Sie sind auf Seite 1von 2

Prednosti Tehniki podaci

Umjetni materijal ne upija vlagu, Materijal: reciklirani polietilen (HDPE),


mogunost sabijanja, UV-stabilan
stoga ona ostaje due u tlu. Na taj
se nain sprjeava isuivanje
travne povrine Dimenzije: veliina bruto: 50 x 50 cm +2%
veliina neto: 48,3 x 48,3 cm +2%
Korijenje trave slobodno se visina saa: 4,0 cm +2%
razvija, stoga travnu povrinu visina stopala: 3,5 cm +2%
nije potrebno obnavljati

Izuzetno dobro upijanje oborina Elastinost: 150 kN/m2 = 15296 kg/m2 Travna reetka
s maksimalnim kapacitetom
infiltracije
iz ljubavi prema okoliu
Teina: ca. 1,2 kg/kocka; ca. 4,8 kg/m2
Sigurno uglavljivanje polaganjem
reetke odozgo
Boja: u zelenoj nijansi
Dilatacijski spojni elementi
sprjeavaju izmicanje postavljene Zatvaranje tla: izbjegava se samom izvedbom travnih
reetke reetki koje omoguavaju veliku
propusnost oborina

Povrinska struktura: sae s protukliznim izboinama


Jednostavno spajanje bez
dodatnih spojnih elemenata!
Uinak polaganja: pribl. od 30 do 40 m po satu

Obrada
Ispuna saa: zemlja ili smjesa za travu (udio trave na
Ugradnja travne reetke za parkiralita ukupnoj povrini pribl. 80-90%).
Potrebno je iskopati gornji sloj zemlje dubine 30-40 cm u padu 2% za
ocjeivanje vode s terena. U iskop se nasipa i zabija mjeavina ljunka
granulacije 0/32 ili 0/45 mm u debljini 30 cm. Na zabijeni sloj postavlja se Ambalaa (paletno): 240 komada = 60 m
geotekstil. Na geotekstil postavlja se i zabija 5 cm pijeska/sipine debljina dimenzija palete: 100x100x243cm
zrna 0-4 mm. Na tako pripremljen sloj ugrauje se travna reetka (obratiti teina: pribl. 300kg
panju na pravilno spajanje reetki). Za omeivanje mogu se koristiti be-
tonski rubnjaci ili drugi slini proizvodi. Na kraju se u postavljene reetke
postavlja zemlja i travna smjesa. Travnjak se dalje tretira kao normalni Mogua su odstupanja u boji i veliini, unutar uobiajenih tolerancija.
travnjak (redovno zaljevanje do klijanja i gnojenje). Obratite pozornost na lokalne graevinske propise. Nae preporuke ne
Ugradnja travne reetke na hodne staze i podloge pod manjim oslobaaju korisnika od obaveze da proizvod samostalno provjeri prije
optereenjem upotrebe. U sluaju nedoumice zatraite miljenje strunjaka. Svi podaci
Potrebno je iskopati gornji sloj zemlje dubine 15 cm u padu 2% za i skice prema uputama proizvoaa.
ocjeivanje vode s terena. U iskop se nasipa i zabije mjeavina ljunka
granulacije od 0/32 ili 0/45 mm u debljini 10 cm. Na zabijeni sloj post- Zadravamo pravo na tehnike izmjene.
avlja se geotekstil Guttatex 400. Na geotekstil postavlja se i zabija 5 cm
pijeska/sipine debljina zrna 0-4 mm. Na tako pripremljen sloj ugrauje se Ekoloki, savreni izgled
travna reetka (obratiti panju na pravilno spajanje reetki). Za omeivanje travne povrine
mogu se koristiti betonski rubnjaci ili drugi slini proizvodi. Na kraju se
u postavljene reetke postavlja zemlja i travna smjesa. Travnjak se dalje www.gutta.com info@gutta.hr
tretira kao normalni travnjak (redovno zaljevanje do klijanja i gnojenje).

www.gutta.com www.gutta.com www.gutta.com


Travna reetka Materijal Zatita okolia
Upotrebom travne reetke guttagarden izbjegavate dodatne postupke oko
iz ljubavi prema okoliu guttagarden travna reetka od recikliranog polietilena (HDPE) otporna
obrade povrine te bitno utjeete na ouvanje okolia (visoki vodostaj).
je na habanje te idealna za parkirne povrine, ulaze i staze. Zbog spojnih Oborine se vie ne slijevaju u kanalizaciju, a time prebrzo u rijeke, ve ih
elemenata koji su dio serijske opreme, travna reetka takoer odlino tlo ravnomjerno upija i potie prirodnu infiltraciju.
slui za uvrivanje nagiba te obalne zone. Naravno da su svi sastavni Openito se poboljava kvaliteta ivljenja zbog veeg udjela zelenih
povrina.
ekoloki, savreni izgled dijelovi travne reetke zdravstveno i ekoloki ispitani te sigurni. Mogunost
recikliranja 100%.
travne povrine
Otvorena konstrukcija (sae) reetke omoguava jednostavno saenje
trave. Na taj nain nastaje trajna zelena povrina, sigurna i stabilna!
Travna reetka ne ometa prirodni ciklus vlage zemlje i biljaka. Kod ispravno
Travna povrina
postavljene reetke trava e ravnomjerno prekriti uzviene dijelove reetke Udio trave pribl. 80-90%.
(sae), ime se ostvaruju dva cilja: lijep i prirodan izgled travnjaka, te Nakon ozelenjivanja reetka je
zatita travne reetke od izravnog UV-zraenja. u potpunosti prekrivena
Visoki stupanj statinog optereenja
Reetka ne uzrokuje oteenja na mjestu primjene

Postavljanje i ozelenjivanje

Struktura saa
Dvorite (novoizgraena povrina) Parkiralite (novoizgraena povrina) Ispuna sa smjesom
za travu

Guttagarden travna reetka


Sa spojnim elementima

Smjesa za podlogu
Mjeavina ljunka i pijeska

Novo postavljena povrina Nakon pribl. 4 tjedna


Geotekstil
Za odvajanje slojeva,
Prednosti Podruja primjene proputa vodu
UV stabilna Kolni prilazi
Temperaturna postojanost Parkiralita za osobna vozila Nosei sloj
do +60C Parkirne staze
nagib > 2 % Kameni agregat ili smjesa
Vodootporna Povrine za odlaganje
Otporna na smrzavanje predmeta
ljunka 0/32 ili 0/45 granulacije,
Udio trave 80-90% Vrtne staze za proputanje vode. Ovisno o
Uvrivanje nogostupa optereenju, pribl. 15cm (staze
Uvrivanje nasipa i pjeake povrine), do pribl.
Uvrivanje obala 30cm (parkiralita).
... i Vae druge ideje

www.gutta.com www.gutta.com www.gutta.com