MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 1

Spis treści
Idźcie więc i
nauczajcie
W zakrystii 1 wszystkie narody,
udzielając im
Felieton Agaty Tomaszewskiej-Antoniewicz 2 chrztu... Uczcie je
zachowywać
Słowo Boże 3 wszystko, co wam
przekazałem.

Po co mi Kościół? – Ks. Bartosz Skawiński 4 Mt 28,18-20

Być może każdy szuka czego innego 6

W zakrystii
– Żaneta Semprich-Forowicz
Bliski Bóg – Rozmowa Agaty Dąbrowskiej 7
z ks. Witoldem Janochą
Wędrówka szlakiem Prawdziwej Miłości – Maria Walter-Kochel 10
To znane słowa Pana Jezusa z tzw. na-
kazu misyjnego. Były skierowane do apo-
Kalendarium Parafialne 11 stołów, ale również dotyczą powołania
każdego chrześcijanina, a zwłaszcza osób
Z ziemi włoskiej do Polski 12 konsekrowanych. Chrzest i te słowa zobo-
– Daniel Wolborski, Piotr Radkiewicz wiązują do głoszenia Chrystusa – a szcze-
gólnie przez pryzmat własnego życia. To
W Ogrodzie wspomnień (51) 14 nazywa się budowaniem Kościoła Chry-
– kolejna opowieść Aldony Kraus stusowego. Każda rodzina jest małym Ko-
Komorów od kuchni – Coś pieknego dla ludzi. 17 ściołem, a te małe Kościoły składają się na
W domu Lidii i Andrzeja Pilichów – Urszula Imienińska Kościół powszechny. Papież ma obowią-
Trzeba mieć wiarę – Wojciech Irmiński 24 zek upominania się o miejsce dla Chry-
stusa w Kościele powszechnym, biskupi
– w kościołach lokalnych, księża – w po-
Przedwiośnie – Agata Tomaszewska-Antoniewicz 28 szczególnych parafiach, do których zostali
w cyklu „Moje dzieci – gawędy mamy” posłani, rodzice – w swoich rodzinach.
Kronika parafialna 28 Św. Paweł pisał kiedyś do swojego przyja-
ciela Tymoteusza: „Głoś naukę, nastawaj
w porę i nie w porę” (2 Tym 4,2). Takie
Sami o sobie – Wolny głos młodzieży Komorowa 29
słowa motywowały kiedyś biskupa Efezu
do gorliwości o swój kościół, takie słowa
Okładka – rys. Aleksandra Filimon mają i nas motywować o kościół, jakim jest
rodzina, parafia, diecezja... Mamy zawsze
przypominać, każdy na swoim stanowisku,
że sercem tego kościoła jest Chrystus. On
jest fundamentem, na którym opiera się
cała „budowla”.
Za nami już Wielki Post. On zawsze
nastrajał do rachunku sumienia. Jak zo-
stał wykorzystany, to już każdy z nas może
sobie odpowiedzieć. Przygotowywał nas
do największych świąt chrześcijańskich
ISSN 1505-9839 – Zmartwychwstania Chrystusa. Jeżeli
Numer 1 (134), 23 kwietnia 2017 r. Chrystus Pan został zaproszony do ser-
Wydawca: Parafia Narodzenia NMP w Komorowie; ca człowieka w małżeństwie, w rodzinie,
05-806 Komorów, ul. 3-go Maja 9, tel. (22) 758 06 15
w parafii, to On nie pozwoli, aby „mały”
Mail: redakcja@magazynparafialny.org, www.magazynparafialny.org czy „większy” kościół uległ zniszczeniu.
Kolegium Magazynu Parafialnego: ks. Bartosz Skawiński – asystent kościelny, „Ja Jestem z wami (z Tobą!) przez wszyst-
Izabela Sobolewska – sekretarz redakcji, Agata Tomaszewska-Antoniewicz, Anna kie dni aż do skończenia świata” (Mt
Bąkowska, Agata Dąbrowska, Małgorzata Goławska, Urszula Imienińska, Małgorzata
Rudzińska, Maciej Sabała 28,20). Przykładem takiej wspólnoty, któ-
Copyright © Zdjęcia i teksty stanowią własność MP oraz autorów, są chronione ra potrafiła pokonywać różne przeszkody,
prawem. są nasi czcigodni jubilaci, którzy w drugi
dzień dzień Świąt Wielkanocy dziękują

2 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017

Bogu za 25-, 40-, 50- i 60-lecie swego
małżeństwa. Oni znają historię swojego
życia, wiedzą, że nie zawsze było różo-
wo.
Również dla mnie ten rok jest ro-
kiem szczególnym – jubileuszowym.
Nie tylko z tej racji, że połowę kapłań-
stwa przeżyłem w komorowskiej parafii
(od 1996), ale również i z tej racji, że
na początku czerwca będę dziękował
Bogu za 40 lat kapłaństwa. Zosta-
łem powołany i posłany, aby nauczać,
chcieć prowadzić do Chrystusa – bu-
dować Kościół Chrystusowy, również
w tej parafii. Nie zawsze było łatwo
i przyjemnie. 5 czerwca 1977 r. w kate-
drze warszawskiej Stefan Kardynał Wy-
szyński wyświęcił 29 diakonów naszego
seminarium na kapłanów. Już po Mszy
Świętej, w zakrystii, kiedy szykowali-
śmy się do wspólnego pamiątkowego
zdjęcia, powiedział do nas: „Trzymajcie
się Maryi, Ona was ustrzeże”. I rze-
czywiście: nikt z naszego rocznika nie
porzucił kapłaństwa, ośmiu już zmarło,
a pozostali budują Kościół Chrystuso-
wy tam, gdzie ich posłał biskup. Jakie
jest to budowanie? To wie tylko Chry-
stus i wspólnota parafialna. „Poznacie
ich po ich owocach” (Mt 12,33).
Każdy z nas może mieć taki czy po-
dobny jubileusz. Zmusza on zawsze
do oceny swego życia, czy było ono
użyteczne dla drugiego człowieka.
Kiedyś, kiedy staniemy przed Stwórcą,
będziemy sądzeni właśnie z tej użytecz-
ności. „Cokolwiek uczyniłeś temu naj-
mniejszemu, to mnie to uczyniłeś” (Mt
25,21n).
Przed nami Święta Wielkanocne.
Zmartwychwstały Chrystus napełnia «Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i dotąd pozostajecie
nas radością i nadzieją. Jeszcze wszyst- w grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie poszli na zatracenie.»
ko przed nami. Możemy jeszcze wie- (1 Kor 15,17-18)
le zmienić na lepsze w naszym życiu Wielki Post w życiu każdego czło- wieku, w sakramencie pojednania,
i w życiu bliskich nam osób. On nam wieka może być porównany do okre- w małej, wiejskiej kapliczce i wielkiej
błogosławi i wspomaga, abyśmy z Jego su przedwiośnia. Po martwej zimie bazylice. Zmartwychwstały Jezus jest
pomocą budowali ten „mały” i ten wszystko budzi się do życia. z nami każdego dnia, udziela łaski,
„większy” kościół. Na ten czas radosne- Przed Wielkim Postem panował wspiera, uwalnia od grzechów, poma-
go budowania Kościoła Chrystusowe- okres przedpościa zwanego sie- ga nieść krzyż.
go składam całej rodzinie parafialnej demdziesiątnicą. Potem następował «Jak w Adamie wszyscy umierają
najlepsze życzenia świąteczne: ufności Wielki Post a po nim Wielkanoc – tak też w Chrystusie wszyscy będą
w Bożą pomoc, radości ze spotkań ro- zwycięstwo życia nad śmiercią. Po ożywieni.» Bo Chrystus jest życiem
dzinnych i przyjacielskich, spokojnych, raz pierwszy śmierć nie była końcem bez końca. Niech napełni pokojem
dobrych świąt. a stała się początkiem. Wyzwolenie nasze serca.
człowieka z grzechów zależało nie Wystarczy uwierzyć i ufać.
tylko od męczeńskiej śmierci Jezusa.
Zależało od Jego Zmartwychwstania.
Ludzie zostali wybawieni z grzechów.
Wierzący wiedzą, że Chrystusa moż- Agata Tomaszewska-
na spotkać wszędzie: w drugim czło- -Antoniewicz

MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 3

Słowo Boże
Słowo Boże

16 IV Dz 10,34.37-43 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnę-
Niedziela Zmartwychwstania Ps 118 trza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie,
Pańskiego Kol 3,1-4 leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu.
Kor 5,6-8 Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy
J 20,1-9 do grobu. Ujrzał i uwierzył.
17 IV Dz 2,14.22-33 A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do
Poniedziałek Wielkanocny Ps 16 Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich:
Mt 28,8-15 „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Gali-
lei, tam Mnie zobaczą”.
23 IV Dz 2,42-47 On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa
Niedziela Miłosierdzia Ps 118 Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa nie-
Bożego 1P 1,3-9 zniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane
J 20,19-31 dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą
dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
24 IV Uroczystość Św. Woj- Dz 1,3-8 Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym
ciecha biskupa i męczennika, Ps 126 świecie, zachowa je na życie wieczne.
głównego patrona Polski *) Flp 1,20-30
J 12,24-26
30 IV Dz 2,14.22-33 Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do
III Niedziela Wielkanocna Ps 16 wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał
1P 1,17-21 tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza,
Łk 24,13-35 poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach
odnosiło się do Niego.
3V Ap 11-19:12,1.3-6 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego
NMP Królowej Polski Jdt 13 miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do
Święto Konstytucji 3-Maja Kol 1,12-16 ucznia: „Oto Matka twoja”.
J 19,25-27
7V Dz 2,14.36-41 „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszy-
IV Niedziela Wielkanocna Ps 23 scy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie
1P 2,20-25 posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie,
J 10,1-10 będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko, lecz będą
uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych.
8 V Uroczystość Św. Stanisława, Dz 20,17-18.28-32.36 Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy
głównego patrona Polski Ps 100 prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to
Rz 8,31b-39 jest napisane: „Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają
J 10,11-16 nas za owce przeznaczone na rzeź”.
14 V Dz 6,1-7 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie
V Niedziela Wielkanocna Ps 33 także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od
1P 2,4-9 tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.
J 14,1-12
21 V Dz 8,5-8.14-17 Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś
VI Niedziela Wielkanocna Ps 66 Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę
1P 3,15-18 go miłował i objawię mu siebie.
J 14,15-21
28 V Dz 1,1-11 Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go
Wniebowstąpienie Pańskie Ps 47 im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował
Ef 1,17-23 do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli:
Mt-28,16-20 „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten
Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go
wstępującego do nieba”.
4 VI Dz 2,1-11 A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak
Niedziela Zesłania Ducha Ps 104 i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
Świętego Kor 12,3-7.12-13 „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpusz-
J 20,19,-23 czone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

*) przeniesiona z dnia 23 kwietnia

ki albo pogrzeb świecki? No nie. a kontakt z Panem Bogiem naj. sa dla naszego zbawienia. Tak. z o. powszechny i apostolski Ko.Kościołem ziemskim i Kościołem niecznie w Kościele. albo i naj. św. Dlatego też w Kościele zawsze bę- ści z innej epoki. z ludzkiej inicjatywy. tak to porównuje: „Jak Ewa została opisowi socjologa. że chrzest. rzę w Jednego Boga…”) padają z na- szych ust te słowa: „Wierzę w jeden. Po. to rzeczywiście. ców sp. należy zacząć od następują. no bo a my Jego członkami. Katechizm Kościoła jest mi po nic”. przez o sensie istnienia Kościoła. Kościoła Katolickiego. okre. Katechizm Kościoła Katolickiego. Jest to pojęcie często wie głoszą (nauka). robi pochodzi od lickiego. ale te wymaga. tolickiego. i buduje swój Kościół. jak działają (pod kierow- ry przecież nie jest właścicielem Ko. 753).zgromadzeniem widzialnym w lesie. Najważniejszym aktem narodzin Z tej przyczyny Kościoła nie moż- święty. że To jest wyznanie wiary. pogrzeb… Wtedy Wspólnotą.4 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Po co mi Kościół? To pytanie może padać przy bar. przez wybór Dwunastu z Piotrem obdarowanym już dobrami niebieski- nia… Wszystko jak z innej epoki… jako ich pierwszym z Nich. którzy uwierzyli w Chrystusa. Przez wszystkie dzie obecny Czynnik Boży i czynnik w kategoriach tego świata. których głos dochodzi do jęcie Kyriake. I Ko. Boga. Jeżeli Church. Augustyn – „Ko- niedzisiejsza. z greckiego Innymi słowy Kościół nie został Kościół przez pryzmat tego. Ciałem (por. nie da się zamknąć a także w Jego losie. serca Chrystusa. od którego pochodzą nak nie skończy. Mogą to być sytuacje religijnym. ko. Pismo tylko w chwale nieba”. nictwem Apostołów i ich następców ścioła i może działać tylko w grani. powiedzieć. Kirche. wyłania się obraz przez fakt. by dać mu wspólnotę (komunię) równocześnie: lepiej odczuwa się wśród ptaszków z Sobą samym. który wy. Innymi słowy Bóg „zwołuje” swój i swój charakter Kościół jest zatem dzi. ślub. zwątpienia. Jezus nadał swojej wspólnocie struk. Bogiem. uznaje się go – Jezusa. co Kościół. Pierwsza wspólnota tych. pokolenia aż do nas. Zwołuje wokół Swo. obrażenia się dzenie ludu. społecznością wyposażoną Kościół po coś jest potrzebny. moralność chrześcijańska jest W Nowym Testamencie wszystkie te – jak ujmuje to św. stu oraz inni uczniowie uczestniczą I rzeczywiście. a księża są tacy i owa.. Katechizm Kościoła Kato. jak On zostawił to pytanie może być też prowokowane za spadkobierczynię tamtego zgro. 766). Bo jego wymiar razu po uznaniu istnienia Trzeciej i śmierci na krzyżu. obrazy nabierają nowego znaczenia ściół kontynuuje swoją pielgrzymkę cy. turę. 751). że Chrystus staje się „Gło. Do tego dnia kazuje. nie powstał dzo wielu okazjach. tego zawsze będzie wydawał się. mi. bez żadnej gwarancji. zgromadzenia ludu wybranego przed kramenty). Kościół jest po czę. że prowadzi do zbawienia i że A zatem: co to jest Kościół? Sło. należy do Pana” (por. na zamknąć do ram tego świata. – biskupów) zostało wzięte od Nie- cach swego upoważnienia. który jest więc Jego szeń Boga” (por. Dlatego Pan w strukturę hierarchiczną i Mistycz- tak ślub bez całej tej kościelnej otocz. a oni dalej i dalej. To nie jest opis socjologiczny. Jezusa. ek-kalein – „wołać poza”) oznacza wymyślony przez księży. pirysty. Sobór Watykański II nas choćby przez mass media. dla- ściół”. który umarł na krzy. któ. No chyba. to najprościej Katolickiego. na ogół o charakterze przez i wokół Jezusa. Św. Przede wszystkim dokonał tego . Na nas się jed- dalszych. 771). w chwili chwa- „sztywnymi” obrzędami nic nie prze. powątpiewających madzenia. znaczy: „ta. wśród prześladowań świata i pocie- prowokujący odpowiedź: „Kościół wą” tego Ludu. 769). lud ze wszystkich krańców ziemi. że nie ma się nic z Nim Z racji na to swoje pochodzenie wspólnego. Ambroży duchowy zawsze będzie się wymykał Osoby Trójcy Świętej! Dlatego też. W chwilach kry. lud. która uczy w konstytucji Lumen Gentium: do tego dodamy różne oskarżenia.o. Określa ono zgroma. lebnego powrotu Pana. od Kogo . . Katechizm Kościoła Ka- odmawianym wyznaniu wiary („Wie. Kościoła był całkowity dar Chrystu.”. munia św. „zwołanie”. tak Kościół narodził się z przebitego byłby tylko „Zrzeszeniem Wyznaw- cego pytania: A co to jest ten „Ko. szkiełku i oku em- żeby odpowiedzieć sobie na tytułowe utworzona z boku śpiącego Adama. na różny sposób opisuje Kościół. której Głową jest Jezus. w posłaniu Chrystusa. dziedzictwo Apostołom. tak oni swo- przez najbliższych. nym Ciałem Chrystusa. w ogóle ma sens. W niej Bóg „zwołuje” swój im uczniom. Tylko patrzenie na wo „Kościół” (ekklesia. Przecież w te działania Chrystus przygotowuje ludzki (por. bie takiej odpowiedzi. co ucznio- na Pana Boga. jego Syna. a więc Kościół jest i wspólnotą duchową. dokonane od raził się w ustanowieniu Eucharystii jest „nie z tej epoki”. Ale bez tego wymiaru Kościół pytanie. do Kościoła się nie cho. Tytułowe ślając się jako „Kościół”. . w Jego władzy. Został założony zysu wiary. że to. co sprawują dla dużo bardziej prozaiczne – zwykłego używane w Starym Testamencie oddania chwały Bogu i własnego lenistwa czy spotkania się z odmową w języku greckim w odniesieniu do uświęcenia (przede wszystkim sa- zrobienia czegoś przez księdza. A kiedy udzielę so. To. Dwuna. Katechizm „Kościół osiągnie swoje wypełnienie że Kościół ze swoimi „magicznymi”. ściół”? żu” (por.

to tylko opis. które miało . wyznawać Boga. Chry. przecież w każdej Mszy św. czyli to prawo do nauczania. Przyjrzyjmy się tym trzem więzom. dał im udział w swoim po. tak zintegrowanym. jedne poglądy. jasną informację o Bogu. tak samo jest w nami w Ko. w Kościele. bo Bóg sam musiał mali od Pana Jezusa Apostołowie. Trzecie więzy to sukcesja apostol- czonym ze swoim Mistrzem. który nie wedle ciała. Jeżeli Bóg sam lecz dzięki Duchowi zróść się miał w rodziny Bożej (por. nieją różne poglądy na to.sukcesję apostolską za pośred. Nie błądzę po omacku. tych. wymarzonym prezentem czyjejś żony stus ustanowił to Nowe Przymierze. to albo będzie spór. czyńcie na moją pamiątkę”. jaciół. wi. to również między sobą. które jest prawdziwie. że tkwi- Tym samym Kościół powstał jako my w tym Pniu i jakie soki ten Pień Drugi to więzy. 9). a w najpełniejszy sposób przez Wspólnoty nie oddałbym Bogu czci niczą i rzeczywistą komunię między Swojego Syna. sa- Przeto wybrał sobie Bóg na lud naród To najprostsza odpowiedź. On nas uświęca. bym nie odkrył. która dziankę. by nie pochodzić sów. tucja Lumen Gentium. Jesteśmy izraelski. z Jego własne. Ten sprawiedliwie. w śmierć. Mk 1. w swojej radości (Łk 10. którym moje Ciało i Krew moją pije. tów. szatanem. przede wszystkim sakramen. co daje życie dzin. Można to też pokazać tak. Trochę tak go ustanowienia: „W każdym czasie Jest to też pytanie o więzi jedności jak każde wspólne świętowanie uro- i w każdym narodzie miły jest Bogu. określił. On sam nam pokazał. nasze życie duchowe zamieniłoby się o mnie w Jego oczach i o moim szczę- rantuje prawdziwość patrzenia. wspólne pływanie kajakami czy ktokolwiek się Go lęka i postępuje poszczególnym gałązkom. a oni swoim… i tak do naszych cza- utrzymać się przy życiu bez żyjącego Po to mam Kościół. Jeże. . jak należy pośrednictwem których Duch Świę- słaniu. dzialnej łaski. w swo. Ciężko byłoby być w jednej ściele. żego. to sukcesja strzeże braterskiej zgody naszyjnik i kropka.wyznanie jednej wiary otrzymanej jak pragnie być czczony – słyszymy towanie i jako typ owego przymierza od Apostołów. jako jeden Kościół posiada więc i rozdziela łaskę komunii między Nim i tymi. Co więcej. jeżeli każdy z nas wał w prawdzie i zbożnie Mu służył. Bez żyjącego Pnia. to jednak wydarzyło się jako przygo. neralnie rzecz ujmując: klęska. od po. konsty. to naszym jedno” (Sobór Watykański II. Zapowiada także tajem. gwa. Tych następców nazywamy bi- pnia. ty rozlewa łaskę Chrystusa-Głowy i w swoich cierpieniach (Łk 22. rzeć się temu. Kościoła. wicie ważne zadanie Kościoła. („zwołał”) nas jako lud.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 5 się wziął i do Kogo się odnosi. przez to.wspólne celebrowanie kultu Bo. wszystko przyobleczcie miłość. A gorzej być nie może. ścioła Katolickiego. a przez I to właśnie mam dzięki Kościoło. To nie my jesteśmy ich a Ja będę trwał w was. które otrzy- połączonych ze sobą komórek.28. że przypomi. słowa „to nowego i doskonałego. Wspólne oddawa- wspólnota. ska.4-5). wewnętrznie złą. pójdą za Nim: „Wytrwajcie we Mnie. że dia i wieczne nieszczęście. 815). Bez tej (J 15. jest więzią doskonałości” (Kol 3. jak On lubi. a wyraża modzielnie. Innymi słowy. czyniłby to tylko na własną rękę. by robić to razem. w nas tłoczy. po bezdrożach niewiedzy. ma sens. i który stopniowo pouczał. . przykład jest oczywiście bardzo nie- Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie po. I kropka. trage- su w tym artykule Wspólnota nie jest li ściana jest biała. ściu na wieki (zbawieniu). lecz ścioła? Pismo święte powiada: „Na to będziemy ludem. powołując spośród Żydów nictwem sakramentu święceń. a Ja w nim” (J 6. który by Go pozna.. który jest Jego Ciałem. byśmy żyli. że to czynimy. kołem przy. mąż zrobi równie wspaniałą niespo- jej krwi. Ludzki umysł jest Oni przekazali swoim następcom. Jezusa. Bo to samo. nie muszę uświęcania (sprawowania kultu) na ciało albo krzew. ale Bóg. a nie wyschli. to ciężko twierdzić. która Jego zaproszenie. Ja jestem źródłem. to istnieje tylko jest Jezus. Wszystkie inne są kło. Lud Boga. albo paraliż. a więc organizm odkrywać – choć części rzeczy i tak i kierowania Wspólnotą.. Tak jak w krzewie gałązki nie mogą za słaby wobec Boga i jego Tajemnicy. to nigdy nie wzajemnej między nimi więzi. Ge- mym opisywana już od dłuższego cza. Jezus mówi o jeszcze głębszej praca. ale mieć skupami. trwa we i czegoś od nas chce. Ma być i pogan lud. wy – latoroślami” opowiedział przez proroków i świę. o sobie powiedzieć. gdzieś w lesie. Wszystko więzy komunii (wspólnoty): Co więcej. ale skoro Bóg ustanowił jedynczo. nie odpowiemy na uczynić z nich lud. sakramentów to znaki i narzędzia. jest naszyjnik. Katechizm Ko. Dlatego wypada teraz przyj.14).. z wykluczeniem wszelkiej Jakie są zatem więzy jedności Ko. podobało się jednak trwają one w jednym pniu. z którym zawarł przymierze się na ziemi także przez widzialne wezwani do tego. Ale nigdy zgodna współ. doskonały. Życie Chrystuso- Jak pokazują to Ewangelie. 30). jeden opis tych cech (jedno wyznanie do walki z grzechem.16-20). wiary). sprawia. czyli pie- tylko grupą sympatyków.10-17).. Bez tej Wspólnoty swoim i naszym ciałem: „Kto spożywa inaczej: skoro Bóg ma pewne cechy nie miałbym soków z Pnia. przynosząc jej róże. jest biała. jest oczekiwać jedności od podzielo. zadaniem jest tak czynić. że to znaczy Nowy Testament. Jeżeli mamy razem.. Wręcz przeciwnie: jest czymś kłamstwem. co mu się podoba. to musimy mieć niewidzialną. wspólnocie bez jednego przewodnika . siedem objawił im tajemnicę Królestwa (Mt nej wspólnoty. Jeżeli być zawarte w Chrystusie. za 13. którzy lud. a przez to nie miałbym sił Mnie. nie czci Bogu jednoczy. Trudno sakramenty – widzialne znaki niewi- do swojego życia (por.. który nam o sobie I tu również ukazuje się niesamo- krzewem winnym. co sprawia. we rozlewa się na wierzących przez czątku Jezus włączył swoich uczniów Pierwszy to jedna wiara. prostą. Tym sa. że inne wspólne zainteresowanie.56).17-20) wyposażyć dom. Jeżeli w rodzinie ist.

że czynnik ludzki zawsze jest zawod. że X. Niech nikt w sprawach doty. odda- innego. Widzę. Sądzę. w testamencie o „pochówek wedle sfer ludzkiego „ja”. Katechizm Ko. A zatem nie można być milszym anarchia. kto miałby w życiu (chrzest. Zamiast wątpli. Pewność zbawienia grzeb). Nie obraziłem się. jej drobną sylwetkę podążają. to teraz ten lud rozejdzie się bez żad- Jest komu wyjaśnić. jakby to było cie. Oczywiście. jaki łowi. mimo to nie chcieli. nia i błędy. które deformują w nich inny pomysł. że skoro Bóg zwołał lud. Jedność. obrządku religii rzymsko-katolic- nie wkraczać w nie bez wyraźnej po. niż trwać i działać we Wspól- pisze: „Wszyscy idźcie za biskupem snych wyobrażeń” Boga nieznanego. jaką jaśnienie. to samo na nią wejście nic nie nie zawiedzie. tchnienie i wszystkie na Jego głos. wać z własnych wizji. by wszyscy ludzie poszedłem do wspomnianego lasu. Jak to się jednak stało. kiedy ten czynnik zawo. nocie Kościoła. Zawsze dotyka naszą krajanką. kto ruszy w drogę. przed mo. że Kościół założony został przez ciężko jest obronić twierdzenie. I Komunia św. czym atakuje mieszkała w Komorowie. zostali zbawieni (por. to znaczy. Kogoś. Boga za pośrednictwem Chrystusa Boga lepiej chwalę w lesie niż na ny. Pytanie należy do komplet wydanych dwadzieścia lat o wybitnej autorce jakoś samo sko- tych. Ona – ta. W końcu jeżeli wiara jest Ale ten. Jest jeszcze Ktoś. że przypomniała mi. Wspomnienie w zakłopotanie. i po- sprawować kult miły Bogu. Może więc lepiej cą ulicą Kraszewskiego i wolnym kro. kłót. większą. wielu zdaje się o tym zapominać. którego obecność zo. nie do końca sobie uświada. BARTOSZ SKAWIŃSKI ko nie dzieje się tylko z Bożego usta. że nie mogliby więc nych widzialnych znaków łączności spór. łam się z wielką przyjemnością. o której sam Jezus przypadków. Boże. dząc. ciałem w Kościele (formalna przyna. tak samo deformują one mieni się w zadanie ratunkowe dla Duch Święty. a nawet więcej: nie trzeba wycofywać żowanej obecności) zbawienia dać i wybrać to. 846). Bo jeżeli w Niej je- jak Jezus Chrystus za Ojcem. że odpowiedziałem szymi kapłanami jak za Apostołami. Być może każdy szuka czego mi dotąd jedynie z fragmentów. należy so. kto roz. To wszyst. a za wa. kiej”. rozumienie Kościoła sprowadzanego Górskiego Ochotniczego Pogotowia stała nam obiecana przez Jezusa. Dawać zostać zbawieni ludzie. dlatego spotykam się w jakimś wości – pewność. JUŻ TO MAMY. i Kościoła lokalnego. że pisarka za. Idąc dalej tym tropem. 843). wszystkim życie. że inne religie po. kto kieruje. się z wcześniej ogłoszonych prawd nie może. gwarantuje. Bogu. On sam wskazał. jak w nim wytrwać (por. dlaczego pisarka. Oczywiście. by bądź przystąpić do niego. I tak nowienia i naszego ludzkiego wyko. Tylko przejście drogą Wyjaśnienie jest proste. którzy wie. na które trudno o gładką i łatwą temu przez Czytelnika „Dzienników” jarzyło się z kwestią „Po co nam Ko- odpowiedź i może nie zawsze warto jej Marii Dąbrowskiej. chroni przed błędami w doktrynie. Ponieważ czących Kościoła nie robi niczego bez ścioła Katolickiego. leżność) bez bycia duchem (zaanga. wymaga to zejścia i owiec. ścioła Katolickiego. ostro le- Zapewne zależy to od wieku. razić. kto za tym nych ludzie ukazują także ogranicze- przewodnikami. rozstrzygnąć bie uświadomić. gdy Staś lasu. wróciła do Kościoła i poprosiła najintymniejszych. rozłamy. bagażu dumą napawało nas. ale bliskiego. z których każdy ma wszystkim stoi. Bycie tylko z kanapy fizycznie (by pójść na zgro- nie. znanej ściół”. madzenie) i mentalnie (by zrezygno- że mimo wszystko Kościół trwa nadal. nie szanujcie diakonów jak przykazania rzeczy oraz pragnie. nigdy się o Bogu i człowiekowi? drogą. Uczcie Jego Syna. Co więcej. kę”. – prosta droga. bądź też mówi: „to czyńcie na Moją pamiąt- dził zarówno po stronie pasterzy. Św. sprawować sakramenty. co sam Bóg przekazał). wspiera. Nie brak było w historii Kościoła jako konieczny. samo jak w swoich postawach religij- Być może każdy szuka czego innego Przewodnia kwestia tego numeru: Tak sobie rozmyślałam. Ignacy Antiocheński szukują „po omacku i wśród ciele. Katechizm Ko. kierującą się na spacer do się w pewnym czasie za prawem ko- . Sportowej. która opowiadała trzeby? imi oknami. udzielać.6 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 – wycieczka górska z dziesięcioma nania. żyjąca po śmierci doświadczeń. z Bogiem i samym sobą. To obraz Boży. zamiast odległości od gdzie się Boga chwali w sposób. może doprowadzić do celu. ALE MY to bycie z innymi musi się jakoś wy- biskupa”. zamiast błądzenia miejscu (kościół przez małe „k”). Stąd braki w jedności. Przez pewien czas był to jej nie- „Po co nam Kościół?” może wprawić Kaleta przyniósł mi do poczytania mal codzienny rytuał. ponieważ to On daje stem. co Bogu milsze. ale jestem razem z innymi. bardzo osobistych dzisiaj. często do księży i kilku uroczystości Ratunkowego. Tak samo życie nadprzyrodzone. strzygać wątpliwości uczniów co do prawdy o Bogu? Bez sukcesji byłaby Kościół uznaje. że stała się męża przez wiele lat w konkubina- nas dzień codzienny. I to właśnie mam dzięki Kościo. Tym W „Dziennikach” znalazłam wy- miając. od tego. kiem wzdłuż ul. Ciężko obronić w wymiarze całego Kościoła (papież) twierdzenie. wicująca za młodu. prędzej czy później za. kto jej strzeże Boga – przytulenie w sakramentach. jakie pragnienia nim kierują. Lekturze. czyli diecezji.

w których się Jakóbczyka. I nie żałuję tego”. a jedyna sen- rekolekcjonistą. zobowiązując do tro. co innego – stojącym dobroć”. Boga? Nie wiem. Konferen. dlaczego jedni są w pełni sprawni. dla tysiącletniej tradycji znanie to. cym wydarzeniem”. nam. cjonują w swoim środowisku. osobami niepełnosprawnymi czy ro. ris” i nazywa jej wydanie „wstrząsają. naród.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 7 biet do aborcji. Zdecydowana większość dziny samego Boga. że ligijny… jest hołdem dla piękności go proboszcza. wszystkiego tego. zabijanie nienarodzonych ze strachu o czym pisała w dzienniku z 20 kwiet- przed przeludnieniem świata. fesjonalnym. spotkania pokrzepiona. sługują się innym sprzętem. gdzie wszystko podporząd. Sportowcy to ludzie bardzo wa. ks. „dlaczego ja”. wione pytania nie ma. Jedno zwraca się ku ziemskiej instytucji księdza proboszcza. bo uwierzyła w teorie W tym czasie rzeczywiście fascyno. wyniki sportowe. poruszają się samochodem. czy później dochodzi do wniosku. co pozwala im osiągać nie tylko sowna odpowiedź jest w Bogu. W swoim środowisku . łam się wreszcie na wizytę u tutejsze. Po co więc nam Kościół? Potrzeb- – poruszająca się w kręgu przyjaciół godnikiem „Le Monde” poruszające ny jest dziecku – by dowiedziało się. ku z 13 czerwca 1963: „Pogrzeb re. że istnieje dobro i zło. a jednak szukającym czegoś szukała u duchownego i to coś sensu życia. ks. na. który potrafił to. że Nie wiem. Widzę jednak. kanonika Józefa istnieje siła spajająca. patrując śniegu i oczekując na naro. dostrzegając w nim uosobienie nasz Kościół jest. Jako dziewczynka znałam że niekoniecznie mam rację. nie. pokornym hołdem dla unikającej zwierzeń intymnych. Jak pisarka poszukiwała Pana w tej rozmowie znalazła. (31 maja) zapisała: „Dziś rano zdoby. że sportowcy niepełnosprawni po. zaplecze organi. z pewnością nie chodzi jej ładu i pogody ducha. Młodziankowi do wolnomularstwa). leczni. Choć ze świadomością. żeństwem a małżeństwami osób peł- sieli zmierzyć się z pytaniem o sens nosprawnych – może poza tym. że prostej odpowiedzi na tak posta- nownego spotkania z adwentowym wo. Co to było? Tak myślę. go proboszcza. Nie widzę różnicy między tym mał- ukowym. – aby uczył się między nimi wybierać. Krótko potem Dorosłemu pomoże odpowiedzieć na Dąbrowska akcentuje w dzienni. przy. że o prawo do pogrzebu z kapłanem. dlatego też w wielu przypadkach są cownikiem Katolickiego Uniwer. mają podobne problemy. że pisarka mocno na ziemi. ks. Nie wątpię. ale i pokonywać ich otwarcie na Boga prowadzące do trudności życiowe. ducho. wyszła ze neomaltuzjańskie. że Jemu służącej i czerpie z niej nadzie. Poza tym jest to sport Znam małżeństwo – obydwoje poru- z Niepełnosprawnością. Wy. jak i pracy duszpasterskiej. ale i w życiu żaden człowiek nie osób niepełnosprawnych wcześniej innej atmosferze – atmosferze świąt doszedłby do sukcesów sportowych. dowali dom dostosowany do swoich więc niepełnosprawność jest moim na. pytanie: jak żyć i wychowywać dzieci. ję. Dziś w zupełnie ni. kowane jest uprawianej dyscyplinie. że człowiekowi nie wolno robić mego narodu. żyć mistycznych. Oznacza. a zapewne ŻANETA SEMPRICH-FOROWICZ Bliski Bóg Czas adwentu przeżywaliśmy kilka od innych duszpasterstw? było przyczyną takiego nieszczęścia. umacniająca obrzędów katolickich. Witold Janocha: Jestem pra. wyczynowy. stając się potrzeb. a te sugerowały wała się myślą papieża Jana XXIII. co pliwą uwagę. Tam cytuje za francuskim ty. Osoby pełnosprawne nie zma- Ksiądz powiedzieć kilka słów o sobie? sprawnych jest sportem w pełni pro. Nie tylko na macie czy bież. czasem stytucie Nauk o Rodzinie i Pracy występują różnice w dyscyplinach Czy niepełnosprawni są szczęśliwi? Socjalnej. gają się z tego rodzaju problemami. Wielu spośród nich oczywiście tak. różnica polega na tym. że oni wszyscy kiedyś. miesięcy temu. Tak Sfera duchowa jest o tyle waż. realizują się jak każda rodzi- mi pieczę nad niepełnosprawnymi zacyjne. sytetu Lubelskiego. pracuję w In. zdecydowanie uboższe duchowo. wybu- ski duszpasterskiej nad nimi. Katedry Integracji Społecznej Osób wodnictwo. Witoldem Jano. nękana wątpliwościami. gdyby poddał się psychicznie. Obecnie sport niepełno. Nie. czasami jeszcze ktoś rzuci im uszczy- niepełnosprawnych znacząco różni się go tak się stało”. funk- sportowcami. z masonerii (choć sama nienależąca ją fragmenty encykliki „Pacem in ter. nawet lękiem Dąbrowska. Stąd chą. Patriotę utwierdzi w przekonaniu. że Czy duszpasterstwo sportowców niepełnosprawności. gdzie wymagany jest szają się na wózkach – mają piękną cja Episkopatu Polski powierzyła codzienny trening. Co inne- pamięci Jana XXIII. dząc się jako niepełnosprawni. Są mocni wewnętrz. Ona nia 1963. pełnię funkcję kierownika czy zasadach regulujących współza. córkę. mu. z utęsknieniem wy. co potrafi. Teraz wspomi. tematem wiodącym w obszarze na. ne. jąć należy jako wielki komplement dla go daje on osobom skłonnym do prze- co nikt: ożywił i zmobilizował ludzką sędziwego już wówczas komorowskie. a inni nie. Naukowcom musi przypomi- wychowałam. o to „dlacze. w ustach pisarki jak ognia nać. nie ulega wątpliwości: cieszę się. które piętrzą się przemyśleń na tematy egzystencjal- Agata Dąbrowska: Czy mógłby przed nimi. Wielkiejnocy – zapraszam do po. fizycznie.

drugie niedowidzące. w którym kiedyś posługiwa. aby poczuli się rzeczywiście wolnymi ludź- mi: wolnymi od uprzedzeń. gdy pochylamy ce. z których każdy ma pra- wo korzystać – a to z pewno- ścią przyczyni się do poczucia szczęścia tych osób. Zaczę- to dostosowywać otoczenie. może jest końcem życia. dyskryminacji. . zusem Chrystusem. osoby niepełno- sprawne są w gorszej sytuacji. które wy- ście – jestem o tym przekonany. niepełnosprawności. przyprowadzono do Pana Jezusa bez osób niepełnosprawnych. Faktem jest. Jezus odpowiada: niejszego bicia serca. tamy opis wydarzenia. Wielu postrzega ich jako osoby smutne. pretensji. kto zgrzeszył. Pytanie o sens cierpienia. roszczeniowe itd. ale uczy życia na wiedzi. jest pytaniem. jego. XX wieku zaczęło się coś zmieniać w Polsce w stosunku do osób niepełnosprawnych. w którym i otoczeniu. pracował niewidomy masażysta. wtedy ze świata? Ile wrażliwości? Ile Jego żona jest osobą niedowidzącą. jest to skutek ludzkiej niewier- ności i grzechu pierworodne- go. Jana czy. że dopiero od lat 90. zafałszowana wizja jakiejś rzeczywistości – doty- czy to również obrazu osób niepełnosprawnych. ograniczeń w dostępie do różnego rodzaju dóbr. Osoby pełnosprawne muszą pozwolić niepełnosprawnym na rozkwit. Ile dobra znika łem. Niestety w naszym społe- czeństwie istnieją jeszcze ste- reotypy na temat osób niepeł- nosprawnych. Krzyż jest zawsze czymś niepożądanym. nim objawiły sprawy Boże”. wie pytają: „Rabbi.8 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 robią dobrą robotę edukacyjną. gestów pomocy. ale W tym domu jest pełnia życia i szczę. bez cierpienia. uczelni wyższych. Wyobraźmy sobie świat W ośrodku dla niepełnospraw. moc- mają dwoje dzieci: jedno niewidzą. potężne działanie sprawcze. Tam nie „Ani on nie zgrzeszył. na to. aby się na pienie jest zawsze indywidualne. moc Boża ma kazując. Ucznio. człowiek podejmuje cierpienie z Je. Kiedy wyzwala mnóstwo dobra. że niepełnosprawność nie na które od dawna szukamy odpo. daje piękne owoce. ale [stało się tak]. rych. po. ani rodzice się nad drugim człowiekiem? Cier- ma zgorzknienia. Pa- miętajmy. Bóg nie stworzył cierpienia i krzyża. Jaki jest sens niepełnospraw- ności z chrześcijańskiego punk- tu widzenia? Bóg stworzył człowieka jako pełnosprawnego i pragnie jego dobra. niewidomego od urodzenia. że się urodził niewidomym – on czy uśmiechów. jego rodzice?”. zgorzk- niałe. pragnie. Jed- nak zawsze kiedy porównuje się choćby dostępność szkół. że stereotyp to zre- dukowana. zawodu. wprowadzać ułatwienia. cho- nych. aby ludzie byli szczęśliwi. bardzo dużo zmienić w człowieku nowo. W Ewangelii św. dostęp do miejsc pracy.

legami napadu zastrzelił policjanta śliwym. może będzie to począ. pomóż!”. Jednak w celi więziennej. kiem. choroba są rze.. Postu? nowi dla człowieka wartość wielowy- Modlitwa jest uwielbieniem Pana. a temu. Być może językami?”. tematem. miarową: to wspólnota miłości. parafialnej. do Jerozolimy pośród wiwatującego którzy mieli głęboką wiarę: „Niech noty charyzmatyczne są nam bar. że mąż ją kocha. wany filipińskim Karolem Wojtyłą. Wielki Post to poszukiwa- ale jest ona warunkiem nieodzow. których chciał. co mu jest wy tam robicie? czym jest modlitwa Marią z Betanii. myślenia. Jest to charyzmat. który na czas Wielkiego Postu. może wnieść wie. Bóg zna nasze potrzeby. domość. to także droga krzyżowa Nie jesteśmy w stanie ocenić skali Świętego. aby Jezus mógł nas uzdrowić. mnij na mnie…”. Zawsze tyczne. który zamyka aby się modlili i sam dużo się modlił. Przeżyć dobrze drodze choroby i cierpienia. Z lektu. aby uwielbienia Jezusa. tek drogi. Jezus cokolwiek czyni i jakie. Radość przemienia się otworzyło go na łaskę Pana. być może łatwiej Uważam. by rozproszyć mroki trudna książka „Za 5 godzin zoba- wa są emanacją serca. odkrywania nowych form tem. że to dla mnie został ubi. Wielki Post to nasza droga z Pa- a inni nie? Mam za sobą 26 lat kapłaństwa nem do Jerozolimy. materializmu wspólnota sta- wie. Parafia powinna być wspól.. went. w gorzkich przed egzekucją. w czasie zorganizowanego wraz z ko- ka oddane Bogu jest sercem szczę. rię na swój pogrzeb. istą. Autorem jest Jacques go potrzebujemy. która ogarnia całość to Jego bok. w którym odnajdujemy rów- Ci się stanie według Twojej wiary”. umierać nie tylko fizycznie. indywiduali- się o uzdrowienie – przecież skoro Bóg Czym różni się adwent od Wielkiego zmu. Jacques był młodym Francuzem. że przyszedł zji. przepełnionym żar odpowiedzialności: tak. żywając bardzo trudne chwile. Tak. może nawet zaniepoko. Kardynał Tagle jest nazy- le dobra. Dlaczego więc tak często modlimy W dobie globalizacji. Piotrem. to ry Pisma Świętego wiemy. Inną lekturą. w nabożeństwie drogi krzyżowej sać dziennik i zakończył go godzinę ki. fałszywym świad- potrzebne do zbawienia.. Bóg wie. gotowania. To ferment Ducha nież siebie. ścią. ubogim jest człowiek. zna serce człowieka i wie. jeżeli nie wszyscy rozumieją. że nie wać. Piła- człowiek. W Wielkim Poście czujemy ów cię. bierze krzyż. ale niech ich to pobudza do okres wielkanocny? kolwiek znaki działał. Adwent – radość oczekiwania na się na bliźnich. tłumu. to Maryja mówiąca z pokorą Fesch. idąc na zgniły potrzebował tego uzdrowienia. gdy swojej drodze spotkał Jezus. towarzyszenie Jezusowi do Betanii. parł swojego Mistrza. lidarności. notą wspólnot. Był ate- ale poprzez naszą modlitwę pragnie także moimi grzechami. który został uzdrowiony. przybity do krzyża. Nocy”. aby wzrastała. „Fiat” – niech mi się stanie. są wspólnoty charyzmatyczne. rutyna. która staje się dla mnie nadzieją… Charyzmaty nie są dziś popularnym Jak dobrze przeżyć Wielki Post? ROZMAWIAŁA: AGATA DĄBROWSKA . po której stronie ludzkiej wiary ani zaufania do Boga. czowany. oczekiwania. Wkrada się marazm. Nawet stoję. Jezus że duchowo. na którego czekano od tysiącle. to drożdże dla wspólnoty i moja refleksja. to od- Z drugiej strony Bóg najlepiej wierni będą pytać: „co to jest? co powiedź na pytanie: „kim jestem?”. jeni. modlitwy. zanim Go o to po. który jest obciążony rą wykonano w 1957 roku. strój. Jeżeli taka wspólnota jest Kardynał Luis Antonio Tagle aby człowiek osiągnął ten ostateczny dobrze pokierowana i ma odpowie. gdzie żalach opłakuję Jego mękę i śmierć. ale potrzebuje tą. jak i Wielki Post to czas przy. Nasze parafie zaczynają ob. Ileż beatyfikacyjny na poziomie diece- naszej miłości. Oblu. przebi. które na nym. który się wy- zostać zbawionym. jest dość usłyszeć wyznania miłości. Jakie lektury poleciłby Ksiądz na niebo. co jest kresem tej drogi. Wielki Post to odnaleźć siebie. mam świa. prze- dać nam o wiele więcej. że w większości parafii na krzyżu obok i wołam: „Jezu wspo- będzie osiągnąć życie wieczne na powinny istnieć grupy charyzma. W liturgii Kościoła zarówno ad. Dwa ludzkiego życia. spotyka Boga. ale tak. jakim jest zdziwieni. wprawdzie bardziej wie. Jezus zachęcał uczniów. tych skostnienie. czuwania. Bardzo dziękuję za rozmowę! mimo choroby. Jakże bieńcem. Ten. któ- radością. musimy mieć w perspektywie osta. wolnym. świata pogrążonego w grzechu Ada. miesiące przed egzekucją zaczął pi- Kto potrafi wyzwolić się z tej pułap. to tylko po to. go na duchowe przestrzenie. ale ta sama historia zbawienia. Niech ludzie będą teczny cel naszego życia. ci. który umył ręce. wszyscy przychodzący do Jezusa zo. Chrystus i został skazany na karę śmierci. – jak w małżeństwie. krzyczeć: „Boże. który oskarżał Jezusa. działania. prowadzony jest jego proces prosimy. w głęboką refleksję nad moim życiem. myślenia. cze. Serce człowie. dzialnych liderów. ale pragnie naszego serca. gdyż sło. wołaniem o Emmanuela. napisał książkę „Ludzie Wielkiej cel. dzo potrzebne. nadziei. zaczął Niepełnosprawność. który nie wspólnocie. oddania całego siebie w tym czasie radości. przychodzi. ze świadomo- Jest to tajemnica Boga. Może przykład: w małżeństwie żona przyjście Pana przesycona tęskno. który poprowadzi biorę z Jezusem krzyż. o który powinniśmy Boga prosić. gdzie został namaszczony przez Ma- stali przez Niego uzdrawiani.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 9 Dlaczego jedni zostają uzdrowieni. to Jego wjazd uzdrowił tych. czę Jezusa”. i zaczynam je coraz bardziej odkry. ma. a może łotrem został uzdrowiony. so- jest rozmową z Przyjacielem. odkrycia Go we kompromis. To zdanie czywistością. odnajdzie spokój i bezpieczeństwo Adwent i Wielki Post – różny na. dlatego wspól. niż prosimy. czym nie siebie pośród tych osób..

czeniami. duszy. kim ja jestem i kim ja jestem wiele. Jego tajemni- i bardzo realna. na zapas. nie dopuszcza się bezwstydu. miejscu”. częścią. Nieprzyjemny fakt w danej „ja”. Ta dojrzała Miłość i potrafi zamilczeć w obliczu ograni. że jest to przepis na albo żeby być na usługach wszystkich jako stworzenia. że: też naiwność człowieka. Strefa psychiki. wybaczeniem z rozwojem modlitwy człowiek coraz i bardzo dojrzała. a wręcz nieosiągal. Tak. ku spotkaniu z naszym Bo. naszego życia. zatem zaakceptować z prostotą. władze to umysł i wola. W Posynodalnej Adhortacji Apo. spojrzenia tego. jest „moją” wolą. mego powodu nie wymagam.10 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Wędrówka szlakiem Prawdziwej Miłości Witaj Drogi Czytelniku! wiele wysiłku i trudu własnego. tam wszystko jest na swoim że poznanie siebie zawsze musi to- świętości. które prowadzą ku miejscu. dziny. Boga. tak. że te wady są tylko pewną myślę umysłem. jego obrazu. Jeśli więc wymagam zbyt Bóg. swojej nicości. prowadzi do tego. ku święto. szego życia duchowego. możemy przeczytać. to jest zapraszam Cię na ścieżkę Miłości. uzmysłowi mi to w jakiś spo. ale jest to głębia Sfera ducha jest spokojniejsza. co się nie pamięta złego. Nie jest to na. jak również do ogrom swojej nicości. chologiczne. kto umieszcza te sła. nia właściwego obrazu siebie. znanie dzieli na trzy dziedziny: życie wieczne. cę. Można Psychologiczne poznanie siebie nie szuka swego. Kocha mnie takim. wobec Boga. by grać rolę istoty boskiej cy. nych władz człowieka. lepiej poznaje Boga. Franciszek tak pisze: „Małżonkowie. piękna je z niedoskonałością. jak to będzie. Jego godności. Aby moja miłość do drugiego Jego Majestatem. że jest osiągalna czeń umiłowanej osoby”. nie możemy jej w pełni kontrolować. już Boga. który jest Mi. jest bardziej niespokoj- W 1 Liście do Koryntian (13. umieć rozróżniać i dostrzegać. może zgodzi się. Nie wystarczy giem w niebie. to jest Miłość pełna. Miłość współistnie. że nie widzi trudności i punktów sła. lecz muszę – wkraczając na ścieżkę Mi- należy na sam początek zaprosić łości – podjąć trud pracy nad sobą. uniedogodnień „O miłości w rodzinie” ojciec święty i wyzwań. czyli poznanie władz dości. nie cieszy się czymś znacznie więcej. Nie jest to jednak jedy. mojego nie unosi się pychą. Jest dzieje we mnie i czego pragnę. „Miłość cierpliwa jest. relacji nie jest jej całością. ale wypływa on dlisko myśli. bardziej pada w pokorze przed prasza nas sam Bóg. Pamięta. kim jest wszystko przetrzyma”. Jak mówi św. gdyż ten cały mówią dobrze jedno o drugim. jaką jest rają się pokazać dobrą stronę współ. Wszystko znosi. niedoskonała. pokłada nadzieję. Znać siebie to nie unosi się gniewem. do swojej ro. sta. i doczesna. ponieważ nie może ani też nie siebie.4-7) z postawy wewnętrznej. który mnie denerwuje. Ksiądz dr Włodzimierz Cyran po- wysiłek jest wart nagrody. jeśli nie towarzyszy jej pozna- Droga. głównie wyobraźnia i rozum jako sie- nie zewnętrzny gest. Do Jej realizacji za. warzyszyć modlitwie. Świę- sa wspólnej wędrówki po ścieżkach pony: „Gdzie Bóg jest na pierwszym ta Teresa z Avila mówi wyraźnie. W każdym przypadku za. a nie tylko jego słabości Najpierw chodzi o poznanie psy- Ojca w niebie. swojej małości powiedzieć. stolskiej AMORIS LAETITIA nie i pogłębianie znajomości siebie. że jest dotyczy już sfery psychiki czy władz we wszystkim fałszywa czy też że nie jest rzeczywi. Jest to poznawanie sób. ko tym. aby go Drugie poznanie jest poznaniem lecz współweseli się z docenić. które odnosi się do na- jest i jak potrafi ze swoimi ograni. na której będziemy spotyka. moich potrzeb. nie całością istnienia drugiej wyrazem mojego ducha. Jest pozna- prawdą. Będą skaleczenia i upadki. osoby. bo głębiej poznaje łością. Dzisiaj chciałabym zaprosić Cię Pana do swojego życia. nie w pełni podlega naszej woli. wewnętrzną władzą poddaną woli: Miłość nie zazdrości. a ujarzmić może ją tylko Bóg. Na początek naszej wędrówki chowują milczenie. życie w domu naszego małżonka. aby nie zniszczyć psychicznych. nie oznacza. ną światła i cienia. Tak. Natomiast by osiągnąć ten człowieka. kto czyta te słowa. Wraz ną. że jego miłość jest niem naszej relacji z Bogiem i nie wszystkiemu wierzy. jakim duchowym. ale fakt. głębiej uświadamia sobie tę prawdę. ale ograniczona Najpierw poznajemy. bo wie. i błędy. Jej łaskawa jest. swojej sytuacji wobec Stwór- Ktoś. Z tego sa- z niesprawiedliwości. do świata. Tam będzie pełnia ra. że jest poznawaniem aktywności róż- wszyscy jesteśmy złożoną mieszani. który udaje. nie wystarczy włożyć samego Boga była w pełni dojrzała. Drugi jest nie tyl. ale także i własnej godności. modlitwa polegająca na wołaniu do ści! Jest to droga trudna i wyboista. li wiele przeszkód. Nie lekceważy wymarzony cel. Wola jest nie szuka poklasku. bych drugiej osoby. Miłość idealną. sta. Jest rzeczywista. A zatem o jakie poznanie chodzi? lecz nie zniechęcaj się i nie martw się którzy się kochają i należą do siebie. który prowadzi do lepszego pozna- do rozpoczęcia w towarzystwie Jezu. co chcę. że jest On Wspa- . Umysł jest bości i błędy w szerszym kontekście. Augustyn z Hip.

12 Środa Wielkiego Tygodnia 13 Wielki Czwartek – POCZĄTEK ŚWIĘTEGO TRIDUUM Trzecia dziedzina dotyczy naszej MĘKI. 2 PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU wego to poznanie bogactwa nad. Kancelaria Parafialna czynna: w poniedziałki. nie drżyj 6 Święto Św. PATRONA POLSKI I METROPOLII WARSZAWSKIEJ Dni ziemskich znój. 24 UROCZYSTOŚĆ ŚW. Marka. 20 Czwartek w Oktawie Wielkiej Nocy my pominąć aspektu dotyczącego 21 Piątek w Oktawie Wielkiej Nocy stanięcia w prawdzie przed sobą.00 oraz 16. 14 PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 16 UROCZYSTOŚĆ ŚW. lecz 25 Święto Św.00. 22 Sobota w Oktawie Wielkiej Nocy a co za tym idzie.30. niestety osiągnięcie celu będzie GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI prowadziło nie drogą prostą. ANDRZEJA BOBOLI. 10 Poniedziałek Wielkiego Tygodnia ka wyposaża: piękna duszy i Bożych 11 Wtorek Wielkiego Tygodnia darów. I MĘCZENNIKA. poruszamy się Maj i jesteśmy”. Cierpliwość przetrwa KAPŁANA I MĘCZENNIKA. WOJCIECHA. 8 UROCZYSTOŚĆ ŚW. Druga dziedzina poznania ducho. 3 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.00. Wielki i Potężny. 21 SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY Kto Boga posiadł 28 SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCY Ma szczęścia zdrój: – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO Bóg sam wystarcza. 9 NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ przyrodzonego. Apostołów Filipa i Jakuba 7 CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY Wśród życia dróg. w soboty w godz. Bogiem. 9.30. 17 Poniedziałek w Oktawie Wielkiej Nocy 18 Wtorek w Oktawie Wielkiej Nocy We właściwym procesie prowadzą. Jeżeli w tej wędrówce ku czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO świętości będziemy udawali i two. BISKUPA I MĘCZENNIKA. GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI Trwa tylko Bóg. 7. jak nad tym pracować. 11. Biblioteka Parafialna czynna: w poniedziałki i piątki w godz.00-10.00. w niedziele i święta o godz.00 i 18. piątki w godz. również i przed 23 DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY. Wie.00. Jan od Krzy- ża: „W nim żyjemy. GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI Nie trwóż się. 12. 14. na którą 14 Wielki Piątek Męki Pańskiej wpływają moje złe skłonności.00. 9. Lecz nie martw się. – ZAKOŃCZENIE ŚWIĘTEGO TRIDUUM by wiedzieć.00. Teresa z Avila Porządek mszy świętych Msze św.30 i 18. Należy lepiej po. Kalendarium parafialne Święty ma wielkie zaufanie do Pana mimo poznania swojej nędzy i Jego Kwiecień wielkości.00-10.00-17. Dziewicy i Doktora Kościoła towarzyszu drogi. 9. mój 29 Święto Św. w dni powszednie o godz. BISKUPA Tu wszystko mija. środy. niż 30 TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY myślimy. wtorki.00-17. oso. Apostoła i Ewangelisty pokrętną. Jak pisał św. Poznaniu temu powinno również towarzyszyć poznawanie swojej godności dziec- ka Bożego i ukochania przez Boga. ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO duchowej relacji z Bogiem. 16 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO znać siebie w swojej słabej kondycji. Cierpliwość zwycięża KRÓLOWEJ POLSKI. Bóg jest bliżej. Maria Walter-KOCHEL . STANISŁAWA. 15 Wielka Sobota bowość i wnętrze. 19 Środa w Oktawie Wielkiej Nocy cym do poznawania siebie nie może. że Bóg go kocha. bie. rzyli po drodze fałszywy obraz sie. 31 Święto Nawiedzenia Maryi Panny Św. w jakie Bóg człowie.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 11 niały. 8. Katarzyny Sieneńskiej.

striackiej. nym dowódcy. informacji dotyczących hymnu – tym Obowiązywać miały polskie komen- bardziej. ju. Generał Jan Henryk Dąbrowski –autor Maja Wolff minie dwieście dwudziesta rocznica jego browski miał do dyspozycji 6–7 tysię- powstania. symbolami walki o wolność kiedyś Suworowa. jako jedyna grupa białej ludności. Li- sem w Dzienniku Ustaw z 1927 roku) czyły się zasługi. Do Eu- kowicie nie zamykać. generała Napoleona Bonaparte ar. W refrenie słyszymy o ge. że 26 lutego przypadła dzie. gów wewnętrznych”.bitwę pod Magnano 1 XII 1798 do Reggio dotarł Wybicki i między 16 roku. W lipcu wspomnianego roku . mającym na nowo po. kiej). mundury krojem zbliżone do pol- więćdziesiąta rocznica uznania „Ma. ło unicestwione przez Rosję. wojsk francuskich. który pod wpływem wzru.obronę Mantui IV-VII 1799 roku.bitwę po Hohenlinden 3 XII 1800 tyk. przywódcy insurekcji ko. twórcy Legio. skich. ponosząc znaczne straty. Legia Naddunajska generała insurekcji kościuszkowskiej). w latach 1801–1803 Legiony zostały stosunków z naszymi zaborcami (sta. i wówczas. Centrum tworzenia Legionów Przyszedł zatem czas na przypomnienie stała się miejscowość Reggio Emilia. że uda się je poprowadzić „z ziemi go. ście widoczne są również refleksje na wysłane na San Domingo (Haiti) do łoby się tak. szenia na widok polskich mundurów. Galicji. Niestety nic nie może trwać wiecz- francuskiej. Wielu mieszkańców ziem zawierającą żołnierskie wyznanie zakończoną dla legionistów dużymi polskich i litewskich udało się na wiary: „Jeszcze Polska nie umarła”. stratami.12 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Z ziemi włoskiej do Polski W numerze 2. potem osłaniali odwrót z jej czołowych przywódców był Jó. gdyby Polacy dostali zgo. ogarnięta duchem wywalczenie niepodległości. prowadząca wojny odwołania do kilku postaci będących cuzów walczyli z armią Aleksandra z naszymi zaborcami. W styczniu 1797 nia ojczyzny. kiedy to brygada (300 ludzi) Rok 1795 przyniósł trzeci rozbiór a 19 lipca. Po paru miesiącach Dą. oddziałów na terenie tego państewka nego” z 2016 roku znalazł się artykuł (oficjalnie nazywane zostały Legio- poświęcony polskim symbolom narodo. Dalej mowa o hetmanie . który sławę i uznanie Kniaziewicza pomogła rozgromić stawiali rządzącemu wówczas Dy. temat przyszłości Legionów. bowiązała się nie wspierać ich „wro- w szeregi wojska Republiki Francji. „Magazynu Parafial. sztandarów stworzył „Pieśń ludzi). uczestniku insurekcji kościusz. Wybickiego. Do waż. Celem wyjazdów stała się przede triotyzmu. bolem trwania narodu. Wojsko dziesiątkowały przede włoskiej do Polski”. z jej sło- umowę dotyczącą powstania polskich zaliczyć: wami na ustach szli do boju Polacy . generała Karola Kniaziewicza zwy- Rzeczpospolitej Obojga Narodów. ponieważ wydali ich stronie au- py Zachodniej w odbudowaniu kra. roku reprezentujący Agencję gene. zef Wybicki – prawnik. kowskiej. a konkretnie do wszystkim choroby tropikalne i nie- Jednak. Dyrektoriat odrzucił ją. Z tego powodu jak też chcąc uniknąć pogorszenia prowadzić Polaków do walki. nierzy – część osiedliła się na miejscu. nie. a nie przynależność za polski hymn państwowy. W tek. dającym przykład. na terenie Włoch. i Austrię. zaś na naramiennikach widnia- zurka Dąbrowskiego” (zgodnie z zapi. nów. przejdziem otrzymując pełne prawa obywatelskie mię francuską walczącą z Austrią Wartę”) i przyczynią się do odrodze. jak należy zwyciężać. zdecydowano. Śpiewano ją z władzami Republiki Lombardzkiej niejszych bitew z ich udziałem należy w Księstwie Warszawskim. skich („Przejdziem Wisłę. ły słowa: Ludzie wolni są braćmi. pisarz. niku powstania żołnierze legionowi ropy powróciło zaledwie kilkuset żoł- że Polacy wesprą dowodzoną przez wkroczyliby do centralnych ziem pol. Stefanie Czarnieckim. rektoriatowi koncepcję utworzenia prowadząc wojnę partyzancką z woj- polskich oddziałów przy boku armii skami Karola Gustawa. uczestnik konfederacji barskiej. żeby sprawy polskiej cał. wojska austriackie. licząc na wsparcie Euro. o Napole. na koniec zdradą Francu- emigrację. Po jej oswobodzeniu w wy. doświadczo. pełna optymizmu i pa. stłumienia powstania antyfrancuskie- dę na realizację swojego planu). stawiciele polskiego obozu poli. onie Bonaparte. wyrażała silną wiarę w . roku. poli. powstrzymali jednak wojska rosyjsko- tycznego zwanego Agencją (jednym nerale Dąbrowskim. orłów. Opisano w nim flagę oraz herb. Stąd też 1799 roku – legioniści u boku Fran- rewolucyjnym. zdobył w czasie potopu szwedzkiego. oraz o Tadeuszu tym z Austrią i Rosją w 1801 roku zo- zującą przyjmowania cudzoziemców Kościuszce. Pieśń „ojczulka”. Tam to przed. Liczono. zaś w lipcu stanowa. -austriackie. nami Polskimi Republiki Lombardz- wym. przed.bitwę nad rzeką Trebbią 17-19 VI wszystkim Francja. Prusy Legionów Polskich we Włoszech”. jak nazywano zów. ściuszkowskiej. ciężyła korpus wojsk Neapolu (5000 Niegdyś potężne państwo zosta. cy ludzi. ustępliwi mieszkańcy wyspy. Francja dzięki pokojom zawar- mając na uwadze konstytucję zaka. dy. . Pieśń Wybickiego stała się sym- rał Jan Henryk Dąbrowski podpisał Legioniści bili się dzielnie.

po szwedzkim rozbiorze. Co nam obca moc wydarła. złączem się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania Będziem Polakami. Chorwacji. Serbii. hasłem wszystkich zgoda będzie Pod Twoim przewodem. Bóg pozwoli” Najwyższego Królestwa Polskiego. Wy. otwarte w 1978 roku w Będominie. Marsz.. dziś czczo- ny jest jako twórca najważniejszego utworu w naszym kraju.. Moskal nie osiędzie. wracał się przez morze Józef Wybicki Dał nam przykład Bonaparte. Marsz.. by w roku kolejnym ogłosić Biją w tarabany. Dąbrowski. ły władze państwowe po przewro- cie majowym z roku 1926. więtnastowiecznych hymnów m. Słuchaj jeno. Jesteśmy jedynym państwem na świecie posiadającym tego typu placówkę.. Prowadź na bój krwawy. Marsz. Marsz. Dąbrowski. marsz. Jeszcze Polska nie umarła.. pono nasi słuchaj jeno.. marsz. Przejdziem Wisłę. gdy jąwszy pałasza. rąk przyjął funkcję prezesa Sądu Kościuszkę... PIOTR RADKIEWICZ DANIEL WOLBORSKI .in. przechodząc na „Dosyć tej niewoli służbę do cara Aleksandra I. Piłsudski. kiedy tworzyły się Legiony Marsz. biją w tarabany”. Potępiany Marsz. Tryumf naszej sprawy. Marsz.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 13 Aktualna treść Tekst według pisowni rękopisu Wybickiego Jeszcze Polska nie zginęła. A Wybicki? Popularność stworzo. Dąbrowski. Dąbrowski. s Szablą odbierzemy. Dąbrowski.. Marsz. i ojczyzna nasza. marsz. Co nam obca przemoc wzięła. kiedy my żyjemy. Słowacji. Marsz. Ma. w bitwie o Olszynkę Grochowską w roku 1831. marsz. marsz. Wtedy to Już tam ojciec do swej Basi Już tam ojciec do swej Basi wprowadzono w szkołach obowiązu. Piłsudskiego. Dąbrowski.. Mówi zapłakany mówi zapłakany: jący tekst pieśni „Mazurek Dąbrow. tytuł senatora i wojewody. marsz.. marsz. marsz. nej przez niego „Pieśni Legionów Polskich…” chyba go przerosła. będziem Polakami nie zginęła” oddała jej hołd. pono nasi skiego”. zablą odbijemy. Na to wszystkich jedne głosy: parł się Napoleona. Z jego mamy Racławickie Kosy. przerobiono ją na po- trzeby tego wydarzenia: Niemiec. marsz. Marsz. do Polski z ziemi włoski Za twoim przewodem za Twoim przewodem Złączym się z narodem. Dąbrowski. jak zwyciężać mamy. dla ojczyzny ratowania – obraz ze strony Zespołu Szkół w Parkowie Jak zwyciężać mamy. Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski. Dąbrowski. marsz. Marsz. ją hymnem państwowym. Przejawem tego niech będzie Muzeum Hymnu Narodowego. Jak Czarniecki do Poznania Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę ria Konopnicka w wierszu „Jeszcze Po szwedzkim zaborze. Kiedy my żyjemy. W 1914 roku. Dąbrowski. podczas każdego jej śpiewania.. za kolaborację wówczas.... Była wzorem dla dzie. przejdziem Wartę. pisząc Dla ojczyzny ratowania dał nam przykład Bonaparte o duchu Legionów powracającym Wrócim się przez morze.. marsz. Ostatecznie rolę utworu określi. miejscu urodzenia Jó- zefa Wybickiego.

Są kościoły i kaplice u nas i na w Swojej modlitwie: przez Chrystusa. Swego Ojca. Apostoła Piotra. Pragnę. które zaistniały KOŚCIÓŁ – MISTYCZNE CIA. ale prze. Spisałam na kartce. jest Rzym Buduję mój kościół – Bożą Rodzi- Pytanie „po co nam Kościół?” za. SZYM – KOŚCIELE. WSZYSTKICH ZJEDNOCZO- w Trójcy Świętej. jest świat świętego nę. tych. ale każdy Wszyscy. Piotr Pieniążek i (siedzą od prawej) mój ojciec. chrzestni i jego żona . Kościoła w Ziemi Świętej. NIE PANA JEZUSA BĘDZIE Dobrze. tak świat świętych męczenników i świę. prosił Boga. Już Pawła i Piotrów naszych czasów. ALDONA i ukochany przeze mnie Prymas Ty. na obraz i podobieństwo Boga i łaską. z Chrystusem i w Chrystusie. o kościołach – tych giem. Jest istnieją. Jest nie. ale buduję i pragnę jego jedno- chciałam dodać: „w dzisiejszym. ści – tak jak powiedział Pan Jezus bardzo trudnym świecie”. i wiarą. ŁO CHRYSTUSA – nadprzyrodzona począwszy od tej pierwszej w mym łaska będąca dla ludzi stworzonych życiu kaplicy Matki Boskiej na war. Zachwyca mnie w Kościele ta jed. że padło takie pytanie. Wszystkie. które w nas Anin. i ogromnym trudem. nowią jedno – tak jak modlił się o to. NIECH ZMARTWYCHWSTA- czas nie był dla niego łatwy. nie tylko dzień dzisiejszy. ZWYCIĘSTWEM ŚMIERCI. NYCH W JEGO BOŻYM – NA- z ludzi i z cegieł. PIEKŁA I SZATANA DLA NAS i tyle wspomnień o Kościele – Bogu cę utrzymania w nas tej jedności z Bo. społeczność świętych – nieudol- daje sobie chyba każdy człowiek. i jakże liczni kapłani. szawskim Kamionku. wszystkie stanowiły i sta. sie i Namiestnicy Jezusa Chrystusa. Są w tym spi. 19 marca 2017 Proboszcz z Anina Ks. cież od początku istnienia Kościoła świecie i rozmodleni w nich wierni. ność mimo ułomności. w moim życiu. Chrystus. by ten zachwyt mnie Z KOMOROWA! prapoczątek i początek Jezusowego nie opuszczał.14 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 W Ogrodzie wspomnień (51) KOCHANI PRZYJACIELE siąclecia. Choćby u mnie zbudziło tyle myśli wszystkie prowadziły i prowadzą pra.

MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 15 tusiu. czysta biel. niejszymi zgłoskami w pamiętniku rodziców na Bednarskiej. dawne kaplice i kościoły jek zostanie moim chrzestnym oj. nego w obozie Mauthausen-Gusen. do ich gościnnego domu ist. Po. pacjentami. rejestr zbrodni wojennych. jak stare. nie do mnie i siła. obrazu. o zgrozo państwowej. już tylko wspomnieniem z tego to cem – tak jak i Jego znane mi Domy wefą i bardzo zielonym. i utęsknieniem na powrót To on zarażał wszystkich swoją rado- ska – zawieszona w głównym ołtarzu. przepięknie. Widzę tamten Zamieszkałam w białym domku Taka dziewczynka z warkoczami. który pozostał w Aninie Boże. dziecięcym ser. spokój. którego jestem para. mała Aldonka. i przywoził z niego do . Była taka z takim zapałem jego budowniczy NASZ – KOŚCIÓŁ W ANINIE sama. Wtedy modlono się za mego tatę świat. Była bardzo. na świat. gdyż czekaliśmy z wiarą w czas jej chrztu – to cała opowieść. glądała na nas z ołtarza anińskiego łam zostawić świeżo budowany ko. że żyje. że Pan Bóg jest wszędzie. szkola i szkoły Sióstr Szarytek na Matki Boskiej Zwycięskiej. a później i w Aninie. pomysłami i umiłowaniem ży- patrzyła na nas spod spuszczonych Odwiedziny wujka w domu moich cia. jego żoną Geno. a kościół jest moim domem. a promienie słoneczne ściół pod wezwaniem Świętego Wa. bo żegnałam kochaną w mojej szkole mory. radosne. Na razie ochrzczona byłam tyl. ścią. drew. z tak wielu nauk i rozmów jostwa. kocha cały Homera 1. Wszyscy moja babcia Mania – sprawował się dzo dużo. z mymi katechetkami i kapłanami. po. dziła się w wielką przyjaźń. Komorów. ale ojca Sergiusza Romaniuka zamęczo- i Sakramentu Bierzmowania). bo pokochałam tak zawsze. wtedy kościele na placu Szembeka. i nasze przyjazdy do Anina. ze zburzonego domu jej mego ojca chrzestnego – wujka Ma. i dziś. Było ich bar. SPOTKANIA nie. i w kościele z tym. wstania Warszawskiego przez moją zem z sosnami. jedną. powinna try. mieszkan. spod których wyglądała moc. od przepięknym wtedy Aninem. uroczystości często i z największą ra. też na Kościół w Komorowie zobaczy. przedszkola. mateńkę. cza Piotra Pieniążka za duszę mego w niej do pierwszej Komunii Świętej Modliłam się bez uśmiechu. i w naszym parafialnym łam. choć zdecydowanie bardziej i daleki nasz kuzyn. Kamionku. Wiedziałam od mateńki. skać radością. Otaczały go cudne. gdzie był już ochrzczona. co kocha i zna było katastrofą. nem Zbrowskim. że. Dziś porządkuje. lecz najbardziej tę sióstr szarytek na Kamionku. że przyszywany wu. mego taty z niemieckiej niewoli. najbardziej sąsiad – powiedział. idąc zapisać się do nowej. chrzestnym i wspaniale – jak mówiła biało-zielone brzozy. wpadały przez świetlik-okienko cława na Gocławku. Tak jak riana. a po gle ksiądz Józef – proboszcz i nasz nich w najcudniejszych. szkoły. ze wzruszeniem i dziś. to. w tej roli. na Gocławku. To on uratował od kąpieli na obrazach w albumach mateńki. w chrzcielnicy małą Aldonkę pod- Zajrzałyśmy do środka: Matka Bo. Mateńka poznała ciocię i wujka ochrzczona. Wspomnienie pierwszego. – I zaczęli z mateńką modlić odprawioną przez księdza probosz- kaplicę Matki Bożej (przystąpiłam się na stopniach kościoła. radość. Był bielszy od ich pni i taki wiedzieli o tym. a nie tak patrzyć na rozmodlone. Ich znajomość przero. tylko „Zdrowaś” przegoni złe hu. członków rodziny. piękny przy i kościół. W tym kościele zostałam nareszcie koło niego jakieś niewielkie ruszto. Po. fianką od 1981 roku. który nosiłam na sercu. Uczestni. cztery klasztorze sióstr Felicjanek. podobna do tej rodziców były bardzo częste. i do tego bardzo smutną. To on bardzo często przyjeżdżał powiek. zostawić musiałam kościoły: ten na mogła. nianego. te za dawno zmarłych i z upaństwowioną prywatną szkołą spode łba. i te msze. tak niedaleki domu sane jest nierozerwalnie najcud. Tę straszną wieść o tym przyniósł placu Szembeka. Tylko „Ojcze nasz” pomo. i znajduje się w sali na plebanii. razem i wtedy do małej dziewczynki. bo w intencji kiem moich rodziców na Gocławku. ksiądz Wacław piękna i kolorowa niż ta z nadpa- Karłowicz. Byli jej na został naturalnie moim ojcem na. gdy na. ska Miłosierdzia – Pani Ostrobram. ka niedalekiego Gocławka. niejącego do dziś w Aninie przy ulicy uciszenie i nadzieja. świętych w anińskim kościele. gocławsko-anińsko-kamionkowski w Komorowie ogromnie zmartwio. wychodząc kolorowych przyjęciach w ich domu. TEN Z PIERWSZEGO Z NIM – U nas w kościele jest tak pięk. przyjeżdżała na rodzinne Kamionku. i ten stary. o którym mówił TEN Z LUDZI I CEGIEŁ MÓJ – i rozświetlały wnętrze. ta modlitwa. jego szkołę nam list z Monachium. tak jak po mnie z Anina i odwoził mnie do z pamiątkowego medalika po ta. tak Pana Boga kochałam całym z moim ojcem chrzestnym Maria. plicy na Kamionku. gdzie lata po zakończeniu wojny. Nic czyłam wtedy wielokrotnie w mszach a nic to mnie nie uspokoiło. mojej serdecznej pamięci. Pamiętam te na rozstaniem i z kochanym dom. ko z wody. lonego obrazka wyniesionego z Po- z wieżyczką biegnącą pod niebo ra. w którym byłam na zawsze Komorów. choć drewniany kościół jest ogromnie gorącym. czas mego dzieciństwa. i aniński – drewniany. Do wu. le w Aninie. Wujek Marian z Ani- wania. Stały dością. tuż po zakończeniu wojny. i w szarytkowskiej ka- ale dla małej Aldonki rozstanie przedszkolanka i uczennica przed. cem. z trzema kokardami. sosnowym. na pewno to ona. i te spotkania. anińskiego kościoła wpi. Musia. Matka Boska Królowa Polski spo- religii i uczyłam się w szkole. kościoła. pły- babuni. przez rok uczestniczyłam w lekcjach Opowiem co nieco o moim koście. Myślę o nich my całą świątynię przed niedzielą. na wszystko solenizantów. potem w Komorowie. KOMOROWSKI KOŚCIÓŁ – z dolnych pomieszczeń kościoła: Przez długie lata wspominano u nas.

że tamtego już nie ma. Nasz kościół jest jak góra. czas II wojny światowej. i Komorowie kolejnym darowanym parafianami nowego kościoła po MISTYCZNE CIAŁO KOŚCIO- mi ogrodem – skrawkiem tego raj. Nasi czterej Matki Boskiej Częstochowskiej. prałat Wiesław Kalisiak. dro- nice Okulistycznej w Szpitalu Bie. istniejący już tylko w pa. a kościół w Aninie… Polski. aniniankę. ten stary. z kaplicą pamięci o świętym męczen. Życia – Jezus Chrystus. w którym na pamiątkę tych biblijnych stawia. wreszcie on. z współcześnie malowanym obrazem drodze. tak ważna. ści cywilnej w dniu 27 grudnia 1939 Od tylu lat codziennie Pan Jezus – zobaczyłam wielki. Pewnej nie. panią Barbarę Wołodź- ko-Maziarską. to nasi Kapłani: skiego. Męki na Golgocie i Ta. i ten nowy. Wszystkie są twórcze dzieli. wszyscy ludzie. Bogu dziękujemy i dziękuj- na placu przy ulicy Niemodlińskiej. nam o tym proboszcz na Aninie. są gwarantem tej jedności – i my. droga do Cudu Narodzenia lańskim. na mojej drodze – jak tam- nemu przedsięwzięciu. i zastępcy Chrystu- …a kościół w Aninie. drewniany. my za nią. dem. To oni. Ich posługa ludziom to służba sa- drewniany. wymagają i wszystkie budują. nowoczesny. ks. nowo wzniesiony roku. scy zaproszeni do mego chrzestnego. niku Maksymilianie Marii Kolbe. tyle do dziś upłynęło lat anińskiej ziemi dla Aldonki – stad W Aninie zamieszkaliśmy dopiero naszego razem z anińskim kościołem Anin jest dziś moim po Gocławku w 1981 roku i staliśmy się od razu – tym z ludzi i tym z cegieł. my – parafianie. Mieszkaliśmy wtedy w Ursusie. leczył ludzi i pracowicie niającym zbrodnię wawerską pod. na Drewniany pierwszy kościól w Aninie pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski świecie. ser- deczni i ciepło uśmiechnięci. Takich obraz noszę w sercu – zawsze. Oł. wujek Marian. a mąż mój Jerzy. jest wielki krzyż oderwany od nasz Król. dawnego. przez Niemców na tutejszej ludno. To sionego do innej parafii. – Nasz Dom Boży to wielki namiot to RODZINA – LUD KAPŁAŃSKI kładnie w tym samym roku. arkadami. poznać. laryngolog. dokonaną twychwstania. które zdążyłam niu. Historycz. zgromadzenie Boże. przyjaciel teńka czuła się wspaniale i zapomi. w Aninie. To w jego domu w Aninie ma. Tacy jak kiedyś – dobrzy. Ten słudzy i sternicy. koło niego jacyś młodzi ludzie. sany w sosnowy Anin … I zdobył. co dzieje się w nas. U ich stóp od prawej strony siedzą moja ciocia Gienia Zbrowska i ukochany mój ojciec chrzestny Marian Zbrow- ski.16 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 domu swoim wspaniałym samocho. Pa. przenie. tak współczesny. ny smutek. podczas kolędy swą tęsknotę za tam- trudnej powojennej codzienności. namówił ciosem dla mnie była nagła śmierć Od tego pierwszego w Aninie. tarz to Krzew Gorejący – Drzewo jak Droga – piękna i niełatwa. – dają. CUD. jedna miętam ogromny trud i radość to. Aldona Kraus . o tak pierwszego. Polsce. o ciężkiej pracy. ta. Na tle domu stoją ksiądz proboszcz Piotr Pieniążek. pięknych kościołów. ja pracowałam w Kli. Pamiętam ogrom. Kolejnym tym starym kościołem. ga życia. Góra Tabor – i jest synowie rośli. moją mamę na kupno kawalątka wujka Mariana. podczas której byliśmy wszy. rozbudo- wany z kaplicy aniński kościół. specjalista nym znakiem. wpi. był mi tak bliski. Ze wzruszeniem patrzę na zdjęcie 2 zamieszczone w książce O starym Aninie inaczej przez jej autorkę. w Betlejem. wiodąca ku Wielkiej Niedzieli Zmar- budował naszą przystań. symbolem upamięt. Mistrz i Zbawiciel – nie- kościół w miejscu dawnego. kiedy wyznałam mu nała o smutku. z tych najważniejszych na ludzkiej warzyszącą temu naszemu wymarzo. ŁA- SKA I NIEPOJĘTE… Pierwsze zdjęcie jakże piękne – to nasz pierwszy. wierni powoła- mięci i na kilku zaledwie zdjęciach. nowy. który frontowej ściany kościoła – mówił zależnie od tego. Komorowie. wezwaniem Matki Bożej Królowej ŁA to my – ludzie. To taka DZINA. Nie byłam też obecna na pożegnaniu naszej rodziny. i LUD KRÓLEWSKI – BOŻA RO- zaczęliśmy i my stawiać nasz domu nych przez lud wybrany. Tęskniłam za tym starym. wielki. 1981 roku. staje w chwili Przeistoczenia wśród nas – PRAWDA. drewnianego. zdobywał powoli moje serce. bazylika z podcieniami. tak różny od wielu jakże memu Bogu. Ciało Mistyczne – Budowę nowego rozpoczęto do. tak inny od sa.

Kulturalnego Komorowa. który kiedyś. Założyli li- założenia naszej rodziny. Że zamieszkamy w nim wszyscy. zwykłą dziewczynę z Komorowa. rowie jest niemal Człowiekiem Instytu- wuje melodie. że nasz dom stanie w Komoro. szenia. Przyłożyli rękę do powstania Lidia. powołujesz do życia fundacje. inspirujesz. bez ich energii. co w nim najlepsze. pasji. Nikt tak nie potrafił zjed. które pisała w wieku 14 spełnienie naszych marzeń. osób co oni. Życie z pasją Wieloelementowe „Wieczory w Wie- le z obrusem marzyliśmy z mężem czerniku”. kominek. że ma talent i za ku. nie Andrzeja. o kim wiem. który. Komorów. Majkę Krassowską. stowarzy- przykryty jest białym obrusem. Wydają książki o Komorowie ważniejsze. Razem z Andrze. Lidia jest jak soczewka. i czasopismo zatytułowane „Miejsce”. dzielić która skupia – łączy ludzi różnych za. a Lidia to. przy „spisuje czyny i rozmowy” – że posłu. pisząca te słowa: . Szlifuje Maja Krassowska zginął w Powstaniu dzie znamy się dość dobrze. wybitną pisarką. a stół jego sercem. wodów. „zmartwychwstaje” w nowej roli. 1942–1944. co na stole – dodaje – ale bycie ze noczyć do wspólnego działania tylu do powstania Grupy Parkinsonow- sobą razem przy stole jest dla nas naj. od pierwszego dnia Trudno sobie dziś wyobrazić ko. ale co in. Stefa- na Wyszyńskiego) – dzielą się swoimi rozlicznymi talentami: Andrzej – pla- stycznym. bez tempe. co czują uczestnicy owych działań. z pierwszych ofiar powstania war- rzyć. – Bo nawet nie kuchnia. Jej dzienniki z lat z moją mamą i dziećmi. spo- przez całe lata. stylowe stwa. zdradzały ogromny talent li- Pana Boga. redaktorskimi i wiedzą reżyserską. Żeby się spotykać. a po pewnym czasie znowu zaskaku- je czyś nowym. Marzy. dniem. śmy. marcowy dzień. ar. który co kwadrans wyśpie. „że już star- czy. kard. zegar. która w części oddaje to. rozmowy. dów politycznych. że przestaliśmy wie. wystawy. ja. domy i ludzi od zapomnienia. Uratowali od zapomnienia jedną liśmy tak długo. które od zapomnienia muzykę Władysła- – Przyznam Ci się. różnych poglą. Lidia opracowała jej wojenny którym toczy się nasze codzienne. w tym tak- że ja. że więcej nie będzie”. rozmawiać. osobistości świata nauki. który podobnie jak tremę przed naszą rozmową. Nieustannie tworzysz. wa Miłosza. Tęskniłam morowskie życie bez Lidii i Andrze. nagrody i odznaczenia. Odkrywa dla nas nieustannie coś no- wego i ciągle zarzeka się. Lidia bez wytchnienia i 15 lat. Lidio. profesorów mieszkających także tu. że mam zawsze mają jakiś ważny cel. tystów: aktorów. teracki. a już nigdy nie przypuszczali. Gdyby przeżyła. wydobywając na światło Warszawskim. Stworzyli „Dom kultu. śmiać się. Na ścianach obrazy w złotych rzeź. – O takim domu rodzinnym i sto. muzyków.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 17 W domu Lidii i Andrzeja Pilichów Coś pięknego dla ludzi W domu Lidii i Andrzeja Pilichów jest przeprowadzenie rozmowy do druku czuję się jak w dawnym polskim dwor. malarzy. Lidia i Andrzej – Mądrość i Tem- Lidia Kulczyńska – Pilich w wymarzonym domu pełnym rodzinnych pamiątek perament (że zacytuję ks. Przy oka- zji przytoczę recenzję rzeszowskie- go dziennikarza Jakuba Lisieckiego. być może zostałaby wie. że ta tęsknota kiedykolwiek się jem odkryli dla nas wiele ciekawych szawskiego. a w Komo- fotele. a całkiem czym innym jego skarby. Na spektakle reżysero- wane i pisane przez Lidię przychodzą i przyjeżdżają do Komorowa ludzie nie tylko z naszej gminy. kultury. I duży dębowy stół. różnych pasji. z kimś. „Muzy pod klonem”. Ten dom to między nami. przed laty. Ratuje wa Łozińskiego. dar od ry bez murów”. że kończy. nie- spełni. Uratowała też siebie i dla wspólnych działań. ców. cją. nego znajomość. pamiętnik i wydała książkę zatytuło- wspólne życie. Odkrywa nas samych dla waną „Zwierzenia”. to. mimo że to powszedni. bo wpraw. Miasto Ogród Komorów – Komoro- mojej mamie zabrała wojna – mówi ramentu Lidii i mądrej łagodności wianie. czące już 8 lat Towarzystwo Przyjaciół za domem. Lidia: dziennikarskimi. sobą wiele lat telewizyjnego dziennikar- bionych ramach. żę się fragmentem z wiersza Czesła. tkania.

Aby mógł powstać ten naprawdę profe- sjonalny spektakl. który Autor osobiście rafialnego”. spontaniczne. „W magazynie rachunków sumie. Wtedy telewizja była nowskiego pt. ale wielu osób. który dziś rano usłyszałam dyny dowód/Że ja to ja czyli ON/ Romana Taborskiego z teatru. wiele lat (40) pracowałam w Telewizji kie zamknęły przede mną swoje drzwi zgodnie z intencją Poety lub coś po. Dzień ten jak zwykle zaczę. czy coś więcej? pocałunek/Nie ostatni i nie pierwszy/ i ruszyć z kamerą w pole. losu nieznanego stawia opór/Róży „Rolna albo fora ze dwora”. przyjecha- łem do Komorowa tylko na jeden dzień. Opo- komórki i do uszu – no i do godziny wiedz. Gratuluję Parafii jej Pa- rafian i Księdzu Proboszczowi takiej nych słów zacząć naszą pogawędkę: pan prezes Maciej Szczepański. Lisiecki. Dlatego. Studium Dziennikarskim z historii łam od dwugodzinnego słuchania (na prasy. póź. ale za mną szłam więc do internetu i spisałam go robę nowotworową. Dziś – przyznaję! – robiłam to niezbyt uważ. Kiedy leźć w obcej mi tematyce (bo warsz- śnie od odczytania Ci tych niebanal. o które nikt by ich nie podejrzewał. Cofa starą taśmę telerekordingu/Je. że mimo skończonej na spotkaniu… Ale bardzo poruszył przywieją mnie na jakieś miejsce na Studium Dziennikarskim specjali- mnie i na dłuższą chwilę zatrzymał dłużej. Jeśli podzieliłam tekst nie. się sieje czy sadzi”. że odpowiem Ci wier. jak nawet nie wiem. bo słucham. Nie doszło do tego tylko dla- lejnych równie udanych „Wieczorów prywatnego Boga/Patrzę w Jego nie. gdzie je. wych i szukać tam pracy. Wszystkich ta praca bawiła. wiać z twórcami. Po w Wieczerniku”. Robię – Tak to bardzo pasuje do Ciebie… „co ja pocznę w tej nieszczęsnej Rol- to (jeśli mogę) każdego dnia od 7 lat. jak się zaczęło owo odkrywanie? – Jednak sobie poradziłaś! 9:00 mnie nie ma. Odkryć Komorów. ta państwowa. jak wielu innych. Musiałem pokonać (w obie strony) prawie 600 km i tego nie ża- łuję. /W okiennym zaułku/Na skrzydłach ukochane kapelusze zostawiać na tyl- tania: po co to wszystko? Czy to tylko martwego motyla/Świt pijany złożył nym siedzeniu telewizyjnego robura działanie dla działania. zna- mogłam oprzeć się pokusie. w naszej Firmie zaczął „królować” tat przecież był ten sam) swoją niszę. rozma- stary plakat/Na ścianie oczekiwania. dr. Redak. czy kartofle od poniedziałku do piątku. – Tak. Zaczęłam od Pegaza. „Spowiedź nie w porę. szczególnie wtedy. w Andres nowej kreacji/Wciskam bez „konsultacji” przydzielono mnie czyli jeszcze o Misterium Krzyża bieg uspokojenia/Skrzynia biegów do Redakcji Rolnej. wyrzucić z stem cząstką tej kompanii. Budzę się naszymi oczami… przed – waham się. bo w czasach. A jeśli nie ja to kto”. szem. przeżyłam depresję i cho. że spodziewałam się dziecka. Komorowa dobry początek tak na. prawdę zaczął się od „Magazynu Pa.6 FM) Poranka Wnet. chcia- TRZODY.] Wiatrów nie ma/Spokój wyblakł jak zamiast biegać na premiery. musiałam swoje – Lidio. MP nr 45 z 23 V 2004 r. że nie je. pracę – Pozwól. Jednak zanim do niego częłam chodzić po redakcjach praso- odczytał na zakończenie audycji. Krótka piłka: „Płomień Pana Przedwiecznego”. że są aspołeczne. zobaczyłem prawdziwe. Tak ot. Przez szedł jakiś „smród” i niestety wszyst- z taśmy. – nawet redakcja „Przyjaciółki”! Cóż. Tak było. by wła. postawić go przed nej. że myślałam o naszym stem. gdy „wiatry” pamiętam. zacznę od banalnego py. hab. – Zawsze lubię wiedzieć. Wszystkich cieszył do- Andrzej Pilich w swojej pracowni bry koniec. autentycz- ne zaangażowanie w działanie i to nie jednej. szok dla dziewczyny z miasta. o 7:00 rano. musiałam sobie jakoś poradzić. Na próbie i w czasie oglądania misterium prze- cierałem oczy ze zdumienia. ale nie niej była Kronika Kulturalna. byt/Bo wszystkim On przecież/Gdzie powrocie z urlopu macierzyńskiego [J. nia/Kreślę na nowo obraz/Mojego roboty. a na w radio. Ludzie o różnych profesjach robili zaskaku- jąco różne czynności.18 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 „Żeby w nim uczestniczyć (w „Wie- czorze w Wieczerniku”). po pewnym czasie… Jednak nie. no mnie. Szczerze żałuję. We. W miejsce recenzji. myliłam – z góry przepraszam. Polskiej. za „bożą walutę” pracowało około stu osób. to „medium”. która chu/Rozgrzesza nocne poruszenia/ skończyła polonistykę na UW. trafiłam. zaglądać do A może przyświeca Ci jakaś szczególna Znośna ciężkość Słońca/Zbliża ściek obór. Pomyślałam z przerażeniem: fali 102. Wsadzam słuchawki do ale tylko troszkę – przed światem. . cja Społeczna i Młodzieżowa. Ale w odkrywaniu dla siebie zacji telewizyjnej chciałam porzucić moją uwagę wiersz Tomasza Wybra. Życzę ko. magisterską pisała u prof. tego. tylko jedna. więc za- czyli klatka”. chlewów i kurników… To był idea? horyzontu/Wytrawia grzech po grze. o których mówi się.

o ludziach. czytanie. którzy coś już osiągnę. Rodzina w komplecie. Zbie- – Bo mogłoby wyglądać. Później. kto go znał i latem 1981 roku pojechałam do Krakowa z listem polecającym od Marii Maniakównej – także wielkiej postaci ludowców… – Dlaczego z listem polecającym? – Żeby zachciał ze mną rozmawiać. postanowiłam łam mocno po krzyżu. że stałam z boku. doprowadziłam Wcześniej Andrzej przeszedł poważ- działacza ruchu ludowego. szpitale. tyle. że w przeciwności do Andrzeja blicystyczne. co stało się później. ło się. którym. Nic bardziej złudnego.] dom. osadzonego mującego wartości konserwatywne zdrowie. zaczęło „Dom otwarty”.. swoją głupotę (nie mówię o postawie. i bardzo mądry człowiek. matka dzieciom – jak czyłam 61 lat. trzebowałam wypowiedzi kogoś. Usłyszałam Tak pod bokiem Telewizji? zaczęłam o nich robić programy pu. – Oooo! Ambitny program. żeby nie miało prawa ujść mi płazem. Przepracowałam tam (z małym patrzyć bardzo sceptycznie. ubieram w pawie piórka. Kawał czasu. że moje działanie było skaza- inni ryzykowali. Drastycznie a tego nie lubię… znaję: nie do wykonania w pojedynkę i zmniejszono nam czas antenowy. ną operację.] – No. trójkę dzieci. owego ruchu zaczęły się przemiany. Kiedy jednak skoń. szącym programowi „Dom otwarty” o czym gadać… dziennikarka niszowej redakcji rol. kiedy za sprawą właśnie bardzo byłam naiwna! Z pozoru doj- lat. a przede wszystkim minimum tylko światła telewizyjnych kamer. niech pomyślę… – Zaczęłam robić reportaże o lu. Ale było minęło. a nawet nalegam… się za to zabrałaś? nikt mnie nie poganiał) na opusz- czenie telewizji. Owszem. Naiwnie myślałam: – Daj czas. dych dni dla redakcji. nareszcie odpocznę. będę miała czas dziach. co do mnie . bokiem. Ja. Po. – Rok był 2001. jakby jeszcze chciała coś dodać. ale słucham: jak Zdecydowałam się (choć tym razem – Proszę. że przerwałam. Dosta- Który to był rok? powiedzieć głupio. widowiska. łamanie. ale o obranym sposobie działania). Na dodatek okazało się. Mierzwy. „chce dla rodziny.. ale dużo wcześniej. wspaniałych rodzin. ale już bez stowarzyszenia – Dlaczego? postanowiłam zacząć pracę na rzecz i tych pięknych opowieści filmowych odbudowy klasy średniej. potem przyszło za- na Łubiance. wykorzystując swoją pozycję. Zaczęła się walka o Jego rza Wincentego Witosa. filmy. mieli pozycję zawodową. sekreta. 49 Rocznica ślubu 1 X 2016r. gdy wiste. Lidia i Andrzej Pilichowie z dziećmi i wnukami. – Przez trzy dni z rozdziawioną buzią słuchałam tego. a kiedy zebrałam wistości. że się gło się to w czasie z nadejściem chu- skarżę. repor. mów dalej. no. na się chcieć”. Wyrzuca. zgoła po amatorsku. bo [Do rozmowy wracamy po dwóch li. do założenia stowarzyszenia pro. Robiłam film „Marszałek całego sejmu” o Macieju Rataju. na podróżowanie.. z godziny na godzinę. własny nagle jednego dnia jakby zgasły nie dniach. że się od mojego poznania Stanisława 12 „sprawiedliwych”. konkursem „Nasz człowiek na urzę- nej. dzie”. dwanaście jestem chora na to paskudne „coś”.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 19 Zajęłam się historią ruchu ludowego. na wielu ludzi Solidarności zaczęłam – No właśnie i to nie tylko pod taże. Moi najbliżsi byli przeraże- szesnastu. mówił ten niewątpliwie wielki Polak – Konserwatywne stowarzyszenie? Tak poznałam wielu ciekawych ludzi. Odcierpiałam się włączyć. bo pan Stanisław w ogóle nie rozma- wiał z dziennikarzami… [Lidia zatrzymuje się z wahaniem. postanowiłam stać się było mi zwyczajnie wstyd. łam sobie to.. sądzonego w procesie o nazwie „Klub Domu Otwartego”. jak uznałam. przepraszam. nie ma – W budowanie nowego. wydarzy. Jak wyjątkiem) całkiem szczęśliwe 21 po latach. Cykl zatytułowałam ale wszystkie światła w mojej rzeczy- – To. przedwojennego adwokata. Dlatego po swoje. Coś we mnie pękło. jakiś czas – W co? Po dwóch latach bezrobocia zostałam po pierwszych wolnych wyborach przywrócona na antenę z towarzy- 1989 roku. mogłam być tak szalona? To oczy- emerytką. ne na porażkę. rzała kobieta. Przy. ale wręcz w jej środku. Powiem więcej: nie – Dlaczego? Czy coś się wydarzyło? mu.

Ignacy Loyola „przyszedł” do mnie „Magazyn”. Zrobi. które tworzyły „Ma. inicjał. kochany Andrzej. są podpis pod zdjęciem. Z dnia na dzień przestały która najpierw spowodowała spore rozumienia Słowa Bożego. traumatyczna. bym kilka razy dziennie bo i skąd mieli wiedzieć. ile o niebanalnym potencjale. bo wpadłam do niego moją wiarę. przebie- mi smakować papierosy. wyjustowanie. który ko- chał pracę. Zaczęła dziś. w Tym. cujących i współpracujących z „Ma- mogę. – Pojechałam. – Długa opowieść. z innymi. że pisma. W Często. Mobilizowali. akapit. stosując sprawach wydawniczych. każde dobro. z perspektywy św.13). który mnie umacnia” na początku koniecznie musimy kie. że wszystko pochodzi zówki na wprowadzanie w codzien. Czułam się zużyta i nikomu niepotrzebna. a on. Rapsodyczna! Na drogę wyzwolenia”. dnia pracy w „Magazynie” wiedzia- przeciw nam” (Rz. Ojciec Krzysztof mnie ważna fachowość. w zrozumieniu mojego tu też zaczęłam dostrzegać zalety Ko- swoje utrapienia. Dla nia pokornie się zastosowałam. momencie zdałam sobie sprawę. ale do zalece. silniejsze (dlaczego wtedy o tym zapomnia. ni spowiedź. stanowień. sca do życia. fajnej grupie gu liturgii Mszy Świętej. bo godzinami siedziałam przed te- lewizorem. daj mi pracę”. 8. Pracowały pełną parą. do Częstochowy. Moim brem drugiego człowieka. tuł. Równocześnie on odegrać ważną rolę w tworzeniu . człowiek. Mariusza Zapolskiego. tę wspólnotę w dużym stopniu tworzą od Boga. co robią. że ci wspaniali ludzie tworzą- miał zrobić? Zaproponował. abym o. mojej duszy. wnuki. ks. Jak ryba bez wody dusiłam się bez pra- cy. Pawła. A to. Nic mnie nie cieszyło – wymarzony dom. dzieci. dzieci. – Stworzona przez wielu z nas pra- niż do tej pory poczucie. – Ale to Ci nie wystarczało. Odkryłam dla siebie wiele tajemnic palenia. Za.. co nie. akt strzelisty. Andrzej Pilich z Wnukami Zosią i Stasiem oraz młodszym Frankiem i Łucją pracowany ksiądz znalazł dla mnie czas. że jak dziecku. dla których rodzina jest war- uznaję za złe dla nas. Jednak nadal szukałam dla tością samą w sobie. Stan trwał i nie pomagały żadne antydepresanty. Pisząc do „MP” i reda- czyłam pierwszego cudu. jak ważne wołała: „Boże. że- bym coś zaczęła robić. Odpalałam papierosa od papierosa. Ale Andrzej. Co ludzi zgromadzonych przez twórcę członkiem Kościoła. cy „Magazyn” nie bardzo znają się na pojechała na rekolekcje ignacjańskie jęła „długofalową krucjatę”. Zaczęłam dostrzegać. Zdesperowany łam się. bez wytyczonego celu działania. Na takiej bazie czasu nabierze innego wymiaru… siebie zajęcia. co dziś ność przytoczonych wyżej zawołań ludzie. Niemal od pierwszego (Flp 4. że „wszystko łam?!). najlepiej jak potrafiły. Ja. Nie znają. bo „Jeśli Bóg z nami. gazynem”. któż rować się zrozumieniem sytuacji i do. Krzysztof zaproponował. tytuł. Pogrążałam się w pustce. a dopiero łam. W pewnym i wokół niego gromadzą się ludzie Osuch. Wylałam przed nim wszystkie czeniach. podty- – Pojechałaś? łam kwadratowe oczy. istoty bycia się tak. i że może wszystko rozumiał. synowa Dorotka i moja Mama nie dali za wygraną. były bardzo zaangażowane działać stworzona przez Ciebie Grupa na jakąś nową. przewodnikiem w czasie rekolekcji na końcu powinna być tak wtedy dla że odgrywa on rolę opiniotwórczą był wspaniały ks. choć piekli- Jego słowa i Ksiądz to dostrzegał. w dawaniu zgody na to. bałaganu narobiłam. o czym bez ustanku łatwiej wydobyć talenty i radość dzie- Chyba jednak nie trafiały do mnie na codziennych 20-minutowych spo. Powoli znajdowałam wska. „Oho! – pomyślałam – weszłam gazyn”. że wchodząc w nowe relacje. Co tkaniach mówiłam. ks. lenia się nimi z innymi. Dla mnie nieco gując go. Franciszka Longchamps de Bérier o ni to rozmowę. więcej: przestało mi przeszkadzać. nawet odzyskane zdrowie..31–39). do jezuitów. mimo że nie miałam i tak niedługo po tych rekolekcjach i słusznie. moje życie duchowe. – Przyszedł? Jak to „przyszedł”? zaczęło się powolne „dłutowanie” Pojechałam i po tygodniu doświad. nieznaną mi ścieżkę. kim był św. No nich były bez znaczenia – znaczenie. mądry kapłan. o czym głośno nie mówiłam. jakbym nigdy nie paliła. W tym czasie we mnie rów- i na czym polega stworzona przez nolegle ze szlifowaniem „Magazynu” Niego metoda Ćwiczeń Duchowych. bez żadnych wcześniejszych po. w to. bym pod.20 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 ni. i teraz. miał cel dzielenia się sobą pojęcia. Jednego dnia powiedziałam: „basta” i poprosiłam naszego wikariusza. Poczułam zniszczenia w zgranej. pomagał w Ćwi. Bezwied. odszedł ode mnie nałóg (do „Magazynu”) trochę jak bomba. Dziś wiem chowie odzyskałam silne. ktoś inny obok mnie pali i tak jest do „Dzieciaki”. pogrążałam się w nieby- cie. morowa jako bardzo ciekawego miej- co miał ze mną zrobić? Tłumaczył sie życie. równocześnie formowałam nie. który niczemu się nie dziwił.

że mieszkańcom kultury: muzyków. Waszej znajomości. przyjaciółmi. który dodatkowo zaprosił Piotrka. (2004 r. [Te wspomnienia powodują. kolumn zrobić pnie brzóz. wspania. ale gów. które pobudzą tak. była dla mnie darem Nieba. Wszyscy pracowali z sercem i poświę- do Komorowa duże nazwiska świata staliśmy”. Komorowa przywracamy pamięć. dzięki życzliwości na. słowem co kot napłakał. – Tak. ile było. że sam Bóg do jakiegoś Jemu eta wraz z swoją żoną Małgorzatą. tym bardziej. że dom „do. ceniem. wspierał go. Zresztą zakładzie zespawał Piotrek Zieliński. – To Andrzej był tym. nasz syn. że tów. trzeba sięgnąć ny kompozytor i dżezmen – dokonał liło. nasza rodzina ma już 50 lat – zamyśla się Lidia. Skupiński stał się naszym wytrawnym go działania. Prób było sprowokować do odpowiedzi. Mar- łam dla sąsiadów nasz własny dom. dziny. litera. go „Anody”) – kontrabasista. Krzysio Rodak nie gnęłam swoich telewizyjnych kole. Lidia i Andrzej Pilichowie. staliśmy go pragnąć. Bakszów… Stop i dołączył do nas – nie mogę oprzeć się Zdzisława Peszkowskiego. którzy wiemy. Marek Słodkowski „Magazynierów”. aby nie zapytać Cię o początki pękał w szwach. robił za stolarza. Montował filmy i czu- „Wyskoczyłam” z imprezą o nazwie – Lidio. władze gminy i Pruszkowa. Od tylko wszystko dokumentował. rowie – od 1996 roku – mieliśmy widowiskach całość nagłaśniał. Pamiętam. Andrzej nadal był rodzicem na zawołanie. Boże. Tym razem chadzał często z młodszym synem po Komorowie. Nie od razu dają się „Trele Majowe”. wych relacji się zrodziło – tylko my skiej Golgoty” Jerzego Dudy-Gracza. czyli „Muza pod klonem”. Marka. i z nimi w Komorowie wystąpił. że w oczach Lidii pojawiają się łzy wzru- szenia…] – Byłam „ważną” – tak mi się wtedy wydawało – dziennikarką. tyle. W 1971 roku sprowadziliśmy się do bloków w Pruszkowie. że ten dom po coś cin. W tym roku mija podczas spotkania. mój mąż Andrzej do działania. nie było ich dwanaście. mieszkali- śmy wtedy w Milanówku. na pięknej poezji Ernesta Brylla i to. w 1975 roku przyszło na świat drugie nasze dziecko – Ma- teusz. – Andrzeju – zwracam się do An- Karoliną. Poznaliśmy wielu ludzi. ob. Czuliśmy. nie było końca jak do jednego z „Wieczerników” już 50 lat Waszego wspólnego życia! rozmowie o Ojczyźnie. w momencie gdy już prze. przyszły jakieś zadanie do wykonania. że mamy tu kiego. skąd Ty i Twój Mąż czerpie. Dziś z perspekty. Musimy jeszcze przywołać Lecha. Pisałam scenariusze. wał nad tzw. ile ci ludzie robili! Leszek że innych twórców do wielotorowe. Panią fie. żeby z kościelnych chają się oboje. wybit. „dostaliśmy”. [Na tak postawione pytanie uśmie- jący był „Wieczernik” zatytułowany nie korę drzew. księdza prałata steśmy przez przypadek. Ja sama rozwijałam się wiadomego mu celu nas prowadzi. śpiewaków. Ileż wartościo- warzyszących jej obrazach „Jasnogór. w przypadki oboje z Andrzejem nie Ludzie naprawdę dokonywali cudów. kontestującą Wiarę i to Andrzej miał więcej czasu na matkowanie niż . Ewę. W jej realizację cie siły do tak wymagających czasu i sił puszczał je na skonstruowanym przez nie tylko zaangażowałam wszystkich działań? siebie telebimie. ostatni prezydent na uchodźstwie Ry.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 21 swoistej elity intelektualnej Komo. Oszałamia. na którym Piotr Ro. 11 Listopada 1968 rok. Zaczęłam ryzykownie! elektronikiem. i Witka Błaszczyków. Powiem ciut patetycznie: czu- na który przyjechał sam Wielki Po. Że jesteśmy rodziną. i Andrzej Pietraszek robili scenogra- szard Kaczorowski z małżonką. Ściągaliśmy wierzymy. Wojtek Po „Muzach”. niezależ- ną. Kościół całej setki. nie tylko przycią. „Wieczory w Wieczerniku” – dokład. Irmiński był człowiekiem od wszyst- szego Proboszcza.] dowicz (prywatnie bratanek sławne. a po widowisku. nie wymienię. który opuścił swoją pracownię na ten dzień swego przyjaciela ks. projekcją tylną. przeświadczenie. robił za elektryka i przy prostszych także całą swoją rodzinę i otworzy. z nami. Ileż pięknych rzeczy w swoim Andrzeja Perdzyńskiego. dla nas przeróbek pieśni Maryjnych ży. że praca w „Magazynie” budujemy inny wymiar Wspólnoty. do dziś są naszymi najprawdziwszymi łam. – Odpowiedź nie jest prosta. Innym razem na nasze zaproszenie twórczo.) Andrzej malował na karto. ale początku zamieszkania w Komo. Wojtka. Anię drzeja. że w Komorowie nie je. a jednak na końcu szło. By to się stało. Rodzinne szczęście w Milanówku. łym czasem w życiu moim i naszej ro. wszystko po drodze pozornie się wa- rowa. Jeden z „Wieczorów” oparliśmy wy lat wiem. Taka świadomość dodawała nam sił przyjechał z Londynu do Komorowa myślałam całość. który spacerował z wózkiem najpierw z Marcinem. jak nale- po instrumenty. która pracowała łeb w łeb pokusie. że będziemy tu właśnie mieszkać. Ani przez moment nie spodziewa- liśmy się.

Ojciec mojej Mamy kwiaty w Botanicznym Ogrodzie. jak wiele innych polskich rodzin. absolutnie go chłopaka. – Uciekam od ludzkiej okupacji Mama zawarła nieudany – Lidio. Ks. własny szczęśliwych trafów. w których także pracował An. jaka to przyszłość – bieda. W czasie się Andrzej. korepetycji. meczek. że oddałaś. Będziesz mia. „Lidzia. nie drugiej osoby nawet w jej pogoni się sprzątania. Jak wytrwać tyle czasu z sobą? pierwszym za żelazną kurtyną Festi. Robi pierwszego spotkania – dopowiada czynę do ogrodu. zmatawiając w zamku klucz w dziur- . pochodzę z rodziny. wszystko zabrała. Był smukłym. ale przede ście? Ze zwykłej chęci posiadania? Czy za niekoniecznie także naszymi ma- wszystkim dorabiałam jako szefowa może to rodzinna tradycja – mieszkać rzeniami. – Ogólnie rzecz ujmując. Dlaczego o nim marzyli. To- Ujęła mnie niezwykłą skromnością czył tyle. Za Andrzejem. wany w sercu i oczach obraz smukłe- że ten przystojny chłopak będzie mi której wojna wszystko. Elżbiety. tylko w święta. z którego już nie szyi. która pewnie dlatego po z małym dzieckiem bez środków do latach nieco zhardziała. czy chłopcy z tego zda. ło. Okazało się. kami. Małe – zacho- dzo ciemnym szatynem. ale wtedy to On był ny. był onieśmielony. Duże świadomość. związek. Lidio. Mało kto wie.] Andrzej. przyjęte. że w ciągu paru chwil mu. Rozbita rodzina. Babcia nie pracowała pijemy kolejną filiżankę kawy. że za wszel- naczelnym międzyszkolnej gazetki róż przyklęknął i poprosił rodziców ką cenę muszę odbudować utracony „Młodzi idą”. ale Mama nie była przeko. zna. Owszem. w Liceum – Po roku wodzenia się za rącz. To dzięki niemu na aby wiesz. to już na drzej. co robisz? Mąż artysta. oczyma wodziła nie. miała na sobie zielo. to też prezent od Męża… – Lidia rywał. przy tym był wrócił. bo wiem.– Kiedy zaczynał wywijać rock (badał jakość osi wagonów oraz to- Andrzej kupował mi w prezencie a to and rolla. Z tego 20 lat przeżyliście w tym tem województwa koszalińskiego na ła smutne życie”. wolności. mieli w Otwocku bardzo skromny do. W 1945 roku moją Babcię o początek Waszej wspólnej drogi. nie się sukcesami drugiego. wspomniałam. – Pozwól. że łączy jedna dziewczyna. który od lat noszę na pod ściany. wybaczania. dwa lata przed maturą wiedziałam. żeby nie powie. kim chcę być. że zamierzasz odpoczywać… na całe życie. bar. Dziadek został ją sobie sprawę. – Ale boję się świata – uśmiecha była w stanie się pozbierać. się Lidia. Łazienek. rodzice Andrzeja ze wspólnego wieczornego czytania Juliana Pałki). „ziemiach odzyskanych”. koncentracyjnego.– Wiele dużych i małych drzej. ale pięknie tańczył – wspomina zdegradowany do roli młotkowego strażnikiem Wiary w naszej rodzinie. Oświadczyny zostały dom. ale też bardzo pra. obiecałam sobie. wróćmy jednak do pytania agresji. Jakiej rady udzielilibyście tym. Lidia. Te duże to nasze tem ASP (dyplom z wyróżnieniem na dom to pierwszy krok ku osobistej dzieci i ich rodziny. srebrny medalik Najświętszej Maryi cowity i odpowiedzialny. warzystwo Komorowianie w mło- i spokojem. misów. ny. Wspiera- ła mnie od dotacji. którzy walu Młodzieży i Studentów w Wied. którzy byli na – Zapytam jeszcze o nowe pla- ną sukienkę z górą w drobną kratkę. dzieć: przerażony. już absolwen. byłam redaktorem kę Andrzej z pękiem czerwonych rosłam. że raz jeszcze zapy. skie było w Warszawie. zem. lony. zarażał radością.22 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 ja. specjalnej niemieckiej liście. Krótko mówiąc: odcię. wszystkie stoły i krzesła szły rów) i niedługo wywieziony do obozu medalik – o ten. ale to wcale nie znaczy. ważąc każde słowo. tradycją. Trzeba było imać tam o dom. Po. I niemal od pierwszej sieli opuścić swój dom. Natomiast ja. gdy ją pierwszy wybuch II wojny światowej dla wielu raz zobaczyłem. – Pamiętam. Jak dziennością świata osłania mnie wła. że nowanym na równi z własnym. a na dostatek Twój – No i udało się. życia „odnalazło wyzwolenie” na tzw. Lidio. Małe – radość Wydziale Grafiki Użytkowej u prof. To umiejętność kompro- przeniosłam się na UW. I przed taką nieprzyjazną co. później był wysokiej rangą kolejowym za- coraz częstsze spacery Aleją Róż do wiadowcą węzłowej stacji. – Andrzej nie tylko był przystoj. wybranek to niemowa. chwili wiedziałem. ale Studium Dziennikar. Najstarszy brat Mamy zastrze- pokazuje zawieszony na łańcuszku dowcipny. Jesteście 50 lat ra- w tej gazetce byłam reprezentan. czytanej w romansach pensjonarki. Najpierw wspólna praca. Kochanym i sza. malarz. Pożegnać się de ręce. a Mama patrzyła dziś rozpoczynają wspólne życie? Co niu i poszłam na polonistykę UMK na bohemę artystyczną oczyma za. książek. siebie w swojej różności – mówi An- jeśli chcę dalej studiować. że chcę z nią być z całym dobytkiem. więc by przy. drugi w lesie. Zegar – Lidia urzekła mnie niemal od i miała do pomocy gosposię i dziew. Polaków na Pomorzu. we własnym domu? – Co nam daje siłę? – zastanawia wych. czy stołu z białym obrusem na stole nie Edward Chmaj. z którym podziwiałam służbowo podlegał – i tak się zaczę. nie z Dzieciątkiem – …a to krzyżyk. ce wejściowych drzwi. – Już w Szczecinku. Był dom [Rozmawiamy kolejną godzinę. To była burza tańca. Na szczęście żadna z wróżb się nie – Małżeństwo to nie ring. Andrzej oczywiście domu. Wyjść z domu. dużą rodziną wokół gog i polonista naszej szkoły – pan nana do mojego wyboru. wyśpiewuje kolejny kwadrans. Zresztą dzięki pracy absynt i kobiety. Nie wiem. Kiedy pod- im. akceptowanie absolutorium Mama oświadczyła. z trójką dzieci. spełniła i ostatecznie Andrzej był jej pole walki. Po zrobieniu ukochanym synem. wesoły. jak wcześniej nas prawda i zaufanie. przede wszystkim ten z pamiąt- i edytorskiej uczył nas świetny peda. – To ciesze- własną rękę. Sztuki dziennikarskiej o moją rękę. warszawskich klubów młodzieżo. że się bardzo późna pora. i moją dziewiętnastoletnią Mamę się poznaliście? śnie Lidka. to nie wyknąć do stolicy po trzecim roku. wam daje siłę? w Toruniu.

– Nie mam zeszytu z babciny. Jak będzie przebie- człowiekiem… – mówi Andrzej. Andrzej – Jaką? placki ziemniaczane. aż ciasto wyrośnie – około 1 godziny. Odpowiadam: „No sama nie wiem. – Prosto i jak w wielu domach – tak jak poprzednimi laty. Bo Lidia dze na realizację nowych projektów? siem. Od. kiedy wszyscy żyjemy z głowami – No właśnie?! Podobne pytanie mówimy modlitwę. wpisują się w krąg wielkich dziennika- stojący z boku Staś (skądinąd mą. sach. Co cił się po spotkaniu z Matką Teresą kto?”. Jak co roku Żegnam gościnny dom Lidii i An- – I po co Wam ta nowa praca. drzeja. – Przez całą naszą rodzinę. chleb z bakaliami Ali w nowo powołanej przez nas Funda. gołąbki. która pochłania bez wić się na wieczorną herbatę. Mądrość i Temperament. bez wnuków. Na roz. gdzie mieszkają. Lidia z pasją – Ot. który odkrył przed Europą „Po co babcia to wszystko robi?”. Dom. bię też serniki Gabrysi. dą. o zbliżają. rotą i dziećmi: Kamilem. ciepłej wody Wymieszać składniki na sucho. w którym żyją. 1 niepełna łyżka ziół prowansalskich Możemy naczynie z ciastem włożyć do kąpieli ciepłej. dolewając trochę wody. prawdziwe rozmiary głodu na Ukrainie. wlać wodę i zamieszać. Zosią i Sta. krokiety z pie. rzy. stworzenia targa niekończąca się i tym ostatnim przepisem. Na co dzień jadamy i Andrzej tworzą tu. takie spostrzeżenie. zyskania Niepodległości i planach nia Naszej Rodziny. 2 łyżki soli Przełożyć ciasto do przygotowanego uprzednio prodiża 1 opakowanie migdałów lub blaszek. Swoją pracowitością. Właśnie rusza robota szałam. W Ten rok. Zaczy. Lidia i Andrzej patrzą. wspomnimy tych. Ulu.. wojna między Dobrem i Złem. niec o przepisy na ich ulubione dania. podzielimy się święconym mi i smartfonami. URSZULA IMIENIŃSKA Przepis Alicji Wołoszyn na ulubiony przez Lidię chleb z bakaliami Składniki: Wykonanie: 1 kg maki tortowej 1 litr przegotowanej.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 23 – To prawda. dzielę się z Czytelnikami „Maga- kłe Zło nie opuszcza pola. rosół. gał ten dzień? Nieautoryzowane Post Scriptum – I dziesięć pasteli z przeznacze. kolejną babciną mądrość. bo dobry Bóg pozwo. lił dożyć Złotych Godów. ści i sił do pokonywania trudności. nowe przyjdą synowie: Marcin z żoną Do. nad groma- naliśmy się po mszy świętej na pro. 1 łyżeczka kminku Smacznego! Dołączam się do życzeń Alleluja Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! . Zacie. i temperamentem. że świat od jego czarkami Oli. Pewnie je gdzieś zasły. Przy świątecz- ruch mogłem przeznaczyć tylko jedną nym stole. cych się obchodach 100-lecia od. za co Panu Bogu niezmordowaniem i pasją tropicielską na nie Fundacji. że nie gotuję – śmieje się i odkrył tę Wielką Świętą dla świata. nad gu kościoła. to – Nie jestem mistrzynią kuchni. skromnie. publikując o Niej reportaże telewizyjne w język. który nawró- chyba dlatego. nie wiem Takie niewyszukane potrawy. aby było luźne. w dół. W cza- wnukami – Franciszkiem i Łucją. Dozwolił przed nami prawdę i wartość miejsca. „To nie jest odpowiedź” – nie znaczy. Czekamy. będziemy sobie życzyć miło. Ale lu. reth Jones. czy Malcolm Muggeridge. W pewnej chwili z serca dziękujemy. jakby pośpiechu rozmawiamy o żałośnie nas wyjątkowy. za jej zgo- cji Miejsce. jajkiem. jak zauważyłaś. by z Marcinami umó. z rozwagą i mądrością. ilości posiadanych rzeczy. sił dzeniem przedmiotów i wrażeń. jak choćby angielski publicysta Ga- dry. skąd wziąć ludzi i pienią. nad powiększaniem siedemnastoletni wnuk Staś. do codziennego zmartwychwstania. Odkrywają przyciętych kasztanach. Wiadomo. stwierdził nasz wnuk. że jeśli nie ja. oczytany młodzieniec) pyta: – Moich rozmówców proszę na ko. na końcu którego miałam mi sekretnymi przepisami na ciasta pt. jak co roku pewnie. pochyleni nad swoimi laptopa- w ubiegłą niedzielę zadał nam nasz co odeszli. czy słuszne. w którym spotkały się zmartwienia. i pieczyste. na świętowanie 50. życząc wszystkim – Powołanej przez… Dziś Dobro coraz częściej wyręcza się Radosnych Świąt Zmartwychwstania! Obojętnością. Pie- 100 g rodzynek czemy 1 godz. – Wkrótce Wielkanoc. I Lidia. Coś pięknego dla ludzi niem na aukcję – dodaje Lidia. rocznicy powsta. Mateusz z żoną Anią i naszymi i Andrzej to niezwykli ludzie. przez SŁUCHAŁA URSZULA IMIENIŃSKA całą szóstkę. jest dla reszty.. 35 min w prodiżu z podwójnym ogrzewa- 100 g ziarna słonecznika niem (góra i dół). zgroma- emeryturę. codziennością. 3 torebki suszonych drożdży Oetkera Wyrobić ciasto. a Dobro? zynu Parafialnego”. Ugryzłam się Lidia. ponad naszymi głowami. „Coś pięknego dla Boga”. Tworzą coś pięknego dla ludzi. Lubię kluski pomorskie. bo nie jestem zamożnym dzi się cała rodzina. Najlepiej wyłożyć naczynia papierem do pie- 2 łyżki majeranku czenia.

raczej pochwalał Irlandii w roku 1741 w ciągu trzech wym i rozesłał wici. . uło. A że są i granice mozolnego Ciekawostką może być także to. jak to określa – „sprowokowa. napisał. w których to wystarczająco zmotywowanych.24 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Trzeba mieć wiarę Święty Augustyn z Hippony (354. Duża część z nas nie ma wykształ- Zmarły w roku 2013 muzykolog Witold Błaszczyk. Dyrygował nawet wówczas. gdy nasz dyrygent podsumował: gody i możliwość przedostania się osób była wówczas zaskoczona tym „Trzeci raz był lepszy od drugiego. dyrygent i pedagog. społecznie Prezes ny. do Irlandii. Choćby nawet tylko część tego ora. wyższy cel tej idei. Air & Chorus) O thou that poprawki. Jerzy Fryderyk Haendel su baroku i samego J. tellest… miał genialny zmysł komponowania a na koniec mieszkająca w Komo- i wiarę.3) to faktycznie modlitwa pomnożona Lord (Isaiah. modli gdy już na starość stracił wzrok. by może tak w na. że fragmentów oratorium J. Śpiewacze „Kulturalny Komorów”. szą sztukę polifonii. przyjdzie i że to może się udać. skomponowano do tekstów z ksiąg Błaszczyk musiał mieć wiarę. przez Charlesa Jennensa. x1. Jolę (alt) by głowę z codzienności i spraw wsze- teczną instancją nie są jej reguły.F. Bez przypalania – tak oto wzbudzał w nas wiarę. doktor sztuki cenia muzycznego. że tygodni stworzył niemal gotowe dzie. wielogłosowy.F. wać kalendarz zawodowy i prywatny. przy Papieskim Wydziale Teologicz. że powstało dzieło miłe rowie Brytyjka Anne-Marie Fabia. Większość zem.in. tym zadano pracę na wakacje i… ścioła. ny” przez dwójkę przyjaciół. bliskie ludziom i potrzebne nowska wyjaśniła kwestie wymo. który zaśpiewa „Mesjasza”. że wyjeżdżając z Anglii do na nas w Komorowie okiem zawodo.  Haen. do przedstawienia kilku chóralnych raz” (*. (No. wydawania naprzemiennie pojawiają się recyta. o talentach znalazła w naszym chó- jemu samemu. próbujemy. niezbędne dał wykład na temat muzyki okre. tylko po. rozpraszania się. Po 430).5) wielokrotnie. by przyjąć choćby zaproponowany własnych.najpierw wprowadze. w tym twór. Ci. szony prof. zaznaczając przeanalizował zasoby. rów. minutę. ale też wyczyścić na czas pró- daje wybór nieskrępowany. Trzeba to podkreślić oto zwołał pospolite ruszenie. endel skomponował muzykę. a skupić się na zadaniu. potem zapro. I tak ki. bar- – 54 utwory budujące monumental. czyszczenie. Było nas nieco mniej. Dla te zawsze można zmienić. choć jeszcze dale- ło muzyczne – „The Messiah” a Sa. On forma muzyki stopniowo przekształ. bo i Piotra (bas). Czasem było zabawnie. bo się zepsuje”. wodowo od lat kształcący organistów a zwłaszcza o śpiew chóralny. a prywatnie nasz sąsiad i człowiek i współbrzmieć trzeba było nie tylko swobodnego i wolnego. żonych według wyboru dokonanego w to wierzył i chwała mu za to. początkowo homofoniczna Starego i Nowego Testamentu. nia dźwięków przyrody. v. z sienkiewiczowskiego „Ogniem na co dzień brat-łata. że razu. Ba. jeden z ojców i doktorów Ko. Dlatego jeszcze ny koncert napisane w trzy tygodnie. zaprezentował swoje oratorium. rokowe dzieło Haendla składa się śniu. szym małym Komorowie stworzyć samych prób zaś wyczyścić i dopaso- tęga jej brzmienia i potęga splotów chór. i mieczem” – natychmiast dostrzegł niach jako dyrygent nie dopuszczał Szerszy życiorys słynnego kompozy. 7. próby w grupach głosowych – sopra- wania i  rozumienia sztuki dźwięku. to wynikło innym ra- gdy Haendel czekał na poprawę po. doskona. spotkaliśmy się ponownie we wrze- się dwa razy. Dlate- dział: Wymyślona gdzieś w odległym w Instytucie Szkolenia Organistów go pierwsze ćwiczenia. którzy nawet od lat znali naszego Piotr Orawski był m. biblijna przypowieść Bogu. tenory i basy – to było istne stała się prawem naszego myślenia – Stowarzyszenia Kulturalny Komo. każdy coś tam mu wyśpiewał. 9. nym w Warszawie. By dobrze zaśpiewać wielokierunkowego. niu otarliśmy się tylko o muzykę. że kto śpiewa. głosów. czego dowiódł choć. że ktoś Prosta. torium. a czwartego nie Chester zebrał chór i po raz pierwszy nie organizacyjne. Chorus) And the glory of the (Malachi. Mało ganił. osobiście dyrygował wieloma wyko. określonym jako Towarzystwo by tym. na temat polifonii powie. które tworzą jej sens. naniami. iii. realizował konse- tora musimy tu pominąć. Witek cred Oratorio. Witold Kurdwanowski niąc w partyturze ostatnie. boków przesłuchał tego i owego. Piotr muzycznej. ale za kowo skłonnością do naśladowa. drugi od pierwszego. Muzykę rygor cotygodniowych prób. wielomyślnego. że aż do śmierci w roku 1759 wersów biblijnych. z trzech dużych części. Chorus) And he shall purify śpiew polifoniczny. tj. szczególnie średniowieczu jako sposób pojmo. wy staroangielskiego tłumaczenia rze. (No. próbowania.v. w różnym stop- i dziennikarz Polskiego Radia. miłych dla ucha odgłosów tywy. czy. a cel jest osiągalny. nie kryli zaskoczenia – łym znawcą oratoriów. arie i partie chóralne. został pewnego możliwie czysto emitować właściwy imieniem wolności w tym sensie. do których Ha. Haendla. Orawski. Znana. Witek to jakby Mały Rycerz organizatora. co rzekł ku pokrzepieniu: „Bardzo. za. ciła się w bardziej złożoną. Witek i wreszcie komponowania pieśni. lakich. że osta. np. dźwięk. podjął wyzwanie. A w kościele (No. zaowocowało zebraniem chętnych dzo fantastycznie.4. tu na ćwicze- czości Jerzego Fryderyka Haendla. dla – był maj 2016 roku. spojrzał kwentnie plan i miał rozpisaną każdą jedynie. Sam śpiew był począt. alty. w niewielkim portowym spotkaniem . Polifonia jest rozlicznych zalet. trudniej.

i wzbiły się głosy. nas zawodowa solistka.6) ną noc sporo osób przyszło na mszę niach sekcyjnych instrumenty klawi. ru można obejrzeć w internecie . ix. wciąż emanował wiarą sukcesu. czy to na głównych próbach. i wszystko musi się pięknie udać. I tuż przed Wi. zusa Chrystusa. Okres bożonarodze. Bąkowski. Niektórzy pomnażali kaloryfery. w nim coraz większy pomnożyć. by rozdzielić. 12. słuchaczy. To się miało udać. czonych artystów. Chorus) For unto us a child I nadszedł ten moment. nasz niewielki. Haendla przed Pasterką w Komorowie 24 grudnia 2016 r. Na naszych występach Pasterką: „… żebyście po pierwsze – w komorowskim kościele drżeliśmy role czytających przyjęli na siebie wyobrazili sobie choinkę. uradować tie chóralne i jedna aria (tu wsparła tłum ludzi. że wspomniana tre- dyrygent rozgrzany rozmachaniem części czytane – recytatywy – miały ma mogłaby „zjeść” niedoświad- rąk. są nierozłączne. niowy zatem to najlepszy czas na kon. Za. Filip powiedział na ostatniej próbie przed bo nawet na ostatnich spotkaniach Taranienko). Opracowana i ćwiczona przez nas cona rozplakatowaną. przytupując do taktu na najpierw zawodowy aktor. śmy. haendlowskim staroangielskim. W tym wypadku starożytna moneta – zgodę na włączenie gazu po pracach czy na występach. nał je dla nas tłumacz i kantor. Par. mieszkanka osiedla Ostoja) śpiewaków.v. ale Oczywiście. tłumaczenie na język polski (wyko. dla pla.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 25 Chór Stowarzyszenia Kulturalny Komorów śpiewa oratorium „Mesjasz” J. towarzyszyły nam talent. Mateusz co mieli – jedni pomagali w prowa. dział nam w połowie grudnia. Oratorium Sacrum „Mesjasz” Je- niem 2016 wydobył swój talent. pierwsza część oratorium “Mesjasz” informacją o chórze mieszkańców nowanego zaśpiewania „Mesjasza” dotyczy zwiastowania i narodzin Je. oddać Panu. certowanie z tą częścią utworu. Władysław Baksza. drudzy ganista. dzyński otrzymał wreszcie dla Parafii wsze. potem także nasz sąsiad z Pierwszy. świąteczny popis chó- gilią nasz ksiądz prałat Andrzej Per. Kościółek oczyścił i pielęgnował. Warchoł. do niedawna kościelny or- dzeniu ćwiczeń głosowych. Agnieszka co mniejsza od oczekiwań dyrygenta. Pojawiła się nadzieja – się znany wszystkim parafianom. M. remontowych – lekko zaczęły grzać organy – akompaniamentu podjął sne znaczenie. miała tu dosłowne. (fot. współcze. udostępniali swoje domy na próby. Komorowa śpiewających barokowe w kościele przed Bożym Narodze. a po drugie z zimna. W wigilij- a inni dawali konieczne w ćwicze. że oto Lipska. Ale każdy dla owego polifo. On.F. Witek Błaszczyk powie. (No. Brykalska) swoje idealne odzwierciedlenie. świętą odpowiednio wcześniej zachę- szowe. rzego Fryderyka Haendla. A nadzieja i wiara zawodowy artysta muzyk. zmrożonej posadzce. Komorowa. is born (Isaiah. i dzielili się swoimi talentami i tym gwiazdka ciepła. I zabrzmieli- odbyliśmy w sumie 58 godzin prób zaplanowane były w oryginalnym. a nasza trema tylko nie- bliźnich. Grzegorz – nie bali się śpiewać”. ale nasz dyrygent a nam jeszcze niełatwo było uwierzyć. niecodzienną nicznego splotu dźwięków.

nie udać. ale też świadectwo wia- wiedział. ale to rokrotnie na chwałę bożą. dawała siłę i nadzieję ratownikom. a szczególnie śpiew polifo- pewność siebie należało dobrze wy. Po. na balkonie chóru. nasza wiara. Jak w Komorowie. derful” i „Counsellor”. chwili efektownie prowadząc na. by wkrótce zaśpiewać dził się Jezus Chrystus. Ale jak to będzie.26 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 wpisując w wyszukiwarce „Mesjasz Podkreślił. już drugą część oratorium Haen- w kulkę. A i nasz dyrygent śpiew nagrywany w dość trudnych nie ma zbyt dużych szans – dusi się powiedział. to obejrzeć. z naszego fanklubu. W ustach modlitwa (w myśl słów św. byli zauroczeni. nadludzkie starania. a potem jesz. w internecie wpisując w wyszukiwar. Warto też odnotować. już ców łatwiej tchnąć ducha w pięk. wezwanie karetki i naj- Po tym emocjonalnym występie notach nieanonimowych mieszkań. XVIII. fizyczne ocalenie. jeden z naszych basów nagle za. Dziękujemy Ci. Warunki iście ce słowa „Mesjasz Pęcice”. Liczy się pierwsza lepiej. Boże Dziecię. jak pisał i chóru procentowała jeszcze czte. wpisując (No. 21. Dlatego tu. Grzesiu. i wierzył. cze poprawiliśmy jednym utworem dla. Trzy dni po zejściu lawiny odkopano Zbawiciela w Warszawie. styczniowe dni czyk ze swoim chórem z Komorowa. Polifoniczne przy tym i Miasto-Ogród Komorów. Czytelniku. Zgromadzony potencjał i większą Niezwykła przyjemność koncerto. ii. Tradycyjnie ne społeczne inicjatywy. sięga w jeszcze większą ciszę” i dodał Drozdowicz skrócił kazanie oznaj. staliśmy wet kilkukrotnie. że za chwilę znane. Marcin wykorzystał swój w górskim hotelu w Rigopiano. Augusty- kościołach. smażonych przez jedną z parafianek wania „Mesjasza” dziś wydają się a mimo to na koncertach zostawało właśnie na tę okazję. zycznych obrażeń. koncercie w Pęcicach 22 stycznia ry w takie ludzkie. skoro Witek dobywał z klawiatury haendlowskie z towarzyszeniem małego klawesynu powiedział kiedyś: „Nasza aspiracja nuty. To był niestety zawał serca. przy Kościół w Michałowicach ma cze liczne błędy. w dale- Barokowe sklepienie i krystalicznie oraz przydatne nam nagrania z prób kiej włoskiej Abruzji nieprzerwanie zmrożone powietrze poniosło nasz powstały dzięki Marcinowi. całej naszej grupy w progach tamtej. ale większość z nas wie. Jedna z miłośniczek naszego śpie- z podwarszawskiego Komorowa. Oni tam mocno wie- jest ogromny. ratując wręcz życie. ale ten kościół okazuje się być niezwykła – doda.30) cze”. A wszystko ku czci genialnego szej publiczności. gdzie wykonywaliśmy tę pozostał niezapomniany smak fan. sławiąc z ogromnie gościnnym przyjęciem także trud i sporo pracy. który zwinięty koncert z góry. trwała akcja ratowania kilkudziesię- śpiew. a aż pięć wyzwanie. czasem pomagają rzyli. Markiewicz. To był dra- ka. śpie. „Mesjasza”. pierwszą grupę ocalałych. Czło- oraz mnóstwo emocji – wreszcie mo. Wiara w to. że jako nie- ściół na Bielanach. ją nam skrzydeł. runki przygotowania się do zaśpie- po wieczornych mszach świętych. męża jednej Komorów”. scowościach i parafialnych wspól. oratorium przy ołtarzu to jednak dla W ciągu stycznia 2017 odbyło się szej plebanii u księdza Proboszcza wielu z nas radość i zwielokrotniona bowiem swoiste tournee po kilku Grzegorza Jasińskiego. A swoiste jarzmo i twarde wa- pierwszą część „Mesjasza”. że pomoc przyjdzie. to było inne którzy jeździli na nasze występy na. Bo oto tuż po mat w górach. i dźwiękowcom! przeżył w zasypanych gruzach hotelu Kolejny koncert. zdajemy sobie sprawę. zawsze coś może się organach. by wiek zawalony przez zwały śniegu gliśmy się wygadać.v. że dziwialiśmy ekwilibrystkę naszego w ostatnią niedzielę stycznia.v. że od po. że część drugą. lepsza opieka do czasu przybycia ze- nie było czasu na przeżywanie. necie. poprzedził ją cichutki płacz – naro. Przede wszyst- nadzwyczaj duże grono słuchaczy. xi. zupełnie inna akusty. Tamtego koncertu warto posłuchać kim trzeba mieć wiarę i cel. Wszyscy Najpierw był pokamedulski ko. nawet jeśli nie odniósł fi- tywnie. daliśmy będziemy śpiewać dalej. wygłosi profesor Witold Błasz. Mateusza. Wierzymy w to i wierzymy. 9 żywych osób. nasze. świętszego Zbawiciela przy Placu czątku mieliśmy sporą grupę fanów. waną. skostniałymi palcami wy. Śpiew. -wieczne oratorium „Mesjasz” zosta. Ksiądz kończąc mszę świętą zapo. Ksiądz Proboszcz Wojciech stając frontem do słuchaczy. (No. Potem zaś. profesjonalny chór popełniamy jesz- spartańskie. Gdyśmy w mroźne. Myślał pozy. Dziękujemy! w sumie łatwe i lekkie. to na pewno potęga brzmie- korzystać. z chóru. w kościele Naj. Ćwiczymy organisty. Chorus) Glory to God in w wyszukiwarce internetowej „Me. 17. z nami „Hallelujah” w drugiej części Bóg przyoblekł się w człowieka – to sze dynamiczne chóralne „Won. niczny. co myśli. menu pokazywać gigantycznego”. zwykle tastycznych pączków i faworków wy. Chorus) His yoke is easy the highest (Luke. tylko 3 stopnie ciepła. nagrania z Warszawy i z Pęcic koncertowali z „Mesjaszem”. sprzęt i zawodowe umiejętności. wania z chóru zabytkowego kościo. na). Rola takich osób dni po katastrofie uwolniono jeszcze znów blisko ołtarza. Wspomniane. Włożona praca dyrygenta ła pod wezwaniem świętych Piotra nia i potęga splotu głosów. bardzo dobre organy. trafna diagnoza lekarza wania i wielka entuzjastka wszelkich . że właśnie w takich miej. i Pawła w Pęcicach wiązała się także wspomniany już Piotr Orawski. akustycznie warunkach mógł być i zamarza. spiritus movens potwierdził to po że bas wróci. I wysiłek. że może być jeszcze bez wstydu zaprezentowany szer. fianie i ich proboszcz. że ktoś jednak kompozytora i na chwałę Pana. w podziemiach mu tenorowi i dźwiękowcowi w jed. Para. z chórzystek. ciu osób zasypanych przez lawinę poklasztornych była herbata i bigos nej osobie. (Matthew. Szybka. społu reanimacyjnego uratowała Jan- zaczynała się Pasterka. A nasz kowi życie. nie zaśpiewane przez niewielki chór słabł. ksiądz Marek dla złagodzenia „nie musimy volu- miwszy tylko. Chwała dźwiękom godzina. Możesz raz jeszcze dziękujemy. dostępne w inter.14) sjasz Warszawa Towarzystwo Śpiewa.

Projekt plakatu: Dorota Dziekiewicz-Pilich notowane przez Anię (alt) w trakcie Projekt techniczny programu i plakatu: Adam Kulewski prób i chwil po koncertach. wa. Grzegorz Nieścier. Dla Grzesia Nieściera za programy-nagrania do autodydaktyki i Adama Kulewskiego za złożenia tekstów plakatów i programów. Marek Biskot. Wyrazy wdzięczności dla Jadzi i Roberta Pietrachy. Urszula Madycka. Zdiagnozowano no- wotwór. bo trzeba mieć wiarę. Podziekowania dla szefa Straży Pożarnej Jurka Prokopka z Nowej Wsi za wielką życzliwośc i użyczenie Remizy do naszych prób. Hani i Wiesia Barlakow. Joasi i Reinholda Utri. nawet nieco później dołączył do ze. Wiedz proszę. (* Wykorzystane w tekście cytaty Reinhold Utri. Piotr Żebrecki. Adam Kulewski. ale nie bezna. Agaty Saniewskiej. rapia się uda. Wam Wszystkim serdecznie dziekuję. społu. wspaniałe i entuzjastyczne wczytywanie się w ten genialny. Martyna Sójka. Wandziu. Grzegorz Sobolewski. Agata Saniewska. Ani i Witka Błaszczyków za chęć użyczenia swoich domów na próby chóru. Daniel Koper. Wojciech Irmiński.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 27 form chóralnych powiedziała nie- dawno. jarzmo jest lekkie. Danuta Irmińska. Katarzyna Łącka. Dyrygent Witold Błaszczyk dziejny. Stan trudny. jest Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Kulturalny Komorów” ciężko chora. że jeden Grzegorz Warchoł/Władysław Baksza – recytacja z nas. Agnieszki Lipskiej. Grzesia Sobolewskiego i Marcina Pilicha. Mateusz Bąkowski – organy. że te. Martyny Sójki. Witka Błaszczyka zostały skrzętnie za. Śpie. Doroty i Marcina Pilichów. Odpowiednio pogłębiony ukłon w stronę naszych solistów Agnieszki Lipskiej i Mateusza Bąkowskiego. Marcin Pilich. S erdeczne podziekowania dla wszystkich chórzystów za wielogodzinne. Basy: Jan Bigoszyński-Łazucki. też Soprany: Marta Budkiewicz. Anna Madycka. Jolanta Żebrecka. ale jest z nami i śpiewa. Danusi Kołodziejczyk. Małgorzata Bryksa-Godzisz. wierzymy. że jej bratowa. Danusi Kołodziejczyk. Dorota Dziekiewicz-Pilich . śpiewaków. Wykonawcy: cach zadedykowano Tobie. dopiero co walczył z rakiem. Marek Słodkowski. Barbara Zabczyk. a dane nam Tenory: Hanna Barlak. Wasz Dyrygent Witold Błaszczyk rys. Sylwia Podbielska. Nasz koncert w Michałowi. tenor Adam. Jasia i Marysi Łazuckich. Alty: Agnieszka Biskot. Wanda. Wojciech (bas) Irmiński Przemysław Matejewski. Przez to Jadwiga Pietracha. His yoke is easy. Dla prowadzących próby: Jadzi Pietrachy. Grażyna Wąsowicz. Agnieszka Lipska – mezzosopran. muzyczny tekst. Chcemy Ci pomóc.

szanując tak bardzo zagrożoną w dzi- rawi i cietrzewi. Nasze oczy będzie cieszył widok kwit. dawno zrzucili poroże.28 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Moje dzieci – gawędy mamy Przedwiośnie Istnieje dziedzina wiedzy. Ich ojcowie już przylaszczki a w borach – sasanki. Wiosna rozkwitnie do końca. które są alergikami dotkliwie sami można spotkać jaszczurkę. To okres godowy dla żu. Wreszcie widać mło- kwietnia trwa okres zwany zara. a niektórzy nawet łąk widać jaskry a na suchych mlecze. Na dzą się zimowe śpiochy: niedźwiedzie łąkach czuć czeremchę i słychać kum. Tokują również osia. nowców. Na mokrych terenach ją aż 8-9 pór roku. któ. dłe ptaki drapieżne takie jak gawro. de listki takich drzew jak dęby. Kwitną przebiśniegi a pędy już zimowych barw ochronnych tylko noworodek ma właśnie młode pi- wierzb grubieją. warto skorzystać z jego uroków i modrzewie. które zachodzą w rozwoju jaskółki zwiastują nadchodzący desz- zwierząt i roślin na konkretnym ob. puchacze i puszczyki. Sami- szarze geograficznym w zależności od ce ptaków zaczynają składać jaja. i pierwiosnki. Drzewa zielenią się. spotykamy mrowisko. lipy niem wiosny obejmujący też okres czy brzozy. Na bre. Wiosna powoli budzi się do świat przychodzą małe łasiczki. które można Osoby. Zaloty ptaków osiągają -antoniewicz K ronika P arafialna Zmarli Parafianie Dzieci ochrzczone w naszym kościele Anna Kobylińska Aleksandra Maria Krzyżanowska Fabian Radosław Łodziński Zdzisław Zieliński Kazimiera Tworzowska Zofia Maria Feńska Sabina Łyszkowska Wanda Janina Olszak Barbara Anna Kozłowska Krystyna Jakubowska Zofia Władysława Targosińska Filip Banasiuk Krystyna Bernadetta Werys Teresa Małgorzata Mazur Olgierd Jan Kulik Franciszka Ołowska Henryk Szymański Anna Magdalena Szafran Jerzy Korkosz Władysław Makowski Mirosława Caban Czesław Antoni Tarnawski Agata Anna Armińska Stanisław Maciej Kwiatkowski Stanisława Żegis . agata tomaszewska- i borsuki. Nisko latające nad ziemią zmian. Wspomniany wcześniej i kosów. Bu. bieliki. wierzby opuszczają ule. kające żaby. siejszych czasach zieleń. klonów. na słońcu. Tak czasami znaleźć w lasach. tchó- życia. Specjaliści naukowi z tej jawiają się kolejne kwiaty: kaczeńce dziedziny zwanej fenologią wyróżnia. Ożywa sklęta. maj. Po zimorodku jaja zaczy- spodzimku – odejścia zimy na do. Nasze oczy cieszą powracające ra zajmuje się badaniem przebiegu bociany. słychać pierwsze śpiewy sikor rze i rysie. W polu pracują skowronki. odczuwają pyłki kwitnących leszczyn. Po- pory roku. 10 do 12. cze. robotnice ogrzewają się łosie. W lasach na świat przychodzą łąkach kwitną zawilce. dębów. a głóg pokrywa Mniej więcej od 1 marca do 10 białym kwiatem. jaworów. żubry i jelenie. nących drzew: bzów. nają składać bociany i myszołowy. Jelenie i sarny nie mają apogeum. bardzo zagrożone obecnie pszczoły Przedwiośnie jest piękną porą W ogrodach kwitną forsycje. Wkrótce nadejdzie roku. Na rozmarzniętych znowu brązowo-popielate. obok na kamieniach cza. sosen. kaszta- ny.

I zajęło mi to tyle czasu. to media. Napisałam myślenia. Bóg jako Jednia. ani czego nie czułam. Bo czyż nie jest I uprzedzam: będzie trochę osobiście. nie wane we wspólnotach. takimi kwestiami. że mój obraz Boga konferencję o Alphie. ale zachęcam. że dzi na wszystkie nurtujące pytania? – dobrego. które zadaje cić do początku strony i pierwszego nawianie się. w odległym Niebie. że w ogóle działam”. I rzeczywiście. Bo pytania były niewygodne o tym wszystkim dlatego. Bóg dziennie człowiek zastanawia się nad zmagać się z codziennością. którego istotą jest Męczyło mnie to bardzo. czyła. że Bóg jest. Ale mi chodzi błyski świadomości. dziej przypominała tą dawną. W edukacji mówi się. Ale najwięk- takie oczywiste. którzy uczestni. się łatwiejsze? Nie. tak naprawdę? Tak. sze wrażenie zrobiło na mnie coś. oczywiste. Śpiew i modlitwa. z Bogiem – odkryłam. Po prostu był częścią mojego rafii. Synem i Duchem? przez kogokolwiek. pojechaliśmy na ogólnopolską I czy dzięki temu poznałam odpowie- I nagle okazuje się. tak jak przy- i cuda się zdarzają. niej z chętnymi. jak kiedyś sądziłam. my będziemy bić i chcieć znaleźć.. pogadają. żeby każdy sam so- mi. którzy ukończyli już innemu zajmie mniej albo więcej. którego. sama nie wiem dokładnie gdzie. Na relację rzyłam. Przecież to mniejsze znużenie religią (bo ileż i zapadające w pamięć. rza przedmiotowe Ja. że wiara czyni Grunt. A czas le. można się spierać). między gwiazda. – i to był główny powód tego. spotkałam. dopiero zaczynał się w naszej pa. na jakie mogłam się zdobyć. to nie powinien do- żeby powiedzieć. ale nie w tym świe. że On jest i że jest Ojcem. dawałoby się. to tranzycje wydarzeniowe. że trybu funkcjonowania. ale. wistości w sposób inny. Ale łatwiej jest jego istnienie. żeby szukać jakoś dziwnie wypaczył i że życie to nego. ko traumatyczne. wykłady były ciekawe SYLWIA PODBIELSKA . że nie ma głupich pytań – mogą być tylko głupie To takie egoistyczne podejście. może lek. Jak to mądrze brzmi. czy naprawdę w Niego wierzysz? tak powinno wyglądać. Później było większe lub Niby proste pytanie. Nie żebym I poszłam na kurs Alpha. człowiek nie jest w stanie unieść? Mędrcy podobno mówią. Immanentna. oszukujmy się. że jakoś tak zmieniło się moje Bo na przykład ja. puszczać cierpienia. że skoro Bóg tak bar- Nie dlatego. brawo. że to jednak nie czego się nie spodziewałam – uwiel- o to. ale najpierw coś opowiem. stawałam okoniem. ale bardziej na zasadzie „wie. kurs. Bo ja Go się trudności. cie i nie mnie. Czy życie stało Bóg jako byt. że się To nie jest tak. ale Na pewno już nie na Ziemi. Przyjęłam Go za pewnik dzić. co czułam.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 29 JEDNO PYTANIE ? Zapytam. odpowiedzi. zmuszające do przyjrzenia się rzeczy. niż pokazują bie odpowiedział. Mogę mówić tylko o sobie. na kursie. I krótkie prze.. jakie są poruszane bywam smutna? Bywam. Trudno było mi na niego cho. chyba jednak takie theatrum mundi. daleka to była droga. I teraz clue wypowiedzi. Nie będę pi- Czy ufasz. że wierzymy. mość. choć odległego – tak się nie oczekiwałam niczego nadzwyczaj. Czy wierzysz. śmierć. które stwa. I że On wcale nie Go kiedyś widziała albo doświad. Jakiś czas póź. który można jakąś mieć. na modlitwę i na działania podejmo- i tradycjach (cieszę się z tego). cuda. dotychczasowe spojrzenie na Kościół. jest tak daleko. Ależ skąd! Ale ważne. ale w Kościele). rastając w katolickich wartościach ciał i niby moja postawa coraz bar. że każdy potrzebuje Ale – jak to często bywa – zwykle tam pojawiałam. że czasem nawet wie. Ale ludzie. naprawdę? były jedyne postawy. jemy. Kurs się skończył. wy- rzący potrzebuje nawrócenia. No i często były osobiste. Czy nie jako podmiotowe Ja. od dziecka do. Przyznam. Wierzysz wiem. Co niedzielę wyzna. Najważniejsze. jak każdy. wie. w którymś momencie życia pojawiają Ja zdążyłam wrócić do codziennego żeby spotkać się z Bogiem. Nie co. Choroby. byli niesamowici szę się na niedzielną Eucharystię. że kiedyś tak bienie. Ale wtedy kłótnia i negacja to w Boga? Ale tak. żeby wró- i nie poświęcałam czasu na zasta. i niełatwe – z serii tych. I tak sobie istniał Bóg się w sytuacjach ekstremalnych – albo pytania. kursu albo innych działań w Kościele. że autentycznie cie- transcendentna i świadoma tożsa. czyli w spotkaniach. Ale na próby mówienia mi sać. nie było. żeby czerpać przyjemność dzo mnie kocha (a tak mówią ze snucia opowieści o swoim życiu. puszczałam. No to pytam. Ot.

Sądzę bowiem. do pięknego owocowania naszego człowiek odkrywa w swoim cierpie- życia. znać swój własny krzyż. stusa.30 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Ecce Homo – Oto Człowiek cierpiący Sługo Jahwe cierpiący Sprawiedliwy Synu Boży Baranku niewinny Jezu Chryste Nadstawiłeś grzbiet bijącym Nie otworzyłeś ust swoich Adam Chmielowski – Ecce Homo. krzyż Chrystusa kryje w sobie. objawić” (Rz 8. gdyż zdaje sobie codziennej modlitwie. i zasiadł po prawicy tronu kich chorób duchowych i prowadzić rzając się Jego miłosierdziu. skiej. znaczy: w świetle tej miłości rozpo- jest pragnienie podporządkowa. sta­je się dro­ brać go na ramiona i iść. że cierpień siłą naszej przemiany wewnętrznej. Relacja ta staje się główną nem i Zbawicielem. kiedy Misterium Paschalne ma dwa aspek. potrzeba długiego procesu zwala nas od grzechu. Składa się na nie: wierność niu wielki dar i łaskę. by też wspólnie z Nim mieć udział wicielem. w Duchu Świętym tej miłości. a obecne MACIEJ SABAŁA . który „prze- przyjaźni z Jezusem jest w stanie zjednoczy się z cierpieniem Chry. ale jest zaproszeniem do bli. lektura Pi. naśladując Tego. gdy cierpiący człowiek życie. ale także Zmartwychwstanie otwiera nam do. Podstawo. swoje życie oczami Jezusa. że każde cierpienie.17-18). ty: przez swoją śmierć Chrystus wy. nie bacząc na jego stopniowo wyzwalać nas ze wszyst. To wym warunkiem przyjaźni z Jezusem Patrząc z wiarą na krzyż Chrystu. z sakramentów świętych. 1879. całe nasze życie w chwale. sanktuarium Brata Alberta w Krakowie Sfora psów Cię otoczyła Przebito Ci ręce i nogi Jak wyschnięty korzeń wyrosłeś Wielu osłupiało na Twój widok Mąż boleści cierpieniem zmiażdżony Do nagiego Krzyża Cię przybito Nasze grzechy Ty dźwigałeś Wzgardzony odepchnięty wyśmiany Dla nas byłeś chłostany W Twych Świętych Ranach jest nasze zdrowie Zbawicielu Świata Bramo Nieba Czym odpłacimy się Tobie Tobie Panie Chwała aż po Krańce Ziemi Tobie Panie Chwała Cześć i Uwielbienie Zaczerpnięte z Hymnu Golgoty Młodych z 2008 roku – Ogólnopolskiego Spotkania Młodych or- ganizowanego przez Braci Kapucynów w Serpeli- cach Zbawienie w Chrystusie nie ogra. sa. bezgranicznie ufając i powie­ hańbę. 146 cm x 96 cm. Co znaczy: mieć udział w krzyżu camy. trwanie cierpienia są tylko drogą prowadzącą nicza się do samego usprawiedliwie. Kiedy Jezus staje się dla nas Pa.2). cierpiał krzyż. to po to. Nie a szczególnie to naj­bar­dziej bez­ w mocy tej miłości wciąż na nowo jest to łatwe. sprawę. że współuczestniczy z Chry- sma Świętego. Wtedy Boga” (Hbr 12. która ma się w nas osobowości liczne rany i teraz.. stęp do nowego życia. Iść przez pewni. jaką i naszego postępowania.. przyjacielskiej relacji ze Zba. w łasce uświęcającej i korzystanie do wiecznej radości w niebie: „Skoro nia. To znaczy: nia swojego życia Jego nauce. olej na płótnie. nauka patrzenia na stusem w zbawieniu świata. że cierpliwe pielęgnowanie gą zba­wie­nia. Możemy być jednak sensow­ne i nie­win­ne. równi z chwałą. przeradza się w poszukiwanie Jego teraźniejszych nie można stawiać na Grzech bowiem pozostawił w naszej woli i pragnienie jego wypełnienia. wspólnie z Nim cierpimy. odkrywamy. się od niego bardzo często odwra. przez swoje Chrystusa? To znaczy: doświadczyć nie tylko uzdrowienia nas.

ubogich mieściu powoli jest zapełniany. ludźmi. z tego jedną trzecią są dzieci. W Euro- nie społeczeństwa o tak ważnym godności. Mnieście uczynili”. jakim jest han. sób wykorzystywani. W Europie pytania. bitych. ciażby utratą wypłaty czy nieotrzy. że ci ludzie na to zasłużyli nizowany III Międzynarodowy Dzień życzy. On również był niewolnikiem są dzieci. stowarzyszeń W intencji ofiar odmawiali- i świeccy. waniu w intencji ofiar handlu Obecnie zniewolonych zidentyfiko. czając swój kraj w poszukiwaniu nych jest w pornobiznesie. spłaca- roku. Patrzę na mapę. bądź sami się do tego przyczynili. to pewnie Krzyża na Krakowskim Przed. pie 2/3 niewolników wykorzystywa- i tragicznym temacie. że w dal- ferencji. i uczestniczyć w tym wydarze- dlu. Biskup Ryś w swojej homilii po- Handel ludźmi?! W XXI wieku? rie młodych dziewczyn. z ofiarami handlu. chcące prowadzić się. można być zatrudnianym na – do przymusowej pracy. Składa- cała Polska. patronki – Józefiny Bakhity. Powstała w 2011 zakończone Koronką do Bożego Mi. oraz Godzi- ny Uwielbienia przepełnionej Jest to sieć osób z różnych zgro. których nikomu się nie myśleć. że jeśli ten handel w dzisiejszych czasach Godzina 20:30. samo. w tym nieletnie. Tak dużo ludzi z tak licz. czy uda się wrócić do mniejszych. Na naszych oczach 25–27 mln lu- filmów. Godziny Głosu. w celu zarabiania na siebie. a także pomoc osobom. pracy. Wydarzenie zostało rów. domu rodzinnego. ofiar handlu. Co roku około nowiłam się zaangażować 2 miliony ludzi stają się ofiarami han. Świętej pod przewodnic- nie z jedną intencją: z modlitwą za twem biskupa Grzego- ofiary handlu ludźmi. Czuwanie odbyło się uczestnicy zaznaczają miejsca. krajach. pozbawieni dzi cierpi jako niewolnicy. sudań. su. wykorzystane przez swoich partne- w celu zwalczania i zapobiegania wany piaskiem. Modlitwy i Refleksji na temat Walki rowo karanym za „nieodpowiednie” Jezus każdego człowieka widzi tak z Handlem Ludźmi pod hasłem „To wykonanie swoich obowiązków cho. Byłam pewna. a później siostry Bardzo przejmujące były historie w których mąż sprzedaje swoją żonę. swojej wspólnoty. „Nikczemny handlarz dusz”. madzeń zakonnych. ale dlatego. Usłyszałam histo. trzymanym Nie wolno nam w żaden sposób z tych inicjatyw należy właśnie zorga. wystaw. przyjmując nazwę od imienia łosierdzia. poniżanych. tłum punkt widzenia. Do jednej „śmieciowe umowy”. wykorzystywanym w pracy. Historie dzie- W tę grupę wsparcia angażują się odczytywali wolontariusze – nie dla. a także oglądaniem filmu nia wymyślonych długów. jeszcze istnieje. w której mieliśmy usłyszeć Sieć Bakhita świadectwa osób. Spisane wypowiedzi żeby zyskać pieniądze. w Azji del ludźmi. Jednak wydarze- W nawach bocznych i przy wejściu nie to zupełnie zmieniło mój wolontariusze rozdają ulotki. kiedy na spotkaniu 67% ludzi zniewolonych wykorzy. Ruchu Czy- stywanych jest w sex-biznesie. ogłoszone z inicjatywy pa- wonych kolorach jest praktycznie pieża Franciszka. usłyszałam o Czu- z nich to kobiety. że żywi świadkowie wstydzili niecałą paczkę papierosów. Zginął ze względu na biesiadników tyczną poprzez organizowanie kon. projekcji szym ciągu ludzie są w okrutny spo. ludzi stoi tuż przy tablicy z mapą. W dalszym ciągu opusz. I nigdy nie jest ście jednemu z tych braci moich naj- Nocne Czuwanie się pewnym. rza Rysia. niu. skiej niewolnicy. ścigani są przez swoich oprawców.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 31 Sprzedana za paczkę papierosów W XXI wieku 25–27 mln ludzi Mniej więcej takie miałam cierpi jako niewolnicy. ci sprzedanych przez swoje matki za osoby bezpośrednio współpracujące tego. Historie małżeństw. w czer. Chcę Wam powiedzieć. 76% stych Serc. Dlatego też posta- wano w 124 krajach. spotkań. modlitwą. które usłyszeli- . w warunkach. wysłane do domów publicznych handlu ludźmi. Kościół św. skąd w nocy z 3 na 4 lutego. Kanosjanki. ło się ono z 3 części: Mszy nych miast przybyło na nocne czuwa. że w dalszym ciągu działalność edukacyjno-profilak. nie niewolnicy!”. było pochodzą. i mówi nam: „Cokolwiek uczynili- mywaniem posiłku. a wszyscy skupiają się śmy później wspólnie różaniec malo. Ich celem jest uświadamia. które go doświadczyły. które zostały równał świadectwa. gdzieś w dalekich.

odwołujące jął decyzję o ścięciu głowy Jana ze Dni Młodzieży i zwiedzić Barcelo. jak dojechać na szczęście. mu. tańczącej dziewczyny bądź Był piękny. że nie myślimy. gdzie można ku- wał. W Hiszpanii przywita.. że wszystko jest dla przepięknymi kamienicami zdobio. tylko.32 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 śmy. malowidłami. Świat miejsce. Wszechobecne palmy jeszcze kie. się panorama Barcelony – udało się Pod koniec Eucharystii wybrzmiał ta. na bezmyślnie strony. Miałyśmy ogromne kosztem – za tym idzie cena ludzkie. Familia na chwałę Boga. które zachwyciło nas ścia – czułyśmy się jak w raju. Budynek jej matki. że Herod pod. zwiedzanie słonecznego centrum bardziej spotęgowały uczucie szczę- iliśmy i uważamy. ogromnego tuńczy- na to czy „przypadkiem” nie klikamy z polską flagą oraz okrzykiem rado. kiedy jeszcze Rominę. doki zapierały dech w piersiach. ale wierzę. że przez nymi kolorowymi mozaikami oraz dowle zaprojektowane przez nasze- to ludzie faktycznie giną. do życia i śmierci Jana Chrzci- ciela. On każdego dnia uzdrawia jedną duszę więcej. nie zwrócił uwagi. że są normalne. Pierwszą niespodzianką. Przypo- nam się kamienice zaprojektowa. Zo- bowiązuje to do codziennej modli- twy (w wybranej formie) w intencji wychodzenia z niewoli i uzdrowienia zranień przez cały rok. żeby odwiedzić nie był jednak mroczny ze względu nie jest powiedziane. Następnego dnia rozpoczęłyśmy śmy). W ramach podjęcia Gaudi – kamienica służąca aktualnie słupa człowieka. ka. często ta. była droga do domu. jaka nas Następnego dnia Romina zabrała pagujemy tego pornobizesu. przez dlić się w intencji ofiar handlu. nę. patrzę na przydzieloną mi opaskę. Każdego dnia. się do natury (tak jak zwykle czynił względu na przysięgę i ZE WZGLĘ. z niezmiernie cieka. kiedy z wyglądu kości czaszki. odmawiając pa- cierz. KAROLINA DANECKA . lato (przez chwilę nawet się opalały- człowieka. Jeśli my chcemy mo. czy nie spotkała. Wi- Wydaje nam się. że taxista. do których my się przyzwycza. dlatego Romina ze swoim ciło słońce i czułyśmy się. Barcelony. który zginął przez… taniec. Dzięki ŚDM zyskaliśmy wielu to Gaudi). śnieżny dzień. A nikt znajomych. który ma symbolizo- wać pamięć o ofiarach handlu. Jednak winą za to nie Słoneczna Barcelona zimą można obarczać tylko Heroda czy młodej. która ugościła nas w stoli. przyprawy takie jak szafran. Największe niała. – parku Güell. ści. cy Katalonii. jakby było znajduje nowe formy niewolnictwa GPS-em była niezastąpiona. i świeżo wyciśniętych soków. A ja muszę tylko powtarzać: „Pamiętam”.. naszych przyjaciół ze Światowych na kolorowe mozaiki. ły nas mimo późnej pory wspaniała. Za nimi rozpościerała skromnego hiszpańskiego architek. opuściłyśmy Polskę. Oka. nas do kolejnego dzieła Gaudiego kupujemy rzeczy jak najmniejszym zało się. pić wszystko: zaczynając od owoców był na to czas. W Piśmie Świętym dokład. Niestety od nie- tej adopcji wolontariusze przydziela. W parku znajduje się też wspa- na osoba mogła podjąć się „ducho. Może na ten moment nie potrafię zrobić nic więcej. Bu- ludzi. jako muzeum. niż mó- wić czy pisać artykułu o tej tematy- ce. który poświęcił ostatnie 14 lat nam nawet dostrzec Sagradę Fami- apel. bo przez cały dzień świe- go życia i ludzkiej godności. modlitwy za konkretną wrażenie zrobiła na nas Casa Batlló dopasowane jest do krzywizn kręgo- ofiarę przemocy. dawna nie można już na niej siadać. kolorowa ławka. często ukryte. Szczególnie spodobały go mistrza były jak z bajki. który nas wiózł. li opaski-różańce na rękę z napisem wymi balkonami przypominającymi Dzień został dopełniony wyśmienitą „Pamiętam”. minały chatki z piernika z baśni „Jaś „Pamiętam” ne przez Gaudiego – niesamowicie i Małgosia”. czy nie pro. prośba o modlitwę. Drugi egzem- plarz danej opaski pojechał do domu chronionych – miejsca. Każda chęt. bliższych przyjaciół – między innymi targ La Boqueria. której oparcie wej adopcji”. że gdy zanoszę swoją modlitwę do Boga. Był to święty. życia na budowę katedry Sagrada lię. Tego dnia zobaczyłyśmy DU NA BIESIADNIKÓW. gdzie ofiary uczą się żyć na nowo. nie miał pojęcia. do świe- simy spojrzeć wpierw na nasze życie. ciepła (hip-hip hura!) pogoda i Romi żo złowionego. ale co ważniejsze: kilku również bardzo znany barceloński z tych biesiadników nie zaprotesto.

katedrę barcelońską i Sagradę Fami. Oprócz tego. 5 dag masła do smażenia formy. Były nieziem. Atmosferę nej w kosteczkę tartą. krewe. Cebulę które kojarzone są z tym świętem. W kolejne dni zobaczyłyśmy rów. Barwa zie. 1 cebula Połowę ciasta wyłożyć do formy z tu- . prowadzonej przez rodzinę (w Walentynki!) postanowiły- jednej z koleżanek Romi. 2 garstki liści szpinaku nut. naku oraz 150 ml mleka. oraz wędzonkę pokroić w kostecz- Mój zeszyt z przepisami obfituje kę. 150 ml mleka JOANNA SKRZYPOWSKA lory królują także na świątecznym sól.. falny i Park Cascada. Pomimo że w Barcelonie ZOSIA UTRI Na wielkanocnym stole… Jajka w zielonym wieńcu z wędzonką Czas Wielkiejnocy jest okresem 20 dag chudej wędzonki pokrojo. Wiosna to 1 bagietka równać wierzch. w mieście – Escribà – i po raz ostat- tek.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 33 kolacją w La Paradeta – restauracji spędziłyśmy aż 7 dni. Bagietkę również należy lona uznawana jest za symbol życia pokroić w kostkę i podsuszyć nieco oraz nadziei. a następnie odstawić do wy- na dania ze szpinakiem. Poniżej proponuję przepis. stąd i ona gości pod. Formę natłuścić i posypać bułką niezwykle radosnym. a 4 jajka w 180 stopniach przez około 50 mi- co za tym idzie – niezliczonych barw. Następnie przełożyć czas wielkanocnego spotkania z ro. ją do miski. Ugotować na twardo 6 jaj. czas zleciał słynącej z fenomenalnych owoców bardzo szybko. ANIA SAWICKA. leją. 4 żółtka. kalmarów. mielona gałka muszka- stole. sepii ni pospacerować ślicznymi ulicz- i różnego typu muszli. Jedne- go wieczoru udało nam się spotkać z Cristiną i Martą. W moim domu do najbardziej tołowa ozdobnych potraw należą oczywi- ście tradycyjne mazurki. Ostatniego dnia morza. i poznałyśmy wspaniałych ludzi. kami stolicy Katalonii – przede skie! Z ich powodu Ania poważnie wszystkim po La Rambla. śmy pójść do najstarszej kawiarni łyśmy między innymi: ostryg. gdzie zaczęła myśleć o przeprowadzce do znajduje się wiele małych sklepików Barcelony. Ułożyć ugotowane jajka wokół tych świąt dopełnia także pora roku. pie- Składniki: przem. z (nie tylko) pamiątkami. dodać wystudzoną wę- dziną. 2 garstki którym jajka zostały przygotowane w osuszonych i pokrojonych liści szpi- ciekawym połączeniu. Na ko- 6 jajek ugotowanych na twardo niec połączyć z ubitą pianą z białek. Łuk Trium.. ośmiorniczek. umiejscowio. Wymieszać oraz doprawić do smaku solą. Obok nich Przygotowanie: pojawiają się także inne smakołyki. Smacznego! jakie ukazują się naszym oczom. Ko. które także po- znałyśmy podczas ŚDM w Polsce. Piec w piekarniku czas budzącej się do życia przyrody. pieprz. w piekarniku. studzenia. Smażyć na maśle przez około w coraz więcej ciekawych pomysłów 5 minut. przykryć je resztą ciasta i wy- w której je obchodzimy. zwiedziłyśmy wróciłyśmy do Polski odmienione. Próbowa. śmy wiele przepięknych miejsc ny na pięknym wzgórzu. że zwiedziły- nież kościół Tibidabo. Romi już planuje piękniejsza) i obejrzałyśmy spektakl ślub! muzyczno-taneczny o życiu świętej Eulalii (patronki Barcelony). Jedna z nas zakochała się nie tylko lię (katedra jest według nas duuużo w Barcelonie. gałką muszkatołową. w dzonkę z cebulą.

powołane we współpracy pracy i kolejny cios: zakaz wszelkiej formowanie się nowych zakonów. Józefa Sabina Kawecka martanki. szych instytutów świeckich. otrzymał święcenia i odrodzić w społeczeństwie ducha kapłańskie. Zgromadzenie Sióstr św. utajonych i dla tysięcy ludzi drogą do duchowej w Zakroczymiu. Józefa Chudzyńska Królowej Naszej od Serca Jezusa) franciszkanki od Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od sł. wolności. ską. że jest jego nowej formy zbliżonej do dzisiej- niewinny. Do dziś istnieją trzy przed carskim zaborcą. uformowały się liczne zgromadzenia A jednak tam właśnie w pewnym mo. Wstąpił się docierać do wszystkich środowisk do kapucynów. m. To w roku 1864 skasował zakon kapu. kapucyn. Rozalia Szumska Maryi Panny Niepokalanej Zgromadzenie Sióstr Córek Matki Bożej bł. z których na przestrzeni lat witego zwątpienia o istnieniu Boga. W tym sa- ciwko carowi Rosji i osadzony w cięż. mym roku uzyskał aprobatę. zakonne. Kazimiera 1875 cierpiących Cierpiących Gruszczyńska Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej służki 1878 m. madzeń bezhabitowych. Warunki temu powstało 26 stowarzyszeń ter- więzienne doprowadziły go do całko. że gorliwości pierwszych chrześcijan. Zgromadzenia honorackie: Data Nazwa Pełna nazwa Współzałożyciel(ka) założenia Feliks Sobański sługi paralityków Zgromadzenie Sióstr Sług Paralityków 1873 i Izabela Piłsudzka Instytut Świecki Służebnic Najświętszego posłanniczki Serca Jezusa – Posłanniczek Maryi (Córki 1874 m. słychanej wprost aktywności. zaś z bł. Małgorzata Łucja serafitki 1881 Bolesnej Szewczyk służebniczki Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 1881 ks. Poprzez kiem – już nie chciał dalej studiować. wszystko było możliwe? Chciał zostać architektem. Stolicy Świętej o zatwierdzenie zgro- walił: został posądzony o spisek prze. B. studiował Około 1889 roku zwrócił się do w Warszawie. Wkrótce okazało się. Marty 1882 gospodziarki .34 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Bł. Wkrótce okazało się. Jak to ale najbliżsi nazywali go Wacławem. Władysław Czarnecki szpitalne Szpitalnych westiarki Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa 1882 m. Nagle świat mu się za. kolebką nowoczesnych me- ski to znany zakonnik. Honorat Koźmiński Ojcem Duchowym wielu kongregacji Zakonnych Błogosławiony Honorat Koźmiń. Dzięki kim więzieniu – Cytadeli. swoje duchowe córki i synów starał myślał o życiu zakonnym. m. cjarskich. Kierował tymi wspólnotami przez wiednikiem. Ale był już innym człowie. pozostawiając tylko klasztor naście bezhabitowych. a także organizatorem konfesjonał i korespondencję. spo. Marią Angelą Zofią Truszkow- działalności poza spowiadaniem. po. serafitki i kapucynki oraz czter- swoiste więzienie stało się dla niego cynów. jest wspaniałym kaznodzieją. zgromadzenia honorackie habitowe: duszpasterskim. Kilka lat aktywnej nieważ rząd carski nie pozwoliłby na felicjanki. Na tod duszpasterskich i miejscem nie- chrzcie otrzymał aż cztery imiona. Ojciec Honorat stał się od- mencie doznał łaski odkrycia Boga nowicielem życia zakonnego i twórcą na nowo.

Wanda Olędzka wspomożycielki 1889 Dusz Czyśćcowych i m. Paula Malecka bezhabitowe Najświętszej Maryi Panny Stowarzyszenie Mariańskie Świeckich kapłani mariańscy 1886 Kapłanów Zgromadzenie Sióstr Najświętszego sł. B. wzgardy i za. Źródła: http://www. Klary 1887 Kozłowska Zgromadzenie Małych Sióstr honoratki 1888 sł. Zofia Gertruda pocieszycielki 1894 Najświętszego Serca Jezusowego Krzymowska mężowie Stowarzyszenie Służących Świętej Rodziny 1894 ewangeliczni Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego pasterzanki 1895 Pasterza Zgromadzenie Sióstr Infirmerek infirmerki Najsłodszego Serca Jezusa Ostatnie lata Błogosławionego dziernika 1988 roku Jan Paweł II (w Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił były drogą cierpienia.pl/index. 10.php3 . Ludwika Waleria 1891 bezhabitowe Niepokalanej Gąsiorowska Zgromadzenie Synów Matki Bożej doloryści 1893 Bolesnej Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek m. Wciągnięty podstępnie konał jego beatyfikacji.pl/swieci/?id=64 z czego w kapłaństwie – 64. Kościół katolicki w Polsce wspomina w=article&id=57&Itemid=73 http://adonai. rodzin do życia wiecznego za Mar- łożonymi zgromadzeniami. Wspomnienie Koźmińskiego. Sejm http://brewiarz. Rokiem Honorata pomnienia. Teresa od Oblicza obliczanki 1888 Najświętszego Oblicza Pańskiego Eliza Cejzik niewiasty Zgromadzenie Sióstr Niewiast 1889 ewangeliczne Ewangelicznych córki MB Zgromadzenie Sióstr Córek Matki Bożej 1889 Częstochowskiej Częstochowskiej Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek m. rok 2017 m. B.in. Franciszka Maria mariawitki Zgromadzenie Sióstr Ubogich św. Tomasz Rudnicki biskupów polskich od zarządzania za.pl/czytelnia/swieci/10-13a. Eleonora Ludwika sługi Jezusa Zgromadzenie Sług Jezusa 1884 Motylowska sercanki Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca 1885 m. rocznicę swojego pontyfikatu) do. B. m. Honorata 13 października. 16 paź.honoratki. w ideologię ruchu mariawickiego liturgiczne w Kościele katolickim na w 1907 roku odsunięty został przez świecie obchodzone jest w dniu na. przeżywszy 86 lat. m.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 35 Data Nazwa Pełna nazwa Współzałożyciel(ka) założenia Zgromadzenie Braci Sług Maryi słudzy Maryi 1883 Niepokalanej m. Zmarł 16 tyrologium Rzymskim (16 grudnia). bł. Natalia Nitosławska córki Jezusa Zgromadzenie Sióstr Córek Jezusa 1890 Ukrzyżowanego Ukrzyżowanego niepokalanki Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi m. Aniela Róża Godecka Niepokalanego Serca Maryi adoratorki Zgromadzenie Sióstr Adoratorek 1888 przebłagania Przebłagania Zgromadzenie Wynagrodzicielek sł. Franciszka Maria marylki Imienia Jezus pod opieką Najświętszej Maryi 1887 Witkowska Panny Wspomożenia Wiernych m. m.php?option=com_content&vie- grudnia 1916 roku.

które ugi. się przecież też samotności. nają gałęzie przy byle wietrze. Cała masa najróżniejszych można zaufać. Te bardzo oddalone są tylko się sparzymy. Puste kontury. dostrzegać różni. odtrąceni. zrobić pierwszy krok. I nie umrzeć sa- To. su nie obchodzą sentymenty. Zakorzeniają się Bądźmy odważni i bójmy się. my się kochać ludzi. Szukajmy. uwielbiam strumień ten Którzy coś głęboko przeżywają i dlatego zaniosę tą pieśń daleko hen W labiryncie Ludzkich spraw Czuwaj na nami Panie i spraw. że możemy poznawać to. nie są linie. tym lepiej widzi. NATALIA PAJĄK Pieśń uwielbienia W labiryncie Wielbi Ciebie W labiryncie dom cały. W lesie otaczają nas nę wieje. Otworzymy przed kimś szę. społecz. Jest tym. nieistotne osobno. motnym. Bójmy po sobie pozostawić. podchodzimy. moc czy wsparcie. Aby Twój krzyż na krzyżu Zawsze był schronieniem dla tych. a on nas potem zostawi. są i takie. Czas zabiera wszystko. które tworzą las. zlewające się w jedną. a ich I my. I las. co nas się. Jednak. znajdziemy przyjaciela. Drzewa umierają. Kiedyś drzew. skoro samotni nic nie mamy? dają się podobne. Są nieznajome. choć wiele cenia. Pozostanie cisza. ale bezpieczni. Kora są naszemu sercu. które nie tak łatwo prze. Śpieszmy się. Boimy się. tak szybko od- ce pomiędzy nimi. charakterystyczne leży się bać. Zwłaszcza gdy raz już ściwe. Nasza cząstka pozostanie w sercach się dla nas ważne. Nie wszystkie drzewa Na przykład las. dostrzegamy więcej szczegółów. Coraz bliżej. Tylko najbardziej naiw. wieczne. elementy. uczuciem. Strach jest bardzo silnym chodzą”. a echo ucichnie. zaangażować. sie. I słusznie. znaczenia. Ludzkich spraw boś Ty Boże Czuwaj nad nami wielki i wspaniały Panie i spraw. jest piękne. poddawajmy. Kiedyś trafimy na wła- drzewa. zdradzeni. Nic więcej. Boimy innych. cierpiałeś za ludzi Którzy tego schronienia nie mają straszne rany po to tylko.. Aby Twój krzyż Zawsze był zbawieniem dla wszystkich tych. wet drobne niedoskonałości. Im przeciwko. Postarajmy się więc. by coś w naszym życiu. u tych najbliższych widzi. bratnią du- drzewami. „Śpiesz- je spośród tłumu. Stają teczności popędza nas do działania. wyróżniać chcemy zostać wyśmiani. Im bliżej jesteśmy. Nie my już najmniejsze szczegóły. Jeśli się nie poddamy. W labiryncie by każdy z nas Ludzkich spraw był odkupiony i kochany Czuwaj na nami Panie i spraw. Tylko się nie ność. Tomasz Rudnicki którzy chcą się cieszyć wiecznym istnieniem . Gdy znajdzie. możemy liczyć na po. bo dzięki temu nie przestanie. Nie je. Jesteśmy w le- my. Porażka rozejdzie się echem po lesie. zwyciężyć. A gdy już znajdziemy. ale nie mają dla nas większego swoje serce. Nie każdemu człowiekowi są takie same. w którą stro. drzew stoi zawsze w obranej pozycji. odejdziemy jednak w niepamięć. drewno próchnie- my o nich powiedzieć. tym więcej może. właściwie zależy? Cóż mamy do stra- my się daleko. piękną całość. Cza- mniejszy dzieli nas dystans. Lesie ludzi. rozpoznawać ich nazwy. otacza. Co nam z oglądaniem widoku. postawa zależy od tego. Zaczynamy pierwsze słowo. opadają liście. Proste odwróci się od nas lub nawet będzie Drzewa. powiedzieć robi się krucha. co często w osta. Jesteśmy tego świadomi. Daje nam wiele my szukać..36 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Las Z poznawaniem ludzi jest jak korzyści. niewzruszonych. im bliższe dlatego tak ciężko nam się zbliżyć. Na. wszystkie kontury wy. właśnie za to Aby Twój krzyż uwielbiam miłość Twą Zawsze był ukojeniem dla tych. ni zaprzeczą. drugą połówkę. choć żyją długo. a na. Nie czujemy się samotni. I my staniemy się nicością. by je poznać.