( legousa(5 ~~Anaba w`de kai deixw soi a] dei
genesqai meta tauta)VV
[The Throne Room]
2 Kai6 euqewj egenomhn en pneumati kai idou( qronoj ekeito en tw ouranw $kai epi
tou qronou7 kaqhmenoj% 3 o`moioj8 o`rasei liqw( iaspidi kai sardiw(9 kai irij kukloqen tou
qronou( o`moia10 o`rasei11 smaragdinw)12 4 Kai kukloqen13 tou qronou qronoi14 eikosi
tessarej(15 kai epi touj qronouj eidon16 touj17 eikosi tessaraj18 presbuterouj kaqhmenouj(
peribeblhmenouj en i`matioij leukoij( kai19 epi taj kefalaj autwn stefanouj crusouj) 5 Kai
ek tou qronou ekporeuontai astrapai kai fwnai kai brontai\20 kai e`pta lampadej puroj
kaiomenai enwpion tou qronou autou(21 ai[ eisin22 e`pta23 pneumata tou Qeou\ 6 kai enwpion
tou qronou w`j24 qalassa u`alinh(25 o`moia krustalw)26
1 35 ept a,b,f,ipt gpt
egcrison epi f CP || 1 M TR || ina egcrish M RP,HF,OC || ina egcrisai A,C || egcrisai M ()NU (There
d,ept,gpt,h,ipt 35 d,e,g,h
are over 25 variants; M are badly splintered; but f M agree in omitting ina, which takes the subjunctive with it,
which leaves the imperative in control.)
2
zhlwson f35 M d,e,g,hpt ,CP,RP,TR || zhleue M a,b,f,hpt,i3/5 A,C,0169,HF,OC,NU
3
kai f35 M a,b,f,h1/4,i2/3 ,0169,CP,RP,HF,OC[NU] || --- M d,e,g,h,i1/3 A,TR
4
anewgmenh f35 Ma,b,d,e3/5,f,g,hpt,i 0169,CP,RP,HF,OC || hnewgmenh Me2/5,hpt A,NU,TR
5
legousa f35 M a1/5,d,e,h1/4,i1/3 CP,TR || kai legoushj M g || legwn Ma,b,f,h,i2/3 A,0169,RP,HF,OC,NU (The subject of the verb is
voice, feminine.)
6
kai f35 M b,d,e,g,h1/3,i CP,RP,OC,TR || --- M a,f,h2/3,i1/4 A,0169,HF,NU (OC is in small print.)
7
tou qronou f35 M d,e,g1/4,i1/3 CP,TR || ton qronon M a,b,f,g,h,i2/3 A,0169,RP,HF,OC,NU
8
omoioj f35 M a,b,d,e,f,gpt,hpt,i3/5 CP,RP,HF,OC || kai o kaqhmenoj 1 Ma1/5,gpt,hpt,i1/3 A,0169,NU || kai o kaqhmenoj hn 1 TR (I
suppose the parenthetical observation that closes verse 2 got some copyists off the track, but it was the throne, not the One,
that was like jasper.)
9
sardiw rell || sardinw M e2/3 TR || sardeiw Ma1/3
10
omoia f35 M b,g CP || omoioj M d,e,fpt,hpt,i A,NU,TR || omoiwj M a,fpt,hpt RP,HF,OC (The adjective is modifying rainbow.)
11
orasei f35 M b,d,e,fpt,g,hpt,ipt A,CP,NU,TR || orasij M a,fpt,hpt,ipt RP,HF,OC
12
smaragdinw f35 M d,e,fpt,g,h,i A,CP,NU,TR || smaragdinwn M a,fpt RP,HF,OC || smaragdw M b
13
kai kukloqen f35 M a1/4,b,e,f2/3,g,h2/3,i2/3 A,CP,RP,OC,NU,TR || 1 kuklw M d || kuklwqen Ma,f1/3,h1/3,i1/3 HF (OC is in small print.)
14
qronoi rell || qronouj M b,h1/3 NU
15
eikosi tessarej f351/4 Mapt,d1/3,ept,f,hpt,i2/3 CP,RP,HF,OC,NU || kd , f35 M apt,bpt,d1/3,ept,gpt,hpt || 1 kai 2 M bpt,d1/3,gpt A,TR (The split
in virtually every group suggests that some factor other than conviction as to the original form was at work [especially since there
is no difference in meaning]; the distribution of MSS to the three variants is roughly 40:50:10 % [the abbreviation loses 15 MSS
below]; the economic factor behind the use of abbreviated forms for numbers and sacred names would presumably make itself
felt when copies began to be proliferated, not when the Autographs were being penned; I conclude that the abbreviation is not
original.)
16
eidon f35 M i1/3 CP,TR || --- M a,b,d,e,f,g,h,i2/3 A,RP,HF,OC,NU (Are the elders to receive separate treatment, or not? Given their
prominence in what follows, probably so. Verses 2-3 are without an independent verb, so it is about time. Note also that the
definite article occurs with the first mention of the elders.)
17
touj rell || --- M d2/3,e2/3,i1/3
18
eikosi tessaraj f351/4 M apt,d1/4,ept,f,h1/3,ipt A,CP,RP,HF,OC,NU || kd , f35 M apt,b,dpt,e1/3,g || 1 kai 2 M d1/4,e1/4,h TR
19
kai rell || 1 escon TR
20
fwnai kai brontai rell || 321 TR
21
autou f35 M a,b,d,e2/5,f,g2/3,h1/4,i CP,RP,HF || --- M e3/5,g1/3,h,i1/4 A,OC,NU,TR
22
ai eisin rell || a 2 M a1/8,e1/3 NU || a estin A || omits ten words
23
epta f35 Ma,b,e3/5,f,g2/3,h1/3,i CP,RP,HF || ta 1 M d,e2/5,h2/3 A,OC,NU,TR (Without the article the reference is presumably not to the
Holy Spirit.)
24
wj rell || --- M e2/3 TR || autou 1 M g
25
ualinh rell || uelinh M a1/6,b1/5,c1/4,ept,h1/3 CP
26
krustalw f35 Ma1/8,e1/6,g1/3,h1/4 || krustallw Ma,b,c3/7,d,e,f,g2/3,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU,TR (Although lll would presumably be
easier as a transcriptional error than the reverse, in 21:12 John apparently invents the verb krustalizw, spelling it with a single

7
Revelation

[The four living beings]


Kai en mesw tou qronou kai kuklw tou qronou tessara zwa gemonta ofqalmwn(
emprosqen kai opisqen) 7 Kai to zwon to prwton o`moion leonti( kai to deuteron zwon
o`moion moscw( kai to triton zwon econ1 to proswpon w`j anqrwpoj(2 kai to tetarton zwon3
o`moion aetw petomenw)4 8 Kai ta5 tessara zwa( e`n kaqV e`n autwn(6 econ7 ana pterugaj e`x(
kukloqen kai eswqen gemousin8 ofqalmwn) Kai anapausin ouk ecousin( h`meraj kai nuktoj(
legonta9 ~~~Agioj( a`gioj( a`gioj\ ~Agioj( a`gioj( a`gioj\ ~Agioj( a`gioj( a`gioj\10 Kurioj o` Qeoj o`
Pantokratwr( o` h=n kai o` wn kai o` ercomenoj!VV
[The twenty-four elders]
9 Kai o`tan dwsin11 ta zwa doxan kai timhn kai eucaristian tw kaqhmenw epi tou
qronou(12 tw zwnti eij touj aiwnaj twn aiwnwn( 10 pesountai oi` eikosi tessarej13
presbuteroi enwpion tou kaqhmenou epi tou qronou kai proskunhsousin14 tw zwnti eij touj
aiwnaj twn aiwnwn( kai balousin15 touj stefanouj autwn enwpion tou qronou legontej
11 ~~Axioj ei=( o` Kurioj kai o` Qeoj h`mwn( o` ~Agioj(16 labein thn doxan kai thn timhn kai thn
dunamin( o`ti su ektisaj ta17 panta( kai dia to qelhma sou eisin18 kai ektisqhsan!VV
[The Lamb takes the scroll]
5)1 Kai eidon epi thn dexian tou kaqhmenou epi tou qronou biblion( gegrammenon
eswqen kai exwqen(19 katesfragismenon sfragisin e`pta) 2 Kai eidon aggelon iscuron
khrussonta20 fwnh megalh( ~~Ti,j axioj21 anoixai to biblion kai lusai taj sfragidaj autou?VV
3 Kai oudeij edunato22 en tw ouranw23 oude24 epi thj ghj oude25 u`pokatw thj ghj anoixai to

lI take it that he did the same thing with the noun, here and in 22:1, but the unusual spelling led copyists to correct him,
especially in a matter perceived to be of virtually no consequence.)
1
econ rell || ecwn M a1/4,b1/3,d1/5,e1/3,f1/5,g,h1/5,i2/5 A,NU
2
to (-- M g) proswpon wj anqrwpoj f35 M d,e,g,h2/3,i1/3 CP,TR || 2 anqrwpou M a,b,e1/5,f,h1/3,i2/3 RP,HF || 123 anqrwpou A,OC,NU
|| 123 omoion anqrwpw
3
zwon f35 M a1/5,d,e,g,h,ipt A,CP,RP,OC,NU,TR || --- M a,b,e1/5,f,h1/4,ipt HF
4
petomenw rell || petwmenw [15 assorted mss]CP,TR
5
ta f35 Ma1/3,b,d,fpt,g,h,i3/5 A,RP,HF,OC,NU || --- M a2/3,e,fpt,i2/5 CP,TR
6
en autwn f35 M d,e2/3,g,hpt,i1/3 A,CP,OC,NU || 12 estwj M b || 1 M a,e1/3,f,i2/3 RP,HF || eauto TR || 1 ekaston Mhpt
7
econ f35 Ma,bpt,d1/3,e3/5,f,h1/4,i3/5 CP,RP,HF,OC || ecwn M a1/5,bpt,e2/5,g,h1/5,i1/3 A,NU || ecei M d || eicon ,TR || econta M hpt (The
neuter singular is correct.)
8
gemousin rell || gemonta M h1/3 TR
9
legonta f35 M h1/3 CP,TR || legontej Ma,b,c1/3,d,e,f,g,h2/3,i A,RP,HF,OC,NU (The Subject of the participle is ta zwa, neuter, so
the neuter form is correct, in spite of the slim attestation. It seems clear from verse 9 that it is only the four living beings who are
repeating holy, but if copyists thought the elders were in chorus with the living beings, they would naturally change the gender
35
to masculine. In spite of the split in f , most of the better representatives of the family attest the first variant.)
10
agioj (nine times) f35 Ma2/3,b,f ()CP,HF || agioj (three times) M a1/3,d,e,g,h,i A,RP,OC,NU,TR (Surely it is more likely that nine
would be changed to three than vice versa; in fact, try reading holy nine times in a row out loudit starts to get uncomfortable!
Since in the context the living ones are repeating themselves endlessly, the nine is both appropriate and effective; three holies
for each member of the Trinity.)
11
dwsin f35 M a,b,e2/5,f,h1/4,ipt RP,HF,OC || dwswsin Mept,g || dwsousin M a1/6,d,h,ipt A,NU,TR || dwsei CP
12
tou qronou rell || tw qronw A[+ 6 mss]NU
13
eikosi tessarej f351/4 Mapt,b,d1/4,ept,f,g1/3,hpt,ipt A,CP,RP,HF,OC,NU || kd , f35 M apt,d,ept,g2/3,hpt || 1 kai 2 TR
14
proskunhsousin rell || proskunousin TR
15
balousin rell || ballousin Me1/4,g1/3 ,CP,TR
16
o kurioj kai o qeoj hmwn o agioj f35 Ma,b,e1/5,f,h1/4,i2/3 CP,RP,HF || 123456 M h1/3 A,NU || 12356 ,OC || kurie 456
d,e2/3,g,h1/3
M || kurie TR
17
ta f35 M d,e,h,i1/3 A,CP,OC,NU,TR || --- M a,b,e1/4,f,g,h1/4,i2/3 RP,HF
18
eisin f35 M b,d,e,g,hpt,i1/3 CP,TR || hsan M a,f,hpt,i2/3 A,RP,HF,OC,NU || ouk hsan M h1/3
19
exwqen f35 Ma,b,d,e2/3,f,g,h,i CP,RP,HF,OC || opisqen Me1/3 ()A,NU,TR
20
khrussonta f35 M d,ept,hpt CP,TR || 1 en M a,b,ept,f,g,hpt,i A,RP,HF,OC,NU
21
axioj f35 M ept,h A,CP,NU || 1 estin M a,b,d,ept,f,g,i RP,HF,OC || estin 1 TR (Does the absence of the verb emphasize the
adjective?)
22
edunato f35 Ma,b,d1/3,e2/5,f,g1/3,hpt,ipt ,CP,RP,HF,OC,NU || hdunato Md2/3,ept,g2/3,hpt,ipt A,TR
23
ouranw f35 M d,e,h2/3 A,CP,OC,NU,TR || 1 anw M a,b,e1/4,f,g,h1/3,i RP,HF
24
oude f35 M d,ept,g,h,i1/5 A,CP,NU,TR || oute M a,b,ept,f,h1/4,i2/3 ,RP,HF,OC
25
oude f35 M d,ept,g,h,i1/5 A,CP,NU,TR || oute M a,b,ept,f,h1/4,i2/3 RP,HF,OC || --- M a1/6
8
Revelation

biblion oude1 blepein auto) 4 Kai egw2 eklaion polu(3 o`ti oudeij axioj eu`reqh anoixai kai
anagnwnai4 to biblion( oute blepein auto)
5 Kai ei`j ek twn presbuterwn legei moi ~~Mh klaie Idou( enikhsen o` lewn o`5 ek thj
fulhj Iouda( h` r`iza Dauid( anoixai6 to biblion kai7 taj e`pta sfragidaj autou)VV 6 Kai
eidon8 en mesw tou qronou kai twn tessarwn zwwn( kai en mesw twn presbuterwn( Arnion
e`sthkoj9w`j esfagmenon( econ10 kerata e`pta kai ofqalmouj e`pta( a[11 eisin ta e`pta12
pneumata tou Qeou13 apostellomena14 eij pasan thn ghn) 7 Kai hlqen kai eilhfen15 ek thj
dexiaj tou kaqhmenou epi tou qronou
[A new song]
8 Kai o`te elaben to biblion ta tessara16 zwa kai oi` eikosi tessarej17 presbuteroi
epeson enwpion tou Arniou( econtej e`kastoj kiqaraj(19 kai fialaj crusaj gemousaj
18

qumiamatwn( ai] eisin ai`20 proseucai twn a`giwn) 9 Kai adousin wdhn kainhn legontej
~~Axioj ei= labein to biblion kai anoixai taj sfragidaj autou\ o`ti esfaghj( kai hgorasaj tw
Qew h`maj21 en tw ai`mati sou ek pashj fulhj kai glwsshj kai laou kai eqnouj\ 10 kai
epoihsaj autouj22 tw Qew h`mwn basileij kai i`ereij(23 kai basileusousin24 epi thj ghj)VV
[All the angels]
11 Kai eidon( kai hkousa w`j25 fwnhn aggelwn pollwn( kuklw26 tou qronou kai twn
zwwn kai twn presbuterwn) Kai h=n o` ariqmoj autwn muriadej muriadwn kai ciliadej
ciliadwn( 12 legontej fwnh megalh ~~Axion estin to Arnion to esfagmenon labein thn
dunamin kai27 plouton kai sofian kai iscun kai timhn kai doxan kai eulogian!VV

1
oude f35 M d,ept,hpt CP,TR || oute M a,b,ept,f,g,hpt,i A,RP,HF,OC,NU
2
egw rell || --- M ept ,NU || A omits the whole verse
3
polu rell || polla TR || A omits the whole verse
4
kai anagnwnai f35 M d1/5,e,g1/3,i1/3 CP,TR || --- M a,b,d,e1/5,f,g2/3,h,i2/3 ,RP,HF,OC,NU (The clause forces an awkward meaning upon
blepein auto, which now must really mean look at it.)
5
o rell || 1 wn M e1/4 TR || --- M h2/3
6
anoixai f35 M d,e,g,h A,CP,OC,NU,TR || o anoigwn M a,b,f,i RP,HF
7
kai rell || 1 lusai ,TR
8
eidon rell || idon [22 assorted mss] || 1 kai idou M b CP,TR || idou kai A
9
esthkoj rell || esthkwj M b2/5,e1/3,g1/4
10
econ rell || ecwn M d1/5,e1/4,g,h1/4 P24A,NU
11
a f35 M a,b,d,f,g,i CP,RP,HF,OC || oi M e,h A,NU,TR (The gender agrees with horns, not eyes, which is unexpected.)
12
epta rell [NU] || --- M ept A
13
pneumata tou qeou rell || 231 M ept TR
14
apostellomena f35 Ma,b,e1/4,f,i3/4 CP,RP,HF,OC || ta 1 M e1/4,g,i1/5 || ta apestalmena M d3/4,ept TR || apestalmena M hpt P24 ||
apestalmenoi A,NU
15
eilhfen rell || 1 to biblion TR || add to biblion at end of verse M ept
16
tessara f352/5 Ma,b,d,e,f,gpt,h,i CP,RP,HF,OC,NU,TR || tessera A || d , f353/5 M gpt
17
eikosi tessarej f351/4 Ma1/3,b,dpt,ept,f,gpt,hpt,i A,CP,RP,HF,OC,NU,TR || kd , f35 Ma2/3,dpt,ept,gpt,hpt
18
epeson rell || epesan M a1/4,e1/4,g A,OC,NU
19
kiqaraj f35 M d1/3,e,g,ipt CP,TR || kiqaran Ma,b,d2/3,e1/4,f,h,ipt A,RP,HF,OC,NU
20
ai f35 M a1/6,b2/5,d,e,g,h,ipt A,CP,OC,NU,TR || --- M a,b3/5,e1/4,f,g1/4,ipt ,RP,HF
21
tw qew hmaj f35 Ma,d,e2/3,f,h,i3/5 ,CP,RP,HF,OC,TR || 312 M b,g,i2/5 || 3 M e1/3 || 12 A,NU [Why do you suppose NU follows
a single MS, of demonstrably inferior quality in Revelation (objectively so), against virtually all others (perhaps six scattered
cursives have our for us) plus lat,syr,bo? And why do the editors of modern versions follow their lead? Why? (Hoskier says the
word was lost in the transition from one column to the nextI dont have access to a facsimile of the codex to check it, but
assuming that Hoskier is correct about the location then the omission was probably inadvertent, one of the many slips that
disfigure the MS.)]
22
autouj rell || hmaj TR
23
basileij kai iereij rell || basileian 23 M hpt A,NU || basilian 2 ierateian
24
basileusousin f35 M apt,b,d3/5,e2/3,f2/3,g,h1/3,i ,RP,HF,OC,NU || basileuousin Mapt,d2/5,e1/3,f1/3,g1/4,h2/3 A,CP || basileusomen TR
25
wj f35 Ma,b,d1/4,ept,f,g,hpt,i ,CP,RP,HF,OC || --- M d,ept,hpt A,NU,TR
26
kuklw rell || kukloqen TR
27
kai f35 M a1/6,d,e,h A,CP,NU,TR || 1 ton M a,b,e1/5,f,g,i RP,HF,OC (OC is in small print.)
9
Revelation

[Every creature]
13 Kai pan ktisma o] estin1 en tw ouranw kai epi thj ghj2 kai u`pokatw thj ghj( kai epi
thj qalasshj $a[ estin3 kai ta en autoij%pantaj4 hkousa legontaj ~~Tw kaqhmenw epi tou
qronou5 kai tw Arniw h` eulogia kai h` timh kai h` doxa kai to kratoj eij touj aiwnaj twn
aiwnwn Amhn!VV6 14 $kai ta tessara zwa legonta to7 Amhn%) Kai oi`8 presbuteroi epeson9
kai prosekunhsan)10
[The Lamb opens the seals]
[The first seal]
6)1 Kai eidon o`ti hnoixen to Arnion mian ek twn e`pta sfragidwn(12 kai hkousa
11

e`noj ek twn tessarwn zwwn legontoj( w`j fwnh13 bronthj( ~~Ercou!VV 2 Kai eidon kai idou(14
i`ppoj leukoj Kai o` kaqhmenoj epV auton15 ecwn toxon) Kai edoqh autw stefanoj\ kai
exhlqen nikwn( kai i`na nikhsh)
[The second seal]
3 Kai o`te hnoixen thn deuteran sfragida16 hkousa tou deuterou zwou legontoj(
~~Ercou!VV 4 Kai17 exhlqen alloj i`ppoj( purroj( 18 kai tw kaqhmenw epV auton19 edoqh autw
labein thn eirhnhn ek20 thj ghj(21 i`na allhlouj sfaxwsin\22 kai edoqh autw macaira megalh)
[The third seal]
5 Kai o`te hnoixen thn sfragida thn trithn(23 hkousa tou tritou zwou legontoj(
~~Ercou!VV Kai eidon kai idou(24 i`ppoj melaj Kai o` kaqhmenoj epV auton25 ecwn26 zugon en th
ceiri autou) 6 Kai hkousa27 fwnhn en mesw twn tessarwn zwwn legousan ~~Coinix sitou
dhnariou( kai treij coinikej kriqhj28 dhnariou\ kai to elaion kai ton oinon mh adikhshj)VV

1
estin f35 M b,d,e,h1/4,i1/3 CP,TR || --- M a,f,g,h,i2/3 A,RP,HF,OC,NU
2
epi thj ghj f35 Ma,b,e,f,g,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU || 13 M d,g1/4 || en th gh M d1/7,e1/4 TR
3
a estin f35 M a1/6,d1/4,e,h1/3,ipt CP,TR || osa 2 M b || 2 M a,f,g,h1/3,ipt A,RP,HF,OC || --- M d,h1/3 ,NU
4
pantaj f35 Ma2/3,d1/4,ept,fpt,g,hpt,i3/5 CP,RP,HF || kai 1 M d3/5 || panta Ma1/5,ept,fpt,hpt,,i1/5 A,OC,NU,TR || panta kai M b,d1/5
5
tou qronou f35 Ma1/3,d,e,g1/3,h,i2/3 ,CP,RP,OC,TR || tw qronw Ma2/3,b,f,g2/3,i1/3 A,HF,NU
6
amhn f35 M a,d,e,f,gpt,hpt,i CP,RP,HF || --- M b,e1/6,gpt,hpt A,OC,NU,TR
7
legonta to f35 Ma,f,ipt CP,RP,HF || elegen 2 M b || elegon 2 M g,i1/4 || elegon M a1/4,d,e,h A,OC,NU,TR (The participle is
controlled by hkousa; the article should be read in any case.)
8
oi rell || 1 eikosi tessarej TR
9
epeson f35 M a2/3,d,e3/5,f,h,i CP,RP,HF || epesan M a1/3,b,e2/5,g,h1/4,i2/7 A,OC,NU,TR
10
prosekunhsan rell || 1 zwnti eij touj aiwnaj twn aiwnwn TR
11
oti f35 M a,b,d1/4,e1/3,f,i2/3 CP,RP,HF,OC || ote M d,e2/3,g,h,i1/3 A,C,NU,TR (Assimilation to the following seals?)
12
epta sfragidwn f35 M a,b,d1/3,ept,f,g,h,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU || 2 M d2/3,ept TR || 1
13
fwnh rell || fwnhj M e2/3 TR || fwnhn [+12 assorted mss] || M d2/3 transpose
14
eidon $idon A,C% kai idou f35 M d,ept,h,i1/3 (A,C)CP,OC,NU || ide kai idou M a,b,e1/3,f,i1/3 RP,HF || blepe kai eidon kai idou
g2/3 g,i1/3
TR || ide kai eidon $idon M % kai idou M (Note that conflates the minuscule groups, so they must be older; the
Come! was directed to the horse, not to John [since he was right there, there would be no need to address him with a
thunderous roar]; each of the living beings called out a horse.)
15
auton rell || autw TR
16
deuteran $b , M dpt% sfragida f35 Ma,d,e1/4,f,g,h2/3,i CP,RP,HF,TR || 2 thn 1 M b,e,h1/3 A,C,OC,NU
17
kai rell || 1 ide 1 eidon 1 idou M b || 1 ide 1 idon 1 idou || 1 blepe 1 TR
18
purroj f35 Ma1/4,d1/3,ept,f2/3,hpt,i2/5 C,CP,OC,NU,TR || puroj M a,b,c1/4,d2/3,ept,f1/3,g,hpt,i3/5 A,RP,HF (purroj is the reading of all the
35
more faithful members of f . As an unintentional error, rrr would be much easier than rrr.)
19 e
auton rell || autw M TR
20
ek rell || apo M ept TR || --- M e1/3,g A
21
ghj f35 M a,d,e1/6,f,g,h1/4,i CP,RP,HF || 1 kai M b,e,h A,C,OC,NU,TR
22
sfaxwsin rell || sfaxousin A,C[+ 5 mss]NU || katasfaxwsin M d
23
thn sfragida thn trithn rell || 342 [6 mss]TR || M d alter and transpose
24
eidon $idon A% kai idou f35 M d,ept,h,i1/3 (A)C,CP,OC,NU || ide 23 Ma,b,e1/3,f,i1/3 RP,HF || blepe 2123 TR || ide 21 $idon M g2/3%
g,i1/3
23 M ( conflates again.)
25
auton rell || autw M e1/4 TR
26
ecwn rell || econ [8 mss]CP
27
hkousa rell || 1 wj M ept,fpt,h1/3 A,C,OC,NU
28
kriqhj rell || kriqwn M e,hpt A,C,NU
10
Revelation

[The fourth seal]


7 Kai o`te hnoixen thn sfragida thn tetarthn( hkousa fwnhn1 tou tetartou zwou
legontoj(2 ~~Ercou!VV 8 Kai eidon kai idou(3 i`ppoj clwroj Kai o` kaqhmenoj epanw autou(
onoma autw Qanatoj(4 kai o` ~Adhj akolouqei5 metV autou)6 Kai edoqh autw7 exousia epi to
tetarton thj ghj( apokteinai8 en r`omfaia kai en limw kai en qanatw( kai u`po twn qhriwn
thj ghj)
[The fifth seal]
9 Kai o`te hnoixen thn pempthn sfragida( eidon u`pokatw tou qusiasthriou taj yucaj
twn anqrwpwn9 twn esfagmenwn dia ton logon tou Qeou kai dia thn marturian tou
Arniou10 h]n eicon) 10 Kai ekraxan11 fwnh megalh(12 legontej ~~~Ewj pote( o` Despothj( o`
a`gioj kai13 alhqinoj( ou krineij kai ekdikeij to ai`ma h`mwn ek14 twn katoikountwn epi thj
ghj?VV 11 Kai edoqh15 autoij e`kastw16 stolh leukh(17 kai erreqh autoij i`na anapauswntai18
eti cronon(19 e`wj ou-20 plhrwswsin21 kai oi` sundouloi autwn kai oi` adelfoi autwn(22 oi`
mellontej apoktenesqai23 w`j kai autoi)
[The sixth seal]
12 Kai eidon( kai24 o`te hnoixen thn sfragida thn e`kthn( kai25 seismoj megaj egeneto\
kai o` h`lioj melaj egeneto26 w`j sakkoj tricinoj( kai h` selhnh27 egeneto w`j ai`ma) 13 Kai oi`
asterej tou ouranou epeson28 eij thn ghn( w`j sukh ballei29 touj olunqouj authj u`po

1
fwnhn f35 M d,e1/3(1/3)hpt P24A,CP,OC,NU,TR || --- M a,b,e1/3,f,g,hpt.i C,RP,HF
2
legontoj rell || legousan TR
3
eidon $idon A,C% kai idou f35 M d,ept,h,i1/3 (A,C)CP,OC,NU || ide 23 M a,b,ept,f,ipt RP,HF || blepe 2123 TR || ide 21 $idon M g%
g
23 M ( conflates again.)
4 35 hpt a,b,d,e,f,g,hpt,i
qanatoj f M C,CP || o 1 M RP,HF,OC[NU]TR || o aqanatoj A (The Text does not say that Hades was on a
horse.)
5
akolouqei f35 M d,ept CP,TR || hkolouqei Ma,b,e1/4,f,h,ipt C,RP,HF,OC,NU || hkolouqh M e1/4,g,i1/3 || hkolouqi (A) (John is
stating a fact of human existence: Hades follows deathso it has been for 6000 years.)
6
met autou f35 M d,ept,g,h1/5 A,C,CP,OC,NU,TR || autw M a,b,ept,f,h2/5,i ,RP,HF || opisw autou M h2/5
7
autw f35 M a,b,ept,f,g,h1/3,i2/3 CP,RP,HF,OC || autoij M d,ept,h2/3,i1/3 A,C,NU,TR (It is death that does the killing; Hades just collects
the dead.)
8
epi to tetarton thj ghj apokteinai (C)rell || 612345 TR || 123 meroj 456 M d
9
twn anqrwpwn f35 M e,h1/3 (CP) || --- M a,b,d,f,g,h2/3,i A,C,RP,HF,OC,NU,TR (Animals also have souls, and they are excluded
here.)
10
tou arniou f35 Ma,ept,f,g,i CP,RP,HF,OC || ihsou cristou M b || --- M d,ept,h A,C,NU,TR
11
ekraxan f35 Ma,b,f,g,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU || ekrazon M d,e,h TR
12
fwnh megalh f35 Ma1/5,d,e,g,h,i3/5 A,C,CP,RP,OC,NU,TR || fwnhn megalhn Ma,b,f,i2/5 HF
13
kai rell || 1 o [10 assorted mss]OC,TR
14
ek f35 M a,b,f,hpt,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU || apo M d,e,g,hpt TR
15
edoqh rell || edwqh M g || edoqhsan TR
16
autoij ekastw f35 M b,e,g,h,ipt A,C,RP,OC,NU || 1 M a,f,ipt HF || 2 autwn M d || ekastoij TR || --- (CP) [homoioteleuton]
(OC is in small print.)
17
stolh leukh rell || stolai leukai TR || --- (CP)
18
anapauswntai rell || anapausontai M d1/4,ept,g2/3 A,NU
19
eti cronon f35 Ma,b,f,g,i3/5 CP,RP,HF || 12 mikron M d,e,h3/5,i1/3 (A)C,OC,NU,TR || epi 2 mikron (OC is in small print.)
20
ou f35 M d,e,i2/5 CP,TR || --- M a,b,f,g,h3/5,i3/5 A,C,RP,HF,OC,NU || an M h2/5
21
plhrwswsin f35 Ma,b,d1/3,e,f,g,h,i2/3 RP,HF,OC || plhrwsousin M d2/3,e1/6,h1/5,i1/3 || plhrwqwsin A,C,CP,NU || plhrwsontai
TR
22
autwn f35 M b,d,e2/3,g,h,i1/3 A,C,CP,OC,NU,TR || 1 kai Ma,e1/3,f,i2/3 RP,HF
23
apoktenesqai f35 Ma3/5,d2/3,e1/4,fpt,g,h1/3,i3/5 CP,RP,HF || apoktennesqai Ma1/4,b,e1/6,fpt,h1/5,i1/5 C,OC,NU || apokteinesqai
a1/6,d1/3,ept(e1/6)hpt,i1/5
M A,TR (The single vowel is clearly stronger than the dipthong, and the single consonant than the double.)
24
kai f35 M e2/3 CP || --- M a,b,d,e1/3,f,g,h,i A,C,RP,HF,OC,NU,TR (The second kai is emphatic.)
25
kai rell || 1 idou A,TR
26
melaj egeneto f35 M a,b,e1/5,f,g,i2/3 ,CP,RP,HF,OC || egeneto melaj M a1/6,d,e,h,i1/3 A,C,NU,TR
27
selenh f35 Ma1/6,b,d1/4,e,h2/5 CP,TR || 1 olh M a,d,e1/6,f,g,h3/5,i A,C,RP,HF,OC,NU
28
epeson rell || epesan A,C,OC,NU,TR
29
ballei f35 M e,hpt,ipt A,C,CP,NU,TR || apoballei M d || ballousa M b,g1/3 ,OC || balousa Ma,e1/4,f,gpt RP,HF (The present is
stronger than the aorist.)

11
Revelation

megalou anemou1 seiomenh) 14 Kai o` ouranoj apecwrisqh( w`j biblion e`lissomenon(2 kai pan
oroj kai nhsoj ek twn topwn autwn ekinhqhsan)
15 Kai oi` basileij thj ghj kai oi` megistanej kai oi` ciliarcoi kai oi` plousioi3 kai
oi` iscuroi(4 kai paj douloj kai paj eleuqeroj(5 ekruyan e`autouj eij ta sphlaia kai eij taj
petraj twn orewn) 16 Kai legousin toij oresin kai taij petraij ~~Pesete6 efV h`maj kai
kruyate h`maj apo proswpou tou kaqhmenou epi tou qronou7 kai apo thj orghj tou Arniou!
17 ~Oti hlqen h` h`mera h` megalh thj orghj autou(8 kai ti,j dunatai staqhnai?VV
[Parenthesis]
[The sealed of Israel]
7)1 Kai9 meta touto10 eidon tessaraj aggelouj e`stwtaj epi taj tessaraj gwniaj thj
ghj( kratountaj touj tessaraj anemouj thj ghj( i`na mh pneh anemoj epi thj ghj( mhte epi
thj qalasshj( mhte epi pan11 dendron) 2 Kai eidon allon aggelon anabainonta12 apo
h`liou( econta sfragida Qeou zwntoj) Kai ekraxen fwnh megalh toij tessarsin aggeloij( oi-
j edoqh autoij adikhsai thn ghn kai thn qalassan( 3 legwn ~~Mh adikhshte thn ghn( mhte
thn qalassan( mhte ta dendra( acrij ou-13 sfragiswmen touj doulouj tou Qeou h`mwn epi twn
metwpwn14 autwn)VV 4 Kai hkousa ton ariqmon twn esfragismenwn( e`katon kai15
tessarej16 ciliadej( esfragismenoi17 ek pashj fulhj ui`wn Israhl 5 ek fulhj Iouda dwdeka18
ciliadej esfragismenoi(19 ek fulhj ~Roubim20 dwdeka21 ciliadej(22 ek fulhj Gad dwdeka
ciliadej( 6 ek fulhj Ashr dwdeka ciliadej( ek fulhj Nefqaleim23 dwdeka ciliadej( ek fulhj
Manassh dwdeka ciliadej( 7 ek fulhj Sumewn dwdeka ciliadej( ek fulhj Leui dwdeka
ciliadej( ek fulhj Isacar24 dwdeka ciliadej( 8 ek fulhj Zaboulwn dwdeka ciliadej( ek
Iwshf dwdeka ciliadej( ek fulhj Beniamin dwdeka ciliadej esfragismenoi)25
1
megalou anemou f35 M d,e CP,TR || 21 M a,b,d1/4,e1/5,f,g,h,i ()A,C,RP,HF,OC,NU (A great wind knocks down all figs.)
2
elissomenon f35 Ma1/4,b,gpt,h1/3 A,C,CP,RP,OC,NU || eilissomenon M b1/4,d1/4,e2/3 TR || elissomenoj Ma,e1/4,f,gpt,hpt,i2/5 ,HF ||
eilissomenoj M d,i1/3 (The Ionic spelling need not detain us, but what of the gender? In the context the participle modifies
scroll, not sky, so the neuter is correct.)
3
oi ciliarcoi kai oi plousioi rell || 45312 M ept,h1/4 TR
4
kai oi iscuroi rell || 13 || --- M e1/3 || 12 dunatoi TR
5
paj eleuqeroj f35 M d,e,hpt,i1/3 CP,TR || 2 M a,b,f,g,hpt,i2/3 A,C,RP,HF,OC,NU || --- (Remember Granville Sharp; since slave and
free obviously refer to distinct groups, the adjective should be repeated.)
6
pesete rell || pesate M dpt,gpt,h1/3 A,OC || pesetai Me1/3,i1/3 C
7
tou qronou f35 Ma1/5,d,e,gpt,h,i2/3 A,C,CP,RP,OC,NU,TR || tw qronw M a,b,f,gpt,i1/3 ,HF (As far as the speakers are concerned, the
One on the throne is leaning forward, taking an active interest in the proceedings [genitive].)
8
autou rell || autwn M hpt C,NU
9
kai rell || --- M h1/4 A,C,NU
10
touto f35 M a,b,f,g,h,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU || tauta M a1/6,d,e,i1/4 TR
11
pan f35 M d,e,hpt ,CP,OC,NU,TR || ti M a,b,f,g,hpt,i C,RP,HF || --- A
12
anabainonta rell || anabanta TR
13
acrij ou f35 M a,b,ept,f,g,h,i CP,HF,OC,TR || 1 an M d || 1 || acri M ept,h1/4 A,C,NU || acri 2 RP
14
metwpwn rell || metopwn M a1/5,e1/3,h1/4,i1/3 CP
15
ekaton kai f35 Ma2/5,b,f3/5,g1/4,hpt,i2/5 C,CP,RP,HF || 1 M a1/8,d1/3,ept,f1/4,gpt,h1/5,i1/5 A,OC,NU || r , M a1/7,d2/3,e1/3,g1/4,h1/5,i1/3 TR || ---
a1/3,e1/6,f1/6
M
16
tessarakonta tessarej f35 M apt,b,d1/3,ept,f,g,h,i3/5 (A)CP,RP,HF,OC || tesserakonta 2 (-2 ) ()C,NU || md ,
a1/7,d2/3,e1/3,g1/4,h1/5,i1/3 a1/3,e1/6,f1/6
M TR || --- M
17 35 d1/3,e,h,ipt apt,b,d2/3,f,g,ipt a1/3,e1/6
esfragismenoi f M A,C,CP,OC,NU,TR || esfragismenwn M RP,HF || --- M (The nominative is
presumably correct, the genitive being an assimilation to the same form earlier in the verse.)
18
dwdeka f352/5 Mapt,b,dpt,e2/3,f,hpt,i3/5 A,C,CP,RP,HF,OC,NU || ib , f353/5 Mapt,dpt,e1/3,g,hpt,i2/5 TR
19
esfragismenoi f35 M a1/6,b,d,e,g2/3,h,ipt A,C,CP,OC,NU,TR || esfragismenai Ma,e1/6,f,g1/3,ipt RP,HF
20
roubim f35 Mapt,b1/4,d,e,gpt,h1/3,ipt RP,HF || roubeim M b1/4,c1/3,fpt || roub$e%in Ma1/6,b1/3,f1/3,h1/3 CP || roubhn M a1/4,f1/4,gpt,h1/3,ipt
351/3
A,C,OC,NU,TR (Over half of the f are from one monastery.)
21
dwdeka Ma1/3,b,ept,f,hpt,ipt A,C,CP,RP,HF,OC,NU || ib , f35 M a2/3,d,ept,g,hpt,ipt TR (A similar statement obtains for all the following
tribes.)
22
ciliadej f35 Ma,b,d,e,f,g,h,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU || 1 esfragismenoi Ma1/9,e1/6 TR (This statement obtains for all the
1/3 pt
tribes except the last, Benjamin, with the further exception that d, e , g side with TR for Ruben [only].)
23
nefqaleim rell || nefqalim [22 assorted mss]A,NU || nefqali || nefqalin C || nefqalhm [20 assorted mss]
24
isacar rell || issacar [21 assorted mss]A,OC,NU
25
esfragismenoi f35 M a1/3,b,d,ept,f1/4,g1/4,h,i3/5 A,C,CP,OC,NU,TR || esfragismenai M a2/3,e1/5,f,g,h1/4,i2/5 RP,HF || --- M e1/3
12
Revelation

[A multitude from the Great Tribulation]


9 Meta tauta eidon kai idou( ocloj poluj o]n ariqmhsai1 oudeij edunato(2 ek pantoj
eqnouj kai fulwn kai lawn kai glwsswn( e`stwtej3 enwpion tou Qronou kai enwpion tou
Arniou( peribeblhmenoi4 stolaj leukaj( kai foinikaj5 en taij cersin autwn) 10 Kai
krazousin6 fwnh megalh( legontej( ~~~H swthria tw Qew h`mwn7 tw kaqhmenw epi tw qronw(8
kai tw Arniw!VV
11 Kai pantej oi` aggeloi ei`sthkeisan9 kuklw tou qronou( kai twn presbuterwn kai
twn tessarwn zwwn( kai epeson10 enwpion tou qronou11 epi ta proswpa12 autwn kai
prosekunhsan tw Qew( 12 legontej ~~Amhn! ~H eulogia kai h` doxa kai h` sofia kai h`
eucaristia kai h` timh kai h` dunamij kai h` iscuj tw Qew h`mwn eij touj aiwnaj twn
aiwnwn Amhn)VV
13 Kai apekriqh ei`j ek twn presbuterwn( legwn moi( ~~Ou`toi oi` peribeblhmenoi taj
stolaj taj leukaj( ti,nej eisin( kai poqen hlqon?VV 14 Kai eipon13 autw( ~~Kurie mou(14 su
oidajVV) Kai eipen moi ~~Ou`toi eisin oi` ercomenoi ek thj qliyewj thj megalhj( kai eplunan15
taj stolaj autwn kai eleukanan autaj16 en tw ai`mati tou Arniou) 15 Dia touto eisin
enwpion tou qronou tou Qeou( kai latreuousin autw h`meraj kai nuktoj en tw naw autou)
Kai o` kaqhmenoj epi tw qronw17 skhnwsei epV autouj) 16 Ou peinasousin eti( oude
diyhsousin eti\18 oudV ou19 mh pesh epV autouj o` h`lioj( oude pan kauma\ 17 o`ti to Arnion to
ana meson tou qronou poimainei20 autouj kai o`dhgei21 autouj epi zwhj22 phgaj u`datwn) Kai
exaleiyei o` Qeoj pan dakruon ek23 twn ofqalmwn autwn)VV

[The seventh seal]

1
ariqmhsai f35 Ma,b,d,e2/5,f,g,h1/3,i CP,RP,HF || 1 auton M e3/5,g1/5,h2/3,i1/5 A,C,OC,NU,TR
2
edunato f35 Ma,f,g,hpt,i3/5 A,C,CP,RP,HF,OC,NU || hdunato M b,d,e,hpt,i2/5 TR
3
estwtej f35 M a1/6,d1/3,e,ipt A,CP,NU,TR || estwtaj M a,b,d2/3,f,g,hpt,ipt RP,HF,OC || estwtwn M e1/4,h1/3 C (The nominative is
correct; it agrees with ocloj.)
4
peribeblhmenoi f35 M d2/3,e,h1/3,ipt CP,TR || peribeblhmenouj M a,b,d1/3,e1/4,f,g,h2/3,ipt A,C,RP,HF,OC,NU (The nominative is correct;
it agrees with ocloj.)
5
foinikaj f35 Ma,d,f,g3/5,i ,RP,HF || foinikej M b,d1/4,e,g2/5,h A,C,CP,OC,NU,TR (The accusative is correct, being the direct object
of the implicit verb.)
6
krazousin rell || krazontej TR
7
tw qew hmwn rell || tou qeou 3 A || 23 M e2/7 || --- TR
8
tw qronw f35 Ma,b,e2/5,f,gpt,hpt,ipt A,C,RP,HF,NU || tou qronou Mc1/3 OC || tou qronou tou qeou hmwn M a1/4,d,e2/7,gpt,hpt,ipt
e2/7 c1/3
CP,TR || tou qronou qew hmwn M (The Father is firmly seated, dative. Almost all of the M are among the least faithful
members of the family, but they are followed by OC.)
9
eisthkeisan rell || esthkesan TR || isthkeisan A || esthkisan C || isthkisan || at least 10 further spellings
10
epeson rell || epesan M a1/4,e1/4,g A,C,OC,NU
11
qronou f35 M a1/6,d,e,h,ipt A,C,CP,RP,OC,NU,TR || 1 autou M a,b,f,g,ipt HF (Here is a clear example that a,b,f,g,i share a common
influence, vouching for an infelicitous gloss.)
12
ta proswpa rell || proswpon M e1/5 TR
13
eipon f35 Ma,b,f,g,hpt,i CP,RP,HF || eirhka M d,e,hpt A,OC,NU,TR
14
mou rell || --- M e1/3 A,TR
15
eplunan rell || eplatunan M a2/3
16
autaj f35 M d,e,h,i1/4 A,CP,OC,NU || --- M a,b,f,g,i RP,HF || stolaj autwn TR (Another clear example of a common influence
for a,b,f,g,i.)
17
tw qronw f35 Ma,e2/7,f,g,ipt CP,RP,HF || tou qronou M a1/6,b,d,e,h,ipt A,OC,NU,TR (He is still firmly seated, dative.)
18
eti rell || --- M b,e2/3,h,i1/3
19
oudV ou f35 M a,b,d1/4,e2/3,f,g,h2/3,i2/3 CP,RP,HF,OC || oude M d,e1/3,h1/3,i1/3 A,NU,TR
20
poimainei f35 Ma,b,f,i2/5 RP,HF,OC || poimanei M a1/4,c1/3,d,e,g,h,i3/5 A,CP,NU,TR (The better representatives of f35 have the
present tense.)
21
odhgei f35 Ma,b,f,g,i2/5 RP,HF || odhghsei Mc2/5,d,e,h,i3/5 A,CP,OC,NU,TR (The better representatives of f35 have the present
tense.)
22
zwhj rell || zwsaj M e2/3,hpt TR
23
ek rell || apo M d ,TR
13
Revelation

8)1 Kai o`te1 hnoixen thn sfragida thn e`bdomhn( egeneto sigh en tw ouranw w`j
h`miwrion) 2 Kai eidon touj e`pta aggelouj oi] enwpion tou Qeou e`sthkasin( kai edoqhsan
autoij e`pta salpiggej)
3 Kai alloj aggeloj hlqen kai estaqh epi tou qusiasthriou(2 ecwn libanwton
crusoun) Kai edoqh autw qumiamata polla i`na dwsei3 taij proseucaij twn a`giwn pantwn
epi to qusiasthrion to crusoun to enwpion tou qronou) 4 Kai anebh o` kapnoj twn
qumiamatwn taij proseucaij twn a`giwn ek ceiroj tou aggelou enwpion tou Qeou) 5 Kai
eilhfen o` aggeloj ton libanwton kai egemisen auton ek tou puroj tou qusiasthriou kai
ebalen eij thn ghn) Kai egenonto fwnai kai brontai kai astrapai4 kai seismoj) 6 Kai oi`
e`pta aggeloi oi` econtej taj e`pta salpiggaj h`toimasan e`autouj5 i`na salpiswsin)
[The first trumpet]
7 Kai o` prwtoj6 esalpisen( kai egeneto calaza kai pur memigmena en7 ai`mati( kai
eblhqh eij thn ghn( kai to triton thj ghj katekah\8 kai( to triton twn dendrwn katekah9
kai paj cortoj clwroj katekah)
[The second trumpet]
8 Kai o` deuteroj aggeloj esalpisen( kai w`j oroj mega10 kaiomenon eblhqh eij thn
qalassan( kai egeneto to triton thj qalasshj ai`ma) 9 Kai apeqanen to triton twn
ktismatwn11 en th qalassh( ta econta yucaj) Kai to triton twn ploiwn diefqarhsan)12
[The third trumpet]
10 Kai o` tritoj aggeloj esalpisen( kai epesen ek tou ouranou asthr megaj(
kaiomenoj w`j lampaj( kai epesen epi to triton twn potamwn kai epi taj phgaj twn u`datwn)
11 Kai to onoma tou asteroj legetai o` Ayinqoj)13 Kai egeneto14 to triton twn u`datwn eij
ayinqon( kai polloi twn anqrwpwn apeqanon ek twn u`datwn o`ti epikranqhsan)
[The fourth trumpet]
12 Kai o` tetartoj aggeloj esalpisen( kai eplhgh to triton tou h`liou kai to triton
thj selhnhj kai to triton twn asterwn( i`na skotisqh to triton autwn\ kai h` h`mera mh
fainh to triton authj(15 kai h` nux o`moiwj)
13 Kai eidon kai hkousa e`noj aetou(16 petomenou17 en mesouranhmati( legontoj fwnh
megalh trij18 ~~Ouai( ouai( ouai toij katoikousin19 epi thj ghj( ek twn loipwn fwnwn thj
salpiggoj twn triwn aggelwn twn mellontwn salpizein!VV
[The fifth trumpet]

1
ote rell || otan A,C,NU
2
tou qusiasthriou rell || to qusiasthrion Mept A,TR || 1 qusiasthrion C
3
dwsei f35 M a2/5,b,d,e1/3,f1/3,h1/3,i3/5 A,HF,OC,NU || dwsh M a3/5,b1/4,c1/4,d1/4,e2/3,f2/3,g,h1/3,i2/5 CP,RP,TR (The generalized splitting
suggests that the norm of subjunctive with ina was at work in the minds of the copyists; but the indicative isnt all that
infrequent, and in this case presumably emphasizes certainty.)
4 35 a1/5,d,e,ipt gpt a,b,f,g1/3,h1/4,ipt 115
fwnai kai brontai kai astrapai f M CP,TR || ~ 12543 M || ~ 32145 M P ,RP,HF,OC,NU ||
hpt
~ 32541 M A
5
eautouj rell || autouj A,NU
6
prwtoj f35 M a,b,e1/3,f,g,hpt,i A,CP,RP,HF,OC,NU || 1 aggeloj M d,e2/3,hpt,i1/4 TR
7
en rell || --- M e TR
8
kai to triton thj ghj katekah rell || --- TR
9
kai to triton twn dendrwn katekah rell || --- [15 assorted mss]CP
10
mega f35 Ma,e2/7,f,g,i2/3 CP,RP,HF || 1 puri M b,d,e,h,i1/3 A,OC,NU,TR (OC is in small print.)
11
ktismatwn f35 M a,d,ept,f,g,h1/4,i CP,RP,HF || 1 twn M b,d1/5,ept,h,i1/4 ,OC,NU,TR
12
diefqarhsan f35 M d,e1/3,h1/4 (A)CP,NU || diefqarh Ma,b,e2/3,f,g,h,i RP,HF,OC,TR (ad sensum, or not?)
13
o ayinqoj rell || 2 M e2/3,g1/3 TR || ayinqion
14
egeneto rell || ginetai M ept TR || legetai kai egeneto
15
h hmera $+ ina Md) mh fainh $ouk efainen Mb) $fanh Mh A,NU) to triton $tetarton A) authj f35 M b,d,e,h,ipt
apt a,f,g,ipt
(A)CP(NU)TR || ~ 567 $autwn M % mh fanh 12 M RP,HF,OC
16 35 a,b,e1/3,f,gpt,h,i2/3 115 d,e2/3,gpt,i1/3
aetou f M P A,CP,RP,HF,OC,NU || aggelou M TR
17
petomenou rell || petwmenou [24 assorted mss]TR
18
trij f35 M d,e1/6,gpt CP || --- M a,b,e,f,gpt,h,i A,RP,HF,OC,NU,TR (Who would have added trij; why?)
19
toij katoikousin f35 M d,e,g2/3,h2/3,ipt A,CP,RP,TR || touj katoikountaj M a,b,f,g1/3,h1/3,ipt ,HF,OC,NU (The dative is
presumably correct.)

14
Revelation

9)1 Kai o` pemptoj aggeloj esalpisen( kai eidon astera ek tou ouranou peptwkota
eij thn ghn) Kai edoqh autw h` kleij tou freatoj thj Abussou) 2 Kai hnoixen to frear thj
Abussou(1 kai anebh kapnoj ek tou freatoj w`j kapnoj kaminou kaiomenhj\2 kai eskotisqh3 o`
h`lioj kai o` ahr ek tou kapnou tou freatoj) 3 Kai ek tou kapnou exhlqon akridej eij thn
ghn) Kai edoqh autaij exousia w`j ecousin exousian oi` skorpioi thj ghj) 4 Kai erreqh
autaij i`na mh adikhswsin4 ton corton thj ghj oude pan clwron oude pan dendron( ei mh
touj anqrwpouj monouj5 oi`tinej ouk ecousin thn sfragida tou Qeou epi twn metwpwn
autwn)6 5 Kai edoqh autaij7 i`na mh apokteinwsin autouj( allV i`na basanisqwsin8 mhnaj
pente) Kai o` basanismoj autwn w`j basanismoj skorpiou o`tan plhxh9 anqrwpon) 6 Kai en
taij h`meraij ekeinaij zhtousin10 oi` anqrwpoi ton qanaton( kai ou mh eu`rhsousin11 auton\
kai epiqumhsousin apoqanein( kai feuxetai12 apV autwn o` qanatoj)13
7 Kai ta o`moiwmata twn akridwn o`moia i`ppoij h`toimasmenoij eij polemon( kai epi
taj kefalaj autwn w`j stefanoi crusoi(14 kai ta proswpa autwn w`j proswpa anqrwpwn)
8 Kai eicon tricaj w`j tricaj gunaikwn( kai oi` odontej autwn w`j leontwn hsan) 9 Kai
eicon qwrakaj w`j qwrakaj sidhrouj( kai h` fwnh twn pterugwn autwn w`j fwnh a`rmatwn
i`ppwn pollwn trecontwn eij polemon) 10 Kai( ecousin ouraj o`moiaj skorpioij( kai kentra(
kai15 en taij ouraij autwn Exousian ecousin tou16 adikhsai touj anqrwpouj mhnaj pente(
11 ecousai basilea epV autwn17 aggelon thj Abussouonoma autw ~Ebraisti Abbaddwn(18 en
de19 th ~Ellhnikh onoma ecei Apolluwn)

1
kai hnoixen to frear thj abussou f35 M b,d,e,g,h,ipt A,CP,RP,HF,OC,NU,TR || --- M a,e1/3,f,h1/4,ipt (OC is in small print.)
2
kaiomenhj f35 Ma,b,f,g,ipt RP,HF,OC || megalhj M d,e,hpt,ipt A,CP,NU,TR || megalhj kaiomenhj M hpt
3
eskotisqh rell || eskotwqh A,0207,NU
4
adikhswsin rell || adikhsousin A,NU
5
monouj f35 CP,TR || --- M a,b,d,e,f,g,h,i A,RP,HF,OC,NU (The adjective emphasizes that it is only those without Gods mark; all
greenery has already been excluded, and here people with Gods mark are expressly excluded.)
6
autwn f35 M a,b,e2/3,f,g,h,i CP,RP,HF,OC,TR || --- M d,e1/3,h1/4 A,NU
7
autaij rell || autoij M e1/3,gpt A,NU
8
basanisqwsin rell || basanisqhsontai Me2/3(1/6) A,NU
9
plhxh f35 CP || paish M a,b,d3/5,e,f,g1/3,h,i RP,HF,OC,NU,TR || pesh Ma1/6,b2/7,g2/3,h2/7 A (It is difficult to imagine medieval monks
changing paish to plhxh; on what basis would they do so? On the other hand, the unfamiliar plhxh could be changed to
paish, and even pesh, early on [plhssw having been used with the 2nd aorist in 8:12 above, the 1st aorist would be
unexpected]. plhssw is used for sudden, violent strikes, like from lightning or Gods wrath; it is used expressly of a scorpions
sting in the 1st century AD [Sammelb.1267.6]. In this context plhxh is precisely appropriate, although the difference in meaning
is slight.)
10
zhtousin f35 Ma1/3,f1/3 CP || zhthsousin M a2/3,b,c1/5,d,e,f2/3,g,h A,RP,HF,OC,NU,TR
11
ou mh eurhsousin f35 M a2/3,ept,f,g1/3,h1/3,ipt ,CP,RP,HF,OC,NU || 12 eurhswsin M a1/5,gpt || 12 eurwsin M
b,d,ept,h1/3,ipt
A || ouc
h1/4
3M TR
12
feuxetai rell || feugei M e2/3,h2/3 A,NU || fugh
13
ap autwn o qanatoj f35 M a,b,f,gpt,i CP,RP,HF,OC || 3412 M d,e,h A,NU,TR || 12 M gpt
14
crusoi f35 M a,f,g,i 0207,CP,RP,HF || omoioi crusw M b,d,e,h A,NU,TR || omoioi crusiw OC || omoioi
15
kai f35 M a,f,gpt,h2/3,i A,CP,RP,HF,OC,NU || --- M a1/6,b,d,e,gpt,h1/3 || hn TR
16
exousian ecousin tou f35 M a,gpt(pt),h1/3,i2/3 CP,RP,HF,OC || 12 M d1/3,f,i1/3 || kai 12 M d2/3 || kai h exousia autwn Me TR ||
h exousia autwn M b,e1/6,h2/3 P47A(0207)NU
17
ecousai basilea ep autwn f35 Ma,f,gpt(pt),i CP,RP,HF || ecousi 234 ton OC || kai ecousin 234 M b || kai (---
47 d,e,h,i1/4 47
P A,NU[and some of the cursives]) ecousin 342 ton M (P A)(NU) || kai ecousin ef 42 ton TR || ecousin
eautwn ton 2 ton
18
abbaddwn f35 || abbadwn M a1/4,c2/5,d,e2/3,f CP,RP,HF || abbaadwn Ma1/6,bpt || abbaaddwn M a1/4,g1/3 || abaddwn M bpt,e1/4,gpt,hpt,ipt
47
A,OC,NU,TR || battwn P (There are some 25 variants, half being singular readings. There are three basic questions: how
35 apt,bpt,d,e2/3,f,g1/3,h1/4,i2/3 apt,bpt,e1/3,g2/3,h,i1/3 47
many betas, alphas and deltas. The evidence looks like this: bb f M VS b M P A; aa
apt,bpt,g1/3,h1/4 35 apt,bpt,d,e,f,g2/3,h,i 47 353/5 a1/4,bpt,e1/4,g2/3,hpt,ipt 47 352/5 a,bpt,d,e,f,g1/3,hpt,ipt
M VS a f M P A; dd f M (P )A VS d f M . Putting it all
together, the single vowel appears certain; the evidence for the double beta is stronger, as also for the single delta, except that
35
almost all of the better representatives of f have the double delta, while most of the least faithful ones show the single delta, so
there is little question but that the family archetype read two deltas, that also have a better geographical distribution. The
Hebrew has a double d but a single b, the reading of OC,NU,TR, but the evidence for bb is quite strongprobably the archetypal
spelling for all three main lines of transmission.)
19
en de f35 M a,b,d,f,g,i CP,RP,HF,OC || kai 1 M e,h P47A,NU,TR
15
Revelation

12 ~H ouai h` mia aphlqen) Idou( ercetai1 eti duo ouai meta tauta)
[The sixth trumpet]
13 Kai o` e`ktoj aggeloj esalpisen( kai hkousa fwnhn mian ek twn tessarwn2
keratwn tou qusiasthriou tou crusou tou enwpion tou Qeou( 14 legousan3 tw e`ktw aggelw(
o` ecwn4 thn salpigga( ~~Luson touj tessaraj aggelouj touj dedemenouj epi tw potamw tw
megalw EufrathVV) 15 Kai eluqhsan oi` tessarej aggeloioi` h`toimasmenoi eij thn w`ran kai
thn h`meran5 kai mhna kai eniautoni`na apokteinwsin to triton twn anqrwpwn) 16 Kai o`
ariqmoj twn6 strateumatwn tou i`ppou7 muriadej8 muriadwn $hkousa9 ton ariqmon autwn%)
17 Kai ou`twj eidon touj i`ppouj en th o`rasei kai touj kaqhmenouj epV autwn( econtaj
qwrakaj purinouj kai u`akinqinouj kai qeiwdeij\ kai ai` kefalai twn i`ppwn w`j kefalai
leontwn\ kai ek twn stomatwn autwn ekporeuetai pur kai kapnoj kai qeion) 18 Apo10 twn
triwn plhgwn toutwn apektanqhsan to triton twn anqrwpwnek11 tou puroj kai12 tou
kapnou kai13 tou qeiou tou ekporeuomenou ek twn stomatwn autwn) 19 ~H gar exousia twn
i`ppwn14 en tw stomati autwn estin15kai en taij ouraij autwn( ai` gar ourai autwn o`moiai
ofesin(16 ecousai kefalaj( kai en autaij adikousin)
20 Kai oi` loipoi twn anqrwpwn( oi] ouk apektanqhsan en taij plhgaij tautaij( ou17
metenohsan ek twn ergwn twn ceirwn autwn( i`na mh proskunhswsin18 ta daimonia( kai ta
eidwla(19 ta crusa kai ta argura kai ta calka20 kai ta liqina kai ta xulina( a] oute
blepein dunatai21 oute akouein oute peripatein\ 21 kai ou metenohsan ek twn fonwn autwn
oute ek twn farmakeiwn22 autwn oute ek thj porneiaj autwn oute ek twn klemmatwn autwn)
[Parenthesis]
[John eats a little book]
$10)1 Kai eidon23 aggelon iscuron katabainonta ek tou ouranou( peribeblhmenon
nefelhn( kai h` irij24 epi thj kefalhj autou\25 kai to proswpon autou w`j o` h`lioj( kai oi`
podej autou w`j stuloi puroj\ 2 kai eicen26 en th ceiri autou biblidarion1 anewgmenon)2 Kai

1
ercetai f35 Ma,e1/3,f,g,h2/5,i3/5 P47A,CP,RP,HF,NU || ercontai Ma1/6,b,d,e2/3,h3/5,i2/5 0207,OC,TR
2
tessarwn rell [NU] || --- M d,h1/3 P47A,0207 || omits five words
3
legousan f35 M a1/4,b,d,e,gpt,h3/5,i1/4 P470207,CP,RP,TR || legontoj Ma,f,gpt,h2/5,i HF,OC || legonta A,NU
4
o ecwn rell || tw econti M b || oj eice TR
5
kai thn hmeran f35 M d,hpt || 1 eij 23 M a,b,f,g,i RP,HF,OC || 13 M d1/4,e,hpt P47A,NU,TR || --- ,CP (For eij we have a,b,f,g,i;
35 47
against we have f d,e,h,P A; the evidence for thn is tranquil.) (A clear instance of a,b,f,g,i working as a group.) (OC is in small
print.)
6
twn rell || --- TR
7
ippou f35 Ma,b,f3/5,gpt,ipt CP,RP,HF,OC || ippikou M d,e,f2/5,gpt,h,ipt P47A,NU,TR (horse or horsy?)
8
muriadej f35 Ma,b,ept,f3/5,g,h2/3,i CP,RP,HF || duo 1 M d P47()OC,TR || dij 1 M ept,f2/5,h1/3 A,NU (Just one hundred million.) (OC is in
small print.)
9
hkousa rell || kai 1 TR
10
apo rell || upo HF,TR
11
ek f35 M d,e,h P47A,C,CP,OC,NU,TR || apo M a,b,e1/5,f,g,i RP,HF
12
kai f35 M a,b,d,e1/4,f,g,h3/5,i A,CP,RP,HF,OC,NU || 1 ek M e,h2/5 P47,C,TR
13
kai f35 M a,b,e1/4,f,g,h2/3,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU || 1 ek M d,e,h1/3 P47,TR
14
h gar exousia twn ippwn rell || 1234 topwn A || hn 21345 P47 || ai 2 exousiai autwn TR
15
estin rell || eisi TR
16
ofesin f35 M d,e3/5,h,i1/3 P47(A,C)CP,OC,NU,TR || ofewn M a,b,e2/5,f,g,i2/3 RP,HF (omoioj normally takes the dative, but the
genitive does occur.)
17
ou f35 M a,b,d,e1/4,f,g,h2/5,i C,CP,RP,HF,OC || oute M e,h1/5 A,TR || oude M hpt P47,NU
18
proskunhswsin rell || proskunhsousin P47A,C,NU
19
kai ta eidwla rell || 13 TR || --- P47
20
kai ta calka f35 M b,d,e,hpt P47()A,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR || 13 Me1/6,h2/5,i1/4 || --- M a,f,g,ipt
21
dunatai f35 Ma,e1/4,f,gpt,i1/3 P47,CP,RP,HF,OC,TR || dunantai Ma1/4,b,d,e,gpt,h,i2/3 P85,115A,C,NU
22
farmakeiwn f35 M d,e,h2/3,i RP,OC,TR || farmakiwn M d1/5,e1/4,gpt A,CP || farmakwn M a,b,f,gpt,h1/3 P47C,HF,NU
23
eidon f35 M a,d,e2/5,f,ipt CP,RP,HF || 1 allon M b,e3/5,g,h,ipt P47A,C,OC,NU,TR (OC is in small print.)
24
h irij f35 Ma,b,f,gpt,h2/3,i P47,115vid(A)(C)CP,RP,HF,OC,NU || 2 M e,gpt,h1/3,i1/4 TR || irin M d || 1 qrix
25
autou rell || --- TR
26
eicen f35 M d,e,gpt,h2/5,i1/3 CP,TR || ecwn M a,b,f,gpt,h3/5,i2/3 A,C,RP,HF,OC,NU
16
Revelation

eqhken ton poda autou ton dexion epi thj qalasshj(3 ton de euwnumon epi thj ghj(4 3 kai
ekraxen fwnh megalh( w`sper lewn mukatai) Kai o`te ekraxen( elalhsan ai` e`pta brontai taj
e`autwn fwnaj) 4 Kai o`te elalhsan ai` e`pta brontai5 emellon6 grafein\ kai hkousa fwnhn ek
tou ouranou legousan(7 ~~Sfragison a[[ elalhsan ai` e`pta brontaiVV( kai ~~Meta tauta
grafeijVV)8 5 Kai o` aggeloj o]n eidon e`stwta epi thj qalasshj kai epi thj ghj hren thn
ceira autou thn dexian9 eij ton ouranon 6 kai wmosen en10 tw zwnti eij touj aiwnaj twn
aiwnwn( o]j ektisen ton ouranon kai ta en autw( kai thn ghn kai ta en auth( kai thn
qalassan kai ta en auth( o`ti cronoj ouketi estai\11 7 allV12 en taij h`meraij thj fwnhj tou
e`bdomou aggelou( o`tan mellh salpizein( telesqh13 to musthrion tou Qeou( o[14 euhggelisato15
touj doulouj autou touj profhtaj)16
8 Kai h` fwnh h]n hkousa ek tou ouranou palin lalousa17 metV emou kai legousa18
~~~Upage( labe to biblidarion19 to anewgmenon20 en th ceiri tou21 aggelou tou e`stwtoj epi
thj qalasshj kai epi thj ghj)VV 9 Kai aphlqon22 proj ton aggelon legwn autw( ~~Doj23 moi
to biblidarionVV)24 Kai legei moi ~~Labe kai katafage auto\ kai pikranei sou thn koilian(
allV en tw stomati sou estai gluku w`j meli)VV 10 Kai elabon to biblidarion25 ek thj ceiroj
tou aggelou kai katefagon auto( kai h=n en tw stomati mou w`j meli gluku) Kai o`te efagon
auto epikranqh h` koilia mou) 11 Kai legei26 moi( ~~Dei se palin profhteusai epi laoij( kai
epi27 eqnesin kai glwssaij kai basileusin polloij)VV

1
biblidarion f35 M d,e1/3,gpt,h,i3/5 CP || biblaridion M e2/3 A,C,NU,TR || biblion Ma,b,f,gpt,i2/5 P47,RP,HF,OC
2
anewgmenon f35 M a,d,e1/4,f,gpt,h2/3,i CP,RP,HF,OC,TR || hnewgmenon M b,e,gpt,h1/3 P47C,NU || --- A
3
thj qalasshj rell || thn qalassan TR
4
thj ghj rell || thn ghn TR
5
brontai rell || 1 taj fwnaj eautwn TR
6
emellon f35 Mapt,b,d,e3/5,f,g,ipt ,CP,RP,HF,OC,TR || hmellon M apt,e2/5,h,ipt A,C,NU || kai hmellon auta P47
7
legousan rell || legoushj P47 || 1 moi TR
8
meta tauta grafeij f35 M d2/3,e3/5,i1/4 CP || mh 2 grayhj M e1/4 TR || mh auta grayhj M a,b,d1/3,e1/6,f,g,h,i A,C,RP,HF,OC,NU
(The text has been generally misunderstood since the beginning. Having been told to seal what the thunders uttered, why would
John be told he would write it later? So many copyists altered the text, reinforcing the prohibition. However, I take it that the
voice was giving two unrelated instructions: not to record the thunders; and to put his notebook aside until laterhe is going to
be busy interacting with the angel and eating a book, and the voice doesnt want him to be distracted by trying to write at the
same time.)
9
thn dexian rell || --- M e1/3 A,TR
10
en f35 M d,e,f2/3,gpt,h2/5,ipt A,C,CP,OC,NU,TR || --- M a,b,e2/7,f1/3,gpt,h3/5,ipt P47,RP,HF
11
ouketi estai rell || 1 estin || ouk 2 eti M e1/3 TR
12
all rell || alla TR
13
telesqh f35 Ma1/6,e1/6 CP || kai 1 M d,e,gpt(pt) TR || kai etelesqh Ma,b,f,h,i P47A,C,RP,HF,OC,NU (The subjunctive is
presumably correct; the indicative doesnt fit; the kai could be emphatic, otherwise it doesnt fit either.)
14
o f35 M d,e1/3 CP || wj M a,b,e2/3,f,g,h,i P47A,C,RP,HF,OC,NU,TR
15
euhggelisato f35 M d CP || euhggelisen M a,b,ept,f,g,h,i A,C,RP,HF,OC,NU,TR || euhggelhse Me1/3 (I take it that this is an
instance of the double accusative with the passive voice [see the related variant sets above and below]; render which was
announced to His slaves.)
16
touj doulouj autou touj profhtaj f35 M a,b,f,g,h1/3,i2/3 CP,RP,HF,OC || toij 3 douloij toij profhtaij M d || 1
eautou 245 M e2/3,h3/5 A,C,NU || 1 eautou 2 kai 45 P47 || toij eautou douloij toij profhtaij M e1/3,i1/3 TR
17
lalousa rell || lalousan M e1/3 A,C,NU
18
legousa rell || legousan Me1/3 A,C,NU
19
biblidarion f35 Ma,b,d,e1/4,f,g,hpt,i CP,RP,HF,OC || biblaridion M e ,TR || biblion M h2/5 A,C,NU
20
anewgmenon f35 M a,d,e1/3,f,g,h,i P47,CP,RP,HF,OC || hnewgmenon M b,e2/3 A,C,NU,TR
21
tou rell || --- TR
22
aphlqon rell || aphlqa M g1/3 P47A,OC,NU
23
doj f35 M d,e,h3/5,i1/4 CP,TR || dounai M a,b,f,g,h2/5,i P47A,C,RP,HF,OC,NU
24
biblidarion f35 Ma,b,d,e1/3,f,g,h1/3,i CP,RP,HF,OC || biblaridion Me2/3 P85,115C,NU,TR || biblion M h3/5 P47 || biblarion A
25
biblidarion f35 M d,e1/4,hpt,i3/5 CP || biblion Ma,b,f,g,hpt,i2/5 ,RP,HF,OC || biblaridion Me A,C,NU,TR
26
legei f35 M d,e,fpt,gpt,h3/5,ipt CP,TR || legousin M a,b,fpt,gpt,h2/5,ipt P47A,RP,HF,OC,NU (Where is the subject for the plural verb?)
27
epi f35 M a,b,d,f,g,ipt CP,RP,HF || --- M a1/6,e,h,ipt P47A,C,OC,NU,TR
17
Revelation

[The two witnesses]


11)1 Kai edoqh moi kalamoj o`moioj r`abdw) Kai ei`sthkei o` aggeloj legwn1 ~~Egeirai2
kai metrhson ton naon tou Qeou kai to qusiasthrion( kai touj proskunountaj en autw)
2 Kai thn aulhn thn exwqen3 tou naou ekbale exwqen(4 kai mh authn metrhshj( o`ti edoqh
toij eqnesin\ kai thn polin thn a`gian pathsousin mhnaj tessarakonta duo)5 3 Kai dwsw
toij dusin martusin mou( kai profhteusousin h`meraj ciliaj diakosiaj e`xhkonta(
peribeblhmenoi sakkouj)VV
4 Ou`toi eisin ai` duo elaiai( kai ai` duo lucniai ai` enwpion tou Kuriou6 thj ghj
e`stwsai)7 5 Kai ei tij autouj qelei8 adikhsai( pur ekporeuetai ek tou stomatoj autwn kai
katesqiei touj ecqrouj autwn) Kai ei tij qelei autouj adikhsai(9 ou`twj10 dei auton
apoktanqhnai) 6 Ou`toi ecousin exousian kleisai ton ouranon11 i`na mh u`etoj brech taj
h`meraj12 thj profhteiaj autwn\13 kai exousian ecousin epi twn u`datwn strefein auta eij
ai`ma( kai pataxai thn ghn en pash plhgh( o`sakij ean qelhswsin)14
7 Kai o`tan teleswsin thn marturian autwn to Qhrion to anabainon ek thj Abussou
poihsei metV autwn polemon( kai nikhsei autouj kai apoktenei autouj 8kai ta ptwmata15
autwn epi thj plateiaj thj polewj thj megalhj $h`tij kaleitai pneumatikwj Sodoma kai
Aiguptoj%( o`pou kai16 o` Kurioj autwn17 estaurwqh)
9 Kai blepousin18 ek twn lawn kai fulwn kai glwsswn kai eqnwn ta ptwmata19
autwn h`meraj treij20 h`misu( kai ta ptwmata autwn ouk afhsousin21 teqhnai eij mnhma)22
10 Kai oi` katoikountej epi thj ghj cairousin23 epV autoij( kai eufranqhsontai24 kai dwra
pemyousin25 allhloij( o`ti ou`toi oi` duo profhtai ebasanisan touj katoikountaj epi thj ghj)

1 35 b c d a,e,f,g,h,i 47
kai eisthkei o aggeloj legwn f M ,CP || 1 fwnh legousa M || 5 M P A,RP,HF,OC,NU,TR || legei (I
take it that the angel shifted position, perhaps with both feet on landhis legs had been spread or straddled, now he stands
normally.)
2
egeirai f35 Mapt,b2/3,dpt,e1/3,fpt,h CP,RP,TR || egeire M apt,b1/3,dpt,ept,fpt,g,i P47A,HF,OC,NU || egeiron Me1/6
3
exwqen rell || eswqen M b,e1/3
4
exwqen f35 M b,d,ept,h2/3 A,CP,NU || exw M a,ept,f,g,h1/3,i P47,RP,HF,OC,TR || esw
5
tessarakonta duo M a1/4,b,c1/8,d1/3,e2/5,f1/3,g1/3,h,ipt ()CP,OC,TR || 1 kai 2 M a,f2/3,g2/3,h1/4,i1/3 (A)RP,HF([NU]) || mb f35 M d2/3,e3/5,i1/6 P47
6
kuriou f35 Ma,b,e1/4,f,g,h,i (A)C,CP,RP,HF,OC,NU || qeou M d,e,i1/4 TR
7
estwsai f35 M a1/3,d,e,g2/3,h,i2/3 CP,RP,OC,TR || estwtej M a2/3,b,f,g1/3,i1/3 A,C,HF,NU
8
autouj qelei rell || 21 M b || 1 qelh TR || 1 qelhsei P47
9
qelei autouj adikhsai f35 M a,b,e1/6,f,g2/3,h1/4,i2/3 C,CP,RP,HF,OC || 213 M e2/3 || 2 qelh 1 M e1/4,g1/3 TR || 12 apoktenai M d
h 47
|| qelhsh 23 M A,NU || qelhsh 32 (P )
10
outwj rell || outw [30 assorted mss] OC,TR || --- A
11
exousian kleisai ton ouranon f35 M d,e,h1/5,i2/5 ,CP,TR || thn 1234 M h3/5 P47(A,C)NU || 3412 M a,b,f,g,i3/5 RP,HF || 1342
OC
12
uetoj brech taj hmeraj f35 Ma,b,d2/3,e3/5,f,g,hpt(pt),i2/3 P47A,C,CP,RP,HF,OC,NU || 1 brecei 34 M d1/3,i1/3 || 21 en taij
hmeraij M e1/4 || 21 en hmeraij TR
13
thj profhteiaj autwn rell || 312 M ept TR
14
en (--- P47,TR) pash plhgh osakij $wsakij M e1/3) ean $an M h,i1/4 C) qelhswsin $qelhsousin C; qelwsin P47) f35
d,e,h,i1/4 47 gpt a,b,f,g,i
M (P )A(C)CP,OC,NU(TR) || 4 (wsakij M ) 56123 M RP,HF
15 35 b,d,e,g1/3,h3/5,ipt 47 a,f,g2/3,h2/5,ipt
ta ptwmata f M P ,CP,TR || to ptwma M A,C,RP,HF,OC,NU (The plural is presumably correct.)
16
kai f35 M a,d,e1/5,f,g2/3,h,i3/5 A,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR || --- M b,e,g1/3,i2/5 P47
17
autwn rell || hmwn TR || --- P47
18
blepousin rell || bleyousin TR
19
ta ptwmata f35 M d,e,h3/5,ipt CP,TR || to ptwma M a,b,f,g,h2/5,ipt P47(A)C,RP,HF,OC,NU (The plural is presumably still correct.)
20
treij f35 Ma,b,e,f,g,h2/5,i CP,RP,HF || 1 kai M d,e1/5,h3/5 P47(A,C)OC,NU,TR (hmisu following a numeral occurs both with and
without the intervening kai since ancient times.)
21
afhsousin f35 M a,b,ept,f,g,hpt,i CP,RP,HF,OC,TR || afiousin M d,ept,hpt A,C,NU
22
mnhma rell || mnhmata TR || mnhmion C
23
cairousin rell || carousin TR
24
eufranqhsontai f35 Ma,b,e1/4,f,g,hpt,i CP,RP,HF,OC,TR || eufrainontai M d,e,hpt P47(A)C,NU
25
pemyousin f35 M d1/5,e,gpt,h A,C,CP,OC,NU,TR || pempousin M d || dwsousin Ma,b,e1/6,f,gpt,i RP,HF (send is stronger than
give.)

18
Revelation

11 Kai meta1 treij h`meraj kai h`misu pneuma zwhj ek tou Qeou eishlqen epV autouj2
kai esthsan epi touj podaj autwn( kai foboj megaj epepesen3 epi touj qewrountaj autouj)
12 Kai hkousa4 fwnhj megalhj ek tou ouranou legoushj5 autoij( ~~Anabhte6 w`deVV Kai
anebhsan eij ton ouranon en th nefelh( kai eqewrhsan autouj oi` ecqroi autwn) 13 Kai en7
ekeinh th h`mera8 egeneto seismoj megaj kai to dekaton thj polewj epesen( kai apektanqhsan
en tw seismw onomata anqrwpwn ciliadej e`pta) Kai oi` loipoi emfoboi egenonto kai edwkan
doxan tw Qew tou ouranou)%
14 ~H ouai h` deutera aphlqen) ~H ouai h` trith( idou(9 ercetai tacu
[The seventh trumpet]
15 Kai o` e`bdomoj aggeloj esalpisen( kai egenonto fwnai megalai en tw ouranw
legousai10 ~~Egeneto h` basileia11 tou kosmou tou Kuriou h`mwn kai tou Cristou autou( kai
basileusei eij touj aiwnaj twn aiwnwn!VV 16 Kai oi` eikosi tessarej12 presbuteroi( oi`13
enwpion14 tou Qeou kaqhmenoi15 epi touj qronouj autwn( epeson16 epi ta proswpa autwn kai
prosekunhsan tw Qew 17 legontej ~~Eucaristoumen soi( Kurie o` Qeoj o` Pantokratwr( o` wn
kai o` h=n kai o` ercomenoj(17 o`ti eilhfaj thn dunamin sou thn megalhn kai ebasileusaj)
18 Kai ta eqnh wrgisqhsan( kai hlqen h` orgh sou( kai o` kairoj twn nekrwn18 kriqhnai kai
dounai ton misqon toij douloij sou toij profhtaij( kai toij a`gioij kai19 toij foboumenoij
to onoma sou( toij mikroij kai toij megaloij(20 kai diafqeirai touj diafqeirantaj21 thn
ghn)VV 19 Kai hnoigh22 o` naoj tou Qeou23 en tw ouranw( kai wfqh h` kibwtoj thj diaqhkhj
tou Kuriou24 en tw naw autou) Kai egenonto astrapai kai fwnai kai brontai25 kai calaza
megalh)

1 35 a1/5,d2/5,e3/5,h2/5,i2/5 a,b,d3/5,e2/5,f,g,h3/5,i3/5 47
meta f M ,CP || 1 taj M P A,C,RP,HF,OC,NU,TR (One would expect the article, except
that it is this resurrection that defines the time the bodies were in the street.)
2
ep autouj f35 Ma1/6,d1/4,gpt,ipt CP,TR || eij 2 M a,b,e1/3,f,gpt,ipt P47,RP,HF,OC || en autoij M d,e1/6,h1/3 A,NU || autoij M ept,hpt C
(epi with the accusative emphasizes that the breath had just arrived.)
3
megaj epepesen f35 Ma1/3,e1/3,g,hpt,ipt A,C,CP,OC,NU || 21 M d2/3 || 1 epesen Ma2/3,b,e2/3,f,hpt,ipt P47,RP,HF,TR
4
hkousa f35 Ma,b,d,e,f,g,hpt,i P47CP,RP,HF,OC || hkousan A,C[+ 4 mss]NU,TR || akousontai M hpt
5
fwnhj megalhj . . . legoushj f35 M d,e,h1/3,i1/5 P47C,CP,NU || fwnhn megalhn . . . legousan M a,b,f,g,h,i P115A,RP,HF,OC,TR
6
anabhte rell || anabate P47A,C,NU
7
kai en f35 M b,d,e,gpt,h3/5,ipt P47A,C,CP,RP,OC,NU,TR || 2 M a,f,gpt,h2/5,ipt HF
8
hmera f35 M a,b,d,e1/4,f,g,h1/5,i CP,RP,HF,OC || wra M e,h,i1/4 A,C,NU,TR
9
h ouai h trith idou f35 M a,b,e1/6,f,gpt,i CP,RP,HF,OC || 51234 M e1/3,gpt,h ()A,C,NU,TR || 5342 M d || 1234 M e1/4 || 342
e1/5
M
10
legousai f35 Mapt,b,d,e,f,gpt,h,i P47,115C,CP,RP,OC,TR || legontej Mapt,f1/4,gpt A,HF,NU (The subject of the verb is voices, fem.
pl.)
11
egeneto h basileia ()rell || egenonto ai basileiai Me,g1/3 TR
12
oi eikosi tessarej Mapt,b,c1/5,d1/3,e2/3,f,hpt,i C,CP,RP,HF,OC,NU || 1 kd , f35 M apt,d2/3,e1/3,g,h1/3 P47 || 12 kai 3 TR || 23 A
13
oi rell [NU] || --- M e,gpt,h1/4 P47A
14
enwpion f35 M d,e,h,i1/3 P47A,C,CP,NU,TR || 1 tou qronou M a,b,f,g,i2/3 RP,HF,OC (OC is in small print.)
15
kaqhmenoi f35 M d,e,f1/5,hpt P1150308A,CP,RP,NU,TR || oi kaqhntai Ma,b,f,g,i ,HF,OC || kaqhntai M hpt P47C
16
epeson f35 M apt,b2/3,d,ept,f,h,i2/3 CP,RP,HF || epesan M apt,b1/3,ept,g,i1/3 P47A,C,OC,NU,TR
17
kai o ercomenoj f35 M d,e1/6,hpt,i1/3 CP,OC,TR || 1 P47,1150308C || --- M a,b,e,f,g,hpt,i2/3 A,RP,HF,NU (OC is in small print.)
18
nekrwn rell || eqnwn M hpt OC
19
kai rell || --- M d,e OC
20
toij mikroij kai toij megaloij rell || touj mikrouj 3 touj megalouj (P47)A,C,NU
21
diafqeirantaj f35 Ma1/6,b,d1/5,fpt,gpt,ipt C,OC || diafqeirontaj Ma,c1/5,d,ept,fpt,gpt,h,ipt P47A,CP,RP,HF,NU,TR || fqeirontaj M ept
(The context calls for the aorist tense, but this verb usually appears in the 2nd aorist, so the unfamiliar 1st aorist was changed to
the present, a change of just one letter. The aorist receives some attestation from all nine groups, which means that it was not
invented in the middle agesif the present were original, why would copyists from all traditions change it to an unfamiliar form?
Hoskier lists nine variants.)
22
hnoigh f35 M b,d,e,gpt,h P47A,C,CP,RP,OC,NU,TR || hnoicqh M a,f,gpt,i HF || hnugh
23
qeou rell || 1 o M b,h A,C,OC,NU
24
tou kuriou f35 M a,f,gpt(pt),i P47,CP,RP,HF || 1 qeou M h1/4 || autou M b,d,e,hpt A,C,NU,TR || 2 OC
25
fwnai kai brontai f35 M a,f,g,ipt CP,RP,HF || 1232 seismoj Me,h2/3,ipt A,C,OC,NU,TR || 3212 seismoj M (b),d,h1/3
19
Revelation

[Parenthesispartly historical]
[The woman, the Child, the dragon]
12)1 Kai shmeion mega wfqh en tw ouranw gunh peribeblhmenh ton h`lion( kai h`
selhnh u`pokatw twn podwn authj( kai epi thj kefalhj authj stefanoj asterwn dwdeka)
2 Kai en gastri ecousa1 ekrazen wdinousa2 kai basanizomenh tekein)
3 Kai wfqh allo shmeion en tw ouranw kai idou( drakwn megaj purroj(3 ecwn
kefalaj e`pta kai kerata deka( kai epi taj kefalaj autou e`pta diadhmata)4 4 Kai h` oura
autou surei to triton twn asterwn tou ouranou kai ebalen autouj eij thn ghn)
Kai o` drakwn e`sthken enwpion thj gunaikoj thj melloushj tiktein(5 i`na o`tan tekh
to Teknon authj katafagh) 5 Kai eteken Ui`on( arrena(6 o]j mellei poimainein panta ta eqnh
en7 r`abdw sidhra) Kai h`rpagh8 to Teknon authj proj ton Qeon( kai proj9 ton qronon
autou) 6 Kai h` gunh efugen eij thn erhmon o`pou ecei ekei10 topon h`toimasmenon apo11 tou
Qeou( i`na ekei ektrefwsin12 authn h`meraj ciliaj diakosiaj e`xhkonta)
[Satan excluded from heaven]
7 Kai egeneto polemoj en tw ouranw\ o` Micahl kai oi` aggeloi autou tou
polemhsai13 meta14 tou drakontoj\ kai o` drakwn epolemhsen( kai oi` aggeloi autou( 8 kai ouk
iscusen(15 oude16 topoj eu`reqh autw17 eti en tw ouranw) 9 Kai eblhqh o` drakwn o` megaj( o`
ofij18 o` arcaioj( o` kaloumenoj Diaboloj kai19 Satanaj( o` planwn thn oikoumenhn o`lhn\
eblhqh eij thn ghn( kai oi` aggeloi autou metV autou20 eblhqhsan) 10 Kai hkousa fwnhn
megalhn en tw ouranw legousan21 ~~Arti egeneto h` swthria kai h` dunamij( kai h` basileia
tou Qeou h`mwn kai h` exousia tou Cristou autou( o`ti kateblhqh22 o` kathgoroj23 twn
adelfwn h`mwn( o` kathgorwn autwn24 enwpion tou Qeou h`mwn h`meraj kai nuktoj) 11 Kai
autoi enikhsan auton dia to ai`ma tou Arniou kai dia ton logon thj marturiaj autwn( kai

1
ecousa rell || 1 kai C,NU || ecousan kai P47
2
ekrazen $ekraxen Ma1/5,b1/3,gpt% wdinousa f35 Ma,b,e1/4,f,g,i (C)CP,RP,HF,OC || krazei 2 M
d,ept,h 47
(P )(A)(NU)TR || 2 krazei
e1/5
M
3 35 d1/3,e1/3,i1/5 d2/3,e2/3,h1/5 a1/6,fpt,gpt,h2/5,i1/4 47,115
megaj purroj f M A,CP,NU,TR || 1 puroj M || 21 M P ,OC || puroj 1
a,bpt,fpt,gpt,h1/3,ipt 35
M C,RP,HF (All the families have some division; the evidence for the word order looks like this: great, fiery f
a1/8,b1/5,d,e,h1/3,i1/5 a,b,e1/6,f,g,h2/3,i 47,115 35
M A; fiery, great M P C. The evidence for the spelling looks like this: purroj f
a1/4,b1/3,d1/3,e2/5,fpt,gpt,hpt,ipt 47,115 a,b2/3,d2/3,e3/5,fpt,gpt,hpt,ipt
M P A; puroj M C.)
4
epta diadhmata rell || 21 TR || diadhmata M ept
5
tiktein f35 M h1/4 CP || tekein Ma,b,d,e,f,g,h,i A,C,RP,HF,OC,NU,TR (Representatives of M a,d,e join f35.)
6
arrena rell || arsen A,C,NU || arsena M ept,hpt
7
en rell || --- M dpt,ept,h1/3 C
8
hrpagh f35 M a1/7,i1/4 ,CP || hrpasqh M a,b,d,e,f,g,h,i P47A,C,RP,HF,OC,NU,TR (Both are passive indicative, the choice being
between 2nd or 1st aorist.)
9
proj rell || --- M e TR
10
ekei rell || --- M e1/3,hpt C,TR
11
apo f35 M d1/4,e,h P47A,C,CP,OC,NU,TR || upo M a,b,d,f,g,i RP,HF
12
ektrefwsin f35 M a,f,g,i2/3 CP,RP,HF || trefwsin M a1/5,b,d,e,h,i1/3 A,OC,NU,TR || trefousin M e1/5 C
13
tou polemhsai f35 M h1/3,i1/3 A,C,CP,OC,NU || 2 M a,b,d,e,f,g,h2/3,i2/3 P47,RP,HF || epolemhsan TR (Render were to fight; the
dragon knew that Michael had received the order, so he decided to get in the first blow.) (OC is in small print.)
14
meta rell || kata TR
15
iscusen f35 Ma,b,f,g,i A,CP,RP,HF,OC,NU || iscusan M a1/6,d,e,h P47C,TR || iscusan proj auton
16
oude rell || oute M e TR
17
eureqh autw f35 Ma,b,e1/5,f,g,h1/5,i2/3 CP,RP,HF,OC || 1 autwn M e,h3/5,i1/3 A,C,NU,TR || autwn 1 M d,h1/5 P47 || 1
18
o megaj o ofij rell || 3412 M a1/10,h1/4 OC
19
kai f35 M a,b,d,e1/6,f,g,h1/5,i2/3 CP,RP,HF || 1 o M e,h,i1/3 A,C,OC,NU,TR || o (OC is in small print.)
20
met autou rell || --- M (d)e
21
en tw ouranw legousan rell || 4123 M ept TR
22
kateblhqh f35 Me,g1/3,i1/3 CP,TR || eblhqh Ma,b,d,f,g2/3,h,i2/3 P47A,C,RP,HF,OC,NU (Since the simple form of the verb has
already occurred three times in the verse above, there may have been assimilation to it. If I were that voice I would cheerfully
use the heightened form!)
23
kathgoroj rell || kathgwr A,NU
24
autwn f35 M a,b,e2/5,f,g,h2/3,i C,CP,RP,HF,OC,TR || autouj M d,e3/5,g1/4,h1/3 P47A,NU
20
Revelation

ouk hgaphsan thn yuchn autwn( acri qanatou) 12 Dia touto eufrainesqe( oi`1 ouranoi( kai
oi` en autoij skhnountej! Ouai th gh kai th qalassh!2 o`ti katebh o` diaboloj proj u`maj ecwn
qumon megan( eidwj o`ti oligon kairon ecei)VV
[Satan persecutes the woman]
13 Kai o`te eiden o` drakwn o`ti eblhqh eij thn ghn( ediwxen thn gunaika h`tij eteken
ton arrena)3 14 Kai edoqhsan th gunaiki4 duo pterugej tou aetou tou megalou( i`na pethtai
eij thn erhmon( eij ton topon authj( o`pwj trefhtai5 ekei kairon kai kairouj kai h`misu
kairou( apo proswpou tou ofewj) 15 Kai ebalen o` ofij ek tou stomatoj autou opisw thj
gunaikoj6 u`dwr w`j potamon( i`na authn potamoforhton poihsh)7 16 Kai ebohqhsen h` gh th
gunaiki( kai hnoixen h` gh to stoma authj kai katepien ton potamon o]n ebalen o` drakwn ek
tou stomatoj autou) 17 Kai wrgisqh o` drakwn epi th gunaiki kai aphlqen poihsai polemon
meta twn loipwn tou spermatoj authj( twn thrountwn taj entolaj tou Qeou kai econtwn
thn marturian Ihsou)8
[Various Vignettes]
[A beast from the sea]
13)1 Kai estaqhn9 epi thn ammon thj qalasshj( kai eidon ek thj qalasshj Qhrion
anabainon( econ kerata deka kai kefalaj e`pta(10 kai epi twn keratwn autou deka diadhmata
kai epi taj kefalaj autou onomata11 blasfhmiaj) 2 Kai to Qhrion o] eidon h=n o`moion12
pardalei( kai oi` podej autou w`j arktou(13 kai to stoma autou w`j stoma leontoj) Kai edwken
autw o` drakwn thn dunamin autou kai ton qronon autou kai exousian megalhn) 3 Kai14 mian
ek15 twn kefalwn autou w`sei16 esfagmenhn eij qanaton( kai h` plhgh tou qanatou autou
eqerapeuqh) Kai eqaumasen17 o`lh h` gh opisw tou Qhriou)
4 Kai prosekunhsan tw drakonti18 tw dedwkoti19 thn20 exousian tw Qhriw\ kai
prosekunhsan tw Qhriw21 legontej( ~~Ti,j o`moioj tw Qhriw( kai22 ti,j dunatoj23 polemhsai
autou?VV 5 Kai edoqh autw stoma laloun megala( kai blasfhmian\24 kai edoqh autw exousia
polemon poihsai25 mhnaj tessarakonta duo)26 6 Kai hnoixen to27 stoma autou eij
1
oi f35 Ma1/6,b1/4,d,e2/3,h2/3,ipt A,CP[NU]TR || --- M a,b,e1/3,f,g,h1/3,ipt C,RP,HF,OC
2
th gh kai th qalassh f35 Ma,b,e1/3,f,g,hpt,i CP,RP,HF || thn ghn 3 thn qalassan M d,e2/5,hpt ()C,OC,NU || toij katoikousi
thn ghn 3 thn qalassan M e1/4 TR || thn agaphn 3 thn qalassan A
3
arrena rell || arsena M hpt C,NU || arsenan A
4
gunaiki f35 M a,b,e1/3,f,gpt,hpt,i P47,CP,RP,HF,OC,TR || 1 ai M d,e2/3,gpt,hpt A,C,NU
5
opwj trefhtai f35 Ma,b,e1/3,f,g,i2/3 CP,RP,HF,OC || opou trefetai Ma1/6,d,e2/3,hpt P47A,C,NU,TR
6
ek tou stomatoj autou opisw thj gunaikoj (P47)rell || 5671234 M e1/3 TR
7
authn potamoforhton poihsh rell || 312 C || tauthn 23 M e TR
8
ihsou rell || tou 1 M e1/3,gpt CP || tou qeou || tou 1 cristou TR
9
estaqhn rell || estaqh P47A,C,NU
10
kerata deka kai kefalaj epta rell || 45312 TR
11
onomata f35 Ma,b,e1/4,f,g,h3/5,i A,CP,RP,HF,OC[NU] || onoma M d,e,h2/5 P47C,TR
12
hn omoion f35 Ma,f,g,h,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR || 21 M b,d || 2 M e P47
13
arktou f35 M d1/3,e1/4,gpt,hpt,i1/3 CP,TR || arkou M a,b,d2/3,e,f,gpt,hpt,i2/3 P47A,C,RP,HF,OC,NU
14
kai rell || 1 eidon TR
15
ek rell || --- M e TR
16
wsei f35 Ma,b,f,g,i2/3 CP,RP,HF || wj M d,e,h,i1/3 P47A,C,OC,NU,TR
17
eqaumasen f35 Ma,b,e1/4,f,g,h,i ,CP,RP,HF,OC || eqaumasqh en M d2/3,e TR || eqaumasqh M d1/5 P47A,NU || eqaumastwqh C
18
tw drakonti rell || ton drakonta ,TR
19
tw dedwkoti f35 Ma.e1/4,f,g,i CP,RP,HF,OC || oti edwken M b,d,ept,h P47A,C,NU || oj edwken Me1/4 TR
20
thn rell || --- TR
21
kai prosekunhsan tw qhriw rell || 12 to qhrion M d A,TR || --- M ept || P47 omits a further four words
22
kai f35 M a1/5,b,d,e,h,ipt P47A,C,CP,RP,NU || --- M a,f,g,ipt HF,OC,TR
23
dunatoj f35 M a,f,g,i CP,RP,HF || dunatai M a1/5,b,d,e,h P47A,C,OC,NU,TR
24
blasfhmian f35 M a,e3/5,f,gpt,i1/4 CP,RP,HF,OC || blasfhma M b,d,e1/5,h2/5,i1/4 A || blasfhmiaj M a1/7,e1/5,h1/3,ipt P47C,NU,TR ||
blasfhmiai M g1/3,h1/5
25
exousia polemon poihsai f35 Ma,b,ept,f,g,i2/3 CP,RP,HF,OC || 13 M d,ept,h,i1/3 P47A,C,NU,TR || 3 o qelei
26
tessarakonta duo rell || tesserakonta 2 C || 1 kai 2 M gpt (A)[NU] || mb M d,e1/3,h1/4 P47
27
to rell || --- M a1/3,fpt
21
Revelation

proj ton Qeon( blasfhmhsai to onoma autou kai thn skhnhn autou( touj2 en tw ouranw
skhnountaj) 7 Kai edoqh autw poihsai polemon3 meta twn a`giwn kai nikhsai autouj) Kai
edoqh autw exousia epi pasan fulhn4 kai glwssan kai eqnoj) 8 Kai proskunhsousin autw5
pantej oi` katoikountej epi thj ghj( w`n ou6 gegraptai to onoma7 en tw Bibliw8 thj Zwhj
tou Arniou( tou esfagmenou apo katabolhj kosmou)
9 Ei tij ecei ouj( akousatw) 10 Ei tij ecei aicmalwsian( u`pagei\9 ei tij en macaira
apoktenei(10 dei auton en macaira11 apoktanqhnai) ~Wde estin h` u`pomonh kai h` pistij twn
a`giwn)
[A beast from the land]
11 Kai eidon allo qhrion anabainon ek thj ghj( kai eicen kerata duo12 o`moia arniw
kai elalei w`j drakwn) 12 Kai thn exousian tou prwtou Qhriou pasan poiei enwpion autou\
kai epoiei13 thn ghn kai touj en auth katoikountaj14 i`na proskunhswsin15 to Qhrion to
prwton( ou- eqerapeuqh h` plhgh tou qanatou autou) 13 Kai poiei shmeia megala( kai pur
i`na16 ek tou ouranou katabainh17 epi18 thn ghn enwpion twn anqrwpwn) 14 Kai plana touj
emouj(19 touj katoikountaj epi thj ghj( dia ta shmeia a] edoqh autw poihsai enwpion tou
Qhriou( legwn toij katoikousin epi thj ghj poihsai eikona tw qhriw( o] eicen20 thn
plhghn21 thj macairaj kai ezhsen)22 15 Kai edoqh autw pneuma dounai23 th eikoni tou
Qhriou( i`na kai lalhsh h` eikwn tou Qhriou( kai poihsh24 o`soi25 ean26 mh proskunhswsin th
eikoni27 tou Qhriou i`na28 apoktanqwsin) 16 Kai poiei pantajtouj mikrouj kai touj
megalouj( kai touj plousiouj kai touj ptwcouj( kai touj eleuqerouj kai touj doulouji`na
1
eij blasfhmian rell || 1 blasfhmiaj M b A,C,NU || blasfhmhsai P47
2
touj f35 Ma,b,f,g,hpt,ipt A,C,RP,HF,OC,NU || kai 1 M a1/5,d,e,hpt,ipt CP,TR || --- P47
3
poihsai polemon f35 Ma,d,e1/6,f,g,h,i ,CP,RP,HF,NU || 21 M b OC,TR || --- M e P47A,C (These MSS omit the whole first
compound clause.)
4
fulhn f35 M e2/3 P47,CP,TR || 1 kai laon M a,b,d,e1/3,f,g,h,i A(C)RP,HF,OC,NU
5
autw f35 M a1/5,d1/5,e,gpt,h3/5,i2/3 ,CP,RP,TR || auton M a,b,d,f,gpt,h2/5,i1/3 P47A,C,HF,OC,NU
6
wn ou rell || 1 oute M a2/3,g1/4 || ou ou C,NU || 1 || ouai A
7
to onoma f35 Ma,b,ept,f,g,i CP,RP,HF,OC || 12 autou M h2/5 A,C,NU || ta onomata M d,ept,i1/4 TR || ta onomata autwn M
h2/5

47
P
8
tw bibliw P115rell || 2 C || biblw [+ 11 assorted mss] || th biblw M e1/3 P47v,TR
9
ecei aicmalwsian upagei f35 Ma,e1/6,f,gpt,i CP,RP,HF || eij 23 M d,ept,h C || 2 sunagei Me1/3 || 2 sunagei eij 23 TR || eij
b gpt
2 eij 23 A,NU || eij 2 apagei eij 23 M OC || aicmalwtizei eij 23 M || 5 other readings (Render, if anyone has
captivity, he goes awayanyone who has been appointed to captivity will certainly be taken away; being less than transparent
the Text gave rise to evasive action.)
10
apoktenei $&einei Md2/3 ; -ennei Mbpt,h1/4 OC) f35 M a1/5,b,d,e,g,h,ipt ()C,CP,RP(OC)TR || --- M a,f,ipt HF || apoktanqhnai A,NU
(OC is in small print.)
11
en macaira f35 M b,d,e,g,h (A,C)CP,RP,OC(NU)TR || --- M a,f,i HF
12
duo f35 Ma1/4,b,d,e,g,h,i2/7 (P47)A,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR || --- M a,f,i (OC is in small print.)
13
epoiei f35 M a,e1/6,f,g1/4,h1/3,ipt CP,RP,HF || poiei M d,e,g,h,ipt P47A,C,OC,NU,TR || poihsei M b
14
en auth katoikountaj rell || 312 C,TR
15
ina proskunhswsin rell || 1 proskunhsousin P47A,C,NU || proskunin
16
kai pur ina f35 Ma,f,g,i CP,RP,HF,OC || 312 poih M ept,h A(C)NU,TR || 312 poiei Mept || 312 poihsh M b P47 || 3
en planh poih 2 M d
17
ek tou ouranou katabainh f35 Ma,f,(g),i CP,RP,HF,OC || 123 katabhnai M b P47 || 123 katabainein M d,hpt A(C)NU ||
e,hpt
katabainein 123 M ,TR
18
epi f M P ,CP,RP,HF || eij M b,d,e,h A,C,OC,NU,TR
35 a,f,g,i 47

19
touj emouj f35 M a,f,ipt CP,RP,HF || --- M b,d,e,g,h,ipt P47A,C,OC,NU,TR
20
o eicen f35 Ma,e1/3,f,h1/3,i CP,RP,HF || w 2 M g || 1 ecei M ept,hpt ,TR || oj ecei M b,d,e1/4 P47A,C,NU || oj 2 OC
21
thn plhghn f35 M b,d,e,g,h,i1/3 P47A,C,CP,RP,OC,NU,TR || 2 M a,f,i2/3 HF || plhghj
22
thj macairaj kai ezhsen f35 M b,d,e,h,i1/3 CP,OC,TR || 1 macairhj 34 (P47)A,C,NU || 34 apo 12 M a,f,gpt,i2/3 RP,HF || 34
apo thj plhghj 12 M gpt
23
pneuma dounai f35 M a,b,e1/4,f,g,i2/3 CP,RP,HF,OC || 21 M d,e,h,i1/3 A,NU,TR || 1 C
24
poihsh rell || poihsei M bpt,dpt,e1/5,g || C omits whole sentence
25
osoi rell || ina 1 A[NU]
26
ean f35 Ma,b,f,g,h1/5,i A,RP,HF,OC,NU || an M d,e,hpt ,TR || --- M h1/3 CP
27
th eikoni rell || thn eikona Mept A,TR
28
ina f35 M ept CP,OC,TR || --- M a,b,d,ept,f,g,h,i P47vA,C,RP,HF,NU (OC is in small print.)
22
Revelation

dwsin1 autoij caragmata2 epi thj3 ceiroj autwn thj dexiaj( h. epi twn metwpwn4 autwn(
17 kai i`na mh tij dunhtai5 agorasai h. pwlhsai ei mh o` ecwn to caragma( to onoma tou
Qhriou6 h. ton ariqmon tou onomatoj autou) 18 ~Wde h` sofia estin o` ecwn noun7 yhfisatw
ton ariqmon tou Qhriou( ariqmoj gar anqrwpou estinkai8 o` ariqmoj autou estin9 cxj ,)10
[The Lamb and the 144,000]
14)1 Kai eidon kai idou(11 Arnion e`sthkoj12 epi to Oroj Siwn( kai metV autou13
tessarakonta tessarej14 ciliadej( ecousai to onoma autou( kai15 to onoma tou Patroj autou(
gegrammenon epi twn metwpwn autwn) 2 Kai hkousa fwnhn ek tou ouranou w`j fwnhn
u`datwn pollwn( kai w`j fwnhn bronthj megalhj\ kai h` fwnh h]n hkousa w`j16 kiqarwdwn
kiqarizontwn en taij kiqaraij autwn) 3 Kai adousin17 wdhn kainhn enwpion tou qronou(
enwpion twn tessarwn zwwn kai twn presbuterwn\ kai oudeij18 edunato19 maqein thn wdhn
mh ai` e`katon tessarakonta tessarej ciliadej( oi` hgorasmenoi apo thj ghj) 4 Ou`toi eisin oi]
meta gunaikwn ouk emolunqhsan( parqenoi gar eisin) Ou`toi eisin20 oi` akolouqountej tw
Arniw o`pou an21 u`pagh) Ou`toi u`po Ihsou22 hgorasqhsan apo twn anqrwpwn( aparch tw Qew
kai tw Arniw) 5 Kai en tw stomati autwn ouc eu`reqh yeudoj(23(24 amwmoi gar25 eisin)26
[Three angels]
6 Kai eidon allon aggelon27 petomenon28 en mesouranhmati( econta euaggelion
euaggelisasqai29 touj kaqhmenouj30 epi thj ghjkai epi31 pan eqnoj kai fulhn kai glwssan

1
dwsin f35 M b,d2/7,ept,hpt,i1/4 A,C,CP,NU || dwswsin M apt,d3/5,f2/3,g,ipt RP,HF || dwsousin M a1/3,e1/6,f1/3,i1/5 OC || dwsh M e1/3,hpt TR
2
caragmata f35 Ma,f,g,ipt P47,CP,RP,HF || caragma M b,d,e,h,ipt A,C,OC,NU,TR
3
thj f35 M a1/3,b,d,e,g,h,i3/5 P47A,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR || --- M a2/3,f,i2/5
4
twn metwpwn f35 M a1/3,b1/4,d,e P47(CP)OC,TR || to metwpon M a2/3,b,f,g,h,i A,RP,HF,NU || tou metwpou C
5
dunhtai f35 Ma2/5,b,d1/5,e1/5,h2/5,i1/3 P47A,C,CP,OC,NU,TR || dunatai M a3/5,d,e,f,g,h3/5,i2/3 RP,HF
6
to onoma tou qhriou rell || h 1234 P47,CP,TR || tou onomatoj 34 M e1/3 C || 34 h 12 autou M h1/3
7
noun rell || ton 1 M ept TR || oun P47 || ouj M gpt
8
kai f35 M a1/6,d,e,h,ipt A,C,CP,RP,OC,NU,TR || --- M a,b,(e1/4),f,g,ipt (P47)HF
9
estin f35 M d,e2/3,h,i1/3 P47C,CP,RP || --- M a,b,e1/3,f,g,i2/3 A,HF,OC,NU,TR
10
cxj , rell || exakosia exhkonta ex M a1/6,e1/4,g,h1/3 RP || exakosioi exhkonta ex ()A,CP,NU || cx kai j Me1/4 ||
deka ex C || cij P115 (I have argued elsewhere that the economic factor that dictated abreviated forms for numbers and
frequent nouns would not have been present when the Autographs were being penned, but since this particular number has to fit
on hands and foreheadsof course a chip under the skin [that some are already receiving] will hold any amount of
informationand the middle letter does resemble a snake . . . .)
11
idou f35 M b,d2/3,e P47,CP,TR || 1 to M a,d1/3,f,g,h,i A,C,RP,HF,OC,NU
12
esthkoj f35 M a,e1/4,f,gpt,i2/3 CP,RP,HF,OC,TR || esthkwj M gpt,i1/3 || estoj M dpt A,C,NU || estwj M b,dpt,e,h P47
13
autou f35 M d,e,h P47A,C,CP,OC,NU,TR || 1 ariqmoj M a,b,e1/5,f,g,i RP,HF
14
ekaton tessarakonta tessarej M a1/3,b,c1/8,d1/3,ept,g,h2/3,i1/3 CP,RP,OC,TR || 1 tesserakonta 3 A,C,NU || rmd , f35
a2/3,d2/3,ept,f,h1/3,i2/3 47
M P HF (A similar statement obtains in verse 3 below.)
15
to onoma autou kai rell || --- TR
16
h fwnh hn hkousa wj f35 Ma,b,e1/6,f,g,h,i2/3 A,C,CP,RP,HF,OC,NU || fwnhn 4 M d1/3,e,i1/3 P47,TR || fwnhn 45 M d2/3
17
adousin f35 Ma,b,e1/3,f,g,h2/3,i P47,CP,RP,HF,OC || 1 wj M d,e2/3,h1/3 A,C[NU]TR
18
oudeij rell || oude eij Ma2/3,f1/3,i1/3 || oudij C
19
edunato f35 Ma2/3,f,g,h2/5,i2/3 P47A,C,CP,RP,HF,OC,NU || hdunato Ma1/3,b,d,e,h3/5,i1/3 TR
20
eisin f35 Ma,b,d1/3,e1/3,f,g,i CP,RP,HF,OC,TR || --- M d2/3,e2/3,h A,C,NU
21
an f35 M a1/5,b,d,e,h,i1/3 A,C,CP,RP,OC,NU,TR || ean M a,f,g,i2/3 HF
22
upo ihsou f35 Ma,f,g,i CP,RP,HF || --- M b,d,e,h P47A,C,OC,NU,TR
23
en tw stomati autwn ouc eureqh yeudoj f35 M d,e,gpt,h,i1/3 P47A,C,CP(TR)NU || 5612347 M a,b,f,gpt,i2/3 RP,HF ||
5671234 OC
24
yeudoj rell || doloj Me1/3 TR
25
gar rell || --- M e1/3 A,C,NU
26
eisin rell || 1 enwpion tou qronou tou qeou TR
27
allon aggelon f35 M b1/4,d2/3,h3/5 A,C,CP,OC,NU,TR || 21 M b || 2 M a,d1/3,e,f,g,h2/5,i P47,RP,HF
28
petomenon rell || petwmenon TR || petamenon
29
euaggelisasqai f35 M b,d,h2/5 P47()CP || euaggelisai Ma,e,f,g,h3/5,i A,C,RP,HF,OC,NU,TR
30
touj kaqhmenouj f35 M a,e1/5,f,g,h2/5,i CP,RP,HF || epi 12 M b,h3/5 P47C,OC,NU || 1 katoikountaj M d,e1/6 TR || epi 1
katoikountaj A || katoikountaj P115 || 121 katoikountaj M e3/5 [Now there is a proper conflation!]
31
epi f35 M a,b,ept,f,g,h,i P47A,C,CP,RP,HF,OC,NU || --- M d,ept TR
23
Revelation

kai laon7 legwn1 en fwnh megalh( ~~Fobhqhte ton Qeon2 kai dote autw doxan( o`ti hlqen h`
w`ra thj krisewj autou( kai proskunhsate tw poihsanti3 ton ouranon kai thn ghn kai thn4
qalassan kai phgaj u`datwn)VV
8 Kai alloj aggeloj( deuteroj(5 hkolouqhsen legwn ~~Epesen( epesen(6 Babulwn h`
megalh!7 Ek8 tou oinou tou qumou thj porneiaj authj9 pepotiken panta ta eqnh)VV10
9 Kai alloj aggeloj( tritoj(11 hkolouqhsen autoij( legwn en fwnh megalh ~~Ei tij
proskunei to Qhrion12 kai thn eikona autou( kai lambanei13 caragma epi tou metwpou autou
epi thn ceira autou( 10 kai autoj pietai ek tou oinou tou qumou tou Qeou( tou
kekerasmenou akratou en tw pothriw thj orghj autou) Kai basanisqhsetai en puri kai qeiw
enwpion twn a`giwn aggelwn14 kai enwpion tou Arniou)VV 11 Kai o` kapnoj tou basanismou
autwn eij aiwnaj aiwnwn anabainei\15 kai ouk ecousin anapausin h`meraj kai nuktoj( oi`
proskunountej to Qhrion kai thn eikona autou( kai ei tij lambanei to caragma tou
onomatoj autou)
12 ~Wde h`16 u`pomonh twn a`giwn estin( w`de17 oi` thrountej taj entolaj tou Qeou kai
pistin tou Ihsou)18 13 Kai hkousa fwnhj ek tou ouranou legoushj moi(19 ~~Grayon
oi` nekroi( oi` en Kuriw apoqnhskontej apV artiV $legei ~~NaiVV20 to Pneuma%( ~i`na
anapauswntai21 ek twn kopwn autwn( ta de22 erga autwn akolouqei metV autwnV)VV
[The earth is harvested]
14 Kai eidon kai idou( nefelh leukh( kai epi thn nefelhn kaqhmenoj o`moioj23 ui`w24
anqrwpou( ecwn epi thj kefalhj autou stefanon crusoun( kai en th ceiri autou drepanon
oxu) 15 Kai alloj aggeloj exhlqen ek tou naou25 krazwn en fwnh megalh26 tw kaqhmenw epi
thj nefelhj( ~~Pemyon to drepanon sou kai qerison( o`ti hlqen27 h` w`ra tou28 qerisai( o`ti

1
legwn rell || legonta P47[+ 14 mss]TR || legon [4 mss] || ---
2
qeon f35 M d,e,h P47A,C,CP,NU,TR || kurion M a,b,f,g,i RP,HF,OC
3
tw poihsanti f35 M b,e,h P47A,C,CP,OC,NU,TR || autw 12 M g || auton ton poihsanta Ma,d,f,i RP,HF
4
thn rell || --- M e1/3,h1/3 A,C,NU,TR
5
aggeloj deuteroj f35 M d,e3/5,h1/3,i2/5 (C)CP,NU || 21 M a,b,e2/7,f,g,h1/3,i3/5 A,RP,HF,OC || 1 TR || 2 (b P47) M h1/3
6
epesen epesen f35 Ma1/5,d,e,hpt,i1/4 P47A,CP,OC,NU,TR || epesen Ma,b,d1/5,e1/4,f,g,hpt,i C,RP,HF (An easy case of homoioteleuton, or
-arcton, or both.)
7
babulwn h megalh rell || 231 M e1/3 || 12 polij 23 TR
8
ek f35 M a,d,e2/5,f,g,h1/5,i2/3 P47,CP,RP,HF || h 1 M a1/6,b,h A,C,OC,NU || oti 1 M e3/5,i1/4 TR
9
authj f35 Mapt,b,d2/7,e,fpt,g1/3,h,i P47A,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR || tauthj M apt,fpt,g2/3,i1/5 || 1 hj M d
10
panta ta eqnh rell || 231 M d2/3 || 13 OC,TR
11
alloj aggeloj tritoj rell || 132 M e1/4 || 32 TR
12
proskunei to qhrion ()rell || 231 M ept TR || 1 tw qhriw C || 12 qusiasthrion A
13
lambanei f35 Ma,d1/5,e,f,g,h,i P47A,C,CP,RP,HF,NU,TR || 1 to M b,d,h1/4,i1/5 OC
14
twn agiwn aggelwn rell || 32 M e2/3,h C,NU || 13 A
15
eij aiwnaj aiwnwn anabainei f35 Ma,b,e1/5,fpt,h3/5(2/5),i P47()A,CP,RP,HF,OC,NU || 4123 M gpt TR || 1 aiwna 34
a1/7,e1/4,fpt,g1/3 d,e1/5 e1/5
M || 1 aiwna aiwnoj 4 M C || 1 aiwna aiwnwn anabainwn M
16 f1/3,g1/4
h rell || --- M CP,TR
17
wde f35 M d,e,g CP,TR || --- M a,b,f,h,i P47()A,C,RP,HF,OC,NU
18
tou ihsou f35 CP || 2 M a,b,e,f,g,h,i P47A,C,RP,HF,OC,NU,TR || 2 cristou M d (tou receives votes from four other groups,
they add up to only 12 MSS; it preserves the symmetry in the verseeach genitive noun is preceded by an article.)
19
moi f35 M d,e,h3/5,i1/3 CP,TR || --- M a,b,f,g,h2/5,i2/3 P47()A(C)RP,HF,OC,NU
20
legei nai f35 Ma,f,ipt CP,RP,HF || 21 M b,d,e,g1/3,h,ipt A,C,OC,NU,TR || 1 M gpt P47
21
anapauswntai f35 Ma,b,d,ept,f,h,ipt CP,RP,HF,OC,TR || anapausontai M b1/5,d2/7,ept,g,ipt C || anapahsontai P47A,NU,[no
cursives]
22
de rell || gar P47A,C,NU
23
kaqhmenoj omoioj f35 M d1/3,e2/3,g,ipt CP,OC,TR || kaqhmenon omoion M a,b,d2/3,f,h,ipt A,C,RP,HF,NU || kaqhmenoj omoion P47
47
(There are some seven further variants, which is why the numbers dont all add up; P would appear to have a rather early
conflation; I take it that the grammar calls for the nominative.)
24
uiw f35 M a1/3,b,dpt,e2/3,f2/3,g,h,ipt P47C,CP,RP,OC,TR || uion M a2/3,dpt,f1/3,ipt A,HF,NU || uioj M e1/3
25
naou f35 Ma,b,f,h2/3,ipt A,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR || ouranou M d,e,g,ipt || 1 autou M h1/3
26
en fwnh megalh rell || 132 TR || 23 P47
27
hlqen f35 Ma,b,d2/3,e2/5,f,g,h,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU || 1 sou M d1/3,e3/5 || 1 soi M g TR
28
tou f35 M a1/3,e1/3,h,i1/3 ,CP,OC,TR || --- M a2/3,b,d,e2/3,f,g,i2/3 A,C,RP,HF,NU (OC is in small print.)
24
Revelation

exhranqh o` qerismoj thj ghjVV) 16 Kai ebalen o` kaqhmenoj epi thn nefelhn1 to drepanon
autou epi thn ghn( kai eqerisqh h` gh)
17 Kai alloj aggeloj exhlqen ek tou naou $tou en tw ouranw%( ecwn kai autoj
drepanon oxu) 18 Kai alloj aggeloj exhlqen2 ek tou qusiasthriou $ecwn3 exousian epi tou
puroj%( kai efwnhsen kraugh4 megalh tw econti to drepanon to oxu legwn( ~~Pemyon sou to
drepanon to oxu kai trughson touj botruaj thj ampelou thj ghj( o`ti hkmasan ai` stafulai
authjVV)5 19 Kai ebalen6 o` aggeloj to drepanon autou eij thn ghn kai etrughsen thn
ampelon thj ghj( kai ebalen eij thn lhnon tou qumou tou Qeou( ton megan)7 20 Kai epathqh
h` lhnoj exwqen8 thj polewj( kai exhlqen ai`ma ek thj lhnou acri twn calinwn twn i`ppwn(
apo stadiwn ciliwn e`xakosiwn)9
[Here come the bowls!]
15)1 Kai eidon allo shmeion en tw ouranw( mega kai qaumaston aggelouj e`pta
econtaj plhgaj e`pta taj escataj( o`ti en autaij etelesqh o` qumoj tou Qeou)
[The song of the victors]
2 Kai eidon w`j qalassan u`elinhn10 memigmenhn puri( kai touj nikwntaj ek tou
Qhriou kai ek thj eikonoj11 autou kai12 ek tou ariqmou tou onomatoj autou e`stwtaj epi thn
qalassan thn u`elinhn(13 econtaj kiqaraj14 tou Qeou) 3 Kai adousin thn wdhn Mwuseoj(15
doulou tou Qeou( kai thn wdhn tou Arniou( legontej ~~Megala kai qaumasta ta erga sou(
Kurie( o` Qeoj o` Pantokratwr! Dikaiai kai alhqinai ai` o`doi sou( o` Basileuj twn eqnwn!17
Ti,j ou mh fobhqh se(18 Kurie( kai doxash19 to onoma sou? ~Oti monoj a`gioj ei=\20 o`ti panta
eqnh21 h`xousin kai proskunhsousin enwpion sou( o`ti ta dikaiwmata sou efanerwqhsan)VV
[The angels are commissioned]
5 Kai meta tauta eidon( kai22 hnoigh o` naoj thj skhnhj tou marturiou en tw
6 Kai exhlqon oi` e`pta aggeloi( oi`23 econtej taj e`pta plhgaj( ek tou ouranou(1 oi] hsan2
endedumenoi linon kaqaron lampron3 kai periezwsmenoi peri ta sthqh zwnaj crusaj) 7 Kai

1
thn nefelhn rell || th nefelh M a,g1/4 || thj nefelhj M hpt,i1/3 A,NU
2
exhlqen rell [NU] || --- P47v,A
3
ecwn rell || o 1 A,C[NU]
4
kraugh f35 M a1/3,d,e,f1/4,i1/3 (P47)C,CP,RP,OC,TR || en 1 M apt,b,e1/5,f,g,i2/3 HF || fwnh M h A,NU
5
hkmasan ai stafulai authj f35 M d,e,h,ipt P47(A)C,CP,RP,NU,TR || hkmasen h stafulh thj ghj M a,b,f,ipt HF,OC || 123
thj ghj M g
6
ebalen f35 Ma1/5,d,e,g2/3,h,ipt P47A,C,CP,RP,OC,NU,TR || exebalen Ma,b,f,g1/3,ipt HF
7
tou qumou tou Qeou ton megan f35 Ma,e3/5,f,h1/5,i2/3 (A)C,CP,RP,HF,NU || 1234 thn megalhn M c1/5,d,e2/5,g,h2/3 ,OC,TR ||
b i1/4 47
561234 M || 1234 tou megalou M P (Is the great modifying wrath or wine-press?)
8 35 a,b,f,g,h3/5,ipt 47 d,e,g1/4,h2/5,ipt
exwqen f M P A,C,CP,RP,HF,NU || exw M ,OC,TR
9 35 a2/5,b,d1/5,ept,g,h2/3,i 47 a3/5,ept,f,h1/3 d
ciliwn exakosiwn f M (P )A,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR || ac , M || acj , M || 1 diakosiwn
10 35 a1/3,b1/4,d1/5,ept,f1/4,hpt,i1/4 47 a2/3,b,d,ept,f,g,hpt,i
uelinhn f M P ,CP || ualinhn M A,C,RP,HF,OC,NU,TR (Hellenistic or Attic, which?)
11
tou qhriou kai ek thj eikonoj f35 M b,d,e,h2/5,ipt A,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR || 12356 M g,h2/7 P47v || 563412 M a,f,h2/7,ipt
12
kai f35 M a,f,gpt(pt),h,ipt P47vA,C,CP,RP,HF,OC,NU || 1 ek tou caragmatoj autou 1 M a1/6,b,d,e,f1/5,ipt || 1 ek tou caragmatoj
autou TR
13
uelinhn f35 Ma1/3,b1/4,d1/5,ept,f1/5,g2/3,hpt,i1/4 P47v,CP || ualinhn Ma2/3,b,d,ept,f,g1/3,hpt,i A,C,RP,HF,OC,NU,TR
14
kiqaraj f35 M a1/3,d,e,f1/4,h,ipt P47A,C,CP,RP,NU,TR || taj 1 M a2/3,b,f,g,h1/4,ipt HF,OC (OC is in small print.)
15
mwuseoj f35 Ma1/3,d1/5,f1/4,h1/4 CP || mwusewj M apt,b,e2/3,f,g,hpt,i A,RP,HF,OC,NU || mwsewj M d2/3,e1/4 P47,TR
16
tou rell || --- M a1/6,b,g,i1/4 TR
17
eqnwn f35 Ma,b,d,e,f,g,hpt,i A,CP,RP,HF,OC,NU || aiwnwn M hpt P47C || agiwn TR (Some modern versions follow the middle
nd
reading, an alteration dating to the 2 centuryking of the nations would definitely not be politically correct in the Roman
empire in those early centuries.)
18
ou mh fobhqh se f35 Ma,b,d1/5,e1/5,f,g,i CP,RP,HF,TR || 123 M d,e,h1/3,i1/5 A,C,OC,NU || 4123 M h2/5 P47 || 413 M h1/3
19
doxash f35 M apt,b2/3,d2/7,ept,g1/3,h2/3,i1/3 ,CP,RP,HF,OC,TR || doxasei Mapt,b1/3,d,ept,f,g2/3,h1/3,i2/3 (P47)A,C,NU
20
agioj ei f35 M h1/4,i1/3 CP || 1 M a,b,e(1/4)f,g,ipt RP,HF || 2 P47 || osioj M d,e,h A,C,OC,NU,TR (agioj ei has slight support from
35 a1/9,e1/3,hpt,ipt 47
four other families as well; the verb, before or after the adjective, is supported by f M P ; being the song of Moses
and the Lamb, both Jews, we should presumably expect the fuller form.)
21
panta ta eqnh f35 Ma1/5,d,e,f1/5,h,i1/4 P47A,C,CP,RP,OC,NU,TR || pantej M a,b,f,g,i HF
22
kai rell || 1 idou TR
23
oi rell || --- M dpt,h1/4 P47,TR
25
Revelation

e`n ek twn tessarwn zwwn edwken toij e`pta aggeloij e`pta fialaj crusaj gemousaj tou
qumou tou Qeou( tou zwntoj eij touj aiwnaj twn aiwnwn) 8 Kai egemisqh o` naoj4 kapnou ek
thj doxhj tou Qeou kai ek thj dunamewj autou( kai oudeij hdunato5 eiselqein eij ton naon
acri telesqwsin ai` e`pta plhgai twn6 aggelwn) 16)1 Kai hkousa fwnhj megalhj7 ek tou
naou8 legoushj toij e`pta aggeloij( ~~~Upagete(9 ekceate taj10 fialaj tou qumou tou Qeou eij
thn ghn)VV
[The first bowl]
2 Kai aphlqen o` prwtoj11 kai execeen thn fialhn autou epi12 thn ghn( kai egeneto
e`lkoj kakon kai ponhron eij13 touj anqrwpouj touj econtaj to caragma tou Qhriou kai touj
proskunountaj th eikoni autou)14
[The second bowl]
3 Kai o` deuteroj aggeloj15 execeen thn fialhn autou eij thn qalassan( kai egeneto
ai`ma( w`j nekrou\ kai pasa yuch zwsa16 apeqanen en th qalassh)17
[The third bowl]
4 Kai o` tritoj aggeloj18 execeen thn fialhn autou eij touj potamouj kai19 taj phgaj
twn u`datwn( kai egeneto ai`ma) 5 Kai hkousa tou aggelou twn u`datwn legontoj ~~Dikaioj20
ei=( o` wn kai o` h=n( o`21 ~Osioj( o`ti tauta ekrinaj) 6 ~Oti ai`ma a`giwn kai profhtwn execean(
kai ai`ma autoij edwkaj22 piein) Axioi23 eisinVV 7 Kai hkousa24 tou qusiasthriou legontoj
~~Nai( Kurie o` Qeoj( o` Pantokratwr! alhqinai kai dikaiai ai` kriseij souVV
[The fourth bowl]
8 Kai o` tetartoj aggeloj25 execeen thn fialhn autou epi ton h`lion( kai edoqh autw
kaumatisai touj anqrwpouj en puri)26 9 Kai ekaumatisqhsan oi` anqrwpoi kauma mega( kai

1
ek tou ouranou f35 CP || 12 naou M a1/6,d,e,g,h P47A,C,RP,OC,NU,TR || --- M a,b,f,i HF (At first glance the context seems to
call for naou; so much so that if ouranou were original some might have omitted while others made the obvious changeif
naou were original, why would anyone omit or change? On the other hand, there are at least three heavens, 2 Cor. 12:2, and
they may have come out of the third, into the second. This is the only mention of the tabernacle of the testimony in Revelation,
so the throne of God wasnt there and none of the action related by John up to this point took place therethere have been
several references to the temple, with angels coming out of it, but I doubt that temple and tabernacle are to be equated.)
2
oi hsan f35 Ma,b,e2/5,f,g,i CP,RP,HF,OC || --- M d,e3/5,h P47A,C,NU,TR
3
linon kaqaron lampron rell || linoun 23 P47 || kaqarouj linouj lamprouj || liqon 23 A,C || 12 kai 3 TR
4
naoj f35 M d,e,g,h,ipt A,C,CP,RP,NU,TR || 1 ek tou M a,b,f2/3(1/3),ipt P47v,HF,OC
5
hdunato f35 Ma1/5,b,d,e,g1/5,h3/5,ipt ,CP,TR || edunato M a,e1/6,f,g,h2/5,ipt A,C,RP,HF,OC,NU (Both spellings are known since classical
times and apparently dont affect the sense.)
6
twn f35 M d,e CP || 1 epta M a,b,e1/4,f,g,h,i A,C,RP,HF,OC,NU,TR
7
fwnhj megalhj rell || 21 M a,f2/3,h1/3 A,C,OC,NU
8
ek tou naou f35 M b,d,e,h,i1/3 A,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR || --- M a,f,g,i2/3
9
upagete f35 Ma1/7,d,ept,g,i2/5 CP || 1 kai M a,b,ept,f,h,i3/5 A,C,RP,HF,OC,NU,TR
10
taj f35 M d,e,i1/5 CP,TR || 1 epta M a,b,e2/7,f,g,h,i A,C,RP,HF,OC,NU
11
prwtoj f35 M a,e,f,g,h,i P47A,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR || 1 aggeloj M b,d
12
epi f35 M d,e,h1/5,i1/3 ,CP,TR || eij M a,b,f,g,h,i2/3 P47A,C,RP,HF,OC,NU
13
eij f35 M d,e,i1/3 CP,TR || epi M a,b,e1/4,f,g,h,i2/3 P47A,C,RP,HF,OC,NU
14
touj proskunountaj th eikoni autou f35 Ma,b,ept,f,h,i P47A,C,CP,RP,HF,OC,NU || 2345 M d,g1/3(2/3) || 13452 TR || 12 thn
eikona 5 Me1/5 || 1 thn eikona 25 M e1/4
15
aggeloj rell || --- M hpt A,C,NU
16
zwsa f35 M d,e,g,h2/3,i1/3 P47,CP,RP,OC,TR || zwhj M h1/3 (A)C,NU || --- M a,b,f,i2/3 HF
17
apeqanen en th qalassh rell || 2341 M d2/3 || apeqanon 234 P47 || 1 epi thj qalasshj || 1 ta 234 A,C,NU
18
aggeloj f35 M b,d,e,h1/3,i1/3 CP,TR || --- M a,f,g,h2/3,i2/3 P47A,C,RP,HF,OC,NU
19
kai f35 M d,e1/3,h A,C,CP,NU || 1 eij M a,b,d1/5,e2/3,f,g,i RP,HF,OC,TR
20
dikaioj rell || 1 kurie TR
21
o f35 Ma1/3,d,ept,fpt,h1/4,i1/4 ,CP,RP,OC,NU || kai 1 M d1/5,e1/4,h1/4,i1/4 TR || kai M e1/6,h1/4,i1/3 P47 || --- M a2/3,b,fpt,g,h1/5 A,C,HF
22
autoij edwkaj rell || 21 || 1 dedwkaj A,C[NU]
23
axioi rell || 1 gar TR || oper 1
24
hkousa rell || 1 ek M ept CP || 1 allou ek TR
25
aggeloj f35 M a1/4,b,d,e,hpt,ipt ,CP,RP,TR || --- M a,f,g,hpt,ipt P47A,C,HF,OC,NU
26
touj anqrwpouj en puri f35 M d,e,g1/5,h,i2/5 A,C,CP,NU,TR || 124 || 3412 M a,b,e1/4,f,g,i3/5 RP,HF,OC
26
Revelation

eblasfhmhsan oi` anqrwpoi1 to onoma tou Qeou tou econtoj thn2 exousian epi taj plhgaj
tautaj) Kai ou metenohsan dounai autw doxan)
[The fifth bowl]
10 Kai o` pemptoj aggeloj3 execeen thn fialhn autou epi ton qronon tou Qhriou( kai
egeneto h` basileia autou eskotwmenh\ kai emaswnto4 taj glwssaj autwn ek tou ponou)
11 Kai eblasfhmhsan ton Qeon tou ouranou ek twn ponwn autwn( kai ek twn e`lkwn autwn\
kai ou metenohsan ek twn ergwn autwn)
[The sixth bowl]
12 Kai o` e`ktoj aggeloj5 execeen thn fialhn autou6 epi ton potamon ton megan7
Eufrathn( kai exhranqh to u`dwr autou( i`na e`toimasqh h` o`doj twn basilewn twn apo
anatolwn8 h`liou) 13 Kai eidon ek tou stomatoj tou drakontoj kai ek tou stomatoj tou
Qhriou kai ek tou stomatoj tou Yeudoprofhtou pneumata tria akaqarta(9 w`j batracoi)10
14 Eisin gar pneumata daimonwn11 poiounta shmeia( a] ekporeuetai12 epi touj basileij13 thj
oikoumenhj o`lhj( sunagagein autouj eij ton14 polemon thj h`meraj ekeinhj thj megalhj15 tou
Qeou tou Pantokratoroj) 15 $~~Idou( ercomai w`j klepthj) Makarioj o` grhgorwn kai thrwn
ta i`matia autou( i`na mh gumnoj peripath kai blepwsin thn aschmosunhn autou)VV% 16 Kai
sunhgagen autouj eij ton topon ton kaloumenon ~Ebraisti Armagedwn)16
[The seventh bowl]
17 Kai o` e`bdomoj aggeloj17 execeen thn fialhn autou eij18 ton aera( kai exhlqen
fwnh megalh apo19 tou naou tou ouranou( apo tou qronou(20 legousa( ~~Gegonen!VV 18 Kai
egenonto astrapai kai brontai kai fwnai\21 kai seismoj egeneto22 megaj( oi`oj ouk egeneto
afV ou- oi` anqrwpoi egenonto23 epi thj ghj( thlikoutoj seismoj( ou`twj megaj! 19 Kai egeneto
h` polij h` megalh eij tria merh( kai ai` poleij twn eqnwn epeson)24 Kai Babulwn h` megalh
emnhsqh enwpion tou Qeou( dounai auth to pothrion tou oinou tou qumou thj orghj autou)
20 Kai pasa nhsoj efugen( kai orh ouc eu`reqhsan) 21 Kai calaza megalh( w`j talantiaia(
katabainei ek tou ouranou epi touj anqrwpouj) Kai eblasfhmhsan oi` anqrwpoi ton Qeon ek
thj plhghj thj calazhj( o`ti megalh estin h` plhgh authj25 sfodra)

1
oi anqrwpoi f35 M a,b,e1/4,f,g,i2/3 CP,RP,HF,OC || --- M d,e,h,i1/3 A,C,NU,TR
2
thn f35 M d1/5,ept,f1/3,h1/3,i1/3 A,CP,NU || --- M a,b,d,ept,f2/3,g,h2/3,i2/3 C,RP,HF,OC,TR
3
aggeloj f35 M b,d,e,h1/3,i1/4 CP,TR || --- M a,f,g,h2/3,i A,C,RP,HF,OC,NU
4
emaswnto f35 Mapt,dpt,e1/3,fpt,g2/3,h2/3,ipt A,C,RP,HF,OC,NU || emasswnto M apt,b,dpt,e2/3,fpt,g1/3,h1/3,ipt CP,TR
5
aggeloj f35 M b,d,e3/5,gpt,h1/3,i1/4 CP,TR || --- M a,e2/5,f,gpt,h2/3,i P47A,C,RP,HF,OC,NU
6
thn fialhn autou rell || 312 M a2/3,f,g2/3
7
megan f35 Ma,e2/5,f,g,hpt,i ,CP,RP,HF || 1 ton M b,d,e3/5,hpt,i1/4 P47A,C,OC,NU,TR (OC is in small print.)
8
anatolwn f35 M a1/5,d,e3/5 A,CP,TR || anatolhj M a,b,e2/5,f,g,h,i P47C,RP,HF,OC,NU
9
tria akaqarta f35 M d,e,g,h,i1/5 P47A,C,CP,OC,NU,TR || 21 M a,b,f,h1/5,i RP,HF || 2 M e1/5
10
wj batracoi rell || omoia batracoij C,TR || wsei batracouj P47 || eiwsei batracouj || --- M e1/3
11
daimonwn f35 M d,e,i1/4 CP,TR || daimoniwn M a,b,f,g,h,i P47A,RP,HF,OC,NU
12
a ekporeuetai f35 Ma,b,d1/5,e1/3,f,hpt,ipt A,CP,RP,HF,OC,NU || 1 ekporeuontai M g,i1/4 || ekporeuesqai M d,e2/3,hpt,i1/5 P47,TR
13
basileij rell || 1 thj ghj M e1/3 || 1 thj ghj kai TR
14
ton rell || --- M e P47,TR
15
thj hmeraj ekeinhj thj megalhj rell || 1245 ,NU || 452 P47A
16
armagedwn f35 M a1/6,b,d1/4,e2/3,g,h2/3,ipt A,CP,RP,OC,NU || armageddwn Me1/4 TR || magedwn M a,d3/5,f,ipt HF || mageddwn M h1/4
17
aggeloj f35 Ma1/7,b,d,e,h1/5,i1/4 CP,TR || --- M a,f,g,h,i A,RP,HF,OC,NU
18
eij f35 M a1/7,d,e,h1/4,i1/4 CP,TR || epi M a,b,f,g,h,i A,RP,HF,OC,NU
19
apo rell || ek M e,h,ipt A,OC,NU
20
tou naou tou ouranou apo tou qronou f35 Ma,b,e1/3,f,g,ipt CP,RP,HF,OC,TR || 34567 M d,e2/3,ipt || 12567 M h P47vA,0163v(NU)
a1/5
|| 123 qeou || 676 qeou M
21
astrapai kai brontai kai fwnai f35 M a,b,f,g,h1/4,i2/3 P47,CP,RP,HF || 123 M ept || 14523 M d,h,i1/3 A,0163,OC,NU || 52341
e1/3
M TR || 3214523
22
egeneto f35 M d,e,h,i1/4 P47A,CP,OC,NU,TR || --- M a,b,f,g,i RP,HF
23
oi anqrwpoi egenonto f35 Ma,b,e3/5,f,g,i CP,RP,HF,OC,TR || 23 M d,e2/5,h2/3,i1/4 || anqrwpoj egeneto A,NU || egeneto
anqrwpoj M h1/3 || anqrwpoj 3 P47v
24
epeson f35 M a2/3,b,d1/3,e2/3,f,h,i CP,RP,HF,TR || epesan M a1/3,d2/3,e1/3,g,h1/4 P47A,OC,NU || epesen
25
authj f35 Mapt,bpt,e,g1/3,h,i2/3 P47vA,C,CP,RP,NU,TR || auth M apt,bpt,d,e1/4,f,g2/3,h1/4,i1/3 HF,OC
27
Revelation

[About Babylon]
17)1 Kai hlqen ei`j ek twn e`pta aggelwn twn econtwn taj e`pta fialaj kai elalhsen
metV emou legwn(1 ~~Deuro( deixw soi to krima thj pornhj thj megalhj thj kaqhmenhj epi twn
u`datwn twn pollwn(2 2 meqV h`j eporneusan oi` basileij thj ghj( kai emequsqhsan oi`
katoikountej thn ghn ek tou oinou thj porneiaj authj)VV3
[A woman and a beast]
3 Kai aphnegken me eij erhmon en4 pneumati) Kai eidon gunaika kaqhmenhn epi
qhrion5 kokkinon gemon onomatwn6 blasfhmiaj( econ7 kefalaj e`pta kai kerata deka) 4 Kai h`
gunh h=n8 peribeblhmenh porfuran9 kai kokkinon(10 kecruswmenh11 crusw12 kai liqw timiw
kai margaritaij( ecousa crusoun pothrion13 en th ceiri authj gemon bdelugmatwn kai ta
akaqarta thj porneiaj authj)14 5 Kai epi to metwpon authj onoma gegrammenon
MUSTHRION( BABULWN ~H MEGALH( ~H MHTHR TWN
PORNWN KAI TWN BDELUGMATWN THS GHS)
6 Kai eidon thn gunaika mequousan ek15 tou ai`matoj twn a`giwn( kai16 ek tou ai`matoj twn
marturwn Ihsou) Kai eqaumasa( idwn authn( qauma mega)
[The vision explained]
7 Kai eipen moi o` aggeloj ~~Dia ti, eqaumasaj? Egw soi erw17 to musthrion thj
gunaikoj kai tou Qhriou tou bastazontoj authn( tou econtoj taj e`pta kefalaj kai ta deka
kerata) 8 To18 Qhrion o] eidej h=n( kai ouk estin( kai mellei anabainein ek thj Abussou kai
eij apwleian u`pagein)19 Kai qaumasontai20 oi` katoikountej epi thj ghj(21 w-n ou gegraptai
ta onomata22 epi to Biblion23 thj Zwhj apo katabolhj kosmou( blepontej24 to Qhrion o`ti
h=n25 kai ouk estin kai parestai)26 9 ~Wde o` nouj o` ecwn sofian Ai` e`pta kefalai e`pta orh
eisin27 o`pou h` gunh kaqhtai epV autwn) 10 Kai basileij e`pta eisin\28 oi` pente epeson(29 o`30

1
legwn f35 Ma,b,e1/4,f,g,h,i P47A,CP,RP,HF,OC,NU || 1 moi M d,e TR
2
twn udatwn twn pollwn f35 M a,f,g,i CP,RP,HF,TR || 234 P47v || 24 M b,d,e,h A,OC,NU
3
oi katoikountej thn ghn ek tou oinou thj porneiaj authj ()rell || 56789101234 M e1/3 TR
4
en f35 M a1/4,b,d,e,f,g,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU,TR || tw M e1/4 || --- M a
5
qhrion f35 M a1/4,bpt,d,e,f,g,h,i A,CP,RP,NU,TR || 1 to M a,bpt HF || to 1 to OC (OC is in small print.)
6
gemon onomatwn f35 M b,d,e2/3,f,h1/5,i1/4 CP,TR || 1 onomata M a,e1/3,g,hpt,i RP,HF,OC || gemonta onomata M h1/4 A[NU]
7
econ rell || ecwn A[+ 40 assorted mss]NU || econta
8
hn rell || h TR
9
porfuran f35 M bpt,d,e,f,i2/5 CP || porfura TR || porfuroun Ma,bpt,g,h,i3/5 A,RP,HF,OC,NU
10
kokkinon rell || kokkinw TR
11
kecruswmenh f35 M a,d,e2/3,f,h1/4,ipt CP,RP,HF || perikecruswmenh Mb || kai 1 M d1/5,e1/3,g,h,ipt A,OC,NU,TR
12
crusw f35 M d,e,h,i1/5 ,CP,TR || crusiw M a,b,d1/5,e1/5,f,g,h1/5,i A,RP,HF,OC,NU
13
crusoun pothrion f35 M d,e,hpt,i1/5 CP,TR || 21 M a,b,f,g,hpt,i A,RP,HF,OC,NU
14
authj f35 M b,d,e,gpt,h3/5,ipt A,CP,RP,NU(TR) || thj ghj M a,f,gpt,h2/5,ipt HF,OC ( conflates both, which shows that the minuscule
families are earlier.)
15
ek f35 M a1/5,bpt,d,e,f1/5,gpt,h,i CP,RP,OC,NU,TR || --- M a,bpt,f,gpt,h1/4,i1/4 ()HF
16
kai f35 M a1/6,d1/5,e,f1/5,gpt,h,i A,CP,OC,NU,TR || --- M a,b,(d),f,gpt,i1/5 RP,HF
17
soi erw f35 M d,e,h1/5,i1/4 ,CP,TR || 21 M a,b,f,g,h,i A,RP,HF,OC,NU
18
to rell || --- TR
19
upagein rell || upagei A,NU
20
qaumasontai rell || qaumasqhsontai A,NU
21
epi thj ghj f35 M bpt,d,e,f,gpt,h,i2/3 A,CP,RP,OC,NU,TR || thn ghn Ma,bpt,e1/4,gpt,i1/3 HF
22
ta onomata f35 M bpt,d,e,f,gpt,h2/5,i2/3 ,CP,RP,TR || to onoma M a,bpt,gpt,h3/5,i1/3 A,HF,NU || 1 onoma OC
23
epi to biblion f35 M bpt,d1/5,e,f,g1/5,hpt,ipt A,CP,RP,OC,NU,TR || 1 tou bibliou Ma,bpt,g,ipt HF || en biblw M d || en tw biblw
h2/5
M
24
blepontej f35 M a1/7,d1/5,e1/3,i1/3 CP,TR || blepontwn M a,b,d,e2/3,f,g,h,i2/3 A,RP,HF,OC,NU (The subject is nominative.)
25
to qhrion oti hn f35 M d,e,h,i1/3 A,CP,OC,NU,TR || 3412 M a,b,e1/4,f,g,i2/3 RP,HF
26
kai parestai f35 M a,b,ept,f,g,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU || 1 parestin M d,ept,i1/5 || 1 palin pareste || kaiper estin TR
27
epta orh eisin rell || 231 M e1/3 TR || 213 OC
28
epta eisin f35 M d,e,h,i2/3 ()A,CP,OC,NU,TR || 21 M a,b,f,g,i1/3 RP,HF
29
epeson f35 M apt,b,d1/3,e2/5,f,gpt,hpt,i2/3 CP,RP,HF || epesan Mapt,d2/3,e3/5,gpt,hpt,i1/3 A,OC,NU,TR (The meaning is evidently the same,
which may account for the widespread division [involving a single letter].)
30
o rell || kai 1 TR
28
Revelation

ei`j estin( o` alloj oupw hlqen) Kai o`tan elqh oligon auton dei1 meinai) 11 Kai to Qhrion o]
h=n kai ouk estin( kai autoj2 ogdooj estin( kai ek twn e`pta estin( kai eij apwleian u`pagei)
12 Kai ta deka kerata a] eidej deka basileij eisin( oi`tinej basileian oupw elabon( allV3
exousian w`j basileij mian w`ran lambanousin meta tou Qhriou) 13 Ou`toi mian gnwmhn
ecousin4 kai thn dunamin kai thn5 exousian autwn6 tw Qhriw didoasin)7 14 Ou`toi meta tou
Arniou polemhsousin( kai to Arnion nikhsei autouj( o`ti Kurioj kuriwn estin kai Basileuj
basilewn\ kai oi` metV autou klhtoi kai eklektoi kai pistoi)VV
15 Kai legei moi ~~Ta u`data a] eidej( ou` h` pornh kaqhtai( laoi kai ocloi eisin( kai
eqnh kai glwssai) 16 Kai ta deka kerata a] eidej( kai8 to Qhrion( ou`toi mishsousin thn
pornhn kai hrhmwmenhn9 poihsousin authn kai gumnhn poihsousin authn10 kai taj sarkaj
authj fagontai kai authn katakausousin en puri) 17 ~O gar Qeoj edwken eij taj kardiaj
autwn poihsai thn gnwmhn autou( kai poihsai gnwmhn mian11 kai dounai thn basileian
autwn tw Qhriw( acri telesqhsontai oi` logoi12 tou Qeou) 18 Kai h` gunh h]n eidej estin h`
polij h` megalh h` ecousa basileian epi twn basilewn thj13 ghj)VV
[Her fall proclaimed]
18)1 Kai meta tauta eidon allon aggelon15 katabainonta ek tou ouranou( econta
14

exousian megalhn( kai h` gh efwtisqh ek thj doxhj autou) 2 Kai ekraxen en iscura fwnh16
legwn ~~Epesen( epesen(17 Babulwn h` megalh! kai egeneto katoikhthrion daimonwn(18 kai
fulakh pantoj pneumatoj akaqartou( kai fulakh pantoj orneou akaqartou kai
3 ~Oti ek tou qumou tou oinou20 thj porneiaj authj pepwken21 panta ta eqnh( kai oi`
thj ghj metV authj eporneusan( kai oi` emporoi thj ghj ek thj dunamewj tou strhnouj authj
eplouthsan)VV
4 Kai hkousa allhn fwnhn ek tou ouranou legousan ~~Exelqete22 ex authj( o` laoj
23
mou( i`na mh sugkoinwnhshte taij a`martiaij authj( kai ek twn plhgwn authj i`na mh

1
auton dei f35 M d,e3/5,h2/3 A,CP,OC,NU,TR || 21 M a,b,e2/5,f,g,h1/3,i RP,HF
2
autoj f35 M bpt,d,e,f,h3/5,ipt A,CP,RP,OC,NU,TR || outoj M a,bpt,g,h2/5,ipt ()HF
3
all rell || alla A,NU
4
gnwmhn ecousin f35 M d,e,f1/5,h,i1/5 A,CP,OC,NU,TR || 21 M a,b,e1/6,f,g,i RP,HF
5
thn f35 Ma1/3,bpt,d,e,f1/5,h2/5,ipt ,CP,RP,OC,TR || --- M a2/3,bpt,f,g,h3/5,ipt A,HF,NU
6
autwn rell || eautwn TR
7
didoasin f35 M a,b,e,f,g,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU || dwsousin M d || dedwkasin M e1/5 || diadidwsousin TR
8
kai rell || epi TR
9
hrhmwmenhn f35 Ma,b,d2/5,ept,f,g,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU,TR || erhmwmenhn Ma1/5,d3/5,ept
10
kai gumnhn poihsousin authn f35 Ma2/3,b,f,g,ipt CP,RP,HF || 12 Md,e1/4,h,ipt A,OC,NU,TR || --- M a1/5,e2/3
11
kai poihsai gnwmhn mian f35 M a,bpt,e1/6,f,g2/3,i2/3 CP,RP,HF || 12 (-se ) 43 M e.g1/3,h3/5 ()OC,NU,TR || 123 autwn M
bpt
||
d,i1/5
--- M A
12
telesqhsontai oi logoi f35 M d,e,hpt A,CP,NU || telesqwsin 23 M a,b,e1/4,f,g,hpt,i RP,HF,OC || telesqh ta rhmata TR
13
thj f35 M a1/4,b,d,e,f,g1/5,h,i A,CP,RP,OC,NU,TR || epi 1 M a,g1/3,i1/4 HF || twn epi 1 M gpt
14
kai f35 M b,d,e,gpt,h1/3,ipt CP,TR || --- M a,e1/6,f,gpt,h2/3,ipt A,RP,HF,OC,NU
15
allon aggelon rell || 21 M bpt,e1/5,f,i1/4 || 2 TR
16
en iscura fwnh f35 M d,hpt A,CP,OC,NU || 123 megalh M e1/5 || 123 kai megalh Mi1/4 || 23 M a3/5,b,d1/5,f,g1/5,h1/5,ipt ,RP,HF ||
ept h1/4 a1/4,g,i1/5
23 megalh M || 23 kai megalh M || iscuran fwnhn M || 1 iscui fwnh megalh TR (The only real question
is whether or not to read en.)
17
epesen epesen f35 M bpt,d,e,gpt,h,i1/3 A,CP,OC,NU,TR || epesen M a,bpt,f,gpt,i2/3 ,RP,HF (An easy case of homoioteleuton [or -arcton,
or both]; since the result made good sense, there would be no need to question it.)
18
daimonwn rell || daimoniwn A,OC,NU
19
kai fulakh pantoj orneou akaqartou kai memishmenou f35 Ma,e1/3,fpt,gpt,hpt,ipt ,CP,RP,HF,OC,TR || 123 qhriou 567 A ||
bpt(1/3) d,e2/3,fpt,gpt,h1/4,i1/5
1234567123 qhriou 5 M || 12345123 qhriou 567 [NU] || 67 M
20
tou qumou tou oinou f35 M bpt,d,e,i1/5 CP || 3412 M a,bpt,f,g,h,i ,RP,HF,OC,NU,TR || 12 A
21
pepwken f35 M ept CP,TR || pepwkasin M a1/4,b,f,h1/3,i1/3 HF || pepotiken M d || peptwkasin M a,ept,g,hpt,ipt ,RP || peptwkan
35 a1/4,b,(d),ept,f,hpt,ipt a,ept,g,hpt,ipt
A,C || pepwkan OC,NU (For drink we have f M ; for fall we have M A,C.) (Two cursives, 1828 and
2329, save the reading of OC,NU from being a morphological patchwork quilt.)
22
exelqete f35 M a1/7,d2/3,e,h1/3,ipt CP,TR || exelqe Ma,b,f,g,h2/3,ipt C,RP,HF,OC || exelqate M d1/3 A,NU || exelqatai
23
ex authj o laoj mou rell || 45 M ept || 34512 C,NU
29
Revelation

labhte\1 5 o`ti ekollhqhsan2 authj ai` a`martiai acri tou ouranou( kai emnhmoneusen authj3 o`
Qeoj ta adikhmata authj) 6 Apodote auth w`j kai auth apedwken u`min(4 kai diplwsate auth
dipla5 kata ta erga authj\ en tw pothriw6 w- ekerasen( kerasate auth diploun) 7 ~Osa
edoxasen e`authn7 kai estrhniasen( tosouton dote auth basanismon\8 o`ti en th kardia authj
legei o`ti9 ~Kaqhmai10 basilissa( kai chra ouk eimi( kai penqoj ou mh idwV) 8 Dia touto en
mia h`mera h`xousin ai` plhgai authjqanatoj kai11 penqoj kai limojkai en puri
katakauqhsetai\ o`ti iscuroj Kurioj o` Qeoj o` krinaj12 authn)
[Her fall lamented]
9 ~~Kai klausousin13 kai koyontai epV authn14 oi` basileij thj ghj oi` metV authj
porneusantej kai strhniasantej( o`tan blepwsin ton kapnon thj purwsewj authj( 10 apo
makroqen e`sthkotej dia ton fobon tou basanismou authj( legontej ~Ouai( ouai(15 h` polij h`
megalh Babulwn( h` polij h` iscura! ~Oti mia w`ra16 hlqen h` krisij sou)V
11 ~~Kai oi` emporoi thj ghj klaiousin kai penqousin17 epV auth(18 o`ti ton gomon
autwn oudeij agorazei ouketi 12 gomon crusou kai argurou( kai liqou timiou kai
margaritou(19 kai bussou20 kai porfurou21 kai shrikou kai kokkinou(22 kai pan xulon quinon
kai pan skeuoj elefantinon kai pan skeuoj ek xulou timiwtatou kai calkou kai sidhrou kai
marmarou( 13 kai kinamwmon23 kai24 qumiamata kai muron kai libanon( kai oinon kai elaion
kai semidalin25 kai siton( kai kthnh kai probata26 kai i`ppwn kai r`aidwn(27 kai swmatwn
kai yucaj anqrwpwn!VV 14 $~Kai( h` opwra thj epiqumiaj thj yuchj sou28 aphlqen29 apo sou(

1 d2/3 35 a,b,d2/3,ept,f,g,h,i
kai ek twn plhgwn authj ina mh labhte $labhtai C; blabhte M ) f M ()A(C)CP,RP,HF,NU ||
e1/4,d1/5
16782345 TR || 16234578 OC || 678 M
2
ekollhqhsan rell || hkolouqhsan TR
3
authj f35 Ma2/3,bpt,i1/3 CP,HF || --- M a1/3,bpt,d,e,f,g,h,i2/3 A,C,RP,OC,NU,TR (The pronoun seemed awkward or redundant.)
4
umin f35 M a1/6,d,e,f,g1/4,i1/3 CP,TR || --- M a,b,g,h,i2/3 A,C,RP,HF,OC,NU
5
auth $auta M hpt% dipla f35 M b,d,e,f,g,hpt,i2/3 CP,RP,OC,TR || ta 2 (C)NU || ta 2 wj kai 1 kai M a,e1/4,i1/3 HF || 2 M hpt A
6
pothriw f35 M a1/6,bpt,d,e,f,gpt,h2/3,i2/3 A,C,CP,RP,OC,NU,TR || 1 authj Ma,bpt,e1/4,gpt,h1/3,i1/3 ,HF
7
eauthn f35 Ma1/5,b,d,e2/3,f,g1/3,h,i CP,OC,TR || authn M a,e1/3,f1/5,g2/3,h1/4,i1/4 A,C,RP,HF,NU
8
basanismon f35 Mept CP || 1 kai penqoj M a,b,d,ept,f,g,h,i A,C,RP,HF,OC,NU,TR (The womans statement, immediately below,
may have suggested the phrase.)
9
oti rell || --- M ept,g TR
10
kaqhmai f35 Ma2/7,d,e,f,g,h,i A,C,CP,RP,HF,NU,TR || egw 1 M b || 1 kaqw OC || kaqwj M a (OC is in small print.)
11
kai f35 M a1/5,d,e,g,h,ipt A,C,CP,RP,OC,NU,TR || --- M a,b,f,ipt HF
12
krinaj f35 M a,bpt,e2/3,g,h,i2/3 ()(A)C.CP,RP,HF,OC,NU || krinwn M bpt,e1/3,f,i1/3 TR || pantokratwr o krinwn M d
13
klausousin f35 M a,b,f,g,h,ipt C.CP,RP,HF,NU || 1 authn M d,e1/3 OC || klausontai authn Me2/3 TR || klausontai Ma1/6,i1/4
A
14
authn f35 M a,b,e1/6,f,g2/3,i C,CP,RP,HF,NU || auth M d,e,g1/3,h A,OC,TR
15
ouai ouai rell || ouai ouai ouai M b || ouai M ept
16
mia wra rell || mian wran A || en 12 M ept,hpt TR
17
klaiousin $kleousin C% kai penqousin f35 Me,h A(C)CP,NU,TR || klausousin 2 penqhsousin M a,b,f,g1/3,i RP,HF,OC ||
klausontai M d1/4 || klausousin M d1/5 || 1 M dpt,g2/3
18
ep auth f35 M a,bpt,e1/4,f,gpt,h,i2/3 CP,RP,HF,OC,TR || en 2 A || 1 authn M b1/3,gpt,i1/5 C,NU || ef eautouj Me1/3 || ef eautoij
e2/5 d
M || en eautoij M || four further readings
19
margaritou rell || margaritwn M bpt,hpt ,NU || margaritaj C || margaritaij A
20
bussou f35 Ma1/6,d,e,ipt CP,TR || bussinou Ma,b,f,g,h,ipt A,C,RP,HF,OC,NU || bussinwn
21
kai porfurou f35 Ma,d,e2/3,f,ipt CP,RP,HF || 1 porfuraj M b,e1/3,g,h,ipt C,OC,NU,TR || --- A (The use of the adjective as a
noun was not appreciated, but it preserves the effect of a sequence of -ou.)
22
shrikou kai kokkinou rell || sirikou 23 A,C,NU || 32 surikou Me1/3
23
kinamwmon f35 Ma2/3,b,d,e2/3,fpt,g1/4,h1/4,i2/3 ,CP,RP,HF,OC,TR || kinnamwmon M b1/5,e1/6,h1/4 A,C,NU || kinamwmou
a1/4,e1/6,fpt,g,hpt,i1/4
M
24
kai f35 M a,d1/3,e,f,g,hpt,i CP,RP,HF,TR || 1 amwmon 1 M b,d2/3,e1/4,f1/4,hpt,i1/4 A,C,OC,NU
25
oinon kai elaion $eleon C% kai semidalin f35 Ma1/5,b1/5,d,e,h,ipt A(C)CP,RP,HF,OC,NU,TR || 54123 M b1/3 || 32145
bpt,f,i1/4 a,g,i1/5
M || 345 M
26
kthnh kai probata f35 M d,e,h A,C,CP,OC,NU,TR || 321 M a,b,f,g,i RP,HF
27
raidwn f35 Mapt,bpt,f,g,h,i CP,RP,HF || redwn M apt,bpt,d,e A,C,OC,NU,TR
28
thj epiqumiaj thj yuchj sou rell || 51234 M h1/4 A,C,NU || 512345 M bpt,h1/4
29
aphlqen rell || apwleto OC
30
Revelation

kai panta ta lipara kai ta lampra apwlonto1 apo sou( kai ouketi ou mh eu`rhseij autaV%2
15 ~~Oi` emporoi toutwn oi` plouthsantej apV authj( apo makroqen sthsontai dia ton fobon
tou basanismou authj(3 klaiontej kai penqountej 16 kai legontej4 ~Ouai( ouai(5 h` polij h`
megalh( h` peribeblhmenh bussinon6 kai porfuroun kai kokkinon( kai kecruswmenh en crusw7
kai liqw timiw kai margaritaij!8 17 ~Oti mia w`ra hrhmwqh o` tosoutoj ploutoj)V
~~Kai paj kubernhthj kai paj o` epi twn ploiwn plewn9kai nautai kai o`soi thn
qalassan ergazontaiapo makroqen esthsan 18 kai ekrazon( blepontej10 ton kapnon thj
purwsewj authj legontej( ~Ti,j o`moia th polei th megalh!V 19 Kai ebalon coun epi taj
kefalaj autwn kai ekrazon( klaiontej kai penqountej kai11 legontej ~Ouai( ouai( h` polij h`
megalh( en h] eplouthsan pantej oi` econtej ta12 ploia en th qalassh( ek thj timiothtoj
authj! ~Oti mia w`ra hrhmwqh)V
[Her doom is final]
20 ~~Eufrainou epV auth(13 Ourane( kai oi` a`gioi kai oi`14 apostoloi kai oi` profhtai(
o`ti ekrinen o` Qeoj to krima u`mwn ex authj!VV 21 Kai hren ei`j aggeloj iscuroj liqon w`j
mulon15 megan kai ebalen eij thn qalassan legwn16 ~~~Ormhmati blhqhsetai Babulwn h`
polij( kai ou mh eu`reqh eti) 22 Kai fwnh kiqarwdwn kai mousikwn kai aulhtwn kai
salpistwn ou mh akousqh en soi eti) Kai paj tecnithj pashj tecnhj ou mh eu`reqh en soi
eti) Kai fwnh mulou ou mh akousqh en soi eti)17 23 Kai fwj lucnou ou mh fanh en soi
Kai fwnh numfiou kai numfhj ou mh akousqh en soi eti) ~Oti19 oi` emporoi sou hsan oi`
megistanej thj ghj( o`ti en th farmakeia20 sou eplanhqhsan panta ta eqnh)VV 24 Kai en auth
ai`mata21 profhtwn kai a`giwn eu`reqh( kai pantwn twn esfagmenwn epi thj ghj)
[Her fall celebrated]
19)1 Kai22 meta tauta hkousa w``j23 fwnhn oclou pollou( megalhn(1 en tw ouranw
legontwn2 ~~Allhlouia! ~H swthria kai h` dunamij kai h` doxa3 tou Qeou4 h`mwn! 2 ~Oti
1 35 bpt,g,i1/4 a,bpt,f,h,i2/3 a1/4,d,e
apwlonto f M ,CP || apwleto M A,C,RP,HF,NU || aphlqen M OC,TR (The plural is presumably
correct.)
2
ou mh eurhseij auta f35 Mept,i1/5 CP || 1243 OC || 12 eurhshj 4 M a1/5,ept,h2/5 TR || 12 eurhj 4 M d,f(h1/3)i1/3 || 12
eurhsousin 4 M bpt || 124 eurhsousin M bpt,h1/4 A,NU || 412 eurhj M a3/4,e1/4,gpt(pt)i1/3 RP,HF || 412 eurhsousin C
35 a1/5,bpt,d,e,f,hpt,ipt
(The evidence for the word order is adequate [f M ]; in vs 14 an unidentified speaker addresses Babylon, so the
verb must be 2nd sing.; the plural forms support the indicative; although ou mh usually takes the subjunctive, on occasion it
takes the volitive future when the certainty of the statement is being emphasized, as here.)
3
authj f35 Ma1/4,b,d,e,f,g1/4,h,i A,C,CP,RP,OC,NU,TR || 1 kai M a,g HF
4
kai legontej f35 Ma2/5,b,d,ept,f1/4,g1/3,h2/3,i CP,RP,HF,TR || 2 M apt,f,h1/4 A,C,OC,NU || --- M e1/3,gpt
5
ouai ouai f35 M d,e,f,gpt,h,ipt A,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR || ouai ouai ouai M b || ouai M a,gpt,ipt
6
bussinon f35 Ma1/6,b,d,e,f,gpt,h,i1/3 A,C,CP,RP,OC,NU,TR || busson Ma,e1/6,gpt,i2/3 HF
7
en crusw f35 M d,e,h1/3 ,CP,TR || 1 crusiw C,OC[NU] || crusiw M a,b,f,g,h1/3,i A,RP,HF || 2 M h1/3
8
margaritaij rell || margarith M hpt A,C,NU
9
o epi twn ploiwn plewn f35 M b1/3,i1/3 CP || 2345 M d2/3,ept,f || 234 omiloj M e1/4 || 2341 omiloj TR || 12 topon 5
a,bpt,g,hpt,ipt hpt 35
M A,C,RP,HF,OC,NU || 12 ton topon 5 M (o epi is the best attested, by far [f ,a,b,g,h,i A,C against d,e,f];
twn ploiwn has better attestation than topon; the sequence ploiwn plewn presumably gave rise to evasive action.)
10
blepontej rell || orwntej TR
11
klaiontej kai penqountej kai f35 Ma,bpt,d1/5,e,f,g,i CP,RP,HF || 123 M bpt,d,e1/5,h C,OC,NU,TR || --- A
12
ta f35 Ma,bpt,e2/5,g,h,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU || --- M bpt,d,e3/5,f TR
13
ep auth f35 M a,bpt,d1/5,f,g,h,ipt C,CP,RP,HF,OC,NU || 1 authn M a1/6,bpt,d,e,h1/4,i1/3 TR || en 2 A
14
kai oi rell || --- M ept,h1/4 C,TR
15
mulon rell || mulinon A,NU || mulikon C || liqon
16
legwn f35 || 1 outwj rell
17
kai fwnh mulou ou mh akousqh $fanh M b1/3,f% en soi eti f35 Ma2/3,bpt,d,e,f,g,h,i A,C,CP,RP,HF,OC,NU,TR || --- M a1/3,bpt,e1/4,i1/4

18
kai fwj lucnou ou mh fanh $akousqh M gpt( eureqh Me1/5% en soi eti f35 Ma,b2/3,d2/5,e,f,g,h,i (C)CP,RP,HF,OC,NU,TR || ---
b1/3,d3/5
M A
19
oti f35 M a1/4,b,d,e,f,g,h,i A,C,CP,RP,OC,NU,TR || --- M a,i1/4 HF
20
farmakeia rell || farmakia M b1/3,ept,gpt A,C
21
aimata f35 M a,b,e,f,g,h1/4,i CP,RP,HF,OC || aima M d,h,i1/4 A,C,NU,TR
22
kai f35 M a1/6,d,e,h1/3,i1/4 CP,TR || --- M a,b,f,g,h2/3,i A,C,RP,HF,OC,NU
23
wj rell || --- M e,g TR
31
Revelation

alhqinai kai dikaiai ai` kriseij autou( o`ti ekrinen thn pornhn thn megalhn h`tij
diefqeiren5 thn ghn en th porneia authj\ kai exedikhsen to ai`ma twn doulwn autou ek6
ceiroj authj)VV 3 Kai deuteron eirhken7 ~~Allhlouia! Kai o` kapnoj authj anabainei eij touj
aiwnaj twn aiwnwn!VV 4 Kai epesan8 oi` presbuteroi oi` eikosi tessarej9(10 kai ta tessara
zwa kai prosekunhsan tw Qew tw kaqhmenw epi tou qronou11 legontej ~~Amhn! Allhlouia!VV
5 Kai fwnh ek12 tou qronou exhlqen( legousa( ~~Aineite ton Qeon13 h`mwn( pantej oi` douloi
autou kai14 oi` foboumenoi auton(15 oi` mikroi kai oi` megaloi!VV
[The wedding of the Lamb]
6 Kai hkousa w`j16 fwnhn oclou pollou kai w`j fwnhn u`datwn pollwn kai w`j fwnhn
brontwn iscurwn legontaj17 ~~Allhlouia! ~Oti ebasileusen Kurioj o` Qeoj h`mwn(18 o`
Pantokratwr! 7 Cairwmen kai agalliwmeqa19 kai dwmen20 thn doxan autw(21 o`ti hlqen o`
gamoj tou Arniou( kai h` gunh autou h`toimasen e`authn)VV 8 Kai edoqh auth i`na peribalhtai
bussinon lampron kai kaqaron(22 to gar bussinon ta dikaiwmata twn a`giwn estin)23
9 Kai legei moi( ~~Grayon ~Makarioi oi` eij to24 deipnon tou gamou tou Arniou
keklhmenoiV)VV Kai legei moi( ~~Ou`toi oi` logoi alhqinoi eisin tou QeouVV)25 10 Kai epeson26
emprosqen twn podwn autou proskunhsai autw) Kai legei moi ~~~Ora mh! Sundouloj sou
eimi kai twn adelfwn sou twn econtwn thn marturian27 Ihsou) Tw Qew proskunhson! ~H
gar marturia tou28 Ihsou estin to pneuma thj profhteiaj)VV

1
fwnhn oclou pollou megalhn f35 M g1/5 CP,TR || 1423 M a,b,f,g,h,i2/3 A,C,RP,HF,OC,NU || 1 $fwnhj M d,e1/6) 23 M b1/5,d,e
35
(The emphatic use of megalhn was not understoodsome omitted while others corrected the order; the reading of f gets
isolated support from four further families.)
2
legontwn rell || legontoj TR
3
h dunamij kai h doxa f35 Ma,b,f,g,i2/3 CP,RP,HF || 45312 M d,e1/4,h A,C,OC,NU || 4531 timh 312 M e2/3,i1/3 TR || 12
4
tou qeou rell || kuriw tw qew M e1/3 TR || tw qew Me1/5,i1/3
5
diefqeiren f35 Ma,bpt,e1/5,f,g,i CP,RP,HF,OC || efqeiren M bpt,d,e3/5,g1/5,h ()C,NU,TR || ekrinen A || --- M e1/5
6
ek f35 M a,b,f,gpt,h,i ()A,C,CP,RP,HF,OC,NU || 1 thj M d,e,gpt,i1/4 TR
7
deuteron eirhken f35 Ma,e1/6,f,g,i CP,RP,HF || 1 eirhkan M d,e3/5 A,OC,NU,TR || 1 eipan C || 1 eipon M h1/3 || ek 1
eirhkan M bpt || ek 1 eirhkasin M bpt || 1 eirhkasin Ma1/6,e1/6,hpt
8
epesan f35 Ma1/3,dpt,e2/5,(g),h1/4,i1/3 A,C,OC,NU,TR || epeson Ma2/3,b,c2/7,dpt,e3/5,f,h,i2/3 CP,RP,HF (There being no difference in
35
meaning, evidently, the spelling fluctuated.) (Although a significant minority of the f representatives read epeson, the quality
and geographic distribution of those reading epesan is sufficiently superior so that these presumably reflect the archetype.)
9
eikosi tessarej f351/4 Ma1/3(1/6),b,(d1/3),ept,f,g2/3,hpt,ipt (A)C,CP,RP,HF,NU || kd , f35 M a1/3(1/7),(dpt),e1/3,g1/4,h1/3 || 1 kai 2 M e1/6 (OC)TR
10
presbuteroi oi eikosi tessarej rell || 23 kai 41 OC
11
tou qronou f35 Ma1/4,d,e,g2/3,h1/4,ipt CP,RP,TR || tw qronw M a,b,f,g1/3,h,ipt A,C,HF,OC,NU
12
ek f35 M d,e,f,ipt ()CP,TR || apo M a,b,g,h,ipt A,C,RP,HF,OC,NU
13
ton qeon rell || tw qew M d1/3,e1/6 A,C,NU
14
kai rell [NU] || --- C
15
auton rell || 1 kai M d1/5,e1/5 TR
16
wj f35 Ma,bpt,d,e1/3,fpt,g,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU,TR || --- M bpt,e2/3,fpt
17
legontaj f35 M a1/4,e,gpt TR || legontej M a,bpt,fpt,gpt,i1/3 RP,HF || legontwn M bpt,d,fpt,h,i2/3 A,CP,OC,NU || legouswn (The
accusative is correct, modifying the direct object of the main verb.)
18
kurioj o qeoj hmwn rell [NU] || 123 A,OC,TR || 23214 || 234 M ept
19
agalliwmeqa f35 Ma,bpt,d1/5,e1/3,f,g,i CP,RP,HF,OC,TR || agalliwmen M bpt,d,e2/3,h A,NU
20
dwmen f35 Ma,b,d2/5,e3/5,f,g,h,i ,CP,RP,HF,OC,TR || dwswmen M dpt,e1/4 NU || dwsomen M e1/6 A
21
autw f35 M a,bpt,d,ept,f3/5,g,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU,TR || autou M bpt,ept,f2/5 || autwn
22
lampron kai kaqaron f35 Ma,b,f,g1/4,i2/3 CP,RP,HF || 13 M g2/3,h2/3 A,OC,NU || 31 M d,e2/5 || 321 M e3/5 TR
23
twn agiwn estin rell || 312 M ept TR
24
to f35 Ma2/3,bpt,d,e,f,g2/3,h2/3,ipt (A)CP,RP,OC,NU,TR || ton M a1/3,bpt,e1/5,g1/3,h1/3,ipt HF (All lexicons that mention the masculine form
say it was a late arrival; if it didnt exist in the first century it cant be original, and so in verse 17 below.)
25
eisin tou Qeou f35 M d,e,g1/4,h1/3 ,CP,TR || 231 M a,b,f,g,h1/3(1/3),i A,RP,HF,OC,NU
26
epeson f35 M apt,bpt,d2/5,e2/5,f,h1/3,i CP,TR || epesa M apt,bpt,c1/4,d3/5,e3/5,g,h2/3,i1/4 A,RP,HF,OC,NU (There being no difference in
meaning, evidently, the form fluctuated.)
27
marturian rell || 1 tou TR
28
tou f35 M a,b,d1/5,e1/3,f,g,i CP,RP,HF,OC,TR || --- M a1/7,d,e2/3,h A,NU
32
Revelation

[The battle of Armageddon]


11 Kai eidon ton ouranon anewgmenon(1 kai idou( i`ppoj leukoj( kai o` kaqhmenoj epV
auton( kaloumenoj Pistoj kai Alhqinoj(2 kai en dikaiosunh krinei kai polemei) 12 Oi` de
ofqalmoi autou3 flox puroj( kai epi thn kefalhn autou diadhmata polla( ecwn onomata
gegrammena( kai4 onoma gegrammenon o] oudeij oiden ei mh autoj\ 13 kai peribeblhmenoj
i`mation bebammenon5 ai`mati( kai kaleitai6 to onoma autou( ~O Logoj tou Qeou) 14 Kai ta
strateumata ta7 en tw ouranw hkolouqei autw epi i`ppoij leukoij(8 endedumenoi bussinon
leukon9 kaqaron) 15 Kai ek tou stomatoj autou ekporeuetai r`omfaia distomoj10 oxeia( i`na en
auth pataxh11 ta eqnh) Kai autoj poimanei autouj en r`abdw sidhra) Kai autoj patei thn
lhnon tou oinou tou qumou thj12 orghj tou Qeou( tou Pantokratoroj) 16 Kai ecei epi to
i`mation kai epi ton mhron autou13 onoma gegrammenon
BASILEUS BASILEWN KAI KURIOS KURIWN)
[A feast for vultures]
17 Kai eidon e`na14 aggelon e`stwta en tw h`liw\ kai ekraxen fwnh15 megalh( legwn
pasin toij orneoij toij petomenoij16 en mesouranhmati( ~~Deute( sunacqhte17 eij to18 deipnon
to mega tou19 Qeou( 18 i`na faghte sarkaj basilewn kai sarkaj ciliarcwn kai sarkaj
iscurwn kai sarkaj i`ppwn kai twn kaqhmenwn epV autwn( kai sarkaj pantwn( eleuqerwn
te20 kai doulwn kai mikrwn te21 kai megalwn)VV
19 Kai eidon to Qhrion kai touj basileij thj ghj kai ta strateumata autwn
sunhgmena poihsai polemon22 meta tou kaqhmenou epi tou i`ppou kai meta tou strateumatoj
autou) 20 Kai epiasqh to Qhrion( kai metV autou o`23 Yeudoprofhthj( o` poihsaj ta shmeia
enwpion autou $en oi-j eplanhsen touj labontaj to caragma tou Qhriou kai touj
proskunountaj th eikoni autou%) Zwntej eblhqhsan oi` duo eij thn limnhn tou puroj thn
kaiomenhn24 en25 qeiw) 21 Kai oi` loipoi apektanqhsan en th r`omfaia tou kaqhmenou epi tou
i`ppou( th exelqoush26 ek tou stomatoj autou) Kai panta ta ornea ecortasqhsan ek twn
sarkwn autwn)

1
anewgmenon rell || hnewgmenon A,NU
2
kaloumenoj pistoj kai alhqinoj f35 Ma,b,e1/6,g,h,i CP,RP,HF,OC[NU]TR || 234 M d,e3/5,f,i1/4 (A) || 2341 M e1/4 || 2134
3
autou f35 M a,d,e,f,g,hpt,i ,CP,RP,HF || 1 wj M b,e2/7,hpt A,OC[NU]TR
4
onomata gegrammena kai f35 M a,b,d1/4,e3/5,(gpt),h1/3,ipt ()CP,RP,HF,OC || --- M a1/5,d,e2/5,f,gpt,h2/3,ipt A,NU,TR (The shorter form would
be an easy ommission, but to explain the longer form as an addition is difficult.) (OC is in small print.)
5
bebammenon rell || 1 en M b1/3,f,i1/4 OC (OC is in small print.)
6
kaleitai f35 M a1/7,bpt,d,e,f,g,h1/4,ipt CP,RP,TR || keklhtai Ma,bpt,h,ipt ()A,HF,OC,NU
7
ta f35 Ma3/5,bpt,d1/4,fpt,h1/3,ipt CP,RP,HF,OC[NU] || --- M a2/5,bpt,d,e,fpt,g,h2/3,ipt A,TR
8
epi ippoij leukoij f35 Ma,b,d1/4,f,i CP,RP,HF,OC || ef 23 M e2/3,g,h A,NU,TR || ef ippoi polloi M d3/5,e1/4
9
bussinon leukon rell || 21 A || 12 kai M e2/3,g1/3 ,TR
10
distomoj f35 Ma,b,d1/4,ept,f,g,h1/3,i CP,RP,HF || --- M d,ept,h2/3 A,NU,TR || oxeia 1 OC (OC is in small print.)
11
pataxh rell || patassh OC,TR || pataxei M g
12
thj f35 M a,b,f,g,h,i ()A,CP,RP,HF,OC,NU || kai 1 M d,e,i1/4 TR
13
autou rell || 1 to M e1/3 TR
14
ena f35 Ma1/6,e,gpt,h2/3,i2/5 A,CP,OC,NU,TR || 1 allon M b || allon Mh1/6,i1/5 || --- M a,d,e1/6,f,gpt,h1/6,i2/5 RP,HF
15
fwnh f35 Ma1/4,bpt,d,e,f,g2/3,h,i2/3 A,CP,RP,TR || en 1 M a,bpt,g1/3,i1/3 ,HF,OC[NU]
16
petomenoij rell || petwmenoij M i1/3 [+ 20 assorted mss]TR
17
sunacqhte rell || kai sunagesqe TR || --- M ept
18
to f35 Ma2/3,d1/3,e,gpt,hpt,ipt (A)CP,RP,OC,NU,TR || ton M a1/3,b,d2/3,f,gpt,hpt,ipt HF
19
to mega tou f35 Ma2/3,e1/5,gpt,hpt,i3/5 A,CP,RP,OC,NU || ton megan 3 M a1/4,b,f,gpt,hpt HF || tou megalou M d,e TR
20
te rell || --- M ept TR (OC is in small print.)
21
te f35 Ma,e1/4,g,h1/3,i CP,RP,HF,OC || --- M b,d,e,f,h2/3,i1/5 A,NU,TR (OC is in small print.)
22
polemon f35 M a1/3,b,d,e,f,g1/4,h,i2/3 CP,RP,TR || ton 1 M a2/3,f1/4,g,h1/4,i1/3 A,HF,OC,NU
23
met autou o f35 M d,ept,hpt ,CP,NU || oi 123 A || meta toutou 3 Mept TR || 312 M a,b,f,g,hpt,i RP,HF,OC
24
thn kaiomenhn rell || thj kaiomenhj A,NU || thj keomenhj
25
en f35 M a,e1/3,f2/5,g,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU || 1 tw M b,d,e2/3,f3/5,i1/5 TR
26
exelqoush rell || ekporeuomenh TR
33
Revelation

[The Millennium]
[Satan bound]
20)1 Kai eidon aggelon katabainonta ek tou ouranou( econta thn klein1 thj Abussou
kai a`lusin megalhn epi thn ceira autou) 2 Kai ekrathsen ton drakonta( ton ofin ton
arcaion(2 o[j estin3 diaboloj kai o`4 Satanaj( o` planwn thn oikoumenhn o`lhn(5 kai edhsen
auton cilia eth\ 3 kai ebalen auton eij thn Abusson kai ekleisen6 kai esfragisen epanw
autou i`na mh plana7 eti ta eqnh8 acri telesqh ta cilia eth) Kai9 meta tauta dei auton
luqhnai10 mikron cronon)
[Saints reign]
4 Kai eidon qronouj( kai ekaqisan epV autouj( kai krima edoqh autoij( kai taj yucaj
twn pepelekismenwn dia thn marturian Ihsou kai dia ton logon tou Qeou( kai oi`tinej ou
prosekunhsan tw Qhriw11 oute12 th eikoni13 autou kai ouk elabon to caragma epi to
metwpon autwn14 kai epi thn ceira autwn) Kai ezhsan kai ebasileusan meta tou15 Cristou
cilia16 eth) 5 $Kai oi` loipoi twn nekrwn ouk ezhsan acri telesqh ta cilia eth)%17 Au`th h`
anastasij h` prwth) 6 Makarioj kai a`gioj o` ecwn meroj en th anastasei th prwth\ epi
toutwn o` deuteroj qanatoj18 ouk ecei exousian( allV esontai i`ereij tou Qeou kai tou
Cristou( kai basileusousin metV autou19 cilia20 eth)
[The final rebellion]
7 Kai o`tan telesqh21 ta cilia eth luqhsetai o` Satanaj ek thj fulakhj autou( 8 kai
exeleusetai planhsai ta eqnh ta en taij tessarsin gwniaij thj ghj( ton Gwg kai ton22
Magwg( sunagagein23 autouj eij ton24 polemon( w-n o` ariqmoj25 w`j h`26 ammoj thj qalasshj)
9 Kai anebhsan epi to platoj thj ghj kai ekukleusan27 thn parembolhn twn a`giwn kai thn

1
klein rell || klin A || kleida Mept,gpt TR
2
ton ofin ton arcaion rell || o ofij o arcaioj A,NU
3
estin rell || 1 o M a1/8,c1/4,d,h,ipt
4
o f35 M apt,b,d,f,h,i2/5 A,CP,RP,HF,OC,NU || --- M apt,d1/4,e,g,h1/4,i3/5 TR (OC is in small print.)
5
o planwn thn oikoumenhn olhn f35 Ma,b,fpt,g,i CP,RP,HF || 1234 OC || --- M d,e,fpt,h A,NU,TR (Since most versions are
based on TR or NU, very few contain this important clause.) (OC is in small print.)
6
ekleisen f35 M a,b,d1/4,e3/5,f,g,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU || edhsen M d,e2/7 || 1 auton TR
7
plana f35 Ma,b,d1/5,e2/5,f,g,i CP,RP,HF,OC || planhsh M d,e3/5,h A,NU,TR || planhsei
8
eti ta eqnh rell || 231 TR || 23 M ept
9
kai f35 M a1/6,b3/5,d,e,f,ipt CP,RP,TR || --- M a,b2/5,g,h,ipt A,HF,OC,NU
10
auton luqhnai f35 M bpt,d,e,f2/3,h1/3,ipt ,CP,RP,OC,TR || 21 M a,bpt,f1/3,g,h2/3,ipt A,HF,NU
11
tw qhriw f35 Ma1/4,bpt,e,f2/3,g,h2/5,ipt CP,TR || to qhrion M a,bpt,d,f1/3,g1/4,h3/5,ipt A,RP,HF,OC,NU
12
oute f35 M a1/6,bpt,d,e,f2/3,ipt CP,OC,TR || oude M a,bpt,f1/3,g,h,ipt A,RP,HF,NU
13
th eikoni f35 M e3/5,g,h2/5,i1/3 CP || thn eikona M a,b,d,e2/5,f,g1/4,h3/5,i2/3 A,RP,HF,OC,NU,TR
14
to metwpon autwn f35 M d1/5,e3/5,f1/5 CP,OC,TR || twn metwpwn 3 M d,e1/5,i1/5 || 12 M a,b,e1/5,f,h,i A,RP,HF,NU || twn
metwpwn M g,h1/4
15
tou rell || --- M e2/3 TR
16
cilia f35 M bpt,d,e,f3/5,h2/5,i1/3 A,CP,OC,NU || ta 1 M a,bpt,d1/5,e1/5,f2/5,g,h3/5,i2/3 RP,HF,TR
17
kai (--- A,TR) oi (+de M g1/4,TR) loipoi twn nekrwn (anqrwpwn M bpt) ouk ezhsan acri (anesthsan acri Me2/7; anezhsan
ewj M g1/4,TR)(ewj OC) telesqh (telesqwsin M d; telesqhnai M hpt) ta cilia eth f35 M a1/4,b,d,e,f,g1/4,h,i2/3 (A)CP,RP,HF(OC)NU
a,g,i1/3
(TR) || omit sentence M
18
o deuteroj qanatoj f Ma,b,ept,f,g,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU || 1312 M d,ept,g1/4 TR
35

19
met autou f35 Ma2/7,b,d,e,f2/3,g3/5,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU,TR || meta tauta M a,f1/3,g2/5,i1/5
20
cilia rell || ta 1 [NU]
21
otan telesqh f35 M b,d,e1/3,f,h,ipt ()A,CP,RP,OC,NU,TR || ote etelesqhsan Me1/3 || ote 2 M e1/5 || meta M a,f2/7,g,ipt HF
22
ton f35 M a,b,d1/4,e2/5,f,g,h,i CP,RP,HF,OC,TR || --- M d,e3/5,f2/7,h1/4 A,NU
23
sunagagein f35 Ma,b3/5,e2/5,f2/7,g,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU,TR || kai 1 M b2/5,d,e3/5,f,i1/5
24
ton f35 M a,bpt,g,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU || --- M bpt,d,e,f TR
25
ariqmoj f35 Ma1/6,bpt,d,e,f,i1/3 CP,RP,TR || 1 autwn M a,bpt,g,h,i2/3 A,HF,OC,NU
26
wj h f35 M apt,b,d,e3/5,f5/7,h,i CP,RP,HF,OC,NU,TR || wsei Mapt,e2/5,f2/7,g,h1/4,i1/5
27
ekukleusan f35 Ma,h1/4,i1/5 A,CP,HF,OC,NU || ekuklwsan M a1/4,b,d,e,f,g,h,i ,RP,TR (The two verbs are quite similar in form and
apparently virtually identical in meaning.)

34
Revelation

polin thn hgaphmenhn) Kai katebh pur ek tou ouranou apo tou Qeou1 kai katefagen autouj)
10 Kai o` Diaboloj( o` planwn autouj( eblhqh eij thn limnhn tou puroj kai2 qeiou( o`pou kai3
to Qhrion kai o` Yeudoprofhthj) Kai basanisqhsontai h`meraj kai nuktoj eij touj aiwnaj
twn aiwnwn)
[The Great White Throne]
11 Kai eidon qronon megan leukon4 kai ton kaqhmenon epV auton(5 ou- apo6 proswpou
efugen o` ouranoj kai h` gh)7 Kai topoj ouc eu`reqh autoij) 12 Kai eidon touj nekrouj( touj
megalouj kai touj mikrouj( e`stwtaj8 enwpion tou qronou(9 kai biblia anewcqhsan)10 Kai
allo Biblion anewcqh(11 o[ estin thj Zwhj) Kai ekriqhsan oi` nekroi ek twn gegrammenwn en
toij biblioij( kata ta erga autwn) 13 Kai edwken h` qalassa touj en auth nekrouj(12 kai o`
Qanatoj kai o` ~Adhj edwkan touj en autoij nekrouj)13 Kai ekriqhsan e`kastoj kata ta erga
autwn)14 14 Kai o` Qanatoj kai o` ~Adhj eblhqhsan eij thn limnhn tou puroj) Ou`toj estin o`
qanatoj o` deuteroj(15 h` limnh tou puroj)16 15 Kai ei tij ouc eu`reqh en th Biblw17 thj Zwhj
gegrammenoj eblhqh eij thn limnhn tou puroj)
[New heaven, new earth]
21)1 Kai eidon ouranon kainon kai ghn kainhn( o` gar prwtoj ouranoj kai h` prwth
gh parhlqen\18 kai h` qalassa ouk estin eti) 2 Kai19 thn polin thn a`gian( ~Ierousalhm
Kainhn( eidon20 katabainousan apo tou Qeou ek tou ouranou(21 h`toimasmenhn w`j numfhn
kekosmhmenhn tw andri authj) 3 Kai hkousa fwnhj megalhj ek tou ouranou22 legoushj
~~Idou( h` skhnh tou Qeou meta twn anqrwpwn( kai skhnwsei metV autwn( kai autoi laoj23
autou esontai( kai autoj o` Qeoj estai metV autwn)24 4 Kai exaleiyei pan25 dakruon apo26

1 35 a,b,d1/5,e1/5,f,(g3/5),i d,h1/4(1/4) e1/5


pur ek tou ouranou apo tou qeou f M CP,RP,HF,OC || 1234 M A,NU || 127534 M ||
e1/4 e1/5 g2/5,h3/5
1267534 M || 2671534 M || 1567234 M TR || ---
2
kai f35 M a,e,f,ipt (A)CP,RP,HF,NU,TR || 1 tou M b,d,e1/5,h,ipt ()OC || tou M g
3
kai rell || --- M e,ipt ,TR
4
megan leukon f35 Ma,bpt,f2/7,g,h2/3,i A,CP,RP,HF,OC,NU || 21 M a1/5,bpt,d,e,f,h1/3,i1/5 TR
5
ep auton rell || 1 autou A,TR || epanw autou || 1 autw OC
6
apo rell || 1 tou A,NU
7
o ouranoj kai h gh f35 CP || 45312 M a,b,d,e,f,g,h,i A,RP,HF,OC,NU,TR (Representatives of M a,d,e,h join f35.)
8
touj megalouj kai touj mikrouj estwtaj f35 M bpt,d,e,g,h,ipt A,CP,RP,HF,OC,NU || 645312 M bpt,f,i1/5 || 323456 ||
f1/5 a,i1/5
5326 M TR || 6 M
9
enwpion tou qronou rell || 12 qeou M d1/5,e1/4 TR || 123 tou qeou M e1/4 || epi 23
10
anewcqhsan f35 M h1/4 CP || hnewcqhsan M e,g2/5,h1/3,i1/5 RP,TR || hnoicqhsan M b,d,f,h1/4,i2/5 A,OC,NU || hnewcqh ||
hnoixan M a,(g3/5),i1/3 HF (Apparently we have alternate spellings that do not affect the meaning.)
11
anewcqh f35 M f1/4,h1/4 CP || hnewcqh Ma,b1/3,e1/3,f,g,hpt,i RP,HF(TR) || hnoicqh M bpt,d,ept A,OC,NU || ---
12
en auth nekrouj f35 Ma1/6,e CP,TR || eauthj 3 M e1/4 || 3 touj 12 M a,b,d,f,g,h,i A,RP,HF,OC,NU (The dead have already
been introduced, emphatically, in verse 12, so here the unmarked form is appropriate.)
13
en autoij nekrouj f35 M a1/4,e TR || eautwn 3 M g1/3 CP || 3 touj 12 M a,b,d,f,gpt,h,i A,RP,HF,OC,NU
14
autwn f35 M apt,d,e,f2/7,g,h A,CP,RP,OC,NU,TR || autou M apt,b,f,i HF
15
estin o qanatoj o deuteroj f35 CP || 1453 M a1/4,e1/4,h1/3,ipt TR || 23451 M apt,b,e1/4,f,gpt,h1/4,ipt A,RP,HF,OC,NU || 2351 M d
a1/6,ept h1/3
|| --- M || 4531 M
16
h limnh tou puroj rell || --- M apt,e2/3,h1/4,ipt OC,TR
17
en th biblw f35 M(d),e,g2/7,h,i1/3 A,CP,OC,NU,TR || 1 tw bibliw Ma,b,f,g3/5,i2/3 RP,HF || eij thn biblon M e1/5
18
parhlqen f35 M d,e,g,h1/6 CP,TR || aphlqen M bpt,i1/5 || aphlqon M a,bpt,f,h,ipt RP,HF,OC || aphlqan A,NU (The earth with its
atmosphere is treated as a unit.)
19
kai rell || 1 egw iwannhj eidon TR
20
eidon rell || --- TR
21
apo tou qeou ek tou ouranou f35 M d,e CP,TR || 456123 M a,b,e1/5,f,g,h,i A,RP,HF,OC,NU
22
ouranou rell || qronou A,NU
23
laoj f35 Ma,b,e1/3,f,g,i CP,RP,HF,OC || laoi M d,e2/3,h A,NU,TR
24
estai met autwn f35 Ma1/6,bpt,e3/5 ,CP,RP || 231 M a,bpt,f2/7,g,i1/3 HF,OC || 123 qeoj 3 M d,e2/5,f,h1/4(pt),i2/3 TR || 2313 qeoj
A[NU]
25
pan f35 M bpt,d,e1/3,f,g,h,ipt ,CP,RP,NU || o qeoj 1 M e3/5 A,TR || ap autwn 1 M a,bpt,ipt HF || ap autwn o qeoj 1 OC (OC is in
small print)
26
apo rell || ek A,NU
35
Revelation

twn ofqalmwn autwn( kai o` qanatoj ouk estai eti( oute penqoj oute kraugh oute ponojouk
estai eti( o`ti ta prwta1 aphlqon)VV2
5 Kai3 eipen o` kaqhmenoj epi tou qronou(4 ~~Idou( kaina poiw pantaVV5 Kai legei
moi( ~~Grayon( o`ti ou`toi oi` logoi alhqinoi kai pistoi7 eisinVV8 6 Kai eipen moi ~~Gegona9
6

to Alfa10 kai to W( Arch kai Teloj)11 Egw tw diywnti dwsw12 ek thj phghj tou u`datoj thj
zwhj dwrean) 7 ~O nikwn klhronomhsei tauta13 kai esomai autw Qeoj( kai autoj estai moi
ui`oj)14 8 Toij de deiloij15 kai apistoij kai a`martwloij kai16 ebdelugmenoij kai foneusin
pornoij kai farmakoij17 kai eidwlolatraij( kai pasin toij yeudesin( to meroj autwn en th
limnh th kaiomenh18 puri kai qeiw( o[ estin o` qanatoj o` deuteroj)VV19
[The New Jerusalem]
9 Kai hlqen20 ei`j ek21 twn e`pta aggelwn twn econtwn taj e`pta fialaj gemousaj
e`pta plhgwn twn escatwn( kai elalhsen metV emou legwn( ~~Deuro( deixw soi thn gunaika
thn numfhn tou ArniouVV)23 10 Kai aphnegken me en Pneumati epV24 oroj mega kai u`yhlon(
edeixen moi thn polin thn megalhn( thn a`gian25 ~Ierousalhm( katabainousan ek tou ouranou
apo26 tou Qeou( 11 ecousan thn doxan tou Qeou) ~O27 fwsthr authj o`moioj liqw timiwtatw(
liqw iaspidi krustalizonti(28 12 ecousa1 teicoj mega kai u`yhlon( ecousa2 pulwnaj dwdeka

1
oti ta prwta f35 Ma,b,e,f,g,i CP,RP,HF,OC[NU]TR || 2 gar 3 M d || 23 M e1/5,h A || 2 probata
2
aphlqon f35 Ma1/4,bpt,d,e,gpt,h1/4,ipt CP,RP,OC,TR || aphlqen Ma,bpt,f,gpt,h,ipt ,HF || aphlqan A,NU
3
kai rell || --- M a2/3
4
epi tou qronou f35 Ma1/5,ept,hpt,ipt CP,TR || 1 tw qronw Ma,bpt,ept,f,g,hpt,ipt A,RP,HF,OC,NU || en tw qronw bpt(d)
M (Is the
Creator relaxed on His throne [dative], a little bored or sad, saying, Well, you know, I guess Ill have to start over, or is He
sitting on the edge of His chair [genitive], exited, saying, Hey, Im going to make everything new!? We know that as an eye
witness John was good at observing detail [Jn. 19:34]; I imagine that it looked to John like He was going to get up and start right
then!)
5
kaina poiw panta f35 M bpt,e1/4,h,i1/3 ()A,CP,OC,NU || kainopoiw 3 M d,e1/5 || 132 M ept TR || 312 M a,bpt,f,g,i2/3 RP,HF
6
moi f35 M a1/3,bpt,d,e,f,h2/3,i2/3 ,CP,RP,OC,TR || --- M a2/3,bpt,g,h1/3,i1/3 A,HF,NU (OC is in small print.)
7
alhqinoi kai pistoi f35 M a1/7,bpt,d,e,f CP,RP,TR || 321 M a,bpt,f2/7,g,h,i A,HF,OC,NU
8
eisin f35 Ma1/6,d,e,h,i1/4 A,CP,RP,OC,NU,TR || 1 tou qeou M bpt,f,i1/4 || tou qeou 1 M a,bpt,f2/7,g,ipt HF
9
gegona f35 Ma,ept,gpt,i1/3 CP,RP,HF || gegone M a1/6,e1/4 || 1 egw M a1/6,b,d,e1/3,f,gpt,h1/4,i1/3 || gegonen egw OC || gegonan egw
eimi A[NU] || gegone egw eimi TR || gegonasin egw eimi M hpt,i1/3
10
alfa rell || A OC,TR
11
arch kai teloj f35 Mept,f CP || h 12 to 3 M a1/4,b,d,g,h,i A,RP,OC,NU,TR || 2 h 12 to 3 M a,e1/4 HF (The absence of the article
emphasizes the inherent quality of the nouns.)
12
dwsw f35 M d,e,g,h,i A,CP,RP,OC,NU,TR || 1 autw M a,b,f HF
13
klhronomhsei tauta f35 M a1/6,d,e2/3,gpt,h,i1/3 ()A,CP,RP,NU || estai outw 2 OC || 1 panta M e1/3 TR || dwsw autw 2
a,b,f,gpt,i2/3
M HF
14
autoj estai moi $mou Ma1/4% uioj f35 Ma,b,e1/4,f,g,hpt,i ,CP,RP,HF,OC,NU || 234 M hpt A || 123 o 4 TR || autoi esontai 3
uioi M d,ept
15
toij de deiloij rell || 32 M ept TR || 12 wj diloij v
16
kai amartwloij kai f35 Ma,b,ept,f,g,i CP,RP,HF || 1 M d1/3,e1/5,h A,OC,NU,TR || --- M d2/3,e2/7
17
farmakoij rell || farmakeusi TR
18
kaiomenh rell || 1 en OC
19
o qanatoj o deuteroj f35 M a,b,f3/5,g,h3/5,i A,CP,RP,HF,OC,NU || 24 M dpt,h1/3 || 234 M a1/7,f2/5 || 142 M ept || 42 M d1/3,e1/7
e1/5
|| --- M
20
hlqen rell || 1 proj me TR
21
ek f35 M a,bpt,f,g,hpt,i A,CP,RP,HF,NU || --- M a1/7,bpt,d,e,hpt OC,TR
22
gemousaj twn f35 M bpt,e2/7,f,gpt,i1/3 CP,RP,HF || taj 12 M dpt,e2/5,gpt,hpt,i2/5 OC,TR || 1 M a || 2 gemontwn 2 M e1/5,hpt,i1/5 A,NU || 2
gemontwn M dpt || taj ecousaj 2 M bpt
23
thn gunaika thn numfhn tou arniou f35 Ma,f,g,i2/3 CP,RP,HF || 341256 M b,h A,OC,NU || 345612 M d,e,i1/3 TR
24
ep rell || epi M bpt,hpt A,NU
25
thn megalhn thn agian f35 Me1/6 CP,RP,TR || 12 kai 4 M bpt,d,e,f3/5,ipt || 34 M a,bpt,f2/7,g,h,ipt A,HF,OC,NU (the great
35 1/6 pt pt pt 2/7 pt 35 pt 1/4 2/5 pt
[f ,a ,b ,d,e,f,i ] has better attestation than omit [a,b ,f ,g,h,i ,A], and the holy [f ,a,b ,e ,f ,g,h,i ,A] than and holy
pt 3/5 pt 35
[b ,d,e,f ,i ]; so f preserves the original.)
26
apo f35 M a1/4,d,e,gpt,h,i2/3 A,CP,RP,OC,NU,TR || kai 1 M e1/5 || ek M a,bpt(pt),f2/5(3/5),gpt,i1/3 HF
27
o f35 M a,bpt,d,e2/7,f,g,hpt,i2/3 (A)CP,RP,HF,OC,NU || kai 1 M bpt,e,g1/4,hpt,i1/3 TR
28
krustalizonti f35 Ma1/3,b3/5,d,e3/5,f3/5,g3/5,h,i3/5 CP || krustallizonti Ma2/3,b2/5,d1/5,e2/5,f2/5,g2/5,h1/4,i2/5 A,RP,HF,OC,NU,TR (It would
appear that John invented this verb, so he could spell it as he wished. Each of the MS groups has some division, but the single

36
Revelation

kai epi toij pulwsin aggelouj dwdeka(3 kai onomata epigegrammena( a[ estin4 twn dwdeka
fulwn twn ui`wn5 Israhl\ 13 apo6 anatolwn7 pulwnej treij( kai apo borra8 pulwnej treij(
kai apo notou9 pulwnej treij( kai apo dusmwn10 pulwnej treij) 14 Kai to teicoj thj
polewj econ11 qemeliouj dwdeka( kai epV autwn12 dwdeka13 onomata twn dwdeka apostolwn
tou Arniou) 15 Kai o` lalwn metV emou eicen metron(14 kalamon crusoun( i`na metrhsh thn
polin kai touj pulwnaj authj)15 16 Kai h` polij tetragwnoj keitai( kai to mhkoj authj
o`son16 to platoj) Kai emetrhsen thn polin17 tw kalamw epi stadiouj18 dwdeka19 ciliadwn
dwdeka)20 To mhkoj kai to platoj kai to u`yoj authj isa estin) 17 Kai emetrhsen21 to teicoj
authj( e`katon tessarakonta tessarwn22 phcwn( metron anqrwpou $o[ estin aggelou%) 18 Kai
h=n23 h` endomhsij24 tou teicouj authj iaspij\ kai h` polij crusion kaqaron( o`moion25 u`elw26
kaqarw\ 19 kai27 oi` qemelioi tou teicouj thj polewj panti liqw timiw kekosmhmenoi o`
qemelioj o` prwtoj iaspij( o` deuteroj sapfeiroj( 28 o` tritoj calkhdwn(29 o` tetartoj
smaragdoj( 20 o` pemptoj sardwnux(30 o` e`ktoj sardioj(31 o` e`bdomoj crusoliqoj( o` ogdooj
bhrulloj( o` enatoj32 topazion( o` dekatoj crusoprasoj(1 o` e`ndekatoj u`akinqoj(2 o` dwdekatoj

consonant has the edge in all except a. Since the noun is spelled with a double consonant, there would be an obvious pressure
to correct Johns invention; if the verb started out with a double consonant who would want to change it?)
1
ecousa f35 Ma,bpt,d,e3/5,f,g,h,i A,RP,HF,OC,NU || ecousan M bpt CP || 1 te M e2/5 || ecousan te TR || econti
2
ecousa rell || ecousan M bpt TR || econtaj
3
dwdeka f35 Ma1/4,bpt,d,e3/5,f,h,i2/3 CP,RP,OC,NU,TR || dekaduo Ma,bpt,g,i1/3 HF || ib || --- M e2/7 A
4
estin f35 M d,e ,CP,TR || 1 onomata M a,bpt,f,g,hpt,i2/3 RP,HF,OC || 1 ta onomata M bpt,h1/3,i1/5 A[NU] (OC is in small print.)
5
twn uiwn f35 M a1/4,e2/3,gpt,h2/5 CP,RP,OC,TR || tou M a1/7,d,e1/3,i1/5 || 2 M a3/5,b,f,gpt,h3/5,i2/3 A,HF,NU (The reading of A is an easy
instance of homoioteleuton, -WN -WN -WN, wherein they dropped the middle one.)
6
apo rell || ap M e1/3 OC,TR
7
anatolwn f35 M a,b,e1/4,f,g,i2/3 CP,RP,HF,OC || anatolhj M d,e,h,i1/3 A,NU,TR
8
kai apo borra f35 M a2/3,b,d1/5,f,g,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU || 23 M a1/7,d,e,h1/4 TR || 12 dusmwn M a1/7
9
kai apo notou f35 Ma2/3,b,d,f,g,h,i1/5 CP,RP,HF,OC,NU || 23 M a1/8,ept TR || 12 dusmwn M i1/3 A || 2 dusmwn M e2/5 || 12 borra
a1/6
M
10
kai apo dusmwn f35 Ma2/3,b,d,f,g,h,i2/3 CP,RP,HF,OC,NU || 23 M a1/8,ept TR || 12 notou M a1/8,i1/3 A || 2 meshmbriaj Me1/4
11
econ rell || ecwn M c1/7,d1/4,e1/3,g1/3,ipt A,NU || ---
12
ep autwn rell || en autoij TR
13
dwdeka f35 Ma,b,dpt,e3/5,f,g,hpt,i2/3 A,CP,RP,HF,OC,NU || ib , M a1/4,d1/5,e1/4,h1/4 || --- M d1/3,h1/5,i1/4 TR
14
metron f35 M a,b,d1/4,e2/7,fpt,g,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU || --- M d,e,fpt TR
15
authj f35 Ma,g CP || 1 kai to teicoj 1 M b,d,e,f,h,i A,RP,HF,OC,NU,TR (The city didnt have a free standing wall outside the
main structure; it was like a modern high-rise.)
16
oson rell || kai M e2/3 || 1 kai A,OC[NU] || tosouton estin 1 kai TR (OC is in small print.)
17
polin f35 M a,fpt,g,h,i A,CP,RP,HF,NU,TR || 1 en M b,d,e,fpt OC (OC is in small print.)
18
stadiouj f35 Ma,bpt,f,g,h A,CP,RP,HF,OC || stadiwn M bpt,d,e,i ,NU,TR
19
dwdeka f35 M bpt,d,e,gpt,h,i A,CP,RP,OC,NU,TR || dekaduo Ma,bpt,f HF || ib , [24 assorted mss]
20
dwdeka f35 Ma,bpt,f,gpt CP,RP,HF || --- M bpt,e,h,i A,OC,NU,TR || authj M d (A delightful bit of detailed accuracy; the gates [12]
were 1,000 stadia apart and each gate was a stadium wide, so the circumference was precisely 12,012 stadia!)
21
emetrhsen f35 M d,e,g,h,i A,CP,RP,OC,NU,TR || --- M a,b,f HF
22
ekaton tessarakonta tessarwn Ma1/3,b,c1/8,d,e,f,gpt,hpt,ipt CP,RP,HF,OC(NU)TR || rmd , f35 M a2/3,d1/5,e2/7,f1/5,gpt,hpt,ipt || 1 md , ||
D kai 12 A
23
hn rell || --- M e1/4,h1/4 A,NU
24
h endomhsij rell || 1 endwmhsij A,NU || en dwmasi
25
omoion f35 M a,b,d1/3,e1/6,f,gpt,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU || omoia M d2/3,e,gpt TR (The adjective modifies gold, neuter.)
26
uelw f35 Mapt,b1/4,d1/5,ept,g2/5,hpt,ipt CP,RP,HF || ualw M apt,b,d,ept,f,g3/5,hpt,ipt A,OC,NU,TR (In the same standoff in verse 21 below,
the attestation for the epsilon is clearly stronger.)
27
kai f35 M a1/6,b2/5,d,e,gpt,h1/4,ipt ,CP,TR || --- M a,b3/5,f,gpt,h,ipt A,RP,HF,OC,NU
28
sapfeiroj rell || sapfiroj NU
29
calkhdwn rell || calkidwn Mept || calkedwn M h1/3 || karchdwn M bpt || at least six further spellings
30
sardwnux f35 Ma1/6,b3/5,d,f2/3,h1/4,i1/4 CP || sardiwnux A || sardonux M a,b2/5,c2/5,e,f1/3,g,h,i ,RP,HF,OC,NU,TR (If the omega is not
original, one wonders where it came from, unless some identified the stone with Sardinia [Sardw]. But there is a stone called
sardw, and we may be missing some relevant information that would clean up the mystery. That representatives of almost all
groups, plus A, have the omega suggests that it may be original. Why would copyists change a common, expected form to an
uncommon one?)
31
sardioj f35M d,e,gpt,hpt,i2/3 CP,TR || sardion Ma,b,f,gpt,hpt,i1/3 A,RP,HF,OC,NU
32
enatoj f35 M a2/3,b,dpt,e1/5,f,g2/3,h3/5,i3/5 A,CP,RP,HF,OC,NU,TR || ennatoj M a1/3,dpt,e2/3,f1/4,g1/3,i2/5 || q , M h1/4
37
Revelation

amequsoj)3 21 Kai oi` dwdeka pulwnej dwdeka margaritaiana ei`j e`kastoj twn pulwnwn h=n
ex e`noj margaritou) Kai h` plateia thj polewj crusion kaqaron( w`j u`eloj4 diaughj)5
[Her glory]
22 Kai naon ouk eidon en auth( o` gar Kurioj o` Qeoj o` Pantokratwr naoj authj
estin( kai to Arnion) 23 Kai h` polij ou creian ecei tou h`liou oude thj selhnhj i`na
fainwsin en6 auth( h` gar doxa7 tou Qeou efwtisen authn( kai o` lucnoj authj to Arnion)
24 Kai peripathsousin ta eqnh dia tou fwtoj authj(8 kai oi` basileij thj ghj ferousin thn
doxan kai thn timhn autwn eij authn)9 25 Kai oi` pulwnej authj ou mh kleisqwsin h`meraj
$nux gar ouk estai ekei%) 26 Kai oisousin thn doxan kai thn timhn twn eqnwn eij authn)10
27 Kai ou mh eiselqh eij authn pan koinon11 kai poioun12 bdelugma kai yeudoj( ei mh oi`
gegrammenoi en tw Bibliw thj Zwhj tou Arniou)
[Her river]
22)1 Kai edeixen moi potamon kaqaron13 u`datoj zwhj( lampron w`j krustalon(14
ekporeuomenon ek tou qronou tou Qeou kai tou Arniou( 2 en mesw thj plateiaj authj\ kai
tou potamou enteuqen kai enteuqen15 xulon zwhj poioun karpouj dwdeka( kata mhna e`kaston
apodidouj16 ton karpon autou) Kai ta fulla tou xulou eij qerapeian twn eqnwn) 3 Kai pan
kataqema17 ouk estai ekei(18 kai o qronoj tou Qeou kai tou Arniou en auth estai( kai oi`
douloi autou latreusousin19 autw) 4 Kai oyontai to proswpon autou( kai to onoma autou
epi twn metwpwn autwn) 5 Kai nux ouk estai ekei20 kai creian ouk ecousin21 lucnou kai
fwtoj h`liou(22 o`ti Kurioj o` Qeoj fwtiei23 autouj) Kai basileusousin eij touj aiwnaj twn
aiwnwn)

[Conclusion]

1
crusoprasoj rell || crusopasoj M a1/3 || crusoprason A || at least twelve further spellings
2
uakinqoj rell || uakinqinoj CP
3
amequsoj f35 M a,bpt,d,e,f,g,hpt,i RP,HF || amequstoj M bpt,d1/4,hpt A,CP,OC,NU,TR || amequstinoj
4
ueloj f35 Ma,bpt,e1/3,f1/4,g,h2/3,ipt CP,RP,HF || ualoj M bpt,d,e2/3,f,h1/3,ipt A,OC,NU,TR
5
diaughj rell || diafanhj TR
6
en f35 M a1/6,d,ept,h1/3 CP,TR || --- M a,b,ept,f,g,h2/3,i A,RP,HF,OC,NU (A not very difficult case of homoioteleuton; since the resulting
reading made good sense, there was no reason to question it.)
7
h gar doxa f35 M a1/6,b,d,e,f,h,i A,CP,RP,OC,NU,TR || 213 M a,f1/4,g HF
8
peripathsousin ta eqnh dia tou fwtoj authj rell || 23 twn swzomenwn en tw fwti 71 TR || 23 twn
swzomenwn tw fwti 71234567 M e1/3
9
thn doxan kai thn timhn autwn eij authn f35 Ma1/6,e1/5,gpt,ipt CP,OC,TR || 12678 M d,ept,h A,NU || 12345 twn eqnwn 78
b a,f,gpt,ipt 35
M || autw 235 twn eqnwn 78 M RP,HF (thn has stronger attestation than autw, and autwn than twn eqnwn; f
preserves the original.)
10
authn f35 M a1/6,b,d,e,gpt,h,ipt A,CP,RP,OC,NU,TR || 1 ina eiselqwsin Ma,e1/4,f,gpt,h1/4,ipt HF
11
koinon rell || koinoun TR
12
poioun f35 M a1/4,b2/3,d,e,f,h1/3,ipt CP,RP,TR || poiwn M b1/3,h1/3 A || o poiwn M a,g,h1/3,ipt v,HF,OC[NU] (OC is in small print.)
13
potamon kaqaron f35 M bpt,d,e,f,gpt,h1/3,ipt CP,RP || 21 TR || 1 M a,bpt,gpt,h2/3,ipt A,HF,OC,NU
14
krustalon f35 M a1/6,b1/3,d1/5,e2/5,gpt,ipt || krustallon M a,b2/3,c2/5,d,e3/5,f,gpt,h,ipt A,CP,RP,HF,OC,NU,TR (Having spelled the verb
with just one l, John handles the noun the same way; the unusual spelling led copyists to correct him.)
15
enteuqen f35 Ma1/6,bpt,d,e,hpt,ipt CP,TR || ekeiqen M a,bpt,f,g,hpt,ipt A,RP,HF,OC,NU
16
ekaston apodidouj f35 M dpt,e1/5 ,CP,RP || 1 apodidon M bpt,fpt || 1 apodidoun M d1/3,e2/3,h1/3 A,OC,NU,TR || 21
a2/5,bpt,f1/3,gpt a1/3,gpt 35 pt pt 1/4 1/3 pt pt
M HF || apodidouj ekastoj M (-douj [f ,a,b ,d ,e ,f ,g,h ,i ,] has stronger attestation than both -doun
1/7 1/3 1/3 pt pt pt 35 pt 2/3 pt pt 1/3 pt 35
[a ,d ,e,h ,i ,A] and -don [b ,f ]; and e. a. [f ,b ,d,e,f ,h,i ,A] than a. e. [a,b ,f ,g,i ]; so f has the correct reading.)
17
kataqema rell || katanaqema TR || katagma
18
ekei f35 M bpt,d,e,f,gpt,hpt,ipt CP || eti M a,bpt,gpt,hpt,ipt A,RP,HF,OC,NU,TR || ---
19
latreusousin f35 Ma3/5,b2/3,d,e2/3,f2/3,g2/3,h2/3,i A,CP,RP,OC,NU,TR || latreuousin Ma2/5,b1/3,e1/3,f1/3,g1/3,h1/3 HF
20
ekei f35 Ma1/4,bpt,d,e,f,g,hpt,i CP,RP,TR || eti M bpt,hpt A,OC,NU || --- Ma HF
21
creian ouk ecousin f35 M a1/4,b,d,e,f,i CP,RP,TR || 231 M h,i1/4 (A)NU || ou creia Ma,g OC,HF
22
lucnou kai fwtoj $fwj Mdpt,e1/4,f% hliou f35 M a1/4,bpt,dpt,e,f,i2/3 CP,RP,OC,TR || fwj 12 fwj 4 M dpt,hpt || 31234 M hpt,i1/3
a,g bpt
(A)NU || 123 M HF || 34 M
23 35 a,bpt,d1/4,e,g,h2/3,i1/3 bpt,d,e1/6,f,i1/3 h1/3,i1/3
fwtiei f M ,CP,RP,HF,OC || fwtizei M TR || fwtisei M A,NU

38
Revelation

22)6 Kai legei1 moi ~~Ou`toi oi` logoi pistoi kai alhqinoi) Kai2 Kurioj o` Qeoj twn
pneumatwn twn3 profhtwn apesteilen ton aggelon autou deixai toij douloij autou4 a] dei
genesqai en tacei) 7 Idou(5 ercomai tacu! Makarioj o` thrwn touj logouj thj profhteiaj tou
bibliou toutou)VV
8 Kagw6 Iwannhj( o` akouwn kai blepwn tauta(7 kai o`te hkousa kai ebleya(8 epeson9
proskunhsai emprosqen twn podwn tou aggelou tou deiknuntoj10 moi tauta) 9 Kai legei moi
~~~Ora mh! Sundouloj sou11 eimi kai twn adelfwn sou twn profhtwn( twn12 thrountwn touj
logouj tou bibliou toutou) Tw Qew proskunhson!VV 10 Kai legei moi ~~Mh sfragishj touj
logouj thj profhteiaj tou bibliou toutou( o`ti o` kairoj13 egguj estin) 11 ~O adikwn
adikhsatw eti( kai o` r`uparoj rupareuqhtw eti(14 kai o` dikaioj dikaiosunhn poihsatw15 eti(
kai o` a`gioj a`giasqhtw eti)VV
[Jesus final word]
12 ~~Idou(16 ercomai tacu( kai o` misqoj mou metV emou( apodounai e`kastw w`j to ergon
estai autou)17 13 Egw18 to Alfa19 kai to W( Arch kai Teloj( o` Prwtoj kai o` Escatoj)VV20
14 $Makarioi oi` poiountej taj entolaj autou(21 i`na estai h` exousia autwn epi to xulon thj
zwhj( kai toij pulwsin eiselqwsin eij thn polin) 15 Exw22 oi` kunej kai oi` farmakoi kai oi`
pornoi kai oi` foneij kai oi` eidwlolatrai( kai paj filwn kai poiwn23 yeudoj)% 16 ~~Egw
Ihsouj( epemya ton aggelon mou marturhsai u`min tauta epi taij ekklhsiaij) Egw eimi h`
~Riza kai to Genoj24 Dauid( o`25 Asthr o` lamproj o` prwinoj)26 17 Kai to Pneuma kai h`
numfh legousin( ~Ercou!V27 Kai o` akouwn eipatw( ~Ercou!V Kai o` diywn ercesqw)28 ~O qelwn(
labetw29 u`dwr zwhj dwrean)

1
legei f35 Ma,bpt,g CP,RP,HF,OC || eipen Ma1/5,bpt,d,e,f,h,i A,NU,TR
2
kai rell || 1 o A,NU
3
pneumatwn twn f35 Ma,f,g,h,ipt A,CP,RP,HF,OC,NU || 12 agiwn M b || agiwn Ma1/5,d,e,g1/4,ipt TR
4
deixai toij douloij autou f35 M a1/4,b,e,f,g,h,i ()A,CP,RP,HF,OC,NU,TR || didaxai 234 M d || --- M a2/3
5
idou f35 Ma1/5,bpt,e,f,g1/4,hpt,ipt CP,TR || kai 1 M a,bpt,d,g,hpt,ipt A,RP,HF,OC,NU
6
kagw f35 M a,bpt,e1/5,gpt,hpt,ipt A,CP,RP,HF,OC,NU || kai egw Ma1/6,bpt,d,e,f,gpt,hpt,ipt TR
7
akouwn kai blepwn tauta f35 Ma,bpt,e1/5,g,hpt,ipt A,CP,RP,HF,OC,NU || 3214 M bpt,d,e,f,hpt || 3421 M a1/6,ipt TR
8
ebleya f35 Ma1/4,bpt,d,e,f,h,ipt ,CP,RP,OC,NU,TR || eblepon Mh1/4 A || ote eidon M a3/5,g,ipt HF || eidon Ma1/6,bpt
9
epeson f35 M a,bpt,d,e3/5,f,g,hpt,i CP,RP,HF || epesa M a1/5,bpt,e2/5,hpt,i1/4 A,OC,NU,TR
10
deiknuntoj f35 Mapt,f1/3,g,h2/3 ()(CP)HF || deiknuontoj M apt,b,d,e,f2/3,h1/3,i (A)RP,OC,NU,TR
11
sou rell || 1 gar TR
12
twn f35 Ma1/6,e,f2/3 CP || kai 1 M a,b,d,e1/4,f1/3,g,h,i A,RP,HF,OC,NU,TR
13
oti o kairoj f35 M a1/4,e,f1/4,ipt CP,TR || 23 gar M a,b,fpt,gpt,h,ipt A,RP,HF,OC,NU || 2 gar 3 M d,h1/6 || 23 M f1/4,gpt
14
kai o ruparoj rupareuqhtw eti rell || 123 rupanqhtw 5 ,NU || 2 rupwn rupwsatw 5 TR || --- M b A
15
dikaiosunhn poihsatw rell || dikaiwqhtw M d TR
16
idou rell || kai 1 M ept TR
17
wj to ergon estai autou f35 Ma,bpt,gpt,hpt,ipt CP,RP,HF,OC || 12354 M a1/4,bpt,d1/3,e,f,gpt,hpt,ipt TR || 123 estin 5 A,NU || kata
ta erga 5 M d2/3
18
egw rell || 1 eimi TR
19
alfa f35 Ma,b,d1/3,e1/6,f,gpt,ipt A,CP,RP,HF,NU || A M a1/4,c1/5,d2/3,e,gpt,h,ipt OC,TR
20
arch kai teloj o prwtoj kai o escatoj f35 Ma1/6,d,e,f,h1/4,ipt CP,TR || 45678123 OC || 45678 M e1/6 || 45678 h 12 to 3
a,b,g,h2/3,ipt
M ,RP,HF,NU || 568 h 12 to 3 A
21
poiountej taj entolaj autou rell || plunontej 2 stolaj autwn A,NU
22
exw rell || 1 de TR
23
filwn kai poiwn f35 M a,gpt,hpt A,CP,RP,NU || 321 || o 123 Ma1/4,d,e,gpt,hpt,i HF,OC,TR || o 321 M bpt,f || o 32 o 1 M bpt
24
genoj rell || 1 tou TR
25
o f35 M a,e1/3,f,gpt,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU,TR || kai 1 M b,d,e2/3,gpt,h1/4
26
o prwinoj rell || kai 12 (A) || kai 2 M h1/4 || 121 autoj M e1/4 || kai orqrinoj TR || 12 1 lamproj M f2/3
27
Instead of ercou twice, TR has elqe twice. Only 3 MSSGregory 296, 2049, 2075have elqe, all three being XVI century and
under suspicion of having copied Erasmus printed edition. No one knows where Erasmus got elqe, but certainly it wasnt from
John.
28
ercesqw rell || 1 kai OC,TR
29
labetw rell || labein M e1/3 || lambanetw to TR

39
Revelation

1
[A serious warning]
2 3
18 ~~Marturw egw panti akouonti touj logouj thj profhteiaj tou bibliou toutou
Ean tij epiqh epV auta(4 epiqhsai5 epV auton o` Qeoj6 taj e`pta7 plhgaj taj gegrammenaj en
tw8 bibliw toutw 19 Kai ean tij afelh9 apo twn logwn tou bibliou thj profhteiaj
tauthj(10 afeloi11 o` Qeoj to meroj autou apo tou xulou12 thj zwhj kai ek thj polewj thj
a`giaj(13 twn gegrammenwn en tw14 bibliw toutwVV
[John signs off]
20 Legei o` marturwn tauta( ~~Nai( ercomai tacuVV Amhn! Nai15 Ercou( Kurie
Ihsou!16
21 ~H carij tou Kuriou Ihsou Cristou17 meta pantwn twn a`giwn)18 Amhn)19(20

1
[I find it to be curious that in spite of the serious warning contained in verses 18 and 19, a warning issued by the glorified Christ
Himself, the Apocalypse suffered more textual alteration than any other New Testament book. I suppose that the explanation
one gives will depend on his presuppositions.]
2
marturw egw rell || marturomai 2 M bpt,f || h 12 || summarturomai gar TR
3
panti f35 M a1/5,dpt,ept,f1/5,i1/4 CP,TR || 1 tw M a,b,dpt,ept,f,g,h,i A,RP,HF,OC,NU
4
epiqh ep auta rell || epiqhsh 23 M dpt || epitiqh proj tauta TR || 1 epi tauta OC || ---
5
epiqhsai f35 Ma,gpt,ipt CP,RP,HF || epiqhsei M bpt,d2/3,e2/3,f,gpt,h2/3,i1/3 A,OC,NU,TR || epiqhsh M d1/3 || epiqhsetai M bpt
6
ep auton o Qeoj f35 M bpt(d)ept,f,ipt ,CP || 3412 M a,bpt,g,h,ipt RP,HF,OC,NU,TR || 34 autw M e1/4 || 34 A
7
epta f35 Ma1/6,bpt,e,f,ipt CP || --- M a,bpt,d,g,h,ipt A,RP,HF,OC,NU,TR
8
tw rell || --- TR
9
afelh rell || afelhtai Me1/4 || afairh TR
10
tou bibliou thj profhteiaj tauthj f35 M a,b,e3/5,f,g,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU || biblou 345 TR || toutwn 12345 || 3412
toutou M d,e1/4
11
afeloi f35 Ma3/5,bpt.e1/6,h1/3,i1/3 CP,RP,HF || afelei M bpt,d,e2/3,f,gpt,h2/3,ipt A,OC,NU || afelai Ma1/6,gpt || afeli || afairhsei
a1/4,e1/6
M TR
12
tou xulou rell || biblou TR
13
agiaj rell || 1 kai TR
14
tw rell || --- TR
15
nai f35 Ma,bpt,d,e1/3,g,h1/3,i2/3 CP,RP,HF,OC,TR || --- M bpt,e2/3,f,h2/3,i1/3 A,NU
16
ihsou f35 Ma,b,g,hpt,ipt A,CP,RP,HF,OC,NU,TR || 1 criste M a1/4,d,e,f,hpt,ipt
17
ihsou cristou rell || 1 A,NU || hmwn 12 TR
18
pantwn twn agiwn rell || 23 || 1 A,NU || 1 umwn TR
19
amhn f35 M a,b,dpt,e2/3,f,g,h,i ,CP,RP,HF,OC,TR || --- M dpt,e1/3 A,NU
20
The statements of evidence are based almost entirely on Herman C. Hoskiers monumental work, Concerning the Text of the
a-e f-i f
Apocalypse (London: Bernard Quaritch, Ltd., 1929; 2 vols.). I follow H-F in using M . M are my inventionM was included by
a g-i
Hodges in his M and he ignored M (H-F is also based on Hoskier). For the composition of the M families see the Appendix.
Many minor variants have not been included in the apparatus, which is why the fractions for a family do not always add up to
100%. Where a fraction is or less I show the family without fraction for the other variant.
I have included six published editions in the apparatusCP,RP,HF,OC,NU,TR. CP = Complutensian Polyglot; RP =
Robinson-Pierpont (2005); HF = Hodges-Farstad; OC = the Greek Text of the Greek Orthodox Church (1912, also used by other
26 3 27 4
Orthodox Churches); TR = Textus Receptus; NU = N-A /UBS (N-A /UBS offer changes in the critical apparatus, not in the
26 3
text; the text is still that of N-A / UBS ). [A rough count of the variant sets included in my apparatus has CP differing from my
text 43 times, RP 240 times, HF 340 times, OC 347 times, NU 491 times and TR 566 times! Although TR has the highest
number of differences, a great many are more or less trivial. NU has the highest density of more serious differences.]
I use rell to indicate that the reading is supported by all other witnesses, and printed editions (of the six included in the
th
apparatus), compared to the other reading. As an arbitrary decision I have included only MSS from the 5 century and earlier in
the apparatus.
35 c
The citation of f is based on the 32 MSS that Hoskier assigned to M (his Complutensian) [but he did not cite 243, and
231 is a mere fragment containing only the first two verses, but has the diagnostic reading at the end of verse 2]. To these the
following ten MSS should be added: 1064, 1903 [his 243], 2201, 2323, 2431, 2434, 2554, 2656, 2669 and 2723. After
determining that they belonged to the family, by checking a list of diagnostic readings, I then checked them individually at the
110 places where three or more family members share a variant. At the 40 or so places where the dissent involved seven or
more MSS I re-checked most of the MSS done by Hoskier [I had to make a number of corrections, but nothing serious]. I have
taken account of every extant MS that belongs to Family 35, so far as I know.

40
Revelation

APPENDIX

MSS of Revelation--Gregory
This list is based on Hoskiers groupings of MSS, but giving the Gregory numbers
(with additions and changes as noted).
18 24 43 47 85 98 115 1
Odd Uncials P P P P P P P ,A,C,025,051,0163,0169,0207,0308 16
--------------
Mc35,432,757[1:1-21:9],824,986,10642,1072,1075,1248,1328,13843,1503,1551,1617,1637,1652frag,
1732,1733,1740,1745,1746,1771,1774,1864,1865,1894[3:12-22:21],1903[5:12-22:21],1957,2023,2035,
4
2041,2061,2196,2201,2323,2352,2431,2434,2554,2656,2669,2723 ,2821
{61,69,2351} {3} + 43
--------------
Md88,1854,1876,2014,2015,2030[2034]52036,2037,2042[11:1-22:21],2043,2046,2047,2074,2082
(14) 15
Me181[205,205abs]209,598,1894[1:1-3:12],2022,2026,2028[2029]2031,2033,2038,2044,2045,2049,
2052,2054,2056,2057,2059,2060,2065,2068,2069,2081,2083,2091,2186,2286,2302,2814
[1:1-10:11]
{522,743,2042 ,2051,2055,2064,2067,2087} {7} + (28) 31

Mh052,911,1006,1611,1678,1778,1841,2020,2050,2053,2062,2080,2329 13
--------------
Mb172,250,424,616,1828,1862,1888,2018,2032,2084 10

Mf91,175,242,314,617,664,1094,1934,2016(2070-2305[1:1-11:19])2075,2077 11

Mg104,336,459,582,620,628,680,922,1918 9

Ma046,82,93,141,218,254,632,919,1719,1893,1955,2004,2024,2073,2079,2200,2254,2824 18

Ma-Mb18,177,180,337,498,920,1704,1859,2027,2039,2058(2070-2305[12:1-22:21])2076,2138,
2256[2258] (16) 17
Ma-Mc42,367,468,757s[21:10-22:21],1626 4
Ma-Md149,201,203,368,386,452,467,506,935,1597,1728,1734,1849,1948,2021,2025 16
Ma-Me385,429,808,2325(?) 4
Ma-Mg110,325,456,517,627,2048 6

Mi94,241,256,469,792,1852,2017,2019,2071[2078]2436 (10) 11
--------------
misc.296,699,1775,1777,1903[1:1-5:11] 4
238

1 43,47,85,98,115
Hoskier does not have P ,0207,0308, of course.
2
1064, 1903, 2201, 2323, 2431, 2434, 2554, 2656, 2669 and 2723 are not in Hoskiers collation.
3 c d d
Josef Schmid assigned 1384 to M and I agree; Hoskier assigned it to M . Hoskier also assigned 1732 to M , but I have changed
c
it to M (it has a curious mixture of the two profiles).
4 th
I have done a thorough collation of 2723it is a very high quality representative of the family in the 11 century.
5 d e
I have enclosed in [ ] MSS indicated by Hoskier as copies of other extant MSS. Thus, in M cursive 2034 is a copy of 2036; in M
abs a b i
cursive 2029 is a copy of 2028, and both 205 and 205 are copies of 209; in M -M cursive 2258 is a copy of 2076; in M
d e a b
cursive 2078 is a copy of 2436. If we ignore these known duplicates, M comes out with 16 MSS, M with 28, M -M with 16, and
i
M with 10. The sub-groups within { } are related to the main group, but not totally aligned.

41
Revelation

Stemma

O Original

150 common property f35 common property


of d,e,h of a,b,f,g,i

200 d,e h g a,f,i b

250 d e f a,i

a i

Comment: As illustrated by this stemma, I posit three main lines of transmission. It follows that if h
agrees with f35 against d,e (and a,b,f,g,i) then in 150 we could have two lines against one. Similarly, if g
or b agrees with f35 against the rest, then in 150 we could have two lines against one. In such an event
there would have to be comparison going onin the first case either h assimilated to f35 (if the rest have
the true reading) or d,e assimilated to a,b,f,g,i (or f35 did the assimilating).

42