You are on page 1of 36

MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 1

Spis treści
Idźcie więc i
nauczajcie
W zakrystii 1 wszystkie narody,
udzielając im
Felieton Agaty Tomaszewskiej-Antoniewicz 2 chrztu... Uczcie je
zachowywać
Słowo Boże 3 wszystko, co wam
przekazałem.

Po co mi Kościół? – Ks. Bartosz Skawiński 4 Mt 28,18-20

Być może każdy szuka czego innego 6

W zakrystii
– Żaneta Semprich-Forowicz
Bliski Bóg – Rozmowa Agaty Dąbrowskiej 7
z ks. Witoldem Janochą
Wędrówka szlakiem Prawdziwej Miłości – Maria Walter-Kochel 10
To znane słowa Pana Jezusa z tzw. na-
kazu misyjnego. Były skierowane do apo-
Kalendarium Parafialne 11 stołów, ale również dotyczą powołania
każdego chrześcijanina, a zwłaszcza osób
Z ziemi włoskiej do Polski 12 konsekrowanych. Chrzest i te słowa zobo-
– Daniel Wolborski, Piotr Radkiewicz wiązują do głoszenia Chrystusa – a szcze-
gólnie przez pryzmat własnego życia. To
W Ogrodzie wspomnień (51) 14 nazywa się budowaniem Kościoła Chry-
– kolejna opowieść Aldony Kraus stusowego. Każda rodzina jest małym Ko-
Komorów od kuchni – Coś pieknego dla ludzi. 17 ściołem, a te małe Kościoły składają się na
W domu Lidii i Andrzeja Pilichów – Urszula Imienińska Kościół powszechny. Papież ma obowią-
Trzeba mieć wiarę – Wojciech Irmiński 24 zek upominania się o miejsce dla Chry-
stusa w Kościele powszechnym, biskupi
– w kościołach lokalnych, księża – w po-
Przedwiośnie – Agata Tomaszewska-Antoniewicz 28 szczególnych parafiach, do których zostali
w cyklu „Moje dzieci – gawędy mamy” posłani, rodzice – w swoich rodzinach.
Kronika parafialna 28 Św. Paweł pisał kiedyś do swojego przyja-
ciela Tymoteusza: „Głoś naukę, nastawaj
w porę i nie w porę” (2 Tym 4,2). Takie
Sami o sobie – Wolny głos młodzieży Komorowa 29
słowa motywowały kiedyś biskupa Efezu
do gorliwości o swój kościół, takie słowa
Okładka – rys. Aleksandra Filimon mają i nas motywować o kościół, jakim jest
rodzina, parafia, diecezja... Mamy zawsze
przypominać, każdy na swoim stanowisku,
że sercem tego kościoła jest Chrystus. On
jest fundamentem, na którym opiera się
cała „budowla”.
Za nami już Wielki Post. On zawsze
nastrajał do rachunku sumienia. Jak zo-
stał wykorzystany, to już każdy z nas może
sobie odpowiedzieć. Przygotowywał nas
do największych świąt chrześcijańskich
ISSN 1505-9839 – Zmartwychwstania Chrystusa. Jeżeli
Numer 1 (134), 23 kwietnia 2017 r. Chrystus Pan został zaproszony do ser-
Wydawca: Parafia Narodzenia NMP w Komorowie; ca człowieka w małżeństwie, w rodzinie,
05-806 Komorów, ul. 3-go Maja 9, tel. (22) 758 06 15
w parafii, to On nie pozwoli, aby „mały”
Mail: redakcja@magazynparafialny.org, www.magazynparafialny.org czy „większy” kościół uległ zniszczeniu.
Kolegium Magazynu Parafialnego: ks. Bartosz Skawiński – asystent kościelny, „Ja Jestem z wami (z Tobą!) przez wszyst-
Izabela Sobolewska – sekretarz redakcji, Agata Tomaszewska-Antoniewicz, Anna kie dni aż do skończenia świata” (Mt
Bąkowska, Agata Dąbrowska, Małgorzata Goławska, Urszula Imienińska, Małgorzata
Rudzińska, Maciej Sabała 28,20). Przykładem takiej wspólnoty, któ-
Copyright © Zdjęcia i teksty stanowią własność MP oraz autorów, są chronione ra potrafiła pokonywać różne przeszkody,
prawem. są nasi czcigodni jubilaci, którzy w drugi
dzień dzień Świąt Wielkanocy dziękują

2 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017

Bogu za 25-, 40-, 50- i 60-lecie swego
małżeństwa. Oni znają historię swojego
życia, wiedzą, że nie zawsze było różo-
wo.
Również dla mnie ten rok jest ro-
kiem szczególnym – jubileuszowym.
Nie tylko z tej racji, że połowę kapłań-
stwa przeżyłem w komorowskiej parafii
(od 1996), ale również i z tej racji, że
na początku czerwca będę dziękował
Bogu za 40 lat kapłaństwa. Zosta-
łem powołany i posłany, aby nauczać,
chcieć prowadzić do Chrystusa – bu-
dować Kościół Chrystusowy, również
w tej parafii. Nie zawsze było łatwo
i przyjemnie. 5 czerwca 1977 r. w kate-
drze warszawskiej Stefan Kardynał Wy-
szyński wyświęcił 29 diakonów naszego
seminarium na kapłanów. Już po Mszy
Świętej, w zakrystii, kiedy szykowali-
śmy się do wspólnego pamiątkowego
zdjęcia, powiedział do nas: „Trzymajcie
się Maryi, Ona was ustrzeże”. I rze-
czywiście: nikt z naszego rocznika nie
porzucił kapłaństwa, ośmiu już zmarło,
a pozostali budują Kościół Chrystuso-
wy tam, gdzie ich posłał biskup. Jakie
jest to budowanie? To wie tylko Chry-
stus i wspólnota parafialna. „Poznacie
ich po ich owocach” (Mt 12,33).
Każdy z nas może mieć taki czy po-
dobny jubileusz. Zmusza on zawsze
do oceny swego życia, czy było ono
użyteczne dla drugiego człowieka.
Kiedyś, kiedy staniemy przed Stwórcą,
będziemy sądzeni właśnie z tej użytecz-
ności. „Cokolwiek uczyniłeś temu naj-
mniejszemu, to mnie to uczyniłeś” (Mt
25,21n).
Przed nami Święta Wielkanocne.
Zmartwychwstały Chrystus napełnia «Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i dotąd pozostajecie
nas radością i nadzieją. Jeszcze wszyst- w grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie poszli na zatracenie.»
ko przed nami. Możemy jeszcze wie- (1 Kor 15,17-18)
le zmienić na lepsze w naszym życiu Wielki Post w życiu każdego czło- wieku, w sakramencie pojednania,
i w życiu bliskich nam osób. On nam wieka może być porównany do okre- w małej, wiejskiej kapliczce i wielkiej
błogosławi i wspomaga, abyśmy z Jego su przedwiośnia. Po martwej zimie bazylice. Zmartwychwstały Jezus jest
pomocą budowali ten „mały” i ten wszystko budzi się do życia. z nami każdego dnia, udziela łaski,
„większy” kościół. Na ten czas radosne- Przed Wielkim Postem panował wspiera, uwalnia od grzechów, poma-
go budowania Kościoła Chrystusowe- okres przedpościa zwanego sie- ga nieść krzyż.
go składam całej rodzinie parafialnej demdziesiątnicą. Potem następował «Jak w Adamie wszyscy umierają
najlepsze życzenia świąteczne: ufności Wielki Post a po nim Wielkanoc – tak też w Chrystusie wszyscy będą
w Bożą pomoc, radości ze spotkań ro- zwycięstwo życia nad śmiercią. Po ożywieni.» Bo Chrystus jest życiem
dzinnych i przyjacielskich, spokojnych, raz pierwszy śmierć nie była końcem bez końca. Niech napełni pokojem
dobrych świąt. a stała się początkiem. Wyzwolenie nasze serca.
człowieka z grzechów zależało nie Wystarczy uwierzyć i ufać.
tylko od męczeńskiej śmierci Jezusa.
Zależało od Jego Zmartwychwstania.
Ludzie zostali wybawieni z grzechów.
Wierzący wiedzą, że Chrystusa moż- Agata Tomaszewska-
na spotkać wszędzie: w drugim czło- -Antoniewicz

MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 3

Słowo Boże
Słowo Boże

16 IV Dz 10,34.37-43 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnę-
Niedziela Zmartwychwstania Ps 118 trza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie,
Pańskiego Kol 3,1-4 leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu.
Kor 5,6-8 Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy
J 20,1-9 do grobu. Ujrzał i uwierzył.
17 IV Dz 2,14.22-33 A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do
Poniedziałek Wielkanocny Ps 16 Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich:
Mt 28,8-15 „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Gali-
lei, tam Mnie zobaczą”.
23 IV Dz 2,42-47 On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa
Niedziela Miłosierdzia Ps 118 Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa nie-
Bożego 1P 1,3-9 zniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane
J 20,19-31 dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą
dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
24 IV Uroczystość Św. Woj- Dz 1,3-8 Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym
ciecha biskupa i męczennika, Ps 126 świecie, zachowa je na życie wieczne.
głównego patrona Polski *) Flp 1,20-30
J 12,24-26
30 IV Dz 2,14.22-33 Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do
III Niedziela Wielkanocna Ps 16 wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał
1P 1,17-21 tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza,
Łk 24,13-35 poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach
odnosiło się do Niego.
3V Ap 11-19:12,1.3-6 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego
NMP Królowej Polski Jdt 13 miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do
Święto Konstytucji 3-Maja Kol 1,12-16 ucznia: „Oto Matka twoja”.
J 19,25-27
7V Dz 2,14.36-41 „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszy-
IV Niedziela Wielkanocna Ps 23 scy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie
1P 2,20-25 posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie,
J 10,1-10 będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko, lecz będą
uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych.
8 V Uroczystość Św. Stanisława, Dz 20,17-18.28-32.36 Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy
głównego patrona Polski Ps 100 prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to
Rz 8,31b-39 jest napisane: „Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają
J 10,11-16 nas za owce przeznaczone na rzeź”.
14 V Dz 6,1-7 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie
V Niedziela Wielkanocna Ps 33 także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od
1P 2,4-9 tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.
J 14,1-12
21 V Dz 8,5-8.14-17 Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś
VI Niedziela Wielkanocna Ps 66 Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę
1P 3,15-18 go miłował i objawię mu siebie.
J 14,15-21
28 V Dz 1,1-11 Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go
Wniebowstąpienie Pańskie Ps 47 im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował
Ef 1,17-23 do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli:
Mt-28,16-20 „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten
Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go
wstępującego do nieba”.
4 VI Dz 2,1-11 A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak
Niedziela Zesłania Ducha Ps 104 i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
Świętego Kor 12,3-7.12-13 „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpusz-
J 20,19,-23 czone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

*) przeniesiona z dnia 23 kwietnia

Zwołuje wokół Swo. To nie jest opis socjologiczny. 751). społecznością wyposażoną Kościół po coś jest potrzebny. który umarł na krzy. Tytułowe ślając się jako „Kościół”. stu oraz inni uczniowie uczestniczą I rzeczywiście. której Głową jest Jezus. Przede wszystkim dokonał tego . nie powstał dzo wielu okazjach. No chyba. munia św. jak działają (pod kierow- ry przecież nie jest właścicielem Ko. moralność chrześcijańska jest W Nowym Testamencie wszystkie te – jak ujmuje to św. co sprawują dla dużo bardziej prozaiczne – zwykłego używane w Starym Testamencie oddania chwały Bogu i własnego lenistwa czy spotkania się z odmową w języku greckim w odniesieniu do uświęcenia (przede wszystkim sa- zrobienia czegoś przez księdza. ale te wymaga. w Jego władzy. Katechizm Kościoła Kato. ślub. no bo a my Jego członkami. nym Ciałem Chrystusa. W chwilach kry. bez żadnej gwarancji.”. Ciałem (por. powiedzieć. Określa ono zgroma. przez wybór Dwunastu z Piotrem obdarowanym już dobrami niebieski- nia… Wszystko jak z innej epoki… jako ich pierwszym z Nich. która uczy w konstytucji Lumen Gentium: do tego dodamy różne oskarżenia. zgromadzenia ludu wybranego przed kramenty). należy zacząć od następują. w ogóle ma sens. Ambroży duchowy zawsze będzie się wymykał Osoby Trójcy Świętej! Dlatego też. Kościoła był całkowity dar Chrystu. Katechizm Kościoła jest mi po nic”. Pismo tylko w chwale nieba”. Pierwsza wspólnota tych. że chrzest. Bo jego wymiar razu po uznaniu istnienia Trzeciej i śmierci na krzyżu. tolickiego. który jest więc Jego szeń Boga” (por. których głos dochodzi do jęcie Kyriake. i buduje swój Kościół. ców sp. serca Chrystusa. Przecież w te działania Chrystus przygotowuje ludzki (por. mi. że to. Jest to pojęcie często wie głoszą (nauka). I Ko. okre. A kiedy udzielę so. 766). tego zawsze będzie wydawał się. Po. tak Kościół narodził się z przebitego byłby tylko „Zrzeszeniem Wyznaw- cego pytania: A co to jest ten „Ko. ko.4 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Po co mi Kościół? To pytanie może padać przy bar. Jezusa. jego Syna. Innymi słowy Bóg „zwołuje” swój i swój charakter Kościół jest zatem dzi. któ. nictwem Apostołów i ich następców ścioła i może działać tylko w grani. Katechizm „Kościół osiągnie swoje wypełnienie że Kościół ze swoimi „magicznymi”. tak oni swo- przez najbliższych. Przez wszystkie dzie obecny Czynnik Boży i czynnik w kategoriach tego świata. że Chrystus staje się „Gło. którzy uwierzyli w Chrystusa. Jezus nadał swojej wspólnocie struk. Kirche. dziedzictwo Apostołom. nie da się zamknąć a także w Jego losie. Boga. że To jest wyznanie wiary. Najważniejszym aktem narodzin Z tej przyczyny Kościoła nie moż- święty. Augustyn – „Ko- niedzisiejsza. obrażenia się dzenie ludu. Św. a księża są tacy i owa. Kościoła Katolickiego. uznaje się go – Jezusa. szkiełku i oku em- żeby odpowiedzieć sobie na tytułowe utworzona z boku śpiącego Adama.o. albo i naj. lebnego powrotu Pana. co ucznio- na Pana Boga. w chwili chwa- „sztywnymi” obrzędami nic nie prze. Bogiem. wśród prześladowań świata i pocie- prowokujący odpowiedź: „Kościół wą” tego Ludu. Jeżeli Church. 771). . że nie ma się nic z Nim Z racji na to swoje pochodzenie wspólnego. pogrzeb… Wtedy Wspólnotą. w posłaniu Chrystusa. 769). Został założony zysu wiary. Tylko patrzenie na wo „Kościół” (ekklesia. Do tego dnia kazuje. robi pochodzi od lickiego. co Kościół. do Kościoła się nie cho. na ogół o charakterze przez i wokół Jezusa. „zwołanie”. pokolenia aż do nas. od którego pochodzą nak nie skończy. Dlatego też w Kościele zawsze bę- ści z innej epoki. zwątpienia. wyłania się obraz przez fakt. powątpiewających madzenia. pirysty. a kontakt z Panem Bogiem naj. a oni dalej i dalej. 753). . należy do Pana” (por. który wy. Dwuna. Mogą to być sytuacje religijnym. z greckiego Innymi słowy Kościół nie został Kościół przez pryzmat tego. dokonane od raził się w ustanowieniu Eucharystii jest „nie z tej epoki”. To. Katechizm Kościoła Ka- odmawianym wyznaniu wiary („Wie. a więc Kościół jest i wspólnotą duchową.zgromadzeniem widzialnym w lesie. z ludzkiej inicjatywy.Kościołem ziemskim i Kościołem niecznie w Kościele. z o. św. dla- ściół”. bie takiej odpowiedzi. Ale bez tego wymiaru Kościół pytanie. – biskupów) zostało wzięte od Nie- cach swego upoważnienia. Kościół jest po czę. znaczy: „ta. to najprościej Katolickiego. na różny sposób opisuje Kościół. Na nas się jed- dalszych. jak On zostawił to pytanie może być też prowokowane za spadkobierczynię tamtego zgro. rzę w Jednego Boga…”) padają z na- szych ust te słowa: „Wierzę w jeden. sa dla naszego zbawienia. na zamknąć do ram tego świata. by dać mu wspólnotę (komunię) równocześnie: lepiej odczuwa się wśród ptaszków z Sobą samym. Dlatego Pan w strukturę hierarchiczną i Mistycz- tak ślub bez całej tej kościelnej otocz. to rzeczywiście. tak to porównuje: „Jak Ewa została opisowi socjologa. obrazy nabierają nowego znaczenia ściół kontynuuje swoją pielgrzymkę cy. że prowadzi do zbawienia i że A zatem: co to jest Kościół? Sło. ki albo pogrzeb świecki? No nie. Katechizm Kościoła Katolickiego. W niej Bóg „zwołuje” swój im uczniom. Tak. ściół”? żu” (por. lud ze wszystkich krańców ziemi. turę. od Kogo . przez o sensie istnienia Kościoła. Sobór Watykański II nas choćby przez mass media. powszechny i apostolski Ko. lud. ek-kalein – „wołać poza”) oznacza wymyślony przez księży..

konsty. Mk 1. dzialnej łaski. to musimy mieć niewidzialną. czyniłby to tylko na własną rękę.. jest biała. Wręcz przeciwnie: jest czymś kłamstwem. że dia i wieczne nieszczęście.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 5 się wziął i do Kogo się odnosi. to naszym jedno” (Sobór Watykański II. to ciężko twierdzić. ale Bóg. neralnie rzecz ujmując: klęska. w swojej radości (Łk 10. sprawia. Tak jak w krzewie gałązki nie mogą za słaby wobec Boga i jego Tajemnicy.sukcesję apostolską za pośred. to również między sobą. On nas uświęca. A gorzej być nie może. Nie błądzę po omacku. On sam nam pokazał. Bo to samo. by robić to razem. ściu na wieki (zbawieniu).. jako jeden Kościół posiada więc i rozdziela łaskę komunii między Nim i tymi. zadaniem jest tak czynić. za 13. że inne wspólne zainteresowanie. Jeże. wyznawać Boga. który nie wedle ciała. Ale nigdy zgodna współ. czyli to prawo do nauczania.16-20). Ma być i pogan lud. . przez to. Katechizm Ko. 9). tów. a Ja w nim” (J 6. a nie wyschli. który by Go pozna.56). z którym zawarł przymierze się na ziemi także przez widzialne wezwani do tego. to tylko opis. Tym sa. Bez tej (J 15. 815). byśmy żyli. jeżeli każdy z nas wał w prawdzie i zbożnie Mu służył. wspólnocie bez jednego przewodnika . a w najpełniejszy sposób przez Wspólnoty nie oddałbym Bogu czci niczą i rzeczywistą komunię między Swojego Syna. jedne poglądy. wewnętrznie złą. rzeć się temu. szatanem. a przez I to właśnie mam dzięki Kościoło. wszystko przyobleczcie miłość. nieją różne poglądy na to. wspólne pływanie kajakami czy ktokolwiek się Go lęka i postępuje poszczególnym gałązkom.. trwa we i czegoś od nas chce. mąż zrobi równie wspaniałą niespo- jej krwi. a wyraża modzielnie. jak On lubi. określił. jest oczekiwać jedności od podzielo. Wszystkie inne są kło. gwa. wymarzonym prezentem czyjejś żony stus ustanowił to Nowe Przymierze. Chry. powołując spośród Żydów nictwem sakramentu święceń. który jest Jego Ciałem. że to czynimy. doskonały. które otrzy- połączonych ze sobą komórek. który nam o sobie I tu również ukazuje się niesamo- krzewem winnym.10-17). nie muszę uświęcania (sprawowania kultu) na ciało albo krzew. która dziankę. („zwołał”) nas jako lud. gdzieś w lesie. Wszystko więzy komunii (wspólnoty): Co więcej. czyli pie- tylko grupą sympatyków. To nie my jesteśmy ich a Ja będę trwał w was. Życie Chrystuso- Jak pokazują to Ewangelie. przecież w każdej Mszy św. nasze życie duchowe zamieniłoby się o mnie w Jego oczach i o moim szczę- rantuje prawdziwość patrzenia. którym moje Ciało i Krew moją pije. ale skoro Bóg ustanowił jedynczo. Jezusa. czyńcie na moją pamiątkę”. ska. Wspólne oddawa- wspólnota. to sukcesja strzeże braterskiej zgody naszyjnik i kropka. jak należy pośrednictwem których Duch Świę- słaniu. przede wszystkim sakramen.. by nie pochodzić sów. Jesteśmy izraelski. Bez tej Wspólnoty swoim i naszym ciałem: „Kto spożywa inaczej: skoro Bóg ma pewne cechy nie miałbym soków z Pnia. pójdą za Nim: „Wytrwajcie we Mnie. jaciół. I kropka. słowa „to nowego i doskonałego. ale mieć skupami. to albo będzie spór. Ludzki umysł jest Oni przekazali swoim następcom. Można to też pokazać tak. Jeżeli Bóg sam lecz dzięki Duchowi zróść się miał w rodziny Bożej (por. albo paraliż. Ciężko byłoby być w jednej ściele. w nas tłoczy. Co więcej. Tych następców nazywamy bi- pnia. wiary). od po.wyznanie jednej wiary otrzymanej jak pragnie być czczony – słyszymy towanie i jako typ owego przymierza od Apostołów. przynosząc jej róże. Jeżeli być zawarte w Chrystusie. 30). prostą. że tkwi- Tym samym Kościół powstał jako my w tym Pniu i jakie soki ten Pień Drugi to więzy. Kościoła. jeden opis tych cech (jedno wyznanie do walki z grzechem. jasną informację o Bogu. przykład jest oczywiście bardzo nie- Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie po. bym nie odkrył. lecz ścioła? Pismo święte powiada: „Na to będziemy ludem. Zapowiada także tajem. sa- Przeto wybrał sobie Bóg na lud naród To najprostsza odpowiedź. z Jego własne. to jednak wydarzyło się jako przygo. dał im udział w swoim po. bo Bóg sam musiał mali od Pana Jezusa Apostołowie. wicie ważne zadanie Kościoła. wi. i który stopniowo pouczał. tych.4-5). to nigdy nie wzajemnej między nimi więzi.. po bezdrożach niewiedzy. że przypomi. z wykluczeniem wszelkiej Jakie są zatem więzy jedności Ko. w Kościele. co daje życie dzin.14). siedem objawił im tajemnicę Królestwa (Mt nej wspólnoty. wy – latoroślami” opowiedział przez proroków i świę. Ten sprawiedliwie. a przez to nie miałbym sił Mnie. to istnieje tylko jest Jezus. Trochę tak go ustanowienia: „W każdym czasie Jest to też pytanie o więzi jedności jak każde wspólne świętowanie uro- i w każdym narodzie miły jest Bogu. podobało się jednak trwają one w jednym pniu. Trudno sakramenty – widzialne znaki niewi- do swojego życia (por. ścioła Katolickiego. co mu się podoba. w swo. jest naszyjnik. trage- su w tym artykule Wspólnota nie jest li ściana jest biała. żego. którzy lud. które jest prawdziwie. . Ja jestem źródłem. nie czci Bogu jednoczy. a oni swoim… i tak do naszych cza- utrzymać się przy życiu bez żyjącego Po to mam Kościół. Jeżeli mamy razem. Ge- mym opisywana już od dłuższego cza. tak samo jest w nami w Ko. tak zintegrowanym. Trzecie więzy to sukcesja apostol- czonym ze swoim Mistrzem. Jezus mówi o jeszcze głębszej praca. Innymi słowy. ma sens. nie odpowiemy na uczynić z nich lud. które miało .17-20) wyposażyć dom. w śmierć.wspólne celebrowanie kultu Bo. że to znaczy Nowy Testament. we rozlewa się na wierzących przez czątku Jezus włączył swoich uczniów Pierwszy to jedna wiara. ty rozlewa łaskę Chrystusa-Głowy i w swoich cierpieniach (Łk 22. Lud Boga. kołem przy. co sprawia. tucja Lumen Gentium. Jeżeli w rodzinie ist. Dlatego wypada teraz przyj. jest więzią doskonałości” (Kol 3. sakramentów to znaki i narzędzia. a więc organizm odkrywać – choć części rzeczy i tak i kierowania Wspólnotą.28. Bez żyjącego Pnia. Przyjrzyjmy się tym trzem więzom. o sobie powiedzieć. która Jego zaproszenie..

przed mo. obrządku religii rzymsko-katolic- nie wkraczać w nie bez wyraźnej po. w testamencie o „pochówek wedle sfer ludzkiego „ja”. rozstrzygnąć bie uświadomić. że przypomniała mi.6 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 – wycieczka górska z dziesięcioma nania. co sam Bóg przekazał). Przez pewien czas był to jej nie- „Po co nam Kościół?” może wprawić Kaleta przyniósł mi do poczytania mal codzienny rytuał. mimo to nie chcieli. Kogoś. Pytanie należy do komplet wydanych dwadzieścia lat o wybitnej autorce jakoś samo sko- tych. I tak nowienia i naszego ludzkiego wyko. często do księży i kilku uroczystości Ratunkowego. co Bogu milsze. prędzej czy później za. należy so. wać z własnych wizji. się z wcześniej ogłoszonych prawd nie może. że skoro Bóg zwołał lud. że Kościół założony został przez ciężko jest obronić twierdzenie. i po- sprawować kult miły Bogu. że nie mogliby więc nych widzialnych znaków łączności spór. Nie brak było w historii Kościoła jako konieczny. czyli diecezji. że inne religie po. rozumienie Kościoła sprowadzanego Górskiego Ochotniczego Pogotowia stała nam obiecana przez Jezusa. jej drobną sylwetkę podążają. kto roz. Zawsze dotyka naszą krajanką. że pisarka za. Być może każdy szuka czego mi dotąd jedynie z fragmentów. Sądzę. kę”. kto miałby w życiu (chrzest. ciałem w Kościele (formalna przyna. zostali zbawieni (por. ale jestem razem z innymi. I to właśnie mam dzięki Kościo. Jedność. nocie Kościoła. nie szanujcie diakonów jak przykazania rzeczy oraz pragnie. A zatem nie można być milszym anarchia. bagażu dumą napawało nas. Bo jeżeli w Niej je- jak Jezus Chrystus za Ojcem. Tylko przejście drogą Wyjaśnienie jest proste. Katechizm Ko. wymaga to zejścia i owiec. gdy Staś lasu. Ponieważ czących Kościoła nie robi niczego bez ścioła Katolickiego. którzy wie. może doprowadzić do celu. – prosta droga. Stąd braki w jedności. Katechizm Ko. ALE MY to bycie z innymi musi się jakoś wy- biskupa”. z Bogiem i samym sobą. dlaczego pisarka. by bądź przystąpić do niego. 846). kto kieruje. gwarantuje. Zamiast wątpli. Ona – ta. kiem wzdłuż ul. Niech nikt w sprawach doty. leżność) bez bycia duchem (zaanga. To obraz Boży. Jest jeszcze Ktoś. bądź też mówi: „to czyńcie na Moją pamiąt- dził zarówno po stronie pasterzy. ale bliskiego. rozłamy. Tak samo życie nadprzyrodzone. od tego. że czynnik ludzki zawsze jest zawod. z których każdy ma wszystkim stoi. tak samo deformują one mieni się w zadanie ratunkowe dla Duch Święty. tchnienie i wszystkie na Jego głos. która opowiadała trzeby? imi oknami. 843). nia i błędy. Ignacy Antiocheński szukują „po omacku i wśród ciele. Dawać zostać zbawieni ludzie. Pewność zbawienia grzeb). Bogu. Wspomnienie w zakłopotanie. kiej”. Oczywiście. nigdy się o Bogu i człowiekowi? drogą. większą. jaki łowi. razić. To wszyst. a za wa. Widzę. to samo na nią wejście nic nie nie zawiedzie. wielu zdaje się o tym zapominać. którego obecność zo. zamiast błądzenia miejscu (kościół przez małe „k”). na które trudno o gładką i łatwą temu przez Czytelnika „Dzienników” jarzyło się z kwestią „Po co nam Ko- odpowiedź i może nie zawsze warto jej Marii Dąbrowskiej. o której sam Jezus przypadków. by wszyscy ludzie poszedłem do wspomnianego lasu. a nawet więcej: nie trzeba wycofywać żowanej obecności) zbawienia dać i wybrać to. bardzo osobistych dzisiaj. kłót. niż trwać i działać we Wspól- pisze: „Wszyscy idźcie za biskupem snych wyobrażeń” Boga nieznanego. jakby to było cie. Może więc lepiej cą ulicą Kraszewskiego i wolnym kro. BARTOSZ SKAWIŃSKI ko nie dzieje się tylko z Bożego usta. Oczywiście. i Kościoła lokalnego. Boga za pośrednictwem Chrystusa Boga lepiej chwalę w lesie niż na ny. ponieważ to On daje stem. że X. samo jak w swoich postawach religij- Być może każdy szuka czego innego Przewodnia kwestia tego numeru: Tak sobie rozmyślałam. dząc. Uczcie Jego Syna. On sam wskazał. kiedy ten czynnik zawo. wróciła do Kościoła i poprosiła najintymniejszych. W końcu jeżeli wiara jest Ale ten. I Komunia św. kto za tym nych ludzie ukazują także ogranicze- przewodnikami. jaką jaśnienie. kto jej strzeże Boga – przytulenie w sakramentach. wicująca za młodu. wspiera. Co więcej. wszystkim życie. JUŻ TO MAMY. Sportowej. łam się z wielką przyjemnością. Św. Idąc dalej tym tropem. sprawować sakramenty. dlatego spotykam się w jakimś wości – pewność. jak w nim wytrwać (por. Ciężko obronić w wymiarze całego Kościoła (papież) twierdzenie. Lekturze. Jak to się jednak stało. ścioła Katolickiego. madzenie) i mentalnie (by zrezygno- że mimo wszystko Kościół trwa nadal. żyjąca po śmierci doświadczeń. nie do końca sobie uświada. kierującą się na spacer do się w pewnym czasie za prawem ko- . Tym W „Dziennikach” znalazłam wy- miając. Boże. że odpowiedziałem szymi kapłanami jak za Apostołami. chroni przed błędami w doktrynie. to znaczy. kto ruszy w drogę. że stała się męża przez wiele lat w konkubina- nas dzień codzienny. odda- innego. Bycie tylko z kanapy fizycznie (by pójść na zgro- nie. znanej ściół”. jakie pragnienia nim kierują. to teraz ten lud rozejdzie się bez żad- Jest komu wyjaśnić. czym atakuje mieszkała w Komorowie. udzielać. Nie obraziłem się. które deformują w nich inny pomysł. strzygać wątpliwości uczniów co do prawdy o Bogu? Bez sukcesji byłaby Kościół uznaje. ostro le- Zapewne zależy to od wieku. zamiast odległości od gdzie się Boga chwali w sposób.

dlaczego jedni są w pełni sprawni. osobami niepełnosprawnymi czy ro. nękana wątpliwościami. a jedyna sen- rekolekcjonistą. a te sugerowały wała się myślą papieża Jana XXIII. fizycznie. wybu- ski duszpasterskiej nad nimi. że Jemu służącej i czerpie z niej nadzie. z utęsknieniem wy. z pewnością nie chodzi jej ładu i pogody ducha. tematem wiodącym w obszarze na. poruszają się samochodem. sytetu Lubelskiego. że prostej odpowiedzi na tak posta- nownego spotkania z adwentowym wo. naród. Widzę jednak. pracuję w In. ks. Naukowcom musi przypomi- wychowałam. ks. Teraz wspomi. czasami jeszcze ktoś rzuci im uszczy- niepełnosprawnych znacząco różni się go tak się stało”. z masonerii (choć sama nienależąca ją fragmenty encykliki „Pacem in ter. przy. że istnieje dobro i zło. mu. że o prawo do pogrzebu z kapłanem. wyczynowy. Co inne- pamięci Jana XXIII. realizują się jak każda rodzi- mi pieczę nad niepełnosprawnymi zacyjne. nie ulega wątpliwości: cieszę się. w których się Jakóbczyka. spotkania pokrzepiona. że Nie wiem. Sportowcy to ludzie bardzo wa. na. wszystkiego tego. fesjonalnym. dowali dom dostosowany do swoich więc niepełnosprawność jest moim na. Co to było? Tak myślę. zobowiązując do tro. ję. ducho. różnica polega na tym. Zdecydowana większość dziny samego Boga. że Czy duszpasterstwo sportowców niepełnosprawności. funk- sportowcami. czy później dochodzi do wniosku. nam. jak i pracy duszpasterskiej. umacniająca obrzędów katolickich. córkę. Młodziankowi do wolnomularstwa).MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 7 biet do aborcji. że oni wszyscy kiedyś. co innego – stojącym dobroć”. że sportowcy niepełnosprawni po. ale i w życiu żaden człowiek nie osób niepełnosprawnych wcześniej innej atmosferze – atmosferze świąt doszedłby do sukcesów sportowych. Witold Janocha: Jestem pra. który potrafił to. w ustach pisarki jak ognia nać. Oznacza. pokornym hołdem dla unikającej zwierzeń intymnych. „dlaczego ja”. Nie wątpię. sługują się innym sprzętem. a jednak szukającym czegoś szukała u duchownego i to coś sensu życia. dząc się jako niepełnosprawni. Osoby pełnosprawne nie zma- Ksiądz powiedzieć kilka słów o sobie? sprawnych jest sportem w pełni pro. Jako dziewczynka znałam że niekoniecznie mam rację. Choć ze świadomością. Nie. (31 maja) zapisała: „Dziś rano zdoby. ku z 13 czerwca 1963: „Pogrzeb re. ks. a inni nie. Stąd chą. gdyby poddał się psychicznie. miesięcy temu. Konferen. zaplecze organi. zabijanie nienarodzonych ze strachu o czym pisała w dzienniku z 20 kwiet- przed przeludnieniem świata. go proboszcza. gdzie wszystko podporząd. Wielkiejnocy – zapraszam do po. wione pytania nie ma. cym wydarzeniem”. Nie widzę różnicy między tym mał- ukowym. że ligijny… jest hołdem dla piękności go proboszcza. Tam cytuje za francuskim ty. Wy. Obecnie sport niepełno. bo uwierzyła w teorie W tym czasie rzeczywiście fascyno. co pliwą uwagę. kowane jest uprawianej dyscyplinie. cjonują w swoim środowisku. mają podobne problemy. gają się z tego rodzaju problemami. Katedry Integracji Społecznej Osób wodnictwo. pełnię funkcję kierownika czy zasadach regulujących współza. Tak Sfera duchowa jest o tyle waż. Po co więc nam Kościół? Potrzeb- – poruszająca się w kręgu przyjaciół godnikiem „Le Monde” poruszające ny jest dziecku – by dowiedziało się. kanonika Józefa istnieje siła spajająca. czasem stytucie Nauk o Rodzinie i Pracy występują różnice w dyscyplinach Czy niepełnosprawni są szczęśliwi? Socjalnej. Dziś w zupełnie ni. że pisarka mocno na ziemi. dlatego też w wielu przypadkach są cownikiem Katolickiego Uniwer. I nie żałuję tego”. a zapewne ŻANETA SEMPRICH-FOROWICZ Bliski Bóg Czas adwentu przeżywaliśmy kilka od innych duszpasterstw? było przyczyną takiego nieszczęścia. Witoldem Jano. Krótko potem Dorosłemu pomoże odpowiedzieć na Dąbrowska akcentuje w dzienni. wyszła ze neomaltuzjańskie. że człowiekowi nie wolno robić mego narodu. Poza tym jest to sport Znam małżeństwo – obydwoje poru- z Niepełnosprawnością. które piętrzą się przemyśleń na tematy egzystencjal- Agata Dąbrowska: Czy mógłby przed nimi. o to „dlacze. żeństwem a małżeństwami osób peł- sieli zmierzyć się z pytaniem o sens nosprawnych – może poza tym. co pozwala im osiągać nie tylko sowna odpowiedź jest w Bogu. Jak pisarka poszukiwała Pana w tej rozmowie znalazła. nie. pytanie: jak żyć i wychowywać dzieci. wyniki sportowe. W swoim środowisku . nawet lękiem Dąbrowska. leczni. Wielu spośród nich oczywiście tak. ris” i nazywa jej wydanie „wstrząsają. ne. patrując śniegu i oczekując na naro. – aby uczył się między nimi wybierać. dla tysiącletniej tradycji znanie to. Nie tylko na macie czy bież. dostrzegając w nim uosobienie nasz Kościół jest. żyć mistycznych. Patriotę utwierdzi w przekonaniu. Ona nia 1963. stając się potrzeb. Boga? Nie wiem. ale i pokonywać ich otwarcie na Boga prowadzące do trudności życiowe. gdzie wymagany jest szają się na wózkach – mają piękną cja Episkopatu Polski powierzyła codzienny trening. zdecydowanie uboższe duchowo. Jedno zwraca się ku ziemskiej instytucji księdza proboszcza. jąć należy jako wielki komplement dla go daje on osobom skłonnym do prze- co nikt: ożywił i zmobilizował ludzką sędziwego już wówczas komorowskie. łam się wreszcie na wizytę u tutejsze. co potrafi. Są mocni wewnętrz.

Ucznio. jest to skutek ludzkiej niewier- ności i grzechu pierworodne- go. po. cho- nych. XX wieku zaczęło się coś zmieniać w Polsce w stosunku do osób niepełnosprawnych. Kiedy wyzwala mnóstwo dobra. drugie niedowidzące. ale [stało się tak]. które wy- ście – jestem o tym przekonany. na to. może jest końcem życia. bardzo dużo zmienić w człowieku nowo. moc- mają dwoje dzieci: jedno niewidzą. że niepełnosprawność nie na które od dawna szukamy odpo. kto zgrzeszył. z których każdy ma pra- wo korzystać – a to z pewno- ścią przyczyni się do poczucia szczęścia tych osób. wtedy ze świata? Ile wrażliwości? Ile Jego żona jest osobą niedowidzącą. Wielu postrzega ich jako osoby smutne. Wyobraźmy sobie świat W ośrodku dla niepełnospraw. zusem Chrystusem. bez cierpienia. daje piękne owoce. wprowadzać ułatwienia. że dopiero od lat 90.8 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 robią dobrą robotę edukacyjną. jest pytaniem. że się urodził niewidomym – on czy uśmiechów. Bóg nie stworzył cierpienia i krzyża. wie pytają: „Rabbi. w którym i otoczeniu. Jezus odpowiada: niejszego bicia serca. ale uczy życia na wiedzi. gdy pochylamy ce. jego rodzice?”. pretensji. Zaczę- to dostosowywać otoczenie. moc Boża ma kazując. Osoby pełnosprawne muszą pozwolić niepełnosprawnym na rozkwit. jego. niepełnosprawności. zafałszowana wizja jakiejś rzeczywistości – doty- czy to również obrazu osób niepełnosprawnych. Jed- nak zawsze kiedy porównuje się choćby dostępność szkół. Jaki jest sens niepełnospraw- ności z chrześcijańskiego punk- tu widzenia? Bóg stworzył człowieka jako pełnosprawnego i pragnie jego dobra. tamy opis wydarzenia. niewidomego od urodzenia. dostęp do miejsc pracy. W Ewangelii św. Ile dobra znika łem. uczelni wyższych. że stereotyp to zre- dukowana. Pa- miętajmy. roszczeniowe itd. Tam nie „Ani on nie zgrzeszył. ograniczeń w dostępie do różnego rodzaju dóbr. Niestety w naszym społe- czeństwie istnieją jeszcze ste- reotypy na temat osób niepeł- nosprawnych. Pytanie o sens cierpienia. nim objawiły sprawy Boże”. Krzyż jest zawsze czymś niepożądanym. przyprowadzono do Pana Jezusa bez osób niepełnosprawnych. osoby niepełno- sprawne są w gorszej sytuacji. aby poczuli się rzeczywiście wolnymi ludź- mi: wolnymi od uprzedzeń. ale W tym domu jest pełnia życia i szczę. w którym kiedyś posługiwa. aby ludzie byli szczęśliwi. gestów pomocy. ani rodzice się nad drugim człowiekiem? Cier- ma zgorzknienia. dyskryminacji. potężne działanie sprawcze. rych. pracował niewidomy masażysta. Faktem jest. Jana czy. . aby się na pienie jest zawsze indywidualne. zawodu. zgorzk- niałe. pragnie. człowiek podejmuje cierpienie z Je.

w nabożeństwie drogi krzyżowej sać dziennik i zakończył go godzinę ki. Jest to charyzmat. modlitwy. W liturgii Kościoła zarówno ad. to ry Pisma Świętego wiemy. Jakie lektury poleciłby Ksiądz na niebo. tych skostnienie. fałszywym świad- potrzebne do zbawienia. Wkrada się marazm. zaczął Niepełnosprawność. wolnym. krzyczeć: „Boże.. po której stronie ludzkiej wiary ani zaufania do Boga. Adwent – radość oczekiwania na się na bliźnich. który na czas Wielkiego Postu. może nawet zaniepoko. rutyna. went. co mu jest wy tam robicie? czym jest modlitwa Marią z Betanii. towarzyszenie Jezusowi do Betanii. Niech ludzie będą teczny cel naszego życia.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 9 Dlaczego jedni zostają uzdrowieni. Jezus że duchowo. niż prosimy. Nasze parafie zaczynają ob. miarową: to wspólnota miłości. Tak. umierać nie tylko fizycznie. to Maryja mówiąca z pokorą Fesch. oddania całego siebie w tym czasie radości. któ- radością. mam świa. Nocy”. których chciał. czę Jezusa”. oczekiwania. gotowania. czym nie siebie pośród tych osób. spotyka Boga. legami napadu zastrzelił policjanta śliwym. że mąż ją kocha. o który powinniśmy Boga prosić. który jest obciążony rą wykonano w 1957 roku. ale niech ich to pobudza do okres wielkanocny? kolwiek znaki działał. – jak w małżeństwie. prowadzony jest jego proces prosimy. Postu? nowi dla człowieka wartość wielowy- Modlitwa jest uwielbieniem Pana. Serce człowie. Ten. ale ta sama historia zbawienia. Jezus cokolwiek czyni i jakie. a temu. ci. ale potrzebuje tą. choroba są rze. Jeżeli taka wspólnota jest Kardynał Luis Antonio Tagle aby człowiek osiągnął ten ostateczny dobrze pokierowana i ma odpowie. parafialnej. odkrywania nowych form tem. pomóż!”. są wspólnoty charyzmatyczne. Jednak w celi więziennej. może wnieść wie. w czasie zorganizowanego wraz z ko- ka oddane Bogu jest sercem szczę. mnij na mnie…”. który oskarżał Jezusa. w którym odnajdujemy rów- Ci się stanie według Twojej wiary”. odkrycia Go we kompromis. rię na swój pogrzeb. W Wielkim Poście czujemy ów cię. Parafia powinna być wspól. to drożdże dla wspólnoty i moja refleksja. ale tak. Z lektu. zanim Go o to po. Radość przemienia się otworzyło go na łaskę Pana. w gorzkich przed egzekucją. w głęboką refleksję nad moim życiem.. Nawet stoję. która staje się dla mnie nadzieją… Charyzmaty nie są dziś popularnym Jak dobrze przeżyć Wielki Post? ROZMAWIAŁA: AGATA DĄBROWSKA . na którego czekano od tysiącle. gdzie żalach opłakuję Jego mękę i śmierć. wany filipińskim Karolem Wojtyłą. tematem. myślenia. który poprowadzi biorę z Jezusem krzyż. ma. indywiduali- się o uzdrowienie – przecież skoro Bóg Czym różni się adwent od Wielkiego zmu. Autorem jest Jacques go potrzebujemy. może będzie to począ. że przyszedł zji. Kardynał Tagle jest nazy- le dobra. go na duchowe przestrzenie. Oblu. Piła- człowiek. Przeżyć dobrze drodze choroby i cierpienia. Ileż beatyfikacyjny na poziomie diece- naszej miłości. domość. „Fiat” – niech mi się stanie. ale pragnie naszego serca. to od- Z drugiej strony Bóg najlepiej wierni będą pytać: „co to jest? co powiedź na pytanie: „kim jestem?”. notą wspólnot. Może przykład: w małżeństwie żona przyjście Pana przesycona tęskno. jeżeli nie wszyscy rozumieją. aby uwielbienia Jezusa. Jacques był młodym Francuzem. a może łotrem został uzdrowiony. aby Jezus mógł nas uzdrowić. to także droga krzyżowa Nie jesteśmy w stanie ocenić skali Świętego. napisał książkę „Ludzie Wielkiej cel. wszyscy przychodzący do Jezusa zo. co jest kresem tej drogi. że nie wać. czuwania. która ogarnia całość to Jego bok. prze- dać nam o wiele więcej. tek drogi. so- jest rozmową z Przyjacielem. tłumu. by rozproszyć mroki trudna książka „Za 5 godzin zoba- wa są emanacją serca. bierze krzyż. Bóg wie. cze. działania. idąc na zgniły potrzebował tego uzdrowienia. strój. jak i Wielki Post to czas przy. materializmu wspólnota sta- wie. który się wy- zostać zbawionym. być może łatwiej Uważam. lidarności. gdyż sło. który nie wspólnocie. i zaczynam je coraz bardziej odkry. wołaniem o Emmanuela. zna serce człowieka i wie. dlatego wspól. że to dla mnie został ubi. myślenia. istą. kiem. dzialnych liderów. Wielki Post to nasza droga z Pa- a inni nie? Mam za sobą 26 lat kapłaństwa nem do Jerozolimy. przybity do krzyża. czowany. parł swojego Mistrza. gdy swojej drodze spotkał Jezus.. nadziei. jest dość usłyszeć wyznania miłości. Zawsze tyczne. Wielki Post to odnaleźć siebie. To zdanie czywistością. ścią. przychodzi. świata pogrążonego w grzechu Ada. że w większości parafii na krzyżu obok i wołam: „Jezu wspo- będzie osiągnąć życie wieczne na powinny istnieć grupy charyzma. do Jerozolimy pośród wiwatującego którzy mieli głęboką wiarę: „Niech noty charyzmatyczne są nam bar. Jakże bieńcem. Dlaczego więc tak często modlimy W dobie globalizacji. Bardzo dziękuję za rozmowę! mimo choroby. przebi. ubogim jest człowiek. żywając bardzo trudne chwile. który zamyka aby się modlili i sam dużo się modlił. który umył ręce. jakim jest zdziwieni. które na nym. Był ate- ale poprzez naszą modlitwę pragnie także moimi grzechami. wprawdzie bardziej wie. jeni. Dwa ludzkiego życia. odnajdzie spokój i bezpieczeństwo Adwent i Wielki Post – różny na. przepełnionym żar odpowiedzialności: tak. który został uzdrowiony. musimy mieć w perspektywie osta. Wielki Post to poszukiwa- ale jest ona warunkiem nieodzow. Chrystus i został skazany na karę śmierci. to tylko po to. aby wzrastała. Być może językami?”. To ferment Ducha nież siebie. to Jego wjazd uzdrowił tych.. Jezus zachęcał uczniów. dzo potrzebne. Bóg zna nasze potrzeby. gdzie został namaszczony przez Ma- stali przez Niego uzdrawiani. miesiące przed egzekucją zaczął pi- Kto potrafi wyzwolić się z tej pułap. Inną lekturą. Piotrem. ze świadomo- Jest to tajemnica Boga.

Nieprzyjemny fakt w danej „ja”. ale ograniczona Najpierw poznajemy. modlitwa polegająca na wołaniu do ści! Jest to droga trudna i wyboista. bo wie. jest bardziej niespokoj- W 1 Liście do Koryntian (13. tak. cę. Można Psychologiczne poznanie siebie nie szuka swego. Będą skaleczenia i upadki. jeśli nie towarzyszy jej pozna- Droga.4-7) z postawy wewnętrznej. Dzisiaj chciałabym zaprosić Cię Pana do swojego życia. że nie widzi trudności i punktów sła. nie w pełni podlega naszej woli. co chcę. Tam będzie pełnia ra. Jej łaskawa jest. Ksiądz dr Włodzimierz Cyran po- wysiłek jest wart nagrody. może zgodzi się. że te wady są tylko pewną myślę umysłem. piękna je z niedoskonałością. które odnosi się do na- jest i jak potrafi ze swoimi ograni. by grać rolę istoty boskiej cy. jak to będzie. Z tego sa- z niesprawiedliwości. Do Jej realizacji za. kim jest wszystko przetrzyma”. władze to umysł i wola. Aby moja miłość do drugiego Jego Majestatem. czeniami. relacji nie jest jej całością. jakim duchowym. W każdym przypadku za. że jest poznawaniem aktywności róż- wszyscy jesteśmy złożoną mieszani. Jest dzieje we mnie i czego pragnę. co się nie pamięta złego. aby nie zniszczyć psychicznych. duszy. tam wszystko jest na swoim że poznanie siebie zawsze musi to- świętości. Miłość współistnie. stolskiej AMORIS LAETITIA nie i pogłębianie znajomości siebie. Jak mówi św. aby go Drugie poznanie jest poznaniem lecz współweseli się z docenić. ku święto. Natomiast by osiągnąć ten człowieka. który prowadzi do lepszego pozna- do rozpoczęcia w towarzystwie Jezu. kim ja jestem i kim ja jestem wiele. Kocha mnie takim. do świata. który mnie denerwuje. a ujarzmić może ją tylko Bóg. nie wystarczy włożyć samego Boga była w pełni dojrzała. Jest to poznawanie sób. że jego miłość jest niem naszej relacji z Bogiem i nie wszystkiemu wierzy. osoby. ale jest to głębia Sfera ducha jest spokojniejsza. wobec Boga. swojej sytuacji wobec Stwór- Ktoś. moich potrzeb. czyli poznanie władz dości. Jest pozna- prawdą. na której będziemy spotyka. jak również do ogrom swojej nicości. uzmysłowi mi to w jakiś spo. który udaje. sta. to jest Miłość pełna. Znać siebie to nie unosi się gniewem. że jest On Wspa- . już Boga. szego życia duchowego. to jest zapraszam Cię na ścieżkę Miłości. głębiej uświadamia sobie tę prawdę. Jego godności. nie dopuszcza się bezwstydu. że jest dotyczy już sfery psychiki czy władz we wszystkim fałszywa czy też że nie jest rzeczywi. Miłość idealną. częścią. Wola jest nie szuka poklasku. a nie tylko jego słabości Najpierw chodzi o poznanie psy- Ojca w niebie. jego obrazu. Tak. Jest rzeczywista. lecz muszę – wkraczając na ścieżkę Mi- należy na sam początek zaprosić łości – podjąć trud pracy nad sobą. ku spotkaniu z naszym Bo. Augustyn z Hip. ale fakt. głównie wyobraźnia i rozum jako sie- nie zewnętrzny gest. ale wypływa on dlisko myśli. „Miłość cierpliwa jest. który jest Mi. Strefa psychiki. lepiej poznaje Boga. spojrzenia tego. zatem zaakceptować z prostotą. sta. prowadzi do tego. kto czyta te słowa. kto umieszcza te sła. A zatem o jakie poznanie chodzi? lecz nie zniechęcaj się i nie martw się którzy się kochają i należą do siebie. że: też naiwność człowieka. bo głębiej poznaje łością. mojego nie unosi się pychą. Nie wystarczy giem w niebie. umieć rozróżniać i dostrzegać. i błędy. Na początek naszej wędrówki chowują milczenie. swojej małości powiedzieć. W Posynodalnej Adhortacji Apo. nie całością istnienia drugiej wyrazem mojego ducha. Pamięta. Drugi jest nie tyl. życie w domu naszego małżonka. mego powodu nie wymagam. do swojej ro. swojej nicości. niedoskonała. gdyż ten cały mówią dobrze jedno o drugim. wybaczeniem z rozwojem modlitwy człowiek coraz i bardzo dojrzała. że jest osiągalna czeń umiłowanej osoby”. bych drugiej osoby. które prowadzą ku miejscu. jaką jest rają się pokazać dobrą stronę współ. miejscu”. Jego tajemni- i bardzo realna. Ta dojrzała Miłość i potrafi zamilczeć w obliczu ograni. nia właściwego obrazu siebie. naszego życia. ko tym. uniedogodnień „O miłości w rodzinie” ojciec święty i wyzwań. ną światła i cienia. Nie lekceważy wymarzony cel. Jeśli więc wymagam zbyt Bóg. ponieważ nie może ani też nie siebie. wewnętrzną władzą poddaną woli: Miłość nie zazdrości. li wiele przeszkód. a wręcz nieosiągal. Boga. chologiczne. warzyszyć modlitwie.10 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Wędrówka szlakiem Prawdziwej Miłości Witaj Drogi Czytelniku! wiele wysiłku i trudu własnego. Wszystko znosi. Nie jest to jednak jedy. że jest to przepis na albo żeby być na usługach wszystkich jako stworzenia. jest „moją” wolą. nie cieszy się czymś znacznie więcej. nie oznacza. i doczesna. Świę- sa wspólnej wędrówki po ścieżkach pony: „Gdzie Bóg jest na pierwszym ta Teresa z Avila mówi wyraźnie. Umysł jest bości i błędy w szerszym kontekście. bardziej pada w pokorze przed prasza nas sam Bóg. Nie jest to na. na zapas. znanie dzieli na trzy dziedziny: życie wieczne. nych władz człowieka. Wraz ną. ale także i własnej godności. możemy przeczytać. nie możemy jej w pełni kontrolować. dziny. Franciszek tak pisze: „Małżonkowie. Tak. pokłada nadzieję.

19 Środa w Oktawie Wielkiej Nocy cym do poznawania siebie nie może. Kalendarium parafialne Święty ma wielkie zaufanie do Pana mimo poznania swojej nędzy i Jego Kwiecień wielkości. w soboty w godz. 15 Wielka Sobota bowość i wnętrze.00. 20 Czwartek w Oktawie Wielkiej Nocy my pominąć aspektu dotyczącego 21 Piątek w Oktawie Wielkiej Nocy stanięcia w prawdzie przed sobą.00-17. rzyli po drodze fałszywy obraz sie. Dziewicy i Doktora Kościoła towarzyszu drogi. Teresa z Avila Porządek mszy świętych Msze św.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 11 niały.00. Katarzyny Sieneńskiej. 9. Wie.00. 12 Środa Wielkiego Tygodnia 13 Wielki Czwartek – POCZĄTEK ŚWIĘTEGO TRIDUUM Trzecia dziedzina dotyczy naszej MĘKI. 16 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO znać siebie w swojej słabej kondycji.00. Apostoła i Ewangelisty pokrętną. oso. Maria Walter-KOCHEL . 3 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. niestety osiągnięcie celu będzie GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI prowadziło nie drogą prostą. 10 Poniedziałek Wielkiego Tygodnia ka wyposaża: piękna duszy i Bożych 11 Wtorek Wielkiego Tygodnia darów. – ZAKOŃCZENIE ŚWIĘTEGO TRIDUUM by wiedzieć. STANISŁAWA. Bogiem. 9 NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ przyrodzonego. w dni powszednie o godz. nie drżyj 6 Święto Św. niż 30 TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY myślimy. BISKUPA Tu wszystko mija. Druga dziedzina poznania ducho. że Bóg go kocha. Bóg jest bliżej. Biblioteka Parafialna czynna: w poniedziałki i piątki w godz. również i przed 23 DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY. na którą 14 Wielki Piątek Męki Pańskiej wpływają moje złe skłonności. Cierpliwość zwycięża KRÓLOWEJ POLSKI. 7.00 oraz 16. lecz 25 Święto Św. Lecz nie martw się. Jan od Krzy- ża: „W nim żyjemy. Poznaniu temu powinno również towarzyszyć poznawanie swojej godności dziec- ka Bożego i ukochania przez Boga. Jak pisał św. PATRONA POLSKI I METROPOLII WARSZAWSKIEJ Dni ziemskich znój. Należy lepiej po. 24 UROCZYSTOŚĆ ŚW. Wielki i Potężny. BISKUPA I MĘCZENNIKA.00 i 18.30. GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI Trwa tylko Bóg.00-10. mój 29 Święto Św. WOJCIECHA. 14 PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 16 UROCZYSTOŚĆ ŚW. ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO duchowej relacji z Bogiem. 12. wtorki. 8. Apostołów Filipa i Jakuba 7 CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY Wśród życia dróg.00-17. 9. 11. 31 Święto Nawiedzenia Maryi Panny Św. ANDRZEJA BOBOLI. Kancelaria Parafialna czynna: w poniedziałki. GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI Nie trwóż się. jak nad tym pracować. 8 UROCZYSTOŚĆ ŚW. 22 Sobota w Oktawie Wielkiej Nocy a co za tym idzie. 14. bie. w jakie Bóg człowie. I MĘCZENNIKA. w niedziele i święta o godz.00.30. Cierpliwość przetrwa KAPŁANA I MĘCZENNIKA. Jeżeli w tej wędrówce ku czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO świętości będziemy udawali i two. 21 SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY Kto Boga posiadł 28 SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCY Ma szczęścia zdrój: – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO Bóg sam wystarcza. Marka. 9. środy. 2 PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU wego to poznanie bogactwa nad.30 i 18. 17 Poniedziałek w Oktawie Wielkiej Nocy 18 Wtorek w Oktawie Wielkiej Nocy We właściwym procesie prowadzą.00-10.00. piątki w godz. poruszamy się Maj i jesteśmy”.

i Austrię. jak należy zwyciężać. gdyby Polacy dostali zgo. Do waż. -austriackie. nie. skich. Li- sem w Dzienniku Ustaw z 1927 roku) czyły się zasługi. „Magazynu Parafial. ponosząc znaczne straty. ście widoczne są również refleksje na wysłane na San Domingo (Haiti) do łoby się tak. ciężyła korpus wojsk Neapolu (5000 Niegdyś potężne państwo zosta. wojsk francuskich. Dyrektoriat odrzucił ją. na terenie Włoch. zdobył w czasie potopu szwedzkiego. bolem trwania narodu. temat przyszłości Legionów. ogarnięta duchem wywalczenie niepodległości. który sławę i uznanie Kniaziewicza pomogła rozgromić stawiali rządzącemu wówczas Dy. Generał Jan Henryk Dąbrowski –autor Maja Wolff minie dwieście dwudziesta rocznica jego browski miał do dyspozycji 6–7 tysię- powstania. pełna optymizmu i pa. zef Wybicki – prawnik. oraz o Tadeuszu tym z Austrią i Rosją w 1801 roku zo- zującą przyjmowania cudzoziemców Kościuszce. kiej). Wojsko dziesiątkowały przede włoskiej do Polski”.bitwę po Hohenlinden 3 XII 1800 tyk. gów wewnętrznych”. poli. Pieśń Wybickiego stała się sym- rał Jan Henryk Dąbrowski podpisał Legioniści bili się dzielnie. Po jej oswobodzeniu w wy. pisarz. nami Polskimi Republiki Lombardz- wym. Tam to przed. uczestnik konfederacji barskiej. w latach 1801–1803 Legiony zostały stosunków z naszymi zaborcami (sta. dy. potem osłaniali odwrót z jej czołowych przywódców był Jó. na koniec zdradą Francu- emigrację. nów. że uda się je poprowadzić „z ziemi go. zdecydowano. ju. Wybickiego. Prusy Legionów Polskich we Włoszech”. stawiciele polskiego obozu poli. przejdziem otrzymując pełne prawa obywatelskie mię francuską walczącą z Austrią Wartę”) i przyczynią się do odrodze. rektoriatowi koncepcję utworzenia prowadząc wojnę partyzancką z woj- polskich oddziałów przy boku armii skami Karola Gustawa. zaś na naramiennikach widnia- zurka Dąbrowskiego” (zgodnie z zapi. Opisano w nim flagę oraz herb. Legia Naddunajska generała insurekcji kościuszkowskiej). przed. skich („Przejdziem Wisłę. generała Karola Kniaziewicza zwy- Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W lipcu wspomnianego roku . Dalej mowa o hetmanie .12 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Z ziemi włoskiej do Polski W numerze 2. ło unicestwione przez Rosję. powstrzymali jednak wojska rosyjsko- tycznego zwanego Agencją (jednym nerale Dąbrowskim. uczestniku insurekcji kościusz. roku. że 26 lutego przypadła dzie. informacji dotyczących hymnu – tym Obowiązywać miały polskie komen- bardziej. licząc na wsparcie Euro. Śpiewano ją z władzami Republiki Lombardzkiej niejszych bitew z ich udziałem należy w Księstwie Warszawskim. sztandarów stworzył „Pieśń ludzi). ponieważ wydali ich stronie au- py Zachodniej w odbudowaniu kra. stratami. symbolami walki o wolność kiedyś Suworowa. twórcy Legio. a konkretnie do wszystkim choroby tropikalne i nie- Jednak. prowadząca wojny odwołania do kilku postaci będących cuzów walczyli z armią Aleksandra z naszymi zaborcami. W tek. Stąd też 1799 roku – legioniści u boku Fran- rewolucyjnym. orłów. kowskiej. W styczniu 1797 nia ojczyzny. dającym przykład. striackiej. Centrum tworzenia Legionów Przyszedł zatem czas na przypomnienie stała się miejscowość Reggio Emilia.bitwę nad rzeką Trebbią 17-19 VI wszystkim Francja. Wielu mieszkańców ziem zawierającą żołnierskie wyznanie zakończoną dla legionistów dużymi polskich i litewskich udało się na wiary: „Jeszcze Polska nie umarła”. Liczono. i wówczas.obronę Mantui IV-VII 1799 roku. o Napole.bitwę pod Magnano 1 XII 1798 do Reggio dotarł Wybicki i między 16 roku. oddziałów na terenie tego państewka nego” z 2016 roku znalazł się artykuł (oficjalnie nazywane zostały Legio- poświęcony polskim symbolom narodo. Galicji. przywódcy insurekcji ko. jak nazywano zów. wyrażała silną wiarę w . doświadczo. mundury krojem zbliżone do pol- więćdziesiąta rocznica uznania „Ma. Pieśń „ojczulka”. kiedy to brygada (300 ludzi) Rok 1795 przyniósł trzeci rozbiór a 19 lipca. Francja dzięki pokojom zawar- mając na uwadze konstytucję zaka. mającym na nowo po. onie Bonaparte. generała Napoleona Bonaparte ar. nierzy – część osiedliła się na miejscu. który pod wpływem wzru. ustępliwi mieszkańcy wyspy. ły słowa: Ludzie wolni są braćmi. ściuszkowskiej. cy ludzi. jako jedyna grupa białej ludności. zaś w lipcu stanowa. a nie przynależność za polski hymn państwowy. W refrenie słyszymy o ge. stłumienia powstania antyfrancuskie- dę na realizację swojego planu). roku reprezentujący Agencję gene. nym dowódcy. żeby sprawy polskiej cał. bowiązała się nie wspierać ich „wro- w szeregi wojska Republiki Francji. niku powstania żołnierze legionowi ropy powróciło zaledwie kilkuset żoł- że Polacy wesprą dowodzoną przez wkroczyliby do centralnych ziem pol. Stefanie Czarnieckim. Niestety nic nie może trwać wiecz- francuskiej. z jej sło- umowę dotyczącą powstania polskich zaliczyć: wami na ustach szli do boju Polacy . Z tego powodu jak też chcąc uniknąć pogorszenia prowadzić Polaków do walki. Celem wyjazdów stała się przede triotyzmu. szenia na widok polskich mundurów. wojska austriackie. Do Eu- kowicie nie zamykać. Po paru miesiącach Dą. .

.. Była wzorem dla dzie. Marsz.. ją hymnem państwowym. Marsz. Prowadź na bój krwawy. Piłsudskiego.. po szwedzkim rozbiorze. Z jego mamy Racławickie Kosy.. Bóg pozwoli” Najwyższego Królestwa Polskiego.. Dąbrowski. Marsz. więtnastowiecznych hymnów m. Słowacji. nej przez niego „Pieśni Legionów Polskich…” chyba go przerosła. Przejdziem Wisłę. Ma. Moskal nie osiędzie. Jesteśmy jedynym państwem na świecie posiadającym tego typu placówkę. Dąbrowski. Na to wszystkich jedne głosy: parł się Napoleona. s Szablą odbierzemy. Chorwacji. marsz. Tryumf naszej sprawy.. złączem się z narodem. jak zwyciężać mamy.. zablą odbijemy. Piłsudski. gdy jąwszy pałasza.. marsz. wracał się przez morze Józef Wybicki Dał nam przykład Bonaparte. A Wybicki? Popularność stworzo. Ostatecznie rolę utworu określi. dla ojczyzny ratowania – obraz ze strony Zespołu Szkół w Parkowie Jak zwyciężać mamy. Jak Czarniecki do Poznania Będziem Polakami. podczas każdego jej śpiewania. za kolaborację wówczas. w bitwie o Olszynkę Grochowską w roku 1831. marsz. Dąbrowski. i ojczyzna nasza. Słuchaj jeno. biją w tarabany”. kiedy tworzyły się Legiony Marsz.in. Serbii. marsz. by w roku kolejnym ogłosić Biją w tarabany. hasłem wszystkich zgoda będzie Pod Twoim przewodem. Marsz. marsz. Marsz.. Marsz.. Dąbrowski. marsz. Dąbrowski. marsz. tytuł senatora i wojewody. Marsz. marsz. Jeszcze Polska nie umarła. Potępiany Marsz. ły władze państwowe po przewro- cie majowym z roku 1926.. pono nasi słuchaj jeno. rąk przyjął funkcję prezesa Sądu Kościuszkę. pono nasi skiego”. Wy. przejdziem Wartę. PIOTR RADKIEWICZ DANIEL WOLBORSKI . Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski. miejscu urodzenia Jó- zefa Wybickiego. będziem Polakami nie zginęła” oddała jej hołd. do Polski z ziemi włoski Za twoim przewodem za Twoim przewodem Złączym się z narodem. Kiedy my żyjemy.. W 1914 roku. marsz.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 13 Aktualna treść Tekst według pisowni rękopisu Wybickiego Jeszcze Polska nie zginęła. marsz. Przejawem tego niech będzie Muzeum Hymnu Narodowego.. kiedy my żyjemy. Marsz. Mówi zapłakany mówi zapłakany: jący tekst pieśni „Mazurek Dąbrow. dziś czczo- ny jest jako twórca najważniejszego utworu w naszym kraju. pisząc Dla ojczyzny ratowania dał nam przykład Bonaparte o duchu Legionów powracającym Wrócim się przez morze. marsz. Marsz. Dąbrowski. przerobiono ją na po- trzeby tego wydarzenia: Niemiec. Co nam obca przemoc wzięła. Dąbrowski. Dąbrowski. Dąbrowski. otwarte w 1978 roku w Będominie. Jak Czarniecki do Poznania Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę ria Konopnicka w wierszu „Jeszcze Po szwedzkim zaborze.. Wtedy to Już tam ojciec do swej Basi Już tam ojciec do swej Basi wprowadzono w szkołach obowiązu. Co nam obca moc wydarła. przechodząc na „Dosyć tej niewoli służbę do cara Aleksandra I..

ZWYCIĘSTWEM ŚMIERCI. i wiarą. Chrystus. tych. ści – tak jak powiedział Pan Jezus bardzo trudnym świecie”. tak świat świętych męczenników i świę. nowią jedno – tak jak modlił się o to. Wszystkie. nie tylko dzień dzisiejszy. o kościołach – tych giem. Spisałam na kartce. WSZYSTKICH ZJEDNOCZO- w Trójcy Świętej. Pragnę. prosił Boga. ale prze. ność mimo ułomności. Są w tym spi. Jest nie. chrzestni i jego żona . które zaistniały KOŚCIÓŁ – MISTYCZNE CIA. NYCH W JEGO BOŻYM – NA- z ludzi i z cegieł. by ten zachwyt mnie Z KOMOROWA! prapoczątek i początek Jezusowego nie opuszczał. szawskim Kamionku. jest świat świętego nę. ale każdy Wszyscy. Kościoła w Ziemi Świętej. Choćby u mnie zbudziło tyle myśli wszystkie prowadziły i prowadzą pra. ale buduję i pragnę jego jedno- chciałam dodać: „w dzisiejszym. NIE PANA JEZUSA BĘDZIE Dobrze. Apostoła Piotra. które w nas Anin. ALDONA i ukochany przeze mnie Prymas Ty. Już Pawła i Piotrów naszych czasów. ŁO CHRYSTUSA – nadprzyrodzona począwszy od tej pierwszej w mym łaska będąca dla ludzi stworzonych życiu kaplicy Matki Boskiej na war. Zachwyca mnie w Kościele ta jed. wszystkie stanowiły i sta. PIEKŁA I SZATANA DLA NAS i tyle wspomnień o Kościele – Bogu cę utrzymania w nas tej jedności z Bo. w moim życiu. społeczność świętych – nieudol- daje sobie chyba każdy człowiek. że padło takie pytanie. cież od początku istnienia Kościoła świecie i rozmodleni w nich wierni. 19 marca 2017 Proboszcz z Anina Ks. SZYM – KOŚCIELE. jest Rzym Buduję mój kościół – Bożą Rodzi- Pytanie „po co nam Kościół?” za.14 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 W Ogrodzie wspomnień (51) KOCHANI PRZYJACIELE siąclecia. na obraz i podobieństwo Boga i łaską. NIECH ZMARTWYCHWSTA- czas nie był dla niego łatwy. Jest istnieją. i jakże liczni kapłani. i ogromnym trudem. z Chrystusem i w Chrystusie. sie i Namiestnicy Jezusa Chrystusa. Piotr Pieniążek i (siedzą od prawej) mój ojciec. Swego Ojca. Są kościoły i kaplice u nas i na w Swojej modlitwie: przez Chrystusa.

i ten stary. – I zaczęli z mateńką modlić odprawioną przez księdza probosz- kaplicę Matki Bożej (przystąpiłam się na stopniach kościoła. to. cem. Otaczały go cudne. z trzema kokardami. drew. po. To on uratował od kąpieli na obrazach w albumach mateńki. wtedy kościele na placu Szembeka. dziła się w wielką przyjaźń. kocha cały Homera 1. Mateńka poznała ciocię i wujka ochrzczona. spod których wyglądała moc. Nic czyłam wtedy wielokrotnie w mszach a nic to mnie nie uspokoiło. którego jestem para. Kamionku. że. choć zdecydowanie bardziej i daleki nasz kuzyn. nie do mnie i siła. ka niedalekiego Gocławka. i w naszym parafialnym łam. pły- babuni. pacjentami. przedszkola. też na Kościół w Komorowie zobaczy. w tej roli. ze wzruszeniem i dziś. cza Piotra Pieniążka za duszę mego w niej do pierwszej Komunii Świętej Modliłam się bez uśmiechu. przepięknie. ze zburzonego domu jej mego ojca chrzestnego – wujka Ma. i znajduje się w sali na plebanii. szkoły. gdzie był już ochrzczona. Musia. Komorów. z tak wielu nauk i rozmów jostwa. Stały dością. mojej serdecznej pamięci. radość. SPOTKANIA nie. mała Aldonka. glądała na nas z ołtarza anińskiego łam zostawić świeżo budowany ko. i utęsknieniem na powrót To on zarażał wszystkich swoją rado- ska – zawieszona w głównym ołtarzu. wychodząc kolorowych przyjęciach w ich domu. Był bielszy od ich pni i taki wiedzieli o tym. obrazu. szkola i szkoły Sióstr Szarytek na Matki Boskiej Zwycięskiej. jak stare. tak jak po mnie z Anina i odwoził mnie do z pamiątkowego medalika po ta. a po gle ksiądz Józef – proboszcz i nasz nich w najcudniejszych. Wiedziałam od mateńki. Było ich bar. a później i w Aninie. a promienie słoneczne ściół pod wezwaniem Świętego Wa. lecz najbardziej tę sióstr szarytek na Kamionku. rejestr zbrodni wojennych. i aniński – drewniany. Tylko „Ojcze nasz” pomo. Do wu. Uczestni. tak Pana Boga kochałam całym z moim ojcem chrzestnym Maria. na wszystko solenizantów. jedną. bo żegnałam kochaną w mojej szkole mory. potem w Komorowie. i te spotkania. te za dawno zmarłych i z upaństwowioną prywatną szkołą spode łba. z mymi katechetkami i kapłanami. i dziś. gdzie lata po zakończeniu wojny. który nosiłam na sercu. podobna do tej rodziców były bardzo częste. że Pan Bóg jest wszędzie. anińskiego kościoła wpi. i w szarytkowskiej ka- ale dla małej Aldonki rozstanie przedszkolanka i uczennica przed.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 15 tusiu. dziecięcym ser. gdyż czekaliśmy z wiarą w czas jej chrztu – to cała opowieść. lonego obrazka wyniesionego z Po- z wieżyczką biegnącą pod niebo ra. do ich gościnnego domu ist. przez rok uczestniczyłam w lekcjach Opowiem co nieco o moim koście. przyjeżdżała na rodzinne Kamionku. bo pokochałam tak zawsze. Myślę o nich my całą świątynię przed niedzielą. Wszyscy moja babcia Mania – sprawował się dzo dużo. ko z wody. a nie tak patrzyć na rozmodlone. piękny przy i kościół. Po. mateńkę. czysta biel. W tym kościele zostałam nareszcie koło niego jakieś niewielkie ruszto. w chrzcielnicy małą Aldonkę pod- Zajrzałyśmy do środka: Matka Bo. mieszkan. Ich znajomość przero. spokój. ta modlitwa. że przyszywany wu. i do tego bardzo smutną. KOMOROWSKI KOŚCIÓŁ – z dolnych pomieszczeń kościoła: Przez długie lata wspominano u nas. radosne. na pewno to ona. Była bardzo. Tak jak riana. powinna try. chrzestnym i wspaniale – jak mówiła biało-zielone brzozy. jego szkołę nam list z Monachium. Wtedy modlono się za mego tatę świat. mego taty z niemieckiej niewoli. pomysłami i umiłowaniem ży- patrzyła na nas spod spuszczonych Odwiedziny wujka w domu moich cia. plicy na Kamionku. o zgrozo państwowej. zostawić musiałam kościoły: ten na mogła. Wujek Marian z Ani- wania. i w kościele z tym. Tę straszną wieść o tym przyniósł placu Szembeka. że żyje. świętych w anińskim kościele. niejszymi zgłoskami w pamiętniku rodziców na Bednarskiej. w którym byłam na zawsze Komorów. który pozostał w Aninie Boże. Wspomnienie pierwszego. le w Aninie. Pamiętam te na rozstaniem i z kochanym dom. i te msze. dawne kaplice i kościoły jek zostanie moim chrzestnym oj. wpadały przez świetlik-okienko cława na Gocławku. na świat. tuż po zakończeniu wojny. członków rodziny. bo w intencji kiem moich rodziców na Gocławku. Dziś porządkuje. ksiądz Wacław piękna i kolorowa niż ta z nadpa- Karłowicz. czas mego dzieciństwa. od przepięknym wtedy Aninem. razem i wtedy do małej dziewczynki. sosnowym. choć drewniany kościół jest ogromnie gorącym. co kocha i zna było katastrofą. Na razie ochrzczona byłam tyl. i przywoził z niego do . już tylko wspomnieniem z tego to cem – tak jak i Jego znane mi Domy wefą i bardzo zielonym. Byli jej na został naturalnie moim ojcem na. na Gocławku. tylko „Zdrowaś” przegoni złe hu. TEN Z PIERWSZEGO Z NIM – U nas w kościele jest tak pięk. i nasze przyjazdy do Anina. tak niedaleki domu sane jest nierozerwalnie najcud. gdy na. wstania Warszawskiego przez moją zem z sosnami. fianką od 1981 roku. cztery klasztorze sióstr Felicjanek. Po. jego żoną Geno. nego w obozie Mauthausen-Gusen. kościoła. a kościół jest moim domem. nianego. Była taka z takim zapałem jego budowniczy NASZ – KOŚCIÓŁ W ANINIE sama. To on bardzo często przyjeżdżał powiek. Widzę tamten Zamieszkałam w białym domku Taka dziewczynka z warkoczami. ścią. Matka Boska Królowa Polski spo- religii i uczyłam się w szkole. ale ojca Sergiusza Romaniuka zamęczo- i Sakramentu Bierzmowania). najbardziej sąsiad – powiedział. ska Miłosierdzia – Pani Ostrobram. nem Zbrowskim. idąc zapisać się do nowej. o którym mówił TEN Z LUDZI I CEGIEŁ MÓJ – i rozświetlały wnętrze. uroczystości często i z największą ra. skać radością. niejącego do dziś w Aninie przy ulicy uciszenie i nadzieja. gocławsko-anińsko-kamionkowski w Komorowie ogromnie zmartwio.

z współcześnie malowanym obrazem drodze. panią Barbarę Wołodź- ko-Maziarską. pięknych kościołów. specjalista nym znakiem. z kaplicą pamięci o świętym męczen. To taka DZINA. Tacy jak kiedyś – dobrzy. To sionego do innej parafii. zgromadzenie Boże. w którym na pamiątkę tych biblijnych stawia. Ciało Mistyczne – Budowę nowego rozpoczęto do. wierni powoła- mięci i na kilku zaledwie zdjęciach. o tak pierwszego. Pa. Życia – Jezus Chrystus. wezwaniem Matki Bożej Królowej ŁA to my – ludzie. tak współczesny. z tych najważniejszych na ludzkiej warzyszącą temu naszemu wymarzo. sany w sosnowy Anin … I zdobył. – dają. drewniany. istniejący już tylko w pa. ten stary. na mojej drodze – jak tam- nemu przedsięwzięciu. dro- nice Okulistycznej w Szpitalu Bie. my za nią. ści cywilnej w dniu 27 grudnia 1939 Od tylu lat codziennie Pan Jezus – zobaczyłam wielki. to nasi Kapłani: skiego. są gwarantem tej jedności – i my. tak różny od wielu jakże memu Bogu. tarz to Krzew Gorejący – Drzewo jak Droga – piękna i niełatwa. niku Maksymilianie Marii Kolbe. i zastępcy Chrystu- …a kościół w Aninie. tyle do dziś upłynęło lat anińskiej ziemi dla Aldonki – stad W Aninie zamieszkaliśmy dopiero naszego razem z anińskim kościołem Anin jest dziś moim po Gocławku w 1981 roku i staliśmy się od razu – tym z ludzi i tym z cegieł. 1981 roku. To oni. dem. Oł. ga życia. Nie byłam też obecna na pożegnaniu naszej rodziny. i Komorowie kolejnym darowanym parafianami nowego kościoła po MISTYCZNE CIAŁO KOŚCIO- mi ogrodem – skrawkiem tego raj. które zdążyłam niu. był mi tak bliski. przez Niemców na tutejszej ludno. U ich stóp od prawej strony siedzą moja ciocia Gienia Zbrowska i ukochany mój ojciec chrzestny Marian Zbrow- ski. Historycz. staje w chwili Przeistoczenia wśród nas – PRAWDA. ta. przyjaciel teńka czuła się wspaniale i zapomi. poznać.16 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 domu swoim wspaniałym samocho. na Drewniany pierwszy kościól w Aninie pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski świecie. wymagają i wszystkie budują. Ten słudzy i sternicy. wpi. Nasi czterej Matki Boskiej Częstochowskiej. Komorowie. wujek Marian. Pewnej nie. który frontowej ściany kościoła – mówił zależnie od tego. tak inny od sa. a mąż mój Jerzy. moją mamę na kupno kawalątka wujka Mariana. wszyscy ludzie. arkadami. wielki. ja pracowałam w Kli. koło niego jacyś młodzi ludzie. czas II wojny światowej. ŁA- SKA I NIEPOJĘTE… Pierwsze zdjęcie jakże piękne – to nasz pierwszy. laryngolog. co dzieje się w nas. jest wielki krzyż oderwany od nasz Król. symbolem upamięt. Pamiętam ogrom. prałat Wiesław Kalisiak. Mistrz i Zbawiciel – nie- kościół w miejscu dawnego. w Betlejem. dawnego. przenie. bazylika z podcieniami. my – parafianie. scy zaproszeni do mego chrzestnego. – Nasz Dom Boży to wielki namiot to RODZINA – LUD KAPŁAŃSKI kładnie w tym samym roku. Tęskniłam za tym starym. namówił ciosem dla mnie była nagła śmierć Od tego pierwszego w Aninie. zdobywał powoli moje serce. ny smutek. dokonaną twychwstania. wreszcie on. podczas której byliśmy wszy. Kolejnym tym starym kościołem. ser- deczni i ciepło uśmiechnięci. Nasz kościół jest jak góra. Polsce. Góra Tabor – i jest synowie rośli. kiedy wyznałam mu nała o smutku. i LUD KRÓLEWSKI – BOŻA RO- zaczęliśmy i my stawiać nasz domu nych przez lud wybrany. CUD. wiodąca ku Wielkiej Niedzieli Zmar- budował naszą przystań. o ciężkiej pracy. a kościół w Aninie… Polski. Aldona Kraus . Na tle domu stoją ksiądz proboszcz Piotr Pieniążek. nowoczesny. jedna miętam ogromny trud i radość to. droga do Cudu Narodzenia lańskim. w Aninie. nowo wzniesiony roku. Ze wzruszeniem patrzę na zdjęcie 2 zamieszczone w książce O starym Aninie inaczej przez jej autorkę. Męki na Golgocie i Ta. nowy. że tamtego już nie ma. leczył ludzi i pracowicie niającym zbrodnię wawerską pod. rozbudo- wany z kaplicy aniński kościół. tak ważna. podczas kolędy swą tęsknotę za tam- trudnej powojennej codzienności. drewnianego. Bogu dziękujemy i dziękuj- na placu przy ulicy Niemodlińskiej. aniniankę. Mieszkaliśmy wtedy w Ursusie. Ich posługa ludziom to służba sa- drewniany. To w jego domu w Aninie ma. i ten nowy. Takich obraz noszę w sercu – zawsze. ks. Wszystkie są twórcze dzieli. nam o tym proboszcz na Aninie.

bez ich energii. zwykłą dziewczynę z Komorowa. który co kwadrans wyśpie. Ratuje wa Łozińskiego. a stół jego sercem. teracki. wa Miłosza. dar od ry bez murów”. Lidia opracowała jej wojenny którym toczy się nasze codzienne. „zmartwychwstaje” w nowej roli. tkania. Życie z pasją Wieloelementowe „Wieczory w Wie- le z obrusem marzyliśmy z mężem czerniku”. Majkę Krassowską. kominek. a po pewnym czasie znowu zaskaku- je czyś nowym. „że już star- czy. zdradzały ogromny talent li- Pana Boga. ale co in. wodów. kultury. ców. że nasz dom stanie w Komoro. – O takim domu rodzinnym i sto. domy i ludzi od zapomnienia. redaktorskimi i wiedzą reżyserską. dniem. które pisała w wieku 14 spełnienie naszych marzeń. Odkrywa nas samych dla waną „Zwierzenia”. bo wpraw. ar. pasji. Na ścianach obrazy w złotych rzeź. Przyłożyli rękę do powstania Lidia. a w Komo- fotele. Lidia jest jak soczewka. Lidia i Andrzej – Mądrość i Tem- Lidia Kulczyńska – Pilich w wymarzonym domu pełnym rodzinnych pamiątek perament (że zacytuję ks. sobą wiele lat telewizyjnego dziennikar- bionych ramach. Że zamieszkamy w nim wszyscy. Stworzyli „Dom kultu. dzielić która skupia – łączy ludzi różnych za. rozmowy. Kulturalnego Komorowa. różnych pasji. Na spektakle reżysero- wane i pisane przez Lidię przychodzą i przyjeżdżają do Komorowa ludzie nie tylko z naszej gminy. – Bo nawet nie kuchnia. inspirujesz. która w części oddaje to. stowarzy- przykryty jest białym obrusem. wydobywając na światło Warszawskim.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 17 W domu Lidii i Andrzeja Pilichów Coś pięknego dla ludzi W domu Lidii i Andrzeja Pilichów jest przeprowadzenie rozmowy do druku czuję się jak w dawnym polskim dwor. Lidia bez wytchnienia i 15 lat. śmy. który podobnie jak tremę przed naszą rozmową. bez tempe. być może zostałaby wie. a całkiem czym innym jego skarby. przy „spisuje czyny i rozmowy” – że posłu. malarzy. dów politycznych. co czują uczestnicy owych działań. nie- spełni. rowie jest niemal Człowiekiem Instytu- wuje melodie. osób co oni. że ma talent i za ku. rozmawiać. przed laty. tystów: aktorów. który kiedyś. Szlifuje Maja Krassowska zginął w Powstaniu dzie znamy się dość dobrze. wystawy. z kimś. pisząca te słowa: . co w nim najlepsze. że przestaliśmy wie. Gdyby przeżyła. stylowe stwa. wybitną pisarką. czące już 8 lat Towarzystwo Przyjaciół za domem. a Lidia to. mimo że to powszedni. Nikt tak nie potrafił zjed. Komorów. to. Jej dzienniki z lat z moją mamą i dziećmi. a już nigdy nie przypuszczali. Nieustannie tworzysz. kard. Uratowała też siebie i dla wspólnych działań. Lidio. muzyków. różnych poglą. i czasopismo zatytułowane „Miejsce”. powołujesz do życia fundacje. że więcej nie będzie”. że mam zawsze mają jakiś ważny cel. Razem z Andrze. spo- przez całe lata. co na stole – dodaje – ale bycie ze noczyć do wspólnego działania tylu do powstania Grupy Parkinsonow- sobą razem przy stole jest dla nas naj. nie Andrzeja. Marzy. nego znajomość. że kończy. Miasto Ogród Komorów – Komoro- mojej mamie zabrała wojna – mówi ramentu Lidii i mądrej łagodności wianie. Uratowali od zapomnienia jedną liśmy tak długo. profesorów mieszkających także tu. Odkrywa dla nas nieustannie coś no- wego i ciągle zarzeka się. I duży dębowy stół. od pierwszego dnia Trudno sobie dziś wyobrazić ko. osobistości świata nauki. zegar. cją. Założyli li- założenia naszej rodziny. „Muzy pod klonem”. Wydają książki o Komorowie ważniejsze. Lidia: dziennikarskimi. Tęskniłam morowskie życie bez Lidii i Andrze. marcowy dzień. szenia. nagrody i odznaczenia. w tym tak- że ja. o kim wiem. śmiać się. Stefa- na Wyszyńskiego) – dzielą się swoimi rozlicznymi talentami: Andrzej – pla- stycznym. które od zapomnienia muzykę Władysła- – Przyznam Ci się. Żeby się spotykać. że ta tęsknota kiedykolwiek się jem odkryli dla nas wiele ciekawych szawskiego. pamiętnik i wydała książkę zatytuło- wspólne życie. żę się fragmentem z wiersza Czesła. ja. z pierwszych ofiar powstania war- rzyć. Ten dom to między nami. Przy oka- zji przytoczę recenzję rzeszowskie- go dziennikarza Jakuba Lisieckiego. który. 1942–1944.

tego. spontaniczne. Zaczęłam od Pegaza. jak się zaczęło owo odkrywanie? – Jednak sobie poradziłaś! 9:00 mnie nie ma. Gratuluję Parafii jej Pa- rafian i Księdzu Proboszczowi takiej nych słów zacząć naszą pogawędkę: pan prezes Maciej Szczepański.6 FM) Poranka Wnet. pracę – Pozwól. „Spowiedź nie w porę. że są aspołeczne. czy kartofle od poniedziałku do piątku. cja Społeczna i Młodzieżowa. Krótka piłka: „Płomień Pana Przedwiecznego”. A jeśli nie ja to kto”. to „medium”. za „bożą walutę” pracowało około stu osób. zacznę od banalnego py. który dziś rano usłyszałam dyny dowód/Że ja to ja czyli ON/ Romana Taborskiego z teatru. – nawet redakcja „Przyjaciółki”! Cóż. trafiłam. Komorowa dobry początek tak na. Musiałem pokonać (w obie strony) prawie 600 km i tego nie ża- łuję. gdzie je. że nie je. Dlatego. musiałam sobie jakoś poradzić. wiele lat (40) pracowałam w Telewizji kie zamknęły przede mną swoje drzwi zgodnie z intencją Poety lub coś po. Ludzie o różnych profesjach robili zaskaku- jąco różne czynności. „W magazynie rachunków sumie. gdy „wiatry” pamiętam. póź. . Opo- komórki i do uszu – no i do godziny wiedz. o 7:00 rano. chlewów i kurników… To był idea? horyzontu/Wytrawia grzech po grze.18 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 „Żeby w nim uczestniczyć (w „Wie- czorze w Wieczerniku”). Na próbie i w czasie oglądania misterium prze- cierałem oczy ze zdumienia. Tak ot. Przez szedł jakiś „smród” i niestety wszyst- z taśmy. wiać z twórcami. Pomyślałam z przerażeniem: fali 102. jak wielu innych. zna- mogłam oprzeć się pokusie. byt/Bo wszystkim On przecież/Gdzie powrocie z urlopu macierzyńskiego [J. Budzę się naszymi oczami… przed – waham się. /W okiennym zaułku/Na skrzydłach ukochane kapelusze zostawiać na tyl- tania: po co to wszystko? Czy to tylko martwego motyla/Świt pijany złożył nym siedzeniu telewizyjnego robura działanie dla działania. zobaczyłem prawdziwe. Dzień ten jak zwykle zaczę. tylko jedna. że mimo skończonej na spotkaniu… Ale bardzo poruszył przywieją mnie na jakieś miejsce na Studium Dziennikarskim specjali- mnie i na dłuższą chwilę zatrzymał dłużej. MP nr 45 z 23 V 2004 r. Odkryć Komorów. losu nieznanego stawia opór/Róży „Rolna albo fora ze dwora”. wyrzucić z stem cząstką tej kompanii.] Wiatrów nie ma/Spokój wyblakł jak zamiast biegać na premiery. by wła. Wszystkich ta praca bawiła. Wszystkich cieszył do- Andrzej Pilich w swojej pracowni bry koniec. o których mówi się. Szczerze żałuję. chcia- TRZODY. musiałam swoje – Lidio. w naszej Firmie zaczął „królować” tat przecież był ten sam) swoją niszę. postawić go przed nej. o które nikt by ich nie podejrzewał. – Zawsze lubię wiedzieć. Cofa starą taśmę telerekordingu/Je. że spodziewałam się dziecka. Lisiecki. rozma- stary plakat/Na ścianie oczekiwania. zaglądać do A może przyświeca Ci jakaś szczególna Znośna ciężkość Słońca/Zbliża ściek obór. Aby mógł powstać ten naprawdę profe- sjonalny spektakl. że odpowiem Ci wier. ale nie niej była Kronika Kulturalna. Studium Dziennikarskim z historii łam od dwugodzinnego słuchania (na prasy. Kiedy leźć w obcej mi tematyce (bo warsz- śnie od odczytania Ci tych niebanal. Redak. przeżyłam depresję i cho. Nie doszło do tego tylko dla- lejnych równie udanych „Wieczorów prywatnego Boga/Patrzę w Jego nie. szem. wych i szukać tam pracy. bo słucham. Dziś – przyznaję! – robiłam to niezbyt uważ. We. Jeśli podzieliłam tekst nie. Życzę ko. Robię – Tak to bardzo pasuje do Ciebie… „co ja pocznę w tej nieszczęsnej Rol- to (jeśli mogę) każdego dnia od 7 lat. – Tak. Tak było. po pewnym czasie… Jednak nie. który Autor osobiście rafialnego”. Wtedy telewizja była nowskiego pt. magisterską pisała u prof. szczególnie wtedy. Po w Wieczerniku”. autentycz- ne zaangażowanie w działanie i to nie jednej. nia/Kreślę na nowo obraz/Mojego roboty. ale wielu osób. no mnie. ale za mną szłam więc do internetu i spisałam go robę nowotworową. W miejsce recenzji. która chu/Rozgrzesza nocne poruszenia/ skończyła polonistykę na UW. przyjecha- łem do Komorowa tylko na jeden dzień. Jednak zanim do niego częłam chodzić po redakcjach praso- odczytał na zakończenie audycji. szok dla dziewczyny z miasta. Wsadzam słuchawki do ale tylko troszkę – przed światem. dr. bo w czasach. myliłam – z góry przepraszam. w Andres nowej kreacji/Wciskam bez „konsultacji” przydzielono mnie czyli jeszcze o Misterium Krzyża bieg uspokojenia/Skrzynia biegów do Redakcji Rolnej. prawdę zaczął się od „Magazynu Pa. Polskiej. ta państwowa. a na w radio. że myślałam o naszym stem. więc za- czyli klatka”. Ale w odkrywaniu dla siebie zacji telewizyjnej chciałam porzucić moją uwagę wiersz Tomasza Wybra. hab. czy coś więcej? pocałunek/Nie ostatni i nie pierwszy/ i ruszyć z kamerą w pole. się sieje czy sadzi”. jak nawet nie wiem.

widowiska. ale wręcz w jej środku. Na dodatek okazało się. Cykl zatytułowałam ale wszystkie światła w mojej rzeczy- – To. – Przez trzy dni z rozdziawioną buzią słuchałam tego. Powiem więcej: nie – Dlaczego? Czy coś się wydarzyło? mu. Owszem. Później. łamanie. repor. postanowiłam stać się było mi zwyczajnie wstyd. szącym programowi „Dom otwarty” o czym gadać… dziennikarka niszowej redakcji rol. bo pan Stanisław w ogóle nie rozma- wiał z dziennikarzami… [Lidia zatrzymuje się z wahaniem. trzebowałam wypowiedzi kogoś. a kiedy zebrałam wistości. że moje działanie było skaza- inni ryzykowali. mówił ten niewątpliwie wielki Polak – Konserwatywne stowarzyszenie? Tak poznałam wielu ciekawych ludzi.. żeby nie miało prawa ujść mi płazem. Wyrzuca. łam sobie to. Moi najbliżsi byli przeraże- szesnastu. – Oooo! Ambitny program. ale dużo wcześniej. konkursem „Nasz człowiek na urzę- nej. dwanaście jestem chora na to paskudne „coś”. Kawał czasu. sądzonego w procesie o nazwie „Klub Domu Otwartego”. matka dzieciom – jak czyłam 61 lat. kiedy za sprawą właśnie bardzo byłam naiwna! Z pozoru doj- lat. – Rok był 2001. o ludziach. a nawet nalegam… się za to zabrałaś? nikt mnie nie poganiał) na opusz- czenie telewizji. zaczęło „Dom otwarty”. gdy wiste. ubieram w pawie piórka. jak uznałam. ne na porażkę. nie ma – W budowanie nowego. Coś we mnie pękło. co stało się później.] – No. Kiedy jednak skoń. mogłam być tak szalona? To oczy- emerytką. Dlatego po swoje. trójkę dzieci. wspaniałych rodzin. „chce dla rodziny. z godziny na godzinę.. Ja. Odcierpiałam się włączyć. że się gło się to w czasie z nadejściem chu- skarżę.] dom. ale już bez stowarzyszenia – Dlaczego? postanowiłam zacząć pracę na rzecz i tych pięknych opowieści filmowych odbudowy klasy średniej. mów dalej. Mierzwy. doprowadziłam Wcześniej Andrzej przeszedł poważ- działacza ruchu ludowego. tyle. 49 Rocznica ślubu 1 X 2016r. Zbie- – Bo mogłoby wyglądać.. którym. dzie”. sekreta. przepraszam. że przerwałam. że się od mojego poznania Stanisława 12 „sprawiedliwych”. Ale było minęło. przedwojennego adwokata. będę miała czas dziach. Rodzina w komplecie. Drastycznie a tego nie lubię… znaję: nie do wykonania w pojedynkę i zmniejszono nam czas antenowy. Usłyszałam Tak pod bokiem Telewizji? zaczęłam o nich robić programy pu. ło się. ale słucham: jak Zdecydowałam się (choć tym razem – Proszę. potem przyszło za- na Łubiance. Nic bardziej złudnego. wykorzystując swoją pozycję.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 19 Zajęłam się historią ruchu ludowego. wydarzy. kto go znał i latem 1981 roku pojechałam do Krakowa z listem polecającym od Marii Maniakównej – także wielkiej postaci ludowców… – Dlaczego z listem polecającym? – Żeby zachciał ze mną rozmawiać. na podróżowanie. czytanie. Przy. bokiem. Przepracowałam tam (z małym patrzyć bardzo sceptycznie. osadzonego mującego wartości konserwatywne zdrowie. Zaczęła się walka o Jego rza Wincentego Witosa.. postanowiłam łam mocno po krzyżu. że stałam z boku. jakiś czas – W co? Po dwóch latach bezrobocia zostałam po pierwszych wolnych wyborach przywrócona na antenę z towarzy- 1989 roku. ale o obranym sposobie działania). owego ruchu zaczęły się przemiany. zgoła po amatorsku. nareszcie odpocznę. ną operację. własny nagle jednego dnia jakby zgasły nie dniach. że w przeciwności do Andrzeja blicystyczne. Naiwnie myślałam: – Daj czas. niech pomyślę… – Zaczęłam robić reportaże o lu. do założenia stowarzyszenia pro. rzała kobieta. Po. którzy coś już osiągnę. i bardzo mądry człowiek. swoją głupotę (nie mówię o postawie. Dosta- Który to był rok? powiedzieć głupio. na wielu ludzi Solidarności zaczęłam – No właśnie i to nie tylko pod taże. mieli pozycję zawodową. filmy. a przede wszystkim minimum tylko światła telewizyjnych kamer. szpitale. Jak wyjątkiem) całkiem szczęśliwe 21 po latach. na się chcieć”. no. dych dni dla redakcji. Lidia i Andrzej Pilichowie z dziećmi i wnukami. jakby jeszcze chciała coś dodać. Robiłam film „Marszałek całego sejmu” o Macieju Rataju. bo [Do rozmowy wracamy po dwóch li. co do mnie .

i teraz. ile o niebanalnym potencjale. najlepiej jak potrafiły. Pogrążałam się w pustce. co robią. Czułam się zużyta i nikomu niepotrzebna. Z dnia na dzień przestały która najpierw spowodowała spore rozumienia Słowa Bożego. cy „Magazyn” nie bardzo znają się na pojechała na rekolekcje ignacjańskie jęła „długofalową krucjatę”. Odkryłam dla siebie wiele tajemnic palenia. Poczułam zniszczenia w zgranej. pomagał w Ćwi. – Stworzona przez wielu z nas pra- niż do tej pory poczucie. a on. Wylałam przed nim wszystkie czeniach. który mnie umacnia” na początku koniecznie musimy kie. Zaczęła dziś. że wchodząc w nowe relacje. istoty bycia się tak. do jezuitów. Nic mnie nie cieszyło – wymarzony dom. przewodnikiem w czasie rekolekcji na końcu powinna być tak wtedy dla że odgrywa on rolę opiniotwórczą był wspaniały ks. o czym bez ustanku łatwiej wydobyć talenty i radość dzie- Chyba jednak nie trafiały do mnie na codziennych 20-minutowych spo. które tworzyły „Ma. Pawła. bym kilka razy dziennie bo i skąd mieli wiedzieć. przebie- mi smakować papierosy. odszedł ode mnie nałóg (do „Magazynu”) trochę jak bomba. tuł. morowa jako bardzo ciekawego miej- co miał ze mną zrobić? Tłumaczył sie życie. 8. w Tym. momencie zdałam sobie sprawę. że „wszystko łam?!). ktoś inny obok mnie pali i tak jest do „Dzieciaki”. Ignacy Loyola „przyszedł” do mnie „Magazyn”. jak ważne wołała: „Boże. traumatyczna. Jak ryba bez wody dusiłam się bez pra- cy. są podpis pod zdjęciem. bez żadnych wcześniejszych po. bym pod. że wszystko pochodzi zówki na wprowadzanie w codzien. kochany Andrzej. i że może wszystko rozumiał. były bardzo zaangażowane działać stworzona przez Ciebie Grupa na jakąś nową. mądry kapłan. więcej: przestało mi przeszkadzać. że pisma. dnia pracy w „Magazynie” wiedzia- przeciw nam” (Rz. pogrążałam się w nieby- cie. Ja.. bo wpadłam do niego moją wiarę. Stan trwał i nie pomagały żadne antydepresanty.20 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 ni. któż rować się zrozumieniem sytuacji i do. bez wytyczonego celu działania. mimo że nie miałam i tak niedługo po tych rekolekcjach i słusznie. w dawaniu zgody na to. ale do zalece. choć piekli- Jego słowa i Ksiądz to dostrzegał. wyjustowanie. w to. Franciszka Longchamps de Bérier o ni to rozmowę. stanowień. Moim brem drugiego człowieka. a dopiero łam. Co ludzi zgromadzonych przez twórcę członkiem Kościoła. Powoli znajdowałam wska. każde dobro. Ale Andrzej. że ci wspaniali ludzie tworzą- miał zrobić? Zaproponował.. tytuł. Co tkaniach mówiłam. Ojciec Krzysztof mnie ważna fachowość. A to. Jednego dnia powiedziałam: „basta” i poprosiłam naszego wikariusza. że jak dziecku. lenia się nimi z innymi. ni spowiedź. Jednak nadal szukałam dla tością samą w sobie. bo godzinami siedziałam przed te- lewizorem. daj mi pracę”. nawet odzyskane zdrowie. człowiek. Dla nia pokornie się zastosowałam. jakbym nigdy nie paliła. gazynem”. fajnej grupie gu liturgii Mszy Świętej. – Długa opowieść. synowa Dorotka i moja Mama nie dali za wygraną. Mariusza Zapolskiego. o czym głośno nie mówiłam. Pracowały pełną parą. No nich były bez znaczenia – znaczenie. Nie znają. Mobilizowali. Andrzej Pilich z Wnukami Zosią i Stasiem oraz młodszym Frankiem i Łucją pracowany ksiądz znalazł dla mnie czas.31–39). Zaczęłam dostrzegać. bo „Jeśli Bóg z nami. W Często. Rapsodyczna! Na drogę wyzwolenia”. podty- – Pojechałaś? łam kwadratowe oczy. z perspektywy św. cujących i współpracujących z „Ma- mogę. Niemal od pierwszego (Flp 4. w zrozumieniu mojego tu też zaczęłam dostrzegać zalety Ko- swoje utrapienia. Za. nieznaną mi ścieżkę.13). silniejsze (dlaczego wtedy o tym zapomnia. abym o. Krzysztof zaproponował. – Ale to Ci nie wystarczało. że- bym coś zaczęła robić. dzieci. co dziś ność przytoczonych wyżej zawołań ludzie. W pewnym i wokół niego gromadzą się ludzie Osuch. który niczemu się nie dziwił. Zdesperowany łam się. bałaganu narobiłam. dla których rodzina jest war- uznaję za złe dla nas. akapit. Dla mnie nieco gując go. dzieci. – Pojechałam. wnuki. Na takiej bazie czasu nabierze innego wymiaru… siebie zajęcia. miał cel dzielenia się sobą pojęcia. inicjał. do Częstochowy. akt strzelisty. Dziś wiem chowie odzyskałam silne. co nie. który ko- chał pracę. Pisząc do „MP” i reda- czyłam pierwszego cudu. ks. tę wspólnotę w dużym stopniu tworzą od Boga. „Oho! – pomyślałam – weszłam gazyn”. Bezwied. sca do życia. Równocześnie on odegrać ważną rolę w tworzeniu . – Przyszedł? Jak to „przyszedł”? zaczęło się powolne „dłutowanie” Pojechałam i po tygodniu doświad. stosując sprawach wydawniczych. kim był św. ks. równocześnie formowałam nie. z innymi. Odpalałam papierosa od papierosa. mojej duszy. W tym czasie we mnie rów- i na czym polega stworzona przez nolegle ze szlifowaniem „Magazynu” Niego metoda Ćwiczeń Duchowych. Zrobi. moje życie duchowe.

Innym razem na nasze zaproszenie twórczo. a jednak na końcu szło. „Wieczory w Wieczerniku” – dokład. przeświadczenie. a po widowisku. litera. – Tak. dla nas przeróbek pieśni Maryjnych ży. Irmiński był człowiekiem od wszyst- szego Proboszcza. Ewę. Ileż wartościo- warzyszących jej obrazach „Jasnogór. wszystko po drodze pozornie się wa- rowa. wspania. ile ci ludzie robili! Leszek że innych twórców do wielotorowe. 11 Listopada 1968 rok. że w oczach Lidii pojawiają się łzy wzru- szenia…] – Byłam „ważną” – tak mi się wtedy wydawało – dziennikarką. Boże. niezależ- ną. wał nad tzw. który opuścił swoją pracownię na ten dzień swego przyjaciela ks. Andrzej nadal był rodzicem na zawołanie.) Andrzej malował na karto. Skupiński stał się naszym wytrawnym go działania. że tów. nie tylko przycią. śpiewaków. wspierał go. (2004 r. skąd Ty i Twój Mąż czerpie. W 1971 roku sprowadziliśmy się do bloków w Pruszkowie. Od tylko wszystko dokumentował. projekcją tylną. Wojtka. że mamy tu kiego. na którym Piotr Ro. wych relacji się zrodziło – tylko my skiej Golgoty” Jerzego Dudy-Gracza. władze gminy i Pruszkowa. Marka. z nami. który dodatkowo zaprosił Piotrka. Prób było sprowokować do odpowiedzi.] dowicz (prywatnie bratanek sławne. – Odpowiedź nie jest prosta. dzięki życzliwości na. Powiem ciut patetycznie: czu- na który przyjechał sam Wielki Po. nasz syn. Lidia i Andrzej Pilichowie.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 21 swoistej elity intelektualnej Komo. Waszej znajomości. Dziś z perspekty. nie wymienię. że dom „do. przyszły jakieś zadanie do wykonania. W tym roku mija podczas spotkania. czyli „Muza pod klonem”. Wszyscy pracowali z sercem i poświę- do Komorowa duże nazwiska świata staliśmy”. że mieszkańcom kultury: muzyków. słowem co kot napłakał. Krzysio Rodak nie gnęłam swoich telewizyjnych kole. jak nale- po instrumenty. – Andrzeju – zwracam się do An- Karoliną. w 1975 roku przyszło na świat drugie nasze dziecko – Ma- teusz. [Na tak postawione pytanie uśmie- jący był „Wieczernik” zatytułowany nie korę drzew. która pracowała łeb w łeb pokusie. Bakszów… Stop i dołączył do nas – nie mogę oprzeć się Zdzisława Peszkowskiego. ale gów. Musimy jeszcze przywołać Lecha. Kościół całej setki. staliśmy go pragnąć. wybit. że w Komorowie nie je. Oszałamia. tym bardziej. Pamiętam. Taka świadomość dodawała nam sił przyjechał z Londynu do Komorowa myślałam całość. księdza prałata steśmy przez przypadek. i Witka Błaszczyków. Rodzinne szczęście w Milanówku. nie było ich dwanaście. ale początku zamieszkania w Komo. w przypadki oboje z Andrzejem nie Ludzie naprawdę dokonywali cudów. że sam Bóg do jakiegoś Jemu eta wraz z swoją żoną Małgorzatą. Poznaliśmy wielu ludzi. Nie od razu dają się „Trele Majowe”. Panią fie. ob. Ileż pięknych rzeczy w swoim Andrzeja Perdzyńskiego. ceniem. była dla mnie darem Nieba. trzeba sięgnąć ny kompozytor i dżezmen – dokonał liło. i Andrzej Pietraszek robili scenogra- szard Kaczorowski z małżonką. tyle. dziny. Że jesteśmy rodziną. którzy wiemy. kontestującą Wiarę i to Andrzej miał więcej czasu na matkowanie niż . i z nimi w Komorowie wystąpił. które pobudzą tak. Ściągaliśmy wierzymy. By to się stało. rowie – od 1996 roku – mieliśmy widowiskach całość nagłaśniał. Mar- łam dla sąsiadów nasz własny dom. w momencie gdy już prze. Komorowa przywracamy pamięć. ile było. który spacerował z wózkiem najpierw z Marcinem. Anię drzeja. Wojtek Po „Muzach”. nie było końca jak do jednego z „Wieczerników” już 50 lat Waszego wspólnego życia! rozmowie o Ojczyźnie. na pięknej poezji Ernesta Brylla i to. robił za stolarza. mój mąż Andrzej do działania. Marek Słodkowski „Magazynierów”. Zresztą zakładzie zespawał Piotrek Zieliński. że ten dom po coś cin. [Te wspomnienia powodują. Ani przez moment nie spodziewa- liśmy się. żeby z kościelnych chają się oboje. Jeden z „Wieczorów” oparliśmy wy lat wiem. nasza rodzina ma już 50 lat – zamyśla się Lidia. Ja sama rozwijałam się wiadomego mu celu nas prowadzi. że praca w „Magazynie” budujemy inny wymiar Wspólnoty. Tym razem chadzał często z młodszym synem po Komorowie. Pisałam scenariusze. go „Anody”) – kontrabasista. aby nie zapytać Cię o początki pękał w szwach. kolumn zrobić pnie brzóz. do dziś są naszymi najprawdziwszymi łam. ostatni prezydent na uchodźstwie Ry. że będziemy tu właśnie mieszkać. Zaczęłam ryzykownie! elektronikiem. W jej realizację cie siły do tak wymagających czasu i sił puszczał je na skonstruowanym przez nie tylko zaangażowałam wszystkich działań? siebie telebimie. – To Andrzej był tym. mieszkali- śmy wtedy w Milanówku. robił za elektryka i przy prostszych także całą swoją rodzinę i otworzy. Czuliśmy. „dostaliśmy”. przyjaciółmi. łym czasem w życiu moim i naszej ro. Montował filmy i czu- „Wyskoczyłam” z imprezą o nazwie – Lidio.

zna.– Kiedy zaczynał wywijać rock (badał jakość osi wagonów oraz to- Andrzej kupował mi w prezencie a to and rolla. To umiejętność kompro- przeniosłam się na UW. – Ale boję się świata – uśmiecha była w stanie się pozbierać. a na dostatek Twój – No i udało się. byłam redaktorem kę Andrzej z pękiem czerwonych rosłam. zem. przede wszystkim ten z pamiąt- i edytorskiej uczył nas świetny peda. się Lidia. rodzice Andrzeja ze wspólnego wieczornego czytania Juliana Pałki). meczek. był onieśmielony. że łączy jedna dziewczyna. ale to wcale nie znaczy. nie drugiej osoby nawet w jej pogoni się sprzątania. własny szczęśliwych trafów. Ks. Polaków na Pomorzu. obiecałam sobie. który od lat noszę na pod ściany. wolności. Ojciec mojej Mamy kwiaty w Botanicznym Ogrodzie. ce wejściowych drzwi. którzy walu Młodzieży i Studentów w Wied. Wspiera- ła mnie od dotacji. Jakiej rady udzielilibyście tym. chwili wiedziałem. że nowanym na równi z własnym. srebrny medalik Najświętszej Maryi cowity i odpowiedzialny. – Już w Szczecinku. Jak wytrwać tyle czasu z sobą? pierwszym za żelazną kurtyną Festi. Dziadek został ją sobie sprawę. Po zrobieniu ukochanym synem. – Pamiętam. Babcia nie pracowała pijemy kolejną filiżankę kawy. Będziesz mia. kami. co robisz? Mąż artysta. Z tego 20 lat przeżyliście w tym tem województwa koszalińskiego na ła smutne życie”. ważąc każde słowo. To- Ujęła mnie niezwykłą skromnością czył tyle. ny. którzy byli na – Zapytam jeszcze o nowe pla- ną sukienkę z górą w drobną kratkę. Dlaczego o nim marzyli. czy chłopcy z tego zda. życia „odnalazło wyzwolenie” na tzw. Natomiast ja. wyśpiewuje kolejny kwadrans. W 1945 roku moją Babcię o początek Waszej wspólnej drogi. – To ciesze- własną rękę. to też prezent od Męża… – Lidia rywał. z którego już nie szyi. Na szczęście żadna z wróżb się nie – Małżeństwo to nie ring. pochodzę z rodziny. – Andrzej nie tylko był przystoj. Lidio. wam daje siłę? w Toruniu. w Liceum – Po roku wodzenia się za rącz. Nie wiem. miała na sobie zielo. nie z Dzieciątkiem – …a to krzyżyk. gdy ją pierwszy wybuch II wojny światowej dla wielu raz zobaczyłem. wybaczania. drugi w lesie. – Uciekam od ludzkiej okupacji Mama zawarła nieudany – Lidio. Lidia. wany w sercu i oczach obraz smukłe- że ten przystojny chłopak będzie mi której wojna wszystko. przyjęte. tylko w święta. że chcę z nią być z całym dobytkiem. – Ogólnie rzecz ujmując. korepetycji. malarz. że w ciągu paru chwil mu. skie było w Warszawie. że zamierzasz odpoczywać… na całe życie. dzieć: przerażony. Robi pierwszego spotkania – dopowiada czynę do ogrodu. spełniła i ostatecznie Andrzej był jej pole walki. wszystkie stoły i krzesła szły rów) i niedługo wywieziony do obozu medalik – o ten. Pożegnać się de ręce. związek. dwa lata przed maturą wiedziałam. już absolwen. bar. ło. Te duże to nasze tem ASP (dyplom z wyróżnieniem na dom to pierwszy krok ku osobistej dzieci i ich rodziny. jak wcześniej nas prawda i zaufanie. Owszem. I niemal od pierwszej sieli opuścić swój dom. oczyma wodziła nie. w których także pracował An. że oddałaś. Małe – radość Wydziale Grafiki Użytkowej u prof. Kochanym i sza.– Wiele dużych i małych drzej. Okazało się. później był wysokiej rangą kolejowym za- coraz częstsze spacery Aleją Róż do wiadowcą węzłowej stacji. Jak dziennością świata osłania mnie wła. wesoły. Za Andrzejem. Kiedy pod- im. Zresztą dzięki pracy absynt i kobiety. Jesteście 50 lat ra- w tej gazetce byłam reprezentan. z trójką dzieci. że się bardzo późna pora. bo wiem. zmatawiając w zamku klucz w dziur- . Po. koncentracyjnego. wróćmy jednak do pytania agresji. warzystwo Komorowianie w mło- i spokojem. Andrzej oczywiście domu. we własnym domu? – Co nam daje siłę? – zastanawia wych. Najstarszy brat Mamy zastrze- pokazuje zawieszony na łańcuszku dowcipny. absolutnie go chłopaka. To dzięki niemu na aby wiesz. ale przede ście? Ze zwykłej chęci posiadania? Czy za niekoniecznie także naszymi ma- wszystkim dorabiałam jako szefowa może to rodzinna tradycja – mieszkać rzeniami. ale Mama nie była przeko. wszystko zabrała.22 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 ja. warszawskich klubów młodzieżo. Był smukłym. Lidio. to już na drzej. nie się sukcesami drugiego. która pewnie dlatego po z małym dzieckiem bez środków do latach nieco zhardziała. książek. czytanej w romansach pensjonarki. więc by przy. to nie wyknąć do stolicy po trzecim roku. mieli w Otwocku bardzo skromny do. Rozbita rodzina. Był dom [Rozmawiamy kolejną godzinę. ale wtedy to On był ny. jak wiele innych polskich rodzin. żeby nie powie. Małe – zacho- dzo ciemnym szatynem.] Andrzej. Łazienek. akceptowanie absolutorium Mama oświadczyła. To była burza tańca. Najpierw wspólna praca. Trzeba było imać tam o dom. zarażał radością. specjalnej niemieckiej liście. „Lidzia. Wyjść z domu. z którym podziwiałam służbowo podlegał – i tak się zaczę. siebie w swojej różności – mówi An- jeśli chcę dalej studiować. lony. I przed taką nieprzyjazną co. jaka to przyszłość – bieda. – Pozwól. ale też bardzo pra. Sztuki dziennikarskiej o moją rękę. Krótko mówiąc: odcię. Oświadczyny zostały dom. misów. Zegar – Lidia urzekła mnie niemal od i miała do pomocy gosposię i dziew. Mało kto wie. kim chcę być. Duże świadomość. i moją dziewiętnastoletnią Mamę się poznaliście? śnie Lidka. tradycją. przy tym był wrócił. a Mama patrzyła dziś rozpoczynają wspólne życie? Co niu i poszłam na polonistykę UMK na bohemę artystyczną oczyma za. ale Studium Dziennikar. „ziemiach odzyskanych”. wybranek to niemowa. że raz jeszcze zapy. wspomniałam. W czasie się Andrzej. ale pięknie tańczył – wspomina zdegradowany do roli młotkowego strażnikiem Wiary w naszej rodzinie. że za wszel- naczelnym międzyszkolnej gazetki róż przyklęknął i poprosił rodziców ką cenę muszę odbudować utracony „Młodzi idą”. czy stołu z białym obrusem na stole nie Edward Chmaj. Elżbiety. dużą rodziną wokół gog i polonista naszej szkoły – pan nana do mojego wyboru.

na końcu którego miałam mi sekretnymi przepisami na ciasta pt. Lidia i Andrzej patrzą. Co cił się po spotkaniu z Matką Teresą kto?”. ponad naszymi głowami. – Prosto i jak w wielu domach – tak jak poprzednimi laty. i temperamentem. przez SŁUCHAŁA URSZULA IMIENIŃSKA całą szóstkę. aż ciasto wyrośnie – około 1 godziny. który odkrył przed Europą „Po co babcia to wszystko robi?”. gdzie mieszkają. I Lidia. jak zauważyłaś. skąd wziąć ludzi i pienią. Najlepiej wyłożyć naczynia papierem do pie- 2 łyżki majeranku czenia. Odkrywają przyciętych kasztanach. bez wnuków. a Dobro? zynu Parafialnego”. w którym żyją. drzeja. lił dożyć Złotych Godów. 2 łyżki soli Przełożyć ciasto do przygotowanego uprzednio prodiża 1 opakowanie migdałów lub blaszek. aby było luźne. dolewając trochę wody. krokiety z pie. bo dobry Bóg pozwo. który nawró- chyba dlatego. rzy. nad powiększaniem siedemnastoletni wnuk Staś. wojna między Dobrem i Złem. Mateusz z żoną Anią i naszymi i Andrzej to niezwykli ludzie. będziemy sobie życzyć miło. W cza- wnukami – Franciszkiem i Łucją. Zaczy. Pewnie je gdzieś zasły. Na roz. Ale lu. dą. czy Malcolm Muggeridge.. jajkiem. publikując o Niej reportaże telewizyjne w język. Właśnie rusza robota szałam. wspomnimy tych. nad gu kościoła. – Nie mam zeszytu z babciny. nad groma- naliśmy się po mszy świętej na pro. czy słuszne. codziennością. z rozwagą i mądrością.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 23 – To prawda. Zosią i Sta. stworzenia targa niekończąca się i tym ostatnim przepisem. oczytany młodzieniec) pyta: – Moich rozmówców proszę na ko. bo nie jestem zamożnym dzi się cała rodzina. rocznicy powsta. „To nie jest odpowiedź” – nie znaczy. 3 torebki suszonych drożdży Oetkera Wyrobić ciasto. że świat od jego czarkami Oli. ilości posiadanych rzeczy. Odpowiadam: „No sama nie wiem. niec o przepisy na ich ulubione dania. ści i sił do pokonywania trudności. reth Jones. Ugryzłam się Lidia. jak co roku pewnie. zyskania Niepodległości i planach nia Naszej Rodziny. Dom. W pewnej chwili z serca dziękujemy. chleb z bakaliami Ali w nowo powołanej przez nas Funda. że nie gotuję – śmieje się i odkrył tę Wielką Świętą dla świata. kiedy wszyscy żyjemy z głowami – No właśnie?! Podobne pytanie mówimy modlitwę. jest dla reszty. Swoją pracowitością. cych się obchodach 100-lecia od. która pochłania bez wić się na wieczorną herbatę. gołąbki. dzielę się z Czytelnikami „Maga- kłe Zło nie opuszcza pola. Od. stwierdził nasz wnuk. to – Nie jestem mistrzynią kuchni. sach. by z Marcinami umó. Zacie. ciepłej wody Wymieszać składniki na sucho. Tworzą coś pięknego dla ludzi. wpisują się w krąg wielkich dziennika- stojący z boku Staś (skądinąd mą. zgroma- emeryturę. prawdziwe rozmiary głodu na Ukrainie. nowe przyjdą synowie: Marcin z żoną Do. takie spostrzeżenie. Wiadomo. URSZULA IMIENIŃSKA Przepis Alicji Wołoszyn na ulubiony przez Lidię chleb z bakaliami Składniki: Wykonanie: 1 kg maki tortowej 1 litr przegotowanej. o zbliżają. jakby pośpiechu rozmawiamy o żałośnie nas wyjątkowy. że jeśli nie ja. kolejną babciną mądrość. skromnie. Andrzej – Jaką? placki ziemniaczane. rosół. Jak będzie przebie- człowiekiem… – mówi Andrzej. podzielimy się święconym mi i smartfonami. Czekamy. nie wiem Takie niewyszukane potrawy. jak choćby angielski publicysta Ga- dry. W Ten rok. Na co dzień jadamy i Andrzej tworzą tu. Ulu. w którym spotkały się zmartwienia. Przy świątecz- ruch mogłem przeznaczyć tylko jedną nym stole. do codziennego zmartwychwstania. życząc wszystkim – Powołanej przez… Dziś Dobro coraz częściej wyręcza się Radosnych Świąt Zmartwychwstania! Obojętnością. za co Panu Bogu niezmordowaniem i pasją tropicielską na nie Fundacji. Lidia z pasją – Ot. bię też serniki Gabrysi. w dół. „Coś pięknego dla Boga”. Pie- 100 g rodzynek czemy 1 godz. 35 min w prodiżu z podwójnym ogrzewa- 100 g ziarna słonecznika niem (góra i dół). – Przez całą naszą rodzinę. i pieczyste. Dozwolił przed nami prawdę i wartość miejsca. wlać wodę i zamieszać.. Jak co roku Żegnam gościnny dom Lidii i An- – I po co Wam ta nowa praca. rotą i dziećmi: Kamilem. gał ten dzień? Nieautoryzowane Post Scriptum – I dziesięć pasteli z przeznacze. – Wkrótce Wielkanoc. sił dzeniem przedmiotów i wrażeń. 1 niepełna łyżka ziół prowansalskich Możemy naczynie z ciastem włożyć do kąpieli ciepłej. Coś pięknego dla ludzi niem na aukcję – dodaje Lidia. pochyleni nad swoimi laptopa- w ubiegłą niedzielę zadał nam nasz co odeszli. na świętowanie 50. za jej zgo- cji Miejsce. Mądrość i Temperament. Bo Lidia dze na realizację nowych projektów? siem. 1 łyżeczka kminku Smacznego! Dołączam się do życzeń Alleluja Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! . Lubię kluski pomorskie.

tellest… miał genialny zmysł komponowania a na koniec mieszkająca w Komo- i wiarę. że kto śpiewa. boków przesłuchał tego i owego. ny” przez dwójkę przyjaciół. raczej pochwalał Irlandii w roku 1741 w ciągu trzech wym i rozesłał wici. czyszczenie. doktor sztuki cenia muzycznego. próbujemy. Dyrygował nawet wówczas. Witek to jakby Mały Rycerz organizatora. wydawania naprzemiennie pojawiają się recyta. Po 430). arie i partie chóralne. modli gdy już na starość stracił wzrok. realizował konse- tora musimy tu pominąć. A że są i granice mozolnego Ciekawostką może być także to. ciła się w bardziej złożoną. a czwartego nie Chester zebrał chór i po raz pierwszy nie organizacyjne. bar- – 54 utwory budujące monumental. a prywatnie nasz sąsiad i człowiek i współbrzmieć trzeba było nie tylko swobodnego i wolnego. np. Choćby nawet tylko część tego ora. lakich. tu na ćwicze- czości Jerzego Fryderyka Haendla. a cel jest osiągalny. uło. Haendla. początkowo homofoniczna Starego i Nowego Testamentu. podjął wyzwanie. Dlate- dział: Wymyślona gdzieś w odległym w Instytucie Szkolenia Organistów go pierwsze ćwiczenia. wy staroangielskiego tłumaczenia rze. do których Ha. niu otarliśmy się tylko o muzykę. czego dowiódł choć. z trzech dużych części. Trzeba to podkreślić oto zwołał pospolite ruszenie. A w kościele (No. drugi od pierwszego.F. w różnym stop- i dziennikarz Polskiego Radia. próby w grupach głosowych – sopra- wania i  rozumienia sztuki dźwięku. przez Charlesa Jennensa. Bez przypalania – tak oto wzbudzał w nas wiarę. to wynikło innym ra- gdy Haendel czekał na poprawę po. Dla te zawsze można zmienić. nia dźwięków przyrody. wodowo od lat kształcący organistów a zwłaszcza o śpiew chóralny.  Haen. Muzykę rygor cotygodniowych prób. co rzekł ku pokrzepieniu: „Bardzo. Piotr muzycznej. z sienkiewiczowskiego „Ogniem na co dzień brat-łata. zaowocowało zebraniem chętnych dzo fantastycznie.24 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Trzeba mieć wiarę Święty Augustyn z Hippony (354. szony prof. alty.in. że fragmentów oratorium J. biblijna przypowieść Bogu. iii. za. Sam śpiew był począt. potem zapro. Czasem było zabawnie. zaprezentował swoje oratorium. spotkaliśmy się ponownie we wrze- się dwa razy. (No. wać kalendarz zawodowy i prywatny. do Irlandii. torium. nym w Warszawie. że osta. Duża część z nas nie ma wykształ- Zmarły w roku 2013 muzykolog Witold Błaszczyk. społecznie Prezes ny. do przedstawienia kilku chóralnych raz” (*. 7. 9. Dlatego jeszcze ny koncert napisane w trzy tygodnie. w niewielkim portowym spotkaniem . dyrygent i pedagog. Witek cred Oratorio. Mało ganił. v. tj. I tak ki. głosów. by może tak w na. naniami. Większość zem.3) to faktycznie modlitwa pomnożona Lord (Isaiah. żonych według wyboru dokonanego w to wierzył i chwała mu za to. doskona. By dobrze zaśpiewać wielokierunkowego. Air & Chorus) O thou that poprawki.4. tym zadano pracę na wakacje i… ścioła.najpierw wprowadze. Witold Kurdwanowski niąc w partyturze ostatnie. Witek i wreszcie komponowania pieśni. wielomyślnego. przy Papieskim Wydziale Teologicz. wyższy cel tej idei.5) wielokrotnie. bliskie ludziom i potrzebne nowska wyjaśniła kwestie wymo. został pewnego możliwie czysto emitować właściwy imieniem wolności w tym sensie. że aż do śmierci w roku 1759 wersów biblijnych. przyjdzie i że to może się udać. spojrzał kwentnie plan i miał rozpisaną każdą jedynie. Ba. Chorus) And he shall purify śpiew polifoniczny. na temat polifonii powie. że ktoś Prosta. Znana. osobiście dyrygował wieloma wyko. bo się zepsuje”. minutę. Ci. ale też wyczyścić na czas pró- daje wybór nieskrępowany. Jerzy Fryderyk Haendel su baroku i samego J. w których to wystarczająco zmotywowanych. skomponowano do tekstów z ksiąg Błaszczyk musiał mieć wiarę. szym małym Komorowie stworzyć samych prób zaś wyczyścić i dopaso- tęga jej brzmienia i potęga splotów chór. wielogłosowy. który zaśpiewa „Mesjasza”. rów. bo i Piotra (bas). że wyjeżdżając z Anglii do na nas w Komorowie okiem zawodo. Orawski. które tworzą jej sens. napisał. by przyjąć choćby zaproponowany własnych. zaznaczając przeanalizował zasoby. Chorus) And the glory of the (Malachi. i mieczem” – natychmiast dostrzegł niach jako dyrygent nie dopuszczał Szerszy życiorys słynnego kompozy. szczególnie średniowieczu jako sposób pojmo. Jolę (alt) by głowę z codzienności i spraw wsze- teczną instancją nie są jej reguły. x1.F. nie kryli zaskoczenia – łym znawcą oratoriów. jeden z ojców i doktorów Ko. rokowe dzieło Haendla składa się śniu. o talentach znalazła w naszym chó- jemu samemu. że razu. dźwięk. ale za kowo skłonnością do naśladowa. a skupić się na zadaniu. którzy nawet od lat znali naszego Piotr Orawski był m. szą sztukę polifonii. tenory i basy – to było istne stała się prawem naszego myślenia – Stowarzyszenia Kulturalny Komo. rozpraszania się. że powstało dzieło miłe rowie Brytyjka Anne-Marie Fabia. że tygodni stworzył niemal gotowe dzie. czy. niezbędne dał wykład na temat muzyki okre. próbowania. Śpiewacze „Kulturalny Komorów”. gdy nasz dyrygent podsumował: gody i możliwość przedostania się osób była wówczas zaskoczona tym „Trzeci raz był lepszy od drugiego. . tylko po. trudniej. Polifonia jest rozlicznych zalet. jak to określa – „sprowokowa. dla – był maj 2016 roku. choć jeszcze dale- ło muzyczne – „The Messiah” a Sa. (No. każdy coś tam mu wyśpiewał. On forma muzyki stopniowo przekształ. w tym twór. Było nas nieco mniej. określonym jako Towarzystwo by tym. endel skomponował muzykę. miłych dla ucha odgłosów tywy.v.

Filip powiedział na ostatniej próbie przed bo nawet na ostatnich spotkaniach Taranienko). Opracowana i ćwiczona przez nas cona rozplakatowaną. uradować tie chóralne i jedna aria (tu wsparła tłum ludzi. towarzyszyły nam talent. W tym wypadku starożytna moneta – zgodę na włączenie gazu po pracach czy na występach. Warchoł. i wzbiły się głosy. 12. udostępniali swoje domy na próby. Na naszych występach Pasterką: „… żebyście po pierwsze – w komorowskim kościele drżeliśmy role czytających przyjęli na siebie wyobrazili sobie choinkę. w nim coraz większy pomnożyć. Za. tłumaczenie na język polski (wyko. czonych artystów.v. ix. Chorus) For unto us a child I nadszedł ten moment. wciąż emanował wiarą sukcesu. haendlowskim staroangielskim. Kościółek oczyścił i pielęgnował. Brykalska) swoje idealne odzwierciedlenie. Mateusz co mieli – jedni pomagali w prowa. że oto Lipska. Pojawiła się nadzieja – się znany wszystkim parafianom. a po drugie z zimna. rzego Fryderyka Haendla. a nasza trema tylko nie- bliźnich. remontowych – lekko zaczęły grzać organy – akompaniamentu podjął sne znaczenie. słuchaczy. przytupując do taktu na najpierw zawodowy aktor. do niedawna kościelny or- dzeniu ćwiczeń głosowych. świętą odpowiednio wcześniej zachę- szowe. dział nam w połowie grudnia. (fot. czy to na głównych próbach. ale Oczywiście. zusa Chrystusa. I zabrzmieli- odbyliśmy w sumie 58 godzin prób zaplanowane były w oryginalnym. I tuż przed Wi. nasz niewielki. Niektórzy pomnażali kaloryfery. dla pla. A nadzieja i wiara zawodowy artysta muzyk. dzyński otrzymał wreszcie dla Parafii wsze. drudzy ganista. Grzegorz – nie bali się śpiewać”. Władysław Baksza. (No. świąteczny popis chó- gilią nasz ksiądz prałat Andrzej Per.F. M. niowy zatem to najlepszy czas na kon. Komorowa. ale nasz dyrygent a nam jeszcze niełatwo było uwierzyć. by rozdzielić. Witek Błaszczyk powie. nas zawodowa solistka. nał je dla nas tłumacz i kantor. ru można obejrzeć w internecie . potem także nasz sąsiad z Pierwszy. Komorowa śpiewających barokowe w kościele przed Bożym Narodze. Okres bożonarodze. certowanie z tą częścią utworu. Haendla przed Pasterką w Komorowie 24 grudnia 2016 r. Par.6) ną noc sporo osób przyszło na mszę niach sekcyjnych instrumenty klawi. Oratorium Sacrum „Mesjasz” Je- niem 2016 wydobył swój talent. Agnieszka co mniejsza od oczekiwań dyrygenta. mieszkanka osiedla Ostoja) śpiewaków. On. To się miało udać. miała tu dosłowne. pierwsza część oratorium “Mesjasz” informacją o chórze mieszkańców nowanego zaśpiewania „Mesjasza” dotyczy zwiastowania i narodzin Je. W wigilij- a inni dawali konieczne w ćwicze. i dzielili się swoimi talentami i tym gwiazdka ciepła. is born (Isaiah. są nierozłączne. zmrożonej posadzce. Bąkowski. Ale każdy dla owego polifo. niecodzienną nicznego splotu dźwięków. i wszystko musi się pięknie udać. śmy.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 25 Chór Stowarzyszenia Kulturalny Komorów śpiewa oratorium „Mesjasz” J. oddać Panu. współcze. że wspomniana tre- dyrygent rozgrzany rozmachaniem części czytane – recytatywy – miały ma mogłaby „zjeść” niedoświad- rąk.

dawała siłę i nadzieję ratownikom. z nami „Hallelujah” w drugiej części Bóg przyoblekł się w człowieka – to sze dynamiczne chóralne „Won. w kościele Naj. nasze. jeden z naszych basów nagle za. oratorium przy ołtarzu to jednak dla W ciągu stycznia 2017 odbyło się szej plebanii u księdza Proboszcza wielu z nas radość i zwielokrotniona bowiem swoiste tournee po kilku Grzegorza Jasińskiego. Tradycyjnie ne społeczne inicjatywy. Grzesiu. W ustach modlitwa (w myśl słów św. Marcin wykorzystał swój w górskim hotelu w Rigopiano. dostępne w inter. z naszego fanklubu. to było inne którzy jeździli na nasze występy na. spiritus movens potwierdził to po że bas wróci. Oni tam mocno wie- jest ogromny. styczniowe dni czyk ze swoim chórem z Komorowa. Dziękujemy! w sumie łatwe i lekkie. Warunki iście ce słowa „Mesjasz Pęcice”. i dźwiękowcom! przeżył w zasypanych gruzach hotelu Kolejny koncert. z chóru. Po. Warto też odnotować. nadludzkie starania.14) sjasz Warszawa Towarzystwo Śpiewa. Wierzymy w to i wierzymy. Szybka. w podziemiach mu tenorowi i dźwiękowcowi w jed. wezwanie karetki i naj- Po tym emocjonalnym występie notach nieanonimowych mieszkań. że właśnie w takich miej. już drugą część oratorium Haen- w kulkę. Czło- oraz mnóstwo emocji – wreszcie mo. i Pawła w Pęcicach wiązała się także wspomniany już Piotr Orawski. Śpiew. To był dra- ka. Markiewicz. sięga w jeszcze większą ciszę” i dodał Drozdowicz skrócił kazanie oznaj. Augusty- kościołach. pierwszą grupę ocalałych. świętszego Zbawiciela przy Placu czątku mieliśmy sporą grupę fanów. Chorus) His yoke is easy the highest (Luke. fianie i ich proboszcz. zwykle tastycznych pączków i faworków wy.26 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 wpisując w wyszukiwarce „Mesjasz Podkreślił. z chórzystek. zycznych obrażeń. nawet jeśli nie odniósł fi- tywnie. że dziwialiśmy ekwilibrystkę naszego w ostatnią niedzielę stycznia. że pomoc przyjdzie. jak pisał i chóru procentowała jeszcze czte. Ćwiczymy organisty. skostniałymi palcami wy. Jedna z miłośniczek naszego śpie- z podwarszawskiego Komorowa. a aż pięć wyzwanie. zupełnie inna akusty. ją nam skrzydeł. nie zaśpiewane przez niewielki chór słabł. waną. „Mesjasza”. cze poprawiliśmy jednym utworem dla. Potem zaś. na). scowościach i parafialnych wspól. wpisując (No. (Matthew. ale to rokrotnie na chwałę bożą. byli zauroczeni. I wysiłek. Dziękujemy Ci. Rola takich osób dni po katastrofie uwolniono jeszcze znów blisko ołtarza. chwili efektownie prowadząc na. staliśmy wet kilkukrotnie. Wiara w to. To był niestety zawał serca.v. ale też świadectwo wia- wiedział. wania z chóru zabytkowego kościo. nie udać. a potem jesz. że ktoś jednak kompozytora i na chwałę Pana. że część drugą. A swoiste jarzmo i twarde wa- pierwszą część „Mesjasza”. Ale jak to będzie. by wiek zawalony przez zwały śniegu gliśmy się wygadać. 9 żywych osób. co myśli. Ksiądz kończąc mszę świętą zapo. Para. (No. Włożona praca dyrygenta ła pod wezwaniem świętych Piotra nia i potęga splotu głosów. fizyczne ocalenie. nasza wiara. profesjonalny chór popełniamy jesz- spartańskie. Liczy się pierwsza lepiej. sławiąc z ogromnie gościnnym przyjęciem także trud i sporo pracy. Zgromadzony potencjał i większą Niezwykła przyjemność koncerto. ciu osób zasypanych przez lawinę poklasztornych była herbata i bigos nej osobie. na balkonie chóru.30) cze”. skoro Witek dobywał z klawiatury haendlowskie z towarzyszeniem małego klawesynu powiedział kiedyś: „Nasza aspiracja nuty. runki przygotowania się do zaśpie- po wieczornych mszach świętych. Trzy dni po zejściu lawiny odkopano Zbawiciela w Warszawie. ii. A nasz kowi życie. czasem pomagają rzyli. Jak w Komorowie. -wieczne oratorium „Mesjasz” zosta. menu pokazywać gigantycznego”. społu reanimacyjnego uratowała Jan- zaczynała się Pasterka. to obejrzeć. Możesz raz jeszcze dziękujemy. A wszystko ku czci genialnego szej publiczności. już ców łatwiej tchnąć ducha w pięk. sprzęt i zawodowe umiejętności. derful” i „Counsellor”. Wspomniane. daliśmy będziemy śpiewać dalej. że za chwilę znane. Czytelniku. ratując wręcz życie. i wierzył. śpie. zdajemy sobie sprawę. zawsze coś może się organach. ale ten kościół okazuje się być niezwykła – doda. 17. ale większość z nas wie. Polifoniczne przy tym i Miasto-Ogród Komorów. akustycznie warunkach mógł być i zamarza. Gdyśmy w mroźne. trafna diagnoza lekarza wania i wielka entuzjastka wszelkich . Ksiądz Proboszcz Wojciech stając frontem do słuchaczy. że od po. to na pewno potęga brzmie- korzystać. by wkrótce zaśpiewać dził się Jezus Chrystus. a szczególnie śpiew polifo- pewność siebie należało dobrze wy. Mateusza. bardzo dobre organy. w internecie wpisując w wyszukiwar. lepsza opieka do czasu przybycia ze- nie było czasu na przeżywanie. w dale- Barokowe sklepienie i krystalicznie oraz przydatne nam nagrania z prób kiej włoskiej Abruzji nieprzerwanie zmrożone powietrze poniosło nasz powstały dzięki Marcinowi. Chwała dźwiękom godzina. necie. Tamtego koncertu warto posłuchać kim trzeba mieć wiarę i cel. Bo oto tuż po mat w górach. że może być jeszcze bez wstydu zaprezentowany szer. koncercie w Pęcicach 22 stycznia ry w takie ludzkie. poprzedził ją cichutki płacz – naro. że jako nie- ściół na Bielanach. gdzie wykonywaliśmy tę pozostał niezapomniany smak fan. ksiądz Marek dla złagodzenia „nie musimy volu- miwszy tylko. nagrania z Warszawy i z Pęcic koncertowali z „Mesjaszem”. trwała akcja ratowania kilkudziesię- śpiew. przy Kościół w Michałowicach ma cze liczne błędy. Chorus) Glory to God in w wyszukiwarce internetowej „Me. tylko 3 stopnie ciepła. Wszyscy Najpierw był pokamedulski ko. xi. Przede wszyst- nadzwyczaj duże grono słuchaczy.v. 21. XVIII. Boże Dziecię. wygłosi profesor Witold Błasz. który zwinięty koncert z góry. Dlatego tu. Myślał pozy. smażonych przez jedną z parafianek wania „Mesjasza” dziś wydają się a mimo to na koncertach zostawało właśnie na tę okazję. niczny. A i nasz dyrygent śpiew nagrywany w dość trudnych nie ma zbyt dużych szans – dusi się powiedział. całej naszej grupy w progach tamtej. męża jednej Komorów”.

Wasz Dyrygent Witold Błaszczyk rys. Marcin Pilich. Nasz koncert w Michałowi. jarzmo jest lekkie. muzyczny tekst. też Soprany: Marta Budkiewicz. Witka Błaszczyka zostały skrzętnie za. Jasia i Marysi Łazuckich. Martyna Sójka. Doroty i Marcina Pilichów. Dla prowadzących próby: Jadzi Pietrachy. Projekt plakatu: Dorota Dziekiewicz-Pilich notowane przez Anię (alt) w trakcie Projekt techniczny programu i plakatu: Adam Kulewski prób i chwil po koncertach. Agnieszka Lipska – mezzosopran. Wam Wszystkim serdecznie dziekuję. Śpie. Marek Biskot. Dla Grzesia Nieściera za programy-nagrania do autodydaktyki i Adama Kulewskiego za złożenia tekstów plakatów i programów. Piotr Żebrecki. Alty: Agnieszka Biskot. rapia się uda. Mateusz Bąkowski – organy. tenor Adam. jest Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Kulturalny Komorów” ciężko chora. Grażyna Wąsowicz. Joasi i Reinholda Utri. Wandziu. że te. Danusi Kołodziejczyk. Danusi Kołodziejczyk. Grzegorz Sobolewski. Basy: Jan Bigoszyński-Łazucki. Marek Słodkowski. nawet nieco później dołączył do ze. Stan trudny. Grzesia Sobolewskiego i Marcina Pilicha. śpiewaków. Danuta Irmińska. ale nie bezna. Ani i Witka Błaszczyków za chęć użyczenia swoich domów na próby chóru. Agata Saniewska. Adam Kulewski. Dorota Dziekiewicz-Pilich . społu. Wykonawcy: cach zadedykowano Tobie. Dyrygent Witold Błaszczyk dziejny. Małgorzata Bryksa-Godzisz. Anna Madycka. Hani i Wiesia Barlakow. Katarzyna Łącka. Grzegorz Nieścier. His yoke is easy. S erdeczne podziekowania dla wszystkich chórzystów za wielogodzinne. wierzymy. Martyny Sójki. Wanda. Daniel Koper. że jej bratowa. Zdiagnozowano no- wotwór. Wojciech (bas) Irmiński Przemysław Matejewski.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 27 form chóralnych powiedziała nie- dawno. Urszula Madycka. Wojciech Irmiński. Chcemy Ci pomóc. Wyrazy wdzięczności dla Jadzi i Roberta Pietrachy. Przez to Jadwiga Pietracha. Agnieszki Lipskiej. Odpowiednio pogłębiony ukłon w stronę naszych solistów Agnieszki Lipskiej i Mateusza Bąkowskiego. Agaty Saniewskiej. a dane nam Tenory: Hanna Barlak. Podziekowania dla szefa Straży Pożarnej Jurka Prokopka z Nowej Wsi za wielką życzliwośc i użyczenie Remizy do naszych prób. dopiero co walczył z rakiem. ale jest z nami i śpiewa. Barbara Zabczyk. Sylwia Podbielska. że jeden Grzegorz Warchoł/Władysław Baksza – recytacja z nas. wspaniałe i entuzjastyczne wczytywanie się w ten genialny. (* Wykorzystane w tekście cytaty Reinhold Utri. bo trzeba mieć wiarę. Wiedz proszę. Jolanta Żebrecka. wa.

odczuwają pyłki kwitnących leszczyn. słychać pierwsze śpiewy sikor rze i rysie. agata tomaszewska- i borsuki. które można Osoby. cze. wierzby opuszczają ule. Sami- szarze geograficznym w zależności od ce ptaków zaczynają składać jaja. spotykamy mrowisko. Na bre. Bu. bieliki. nących drzew: bzów. a głóg pokrywa Mniej więcej od 1 marca do 10 białym kwiatem. szanując tak bardzo zagrożoną w dzi- rawi i cietrzewi. które zachodzą w rozwoju jaskółki zwiastują nadchodzący desz- zwierząt i roślin na konkretnym ob. robotnice ogrzewają się łosie. Na dzą się zimowe śpiochy: niedźwiedzie łąkach czuć czeremchę i słychać kum. Wreszcie widać mło- kwietnia trwa okres zwany zara. warto skorzystać z jego uroków i modrzewie. de listki takich drzew jak dęby. Na mokrych terenach ją aż 8-9 pór roku. na słońcu. Ożywa sklęta. sosen. Ich ojcowie już przylaszczki a w borach – sasanki. jaworów. kaszta- ny. nowców. Wiosna rozkwitnie do końca. Tokują również osia. Po- pory roku. żubry i jelenie. obok na kamieniach cza. Tak czasami znaleźć w lasach. Na rozmarzniętych znowu brązowo-popielate. dłe ptaki drapieżne takie jak gawro. bardzo zagrożone obecnie pszczoły Przedwiośnie jest piękną porą W ogrodach kwitną forsycje. nają składać bociany i myszołowy. Drzewa zielenią się. Zaloty ptaków osiągają -antoniewicz K ronika P arafialna Zmarli Parafianie Dzieci ochrzczone w naszym kościele Anna Kobylińska Aleksandra Maria Krzyżanowska Fabian Radosław Łodziński Zdzisław Zieliński Kazimiera Tworzowska Zofia Maria Feńska Sabina Łyszkowska Wanda Janina Olszak Barbara Anna Kozłowska Krystyna Jakubowska Zofia Władysława Targosińska Filip Banasiuk Krystyna Bernadetta Werys Teresa Małgorzata Mazur Olgierd Jan Kulik Franciszka Ołowska Henryk Szymański Anna Magdalena Szafran Jerzy Korkosz Władysław Makowski Mirosława Caban Czesław Antoni Tarnawski Agata Anna Armińska Stanisław Maciej Kwiatkowski Stanisława Żegis . dawno zrzucili poroże. któ. Jelenie i sarny nie mają apogeum. a niektórzy nawet łąk widać jaskry a na suchych mlecze. Wspomniany wcześniej i kosów. maj.28 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Moje dzieci – gawędy mamy Przedwiośnie Istnieje dziedzina wiedzy. W polu pracują skowronki. dębów. siejszych czasach zieleń. To okres godowy dla żu. i pierwiosnki. puchacze i puszczyki. Kwitną przebiśniegi a pędy już zimowych barw ochronnych tylko noworodek ma właśnie młode pi- wierzb grubieją. Nasze oczy będzie cieszył widok kwit. które są alergikami dotkliwie sami można spotkać jaszczurkę. 10 do 12. W lasach na świat przychodzą łąkach kwitną zawilce. klonów. Nisko latające nad ziemią zmian. Wiosna powoli budzi się do świat przychodzą małe łasiczki. lipy niem wiosny obejmujący też okres czy brzozy. tchó- życia. Nasze oczy cieszą powracające ra zajmuje się badaniem przebiegu bociany. kające żaby. Specjaliści naukowi z tej jawiają się kolejne kwiaty: kaczeńce dziedziny zwanej fenologią wyróżnia. Wkrótce nadejdzie roku. Po zimorodku jaja zaczy- spodzimku – odejścia zimy na do.

na kursie. ale zachęcam. Czy życie stało Bóg jako byt. Na relację rzyłam. daleka to była droga. że dzi na wszystkie nurtujące pytania? – dobrego. Bo czyż nie jest I uprzedzam: będzie trochę osobiście. Immanentna. to tranzycje wydarzeniowe. które stwa. Napisałam myślenia. Bóg jako Jednia. – i to był główny powód tego. Mogę mówić tylko o sobie. Choroby. dawałoby się. oszukujmy się. ale. W edukacji mówi się. wy- rzący potrzebuje nawrócenia. czyła. Ot. żeby każdy sam so- mi. cuda. którzy uczestni. I teraz clue wypowiedzi. pojechaliśmy na ogólnopolską I czy dzięki temu poznałam odpowie- I nagle okazuje się. Najważniejsze. No i często były osobiste. jemy. I zajęło mi to tyle czasu. na jakie mogłam się zdobyć. Czy nie jako podmiotowe Ja. Ale ludzie. Bóg dziennie człowiek zastanawia się nad zmagać się z codziennością. kursu albo innych działań w Kościele. jakie są poruszane bywam smutna? Bywam. Jakiś czas póź. ko traumatyczne. my będziemy bić i chcieć znaleźć. chyba jednak takie theatrum mundi. A czas le. że mój obraz Boga konferencję o Alphie. że wierzymy. tak naprawdę? Tak. jest tak daleko. Przyjęłam Go za pewnik dzić. ani czego nie czułam. co czułam. ale w Kościele). Nie żebym I poszłam na kurs Alpha. cie i nie mnie. się łatwiejsze? Nie. Nie co. niż pokazują bie odpowiedział. puszczałam. nie było. oczywiste. to nie powinien do- żeby powiedzieć. w którymś momencie życia pojawiają Ja zdążyłam wrócić do codziennego żeby spotkać się z Bogiem. ale Na pewno już nie na Ziemi. Ale na próby mówienia mi sać. że skoro Bóg tak bar- Nie dlatego. Jak to mądrze brzmi. Przecież to mniejsze znużenie religią (bo ileż i zapadające w pamięć. Ale wtedy kłótnia i negacja to w Boga? Ale tak. takimi kwestiami. naprawdę? były jedyne postawy. z Bogiem – odkryłam. pogadają. ale najpierw coś opowiem. że nie ma głupich pytań – mogą być tylko głupie To takie egoistyczne podejście. żeby szukać jakoś dziwnie wypaczył i że życie to nego... jak kiedyś sądziłam. nie wane we wspólnotach. że jakoś tak zmieniło się moje Bo na przykład ja. że trybu funkcjonowania. od dziecka do. Później było większe lub Niby proste pytanie. stawałam okoniem. Synem i Duchem? przez kogokolwiek. Nie będę pi- Czy ufasz. I rzeczywiście. w odległym Niebie. wykłady były ciekawe SYLWIA PODBIELSKA . dotychczasowe spojrzenie na Kościół. że autentycznie cie- transcendentna i świadoma tożsa. wie. I że On wcale nie Go kiedyś widziała albo doświad. puszczać cierpienia. jak każdy. wistości w sposób inny. które zadaje cić do początku strony i pierwszego nawianie się. że to jednak nie czego się nie spodziewałam – uwiel- o to. dziej przypominała tą dawną. byli niesamowici szę się na niedzielną Eucharystię. że każdy potrzebuje Ale – jak to często bywa – zwykle tam pojawiałam. można się spierać). Ale mi chodzi błyski świadomości. niej z chętnymi. czy naprawdę w Niego wierzysz? tak powinno wyglądać. I tak sobie istniał Bóg się w sytuacjach ekstremalnych – albo pytania. Ale najwięk- takie oczywiste. Co niedzielę wyzna. choć odległego – tak się nie oczekiwałam niczego nadzwyczaj. którego. brawo. że Bóg jest. żeby czerpać przyjemność dzo mnie kocha (a tak mówią ze snucia opowieści o swoim życiu. tak jak przy- i cuda się zdarzają. który można jakąś mieć. że się To nie jest tak. I krótkie prze. człowiek nie jest w stanie unieść? Mędrcy podobno mówią. na modlitwę i na działania podejmo- i tradycjach (cieszę się z tego).MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 29 JEDNO PYTANIE ? Zapytam. rza przedmiotowe Ja. że On jest i że jest Ojcem. to media. zmuszające do przyjrzenia się rzeczy. i niełatwe – z serii tych. rastając w katolickich wartościach ciał i niby moja postawa coraz bar. dopiero zaczynał się w naszej pa. między gwiazda. Kurs się skończył. żeby wró- i nie poświęcałam czasu na zasta. ale bardziej na zasadzie „wie. że wiara czyni Grunt. sama nie wiem dokładnie gdzie. Bo ja Go się trudności. ale nie w tym świe. mość. sze wrażenie zrobiło na mnie coś. No to pytam. spotkałam. Po prostu był częścią mojego rafii. którzy ukończyli już innemu zajmie mniej albo więcej. że w ogóle działam”. może lek. Wierzysz wiem. Bo pytania były niewygodne o tym wszystkim dlatego. którego istotą jest Męczyło mnie to bardzo. czyli w spotkaniach. Przyznam. Ale łatwiej jest jego istnienie. Śpiew i modlitwa. kurs. Trudno było mi na niego cho. śmierć. że czasem nawet wie. Ależ skąd! Ale ważne. odpowiedzi. Czy wierzysz. że kiedyś tak bienie.

wspólnie z Nim cierpimy. jaką i naszego postępowania. by też wspólnie z Nim mieć udział wicielem. odkrywamy. potrzeba długiego procesu zwala nas od grzechu.17-18). Sądzę bowiem. ty: przez swoją śmierć Chrystus wy. że cierpień siłą naszej przemiany wewnętrznej. nie bacząc na jego stopniowo wyzwalać nas ze wszyst. który „prze- przyjaźni z Jezusem jest w stanie zjednoczy się z cierpieniem Chry. w łasce uświęcającej i korzystanie do wiecznej radości w niebie: „Skoro nia. w Duchu Świętym tej miłości. swoje życie oczami Jezusa. sanktuarium Brata Alberta w Krakowie Sfora psów Cię otoczyła Przebito Ci ręce i nogi Jak wyschnięty korzeń wyrosłeś Wielu osłupiało na Twój widok Mąż boleści cierpieniem zmiażdżony Do nagiego Krzyża Cię przybito Nasze grzechy Ty dźwigałeś Wzgardzony odepchnięty wyśmiany Dla nas byłeś chłostany W Twych Świętych Ranach jest nasze zdrowie Zbawicielu Świata Bramo Nieba Czym odpłacimy się Tobie Tobie Panie Chwała aż po Krańce Ziemi Tobie Panie Chwała Cześć i Uwielbienie Zaczerpnięte z Hymnu Golgoty Młodych z 2008 roku – Ogólnopolskiego Spotkania Młodych or- ganizowanego przez Braci Kapucynów w Serpeli- cach Zbawienie w Chrystusie nie ogra. To wym warunkiem przyjaźni z Jezusem Patrząc z wiarą na krzyż Chrystu. trwanie cierpienia są tylko drogą prowadzącą nicza się do samego usprawiedliwie. krzyż Chrystusa kryje w sobie. Co znaczy: mieć udział w krzyżu camy. że każde cierpienie. naśladując Tego.2). Możemy być jednak sensow­ne i nie­win­ne.30 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Ecce Homo – Oto Człowiek cierpiący Sługo Jahwe cierpiący Sprawiedliwy Synu Boży Baranku niewinny Jezu Chryste Nadstawiłeś grzbiet bijącym Nie otworzyłeś ust swoich Adam Chmielowski – Ecce Homo. lektura Pi. cierpiał krzyż. się od niego bardzo często odwra. gdy cierpiący człowiek życie. że współuczestniczy z Chry- sma Świętego. z sakramentów świętych.. a obecne MACIEJ SABAŁA . Wtedy Boga” (Hbr 12. objawić” (Rz 8. Nie a szczególnie to naj­bar­dziej bez­ w mocy tej miłości wciąż na nowo jest to łatwe. ale także Zmartwychwstanie otwiera nam do. to po to. 146 cm x 96 cm. sa. stusa. nauka patrzenia na stusem w zbawieniu świata. olej na płótnie. sprawę. przeradza się w poszukiwanie Jego teraźniejszych nie można stawiać na Grzech bowiem pozostawił w naszej woli i pragnienie jego wypełnienia.. znaczy: w świetle tej miłości rozpo- jest pragnienie podporządkowa. przez swoje Chrystusa? To znaczy: doświadczyć nie tylko uzdrowienia nas. do pięknego owocowania naszego człowiek odkrywa w swoim cierpie- życia. skiej. kiedy Misterium Paschalne ma dwa aspek. sta­je się dro­ brać go na ramiona i iść. całe nasze życie w chwale. stęp do nowego życia. Iść przez pewni. przyjacielskiej relacji ze Zba. i zasiadł po prawicy tronu kich chorób duchowych i prowadzić rzając się Jego miłosierdziu. Kiedy Jezus staje się dla nas Pa. bezgranicznie ufając i powie­ hańbę. 1879. Podstawo. znać swój własny krzyż. Relacja ta staje się główną nem i Zbawicielem. ale jest zaproszeniem do bli. że cierpliwe pielęgnowanie gą zba­wie­nia. Składa się na nie: wierność niu wielki dar i łaskę. która ma się w nas osobowości liczne rany i teraz. gdyż zdaje sobie codziennej modlitwie. równi z chwałą. To znaczy: nia swojego życia Jego nauce.

z ofiarami handlu. Kościół św. a także pomoc osobom. Modlitwy i Refleksji na temat Walki rowo karanym za „nieodpowiednie” Jezus każdego człowieka widzi tak z Handlem Ludźmi pod hasłem „To wykonanie swoich obowiązków cho. Byłam pewna. trzymanym Nie wolno nam w żaden sposób z tych inicjatyw należy właśnie zorga. a później siostry Bardzo przejmujące były historie w których mąż sprzedaje swoją żonę. wysłane do domów publicznych handlu ludźmi. Na naszych oczach 25–27 mln lu- filmów. pozbawieni dzi cierpi jako niewolnicy. że jeśli ten handel w dzisiejszych czasach Godzina 20:30. krajach. On również był niewolnikiem są dzieci. tłum punkt widzenia. czając swój kraj w poszukiwaniu nych jest w pornobiznesie. które usłyszeli- . su. „Nikczemny handlarz dusz”. w celu zarabiania na siebie. że w dal- ferencji. sudań. Jednak wydarze- W nawach bocznych i przy wejściu nie to zupełnie zmieniło mój wolontariusze rozdają ulotki. ścigani są przez swoich oprawców. ludźmi. swojej wspólnoty. bądź sami się do tego przyczynili. Mnieście uczynili”. oraz Godzi- ny Uwielbienia przepełnionej Jest to sieć osób z różnych zgro. gdzieś w dalekich. pracy. które zostały równał świadectwa. W dalszym ciągu opusz. ubogich mieściu powoli jest zapełniany. wykorzystywanym w pracy. wykorzystane przez swoich partne- w celu zwalczania i zapobiegania wany piaskiem. że w dalszym ciągu działalność edukacyjno-profilak. z tego jedną trzecią są dzieci. Zginął ze względu na biesiadników tyczną poprzez organizowanie kon. przyjmując nazwę od imienia łosierdzia. niu. kiedy na spotkaniu 67% ludzi zniewolonych wykorzy. Kanosjanki. ogłoszone z inicjatywy pa- wonych kolorach jest praktycznie pieża Franciszka. Tak dużo ludzi z tak licz. Składa- cała Polska. Godziny Głosu. projekcji szym ciągu ludzie są w okrutny spo. ludzi stoi tuż przy tablicy z mapą. madzeń zakonnych. Spisane wypowiedzi żeby zyskać pieniądze. Chcę Wam powiedzieć. 76% stych Serc. Powstała w 2011 zakończone Koronką do Bożego Mi. bitych. Co roku około nowiłam się zaangażować 2 miliony ludzi stają się ofiarami han. Czuwanie odbyło się uczestnicy zaznaczają miejsca. że żywi świadkowie wstydzili niecałą paczkę papierosów. jeszcze istnieje. to pewnie Krzyża na Krakowskim Przed. rza Rysia. w tym nieletnie. Świętej pod przewodnic- nie z jedną intencją: z modlitwą za twem biskupa Grzego- ofiary handlu ludźmi. ciażby utratą wypłaty czy nieotrzy. których nikomu się nie myśleć. skąd w nocy z 3 na 4 lutego. jakim jest han. w warunkach. I nigdy nie jest ście jednemu z tych braci moich naj- Nocne Czuwanie się pewnym. Wydarzenie zostało rów.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 31 Sprzedana za paczkę papierosów W XXI wieku 25–27 mln ludzi Mniej więcej takie miałam cierpi jako niewolnicy. Do jednej „śmieciowe umowy”. było pochodzą. W Euro- nie społeczeństwa o tak ważnym godności. Ruchu Czy- stywanych jest w sex-biznesie. Dlatego też posta- wano w 124 krajach. samo. i uczestniczyć w tym wydarze- dlu. modlitwą. a wszyscy skupiają się śmy później wspólnie różaniec malo. spotkań. które go doświadczyły. Usłyszałam histo. Historie dzie- W tę grupę wsparcia angażują się odczytywali wolontariusze – nie dla. w której mieliśmy usłyszeć Sieć Bakhita świadectwa osób. pie 2/3 niewolników wykorzystywa- i tragicznym temacie. ofiar handlu. W Europie pytania. Patrzę na mapę. sób wykorzystywani. a także oglądaniem filmu nia wymyślonych długów. w Azji del ludźmi. i mówi nam: „Cokolwiek uczynili- mywaniem posiłku. w czer. waniu w intencji ofiar handlu Obecnie zniewolonych zidentyfiko. Historie małżeństw. usłyszałam o Czu- z nich to kobiety. skiej niewolnicy. patronki – Józefiny Bakhity. ło się ono z 3 części: Mszy nych miast przybyło na nocne czuwa. nie niewolnicy!”. stowarzyszeń W intencji ofiar odmawiali- i świeccy. że ci ludzie na to zasłużyli nizowany III Międzynarodowy Dzień życzy. czy uda się wrócić do mniejszych. Ich celem jest uświadamia. poniżanych. wystaw. ci sprzedanych przez swoje matki za osoby bezpośrednio współpracujące tego. domu rodzinnego. ale dlatego. chcące prowadzić się. Biskup Ryś w swojej homilii po- Handel ludźmi?! W XXI wieku? rie młodych dziewczyn. można być zatrudnianym na – do przymusowej pracy. spłaca- roku.

W Piśmie Świętym dokład. jak dojechać na szczęście. które zachwyciło nas ścia – czułyśmy się jak w raju.. do świe- simy spojrzeć wpierw na nasze życie. ka. się panorama Barcelony – udało się Pod koniec Eucharystii wybrzmiał ta. lato (przez chwilę nawet się opalały- człowieka. której oparcie wej adopcji”. Pierwszą niespodzianką. modlitwy za konkretną wrażenie zrobiła na nas Casa Batlló dopasowane jest do krzywizn kręgo- ofiarę przemocy. naszych przyjaciół ze Światowych na kolorowe mozaiki. gdzie można ku- wał. jako muzeum. patrzę na przydzieloną mi opaskę. Oka. przyprawy takie jak szafran. który zginął przez… taniec. zwiedzanie słonecznego centrum bardziej spotęgowały uczucie szczę- iliśmy i uważamy. W parku znajduje się też wspa- na osoba mogła podjąć się „ducho. pić wszystko: zaczynając od owoców był na to czas. KAROLINA DANECKA . tylko. A ja muszę tylko powtarzać: „Pamiętam”. ciepła (hip-hip hura!) pogoda i Romi żo złowionego. W ramach podjęcia Gaudi – kamienica służąca aktualnie słupa człowieka. Następnego dnia rozpoczęłyśmy śmy). Był to święty. że wszystko jest dla przepięknymi kamienicami zdobio. Miałyśmy ogromne kosztem – za tym idzie cena ludzkie. Każda chęt. On każdego dnia uzdrawia jedną duszę więcej. kolorowa ławka. Szczególnie spodobały go mistrza były jak z bajki. ści. Każdego dnia. mu. odwołujące jął decyzję o ścięciu głowy Jana ze Dni Młodzieży i zwiedzić Barcelo. W Hiszpanii przywita. przez dlić się w intencji ofiar handlu. była droga do domu. Niestety od nie- tej adopcji wolontariusze przydziela. ale co ważniejsze: kilku również bardzo znany barceloński z tych biesiadników nie zaprotesto. że taxista. i świeżo wyciśniętych soków. – parku Güell. Jednak winą za to nie Słoneczna Barcelona zimą można obarczać tylko Heroda czy młodej. Dzięki ŚDM zyskaliśmy wielu to Gaudi). że przez nymi kolorowymi mozaikami oraz dowle zaprojektowane przez nasze- to ludzie faktycznie giną. bliższych przyjaciół – między innymi targ La Boqueria. prośba o modlitwę. śnieżny dzień. Zo- bowiązuje to do codziennej modli- twy (w wybranej formie) w intencji wychodzenia z niewoli i uzdrowienia zranień przez cały rok. kiedy z wyglądu kości czaszki. cy Katalonii. do których my się przyzwycza. Za nimi rozpościerała skromnego hiszpańskiego architek. dlatego Romina ze swoim ciło słońce i czułyśmy się. Wi- Wydaje nam się. która ugościła nas w stoli. Wszechobecne palmy jeszcze kie. nie zwrócił uwagi. nie miał pojęcia. ogromnego tuńczy- na to czy „przypadkiem” nie klikamy z polską flagą oraz okrzykiem rado. który ma symbolizo- wać pamięć o ofiarach handlu. często ukryte. że Herod pod. li opaski-różańce na rękę z napisem wymi balkonami przypominającymi Dzień został dopełniony wyśmienitą „Pamiętam”. czy nie pro. dawna nie można już na niej siadać. że nie myślimy.. żeby odwiedzić nie był jednak mroczny ze względu nie jest powiedziane. minały chatki z piernika z baśni „Jaś „Pamiętam” ne przez Gaudiego – niesamowicie i Małgosia”. Przypo- nam się kamienice zaprojektowa. doki zapierały dech w piersiach. nę. do życia i śmierci Jana Chrzci- ciela. opuściłyśmy Polskę. Świat miejsce.32 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 śmy. Jeśli my chcemy mo. Może na ten moment nie potrafię zrobić nic więcej. Drugi egzem- plarz danej opaski pojechał do domu chronionych – miejsca. gdzie ofiary uczą się żyć na nowo. Największe niała. ły nas mimo późnej pory wspaniała. życia na budowę katedry Sagrada lię. malowidłami. jakby było znajduje nowe formy niewolnictwa GPS-em była niezastąpiona. tańczącej dziewczyny bądź Był piękny. że są normalne. czy nie spotkała. A nikt znajomych. który poświęcił ostatnie 14 lat nam nawet dostrzec Sagradę Fami- apel. bo przez cały dzień świe- go życia i ludzkiej godności. że gdy zanoszę swoją modlitwę do Boga. z niezmiernie cieka. niż mó- wić czy pisać artykułu o tej tematy- ce. się do natury (tak jak zwykle czynił względu na przysięgę i ZE WZGLĘ. Budynek jej matki. nas do kolejnego dzieła Gaudiego kupujemy rzeczy jak najmniejszym zało się. Familia na chwałę Boga. często ta. Barcelony. na bezmyślnie strony. kiedy jeszcze Rominę. odmawiając pa- cierz. ale wierzę. Bu- ludzi. Tego dnia zobaczyłyśmy DU NA BIESIADNIKÓW. który nas wiózł. jaka nas Następnego dnia Romina zabrała pagujemy tego pornobizesu.

W moim domu do najbardziej tołowa ozdobnych potraw należą oczywi- ście tradycyjne mazurki. umiejscowio. Ko. śmy pójść do najstarszej kawiarni łyśmy między innymi: ostryg. Jedne- go wieczoru udało nam się spotkać z Cristiną i Martą. gdzie zaczęła myśleć o przeprowadzce do znajduje się wiele małych sklepików Barcelony. 5 dag masła do smażenia formy. Smażyć na maśle przez około w coraz więcej ciekawych pomysłów 5 minut. Oprócz tego. Wymieszać oraz doprawić do smaku solą. 1 cebula Połowę ciasta wyłożyć do formy z tu- . Pomimo że w Barcelonie ZOSIA UTRI Na wielkanocnym stole… Jajka w zielonym wieńcu z wędzonką Czas Wielkiejnocy jest okresem 20 dag chudej wędzonki pokrojo. że zwiedziły- nież kościół Tibidabo. studzenia. 2 garstki którym jajka zostały przygotowane w osuszonych i pokrojonych liści szpi- ciekawym połączeniu. pieprz. katedrę barcelońską i Sagradę Fami. Próbowa. pie- Składniki: przem. Ułożyć ugotowane jajka wokół tych świąt dopełnia także pora roku. Były nieziem. Następnie przełożyć czas wielkanocnego spotkania z ro. w piekarniku. stąd i ona gości pod. śmy wiele przepięknych miejsc ny na pięknym wzgórzu. leją.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 33 kolacją w La Paradeta – restauracji spędziłyśmy aż 7 dni. z (nie tylko) pamiątkami. Cebulę które kojarzone są z tym świętem. Ugotować na twardo 6 jaj. mielona gałka muszka- stole. a następnie odstawić do wy- na dania ze szpinakiem. sepii ni pospacerować ślicznymi ulicz- i różnego typu muszli. gałką muszkatołową. falny i Park Cascada. przykryć je resztą ciasta i wy- w której je obchodzimy. Łuk Trium. Romi już planuje piękniejsza) i obejrzałyśmy spektakl ślub! muzyczno-taneczny o życiu świętej Eulalii (patronki Barcelony). 150 ml mleka JOANNA SKRZYPOWSKA lory królują także na świątecznym sól. czas zleciał słynącej z fenomenalnych owoców bardzo szybko. w dzonkę z cebulą. oraz wędzonkę pokroić w kostecz- Mój zeszyt z przepisami obfituje kę. dodać wystudzoną wę- dziną. które także po- znałyśmy podczas ŚDM w Polsce. kami stolicy Katalonii – przede skie! Z ich powodu Ania poważnie wszystkim po La Rambla. Wiosna to 1 bagietka równać wierzch. ją do miski. 2 garstki liści szpinaku nut. W kolejne dni zobaczyłyśmy rów. kalmarów. prowadzonej przez rodzinę (w Walentynki!) postanowiły- jednej z koleżanek Romi. ANIA SAWICKA. ośmiorniczek. Poniżej proponuję przepis. naku oraz 150 ml mleka. Piec w piekarniku czas budzącej się do życia przyrody. krewe. Ostatniego dnia morza. Barwa zie. Obok nich Przygotowanie: pojawiają się także inne smakołyki. w mieście – Escribà – i po raz ostat- tek.. a 4 jajka w 180 stopniach przez około 50 mi- co za tym idzie – niezliczonych barw. Bagietkę również należy lona uznawana jest za symbol życia pokroić w kostkę i podsuszyć nieco oraz nadziei. Jedna z nas zakochała się nie tylko lię (katedra jest według nas duuużo w Barcelonie. Na ko- 6 jajek ugotowanych na twardo niec połączyć z ubitą pianą z białek. Smacznego! jakie ukazują się naszym oczom. zwiedziłyśmy wróciłyśmy do Polski odmienione.. Atmosferę nej w kosteczkę tartą. 4 żółtka. i poznałyśmy wspaniałych ludzi. Formę natłuścić i posypać bułką niezwykle radosnym.

że jest jego nowej formy zbliżonej do dzisiej- niewinny. a także organizatorem konfesjonał i korespondencję. z których na przestrzeni lat witego zwątpienia o istnieniu Boga. kapucyn. m. wolności. Wkrótce okazało się. Wstąpił się docierać do wszystkich środowisk do kapucynów. serafitki i kapucynki oraz czter- swoiste więzienie stało się dla niego cynów. Zgromadzenia honorackie: Data Nazwa Pełna nazwa Współzałożyciel(ka) założenia Feliks Sobański sługi paralityków Zgromadzenie Sióstr Sług Paralityków 1873 i Izabela Piłsudzka Instytut Świecki Służebnic Najświętszego posłanniczki Serca Jezusa – Posłanniczek Maryi (Córki 1874 m. Rozalia Szumska Maryi Panny Niepokalanej Zgromadzenie Sióstr Córek Matki Bożej bł. Józefa Sabina Kawecka martanki. Poprzez kiem – już nie chciał dalej studiować. Marty 1882 gospodziarki . jest wspaniałym kaznodzieją. Wkrótce okazało się. Jak to ale najbliżsi nazywali go Wacławem. madzeń bezhabitowych. zakonne. Honorat Koźmiński Ojcem Duchowym wielu kongregacji Zakonnych Błogosławiony Honorat Koźmiń. Ojciec Honorat stał się od- mencie doznał łaski odkrycia Boga nowicielem życia zakonnego i twórcą na nowo. ską. po. mym roku uzyskał aprobatę. kolebką nowoczesnych me- ski to znany zakonnik. swoje duchowe córki i synów starał myślał o życiu zakonnym. B. cjarskich. słychanej wprost aktywności. Marią Angelą Zofią Truszkow- działalności poza spowiadaniem. m. Stolicy Świętej o zatwierdzenie zgro- walił: został posądzony o spisek prze. Kilka lat aktywnej nieważ rząd carski nie pozwoliłby na felicjanki. zgromadzenia honorackie habitowe: duszpasterskim. Kazimiera 1875 cierpiących Cierpiących Gruszczyńska Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej służki 1878 m. Kierował tymi wspólnotami przez wiednikiem. powołane we współpracy pracy i kolejny cios: zakaz wszelkiej formowanie się nowych zakonów. utajonych i dla tysięcy ludzi drogą do duchowej w Zakroczymiu. Dzięki kim więzieniu – Cytadeli. studiował Około 1889 roku zwrócił się do w Warszawie. Do dziś istnieją trzy przed carskim zaborcą. Małgorzata Łucja serafitki 1881 Bolesnej Szewczyk służebniczki Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 1881 ks. zaś z bł. uformowały się liczne zgromadzenia A jednak tam właśnie w pewnym mo. Nagle świat mu się za. otrzymał święcenia i odrodzić w społeczeństwie ducha kapłańskie. Na tod duszpasterskich i miejscem nie- chrzcie otrzymał aż cztery imiona. W tym sa- ciwko carowi Rosji i osadzony w cięż. Władysław Czarnecki szpitalne Szpitalnych westiarki Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa 1882 m. szych instytutów świeckich. Ale był już innym człowie. wszystko było możliwe? Chciał zostać architektem. Warunki temu powstało 26 stowarzyszeń ter- więzienne doprowadziły go do całko. spo.34 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Bł. Józefa Chudzyńska Królowej Naszej od Serca Jezusa) franciszkanki od Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od sł. To w roku 1864 skasował zakon kapu. Zgromadzenie Sióstr św. że gorliwości pierwszych chrześcijan. pozostawiając tylko klasztor naście bezhabitowych.

m. Kościół katolicki w Polsce wspomina w=article&id=57&Itemid=73 http://adonai. Teresa od Oblicza obliczanki 1888 Najświętszego Oblicza Pańskiego Eliza Cejzik niewiasty Zgromadzenie Sióstr Niewiast 1889 ewangeliczne Ewangelicznych córki MB Zgromadzenie Sióstr Córek Matki Bożej 1889 Częstochowskiej Częstochowskiej Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek m. rodzin do życia wiecznego za Mar- łożonymi zgromadzeniami. Sejm http://brewiarz. B. Franciszka Maria mariawitki Zgromadzenie Sióstr Ubogich św.pl/index. Zmarł 16 tyrologium Rzymskim (16 grudnia).php?option=com_content&vie- grudnia 1916 roku.MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 35 Data Nazwa Pełna nazwa Współzałożyciel(ka) założenia Zgromadzenie Braci Sług Maryi słudzy Maryi 1883 Niepokalanej m. Honorata 13 października. Wciągnięty podstępnie konał jego beatyfikacji. Ludwika Waleria 1891 bezhabitowe Niepokalanej Gąsiorowska Zgromadzenie Synów Matki Bożej doloryści 1893 Bolesnej Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek m. Zofia Gertruda pocieszycielki 1894 Najświętszego Serca Jezusowego Krzymowska mężowie Stowarzyszenie Służących Świętej Rodziny 1894 ewangeliczni Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego pasterzanki 1895 Pasterza Zgromadzenie Sióstr Infirmerek infirmerki Najsłodszego Serca Jezusa Ostatnie lata Błogosławionego dziernika 1988 roku Jan Paweł II (w Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił były drogą cierpienia.pl/czytelnia/swieci/10-13a. Rokiem Honorata pomnienia.honoratki.php3 .in. Tomasz Rudnicki biskupów polskich od zarządzania za. m. Źródła: http://www. Aniela Róża Godecka Niepokalanego Serca Maryi adoratorki Zgromadzenie Sióstr Adoratorek 1888 przebłagania Przebłagania Zgromadzenie Wynagrodzicielek sł. Paula Malecka bezhabitowe Najświętszej Maryi Panny Stowarzyszenie Mariańskie Świeckich kapłani mariańscy 1886 Kapłanów Zgromadzenie Sióstr Najświętszego sł. przeżywszy 86 lat. Wspomnienie Koźmińskiego. wzgardy i za. B. m. bł. Franciszka Maria marylki Imienia Jezus pod opieką Najświętszej Maryi 1887 Witkowska Panny Wspomożenia Wiernych m. Klary 1887 Kozłowska Zgromadzenie Małych Sióstr honoratki 1888 sł. Wanda Olędzka wspomożycielki 1889 Dusz Czyśćcowych i m.pl/swieci/?id=64 z czego w kapłaństwie – 64. 16 paź. Natalia Nitosławska córki Jezusa Zgromadzenie Sióstr Córek Jezusa 1890 Ukrzyżowanego Ukrzyżowanego niepokalanki Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi m. rok 2017 m. rocznicę swojego pontyfikatu) do. Eleonora Ludwika sługi Jezusa Zgromadzenie Sług Jezusa 1884 Motylowska sercanki Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca 1885 m. 10. w ideologię ruchu mariawickiego liturgiczne w Kościele katolickim na w 1907 roku odsunięty został przez świecie obchodzone jest w dniu na. B.

wyróżniać chcemy zostać wyśmiani. Kora są naszemu sercu. drewno próchnie- my o nich powiedzieć. Nasza cząstka pozostanie w sercach się dla nas ważne. które nie tak łatwo prze. Aby Twój krzyż na krzyżu Zawsze był schronieniem dla tych. piękną całość. zlewające się w jedną. otacza. a na. Tylko się nie ność. co często w osta. ale bezpieczni. I słusznie. rozpoznawać ich nazwy. choć wiele cenia. a ich I my. Coraz bliżej. A gdy już znajdziemy. Na. postawa zależy od tego. społecz. Nie każdemu człowiekowi są takie same. Proste odwróci się od nas lub nawet będzie Drzewa. dostrzegać różni. by je poznać. Im przeciwko. wszystkie kontury wy. Im bliżej jesteśmy. NATALIA PAJĄK Pieśń uwielbienia W labiryncie Wielbi Ciebie W labiryncie dom cały. nieistotne osobno. tym więcej może. uczuciem. odtrąceni. Śpieszmy się. Jesteśmy w le- my. nie są linie. tym lepiej widzi. Stają teczności popędza nas do działania. poddawajmy. moc czy wsparcie. wieczne. Kiedyś trafimy na wła- drzewa. Nie my już najmniejsze szczegóły. by coś w naszym życiu. Jednak. Czas zabiera wszystko. Boimy innych.. możemy liczyć na po. Zwłaszcza gdy raz już ściwe. Cała masa najróżniejszych można zaufać. Nie wszystkie drzewa Na przykład las. W lesie otaczają nas nę wieje. I nie umrzeć sa- To. ale nie mają dla nas większego swoje serce. my się kochać ludzi. Co nam z oglądaniem widoku. bo dzięki temu nie przestanie. Jest tym. Szukajmy. motnym. wet drobne niedoskonałości. Bójmy po sobie pozostawić. zdradzeni. I my staniemy się nicością. właściwie zależy? Cóż mamy do stra- my się daleko. Kiedyś drzew. I las. Jesteśmy tego świadomi. się przecież też samotności.36 MAGAZYN PARAFIALNY 1 (134)/2017 Las Z poznawaniem ludzi jest jak korzyści. Gdy znajdzie. „Śpiesz- je spośród tłumu. skoro samotni nic nie mamy? dają się podobne. Tylko najbardziej naiw. Strach jest bardzo silnym chodzą”. Ludzkich spraw boś Ty Boże Czuwaj nad nami wielki i wspaniały Panie i spraw. podchodzimy. elementy. zwyciężyć. zrobić pierwszy krok. które ugi. Są nieznajome. w którą stro. W labiryncie by każdy z nas Ludzkich spraw był odkupiony i kochany Czuwaj na nami Panie i spraw. drzew stoi zawsze w obranej pozycji. choć żyją długo. Postarajmy się więc. jest piękne. Nic więcej. są i takie. Zaczynamy pierwsze słowo. Pozostanie cisza. a echo ucichnie. Te bardzo oddalone są tylko się sparzymy. uwielbiam strumień ten Którzy coś głęboko przeżywają i dlatego zaniosę tą pieśń daleko hen W labiryncie Ludzkich spraw Czuwaj na nami Panie i spraw. sie. co nas się. Puste kontury. dostrzegamy więcej szczegółów. Cza- mniejszy dzieli nas dystans. Nie je. Lesie ludzi.. znajdziemy przyjaciela. znaczenia. właśnie za to Aby Twój krzyż uwielbiam miłość Twą Zawsze był ukojeniem dla tych. Drzewa umierają. im bliższe dlatego tak ciężko nam się zbliżyć. które tworzą las. bratnią du- drzewami. Otworzymy przed kimś szę. u tych najbliższych widzi. Tomasz Rudnicki którzy chcą się cieszyć wiecznym istnieniem . Porażka rozejdzie się echem po lesie. niewzruszonych. Nie czujemy się samotni. a on nas potem zostawi. tak szybko od- ce pomiędzy nimi. cierpiałeś za ludzi Którzy tego schronienia nie mają straszne rany po to tylko. Daje nam wiele my szukać. Aby Twój krzyż Zawsze był zbawieniem dla wszystkich tych. że możemy poznawać to. nają gałęzie przy byle wietrze. odejdziemy jednak w niepamięć. ni zaprzeczą. zaangażować. powiedzieć robi się krucha. Jeśli się nie poddamy. opadają liście. Boimy się. drugą połówkę. su nie obchodzą sentymenty. charakterystyczne leży się bać. Zakorzeniają się Bądźmy odważni i bójmy się.