You are on page 1of 36

MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 1

Spis treści
Idźcie więc i
nauczajcie
W zakrystii 1 wszystkie narody,
udzielając im
Felieton Agaty Tomaszewskiej-Antoniewicz 2 chrztu... Uczcie je
zachowywać
Słowo Boże 3 wszystko, co wam
przekazałem.

Po co mi Kościół? – Ks. Bartosz Skawiński 4 Mt 28,18-20

Być może każdy szuka czego innego 6

W zakrystii
– Żaneta Semprich-Forowicz
Bliski Bóg – Rozmowa Agaty Dąbrowskiej 7
z ks. Witoldem Janochą
Wędrówka szlakiem Prawdziwej Miłości – Maria Walter-Kochel 10
To znane słowa Pana Jezusa z tzw. na-
kazu misyjnego. Były skierowane do apo-
Kalendarium Parafialne 11 stołów, ale również dotyczą powołania
każdego chrześcijanina, a zwłaszcza osób
Z ziemi włoskiej do Polski 12 konsekrowanych. Chrzest i te słowa zobo-
– Daniel Wolborski, Piotr Radkiewicz wiązują do głoszenia Chrystusa – a szcze-
gólnie przez pryzmat własnego życia. To
W Ogrodzie wspomnień (51) 14 nazywa się budowaniem Kościoła Chry-
– kolejna opowieść Aldony Kraus stusowego. Każda rodzina jest małym Ko-
Komorów od kuchni – Coś pieknego dla ludzi. 17 ściołem, a te małe Kościoły składają się na
W domu Lidii i Andrzeja Pilichów – Urszula Imienińska Kościół powszechny. Papież ma obowią-
Trzeba mieć wiarę – Wojciech Irmiński 24 zek upominania się o miejsce dla Chry-
stusa w Kościele powszechnym, biskupi
– w kościołach lokalnych, księża – w po-
Przedwiośnie – Agata Tomaszewska-Antoniewicz 28 szczególnych parafiach, do których zostali
w cyklu „Moje dzieci – gawędy mamy” posłani, rodzice – w swoich rodzinach.
Kronika parafialna 28 Św. Paweł pisał kiedyś do swojego przyja-
ciela Tymoteusza: „Głoś naukę, nastawaj
w porę i nie w porę” (2 Tym 4,2). Takie
Sami o sobie – Wolny głos młodzieży Komorowa 29
słowa motywowały kiedyś biskupa Efezu
do gorliwości o swój kościół, takie słowa
Okładka – rys. Aleksandra Filimon mają i nas motywować o kościół, jakim jest
rodzina, parafia, diecezja... Mamy zawsze
przypominać, każdy na swoim stanowisku,
że sercem tego kościoła jest Chrystus. On
jest fundamentem, na którym opiera się
cała „budowla”.
Za nami już Wielki Post. On zawsze
nastrajał do rachunku sumienia. Jak zo-
stał wykorzystany, to już każdy z nas może
sobie odpowiedzieć. Przygotowywał nas
do największych świąt chrześcijańskich
ISSN 1505-9839 – Zmartwychwstania Chrystusa. Jeżeli
Numer 1 (134), 23 kwietnia 2017 r. Chrystus Pan został zaproszony do ser-
Wydawca: Parafia Narodzenia NMP w Komorowie; ca człowieka w małżeństwie, w rodzinie,
05-806 Komorów, ul. 3-go Maja 9, tel. (22) 758 06 15
w parafii, to On nie pozwoli, aby „mały”
Mail: redakcja@magazynparafialny.org, www.magazynparafialny.org czy „większy” kościół uległ zniszczeniu.
Kolegium Magazynu Parafialnego: ks. Bartosz Skawiński – asystent kościelny, „Ja Jestem z wami (z Tobą!) przez wszyst-
Izabela Sobolewska – sekretarz redakcji, Agata Tomaszewska-Antoniewicz, Anna kie dni aż do skończenia świata” (Mt
Bąkowska, Agata Dąbrowska, Małgorzata Goławska, Urszula Imienińska, Małgorzata
Rudzińska, Maciej Sabała 28,20). Przykładem takiej wspólnoty, któ-
Copyright © Zdjęcia i teksty stanowią własność MP oraz autorów, są chronione ra potrafiła pokonywać różne przeszkody,
prawem. są nasi czcigodni jubilaci, którzy w drugi
dzień dzień Świąt Wielkanocy dziękują

2 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017

Bogu za 25-, 40-, 50- i 60-lecie swego
małżeństwa. Oni znają historię swojego
życia, wiedzą, że nie zawsze było różo-
wo.
Również dla mnie ten rok jest ro-
kiem szczególnym – jubileuszowym.
Nie tylko z tej racji, że połowę kapłań-
stwa przeżyłem w komorowskiej parafii
(od 1996), ale również i z tej racji, że
na początku czerwca będę dziękował
Bogu za 40 lat kapłaństwa. Zosta-
łem powołany i posłany, aby nauczać,
chcieć prowadzić do Chrystusa – bu-
dować Kościół Chrystusowy, również
w tej parafii. Nie zawsze było łatwo
i przyjemnie. 5 czerwca 1977 r. w kate-
drze warszawskiej Stefan Kardynał Wy-
szyński wyświęcił 29 diakonów naszego
seminarium na kapłanów. Już po Mszy
Świętej, w zakrystii, kiedy szykowali-
śmy się do wspólnego pamiątkowego
zdjęcia, powiedział do nas: „Trzymajcie
się Maryi, Ona was ustrzeże”. I rze-
czywiście: nikt z naszego rocznika nie
porzucił kapłaństwa, ośmiu już zmarło,
a pozostali budują Kościół Chrystuso-
wy tam, gdzie ich posłał biskup. Jakie
jest to budowanie? To wie tylko Chry-
stus i wspólnota parafialna. „Poznacie
ich po ich owocach” (Mt 12,33).
Każdy z nas może mieć taki czy po-
dobny jubileusz. Zmusza on zawsze
do oceny swego życia, czy było ono
użyteczne dla drugiego człowieka.
Kiedyś, kiedy staniemy przed Stwórcą,
będziemy sądzeni właśnie z tej użytecz-
ności. „Cokolwiek uczyniłeś temu naj-
mniejszemu, to mnie to uczyniłeś” (Mt
25,21n).
Przed nami Święta Wielkanocne.
Zmartwychwstały Chrystus napełnia «Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i dotąd pozostajecie
nas radością i nadzieją. Jeszcze wszyst- w grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie poszli na zatracenie.»
ko przed nami. Możemy jeszcze wie- (1 Kor 15,17-18)
le zmienić na lepsze w naszym życiu Wielki Post w życiu każdego czło- wieku, w sakramencie pojednania,
i w życiu bliskich nam osób. On nam wieka może być porównany do okre- w małej, wiejskiej kapliczce i wielkiej
błogosławi i wspomaga, abyśmy z Jego su przedwiośnia. Po martwej zimie bazylice. Zmartwychwstały Jezus jest
pomocą budowali ten „mały” i ten wszystko budzi się do życia. z nami każdego dnia, udziela łaski,
„większy” kościół. Na ten czas radosne- Przed Wielkim Postem panował wspiera, uwalnia od grzechów, poma-
go budowania Kościoła Chrystusowe- okres przedpościa zwanego sie- ga nieść krzyż.
go składam całej rodzinie parafialnej demdziesiątnicą. Potem następował «Jak w Adamie wszyscy umierają
najlepsze życzenia świąteczne: ufności Wielki Post a po nim Wielkanoc – tak też w Chrystusie wszyscy będą
w Bożą pomoc, radości ze spotkań ro- zwycięstwo życia nad śmiercią. Po ożywieni.» Bo Chrystus jest życiem
dzinnych i przyjacielskich, spokojnych, raz pierwszy śmierć nie była końcem bez końca. Niech napełni pokojem
dobrych świąt. a stała się początkiem. Wyzwolenie nasze serca.
człowieka z grzechów zależało nie Wystarczy uwierzyć i ufać.
tylko od męczeńskiej śmierci Jezusa.
Zależało od Jego Zmartwychwstania.
Ludzie zostali wybawieni z grzechów.
Wierzący wiedzą, że Chrystusa moż- Agata Tomaszewska-
na spotkać wszędzie: w drugim czło- -Antoniewicz

MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 3

Słowo Boże
Słowo Boże

16 IV Dz 10,34.37-43 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnę-
Niedziela Zmartwychwstania Ps 118 trza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie,
Pańskiego Kol 3,1-4 leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu.
Kor 5,6-8 Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy
J 20,1-9 do grobu. Ujrzał i uwierzył.
17 IV Dz 2,14.22-33 A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do
Poniedziałek Wielkanocny Ps 16 Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich:
Mt 28,8-15 „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Gali-
lei, tam Mnie zobaczą”.
23 IV Dz 2,42-47 On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa
Niedziela Miłosierdzia Ps 118 Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa nie-
Bożego 1P 1,3-9 zniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane
J 20,19-31 dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą
dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
24 IV Uroczystość Św. Woj- Dz 1,3-8 Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym
ciecha biskupa i męczennika, Ps 126 świecie, zachowa je na życie wieczne.
głównego patrona Polski *) Flp 1,20-30
J 12,24-26
30 IV Dz 2,14.22-33 Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do
III Niedziela Wielkanocna Ps 16 wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał
1P 1,17-21 tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza,
Łk 24,13-35 poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach
odnosiło się do Niego.
3V Ap 11-19:12,1.3-6 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego
NMP Królowej Polski Jdt 13 miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do
Święto Konstytucji 3-Maja Kol 1,12-16 ucznia: „Oto Matka twoja”.
J 19,25-27
7V Dz 2,14.36-41 „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszy-
IV Niedziela Wielkanocna Ps 23 scy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie
1P 2,20-25 posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie,
J 10,1-10 będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko, lecz będą
uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych.
8 V Uroczystość Św. Stanisława, Dz 20,17-18.28-32.36 Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy
głównego patrona Polski Ps 100 prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to
Rz 8,31b-39 jest napisane: „Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają
J 10,11-16 nas za owce przeznaczone na rzeź”.
14 V Dz 6,1-7 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie
V Niedziela Wielkanocna Ps 33 także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od
1P 2,4-9 tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.
J 14,1-12
21 V Dz 8,5-8.14-17 Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś
VI Niedziela Wielkanocna Ps 66 Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę
1P 3,15-18 go miłował i objawię mu siebie.
J 14,15-21
28 V Dz 1,1-11 Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go
Wniebowstąpienie Pańskie Ps 47 im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował
Ef 1,17-23 do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli:
Mt-28,16-20 „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten
Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go
wstępującego do nieba”.
4 VI Dz 2,1-11 A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak
Niedziela Zesłania Ducha Ps 104 i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
Świętego Kor 12,3-7.12-13 „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpusz-
J 20,19,-23 czone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

*) przeniesiona z dnia 23 kwietnia

który wy. nictwem Apostołów i ich następców ścioła i może działać tylko w grani. tego zawsze będzie wydawał się. rzę w Jednego Boga…”) padają z na- szych ust te słowa: „Wierzę w jeden. munia św. i buduje swój Kościół. to najprościej Katolickiego. moralność chrześcijańska jest W Nowym Testamencie wszystkie te – jak ujmuje to św. Przez wszystkie dzie obecny Czynnik Boży i czynnik w kategoriach tego świata. 769). to rzeczywiście. mi. ki albo pogrzeb świecki? No nie. których głos dochodzi do jęcie Kyriake. 766). powiedzieć. w ogóle ma sens. turę. zwątpienia. tak to porównuje: „Jak Ewa została opisowi socjologa. To. powszechny i apostolski Ko. Kościoła był całkowity dar Chrystu. że To jest wyznanie wiary. Katechizm Kościoła jest mi po nic”. I Ko. ców sp. Tytułowe ślając się jako „Kościół”. tak Kościół narodził się z przebitego byłby tylko „Zrzeszeniem Wyznaw- cego pytania: A co to jest ten „Ko. a oni dalej i dalej. nie da się zamknąć a także w Jego losie. okre..4 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Po co mi Kościół? To pytanie może padać przy bar. obrazy nabierają nowego znaczenia ściół kontynuuje swoją pielgrzymkę cy. . Sobór Watykański II nas choćby przez mass media. A kiedy udzielę so. robi pochodzi od lickiego. Katechizm Kościoła Kato. uznaje się go – Jezusa. do Kościoła się nie cho. dla- ściół”. W chwilach kry.”. Zwołuje wokół Swo. co ucznio- na Pana Boga. nie powstał dzo wielu okazjach. pokolenia aż do nas. tolickiego. No chyba. co sprawują dla dużo bardziej prozaiczne – zwykłego używane w Starym Testamencie oddania chwały Bogu i własnego lenistwa czy spotkania się z odmową w języku greckim w odniesieniu do uświęcenia (przede wszystkim sa- zrobienia czegoś przez księdza. przez wybór Dwunastu z Piotrem obdarowanym już dobrami niebieski- nia… Wszystko jak z innej epoki… jako ich pierwszym z Nich. ściół”? żu” (por. sa dla naszego zbawienia. 771). Przede wszystkim dokonał tego . Tylko patrzenie na wo „Kościół” (ekklesia. Katechizm Kościoła Katolickiego. Ambroży duchowy zawsze będzie się wymykał Osoby Trójcy Świętej! Dlatego też. którzy uwierzyli w Chrystusa. której Głową jest Jezus. zgromadzenia ludu wybranego przed kramenty). Św. Do tego dnia kazuje. Augustyn – „Ko- niedzisiejsza. Jeżeli Church. Ciałem (por. od Kogo . na różny sposób opisuje Kościół. z o. a kontakt z Panem Bogiem naj. Po. dziedzictwo Apostołom. Najważniejszym aktem narodzin Z tej przyczyny Kościoła nie moż- święty. Został założony zysu wiary. stu oraz inni uczniowie uczestniczą I rzeczywiście. Pismo tylko w chwale nieba”. w posłaniu Chrystusa. no bo a my Jego członkami. – biskupów) zostało wzięte od Nie- cach swego upoważnienia. Kościoła Katolickiego. Przecież w te działania Chrystus przygotowuje ludzki (por. tak oni swo- przez najbliższych. „zwołanie”. obrażenia się dzenie ludu. znaczy: „ta. na ogół o charakterze przez i wokół Jezusa. Kirche. Pierwsza wspólnota tych. że to. w Jego władzy. wyłania się obraz przez fakt. szkiełku i oku em- żeby odpowiedzieć sobie na tytułowe utworzona z boku śpiącego Adama. Tak. nym Ciałem Chrystusa. z ludzkiej inicjatywy. Określa ono zgroma. 751). że Chrystus staje się „Gło. która uczy w konstytucji Lumen Gentium: do tego dodamy różne oskarżenia. Boga. przez o sensie istnienia Kościoła. W niej Bóg „zwołuje” swój im uczniom. Dlatego Pan w strukturę hierarchiczną i Mistycz- tak ślub bez całej tej kościelnej otocz. ale te wymaga. ślub. Ale bez tego wymiaru Kościół pytanie. lud. z greckiego Innymi słowy Kościół nie został Kościół przez pryzmat tego. serca Chrystusa. a więc Kościół jest i wspólnotą duchową. jak działają (pod kierow- ry przecież nie jest właścicielem Ko. że prowadzi do zbawienia i że A zatem: co to jest Kościół? Sło. jego Syna. ek-kalein – „wołać poza”) oznacza wymyślony przez księży. To nie jest opis socjologiczny. lebnego powrotu Pana. powątpiewających madzenia. Katechizm „Kościół osiągnie swoje wypełnienie że Kościół ze swoimi „magicznymi”. Jezusa. w chwili chwa- „sztywnymi” obrzędami nic nie prze. by dać mu wspólnotę (komunię) równocześnie: lepiej odczuwa się wśród ptaszków z Sobą samym. Mogą to być sytuacje religijnym. dokonane od raził się w ustanowieniu Eucharystii jest „nie z tej epoki”. pogrzeb… Wtedy Wspólnotą. a księża są tacy i owa. Jezus nadał swojej wspólnocie struk. Katechizm Kościoła Ka- odmawianym wyznaniu wiary („Wie. Na nas się jed- dalszych. jak On zostawił to pytanie może być też prowokowane za spadkobierczynię tamtego zgro. należy zacząć od następują. społecznością wyposażoną Kościół po coś jest potrzebny. od którego pochodzą nak nie skończy. bie takiej odpowiedzi. wśród prześladowań świata i pocie- prowokujący odpowiedź: „Kościół wą” tego Ludu. który umarł na krzy. lud ze wszystkich krańców ziemi. Kościół jest po czę. 753). Dwuna. który jest więc Jego szeń Boga” (por. pirysty. któ. ko. należy do Pana” (por. Bo jego wymiar razu po uznaniu istnienia Trzeciej i śmierci na krzyżu. że nie ma się nic z Nim Z racji na to swoje pochodzenie wspólnego.zgromadzeniem widzialnym w lesie. co Kościół. bez żadnej gwarancji. Dlatego też w Kościele zawsze bę- ści z innej epoki. że chrzest.o.Kościołem ziemskim i Kościołem niecznie w Kościele. na zamknąć do ram tego świata. św. albo i naj. Innymi słowy Bóg „zwołuje” swój i swój charakter Kościół jest zatem dzi. Jest to pojęcie często wie głoszą (nauka). . Bogiem.

i który stopniowo pouczał. doskonały. że to znaczy Nowy Testament. przykład jest oczywiście bardzo nie- Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie po. który jest Jego Ciałem. wspólne pływanie kajakami czy ktokolwiek się Go lęka i postępuje poszczególnym gałązkom. bo Bóg sam musiał mali od Pana Jezusa Apostołowie. ale Bóg. Chry. co daje życie dzin. czyniłby to tylko na własną rękę. Ten sprawiedliwie. to musimy mieć niewidzialną. to nigdy nie wzajemnej między nimi więzi. wi. który nam o sobie I tu również ukazuje się niesamo- krzewem winnym. a Ja w nim” (J 6. Jeżeli być zawarte w Chrystusie. w swo. co mu się podoba. by robić to razem. która Jego zaproszenie. z Jego własne. jest naszyjnik. a przez I to właśnie mam dzięki Kościoło. ale mieć skupami. wymarzonym prezentem czyjejś żony stus ustanowił to Nowe Przymierze. która dziankę. Wspólne oddawa- wspólnota. tych. Bo to samo. w śmierć. które jest prawdziwie. to albo będzie spór. Trzecie więzy to sukcesja apostol- czonym ze swoim Mistrzem. 815). z którym zawarł przymierze się na ziemi także przez widzialne wezwani do tego. jest oczekiwać jedności od podzielo.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 5 się wziął i do Kogo się odnosi. wewnętrznie złą. jako jeden Kościół posiada więc i rozdziela łaskę komunii między Nim i tymi. jeden opis tych cech (jedno wyznanie do walki z grzechem. to naszym jedno” (Sobór Watykański II.wspólne celebrowanie kultu Bo.14). Jeżeli w rodzinie ist. Jesteśmy izraelski. pójdą za Nim: „Wytrwajcie we Mnie. Ludzki umysł jest Oni przekazali swoim następcom. to sukcesja strzeże braterskiej zgody naszyjnik i kropka. który nie wedle ciała. jest biała.wyznanie jednej wiary otrzymanej jak pragnie być czczony – słyszymy towanie i jako typ owego przymierza od Apostołów. 9). gwa. który by Go pozna. sakramentów to znaki i narzędzia. trage- su w tym artykule Wspólnota nie jest li ściana jest biała. Wszystkie inne są kło.17-20) wyposażyć dom. A gorzej być nie może. wicie ważne zadanie Kościoła. Trudno sakramenty – widzialne znaki niewi- do swojego życia (por. w Kościele. które otrzy- połączonych ze sobą komórek. ska. Nie błądzę po omacku. mąż zrobi równie wspaniałą niespo- jej krwi. którym moje Ciało i Krew moją pije. czyli pie- tylko grupą sympatyków. Wszystko więzy komunii (wspólnoty): Co więcej. w nas tłoczy. tucja Lumen Gentium. On nas uświęca. że to czynimy. tak samo jest w nami w Ko. Dlatego wypada teraz przyj. a oni swoim… i tak do naszych cza- utrzymać się przy życiu bez żyjącego Po to mam Kościół. tak zintegrowanym. po bezdrożach niewiedzy. wyznawać Boga. bym nie odkrył.56). a wyraża modzielnie. by nie pochodzić sów. jedne poglądy. On sam nam pokazał. Bez tej Wspólnoty swoim i naszym ciałem: „Kto spożywa inaczej: skoro Bóg ma pewne cechy nie miałbym soków z Pnia. jak On lubi. nie odpowiemy na uczynić z nich lud. Tak jak w krzewie gałązki nie mogą za słaby wobec Boga i jego Tajemnicy. Życie Chrystuso- Jak pokazują to Ewangelie. czyńcie na moją pamiątkę”. Bez tej (J 15. Jezus mówi o jeszcze głębszej praca. lecz ścioła? Pismo święte powiada: „Na to będziemy ludem. Jezusa. przede wszystkim sakramen. przynosząc jej róże. Można to też pokazać tak. wy – latoroślami” opowiedział przez proroków i świę. podobało się jednak trwają one w jednym pniu.sukcesję apostolską za pośred. nie muszę uświęcania (sprawowania kultu) na ciało albo krzew. a nie wyschli.. to tylko opis. szatanem. to jednak wydarzyło się jako przygo. prostą. rzeć się temu. Katechizm Ko. nasze życie duchowe zamieniłoby się o mnie w Jego oczach i o moim szczę- rantuje prawdziwość patrzenia. a więc organizm odkrywać – choć części rzeczy i tak i kierowania Wspólnotą. Innymi słowy. Ale nigdy zgodna współ.4-5). jest więzią doskonałości” (Kol 3. nieją różne poglądy na to. a przez to nie miałbym sił Mnie. przez to. gdzieś w lesie. jasną informację o Bogu. Jeżeli Bóg sam lecz dzięki Duchowi zróść się miał w rodziny Bożej (por. w swojej radości (Łk 10. Jeże. że dia i wieczne nieszczęście. Przyjrzyjmy się tym trzem więzom. To nie my jesteśmy ich a Ja będę trwał w was. co sprawia. którzy lud. sprawia. Co więcej. ściu na wieki (zbawieniu). Kościoła. to ciężko twierdzić. („zwołał”) nas jako lud. byśmy żyli. o sobie powiedzieć. Ja jestem źródłem.. a w najpełniejszy sposób przez Wspólnoty nie oddałbym Bogu czci niczą i rzeczywistą komunię między Swojego Syna. Bez żyjącego Pnia. że przypomi. ma sens. dzialnej łaski. . Jeżeli mamy razem. od po.16-20).. określił.. . jaciół. słowa „to nowego i doskonałego.28. Tych następców nazywamy bi- pnia. kołem przy. to istnieje tylko jest Jezus. Ciężko byłoby być w jednej ściele. ścioła Katolickiego. ale skoro Bóg ustanowił jedynczo. wiary). neralnie rzecz ujmując: klęska. Wręcz przeciwnie: jest czymś kłamstwem. Ma być i pogan lud. Tym sa. wspólnocie bez jednego przewodnika . Mk 1.10-17). żego. jak należy pośrednictwem których Duch Świę- słaniu. we rozlewa się na wierzących przez czątku Jezus włączył swoich uczniów Pierwszy to jedna wiara. ty rozlewa łaskę Chrystusa-Głowy i w swoich cierpieniach (Łk 22. Lud Boga. za 13. z wykluczeniem wszelkiej Jakie są zatem więzy jedności Ko. konsty. albo paraliż. Trochę tak go ustanowienia: „W każdym czasie Jest to też pytanie o więzi jedności jak każde wspólne świętowanie uro- i w każdym narodzie miły jest Bogu.. zadaniem jest tak czynić. nie czci Bogu jednoczy. siedem objawił im tajemnicę Królestwa (Mt nej wspólnoty. trwa we i czegoś od nas chce. dał im udział w swoim po. Ge- mym opisywana już od dłuższego cza. sa- Przeto wybrał sobie Bóg na lud naród To najprostsza odpowiedź. że inne wspólne zainteresowanie. które miało . że tkwi- Tym samym Kościół powstał jako my w tym Pniu i jakie soki ten Pień Drugi to więzy. przecież w każdej Mszy św. 30). tów. czyli to prawo do nauczania. wszystko przyobleczcie miłość. to również między sobą. I kropka. jeżeli każdy z nas wał w prawdzie i zbożnie Mu służył. powołując spośród Żydów nictwem sakramentu święceń.. Zapowiada także tajem.

Widzę. często do księży i kilku uroczystości Ratunkowego. Wspomnienie w zakłopotanie. kto ruszy w drogę. a za wa. Tak samo życie nadprzyrodzone. że nie mogliby więc nych widzialnych znaków łączności spór. nie szanujcie diakonów jak przykazania rzeczy oraz pragnie. kiedy ten czynnik zawo. Tym W „Dziennikach” znalazłam wy- miając. Nie brak było w historii Kościoła jako konieczny. z Bogiem i samym sobą. Ciężko obronić w wymiarze całego Kościoła (papież) twierdzenie. jaką jaśnienie. To wszyst. Tylko przejście drogą Wyjaśnienie jest proste. prędzej czy później za. przed mo. może doprowadzić do celu. odda- innego. I Komunia św. wszystkim życie. kiej”. nia i błędy. kto jej strzeże Boga – przytulenie w sakramentach. ale jestem razem z innymi. znanej ściół”. się z wcześniej ogłoszonych prawd nie może. chroni przed błędami w doktrynie. samo jak w swoich postawach religij- Być może każdy szuka czego innego Przewodnia kwestia tego numeru: Tak sobie rozmyślałam. ostro le- Zapewne zależy to od wieku. nie do końca sobie uświada.6 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 – wycieczka górska z dziesięcioma nania. że X. sprawować sakramenty. co Bogu milsze. ALE MY to bycie z innymi musi się jakoś wy- biskupa”. to znaczy. zamiast odległości od gdzie się Boga chwali w sposób. udzielać. na które trudno o gładką i łatwą temu przez Czytelnika „Dzienników” jarzyło się z kwestią „Po co nam Ko- odpowiedź i może nie zawsze warto jej Marii Dąbrowskiej. Nie obraziłem się. którego obecność zo. wymaga to zejścia i owiec. nigdy się o Bogu i człowiekowi? drogą. Idąc dalej tym tropem. niż trwać i działać we Wspól- pisze: „Wszyscy idźcie za biskupem snych wyobrażeń” Boga nieznanego. wielu zdaje się o tym zapominać. BARTOSZ SKAWIŃSKI ko nie dzieje się tylko z Bożego usta. które deformują w nich inny pomysł. jak w nim wytrwać (por. gdy Staś lasu. leżność) bez bycia duchem (zaanga. a nawet więcej: nie trzeba wycofywać żowanej obecności) zbawienia dać i wybrać to. W końcu jeżeli wiara jest Ale ten. że stała się męża przez wiele lat w konkubina- nas dzień codzienny. żyjąca po śmierci doświadczeń. ale bliskiego. rozumienie Kościoła sprowadzanego Górskiego Ochotniczego Pogotowia stała nam obiecana przez Jezusa. jaki łowi. którzy wie. dząc. by wszyscy ludzie poszedłem do wspomnianego lasu. Przez pewien czas był to jej nie- „Po co nam Kościół?” może wprawić Kaleta przyniósł mi do poczytania mal codzienny rytuał. że Kościół założony został przez ciężko jest obronić twierdzenie. Pewność zbawienia grzeb). wicująca za młodu. strzygać wątpliwości uczniów co do prawdy o Bogu? Bez sukcesji byłaby Kościół uznaje. Katechizm Ko. Niech nikt w sprawach doty. Św. Bo jeżeli w Niej je- jak Jezus Chrystus za Ojcem. Stąd braki w jedności. Jak to się jednak stało. Zamiast wątpli. i po- sprawować kult miły Bogu. która opowiadała trzeby? imi oknami. 846). czyli diecezji. tchnienie i wszystkie na Jego głos. kto za tym nych ludzie ukazują także ogranicze- przewodnikami. dlaczego pisarka. kierującą się na spacer do się w pewnym czasie za prawem ko- . Jest jeszcze Ktoś. o której sam Jezus przypadków. Bycie tylko z kanapy fizycznie (by pójść na zgro- nie. zostali zbawieni (por. obrządku religii rzymsko-katolic- nie wkraczać w nie bez wyraźnej po. że przypomniała mi. Dawać zostać zbawieni ludzie. i Kościoła lokalnego. Ponieważ czących Kościoła nie robi niczego bez ścioła Katolickiego. Oczywiście. kto roz. rozstrzygnąć bie uświadomić. bardzo osobistych dzisiaj. Być może każdy szuka czego mi dotąd jedynie z fragmentów. mimo to nie chcieli. kto miałby w życiu (chrzest. w testamencie o „pochówek wedle sfer ludzkiego „ja”. z których każdy ma wszystkim stoi. większą. kę”. Zawsze dotyka naszą krajanką. Boże. Ona – ta. kiem wzdłuż ul. gwarantuje. kłót. A zatem nie można być milszym anarchia. że pisarka za. On sam wskazał. razić. by bądź przystąpić do niego. jakie pragnienia nim kierują. – prosta droga. Co więcej. bagażu dumą napawało nas. Oczywiście. ścioła Katolickiego. tak samo deformują one mieni się w zadanie ratunkowe dla Duch Święty. Lekturze. dlatego spotykam się w jakimś wości – pewność. ciałem w Kościele (formalna przyna. Boga za pośrednictwem Chrystusa Boga lepiej chwalę w lesie niż na ny. bądź też mówi: „to czyńcie na Moją pamiąt- dził zarówno po stronie pasterzy. Uczcie Jego Syna. wróciła do Kościoła i poprosiła najintymniejszych. że czynnik ludzki zawsze jest zawod. Bogu. JUŻ TO MAMY. jej drobną sylwetkę podążają. 843). wspiera. że inne religie po. zamiast błądzenia miejscu (kościół przez małe „k”). wać z własnych wizji. to teraz ten lud rozejdzie się bez żad- Jest komu wyjaśnić. czym atakuje mieszkała w Komorowie. I tak nowienia i naszego ludzkiego wyko. Sportowej. że skoro Bóg zwołał lud. Jedność. nocie Kościoła. Może więc lepiej cą ulicą Kraszewskiego i wolnym kro. to samo na nią wejście nic nie nie zawiedzie. Sądzę. jakby to było cie. Kogoś. Katechizm Ko. I to właśnie mam dzięki Kościo. Ignacy Antiocheński szukują „po omacku i wśród ciele. madzenie) i mentalnie (by zrezygno- że mimo wszystko Kościół trwa nadal. To obraz Boży. że odpowiedziałem szymi kapłanami jak za Apostołami. od tego. ponieważ to On daje stem. Pytanie należy do komplet wydanych dwadzieścia lat o wybitnej autorce jakoś samo sko- tych. łam się z wielką przyjemnością. co sam Bóg przekazał). należy so. rozłamy. kto kieruje.

co innego – stojącym dobroć”. Nie tylko na macie czy bież. ducho. dlatego też w wielu przypadkach są cownikiem Katolickiego Uniwer. cjonują w swoim środowisku. że pisarka mocno na ziemi. czasami jeszcze ktoś rzuci im uszczy- niepełnosprawnych znacząco różni się go tak się stało”. fesjonalnym. pytanie: jak żyć i wychowywać dzieci. poruszają się samochodem. Choć ze świadomością. pracuję w In. Wielkiejnocy – zapraszam do po. mu. sługują się innym sprzętem. gdyby poddał się psychicznie. różnica polega na tym. zdecydowanie uboższe duchowo. z masonerii (choć sama nienależąca ją fragmenty encykliki „Pacem in ter. Ona nia 1963. Są mocni wewnętrz. że Nie wiem. I nie żałuję tego”. że człowiekowi nie wolno robić mego narodu. dząc się jako niepełnosprawni. Zdecydowana większość dziny samego Boga. (31 maja) zapisała: „Dziś rano zdoby. dostrzegając w nim uosobienie nasz Kościół jest. ris” i nazywa jej wydanie „wstrząsają. nękana wątpliwościami. Patriotę utwierdzi w przekonaniu. że o prawo do pogrzebu z kapłanem. Teraz wspomi. nam. Jak pisarka poszukiwała Pana w tej rozmowie znalazła. pokornym hołdem dla unikającej zwierzeń intymnych. Witoldem Jano. ne. ale i pokonywać ich otwarcie na Boga prowadzące do trudności życiowe. Widzę jednak. a inni nie. zaplecze organi. nawet lękiem Dąbrowska. a jednak szukającym czegoś szukała u duchownego i to coś sensu życia. cym wydarzeniem”. osobami niepełnosprawnymi czy ro. Wy. Co to było? Tak myślę. kanonika Józefa istnieje siła spajająca. ję. Nie. że prostej odpowiedzi na tak posta- nownego spotkania z adwentowym wo. a zapewne ŻANETA SEMPRICH-FOROWICZ Bliski Bóg Czas adwentu przeżywaliśmy kilka od innych duszpasterstw? było przyczyną takiego nieszczęścia. ale i w życiu żaden człowiek nie osób niepełnosprawnych wcześniej innej atmosferze – atmosferze świąt doszedłby do sukcesów sportowych. wszystkiego tego. wybu- ski duszpasterskiej nad nimi. miesięcy temu. dlaczego jedni są w pełni sprawni. Konferen. Krótko potem Dorosłemu pomoże odpowiedzieć na Dąbrowska akcentuje w dzienni. leczni. mają podobne problemy. co pozwala im osiągać nie tylko sowna odpowiedź jest w Bogu. funk- sportowcami. go proboszcza. żyć mistycznych. Stąd chą. Osoby pełnosprawne nie zma- Ksiądz powiedzieć kilka słów o sobie? sprawnych jest sportem w pełni pro. umacniająca obrzędów katolickich. nie. wyniki sportowe. które piętrzą się przemyśleń na tematy egzystencjal- Agata Dąbrowska: Czy mógłby przed nimi. Jedno zwraca się ku ziemskiej instytucji księdza proboszcza. sytetu Lubelskiego. nie ulega wątpliwości: cieszę się. Obecnie sport niepełno. w których się Jakóbczyka. Witold Janocha: Jestem pra. Tak Sfera duchowa jest o tyle waż. że Czy duszpasterstwo sportowców niepełnosprawności.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 7 biet do aborcji. ks. spotkania pokrzepiona. że istnieje dobro i zło. że Jemu służącej i czerpie z niej nadzie. córkę. Dziś w zupełnie ni. Co inne- pamięci Jana XXIII. przy. a te sugerowały wała się myślą papieża Jana XXIII. dowali dom dostosowany do swoich więc niepełnosprawność jest moim na. gdzie wymagany jest szają się na wózkach – mają piękną cja Episkopatu Polski powierzyła codzienny trening. bo uwierzyła w teorie W tym czasie rzeczywiście fascyno. żeństwem a małżeństwami osób peł- sieli zmierzyć się z pytaniem o sens nosprawnych – może poza tym. W swoim środowisku . gdzie wszystko podporząd. wione pytania nie ma. gają się z tego rodzaju problemami. Po co więc nam Kościół? Potrzeb- – poruszająca się w kręgu przyjaciół godnikiem „Le Monde” poruszające ny jest dziecku – by dowiedziało się. z pewnością nie chodzi jej ładu i pogody ducha. wyczynowy. Tam cytuje za francuskim ty. Jako dziewczynka znałam że niekoniecznie mam rację. z utęsknieniem wy. zobowiązując do tro. tematem wiodącym w obszarze na. realizują się jak każda rodzi- mi pieczę nad niepełnosprawnymi zacyjne. – aby uczył się między nimi wybierać. ks. jak i pracy duszpasterskiej. wyszła ze neomaltuzjańskie. stając się potrzeb. czy później dochodzi do wniosku. Poza tym jest to sport Znam małżeństwo – obydwoje poru- z Niepełnosprawnością. dla tysiącletniej tradycji znanie to. Naukowcom musi przypomi- wychowałam. Katedry Integracji Społecznej Osób wodnictwo. o to „dlacze. a jedyna sen- rekolekcjonistą. „dlaczego ja”. fizycznie. Wielu spośród nich oczywiście tak. Boga? Nie wiem. że sportowcy niepełnosprawni po. kowane jest uprawianej dyscyplinie. Oznacza. jąć należy jako wielki komplement dla go daje on osobom skłonnym do prze- co nikt: ożywił i zmobilizował ludzką sędziwego już wówczas komorowskie. pełnię funkcję kierownika czy zasadach regulujących współza. na. ks. patrując śniegu i oczekując na naro. w ustach pisarki jak ognia nać. który potrafił to. że oni wszyscy kiedyś. Nie widzę różnicy między tym mał- ukowym. łam się wreszcie na wizytę u tutejsze. zabijanie nienarodzonych ze strachu o czym pisała w dzienniku z 20 kwiet- przed przeludnieniem świata. naród. co pliwą uwagę. co potrafi. Sportowcy to ludzie bardzo wa. Młodziankowi do wolnomularstwa). że ligijny… jest hołdem dla piękności go proboszcza. Nie wątpię. czasem stytucie Nauk o Rodzinie i Pracy występują różnice w dyscyplinach Czy niepełnosprawni są szczęśliwi? Socjalnej. ku z 13 czerwca 1963: „Pogrzeb re.

po. Pa- miętajmy. XX wieku zaczęło się coś zmieniać w Polsce w stosunku do osób niepełnosprawnych. że się urodził niewidomym – on czy uśmiechów. Pytanie o sens cierpienia. roszczeniowe itd. ale W tym domu jest pełnia życia i szczę. tamy opis wydarzenia. gdy pochylamy ce. Ile dobra znika łem. jest to skutek ludzkiej niewier- ności i grzechu pierworodne- go. aby poczuli się rzeczywiście wolnymi ludź- mi: wolnymi od uprzedzeń. ale uczy życia na wiedzi. Jana czy. pretensji. Ucznio. Jed- nak zawsze kiedy porównuje się choćby dostępność szkół. niewidomego od urodzenia. Jaki jest sens niepełnospraw- ności z chrześcijańskiego punk- tu widzenia? Bóg stworzył człowieka jako pełnosprawnego i pragnie jego dobra. potężne działanie sprawcze. zafałszowana wizja jakiejś rzeczywistości – doty- czy to również obrazu osób niepełnosprawnych. Wyobraźmy sobie świat W ośrodku dla niepełnospraw. wie pytają: „Rabbi. aby się na pienie jest zawsze indywidualne. człowiek podejmuje cierpienie z Je. wtedy ze świata? Ile wrażliwości? Ile Jego żona jest osobą niedowidzącą. osoby niepełno- sprawne są w gorszej sytuacji. cho- nych. ani rodzice się nad drugim człowiekiem? Cier- ma zgorzknienia. moc Boża ma kazując. kto zgrzeszył. na to. Jezus odpowiada: niejszego bicia serca. że niepełnosprawność nie na które od dawna szukamy odpo. jest pytaniem. w którym kiedyś posługiwa. jego. Krzyż jest zawsze czymś niepożądanym. że dopiero od lat 90. ale [stało się tak]. daje piękne owoce. Faktem jest. Zaczę- to dostosowywać otoczenie. pragnie. bardzo dużo zmienić w człowieku nowo. moc- mają dwoje dzieci: jedno niewidzą. wprowadzać ułatwienia. że stereotyp to zre- dukowana.8 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 robią dobrą robotę edukacyjną. Osoby pełnosprawne muszą pozwolić niepełnosprawnym na rozkwit. Kiedy wyzwala mnóstwo dobra. zawodu. niepełnosprawności. jego rodzice?”. drugie niedowidzące. nim objawiły sprawy Boże”. pracował niewidomy masażysta. uczelni wyższych. aby ludzie byli szczęśliwi. Wielu postrzega ich jako osoby smutne. gestów pomocy. Niestety w naszym społe- czeństwie istnieją jeszcze ste- reotypy na temat osób niepeł- nosprawnych. przyprowadzono do Pana Jezusa bez osób niepełnosprawnych. dyskryminacji. w którym i otoczeniu. . ograniczeń w dostępie do różnego rodzaju dóbr. zusem Chrystusem. rych. Bóg nie stworzył cierpienia i krzyża. może jest końcem życia. z których każdy ma pra- wo korzystać – a to z pewno- ścią przyczyni się do poczucia szczęścia tych osób. W Ewangelii św. które wy- ście – jestem o tym przekonany. bez cierpienia. dostęp do miejsc pracy. Tam nie „Ani on nie zgrzeszył. zgorzk- niałe.

ze świadomo- Jest to tajemnica Boga. rię na swój pogrzeb. „Fiat” – niech mi się stanie. To zdanie czywistością. tłumu. który zamyka aby się modlili i sam dużo się modlił. czę Jezusa”. W liturgii Kościoła zarówno ad. Serce człowie. który oskarżał Jezusa. że mąż ją kocha. Być może językami?”. notą wspólnot. jeżeli nie wszyscy rozumieją. który umył ręce. tematem. czuwania. mam świa. Kardynał Tagle jest nazy- le dobra. jest dość usłyszeć wyznania miłości. Jakie lektury poleciłby Ksiądz na niebo. odkrycia Go we kompromis. Bóg zna nasze potrzeby.. Ileż beatyfikacyjny na poziomie diece- naszej miłości. Adwent – radość oczekiwania na się na bliźnich. zaczął Niepełnosprawność. który został uzdrowiony. tek drogi. dzo potrzebne. są wspólnoty charyzmatyczne. ale tak. fałszywym świad- potrzebne do zbawienia. gdy swojej drodze spotkał Jezus.. go na duchowe przestrzenie. działania. na którego czekano od tysiącle. istą. ale niech ich to pobudza do okres wielkanocny? kolwiek znaki działał. myślenia. spotyka Boga. może wnieść wie. jakim jest zdziwieni. Parafia powinna być wspól. lidarności. że przyszedł zji. Jezus cokolwiek czyni i jakie. zna serce człowieka i wie. Jacques był młodym Francuzem. napisał książkę „Ludzie Wielkiej cel. gdzie żalach opłakuję Jego mękę i śmierć. czowany. oczekiwania. odnajdzie spokój i bezpieczeństwo Adwent i Wielki Post – różny na. aby uwielbienia Jezusa. prowadzony jest jego proces prosimy. i zaczynam je coraz bardziej odkry. Autorem jest Jacques go potrzebujemy. nadziei. który poprowadzi biorę z Jezusem krzyż. to Maryja mówiąca z pokorą Fesch. który nie wspólnocie. ale potrzebuje tą. ścią. kiem. w gorzkich przed egzekucją. aby wzrastała. Ten. w głęboką refleksję nad moim życiem. Inną lekturą. w którym odnajdujemy rów- Ci się stanie według Twojej wiary”. odkrywania nowych form tem. Jakże bieńcem. gdyż sło. W Wielkim Poście czujemy ów cię. ale ta sama historia zbawienia. która staje się dla mnie nadzieją… Charyzmaty nie są dziś popularnym Jak dobrze przeżyć Wielki Post? ROZMAWIAŁA: AGATA DĄBROWSKA . przebi. że nie wać. w czasie zorganizowanego wraz z ko- ka oddane Bogu jest sercem szczę. went. wszyscy przychodzący do Jezusa zo. Przeżyć dobrze drodze choroby i cierpienia. może będzie to począ. ale pragnie naszego serca. o który powinniśmy Boga prosić. so- jest rozmową z Przyjacielem. któ- radością. których chciał. który się wy- zostać zbawionym. Jezus że duchowo. Wielki Post to poszukiwa- ale jest ona warunkiem nieodzow. przychodzi. to drożdże dla wspólnoty i moja refleksja. przybity do krzyża. gotowania. Nawet stoję. domość. do Jerozolimy pośród wiwatującego którzy mieli głęboką wiarę: „Niech noty charyzmatyczne są nam bar. dzialnych liderów. wolnym. wprawdzie bardziej wie. Wielki Post to odnaleźć siebie. strój. Tak. Chrystus i został skazany na karę śmierci. który jest obciążony rą wykonano w 1957 roku. która ogarnia całość to Jego bok. a temu. choroba są rze. w nabożeństwie drogi krzyżowej sać dziennik i zakończył go godzinę ki. Bardzo dziękuję za rozmowę! mimo choroby. cze.. to ry Pisma Świętego wiemy. musimy mieć w perspektywie osta. to tylko po to. Jeżeli taka wspólnota jest Kardynał Luis Antonio Tagle aby człowiek osiągnął ten ostateczny dobrze pokierowana i ma odpowie. rutyna. Postu? nowi dla człowieka wartość wielowy- Modlitwa jest uwielbieniem Pana. to także droga krzyżowa Nie jesteśmy w stanie ocenić skali Świętego. – jak w małżeństwie. co mu jest wy tam robicie? czym jest modlitwa Marią z Betanii. jak i Wielki Post to czas przy.. parafialnej. mnij na mnie…”. Wkrada się marazm. Jednak w celi więziennej. gdzie został namaszczony przez Ma- stali przez Niego uzdrawiani. które na nym. ci. wołaniem o Emmanuela. Był ate- ale poprzez naszą modlitwę pragnie także moimi grzechami. tych skostnienie. krzyczeć: „Boże. wany filipińskim Karolem Wojtyłą. to Jego wjazd uzdrowił tych. zanim Go o to po. Z lektu. Piotrem. towarzyszenie Jezusowi do Betanii. niż prosimy. Dlaczego więc tak często modlimy W dobie globalizacji. modlitwy. Piła- człowiek. miarową: to wspólnota miłości. czym nie siebie pośród tych osób. że to dla mnie został ubi. świata pogrążonego w grzechu Ada. przepełnionym żar odpowiedzialności: tak. a może łotrem został uzdrowiony. Bóg wie. indywiduali- się o uzdrowienie – przecież skoro Bóg Czym różni się adwent od Wielkiego zmu. po której stronie ludzkiej wiary ani zaufania do Boga. aby Jezus mógł nas uzdrowić. Wielki Post to nasza droga z Pa- a inni nie? Mam za sobą 26 lat kapłaństwa nem do Jerozolimy. idąc na zgniły potrzebował tego uzdrowienia. Niech ludzie będą teczny cel naszego życia. być może łatwiej Uważam. Jezus zachęcał uczniów. może nawet zaniepoko. który na czas Wielkiego Postu. legami napadu zastrzelił policjanta śliwym. miesiące przed egzekucją zaczął pi- Kto potrafi wyzwolić się z tej pułap. Nocy”. co jest kresem tej drogi. parł swojego Mistrza. bierze krzyż. oddania całego siebie w tym czasie radości. materializmu wspólnota sta- wie. umierać nie tylko fizycznie. Nasze parafie zaczynają ob. To ferment Ducha nież siebie. żywając bardzo trudne chwile. by rozproszyć mroki trudna książka „Za 5 godzin zoba- wa są emanacją serca. Oblu. ma. jeni. pomóż!”. Zawsze tyczne. Dwa ludzkiego życia. że w większości parafii na krzyżu obok i wołam: „Jezu wspo- będzie osiągnąć życie wieczne na powinny istnieć grupy charyzma. Jest to charyzmat. dlatego wspól. Radość przemienia się otworzyło go na łaskę Pana. ubogim jest człowiek.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 9 Dlaczego jedni zostają uzdrowieni. prze- dać nam o wiele więcej. to od- Z drugiej strony Bóg najlepiej wierni będą pytać: „co to jest? co powiedź na pytanie: „kim jestem?”. Może przykład: w małżeństwie żona przyjście Pana przesycona tęskno. myślenia.

który jest Mi. Franciszek tak pisze: „Małżonkowie. kto czyta te słowa. ponieważ nie może ani też nie siebie. wybaczeniem z rozwojem modlitwy człowiek coraz i bardzo dojrzała. szego życia duchowego. Jest pozna- prawdą. nych władz człowieka. swojej sytuacji wobec Stwór- Ktoś. Jej łaskawa jest. który udaje. modlitwa polegająca na wołaniu do ści! Jest to droga trudna i wyboista. częścią. uniedogodnień „O miłości w rodzinie” ojciec święty i wyzwań. władze to umysł i wola. które odnosi się do na- jest i jak potrafi ze swoimi ograni. wobec Boga. moich potrzeb. i doczesna. niedoskonała. cę. nie w pełni podlega naszej woli. nie możemy jej w pełni kontrolować. sta. Na początek naszej wędrówki chowują milczenie. Tam będzie pełnia ra. już Boga. Aby moja miłość do drugiego Jego Majestatem. pokłada nadzieję. że jest osiągalna czeń umiłowanej osoby”. kto umieszcza te sła. co chcę. nia właściwego obrazu siebie. czyli poznanie władz dości. Dzisiaj chciałabym zaprosić Cię Pana do swojego życia. Świę- sa wspólnej wędrówki po ścieżkach pony: „Gdzie Bóg jest na pierwszym ta Teresa z Avila mówi wyraźnie. głębiej uświadamia sobie tę prawdę. głównie wyobraźnia i rozum jako sie- nie zewnętrzny gest. nie wystarczy włożyć samego Boga była w pełni dojrzała. uzmysłowi mi to w jakiś spo. bych drugiej osoby. nie cieszy się czymś znacznie więcej. ku spotkaniu z naszym Bo. Nie lekceważy wymarzony cel. Znać siebie to nie unosi się gniewem. sta. że: też naiwność człowieka. Jest to poznawanie sób. Nie wystarczy giem w niebie. relacji nie jest jej całością. Ksiądz dr Włodzimierz Cyran po- wysiłek jest wart nagrody. jak również do ogrom swojej nicości. ko tym. W każdym przypadku za. chologiczne. ale jest to głębia Sfera ducha jest spokojniejsza. jak to będzie. bo głębiej poznaje łością. który prowadzi do lepszego pozna- do rozpoczęcia w towarzystwie Jezu. Jeśli więc wymagam zbyt Bóg. że jest poznawaniem aktywności róż- wszyscy jesteśmy złożoną mieszani. Miłość idealną. Można Psychologiczne poznanie siebie nie szuka swego. tak. tam wszystko jest na swoim że poznanie siebie zawsze musi to- świętości. że nie widzi trudności i punktów sła. mojego nie unosi się pychą. swojej nicości. Augustyn z Hip. by grać rolę istoty boskiej cy. W Posynodalnej Adhortacji Apo. Ta dojrzała Miłość i potrafi zamilczeć w obliczu ograni.4-7) z postawy wewnętrznej. że jest On Wspa- . piękna je z niedoskonałością. na której będziemy spotyka. miejscu”. ale także i własnej godności. naszego życia. ku święto. Kocha mnie takim. że jego miłość jest niem naszej relacji z Bogiem i nie wszystkiemu wierzy. lecz muszę – wkraczając na ścieżkę Mi- należy na sam początek zaprosić łości – podjąć trud pracy nad sobą. Nieprzyjemny fakt w danej „ja”. Nie jest to na. aby go Drugie poznanie jest poznaniem lecz współweseli się z docenić. Jego godności. Z tego sa- z niesprawiedliwości. zatem zaakceptować z prostotą. ale ograniczona Najpierw poznajemy. aby nie zniszczyć psychicznych. a nie tylko jego słabości Najpierw chodzi o poznanie psy- Ojca w niebie. spojrzenia tego. możemy przeczytać. Natomiast by osiągnąć ten człowieka. Wraz ną. stolskiej AMORIS LAETITIA nie i pogłębianie znajomości siebie. umieć rozróżniać i dostrzegać. a ujarzmić może ją tylko Bóg. Strefa psychiki. Do Jej realizacji za. duszy.10 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Wędrówka szlakiem Prawdziwej Miłości Witaj Drogi Czytelniku! wiele wysiłku i trudu własnego. jeśli nie towarzyszy jej pozna- Droga. Boga. że jest dotyczy już sfery psychiki czy władz we wszystkim fałszywa czy też że nie jest rzeczywi. kim jest wszystko przetrzyma”. Tak. może zgodzi się. jego obrazu. Umysł jest bości i błędy w szerszym kontekście. Jego tajemni- i bardzo realna. mego powodu nie wymagam. jaką jest rają się pokazać dobrą stronę współ. znanie dzieli na trzy dziedziny: życie wieczne. Drugi jest nie tyl. wewnętrzną władzą poddaną woli: Miłość nie zazdrości. Tak. które prowadzą ku miejscu. nie dopuszcza się bezwstydu. Wszystko znosi. gdyż ten cały mówią dobrze jedno o drugim. życie w domu naszego małżonka. Pamięta. a wręcz nieosiągal. Jest dzieje we mnie i czego pragnę. warzyszyć modlitwie. „Miłość cierpliwa jest. do świata. kim ja jestem i kim ja jestem wiele. ną światła i cienia. nie oznacza. na zapas. osoby. to jest zapraszam Cię na ścieżkę Miłości. że jest to przepis na albo żeby być na usługach wszystkich jako stworzenia. lepiej poznaje Boga. ale fakt. który mnie denerwuje. co się nie pamięta złego. A zatem o jakie poznanie chodzi? lecz nie zniechęcaj się i nie martw się którzy się kochają i należą do siebie. że te wady są tylko pewną myślę umysłem. bardziej pada w pokorze przed prasza nas sam Bóg. Wola jest nie szuka poklasku. jakim duchowym. jest bardziej niespokoj- W 1 Liście do Koryntian (13. prowadzi do tego. swojej małości powiedzieć. bo wie. to jest Miłość pełna. czeniami. Jak mówi św. jest „moją” wolą. Jest rzeczywista. Miłość współistnie. i błędy. Będą skaleczenia i upadki. Nie jest to jednak jedy. nie całością istnienia drugiej wyrazem mojego ducha. ale wypływa on dlisko myśli. do swojej ro. li wiele przeszkód. dziny.

I MĘCZENNIKA. wtorki.00. 10 Poniedziałek Wielkiego Tygodnia ka wyposaża: piękna duszy i Bożych 11 Wtorek Wielkiego Tygodnia darów. 9.00 i 18. na którą 14 Wielki Piątek Męki Pańskiej wpływają moje złe skłonności. mój 29 Święto Św. STANISŁAWA. 2 PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU wego to poznanie bogactwa nad.00. również i przed 23 DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY. Jak pisał św. 9. 7. Cierpliwość zwycięża KRÓLOWEJ POLSKI. niestety osiągnięcie celu będzie GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI prowadziło nie drogą prostą.30. – ZAKOŃCZENIE ŚWIĘTEGO TRIDUUM by wiedzieć.30. Kalendarium parafialne Święty ma wielkie zaufanie do Pana mimo poznania swojej nędzy i Jego Kwiecień wielkości. GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI Nie trwóż się. 8. rzyli po drodze fałszywy obraz sie. Wie. Marka. w dni powszednie o godz. Wielki i Potężny. 24 UROCZYSTOŚĆ ŚW. Kancelaria Parafialna czynna: w poniedziałki. BISKUPA I MĘCZENNIKA. Cierpliwość przetrwa KAPŁANA I MĘCZENNIKA.00-17. 12. Maria Walter-KOCHEL . nie drżyj 6 Święto Św. 15 Wielka Sobota bowość i wnętrze. Biblioteka Parafialna czynna: w poniedziałki i piątki w godz. poruszamy się Maj i jesteśmy”. że Bóg go kocha. 21 SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY Kto Boga posiadł 28 SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCY Ma szczęścia zdrój: – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO Bóg sam wystarcza. ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO duchowej relacji z Bogiem. GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI Trwa tylko Bóg. Lecz nie martw się. Jeżeli w tej wędrówce ku czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO świętości będziemy udawali i two.00. PATRONA POLSKI I METROPOLII WARSZAWSKIEJ Dni ziemskich znój. w jakie Bóg człowie. środy. piątki w godz.00. w niedziele i święta o godz. Jan od Krzy- ża: „W nim żyjemy.00. Katarzyny Sieneńskiej.00 oraz 16. bie. 19 Środa w Oktawie Wielkiej Nocy cym do poznawania siebie nie może. 3 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. w soboty w godz. 14. Bogiem. WOJCIECHA. 17 Poniedziałek w Oktawie Wielkiej Nocy 18 Wtorek w Oktawie Wielkiej Nocy We właściwym procesie prowadzą. Teresa z Avila Porządek mszy świętych Msze św. 14 PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 16 UROCZYSTOŚĆ ŚW. 12 Środa Wielkiego Tygodnia 13 Wielki Czwartek – POCZĄTEK ŚWIĘTEGO TRIDUUM Trzecia dziedzina dotyczy naszej MĘKI.00-10. jak nad tym pracować. 9 NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ przyrodzonego.00-10. 31 Święto Nawiedzenia Maryi Panny Św. Druga dziedzina poznania ducho. Dziewicy i Doktora Kościoła towarzyszu drogi. Poznaniu temu powinno również towarzyszyć poznawanie swojej godności dziec- ka Bożego i ukochania przez Boga.00-17. niż 30 TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY myślimy. BISKUPA Tu wszystko mija. 20 Czwartek w Oktawie Wielkiej Nocy my pominąć aspektu dotyczącego 21 Piątek w Oktawie Wielkiej Nocy stanięcia w prawdzie przed sobą. 22 Sobota w Oktawie Wielkiej Nocy a co za tym idzie. Apostoła i Ewangelisty pokrętną. 8 UROCZYSTOŚĆ ŚW.30 i 18. lecz 25 Święto Św.00. 11. 9. 16 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO znać siebie w swojej słabej kondycji. ANDRZEJA BOBOLI. oso.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 11 niały. Należy lepiej po. Apostołów Filipa i Jakuba 7 CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY Wśród życia dróg. Bóg jest bliżej.

generała Karola Kniaziewicza zwy- Rzeczpospolitej Obojga Narodów. skich („Przejdziem Wisłę. licząc na wsparcie Euro. generała Napoleona Bonaparte ar. kiej). Dalej mowa o hetmanie . a konkretnie do wszystkim choroby tropikalne i nie- Jednak. z jej sło- umowę dotyczącą powstania polskich zaliczyć: wami na ustach szli do boju Polacy . wyrażała silną wiarę w . ju. Śpiewano ją z władzami Republiki Lombardzkiej niejszych bitew z ich udziałem należy w Księstwie Warszawskim. nów. cy ludzi. „Magazynu Parafial. ponosząc znaczne straty. wojska austriackie. ły słowa: Ludzie wolni są braćmi. dającym przykład. zdecydowano. W refrenie słyszymy o ge. Prusy Legionów Polskich we Włoszech”. oddziałów na terenie tego państewka nego” z 2016 roku znalazł się artykuł (oficjalnie nazywane zostały Legio- poświęcony polskim symbolom narodo. Po paru miesiącach Dą. prowadząca wojny odwołania do kilku postaci będących cuzów walczyli z armią Aleksandra z naszymi zaborcami. pełna optymizmu i pa. stratami. oraz o Tadeuszu tym z Austrią i Rosją w 1801 roku zo- zującą przyjmowania cudzoziemców Kościuszce. jak nazywano zów. ście widoczne są również refleksje na wysłane na San Domingo (Haiti) do łoby się tak. Celem wyjazdów stała się przede triotyzmu. -austriackie. i wówczas. ponieważ wydali ich stronie au- py Zachodniej w odbudowaniu kra. rektoriatowi koncepcję utworzenia prowadząc wojnę partyzancką z woj- polskich oddziałów przy boku armii skami Karola Gustawa. stawiciele polskiego obozu poli. nami Polskimi Republiki Lombardz- wym. powstrzymali jednak wojska rosyjsko- tycznego zwanego Agencją (jednym nerale Dąbrowskim. nym dowódcy. który sławę i uznanie Kniaziewicza pomogła rozgromić stawiali rządzącemu wówczas Dy.bitwę po Hohenlinden 3 XII 1800 tyk. W tek. na koniec zdradą Francu- emigrację. jak należy zwyciężać. Generał Jan Henryk Dąbrowski –autor Maja Wolff minie dwieście dwudziesta rocznica jego browski miał do dyspozycji 6–7 tysię- powstania. zaś w lipcu stanowa. Z tego powodu jak też chcąc uniknąć pogorszenia prowadzić Polaków do walki. doświadczo. że 26 lutego przypadła dzie. że uda się je poprowadzić „z ziemi go. orłów. Po jej oswobodzeniu w wy. poli.obronę Mantui IV-VII 1799 roku. nie. sztandarów stworzył „Pieśń ludzi). a nie przynależność za polski hymn państwowy. symbolami walki o wolność kiedyś Suworowa. który pod wpływem wzru. kowskiej. przejdziem otrzymując pełne prawa obywatelskie mię francuską walczącą z Austrią Wartę”) i przyczynią się do odrodze. Legia Naddunajska generała insurekcji kościuszkowskiej). ustępliwi mieszkańcy wyspy. Dyrektoriat odrzucił ją. ciężyła korpus wojsk Neapolu (5000 Niegdyś potężne państwo zosta. na terenie Włoch. nierzy – część osiedliła się na miejscu. zef Wybicki – prawnik. Do Eu- kowicie nie zamykać. zdobył w czasie potopu szwedzkiego. twórcy Legio. żeby sprawy polskiej cał. ogarnięta duchem wywalczenie niepodległości. Wojsko dziesiątkowały przede włoskiej do Polski”. przywódcy insurekcji ko. zaś na naramiennikach widnia- zurka Dąbrowskiego” (zgodnie z zapi. kiedy to brygada (300 ludzi) Rok 1795 przyniósł trzeci rozbiór a 19 lipca. i Austrię. Pieśń Wybickiego stała się sym- rał Jan Henryk Dąbrowski podpisał Legioniści bili się dzielnie. szenia na widok polskich mundurów. Liczono. o Napole.bitwę nad rzeką Trebbią 17-19 VI wszystkim Francja. ło unicestwione przez Rosję. skich. mundury krojem zbliżone do pol- więćdziesiąta rocznica uznania „Ma. pisarz. bowiązała się nie wspierać ich „wro- w szeregi wojska Republiki Francji. gdyby Polacy dostali zgo. temat przyszłości Legionów. Pieśń „ojczulka”. roku. dy. Do waż. ściuszkowskiej. Wielu mieszkańców ziem zawierającą żołnierskie wyznanie zakończoną dla legionistów dużymi polskich i litewskich udało się na wiary: „Jeszcze Polska nie umarła”. uczestnik konfederacji barskiej. jako jedyna grupa białej ludności. Niestety nic nie może trwać wiecz- francuskiej. stłumienia powstania antyfrancuskie- dę na realizację swojego planu). potem osłaniali odwrót z jej czołowych przywódców był Jó. w latach 1801–1803 Legiony zostały stosunków z naszymi zaborcami (sta.bitwę pod Magnano 1 XII 1798 do Reggio dotarł Wybicki i między 16 roku. Li- sem w Dzienniku Ustaw z 1927 roku) czyły się zasługi. wojsk francuskich. Opisano w nim flagę oraz herb. Centrum tworzenia Legionów Przyszedł zatem czas na przypomnienie stała się miejscowość Reggio Emilia. W lipcu wspomnianego roku . striackiej. Wybickiego. bolem trwania narodu. onie Bonaparte. Galicji. W styczniu 1797 nia ojczyzny. . Stefanie Czarnieckim. roku reprezentujący Agencję gene. uczestniku insurekcji kościusz. Tam to przed. Stąd też 1799 roku – legioniści u boku Fran- rewolucyjnym. gów wewnętrznych”. przed. Francja dzięki pokojom zawar- mając na uwadze konstytucję zaka.12 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Z ziemi włoskiej do Polski W numerze 2. mającym na nowo po. informacji dotyczących hymnu – tym Obowiązywać miały polskie komen- bardziej. niku powstania żołnierze legionowi ropy powróciło zaledwie kilkuset żoł- że Polacy wesprą dowodzoną przez wkroczyliby do centralnych ziem pol.

Mówi zapłakany mówi zapłakany: jący tekst pieśni „Mazurek Dąbrow... by w roku kolejnym ogłosić Biją w tarabany. marsz. Dąbrowski..MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 13 Aktualna treść Tekst według pisowni rękopisu Wybickiego Jeszcze Polska nie zginęła. marsz. jak zwyciężać mamy. Przejdziem Wisłę. miejscu urodzenia Jó- zefa Wybickiego. Dąbrowski. Marsz. Prowadź na bój krwawy. Marsz.. Marsz. marsz. Moskal nie osiędzie. Dąbrowski. otwarte w 1978 roku w Będominie. Co nam obca moc wydarła. Dąbrowski. Marsz.. Marsz. Dąbrowski. Potępiany Marsz. dla ojczyzny ratowania – obraz ze strony Zespołu Szkół w Parkowie Jak zwyciężać mamy. hasłem wszystkich zgoda będzie Pod Twoim przewodem.. Wy. PIOTR RADKIEWICZ DANIEL WOLBORSKI . marsz. pisząc Dla ojczyzny ratowania dał nam przykład Bonaparte o duchu Legionów powracającym Wrócim się przez morze. A Wybicki? Popularność stworzo. więtnastowiecznych hymnów m. Przejawem tego niech będzie Muzeum Hymnu Narodowego. pono nasi skiego”... Tryumf naszej sprawy. po szwedzkim rozbiorze. marsz. przerobiono ją na po- trzeby tego wydarzenia: Niemiec. Słowacji. Jak Czarniecki do Poznania Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę ria Konopnicka w wierszu „Jeszcze Po szwedzkim zaborze. Marsz. Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski. Jeszcze Polska nie umarła. Dąbrowski. ły władze państwowe po przewro- cie majowym z roku 1926.. zablą odbijemy. Była wzorem dla dzie. biją w tarabany”. Marsz.. do Polski z ziemi włoski Za twoim przewodem za Twoim przewodem Złączym się z narodem. będziem Polakami nie zginęła” oddała jej hołd. Ostatecznie rolę utworu określi. Co nam obca przemoc wzięła. Na to wszystkich jedne głosy: parł się Napoleona... ją hymnem państwowym. Ma. marsz. Piłsudski. Słuchaj jeno. marsz. pono nasi słuchaj jeno. Z jego mamy Racławickie Kosy. Marsz. tytuł senatora i wojewody.. Bóg pozwoli” Najwyższego Królestwa Polskiego. Dąbrowski. i ojczyzna nasza. Jak Czarniecki do Poznania Będziem Polakami. Marsz. marsz. Piłsudskiego.. W 1914 roku. Dąbrowski. za kolaborację wówczas. przechodząc na „Dosyć tej niewoli służbę do cara Aleksandra I. podczas każdego jej śpiewania. rąk przyjął funkcję prezesa Sądu Kościuszkę. gdy jąwszy pałasza. Wtedy to Już tam ojciec do swej Basi Już tam ojciec do swej Basi wprowadzono w szkołach obowiązu.. kiedy tworzyły się Legiony Marsz. Dąbrowski. marsz.. złączem się z narodem. nej przez niego „Pieśni Legionów Polskich…” chyba go przerosła. w bitwie o Olszynkę Grochowską w roku 1831. dziś czczo- ny jest jako twórca najważniejszego utworu w naszym kraju. Jesteśmy jedynym państwem na świecie posiadającym tego typu placówkę.in. marsz. przejdziem Wartę. Kiedy my żyjemy. kiedy my żyjemy. s Szablą odbierzemy. marsz. Chorwacji. wracał się przez morze Józef Wybicki Dał nam przykład Bonaparte. Serbii.

ność mimo ułomności. które zaistniały KOŚCIÓŁ – MISTYCZNE CIA. że padło takie pytanie. i jakże liczni kapłani. WSZYSTKICH ZJEDNOCZO- w Trójcy Świętej. z Chrystusem i w Chrystusie. ale każdy Wszyscy. sie i Namiestnicy Jezusa Chrystusa. NIECH ZMARTWYCHWSTA- czas nie był dla niego łatwy. Choćby u mnie zbudziło tyle myśli wszystkie prowadziły i prowadzą pra. i ogromnym trudem.14 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 W Ogrodzie wspomnień (51) KOCHANI PRZYJACIELE siąclecia. SZYM – KOŚCIELE. Kościoła w Ziemi Świętej. tych. Piotr Pieniążek i (siedzą od prawej) mój ojciec. Jest nie. na obraz i podobieństwo Boga i łaską. ALDONA i ukochany przeze mnie Prymas Ty. PIEKŁA I SZATANA DLA NAS i tyle wspomnień o Kościele – Bogu cę utrzymania w nas tej jedności z Bo. ści – tak jak powiedział Pan Jezus bardzo trudnym świecie”. szawskim Kamionku. ŁO CHRYSTUSA – nadprzyrodzona począwszy od tej pierwszej w mym łaska będąca dla ludzi stworzonych życiu kaplicy Matki Boskiej na war. prosił Boga. w moim życiu. Wszystkie. społeczność świętych – nieudol- daje sobie chyba każdy człowiek. Apostoła Piotra. by ten zachwyt mnie Z KOMOROWA! prapoczątek i początek Jezusowego nie opuszczał. wszystkie stanowiły i sta. jest Rzym Buduję mój kościół – Bożą Rodzi- Pytanie „po co nam Kościół?” za. i wiarą. ale buduję i pragnę jego jedno- chciałam dodać: „w dzisiejszym. o kościołach – tych giem. Swego Ojca. Spisałam na kartce. które w nas Anin. tak świat świętych męczenników i świę. 19 marca 2017 Proboszcz z Anina Ks. NYCH W JEGO BOŻYM – NA- z ludzi i z cegieł. Chrystus. nowią jedno – tak jak modlił się o to. Jest istnieją. cież od początku istnienia Kościoła świecie i rozmodleni w nich wierni. Są w tym spi. jest świat świętego nę. chrzestni i jego żona . Już Pawła i Piotrów naszych czasów. Zachwyca mnie w Kościele ta jed. ZWYCIĘSTWEM ŚMIERCI. ale prze. NIE PANA JEZUSA BĘDZIE Dobrze. Są kościoły i kaplice u nas i na w Swojej modlitwie: przez Chrystusa. Pragnę. nie tylko dzień dzisiejszy.

Myślę o nich my całą świątynię przed niedzielą. gdyż czekaliśmy z wiarą w czas jej chrztu – to cała opowieść. a po gle ksiądz Józef – proboszcz i nasz nich w najcudniejszych. Otaczały go cudne. Było ich bar. dziecięcym ser. potem w Komorowie. który pozostał w Aninie Boże. Wiedziałam od mateńki. nie do mnie i siła. drew. że Pan Bóg jest wszędzie. Tak jak riana. Na razie ochrzczona byłam tyl. Po. z trzema kokardami. i znajduje się w sali na plebanii. Wszyscy moja babcia Mania – sprawował się dzo dużo. Widzę tamten Zamieszkałam w białym domku Taka dziewczynka z warkoczami. i utęsknieniem na powrót To on zarażał wszystkich swoją rado- ska – zawieszona w głównym ołtarzu. radosne. cza Piotra Pieniążka za duszę mego w niej do pierwszej Komunii Świętej Modliłam się bez uśmiechu. mieszkan. bo pokochałam tak zawsze. KOMOROWSKI KOŚCIÓŁ – z dolnych pomieszczeń kościoła: Przez długie lata wspominano u nas. i dziś. ścią. pomysłami i umiłowaniem ży- patrzyła na nas spod spuszczonych Odwiedziny wujka w domu moich cia. już tylko wspomnieniem z tego to cem – tak jak i Jego znane mi Domy wefą i bardzo zielonym. pacjentami. Wtedy modlono się za mego tatę świat. a nie tak patrzyć na rozmodlone. ska Miłosierdzia – Pani Ostrobram. a później i w Aninie. Tę straszną wieść o tym przyniósł placu Szembeka. Po. lecz najbardziej tę sióstr szarytek na Kamionku. sosnowym. mojej serdecznej pamięci. radość. z tak wielu nauk i rozmów jostwa. z mymi katechetkami i kapłanami. chrzestnym i wspaniale – jak mówiła biało-zielone brzozy. pły- babuni. Była bardzo. gdzie był już ochrzczona. Kamionku. Stały dością. wtedy kościele na placu Szembeka. W tym kościele zostałam nareszcie koło niego jakieś niewielkie ruszto. który nosiłam na sercu.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 15 tusiu. Wspomnienie pierwszego. przez rok uczestniczyłam w lekcjach Opowiem co nieco o moim koście. To on bardzo często przyjeżdżał powiek. Do wu. lonego obrazka wyniesionego z Po- z wieżyczką biegnącą pod niebo ra. fianką od 1981 roku. i aniński – drewniany. Wujek Marian z Ani- wania. nianego. też na Kościół w Komorowie zobaczy. przepięknie. i ten stary. świętych w anińskim kościele. SPOTKANIA nie. bo żegnałam kochaną w mojej szkole mory. TEN Z PIERWSZEGO Z NIM – U nas w kościele jest tak pięk. dawne kaplice i kościoły jek zostanie moim chrzestnym oj. mała Aldonka. Mateńka poznała ciocię i wujka ochrzczona. te za dawno zmarłych i z upaństwowioną prywatną szkołą spode łba. ksiądz Wacław piękna i kolorowa niż ta z nadpa- Karłowicz. czysta biel. i przywoził z niego do . a promienie słoneczne ściół pod wezwaniem Świętego Wa. i te spotkania. idąc zapisać się do nowej. Była taka z takim zapałem jego budowniczy NASZ – KOŚCIÓŁ W ANINIE sama. Nic czyłam wtedy wielokrotnie w mszach a nic to mnie nie uspokoiło. po. członków rodziny. wstania Warszawskiego przez moją zem z sosnami. powinna try. że żyje. skać radością. ze zburzonego domu jej mego ojca chrzestnego – wujka Ma. jedną. niejszymi zgłoskami w pamiętniku rodziców na Bednarskiej. ale ojca Sergiusza Romaniuka zamęczo- i Sakramentu Bierzmowania). gdy na. tylko „Zdrowaś” przegoni złe hu. szkoły. na świat. najbardziej sąsiad – powiedział. przedszkola. szkola i szkoły Sióstr Szarytek na Matki Boskiej Zwycięskiej. i nasze przyjazdy do Anina. nego w obozie Mauthausen-Gusen. Komorów. spod których wyglądała moc. Matka Boska Królowa Polski spo- religii i uczyłam się w szkole. którego jestem para. Był bielszy od ich pni i taki wiedzieli o tym. na Gocławku. że przyszywany wu. co kocha i zna było katastrofą. tak Pana Boga kochałam całym z moim ojcem chrzestnym Maria. i te msze. że. na wszystko solenizantów. cztery klasztorze sióstr Felicjanek. To on uratował od kąpieli na obrazach w albumach mateńki. na pewno to ona. od przepięknym wtedy Aninem. czas mego dzieciństwa. Musia. razem i wtedy do małej dziewczynki. i w kościele z tym. Tylko „Ojcze nasz” pomo. obrazu. dziła się w wielką przyjaźń. a kościół jest moim domem. wpadały przez świetlik-okienko cława na Gocławku. i do tego bardzo smutną. i w szarytkowskiej ka- ale dla małej Aldonki rozstanie przedszkolanka i uczennica przed. glądała na nas z ołtarza anińskiego łam zostawić świeżo budowany ko. zostawić musiałam kościoły: ten na mogła. o którym mówił TEN Z LUDZI I CEGIEŁ MÓJ – i rozświetlały wnętrze. niejącego do dziś w Aninie przy ulicy uciszenie i nadzieja. Ich znajomość przero. le w Aninie. w chrzcielnicy małą Aldonkę pod- Zajrzałyśmy do środka: Matka Bo. ze wzruszeniem i dziś. ka niedalekiego Gocławka. piękny przy i kościół. tak niedaleki domu sane jest nierozerwalnie najcud. ko z wody. mego taty z niemieckiej niewoli. jego szkołę nam list z Monachium. cem. uroczystości często i z największą ra. Uczestni. w tej roli. Byli jej na został naturalnie moim ojcem na. jak stare. rejestr zbrodni wojennych. podobna do tej rodziców były bardzo częste. choć drewniany kościół jest ogromnie gorącym. w którym byłam na zawsze Komorów. do ich gościnnego domu ist. plicy na Kamionku. wychodząc kolorowych przyjęciach w ich domu. Pamiętam te na rozstaniem i z kochanym dom. gdzie lata po zakończeniu wojny. bo w intencji kiem moich rodziców na Gocławku. anińskiego kościoła wpi. przyjeżdżała na rodzinne Kamionku. tuż po zakończeniu wojny. kościoła. ta modlitwa. – I zaczęli z mateńką modlić odprawioną przez księdza probosz- kaplicę Matki Bożej (przystąpiłam się na stopniach kościoła. spokój. jego żoną Geno. Dziś porządkuje. nem Zbrowskim. gocławsko-anińsko-kamionkowski w Komorowie ogromnie zmartwio. tak jak po mnie z Anina i odwoził mnie do z pamiątkowego medalika po ta. mateńkę. i w naszym parafialnym łam. o zgrozo państwowej. kocha cały Homera 1. choć zdecydowanie bardziej i daleki nasz kuzyn. to.

poznać. wezwaniem Matki Bożej Królowej ŁA to my – ludzie. Ten słudzy i sternicy. które zdążyłam niu. Tęskniłam za tym starym. panią Barbarę Wołodź- ko-Maziarską. tak ważna. z współcześnie malowanym obrazem drodze. Ciało Mistyczne – Budowę nowego rozpoczęto do. sany w sosnowy Anin … I zdobył. kiedy wyznałam mu nała o smutku. a mąż mój Jerzy. nowo wzniesiony roku. i Komorowie kolejnym darowanym parafianami nowego kościoła po MISTYCZNE CIAŁO KOŚCIO- mi ogrodem – skrawkiem tego raj. w którym na pamiątkę tych biblijnych stawia. – Nasz Dom Boży to wielki namiot to RODZINA – LUD KAPŁAŃSKI kładnie w tym samym roku. Męki na Golgocie i Ta. specjalista nym znakiem. zdobywał powoli moje serce. wielki. To oni. wiodąca ku Wielkiej Niedzieli Zmar- budował naszą przystań. Ze wzruszeniem patrzę na zdjęcie 2 zamieszczone w książce O starym Aninie inaczej przez jej autorkę. wujek Marian. niku Maksymilianie Marii Kolbe. Góra Tabor – i jest synowie rośli. ten stary. To sionego do innej parafii. jest wielki krzyż oderwany od nasz Król. tak współczesny. Tacy jak kiedyś – dobrzy. z kaplicą pamięci o świętym męczen. zgromadzenie Boże. i LUD KRÓLEWSKI – BOŻA RO- zaczęliśmy i my stawiać nasz domu nych przez lud wybrany. wreszcie on. leczył ludzi i pracowicie niającym zbrodnię wawerską pod. ga życia. w Aninie. czas II wojny światowej. nam o tym proboszcz na Aninie. który frontowej ściany kościoła – mówił zależnie od tego. tarz to Krzew Gorejący – Drzewo jak Droga – piękna i niełatwa. ks. Pamiętam ogrom. moją mamę na kupno kawalątka wujka Mariana. że tamtego już nie ma. Pa. ŁA- SKA I NIEPOJĘTE… Pierwsze zdjęcie jakże piękne – to nasz pierwszy. i zastępcy Chrystu- …a kościół w Aninie. – dają. ści cywilnej w dniu 27 grudnia 1939 Od tylu lat codziennie Pan Jezus – zobaczyłam wielki. my – parafianie. To taka DZINA. prałat Wiesław Kalisiak. arkadami. Komorowie. z tych najważniejszych na ludzkiej warzyszącą temu naszemu wymarzo. Pewnej nie. laryngolog. rozbudo- wany z kaplicy aniński kościół. Bogu dziękujemy i dziękuj- na placu przy ulicy Niemodlińskiej. staje w chwili Przeistoczenia wśród nas – PRAWDA. przez Niemców na tutejszej ludno. pięknych kościołów. Ich posługa ludziom to służba sa- drewniany. Mieszkaliśmy wtedy w Ursusie. są gwarantem tej jedności – i my. wszyscy ludzie. wierni powoła- mięci i na kilku zaledwie zdjęciach. scy zaproszeni do mego chrzestnego. koło niego jacyś młodzi ludzie. drewniany. jedna miętam ogromny trud i radość to. przenie. dro- nice Okulistycznej w Szpitalu Bie. dokonaną twychwstania. Nasi czterej Matki Boskiej Częstochowskiej. o tak pierwszego. był mi tak bliski. o ciężkiej pracy. podczas której byliśmy wszy. a kościół w Aninie… Polski. 1981 roku. namówił ciosem dla mnie była nagła śmierć Od tego pierwszego w Aninie. Oł. to nasi Kapłani: skiego. w Betlejem. dem.16 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 domu swoim wspaniałym samocho. nowoczesny. ja pracowałam w Kli. CUD. U ich stóp od prawej strony siedzą moja ciocia Gienia Zbrowska i ukochany mój ojciec chrzestny Marian Zbrow- ski. Nie byłam też obecna na pożegnaniu naszej rodziny. Życia – Jezus Chrystus. na mojej drodze – jak tam- nemu przedsięwzięciu. dawnego. Polsce. tak różny od wielu jakże memu Bogu. ser- deczni i ciepło uśmiechnięci. aniniankę. Wszystkie są twórcze dzieli. symbolem upamięt. droga do Cudu Narodzenia lańskim. ta. tak inny od sa. przyjaciel teńka czuła się wspaniale i zapomi. Aldona Kraus . na Drewniany pierwszy kościól w Aninie pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski świecie. podczas kolędy swą tęsknotę za tam- trudnej powojennej codzienności. drewnianego. Kolejnym tym starym kościołem. co dzieje się w nas. nowy. Nasz kościół jest jak góra. tyle do dziś upłynęło lat anińskiej ziemi dla Aldonki – stad W Aninie zamieszkaliśmy dopiero naszego razem z anińskim kościołem Anin jest dziś moim po Gocławku w 1981 roku i staliśmy się od razu – tym z ludzi i tym z cegieł. my za nią. istniejący już tylko w pa. Mistrz i Zbawiciel – nie- kościół w miejscu dawnego. wpi. bazylika z podcieniami. Na tle domu stoją ksiądz proboszcz Piotr Pieniążek. wymagają i wszystkie budują. i ten nowy. Takich obraz noszę w sercu – zawsze. To w jego domu w Aninie ma. Historycz. ny smutek.

– O takim domu rodzinnym i sto. co czują uczestnicy owych działań. rozmawiać. osobistości świata nauki. spo- przez całe lata. Odkrywa nas samych dla waną „Zwierzenia”. różnych poglą. a w Komo- fotele. z kimś. Uratowała też siebie i dla wspólnych działań. malarzy. redaktorskimi i wiedzą reżyserską. marcowy dzień. rozmowy. muzyków. bez ich energii. Majkę Krassowską. Gdyby przeżyła. dar od ry bez murów”. przy „spisuje czyny i rozmowy” – że posłu. pamiętnik i wydała książkę zatytuło- wspólne życie. cją. Życie z pasją Wieloelementowe „Wieczory w Wie- le z obrusem marzyliśmy z mężem czerniku”. od pierwszego dnia Trudno sobie dziś wyobrazić ko. I duży dębowy stół. dniem. śmy. 1942–1944. Lidia: dziennikarskimi. które pisała w wieku 14 spełnienie naszych marzeń. czące już 8 lat Towarzystwo Przyjaciół za domem. Komorów. Kulturalnego Komorowa. Lidia bez wytchnienia i 15 lat. powołujesz do życia fundacje. a po pewnym czasie znowu zaskaku- je czyś nowym. bez tempe. zwykłą dziewczynę z Komorowa. Przy oka- zji przytoczę recenzję rzeszowskie- go dziennikarza Jakuba Lisieckiego. Że zamieszkamy w nim wszyscy. mimo że to powszedni. Wydają książki o Komorowie ważniejsze. a całkiem czym innym jego skarby. który kiedyś. Miasto Ogród Komorów – Komoro- mojej mamie zabrała wojna – mówi ramentu Lidii i mądrej łagodności wianie. nagrody i odznaczenia. „Muzy pod klonem”. który co kwadrans wyśpie. to. ar. tkania. Ten dom to między nami. śmiać się. Uratowali od zapomnienia jedną liśmy tak długo. teracki. ale co in. być może zostałaby wie. „że już star- czy. co w nim najlepsze. wa Miłosza. zdradzały ogromny talent li- Pana Boga. dów politycznych. nie Andrzeja. nego znajomość. Nikt tak nie potrafił zjed. sobą wiele lat telewizyjnego dziennikar- bionych ramach. „zmartwychwstaje” w nowej roli. różnych pasji. wodów. Na ścianach obrazy w złotych rzeź. a stół jego sercem. stylowe stwa. i czasopismo zatytułowane „Miejsce”. a Lidia to. przed laty. bo wpraw. że ta tęsknota kiedykolwiek się jem odkryli dla nas wiele ciekawych szawskiego. z pierwszych ofiar powstania war- rzyć. rowie jest niemal Człowiekiem Instytu- wuje melodie. zegar. kultury. Założyli li- założenia naszej rodziny. Jej dzienniki z lat z moją mamą i dziećmi. Lidio. wystawy. Przyłożyli rękę do powstania Lidia. które od zapomnienia muzykę Władysła- – Przyznam Ci się. dzielić która skupia – łączy ludzi różnych za. która w części oddaje to. o kim wiem. tystów: aktorów. domy i ludzi od zapomnienia. Ratuje wa Łozińskiego. stowarzy- przykryty jest białym obrusem. że mam zawsze mają jakiś ważny cel. że przestaliśmy wie. wybitną pisarką. który. pasji. kard. żę się fragmentem z wiersza Czesła. nie- spełni. który podobnie jak tremę przed naszą rozmową. ja. Stworzyli „Dom kultu. Odkrywa dla nas nieustannie coś no- wego i ciągle zarzeka się. co na stole – dodaje – ale bycie ze noczyć do wspólnego działania tylu do powstania Grupy Parkinsonow- sobą razem przy stole jest dla nas naj. Lidia i Andrzej – Mądrość i Tem- Lidia Kulczyńska – Pilich w wymarzonym domu pełnym rodzinnych pamiątek perament (że zacytuję ks. że kończy. Marzy. Lidia opracowała jej wojenny którym toczy się nasze codzienne. Stefa- na Wyszyńskiego) – dzielą się swoimi rozlicznymi talentami: Andrzej – pla- stycznym. że ma talent i za ku. osób co oni. Żeby się spotykać. pisząca te słowa: . w tym tak- że ja. ców. kominek. Szlifuje Maja Krassowska zginął w Powstaniu dzie znamy się dość dobrze. wydobywając na światło Warszawskim.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 17 W domu Lidii i Andrzeja Pilichów Coś pięknego dla ludzi W domu Lidii i Andrzeja Pilichów jest przeprowadzenie rozmowy do druku czuję się jak w dawnym polskim dwor. Tęskniłam morowskie życie bez Lidii i Andrze. szenia. – Bo nawet nie kuchnia. Na spektakle reżysero- wane i pisane przez Lidię przychodzą i przyjeżdżają do Komorowa ludzie nie tylko z naszej gminy. że więcej nie będzie”. profesorów mieszkających także tu. Razem z Andrze. że nasz dom stanie w Komoro. Lidia jest jak soczewka. a już nigdy nie przypuszczali. Nieustannie tworzysz. inspirujesz.

Zaczęłam od Pegaza. Odkryć Komorów. Robię – Tak to bardzo pasuje do Ciebie… „co ja pocznę w tej nieszczęsnej Rol- to (jeśli mogę) każdego dnia od 7 lat. Ale w odkrywaniu dla siebie zacji telewizyjnej chciałam porzucić moją uwagę wiersz Tomasza Wybra. Redak. spontaniczne. W miejsce recenzji. musiałam sobie jakoś poradzić. „Spowiedź nie w porę. która chu/Rozgrzesza nocne poruszenia/ skończyła polonistykę na UW. że mimo skończonej na spotkaniu… Ale bardzo poruszył przywieją mnie na jakieś miejsce na Studium Dziennikarskim specjali- mnie i na dłuższą chwilę zatrzymał dłużej. zna- mogłam oprzeć się pokusie. szem. MP nr 45 z 23 V 2004 r. chlewów i kurników… To był idea? horyzontu/Wytrawia grzech po grze. więc za- czyli klatka”. o 7:00 rano. szczególnie wtedy. że odpowiem Ci wier. Życzę ko. byt/Bo wszystkim On przecież/Gdzie powrocie z urlopu macierzyńskiego [J. myliłam – z góry przepraszam. Nie doszło do tego tylko dla- lejnych równie udanych „Wieczorów prywatnego Boga/Patrzę w Jego nie. Opo- komórki i do uszu – no i do godziny wiedz. Polskiej. nia/Kreślę na nowo obraz/Mojego roboty. wiać z twórcami. Jednak zanim do niego częłam chodzić po redakcjach praso- odczytał na zakończenie audycji. Ludzie o różnych profesjach robili zaskaku- jąco różne czynności. Na próbie i w czasie oglądania misterium prze- cierałem oczy ze zdumienia. by wła. przeżyłam depresję i cho. rozma- stary plakat/Na ścianie oczekiwania. „W magazynie rachunków sumie. Wsadzam słuchawki do ale tylko troszkę – przed światem. ta państwowa. o które nikt by ich nie podejrzewał. autentycz- ne zaangażowanie w działanie i to nie jednej. We. że myślałam o naszym stem. który Autor osobiście rafialnego”. /W okiennym zaułku/Na skrzydłach ukochane kapelusze zostawiać na tyl- tania: po co to wszystko? Czy to tylko martwego motyla/Świt pijany złożył nym siedzeniu telewizyjnego robura działanie dla działania. zaglądać do A może przyświeca Ci jakaś szczególna Znośna ciężkość Słońca/Zbliża ściek obór. Komorowa dobry początek tak na. . w naszej Firmie zaczął „królować” tat przecież był ten sam) swoją niszę. Lisiecki. postawić go przed nej. ale za mną szłam więc do internetu i spisałam go robę nowotworową. Po w Wieczerniku”. musiałam swoje – Lidio. za „bożą walutę” pracowało około stu osób. Wtedy telewizja była nowskiego pt. a na w radio. że nie je. Pomyślałam z przerażeniem: fali 102. póź. w Andres nowej kreacji/Wciskam bez „konsultacji” przydzielono mnie czyli jeszcze o Misterium Krzyża bieg uspokojenia/Skrzynia biegów do Redakcji Rolnej. Tak ot. no mnie.6 FM) Poranka Wnet. hab. tego. się sieje czy sadzi”. Krótka piłka: „Płomień Pana Przedwiecznego”. czy coś więcej? pocałunek/Nie ostatni i nie pierwszy/ i ruszyć z kamerą w pole. tylko jedna. szok dla dziewczyny z miasta. – nawet redakcja „Przyjaciółki”! Cóż. że spodziewałam się dziecka. bo w czasach. Dzień ten jak zwykle zaczę. Gratuluję Parafii jej Pa- rafian i Księdzu Proboszczowi takiej nych słów zacząć naszą pogawędkę: pan prezes Maciej Szczepański. po pewnym czasie… Jednak nie. ale wielu osób. Aby mógł powstać ten naprawdę profe- sjonalny spektakl. jak wielu innych. – Tak. – Zawsze lubię wiedzieć. który dziś rano usłyszałam dyny dowód/Że ja to ja czyli ON/ Romana Taborskiego z teatru. o których mówi się. zacznę od banalnego py.18 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 „Żeby w nim uczestniczyć (w „Wie- czorze w Wieczerniku”). Musiałem pokonać (w obie strony) prawie 600 km i tego nie ża- łuję. gdzie je. chcia- TRZODY. wych i szukać tam pracy. zobaczyłem prawdziwe. A jeśli nie ja to kto”. Szczerze żałuję. losu nieznanego stawia opór/Róży „Rolna albo fora ze dwora”. trafiłam. magisterską pisała u prof. że są aspołeczne. gdy „wiatry” pamiętam. Cofa starą taśmę telerekordingu/Je. Budzę się naszymi oczami… przed – waham się. Kiedy leźć w obcej mi tematyce (bo warsz- śnie od odczytania Ci tych niebanal. Jeśli podzieliłam tekst nie. Przez szedł jakiś „smród” i niestety wszyst- z taśmy. Dlatego. Studium Dziennikarskim z historii łam od dwugodzinnego słuchania (na prasy. wiele lat (40) pracowałam w Telewizji kie zamknęły przede mną swoje drzwi zgodnie z intencją Poety lub coś po. pracę – Pozwól. wyrzucić z stem cząstką tej kompanii. bo słucham. czy kartofle od poniedziałku do piątku.] Wiatrów nie ma/Spokój wyblakł jak zamiast biegać na premiery. przyjecha- łem do Komorowa tylko na jeden dzień. Tak było. prawdę zaczął się od „Magazynu Pa. to „medium”. ale nie niej była Kronika Kulturalna. Wszystkich ta praca bawiła. cja Społeczna i Młodzieżowa. dr. Wszystkich cieszył do- Andrzej Pilich w swojej pracowni bry koniec. jak nawet nie wiem. Dziś – przyznaję! – robiłam to niezbyt uważ. jak się zaczęło owo odkrywanie? – Jednak sobie poradziłaś! 9:00 mnie nie ma.

swoją głupotę (nie mówię o postawie. własny nagle jednego dnia jakby zgasły nie dniach. do założenia stowarzyszenia pro. tyle. Zbie- – Bo mogłoby wyglądać. mieli pozycję zawodową. Przepracowałam tam (z małym patrzyć bardzo sceptycznie. Wyrzuca. Kiedy jednak skoń. Zaczęła się walka o Jego rza Wincentego Witosa. nareszcie odpocznę. Na dodatek okazało się. niech pomyślę… – Zaczęłam robić reportaże o lu. co do mnie . szpitale. Naiwnie myślałam: – Daj czas. osadzonego mującego wartości konserwatywne zdrowie. ną operację. Lidia i Andrzej Pilichowie z dziećmi i wnukami.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 19 Zajęłam się historią ruchu ludowego. – Przez trzy dni z rozdziawioną buzią słuchałam tego. jak uznałam. a nawet nalegam… się za to zabrałaś? nikt mnie nie poganiał) na opusz- czenie telewizji. gdy wiste. Po. filmy. na się chcieć”. trójkę dzieci. 49 Rocznica ślubu 1 X 2016r.] – No. ne na porażkę. bokiem.. którzy coś już osiągnę. zaczęło „Dom otwarty”. Odcierpiałam się włączyć. Cykl zatytułowałam ale wszystkie światła w mojej rzeczy- – To. przedwojennego adwokata.. Moi najbliżsi byli przeraże- szesnastu. – Oooo! Ambitny program. że stałam z boku. Usłyszałam Tak pod bokiem Telewizji? zaczęłam o nich robić programy pu. którym. bo pan Stanisław w ogóle nie rozma- wiał z dziennikarzami… [Lidia zatrzymuje się z wahaniem. Jak wyjątkiem) całkiem szczęśliwe 21 po latach. bo [Do rozmowy wracamy po dwóch li. ubieram w pawie piórka. że przerwałam. z godziny na godzinę. rzała kobieta. Robiłam film „Marszałek całego sejmu” o Macieju Rataju. Kawał czasu. postanowiłam stać się było mi zwyczajnie wstyd. a kiedy zebrałam wistości. wydarzy. Drastycznie a tego nie lubię… znaję: nie do wykonania w pojedynkę i zmniejszono nam czas antenowy. owego ruchu zaczęły się przemiany. Rodzina w komplecie. o ludziach. żeby nie miało prawa ujść mi płazem. na podróżowanie. zgoła po amatorsku. przepraszam. Nic bardziej złudnego. ale już bez stowarzyszenia – Dlaczego? postanowiłam zacząć pracę na rzecz i tych pięknych opowieści filmowych odbudowy klasy średniej. że się gło się to w czasie z nadejściem chu- skarżę. potem przyszło za- na Łubiance. ale wręcz w jej środku. sekreta. że w przeciwności do Andrzeja blicystyczne. mów dalej. że moje działanie było skaza- inni ryzykowali. Powiem więcej: nie – Dlaczego? Czy coś się wydarzyło? mu.. mówił ten niewątpliwie wielki Polak – Konserwatywne stowarzyszenie? Tak poznałam wielu ciekawych ludzi. szącym programowi „Dom otwarty” o czym gadać… dziennikarka niszowej redakcji rol. nie ma – W budowanie nowego. wykorzystując swoją pozycję. że się od mojego poznania Stanisława 12 „sprawiedliwych”. a przede wszystkim minimum tylko światła telewizyjnych kamer. będę miała czas dziach. Coś we mnie pękło. łam sobie to. ło się. jakiś czas – W co? Po dwóch latach bezrobocia zostałam po pierwszych wolnych wyborach przywrócona na antenę z towarzy- 1989 roku. jakby jeszcze chciała coś dodać. no. wspaniałych rodzin. ale słucham: jak Zdecydowałam się (choć tym razem – Proszę. łamanie. widowiska. Dlatego po swoje. sądzonego w procesie o nazwie „Klub Domu Otwartego”. ale o obranym sposobie działania). dych dni dla redakcji. matka dzieciom – jak czyłam 61 lat. mogłam być tak szalona? To oczy- emerytką. i bardzo mądry człowiek. dzie”.] dom. postanowiłam łam mocno po krzyżu. na wielu ludzi Solidarności zaczęłam – No właśnie i to nie tylko pod taże. kiedy za sprawą właśnie bardzo byłam naiwna! Z pozoru doj- lat. konkursem „Nasz człowiek na urzę- nej. ale dużo wcześniej. Mierzwy. Ale było minęło. doprowadziłam Wcześniej Andrzej przeszedł poważ- działacza ruchu ludowego. kto go znał i latem 1981 roku pojechałam do Krakowa z listem polecającym od Marii Maniakównej – także wielkiej postaci ludowców… – Dlaczego z listem polecającym? – Żeby zachciał ze mną rozmawiać. „chce dla rodziny. Przy. czytanie. co stało się później. Ja. Dosta- Który to był rok? powiedzieć głupio. Owszem.. – Rok był 2001. dwanaście jestem chora na to paskudne „coś”. Później. repor. trzebowałam wypowiedzi kogoś.

dla których rodzina jest war- uznaję za złe dla nas. dzieci. akt strzelisty. najlepiej jak potrafiły. więcej: przestało mi przeszkadzać. o czym głośno nie mówiłam. Pracowały pełną parą. Pogrążałam się w pustce. Zdesperowany łam się. że- bym coś zaczęła robić. w zrozumieniu mojego tu też zaczęłam dostrzegać zalety Ko- swoje utrapienia. że jak dziecku.31–39). Nie znają. istoty bycia się tak. W Często. morowa jako bardzo ciekawego miej- co miał ze mną zrobić? Tłumaczył sie życie. Równocześnie on odegrać ważną rolę w tworzeniu . traumatyczna. – Stworzona przez wielu z nas pra- niż do tej pory poczucie. Odkryłam dla siebie wiele tajemnic palenia. do jezuitów. który mnie umacnia” na początku koniecznie musimy kie. każde dobro. któż rować się zrozumieniem sytuacji i do. Zaczęła dziś. synowa Dorotka i moja Mama nie dali za wygraną. że wchodząc w nowe relacje. z innymi. – Przyszedł? Jak to „przyszedł”? zaczęło się powolne „dłutowanie” Pojechałam i po tygodniu doświad. przewodnikiem w czasie rekolekcji na końcu powinna być tak wtedy dla że odgrywa on rolę opiniotwórczą był wspaniały ks. który niczemu się nie dziwił. lenia się nimi z innymi. No nich były bez znaczenia – znaczenie. mimo że nie miałam i tak niedługo po tych rekolekcjach i słusznie. Pisząc do „MP” i reda- czyłam pierwszego cudu. człowiek. Odpalałam papierosa od papierosa. co nie. ale do zalece. Moim brem drugiego człowieka. bałaganu narobiłam. „Oho! – pomyślałam – weszłam gazyn”. W pewnym i wokół niego gromadzą się ludzie Osuch. choć piekli- Jego słowa i Ksiądz to dostrzegał. co dziś ność przytoczonych wyżej zawołań ludzie. Zaczęłam dostrzegać. nieznaną mi ścieżkę. Zrobi. – Pojechałam. Wylałam przed nim wszystkie czeniach. Dla mnie nieco gując go. Za. Ja.. nawet odzyskane zdrowie. w to. abym o. Mariusza Zapolskiego. są podpis pod zdjęciem. bym pod. Pawła. bym kilka razy dziennie bo i skąd mieli wiedzieć. podty- – Pojechałaś? łam kwadratowe oczy. Dziś wiem chowie odzyskałam silne. który ko- chał pracę. bez żadnych wcześniejszych po. Ale Andrzej. a dopiero łam. bo godzinami siedziałam przed te- lewizorem. sca do życia.13). stosując sprawach wydawniczych. cy „Magazyn” nie bardzo znają się na pojechała na rekolekcje ignacjańskie jęła „długofalową krucjatę”. fajnej grupie gu liturgii Mszy Świętej. które tworzyły „Ma. ile o niebanalnym potencjale. i teraz. równocześnie formowałam nie. tę wspólnotę w dużym stopniu tworzą od Boga. Andrzej Pilich z Wnukami Zosią i Stasiem oraz młodszym Frankiem i Łucją pracowany ksiądz znalazł dla mnie czas. jakbym nigdy nie paliła. Ojciec Krzysztof mnie ważna fachowość. co robią. gazynem”. Mobilizowali. Jednak nadal szukałam dla tością samą w sobie. Stan trwał i nie pomagały żadne antydepresanty. ks. dnia pracy w „Magazynie” wiedzia- przeciw nam” (Rz. Dla nia pokornie się zastosowałam. w dawaniu zgody na to. bo wpadłam do niego moją wiarę. Poczułam zniszczenia w zgranej. Nic mnie nie cieszyło – wymarzony dom. cujących i współpracujących z „Ma- mogę. miał cel dzielenia się sobą pojęcia. akapit. do Częstochowy. ni spowiedź. Powoli znajdowałam wska. a on. mądry kapłan. Na takiej bazie czasu nabierze innego wymiaru… siebie zajęcia. pogrążałam się w nieby- cie. Co ludzi zgromadzonych przez twórcę członkiem Kościoła. jak ważne wołała: „Boże. z perspektywy św. daj mi pracę”. i że może wszystko rozumiał. tytuł. A to. inicjał. Franciszka Longchamps de Bérier o ni to rozmowę. moje życie duchowe. bo „Jeśli Bóg z nami. kochany Andrzej. wyjustowanie. ks. wnuki. w Tym. że „wszystko łam?!). momencie zdałam sobie sprawę. tuł. dzieci. Ignacy Loyola „przyszedł” do mnie „Magazyn”. że ci wspaniali ludzie tworzą- miał zrobić? Zaproponował. bez wytyczonego celu działania. 8. odszedł ode mnie nałóg (do „Magazynu”) trochę jak bomba. były bardzo zaangażowane działać stworzona przez Ciebie Grupa na jakąś nową. ktoś inny obok mnie pali i tak jest do „Dzieciaki”. przebie- mi smakować papierosy. stanowień. pomagał w Ćwi. W tym czasie we mnie rów- i na czym polega stworzona przez nolegle ze szlifowaniem „Magazynu” Niego metoda Ćwiczeń Duchowych. że wszystko pochodzi zówki na wprowadzanie w codzien. Bezwied. Niemal od pierwszego (Flp 4. silniejsze (dlaczego wtedy o tym zapomnia. że pisma. mojej duszy. Jak ryba bez wody dusiłam się bez pra- cy.20 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 ni. Rapsodyczna! Na drogę wyzwolenia”. Z dnia na dzień przestały która najpierw spowodowała spore rozumienia Słowa Bożego. Czułam się zużyta i nikomu niepotrzebna. Co tkaniach mówiłam. kim był św. – Długa opowieść. o czym bez ustanku łatwiej wydobyć talenty i radość dzie- Chyba jednak nie trafiały do mnie na codziennych 20-minutowych spo. – Ale to Ci nie wystarczało. Jednego dnia powiedziałam: „basta” i poprosiłam naszego wikariusza. Krzysztof zaproponował..

nie wymienię. niezależ- ną. – Odpowiedź nie jest prosta. skąd Ty i Twój Mąż czerpie. Ileż pięknych rzeczy w swoim Andrzeja Perdzyńskiego. nie tylko przycią. robił za stolarza. ile było. nasz syn. słowem co kot napłakał. śpiewaków. W tym roku mija podczas spotkania. Ja sama rozwijałam się wiadomego mu celu nas prowadzi. Zaczęłam ryzykownie! elektronikiem. że sam Bóg do jakiegoś Jemu eta wraz z swoją żoną Małgorzatą. Ileż wartościo- warzyszących jej obrazach „Jasnogór. 11 Listopada 1968 rok. Ewę. Taka świadomość dodawała nam sił przyjechał z Londynu do Komorowa myślałam całość. Powiem ciut patetycznie: czu- na który przyjechał sam Wielki Po. Kościół całej setki. ceniem. wych relacji się zrodziło – tylko my skiej Golgoty” Jerzego Dudy-Gracza. Poznaliśmy wielu ludzi. na którym Piotr Ro. Zresztą zakładzie zespawał Piotrek Zieliński. Że jesteśmy rodziną. który opuścił swoją pracownię na ten dzień swego przyjaciela ks. że tów. [Na tak postawione pytanie uśmie- jący był „Wieczernik” zatytułowany nie korę drzew. łym czasem w życiu moim i naszej ro. a jednak na końcu szło. Tym razem chadzał często z młodszym synem po Komorowie. przyjaciółmi. Ani przez moment nie spodziewa- liśmy się. który dodatkowo zaprosił Piotrka. Anię drzeja. Nie od razu dają się „Trele Majowe”. wybit.] dowicz (prywatnie bratanek sławne. wspania. By to się stało. tym bardziej. staliśmy go pragnąć. Skupiński stał się naszym wytrawnym go działania. tyle. i z nimi w Komorowie wystąpił. Pisałam scenariusze. Jeden z „Wieczorów” oparliśmy wy lat wiem. który spacerował z wózkiem najpierw z Marcinem. Komorowa przywracamy pamięć. władze gminy i Pruszkowa. księdza prałata steśmy przez przypadek. ile ci ludzie robili! Leszek że innych twórców do wielotorowe. w 1975 roku przyszło na świat drugie nasze dziecko – Ma- teusz. że ten dom po coś cin. – Tak. Musimy jeszcze przywołać Lecha. Wojtek Po „Muzach”. że praca w „Magazynie” budujemy inny wymiar Wspólnoty. Mar- łam dla sąsiadów nasz własny dom. Czuliśmy. była dla mnie darem Nieba. Prób było sprowokować do odpowiedzi. Bakszów… Stop i dołączył do nas – nie mogę oprzeć się Zdzisława Peszkowskiego. kontestującą Wiarę i to Andrzej miał więcej czasu na matkowanie niż . Krzysio Rodak nie gnęłam swoich telewizyjnych kole. Dziś z perspekty. i Witka Błaszczyków. Waszej znajomości. trzeba sięgnąć ny kompozytor i dżezmen – dokonał liło. żeby z kościelnych chają się oboje. wspierał go. Marka. którzy wiemy. – Andrzeju – zwracam się do An- Karoliną. kolumn zrobić pnie brzóz. Marek Słodkowski „Magazynierów”. nasza rodzina ma już 50 lat – zamyśla się Lidia. projekcją tylną. rowie – od 1996 roku – mieliśmy widowiskach całość nagłaśniał. ob. Rodzinne szczęście w Milanówku. W jej realizację cie siły do tak wymagających czasu i sił puszczał je na skonstruowanym przez nie tylko zaangażowałam wszystkich działań? siebie telebimie. ale gów.) Andrzej malował na karto. ale początku zamieszkania w Komo. że będziemy tu właśnie mieszkać. litera. wszystko po drodze pozornie się wa- rowa. że w oczach Lidii pojawiają się łzy wzru- szenia…] – Byłam „ważną” – tak mi się wtedy wydawało – dziennikarką. które pobudzą tak. ostatni prezydent na uchodźstwie Ry. dziny. do dziś są naszymi najprawdziwszymi łam. Lidia i Andrzej Pilichowie. Panią fie. nie było końca jak do jednego z „Wieczerników” już 50 lat Waszego wspólnego życia! rozmowie o Ojczyźnie. Ściągaliśmy wierzymy. że mamy tu kiego. dla nas przeróbek pieśni Maryjnych ży. że dom „do. a po widowisku. że w Komorowie nie je. Wojtka. Innym razem na nasze zaproszenie twórczo. w momencie gdy już prze. go „Anody”) – kontrabasista. (2004 r. dzięki życzliwości na. [Te wspomnienia powodują. wał nad tzw. Boże. Irmiński był człowiekiem od wszyst- szego Proboszcza. i Andrzej Pietraszek robili scenogra- szard Kaczorowski z małżonką. że mieszkańcom kultury: muzyków. przeświadczenie. „Wieczory w Wieczerniku” – dokład. mój mąż Andrzej do działania. na pięknej poezji Ernesta Brylla i to. w przypadki oboje z Andrzejem nie Ludzie naprawdę dokonywali cudów. mieszkali- śmy wtedy w Milanówku. Montował filmy i czu- „Wyskoczyłam” z imprezą o nazwie – Lidio. przyszły jakieś zadanie do wykonania. aby nie zapytać Cię o początki pękał w szwach. Oszałamia. Andrzej nadal był rodzicem na zawołanie. – To Andrzej był tym. W 1971 roku sprowadziliśmy się do bloków w Pruszkowie. jak nale- po instrumenty. Od tylko wszystko dokumentował. robił za elektryka i przy prostszych także całą swoją rodzinę i otworzy. która pracowała łeb w łeb pokusie. nie było ich dwanaście. Wszyscy pracowali z sercem i poświę- do Komorowa duże nazwiska świata staliśmy”. z nami. Pamiętam. czyli „Muza pod klonem”.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 21 swoistej elity intelektualnej Komo. „dostaliśmy”.

Sztuki dziennikarskiej o moją rękę. którzy walu Młodzieży i Studentów w Wied. nie się sukcesami drugiego. jak wiele innych polskich rodzin. ważąc każde słowo. przede wszystkim ten z pamiąt- i edytorskiej uczył nas świetny peda. ale przede ście? Ze zwykłej chęci posiadania? Czy za niekoniecznie także naszymi ma- wszystkim dorabiałam jako szefowa może to rodzinna tradycja – mieszkać rzeniami. – Uciekam od ludzkiej okupacji Mama zawarła nieudany – Lidio. wszystkie stoły i krzesła szły rów) i niedługo wywieziony do obozu medalik – o ten. był onieśmielony. ło. ale pięknie tańczył – wspomina zdegradowany do roli młotkowego strażnikiem Wiary w naszej rodzinie. Jak wytrwać tyle czasu z sobą? pierwszym za żelazną kurtyną Festi. życia „odnalazło wyzwolenie” na tzw. Jakiej rady udzielilibyście tym. tylko w święta. skie było w Warszawie. Te duże to nasze tem ASP (dyplom z wyróżnieniem na dom to pierwszy krok ku osobistej dzieci i ich rodziny. wybranek to niemowa. Wspiera- ła mnie od dotacji. to też prezent od Męża… – Lidia rywał. siebie w swojej różności – mówi An- jeśli chcę dalej studiować. Ojciec mojej Mamy kwiaty w Botanicznym Ogrodzie. i moją dziewiętnastoletnią Mamę się poznaliście? śnie Lidka. wyśpiewuje kolejny kwadrans. która pewnie dlatego po z małym dzieckiem bez środków do latach nieco zhardziała. Ks. koncentracyjnego. meczek. Kochanym i sza. z którym podziwiałam służbowo podlegał – i tak się zaczę. jaka to przyszłość – bieda.22 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 ja. bo wiem. Łazienek. ce wejściowych drzwi. Lidia. – Ale boję się świata – uśmiecha była w stanie się pozbierać. srebrny medalik Najświętszej Maryi cowity i odpowiedzialny. bar. To była burza tańca. już absolwen. Zresztą dzięki pracy absynt i kobiety. Zegar – Lidia urzekła mnie niemal od i miała do pomocy gosposię i dziew. więc by przy. Był smukłym. w Liceum – Po roku wodzenia się za rącz. misów. – Pamiętam. wolności. z którego już nie szyi. ny. Nie wiem. Na szczęście żadna z wróżb się nie – Małżeństwo to nie ring. „ziemiach odzyskanych”. – Pozwól. – Andrzej nie tylko był przystoj. którzy byli na – Zapytam jeszcze o nowe pla- ną sukienkę z górą w drobną kratkę. W 1945 roku moją Babcię o początek Waszej wspólnej drogi. miała na sobie zielo. czy chłopcy z tego zda. zmatawiając w zamku klucz w dziur- . że oddałaś. Małe – radość Wydziale Grafiki Użytkowej u prof. że się bardzo późna pora. w których także pracował An. Lidio. to nie wyknąć do stolicy po trzecim roku. akceptowanie absolutorium Mama oświadczyła. przy tym był wrócił. który od lat noszę na pod ściany. wspomniałam. książek. tradycją. z trójką dzieci. czy stołu z białym obrusem na stole nie Edward Chmaj. „Lidzia. Wyjść z domu. Rozbita rodzina. Kiedy pod- im. Natomiast ja. we własnym domu? – Co nam daje siłę? – zastanawia wych. dwa lata przed maturą wiedziałam. ale Mama nie była przeko. Krótko mówiąc: odcię. Jesteście 50 lat ra- w tej gazetce byłam reprezentan. obiecałam sobie. Lidio. Oświadczyny zostały dom. byłam redaktorem kę Andrzej z pękiem czerwonych rosłam. Za Andrzejem. dzieć: przerażony. wróćmy jednak do pytania agresji. jak wcześniej nas prawda i zaufanie. co robisz? Mąż artysta. Po. Małe – zacho- dzo ciemnym szatynem. nie drugiej osoby nawet w jej pogoni się sprzątania. że w ciągu paru chwil mu. Polaków na Pomorzu. Mało kto wie. później był wysokiej rangą kolejowym za- coraz częstsze spacery Aleją Róż do wiadowcą węzłowej stacji. ale Studium Dziennikar. wszystko zabrała. zem. zarażał radością. malarz. warzystwo Komorowianie w mło- i spokojem. drugi w lesie. wam daje siłę? w Toruniu. spełniła i ostatecznie Andrzej był jej pole walki.– Kiedy zaczynał wywijać rock (badał jakość osi wagonów oraz to- Andrzej kupował mi w prezencie a to and rolla. przyjęte. specjalnej niemieckiej liście. pochodzę z rodziny. Trzeba było imać tam o dom. Dziadek został ją sobie sprawę. czytanej w romansach pensjonarki. wesoły. a na dostatek Twój – No i udało się. korepetycji. Z tego 20 lat przeżyliście w tym tem województwa koszalińskiego na ła smutne życie”. I przed taką nieprzyjazną co. Był dom [Rozmawiamy kolejną godzinę. że za wszel- naczelnym międzyszkolnej gazetki róż przyklęknął i poprosił rodziców ką cenę muszę odbudować utracony „Młodzi idą”. związek. Będziesz mia. żeby nie powie. Babcia nie pracowała pijemy kolejną filiżankę kawy.] Andrzej. kami. – Ogólnie rzecz ujmując.– Wiele dużych i małych drzej. Najstarszy brat Mamy zastrze- pokazuje zawieszony na łańcuszku dowcipny. chwili wiedziałem. dużą rodziną wokół gog i polonista naszej szkoły – pan nana do mojego wyboru. nie z Dzieciątkiem – …a to krzyżyk. że chcę z nią być z całym dobytkiem. że łączy jedna dziewczyna. mieli w Otwocku bardzo skromny do. że zamierzasz odpoczywać… na całe życie. Andrzej oczywiście domu. Dlaczego o nim marzyli. ale też bardzo pra. zna. ale wtedy to On był ny. to już na drzej. a Mama patrzyła dziś rozpoczynają wspólne życie? Co niu i poszłam na polonistykę UMK na bohemę artystyczną oczyma za. że raz jeszcze zapy. Owszem. To dzięki niemu na aby wiesz. Duże świadomość. Najpierw wspólna praca. się Lidia. kim chcę być. ale to wcale nie znaczy. I niemal od pierwszej sieli opuścić swój dom. warszawskich klubów młodzieżo. Po zrobieniu ukochanym synem. Elżbiety. Pożegnać się de ręce. Robi pierwszego spotkania – dopowiada czynę do ogrodu. wybaczania. lony. oczyma wodziła nie. To- Ujęła mnie niezwykłą skromnością czył tyle. własny szczęśliwych trafów. To umiejętność kompro- przeniosłam się na UW. gdy ją pierwszy wybuch II wojny światowej dla wielu raz zobaczyłem. – Już w Szczecinku. – To ciesze- własną rękę. absolutnie go chłopaka. Okazało się. że nowanym na równi z własnym. rodzice Andrzeja ze wspólnego wieczornego czytania Juliana Pałki). W czasie się Andrzej. wany w sercu i oczach obraz smukłe- że ten przystojny chłopak będzie mi której wojna wszystko. Jak dziennością świata osłania mnie wła.

W Ten rok. za jej zgo- cji Miejsce. jak zauważyłaś. cych się obchodach 100-lecia od. wpisują się w krąg wielkich dziennika- stojący z boku Staś (skądinąd mą. w którym żyją. nad groma- naliśmy się po mszy świętej na pro. reth Jones. ilości posiadanych rzeczy. że nie gotuję – śmieje się i odkrył tę Wielką Świętą dla świata. by z Marcinami umó.. Wiadomo. ści i sił do pokonywania trudności. Najlepiej wyłożyć naczynia papierem do pie- 2 łyżki majeranku czenia. Mateusz z żoną Anią i naszymi i Andrzej to niezwykli ludzie. nowe przyjdą synowie: Marcin z żoną Do. który nawró- chyba dlatego. Mądrość i Temperament. jajkiem. URSZULA IMIENIŃSKA Przepis Alicji Wołoszyn na ulubiony przez Lidię chleb z bakaliami Składniki: Wykonanie: 1 kg maki tortowej 1 litr przegotowanej. nad gu kościoła. będziemy sobie życzyć miło. – Nie mam zeszytu z babciny. podzielimy się święconym mi i smartfonami. 35 min w prodiżu z podwójnym ogrzewa- 100 g ziarna słonecznika niem (góra i dół). która pochłania bez wić się na wieczorną herbatę. rotą i dziećmi: Kamilem. czy Malcolm Muggeridge. Ulu. gał ten dzień? Nieautoryzowane Post Scriptum – I dziesięć pasteli z przeznacze. aż ciasto wyrośnie – około 1 godziny. rzy. wojna między Dobrem i Złem. bo dobry Bóg pozwo.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 23 – To prawda. codziennością. Jak będzie przebie- człowiekiem… – mówi Andrzej. stworzenia targa niekończąca się i tym ostatnim przepisem. bez wnuków. prawdziwe rozmiary głodu na Ukrainie. gołąbki. rosół. dą. czy słuszne. Zosią i Sta. Dom.. zgroma- emeryturę. 3 torebki suszonych drożdży Oetkera Wyrobić ciasto. Odpowiadam: „No sama nie wiem. chleb z bakaliami Ali w nowo powołanej przez nas Funda. przez SŁUCHAŁA URSZULA IMIENIŃSKA całą szóstkę. Lidia z pasją – Ot. Odkrywają przyciętych kasztanach. Jak co roku Żegnam gościnny dom Lidii i An- – I po co Wam ta nowa praca. Lidia i Andrzej patrzą. o zbliżają. Ugryzłam się Lidia. 1 niepełna łyżka ziół prowansalskich Możemy naczynie z ciastem włożyć do kąpieli ciepłej. Dozwolił przed nami prawdę i wartość miejsca. Swoją pracowitością. I Lidia. na świętowanie 50. w którym spotkały się zmartwienia. W pewnej chwili z serca dziękujemy. – Wkrótce Wielkanoc. takie spostrzeżenie. „Coś pięknego dla Boga”. i pieczyste. skąd wziąć ludzi i pienią. sił dzeniem przedmiotów i wrażeń. ciepłej wody Wymieszać składniki na sucho. zyskania Niepodległości i planach nia Naszej Rodziny. ponad naszymi głowami. Na roz. jest dla reszty. kolejną babciną mądrość. pochyleni nad swoimi laptopa- w ubiegłą niedzielę zadał nam nasz co odeszli. jakby pośpiechu rozmawiamy o żałośnie nas wyjątkowy. gdzie mieszkają. Pewnie je gdzieś zasły. Zaczy. jak choćby angielski publicysta Ga- dry. Od. dzielę się z Czytelnikami „Maga- kłe Zło nie opuszcza pola. aby było luźne. Właśnie rusza robota szałam. – Przez całą naszą rodzinę. – Prosto i jak w wielu domach – tak jak poprzednimi laty. drzeja. to – Nie jestem mistrzynią kuchni. Andrzej – Jaką? placki ziemniaczane. wspomnimy tych. że świat od jego czarkami Oli. życząc wszystkim – Powołanej przez… Dziś Dobro coraz częściej wyręcza się Radosnych Świąt Zmartwychwstania! Obojętnością. sach. i temperamentem. Na co dzień jadamy i Andrzej tworzą tu. publikując o Niej reportaże telewizyjne w język. 1 łyżeczka kminku Smacznego! Dołączam się do życzeń Alleluja Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! . nie wiem Takie niewyszukane potrawy. bię też serniki Gabrysi. z rozwagą i mądrością. Tworzą coś pięknego dla ludzi. bo nie jestem zamożnym dzi się cała rodzina. Ale lu. Przy świątecz- ruch mogłem przeznaczyć tylko jedną nym stole. w dół. W cza- wnukami – Franciszkiem i Łucją. „To nie jest odpowiedź” – nie znaczy. niec o przepisy na ich ulubione dania. skromnie. Pie- 100 g rodzynek czemy 1 godz. który odkrył przed Europą „Po co babcia to wszystko robi?”. a Dobro? zynu Parafialnego”. na końcu którego miałam mi sekretnymi przepisami na ciasta pt. oczytany młodzieniec) pyta: – Moich rozmówców proszę na ko. rocznicy powsta. Czekamy. do codziennego zmartwychwstania. Lubię kluski pomorskie. krokiety z pie. Zacie. Bo Lidia dze na realizację nowych projektów? siem. jak co roku pewnie. kiedy wszyscy żyjemy z głowami – No właśnie?! Podobne pytanie mówimy modlitwę. lił dożyć Złotych Godów. Coś pięknego dla ludzi niem na aukcję – dodaje Lidia. 2 łyżki soli Przełożyć ciasto do przygotowanego uprzednio prodiża 1 opakowanie migdałów lub blaszek. nad powiększaniem siedemnastoletni wnuk Staś. wlać wodę i zamieszać. Co cił się po spotkaniu z Matką Teresą kto?”. dolewając trochę wody. za co Panu Bogu niezmordowaniem i pasją tropicielską na nie Fundacji. że jeśli nie ja. stwierdził nasz wnuk.

że kto śpiewa. trudniej. został pewnego możliwie czysto emitować właściwy imieniem wolności w tym sensie. to wynikło innym ra- gdy Haendel czekał na poprawę po. Znana. lakich. np. Dyrygował nawet wówczas. co rzekł ku pokrzepieniu: „Bardzo. Dlate- dział: Wymyślona gdzieś w odległym w Instytucie Szkolenia Organistów go pierwsze ćwiczenia. tu na ćwicze- czości Jerzego Fryderyka Haendla. podjął wyzwanie. Witek cred Oratorio. wielomyślnego. z sienkiewiczowskiego „Ogniem na co dzień brat-łata. I tak ki. szą sztukę polifonii. minutę. spotkaliśmy się ponownie we wrze- się dwa razy. Choćby nawet tylko część tego ora. tellest… miał genialny zmysł komponowania a na koniec mieszkająca w Komo- i wiarę. że fragmentów oratorium J. że powstało dzieło miłe rowie Brytyjka Anne-Marie Fabia. czego dowiódł choć. Sam śpiew był począt. do przedstawienia kilku chóralnych raz” (*. ny” przez dwójkę przyjaciół. x1. szony prof. Witek i wreszcie komponowania pieśni. alty. do których Ha. tylko po. Ci. doskona.najpierw wprowadze. które tworzą jej sens. że tygodni stworzył niemal gotowe dzie. tym zadano pracę na wakacje i… ścioła. głosów. ale za kowo skłonnością do naśladowa. czyszczenie. choć jeszcze dale- ło muzyczne – „The Messiah” a Sa. każdy coś tam mu wyśpiewał. iii. dla – był maj 2016 roku.in. w różnym stop- i dziennikarz Polskiego Radia. Czasem było zabawnie. 9. skomponowano do tekstów z ksiąg Błaszczyk musiał mieć wiarę. do Irlandii. (No. jeden z ojców i doktorów Ko. rów. dźwięk. naniami. tj. biblijna przypowieść Bogu. 7. bo i Piotra (bas). zaowocowało zebraniem chętnych dzo fantastycznie. Air & Chorus) O thou that poprawki.24 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Trzeba mieć wiarę Święty Augustyn z Hippony (354. Witek to jakby Mały Rycerz organizatora. endel skomponował muzykę. że aż do śmierci w roku 1759 wersów biblijnych. próbujemy. Piotr muzycznej. by przyjąć choćby zaproponowany własnych. tenory i basy – to było istne stała się prawem naszego myślenia – Stowarzyszenia Kulturalny Komo. doktor sztuki cenia muzycznego. przy Papieskim Wydziale Teologicz. że ktoś Prosta. boków przesłuchał tego i owego. w tym twór. za. o talentach znalazła w naszym chó- jemu samemu. torium. Dlatego jeszcze ny koncert napisane w trzy tygodnie.F. ale też wyczyścić na czas pró- daje wybór nieskrępowany. próbowania. wodowo od lat kształcący organistów a zwłaszcza o śpiew chóralny. Po 430). początkowo homofoniczna Starego i Nowego Testamentu. na temat polifonii powie. uło. szczególnie średniowieczu jako sposób pojmo. . przyjdzie i że to może się udać. wydawania naprzemiennie pojawiają się recyta. jak to określa – „sprowokowa. Bez przypalania – tak oto wzbudzał w nas wiarę. drugi od pierwszego. przez Charlesa Jennensa. Jolę (alt) by głowę z codzienności i spraw wsze- teczną instancją nie są jej reguły. że wyjeżdżając z Anglii do na nas w Komorowie okiem zawodo. Trzeba to podkreślić oto zwołał pospolite ruszenie. realizował konse- tora musimy tu pominąć.  Haen. że osta. A w kościele (No. wać kalendarz zawodowy i prywatny. rokowe dzieło Haendla składa się śniu. Chorus) And the glory of the (Malachi. By dobrze zaśpiewać wielokierunkowego. potem zapro. arie i partie chóralne. bar- – 54 utwory budujące monumental.5) wielokrotnie. spojrzał kwentnie plan i miał rozpisaną każdą jedynie. społecznie Prezes ny. nia dźwięków przyrody. czy. w których to wystarczająco zmotywowanych. próby w grupach głosowych – sopra- wania i  rozumienia sztuki dźwięku. by może tak w na. wyższy cel tej idei. modli gdy już na starość stracił wzrok. że razu. Witold Kurdwanowski niąc w partyturze ostatnie. wielogłosowy. w niewielkim portowym spotkaniem . napisał. określonym jako Towarzystwo by tym. Duża część z nas nie ma wykształ- Zmarły w roku 2013 muzykolog Witold Błaszczyk.v. Jerzy Fryderyk Haendel su baroku i samego J. miłych dla ucha odgłosów tywy. raczej pochwalał Irlandii w roku 1741 w ciągu trzech wym i rozesłał wici. którzy nawet od lat znali naszego Piotr Orawski był m. i mieczem” – natychmiast dostrzegł niach jako dyrygent nie dopuszczał Szerszy życiorys słynnego kompozy. niu otarliśmy się tylko o muzykę. Było nas nieco mniej. zaprezentował swoje oratorium. Muzykę rygor cotygodniowych prób. Chorus) And he shall purify śpiew polifoniczny. a prywatnie nasz sąsiad i człowiek i współbrzmieć trzeba było nie tylko swobodnego i wolnego. gdy nasz dyrygent podsumował: gody i możliwość przedostania się osób była wówczas zaskoczona tym „Trzeci raz był lepszy od drugiego. Polifonia jest rozlicznych zalet. żonych według wyboru dokonanego w to wierzył i chwała mu za to. (No. Haendla. dyrygent i pedagog. a skupić się na zadaniu. nie kryli zaskoczenia – łym znawcą oratoriów. A że są i granice mozolnego Ciekawostką może być także to. On forma muzyki stopniowo przekształ. bo się zepsuje”. wy staroangielskiego tłumaczenia rze. osobiście dyrygował wieloma wyko. z trzech dużych części. v. Ba. Śpiewacze „Kulturalny Komorów”. a cel jest osiągalny. Większość zem. zaznaczając przeanalizował zasoby.F. rozpraszania się.4. niezbędne dał wykład na temat muzyki okre. Mało ganił. Dla te zawsze można zmienić. Orawski. który zaśpiewa „Mesjasza”. nym w Warszawie. szym małym Komorowie stworzyć samych prób zaś wyczyścić i dopaso- tęga jej brzmienia i potęga splotów chór.3) to faktycznie modlitwa pomnożona Lord (Isaiah. a czwartego nie Chester zebrał chór i po raz pierwszy nie organizacyjne. bliskie ludziom i potrzebne nowska wyjaśniła kwestie wymo. ciła się w bardziej złożoną.

12. a nasza trema tylko nie- bliźnich. (No.F. współcze. drudzy ganista. A nadzieja i wiara zawodowy artysta muzyk. certowanie z tą częścią utworu. potem także nasz sąsiad z Pierwszy. Władysław Baksza. To się miało udać. Mateusz co mieli – jedni pomagali w prowa. niowy zatem to najlepszy czas na kon. ru można obejrzeć w internecie . Pojawiła się nadzieja – się znany wszystkim parafianom. Haendla przed Pasterką w Komorowie 24 grudnia 2016 r. uradować tie chóralne i jedna aria (tu wsparła tłum ludzi. nał je dla nas tłumacz i kantor. Bąkowski. mieszkanka osiedla Ostoja) śpiewaków. niecodzienną nicznego splotu dźwięków. Komorowa śpiewających barokowe w kościele przed Bożym Narodze. Grzegorz – nie bali się śpiewać”. (fot. Za. W tym wypadku starożytna moneta – zgodę na włączenie gazu po pracach czy na występach. zusa Chrystusa. czonych artystów. ale nasz dyrygent a nam jeszcze niełatwo było uwierzyć. nas zawodowa solistka. remontowych – lekko zaczęły grzać organy – akompaniamentu podjął sne znaczenie. dzyński otrzymał wreszcie dla Parafii wsze.v. czy to na głównych próbach. Niektórzy pomnażali kaloryfery. pierwsza część oratorium “Mesjasz” informacją o chórze mieszkańców nowanego zaśpiewania „Mesjasza” dotyczy zwiastowania i narodzin Je. M. haendlowskim staroangielskim. by rozdzielić. rzego Fryderyka Haendla. Okres bożonarodze. śmy. is born (Isaiah. miała tu dosłowne. towarzyszyły nam talent. i wzbiły się głosy.6) ną noc sporo osób przyszło na mszę niach sekcyjnych instrumenty klawi. w nim coraz większy pomnożyć. Warchoł. On. Filip powiedział na ostatniej próbie przed bo nawet na ostatnich spotkaniach Taranienko). przytupując do taktu na najpierw zawodowy aktor. Opracowana i ćwiczona przez nas cona rozplakatowaną. Ale każdy dla owego polifo. udostępniali swoje domy na próby. Chorus) For unto us a child I nadszedł ten moment. wciąż emanował wiarą sukcesu. Agnieszka co mniejsza od oczekiwań dyrygenta. Witek Błaszczyk powie. ix. I tuż przed Wi. Na naszych występach Pasterką: „… żebyście po pierwsze – w komorowskim kościele drżeliśmy role czytających przyjęli na siebie wyobrazili sobie choinkę. oddać Panu. zmrożonej posadzce. a po drugie z zimna. Komorowa. W wigilij- a inni dawali konieczne w ćwicze. Oratorium Sacrum „Mesjasz” Je- niem 2016 wydobył swój talent. dział nam w połowie grudnia. do niedawna kościelny or- dzeniu ćwiczeń głosowych. tłumaczenie na język polski (wyko. świąteczny popis chó- gilią nasz ksiądz prałat Andrzej Per. dla pla. nasz niewielki. Par. że oto Lipska. świętą odpowiednio wcześniej zachę- szowe. że wspomniana tre- dyrygent rozgrzany rozmachaniem części czytane – recytatywy – miały ma mogłaby „zjeść” niedoświad- rąk. I zabrzmieli- odbyliśmy w sumie 58 godzin prób zaplanowane były w oryginalnym. ale Oczywiście. Kościółek oczyścił i pielęgnował. i dzielili się swoimi talentami i tym gwiazdka ciepła. i wszystko musi się pięknie udać. słuchaczy. są nierozłączne.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 25 Chór Stowarzyszenia Kulturalny Komorów śpiewa oratorium „Mesjasz” J. Brykalska) swoje idealne odzwierciedlenie.

ale ten kościół okazuje się być niezwykła – doda. to obejrzeć. Wszyscy Najpierw był pokamedulski ko. zawsze coś może się organach. Możesz raz jeszcze dziękujemy. społu reanimacyjnego uratowała Jan- zaczynała się Pasterka. ją nam skrzydeł. tylko 3 stopnie ciepła. by wiek zawalony przez zwały śniegu gliśmy się wygadać. 17. byli zauroczeni. nagrania z Warszawy i z Pęcic koncertowali z „Mesjaszem”. Ksiądz Proboszcz Wojciech stając frontem do słuchaczy. spiritus movens potwierdził to po że bas wróci. cze poprawiliśmy jednym utworem dla. ksiądz Marek dla złagodzenia „nie musimy volu- miwszy tylko. Gdyśmy w mroźne. że może być jeszcze bez wstydu zaprezentowany szer. już ców łatwiej tchnąć ducha w pięk. Warunki iście ce słowa „Mesjasz Pęcice”. Bo oto tuż po mat w górach. A swoiste jarzmo i twarde wa- pierwszą część „Mesjasza”. ratując wręcz życie. xi. Trzy dni po zejściu lawiny odkopano Zbawiciela w Warszawie. ciu osób zasypanych przez lawinę poklasztornych była herbata i bigos nej osobie. (No. Jedna z miłośniczek naszego śpie- z podwarszawskiego Komorowa. Zgromadzony potencjał i większą Niezwykła przyjemność koncerto. dostępne w inter. Warto też odnotować. menu pokazywać gigantycznego”. staliśmy wet kilkukrotnie. już drugą część oratorium Haen- w kulkę. to było inne którzy jeździli na nasze występy na. nie zaśpiewane przez niewielki chór słabł. Chwała dźwiękom godzina. Potem zaś. A nasz kowi życie. a aż pięć wyzwanie. XVIII. Ćwiczymy organisty. w podziemiach mu tenorowi i dźwiękowcowi w jed. Czytelniku. sławiąc z ogromnie gościnnym przyjęciem także trud i sporo pracy. A i nasz dyrygent śpiew nagrywany w dość trudnych nie ma zbyt dużych szans – dusi się powiedział. Wspomniane. że część drugą.30) cze”. Para. A wszystko ku czci genialnego szej publiczności. fianie i ich proboszcz. i wierzył. Jak w Komorowie. że za chwilę znane. nie udać. „Mesjasza”. z nami „Hallelujah” w drugiej części Bóg przyoblekł się w człowieka – to sze dynamiczne chóralne „Won. chwili efektownie prowadząc na. z chóru. wania z chóru zabytkowego kościo. z chórzystek.14) sjasz Warszawa Towarzystwo Śpiewa. z naszego fanklubu. że ktoś jednak kompozytora i na chwałę Pana. Markiewicz.v. Wiara w to. fizyczne ocalenie. skoro Witek dobywał z klawiatury haendlowskie z towarzyszeniem małego klawesynu powiedział kiedyś: „Nasza aspiracja nuty. Tamtego koncertu warto posłuchać kim trzeba mieć wiarę i cel. nawet jeśli nie odniósł fi- tywnie. Wierzymy w to i wierzymy. smażonych przez jedną z parafianek wania „Mesjasza” dziś wydają się a mimo to na koncertach zostawało właśnie na tę okazję. a potem jesz. akustycznie warunkach mógł być i zamarza. zupełnie inna akusty. Włożona praca dyrygenta ła pod wezwaniem świętych Piotra nia i potęga splotu głosów. Dlatego tu. lepsza opieka do czasu przybycia ze- nie było czasu na przeżywanie. by wkrótce zaśpiewać dził się Jezus Chrystus. Po. nasze. Ale jak to będzie. I wysiłek. zwykle tastycznych pączków i faworków wy. na balkonie chóru. Grzesiu. w internecie wpisując w wyszukiwar. przy Kościół w Michałowicach ma cze liczne błędy. trwała akcja ratowania kilkudziesię- śpiew. Myślał pozy. necie. świętszego Zbawiciela przy Placu czątku mieliśmy sporą grupę fanów. sprzęt i zawodowe umiejętności. Śpiew. zdajemy sobie sprawę. trafna diagnoza lekarza wania i wielka entuzjastka wszelkich . zycznych obrażeń. daliśmy będziemy śpiewać dalej. Dziękujemy Ci. który zwinięty koncert z góry. gdzie wykonywaliśmy tę pozostał niezapomniany smak fan. Chorus) His yoke is easy the highest (Luke. koncercie w Pęcicach 22 stycznia ry w takie ludzkie. wygłosi profesor Witold Błasz. niczny. To był niestety zawał serca. scowościach i parafialnych wspól. pierwszą grupę ocalałych. Rola takich osób dni po katastrofie uwolniono jeszcze znów blisko ołtarza. oratorium przy ołtarzu to jednak dla W ciągu stycznia 2017 odbyło się szej plebanii u księdza Proboszcza wielu z nas radość i zwielokrotniona bowiem swoiste tournee po kilku Grzegorza Jasińskiego. dawała siłę i nadzieję ratownikom. Chorus) Glory to God in w wyszukiwarce internetowej „Me. śpie. derful” i „Counsellor”. że właśnie w takich miej. ii. 9 żywych osób. nadludzkie starania. Polifoniczne przy tym i Miasto-Ogród Komorów. ale też świadectwo wia- wiedział. to na pewno potęga brzmie- korzystać. runki przygotowania się do zaśpie- po wieczornych mszach świętych. Dziękujemy! w sumie łatwe i lekkie. -wieczne oratorium „Mesjasz” zosta. Oni tam mocno wie- jest ogromny.v. sięga w jeszcze większą ciszę” i dodał Drozdowicz skrócił kazanie oznaj. (Matthew. Ksiądz kończąc mszę świętą zapo. i Pawła w Pęcicach wiązała się także wspomniany już Piotr Orawski. Augusty- kościołach. Marcin wykorzystał swój w górskim hotelu w Rigopiano. styczniowe dni czyk ze swoim chórem z Komorowa. waną. Mateusza. ale większość z nas wie. Liczy się pierwsza lepiej. ale to rokrotnie na chwałę bożą. W ustach modlitwa (w myśl słów św. czasem pomagają rzyli. nasza wiara. że dziwialiśmy ekwilibrystkę naszego w ostatnią niedzielę stycznia. całej naszej grupy w progach tamtej. profesjonalny chór popełniamy jesz- spartańskie. bardzo dobre organy.26 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 wpisując w wyszukiwarce „Mesjasz Podkreślił. Szybka. Tradycyjnie ne społeczne inicjatywy. poprzedził ją cichutki płacz – naro. Przede wszyst- nadzwyczaj duże grono słuchaczy. 21. męża jednej Komorów”. Boże Dziecię. co myśli. i dźwiękowcom! przeżył w zasypanych gruzach hotelu Kolejny koncert. To był dra- ka. wezwanie karetki i naj- Po tym emocjonalnym występie notach nieanonimowych mieszkań. Czło- oraz mnóstwo emocji – wreszcie mo. w kościele Naj. wpisując (No. a szczególnie śpiew polifo- pewność siebie należało dobrze wy. że od po. jeden z naszych basów nagle za. że pomoc przyjdzie. skostniałymi palcami wy. w dale- Barokowe sklepienie i krystalicznie oraz przydatne nam nagrania z prób kiej włoskiej Abruzji nieprzerwanie zmrożone powietrze poniosło nasz powstały dzięki Marcinowi. jak pisał i chóru procentowała jeszcze czte. na). że jako nie- ściół na Bielanach.

Adam Kulewski. Nasz koncert w Michałowi. ale jest z nami i śpiewa. Jolanta Żebrecka. Małgorzata Bryksa-Godzisz. Dla prowadzących próby: Jadzi Pietrachy. Odpowiednio pogłębiony ukłon w stronę naszych solistów Agnieszki Lipskiej i Mateusza Bąkowskiego. muzyczny tekst.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 27 form chóralnych powiedziała nie- dawno. Dyrygent Witold Błaszczyk dziejny. Śpie. Basy: Jan Bigoszyński-Łazucki. rapia się uda. Doroty i Marcina Pilichów. Dorota Dziekiewicz-Pilich . Piotr Żebrecki. Jasia i Marysi Łazuckich. Wojciech (bas) Irmiński Przemysław Matejewski. Wiedz proszę. Danuta Irmińska. Ani i Witka Błaszczyków za chęć użyczenia swoich domów na próby chóru. His yoke is easy. Anna Madycka. Marek Biskot. Marek Słodkowski. Stan trudny. Agnieszka Lipska – mezzosopran. że te. Sylwia Podbielska. Agaty Saniewskiej. Witka Błaszczyka zostały skrzętnie za. Marcin Pilich. (* Wykorzystane w tekście cytaty Reinhold Utri. Agata Saniewska. Wyrazy wdzięczności dla Jadzi i Roberta Pietrachy. śpiewaków. też Soprany: Marta Budkiewicz. wierzymy. Projekt plakatu: Dorota Dziekiewicz-Pilich notowane przez Anię (alt) w trakcie Projekt techniczny programu i plakatu: Adam Kulewski prób i chwil po koncertach. Katarzyna Łącka. Joasi i Reinholda Utri. ale nie bezna. wa. Mateusz Bąkowski – organy. Dla Grzesia Nieściera za programy-nagrania do autodydaktyki i Adama Kulewskiego za złożenia tekstów plakatów i programów. bo trzeba mieć wiarę. Wojciech Irmiński. Grzegorz Sobolewski. Hani i Wiesia Barlakow. wspaniałe i entuzjastyczne wczytywanie się w ten genialny. Martyny Sójki. Wanda. Agnieszki Lipskiej. Wam Wszystkim serdecznie dziekuję. że jej bratowa. Wasz Dyrygent Witold Błaszczyk rys. nawet nieco później dołączył do ze. Grzesia Sobolewskiego i Marcina Pilicha. społu. Wykonawcy: cach zadedykowano Tobie. S erdeczne podziekowania dla wszystkich chórzystów za wielogodzinne. Alty: Agnieszka Biskot. Daniel Koper. Barbara Zabczyk. Martyna Sójka. dopiero co walczył z rakiem. Urszula Madycka. Podziekowania dla szefa Straży Pożarnej Jurka Prokopka z Nowej Wsi za wielką życzliwośc i użyczenie Remizy do naszych prób. jest Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Kulturalny Komorów” ciężko chora. Wandziu. a dane nam Tenory: Hanna Barlak. jarzmo jest lekkie. Grzegorz Nieścier. Zdiagnozowano no- wotwór. Przez to Jadwiga Pietracha. Grażyna Wąsowicz. Chcemy Ci pomóc. Danusi Kołodziejczyk. że jeden Grzegorz Warchoł/Władysław Baksza – recytacja z nas. tenor Adam. Danusi Kołodziejczyk.

a niektórzy nawet łąk widać jaskry a na suchych mlecze. Tak czasami znaleźć w lasach. lipy niem wiosny obejmujący też okres czy brzozy. Nasze oczy będzie cieszył widok kwit. robotnice ogrzewają się łosie. które można Osoby. siejszych czasach zieleń. bieliki. de listki takich drzew jak dęby. dłe ptaki drapieżne takie jak gawro. Wspomniany wcześniej i kosów. cze. nowców. Bu. bardzo zagrożone obecnie pszczoły Przedwiośnie jest piękną porą W ogrodach kwitną forsycje. dębów. Na dzą się zimowe śpiochy: niedźwiedzie łąkach czuć czeremchę i słychać kum. Po zimorodku jaja zaczy- spodzimku – odejścia zimy na do. klonów. Na rozmarzniętych znowu brązowo-popielate. żubry i jelenie. To okres godowy dla żu. Kwitną przebiśniegi a pędy już zimowych barw ochronnych tylko noworodek ma właśnie młode pi- wierzb grubieją. Tokują również osia. na słońcu. Jelenie i sarny nie mają apogeum. Po- pory roku. sosen. a głóg pokrywa Mniej więcej od 1 marca do 10 białym kwiatem. Sami- szarze geograficznym w zależności od ce ptaków zaczynają składać jaja. słychać pierwsze śpiewy sikor rze i rysie. nących drzew: bzów. 10 do 12. wierzby opuszczają ule. W lasach na świat przychodzą łąkach kwitną zawilce. obok na kamieniach cza. Ożywa sklęta. maj. agata tomaszewska- i borsuki. Wkrótce nadejdzie roku. odczuwają pyłki kwitnących leszczyn. Na bre. Ich ojcowie już przylaszczki a w borach – sasanki. W polu pracują skowronki. jaworów. i pierwiosnki. Na mokrych terenach ją aż 8-9 pór roku. Nisko latające nad ziemią zmian. Specjaliści naukowi z tej jawiają się kolejne kwiaty: kaczeńce dziedziny zwanej fenologią wyróżnia. które są alergikami dotkliwie sami można spotkać jaszczurkę. nają składać bociany i myszołowy. Nasze oczy cieszą powracające ra zajmuje się badaniem przebiegu bociany. Wreszcie widać mło- kwietnia trwa okres zwany zara.28 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Moje dzieci – gawędy mamy Przedwiośnie Istnieje dziedzina wiedzy. któ. które zachodzą w rozwoju jaskółki zwiastują nadchodzący desz- zwierząt i roślin na konkretnym ob. spotykamy mrowisko. kaszta- ny. dawno zrzucili poroże. warto skorzystać z jego uroków i modrzewie. kające żaby. puchacze i puszczyki. Wiosna rozkwitnie do końca. Zaloty ptaków osiągają -antoniewicz K ronika P arafialna Zmarli Parafianie Dzieci ochrzczone w naszym kościele Anna Kobylińska Aleksandra Maria Krzyżanowska Fabian Radosław Łodziński Zdzisław Zieliński Kazimiera Tworzowska Zofia Maria Feńska Sabina Łyszkowska Wanda Janina Olszak Barbara Anna Kozłowska Krystyna Jakubowska Zofia Władysława Targosińska Filip Banasiuk Krystyna Bernadetta Werys Teresa Małgorzata Mazur Olgierd Jan Kulik Franciszka Ołowska Henryk Szymański Anna Magdalena Szafran Jerzy Korkosz Władysław Makowski Mirosława Caban Czesław Antoni Tarnawski Agata Anna Armińska Stanisław Maciej Kwiatkowski Stanisława Żegis . Drzewa zielenią się. szanując tak bardzo zagrożoną w dzi- rawi i cietrzewi. tchó- życia. Wiosna powoli budzi się do świat przychodzą małe łasiczki.

I tak sobie istniał Bóg się w sytuacjach ekstremalnych – albo pytania. jak kiedyś sądziłam. niej z chętnymi. sama nie wiem dokładnie gdzie. No to pytam. człowiek nie jest w stanie unieść? Mędrcy podobno mówią. ale Na pewno już nie na Ziemi. co czułam. I teraz clue wypowiedzi. Ale na próby mówienia mi sać. W edukacji mówi się. jest tak daleko. że kiedyś tak bienie. tak naprawdę? Tak. jemy. Ależ skąd! Ale ważne. odpowiedzi. że każdy potrzebuje Ale – jak to często bywa – zwykle tam pojawiałam. Bóg jako Jednia. od dziecka do. na kursie. że dzi na wszystkie nurtujące pytania? – dobrego. że w ogóle działam”. Nie żebym I poszłam na kurs Alpha. to nie powinien do- żeby powiedzieć. żeby wró- i nie poświęcałam czasu na zasta. kurs. ko traumatyczne. Bo ja Go się trudności. puszczać cierpienia. że autentycznie cie- transcendentna i świadoma tożsa. że wierzymy. dopiero zaczynał się w naszej pa. Napisałam myślenia. Przecież to mniejsze znużenie religią (bo ileż i zapadające w pamięć. Najważniejsze. dawałoby się. Ale mi chodzi błyski świadomości. nie wane we wspólnotach. daleka to była droga. Kurs się skończył. sze wrażenie zrobiło na mnie coś. można się spierać). wy- rzący potrzebuje nawrócenia. byli niesamowici szę się na niedzielną Eucharystię. Śpiew i modlitwa. że czasem nawet wie. I zajęło mi to tyle czasu. oszukujmy się. które zadaje cić do początku strony i pierwszego nawianie się. śmierć.. czyli w spotkaniach. spotkałam. jak każdy. że jakoś tak zmieniło się moje Bo na przykład ja. Mogę mówić tylko o sobie. że On jest i że jest Ojcem. Ot. ani czego nie czułam. że skoro Bóg tak bar- Nie dlatego. Bo czyż nie jest I uprzedzam: będzie trochę osobiście. tak jak przy- i cuda się zdarzają. No i często były osobiste. nie było. Po prostu był częścią mojego rafii. Później było większe lub Niby proste pytanie. Choroby. Trudno było mi na niego cho. puszczałam. Ale najwięk- takie oczywiste. rza przedmiotowe Ja. A czas le. żeby każdy sam so- mi. pogadają. którzy uczestni. Wierzysz wiem. rastając w katolickich wartościach ciał i niby moja postawa coraz bar. Jak to mądrze brzmi. wistości w sposób inny. mość. który można jakąś mieć. to tranzycje wydarzeniowe. na modlitwę i na działania podejmo- i tradycjach (cieszę się z tego). Jakiś czas póź. że trybu funkcjonowania. to media. kursu albo innych działań w Kościele. stawałam okoniem. ale najpierw coś opowiem. które stwa. brawo. Ale łatwiej jest jego istnienie. w odległym Niebie. naprawdę? były jedyne postawy. dziej przypominała tą dawną. I krótkie prze. zmuszające do przyjrzenia się rzeczy. niż pokazują bie odpowiedział. że się To nie jest tak. my będziemy bić i chcieć znaleźć. oczywiste. Immanentna. którego istotą jest Męczyło mnie to bardzo. w którymś momencie życia pojawiają Ja zdążyłam wrócić do codziennego żeby spotkać się z Bogiem. Synem i Duchem? przez kogokolwiek. Bo pytania były niewygodne o tym wszystkim dlatego. którego. że wiara czyni Grunt. Czy życie stało Bóg jako byt. Nie co. wykłady były ciekawe SYLWIA PODBIELSKA . choć odległego – tak się nie oczekiwałam niczego nadzwyczaj. że Bóg jest. i niełatwe – z serii tych.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 29 JEDNO PYTANIE ? Zapytam. się łatwiejsze? Nie. Co niedzielę wyzna. czyła. żeby szukać jakoś dziwnie wypaczył i że życie to nego. wie. że nie ma głupich pytań – mogą być tylko głupie To takie egoistyczne podejście. Ale ludzie. ale w Kościele). chyba jednak takie theatrum mundi. Przyjęłam Go za pewnik dzić. z Bogiem – odkryłam. – i to był główny powód tego. Ale wtedy kłótnia i negacja to w Boga? Ale tak. może lek. ale zachęcam. jakie są poruszane bywam smutna? Bywam. dotychczasowe spojrzenie na Kościół. I rzeczywiście. że mój obraz Boga konferencję o Alphie. I że On wcale nie Go kiedyś widziała albo doświad. cuda. Przyznam. żeby czerpać przyjemność dzo mnie kocha (a tak mówią ze snucia opowieści o swoim życiu. Nie będę pi- Czy ufasz. ale nie w tym świe. ale. na jakie mogłam się zdobyć. Czy nie jako podmiotowe Ja. ale bardziej na zasadzie „wie. cie i nie mnie. którzy ukończyli już innemu zajmie mniej albo więcej. Bóg dziennie człowiek zastanawia się nad zmagać się z codziennością. między gwiazda. takimi kwestiami. czy naprawdę w Niego wierzysz? tak powinno wyglądać. Czy wierzysz. że to jednak nie czego się nie spodziewałam – uwiel- o to. Na relację rzyłam.. pojechaliśmy na ogólnopolską I czy dzięki temu poznałam odpowie- I nagle okazuje się.

przeradza się w poszukiwanie Jego teraźniejszych nie można stawiać na Grzech bowiem pozostawił w naszej woli i pragnienie jego wypełnienia. że współuczestniczy z Chry- sma Świętego. ale także Zmartwychwstanie otwiera nam do. całe nasze życie w chwale. gdy cierpiący człowiek życie. Składa się na nie: wierność niu wielki dar i łaskę. swoje życie oczami Jezusa. z sakramentów świętych. znaczy: w świetle tej miłości rozpo- jest pragnienie podporządkowa. sanktuarium Brata Alberta w Krakowie Sfora psów Cię otoczyła Przebito Ci ręce i nogi Jak wyschnięty korzeń wyrosłeś Wielu osłupiało na Twój widok Mąż boleści cierpieniem zmiażdżony Do nagiego Krzyża Cię przybito Nasze grzechy Ty dźwigałeś Wzgardzony odepchnięty wyśmiany Dla nas byłeś chłostany W Twych Świętych Ranach jest nasze zdrowie Zbawicielu Świata Bramo Nieba Czym odpłacimy się Tobie Tobie Panie Chwała aż po Krańce Ziemi Tobie Panie Chwała Cześć i Uwielbienie Zaczerpnięte z Hymnu Golgoty Młodych z 2008 roku – Ogólnopolskiego Spotkania Młodych or- ganizowanego przez Braci Kapucynów w Serpeli- cach Zbawienie w Chrystusie nie ogra. do pięknego owocowania naszego człowiek odkrywa w swoim cierpie- życia. która ma się w nas osobowości liczne rany i teraz. odkrywamy. się od niego bardzo często odwra. sa.. Możemy być jednak sensow­ne i nie­win­ne. objawić” (Rz 8. bezgranicznie ufając i powie­ hańbę. w łasce uświęcającej i korzystanie do wiecznej radości w niebie: „Skoro nia. stęp do nowego życia.2). że każde cierpienie.. stusa. przez swoje Chrystusa? To znaczy: doświadczyć nie tylko uzdrowienia nas. Relacja ta staje się główną nem i Zbawicielem. Podstawo. naśladując Tego. Nie a szczególnie to naj­bar­dziej bez­ w mocy tej miłości wciąż na nowo jest to łatwe. ty: przez swoją śmierć Chrystus wy. nauka patrzenia na stusem w zbawieniu świata. że cierpliwe pielęgnowanie gą zba­wie­nia. To znaczy: nia swojego życia Jego nauce. w Duchu Świętym tej miłości. To wym warunkiem przyjaźni z Jezusem Patrząc z wiarą na krzyż Chrystu. i zasiadł po prawicy tronu kich chorób duchowych i prowadzić rzając się Jego miłosierdziu. trwanie cierpienia są tylko drogą prowadzącą nicza się do samego usprawiedliwie. krzyż Chrystusa kryje w sobie. lektura Pi.17-18). 146 cm x 96 cm. Kiedy Jezus staje się dla nas Pa. a obecne MACIEJ SABAŁA .30 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Ecce Homo – Oto Człowiek cierpiący Sługo Jahwe cierpiący Sprawiedliwy Synu Boży Baranku niewinny Jezu Chryste Nadstawiłeś grzbiet bijącym Nie otworzyłeś ust swoich Adam Chmielowski – Ecce Homo. że cierpień siłą naszej przemiany wewnętrznej. nie bacząc na jego stopniowo wyzwalać nas ze wszyst. Sądzę bowiem. ale jest zaproszeniem do bli. to po to. Iść przez pewni. sta­je się dro­ brać go na ramiona i iść. równi z chwałą. który „prze- przyjaźni z Jezusem jest w stanie zjednoczy się z cierpieniem Chry. znać swój własny krzyż. cierpiał krzyż. olej na płótnie. gdyż zdaje sobie codziennej modlitwie. potrzeba długiego procesu zwala nas od grzechu. jaką i naszego postępowania. Wtedy Boga” (Hbr 12. by też wspólnie z Nim mieć udział wicielem. kiedy Misterium Paschalne ma dwa aspek. sprawę. Co znaczy: mieć udział w krzyżu camy. skiej. 1879. przyjacielskiej relacji ze Zba. wspólnie z Nim cierpimy.

ale dlatego. a także pomoc osobom. Historie małżeństw. jakim jest han. Czuwanie odbyło się uczestnicy zaznaczają miejsca. sób wykorzystywani. pie 2/3 niewolników wykorzystywa- i tragicznym temacie. z tego jedną trzecią są dzieci. Kanosjanki. Godziny Głosu. w celu zarabiania na siebie. czając swój kraj w poszukiwaniu nych jest w pornobiznesie. Mnieście uczynili”. W Europie pytania. a także oglądaniem filmu nia wymyślonych długów. W Euro- nie społeczeństwa o tak ważnym godności. chcące prowadzić się. waniu w intencji ofiar handlu Obecnie zniewolonych zidentyfiko. „Nikczemny handlarz dusz”. Patrzę na mapę. wykorzystywanym w pracy. krajach. kiedy na spotkaniu 67% ludzi zniewolonych wykorzy. a wszyscy skupiają się śmy później wspólnie różaniec malo. Ruchu Czy- stywanych jest w sex-biznesie. Składa- cała Polska. w tym nieletnie. poniżanych. pozbawieni dzi cierpi jako niewolnicy. ciażby utratą wypłaty czy nieotrzy. projekcji szym ciągu ludzie są w okrutny spo. nie niewolnicy!”. Dlatego też posta- wano w 124 krajach. oraz Godzi- ny Uwielbienia przepełnionej Jest to sieć osób z różnych zgro. w Azji del ludźmi. i uczestniczyć w tym wydarze- dlu. ofiar handlu. sudań. Co roku około nowiłam się zaangażować 2 miliony ludzi stają się ofiarami han. domu rodzinnego. modlitwą. których nikomu się nie myśleć. Powstała w 2011 zakończone Koronką do Bożego Mi. bądź sami się do tego przyczynili. Chcę Wam powiedzieć. było pochodzą. ło się ono z 3 części: Mszy nych miast przybyło na nocne czuwa. i mówi nam: „Cokolwiek uczynili- mywaniem posiłku. Byłam pewna. ubogich mieściu powoli jest zapełniany. madzeń zakonnych. że ci ludzie na to zasłużyli nizowany III Międzynarodowy Dzień życzy. skiej niewolnicy. że jeśli ten handel w dzisiejszych czasach Godzina 20:30. ci sprzedanych przez swoje matki za osoby bezpośrednio współpracujące tego. a później siostry Bardzo przejmujące były historie w których mąż sprzedaje swoją żonę. stowarzyszeń W intencji ofiar odmawiali- i świeccy. pracy. Do jednej „śmieciowe umowy”. z ofiarami handlu. wysłane do domów publicznych handlu ludźmi. spłaca- roku. spotkań. które go doświadczyły. że żywi świadkowie wstydzili niecałą paczkę papierosów. gdzieś w dalekich. Modlitwy i Refleksji na temat Walki rowo karanym za „nieodpowiednie” Jezus każdego człowieka widzi tak z Handlem Ludźmi pod hasłem „To wykonanie swoich obowiązków cho. ścigani są przez swoich oprawców. można być zatrudnianym na – do przymusowej pracy. patronki – Józefiny Bakhity. On również był niewolnikiem są dzieci. przyjmując nazwę od imienia łosierdzia. że w dal- ferencji. bitych. wykorzystane przez swoich partne- w celu zwalczania i zapobiegania wany piaskiem. ogłoszone z inicjatywy pa- wonych kolorach jest praktycznie pieża Franciszka. swojej wspólnoty. które usłyszeli- . usłyszałam o Czu- z nich to kobiety. wystaw. w czer.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 31 Sprzedana za paczkę papierosów W XXI wieku 25–27 mln ludzi Mniej więcej takie miałam cierpi jako niewolnicy. to pewnie Krzyża na Krakowskim Przed. trzymanym Nie wolno nam w żaden sposób z tych inicjatyw należy właśnie zorga. Ich celem jest uświadamia. Biskup Ryś w swojej homilii po- Handel ludźmi?! W XXI wieku? rie młodych dziewczyn. I nigdy nie jest ście jednemu z tych braci moich naj- Nocne Czuwanie się pewnym. samo. niu. 76% stych Serc. Zginął ze względu na biesiadników tyczną poprzez organizowanie kon. Spisane wypowiedzi żeby zyskać pieniądze. ludźmi. Usłyszałam histo. czy uda się wrócić do mniejszych. Wydarzenie zostało rów. rza Rysia. które zostały równał świadectwa. jeszcze istnieje. tłum punkt widzenia. że w dalszym ciągu działalność edukacyjno-profilak. w warunkach. Świętej pod przewodnic- nie z jedną intencją: z modlitwą za twem biskupa Grzego- ofiary handlu ludźmi. Kościół św. W dalszym ciągu opusz. w której mieliśmy usłyszeć Sieć Bakhita świadectwa osób. Tak dużo ludzi z tak licz. skąd w nocy z 3 na 4 lutego. Historie dzie- W tę grupę wsparcia angażują się odczytywali wolontariusze – nie dla. su. Na naszych oczach 25–27 mln lu- filmów. ludzi stoi tuż przy tablicy z mapą. Jednak wydarze- W nawach bocznych i przy wejściu nie to zupełnie zmieniło mój wolontariusze rozdają ulotki.

nę. Pierwszą niespodzianką. śnieżny dzień. Za nimi rozpościerała skromnego hiszpańskiego architek. gdzie ofiary uczą się żyć na nowo. się panorama Barcelony – udało się Pod koniec Eucharystii wybrzmiał ta. że Herod pod. Jednak winą za to nie Słoneczna Barcelona zimą można obarczać tylko Heroda czy młodej. dlatego Romina ze swoim ciło słońce i czułyśmy się. tylko. – parku Güell. zwiedzanie słonecznego centrum bardziej spotęgowały uczucie szczę- iliśmy i uważamy. że nie myślimy. dawna nie można już na niej siadać. Każda chęt. się do natury (tak jak zwykle czynił względu na przysięgę i ZE WZGLĘ.32 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 śmy. Świat miejsce. że wszystko jest dla przepięknymi kamienicami zdobio. czy nie spotkała. Każdego dnia. nie miał pojęcia. naszych przyjaciół ze Światowych na kolorowe mozaiki. ale wierzę. była droga do domu. minały chatki z piernika z baśni „Jaś „Pamiętam” ne przez Gaudiego – niesamowicie i Małgosia”. z niezmiernie cieka. który poświęcił ostatnie 14 lat nam nawet dostrzec Sagradę Fami- apel. kiedy z wyglądu kości czaszki. gdzie można ku- wał. A nikt znajomych. Barcelony. lato (przez chwilę nawet się opalały- człowieka. ści. przez dlić się w intencji ofiar handlu. często ukryte. który zginął przez… taniec. Oka. Tego dnia zobaczyłyśmy DU NA BIESIADNIKÓW. opuściłyśmy Polskę. żeby odwiedzić nie był jednak mroczny ze względu nie jest powiedziane. W ramach podjęcia Gaudi – kamienica służąca aktualnie słupa człowieka. doki zapierały dech w piersiach. cy Katalonii. Niestety od nie- tej adopcji wolontariusze przydziela. życia na budowę katedry Sagrada lię. czy nie pro. że gdy zanoszę swoją modlitwę do Boga. ły nas mimo późnej pory wspaniała. kolorowa ławka. Bu- ludzi. Jeśli my chcemy mo. który nas wiózł. W Piśmie Świętym dokład. Następnego dnia rozpoczęłyśmy śmy). odmawiając pa- cierz. ciepła (hip-hip hura!) pogoda i Romi żo złowionego. który ma symbolizo- wać pamięć o ofiarach handlu. często ta. że są normalne. Drugi egzem- plarz danej opaski pojechał do domu chronionych – miejsca. modlitwy za konkretną wrażenie zrobiła na nas Casa Batlló dopasowane jest do krzywizn kręgo- ofiarę przemocy. Może na ten moment nie potrafię zrobić nic więcej. której oparcie wej adopcji”. li opaski-różańce na rękę z napisem wymi balkonami przypominającymi Dzień został dopełniony wyśmienitą „Pamiętam”. patrzę na przydzieloną mi opaskę. które zachwyciło nas ścia – czułyśmy się jak w raju. niż mó- wić czy pisać artykułu o tej tematy- ce.. bliższych przyjaciół – między innymi targ La Boqueria. Największe niała. prośba o modlitwę. przyprawy takie jak szafran. odwołujące jął decyzję o ścięciu głowy Jana ze Dni Młodzieży i zwiedzić Barcelo. ogromnego tuńczy- na to czy „przypadkiem” nie klikamy z polską flagą oraz okrzykiem rado. że taxista. W parku znajduje się też wspa- na osoba mogła podjąć się „ducho. ka. jaka nas Następnego dnia Romina zabrała pagujemy tego pornobizesu. Familia na chwałę Boga. malowidłami. W Hiszpanii przywita. jak dojechać na szczęście. tańczącej dziewczyny bądź Był piękny. pić wszystko: zaczynając od owoców był na to czas. do świe- simy spojrzeć wpierw na nasze życie. jakby było znajduje nowe formy niewolnictwa GPS-em była niezastąpiona. Był to święty. ale co ważniejsze: kilku również bardzo znany barceloński z tych biesiadników nie zaprotesto. do życia i śmierci Jana Chrzci- ciela. że przez nymi kolorowymi mozaikami oraz dowle zaprojektowane przez nasze- to ludzie faktycznie giną. On każdego dnia uzdrawia jedną duszę więcej. Zo- bowiązuje to do codziennej modli- twy (w wybranej formie) w intencji wychodzenia z niewoli i uzdrowienia zranień przez cały rok. Szczególnie spodobały go mistrza były jak z bajki. Przypo- nam się kamienice zaprojektowa. A ja muszę tylko powtarzać: „Pamiętam”. nas do kolejnego dzieła Gaudiego kupujemy rzeczy jak najmniejszym zało się. do których my się przyzwycza. Dzięki ŚDM zyskaliśmy wielu to Gaudi). i świeżo wyciśniętych soków. na bezmyślnie strony. Wszechobecne palmy jeszcze kie. Wi- Wydaje nam się. jako muzeum. nie zwrócił uwagi. Budynek jej matki. kiedy jeszcze Rominę. Miałyśmy ogromne kosztem – za tym idzie cena ludzkie. która ugościła nas w stoli. KAROLINA DANECKA .. bo przez cały dzień świe- go życia i ludzkiej godności. mu.

Poniżej proponuję przepis. Wymieszać oraz doprawić do smaku solą. leją. Romi już planuje piękniejsza) i obejrzałyśmy spektakl ślub! muzyczno-taneczny o życiu świętej Eulalii (patronki Barcelony). Oprócz tego. umiejscowio. W moim domu do najbardziej tołowa ozdobnych potraw należą oczywi- ście tradycyjne mazurki. Smacznego! jakie ukazują się naszym oczom. 2 garstki liści szpinaku nut. Jedne- go wieczoru udało nam się spotkać z Cristiną i Martą. mielona gałka muszka- stole. Były nieziem.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 33 kolacją w La Paradeta – restauracji spędziłyśmy aż 7 dni. Piec w piekarniku czas budzącej się do życia przyrody. zwiedziłyśmy wróciłyśmy do Polski odmienione. z (nie tylko) pamiątkami. 2 garstki którym jajka zostały przygotowane w osuszonych i pokrojonych liści szpi- ciekawym połączeniu. Bagietkę również należy lona uznawana jest za symbol życia pokroić w kostkę i podsuszyć nieco oraz nadziei. Próbowa. naku oraz 150 ml mleka. a 4 jajka w 180 stopniach przez około 50 mi- co za tym idzie – niezliczonych barw. studzenia. Wiosna to 1 bagietka równać wierzch. gałką muszkatołową. Ko. Atmosferę nej w kosteczkę tartą. w dzonkę z cebulą. Ugotować na twardo 6 jaj. które także po- znałyśmy podczas ŚDM w Polsce. czas zleciał słynącej z fenomenalnych owoców bardzo szybko. Pomimo że w Barcelonie ZOSIA UTRI Na wielkanocnym stole… Jajka w zielonym wieńcu z wędzonką Czas Wielkiejnocy jest okresem 20 dag chudej wędzonki pokrojo. pie- Składniki: przem. śmy wiele przepięknych miejsc ny na pięknym wzgórzu. że zwiedziły- nież kościół Tibidabo.. śmy pójść do najstarszej kawiarni łyśmy między innymi: ostryg. w mieście – Escribà – i po raz ostat- tek. a następnie odstawić do wy- na dania ze szpinakiem. Na ko- 6 jajek ugotowanych na twardo niec połączyć z ubitą pianą z białek. kalmarów. stąd i ona gości pod. przykryć je resztą ciasta i wy- w której je obchodzimy. w piekarniku. ANIA SAWICKA. Barwa zie. Formę natłuścić i posypać bułką niezwykle radosnym. Jedna z nas zakochała się nie tylko lię (katedra jest według nas duuużo w Barcelonie. ją do miski. pieprz. falny i Park Cascada. Następnie przełożyć czas wielkanocnego spotkania z ro. 4 żółtka. i poznałyśmy wspaniałych ludzi.. krewe. dodać wystudzoną wę- dziną. oraz wędzonkę pokroić w kostecz- Mój zeszyt z przepisami obfituje kę. Ułożyć ugotowane jajka wokół tych świąt dopełnia także pora roku. gdzie zaczęła myśleć o przeprowadzce do znajduje się wiele małych sklepików Barcelony. Ostatniego dnia morza. katedrę barcelońską i Sagradę Fami. prowadzonej przez rodzinę (w Walentynki!) postanowiły- jednej z koleżanek Romi. Łuk Trium. Smażyć na maśle przez około w coraz więcej ciekawych pomysłów 5 minut. kami stolicy Katalonii – przede skie! Z ich powodu Ania poważnie wszystkim po La Rambla. ośmiorniczek. Cebulę które kojarzone są z tym świętem. 1 cebula Połowę ciasta wyłożyć do formy z tu- . sepii ni pospacerować ślicznymi ulicz- i różnego typu muszli. W kolejne dni zobaczyłyśmy rów. 5 dag masła do smażenia formy. Obok nich Przygotowanie: pojawiają się także inne smakołyki. 150 ml mleka JOANNA SKRZYPOWSKA lory królują także na świątecznym sól.

Jak to ale najbliżsi nazywali go Wacławem. W tym sa- ciwko carowi Rosji i osadzony w cięż. serafitki i kapucynki oraz czter- swoiste więzienie stało się dla niego cynów. Zgromadzenie Sióstr św. ską. wolności. kapucyn. m. Ale był już innym człowie. że gorliwości pierwszych chrześcijan. Stolicy Świętej o zatwierdzenie zgro- walił: został posądzony o spisek prze. Honorat Koźmiński Ojcem Duchowym wielu kongregacji Zakonnych Błogosławiony Honorat Koźmiń. Dzięki kim więzieniu – Cytadeli. studiował Około 1889 roku zwrócił się do w Warszawie. Małgorzata Łucja serafitki 1881 Bolesnej Szewczyk służebniczki Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 1881 ks. z których na przestrzeni lat witego zwątpienia o istnieniu Boga. po. swoje duchowe córki i synów starał myślał o życiu zakonnym. m. Józefa Sabina Kawecka martanki. Kierował tymi wspólnotami przez wiednikiem. spo. zgromadzenia honorackie habitowe: duszpasterskim. zaś z bł. Wkrótce okazało się. zakonne. Marty 1882 gospodziarki . jest wspaniałym kaznodzieją. Kilka lat aktywnej nieważ rząd carski nie pozwoliłby na felicjanki. Rozalia Szumska Maryi Panny Niepokalanej Zgromadzenie Sióstr Córek Matki Bożej bł. powołane we współpracy pracy i kolejny cios: zakaz wszelkiej formowanie się nowych zakonów. Nagle świat mu się za. Władysław Czarnecki szpitalne Szpitalnych westiarki Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa 1882 m. szych instytutów świeckich. Do dziś istnieją trzy przed carskim zaborcą. słychanej wprost aktywności. Ojciec Honorat stał się od- mencie doznał łaski odkrycia Boga nowicielem życia zakonnego i twórcą na nowo. Wstąpił się docierać do wszystkich środowisk do kapucynów. utajonych i dla tysięcy ludzi drogą do duchowej w Zakroczymiu. madzeń bezhabitowych. a także organizatorem konfesjonał i korespondencję. Kazimiera 1875 cierpiących Cierpiących Gruszczyńska Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej służki 1878 m. B. To w roku 1864 skasował zakon kapu. Marią Angelą Zofią Truszkow- działalności poza spowiadaniem. pozostawiając tylko klasztor naście bezhabitowych. kolebką nowoczesnych me- ski to znany zakonnik. Wkrótce okazało się. uformowały się liczne zgromadzenia A jednak tam właśnie w pewnym mo. Józefa Chudzyńska Królowej Naszej od Serca Jezusa) franciszkanki od Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od sł. że jest jego nowej formy zbliżonej do dzisiej- niewinny. Warunki temu powstało 26 stowarzyszeń ter- więzienne doprowadziły go do całko. wszystko było możliwe? Chciał zostać architektem. mym roku uzyskał aprobatę. cjarskich.34 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Bł. otrzymał święcenia i odrodzić w społeczeństwie ducha kapłańskie. Zgromadzenia honorackie: Data Nazwa Pełna nazwa Współzałożyciel(ka) założenia Feliks Sobański sługi paralityków Zgromadzenie Sióstr Sług Paralityków 1873 i Izabela Piłsudzka Instytut Świecki Służebnic Najświętszego posłanniczki Serca Jezusa – Posłanniczek Maryi (Córki 1874 m. Poprzez kiem – już nie chciał dalej studiować. Na tod duszpasterskich i miejscem nie- chrzcie otrzymał aż cztery imiona.

Zmarł 16 tyrologium Rzymskim (16 grudnia). Źródła: http://www. Franciszka Maria marylki Imienia Jezus pod opieką Najświętszej Maryi 1887 Witkowska Panny Wspomożenia Wiernych m. rodzin do życia wiecznego za Mar- łożonymi zgromadzeniami. Ludwika Waleria 1891 bezhabitowe Niepokalanej Gąsiorowska Zgromadzenie Synów Matki Bożej doloryści 1893 Bolesnej Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek m. Klary 1887 Kozłowska Zgromadzenie Małych Sióstr honoratki 1888 sł. m. m. wzgardy i za.in.php3 . Natalia Nitosławska córki Jezusa Zgromadzenie Sióstr Córek Jezusa 1890 Ukrzyżowanego Ukrzyżowanego niepokalanki Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi m. B. Tomasz Rudnicki biskupów polskich od zarządzania za. rocznicę swojego pontyfikatu) do. Zofia Gertruda pocieszycielki 1894 Najświętszego Serca Jezusowego Krzymowska mężowie Stowarzyszenie Służących Świętej Rodziny 1894 ewangeliczni Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego pasterzanki 1895 Pasterza Zgromadzenie Sióstr Infirmerek infirmerki Najsłodszego Serca Jezusa Ostatnie lata Błogosławionego dziernika 1988 roku Jan Paweł II (w Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił były drogą cierpienia. Kościół katolicki w Polsce wspomina w=article&id=57&Itemid=73 http://adonai.pl/swieci/?id=64 z czego w kapłaństwie – 64. przeżywszy 86 lat. Rokiem Honorata pomnienia. B. Teresa od Oblicza obliczanki 1888 Najświętszego Oblicza Pańskiego Eliza Cejzik niewiasty Zgromadzenie Sióstr Niewiast 1889 ewangeliczne Ewangelicznych córki MB Zgromadzenie Sióstr Córek Matki Bożej 1889 Częstochowskiej Częstochowskiej Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek m. w ideologię ruchu mariawickiego liturgiczne w Kościele katolickim na w 1907 roku odsunięty został przez świecie obchodzone jest w dniu na. Franciszka Maria mariawitki Zgromadzenie Sióstr Ubogich św. 10.honoratki. Wspomnienie Koźmińskiego.pl/czytelnia/swieci/10-13a. Aniela Róża Godecka Niepokalanego Serca Maryi adoratorki Zgromadzenie Sióstr Adoratorek 1888 przebłagania Przebłagania Zgromadzenie Wynagrodzicielek sł. bł.php?option=com_content&vie- grudnia 1916 roku. Wanda Olędzka wspomożycielki 1889 Dusz Czyśćcowych i m. rok 2017 m. Eleonora Ludwika sługi Jezusa Zgromadzenie Sług Jezusa 1884 Motylowska sercanki Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca 1885 m. m. 16 paź.pl/index. Wciągnięty podstępnie konał jego beatyfikacji.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 35 Data Nazwa Pełna nazwa Współzałożyciel(ka) założenia Zgromadzenie Braci Sług Maryi słudzy Maryi 1883 Niepokalanej m. Paula Malecka bezhabitowe Najświętszej Maryi Panny Stowarzyszenie Mariańskie Świeckich kapłani mariańscy 1886 Kapłanów Zgromadzenie Sióstr Najświętszego sł. B. Honorata 13 października. Sejm http://brewiarz.

Czas zabiera wszystko. Im bliżej jesteśmy. Lesie ludzi. znaczenia.. opadają liście. cierpiałeś za ludzi Którzy tego schronienia nie mają straszne rany po to tylko. Im przeciwko. wet drobne niedoskonałości. nie są linie. znajdziemy przyjaciela. I las. które tworzą las. Strach jest bardzo silnym chodzą”. właśnie za to Aby Twój krzyż uwielbiam miłość Twą Zawsze był ukojeniem dla tych. właściwie zależy? Cóż mamy do stra- my się daleko. ale bezpieczni. Jest tym. Tomasz Rudnicki którzy chcą się cieszyć wiecznym istnieniem . Stają teczności popędza nas do działania. nieistotne osobno. Jeśli się nie poddamy. zwyciężyć. motnym. Szukajmy. Puste kontury. Cała masa najróżniejszych można zaufać. dostrzegać różni. W labiryncie by każdy z nas Ludzkich spraw był odkupiony i kochany Czuwaj na nami Panie i spraw. Zaczynamy pierwsze słowo. Jesteśmy w le- my. Tylko najbardziej naiw. Boimy innych. Boimy się. Zakorzeniają się Bądźmy odważni i bójmy się. Kiedyś drzew. I słusznie. otacza. Aby Twój krzyż na krzyżu Zawsze był schronieniem dla tych. Nie czujemy się samotni. skoro samotni nic nie mamy? dają się podobne. elementy. Proste odwróci się od nas lub nawet będzie Drzewa. by je poznać. I nie umrzeć sa- To. im bliższe dlatego tak ciężko nam się zbliżyć. tym lepiej widzi. które nie tak łatwo prze. Postarajmy się więc. Nic więcej.. Nie my już najmniejsze szczegóły. wieczne. W lesie otaczają nas nę wieje. choć wiele cenia. Te bardzo oddalone są tylko się sparzymy. Otworzymy przed kimś szę. w którą stro. są i takie. zlewające się w jedną. by coś w naszym życiu. Coraz bliżej. jest piękne. co nas się. tym więcej może. Kiedyś trafimy na wła- drzewa. Bójmy po sobie pozostawić. my się kochać ludzi. a on nas potem zostawi. powiedzieć robi się krucha. nają gałęzie przy byle wietrze. Co nam z oglądaniem widoku. ni zaprzeczą. które ugi. a na. „Śpiesz- je spośród tłumu. Pozostanie cisza. Drzewa umierają. zrobić pierwszy krok. Są nieznajome. Porażka rozejdzie się echem po lesie. podchodzimy. drugą połówkę. bratnią du- drzewami. Nasza cząstka pozostanie w sercach się dla nas ważne. Jednak. rozpoznawać ich nazwy. Na. Jesteśmy tego świadomi. poddawajmy. A gdy już znajdziemy. a echo ucichnie. niewzruszonych. Cza- mniejszy dzieli nas dystans. tak szybko od- ce pomiędzy nimi. u tych najbliższych widzi. odejdziemy jednak w niepamięć. społecz. Śpieszmy się. zaangażować. a ich I my. su nie obchodzą sentymenty. choć żyją długo. Aby Twój krzyż Zawsze był zbawieniem dla wszystkich tych. ale nie mają dla nas większego swoje serce. drewno próchnie- my o nich powiedzieć. dostrzegamy więcej szczegółów. że możemy poznawać to. sie. bo dzięki temu nie przestanie. Zwłaszcza gdy raz już ściwe. I my staniemy się nicością. Daje nam wiele my szukać. wyróżniać chcemy zostać wyśmiani. postawa zależy od tego. Nie wszystkie drzewa Na przykład las. charakterystyczne leży się bać. Kora są naszemu sercu. Nie je. moc czy wsparcie. Nie każdemu człowiekowi są takie same. uwielbiam strumień ten Którzy coś głęboko przeżywają i dlatego zaniosę tą pieśń daleko hen W labiryncie Ludzkich spraw Czuwaj na nami Panie i spraw. Tylko się nie ność. co często w osta. Gdy znajdzie. odtrąceni. Ludzkich spraw boś Ty Boże Czuwaj nad nami wielki i wspaniały Panie i spraw. się przecież też samotności. drzew stoi zawsze w obranej pozycji. piękną całość. wszystkie kontury wy. zdradzeni. NATALIA PAJĄK Pieśń uwielbienia W labiryncie Wielbi Ciebie W labiryncie dom cały. uczuciem.36 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Las Z poznawaniem ludzi jest jak korzyści. możemy liczyć na po.