Sie sind auf Seite 1von 1

Num. 7832 / 20.07.

2016 20650

Conselleria dEducaci, Conselleria de Educacin,


Investigaci, Cultura i Esport Investigacin, Cultura y Deporte
CORRECCI derrades de la Resoluci de 7 de juny CORRECCIN de errores de la Resolucin de 7 de junio
de 2016, de la Direcci General de Centres i Personal de 2016, de la Direccin General de Centros y Personal
Docent, per la que es fixa el calendari escolar del curs Docente, por la que se fija el calendario escolar del curso
acadmic 2016/2017. [2016/5764] acadmico 2016/2017. [2016/5764]

Advertit error en el punt u, apartat 3, de la Resoluci de 7 de juny de Advertido error en el punto uno, apartado 3 de la Resolucin de 7 de
2016, de la Direcci General de Centres i Personal Docent, per la que es junio de 2016, de la Direccin General de Centros y Personal Docente,
fixa el calendari escolar del curs acadmic 2016/2017, publicada en el por la que se fija el calendario escolar del curso acadmico 2016/2017,
DOCV nmero 7804, de 13.06.2016, en virtut del que disposa larticle publicada en el DOCV nmero 7804, de 13.06.2016, en virtud de lo
105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les que dispone el artculo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, es de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedi-
procedix a efectuar les rectificacions segents: miento Administrativo Comn, se procede a efectuar las rectificaciones
siguientes:

On diu: Donde dice:


Excepcionalment lalumnat que curse ensenyances de Formaci Excepcionalmente el alumnado que curse enseanzas de Forma-
Professional Bsica de segona oportunitat i el de programes formatius cin Profesional Bsica de segunda oportunidad y el de programas for-
de qualificaci bsica iniciaran les activitats escolars el 22 de setembre mativos de cualificacin bsica iniciarn las actividades escolares el 22
de 2016 i finalitzaran el 16 de juny de 2017; de septiembre de 2016 y finalizarn el 16 de junio de 2017;

Ha de dir: Debe decir:


Excepcionalment lalumnat que curse programes formatius de qua- Excepcionalmente el alumnado que curse programas formativos de
lificaci bsica iniciar les activitats escolars el 22 de setembre de 2016 cualificacin bsica iniciar las actividades escolares el 22 de septiem-
i finalitzar el 16 de juny de 2017. bre de 2016 y finalizar el 16 de junio de 2017.
Lalumnat que curse ensenyaments de Formaci Professional Bsica El alumnado que curse enseanzas de Formacin Profesional Bsica
de segona oportunitat iniciar les activitats escolars el 15 de setembre de de segunda oportunidad iniciar las actividades escolares el 15 de sep-
2016 i finalitzar el 23 de juny de 2017. tiembre de 2016 y finalizar el 23 de junio de 2017.

Valncia, 4 de juliol de 2016. El director general de Centres i Per- Valencia, 4 de julio de 2016. El director general de Centros y Per-
sonal Docent: Jos Joaqun Carrin Candel. sonal Docente: Jos Joaqun Carrin Candel.