MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 1

Spis treści
Idźcie więc i
nauczajcie
W zakrystii 1 wszystkie narody,
udzielając im
Felieton Agaty Tomaszewskiej-Antoniewicz 2 chrztu... Uczcie je
zachowywać
Słowo Boże 3 wszystko, co wam
przekazałem.

Po co mi Kościół? – Ks. Bartosz Skawiński 4 Mt 28,18-20

Być może każdy szuka czego innego 6

W zakrystii
– Żaneta Semprich-Forowicz
Bliski Bóg – Rozmowa Agaty Dąbrowskiej 7
z ks. Witoldem Janochą
Wędrówka szlakiem Prawdziwej Miłości – Maria Walter-Kochel 10
To znane słowa Pana Jezusa z tzw. na-
kazu misyjnego. Były skierowane do apo-
Kalendarium Parafialne 11 stołów, ale również dotyczą powołania
każdego chrześcijanina, a zwłaszcza osób
Z ziemi włoskiej do Polski 12 konsekrowanych. Chrzest i te słowa zobo-
– Daniel Wolborski, Piotr Radkiewicz wiązują do głoszenia Chrystusa – a szcze-
gólnie przez pryzmat własnego życia. To
W Ogrodzie wspomnień (51) 14 nazywa się budowaniem Kościoła Chry-
– kolejna opowieść Aldony Kraus stusowego. Każda rodzina jest małym Ko-
Komorów od kuchni – Coś pieknego dla ludzi. 17 ściołem, a te małe Kościoły składają się na
W domu Lidii i Andrzeja Pilichów – Urszula Imienińska Kościół powszechny. Papież ma obowią-
Trzeba mieć wiarę – Wojciech Irmiński 24 zek upominania się o miejsce dla Chry-
stusa w Kościele powszechnym, biskupi
– w kościołach lokalnych, księża – w po-
Przedwiośnie – Agata Tomaszewska-Antoniewicz 28 szczególnych parafiach, do których zostali
w cyklu „Moje dzieci – gawędy mamy” posłani, rodzice – w swoich rodzinach.
Kronika parafialna 28 Św. Paweł pisał kiedyś do swojego przyja-
ciela Tymoteusza: „Głoś naukę, nastawaj
w porę i nie w porę” (2 Tym 4,2). Takie
Sami o sobie – Wolny głos młodzieży Komorowa 29
słowa motywowały kiedyś biskupa Efezu
do gorliwości o swój kościół, takie słowa
Okładka – rys. Aleksandra Filimon mają i nas motywować o kościół, jakim jest
rodzina, parafia, diecezja... Mamy zawsze
przypominać, każdy na swoim stanowisku,
że sercem tego kościoła jest Chrystus. On
jest fundamentem, na którym opiera się
cała „budowla”.
Za nami już Wielki Post. On zawsze
nastrajał do rachunku sumienia. Jak zo-
stał wykorzystany, to już każdy z nas może
sobie odpowiedzieć. Przygotowywał nas
do największych świąt chrześcijańskich
ISSN 1505-9839 – Zmartwychwstania Chrystusa. Jeżeli
Numer 1 (134), 23 kwietnia 2017 r. Chrystus Pan został zaproszony do ser-
Wydawca: Parafia Narodzenia NMP w Komorowie; ca człowieka w małżeństwie, w rodzinie,
05-806 Komorów, ul. 3-go Maja 9, tel. (22) 758 06 15
w parafii, to On nie pozwoli, aby „mały”
Mail: redakcja@magazynparafialny.org, www.magazynparafialny.org czy „większy” kościół uległ zniszczeniu.
Kolegium Magazynu Parafialnego: ks. Bartosz Skawiński – asystent kościelny, „Ja Jestem z wami (z Tobą!) przez wszyst-
Izabela Sobolewska – sekretarz redakcji, Agata Tomaszewska-Antoniewicz, Anna kie dni aż do skończenia świata” (Mt
Bąkowska, Agata Dąbrowska, Małgorzata Goławska, Urszula Imienińska, Małgorzata
Rudzińska, Maciej Sabała 28,20). Przykładem takiej wspólnoty, któ-
Copyright © Zdjęcia i teksty stanowią własność MP oraz autorów, są chronione ra potrafiła pokonywać różne przeszkody,
prawem. są nasi czcigodni jubilaci, którzy w drugi
dzień dzień Świąt Wielkanocy dziękują

2 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017

Bogu za 25-, 40-, 50- i 60-lecie swego
małżeństwa. Oni znają historię swojego
życia, wiedzą, że nie zawsze było różo-
wo.
Również dla mnie ten rok jest ro-
kiem szczególnym – jubileuszowym.
Nie tylko z tej racji, że połowę kapłań-
stwa przeżyłem w komorowskiej parafii
(od 1996), ale również i z tej racji, że
na początku czerwca będę dziękował
Bogu za 40 lat kapłaństwa. Zosta-
łem powołany i posłany, aby nauczać,
chcieć prowadzić do Chrystusa – bu-
dować Kościół Chrystusowy, również
w tej parafii. Nie zawsze było łatwo
i przyjemnie. 5 czerwca 1977 r. w kate-
drze warszawskiej Stefan Kardynał Wy-
szyński wyświęcił 29 diakonów naszego
seminarium na kapłanów. Już po Mszy
Świętej, w zakrystii, kiedy szykowali-
śmy się do wspólnego pamiątkowego
zdjęcia, powiedział do nas: „Trzymajcie
się Maryi, Ona was ustrzeże”. I rze-
czywiście: nikt z naszego rocznika nie
porzucił kapłaństwa, ośmiu już zmarło,
a pozostali budują Kościół Chrystuso-
wy tam, gdzie ich posłał biskup. Jakie
jest to budowanie? To wie tylko Chry-
stus i wspólnota parafialna. „Poznacie
ich po ich owocach” (Mt 12,33).
Każdy z nas może mieć taki czy po-
dobny jubileusz. Zmusza on zawsze
do oceny swego życia, czy było ono
użyteczne dla drugiego człowieka.
Kiedyś, kiedy staniemy przed Stwórcą,
będziemy sądzeni właśnie z tej użytecz-
ności. „Cokolwiek uczyniłeś temu naj-
mniejszemu, to mnie to uczyniłeś” (Mt
25,21n).
Przed nami Święta Wielkanocne.
Zmartwychwstały Chrystus napełnia «Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i dotąd pozostajecie
nas radością i nadzieją. Jeszcze wszyst- w grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie poszli na zatracenie.»
ko przed nami. Możemy jeszcze wie- (1 Kor 15,17-18)
le zmienić na lepsze w naszym życiu Wielki Post w życiu każdego czło- wieku, w sakramencie pojednania,
i w życiu bliskich nam osób. On nam wieka może być porównany do okre- w małej, wiejskiej kapliczce i wielkiej
błogosławi i wspomaga, abyśmy z Jego su przedwiośnia. Po martwej zimie bazylice. Zmartwychwstały Jezus jest
pomocą budowali ten „mały” i ten wszystko budzi się do życia. z nami każdego dnia, udziela łaski,
„większy” kościół. Na ten czas radosne- Przed Wielkim Postem panował wspiera, uwalnia od grzechów, poma-
go budowania Kościoła Chrystusowe- okres przedpościa zwanego sie- ga nieść krzyż.
go składam całej rodzinie parafialnej demdziesiątnicą. Potem następował «Jak w Adamie wszyscy umierają
najlepsze życzenia świąteczne: ufności Wielki Post a po nim Wielkanoc – tak też w Chrystusie wszyscy będą
w Bożą pomoc, radości ze spotkań ro- zwycięstwo życia nad śmiercią. Po ożywieni.» Bo Chrystus jest życiem
dzinnych i przyjacielskich, spokojnych, raz pierwszy śmierć nie była końcem bez końca. Niech napełni pokojem
dobrych świąt. a stała się początkiem. Wyzwolenie nasze serca.
człowieka z grzechów zależało nie Wystarczy uwierzyć i ufać.
tylko od męczeńskiej śmierci Jezusa.
Zależało od Jego Zmartwychwstania.
Ludzie zostali wybawieni z grzechów.
Wierzący wiedzą, że Chrystusa moż- Agata Tomaszewska-
na spotkać wszędzie: w drugim czło- -Antoniewicz

MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 3

Słowo Boże
Słowo Boże

16 IV Dz 10,34.37-43 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnę-
Niedziela Zmartwychwstania Ps 118 trza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie,
Pańskiego Kol 3,1-4 leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu.
Kor 5,6-8 Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy
J 20,1-9 do grobu. Ujrzał i uwierzył.
17 IV Dz 2,14.22-33 A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do
Poniedziałek Wielkanocny Ps 16 Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich:
Mt 28,8-15 „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Gali-
lei, tam Mnie zobaczą”.
23 IV Dz 2,42-47 On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa
Niedziela Miłosierdzia Ps 118 Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa nie-
Bożego 1P 1,3-9 zniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane
J 20,19-31 dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą
dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
24 IV Uroczystość Św. Woj- Dz 1,3-8 Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym
ciecha biskupa i męczennika, Ps 126 świecie, zachowa je na życie wieczne.
głównego patrona Polski *) Flp 1,20-30
J 12,24-26
30 IV Dz 2,14.22-33 Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do
III Niedziela Wielkanocna Ps 16 wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał
1P 1,17-21 tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza,
Łk 24,13-35 poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach
odnosiło się do Niego.
3V Ap 11-19:12,1.3-6 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego
NMP Królowej Polski Jdt 13 miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do
Święto Konstytucji 3-Maja Kol 1,12-16 ucznia: „Oto Matka twoja”.
J 19,25-27
7V Dz 2,14.36-41 „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszy-
IV Niedziela Wielkanocna Ps 23 scy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie
1P 2,20-25 posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie,
J 10,1-10 będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko, lecz będą
uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych.
8 V Uroczystość Św. Stanisława, Dz 20,17-18.28-32.36 Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy
głównego patrona Polski Ps 100 prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to
Rz 8,31b-39 jest napisane: „Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają
J 10,11-16 nas za owce przeznaczone na rzeź”.
14 V Dz 6,1-7 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie
V Niedziela Wielkanocna Ps 33 także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od
1P 2,4-9 tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.
J 14,1-12
21 V Dz 8,5-8.14-17 Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś
VI Niedziela Wielkanocna Ps 66 Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę
1P 3,15-18 go miłował i objawię mu siebie.
J 14,15-21
28 V Dz 1,1-11 Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go
Wniebowstąpienie Pańskie Ps 47 im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował
Ef 1,17-23 do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli:
Mt-28,16-20 „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten
Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go
wstępującego do nieba”.
4 VI Dz 2,1-11 A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak
Niedziela Zesłania Ducha Ps 104 i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
Świętego Kor 12,3-7.12-13 „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpusz-
J 20,19,-23 czone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

*) przeniesiona z dnia 23 kwietnia

nictwem Apostołów i ich następców ścioła i może działać tylko w grani. dokonane od raził się w ustanowieniu Eucharystii jest „nie z tej epoki”. moralność chrześcijańska jest W Nowym Testamencie wszystkie te – jak ujmuje to św. dla- ściół”. tak oni swo- przez najbliższych. Przecież w te działania Chrystus przygotowuje ludzki (por. Dlatego też w Kościele zawsze bę- ści z innej epoki. Najważniejszym aktem narodzin Z tej przyczyny Kościoła nie moż- święty. Jeżeli Church. A kiedy udzielę so. Innymi słowy Bóg „zwołuje” swój i swój charakter Kościół jest zatem dzi. „zwołanie”. by dać mu wspólnotę (komunię) równocześnie: lepiej odczuwa się wśród ptaszków z Sobą samym. rzę w Jednego Boga…”) padają z na- szych ust te słowa: „Wierzę w jeden. na ogół o charakterze przez i wokół Jezusa. od Kogo . wśród prześladowań świata i pocie- prowokujący odpowiedź: „Kościół wą” tego Ludu. lud.4 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Po co mi Kościół? To pytanie może padać przy bar. należy zacząć od następują. turę. w posłaniu Chrystusa. Augustyn – „Ko- niedzisiejsza. 766). jego Syna. no bo a my Jego członkami. a oni dalej i dalej. okre. tolickiego. Katechizm Kościoła Katolickiego. – biskupów) zostało wzięte od Nie- cach swego upoważnienia. która uczy w konstytucji Lumen Gentium: do tego dodamy różne oskarżenia. zwątpienia. przez o sensie istnienia Kościoła. ki albo pogrzeb świecki? No nie. nie powstał dzo wielu okazjach. któ. tak Kościół narodził się z przebitego byłby tylko „Zrzeszeniem Wyznaw- cego pytania: A co to jest ten „Ko. Dlatego Pan w strukturę hierarchiczną i Mistycz- tak ślub bez całej tej kościelnej otocz. nym Ciałem Chrystusa. pogrzeb… Wtedy Wspólnotą. Ciałem (por. ściół”? żu” (por. Na nas się jed- dalszych. Tylko patrzenie na wo „Kościół” (ekklesia. tego zawsze będzie wydawał się. której Głową jest Jezus. munia św. 751). społecznością wyposażoną Kościół po coś jest potrzebny. sa dla naszego zbawienia. Pierwsza wspólnota tych. serca Chrystusa. jak On zostawił to pytanie może być też prowokowane za spadkobierczynię tamtego zgro. 771). Kościoła Katolickiego. . św. 769). W chwilach kry. nie da się zamknąć a także w Jego losie. a więc Kościół jest i wspólnotą duchową. Bogiem. co sprawują dla dużo bardziej prozaiczne – zwykłego używane w Starym Testamencie oddania chwały Bogu i własnego lenistwa czy spotkania się z odmową w języku greckim w odniesieniu do uświęcenia (przede wszystkim sa- zrobienia czegoś przez księdza. Jezus nadał swojej wspólnocie struk. Tak. z o. że To jest wyznanie wiary. Kościoła był całkowity dar Chrystu. a księża są tacy i owa. bez żadnej gwarancji. obrazy nabierają nowego znaczenia ściół kontynuuje swoją pielgrzymkę cy. Sobór Watykański II nas choćby przez mass media. W niej Bóg „zwołuje” swój im uczniom. Ambroży duchowy zawsze będzie się wymykał Osoby Trójcy Świętej! Dlatego też. tak to porównuje: „Jak Ewa została opisowi socjologa. Katechizm Kościoła jest mi po nic”. 753). Katechizm Kościoła Kato. z greckiego Innymi słowy Kościół nie został Kościół przez pryzmat tego. jak działają (pod kierow- ry przecież nie jest właścicielem Ko. Kościół jest po czę. Św. w chwili chwa- „sztywnymi” obrzędami nic nie prze. pokolenia aż do nas. . ale te wymaga. Dwuna. na zamknąć do ram tego świata. powątpiewających madzenia. Kirche.zgromadzeniem widzialnym w lesie. w Jego władzy. i buduje swój Kościół. zgromadzenia ludu wybranego przed kramenty). albo i naj. że prowadzi do zbawienia i że A zatem: co to jest Kościół? Sło. Określa ono zgroma. uznaje się go – Jezusa. Tytułowe ślając się jako „Kościół”. To nie jest opis socjologiczny. których głos dochodzi do jęcie Kyriake. że chrzest. lebnego powrotu Pana. bie takiej odpowiedzi. szkiełku i oku em- żeby odpowiedzieć sobie na tytułowe utworzona z boku śpiącego Adama. Został założony zysu wiary. którzy uwierzyli w Chrystusa. ców sp. No chyba. Bo jego wymiar razu po uznaniu istnienia Trzeciej i śmierci na krzyżu. Przez wszystkie dzie obecny Czynnik Boży i czynnik w kategoriach tego świata. Boga. Po. stu oraz inni uczniowie uczestniczą I rzeczywiście. to rzeczywiście. mi. powszechny i apostolski Ko. z ludzkiej inicjatywy. co Kościół. przez wybór Dwunastu z Piotrem obdarowanym już dobrami niebieski- nia… Wszystko jak z innej epoki… jako ich pierwszym z Nich. na różny sposób opisuje Kościół. wyłania się obraz przez fakt. ślub.o.”. Pismo tylko w chwale nieba”. od którego pochodzą nak nie skończy. że Chrystus staje się „Gło. znaczy: „ta. a kontakt z Panem Bogiem naj. co ucznio- na Pana Boga. który wy. robi pochodzi od lickiego. Katechizm „Kościół osiągnie swoje wypełnienie że Kościół ze swoimi „magicznymi”. dziedzictwo Apostołom. Jezusa. powiedzieć. do Kościoła się nie cho. Do tego dnia kazuje. ek-kalein – „wołać poza”) oznacza wymyślony przez księży. Przede wszystkim dokonał tego .. I Ko. Zwołuje wokół Swo. Katechizm Kościoła Ka- odmawianym wyznaniu wiary („Wie. Jest to pojęcie często wie głoszą (nauka). że to. że nie ma się nic z Nim Z racji na to swoje pochodzenie wspólnego. pirysty. obrażenia się dzenie ludu. Ale bez tego wymiaru Kościół pytanie. który umarł na krzy. To. Mogą to być sytuacje religijnym. to najprościej Katolickiego. lud ze wszystkich krańców ziemi. ko. należy do Pana” (por. w ogóle ma sens. który jest więc Jego szeń Boga” (por.Kościołem ziemskim i Kościołem niecznie w Kościele.

czyniłby to tylko na własną rękę.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 5 się wziął i do Kogo się odnosi. nieją różne poglądy na to. On nas uświęca. Jeżeli Bóg sam lecz dzięki Duchowi zróść się miał w rodziny Bożej (por. pójdą za Nim: „Wytrwajcie we Mnie. który nam o sobie I tu również ukazuje się niesamo- krzewem winnym. dzialnej łaski. a oni swoim… i tak do naszych cza- utrzymać się przy życiu bez żyjącego Po to mam Kościół. wymarzonym prezentem czyjejś żony stus ustanowił to Nowe Przymierze.16-20). Dlatego wypada teraz przyj. prostą. wi. Tych następców nazywamy bi- pnia. gwa. to tylko opis. a przez to nie miałbym sił Mnie. Bez żyjącego Pnia. dał im udział w swoim po. w Kościele. On sam nam pokazał. Tym sa. przede wszystkim sakramen. że inne wspólne zainteresowanie. który nie wedle ciała. w śmierć. byśmy żyli. jasną informację o Bogu. żego. mąż zrobi równie wspaniałą niespo- jej krwi.wspólne celebrowanie kultu Bo. by robić to razem. nie odpowiemy na uczynić z nich lud. bym nie odkrył. to albo będzie spór. Mk 1. Bez tej (J 15. Jezus mówi o jeszcze głębszej praca. ścioła Katolickiego. z Jego własne. w swo. Ludzki umysł jest Oni przekazali swoim następcom.10-17). Jeżeli mamy razem. Ge- mym opisywana już od dłuższego cza. nasze życie duchowe zamieniłoby się o mnie w Jego oczach i o moim szczę- rantuje prawdziwość patrzenia. trage- su w tym artykule Wspólnota nie jest li ściana jest biała. co sprawia. Wręcz przeciwnie: jest czymś kłamstwem. To nie my jesteśmy ich a Ja będę trwał w was. co mu się podoba. Wszystkie inne są kło..14).. jest więzią doskonałości” (Kol 3. zadaniem jest tak czynić. Nie błądzę po omacku. lecz ścioła? Pismo święte powiada: „Na to będziemy ludem. jak On lubi. to sukcesja strzeże braterskiej zgody naszyjnik i kropka.. a więc organizm odkrywać – choć części rzeczy i tak i kierowania Wspólnotą. wspólnocie bez jednego przewodnika . jedne poglądy. przykład jest oczywiście bardzo nie- Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie po. bo Bóg sam musiał mali od Pana Jezusa Apostołowie. sakramentów to znaki i narzędzia. to naszym jedno” (Sobór Watykański II. („zwołał”) nas jako lud. wszystko przyobleczcie miłość. a Ja w nim” (J 6.28. Bo to samo. sprawia. czyńcie na moją pamiątkę”. 30).4-5). to również między sobą. którym moje Ciało i Krew moją pije. którzy lud. . z wykluczeniem wszelkiej Jakie są zatem więzy jedności Ko. że to czynimy. 9).. Wszystko więzy komunii (wspólnoty): Co więcej. szatanem. Ale nigdy zgodna współ.56). Jeżeli w rodzinie ist. Kościoła. ty rozlewa łaskę Chrystusa-Głowy i w swoich cierpieniach (Łk 22. słowa „to nowego i doskonałego. Lud Boga. że przypomi. siedem objawił im tajemnicę Królestwa (Mt nej wspólnoty.wyznanie jednej wiary otrzymanej jak pragnie być czczony – słyszymy towanie i jako typ owego przymierza od Apostołów. za 13. sa- Przeto wybrał sobie Bóg na lud naród To najprostsza odpowiedź. ściu na wieki (zbawieniu). Wspólne oddawa- wspólnota. Jeże. które jest prawdziwie. ma sens. ska. przez to. w swojej radości (Łk 10. wicie ważne zadanie Kościoła. kołem przy. Innymi słowy. Chry. tucja Lumen Gentium. Trzecie więzy to sukcesja apostol- czonym ze swoim Mistrzem. nie czci Bogu jednoczy. I kropka.. z którym zawarł przymierze się na ziemi także przez widzialne wezwani do tego. Jeżeli być zawarte w Chrystusie. a w najpełniejszy sposób przez Wspólnoty nie oddałbym Bogu czci niczą i rzeczywistą komunię między Swojego Syna. tak samo jest w nami w Ko. . 815). doskonały. by nie pochodzić sów. rzeć się temu. to jednak wydarzyło się jako przygo. czyli to prawo do nauczania. od po. Jesteśmy izraelski. ale mieć skupami. jaciół. Bez tej Wspólnoty swoim i naszym ciałem: „Kto spożywa inaczej: skoro Bóg ma pewne cechy nie miałbym soków z Pnia. wy – latoroślami” opowiedział przez proroków i świę. ale skoro Bóg ustanowił jedynczo. Co więcej. jeden opis tych cech (jedno wyznanie do walki z grzechem. Katechizm Ko. podobało się jednak trwają one w jednym pniu. a wyraża modzielnie. wewnętrznie złą. to nigdy nie wzajemnej między nimi więzi. tak zintegrowanym.17-20) wyposażyć dom. co daje życie dzin. które miało . Ten sprawiedliwie.sukcesję apostolską za pośred. A gorzej być nie może. to ciężko twierdzić. Ja jestem źródłem. Jezusa. Ma być i pogan lud. trwa we i czegoś od nas chce. i który stopniowo pouczał. Zapowiada także tajem. Można to też pokazać tak. Tak jak w krzewie gałązki nie mogą za słaby wobec Boga i jego Tajemnicy. o sobie powiedzieć. nie muszę uświęcania (sprawowania kultu) na ciało albo krzew. że dia i wieczne nieszczęście.. który by Go pozna. we rozlewa się na wierzących przez czątku Jezus włączył swoich uczniów Pierwszy to jedna wiara. przecież w każdej Mszy św. jak należy pośrednictwem których Duch Świę- słaniu. tów. wyznawać Boga. konsty. która Jego zaproszenie. to musimy mieć niewidzialną. powołując spośród Żydów nictwem sakramentu święceń. a przez I to właśnie mam dzięki Kościoło. wspólne pływanie kajakami czy ktokolwiek się Go lęka i postępuje poszczególnym gałązkom. gdzieś w lesie. jeżeli każdy z nas wał w prawdzie i zbożnie Mu służył. ale Bóg. w nas tłoczy. Trochę tak go ustanowienia: „W każdym czasie Jest to też pytanie o więzi jedności jak każde wspólne świętowanie uro- i w każdym narodzie miły jest Bogu. że to znaczy Nowy Testament. Przyjrzyjmy się tym trzem więzom. określił. Ciężko byłoby być w jednej ściele. jest biała. która dziankę. po bezdrożach niewiedzy. Życie Chrystuso- Jak pokazują to Ewangelie. albo paraliż. że tkwi- Tym samym Kościół powstał jako my w tym Pniu i jakie soki ten Pień Drugi to więzy. czyli pie- tylko grupą sympatyków. neralnie rzecz ujmując: klęska. tych. jako jeden Kościół posiada więc i rozdziela łaskę komunii między Nim i tymi. które otrzy- połączonych ze sobą komórek. a nie wyschli. przynosząc jej róże. który jest Jego Ciałem. to istnieje tylko jest Jezus. wiary). jest naszyjnik. jest oczekiwać jedności od podzielo. Trudno sakramenty – widzialne znaki niewi- do swojego życia (por.

wymaga to zejścia i owiec. Pytanie należy do komplet wydanych dwadzieścia lat o wybitnej autorce jakoś samo sko- tych. Jedność. jakby to było cie. kę”. Stąd braki w jedności. znanej ściół”. Oczywiście. Przez pewien czas był to jej nie- „Po co nam Kościół?” może wprawić Kaleta przyniósł mi do poczytania mal codzienny rytuał. może doprowadzić do celu. I tak nowienia i naszego ludzkiego wyko. A zatem nie można być milszym anarchia. ciałem w Kościele (formalna przyna. udzielać. by bądź przystąpić do niego. odda- innego. Bycie tylko z kanapy fizycznie (by pójść na zgro- nie. samo jak w swoich postawach religij- Być może każdy szuka czego innego Przewodnia kwestia tego numeru: Tak sobie rozmyślałam. prędzej czy później za. z Bogiem i samym sobą. to znaczy. I to właśnie mam dzięki Kościo. BARTOSZ SKAWIŃSKI ko nie dzieje się tylko z Bożego usta. że skoro Bóg zwołał lud. madzenie) i mentalnie (by zrezygno- że mimo wszystko Kościół trwa nadal. czyli diecezji. ale bliskiego. Ponieważ czących Kościoła nie robi niczego bez ścioła Katolickiego. 846). wicująca za młodu. tchnienie i wszystkie na Jego głos. wać z własnych wizji. w testamencie o „pochówek wedle sfer ludzkiego „ja”. kto ruszy w drogę. Dawać zostać zbawieni ludzie. mimo to nie chcieli. rozstrzygnąć bie uświadomić. że inne religie po. Boże. które deformują w nich inny pomysł. kierującą się na spacer do się w pewnym czasie za prawem ko- . Być może każdy szuka czego mi dotąd jedynie z fragmentów. kto miałby w życiu (chrzest. rozłamy. strzygać wątpliwości uczniów co do prawdy o Bogu? Bez sukcesji byłaby Kościół uznaje. która opowiadała trzeby? imi oknami. Nie brak było w historii Kościoła jako konieczny. nie do końca sobie uświada. jaki łowi. bardzo osobistych dzisiaj. kiem wzdłuż ul. wspiera. się z wcześniej ogłoszonych prawd nie może. nocie Kościoła. kłót. wielu zdaje się o tym zapominać. Zamiast wątpli. kto jej strzeże Boga – przytulenie w sakramentach. Idąc dalej tym tropem. Jak to się jednak stało. Katechizm Ko. łam się z wielką przyjemnością. tak samo deformują one mieni się w zadanie ratunkowe dla Duch Święty. I Komunia św. Uczcie Jego Syna. Katechizm Ko. Tak samo życie nadprzyrodzone. To obraz Boży. leżność) bez bycia duchem (zaanga. bądź też mówi: „to czyńcie na Moją pamiąt- dził zarówno po stronie pasterzy. przed mo. On sam wskazał. kiedy ten czynnik zawo. a za wa. że nie mogliby więc nych widzialnych znaków łączności spór. gdy Staś lasu. wszystkim życie. Ona – ta. zostali zbawieni (por. ale jestem razem z innymi. żyjąca po śmierci doświadczeń. Ciężko obronić w wymiarze całego Kościoła (papież) twierdzenie. Tym W „Dziennikach” znalazłam wy- miając. Sądzę. należy so. że przypomniała mi. z których każdy ma wszystkim stoi. Ignacy Antiocheński szukują „po omacku i wśród ciele. jak w nim wytrwać (por. Sportowej. ścioła Katolickiego. Lekturze. kiej”. gwarantuje. jej drobną sylwetkę podążają. że stała się męża przez wiele lat w konkubina- nas dzień codzienny. kto za tym nych ludzie ukazują także ogranicze- przewodnikami. że Kościół założony został przez ciężko jest obronić twierdzenie. a nawet więcej: nie trzeba wycofywać żowanej obecności) zbawienia dać i wybrać to. większą. Św. Bo jeżeli w Niej je- jak Jezus Chrystus za Ojcem. Pewność zbawienia grzeb). rozumienie Kościoła sprowadzanego Górskiego Ochotniczego Pogotowia stała nam obiecana przez Jezusa. to teraz ten lud rozejdzie się bez żad- Jest komu wyjaśnić. Tylko przejście drogą Wyjaśnienie jest proste. 843). Zawsze dotyka naszą krajanką. Może więc lepiej cą ulicą Kraszewskiego i wolnym kro. Wspomnienie w zakłopotanie. JUŻ TO MAMY. – prosta droga. razić. Co więcej. Jest jeszcze Ktoś. Kogoś. co Bogu milsze. od tego. niż trwać i działać we Wspól- pisze: „Wszyscy idźcie za biskupem snych wyobrażeń” Boga nieznanego. którego obecność zo. chroni przed błędami w doktrynie.6 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 – wycieczka górska z dziesięcioma nania. że czynnik ludzki zawsze jest zawod. nia i błędy. sprawować sakramenty. zamiast odległości od gdzie się Boga chwali w sposób. kto kieruje. wróciła do Kościoła i poprosiła najintymniejszych. obrządku religii rzymsko-katolic- nie wkraczać w nie bez wyraźnej po. i po- sprawować kult miły Bogu. nigdy się o Bogu i człowiekowi? drogą. o której sam Jezus przypadków. że X. zamiast błądzenia miejscu (kościół przez małe „k”). i Kościoła lokalnego. że odpowiedziałem szymi kapłanami jak za Apostołami. że pisarka za. ponieważ to On daje stem. Boga za pośrednictwem Chrystusa Boga lepiej chwalę w lesie niż na ny. ALE MY to bycie z innymi musi się jakoś wy- biskupa”. by wszyscy ludzie poszedłem do wspomnianego lasu. To wszyst. Widzę. Nie obraziłem się. to samo na nią wejście nic nie nie zawiedzie. nie szanujcie diakonów jak przykazania rzeczy oraz pragnie. którzy wie. na które trudno o gładką i łatwą temu przez Czytelnika „Dzienników” jarzyło się z kwestią „Po co nam Ko- odpowiedź i może nie zawsze warto jej Marii Dąbrowskiej. Bogu. często do księży i kilku uroczystości Ratunkowego. jaką jaśnienie. dlatego spotykam się w jakimś wości – pewność. Niech nikt w sprawach doty. jakie pragnienia nim kierują. co sam Bóg przekazał). kto roz. ostro le- Zapewne zależy to od wieku. czym atakuje mieszkała w Komorowie. bagażu dumą napawało nas. Oczywiście. dlaczego pisarka. W końcu jeżeli wiara jest Ale ten. dząc.

Wielkiejnocy – zapraszam do po. pytanie: jak żyć i wychowywać dzieci. I nie żałuję tego”. Boga? Nie wiem. przy. (31 maja) zapisała: „Dziś rano zdoby. które piętrzą się przemyśleń na tematy egzystencjal- Agata Dąbrowska: Czy mógłby przed nimi. Nie widzę różnicy między tym mał- ukowym. ks. na. gają się z tego rodzaju problemami. Osoby pełnosprawne nie zma- Ksiądz powiedzieć kilka słów o sobie? sprawnych jest sportem w pełni pro. że Czy duszpasterstwo sportowców niepełnosprawności. z utęsknieniem wy. Teraz wspomi. że prostej odpowiedzi na tak posta- nownego spotkania z adwentowym wo. że Jemu służącej i czerpie z niej nadzie. pełnię funkcję kierownika czy zasadach regulujących współza. Dziś w zupełnie ni. pokornym hołdem dla unikającej zwierzeń intymnych. fizycznie. że człowiekowi nie wolno robić mego narodu. Co inne- pamięci Jana XXIII. co potrafi. bo uwierzyła w teorie W tym czasie rzeczywiście fascyno. czasami jeszcze ktoś rzuci im uszczy- niepełnosprawnych znacząco różni się go tak się stało”. w których się Jakóbczyka. Nie. patrując śniegu i oczekując na naro. wyczynowy. czasem stytucie Nauk o Rodzinie i Pracy występują różnice w dyscyplinach Czy niepełnosprawni są szczęśliwi? Socjalnej. zdecydowanie uboższe duchowo. Tak Sfera duchowa jest o tyle waż. Jedno zwraca się ku ziemskiej instytucji księdza proboszcza. Ona nia 1963. że o prawo do pogrzebu z kapłanem. Są mocni wewnętrz. Katedry Integracji Społecznej Osób wodnictwo. ale i w życiu żaden człowiek nie osób niepełnosprawnych wcześniej innej atmosferze – atmosferze świąt doszedłby do sukcesów sportowych. różnica polega na tym. Oznacza. że pisarka mocno na ziemi. wybu- ski duszpasterskiej nad nimi. ris” i nazywa jej wydanie „wstrząsają. Młodziankowi do wolnomularstwa). że oni wszyscy kiedyś. wszystkiego tego. jąć należy jako wielki komplement dla go daje on osobom skłonnym do prze- co nikt: ożywił i zmobilizował ludzką sędziwego już wówczas komorowskie. pracuję w In. Widzę jednak. Witold Janocha: Jestem pra. kanonika Józefa istnieje siła spajająca. Po co więc nam Kościół? Potrzeb- – poruszająca się w kręgu przyjaciół godnikiem „Le Monde” poruszające ny jest dziecku – by dowiedziało się. fesjonalnym. zaplecze organi. Krótko potem Dorosłemu pomoże odpowiedzieć na Dąbrowska akcentuje w dzienni. stając się potrzeb. leczni. gdyby poddał się psychicznie. dla tysiącletniej tradycji znanie to. Wy. ale i pokonywać ich otwarcie na Boga prowadzące do trudności życiowe. żeństwem a małżeństwami osób peł- sieli zmierzyć się z pytaniem o sens nosprawnych – może poza tym. nie ulega wątpliwości: cieszę się. zobowiązując do tro. nękana wątpliwościami. wyszła ze neomaltuzjańskie. Zdecydowana większość dziny samego Boga. ne. że Nie wiem. o to „dlacze. spotkania pokrzepiona. Nie wątpię. jak i pracy duszpasterskiej. ję. tematem wiodącym w obszarze na. naród. Tam cytuje za francuskim ty. go proboszcza. że istnieje dobro i zło. wyniki sportowe. dlatego też w wielu przypadkach są cownikiem Katolickiego Uniwer. sytetu Lubelskiego. córkę. co innego – stojącym dobroć”. sługują się innym sprzętem. kowane jest uprawianej dyscyplinie. funk- sportowcami. Co to było? Tak myślę. a jednak szukającym czegoś szukała u duchownego i to coś sensu życia. poruszają się samochodem. wione pytania nie ma. dlaczego jedni są w pełni sprawni. – aby uczył się między nimi wybierać. a jedyna sen- rekolekcjonistą. mu. cym wydarzeniem”. z masonerii (choć sama nienależąca ją fragmenty encykliki „Pacem in ter. ks. osobami niepełnosprawnymi czy ro. Poza tym jest to sport Znam małżeństwo – obydwoje poru- z Niepełnosprawnością. nawet lękiem Dąbrowska. realizują się jak każda rodzi- mi pieczę nad niepełnosprawnymi zacyjne. że ligijny… jest hołdem dla piękności go proboszcza. w ustach pisarki jak ognia nać. Choć ze świadomością. mają podobne problemy. Witoldem Jano. miesięcy temu. że sportowcy niepełnosprawni po. Sportowcy to ludzie bardzo wa. gdzie wszystko podporząd. umacniająca obrzędów katolickich. Stąd chą. a inni nie. czy później dochodzi do wniosku. ks. nam. Nie tylko na macie czy bież. „dlaczego ja”. Konferen. cjonują w swoim środowisku. który potrafił to. Jak pisarka poszukiwała Pana w tej rozmowie znalazła. W swoim środowisku . Patriotę utwierdzi w przekonaniu. Wielu spośród nich oczywiście tak. co pliwą uwagę. nie. gdzie wymagany jest szają się na wózkach – mają piękną cja Episkopatu Polski powierzyła codzienny trening. dowali dom dostosowany do swoich więc niepełnosprawność jest moim na. żyć mistycznych. łam się wreszcie na wizytę u tutejsze. co pozwala im osiągać nie tylko sowna odpowiedź jest w Bogu. Naukowcom musi przypomi- wychowałam. zabijanie nienarodzonych ze strachu o czym pisała w dzienniku z 20 kwiet- przed przeludnieniem świata. a zapewne ŻANETA SEMPRICH-FOROWICZ Bliski Bóg Czas adwentu przeżywaliśmy kilka od innych duszpasterstw? było przyczyną takiego nieszczęścia. Obecnie sport niepełno. Jako dziewczynka znałam że niekoniecznie mam rację. a te sugerowały wała się myślą papieża Jana XXIII. dostrzegając w nim uosobienie nasz Kościół jest. z pewnością nie chodzi jej ładu i pogody ducha. dząc się jako niepełnosprawni. ku z 13 czerwca 1963: „Pogrzeb re.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 7 biet do aborcji. ducho.

bardzo dużo zmienić w człowieku nowo. moc Boża ma kazując. że dopiero od lat 90. zafałszowana wizja jakiejś rzeczywistości – doty- czy to również obrazu osób niepełnosprawnych. ale W tym domu jest pełnia życia i szczę. Jed- nak zawsze kiedy porównuje się choćby dostępność szkół. Jaki jest sens niepełnospraw- ności z chrześcijańskiego punk- tu widzenia? Bóg stworzył człowieka jako pełnosprawnego i pragnie jego dobra. ograniczeń w dostępie do różnego rodzaju dóbr. Wielu postrzega ich jako osoby smutne. Pa- miętajmy. rych. Pytanie o sens cierpienia. cho- nych.8 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 robią dobrą robotę edukacyjną. Jezus odpowiada: niejszego bicia serca. Zaczę- to dostosowywać otoczenie. że się urodził niewidomym – on czy uśmiechów. drugie niedowidzące. jego. W Ewangelii św. może jest końcem życia. pretensji. roszczeniowe itd. Tam nie „Ani on nie zgrzeszył. człowiek podejmuje cierpienie z Je. uczelni wyższych. zawodu. zusem Chrystusem. osoby niepełno- sprawne są w gorszej sytuacji. na to. Bóg nie stworzył cierpienia i krzyża. pragnie. które wy- ście – jestem o tym przekonany. Krzyż jest zawsze czymś niepożądanym. gdy pochylamy ce. z których każdy ma pra- wo korzystać – a to z pewno- ścią przyczyni się do poczucia szczęścia tych osób. wprowadzać ułatwienia. bez cierpienia. w którym i otoczeniu. wtedy ze świata? Ile wrażliwości? Ile Jego żona jest osobą niedowidzącą. wie pytają: „Rabbi. XX wieku zaczęło się coś zmieniać w Polsce w stosunku do osób niepełnosprawnych. Kiedy wyzwala mnóstwo dobra. Osoby pełnosprawne muszą pozwolić niepełnosprawnym na rozkwit. dyskryminacji. aby się na pienie jest zawsze indywidualne. aby ludzie byli szczęśliwi. potężne działanie sprawcze. daje piękne owoce. jest pytaniem. Ile dobra znika łem. niewidomego od urodzenia. Faktem jest. że stereotyp to zre- dukowana. kto zgrzeszył. ale [stało się tak]. jest to skutek ludzkiej niewier- ności i grzechu pierworodne- go. Ucznio. nim objawiły sprawy Boże”. w którym kiedyś posługiwa. przyprowadzono do Pana Jezusa bez osób niepełnosprawnych. po. że niepełnosprawność nie na które od dawna szukamy odpo. tamy opis wydarzenia. zgorzk- niałe. ale uczy życia na wiedzi. gestów pomocy. niepełnosprawności. pracował niewidomy masażysta. jego rodzice?”. dostęp do miejsc pracy. Wyobraźmy sobie świat W ośrodku dla niepełnospraw. Niestety w naszym społe- czeństwie istnieją jeszcze ste- reotypy na temat osób niepeł- nosprawnych. moc- mają dwoje dzieci: jedno niewidzą. aby poczuli się rzeczywiście wolnymi ludź- mi: wolnymi od uprzedzeń. ani rodzice się nad drugim człowiekiem? Cier- ma zgorzknienia. . Jana czy.

cze. Oblu. umierać nie tylko fizycznie. To ferment Ducha nież siebie. Jest to charyzmat. went. być może łatwiej Uważam. Parafia powinna być wspól. Jacques był młodym Francuzem. jeżeli nie wszyscy rozumieją. Ten. kiem. który został uzdrowiony. które na nym. Jezus że duchowo. wany filipińskim Karolem Wojtyłą.. krzyczeć: „Boże. aby wzrastała. ale tak. fałszywym świad- potrzebne do zbawienia.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 9 Dlaczego jedni zostają uzdrowieni. gdzie został namaszczony przez Ma- stali przez Niego uzdrawiani. Nawet stoję. materializmu wspólnota sta- wie. Jednak w celi więziennej. ścią.. że w większości parafii na krzyżu obok i wołam: „Jezu wspo- będzie osiągnąć życie wieczne na powinny istnieć grupy charyzma. o który powinniśmy Boga prosić. że to dla mnie został ubi. może nawet zaniepoko. nadziei. Może przykład: w małżeństwie żona przyjście Pana przesycona tęskno. miarową: to wspólnota miłości. Nasze parafie zaczynają ob. co mu jest wy tam robicie? czym jest modlitwa Marią z Betanii. gdzie żalach opłakuję Jego mękę i śmierć. Jakie lektury poleciłby Ksiądz na niebo. dzialnych liderów. indywiduali- się o uzdrowienie – przecież skoro Bóg Czym różni się adwent od Wielkiego zmu. tek drogi. jak i Wielki Post to czas przy. co jest kresem tej drogi. przychodzi. to tylko po to. modlitwy. ma. Chrystus i został skazany na karę śmierci. czę Jezusa”. zna serce człowieka i wie. Jezus zachęcał uczniów. gotowania. legami napadu zastrzelił policjanta śliwym. to drożdże dla wspólnoty i moja refleksja. ale pragnie naszego serca. aby uwielbienia Jezusa. strój. bierze krzyż. która ogarnia całość to Jego bok. czuwania. który nie wspólnocie. gdy swojej drodze spotkał Jezus. towarzyszenie Jezusowi do Betanii. Wielki Post to poszukiwa- ale jest ona warunkiem nieodzow. w którym odnajdujemy rów- Ci się stanie według Twojej wiary”. że nie wać. pomóż!”. myślenia. spotyka Boga. mnij na mnie…”. do Jerozolimy pośród wiwatującego którzy mieli głęboką wiarę: „Niech noty charyzmatyczne są nam bar. na którego czekano od tysiącle. Radość przemienia się otworzyło go na łaskę Pana. który na czas Wielkiego Postu. lidarności. żywając bardzo trudne chwile. który się wy- zostać zbawionym. to ry Pisma Świętego wiemy. to Maryja mówiąca z pokorą Fesch. który poprowadzi biorę z Jezusem krzyż. który oskarżał Jezusa. W liturgii Kościoła zarówno ad. Być może językami?”. Z lektu. w głęboką refleksję nad moim życiem. rutyna. rię na swój pogrzeb. a może łotrem został uzdrowiony. ale ta sama historia zbawienia. jeni. ci. domość. jakim jest zdziwieni. Nocy”. czym nie siebie pośród tych osób. Postu? nowi dla człowieka wartość wielowy- Modlitwa jest uwielbieniem Pana. Wkrada się marazm. dlatego wspól. Jakże bieńcem. odkrycia Go we kompromis. oddania całego siebie w tym czasie radości. Wielki Post to odnaleźć siebie. istą. idąc na zgniły potrzebował tego uzdrowienia. musimy mieć w perspektywie osta. i zaczynam je coraz bardziej odkry. myślenia. so- jest rozmową z Przyjacielem. ze świadomo- Jest to tajemnica Boga.. Przeżyć dobrze drodze choroby i cierpienia. po której stronie ludzkiej wiary ani zaufania do Boga. że mąż ją kocha. w nabożeństwie drogi krzyżowej sać dziennik i zakończył go godzinę ki. czowany. dzo potrzebne. Piotrem. wszyscy przychodzący do Jezusa zo. odkrywania nowych form tem. Autorem jest Jacques go potrzebujemy. może będzie to począ. wprawdzie bardziej wie. to Jego wjazd uzdrowił tych.. Jeżeli taka wspólnota jest Kardynał Luis Antonio Tagle aby człowiek osiągnął ten ostateczny dobrze pokierowana i ma odpowie. że przyszedł zji. których chciał. Serce człowie. napisał książkę „Ludzie Wielkiej cel. przepełnionym żar odpowiedzialności: tak. gdyż sło. jest dość usłyszeć wyznania miłości. Dwa ludzkiego życia. by rozproszyć mroki trudna książka „Za 5 godzin zoba- wa są emanacją serca. oczekiwania. to od- Z drugiej strony Bóg najlepiej wierni będą pytać: „co to jest? co powiedź na pytanie: „kim jestem?”. tych skostnienie. wolnym. Bóg wie. Jezus cokolwiek czyni i jakie. Dlaczego więc tak często modlimy W dobie globalizacji. Zawsze tyczne. Kardynał Tagle jest nazy- le dobra. Wielki Post to nasza droga z Pa- a inni nie? Mam za sobą 26 lat kapłaństwa nem do Jerozolimy. która staje się dla mnie nadzieją… Charyzmaty nie są dziś popularnym Jak dobrze przeżyć Wielki Post? ROZMAWIAŁA: AGATA DĄBROWSKA . Tak. aby Jezus mógł nas uzdrowić. w czasie zorganizowanego wraz z ko- ka oddane Bogu jest sercem szczę. Bóg zna nasze potrzeby. Niech ludzie będą teczny cel naszego życia. Był ate- ale poprzez naszą modlitwę pragnie także moimi grzechami. miesiące przed egzekucją zaczął pi- Kto potrafi wyzwolić się z tej pułap. może wnieść wie. Inną lekturą. „Fiat” – niech mi się stanie. prowadzony jest jego proces prosimy. Piła- człowiek. który umył ręce. To zdanie czywistością. w gorzkich przed egzekucją. Bardzo dziękuję za rozmowę! mimo choroby. który jest obciążony rą wykonano w 1957 roku. przybity do krzyża. który zamyka aby się modlili i sam dużo się modlił. tematem. ubogim jest człowiek. prze- dać nam o wiele więcej. notą wspólnot. ale potrzebuje tą. wołaniem o Emmanuela. zanim Go o to po. zaczął Niepełnosprawność. choroba są rze. mam świa. Ileż beatyfikacyjny na poziomie diece- naszej miłości. Adwent – radość oczekiwania na się na bliźnich. świata pogrążonego w grzechu Ada. przebi. – jak w małżeństwie. go na duchowe przestrzenie. ale niech ich to pobudza do okres wielkanocny? kolwiek znaki działał. tłumu. W Wielkim Poście czujemy ów cię. to także droga krzyżowa Nie jesteśmy w stanie ocenić skali Świętego. odnajdzie spokój i bezpieczeństwo Adwent i Wielki Post – różny na. a temu. są wspólnoty charyzmatyczne. parł swojego Mistrza. działania. niż prosimy. parafialnej. któ- radością.

głównie wyobraźnia i rozum jako sie- nie zewnętrzny gest. warzyszyć modlitwie. Nieprzyjemny fakt w danej „ja”. chologiczne. Jej łaskawa jest. a ujarzmić może ją tylko Bóg. jego obrazu. Miłość współistnie. lepiej poznaje Boga. że te wady są tylko pewną myślę umysłem. Jak mówi św. Miłość idealną. to jest Miłość pełna. życie w domu naszego małżonka. kim ja jestem i kim ja jestem wiele. aby nie zniszczyć psychicznych. ale jest to głębia Sfera ducha jest spokojniejsza. nie całością istnienia drugiej wyrazem mojego ducha. który udaje. ną światła i cienia. Pamięta.10 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Wędrówka szlakiem Prawdziwej Miłości Witaj Drogi Czytelniku! wiele wysiłku i trudu własnego. swojej nicości. osoby. Kocha mnie takim. bo głębiej poznaje łością. kto czyta te słowa. ale wypływa on dlisko myśli. co się nie pamięta złego. ale ograniczona Najpierw poznajemy. to jest zapraszam Cię na ścieżkę Miłości. Aby moja miłość do drugiego Jego Majestatem. nych władz człowieka. Jest pozna- prawdą. jeśli nie towarzyszy jej pozna- Droga. tak. co chcę. Tak. Z tego sa- z niesprawiedliwości. ku spotkaniu z naszym Bo. swojej małości powiedzieć. znanie dzieli na trzy dziedziny: życie wieczne. jest bardziej niespokoj- W 1 Liście do Koryntian (13. częścią. nie dopuszcza się bezwstydu. ale także i własnej godności. wobec Boga. że nie widzi trudności i punktów sła. władze to umysł i wola. Można Psychologiczne poznanie siebie nie szuka swego. gdyż ten cały mówią dobrze jedno o drugim. nie cieszy się czymś znacznie więcej. i błędy. jaką jest rają się pokazać dobrą stronę współ. Tak. już Boga. by grać rolę istoty boskiej cy. wewnętrzną władzą poddaną woli: Miłość nie zazdrości. tam wszystko jest na swoim że poznanie siebie zawsze musi to- świętości. które prowadzą ku miejscu. Tam będzie pełnia ra. „Miłość cierpliwa jest. uzmysłowi mi to w jakiś spo. że jest osiągalna czeń umiłowanej osoby”. Umysł jest bości i błędy w szerszym kontekście. czyli poznanie władz dości. aby go Drugie poznanie jest poznaniem lecz współweseli się z docenić. Wszystko znosi. a wręcz nieosiągal. Nie jest to na. niedoskonała. na zapas. uniedogodnień „O miłości w rodzinie” ojciec święty i wyzwań. ponieważ nie może ani też nie siebie. Strefa psychiki. Augustyn z Hip. a nie tylko jego słabości Najpierw chodzi o poznanie psy- Ojca w niebie. piękna je z niedoskonałością. cę. dziny. do świata. na której będziemy spotyka. zatem zaakceptować z prostotą. Drugi jest nie tyl. Nie lekceważy wymarzony cel. lecz muszę – wkraczając na ścieżkę Mi- należy na sam początek zaprosić łości – podjąć trud pracy nad sobą.4-7) z postawy wewnętrznej. nie w pełni podlega naszej woli. bych drugiej osoby. szego życia duchowego. mojego nie unosi się pychą. miejscu”. mego powodu nie wymagam. Natomiast by osiągnąć ten człowieka. Jego tajemni- i bardzo realna. Dzisiaj chciałabym zaprosić Cię Pana do swojego życia. które odnosi się do na- jest i jak potrafi ze swoimi ograni. sta. stolskiej AMORIS LAETITIA nie i pogłębianie znajomości siebie. Wola jest nie szuka poklasku. że: też naiwność człowieka. Wraz ną. czeniami. pokłada nadzieję. Na początek naszej wędrówki chowują milczenie. Nie jest to jednak jedy. spojrzenia tego. nie wystarczy włożyć samego Boga była w pełni dojrzała. że jest to przepis na albo żeby być na usługach wszystkich jako stworzenia. i doczesna. jest „moją” wolą. nie oznacza. wybaczeniem z rozwojem modlitwy człowiek coraz i bardzo dojrzała. nia właściwego obrazu siebie. modlitwa polegająca na wołaniu do ści! Jest to droga trudna i wyboista. duszy. bo wie. Jest rzeczywista. że jest dotyczy już sfery psychiki czy władz we wszystkim fałszywa czy też że nie jest rzeczywi. Znać siebie to nie unosi się gniewem. Jego godności. Jeśli więc wymagam zbyt Bóg. li wiele przeszkód. umieć rozróżniać i dostrzegać. naszego życia. do swojej ro. głębiej uświadamia sobie tę prawdę. prowadzi do tego. Będą skaleczenia i upadki. Nie wystarczy giem w niebie. jak to będzie. że jest On Wspa- . jakim duchowym. Ta dojrzała Miłość i potrafi zamilczeć w obliczu ograni. jak również do ogrom swojej nicości. Do Jej realizacji za. Świę- sa wspólnej wędrówki po ścieżkach pony: „Gdzie Bóg jest na pierwszym ta Teresa z Avila mówi wyraźnie. kto umieszcza te sła. możemy przeczytać. może zgodzi się. nie możemy jej w pełni kontrolować. który jest Mi. który prowadzi do lepszego pozna- do rozpoczęcia w towarzystwie Jezu. relacji nie jest jej całością. ale fakt. Franciszek tak pisze: „Małżonkowie. A zatem o jakie poznanie chodzi? lecz nie zniechęcaj się i nie martw się którzy się kochają i należą do siebie. bardziej pada w pokorze przed prasza nas sam Bóg. sta. ku święto. Ksiądz dr Włodzimierz Cyran po- wysiłek jest wart nagrody. który mnie denerwuje. Jest to poznawanie sób. ko tym. swojej sytuacji wobec Stwór- Ktoś. Boga. Jest dzieje we mnie i czego pragnę. kim jest wszystko przetrzyma”. moich potrzeb. że jego miłość jest niem naszej relacji z Bogiem i nie wszystkiemu wierzy. że jest poznawaniem aktywności róż- wszyscy jesteśmy złożoną mieszani. W Posynodalnej Adhortacji Apo. W każdym przypadku za.

Teresa z Avila Porządek mszy świętych Msze św. Cierpliwość zwycięża KRÓLOWEJ POLSKI. Apostołów Filipa i Jakuba 7 CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY Wśród życia dróg. w niedziele i święta o godz. nie drżyj 6 Święto Św. Jeżeli w tej wędrówce ku czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO świętości będziemy udawali i two. Katarzyny Sieneńskiej. BISKUPA I MĘCZENNIKA. Marka. Wie.00.00. 21 SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY Kto Boga posiadł 28 SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCY Ma szczęścia zdrój: – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO Bóg sam wystarcza.30. w jakie Bóg człowie. środy. Kancelaria Parafialna czynna: w poniedziałki. 9 NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ przyrodzonego. Dziewicy i Doktora Kościoła towarzyszu drogi. 3 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. STANISŁAWA.00 oraz 16. na którą 14 Wielki Piątek Męki Pańskiej wpływają moje złe skłonności. ANDRZEJA BOBOLI.30 i 18. że Bóg go kocha. w dni powszednie o godz. Druga dziedzina poznania ducho. niż 30 TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY myślimy. 16 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO znać siebie w swojej słabej kondycji. mój 29 Święto Św. Lecz nie martw się. 8. ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO duchowej relacji z Bogiem. 11. Poznaniu temu powinno również towarzyszyć poznawanie swojej godności dziec- ka Bożego i ukochania przez Boga. BISKUPA Tu wszystko mija. GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI Trwa tylko Bóg. 10 Poniedziałek Wielkiego Tygodnia ka wyposaża: piękna duszy i Bożych 11 Wtorek Wielkiego Tygodnia darów. oso.00-17. Cierpliwość przetrwa KAPŁANA I MĘCZENNIKA. Biblioteka Parafialna czynna: w poniedziałki i piątki w godz. Kalendarium parafialne Święty ma wielkie zaufanie do Pana mimo poznania swojej nędzy i Jego Kwiecień wielkości. 7.00. 12.00. 20 Czwartek w Oktawie Wielkiej Nocy my pominąć aspektu dotyczącego 21 Piątek w Oktawie Wielkiej Nocy stanięcia w prawdzie przed sobą. GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI Nie trwóż się. bie. Wielki i Potężny. 22 Sobota w Oktawie Wielkiej Nocy a co za tym idzie. 14. Należy lepiej po. I MĘCZENNIKA. poruszamy się Maj i jesteśmy”. 9.00. Jak pisał św. Jan od Krzy- ża: „W nim żyjemy. PATRONA POLSKI I METROPOLII WARSZAWSKIEJ Dni ziemskich znój. Apostoła i Ewangelisty pokrętną.00.00-10. – ZAKOŃCZENIE ŚWIĘTEGO TRIDUUM by wiedzieć. niestety osiągnięcie celu będzie GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI prowadziło nie drogą prostą.00 i 18. 9. Bóg jest bliżej.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 11 niały.00-17. rzyli po drodze fałszywy obraz sie. 15 Wielka Sobota bowość i wnętrze. w soboty w godz. 19 Środa w Oktawie Wielkiej Nocy cym do poznawania siebie nie może. Bogiem.30. lecz 25 Święto Św. 2 PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU wego to poznanie bogactwa nad. 17 Poniedziałek w Oktawie Wielkiej Nocy 18 Wtorek w Oktawie Wielkiej Nocy We właściwym procesie prowadzą. jak nad tym pracować. 24 UROCZYSTOŚĆ ŚW. 31 Święto Nawiedzenia Maryi Panny Św. WOJCIECHA. piątki w godz. 14 PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 16 UROCZYSTOŚĆ ŚW. również i przed 23 DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY. 8 UROCZYSTOŚĆ ŚW. wtorki. 9. 12 Środa Wielkiego Tygodnia 13 Wielki Czwartek – POCZĄTEK ŚWIĘTEGO TRIDUUM Trzecia dziedzina dotyczy naszej MĘKI. Maria Walter-KOCHEL .00-10.

i Austrię. Opisano w nim flagę oraz herb. który pod wpływem wzru. W styczniu 1797 nia ojczyzny. Pieśń Wybickiego stała się sym- rał Jan Henryk Dąbrowski podpisał Legioniści bili się dzielnie. nów. Stąd też 1799 roku – legioniści u boku Fran- rewolucyjnym. roku reprezentujący Agencję gene. Po paru miesiącach Dą. „Magazynu Parafial. twórcy Legio. onie Bonaparte. Celem wyjazdów stała się przede triotyzmu. -austriackie. szenia na widok polskich mundurów. Z tego powodu jak też chcąc uniknąć pogorszenia prowadzić Polaków do walki. dy. ponieważ wydali ich stronie au- py Zachodniej w odbudowaniu kra.bitwę po Hohenlinden 3 XII 1800 tyk. Dyrektoriat odrzucił ją. . skich. ło unicestwione przez Rosję. przywódcy insurekcji ko. pisarz. powstrzymali jednak wojska rosyjsko- tycznego zwanego Agencją (jednym nerale Dąbrowskim. na koniec zdradą Francu- emigrację. nie. Generał Jan Henryk Dąbrowski –autor Maja Wolff minie dwieście dwudziesta rocznica jego browski miał do dyspozycji 6–7 tysię- powstania. na terenie Włoch. skich („Przejdziem Wisłę. W tek. Centrum tworzenia Legionów Przyszedł zatem czas na przypomnienie stała się miejscowość Reggio Emilia. a konkretnie do wszystkim choroby tropikalne i nie- Jednak. bowiązała się nie wspierać ich „wro- w szeregi wojska Republiki Francji. temat przyszłości Legionów. jak nazywano zów.obronę Mantui IV-VII 1799 roku. Pieśń „ojczulka”. kiedy to brygada (300 ludzi) Rok 1795 przyniósł trzeci rozbiór a 19 lipca. zef Wybicki – prawnik. Niestety nic nie może trwać wiecz- francuskiej.bitwę nad rzeką Trebbią 17-19 VI wszystkim Francja. Galicji. potem osłaniali odwrót z jej czołowych przywódców był Jó. bolem trwania narodu. przed. kowskiej. Prusy Legionów Polskich we Włoszech”. Śpiewano ją z władzami Republiki Lombardzkiej niejszych bitew z ich udziałem należy w Księstwie Warszawskim. ły słowa: Ludzie wolni są braćmi. orłów. generała Napoleona Bonaparte ar. oraz o Tadeuszu tym z Austrią i Rosją w 1801 roku zo- zującą przyjmowania cudzoziemców Kościuszce. że 26 lutego przypadła dzie. ju. sztandarów stworzył „Pieśń ludzi). Wybickiego. symbolami walki o wolność kiedyś Suworowa. gów wewnętrznych”. że uda się je poprowadzić „z ziemi go. striackiej. a nie przynależność za polski hymn państwowy. doświadczo. gdyby Polacy dostali zgo. Stefanie Czarnieckim. oddziałów na terenie tego państewka nego” z 2016 roku znalazł się artykuł (oficjalnie nazywane zostały Legio- poświęcony polskim symbolom narodo. i wówczas. który sławę i uznanie Kniaziewicza pomogła rozgromić stawiali rządzącemu wówczas Dy. w latach 1801–1803 Legiony zostały stosunków z naszymi zaborcami (sta. uczestnik konfederacji barskiej. ustępliwi mieszkańcy wyspy. wojsk francuskich. ciężyła korpus wojsk Neapolu (5000 Niegdyś potężne państwo zosta. mającym na nowo po. licząc na wsparcie Euro. stratami.12 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Z ziemi włoskiej do Polski W numerze 2. jako jedyna grupa białej ludności. przejdziem otrzymując pełne prawa obywatelskie mię francuską walczącą z Austrią Wartę”) i przyczynią się do odrodze. Li- sem w Dzienniku Ustaw z 1927 roku) czyły się zasługi. Tam to przed. prowadząca wojny odwołania do kilku postaci będących cuzów walczyli z armią Aleksandra z naszymi zaborcami. Do Eu- kowicie nie zamykać. kiej). o Napole. Liczono. jak należy zwyciężać. zdobył w czasie potopu szwedzkiego. Dalej mowa o hetmanie . Wojsko dziesiątkowały przede włoskiej do Polski”. W lipcu wspomnianego roku . Francja dzięki pokojom zawar- mając na uwadze konstytucję zaka. Po jej oswobodzeniu w wy. Do waż.bitwę pod Magnano 1 XII 1798 do Reggio dotarł Wybicki i między 16 roku. ponosząc znaczne straty. żeby sprawy polskiej cał. pełna optymizmu i pa. z jej sło- umowę dotyczącą powstania polskich zaliczyć: wami na ustach szli do boju Polacy . niku powstania żołnierze legionowi ropy powróciło zaledwie kilkuset żoł- że Polacy wesprą dowodzoną przez wkroczyliby do centralnych ziem pol. stawiciele polskiego obozu poli. cy ludzi. rektoriatowi koncepcję utworzenia prowadząc wojnę partyzancką z woj- polskich oddziałów przy boku armii skami Karola Gustawa. Wielu mieszkańców ziem zawierającą żołnierskie wyznanie zakończoną dla legionistów dużymi polskich i litewskich udało się na wiary: „Jeszcze Polska nie umarła”. uczestniku insurekcji kościusz. ście widoczne są również refleksje na wysłane na San Domingo (Haiti) do łoby się tak. roku. stłumienia powstania antyfrancuskie- dę na realizację swojego planu). wojska austriackie. zaś na naramiennikach widnia- zurka Dąbrowskiego” (zgodnie z zapi. informacji dotyczących hymnu – tym Obowiązywać miały polskie komen- bardziej. nami Polskimi Republiki Lombardz- wym. zdecydowano. generała Karola Kniaziewicza zwy- Rzeczpospolitej Obojga Narodów. dającym przykład. poli. wyrażała silną wiarę w . Legia Naddunajska generała insurekcji kościuszkowskiej). ogarnięta duchem wywalczenie niepodległości. mundury krojem zbliżone do pol- więćdziesiąta rocznica uznania „Ma. zaś w lipcu stanowa. W refrenie słyszymy o ge. ściuszkowskiej. nym dowódcy. nierzy – część osiedliła się na miejscu.

Dąbrowski... złączem się z narodem. marsz... więtnastowiecznych hymnów m. marsz.. Potępiany Marsz.. za kolaborację wówczas.. W 1914 roku. biją w tarabany”... marsz. Na to wszystkich jedne głosy: parł się Napoleona.in. marsz. marsz. marsz. do Polski z ziemi włoski Za twoim przewodem za Twoim przewodem Złączym się z narodem. Dąbrowski. Marsz. PIOTR RADKIEWICZ DANIEL WOLBORSKI .. Jak Czarniecki do Poznania Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę ria Konopnicka w wierszu „Jeszcze Po szwedzkim zaborze. Słuchaj jeno. Była wzorem dla dzie.. Serbii. Chorwacji. rąk przyjął funkcję prezesa Sądu Kościuszkę. Słowacji. Wy. Marsz. miejscu urodzenia Jó- zefa Wybickiego. pono nasi skiego”. Z jego mamy Racławickie Kosy. Mówi zapłakany mówi zapłakany: jący tekst pieśni „Mazurek Dąbrow. Piłsudskiego. ją hymnem państwowym. Jesteśmy jedynym państwem na świecie posiadającym tego typu placówkę. Przejdziem Wisłę. marsz. Piłsudski. hasłem wszystkich zgoda będzie Pod Twoim przewodem. Dąbrowski. Przejawem tego niech będzie Muzeum Hymnu Narodowego. po szwedzkim rozbiorze. marsz. Kiedy my żyjemy. pono nasi słuchaj jeno. kiedy my żyjemy.. by w roku kolejnym ogłosić Biją w tarabany. marsz. Dąbrowski.. przejdziem Wartę. Marsz. w bitwie o Olszynkę Grochowską w roku 1831. pisząc Dla ojczyzny ratowania dał nam przykład Bonaparte o duchu Legionów powracającym Wrócim się przez morze. Marsz. Bóg pozwoli” Najwyższego Królestwa Polskiego. Dąbrowski. nej przez niego „Pieśni Legionów Polskich…” chyba go przerosła.. Moskal nie osiędzie. Jak Czarniecki do Poznania Będziem Polakami. Ma. jak zwyciężać mamy. Dąbrowski. otwarte w 1978 roku w Będominie. dziś czczo- ny jest jako twórca najważniejszego utworu w naszym kraju. Marsz. Marsz. Dąbrowski. Marsz. gdy jąwszy pałasza. A Wybicki? Popularność stworzo. ły władze państwowe po przewro- cie majowym z roku 1926. s Szablą odbierzemy. będziem Polakami nie zginęła” oddała jej hołd. Prowadź na bój krwawy.. marsz. Tryumf naszej sprawy. tytuł senatora i wojewody. Jeszcze Polska nie umarła. podczas każdego jej śpiewania. Dąbrowski. marsz. Ostatecznie rolę utworu określi. Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski.. przechodząc na „Dosyć tej niewoli służbę do cara Aleksandra I. Co nam obca przemoc wzięła. wracał się przez morze Józef Wybicki Dał nam przykład Bonaparte. Wtedy to Już tam ojciec do swej Basi Już tam ojciec do swej Basi wprowadzono w szkołach obowiązu. Marsz. Marsz. i ojczyzna nasza. Dąbrowski. przerobiono ją na po- trzeby tego wydarzenia: Niemiec. dla ojczyzny ratowania – obraz ze strony Zespołu Szkół w Parkowie Jak zwyciężać mamy. zablą odbijemy.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 13 Aktualna treść Tekst według pisowni rękopisu Wybickiego Jeszcze Polska nie zginęła. Co nam obca moc wydarła. kiedy tworzyły się Legiony Marsz.

19 marca 2017 Proboszcz z Anina Ks. na obraz i podobieństwo Boga i łaską. Zachwyca mnie w Kościele ta jed. ale prze. które w nas Anin. Pragnę. Kościoła w Ziemi Świętej. Choćby u mnie zbudziło tyle myśli wszystkie prowadziły i prowadzą pra. Swego Ojca. ALDONA i ukochany przeze mnie Prymas Ty. Spisałam na kartce. tak świat świętych męczenników i świę. ale buduję i pragnę jego jedno- chciałam dodać: „w dzisiejszym. w moim życiu. ŁO CHRYSTUSA – nadprzyrodzona począwszy od tej pierwszej w mym łaska będąca dla ludzi stworzonych życiu kaplicy Matki Boskiej na war.14 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 W Ogrodzie wspomnień (51) KOCHANI PRZYJACIELE siąclecia. Chrystus. i wiarą. prosił Boga. Jest nie. Już Pawła i Piotrów naszych czasów. ZWYCIĘSTWEM ŚMIERCI. WSZYSTKICH ZJEDNOCZO- w Trójcy Świętej. Piotr Pieniążek i (siedzą od prawej) mój ojciec. które zaistniały KOŚCIÓŁ – MISTYCZNE CIA. i ogromnym trudem. chrzestni i jego żona . PIEKŁA I SZATANA DLA NAS i tyle wspomnień o Kościele – Bogu cę utrzymania w nas tej jedności z Bo. nie tylko dzień dzisiejszy. NYCH W JEGO BOŻYM – NA- z ludzi i z cegieł. o kościołach – tych giem. że padło takie pytanie. Wszystkie. jest świat świętego nę. Jest istnieją. ność mimo ułomności. jest Rzym Buduję mój kościół – Bożą Rodzi- Pytanie „po co nam Kościół?” za. społeczność świętych – nieudol- daje sobie chyba każdy człowiek. Apostoła Piotra. i jakże liczni kapłani. SZYM – KOŚCIELE. Są w tym spi. tych. by ten zachwyt mnie Z KOMOROWA! prapoczątek i początek Jezusowego nie opuszczał. NIE PANA JEZUSA BĘDZIE Dobrze. wszystkie stanowiły i sta. nowią jedno – tak jak modlił się o to. sie i Namiestnicy Jezusa Chrystusa. cież od początku istnienia Kościoła świecie i rozmodleni w nich wierni. Są kościoły i kaplice u nas i na w Swojej modlitwie: przez Chrystusa. szawskim Kamionku. ale każdy Wszyscy. NIECH ZMARTWYCHWSTA- czas nie był dla niego łatwy. z Chrystusem i w Chrystusie. ści – tak jak powiedział Pan Jezus bardzo trudnym świecie”.

i te msze. Komorów. choć zdecydowanie bardziej i daleki nasz kuzyn. na Gocławku. Musia. mego taty z niemieckiej niewoli. TEN Z PIERWSZEGO Z NIM – U nas w kościele jest tak pięk. bo w intencji kiem moich rodziców na Gocławku. gdzie lata po zakończeniu wojny. uroczystości często i z największą ra. a później i w Aninie. pomysłami i umiłowaniem ży- patrzyła na nas spod spuszczonych Odwiedziny wujka w domu moich cia. po. jedną. razem i wtedy do małej dziewczynki. nego w obozie Mauthausen-Gusen. ko z wody. Nic czyłam wtedy wielokrotnie w mszach a nic to mnie nie uspokoiło. choć drewniany kościół jest ogromnie gorącym. który pozostał w Aninie Boże. gdyż czekaliśmy z wiarą w czas jej chrztu – to cała opowieść. SPOTKANIA nie. w chrzcielnicy małą Aldonkę pod- Zajrzałyśmy do środka: Matka Bo. że. te za dawno zmarłych i z upaństwowioną prywatną szkołą spode łba. mateńkę. Ich znajomość przero. a po gle ksiądz Józef – proboszcz i nasz nich w najcudniejszych. a promienie słoneczne ściół pod wezwaniem Świętego Wa. Mateńka poznała ciocię i wujka ochrzczona. lecz najbardziej tę sióstr szarytek na Kamionku. że żyje. W tym kościele zostałam nareszcie koło niego jakieś niewielkie ruszto. Myślę o nich my całą świątynię przed niedzielą. dawne kaplice i kościoły jek zostanie moim chrzestnym oj. z tak wielu nauk i rozmów jostwa. lonego obrazka wyniesionego z Po- z wieżyczką biegnącą pod niebo ra. idąc zapisać się do nowej. i przywoził z niego do . drew. ta modlitwa. na świat. i aniński – drewniany. w tej roli. spokój. Była taka z takim zapałem jego budowniczy NASZ – KOŚCIÓŁ W ANINIE sama. cza Piotra Pieniążka za duszę mego w niej do pierwszej Komunii Świętej Modliłam się bez uśmiechu. i do tego bardzo smutną. na wszystko solenizantów. Tak jak riana. tuż po zakończeniu wojny. bo żegnałam kochaną w mojej szkole mory. ze wzruszeniem i dziś. niejszymi zgłoskami w pamiętniku rodziców na Bednarskiej. tak niedaleki domu sane jest nierozerwalnie najcud. i ten stary. nie do mnie i siła. cztery klasztorze sióstr Felicjanek. i w szarytkowskiej ka- ale dla małej Aldonki rozstanie przedszkolanka i uczennica przed. szkola i szkoły Sióstr Szarytek na Matki Boskiej Zwycięskiej. powinna try. – I zaczęli z mateńką modlić odprawioną przez księdza probosz- kaplicę Matki Bożej (przystąpiłam się na stopniach kościoła. że przyszywany wu. gdy na. wtedy kościele na placu Szembeka. szkoły. zostawić musiałam kościoły: ten na mogła. nianego. wstania Warszawskiego przez moją zem z sosnami. tak Pana Boga kochałam całym z moim ojcem chrzestnym Maria. podobna do tej rodziców były bardzo częste. bo pokochałam tak zawsze. w którym byłam na zawsze Komorów. Była bardzo. Widzę tamten Zamieszkałam w białym domku Taka dziewczynka z warkoczami. Tę straszną wieść o tym przyniósł placu Szembeka. Pamiętam te na rozstaniem i z kochanym dom. o zgrozo państwowej. Wszyscy moja babcia Mania – sprawował się dzo dużo. już tylko wspomnieniem z tego to cem – tak jak i Jego znane mi Domy wefą i bardzo zielonym. od przepięknym wtedy Aninem. fianką od 1981 roku. i w kościele z tym. też na Kościół w Komorowie zobaczy. świętych w anińskim kościele. le w Aninie. jego szkołę nam list z Monachium. ksiądz Wacław piękna i kolorowa niż ta z nadpa- Karłowicz. Wiedziałam od mateńki. przedszkola. Kamionku. Był bielszy od ich pni i taki wiedzieli o tym. do ich gościnnego domu ist. piękny przy i kościół. i dziś. Stały dością. Wspomnienie pierwszego. Na razie ochrzczona byłam tyl. to. KOMOROWSKI KOŚCIÓŁ – z dolnych pomieszczeń kościoła: Przez długie lata wspominano u nas. niejącego do dziś w Aninie przy ulicy uciszenie i nadzieja. a kościół jest moim domem. obrazu. anińskiego kościoła wpi. członków rodziny. spod których wyglądała moc. który nosiłam na sercu. Uczestni. plicy na Kamionku. i w naszym parafialnym łam. najbardziej sąsiad – powiedział. pacjentami. ale ojca Sergiusza Romaniuka zamęczo- i Sakramentu Bierzmowania). czysta biel. i znajduje się w sali na plebanii. Wtedy modlono się za mego tatę świat. z mymi katechetkami i kapłanami. Wujek Marian z Ani- wania. tak jak po mnie z Anina i odwoził mnie do z pamiątkowego medalika po ta. mieszkan. co kocha i zna było katastrofą. przyjeżdżała na rodzinne Kamionku. i nasze przyjazdy do Anina. dziła się w wielką przyjaźń. ka niedalekiego Gocławka. kościoła. kocha cały Homera 1. pły- babuni. dziecięcym ser. którego jestem para. czas mego dzieciństwa. Dziś porządkuje. że Pan Bóg jest wszędzie. potem w Komorowie. glądała na nas z ołtarza anińskiego łam zostawić świeżo budowany ko. cem. Po. i te spotkania. gdzie był już ochrzczona. Do wu. Tylko „Ojcze nasz” pomo. sosnowym. gocławsko-anińsko-kamionkowski w Komorowie ogromnie zmartwio. ze zburzonego domu jej mego ojca chrzestnego – wujka Ma. o którym mówił TEN Z LUDZI I CEGIEŁ MÓJ – i rozświetlały wnętrze. radość. ścią. na pewno to ona. To on bardzo często przyjeżdżał powiek. Matka Boska Królowa Polski spo- religii i uczyłam się w szkole. skać radością. z trzema kokardami. wpadały przez świetlik-okienko cława na Gocławku. Byli jej na został naturalnie moim ojcem na. Po. ska Miłosierdzia – Pani Ostrobram. mała Aldonka. rejestr zbrodni wojennych. wychodząc kolorowych przyjęciach w ich domu. Otaczały go cudne. mojej serdecznej pamięci. chrzestnym i wspaniale – jak mówiła biało-zielone brzozy. jego żoną Geno. Było ich bar. i utęsknieniem na powrót To on zarażał wszystkich swoją rado- ska – zawieszona w głównym ołtarzu. jak stare. To on uratował od kąpieli na obrazach w albumach mateńki.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 15 tusiu. nem Zbrowskim. przez rok uczestniczyłam w lekcjach Opowiem co nieco o moim koście. radosne. przepięknie. tylko „Zdrowaś” przegoni złe hu. a nie tak patrzyć na rozmodlone.

Wszystkie są twórcze dzieli. my – parafianie. Życia – Jezus Chrystus. przez Niemców na tutejszej ludno. wezwaniem Matki Bożej Królowej ŁA to my – ludzie. wujek Marian. Pa. tak ważna. o tak pierwszego. i LUD KRÓLEWSKI – BOŻA RO- zaczęliśmy i my stawiać nasz domu nych przez lud wybrany. sany w sosnowy Anin … I zdobył. co dzieje się w nas. ga życia. kiedy wyznałam mu nała o smutku. wiodąca ku Wielkiej Niedzieli Zmar- budował naszą przystań. wielki. w Aninie. ści cywilnej w dniu 27 grudnia 1939 Od tylu lat codziennie Pan Jezus – zobaczyłam wielki. tyle do dziś upłynęło lat anińskiej ziemi dla Aldonki – stad W Aninie zamieszkaliśmy dopiero naszego razem z anińskim kościołem Anin jest dziś moim po Gocławku w 1981 roku i staliśmy się od razu – tym z ludzi i tym z cegieł. nowy. wpi. drewniany. ŁA- SKA I NIEPOJĘTE… Pierwsze zdjęcie jakże piękne – to nasz pierwszy. to nasi Kapłani: skiego. niku Maksymilianie Marii Kolbe. drewnianego. a kościół w Aninie… Polski. a mąż mój Jerzy. Pamiętam ogrom. wierni powoła- mięci i na kilku zaledwie zdjęciach. U ich stóp od prawej strony siedzą moja ciocia Gienia Zbrowska i ukochany mój ojciec chrzestny Marian Zbrow- ski. CUD. w Betlejem. To sionego do innej parafii. jest wielki krzyż oderwany od nasz Król. Kolejnym tym starym kościołem. Tęskniłam za tym starym. Oł. który frontowej ściany kościoła – mówił zależnie od tego. tak inny od sa. rozbudo- wany z kaplicy aniński kościół. panią Barbarę Wołodź- ko-Maziarską. To w jego domu w Aninie ma. w którym na pamiątkę tych biblijnych stawia. przyjaciel teńka czuła się wspaniale i zapomi. tarz to Krzew Gorejący – Drzewo jak Droga – piękna i niełatwa. nowoczesny. droga do Cudu Narodzenia lańskim. my za nią. ta. scy zaproszeni do mego chrzestnego. na Drewniany pierwszy kościól w Aninie pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski świecie. są gwarantem tej jedności – i my. na mojej drodze – jak tam- nemu przedsięwzięciu. namówił ciosem dla mnie była nagła śmierć Od tego pierwszego w Aninie. Pewnej nie. arkadami. wreszcie on. – dają. poznać. jedna miętam ogromny trud i radość to. i ten nowy. specjalista nym znakiem. o ciężkiej pracy. moją mamę na kupno kawalątka wujka Mariana. dokonaną twychwstania. czas II wojny światowej. dawnego. leczył ludzi i pracowicie niającym zbrodnię wawerską pod. Nie byłam też obecna na pożegnaniu naszej rodziny. zgromadzenie Boże. ja pracowałam w Kli. tak różny od wielu jakże memu Bogu. ny smutek.16 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 domu swoim wspaniałym samocho. symbolem upamięt. Bogu dziękujemy i dziękuj- na placu przy ulicy Niemodlińskiej. i zastępcy Chrystu- …a kościół w Aninie. dem. wymagają i wszystkie budują. przenie. Mieszkaliśmy wtedy w Ursusie. Nasi czterej Matki Boskiej Częstochowskiej. laryngolog. Aldona Kraus . dro- nice Okulistycznej w Szpitalu Bie. Nasz kościół jest jak góra. i Komorowie kolejnym darowanym parafianami nowego kościoła po MISTYCZNE CIAŁO KOŚCIO- mi ogrodem – skrawkiem tego raj. Ten słudzy i sternicy. z współcześnie malowanym obrazem drodze. staje w chwili Przeistoczenia wśród nas – PRAWDA. Ich posługa ludziom to służba sa- drewniany. pięknych kościołów. z kaplicą pamięci o świętym męczen. istniejący już tylko w pa. nowo wzniesiony roku. które zdążyłam niu. Komorowie. tak współczesny. z tych najważniejszych na ludzkiej warzyszącą temu naszemu wymarzo. Męki na Golgocie i Ta. – Nasz Dom Boży to wielki namiot to RODZINA – LUD KAPŁAŃSKI kładnie w tym samym roku. ten stary. 1981 roku. aniniankę. Historycz. Na tle domu stoją ksiądz proboszcz Piotr Pieniążek. był mi tak bliski. podczas której byliśmy wszy. koło niego jacyś młodzi ludzie. Polsce. Ciało Mistyczne – Budowę nowego rozpoczęto do. bazylika z podcieniami. podczas kolędy swą tęsknotę za tam- trudnej powojennej codzienności. Ze wzruszeniem patrzę na zdjęcie 2 zamieszczone w książce O starym Aninie inaczej przez jej autorkę. Mistrz i Zbawiciel – nie- kościół w miejscu dawnego. ser- deczni i ciepło uśmiechnięci. wszyscy ludzie. ks. Góra Tabor – i jest synowie rośli. nam o tym proboszcz na Aninie. prałat Wiesław Kalisiak. zdobywał powoli moje serce. Takich obraz noszę w sercu – zawsze. Tacy jak kiedyś – dobrzy. To oni. że tamtego już nie ma. To taka DZINA.

cją. marcowy dzień. że nasz dom stanie w Komoro.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 17 W domu Lidii i Andrzeja Pilichów Coś pięknego dla ludzi W domu Lidii i Andrzeja Pilichów jest przeprowadzenie rozmowy do druku czuję się jak w dawnym polskim dwor. Na ścianach obrazy w złotych rzeź. Tęskniłam morowskie życie bez Lidii i Andrze. Odkrywa nas samych dla waną „Zwierzenia”. Życie z pasją Wieloelementowe „Wieczory w Wie- le z obrusem marzyliśmy z mężem czerniku”. a stół jego sercem. Lidio. Lidia bez wytchnienia i 15 lat. ja. osób co oni. że przestaliśmy wie. nie- spełni. co w nim najlepsze. Stefa- na Wyszyńskiego) – dzielą się swoimi rozlicznymi talentami: Andrzej – pla- stycznym. przed laty. które pisała w wieku 14 spełnienie naszych marzeń. mimo że to powszedni. zegar. Razem z Andrze. Gdyby przeżyła. co czują uczestnicy owych działań. nego znajomość. a całkiem czym innym jego skarby. że mam zawsze mają jakiś ważny cel. nie Andrzeja. a po pewnym czasie znowu zaskaku- je czyś nowym. Stworzyli „Dom kultu. spo- przez całe lata. ale co in. Szlifuje Maja Krassowska zginął w Powstaniu dzie znamy się dość dobrze. Komorów. dniem. dów politycznych. osobistości świata nauki. Nikt tak nie potrafił zjed. Lidia jest jak soczewka. że kończy. Odkrywa dla nas nieustannie coś no- wego i ciągle zarzeka się. Majkę Krassowską. to. zwykłą dziewczynę z Komorowa. 1942–1944. tkania. kominek. pasji. że więcej nie będzie”. kultury. redaktorskimi i wiedzą reżyserską. Na spektakle reżysero- wane i pisane przez Lidię przychodzą i przyjeżdżają do Komorowa ludzie nie tylko z naszej gminy. inspirujesz. że ma talent i za ku. rowie jest niemal Człowiekiem Instytu- wuje melodie. różnych pasji. wystawy. Wydają książki o Komorowie ważniejsze. przy „spisuje czyny i rozmowy” – że posłu. zdradzały ogromny talent li- Pana Boga. Lidia: dziennikarskimi. a w Komo- fotele. Uratowali od zapomnienia jedną liśmy tak długo. ców. Że zamieszkamy w nim wszyscy. który. Marzy. różnych poglą. Kulturalnego Komorowa. który kiedyś. I duży dębowy stół. Ratuje wa Łozińskiego. wybitną pisarką. Przyłożyli rękę do powstania Lidia. teracki. dar od ry bez murów”. śmy. „zmartwychwstaje” w nowej roli. bez tempe. Założyli li- założenia naszej rodziny. – Bo nawet nie kuchnia. wodów. które od zapomnienia muzykę Władysła- – Przyznam Ci się. która w części oddaje to. – O takim domu rodzinnym i sto. „że już star- czy. bo wpraw. w tym tak- że ja. z pierwszych ofiar powstania war- rzyć. Lidia i Andrzej – Mądrość i Tem- Lidia Kulczyńska – Pilich w wymarzonym domu pełnym rodzinnych pamiątek perament (że zacytuję ks. który podobnie jak tremę przed naszą rozmową. Żeby się spotykać. bez ich energii. profesorów mieszkających także tu. domy i ludzi od zapomnienia. pamiętnik i wydała książkę zatytuło- wspólne życie. tystów: aktorów. śmiać się. Nieustannie tworzysz. Ten dom to między nami. malarzy. „Muzy pod klonem”. Jej dzienniki z lat z moją mamą i dziećmi. wydobywając na światło Warszawskim. dzielić która skupia – łączy ludzi różnych za. muzyków. rozmowy. kard. stylowe stwa. od pierwszego dnia Trudno sobie dziś wyobrazić ko. rozmawiać. który co kwadrans wyśpie. ar. z kimś. Lidia opracowała jej wojenny którym toczy się nasze codzienne. wa Miłosza. i czasopismo zatytułowane „Miejsce”. żę się fragmentem z wiersza Czesła. stowarzy- przykryty jest białym obrusem. czące już 8 lat Towarzystwo Przyjaciół za domem. a już nigdy nie przypuszczali. o kim wiem. powołujesz do życia fundacje. co na stole – dodaje – ale bycie ze noczyć do wspólnego działania tylu do powstania Grupy Parkinsonow- sobą razem przy stole jest dla nas naj. nagrody i odznaczenia. Miasto Ogród Komorów – Komoro- mojej mamie zabrała wojna – mówi ramentu Lidii i mądrej łagodności wianie. pisząca te słowa: . Przy oka- zji przytoczę recenzję rzeszowskie- go dziennikarza Jakuba Lisieckiego. a Lidia to. szenia. być może zostałaby wie. sobą wiele lat telewizyjnego dziennikar- bionych ramach. że ta tęsknota kiedykolwiek się jem odkryli dla nas wiele ciekawych szawskiego. Uratowała też siebie i dla wspólnych działań.

hab. prawdę zaczął się od „Magazynu Pa. szem. musiałam swoje – Lidio. w Andres nowej kreacji/Wciskam bez „konsultacji” przydzielono mnie czyli jeszcze o Misterium Krzyża bieg uspokojenia/Skrzynia biegów do Redakcji Rolnej. /W okiennym zaułku/Na skrzydłach ukochane kapelusze zostawiać na tyl- tania: po co to wszystko? Czy to tylko martwego motyla/Świt pijany złożył nym siedzeniu telewizyjnego robura działanie dla działania. W miejsce recenzji. ale za mną szłam więc do internetu i spisałam go robę nowotworową. że odpowiem Ci wier. Ludzie o różnych profesjach robili zaskaku- jąco różne czynności. . „Spowiedź nie w porę. zna- mogłam oprzeć się pokusie.18 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 „Żeby w nim uczestniczyć (w „Wie- czorze w Wieczerniku”). o które nikt by ich nie podejrzewał. Studium Dziennikarskim z historii łam od dwugodzinnego słuchania (na prasy. Cofa starą taśmę telerekordingu/Je. by wła. w naszej Firmie zaczął „królować” tat przecież był ten sam) swoją niszę. myliłam – z góry przepraszam.6 FM) Poranka Wnet. Tak było. szok dla dziewczyny z miasta. dr. zaglądać do A może przyświeca Ci jakaś szczególna Znośna ciężkość Słońca/Zbliża ściek obór. Dzień ten jak zwykle zaczę. który dziś rano usłyszałam dyny dowód/Że ja to ja czyli ON/ Romana Taborskiego z teatru. czy coś więcej? pocałunek/Nie ostatni i nie pierwszy/ i ruszyć z kamerą w pole. postawić go przed nej. Jednak zanim do niego częłam chodzić po redakcjach praso- odczytał na zakończenie audycji. tego. – Tak. Polskiej. trafiłam. jak nawet nie wiem. A jeśli nie ja to kto”. jak wielu innych. przeżyłam depresję i cho. „W magazynie rachunków sumie. szczególnie wtedy. wych i szukać tam pracy. tylko jedna. Komorowa dobry początek tak na. o których mówi się. za „bożą walutę” pracowało około stu osób. Dlatego. że myślałam o naszym stem. magisterską pisała u prof. spontaniczne. no mnie. gdzie je. Szczerze żałuję. rozma- stary plakat/Na ścianie oczekiwania. Jeśli podzieliłam tekst nie. ta państwowa. – nawet redakcja „Przyjaciółki”! Cóż. że są aspołeczne. Odkryć Komorów. zacznę od banalnego py. Po w Wieczerniku”. byt/Bo wszystkim On przecież/Gdzie powrocie z urlopu macierzyńskiego [J. ale wielu osób. We. czy kartofle od poniedziałku do piątku. póź. Wsadzam słuchawki do ale tylko troszkę – przed światem. – Zawsze lubię wiedzieć. przyjecha- łem do Komorowa tylko na jeden dzień. po pewnym czasie… Jednak nie. cja Społeczna i Młodzieżowa. chcia- TRZODY. się sieje czy sadzi”. Pomyślałam z przerażeniem: fali 102. o 7:00 rano. Krótka piłka: „Płomień Pana Przedwiecznego”. Nie doszło do tego tylko dla- lejnych równie udanych „Wieczorów prywatnego Boga/Patrzę w Jego nie. Musiałem pokonać (w obie strony) prawie 600 km i tego nie ża- łuję. że mimo skończonej na spotkaniu… Ale bardzo poruszył przywieją mnie na jakieś miejsce na Studium Dziennikarskim specjali- mnie i na dłuższą chwilę zatrzymał dłużej. autentycz- ne zaangażowanie w działanie i to nie jednej. Opo- komórki i do uszu – no i do godziny wiedz. nia/Kreślę na nowo obraz/Mojego roboty. zobaczyłem prawdziwe. że spodziewałam się dziecka. że nie je. Kiedy leźć w obcej mi tematyce (bo warsz- śnie od odczytania Ci tych niebanal. pracę – Pozwól. który Autor osobiście rafialnego”. Wtedy telewizja była nowskiego pt. MP nr 45 z 23 V 2004 r. Dziś – przyznaję! – robiłam to niezbyt uważ. musiałam sobie jakoś poradzić. Lisiecki. bo w czasach. bo słucham. wiele lat (40) pracowałam w Telewizji kie zamknęły przede mną swoje drzwi zgodnie z intencją Poety lub coś po. Wszystkich ta praca bawiła. Aby mógł powstać ten naprawdę profe- sjonalny spektakl. Na próbie i w czasie oglądania misterium prze- cierałem oczy ze zdumienia. Wszystkich cieszył do- Andrzej Pilich w swojej pracowni bry koniec. losu nieznanego stawia opór/Róży „Rolna albo fora ze dwora”. ale nie niej była Kronika Kulturalna. Robię – Tak to bardzo pasuje do Ciebie… „co ja pocznę w tej nieszczęsnej Rol- to (jeśli mogę) każdego dnia od 7 lat. to „medium”. Zaczęłam od Pegaza. która chu/Rozgrzesza nocne poruszenia/ skończyła polonistykę na UW. Gratuluję Parafii jej Pa- rafian i Księdzu Proboszczowi takiej nych słów zacząć naszą pogawędkę: pan prezes Maciej Szczepański. więc za- czyli klatka”. Życzę ko. Budzę się naszymi oczami… przed – waham się. Redak. gdy „wiatry” pamiętam. a na w radio. jak się zaczęło owo odkrywanie? – Jednak sobie poradziłaś! 9:00 mnie nie ma. wyrzucić z stem cząstką tej kompanii. Tak ot.] Wiatrów nie ma/Spokój wyblakł jak zamiast biegać na premiery. Przez szedł jakiś „smród” i niestety wszyst- z taśmy. Ale w odkrywaniu dla siebie zacji telewizyjnej chciałam porzucić moją uwagę wiersz Tomasza Wybra. wiać z twórcami. chlewów i kurników… To był idea? horyzontu/Wytrawia grzech po grze.

mów dalej. rzała kobieta. wspaniałych rodzin. na wielu ludzi Solidarności zaczęłam – No właśnie i to nie tylko pod taże. mogłam być tak szalona? To oczy- emerytką.. Później. szpitale. widowiska. wykorzystując swoją pozycję. Dlatego po swoje. gdy wiste. Zaczęła się walka o Jego rza Wincentego Witosa. konkursem „Nasz człowiek na urzę- nej. trójkę dzieci. łamanie. co stało się później. ale już bez stowarzyszenia – Dlaczego? postanowiłam zacząć pracę na rzecz i tych pięknych opowieści filmowych odbudowy klasy średniej.. Ja. Rodzina w komplecie. przepraszam.. Mierzwy. żeby nie miało prawa ujść mi płazem.] – No. nareszcie odpocznę. matka dzieciom – jak czyłam 61 lat. jak uznałam. Na dodatek okazało się. że w przeciwności do Andrzeja blicystyczne.. że stałam z boku. co do mnie . dzie”.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 19 Zajęłam się historią ruchu ludowego. że moje działanie było skaza- inni ryzykowali. dwanaście jestem chora na to paskudne „coś”. – Przez trzy dni z rozdziawioną buzią słuchałam tego. szącym programowi „Dom otwarty” o czym gadać… dziennikarka niszowej redakcji rol. Wyrzuca. Robiłam film „Marszałek całego sejmu” o Macieju Rataju. Kiedy jednak skoń. sądzonego w procesie o nazwie „Klub Domu Otwartego”. osadzonego mującego wartości konserwatywne zdrowie. ne na porażkę. łam sobie to. kiedy za sprawą właśnie bardzo byłam naiwna! Z pozoru doj- lat.] dom. sekreta. 49 Rocznica ślubu 1 X 2016r. ale dużo wcześniej. Lidia i Andrzej Pilichowie z dziećmi i wnukami. postanowiłam stać się było mi zwyczajnie wstyd. i bardzo mądry człowiek. repor. z godziny na godzinę. Moi najbliżsi byli przeraże- szesnastu. o ludziach. zgoła po amatorsku. Drastycznie a tego nie lubię… znaję: nie do wykonania w pojedynkę i zmniejszono nam czas antenowy. „chce dla rodziny. Przy. ną operację. bo [Do rozmowy wracamy po dwóch li. jakby jeszcze chciała coś dodać. swoją głupotę (nie mówię o postawie. Owszem. Odcierpiałam się włączyć. filmy. Cykl zatytułowałam ale wszystkie światła w mojej rzeczy- – To. owego ruchu zaczęły się przemiany. potem przyszło za- na Łubiance. Kawał czasu. no. bo pan Stanisław w ogóle nie rozma- wiał z dziennikarzami… [Lidia zatrzymuje się z wahaniem. własny nagle jednego dnia jakby zgasły nie dniach. Przepracowałam tam (z małym patrzyć bardzo sceptycznie. nie ma – W budowanie nowego. doprowadziłam Wcześniej Andrzej przeszedł poważ- działacza ruchu ludowego. na się chcieć”. że się gło się to w czasie z nadejściem chu- skarżę. na podróżowanie. kto go znał i latem 1981 roku pojechałam do Krakowa z listem polecającym od Marii Maniakównej – także wielkiej postaci ludowców… – Dlaczego z listem polecającym? – Żeby zachciał ze mną rozmawiać. Coś we mnie pękło. którzy coś już osiągnę. Nic bardziej złudnego. – Rok był 2001. że się od mojego poznania Stanisława 12 „sprawiedliwych”. przedwojennego adwokata. że przerwałam. ło się. zaczęło „Dom otwarty”. do założenia stowarzyszenia pro. a nawet nalegam… się za to zabrałaś? nikt mnie nie poganiał) na opusz- czenie telewizji. trzebowałam wypowiedzi kogoś. Po. Powiem więcej: nie – Dlaczego? Czy coś się wydarzyło? mu. Ale było minęło. Zbie- – Bo mogłoby wyglądać. Dosta- Który to był rok? powiedzieć głupio. niech pomyślę… – Zaczęłam robić reportaże o lu. jakiś czas – W co? Po dwóch latach bezrobocia zostałam po pierwszych wolnych wyborach przywrócona na antenę z towarzy- 1989 roku. czytanie. bokiem. ubieram w pawie piórka. mieli pozycję zawodową. Jak wyjątkiem) całkiem szczęśliwe 21 po latach. Naiwnie myślałam: – Daj czas. wydarzy. postanowiłam łam mocno po krzyżu. a kiedy zebrałam wistości. którym. Usłyszałam Tak pod bokiem Telewizji? zaczęłam o nich robić programy pu. a przede wszystkim minimum tylko światła telewizyjnych kamer. ale o obranym sposobie działania). mówił ten niewątpliwie wielki Polak – Konserwatywne stowarzyszenie? Tak poznałam wielu ciekawych ludzi. ale wręcz w jej środku. będę miała czas dziach. ale słucham: jak Zdecydowałam się (choć tym razem – Proszę. tyle. – Oooo! Ambitny program. dych dni dla redakcji.

mądry kapłan. tytuł. w zrozumieniu mojego tu też zaczęłam dostrzegać zalety Ko- swoje utrapienia. W pewnym i wokół niego gromadzą się ludzie Osuch. kim był św. człowiek.20 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 ni. że „wszystko łam?!). Z dnia na dzień przestały która najpierw spowodowała spore rozumienia Słowa Bożego. do Częstochowy. o czym bez ustanku łatwiej wydobyć talenty i radość dzie- Chyba jednak nie trafiały do mnie na codziennych 20-minutowych spo. Powoli znajdowałam wska. jakbym nigdy nie paliła. Andrzej Pilich z Wnukami Zosią i Stasiem oraz młodszym Frankiem i Łucją pracowany ksiądz znalazł dla mnie czas. lenia się nimi z innymi. Pracowały pełną parą. dnia pracy w „Magazynie” wiedzia- przeciw nam” (Rz. bym pod...31–39). z perspektywy św. synowa Dorotka i moja Mama nie dali za wygraną. wyjustowanie. daj mi pracę”. są podpis pod zdjęciem. gazynem”. więcej: przestało mi przeszkadzać. co nie. Za. dzieci. że wszystko pochodzi zówki na wprowadzanie w codzien. dla których rodzina jest war- uznaję za złe dla nas. momencie zdałam sobie sprawę. Zdesperowany łam się. że ci wspaniali ludzie tworzą- miał zrobić? Zaproponował. pogrążałam się w nieby- cie. Pogrążałam się w pustce. pomagał w Ćwi. Poczułam zniszczenia w zgranej. ni spowiedź. Na takiej bazie czasu nabierze innego wymiaru… siebie zajęcia. dzieci. istoty bycia się tak. Ale Andrzej. bo wpadłam do niego moją wiarę. moje życie duchowe. No nich były bez znaczenia – znaczenie. przebie- mi smakować papierosy. Zaczęłam dostrzegać. W tym czasie we mnie rów- i na czym polega stworzona przez nolegle ze szlifowaniem „Magazynu” Niego metoda Ćwiczeń Duchowych. mojej duszy. Dla nia pokornie się zastosowałam. Dla mnie nieco gując go. miał cel dzielenia się sobą pojęcia. któż rować się zrozumieniem sytuacji i do. bez wytyczonego celu działania. cujących i współpracujących z „Ma- mogę. traumatyczna. tę wspólnotę w dużym stopniu tworzą od Boga. o czym głośno nie mówiłam. sca do życia. w dawaniu zgody na to.13). i że może wszystko rozumiał. – Pojechałam. ks. co dziś ność przytoczonych wyżej zawołań ludzie. Czułam się zużyta i nikomu niepotrzebna. Franciszka Longchamps de Bérier o ni to rozmowę. a dopiero łam. w Tym. Równocześnie on odegrać ważną rolę w tworzeniu . że jak dziecku. 8. a on. ale do zalece. że wchodząc w nowe relacje. Niemal od pierwszego (Flp 4. Nie znają. bo godzinami siedziałam przed te- lewizorem. morowa jako bardzo ciekawego miej- co miał ze mną zrobić? Tłumaczył sie życie. A to. Krzysztof zaproponował. bo „Jeśli Bóg z nami. nieznaną mi ścieżkę. były bardzo zaangażowane działać stworzona przez Ciebie Grupa na jakąś nową. Pisząc do „MP” i reda- czyłam pierwszego cudu. bez żadnych wcześniejszych po. które tworzyły „Ma. cy „Magazyn” nie bardzo znają się na pojechała na rekolekcje ignacjańskie jęła „długofalową krucjatę”. Ignacy Loyola „przyszedł” do mnie „Magazyn”. Co ludzi zgromadzonych przez twórcę członkiem Kościoła. Jednak nadal szukałam dla tością samą w sobie. który ko- chał pracę. choć piekli- Jego słowa i Ksiądz to dostrzegał. równocześnie formowałam nie. w to. że- bym coś zaczęła robić. podty- – Pojechałaś? łam kwadratowe oczy. Moim brem drugiego człowieka. najlepiej jak potrafiły. Ja. przewodnikiem w czasie rekolekcji na końcu powinna być tak wtedy dla że odgrywa on rolę opiniotwórczą był wspaniały ks. Mobilizowali. – Długa opowieść. Jednego dnia powiedziałam: „basta” i poprosiłam naszego wikariusza. każde dobro. z innymi. Nic mnie nie cieszyło – wymarzony dom. i teraz. Wylałam przed nim wszystkie czeniach. kochany Andrzej. który mnie umacnia” na początku koniecznie musimy kie. że pisma. abym o. Odkryłam dla siebie wiele tajemnic palenia. bałaganu narobiłam. nawet odzyskane zdrowie. fajnej grupie gu liturgii Mszy Świętej. Odpalałam papierosa od papierosa. silniejsze (dlaczego wtedy o tym zapomnia. który niczemu się nie dziwił. stanowień. ktoś inny obok mnie pali i tak jest do „Dzieciaki”. Jak ryba bez wody dusiłam się bez pra- cy. stosując sprawach wydawniczych. Rapsodyczna! Na drogę wyzwolenia”. „Oho! – pomyślałam – weszłam gazyn”. W Często. ks. Bezwied. Pawła. ile o niebanalnym potencjale. – Stworzona przez wielu z nas pra- niż do tej pory poczucie. jak ważne wołała: „Boże. tuł. Zaczęła dziś. akapit. co robią. inicjał. – Przyszedł? Jak to „przyszedł”? zaczęło się powolne „dłutowanie” Pojechałam i po tygodniu doświad. – Ale to Ci nie wystarczało. Co tkaniach mówiłam. Zrobi. do jezuitów. Ojciec Krzysztof mnie ważna fachowość. wnuki. Stan trwał i nie pomagały żadne antydepresanty. bym kilka razy dziennie bo i skąd mieli wiedzieć. Mariusza Zapolskiego. Dziś wiem chowie odzyskałam silne. akt strzelisty. mimo że nie miałam i tak niedługo po tych rekolekcjach i słusznie. odszedł ode mnie nałóg (do „Magazynu”) trochę jak bomba.

dla nas przeróbek pieśni Maryjnych ży. – Tak. – Odpowiedź nie jest prosta. Lidia i Andrzej Pilichowie. że mamy tu kiego. przeświadczenie. żeby z kościelnych chają się oboje. Innym razem na nasze zaproszenie twórczo. łym czasem w życiu moim i naszej ro. dziny. Ani przez moment nie spodziewa- liśmy się. W jej realizację cie siły do tak wymagających czasu i sił puszczał je na skonstruowanym przez nie tylko zaangażowałam wszystkich działań? siebie telebimie. w momencie gdy już prze. że mieszkańcom kultury: muzyków. ceniem. jak nale- po instrumenty. księdza prałata steśmy przez przypadek. który opuścił swoją pracownię na ten dzień swego przyjaciela ks. który dodatkowo zaprosił Piotrka. w przypadki oboje z Andrzejem nie Ludzie naprawdę dokonywali cudów. nasza rodzina ma już 50 lat – zamyśla się Lidia. na którym Piotr Ro. kolumn zrobić pnie brzóz. Ściągaliśmy wierzymy. wał nad tzw. a po widowisku. niezależ- ną. tym bardziej. że sam Bóg do jakiegoś Jemu eta wraz z swoją żoną Małgorzatą. robił za stolarza. litera. Zaczęłam ryzykownie! elektronikiem. nie było końca jak do jednego z „Wieczerników” już 50 lat Waszego wspólnego życia! rozmowie o Ojczyźnie. Krzysio Rodak nie gnęłam swoich telewizyjnych kole. Prób było sprowokować do odpowiedzi. i Andrzej Pietraszek robili scenogra- szard Kaczorowski z małżonką. ile ci ludzie robili! Leszek że innych twórców do wielotorowe. która pracowała łeb w łeb pokusie. Marek Słodkowski „Magazynierów”. Musimy jeszcze przywołać Lecha.) Andrzej malował na karto. na pięknej poezji Ernesta Brylla i to. Mar- łam dla sąsiadów nasz własny dom. Tym razem chadzał często z młodszym synem po Komorowie. ale gów. z nami. przyjaciółmi. Zresztą zakładzie zespawał Piotrek Zieliński. i Witka Błaszczyków. Poznaliśmy wielu ludzi. Komorowa przywracamy pamięć. nie wymienię. Anię drzeja. Dziś z perspekty. który spacerował z wózkiem najpierw z Marcinem. a jednak na końcu szło. nasz syn. 11 Listopada 1968 rok. ostatni prezydent na uchodźstwie Ry. przyszły jakieś zadanie do wykonania. W 1971 roku sprowadziliśmy się do bloków w Pruszkowie. By to się stało. dzięki życzliwości na. W tym roku mija podczas spotkania. czyli „Muza pod klonem”. nie było ich dwanaście. wspania. że będziemy tu właśnie mieszkać. Wojtka. rowie – od 1996 roku – mieliśmy widowiskach całość nagłaśniał. mieszkali- śmy wtedy w Milanówku. skąd Ty i Twój Mąż czerpie. Że jesteśmy rodziną. wych relacji się zrodziło – tylko my skiej Golgoty” Jerzego Dudy-Gracza. Ewę. tyle. Boże. staliśmy go pragnąć. Oszałamia. śpiewaków. że tów. że ten dom po coś cin. – To Andrzej był tym. Andrzej nadal był rodzicem na zawołanie. Pamiętam. że w oczach Lidii pojawiają się łzy wzru- szenia…] – Byłam „ważną” – tak mi się wtedy wydawało – dziennikarką. Irmiński był człowiekiem od wszyst- szego Proboszcza. ile było. Panią fie. (2004 r. wspierał go. Jeden z „Wieczorów” oparliśmy wy lat wiem. wybit. które pobudzą tak.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 21 swoistej elity intelektualnej Komo. że dom „do. Od tylko wszystko dokumentował. projekcją tylną. – Andrzeju – zwracam się do An- Karoliną. Taka świadomość dodawała nam sił przyjechał z Londynu do Komorowa myślałam całość. robił za elektryka i przy prostszych także całą swoją rodzinę i otworzy. że w Komorowie nie je. „Wieczory w Wieczerniku” – dokład. wszystko po drodze pozornie się wa- rowa. Pisałam scenariusze. którzy wiemy. Ja sama rozwijałam się wiadomego mu celu nas prowadzi. Powiem ciut patetycznie: czu- na który przyjechał sam Wielki Po. ale początku zamieszkania w Komo. Marka. kontestującą Wiarę i to Andrzej miał więcej czasu na matkowanie niż . Czuliśmy. Ileż pięknych rzeczy w swoim Andrzeja Perdzyńskiego. aby nie zapytać Cię o początki pękał w szwach. Ileż wartościo- warzyszących jej obrazach „Jasnogór. [Na tak postawione pytanie uśmie- jący był „Wieczernik” zatytułowany nie korę drzew. Wojtek Po „Muzach”. w 1975 roku przyszło na świat drugie nasze dziecko – Ma- teusz. mój mąż Andrzej do działania. że praca w „Magazynie” budujemy inny wymiar Wspólnoty. go „Anody”) – kontrabasista. władze gminy i Pruszkowa. [Te wspomnienia powodują. Rodzinne szczęście w Milanówku. Wszyscy pracowali z sercem i poświę- do Komorowa duże nazwiska świata staliśmy”. słowem co kot napłakał. do dziś są naszymi najprawdziwszymi łam. Nie od razu dają się „Trele Majowe”. Waszej znajomości. nie tylko przycią. i z nimi w Komorowie wystąpił.] dowicz (prywatnie bratanek sławne. ob. Skupiński stał się naszym wytrawnym go działania. „dostaliśmy”. Kościół całej setki. była dla mnie darem Nieba. Bakszów… Stop i dołączył do nas – nie mogę oprzeć się Zdzisława Peszkowskiego. trzeba sięgnąć ny kompozytor i dżezmen – dokonał liło. Montował filmy i czu- „Wyskoczyłam” z imprezą o nazwie – Lidio.

mieli w Otwocku bardzo skromny do. wyśpiewuje kolejny kwadrans. korepetycji.– Wiele dużych i małych drzej. Zegar – Lidia urzekła mnie niemal od i miała do pomocy gosposię i dziew. Lidio. Natomiast ja. To umiejętność kompro- przeniosłam się na UW. Mało kto wie. ale to wcale nie znaczy. tylko w święta. Jakiej rady udzielilibyście tym. Będziesz mia. Sztuki dziennikarskiej o moją rękę. że raz jeszcze zapy. – Ale boję się świata – uśmiecha była w stanie się pozbierać. tradycją. warszawskich klubów młodzieżo. Kiedy pod- im. a Mama patrzyła dziś rozpoczynają wspólne życie? Co niu i poszłam na polonistykę UMK na bohemę artystyczną oczyma za. z którego już nie szyi. jaka to przyszłość – bieda.– Kiedy zaczynał wywijać rock (badał jakość osi wagonów oraz to- Andrzej kupował mi w prezencie a to and rolla. – Ogólnie rzecz ujmując. związek. kim chcę być. Wyjść z domu. zem. czytanej w romansach pensjonarki. później był wysokiej rangą kolejowym za- coraz częstsze spacery Aleją Róż do wiadowcą węzłowej stacji. malarz. srebrny medalik Najświętszej Maryi cowity i odpowiedzialny. To dzięki niemu na aby wiesz. I przed taką nieprzyjazną co. Za Andrzejem. W czasie się Andrzej. Zresztą dzięki pracy absynt i kobiety. książek. spełniła i ostatecznie Andrzej był jej pole walki. – Pozwól. W 1945 roku moją Babcię o początek Waszej wspólnej drogi. Był smukłym. meczek. chwili wiedziałem. z trójką dzieci. dzieć: przerażony. byłam redaktorem kę Andrzej z pękiem czerwonych rosłam. którzy walu Młodzieży i Studentów w Wied. Jak wytrwać tyle czasu z sobą? pierwszym za żelazną kurtyną Festi. koncentracyjnego. Na szczęście żadna z wróżb się nie – Małżeństwo to nie ring. się Lidia. Okazało się. życia „odnalazło wyzwolenie” na tzw. dużą rodziną wokół gog i polonista naszej szkoły – pan nana do mojego wyboru. – Pamiętam. bar. Oświadczyny zostały dom. Jak dziennością świata osłania mnie wła. ale Mama nie była przeko. Małe – zacho- dzo ciemnym szatynem. to już na drzej. wspomniałam. to też prezent od Męża… – Lidia rywał. Ks. z którym podziwiałam służbowo podlegał – i tak się zaczę. ważąc każde słowo. Robi pierwszego spotkania – dopowiada czynę do ogrodu. ale przede ście? Ze zwykłej chęci posiadania? Czy za niekoniecznie także naszymi ma- wszystkim dorabiałam jako szefowa może to rodzinna tradycja – mieszkać rzeniami. ny. Babcia nie pracowała pijemy kolejną filiżankę kawy. że oddałaś. wszystkie stoły i krzesła szły rów) i niedługo wywieziony do obozu medalik – o ten. nie drugiej osoby nawet w jej pogoni się sprzątania. jak wcześniej nas prawda i zaufanie. akceptowanie absolutorium Mama oświadczyła. że zamierzasz odpoczywać… na całe życie. Dziadek został ją sobie sprawę. Najpierw wspólna praca. oczyma wodziła nie. wszystko zabrała. wróćmy jednak do pytania agresji. żeby nie powie. warzystwo Komorowianie w mło- i spokojem. I niemal od pierwszej sieli opuścić swój dom. Po. – Uciekam od ludzkiej okupacji Mama zawarła nieudany – Lidio. więc by przy. ce wejściowych drzwi. że nowanym na równi z własnym. Duże świadomość. rodzice Andrzeja ze wspólnego wieczornego czytania Juliana Pałki). którzy byli na – Zapytam jeszcze o nowe pla- ną sukienkę z górą w drobną kratkę. Wspiera- ła mnie od dotacji. wybaczania. – Andrzej nie tylko był przystoj. – Już w Szczecinku. przede wszystkim ten z pamiąt- i edytorskiej uczył nas świetny peda. ale też bardzo pra. ło. Najstarszy brat Mamy zastrze- pokazuje zawieszony na łańcuszku dowcipny. i moją dziewiętnastoletnią Mamę się poznaliście? śnie Lidka. drugi w lesie. czy stołu z białym obrusem na stole nie Edward Chmaj. miała na sobie zielo. „ziemiach odzyskanych”.22 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 ja. przy tym był wrócił. lony. wesoły. Z tego 20 lat przeżyliście w tym tem województwa koszalińskiego na ła smutne życie”. Jesteście 50 lat ra- w tej gazetce byłam reprezentan. a na dostatek Twój – No i udało się. zna. ale pięknie tańczył – wspomina zdegradowany do roli młotkowego strażnikiem Wiary w naszej rodzinie. Kochanym i sza. co robisz? Mąż artysta. ale Studium Dziennikar. Małe – radość Wydziale Grafiki Użytkowej u prof. wolności. Łazienek. Krótko mówiąc: odcię. absolutnie go chłopaka. już absolwen. przyjęte. Ojciec mojej Mamy kwiaty w Botanicznym Ogrodzie. dwa lata przed maturą wiedziałam. w Liceum – Po roku wodzenia się za rącz. To- Ujęła mnie niezwykłą skromnością czył tyle. pochodzę z rodziny. – To ciesze- własną rękę. własny szczęśliwych trafów. że się bardzo późna pora. zmatawiając w zamku klucz w dziur- . jak wiele innych polskich rodzin. Pożegnać się de ręce. misów. że chcę z nią być z całym dobytkiem. Po zrobieniu ukochanym synem. Owszem. że w ciągu paru chwil mu. zarażał radością. która pewnie dlatego po z małym dzieckiem bez środków do latach nieco zhardziała.] Andrzej. nie się sukcesami drugiego. Elżbiety. gdy ją pierwszy wybuch II wojny światowej dla wielu raz zobaczyłem. był onieśmielony. skie było w Warszawie. wany w sercu i oczach obraz smukłe- że ten przystojny chłopak będzie mi której wojna wszystko. wam daje siłę? w Toruniu. nie z Dzieciątkiem – …a to krzyżyk. obiecałam sobie. że za wszel- naczelnym międzyszkolnej gazetki róż przyklęknął i poprosił rodziców ką cenę muszę odbudować utracony „Młodzi idą”. Andrzej oczywiście domu. to nie wyknąć do stolicy po trzecim roku. specjalnej niemieckiej liście. bo wiem. Lidia. To była burza tańca. Nie wiem. kami. Lidio. we własnym domu? – Co nam daje siłę? – zastanawia wych. czy chłopcy z tego zda. Dlaczego o nim marzyli. Był dom [Rozmawiamy kolejną godzinę. ale wtedy to On był ny. Rozbita rodzina. „Lidzia. wybranek to niemowa. że łączy jedna dziewczyna. Te duże to nasze tem ASP (dyplom z wyróżnieniem na dom to pierwszy krok ku osobistej dzieci i ich rodziny. siebie w swojej różności – mówi An- jeśli chcę dalej studiować. Trzeba było imać tam o dom. Polaków na Pomorzu. który od lat noszę na pod ściany. w których także pracował An.

dzielę się z Czytelnikami „Maga- kłe Zło nie opuszcza pola. rosół.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 23 – To prawda. stwierdził nasz wnuk. dolewając trochę wody. do codziennego zmartwychwstania. jajkiem. czy słuszne. zgroma- emeryturę. Czekamy. I Lidia. Na co dzień jadamy i Andrzej tworzą tu. bię też serniki Gabrysi. takie spostrzeżenie. na końcu którego miałam mi sekretnymi przepisami na ciasta pt. „Coś pięknego dla Boga”. Zacie. Zaczy.. aż ciasto wyrośnie – około 1 godziny. Pewnie je gdzieś zasły. publikując o Niej reportaże telewizyjne w język. 2 łyżki soli Przełożyć ciasto do przygotowanego uprzednio prodiża 1 opakowanie migdałów lub blaszek. Przy świątecz- ruch mogłem przeznaczyć tylko jedną nym stole. gdzie mieszkają. oczytany młodzieniec) pyta: – Moich rozmówców proszę na ko. – Prosto i jak w wielu domach – tak jak poprzednimi laty. o zbliżają. która pochłania bez wić się na wieczorną herbatę. 1 niepełna łyżka ziół prowansalskich Możemy naczynie z ciastem włożyć do kąpieli ciepłej. Odpowiadam: „No sama nie wiem. Ulu. jak choćby angielski publicysta Ga- dry. że jeśli nie ja. z rozwagą i mądrością. jak co roku pewnie. zyskania Niepodległości i planach nia Naszej Rodziny. Lidia i Andrzej patrzą. Ugryzłam się Lidia. nad groma- naliśmy się po mszy świętej na pro. 1 łyżeczka kminku Smacznego! Dołączam się do życzeń Alleluja Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! . pochyleni nad swoimi laptopa- w ubiegłą niedzielę zadał nam nasz co odeszli. Swoją pracowitością. by z Marcinami umó. rotą i dziećmi: Kamilem. Co cił się po spotkaniu z Matką Teresą kto?”. nad gu kościoła. kiedy wszyscy żyjemy z głowami – No właśnie?! Podobne pytanie mówimy modlitwę. wojna między Dobrem i Złem. który odkrył przed Europą „Po co babcia to wszystko robi?”. Od. jak zauważyłaś. W cza- wnukami – Franciszkiem i Łucją. skąd wziąć ludzi i pienią. podzielimy się święconym mi i smartfonami. na świętowanie 50. Pie- 100 g rodzynek czemy 1 godz. bo nie jestem zamożnym dzi się cała rodzina. aby było luźne. Odkrywają przyciętych kasztanach. rocznicy powsta. cych się obchodach 100-lecia od. ponad naszymi głowami. prawdziwe rozmiary głodu na Ukrainie. Najlepiej wyłożyć naczynia papierem do pie- 2 łyżki majeranku czenia. który nawró- chyba dlatego. Mądrość i Temperament. w dół. „To nie jest odpowiedź” – nie znaczy. chleb z bakaliami Ali w nowo powołanej przez nas Funda. Tworzą coś pięknego dla ludzi. i pieczyste. 3 torebki suszonych drożdży Oetkera Wyrobić ciasto. a Dobro? zynu Parafialnego”. W pewnej chwili z serca dziękujemy. Ale lu. sił dzeniem przedmiotów i wrażeń. będziemy sobie życzyć miło. za jej zgo- cji Miejsce. Wiadomo. drzeja. krokiety z pie. kolejną babciną mądrość. dą. Bo Lidia dze na realizację nowych projektów? siem. czy Malcolm Muggeridge. Andrzej – Jaką? placki ziemniaczane. wpisują się w krąg wielkich dziennika- stojący z boku Staś (skądinąd mą. jakby pośpiechu rozmawiamy o żałośnie nas wyjątkowy. bo dobry Bóg pozwo. URSZULA IMIENIŃSKA Przepis Alicji Wołoszyn na ulubiony przez Lidię chleb z bakaliami Składniki: Wykonanie: 1 kg maki tortowej 1 litr przegotowanej. to – Nie jestem mistrzynią kuchni. i temperamentem. sach. nie wiem Takie niewyszukane potrawy. – Przez całą naszą rodzinę. że nie gotuję – śmieje się i odkrył tę Wielką Świętą dla świata. Lubię kluski pomorskie. skromnie. w którym żyją. życząc wszystkim – Powołanej przez… Dziś Dobro coraz częściej wyręcza się Radosnych Świąt Zmartwychwstania! Obojętnością. wspomnimy tych. nowe przyjdą synowie: Marcin z żoną Do. Zosią i Sta. że świat od jego czarkami Oli. Dozwolił przed nami prawdę i wartość miejsca. niec o przepisy na ich ulubione dania. 35 min w prodiżu z podwójnym ogrzewa- 100 g ziarna słonecznika niem (góra i dół). bez wnuków. ści i sił do pokonywania trudności. lił dożyć Złotych Godów. Jak co roku Żegnam gościnny dom Lidii i An- – I po co Wam ta nowa praca. ilości posiadanych rzeczy. reth Jones. gołąbki. przez SŁUCHAŁA URSZULA IMIENIŃSKA całą szóstkę. Dom. nad powiększaniem siedemnastoletni wnuk Staś. jest dla reszty. Mateusz z żoną Anią i naszymi i Andrzej to niezwykli ludzie. W Ten rok. wlać wodę i zamieszać. w którym spotkały się zmartwienia. – Wkrótce Wielkanoc. Coś pięknego dla ludzi niem na aukcję – dodaje Lidia. gał ten dzień? Nieautoryzowane Post Scriptum – I dziesięć pasteli z przeznacze. Na roz. Właśnie rusza robota szałam. za co Panu Bogu niezmordowaniem i pasją tropicielską na nie Fundacji. stworzenia targa niekończąca się i tym ostatnim przepisem. Jak będzie przebie- człowiekiem… – mówi Andrzej. codziennością. Lidia z pasją – Ot. ciepłej wody Wymieszać składniki na sucho. rzy. – Nie mam zeszytu z babciny..

Po 430). Czasem było zabawnie. Dyrygował nawet wówczas. A w kościele (No. dyrygent i pedagog. a czwartego nie Chester zebrał chór i po raz pierwszy nie organizacyjne. wodowo od lat kształcący organistów a zwłaszcza o śpiew chóralny. w których to wystarczająco zmotywowanych. np. głosów. v. przyjdzie i że to może się udać. z sienkiewiczowskiego „Ogniem na co dzień brat-łata.  Haen. Witek cred Oratorio. Ci.3) to faktycznie modlitwa pomnożona Lord (Isaiah. (No. społecznie Prezes ny. rów. dźwięk. Piotr muzycznej. że powstało dzieło miłe rowie Brytyjka Anne-Marie Fabia. drugi od pierwszego. szym małym Komorowie stworzyć samych prób zaś wyczyścić i dopaso- tęga jej brzmienia i potęga splotów chór. co rzekł ku pokrzepieniu: „Bardzo. gdy nasz dyrygent podsumował: gody i możliwość przedostania się osób była wówczas zaskoczona tym „Trzeci raz był lepszy od drugiego. tu na ćwicze- czości Jerzego Fryderyka Haendla. Dla te zawsze można zmienić. w niewielkim portowym spotkaniem . wać kalendarz zawodowy i prywatny. rokowe dzieło Haendla składa się śniu. 7. zaznaczając przeanalizował zasoby. czego dowiódł choć. dla – był maj 2016 roku. Witold Kurdwanowski niąc w partyturze ostatnie. żonych według wyboru dokonanego w to wierzył i chwała mu za to. wydawania naprzemiennie pojawiają się recyta. ale za kowo skłonnością do naśladowa. a prywatnie nasz sąsiad i człowiek i współbrzmieć trzeba było nie tylko swobodnego i wolnego. A że są i granice mozolnego Ciekawostką może być także to. miłych dla ucha odgłosów tywy. tenory i basy – to było istne stała się prawem naszego myślenia – Stowarzyszenia Kulturalny Komo. o talentach znalazła w naszym chó- jemu samemu. przy Papieskim Wydziale Teologicz. wy staroangielskiego tłumaczenia rze. doskona. ale też wyczyścić na czas pró- daje wybór nieskrępowany. do przedstawienia kilku chóralnych raz” (*. tj. biblijna przypowieść Bogu. został pewnego możliwie czysto emitować właściwy imieniem wolności w tym sensie. że tygodni stworzył niemal gotowe dzie. za. Trzeba to podkreślić oto zwołał pospolite ruszenie. Znana. Jolę (alt) by głowę z codzienności i spraw wsze- teczną instancją nie są jej reguły. I tak ki. Śpiewacze „Kulturalny Komorów”. w tym twór. Mało ganił. bar- – 54 utwory budujące monumental. wielomyślnego. choć jeszcze dale- ło muzyczne – „The Messiah” a Sa. 9.24 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Trzeba mieć wiarę Święty Augustyn z Hippony (354. do Irlandii. które tworzą jej sens. uło. Chorus) And he shall purify śpiew polifoniczny. nia dźwięków przyrody. w różnym stop- i dziennikarz Polskiego Radia. jeden z ojców i doktorów Ko. że osta. (No. wyższy cel tej idei. że ktoś Prosta. by może tak w na. że fragmentów oratorium J. tylko po. minutę. Sam śpiew był począt. Choćby nawet tylko część tego ora. napisał. Bez przypalania – tak oto wzbudzał w nas wiarę. arie i partie chóralne. zaprezentował swoje oratorium. Jerzy Fryderyk Haendel su baroku i samego J. niezbędne dał wykład na temat muzyki okre.F.5) wielokrotnie. że aż do śmierci w roku 1759 wersów biblijnych. Witek to jakby Mały Rycerz organizatora. bliskie ludziom i potrzebne nowska wyjaśniła kwestie wymo. czy.in. że razu. raczej pochwalał Irlandii w roku 1741 w ciągu trzech wym i rozesłał wici. By dobrze zaśpiewać wielokierunkowego. boków przesłuchał tego i owego. początkowo homofoniczna Starego i Nowego Testamentu. że wyjeżdżając z Anglii do na nas w Komorowie okiem zawodo. Air & Chorus) O thou that poprawki. nie kryli zaskoczenia – łym znawcą oratoriów. lakich.v. przez Charlesa Jennensa. który zaśpiewa „Mesjasza”. ciła się w bardziej złożoną. rozpraszania się. modli gdy już na starość stracił wzrok. Orawski. Chorus) And the glory of the (Malachi. z trzech dużych części. na temat polifonii powie. Było nas nieco mniej. szony prof. .najpierw wprowadze. naniami. alty. Duża część z nas nie ma wykształ- Zmarły w roku 2013 muzykolog Witold Błaszczyk. by przyjąć choćby zaproponowany własnych. spotkaliśmy się ponownie we wrze- się dwa razy. endel skomponował muzykę. tym zadano pracę na wakacje i… ścioła. ny” przez dwójkę przyjaciół. Większość zem. podjął wyzwanie. Witek i wreszcie komponowania pieśni. próby w grupach głosowych – sopra- wania i  rozumienia sztuki dźwięku. spojrzał kwentnie plan i miał rozpisaną każdą jedynie. Dlatego jeszcze ny koncert napisane w trzy tygodnie. trudniej. każdy coś tam mu wyśpiewał. Dlate- dział: Wymyślona gdzieś w odległym w Instytucie Szkolenia Organistów go pierwsze ćwiczenia. czyszczenie.F. Polifonia jest rozlicznych zalet. do których Ha. próbowania. i mieczem” – natychmiast dostrzegł niach jako dyrygent nie dopuszczał Szerszy życiorys słynnego kompozy. bo się zepsuje”. Muzykę rygor cotygodniowych prób. osobiście dyrygował wieloma wyko. doktor sztuki cenia muzycznego.4. Haendla. którzy nawet od lat znali naszego Piotr Orawski był m. bo i Piotra (bas). że kto śpiewa. On forma muzyki stopniowo przekształ. szą sztukę polifonii. określonym jako Towarzystwo by tym. tellest… miał genialny zmysł komponowania a na koniec mieszkająca w Komo- i wiarę. wielogłosowy. jak to określa – „sprowokowa. x1. potem zapro. próbujemy. niu otarliśmy się tylko o muzykę. a cel jest osiągalny. nym w Warszawie. skomponowano do tekstów z ksiąg Błaszczyk musiał mieć wiarę. zaowocowało zebraniem chętnych dzo fantastycznie. szczególnie średniowieczu jako sposób pojmo. torium. realizował konse- tora musimy tu pominąć. Ba. iii. a skupić się na zadaniu. to wynikło innym ra- gdy Haendel czekał na poprawę po.

nas zawodowa solistka. A nadzieja i wiara zawodowy artysta muzyk. zusa Chrystusa. dział nam w połowie grudnia.v. nał je dla nas tłumacz i kantor. Oratorium Sacrum „Mesjasz” Je- niem 2016 wydobył swój talent. i dzielili się swoimi talentami i tym gwiazdka ciepła. certowanie z tą częścią utworu. is born (Isaiah. rzego Fryderyka Haendla. mieszkanka osiedla Ostoja) śpiewaków. Za. przytupując do taktu na najpierw zawodowy aktor. uradować tie chóralne i jedna aria (tu wsparła tłum ludzi. Na naszych występach Pasterką: „… żebyście po pierwsze – w komorowskim kościele drżeliśmy role czytających przyjęli na siebie wyobrazili sobie choinkę. M. 12. i wszystko musi się pięknie udać. ix. słuchaczy. Komorowa śpiewających barokowe w kościele przed Bożym Narodze.F. Mateusz co mieli – jedni pomagali w prowa. ale Oczywiście. niecodzienną nicznego splotu dźwięków. czy to na głównych próbach. świąteczny popis chó- gilią nasz ksiądz prałat Andrzej Per. Haendla przed Pasterką w Komorowie 24 grudnia 2016 r. miała tu dosłowne. drudzy ganista. ale nasz dyrygent a nam jeszcze niełatwo było uwierzyć. Komorowa. Witek Błaszczyk powie. (No. i wzbiły się głosy. Niektórzy pomnażali kaloryfery. Okres bożonarodze. dla pla. To się miało udać. Warchoł. Filip powiedział na ostatniej próbie przed bo nawet na ostatnich spotkaniach Taranienko). W wigilij- a inni dawali konieczne w ćwicze. remontowych – lekko zaczęły grzać organy – akompaniamentu podjął sne znaczenie. nasz niewielki. pierwsza część oratorium “Mesjasz” informacją o chórze mieszkańców nowanego zaśpiewania „Mesjasza” dotyczy zwiastowania i narodzin Je. Kościółek oczyścił i pielęgnował. Bąkowski. by rozdzielić. ru można obejrzeć w internecie . Chorus) For unto us a child I nadszedł ten moment. a po drugie z zimna. tłumaczenie na język polski (wyko. potem także nasz sąsiad z Pierwszy. wciąż emanował wiarą sukcesu. czonych artystów. oddać Panu. Opracowana i ćwiczona przez nas cona rozplakatowaną. Brykalska) swoje idealne odzwierciedlenie. świętą odpowiednio wcześniej zachę- szowe. współcze. że oto Lipska.6) ną noc sporo osób przyszło na mszę niach sekcyjnych instrumenty klawi. (fot. Agnieszka co mniejsza od oczekiwań dyrygenta. w nim coraz większy pomnożyć. udostępniali swoje domy na próby. do niedawna kościelny or- dzeniu ćwiczeń głosowych. W tym wypadku starożytna moneta – zgodę na włączenie gazu po pracach czy na występach. zmrożonej posadzce. Par. a nasza trema tylko nie- bliźnich. że wspomniana tre- dyrygent rozgrzany rozmachaniem części czytane – recytatywy – miały ma mogłaby „zjeść” niedoświad- rąk. I tuż przed Wi. On. Władysław Baksza.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 25 Chór Stowarzyszenia Kulturalny Komorów śpiewa oratorium „Mesjasz” J. Ale każdy dla owego polifo. I zabrzmieli- odbyliśmy w sumie 58 godzin prób zaplanowane były w oryginalnym. niowy zatem to najlepszy czas na kon. są nierozłączne. Pojawiła się nadzieja – się znany wszystkim parafianom. dzyński otrzymał wreszcie dla Parafii wsze. haendlowskim staroangielskim. Grzegorz – nie bali się śpiewać”. towarzyszyły nam talent. śmy.

świętszego Zbawiciela przy Placu czątku mieliśmy sporą grupę fanów. 9 żywych osób. wpisując (No. że dziwialiśmy ekwilibrystkę naszego w ostatnią niedzielę stycznia. z naszego fanklubu. jeden z naszych basów nagle za. a potem jesz. profesjonalny chór popełniamy jesz- spartańskie. nasze. a szczególnie śpiew polifo- pewność siebie należało dobrze wy. skostniałymi palcami wy. trafna diagnoza lekarza wania i wielka entuzjastka wszelkich . Liczy się pierwsza lepiej. społu reanimacyjnego uratowała Jan- zaczynała się Pasterka. i Pawła w Pęcicach wiązała się także wspomniany już Piotr Orawski. Szybka. Myślał pozy. na balkonie chóru.14) sjasz Warszawa Towarzystwo Śpiewa. Tradycyjnie ne społeczne inicjatywy.26 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 wpisując w wyszukiwarce „Mesjasz Podkreślił. styczniowe dni czyk ze swoim chórem z Komorowa. chwili efektownie prowadząc na. że część drugą. z chóru. To był dra- ka. -wieczne oratorium „Mesjasz” zosta. spiritus movens potwierdził to po że bas wróci. gdzie wykonywaliśmy tę pozostał niezapomniany smak fan. I wysiłek. Ksiądz kończąc mszę świętą zapo. Jak w Komorowie. już drugą część oratorium Haen- w kulkę. Śpiew. wezwanie karetki i naj- Po tym emocjonalnym występie notach nieanonimowych mieszkań. by wiek zawalony przez zwały śniegu gliśmy się wygadać. że jako nie- ściół na Bielanach. Chorus) His yoke is easy the highest (Luke. Polifoniczne przy tym i Miasto-Ogród Komorów. A swoiste jarzmo i twarde wa- pierwszą część „Mesjasza”. koncercie w Pęcicach 22 stycznia ry w takie ludzkie. Dziękujemy! w sumie łatwe i lekkie.v. bardzo dobre organy. (Matthew. Czło- oraz mnóstwo emocji – wreszcie mo. Chorus) Glory to God in w wyszukiwarce internetowej „Me. Czytelniku. Mateusza. w internecie wpisując w wyszukiwar. ii. A nasz kowi życie. Para. czasem pomagają rzyli. runki przygotowania się do zaśpie- po wieczornych mszach świętych. Gdyśmy w mroźne. ale większość z nas wie. Grzesiu. zdajemy sobie sprawę. dawała siłę i nadzieję ratownikom. Tamtego koncertu warto posłuchać kim trzeba mieć wiarę i cel. Możesz raz jeszcze dziękujemy. 17. i dźwiękowcom! przeżył w zasypanych gruzach hotelu Kolejny koncert. nasza wiara. Oni tam mocno wie- jest ogromny. (No. sięga w jeszcze większą ciszę” i dodał Drozdowicz skrócił kazanie oznaj. Wspomniane. To był niestety zawał serca. Boże Dziecię. XVIII. przy Kościół w Michałowicach ma cze liczne błędy. sławiąc z ogromnie gościnnym przyjęciem także trud i sporo pracy. zupełnie inna akusty. że może być jeszcze bez wstydu zaprezentowany szer. ale też świadectwo wia- wiedział. w podziemiach mu tenorowi i dźwiękowcowi w jed. że za chwilę znane. wania z chóru zabytkowego kościo. scowościach i parafialnych wspól. staliśmy wet kilkukrotnie. Potem zaś. Chwała dźwiękom godzina. męża jednej Komorów”. Włożona praca dyrygenta ła pod wezwaniem świętych Piotra nia i potęga splotu głosów. jak pisał i chóru procentowała jeszcze czte. w kościele Naj. daliśmy będziemy śpiewać dalej. byli zauroczeni. nie udać. oratorium przy ołtarzu to jednak dla W ciągu stycznia 2017 odbyło się szej plebanii u księdza Proboszcza wielu z nas radość i zwielokrotniona bowiem swoiste tournee po kilku Grzegorza Jasińskiego. xi. że pomoc przyjdzie. Po. Ale jak to będzie. fizyczne ocalenie. sprzęt i zawodowe umiejętności. Markiewicz. Marcin wykorzystał swój w górskim hotelu w Rigopiano. ją nam skrzydeł. Wierzymy w to i wierzymy. pierwszą grupę ocalałych. skoro Witek dobywał z klawiatury haendlowskie z towarzyszeniem małego klawesynu powiedział kiedyś: „Nasza aspiracja nuty. na). Dlatego tu. nagrania z Warszawy i z Pęcic koncertowali z „Mesjaszem”.v. Zgromadzony potencjał i większą Niezwykła przyjemność koncerto. ciu osób zasypanych przez lawinę poklasztornych była herbata i bigos nej osobie. to obejrzeć. ale to rokrotnie na chwałę bożą. całej naszej grupy w progach tamtej. necie. w dale- Barokowe sklepienie i krystalicznie oraz przydatne nam nagrania z prób kiej włoskiej Abruzji nieprzerwanie zmrożone powietrze poniosło nasz powstały dzięki Marcinowi. ratując wręcz życie. to na pewno potęga brzmie- korzystać. co myśli. nawet jeśli nie odniósł fi- tywnie. A i nasz dyrygent śpiew nagrywany w dość trudnych nie ma zbyt dużych szans – dusi się powiedział. fianie i ich proboszcz. poprzedził ją cichutki płacz – naro. cze poprawiliśmy jednym utworem dla. zycznych obrażeń. Jedna z miłośniczek naszego śpie- z podwarszawskiego Komorowa. zawsze coś może się organach. zwykle tastycznych pączków i faworków wy. śpie. Ćwiczymy organisty. Trzy dni po zejściu lawiny odkopano Zbawiciela w Warszawie. że ktoś jednak kompozytora i na chwałę Pana. by wkrótce zaśpiewać dził się Jezus Chrystus. wygłosi profesor Witold Błasz. Dziękujemy Ci. dostępne w inter. Rola takich osób dni po katastrofie uwolniono jeszcze znów blisko ołtarza. trwała akcja ratowania kilkudziesię- śpiew. to było inne którzy jeździli na nasze występy na. A wszystko ku czci genialnego szej publiczności. „Mesjasza”. Wszyscy Najpierw był pokamedulski ko. W ustach modlitwa (w myśl słów św. i wierzył. z nami „Hallelujah” w drugiej części Bóg przyoblekł się w człowieka – to sze dynamiczne chóralne „Won. Augusty- kościołach. tylko 3 stopnie ciepła. menu pokazywać gigantycznego”. że właśnie w takich miej. niczny. ale ten kościół okazuje się być niezwykła – doda. z chórzystek. nadludzkie starania. smażonych przez jedną z parafianek wania „Mesjasza” dziś wydają się a mimo to na koncertach zostawało właśnie na tę okazję. już ców łatwiej tchnąć ducha w pięk. a aż pięć wyzwanie. ksiądz Marek dla złagodzenia „nie musimy volu- miwszy tylko. który zwinięty koncert z góry. że od po. derful” i „Counsellor”. Bo oto tuż po mat w górach. Warunki iście ce słowa „Mesjasz Pęcice”. lepsza opieka do czasu przybycia ze- nie było czasu na przeżywanie. 21. nie zaśpiewane przez niewielki chór słabł.30) cze”. Warto też odnotować. Wiara w to. Przede wszyst- nadzwyczaj duże grono słuchaczy. akustycznie warunkach mógł być i zamarza. waną. Ksiądz Proboszcz Wojciech stając frontem do słuchaczy.

Danusi Kołodziejczyk. bo trzeba mieć wiarę. Chcemy Ci pomóc. Sylwia Podbielska. Marek Biskot. wspaniałe i entuzjastyczne wczytywanie się w ten genialny. Mateusz Bąkowski – organy. Ani i Witka Błaszczyków za chęć użyczenia swoich domów na próby chóru. Jolanta Żebrecka. też Soprany: Marta Budkiewicz. jarzmo jest lekkie. Dla Grzesia Nieściera za programy-nagrania do autodydaktyki i Adama Kulewskiego za złożenia tekstów plakatów i programów. Alty: Agnieszka Biskot. Barbara Zabczyk. Martyny Sójki.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 27 form chóralnych powiedziała nie- dawno. Stan trudny. Piotr Żebrecki. Marcin Pilich. Adam Kulewski. Wyrazy wdzięczności dla Jadzi i Roberta Pietrachy. rapia się uda. Nasz koncert w Michałowi. His yoke is easy. Przez to Jadwiga Pietracha. Danusi Kołodziejczyk. Wasz Dyrygent Witold Błaszczyk rys. ale jest z nami i śpiewa. Joasi i Reinholda Utri. Doroty i Marcina Pilichów. Wojciech Irmiński. Agata Saniewska. Dyrygent Witold Błaszczyk dziejny. Hani i Wiesia Barlakow. nawet nieco później dołączył do ze. społu. wierzymy. Odpowiednio pogłębiony ukłon w stronę naszych solistów Agnieszki Lipskiej i Mateusza Bąkowskiego. Wiedz proszę. że jeden Grzegorz Warchoł/Władysław Baksza – recytacja z nas. Grzegorz Nieścier. S erdeczne podziekowania dla wszystkich chórzystów za wielogodzinne. Wojciech (bas) Irmiński Przemysław Matejewski. a dane nam Tenory: Hanna Barlak. ale nie bezna. jest Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Kulturalny Komorów” ciężko chora. że te. Marek Słodkowski. Anna Madycka. Agaty Saniewskiej. Wykonawcy: cach zadedykowano Tobie. Podziekowania dla szefa Straży Pożarnej Jurka Prokopka z Nowej Wsi za wielką życzliwośc i użyczenie Remizy do naszych prób. Zdiagnozowano no- wotwór. Wam Wszystkim serdecznie dziekuję. Basy: Jan Bigoszyński-Łazucki. Śpie. Małgorzata Bryksa-Godzisz. Grażyna Wąsowicz. (* Wykorzystane w tekście cytaty Reinhold Utri. Urszula Madycka. Wanda. Grzegorz Sobolewski. muzyczny tekst. wa. Grzesia Sobolewskiego i Marcina Pilicha. Martyna Sójka. Jasia i Marysi Łazuckich. Agnieszka Lipska – mezzosopran. śpiewaków. Agnieszki Lipskiej. Dla prowadzących próby: Jadzi Pietrachy. dopiero co walczył z rakiem. tenor Adam. że jej bratowa. Dorota Dziekiewicz-Pilich . Katarzyna Łącka. Wandziu. Daniel Koper. Projekt plakatu: Dorota Dziekiewicz-Pilich notowane przez Anię (alt) w trakcie Projekt techniczny programu i plakatu: Adam Kulewski prób i chwil po koncertach. Danuta Irmińska. Witka Błaszczyka zostały skrzętnie za.

bieliki. spotykamy mrowisko. Zaloty ptaków osiągają -antoniewicz K ronika P arafialna Zmarli Parafianie Dzieci ochrzczone w naszym kościele Anna Kobylińska Aleksandra Maria Krzyżanowska Fabian Radosław Łodziński Zdzisław Zieliński Kazimiera Tworzowska Zofia Maria Feńska Sabina Łyszkowska Wanda Janina Olszak Barbara Anna Kozłowska Krystyna Jakubowska Zofia Władysława Targosińska Filip Banasiuk Krystyna Bernadetta Werys Teresa Małgorzata Mazur Olgierd Jan Kulik Franciszka Ołowska Henryk Szymański Anna Magdalena Szafran Jerzy Korkosz Władysław Makowski Mirosława Caban Czesław Antoni Tarnawski Agata Anna Armińska Stanisław Maciej Kwiatkowski Stanisława Żegis . nają składać bociany i myszołowy. agata tomaszewska- i borsuki. odczuwają pyłki kwitnących leszczyn. W polu pracują skowronki. Drzewa zielenią się. wierzby opuszczają ule. dłe ptaki drapieżne takie jak gawro. Wkrótce nadejdzie roku. Jelenie i sarny nie mają apogeum. Kwitną przebiśniegi a pędy już zimowych barw ochronnych tylko noworodek ma właśnie młode pi- wierzb grubieją. żubry i jelenie. sosen. Nasze oczy będzie cieszył widok kwit. a niektórzy nawet łąk widać jaskry a na suchych mlecze. Wiosna powoli budzi się do świat przychodzą małe łasiczki. Na bre. Na rozmarzniętych znowu brązowo-popielate. 10 do 12. dawno zrzucili poroże. nących drzew: bzów. lipy niem wiosny obejmujący też okres czy brzozy. Wiosna rozkwitnie do końca. które można Osoby. robotnice ogrzewają się łosie. kające żaby. na słońcu.28 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Moje dzieci – gawędy mamy Przedwiośnie Istnieje dziedzina wiedzy. Na mokrych terenach ją aż 8-9 pór roku. siejszych czasach zieleń. Ich ojcowie już przylaszczki a w borach – sasanki. słychać pierwsze śpiewy sikor rze i rysie. które są alergikami dotkliwie sami można spotkać jaszczurkę. które zachodzą w rozwoju jaskółki zwiastują nadchodzący desz- zwierząt i roślin na konkretnym ob. i pierwiosnki. de listki takich drzew jak dęby. klonów. jaworów. bardzo zagrożone obecnie pszczoły Przedwiośnie jest piękną porą W ogrodach kwitną forsycje. Tokują również osia. Nasze oczy cieszą powracające ra zajmuje się badaniem przebiegu bociany. maj. cze. Wreszcie widać mło- kwietnia trwa okres zwany zara. Tak czasami znaleźć w lasach. a głóg pokrywa Mniej więcej od 1 marca do 10 białym kwiatem. Nisko latające nad ziemią zmian. Ożywa sklęta. Wspomniany wcześniej i kosów. warto skorzystać z jego uroków i modrzewie. Bu. puchacze i puszczyki. dębów. nowców. W lasach na świat przychodzą łąkach kwitną zawilce. obok na kamieniach cza. kaszta- ny. Na dzą się zimowe śpiochy: niedźwiedzie łąkach czuć czeremchę i słychać kum. Specjaliści naukowi z tej jawiają się kolejne kwiaty: kaczeńce dziedziny zwanej fenologią wyróżnia. tchó- życia. Po- pory roku. szanując tak bardzo zagrożoną w dzi- rawi i cietrzewi. To okres godowy dla żu. Po zimorodku jaja zaczy- spodzimku – odejścia zimy na do. Sami- szarze geograficznym w zależności od ce ptaków zaczynają składać jaja. któ.

puszczałam. daleka to była droga. cuda. na jakie mogłam się zdobyć. Immanentna. żeby szukać jakoś dziwnie wypaczył i że życie to nego. że wiara czyni Grunt. Ale na próby mówienia mi sać. którego. Ależ skąd! Ale ważne.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 29 JEDNO PYTANIE ? Zapytam. ani czego nie czułam. z Bogiem – odkryłam. Ale najwięk- takie oczywiste. tak naprawdę? Tak. w którymś momencie życia pojawiają Ja zdążyłam wrócić do codziennego żeby spotkać się z Bogiem. Ale mi chodzi błyski świadomości. wy- rzący potrzebuje nawrócenia.. co czułam. oszukujmy się. odpowiedzi. ko traumatyczne. Przyznam. I zajęło mi to tyle czasu. kurs. nie było. kursu albo innych działań w Kościele. Nie żebym I poszłam na kurs Alpha. niej z chętnymi. ale zachęcam. pogadają. Wierzysz wiem.. puszczać cierpienia. wie. I rzeczywiście. który można jakąś mieć. ale w Kościele). Ale ludzie. Nie co. czyła. Bóg dziennie człowiek zastanawia się nad zmagać się z codziennością. dziej przypominała tą dawną. takimi kwestiami. ale nie w tym świe. to media. że trybu funkcjonowania. wykłady były ciekawe SYLWIA PODBIELSKA . Na relację rzyłam. czy naprawdę w Niego wierzysz? tak powinno wyglądać. pojechaliśmy na ogólnopolską I czy dzięki temu poznałam odpowie- I nagle okazuje się. na kursie. spotkałam. Nie będę pi- Czy ufasz. można się spierać). Czy życie stało Bóg jako byt. Przyjęłam Go za pewnik dzić. niż pokazują bie odpowiedział. między gwiazda. to tranzycje wydarzeniowe. Bo czyż nie jest I uprzedzam: będzie trochę osobiście. że jakoś tak zmieniło się moje Bo na przykład ja. że dzi na wszystkie nurtujące pytania? – dobrego. Później było większe lub Niby proste pytanie. Trudno było mi na niego cho. Śpiew i modlitwa. No to pytam. jest tak daleko. jak kiedyś sądziłam. sze wrażenie zrobiło na mnie coś. Najważniejsze. No i często były osobiste. że Bóg jest. Bo pytania były niewygodne o tym wszystkim dlatego. i niełatwe – z serii tych. Bóg jako Jednia. Napisałam myślenia. że kiedyś tak bienie. jakie są poruszane bywam smutna? Bywam. rza przedmiotowe Ja. którego istotą jest Męczyło mnie to bardzo. że On jest i że jest Ojcem. – i to był główny powód tego. że się To nie jest tak. I że On wcale nie Go kiedyś widziała albo doświad. że autentycznie cie- transcendentna i świadoma tożsa. I teraz clue wypowiedzi. jemy. to nie powinien do- żeby powiedzieć. mość. którzy ukończyli już innemu zajmie mniej albo więcej. Przecież to mniejsze znużenie religią (bo ileż i zapadające w pamięć. nie wane we wspólnotach. że każdy potrzebuje Ale – jak to często bywa – zwykle tam pojawiałam. Choroby. że w ogóle działam”. Bo ja Go się trudności. którzy uczestni. dotychczasowe spojrzenie na Kościół. chyba jednak takie theatrum mundi. ale. naprawdę? były jedyne postawy. Co niedzielę wyzna. cie i nie mnie. byli niesamowici szę się na niedzielną Eucharystię. Jakiś czas póź. stawałam okoniem. czyli w spotkaniach. W edukacji mówi się. ale bardziej na zasadzie „wie. brawo. rastając w katolickich wartościach ciał i niby moja postawa coraz bar. Mogę mówić tylko o sobie. człowiek nie jest w stanie unieść? Mędrcy podobno mówią. dopiero zaczynał się w naszej pa. że czasem nawet wie. I krótkie prze. sama nie wiem dokładnie gdzie. Jak to mądrze brzmi. że to jednak nie czego się nie spodziewałam – uwiel- o to. w odległym Niebie. na modlitwę i na działania podejmo- i tradycjach (cieszę się z tego). Kurs się skończył. że nie ma głupich pytań – mogą być tylko głupie To takie egoistyczne podejście. jak każdy. Synem i Duchem? przez kogokolwiek. my będziemy bić i chcieć znaleźć. żeby czerpać przyjemność dzo mnie kocha (a tak mówią ze snucia opowieści o swoim życiu. żeby każdy sam so- mi. choć odległego – tak się nie oczekiwałam niczego nadzwyczaj. Po prostu był częścią mojego rafii. ale najpierw coś opowiem. które stwa. I tak sobie istniał Bóg się w sytuacjach ekstremalnych – albo pytania. ale Na pewno już nie na Ziemi. Ot. dawałoby się. się łatwiejsze? Nie. śmierć. Czy nie jako podmiotowe Ja. że skoro Bóg tak bar- Nie dlatego. oczywiste. które zadaje cić do początku strony i pierwszego nawianie się. żeby wró- i nie poświęcałam czasu na zasta. Ale wtedy kłótnia i negacja to w Boga? Ale tak. Czy wierzysz. zmuszające do przyjrzenia się rzeczy. wistości w sposób inny. że wierzymy. A czas le. że mój obraz Boga konferencję o Alphie. może lek. Ale łatwiej jest jego istnienie. od dziecka do. tak jak przy- i cuda się zdarzają.

że współuczestniczy z Chry- sma Świętego.. że cierpień siłą naszej przemiany wewnętrznej. z sakramentów świętych. bezgranicznie ufając i powie­ hańbę. swoje życie oczami Jezusa. która ma się w nas osobowości liczne rany i teraz. stęp do nowego życia. przez swoje Chrystusa? To znaczy: doświadczyć nie tylko uzdrowienia nas. a obecne MACIEJ SABAŁA . sanktuarium Brata Alberta w Krakowie Sfora psów Cię otoczyła Przebito Ci ręce i nogi Jak wyschnięty korzeń wyrosłeś Wielu osłupiało na Twój widok Mąż boleści cierpieniem zmiażdżony Do nagiego Krzyża Cię przybito Nasze grzechy Ty dźwigałeś Wzgardzony odepchnięty wyśmiany Dla nas byłeś chłostany W Twych Świętych Ranach jest nasze zdrowie Zbawicielu Świata Bramo Nieba Czym odpłacimy się Tobie Tobie Panie Chwała aż po Krańce Ziemi Tobie Panie Chwała Cześć i Uwielbienie Zaczerpnięte z Hymnu Golgoty Młodych z 2008 roku – Ogólnopolskiego Spotkania Młodych or- ganizowanego przez Braci Kapucynów w Serpeli- cach Zbawienie w Chrystusie nie ogra.30 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Ecce Homo – Oto Człowiek cierpiący Sługo Jahwe cierpiący Sprawiedliwy Synu Boży Baranku niewinny Jezu Chryste Nadstawiłeś grzbiet bijącym Nie otworzyłeś ust swoich Adam Chmielowski – Ecce Homo. Nie a szczególnie to naj­bar­dziej bez­ w mocy tej miłości wciąż na nowo jest to łatwe. naśladując Tego.17-18). Podstawo. Sądzę bowiem. w Duchu Świętym tej miłości. gdy cierpiący człowiek życie. wspólnie z Nim cierpimy. trwanie cierpienia są tylko drogą prowadzącą nicza się do samego usprawiedliwie. to po to. by też wspólnie z Nim mieć udział wicielem. Możemy być jednak sensow­ne i nie­win­ne. potrzeba długiego procesu zwala nas od grzechu. stusa. odkrywamy. przeradza się w poszukiwanie Jego teraźniejszych nie można stawiać na Grzech bowiem pozostawił w naszej woli i pragnienie jego wypełnienia. Iść przez pewni. 146 cm x 96 cm. który „prze- przyjaźni z Jezusem jest w stanie zjednoczy się z cierpieniem Chry. Kiedy Jezus staje się dla nas Pa. znaczy: w świetle tej miłości rozpo- jest pragnienie podporządkowa. Co znaczy: mieć udział w krzyżu camy. równi z chwałą. że cierpliwe pielęgnowanie gą zba­wie­nia. sprawę. skiej. lektura Pi. gdyż zdaje sobie codziennej modlitwie. 1879. sa. Składa się na nie: wierność niu wielki dar i łaskę. do pięknego owocowania naszego człowiek odkrywa w swoim cierpie- życia. się od niego bardzo często odwra. objawić” (Rz 8. że każde cierpienie. i zasiadł po prawicy tronu kich chorób duchowych i prowadzić rzając się Jego miłosierdziu. przyjacielskiej relacji ze Zba. w łasce uświęcającej i korzystanie do wiecznej radości w niebie: „Skoro nia. olej na płótnie. ty: przez swoją śmierć Chrystus wy. To wym warunkiem przyjaźni z Jezusem Patrząc z wiarą na krzyż Chrystu. całe nasze życie w chwale. Wtedy Boga” (Hbr 12.2). jaką i naszego postępowania. ale także Zmartwychwstanie otwiera nam do. Relacja ta staje się główną nem i Zbawicielem. ale jest zaproszeniem do bli.. sta­je się dro­ brać go na ramiona i iść. znać swój własny krzyż. nauka patrzenia na stusem w zbawieniu świata. cierpiał krzyż. krzyż Chrystusa kryje w sobie. To znaczy: nia swojego życia Jego nauce. nie bacząc na jego stopniowo wyzwalać nas ze wszyst. kiedy Misterium Paschalne ma dwa aspek.

jeszcze istnieje. w Azji del ludźmi. z tego jedną trzecią są dzieci. kiedy na spotkaniu 67% ludzi zniewolonych wykorzy. Chcę Wam powiedzieć. poniżanych. ogłoszone z inicjatywy pa- wonych kolorach jest praktycznie pieża Franciszka. i uczestniczyć w tym wydarze- dlu. a wszyscy skupiają się śmy później wspólnie różaniec malo. które usłyszeli- . których nikomu się nie myśleć. Patrzę na mapę.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 31 Sprzedana za paczkę papierosów W XXI wieku 25–27 mln ludzi Mniej więcej takie miałam cierpi jako niewolnicy. ubogich mieściu powoli jest zapełniany. ci sprzedanych przez swoje matki za osoby bezpośrednio współpracujące tego. Jednak wydarze- W nawach bocznych i przy wejściu nie to zupełnie zmieniło mój wolontariusze rozdają ulotki. spłaca- roku. usłyszałam o Czu- z nich to kobiety. tłum punkt widzenia. Mnieście uczynili”. które zostały równał świadectwa. ło się ono z 3 części: Mszy nych miast przybyło na nocne czuwa. su. że w dal- ferencji. pracy. Kościół św. sudań. Powstała w 2011 zakończone Koronką do Bożego Mi. było pochodzą. gdzieś w dalekich. krajach. przyjmując nazwę od imienia łosierdzia. Czuwanie odbyło się uczestnicy zaznaczają miejsca. oraz Godzi- ny Uwielbienia przepełnionej Jest to sieć osób z różnych zgro. Wydarzenie zostało rów. modlitwą. Kanosjanki. spotkań. bitych. a także oglądaniem filmu nia wymyślonych długów. Byłam pewna. madzeń zakonnych. Świętej pod przewodnic- nie z jedną intencją: z modlitwą za twem biskupa Grzego- ofiary handlu ludźmi. które go doświadczyły. ludźmi. ciażby utratą wypłaty czy nieotrzy. stowarzyszeń W intencji ofiar odmawiali- i świeccy. w tym nieletnie. Historie dzie- W tę grupę wsparcia angażują się odczytywali wolontariusze – nie dla. wykorzystane przez swoich partne- w celu zwalczania i zapobiegania wany piaskiem. skiej niewolnicy. Ruchu Czy- stywanych jest w sex-biznesie. Godziny Głosu. wystaw. że ci ludzie na to zasłużyli nizowany III Międzynarodowy Dzień życzy. On również był niewolnikiem są dzieci. patronki – Józefiny Bakhity. Biskup Ryś w swojej homilii po- Handel ludźmi?! W XXI wieku? rie młodych dziewczyn. domu rodzinnego. że w dalszym ciągu działalność edukacyjno-profilak. bądź sami się do tego przyczynili. można być zatrudnianym na – do przymusowej pracy. Dlatego też posta- wano w 124 krajach. czy uda się wrócić do mniejszych. chcące prowadzić się. Modlitwy i Refleksji na temat Walki rowo karanym za „nieodpowiednie” Jezus każdego człowieka widzi tak z Handlem Ludźmi pod hasłem „To wykonanie swoich obowiązków cho. waniu w intencji ofiar handlu Obecnie zniewolonych zidentyfiko. Spisane wypowiedzi żeby zyskać pieniądze. W dalszym ciągu opusz. skąd w nocy z 3 na 4 lutego. samo. że jeśli ten handel w dzisiejszych czasach Godzina 20:30. 76% stych Serc. jakim jest han. Usłyszałam histo. czając swój kraj w poszukiwaniu nych jest w pornobiznesie. wykorzystywanym w pracy. Historie małżeństw. trzymanym Nie wolno nam w żaden sposób z tych inicjatyw należy właśnie zorga. swojej wspólnoty. w której mieliśmy usłyszeć Sieć Bakhita świadectwa osób. to pewnie Krzyża na Krakowskim Przed. Do jednej „śmieciowe umowy”. wysłane do domów publicznych handlu ludźmi. a także pomoc osobom. ścigani są przez swoich oprawców. W Euro- nie społeczeństwa o tak ważnym godności. Tak dużo ludzi z tak licz. Zginął ze względu na biesiadników tyczną poprzez organizowanie kon. a później siostry Bardzo przejmujące były historie w których mąż sprzedaje swoją żonę. W Europie pytania. I nigdy nie jest ście jednemu z tych braci moich naj- Nocne Czuwanie się pewnym. Co roku około nowiłam się zaangażować 2 miliony ludzi stają się ofiarami han. pozbawieni dzi cierpi jako niewolnicy. i mówi nam: „Cokolwiek uczynili- mywaniem posiłku. sób wykorzystywani. Ich celem jest uświadamia. rza Rysia. projekcji szym ciągu ludzie są w okrutny spo. w warunkach. ale dlatego. w celu zarabiania na siebie. niu. z ofiarami handlu. Składa- cała Polska. pie 2/3 niewolników wykorzystywa- i tragicznym temacie. ofiar handlu. nie niewolnicy!”. w czer. ludzi stoi tuż przy tablicy z mapą. że żywi świadkowie wstydzili niecałą paczkę papierosów. „Nikczemny handlarz dusz”. Na naszych oczach 25–27 mln lu- filmów.

KAROLINA DANECKA . Świat miejsce. Niestety od nie- tej adopcji wolontariusze przydziela. była droga do domu. Szczególnie spodobały go mistrza były jak z bajki. W ramach podjęcia Gaudi – kamienica służąca aktualnie słupa człowieka. A nikt znajomych. li opaski-różańce na rękę z napisem wymi balkonami przypominającymi Dzień został dopełniony wyśmienitą „Pamiętam”. ka. Wi- Wydaje nam się. zwiedzanie słonecznego centrum bardziej spotęgowały uczucie szczę- iliśmy i uważamy. odmawiając pa- cierz. On każdego dnia uzdrawia jedną duszę więcej. czy nie pro. minały chatki z piernika z baśni „Jaś „Pamiętam” ne przez Gaudiego – niesamowicie i Małgosia”. który zginął przez… taniec. że przez nymi kolorowymi mozaikami oraz dowle zaprojektowane przez nasze- to ludzie faktycznie giną. jako muzeum. Tego dnia zobaczyłyśmy DU NA BIESIADNIKÓW. nas do kolejnego dzieła Gaudiego kupujemy rzeczy jak najmniejszym zało się. czy nie spotkała. Jeśli my chcemy mo. dawna nie można już na niej siadać. W Piśmie Świętym dokład. nie miał pojęcia. kiedy z wyglądu kości czaszki. patrzę na przydzieloną mi opaskę.. Pierwszą niespodzianką. Oka. i świeżo wyciśniętych soków. W Hiszpanii przywita. kolorowa ławka. Miałyśmy ogromne kosztem – za tym idzie cena ludzkie. tylko. który ma symbolizo- wać pamięć o ofiarach handlu. ły nas mimo późnej pory wspaniała. Każdego dnia. Wszechobecne palmy jeszcze kie. ale wierzę. modlitwy za konkretną wrażenie zrobiła na nas Casa Batlló dopasowane jest do krzywizn kręgo- ofiarę przemocy. Jednak winą za to nie Słoneczna Barcelona zimą można obarczać tylko Heroda czy młodej. życia na budowę katedry Sagrada lię. jak dojechać na szczęście. naszych przyjaciół ze Światowych na kolorowe mozaiki. że gdy zanoszę swoją modlitwę do Boga. Budynek jej matki. doki zapierały dech w piersiach. cy Katalonii. jaka nas Następnego dnia Romina zabrała pagujemy tego pornobizesu. Barcelony. przyprawy takie jak szafran. jakby było znajduje nowe formy niewolnictwa GPS-em była niezastąpiona. do których my się przyzwycza. że są normalne. A ja muszę tylko powtarzać: „Pamiętam”. malowidłami. której oparcie wej adopcji”. nie zwrócił uwagi. że taxista. kiedy jeszcze Rominę. W parku znajduje się też wspa- na osoba mogła podjąć się „ducho. na bezmyślnie strony. niż mó- wić czy pisać artykułu o tej tematy- ce. Familia na chwałę Boga. Drugi egzem- plarz danej opaski pojechał do domu chronionych – miejsca. Był to święty. ciepła (hip-hip hura!) pogoda i Romi żo złowionego. ale co ważniejsze: kilku również bardzo znany barceloński z tych biesiadników nie zaprotesto. Następnego dnia rozpoczęłyśmy śmy). się panorama Barcelony – udało się Pod koniec Eucharystii wybrzmiał ta. odwołujące jął decyzję o ścięciu głowy Jana ze Dni Młodzieży i zwiedzić Barcelo. gdzie ofiary uczą się żyć na nowo. Przypo- nam się kamienice zaprojektowa.32 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 śmy. Każda chęt. lato (przez chwilę nawet się opalały- człowieka. ści. Może na ten moment nie potrafię zrobić nic więcej. się do natury (tak jak zwykle czynił względu na przysięgę i ZE WZGLĘ. która ugościła nas w stoli. który poświęcił ostatnie 14 lat nam nawet dostrzec Sagradę Fami- apel. Bu- ludzi. opuściłyśmy Polskę. z niezmiernie cieka. gdzie można ku- wał. tańczącej dziewczyny bądź Był piękny. mu.. pić wszystko: zaczynając od owoców był na to czas. bo przez cały dzień świe- go życia i ludzkiej godności. ogromnego tuńczy- na to czy „przypadkiem” nie klikamy z polską flagą oraz okrzykiem rado. że Herod pod. żeby odwiedzić nie był jednak mroczny ze względu nie jest powiedziane. Za nimi rozpościerała skromnego hiszpańskiego architek. dlatego Romina ze swoim ciło słońce i czułyśmy się. Największe niała. do życia i śmierci Jana Chrzci- ciela. bliższych przyjaciół – między innymi targ La Boqueria. że nie myślimy. często ta. Zo- bowiązuje to do codziennej modli- twy (w wybranej formie) w intencji wychodzenia z niewoli i uzdrowienia zranień przez cały rok. do świe- simy spojrzeć wpierw na nasze życie. nę. który nas wiózł. przez dlić się w intencji ofiar handlu. Dzięki ŚDM zyskaliśmy wielu to Gaudi). często ukryte. prośba o modlitwę. śnieżny dzień. że wszystko jest dla przepięknymi kamienicami zdobio. – parku Güell. które zachwyciło nas ścia – czułyśmy się jak w raju.

a następnie odstawić do wy- na dania ze szpinakiem. falny i Park Cascada. pie- Składniki: przem.. Następnie przełożyć czas wielkanocnego spotkania z ro. Smażyć na maśle przez około w coraz więcej ciekawych pomysłów 5 minut. Poniżej proponuję przepis. Ostatniego dnia morza. naku oraz 150 ml mleka. Ułożyć ugotowane jajka wokół tych świąt dopełnia także pora roku. gdzie zaczęła myśleć o przeprowadzce do znajduje się wiele małych sklepików Barcelony. W kolejne dni zobaczyłyśmy rów. że zwiedziły- nież kościół Tibidabo. kami stolicy Katalonii – przede skie! Z ich powodu Ania poważnie wszystkim po La Rambla. studzenia. umiejscowio. które także po- znałyśmy podczas ŚDM w Polsce. a 4 jajka w 180 stopniach przez około 50 mi- co za tym idzie – niezliczonych barw. Jedna z nas zakochała się nie tylko lię (katedra jest według nas duuużo w Barcelonie. Ugotować na twardo 6 jaj. i poznałyśmy wspaniałych ludzi. leją. Obok nich Przygotowanie: pojawiają się także inne smakołyki. pieprz. ją do miski.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 33 kolacją w La Paradeta – restauracji spędziłyśmy aż 7 dni.. śmy wiele przepięknych miejsc ny na pięknym wzgórzu. Próbowa. czas zleciał słynącej z fenomenalnych owoców bardzo szybko. ośmiorniczek. krewe. oraz wędzonkę pokroić w kostecz- Mój zeszyt z przepisami obfituje kę. stąd i ona gości pod. Smacznego! jakie ukazują się naszym oczom. Jedne- go wieczoru udało nam się spotkać z Cristiną i Martą. zwiedziłyśmy wróciłyśmy do Polski odmienione. Oprócz tego. ANIA SAWICKA. Romi już planuje piękniejsza) i obejrzałyśmy spektakl ślub! muzyczno-taneczny o życiu świętej Eulalii (patronki Barcelony). Łuk Trium. 150 ml mleka JOANNA SKRZYPOWSKA lory królują także na świątecznym sól. W moim domu do najbardziej tołowa ozdobnych potraw należą oczywi- ście tradycyjne mazurki. przykryć je resztą ciasta i wy- w której je obchodzimy. Formę natłuścić i posypać bułką niezwykle radosnym. katedrę barcelońską i Sagradę Fami. Wiosna to 1 bagietka równać wierzch. 2 garstki liści szpinaku nut. śmy pójść do najstarszej kawiarni łyśmy między innymi: ostryg. Barwa zie. gałką muszkatołową. w dzonkę z cebulą. 4 żółtka. mielona gałka muszka- stole. w piekarniku. 5 dag masła do smażenia formy. w mieście – Escribà – i po raz ostat- tek. Ko. prowadzonej przez rodzinę (w Walentynki!) postanowiły- jednej z koleżanek Romi. Pomimo że w Barcelonie ZOSIA UTRI Na wielkanocnym stole… Jajka w zielonym wieńcu z wędzonką Czas Wielkiejnocy jest okresem 20 dag chudej wędzonki pokrojo. Atmosferę nej w kosteczkę tartą. Wymieszać oraz doprawić do smaku solą. Bagietkę również należy lona uznawana jest za symbol życia pokroić w kostkę i podsuszyć nieco oraz nadziei. Piec w piekarniku czas budzącej się do życia przyrody. dodać wystudzoną wę- dziną. 2 garstki którym jajka zostały przygotowane w osuszonych i pokrojonych liści szpi- ciekawym połączeniu. z (nie tylko) pamiątkami. 1 cebula Połowę ciasta wyłożyć do formy z tu- . Na ko- 6 jajek ugotowanych na twardo niec połączyć z ubitą pianą z białek. kalmarów. Cebulę które kojarzone są z tym świętem. sepii ni pospacerować ślicznymi ulicz- i różnego typu muszli. Były nieziem.

Małgorzata Łucja serafitki 1881 Bolesnej Szewczyk służebniczki Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 1881 ks. uformowały się liczne zgromadzenia A jednak tam właśnie w pewnym mo. m. Rozalia Szumska Maryi Panny Niepokalanej Zgromadzenie Sióstr Córek Matki Bożej bł. że gorliwości pierwszych chrześcijan. zakonne. Wstąpił się docierać do wszystkich środowisk do kapucynów. B. W tym sa- ciwko carowi Rosji i osadzony w cięż. po. utajonych i dla tysięcy ludzi drogą do duchowej w Zakroczymiu. ską. a także organizatorem konfesjonał i korespondencję. Władysław Czarnecki szpitalne Szpitalnych westiarki Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa 1882 m. że jest jego nowej formy zbliżonej do dzisiej- niewinny. Wkrótce okazało się. wszystko było możliwe? Chciał zostać architektem. Wkrótce okazało się. cjarskich. Józefa Chudzyńska Królowej Naszej od Serca Jezusa) franciszkanki od Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od sł. powołane we współpracy pracy i kolejny cios: zakaz wszelkiej formowanie się nowych zakonów. madzeń bezhabitowych. studiował Około 1889 roku zwrócił się do w Warszawie. słychanej wprost aktywności. jest wspaniałym kaznodzieją. zaś z bł. Stolicy Świętej o zatwierdzenie zgro- walił: został posądzony o spisek prze. serafitki i kapucynki oraz czter- swoiste więzienie stało się dla niego cynów.34 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Bł. m. Kazimiera 1875 cierpiących Cierpiących Gruszczyńska Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej służki 1878 m. Poprzez kiem – już nie chciał dalej studiować. Nagle świat mu się za. Kilka lat aktywnej nieważ rząd carski nie pozwoliłby na felicjanki. zgromadzenia honorackie habitowe: duszpasterskim. kolebką nowoczesnych me- ski to znany zakonnik. pozostawiając tylko klasztor naście bezhabitowych. swoje duchowe córki i synów starał myślał o życiu zakonnym. Marty 1882 gospodziarki . z których na przestrzeni lat witego zwątpienia o istnieniu Boga. Zgromadzenia honorackie: Data Nazwa Pełna nazwa Współzałożyciel(ka) założenia Feliks Sobański sługi paralityków Zgromadzenie Sióstr Sług Paralityków 1873 i Izabela Piłsudzka Instytut Świecki Służebnic Najświętszego posłanniczki Serca Jezusa – Posłanniczek Maryi (Córki 1874 m. spo. Kierował tymi wspólnotami przez wiednikiem. Jak to ale najbliżsi nazywali go Wacławem. Marią Angelą Zofią Truszkow- działalności poza spowiadaniem. To w roku 1864 skasował zakon kapu. Dzięki kim więzieniu – Cytadeli. szych instytutów świeckich. mym roku uzyskał aprobatę. Zgromadzenie Sióstr św. Ale był już innym człowie. Do dziś istnieją trzy przed carskim zaborcą. Józefa Sabina Kawecka martanki. Ojciec Honorat stał się od- mencie doznał łaski odkrycia Boga nowicielem życia zakonnego i twórcą na nowo. Honorat Koźmiński Ojcem Duchowym wielu kongregacji Zakonnych Błogosławiony Honorat Koźmiń. wolności. Na tod duszpasterskich i miejscem nie- chrzcie otrzymał aż cztery imiona. otrzymał święcenia i odrodzić w społeczeństwie ducha kapłańskie. kapucyn. Warunki temu powstało 26 stowarzyszeń ter- więzienne doprowadziły go do całko.

pl/index. Paula Malecka bezhabitowe Najświętszej Maryi Panny Stowarzyszenie Mariańskie Świeckich kapłani mariańscy 1886 Kapłanów Zgromadzenie Sióstr Najświętszego sł.php3 . rodzin do życia wiecznego za Mar- łożonymi zgromadzeniami.in. rok 2017 m. Franciszka Maria mariawitki Zgromadzenie Sióstr Ubogich św. Honorata 13 października. Wciągnięty podstępnie konał jego beatyfikacji. B. 10. Teresa od Oblicza obliczanki 1888 Najświętszego Oblicza Pańskiego Eliza Cejzik niewiasty Zgromadzenie Sióstr Niewiast 1889 ewangeliczne Ewangelicznych córki MB Zgromadzenie Sióstr Córek Matki Bożej 1889 Częstochowskiej Częstochowskiej Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek m. Sejm http://brewiarz.pl/swieci/?id=64 z czego w kapłaństwie – 64. Zmarł 16 tyrologium Rzymskim (16 grudnia).MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 35 Data Nazwa Pełna nazwa Współzałożyciel(ka) założenia Zgromadzenie Braci Sług Maryi słudzy Maryi 1883 Niepokalanej m. Eleonora Ludwika sługi Jezusa Zgromadzenie Sług Jezusa 1884 Motylowska sercanki Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca 1885 m. m. bł. Aniela Róża Godecka Niepokalanego Serca Maryi adoratorki Zgromadzenie Sióstr Adoratorek 1888 przebłagania Przebłagania Zgromadzenie Wynagrodzicielek sł. B. m. przeżywszy 86 lat. rocznicę swojego pontyfikatu) do. m.pl/czytelnia/swieci/10-13a. Źródła: http://www. Franciszka Maria marylki Imienia Jezus pod opieką Najświętszej Maryi 1887 Witkowska Panny Wspomożenia Wiernych m. wzgardy i za. Wspomnienie Koźmińskiego. w ideologię ruchu mariawickiego liturgiczne w Kościele katolickim na w 1907 roku odsunięty został przez świecie obchodzone jest w dniu na. Klary 1887 Kozłowska Zgromadzenie Małych Sióstr honoratki 1888 sł. Ludwika Waleria 1891 bezhabitowe Niepokalanej Gąsiorowska Zgromadzenie Synów Matki Bożej doloryści 1893 Bolesnej Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek m. Zofia Gertruda pocieszycielki 1894 Najświętszego Serca Jezusowego Krzymowska mężowie Stowarzyszenie Służących Świętej Rodziny 1894 ewangeliczni Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego pasterzanki 1895 Pasterza Zgromadzenie Sióstr Infirmerek infirmerki Najsłodszego Serca Jezusa Ostatnie lata Błogosławionego dziernika 1988 roku Jan Paweł II (w Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił były drogą cierpienia. B.php?option=com_content&vie- grudnia 1916 roku. Kościół katolicki w Polsce wspomina w=article&id=57&Itemid=73 http://adonai. Natalia Nitosławska córki Jezusa Zgromadzenie Sióstr Córek Jezusa 1890 Ukrzyżowanego Ukrzyżowanego niepokalanki Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi m. Rokiem Honorata pomnienia. Tomasz Rudnicki biskupów polskich od zarządzania za.honoratki. 16 paź. Wanda Olędzka wspomożycielki 1889 Dusz Czyśćcowych i m.

postawa zależy od tego. dostrzegać różni.36 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Las Z poznawaniem ludzi jest jak korzyści. Postarajmy się więc. Co nam z oglądaniem widoku. Jesteśmy tego świadomi. Otworzymy przed kimś szę. co często w osta. choć żyją długo. społecz. zlewające się w jedną. otacza. drugą połówkę. Gdy znajdzie. tym lepiej widzi. Tomasz Rudnicki którzy chcą się cieszyć wiecznym istnieniem . w którą stro. bratnią du- drzewami. Lesie ludzi. u tych najbliższych widzi. W labiryncie by każdy z nas Ludzkich spraw był odkupiony i kochany Czuwaj na nami Panie i spraw. nie są linie. Kora są naszemu sercu. Boimy się. im bliższe dlatego tak ciężko nam się zbliżyć. A gdy już znajdziemy. Czas zabiera wszystko. poddawajmy. a ich I my. Zaczynamy pierwsze słowo. powiedzieć robi się krucha. Daje nam wiele my szukać. I nie umrzeć sa- To. Puste kontury. niewzruszonych. Śpieszmy się. opadają liście. Boimy innych. tym więcej może. a na. Pozostanie cisza. że możemy poznawać to. sie. „Śpiesz- je spośród tłumu. znaczenia. nieistotne osobno. NATALIA PAJĄK Pieśń uwielbienia W labiryncie Wielbi Ciebie W labiryncie dom cały. W lesie otaczają nas nę wieje. Porażka rozejdzie się echem po lesie. wet drobne niedoskonałości. Im bliżej jesteśmy.. my się kochać ludzi. zwyciężyć. Jednak. zrobić pierwszy krok. Nie je. Są nieznajome. które tworzą las. zdradzeni. są i takie. ale bezpieczni. rozpoznawać ich nazwy. Ludzkich spraw boś Ty Boże Czuwaj nad nami wielki i wspaniały Panie i spraw. by je poznać. Tylko najbardziej naiw. Nie wszystkie drzewa Na przykład las. odtrąceni. Kiedyś trafimy na wła- drzewa. ale nie mają dla nas większego swoje serce. wszystkie kontury wy. co nas się. się przecież też samotności. wieczne. jest piękne. które ugi. Szukajmy. Nasza cząstka pozostanie w sercach się dla nas ważne. Coraz bliżej. piękną całość. moc czy wsparcie. zaangażować. Cała masa najróżniejszych można zaufać. znajdziemy przyjaciela. Cza- mniejszy dzieli nas dystans. ni zaprzeczą. elementy. odejdziemy jednak w niepamięć. I słusznie. Jest tym. choć wiele cenia. Im przeciwko. Strach jest bardzo silnym chodzą”. a on nas potem zostawi.. Bójmy po sobie pozostawić. właściwie zależy? Cóż mamy do stra- my się daleko. charakterystyczne leży się bać. Nic więcej. właśnie za to Aby Twój krzyż uwielbiam miłość Twą Zawsze był ukojeniem dla tych. wyróżniać chcemy zostać wyśmiani. Jesteśmy w le- my. Te bardzo oddalone są tylko się sparzymy. Nie każdemu człowiekowi są takie same. I my staniemy się nicością. skoro samotni nic nie mamy? dają się podobne. podchodzimy. tak szybko od- ce pomiędzy nimi. drewno próchnie- my o nich powiedzieć. motnym. Aby Twój krzyż Zawsze był zbawieniem dla wszystkich tych. Nie my już najmniejsze szczegóły. cierpiałeś za ludzi Którzy tego schronienia nie mają straszne rany po to tylko. możemy liczyć na po. Stają teczności popędza nas do działania. by coś w naszym życiu. Aby Twój krzyż na krzyżu Zawsze był schronieniem dla tych. Na. Tylko się nie ność. dostrzegamy więcej szczegółów. Drzewa umierają. Nie czujemy się samotni. Proste odwróci się od nas lub nawet będzie Drzewa. drzew stoi zawsze w obranej pozycji. bo dzięki temu nie przestanie. I las. Jeśli się nie poddamy. które nie tak łatwo prze. Zakorzeniają się Bądźmy odważni i bójmy się. Zwłaszcza gdy raz już ściwe. uwielbiam strumień ten Którzy coś głęboko przeżywają i dlatego zaniosę tą pieśń daleko hen W labiryncie Ludzkich spraw Czuwaj na nami Panie i spraw. su nie obchodzą sentymenty. a echo ucichnie. Kiedyś drzew. nają gałęzie przy byle wietrze. uczuciem.