Sie sind auf Seite 1von 2

Primarnim dokumentima relevantnim za sektor voda smatraju se sledeće EU direktive:

"Okvirna direktiva o vodama" - Direktiva 2000/60/EC o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u oblasti vodne politike;

"Direktiva

o

otpadnih voda;

otpadnim

vodama"

-

Direktiva

91/271/EEC

o

prečišćavanju

urbanih

"Direktiva o pitkoj vodi" - Direktiva 98/83/EC o kvalitetu vode namijenjene ljudskoj upotrebi;

"Direktiva o nitratima" - Direktiva 91/676/EEC o zaštiti voda od zagađenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora;

"Direktiva o podzemnim vodama" - Direktiva 2006/118/EC o zaštiti podzemnih voda od zagađenja i pogoršanja kvaliteta;

"Direktiva o vodi za kupanje" - Direktiva 2006/7/EC o upravljanju kvalitetom vode za kupanje;

"Direktiva o opasnim supstancama" - Direktiva 2006/11/EC o zagađenju izazvanom izvjesnim opasnim supstancama ispuštenim u akvatični okoliš Zajednice;

"Direktiva o ribama" - Direktiva 2006/44/EC o kvaliteti slatkih voda koje trebaju zaštitu ili poboljšanje kako bi podržavale život riba;

"Direktiva o poplavama" - Direktiva 2007/60/EC o procjeni i upravljanju rizicima od poplava;

"Direktiva o moru" (Okvirna direktiva o morskj strategiji) - Direktiva 2008/56/EC o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u oblasti pomorske politike životne sredine.

Pored navedenih, za sektor voda važna je primjena sledećih direktiva:

"Direktiva o industrijskoj emisiji" - Direktiva 2010/75/EU o industrijskoj emisiji (integralna prevencija i kontrola zagađenja);

"Direktiva o pristupu informacijama" - Direktiva 2003/4/EC o javnom pristupu informacijama vezanim za životnu sredinu;

"Direktiva o učešću javnosti" - Direktiva 2003/35/EC o obezbjeđenju učešća javnosti u procesu kreiranja određenih planova i programa vezanih za životnu sredinu;

"Direktiva o procjeni uticaja na životnu sredinu" - Direktiva 85/337/EEC o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu;

"Direktiva o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu" - Direktiva 2001/42/EC o procjeni učinaka pojedinih planova i programa na životnu sredinu.

df