You are on page 1of 2

Paualno oporezivanje je nain oporezivanja pretpostavljenog dohotka i dostupno je samo

obrtnicima, a poduzeima nije.


Nakon otvaranja obrta potrebno je u roku osam dana zatraiti takav sustav oporezivanja u nadlenoj
poreznoj ispostavi. Postupak samog otvaranja obrta je isti za sve obrte i odvojen je od naina
oporezivanja. Tko to propusti zatraiti, morat e voditi poslovne knjige i plaat e porez na utvreni
dohodak. Oni obrtnici koji su ve poslovali od lani i vodili poslovne knjige, pa su poeljeli od ove
godine paualno oporezivanje, trebali su do 15. sijenja 2017. predati zahtjeve popraene
dokumentacijom koju su im trebali pripremiti njihovi knjigovoe.

to je glavna novost od 2017. godine ?

Iako su do sada djelatnosti ugostiteljstva i trgovine bile izuzete od ove mogunosti, sada je i tim
djelatnostima doputeno paualno oporezivanje. Takoer, sada obrti s izdvojenim pogonima mogu
biti paualno oporezovani. Jedini uvjet koji je preostao da primici ne smiju biti vei od praga za
ulazak u sustav PDV-a, a to je ove godine i dalje 230.000,00 kn.

Osim dosadanja tri razreda, sada je uveden i etvrti, koji obuhvaa primitke od 149.501,00 kn do
230.000,00 kn. Razredi zapravo odreuju visinu poreza koju obrtnik plaa, a to je redom:

razred s primicima do 85.000,00 kn: 1.530,00 kn poreza godinje


razred s primicima od 85.001,00 do 115.000,00 kn: 2.070,00 kn poreza godinje
razred s primicima od 115.001,00 do 149.000,00 kn: 2.691,00 kn poreza godinje
razred s primicima od 149.001,00 do 230.000,00 kn: 4.140,00 kn poreza godinje

Porez se plaa u etiri tromjesena obroka.

Osim poreza, paualno oporezovani obrtnik duan je plaati i doprinose, ali u iznosima niim od
onih to ga plaaju obrtnici koji vode poslovne knjige. Radi se o svoti od 1.151,57 kn mjeseno.

Ovako oporezovani obrtnici koji su istovremeno negdje i zaposleni, plaaju jo manje iznose
doprinosa: od 2.231,00 kn za I. razred do 6.037,00 za IV. razred, godinje. Obrtnici plaaju i
obvezni komorski doprinos od 44,00 kn mjeseno, a lanarine turistikoj zajednici plaaju ako je
njihova djelatnost na popisu obveznika.

Bez obzira na moebitne potekoe i gubitke, navedene obaveze redovno dospijevaju i moraju se
platiti. Oni koji vode poslovne knjige nemaju tih problema, jer na gubitak se ne plaa porez.
injenica da ste u takvom sustavu oporezivanja ne oslobaa vas potivanja ostalih propisa koji
ureuju djelatnost kojom se bavite. Trgovci i ugostitelji, primjerice, imaju cijeli niz propisa koje
moraju potivati i evidencija koje moraju voditi.

Nadalje, porez na dodanu vrijednost je drugi sustav oporezivanja i vrlo esto su i paualno
oporezovani obveznici plaanja tog poreza na usluge koje steknu iz inozemstva. Kao i do sada,
paualno oporezovani mogu imati zaposlenike, u kojem sluaju su obveznici primjene svih
radnopravnih propisa.

Poslovni raun ovih obrtnika dostupan je za njihove privatne ovrhe, kao i ostalim obrtnicima. Do
kraja lipnja ove godine ovi obrtnici mogu izdavati raune iz bloka kojeg su ovjerili na poreznoj
upravi i ti se rauni smatraju fiskaliziranima. Od poetka srpnja morat e provoditi postupak
fiskalizacije izdavanja rauna putem naplatnih ureaja u skladu s posebnim propisom. Iako
podrobnija objanjenja tek oekujemo, za pretpostaviti je da e sve raune trebati fiskalizirati
izravnom vezom s poreznom upravom, jer to je jedini nain da doista budu kontrolirani iznosi
njihovih prometa.
Od obveznih evidencija za potrebe poreza na dohodak, ovi obrtnici vode samo knjigu prometa, u
koju upisuju sve svoje naplaene raune bez obzira na nain naplate. Po isteku godine, iz te knjige
deriviraju podatke u obrazac POSD.

Pravila koja se primjenjuju u sluaju prelaska limita u tijeku godine su ista kao i prije. Ova 2017.
godina e biti specifina po tome to e biti sluajeva kada e obrtnik prijei limit i morati izai iz
paualnog oporezivanja, a da e od 2018. ponovo moi zatraiti takvo oporezivanje, ako ove godine
ipak ne prijee 300.000 kn primitaka. Naime, ve je poznato da e to biti novi limit za ulazak u
sustav PDVa.

Izvor: http://www.makora.hr

Autor: Zorana Mavrii Koroec


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vie o poslovanju, internet i digitalnom marketingu, metodama poveanja prodaje, sustavu
upravljanja kvalitetom ISO 9001 na:

http://sporting-savjetovanje.hr/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------