Sie sind auf Seite 1von 15

SVEUILITE U ZAGREBU

GRAEVINSKI FAKULTET Ime i Prezime


ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG

4. STATIKI PRORAUN STUBITA

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 29


SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i Prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG

4. Statiki proraun stubita


4.1. Stubini krak

4.1.1. Analiza optereenja

115
115
123 224 162

15 33
31
2

28
15
16
3 3 13 3

2
2
30

Slika 4.1. Tlocrt i popreni presjek stubinog kraka i podesta

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 30


SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i Prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG

Krakovi stubita ponaaju se kao uzduno nosive ploe, dok su podesti popreno nosivi.
Proraun za takav sustav, koji je u nastavku primijenjen, nalazi se u knjizi Betonske konstrukcije
rijeeni primjeri; Radi i suradnici; Zagreb 2006. (str. 111-118.).

Stalno optereenje:

an 0,31
Parket na nagaznoj povrini: dP P = 0,03 6,5 = ......................... 0,22 kN/m2
a 0,28
bv 0,13
Parket vertikale gazita: dP P = 0,02 6,5 = ......................... 0,06 kN/m2
a 0,28
Estrih na nagaznoj povrini stube: dM M 0,03 21 ......................................... 0,63 kN/m2
b 0,16
buka vertikale gazita: d M M = 0,02 21= ............................ 0,24 kN/m2
a 0,28
b 0,16
Stube: 25 ............................................. 2,00 kN/m2
2 2
h 0,15 25
AB ploa 15 cm: = ........................................... 4,33 kN/m2
cos cos30
d M 0,02 18
buka podgled: = ........................................... 0,42 kN/m2
cos cos30
Ukupno stalno.......... g k 7,90 kN/m2

Korisno optereenje:

Uporabno optereenje za stubita...... 3,00 kN/m2


Ukupno korisno........... qk 3,00 kN/m2

U gornjim izrazima:

a irina stube
an irina nagazne povrine
b visina stube
bv visina vertikale nagazne povrine
h visina AB ploe
d debljine slojeva
jedinine teine materijala

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 31


SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i Prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG

4.1.2. Statiki proraun

4.1.2.1. Karakteristine vrijednosti momenata savijanja i poprenih sila

g, q

1 1
3b P1 3b P2

b P1=1,23 L s =2,24 b P2=1,62

g, q

A B
L=3,19

Slika 4.2. Statika shema optereenja stubita i dijagram momenata savijanja

Karakteristine vrijednosti reakcija i poprenih sila nad leajem A:

L bp2
g k LS S 7 ,9 2,24 2,24 1,62
Rkg = Vkg = 2 3 = 2 3
= 9,21 kN/m
L 3,19
L bp2
qk LS S 3,0 2,24 2,24 1,62
Rkq = Vkq = 2 3
= 2 3
= 3,5 kN/m
L 3,19

Poloaj maksimalnog momenta savijanja u polju (mjesto gdje je poprena sila jednaka nuli):

Dijagram poprene sile je horizontalan od oslonca do poetka kraka (nema optereenja). Poloaj
nultoke odreuje se od mjesta gdje poinje krak (dijagram poprenih sila ima nagib).

x Vkg /g = 9,21/7,9 = 1,17 m s obzirom na to da su stalno i korisno optereenje na istom mjestu na


nosau, poloaj je proraunat za stalno optereenje isti rezultat bi se dobio za korisno i za
proraunsko optereenje.
bp1 1,23
Udaljenost maksimalnog momenta savijanja od leaja A: x' x= 1,17 1,58 m
3 3

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 32


SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i Prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG

Karakteristine vrijednosti momenata savijanja u polju:

gk x2 7,90 1,17 2
M = R x'
g
k
g
k = 9,211,58 - = 9,14 kNm/m
2 2
q x2 3,0 1,17 2
M kq = Rkq x' k = 3,5 1,58 - = 3,48 kNm/m
2 2

4.1.2.2. Proraunske vrijednosti momenta savijanja i poprene sile

Proraunska poprena sila nad leajem A:

VEd 1,35 Vkg 1,5 Vkq 1,35 9,21 1,5 3,5 17,68 kN/m

Proraunski moment savijanja u polju:

M Ed 1,35 M kg 1,5 M kq 1,35 9,14 1,5 3,48 17,56 kN m/m

4.1.3. Dimenzioniranje uzdune armature

Materijal:

Beton: C20/25
( C fck / f ck,cube valjak/kocka)
f cd proraunska vrstoa betona
f ck 20
f cd cc 1,0 1,0 13,33 N/mm 2 1,333 kN/cm 2
C 1,5

elik: B500B
( f yk / f tk 500 / 540 )
f yd proraunska granica poputanja elika
f yk
500
f yd
434,78 N/mm 2 43,478 kN/cm 2
S 1,15
Visina ploe stubita: h 15 cm
Zatitni sloj betona (razred izloenosti XC1): c 2,0 cm
Udaljenost do teita armature: d1 c / 2 2,0 1,0 / 2 2,5 cm
Statika visina presjeka: d h d1 15 2,5 12,5 cm

Glavna armatura:

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 33


SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i Prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG

Bezdimenzijski moment savijanja:

M Ed 1756
Ed 0,084 lim 0,296
b d f cd 100 12,52 1,333
2

Za Rd 0,085 oitano:

c -2,7 0,119
s1 20,0 0,953

Potrebna povrina armature u polju:

M Ed 1756
As1,req 3,39 cm 2 /m
d f yd 0,953 12,5 43,478

Razdjelna armatura:

As1,raz 0,2 As1,prov 0,2 3,93 0,79 cm2 /m

Minimalna armatura za polje:

As1,min 0,0013 b d 0,0013 100 12,5 1,63 cm2 /m mjerodavno


f 2,2
As1,min 0,26 b d ctm 0,26 100 12,5 1,43 cm2 /m
f yk 500
gdje je f ctm vlana vrstoa betona

Maksimalna armatura za polje:

As1,max 0,040 Ac 0,040 100 15 60,0 cm2 /m


As1,max 0,022 Ac 0,022 100 15 33,0 cm2 /m
f cd 13,33
As1,max lim b d 0,365 100 12,5 13,99 cm2 /m mjerodavno
f yd 434,78
lim varira ovisno o razredu betona
Odabrana armatura mora biti vea od potrebne i mora se nalaziti u podruju izmeu minimalne i
maksimalne armature: As1,min As1,prov As1,max

Glavna armatura:
ODABRANO: 10/20cm (As1,prov =3,93 cm2 /m) As1,req 3,39 cm2 /m

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 34


SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i Prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG

Razdjelna armatura:
ODABRANO: 8/25 cm ( As1,raz, prov = 2,01 cm 2 /m) As1,raz, req 0,79 cm 2 /m

Napomena: Proraunatom armaturom za polje armira se i podruje spoja podesta i kraka


stubita.

Prema Hrvatskom nacionalnom dodatku za EN 1992-1-1 razmak glavne armature mora biti manji ili
jednak 1,5h = 1,515 = 22,5 cm i manji ili jednak 25 cm (uzima se manja vrijednost), a razmak
razdjelne armature mora biti manji ili jednak 3,0h = 3,015 = 45 cm i manji ili jednak 40 cm (uzima se
manja vrijednost).

4.1.4. Dimenzioniranje poprene armature

nosivost elementa na poprene sile bez poprene armature:

VRd,c CRd,c k 100 l fck k1 cp b d


1/ 3

CRd,c 0,18 / 1,5 0,12


200 200
k 1 1 2,26 2,0 d statika visina u [mm]
d 125
As1,prov 3,93 cm2 plotina vlane armature u ploi po m'
As1 3,93
1 0,00314 0,02
b d 100 12,5
k1 0,15
cp 0
b 1000 mm irina ploe u vlanom podruju

VRd,c CRd,c k 100 l fck k1 cp b d


1/ 3

VRd,c 0,12 2,00 100 0,00314 20 0,15 0 1000 125 55348,7 N 55,35 kN
1/ 3

minimalna vrijednost za VRd,c je:

vmin 0,035 k 3 / 2 f ck1/ 2 0,035 23 / 2 201/ 2 0,443


VRd,c,min vmin k1 cp b d 0,443 0 1000 125 55375 N 55,38 kN

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 35


SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i Prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG

provjera:

VEd 17,68 kN VRd,c 55,38 kN Nije potrebno proraunati poprenu armaturu.

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 36


SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i Prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG

4.2. Podest

4.2.1. Analiza optereenja

115
115
123 224 162

15 33
31

28 2
15
16
3 3 13 3

2
2
30

Slika 4.3. Tlocrt i popreni presjek stubinog kraka i podesta

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 37


SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i Prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG

Stalno optereenje:

Parket na nagaznoj povrini: dP P = 0,03 6,5 = .... 0,20 kN/m2


Estrih: dM M 0,03 21,0 .... 0,63 kN/m2
buka: d M 0,02 18,0 ...0,36 kN/m2
AB ploa 15 cm: h =0,15 25 ..... 3,75 kN/m2
Ukupno stalno.......... g k 4,94 kN/m2

Korisno optereenje:

Uporabno optereenje za stubita...... 3,00 kN/m2


Ukupno korisno........... qk 3,00 kN/m2

4.2.2. Statiki proraun

4.2.2.1. Karakteristine vrijednosti momenata savijanja i poprenih sila

Proraunska duljina ploe podesta:

1 1
Lp L 2 h 230 2 15 245 cm
2 2

gdje je: L duljina podesta (u smjeru nosivosti)


h debljina ploe

Karakteristine vrijednosti reakcija i poprenih sila nad leajem:

g k Lp g
Rk,stub. Lp 4,94 2,45 9,21 2,45
Rkg = Vkg = = + = 33,57 kN/m
2 2 bp1 3 2 2 1,23 3
qk Lp q
Rk,stub. Lp 3,00 2,45 3,5 2,45
Rkq = Vkq = = + = 14,13 kN/m
2 2 bp1 3 2 2 1,23 3

Karakteristine vrijednosti momenata savijanja u polju:

g k L2p Rk,g stub. L2p4,94 2,452 9,21 2,452


g
M = = + = 20,56 kNm/m
8 bp1 8 1,23 3
k
8 3 8
qk L2p q
Rk,stub. L2p 3,0 2,452 3,5 2,452
q
M = = + = 8,66 kNm/m
8 bp1 8 1,23 3
k
8 3 8

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 38


SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i Prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG

gdje su: Rk,stub.


g q
; Rk,stub. g
; Vk,stub. q
;Vk,stub. karakteristine reakcije i poprene sile kraka stubita
nad leajem A
bp1 irina podesta

4.2.2.2. Proraunske vrijednosti momenta savijanja i poprene sile

Proraunska poprena sila nad leajem:

VEd 1,35 Vkg 1,5 Vkq 1,35 33,57 1,5 14,13 66,51 kN/m

Proraunski moment savijanja u polju:

M E d 1,35 M kg 1,5 M kq 1,35 20,56 1,5 8,66 40,75 kNm/m

4.2.3. Dimenzioniranje uzdune armature

Materijal:

Beton: C20/25
( C fck / f ck,cube valjak/kocka)
f cd proraunska vrstoa betona
f ck 20
f cd cc 1,0 13,33 N/mm 2 1,333 kN/cm 2
C 1,5

elik: B500B
( f yk / f tk 500 / 540 )
f yd proraunska granica poputanja elika
f yk 500
f yd 434,78 N/mm 2 43,478 kN/cm 2
C 1,15

Visina ploe stubita: h 15 cm


Zatitni sloj betona (razred izloenosti XC1): c 2,0 cm
Udaljenost do teita armature u polju podesta: d1 c / 2 2,0 1,2 / 2 2,6 cm
Statika visina presjeka polja podesta: d h d1 15 3,6 12,4 cm
Udaljenost do teita armature na leaju podesta: d1 c kr / 2 2,0 1,0 0,8 / 2 3,4 cm
Statika visina presjeka na leaju podesta: d h d1 15 3,4 11,6 cm

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 39


SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i Prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG

Polje

Glavna armatura:

Bezdimenzijski moment savijanja:

M Ed 4075
Ed 0,199 lim 0,296
b d f cd 100 12,4 2 1,333
2

Za Rd 0,200 oitano:

c -3,5 0,280
s1 9,0 0,884

Potrebna povrina armature u polju:

M Ed 4075
As1,req 8,55 cm 2 /m
d f yd 0,884 12,4 43,478

Minimalna armatura za polje:

As1,min 0,0013 b d 0,0013 100 12,4 1,61cm 2 /m mjerodavno


f 2,2
As1,min 0,26 b d ctm 0,26 100 12,4 1,42 cm 2 /m
f yk 500

Maksimalna armatura za polje:

As1,max 0,040 Ac 0,040 100 15 60,0 cm2 /m


As1,max 0,022 Ac 0,022 100 15 33,0 cm2 /m
f 13,33
As1,max lim b d cd 0,365 100 12,4 13,88 cm 2 /m mjerodavno
f yd 434,78

Odabrana armatura mora biti vea od potrebne i mora se nalaziti u podruju izmeu minimalne i
As1,min As1,prov As1,max
maksimalne armature:

Glavna armatura:
ODABRANO: cm ( As1,prov = 9,42 cm 2 /m) As1,req 8,55 cm 2 /m

Razdjelna armatura:
Razdjelna armatura je uzduna armatura iz kraka stubita cm .

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 40


SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i Prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG

Leaj

Moment savijanja nad leajem uzima se kao etvrtina momenta savijanja u polju.

Bezdimenzijski moment savijanja:

M Ed 0,25 4075
Ed 0,057 lim 0,296
b d f cd
2
100 11,6 2 1,333

Za Rd 0,059 oitano:

c -2,0 0,091
s1 20,0 0,966

Potrebna povrina armature nad leajem:

M Ed 0,25 4075
As1,req 2,09 cm 2 /m
d f yd 0,966 11,6 43,478

ODABRANO: 8cm ( As1,prov = 2,51 cm 2 /m) As1,req 2,09 cm 2 /m

4.2.4. Dimenzioniranje poprene armature

nosivost elementa na poprene sile bez poprene armature:

VRd,c CRd,c k 100 l fck k1 cp b d


1/ 3

CRd,c 0,18 / 1,5 0,12


200 200
k 1 1 2,31 2,0 k = 2,0 d statika visina u [mm]
d 116
As1,prov 9,42 cm2 plotina vlane armature u ploi po m'
As 1 9,42
1 0,00812 0,02
bd 100 11,6
k1 0,15
cp 0
b 1000 mm irina ploe u vlanom podruju
VRd,c CRd,c k 100 l fck k1 cp b d
1/ 3

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 41


SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i Prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


VRd,c 0,12 2,00 100 0,00812 20
1/ 3

0,15 0 1000 116 70501 N 70,50 kN

minimalna vrijednost za VRd,c je:

vmin 0,035 k 3 / 2 f ck1/ 2 0,035 23 / 2 201/ 2 0,443VRd,c,min vmin k1 cp b d 0,443 0 1000 116 51388 N 51,39 kN

nosivost:

VEd 66,51 kN VRd,c 70,50kN Nije potrebno proraunati poprenu armaturu.

*Napomena: U nastavku je dana skica armiranja stubita radi uvida u postavljanje proraunate
armature. Studenti nisu obavezni crtati armaturu stubita.

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 42


9 8/20 cm
11 10/20 cm

12 8/20 cm
3 8/28 cm
8 12/12 cm 10 10/20 cm

4 8/30 cm
2 8/25 cm
GRAEVINSKI FAKULTET
SVEUILITE U ZAGREBU

ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

9 8/20 cm 6 10/20 cm 1 10/20 cm


11 10/20 cm; L=312 cm; kom=7
12 8/20 cm 192 10
7 10/20 cm
0 60
11

5 10/20 cm 10 10/20 cm; L=308 cm; kom=7


8 12/12 cm 10
=7 207

PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2


om
m ;k
2 0c 3 8/28 cm; L=130 cm; kom=8
=3 91
;L 10 110 25
6 10/20 cm; L=232 cm; kom=7 54 cm 10 8
2 0 0 25
10 0/ 26 8
168 7 1 30 30 12 8/20 cm;
m= 1 2 8/25 cm; L=130 cm; kom=11 L=151 cm;
ko
c m; 25 kom=14
62 10 110 10
1 87
7 10/20 cm; L=
75 4 8/30 cm; L=76 cm; kom=40
8 12/12 cm; L=230 cm; kom=25
46
74 30 230
10 5 10/20 cm; L=237 cm; kom=7
9 8/20 cm; L=230 cm; kom=15
153
230

Slika 4.4. Skica armiranja stubita


JMBAG
Ime i Prezime

43

Bewerten