Sie sind auf Seite 1von 65

Phn mm x l ting Vit Unicode/TCVN 6909

(Cho cc giao dch vn bn in t)

Hng dn s dng Vietkey

2002, Vietkey Group, Vietkhang JSC


32 Hng Ct, H Ni, +84(4) 8267593
155 L B4, S Vn Hnh (Ni di), Q10, Tp HCM, +84(8) 8640401
http://www.vietkey.net , unicode@vietkey.net
Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 2

Mc lc
I. Gii thiu chung .................................................................................................................. 4
I.1. t vn ............................................................................................................ 4
I.2. Phn mm h tr x l ting VitUnicode........................................................... 5
I.3. Yu cu cho vic trin khai TCVN 6909 ............................................................. 6
I.3.1 Yu cu v thit b phn cng ...................................................................................... 6
I.3.2 Yu cu v phn mm .................................................................................................. 6
II. B g ting vit a nng vietkey ............................................................................... 8
II.1. Gii thiu chung v b g .................................................................................... 8
II.2. Ci t B g ting Vit VIETKEY..................................................................... 9
II.2.1 Ci t b g ting Vit ti thiu................................................................................ 9
II.2.2 Ci t b g y bao gm c cc font ch........................................................... 9
II.3. Nhp thng tin (g) ting Vit bng vietkey...................................................... 13
II.3.1 Chn font ch ting Vit trong cc ng dng .......................................................... 13
II.3.2 Chn bng m ting Vit trong Vietkey 2000 ........................................................... 14
II.3.3 Chn kiu g ting Vit ............................................................................................ 16
II.3.4 Quy tc g ting Vit ................................................................................................ 17
II.4. Chuyn ch g ting Vit, ting Anh:........................................................... 21
II.5. Thit lp g tt AutoText ................................................................................ 22
II.6. T to biu tng cho Vietkey. .......................................................................... 24
II.7. t ch t khi ng Vietkey ....................................................................... 24
II.8. Thay i giao din hin th ting Vit trong bng iu khin ca Vietkey. ...... 25
II.9. Khi ng nhanh Vietkey vo thanh Taskbar hay OnTop. ................................ 26
II.10. t ch ca MS Word, Excel g c ting Vit TCVN 6909............ 27
III. B x l ting Vit vn phng Vietkey office .................................................... 30
III.1. Gii thiu chung v Vietkey Office ............................................................... 30
III.2. Ci t B x l ting Vit trong MS Office ................................................. 31
III.3. Kim tra chnh t ting Vit........................................................................... 33
III.4. Cng c Sp xp ting Vit............................................................................ 35
III.5. Chuyn i ch hoa/ch thng .................................................................... 39

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 3

III.6. Chuyn m vn bn cho cc vn bn word /excel /powerpoint ..................... 40


IV. chuyn m cho cc trang Web ................................................................................ 46
IV.1. Gii thiu chung ............................................................................................ 46
IV.2. Ci t cng c chuyn m ting Vit cho cc trang Web ............................ 46
IV.3. Hng dn s dng chuyn m cc trang Web.............................................. 46
V. B th vin lp trnh x l ting Vit .................................................................... 49

VI. Cc cu hi thng gp.............................................................................................. 50


VI.1. Lm g khi gp kh khn trong vic dng Vietkey?...................................... 50
VI.2. Cc bn nng cp v cc thng tin mi v sn phm c u? .................... 50
VI.3. Ti sao khi g ting Vit, ch c du i khi b trn 1 k t trng?.............. 50
VI.4. Ti sao trong mt s ch ting Vit ch i bin thnh ch I? ................... 51
VI.5. Li my in khi in ch Unicode? .................................................................... 51
VI.6. Nu my tnh khng c c a CD cn phi lm th no? ........................ 53
VI.7. Trong th tn in t mun dng ting Vit Unicode cn phi lm g?......... 54
VI.8. Cch son tho cc trang Web Unicode ting Vit........................................ 54
VI.9. Thit lp ch hin th Unicode cho cc trnh duyt Web? ........................ 55
VI.10. Son tho ting Vit Unicode trong mt s phn mm khc? ....................... 56
VI.11. Unicode trong cc mi trng lp trnh ......................................................... 57
VI.12. Unicode l g? ................................................................................................ 57
VI.13. UTF-8 l g?................................................................................................... 58
VI.14. Ting Vit c b tr nh th no trong chun Unicode? ............................ 58
VI.15. Ti sao ting Vit li khng c xp vo mt vng lin tc? ...................... 59
VI.16. u im chnh ca Unicode l g? ................................................................ 60
VI.17. Nhc im chnh ca Unicode l g? ........................................................... 60
VI.18. Cc file Unicode c kch thc t 2 n 256 ln so vi 8-Bit?...................... 61
VI.19. Ti sao khng th g c Unicode trong mt s ng dng?........................ 61
VI.20. Mun s dng Unicode phi nng cp my tnh ln Windows2000?........... 61
VII. Ph lc .............................................................................................................................. 63
VII.1. a ch lin h................................................................................................ 63
VII.2. Tc gi ........................................................................................................... 64

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 4

I. Gii thiu chung

I.1. t vn

Trong thi gian va qua, vic khng thng nht s dng mt b m trong c nc
(min Bc dng Font ABC, min Nam Font VNI) gy kh khn khng nh
trong vic trao i thng tin d liu gia cc n v vi nhau, ng thi cng gy
nhiu tr ngi cho vic trin khai ng dng trn mng Internet v mng din
rng.

Ngy 24/9/2001, B Khoa hc Cng ngh v Mi trng ban hnh tiu chun
Vit Nam: TCVN 6909:2001 da trn bng m Unicode v ISO 10646 v Quyt
nh s 72 ca Th tng Chnh ph v vic thng nht s dng bng m ting
Vit trong khi c quan Nh nc l nhng c s php l v iu kin thun li
cho vic thng nht mt bng m ting Vit duy nht trong c nc.

u im chnh ca b m ting Vit Unicode/TCVN 6909:2001:

- C y ch hoa v ch thng ting Vit.

- Cho php ting Vit hi nhp vi tt c cc ngn ng chnh khc trn th


gii.

- Khng b cc li mt ch hoc tranh chp vi cc k t iu khin.

- m bo tnh tun th cc tiu chun ISO 10646 v UNICODE, l nhng


chun c p dng trong cc cng ngh tin tin. c cc hng cam kt
h tr trong cc sn phm mi.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 5

I.2. Phn mm h tr x l ting Vit Unicode

Vietkey Group /Vietkhang JSC l n v c hn 10 nm kinh nghim xy dng


cc cng c x l ting Vit cho cc my tnh PC. Ngy nay Vietkey Group c
phn mm x l ting Vit cho rt nhiu mi trng khc nhau: MS Windows,
Unix/Linux, Pocket PC, Palm...Cc cng c x l ting Vit ca Vietkey Group
rt a dng, phong ph v hon chnh, t b g ting Vit cho my Palm cho n
h iu hnh thng hiu Vit Nam hon chnh Vietkey Linux. Trong ti liu ny
chng ti ch yu cp n cc cng c x l ting Vit trong mi trng
Windows:

- Cng c nhp thng tin t bn phm (b g ting Vit Vietkey)

- Cng c chuyn i ch hoa/ch thng.

- Cng c kim tra chnh t ting Vit.

- Cng c sp xp ting Vit.

- Cc cng c chuyn m vn bn, d liu t cc b m/b Font c sang tiu


chun mi, chuyn m cc tp vn bn (Word, Excel), cc trang Web v
c s d liu.

- B th vin lp trnh x l ting Vit cho cc mi trng lp trnh.

VietKey c ng k bn quyn theo s 1671 VH/BQ ngy 22 thng 12 nm


1997 ti Cc Bn Quyn Tc Gi - B Vn Ha. Bn quyn thuc v tc gi ng
Minh Tun, trng nhm Vietkey Group. Vietkhang JSC l cng ty c u
quyn kinh doanh v phn phi cc sn phm h Vietkey. Mi sa i khng
c php i vi vi cc file chng trnh, logo, hng dn (Help) ca VietKey
u vi phm lut bn quyn.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 6

Khi b sn phm Vietkey c bn ra, theo quy nh, ngi s dng ch c


php ci t trn tng my n l. Ci t trn mng cc b hoc cho s lng
ln trong mt cng ty cn phi c giy bn quyn s dng t pha nh phn
phi.

I.3. Yu cu cho vic trin khai TCVN 6909

I.3.1 Yu cu v thit b phn cng

o My tnh t 386 tr ln.

o B nh RAM: 16 MB tr ln.

o cng HDD: 300 MB ( c th ci ti thiu c Win95 v


Office 97).

o Khng gian a cho b g Vietkey: 150KB, Font Unicode v b


Font ABC, VNI: 10MB, b Vietkey Office: 1MB.

I.3.2 Yu cu v phn mm

o H iu hnh: Windows 95/98, Windows NT, Windows 2000,


Windows XP, Pocket PC 2002 hoc Linux c kernel 2.0 tr ln.

o Son tho vn bn: Microsoft Office 97/2000/XP, Open Office.

o Trnh duyt Web: Internet Explore 4.0 tr ln, Netscape 4.7 tr


ln.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 7

o Th tn in t: Outlook Express 5 tr ln, Netscape Mail 4.7 tr


ln.

o C s d liu: MS Access 2000, SQL Server 6.5 tr ln,


ORACLE...

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 8

II. B g ting vit a nng vietkey

II.1. Gii thiu chung v b g

B g Vietkey l b g c ra i t rt sm, phin bn 1.0 pht hnh nm


1993. Vietkey l mt trong nhng b g ting Vit 32-Bit u tin v cng l mt
trong nhng b g u tin h tr Unicode. B g Vietkey c nhiu tnh nng u
Vit:

- Nh gn, ch cn File duy nht.

- Chy trn tt c cc mi trng Windows 32-Bit, bao gm: Windows


95/98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP. i vi MS Pocket
PC cn phi c phin bn khc l Vietkey CE.

- H tr g nhiu ngn ng ph thng: Vit, Nga, Anh, Php, c...

- H tr cc bng m ting Vit ph thng: ABC, VNI...Unicode/ TCVN


6909:2001. Ring vi Unicode, h tr cc biu din UTF-8, UCS2 (cho
cc mi trng Web), C-Style: Unicode cho mi trng lp trnh C, C++.

- H tr nhiu kiu g thng dng Vit Nam cng nh nc ngoi:


TELEX, VNI, VIQR.

- C nhiu tnh nng nng cao: g tt cc t mc khng hn ch, t ng


chuyn ch Anh-Vit vi kiu g Telex, cho php g lp du-kh du
l tnh nng cng do Vietkey Group ci tin v a ra u tin Vit Nam
(1991).

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 9

II.2. Ci t B g ting Vit VIETKEY

II.2.1 Ci t b g ting Vit ti thiu

B g ting Vit Vietkey c kch thc 150K, khng cn ci t, ch cn copy


tp VKNT.EXE vo mt th mc bt k trn cng (v d th mc C:\vietkey)
v nhp chut vo biu tng ca Vietkey, b g ting Vit s c kch hot.
Vi kch thc 150 KB, Vietkey d dng chuyn mang trn mng hoc copy trn
a mm ci t vo cc my mi.

II.2.2 Ci t b g y bao gm c cc font ch

B Vietkey y (Full Version) c hn 7 a mm hoc c lu trn a CD


c cc th mc con l disk1, disk2, disk3, disk4, disk5, disk6, disk7. B u
bao gm cc font ch Unicode /TCVN 6909 v cc b font c (c dng trong
thi gian qu ) : ABC v VNI.

Cc bc ci t:

1. Cho a Vietkey vo CD, hoc cho a Vietkey 1 (nu dng a mm),


hoc chn vo th mc Disk1 nu copy trn a cng.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 10

2. Nhp chut (Mouse) vo nt start, mt ca s xut hin, chn vo mc


Run nh hnh v sau:

3. Sau khi ca s Run xut hin, g trong text d:\disk1\setup nu CD


c nh ngha l D, hoc c th nhp chut vo nt Browse chn
ng tp setup.exe trong a 1 ca b ci t Vietkey nm trn a cng
hoc trn a mm A nh hnh di y:

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 11

4. Sau khi chng trnh ci t Setup.exe chy, nhp chut vo nt Next 2


ln cho n khi hin ra ca s Select Setup Type, bnh thng chng
trnh v cc font ch s c ci t vo th mc c:\program
files\vietkey2000, thay i th mc khc c th nhp chut vo nt
Browse. Sau nhp chut vo mc Custom trong ca s nh hnh sau:

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 12

5. Sau khi chn nt Custom, ca s Select Component s xut hin nh


hnh sau:

- Trong mc Component, nhp chut vo cc mc font cn ci t, ch


cn nhp chut c du tick (du ht hnh ch V) vo mc VN Unicode
Fonts c c font ch Unicode trn cc my Windows 95, Windows
98, Windows NT. Vi cc h iu hnh Windows 2000, Windows ME
hoc Windows XP, khng cn chn vo mc VN Unicode Fonts v cc
Font ny c sn trn h iu hnh.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 13

- Ch : chng trnh ci t ny cng c th ci t font h thng ting


Vit cho Windows (font h thng l cc font c dng trong Menu, cc
thng bo...) tuy nhin Font h thng ting Vit ny mi ch h tr b m
ting Vit c l TCVN 5712, v font h thng ny s khng c tc dng
i vi Windows 2000 hoc Windows XP. Trong mt s phin bn
Windows bn a nh Windows ting Nga, Windows ting Hoa, ting
Php... sau khi ci t font h thng ting Vit (TCVN System Fonts) s
lm hng ht cc thng bo bng ting bn a, v vy ch chn mc ny
khi thc s cn thit.

6. Nhp chut vo cc nt Next sau v cui cng l nt Finish.

7. Khi ng li my v qu trnh ci t font ch v b g ting Vit s


c kt thc.

II.3. Nhp thng tin (g) ting Vit bng vietkey

nhp c ting Vit v hin th ng trong cc ng dng cn phi:

- Chn ng Font ch ting Vit trong cc ng dng,

- Chn ng bng m (Character Set) trong Vietkey,

- Chn ng kiu g trong Vietkey.

II.3.1 Chn font ch ting Vit trong cc ng dng

Trong cc ng dng MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, OutLook, FrontPage,


Access 2000... vi b m UNICODE /TCVN 6909 cn phi chn tn Font trong
cc hp font ch l mt trong cc font sau y:

Arial, Times New Roman, Tahoma, Courier, Platino Linotype, Verdana...

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 14

Ch : vi cc h iu hnh Windows 2000, Windows ME, Windows XP th cc


font ni trn mc nhin l Unicode, i vi cc h iu hnh c hn nh
Windows 95/98 th cn phi ci li font ch nh mc II.1.

II.3.2 Chn bng m ting Vit trong Vietkey 2000

- Khi ng Vietkey, bng cch nhp chut vo biu tng Vietkey, ca s


iu khin ca Vietkey s xut hin.
- Nhp chut vo nt Char Sets (Bng m).
- Sau chn vo mc Unicode Pre-Compound, TCVN 6909:2001
(Unicode dng sn).

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 15

- C th chn nhanh bng m ting Vit khi Vietkey ang nm thanh


Taskbar bng cch nhp chut phi vo biu tng Vietkey trn thanh
Taskbar, khi y mt ca s thc n xut hin v nhp chut vo dng
ch Unicode.

- Vietkey cho php chuyn nhanh cc bng m bng t hp phm nng.


Control+Shift+F1, Control+Shift+F2,Control+Shift+F3 Vietkey s
chuyn sang 3 bng m ln cui cng c chn.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 16

II.3.3 Chn kiu g ting Vit

Trong ca s ca Vietkey, nhp chut vo mc Kiu g/Input Methods, chn


kiu g tng ng l TELEX hay VNI tu theo thi quen ngi dng, ngoi 2
kiu g chnh ph bin Vit Nam hin nay, Vietkey cn cung cp cho ngi
dng 9 kiu g khc nhau l VIQR, Vietware, TCVN, BKtpHCM, VNU, VNSea,
VNA.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 17

II.3.4 Quy tc g ting Vit

II.3.4.1. Quy tc chung

1. Cc du m v du trng, du ru phi g trc tip vo nguyn m, du


(huyn, sc, hi, ng, nng) c th g trc tip hoc sau nguyn m cn b
du t 1 n 3 k t tc l c th b du Vit ngay ti nguyn m hoc
cui t (b du t ng). Nn b du t ng trnh b sai du hoc
trnh li 1 t c nhiu du v vi cch b du t ng, du bao gi cng
thng nht do vic tm kim, sp xp ting Vit mi c th thc hin
c.

2. Trong trng hp g sai du c th g ngay du khc khng cn phi xo


ch g li.

3. Cc phm du ch c tc dng theo ng cnh tc l nu khng c nguyn


m no trong vng tc dng th n vn hin th nh trong ch ting
Anh, v d phm f nu i sau ch a th s thnh ch , cn nu g
ring n vn hin ch f, tng t nh vy trong kiu g VNI, cc phm s
vn hin l s nu n khng i sau nguyn m c kh nng c du.

4. Vi kiu b du t ng cc phm du ch c tc dng khi ng sau


nguyn m c du ch c nhng ph m hp l: <c,g,h,m,n,p,t>.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 18

II.3.4.2. Quy tc g ting Vit kiu Telex

Qui c, ngha ca cc phm:

Phm Tc ng du
f Huyn
s Sc
r Hi
x Ng
J Nng
w Du trng trong ch , du mc trong cc ch
,'. Go phm w n l s ra ch
z Kh du (xo du) t
aa
aw
ee
oo
dd
ow, ]
w, uw, [

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 19

Lp du:

Phm Kt qu
ddd dd
ooo oo
eee ee
[[ [
]] ]

Cp ch rt hay gp trong ting Vit, g nhanh c th g 2 phm ][ gn


nhau v theo chiu hng vo tm bn phm nn t c tc cao do gim
c mt na s thao tc ca cc phm cch xa nhau uwow.

V d:

G dng ch Bng dy cc phm


Nc chy mn - Nwowcs chayr ddas monf
- N][cs chary ddas mofn
Thong - Thooongf
- Tho<control>ongf
ng - DDuwowngf
- DDwowngf
- dD][ngf

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 20

II.3.4.3. Quy tc g ting Vit kiu VNI

Qui c, ngha ca cc phm:

Phm Tc ng du
1 Sc
2 Huyn
3 Hi
4 Ng
5 Nng
6 Du m ca cc ch , v
7 Du ru ca ch v
8 Du trng ca ch
d9
0 Kh du (xo du)

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 21

V d:
G dng ch Bng dy cc phm
Nc chy mn - Nu7o71c cha3y d9a1 mo2n
- Nu7o7c1 chay3 d9a1 mon2
Thong - Thoong2
ng - D9u7o7ng2
- d9a4

Dng phm <control> g cc ch s v cc k t <!,@.#,(,)..> sau cc nguyn


m.

V d:

A! = A<control>!

II.4. Chuyn ch g ting Vit, ting Anh:

1. C th chuyn ch g ting Vit sang ch g ting Anh (hay Nga,


Php, c) bng t hp phm ALT-Z. T hp phm chuyn ny c th
thay bng t hp phm khc <Control-Control> hoc <Control-Shift>
trong mc Tu chn(Option). Thay i t hp phm chuyn ch nhm
trnh cc phm tranh chp trong mt s phn mm chuyn dng nh
Photoshop...

2. Nhp nt phi chut vo biu tng ca Vietkey trn thanh Taskbar,


chn ch g Vit-Anh.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 22

II.5. Thit lp g tt AutoText

- Trong mc Tu chn (Option) nhp chut bt ch Cho php g tt


(Enable AutoText).

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 23

- Nhp chut vo nt nh ngha g tt (AutoText Items) thit lp cc


mc t g tt.

- G tt l ch cho php thay mt chui k t di bng mt chui k t


ngn hn. G tt cho php tng tc g, nhp vn bn, ng thi c th
chun ho c d liu, thng nht cho mt c quan. V d chui hn c
th thay bng chui H Ni, nh vic g tt c th chun ho c khu
nhp d liu, trnh cc t hp khc nhau nh h ni, H ni. Vic
khng chun ho, khng thng nht s gy nhiu kh khn trong vic tm
kim, thng k...

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 24

- Vietkey cho php nh ngha khng hn ch cc mc g tt thm, sa,


xo (Add, Modify, Delete), ng thi cng cho php lu cc mc g tt
ra cc File khc nhau Tn mi (Save as).

- Nh vic i File(Change File) Vietkey cho php c th thay i cc b


g tt mt cch nhanh chng v tin li, tu theo lnh vc ang x l vn
bn. Cc File g tt ny c th c lu tr, trao i cho nhiu ngi dng
chung mt quy c g tt nh vy c th gp phn thng nht khu nhp
d liu trong phm vi c quan t chc.. V d tp trong mt s trng hp
c th l g tt ca Thnh ph, nhng trong File g tt khc c th l
th phn.

II.6. T to biu tng cho Vietkey.

- Vo mc Utilities (Cng c) chn Create Vietkey Icon on Desktop


(To biu tng Vietkey trn Desktop).

II.7. t ch t khi ng Vietkey

- Vo mc Utilities (Cng c) chn Run Vietkey at Boot Time


(Lun chy Vietkey khi khi ng PC).

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 25

II.8. Thay i giao din hin th ting Vit trong bng


iu khin ca Vietkey.

- Vo mc Tu chn(Option) chn Vietnamese interface( Hin th


ting Vit).

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 26

II.9. Khi ng nhanh Vietkey vo thanh Taskbar hay


OnTop.

1. Vo mc Tu chn(Option) chn Khi ng nhanh(FastLoad)

2. Nhp chut vo nt Taskbar hoc Lun ni (OnTop).

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 27

Bnh thng khi khi ng, bng iu khin ca Vietkey s lun xut hin trn
mn hnh, dng tnh nng ny Vietkey b qua bc hin th bng iu khin,
vo ngay thanh Taskbar hoc lun ni biu tng trn mn hnh.

II.10. t ch ca MS Word, Excel g c ting


Vit TCVN 6909

Do cc phn mm Word, Excel, PowerPoint... c thit k ph hp vi ngn


ng khng phi ting Vit (ting Anh, Nga, Php...) mt s chc nng t ng
hiu chnh, hoc kim tra chnh t ca cc ngn ng ny s khng tng hp vi
ngn ng ting Vit nn c th gy ra mt s trc trc khi nhp d liu ting
Vit. Sau y l cch t mt s ch trnh s khng tng thch ny:

B du check

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 28

- Trong ca s ca MS Word chn Tools/Option/Edit b chc nng Use


smart cut and Paste. B chc nng ny trnh hin tng cch du
trng vi cc ch c du.

- Trong ca s ca MS Word chn Tools/AutoCorrect b ht cc tnh nng


trong ca s AutoCorrect.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 29

- Trong ca s ca MS Word chn Tools/Option/Spelling & Grammar b


cc tnh nng: Check Spelling as You Type, Check Grammar as You
Type, Check Grammar with Spelling. Nh hnh v di y.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 30

III. B x l ting Vit vn phng Vietkey office

III.1. Gii thiu chung v Vietkey Office

Vietkey Office l m b cng c x l ting Vit c tch hp vo cc phin


bn MS Office 97, MS Office 2000, MS Office XP. Sau khi ci t Vietkey
Office, cc h son tho vn phng (thng l cc bn cho ting Anh, Php...) s
bin thnh cc h son tho vn phng c h tr x l ting Vit. Cc chc nng
c bn ca Vietkey Office (tng t nh c trong b MS Office vi ting
Anh):

- Kim tra chnh t (spelling) ting Vit,

- Sp xp (sorting) ting Vit,

- Chuyn i ch hoa/ch thng (Change case) ting Vit.

- Ngoi ra Vietkey Office cn c chc nng rt quan trng l chuyn m cc


vn bn ting Vit.

o B chuyn m Vietkey Office (VKO) cho php chuyn m cc vn


bn c son tho trong cc chng trnh MS Word 97/2K/XP,
Excel, PowerPoint (trong b MS Office) t 44 bng m ting Vit
khc nhau sang Unicode v ngc li.

o So vi cc b chuyn m khc th VKO cho php chuyn i m


ting Vit m vn gi c hu nh nguyn vn tt c cc thuc
tnh c ca font ch, k c tn, h font tng ng (mc d font ch
v font ngun c tn hon ton khc nhau). Tt c cc i tng
nh bng biu, ho vn c gi nguyn, c bit VKO cn cho
php chuyn i cc text c trong cc Text Box, Header, Footer.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 31

o VKO cn c chc nng t ng on m ting Vit ang dng gip


cho ngi dng khi lng tng khi chn mt trong s hn 40 bng
m khc nhau. VKO cn cho php chuyn m ton b vn bn hay
tng vng cc b chuyn m cho cc vn bn c s dng nhiu
loi font ch khc nhau.

o Cc vn bn Word, Excel, PowerPoint sau khi chuyn hu nh


khng cn phi lm bt k thao tc no hiu chnh v c th sn
sng nhp s liu mi theo tiu chun mi (Unicode). Vic chuyn
i c t ng ho cao trnh nhiu thao tc mt thi gian
(chuyn sang text only hoc chuyn qua RTF nh mt s cng c
chuyn m ting Vit khc) v trung thnh mt cch ti a vn bn
gc.

III.2. Ci t B x l ting Vit trong MS Office

1. Thot ht cc ng dng ra khi b nh (kt thc cc chng trnh) c bit


l cc chng trnh Word, Excel, PowerPoint cn phi kt thc trc khi
ci t cc cng c ny.

2. Thc hin cc bc 1,2 ging nh mc II.2 tc l nhp chut vo nt Start


v chn mc Run v g vo ch : d:\vkosetup.exe hoc nhp chut vo
nt Browse chn vkosetup.exe nu chng trnh ny nm ng dn
hoc a khc.

3. Chn vo nt ng tip tc, mt ca s nh hnh di y s xut


hin, nhp chut vo cc mc MS Word, MS Excel, MS PowerPoint (t
cc du tick vo cc vung tng ng).

4. Bnh thng cc cng c ny s c ci t vo cc th mc tng ng v


th mc c:\vietkey, nu mun ci vo th mc khc th c th g ng
dn khc vo text trong ca s ny.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 32

5. Nhp chut vo nt Install ci t.

Lu : Cn phi g b cc bn Vietkey Office c, c bit cn phi xo cc file:


VKLIB.DLL, VKSPELL.DLL trong th mc Windows (WinNT) trc khi ci
t.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 33

III.3. Kim tra chnh t ting Vit

Sau khi ci t xong Vietkey Office, cc cng c kim tra chnh t ting Vit s
c tch hp v Menu VietkeyOF s c ni thm vo Menu ca cc chng
trnh MS Word, MS Excel v MS PowerPoint, cc Menu ca Vietkey Office s
thng nht xuyn sut c 3 chng trnh ny.

Tnh nng kim tra chnh t ting Vit ca Vietkey Office hot ng tng t
nh tnh nng Spelling ca MS Word. Ngoi vic pht hin ra cc li nh my,
cc t khng c trong ting Vit s c cng c kim tra chnh t ting Vit
pht hin v c ngh cc sa li thng minh.

Chn chc nng Kiem tra chinh ta tieng Viet trong Menu VietkeyO2.1, chng
trnh hin th ca s kim tra chnh t nh sau:

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 34

Ca s ny cho php chn kim t chnh t ting Vit cho ton b vn bn hay
trong vng la chn, hay t mt v tr bt k n cui hoc u vn bn.

Khi pht hin ra li, cng c kim tra chnh t ting Vit s hin th ca s sau
cho php sa li hay chn cc t c ngh sa li. Cng c ny cng cho
php thm vo t in ngi dng mt s t khng c trong ting Vit nh 1 s
t g tt. Ngoi ra cng c ny cng cho php b qua 1 s t hay thay 1 hay thay
ht cc t tng ng. Xem hnh di y:

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 35

III.4. Cng c Sp xp ting Vit

Th t sp xp ca bng ch ci ting Vit:

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXY

Th t sp xp ca cc du thanh:

Khng du, Huyn, Hi, Ng, Sc, Nng

V d vi ch A: a

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 36

Trong cc ng dng ca MS Word, mun sp xp 1 danh sch ting Vit, trc


ht cn phi to 1 bng bng cch vo Menu: Table/Insert/Table, in s ct v
s hng (b qua bc to bng mi nu c sn bng). Nhp chut con tr
vo ct cn sp (trong Word ch c th sp theo ct, trong Excel c th sp theo
ct hoc theo hng).

S th t H v tn Ngh nghip
1 ng Minh Tun Lp trnh vin
2 c ng KS xy dng
3 Phm Tun Phi cng
4 Phm Hi An Tip th

Trong MS Excel trc khi sp xp cn chn vng sp xp bng cch bi en vng


cn sp xp.

Nhp chut vo thc n VietkeyOF trong c Word hoc Excel v chn Sap xep
danh sach tieng Viet nh hnh di y:

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 37

Sau khi chn chc nng sp xp trong thc n, mt ca s Sort By Vietnamese


s xut hin. Trong ca s ny, c th chn:

- Font ngun: l b font ang hin hnh, ang c dng trong vn bn.
- Th t sp xp: c th chn th t sp xp hoc tng dn hoc gim dn.
- Xp theo tn: cng c ny s t ng ct t cui l tn chnh xp, nu
trng s tip tc xp theo h v m ca tn. Nu b thuc tnh ny th
cng c sp xp s xp theo th t t tri qua phi.
- Xp c Header: cng c ny s xp hay b qua hng u tin (tiu ),
khng xp .
Ring trong MS Excel, cng c sp xp c giao din khc, v cho php xp theo
ct hoc xp theo hng. Khng nhng th cng c sp xp trong MS Excel cn
cho php xp vi 3 mc khc nhau.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 38

Sau khi sp xp bng trn s c xp li, cc d liu khc cng hng cng s
c di chuyn theo nh bng sau.

S th t H v tn Ngh nghip
4 Phm Hi An Tip th
2 c ng KS xy dng
3 Phm Tun Phi cng
1 ng Minh Tun Lp trnh vin

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 39

III.5. Chuyn i ch hoa/ch thng

V m ca cc ch hoa ting Vit v ch thng tng ng trong bng m


Unicode/TCVN 6909 khng cch nhau 32 n v nn khng th dng cc chc
nng chuyn ch hoa/ch thng (Change Case - Shift+F3) trong cc ng dng
Word/Excel/PowerPoint. TCVN6909/Unicode cng khng c font ring cho ch
hoa v font ring cho ch thng nh font ABC, do nu khng c cng c
chuyn ch hoa ch thng th bt buc phi xo ch thng g li ch hoa v
ngc li. Tuy nhin trong cng c ca Vietkey Office, cng c chuyn ch hoa
v ch thng c tch hp vo Word/Excel/Powerpoint, chuyn i ch
hoa v ch thng, trc tin cn phi thit lp bng m mc nh s dng trong
son tho vn bn.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 40

Mun chuyn mt on text (vn bn) t ch hoa thnh ch thng hoc ngc
li, cn phi chn on text (bi en bng chut hay bn phm), sau nhp
chut vo biu tng hoc chn mc Chuyen chu hoa/chu thuong trong
menu VietkeyOffice, hoc cng c th dng t hp phm nng l Alt-H, on
ch bi en s c chuyn thnh ch thng, nu lm tip ln na, on ch
s c chuyn thnh ch hoa.

Lu : Trong MS Excel ch chuyn i ch ho, ch thng trong tng (Cell).

III.6. Chuyn m vn bn cho cc vn bn word /excel


/powerpoint

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 41

Chuyn m vn bn l mt chc nng quan trng trong b Vietkey Office, b


chuyn m ny cho php chuyn i cc vn bn c son tho trong cc ng
dng Word, Excel, PowerPoint trong cc b MS Office 97, 2000, XP. u im
ca b chuyn m VKO l n cho php chuyn i trung thnh cc vn bn c

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 42

son tho t hn 40 b m/Font ch ting Vit khc nhau, gi nguyn c cc


thuc tnh (m, nghing, gch chn, kiu dng, kch thc font) ca vn bn. B
chuyn m cng cho php chuyn i cc on ch trong 11 vng khc nhau, k
c ho, bng biu, header/footer...

- thc hin vic chuyn m 1 vn bn, trc tin cn m vn bn


bng chng trnh son tho tng ng (Word, Excel hoc PowerPoint).

- Nn lu vn bn gc trc khi chuyn m sang 1 th mc khc lu tr.

- Nhp chut vo mc Chuyen ma/font van ban trong Menu ca


VietkeyO2.1 hoc nt trong thanh cng c ca VietkeyO2.1, khi
ca s Vietkey Code Conveter xut hin.

- Font ngun: l b m hoc b font tng ng cn chuyn m (V d


TCVN3-ABC hoc VNI...), khi bt u khi ng, cng c chuyn m s
c gng on nhn b font/m ang c dng nhm gip ngi s dng
khi lng tng khi chn ng Font ngun trong s hn 40 b font khc
nhau. Trong 1 s trng hp, khng thng tin, cng c chuyn m s
on khng ng bng m ang dng, khi y ngi dng c th chn li
cho ng trong danh sch Font ngun bng cch nhp chut vo nt
ca danh sch ny.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 43

o Lu : trong 1 s trng hp c th cn c theo tn font on


nhn ra b Font hoc b m ngun:

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 44

Cc font bt u bng .Vn (V d .VnTime, .VnTimeH,


.VnArial, .VnArialH) l b font TCVN3-ABC.

Cc font bt u bng VNI- (v d VNI-Times... ) l b font


VNI-WIN.

Cc Font bt u bng Vn (V d VnTimes, VnArial...)


thng l b font BK. HCM 1.

Cc Font bt u bng Vn nhng kt thc l s 2 (V d


VnTimes2, VnArial2...) thng l b font BK. HCM 2.

Cc font nh Min, Minh Qun, Heo may, Hong Yn, U


hoi l b Font VISCII.

Cc font bt u bng VN (V d VNtimes new roman,


VNmonotype corsiva Italic...) thng l b font Vietware_X
hoc font VNU.

Cc font bt u bng VN. (V d VN.Time, VN.Arial...) l


b font Vietkey 2.x.

Cc font bt u bng VPS (V d VPS An Giang, VPS


Nghe An...) l b font VPS.

- Font ch: l b m/font cn chuyn n, mun chuyn v font


Unicode/TCVN 6909 hy chn VN Unicode1.

- Chuyn Font: thuc tnh ny cho php chuyn lun c tn font thnh tn
font mi tng ng trong vn bn ch.

- on m/Font: nt ny cho php t ng on m/font ca vn bn hin


hnh (trong 1 s trng hp nh thiu thng tin, chc nng ny s on
khng ng).

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 45

- Phm vi: trong mc ny, cng c chuyn m cho php chuyn ton b vn
bn, hay trong vng la chn (bi en bng chut hay bn phm), hoc t
1 v tr bt k v u hoc cui vn bn.

- Lu : trong 1 s trng hp nu c mc lc t ng, hoc bng biu


phc tp, b cng c chuyn m c th lm vic khng n nh th hy
chuyn cc i tng ny sang 1 vn bn mi, sau khi chuyn xong phn
ch (text) ri mi copy v vn bn ch.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 46

IV. chuyn m cho cc trang Web

IV.1. Gii thiu chung

IV.2. Ci t cng c chuyn m ting Vit cho cc


trang Web

Cng c chuyn m cho cc trang Web (cho 1 trang Web hay ton b c cc th
mc) l VKCNVR.EXE c kch thc khong 160KB, cng nh b g Vietkey
rt gn, khng cn phi ci t, copy chng trnh v mt th mc bt k v nhp
chut vo biu tng ca VKCNVR.EXE, chng trnh s c kch hot.

Cng c ny c kh nng chy trn cc h iu hnh Windows 95/98, Windows


NT, Windows 2000, Windows XP.

IV.3. Hng dn s dng chuyn m cc trang Web

Cng c chuyn m cho cc trang Web: Vkconvr.exe, c kh nng chuyn m


cho tng trang Web hay cng 1 lc chuyn nhiu trang Web trong 1 th mc v
c kh nng qut tip cc th mc con chuyn m.

Chng trnh c kh nng chuyn cc tp HTML (cc trang Web) t hn 40 bng


m ting Vit khc nhau sang b m Unicode/TCVN 6909 m vn gi nguyn
cc nh dng v cc i tng c trn trang Web. u ra c th chuyn thnh
cc khun dng UCS2 (m c di 16-Bit) hoc dng UTF-8 (dng bin i cc

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 47

k t 16-Bit thnh chui cc k t 8-Bit), ng thi cng c th lu cc trang


Web thnh dng 7-Bit khc.

Trc khi chuyn m, nn lu cc trang gc ra 1 th mc khc c th s dng


v sau.

Chng trnh c kh nng chn file theo hnh thc ko-th (drag-drop) bng
chut khi nhp chut vo nt ,

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 48

Sau c th m Windows Explore chn tp (File) v dng chut ko vo


ca s Vietkey Web Conveter.

Lu : Trong mt s trng hp nu cc trang Web khng hin th y tn


phn m rng (htm, html) th chng trnh s khng chuyn m ng. Trong
Windows Explore->Tools->Folder Options->View b chc nng Hide
Extension for know file type.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 49

V. B th vin lp trnh x l ting Vit

- C trn 20 hm (aPi) c bn cho php p ng hu nh tt c cc nhu cu


x l ting Vit.

- H tr cho hu nh tt c cc ngn ng lp trnh: Visual Basic, Visual C,


Foxpro, SQL Server, MS access, Delphi

- Khng cn ci t, i km theo b Vietkey Office.

long VK_Convert(char *str_source, char *str_dest);


ByTe VK_Code2Code(ByTe id_source, ByTe id_dest);
long VK_VN2unicode(char *str_source, LPWSTR str_dest);
long VK_unicode2VN(LPWSTR str_source, char *str_dest );
BooL VK_isuniCharup (long tch);
long VK_loweruniChar(long tch);
long VK_upperuniChar(long tch);
ByTe VK_defaultCode (ByTe id_code);
long VK_upperStr (char *str_source);
long VK_lowerStr (char *str_source);
long VK_vn2str7bit(ByTe mode,char *str_source,
char *str_dest);
long VK_strcmp(char *str_source, char *str_dest);
long VK_convertFont(char *font_source, char *font_dest);
ByTe VK_run (ByTe cmd);

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 50

VI. Cc cu hi thng gp

VI.1. Lm g khi gp kh khn trong vic dng Vietkey?

- Nghin cu ti liu hng dn s dng.


- Tm thm thng tin trn trang Web: http://www.vietkey.net
- Tm cc vn trong phn cc cu hi thng gp, trong din n ca
http://www.vietkey.net .
- Gi Email cho nhm pht trin Vietkey Group: unicode@vietkey.net,
vietkhang1@hn.vnn.vn, vietkhang2@hcm.vnn.vn hoc trong trng hp
rt cn thit c th gi cho tc gi dangtuan@hn.vnn.vn.
- Gi in thoi cn t vn h tr cho cc chi nhnh ti H Ni v Tp H
Ch Minh, a ch c th c trn hp sn phm hoc trn Website.

VI.2. Cc bn nng cp v cc thng tin mi v sn phm


c u?

Trn Website http://www.vietkey.net hoc Website ca cng ty Vietkhang.

VI.3. Ti sao khi g ting Vit, ch c du i khi b


Chn 1 k t trng?

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 51

Nguyn nhn: Trong cc ng dng ca Microsoft (Word), c mt s tnh nng


c dng cho ng php ting Anh nn khi g ting Vit s c s xung t v 2
ngn ng ny, do cn phi tt cc tnh nng t ng hiu chnh theo ng php
ting Anh:

Khc phc: M MS Word, vo Tools/Option/Edit b du check mc use


smart cut & paste khc phc li du cch.

VI.4. Ti sao trong mt s ch ting Vit ch i bin


thnh ch I?

Nguyn nhn: Trong ting Anh, i t ngn th nht l I lun dng vit
hoa, nu vit ch i, Word t ng hiu chnh theo ng php ting Anh thnh I.

Cch khc phc: M Word, vo Tools/AutoCorrect v b du check trong mc


ny Replace text as you type hoc trong xo mc i->I trong danh sch thay th.

VI.5. Li my in khi in ch Unicode?

Nguyn nhn: Mt s my in c Driver khng tng thch vi Unicode, phn x


l in n ca mt s phin bn ca cc phn mm ny khng tng hp vi
Unicode. Mt s my in di y c th c vn in n vi vn bn Unicode:
Canon BubbleJet BJ-C600, 4000, 4200, 4500, 4550, v 3.40
Canon Multipass 2500 3.40
Epson Color 500
Epson Stylus Color, v 2.x
Epson Stylus Pro / XL v. 2.11BE

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 52

HP 1100, 1200
HP Color LaserJet 5 PCL, printer driver version F 1.300
HP DeskJet 1600C, printer driver version 4.20
HP LaserJet 4 PCL, printer driver version 3.78
HP LaserJet 6P, standard printer driver
Okidata 4 laser printer ...
Khc phc:
- Nng cp Printer Driver mi nht c th c t Website ca nh sn xut
v d http://www.hp.com.
- i vi mt s chng loi my in (HP1100):
o vo Start->Setting->Printer->My in ca bn.
o Chn my in, vo mc Properties -> Details -> Spool Setting...

o Chn Spool Setting... -> Spool data format: RAW.


- My in Postcripts:

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 53

o Vo Properties, chn download soft font or download outline


font.
- My in HP DeskJet 1600C:
o Vo Properties->Detail->Setup->Colorsmart Setup->Advanced
chn Use LaserJet III font scaling->OK.
- Mt s my in khc (HP LaserJet 4 Series PCL...):
o Properties -> Fonts -> chn "Always use True Type Fonts"
o Hoc chn Print True Type Fonts as graphic.
o C th dng phn mm FinePrint, vo http://www.google.com g
t FinePrint tm ra cc a ch ti xung.
- i vi MS Office 97 c th khc phc bng cch sa i gi tr trong
Registry (Word v Excel):
o Start->Run chy regedit
o Trong mc

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel\M
icrosoft Excel thm mc mi v g NoWideTextRendering trong
gi tr 4.
o Trong mc:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\O
ptions thm mc mi NoWideTextPrinting v trong Value Data
nhp gi tr 1.

VI.6. Nu my tnh khng c c a CD cn phi lm


th no?

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 54

- n mt my tnh khc c a CD v a mm 1.44, copy tng th


mc Disk1,...Disk7 trong a CD vo tng a mm. Sau tin hnh ci
t a mm.
- Ti xung (Download) t a ch http://www.vietkey.net hoc
http://www.vietkey.com.

VI.7. Trong th tn in t mun dng ting Vit


Unicode cn phi lm g?

- i vi trnh son th in t ph thng Outlook Express hoc MS


Outlook, khi son mt th mi cn lm cc bc sau:
o M Outlook chn New,
o Vo Format chn HTML,
o Vo Format->Enconding chn Unicode(UTF-8).

- Vi th nhn c hin th ting Vit Unicode khng ng:


o Vo Format->Enconding chn Unicode(UTF-8) hoc Western
European (ISO hoc Windows).

VI.8. Cch son tho cc trang Web Unicode ting Vit

- Cc trnh son tho Web ph thng h tr Unicode ting Vit: FrontPage


2000, FrontPage XP.

- Cc trnh son tho Web khc nh Dreamwaever tuy khng h tr


Unicode nhng vn c th son tho c cc trang Web ting Vit
Unicode. Dng b Vietkey y , chn m ting Vit l Unicode1 UTF-

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 55

8 (s 41) hoc Unicode1 UCS2 (m s 42) tuy hin th trong trnh son
tho khng ng ting Vit, nhng cc file HTML kt qu vn hin th
ng ting Vit.

- Nn s dng nh dng Unicode UTF-8 v nh dng ny cho php tng


thch tt hn vi cc mi trng 8-Bit, nu dng nh dng UCS2, hoc
Windows 1252 th c th mt s trnh duyt, hoc mt s mi trng Unix
s khng c c.

- Trc khi son tho mt trang Web mi, bc u tin nn lm l chuyn


nh dng v UTF-8. Trong FrontPage, m trang mi bng lnh New
nhp chut vo nt HTML di xem source ca trang Web:
<meta http-equiv="Content-Type" content = "text /html;
charset = windows-1252">

o Trong dng trn thay Windows-1252 bng UTF-8.


o Sau khi ch ny c thit lp, khi chuyn vn bn t MS Word
sang ProntPage, on text s c chuyn t ng sang dng UTF-
8.

VI.9. Thit lp ch hin th Unicode cho cc trnh


duyt Web?

- Trc tin mun hin th c ting Vit Unicode trong my tnh cn phi
ci b Font ch Unicode (c trong b a ci t).

- Trnh duyt Web phi c cc phin bn Internet Explore 5.0 tr ln hoc


Netscape 4.7 tr ln.

- Thng thng trnh duyt Web s t ng hin th ng ting Vit


Unicode c bng m ng theo s ch nh ca trng Meta charset trong
trang Web. Tuy nhin trong mt s trang Web hoc khng c trng ch

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 56

nh ny hoc ch nh sai. Do trong nhng trng hp ny cn phi ch


nh li bng tay: M IE, View->Enconding chn Unicode(UTF-8) hoc
Western European (ISO hoc Windows).

VI.10. Son tho ting Vit Unicode trong mt s phn


mm khc?

- Emacs 21.2:

o Vietkey chn bng m UTF-8.

o Trong Emacs t keyboard-coding-system l uTF-8.

Bm t hp phm: C-x ReT k utf-8. Cch ny ch c tc dng


trong mt phin lm vic ca emacs.

Chy lnh customize ca emacs: M-x customize. Sau chn


environment - i18n - Mule - Keyboard Coding System,
t Keyboard Coding System l uTF-8. La chn ny s
lun lun c tc dng khi khi ng emacs.

- GVim:

o Vietkey chn bng m ting Vit l UTF-8.

o Vo file _vimrc th mc gc ca gVim (thng l c:\vim) thm


cc dng lnh:

Setencoding=unicode

set guifont=courier_new

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 57

- Cc phn mm ho:

o PhotoShop t phin bn 7.0 h tr ting Vit Unicode.

o CorelDRAW hin nay cha h tr Unicode.

VI.11. Unicode trong cc mi trng lp trnh

- B Visual Studio 97 cha h tr Unicode mt cch hon chnh. Trong cc


trnh son tho khng cho php g trc tip Unicode. Tuy nhin i vi
ngn ng lp trnh C, C++, c th dng Vietkey nhp cc on Text
Unicode bng cch chn bng m s 43 (Unicode C Style).

- Cc Control chun (Menu, Combo box, Listbox...) thng khng lu tr v


hin th c cc d liu text Unicode. c bit trong mi trng
Windows 95/98 l mi trng ph bin Vit Nam th vic h tr lp
trnh ng dng Unicode rt hn ch.

- Cc Controls trong mi trng Windows NT (2000, XP) h tr Unicode


tt tuy nhin cc ng dng Unicode dch trn mi trng ny li khng
hot ng c trn Windows 9x. gii quyt vn ny c th dng b
Vietkey Controls cho php hin th Unicode trong cc Control chun trong
2 mi trng Win-32, k c trn h iu hnh Windows 9x (xem phn
mm ATOL : www.vietkey.net).

VI.12. Unicode l g?

Unicode l vit tt ca t Universal Code, tc l b m vn nng, c th dng


m ho tt c cc ngn ng chnh trn ton th gii (trong c ting Vit), c
dng ch yu trong trao i hin th d liu trong cc h thng cng ngh thng
tin. Unicode cn l cng ng ca mt s cng ty hng u trong lnh vc cng

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 58

ngh thng tin nh Microsoft, IBM, Sun... c thnh lp t nm 1991 nhm to


ra mt b m dng chung cho ton th gii. Song song vi t chc Unicode cn
c t chc ISO(T chc chun quc t chnh thng) cng nghin cu mt b m
a ng dng trong CNTT l ISO /IEC 10646. Unicode v ISO t nm 1993
thng nht cng nhau pht trin v ng nht 2 b m min 16-Bit. Unicode l
b m 16-Bit (c 65.536 m), cn ISO 10646 l b m 32-Bit (c
4.294.967.296 m). Phin bn mi nht ca UNICODE l phin bn 3.2 (trong
c 143 k t ting Vit Quc ng v 9299 ch Nm), Phin bn mi nht ca
ISO l ISO/IEC 10646-1:2000.

VI.13. UTF-8 l g?

UTF-8 l vit tt ca cm t Unicode Transformation Format 8-Bit. L dng


chuyn i Unicode dng chuyn k t 16-Bit Unicode thnh chui k t 8-
Bit tng ng. V a phn cc ng dng, cc mi trng hin hnh (k c
Unix-Linux) thng ch h tr cc d liu 8-Bit, nn tng kh nng tng
thch vi cc h thng c trong nhiu trng hp ngi ta lu on d liu
Unicode thnh dng 8-Bit.

UTF-8 c dng rt ph bin trong Internet, h iu hnh Unix-Linux v cc h


qun tr c s d liu nh Oracle...

VI.14. Ting Vit c b tr nh th no trong chun


Unicode?

T nm 1993, ting Vit c b tr y tt c cc con ch dng sn, t hp


v c cc k t t hp du thanh v t hp du nguyn m. Mt con ch ting
Vit trong mt s trng hp c th c biu din 3 dng khc nhau: dng
sn, t hp, chnh tc (Canonical). Dng t hp l dng ca cc nguyn m t hp
vi cc k t du thanh, dng chnh tc l dng t hp ca cc nguyn m

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 59

(a,e,u,o) vi cc k t du nguyn m (ru, trng, m) v k t du thanh. V d


ch c th c biu din nh sau:

T hp ch Chui m Hex

Dng sn 1EAB

T hp +` 01B0 + 0300

Chnh tc u + + ` 0075 + 031B + 0300

Trong bng m Unicode cc con ch Vit khng c xp lin tc lin nhau


trong mt vng m nm ri rc trong 5 vng cch nhau: Latin-1, Latin m rng
A, La tin m rng B, Vng cc k t t hp, Latin m rng thm. Ch hoa v ch
thng trong mt s trng hp c xp cnh nhau 1 cch tng ng m khng
cch nhau 1 khong 32 gi tr nh trong cc bng m ISO 8859 v trong nhiu
trng hp li cch nhau vi cc khong c gi tr hon ton khc nhau.

VI.15. Ti sao ting Vit li khng c xp vo mt vng


lin tc?

Mt trong nhng nguyn tc ca Unicode l tnh tng minh v tnh khng d


tha, tc l mt hnh ch ch c mt m duy nht b m c tnh nht qun,
tnh n tr v cng tit kim khng gian m. C nhiu hnh ch c th xut
hin trong nhiu ngn ng, v d ch c trong c ting Vit, ting Php v
ting Tip, nh vy cc ngn ng ny phi dng chung mt m, do khng th
c 3 ch cho 3 ngn ng khc nhau. y chnh l nguyn nhn ti sao cc ch
Vit li khng c xp lin tc cng nhau.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 60

V vn sp xp, nu cc ch c xp lin tc th tng chng vic sp xp s


c d dng hn, tuy nhin trn thc t khng phi nh vy, ting Vit khng
th ch da vo gi tr m ca con ch sp xp m phi dng thut ton tng
i phc tp sp, do mt khi phi dng thut ton ring th vic cc con
ch c lin nhau hay khng, cng khng anh hng lm n thut ton sp xp.
(v d a ng trc nhng li ng trc an).

VI.16. u im chnh ca Unicode l g?

u im chnh ca Unicode l khng gian m rng hn 256 ln so vi khng


gian m ca cc b m 8-Bit, do n cho php m ho tt c cc ngn ng
chnh trn th gii, cho php ting Vit hi nhp vi tt c cc ngn ng khc
trn th gii. Ting Vit trong Unicode c y tt c cc con ch, c hoa v
thng, ng thi khc phc c trit cc li tranh chp vi k t iu khin
ca cc b m 8-Bit, v d khc phc hin tng mt ch , ,...

Cc cng ty ln hng u th gii v CNTT u cam kt h tr Unicode,


Unicode/ISO01646 hin v ang l xu th ca cc chun v cng ngh mi.

VI.17. Nhc im chnh ca Unicode l g?

Do l b m 16-Bit nn khng gian nh v trn a cng ca cc vn bn c


son bng Unicode s ln hn cc b m 8-Bit.

Nhc im chnh l cc ng dng h tr Unicode cha nhiu, tuy nhin trong


tng lai khng xa cc ng dng s c chuyn sang h tr Unicode, cng
ging nh vic chuyn t 7-Bit sang 8-Bit t nhng nm 80. V trn thc t cc
ng dng ph thng v cc h iu hnh ph thng nht u h tr Unicode.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 61

VI.18. Cc file Unicode c kch thc t 2 n 256 ln so


vi 8-Bit?

Khng ng, ch trong trng hp tt c cc con ch u c m ho bng 1 s


16-Bit th file Unicode s ln hn gp i v dung lng chuyn ti trn ng
truyn s ln hn gp i. Tuy nhin trn thc t cc vn bn c son bng
Word hay cc trang Web Unicode, ch cc ch ting Vit c du mi c lu
dng 16-Bit trong khi cc ch vng 7-Bit th thng c gi nguyn do
khng phi bao gi kch thc cng tng ln gp i. Theo cc php thng k th
thng thng cc file Unicode c kch thc tng ln khong 25% so vi b m
8-Bit TCVN3 v hu nh khng tng so vi b m VNI.

VI.19. Ti sao khng th g c Unicode trong mt s


ng dng?

(AutoCad, Foxpro, CorelDRAW, QuarkXpress, VB...)

Mt trong nhng im khc bit ln nht gi b font Unicode v cc b font 8-


Bit hin hnh l ch c ng dng no h tr Unicode th mi hin th v nhp
c ch Unicode. Cc ng dng nu trn do khng h tr Unicode nn khng
th g c ting Vit Unicode trong cc ng dng ny. Tuy nhin trong tng
lai khng xa cc ng dng ny s c nng cp c th h tr Unicode.

VI.20. Mun s dng Unicode phi nng cp my tnh ln


Windows2000?

Khng nht thit, nu s dng b g Vietkey2000 Full th c th g ting Vit


Unicode vi 9 kiu g ph thng: Telex, Vni, BkTPHCM...vi Windows 95 v
MS Office97.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 62

Cc h iu hnh mi: Windows 2000/ME/XP u c sn cc font Unicode


ting Vit, sau khi ci b MS Office 2000, IE5 th cc font Unicode cng c t
ng ci t trong h thng ngay c i vi h iu hnh Windows9x. i vi
cc h iu hnh c th cn phi ci font Unicode thng qua b ci t
Vietkey2000 Full Version.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 63

VII. Ph lc

VII.1. a ch lin h

Mi thc mc, hi p, ng gp kin cho cc cng c x l ting Vit


Unicode/TCVN 6909 xin lin h vi nhm pht trin phn mm ng dng:

Vietkey Group, Vietkhang JSC.

H Ni: 32 Hng Ct, H Ni, +84(4) 8267593,

TP H Ch Minh: 155 B4 S Vn Hnh (ni di), Qun 10, +84(8)8640401.

Email:

unicode@vietkey.net
vietkhang1@hn.vnn.vn
vietkhang2@hcm.vnn.vn

Website:

http://www.vietkey.net

Hoc c th download phn mm trn cc Website

http://www.itvietnam.gov.vn
http://www.moste.gov.vn

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 64

VII.2. Tc gi

KS. ng Minh Tun, Trng phng tch hp h thng, Vin T ng ho.

- Tc gi b g ABC, Vietkey, Vietkey Office.

- Bin son d tho u tin cho tiu chun TCVN 6909.

- Trng nhm Vietkey Group vi cc sn phm khc:

o VKDataTools: B chuyn m ting Vit (Unicode) cho cc c s


d liu ph thng: MS Access, Foxpro, SQL Server, Oracle.

o Vietkey Linux: H iu hnh thng hiu Vit Nam, 1 a CD duy


nht bao gm h iu hnh v cc ng dng vn phng, giao din
v hng dn s dng Online bng ting Vit Unicode/TCVN
6909.

o Vietkey4Palm, Vietkey4CE: B g ting Vit cho cc my PDA


cm tay PALM v PocketPC, h tr ting Vit Unicode v TCVN
5712 (15 Font ch m thut).

o AnyTimeOnline, gii php mng mi trng cng tc cho qun l


iu hnh cho doanh nghip v cc t chc nh nc, h tng c s
cho thng mi in t v chnh ph in t (www.vietkey.net).

o T3c - H qun l cc i tng trn nn bn s (GIS), ( th,


mng cp, qun l d n...)

o Cc phn mm qun l hnh chnh: nhn s, cng vn, vt t, ti


chnh...phc v cc cng tc qun l hnh chnh.

o T vn, xy dng cc h thng an ton bo mt thng tin...

o H thng thng mi in t B2B: www.xvmart.net

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593


Phn mm h tr x l ting vit unicode / tcvn 6909 T rang 65

o Thit k cc h thng phn mm v phn cng nhng dng trong o


lng iu khin cc qu trnh t ng ho.

Vietkey group, Email: unicode@vietkey.net, Website: http://www.vietkey.net, 84-4-8267593