You are on page 1of 4

LATIHAN PENGUKUHAN: [BAB 6 UBAHAN]

1. Diberi bahawa y x . Jika y berubah secara songsang dengan punca kuasa dua x, maka nilai n ialah
1 1
2 2
A. B. C. -1 D. 2

1
H2
2. Diberi bahawa G , H = 5M 1, dan G =3 apabila M = 2. Ungkapkan G dalam sebutan H.
9 27 243 243
H2 H2 H2 H
A. G = B. G = C. G = D. G =

3. Jadual dibawah menunjukkan nilai bagi pembolehubah d dan e.


d 1 4 9 16
e 30 15 10 7.5

Hubungan antara d dan e diwakili oleh


1 1 1
d d d d2
A. e B. e C. e D. e

m n

4. Hubungan antara pembolehubah P, x, y diwakili oleh P x y . Diberi bahawa P berubah secara langsung
dengan kuasa dua x dan secara songsang dengan kuasa tiga y. Hitung nilai m + n.
A. -1 B. 1 C. 5 D. -6

qm
5. SPM09S38 Diberi bahawa P r n dan P berubah secara langsung dengan punca kuasa dua q dan secara

songsang dengan kuasa tiga r. Nyatakan nilai m dan nilai n.


1 1
A m= 2, n = 3 B m= 2, n = - 3 C m= 2 ,n=3 D m= 2 ,n=-3

y z2
6. SPM14S38 Hubungan antara pembolehubah x, y dan z ditunjukkan oleh persamaan =5 . Nyatakan
x
hubungan antara x, y dan z dalam perkataan.
A y berubah secara songsang dengan x dan secara langsung dengan kuasa dua z.
B y berubah secara songsang dengan x dan secara langsung dengan punca kuasa dua z.
C y berubah secara langsung dengan x dan secara songsang dengan kuasa dua z.
D y berubah secara langsung dengan x dan secara songsang dengan punca kuasa dua z.

7. SPM13S38 Jadual manakah yang mewakili y x2 ?


A y 25 15 12
x 1 2 4
y 64 16 4 C
x 3 5 7
B y 18 50 98
x 2 3 5
D
x 2 3 4
y 16 54 128
8. Jadual menunjukkan beberapa nilai bagi pembolehubah x dan y.
x 2 8 n
y 4 m 16
Diberi bahawa x berubah secara langsung dengan punca kuasa dua y. Hitung nilai bagi m + n.
A4 B 16 C 64 D 68

9. KDH15S38 Sebiji bola golf telah dilepaskan dari satu bangunan tinggi. Jarak, J yang dilalui oleh bola golf itu
adalah berkadar langsung dengan kuasa dua masa, t. Jika jarak yang dilalui oleh bola golf itu dalam masa 3 saat
ialah 45 m, cari jarak, dalam m, yang dilalui oleh bola golf itu dalam masa 7 saat.
A 245 B 257 C 274 D 285