Sie sind auf Seite 1von 12

Piel Canela

Bobby Cap-Arreglo Para Banda Panamea Arr. Jonathan Navarro


= 115

4
Flauta
4
3 3


Clarinete en Si 44

4
Saxofn contralto 4
3 3

4
Saxofn contralto
4


Saxofn tenor 44


Trompa en Fa 44


3

Trompeta en Si 44

3

Trombn
44

Trombn
44Tuba
44


3

Xilfono 44
3
5

Fl.


Cl. Si


Sax. Ctrl.


Sax. Ctrl.


Sax. T.Trmp. Fa


Tpt. Si

Tbn.

Tbn.

Tba.

Xil.

2
9

Fl.


Cl. Si

Sax. Ctrl.

Sax. Ctrl.


Sax. T.

Trmp. Fa

Tpt. Si

Tbn.Tbn.

Tba.Xil.

3
13

Fl.


Cl. Si

Sax. Ctrl.

Sax. Ctrl.Sax. T.


Trmp. Fa


Tpt. Si

Tbn.

Tbn.

Tba.Xil.

4
16

Fl.


Cl. Si

Sax. Ctrl.


Sax. Ctrl.

Sax. T.


Trmp. Fa


Tpt. Si

Tbn.
Tbn.

Tba.Xil.

5
19

Fl.


Cl. SiSax. Ctrl.


Sax. Ctrl.Sax. T.


Trmp. FaTpt. Si


Tbn.

Tbn.

Tba.


Xil.

6
23

Fl.


Cl. Si

Sax. Ctrl.

Sax. Ctrl.

Sax. T.


Trmp. Fa
Tpt. SiTbn.


Tbn.

Tba.Xil.

7
27

Fl.Cl. Si


Sax. Ctrl.


Sax. Ctrl.

Sax. T.


Trmp. Fa


Tpt. Si


Tbn.


Tbn.

Tba.

Xil.


8
32

Fl.
Cl. Si

Sax. Ctrl.

Sax. Ctrl.


Sax. T.


Trmp. Fa


Tpt. SiTbn.


Tbn.

Tba.Xil.

9
36

Fl.


Cl. Si

Sax. Ctrl.

Sax. Ctrl.


Sax. T.


Trmp. FaTpt. SiTbn.


Tbn.

Tba.Xil.

10
39

Fl. 3
33 33 33 3Cl. Si


Sax. Ctrl.Sax. Ctrl.

Sax. T.Trmp. Fa


Tpt. Si

Tbn.
Tbn.

Tba.
Xil.
3
3 3 3

11
43

Fl.


Cl. Si


Sax. Ctrl.

Sax. Ctrl.


Sax. T.


Trmp. Fa


Tpt. Si

Tbn.

Tbn.

Tba.Xil.

12