Sie sind auf Seite 1von 126

EINFACH

Horvath Timea

Testen
Testen

A KNYVET IRT;: HORVATH TIMEA

LEKTORALT\:
Somine Hrebik Oiga

Szerkeszt: Horvath Anik6

Bodt6terv, layout es trdeles: Botos Tamas

Kepek: Nemzetkzi kepgynksegek

Kiad6i k6d: MX-632


Tmeg: 222 g
Terjedelem: 128 oldal (11,44 IV)

Minden jog fenntartva, beb~rtve a sokszorosid.st, a mu bvitett, illetve rviditett valtozata


kiadasanak jogat isoA kiad6 irasbeli engedelye nelkl sem a teljes mu, sem annak resze semmilyen
formaban - akar elektronilcusan vagy mechanikusan, beleertve a fenymasotast es barmilyen
adattarolast - nem sokszorosithat6.

ISBN 978 963 261 596 7

aJ

Maxim Knyvkiad6, Szeged


- -
- --- ~'\,- /::--- -- ----- ---- -- - -- -- --- -- - - --.- - - - - - --- -- -- -- -- - - - - - -- -- - - - -- -- - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - -
-. -. -. ---
gZJaZS 8
lJa>jIS >jOS Ut?/\!>jzal1'1s'1J'1la 1'1::l3 'zOl1st?pnl/\laf:u SOlZIq858w
8 UOJOS gs5'1/\ S 'zal1'1lal'1lal saf:u'1wpaJa 15'1snaJ'1 Z8 a/\lalll '85szl/\/\laf:u 8 +9lnu
-8l/\laf:u 8 Ilaza/\Ia f:law8 'l'15'1sf:ua>j'1/\al 91f:u'151 lSt?lJ8l!>j 'lo5t?sp8Jt?:J. >jOS St?lnU8l
-/\Iaf:u 8 !UUal '1ss'1zapa:J.la:J.S8WI85z1 ''1SSalaZa/\I'1 IOJa>jls 8Jt?W?ZS >j8>jOS ImZSaJa>j
ua>ja5a/\()zs sa>japJ'1 'cuazSlal'1 la/\'15'1sl!5as >junf:U?/\p81>j luuazs >julaf:u'1watj
'6!lUIZS l8 Ignulzs L\:j la>jalaJawS! !U8l/\laf:u sa6'1s>jOzs zol1
-t?St?Plo5aw >jOl8P8Ia:J. 8 aq 8rl8lnw a/\l!Zs'15al>j 18>j>jOl8PUOW8PI'1d '18>j>jOl8Zt?J8f:5
-8W glal1lJ'1Z()>j f:law8 '918160:J.azss() IU8l/\laf:u 8 >jau/\f:u()>j a 6'1w azs'1J SOW0.:::J
'8JSt?l8l>jO llt?l::luaJa:J.:J.lp8 U8ql8rlJodoS::l >J9lnU8l gza>jlapuaJ lanUIZSSt?pnl gJ'1lla Z8
>j!I!f:u 6'1sglal1al 8Jt?W?ZS Jt?U8l/\laf:u 8 la/\'16'1Sl!6as >jOl8P8Ia:J. 1)>j0:J.15'1sz'1l1au gz()q
-U()IO>j \:j 'SI a/\lUI>jal l'1S::lUI>j9ZS Jt?>j8 'glal1la/\aq laJJa>jls S! uO>jt?J9U8l 1810>jS!Z8 lU'1>j
-68f:U8 9l!Zs'15a!>j a/\lall! '9l8111t?UZS811lUt?J8f:5a aJs'1lozs'1>jla:J. naz6'1/\ lanalP'16as
Ut?U8l S'1 8JSt?IJo>j8f:5 911t?U()Wl1al la+()>j \:j 'zol1>josndm8p8Ia:J. gz()qU()IO>j 8 l8111?18l
la>jaddll Ist?Plo5aw SOUt?18llt? 51pad uaqglaza/\aq IU8lJaZsp9W 8 '8S::lln>j9Plo6aw
>jOl8P8Ia:J. 8 !l!6as lS'1ZJ9uallau() Z\:j '>j81)>j0J !6'1sz'1l1au gpa>jlawa >jOl8P8Ia:J. 8 :lS'11
-OZS'1>j 8J?6SZI/\ 8 Il!6as l8p8la:J. I)sndn gz()qU()IO>j L-9 IOlaq U()J()>j8W'1l f:6a-f:63
'WSt?pnl naZJaZS
19J?rt?Jl)lln>j >jo5t?zSJO 1/\laf:ul'1::l 8 S'1 19J6t?1I/\ 8 >jau>jglozS'1>j 8Jt?6sZI/\ 8 >j!l!/\gq '>jau
-alUu'1 l8>jt?W'1lqOJd QlJ8l WW?ZS aJ'1s'1pgl>japJ'1 f:1?lZSOJO>j 18l81j 8 6a19:J.nallawa
S '>jauama/\Z()>j laS::lUI>jQZS cuaZSJo>j 'W>j!l8Wal SOl8ZOll?/\ >ja5a/\()zs sn>jllUClln8 Z8
luuazs 8>j'1PUt?ZS gZJClZS \:j 'lt? >j8u60:J. lJ()>j8W'1l ::luall>j >j0l8P8Ia:J. I)d8186a/\()zs \:j
'>jIII)W Ut?St?It?ZI/\!l>j8
>jalaJaWSI IU8l5a/\()zs 8 S'1 18>jlxal 8 '18>jll8WW8J5 8 8St?PI06ClW saJa>jls l8p8la:J. 8 S
'ICl6'1SDJClZSf:U'1/\J()l >j8UQ81t?UZS811 /\Iaf:u ua5Clpi Z8 8Jt?W?ZS 91nU8l 8 l>j >jaulOJap Im
-ZsaJa>j Ut?St?S8/\lo >jCl5Cl/\()zs sn>jllualn8 'gl'1 waU811 'Ilualar l'1S'1lCl51al'1WSI (>jaIIUp)
>jOl8IJO>j8f:5 !U8l/\laf:u s8wI8un wau 8St?Plo5aw >jOl8P8Ia:J. 5'1ssaf:lal1/\laf:u 8 uagl
-ala:J.5aw >jaulaf:U'1WIClla/\()>j St?lnU8l/\laf:u Dlal'1lwClZS /\n8>jlunwwo>j UJapOW \:j
'Wf:Ut?ll1 8 >j8U>josnWZIU811::laW
!/\Iaf:u sn>j!l8WOln8 n()pgz5()Jaq 8 '>j8UUllnJ Il81t?UZS811/\laf:u Id8UUClPUIW 8 8rl?Z
-uCldwo>j 8Jt?Wt?ZS QlnU8l/\IClf:U gl'1 uaqlazaf:UJ()>j 1/\laf:ul'1::l wau 8 f:law8 'alClJaWSI
>jOf:I?q8ZS !l81t?UZS811/\laf:u 8 '5t?sSOl8pnl I/\Iaf:u 8 SCl5'1s>jOzs slu8f:5n zOl1?S?PIO
-5aw 8 >j8U>jOl8P8Ia:J. 8 >jClU>jaZ3 'uaqS'1lanaJ'1w5aw SOSt?J! Z8 l?W'1lqOJd qqof:5
-8u5ClI >j1f:5Cl Z8 8ZZ0>jO zS'1J85sZI/\ 8 ZCl luuazs 18l818lZS8d8l >jOJt?U8l/\laf:u \:j
'ualUIZS l8 S'1 L8 glal
-a:J.5aw >jaUlaJa>j81::lUClJa:J.atj18dQJn3 S()Z()j 8 - Z0l1t?St?Plo5aw SClJa>jIS>jClU'1ZS'1J15
-'1ssClf:ICll1/\IClf:U>jt?5szl/\/\IClf:u I)sndn gz()qU()IO>j 8 a/\lalll '15'1snaJ'1 !laqS?J! 1/\IClf:UlClW
-'1U 8 lrl)f:u la5'1Sl!5as f:law8 'uClq'1za>j 8 lJ8l lo58f:u8p'15as U8f:lo 8rQS8/\lo la+()>j 3
A ktet felepftese

Knyvnk 9 fejezetet tartalmaz, minden fejezet egy-egy erettsegi, illetve nyelv-


vizsga temakrt lel tel. A kzep- es emelt szintU erettsegi vizsga, valamint az
alap- (81) es kzepfoku (82) nyelvvizsgak tartalmi reszet az alabb felsorolt tema-
krk kepezik, ezert a nyelvhelyesseg feladatok minden fejezetben tematikusan
ezekre eplnek.

1. Szemelyes vonatkozasok, csalad


2. Ember es tarsadalom
3. Krnyezetnk
4. Az iskola
5. A munka vilaga
6. Eletm6d
7. Szabadid6, muvel6des, sz6rakozas
8. Utazas, turizmus
9. Tudomany es technika

A szvegek es a hozzajuk kapcsol6d6 nyelvtani problemak szintje fokozatosan


nehezedik az adott temakrben. A szvegek megfelelnek a vizsgara keszl6 kor-
osztaly elettapasztalatanak es altalanos erdekl6desenek. A szvegek autentikus
forrasokb61 szarmaznak.
A tematikus fejezeteket kvet6en egy rvid nyelvtani sszefoglal6 talalhat6,
amely atfog6 kepet ad a legfontosabb nyelvtani jelensegekr61 es a hozzajuk kap-
csol6d6 hibalehet6segekr61 is 82 szintig. A ktet vegen minden feladatnak megad-
tuk a megoldasat is, fgy a ktet kival6an alkalmas nal16 gyakorlasra.

tmutato a feladatok sikeres megoldasahoz

A nyelvhelyessegi feladatok konkret nyelvi ismeretekre eplnek. A nyelvtanu-


16knak egyarant rendelkeznie keil a nemet nyelv tanulasa soran szerzett alaktani,
sz6faji, mondattani, illetve szveggrammatikai ismeretekkel, tisztaban keillennie a
nemet mondatok strukturalis jellegzetessegeivel. Nagy segftseget nyujt, ha mind-
ezek hattereben a nyelvtanul6 biztos anyanyelvi alapra tamaszkodhat, peldaul
Isztaban van azzal, hogy egy mondat megertesehez els6 lepeskent a mondat je-

---------tt-------------------------tt--tt--tt-----------------------------------------4t--4t---
----
- --- ~~\,'--
-,)" ----- --- -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- --- -- - - -- --- -- -- - - -- -- - - -- -- - -- - --- -- --- - - - --- -- - --
. -.- .--.- .--
"lSt?Plo6awlepelaJ e
IUlal~wsl6aw e!\lC1wl~Lj 1i5ei\ deu Jl?d ul?lnza ClJClZsl~J>jaU~JCln~Lj!ueli\laliu >jt?q!Lj
nala!\Q>jla JO>jSI?Plo5awe luz~ueul?ln uaqzQ>jZSap~5ClSsl?w JI?>je'ueq91el50JazssQ
!ueli\laliu e JI?>jenOIUl?reul?JOSS~IJo>jeIi5V "le>josI?J~!\IClnOzeWle50J5Clw ueqsl?lJs
-elnlepelClJ e a->jr)naljSarICllIi50Lj 'luzIJ9uaila Cl!\lall! 'l~zs~6a lepelaJ e IUZ~Ull?Jazs
-1i5a 5~w SOlUOJuadd~>juClPUIWul?ln alal~i\eqwl?zs >jOSI?Plo5aw sa5~SlaLjal V
"SIClJ~5~Slj5ClS>jUr)>j~ZJ~!\IClIiU
e >junleLjzo>jleIi5eLj 'UI?JOSSl?lnuel!\laliu e >jUnlzo>jll?lel la55a!\Qzs ll~zsaq s~ nOJj
>jas zeze 'ueql?Sl?ljwreSla i\laliu uCl5ap! ze la>jur)uuaq lJ~ snzlndw! !i\laliu 9pua5
-ala eH "la>ja6~S9lClLjClIsClli6Clze )ulCl6IClIZj" >jn!il?q9Jd 'ueql?sl?lzsell?i\!>j sI?Plo5aw
salilaLj e >junIi5ei\ >jouelelliuozlq eLj 1i50Lj '9leLjpuOWla lU~>js:Jl?uel SOUl?lell'yl
"WSl?ljSOUOZe>jaulalaza>jJClZSlueli\laliu 5ai\Qzs e >j!lj5as 191ClJ
s~lualar e >jalilawe
'(ue9zo>jleUOi\ eJl?w~l e "Id) >jur)lClLjJaliu191:JI?WJoJU!
sow~zs S! 19q5ai\Qzs soliul?!Lj
e 5~V\J">jIP9Ios:Jde>jlepelaJ e ZaLjlilClWe'luse!\low Slla5a!\Qzs e SClWClpJ~ul?lnz::3
"lSI?PI05awelu!w 1i6a IClss~IQlar
(i) >junll?lel uaqlClsCl uapulw U~rala lepelaJ e lU~>j5~Slj5as OS!l~lilaLj >jau~s~lzQ>j
SI?Plo5aw e s~ Wrp9W SI?Plo5aw e 'Wrl~:J lepelaJ e >jl?rpe5aw >j9ljZs~>jlepeIClJV
"li?si?zawlalJ~ >jolepelClJe !ljliuuQ>j5aw za '91uoseLj eSI?zewle50J5ClwlepeiaJ >josnd
-jle6sz!i\ sClli5a ZV "lst?lJselnlepelaJ e lusei\lo IICl>jla uasawlali5~ lUi?>js~d~19SI::3
"ueqt?St?Plo5aw e >jauzsi?Je5szli\ e >jauua >jur)laLjzaJazs lUllnJ uClliuuQ>j
61pad le!\t?st?IJo>jeIi5 sOleweliloJ s~ la!\i?S~JawsI5aw >josndmepelaJ V ">junIi6e!\
ueqt?lzsllICl!\i?dClJClZSn9ll9laq ueqt?rt?JC1l>jnJlS
lepuow e >jeu9zs nope ze eLj '9pua5
-CllaJozs>jos ~aJ~Si?lJi?5aw9ZS sClli5a UClPU!W5i?s>jr)zs S:JUIUuClqlClzaliuJQ>j6Cl!\QZS
e ZOLjt?st?It?lel5awst?Plo5aw salilaLj e 1i50Lj 'uequoze laLjlUalar la5~sqqaliuuQ>l
"est?Plo5aw e zsal ualal
-liu~!\Ji? 'st?JjsCllilaLje 91alaJ5aw wau eLj 'aq5a!\Qzs e lO>jele9zs 9111epoze 9Z1?6szl!\e
aq erJj eqt?!H "luodwazs SOlUOJSI SI?JjsCllilClLj e 'ueqluoddi?zQ>j eilt? 5i?ssalilaLj!\laliu
e lai\!V\J"lClLjClI>jnst?Plo5aw salilaLj 1i5a ueqt?lelll? 1i50Lj 'ar9zwallar >jolepelaJ ::3
"ClIUZCldi?>jJ~llaJ
llaliu~w
-lj!\9q >jeuue 'aluzClwlCllJi?'ClIUSClJa>j5Clw
Ila>jlliul?Wljll1? 9Z0PJoLj Wi\5ew >jau~s~lUal
A ktetben szerepl feladattfpusok:

, . Tbbszrs feleletvalasztas
A helyes megoldashoz tbbnyire elegend6 a hiEmyz6 sz6 kzvetlen szvegkr-
nyezetenek vizsgalata (pI. ige, nevel6, elljar6sz6, kt6sz6), de peldaul a hianyz6
ige megfelel6 alakjanak kivalasztasahoz az alany megkeresesen tul tagabb sz-
szefggesben is meg keil vizsgalni a szveget peldaul a helyes igeid6 megallapf-
tasahoz.

2. Hianyos szveg kiegeszftese elre megadott (sz6)keszletbl


Ebben a feladattfpusban altalaban egy-ket sz6val tbbet adnak meg, de van
olyan valtozata is, ahol a szavaknak akar az egyharmada is flsleges lehet. Van,
hogy azonos sz6faji kateg6riaba tartoz6 nyelvi elemek (pI. elljar6sz6k, kt6sz6k)
kzl keil a megoldast kivalasztani, es el6fordulhat, hogy a valaszlehet6segek sza-
ma nem eggyel tbb, hanem a megadott szavak nemelyike tbbszr is szerepelhet
kiegeszfteskent. Mas valtozatban vegyesen, tbbfele sz6faju sz6 szerepel a lehet-
seges valaszok listajaban, es a szveg (hianyos) mondatainak szerkezete segfti az
odail16 sz6alak felismereset.
Az erettsegi vizsgan szokasos feladat hogy a szvegb61 nemcsak szavak, ha-
nem egesz tagmondatok hianyoznak, es a szksegesnel eggyel tbb tagmondat
kzl keil a szvegbe il16ket kivalasztani.

3. Hianyos szveg kiegeszftese nall6an


Ebben a feladattfpusban a megadott nyelvi elemeket (nevel6ket vagy nevma-
sokat) a feladatmegold6nak keil a megfelel6 alakba tennie, es a szveg megfelel6
helyere befrnia.

4. Szvegrekonstrukci6
A Goethe-nyelvvizsgak kzismert feladata a sorvegi szavak elhagyasa egy
adott szvegben. Ezek a szavak a mondat ktelez6 elemei (pI. segedigek, vonzatot
jell6 nevel6k, elljar6sz6k stb.), amelyeknek hianya hibas mondatot eredmenyez.
A szveg helyreallftasahoz a nyelvtanul6nak az alaktani, mondattani ismeretein
kfvl a szvegsszefggesre vonatkoz6 tudasat is aktivizalnia keil.

.
~
,
'.
_-'
------>8, "~--------. -------------------------.- -.- -.- ----------------------------------------. --. -----
__ ...
,
--,
- - - - - ~'''''\,
_: - ,,}. --------- - ------ ---- ------- - - -- -- -- - - - - -- - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --- -- - - -- -- - - - - - - --
. -. -. -. -.
jS?Plo5i:1Wlepeli:1j e slleLlInpul
'Zi:1ljS910ZS9>jIi:1je luelrClAU >junwnlli:159Slj5i:1S souzselj le>j>juleSO?Uel '>jOrl9Watj
'S?qllj S! 5elle>jlluewazs S9 5eIIUeli\Ii:1AU lepuow e nt!A5a la>j>jaAlaW
'le>jei\eZS UeAIO wauelj '!USaJa>j Ila>j la>jaAU9Wlji\9q peqezs no50jlaj lU9>jS?ljJOd
-ezs9zs wau Wlji:11 '>jll?i\ ?SS?qllj 19q1uodwazs 159ssaAlalji\laAU lepuow e le>j>jei\
-ezs sa5als()l()j \;j 'alualu()Pla Ila>j >jeu9z?5sZIi\ e lze '9zs uei\ 19J>jOJOS>jIAlaw A50H
'9zs sa5i:1ls()l()j 9leljl?lel ueq?Jos AU?lj 5i:1i\()zs nope ze '>j?rpe5i:1w i:1J91aueq?S?l
-jSelnlepelaj >jauAlawe 'sndmepelaj e Zi:19zWi:1llar U159sni:1J9 DlUIZS llawa Z\;j
S~lJsouozeeq!H "9
'>jaUladaJ
-i:1ZSueqdolzso u()IO>j n91i:1 5i:1i\()zs 9PUi:1ljZS95i:11>je ueqsndn 19>jPU!W >jei\ezs \;j
'Wr?lSII >jOS?ll?i\rej9zs qquo>jeA55al e >jOrl()z()>j ueq9lel50jaZss() IUeli\laAU
9leljl?lel u959i\ >jUOli:1l()>je I059Slj5as 'IUJji:1q ueq>jele 9111i:1q5i:1i\()zs e S9 'luzi:1d9>j
19Z5 Clrej9zs rCl lai\9Zd9>j 91alaj5aw e Ila>j ei\lnpull>j 19qi\9U>j911i:1W'19qi\9U9j '19q951
'l[!Ja>j JOS SI eJS?ll?i\rej9zs ueq?lell? IOlje 'IOd9 i:1Js9zd9>J9ZS e sndn >jIS?W \;j
elel?uzselj
laI9IWi:1Zsi:151i\jzssed e naAlalj i\n>je ze 'P9w 9ljl9ZSIi:1j A5ei\ Si:1lal9llaj e naAlalj P9w
Si:1A5i:1i:1p 'i:1J9PIi:151ze 'i:1J9AI9Wi:1ZS'eww?zs
9lUi:1Ii:1rl>je li:1lji:11si:159s>jOzs Ui:1q>ji:1li:1Si:1
Auele ze 51pad uaq9lasa >j951 ze "qls aJ9lai\9u 9Z0lJel zalji\9u9j nazlar e 'aJ>jodaJ
-i:1ZSIIi:1qlepuow e Ui:1q9li:1Si:1>ji:1i\i:1U>j911i:1W e 11i:1>jIUlaA51j 'IUJji:1q i:1q5i:1i\()zs e (ei\zo5
-eJ) ei\lj>jelew ua91alaj5aw >jaulazaAUJ()>j5ai\()zs e Ila>j la>j951 nope5aw lU9>ji\9Ua51
1i\9U9j e ai\li:1ll! 'ller>jele nozo5eJ ua91i:1Ii:1j5i:1w>ji:1i\i:1u>j911i:1w ueqsndn >jIA5i:1 Z\;j
aq6aAQzs e aS9lzSall!aq >teu~f>telenozo6eJ f...6eA/s9 nazd9>t >teAezs nope6aV\l "S
,. Was passt in den Text? Unterstreichen Sie das richtige Wort. (0 ist ein Bei-
spiel fr Sie.

Geschwister
Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Man "hat" sie einfach - ob man
......(0 oder nicht.
Die Beziehung zu unseren Brdern und Schwestern ist die lngs-
te und wichtigste in Leben. 0
Aber was haben unsere Geschwister damit zu tun, dass wir zu ...... Person
wurden, die wir heute sind? Das Institut Quarks & Co sucht die Antwort auf .....
Fragen ber die Geschwisterbeziehungen: Wie bestimmt die Geburtenfolge, was
aus uns 8?
Wie entscheidend ist der Altersabstand? Warum ist Rivalitt unter
Geschwistern ein Entwicklungsmotor fr ...... Persnlichkeit? Warum streiten
sich Geschwister, warum bekmpfen sie CD?
Und warum sind sie so verschie-
den? Auf ...... ersten Blick haben Geschwister viel gemeinsam: die gleichen EI-
tern, die gleiche soziale Umwelt. Und oft besuchen sie auch noch die gleichen
Schulen. Die Untersuchungen der Geschwisterforscher zeigen aber ...... ande-
res Bild: Die Intelligenz und die Persnlichkeit von Geschwistern unterscheiden
sich oft stark.
Ouelle: www. wdr de

(0 A) darf B) kann C) muss D) will

0 A) unser B) unserem C) unseren 0) unsererA) dem
A) mehrere
B) den
B) mehrerem
C) denen
C) mehreren
0) der
0) mehreres

e A) ist B) war C) werden 0) wird


...........................

A) das B) den C) der 0) die

CD A) ihnen B) sich C) sie 0) unsA) das

A) ein
B) dem
B) eine
C) den

C) einen
0) der

0) eines

.. I} --------.------------------------.--.--.------------------------------------- .--.--
,iJiii:.- - --
''''
,--------\
.. _.-."'
, --,
---- ~'\"- - -----
-,,:~ ----- --------- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - -- -- - -------- - - - - - - ------ -- -- - --
. . ...
'JeqYJ!aJ
-Ja apunlS Jau!a ., PU!SuJallalJOJ8 Jap luaZOJd 98 aJal!aM 'l!alUJallalJOJ8
ualsYJ~u wo/\ 5aMlJn:::lapunlslalJal/\ aUla sualsYJqy lUuaJl aJyer 9 L S!q Japul)j
.lalle lUaZOJd 017 ddeu)j :lUJaflua JapUeUlauoA llaM lYJIU UO uaUOll8JaUa8 alp uau
-YOM 'l>juap uew sie sJapu'\i :sep lYJ!15qwJa aY~N aYJsljeJ60a8 'edo Japo ewO
............ uapunlS aJaJyaw aYJOM alp lewula sualSapu!w uaJyer !aJp nz S!q Jall'\i
W! PUI)j an!Jp saparl6uuqJaA slnlllSu!pua6nr uaYJSlnao sap alpnlS JaUla LjJeN
'Ja!aJsuawex:3 Jnz Je5 Japo -Jnllq'\i Jnz YJne UO ., .
'5unlnYJSUI:3 Jnz Jnu lYJIU la>ju:3aJYI sedo pun sewO uallal6aq alnaH 'llaz Jyaw
6unlJeMJaSuaqal uaJa6u~1Jap ............ uauYllqlalq Jrueo 'ep pU!>jla>ju:3sa51zula
u!a J[!J UJallalJOJ8aJaJyaw UO unu pUlS 'alssnw ua6JOSJaAJapul>jsapul)j puazlno
saqley ula SlJapunYJyer 'Ol sap 5ueJu'\i ewO aUla ............ 'alnay 131MuJaww[!>j
la>ju:3aJYI............ Aisualul OSuJallalJoJ8 ala!/\ OSYJ!S ualuuo>j JOAnZalN :aYJs
-yeJ50wap lewula lSJanZ 'apU[!J8 131
-aiA ley uaUOll8Jaua8 Jap 6unya!Za8
anau a!o 'sne JapueUlallw Jassaq
uawwo>j ais" 'JaYJquqsJad
lSI l>jeluo)j JYI 'JaY[!JJsie llaz awes
-ulawa5 Jyaw ua6uuqJa/\ aiS 'alnay
sie uapunqJaA Ja5ua slewalu la>ju:3
pun uJallalJoJ8 UaJeMYJqYJ~Slel
'ar uuap Jassaq lSI UaUO!leJaUa8
uap 0 S!Ull~YJa/\ seo 'Jaqa5
-lel:J pun JalnlWJaAJnlln)j sie 'la>ju:3
JaJYI uapeJawe>jlalds pun JanaJla8
Ci)'"sle''' alnay ualla5 uJallalJoJ8
JOJ\nza!u a!M 4eu os
uaL/oS!MZ - pUaJL/M - pun - wn - UJapuos - J/W - q/eL/Jauu! - J(Jj - !aq - punJ6jne - Gf8-
'a!s Jm la!ds!as u!a lS! 'la!A nz JalJQM !aMZ lq!fi s3 Ci)
i5unl4~'1 'lxal uap U! lJOM afi!l40!J sep a!s uaq!aJ4oS i.lxal uap U! lssed seM 'Z
"I
3. Was passt in den Text? Schreiben Sie das richtige Wort in den Text. Achtung!
Es gibt ein Wort zu viel. 6)
ist ein Beispiel fr Sie.

am - fr - im - in - von - zu - zwischen

Vter heute
Sie wollen nicht mehr drauen sein, sondern mitten drin im Familienalltag. Sie
haben klare Vorstellungen davon, was einen guten Vater ausmacht. Sie wickeln,
schmusen, helfen ...im ... 6) Haushalt - und bleiben doch die Vollzeit-Ernahrer. Das
zeigen die Ergebnisse einer Forsa-Umfrage, die wir hier zusammengestellt haben.
Er macht einiges anders als frher, aber ein Revolutionr ist der moderne Va-
ter nicht. Seine Ansprche ans Vatersein haben sich gendert, er will teilnehmen
............
0 Alltag seines Kindes, er will nicht nur Ernhrer sein, auch wenn er es
............ den meisten Partnerschaften immer noch ist. Er arbeitet hart, um seiner
Familie den Rcken freizuhalten und sehnt sich gleichzeitig nach mehr Zeit mit sei-
nem Kind.
Vatersein heute heit sich ., Wunsch und Wirklichkeit zu arrangieren.
Wie neu, wie anders diese Situation ist, konnten sich zwei Drittel der Mnner vor-
her nicht vorstellen ............. acht Prozent der rund 1.000 Vter und Stiefvter
zwischen 20 und 55 Jahren, die in der Umfrage ., Wort kommen, ist das
Leben mit Kind sogar "berhaupt nicht so", wie sie es sich vorgestellt hatten.
Quelle: www.eltern.de

- -- - - -'~.~
'."--- -.
- - --- - - -- -- - - - -- - -- - -- -- -- - - - - --.- -.- .--
- - - - -- - - - --- -- -- - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - -. -.
- - - - - _.
....
w:-----------------------------.-----
------'",. -----------------------------------------------.--.--.-
~
-. 8 8 0
lqalJallW 6elliV ualeWJOU zue6 uasalp lllJIU uaqa Ja IlaM ()j
lSlIJ~M:J-ne l!alUJall3 wau!a l!W Jnu uew WnJeM (r
lle aJlIer SlIJas lew apeJa6 a!s JeM (I
ualla6nzwn UOllenllS Jasalp llW (H
uaqoLj lqala6 Jann~~ Japo J3l0/\ aULjo Japul)j a6uLjqrJapUIW J3P UI (3
an!JO apaf lse:J-sa lS! lJOp (.:::J
uaqell uaJolJa/\ lIaluJall3 ula ais ssep (3
uallloM u!as uawwesnz
JlI! Japo WlI! l!W a!u Japo - uaqell:j.UuaJla6 sapu!)j sap Jannl!\J Jap Japo Jale/\
wo/\ lJnqa8 Jap JO/\ SllaJaq 6ljn~lI apualialzJau!allV a6unf apeJa6 lIJIS ssep (0
lelilssnl:J-ulaaq /\lle6au sep lIJIW ssep (8
Nal uawwesnz lLjJIU uew uuaM lpne (8
Jannl!\J JaJlIl nz sep sie (V
ap zaei\ MMM'al/ano
'...... 'llialsaq "lIaluJall3 uapuaillar wnz r>le:j.Uo)jJa61'i]~w
-la6c)Jun suals61uaM ssep 'os Jaqe sa lSI uall~.:::JualSlaw uap ul8 'uapunj.a6
-sneJali wapJa'i]ne lelilwesapun8 allJSllS!lelS seo 'uJam Jap 6unuUaJl alp punJ8
als6~n~lI Jap lSI '0 'N16 JOj.ep apU[!J8 auapalllJSJa/\ lIJIjJmeU sa uuaM lIJnV
'"leWJOU zue6" uaqa allaMJalWW UO!lenllS alp
lSI a!s JOj.uuap 'lllJIU Jaqe sep euaJa/\ lapUlj WWlllIJS lIJII>jJIM ,;aJ9l1 aUJa6 apeJa6
lIJI 08 allJlaM 'laldsla8 wnz - ualla>j6Iulal)j pUlS seo '...... 'Jannl!\J aUlaw sie Jal
-lIJalllJs lIJlllnap lIJIW luua>j Jale/\ ulaw 'llIOj.a8 sep lewlIJuew aqellllJI" :8 .
'SJapue SIUll~lIJa/\ sep lSI 'lllJuds WlI! l!W uOj.alal we Suals6!uaM Japo llials 61'i]
-~Wla6aJ Jale/\ uaJlIl ais uuaM lIJnV 'uaqaljqa6 Jannl!\J JaJlIl laq pUlS JalSaMlIJS
aJa6u[!f aJlIer laJp aJlIl pun a!s '0 'uaqelllUUaJla6 UJall3 seuaJa/\ lIJIS SIV
'...... 'lIJej.ula JaWWI lllJIU sa lSI allJljpua6
-nr pun Japul)j alal/\ J[!j. :lSI lIJl16~llle alnall IIalUJall3 waula llW UaSlIJeMj.nv sep
uuaM lIJnV '...... 'Jall9l1 la!/\ lIJOU IlalUV Jap l6alj ua+p~lS'i]OJ8 UI '...... 'alIIW
-ej.UJallaUI3 aluueua60s aUla alllwe.:::J auu[!j. apar JeM JlIer uaua6ue6Ja/\ WI 'JlIaw
llalluallas aUla>j ls6u~1 puelllJSlnao U! PU!S Jaw/\ pun Jan[!l!\J apualialZJau!allV
Jne l!alUJall3 wau!a l!W uaS40eM a40!IPua5nr ala!A
"a!s J!U la!ds!as u!a
lS! jla!A nz uaqels40ns !aMZ lq!5 S3 j5unl40V' "UalUn(8- L) UJawwnN uap nz
(}I-V') uaqels40ns uapua4o~udslua a!p a!s uaq!aJ40S l.lxal uap U! lssed seM "v
5. In diesem Text gibt es in 10 Zeilen je ein Wort, das nicht in den Satz passt.
Schreiben Sie dieses Wort in die Spalte rechts vom Text. In den anderen 5 Zeilen
gibt es aber kein falsches Wort. Sie mssen diese Zeilen mit einem Haken (v) in
der rechten Spalte markieren. <fD und ~ sind Beispiele fr Sie.

Der Weltkindertag
Der Kindertag ist in sehr vielen Lndern der Erde ein Feiertag. ......
v <fD
Dann knnen es die Kinder rund um den Erdball spielen und la- .. es ~
chen. Gefeiert wird er am 1. Juni und im dem ganzen Land gibt es ...........
0
viele Veranstaltungen nur fr sie. ...............
Als sich Deutschland noch geteilt war, wurde der Kindertag in .. .............
der DDR am 1. Juni und in der Bundesrepublik am 20. September
gefeiert. Seit der Wiedervereinigung von Deutschlands 1990 ist der
......... e
...............
offizielle Kindertag am 20. September. Die Menschen in dem Ost- ...............
deutschland wollen aber weiterhin die Kinder am 1. Juni zu feiern. ...............
Damit sind sie nicht nur allein auf der Welt. Die meisten Staaten ...............
feiern den Kindertag am 1. Juni. Dieser Tag wird deshalb auch als ...............
ob Internationaler Kindertag bezeichnet. Es gibt aber auch viele ...............
41
anderen Staaten, wo der Kindertag an einem ganz anderen Datum ............... 4D
gefeiert wird. Egal, an welchem Tag des Jahres vorbei - wichtig ist, ............... ~
dass die Kinder berhaupt gefeiert werden. Sie sollen viel Spa ...............
haben und fr aufregende Dinge erleben. In vielen Stdten werden ...............
darum Feste stattfinden. ............... ~

Quelle: wwwnews4kids.de
------(~------------------------- ..--------------------------------------------------- -- -- --
.. .. ..
dP 'sdd!J-pUn-d!/!WBj MMM .CJ/ldnO
'Lp,,5Qw sneLjOJnp S~IP
lSI uuep 'lWW!lS a!pwe.:l Jap UO!lBS!UB5JO Jap Wl!IBnO a!p
pun uaqBLj CD a!I!WB:::l Jap lN asalp JrH lSSnM 5unplaLjosW:J CD
-aq LjOIS 'uaqal 5unLjalZa8 u~l5IlS~J~5 J~UI~ UI UJ~ll:3 ~IP
UU~M 'er :lalnel ., ~IO LuawLjau nz llaz ais
JrH u~walqOJd !aq lplS pun uaLja5nzu!a a!s JnB 'uJapJQJ nz
llj:::JaJa5sJallB 9 L pun l uaLj:::JS!MZJallV W! Japu!)j Jur'!J 'Lj:::J!1
-5Qw sa lSI 'UUB>ju~>juaLj:::Js G ~5IpU~MlOU ~Ip wes>jJaWJnB G
PUI)j w~p~r uew qo 'a5BJ.:l alp LjOISlll~lS BO 'lLjOIU LjO,,>jJIM
alllWBJlJOJ8 JaUla uJall:3 a!p sa uaqBLj lLj:::Jlal 'l!W Japafljl!Lj
JallV Lj:::Jeuar 's5elliV sap uaqe5Jnv ................... Japar
'LjOI15Qw lLjOlu LjOSUOlBSlue5Jo Japa,,5llwUaIlIWB.:l ualalA
Jap 5elliV Jap aJl'!M lSUOS '5!lQu lnlosqe Lj:::JneualpweJlJoJ8
UI lSI Japul)j Jap lla>j5IpUl'!lSlsqlas alj\)JJ a!o 'Japu!>jlazu!:3
a5!JlleLj:::J!aI5 sie zualadwo)j alelzos JLjaw Lj:::JlIlnap ais
uawwo>jaq os 'uauua>j nz uauosJads5nza8 sie uJall:3 aJlj!
Jnu llpU '>j:::J\)18sep uaqeLj aiS 'JLjeM JappqJo/\ sie Japul)j
alp uawLjau JalslMlj:::Jsa8 uaJalll'! aJljl jne .............
ljollwasaM uasljoeM a!l!weJlJoJ8 JaUla U! Japu!)j 'ua5
-a!MJaq\) 5q.napula apalJo/\ alp ssep '0 q!al 5unJLjeJJ:3 0
uaua51a we uaqeLj uJapuos 'apalLjoBN alp Jnu lLjOIU uay
-as aiS 'ualllweJlJoJ8 sne sllBJuaqa ljo uawwelS 'uap
-laLj:::Jslua Japul)j laJp sie JLjaw JrH Y:::Jouuap ljeyosllasa8
JaJasun 5unilalsUIapunJ8 uaAIlB5au Jap pun UOllBnllS
alp 'UJall:3
(;) ua4~!lije4~slJ!M Jap ZlOJl a5elnZlnaLj Lj:::JIS
"6unq!aJ4~s~4~aH a!p Jne a!s ua~
-4~'V "a!s J!1Jla!ds!as u!a ~S!(;) "~Je~JOMaJ4! UJapu~Ja" JalJQM a!a i6un~4~'V "~xal
uap U! WJ0::l ua6!~4~!J Jap U! ~JOMsep a!s uaq!aJ4~S "WJ0::luaJapue Jau!a U! s>ju!1
a!s uapulJ JalJQM uapual4aJ asa!a "Ja~JQMa6!u!a ual4aJ ~xal uapua610J WI "9
7. Sie erhalten den folgenden Text. Leider ist der rechte Rand unleserlich. Re
konstruieren Sie den Text, indem Sie jeweils das fehlende Wort an den Ranc
schreiben. Bewertet werden nur grammatisch richtige Antworten. Bitte geber
Sie nur ein Wort an. CD
ist ein Beispiel fr Sie.

Kindergeburtstag
Eine richtig schne Feier zum Kindergeburtstag bleibt sowohl dem CD
Geburtstagskind als auch den geladenen Gsten noch lange G
guter Erinnerung. Damit diese Feier ein voller Erfolg wird, hat... . @
einiges gut vorzubereiten. Da muss man den entsprechenden Ort ....
Party genauso gut berlegen, wie das Men und die Gsteliste.
Die Gsteliste ist der erste Schritt bei der Geburtstagsplanung. Dabei
klar: Das Kind entscheidet, mit wem es seinen Kindergeburtstag feiern
am Ende soll aber nicht die ganze Kita-Gruppe oder Grundschulklasse
der Kindergeburtstag-Liste stehen. Hier mssen die Eltern streng
Das gilt vor allem fr Partys bei schlechtem Wetter.
Ob Ritterfest, Prinzessin-Spiel oder Party auf der Baustelle - mit
Motto macht die Feierallen Kinderngleich doppelt so viel Spa.
Quelle: wwwfamilie.dE

"'. ------- -\.~-


'.---- -.
-- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - -- -- --. -. -.
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- -- - - - - -- - - -. -.-
-
nm:w'----- m_mm mmmn ._m nn_--__n n_n m_mm.n. __
l!aM (0 LpOp (J uuap (8 Jaqe (V 8
sun (0 LjJIS (J uew (8 sa (\7 .,
UapJaM UapJaM
lJaUIlfa5 (0 lJaUrlf (J uJaUrlf (8 uJaUIlf (V
Suals5!uaM (0 aJa5!UaM (J Ja51UaM (8 a5!UaM (V
Japar (0 apar (J salle (8 alle (V
alssnM (0 lSSIM (J uaSSIM (8 ljlaM (\7
alljqJ5 (0 JalljqJ5 u!a (J alljqJ5 Jap (8 ualljqJ5 we (V 0
aJaLjqH (0 aLjoH (J alslloQH (8 ualsLjJqLj W\7 (V 6)
uapuel wlaLjJall WI lLjJIU ualilos pun
asneLjnz u!a uaLjJneJq aJal18 'lSI uawwo>jIIIM ualeuoV\j ua5lu!a UI LjJOU LjJne
Ja!l sep qo 'ua6alJaqrlln6 LjJIS all lOS 'lLjJSUrlM JallSneH saua61a ula ., JaM
'6unupJO UI llaM a!p lSI UOLjJS
pun - uaJelLjJS wnz uaLjJZWld sa61LjnJ UI3 ....... LjJ116~l pun uaJJrlp ualjneJp
LjJeu ais uuaM 'ILjOM LjJIS ualLjrlJ aiS '6unlLjJea8 ...... ep uaLjJneJq uazle)j
'uaqeLj llaz pua6rlua6 pal16
-llwuall!we:J anau sep JrlJ ais qo pun 'lalnapaq ais JrlJ sep uaqe6Jnv aLjJlaM 'Ui:1J
-i:1IWJOJulln6 ...... LjJIS Ui:1SSrlW'lwWO>ji:1q punH ui:1u!a i:11
I!we:J i:1u!a LjJIS JO/\i:18
'uaLjJew llaqJ\i 1i:11/\uqLjJS zue6 LjJne
UJi:1PUOS'Ui:1uuq>j UIi:1S611i:1ppnu>jpun ljrlS Jnu lLjJIU aJi:111ssep 'neua6 zue6 .......
ais punpunH Ui:1U!i:1pun i:1Zle)j i:1u!a 'Ui:1LjJulue)j Ii:1MZui:1qeLj i:1JuneV\j pun ;\Jnl
'Ji:1!lSneH saui:161i:1U!i:1LjJSUnM
O' lSI HO 'Ii:1Ui:1zLjJSunM Ui:1pJIlf lli:1Z 6) 'Jrll Jap JO/\ lLJi:1lSui:1lLjJeuLjlaM
L>!uallosaoslllOeull!aM sie aJa!lSneH
"a!s J!1lla!ds
-!a8 u!a lS! 6) "lJOMaO!lllop sep a!s uallO!aJlSJalUn Llxal uap U! lssed seM" L
2. Was passt in den Text? Schreiben Sie das richtige Wort in den Text. Achtung!
Es gibt zwei Wrter zu viel. (!) ist ein Beispiel fr Sie.

aber - auf - denen - denn - fr - jeder - fflafT - muss


ber - vorbei - wei - wie - zu

Die Schuldenfalle - Meistens liegt es am Handy


Smartphone, Fitnessstudio, Klamotten. Viele Jugendliche mssen diese Sachen
selbst finanzieren. Auch wenn ...man ... (!) sich ein paar Euro zum Taschengeld da-
zuverdient, reicht das Geld manchmal nicht aus. Whrend sich der eine im Notfall
................
0 einen Sparkurs entscheidet, ist es fr den anderen nicht so leicht, Geld
zu sparen - oder er will es erst gar nicht. Denn die Zeiten, in ................ sparen
noch Trend war, sind auf jeden Fall ................. Was dann droht, ist leider keine
Seltenheit mehr: Schulden.
"Manchmal kommt es vor, dass ich nicht genug Geld habe, um die Handyrech-
nung e zahlen. Dann mssen meine Eltern mir das leihen", erzhlt Maria
(16). "Sie helfen mir zwar immer, ................ mir ist es echt unangenehm, auch bei
kleineren Geldsummen. Das Geld schnell zurckzuzahlen, ist nmlich nicht immer
einfach. Ist man einmal im Minus, CD man sehr gewissenhaft planen."
Warum die Zahl verschuldeter Jugendlicher immer weiter steigt, kann verschie-
dene Ursachen haben. Das grte Problem ist aber meistens, dass Jugendliche
ganz einfach nicht genug ...................... das richtige Haushalten mit ihrem Geld
wissen - und das geben sie sogar zu. Der Bundesverband Deutscher Banken hat
herausgefunden, dass ................ zweite 14- bis 24-Jhrige anerkennt, sich in
Geldfragen gar nicht auszukennen. Deshalb gibt es an vielen Schulen mittlerweile
sogar Workshops, in denen man gute Tipps bekommt, ., man Verschul-
dung vermeiden kann. Die bereiten auch (i) die Verantwortung vor, die
mit dem 18. Lebensjahr noch um einiges wchst. Und das lernt man besser, bevor
es zu spt ist.

Quelle: wwwyaez. de

~.'--'
__u >.~u------.--u-------------u-m--.u.u.---uuuu-------_uuu .--.----
- - - - - -' - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- --- --- -- - ---- -- -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - _.
(rA:-.... -. -. -. -.
3
o o

8UU'v' a!M (I
UapUlj UalSlj8SILH8dwAS W8 ais salj81aM (H
lSI 5!llj81M UaJapU8 laq pun lsqlas lj8!S !aq uauljl S8M (8
+qallaqun lj811Wc)lZClISClJ~M (::l
snD ln5lwwepJ3/\ +~3!S pUR (3
anaJl pun l!a>jlj8!IJlj::l uJapuos (0
UClJ~MlapunaJ:J.aq aUJa5 alalA Jap llW (8
PU!S 6!llj8!M Ualj8!1Pua6nr alp (8
ualloM u!as uaWW8snz 8UU'v'Cl!Mualj8p~V'J waula l!W s6unr al18 SS8p ('v'
Clpzaelf MMM :al/anO
'ua6u!Jq uall0tl SUI ulalS uap lj8!1'lJa!llj8S ssnw
Jau!::l 'u!as llj8!U JaUlJ8d Jap :J.J8pUJallj8rJlj8S :llj8!U J86 lljCl6 SClU!apun '0 .
'pUnJ6JClpJO/\ W! l:J,8lj8Sl!ClJClqS:J.IIH Japo zua6111alUi llj81U ualjals 6unljalza8 JaUla UI
uuao '0 'llj:J!U Jaq8 l'lJlalj S80 lj:JIIUlj~ aUJa5 lj:J8uwap UaJ~M
'CD "
Ualj8!1pua6nr UalS!aW a!o '.......... 'uaqa6a6u8 laUJalUI W! pun uawwouCl61!al
ueJep lsn6n'v' W! uaqelj JalrJlj8S 009S sie JljaV'J 'JOAJalj a!pnlSpUCl6nr-zaeA-V'JPH
Jap sne llja6 'uaqelj Ualj8!1pua6nr uaJapue uap !aq 610:J.J::leuu'v' alM alnCll SS80
'6uQlja6u8
uaJnlln>jpua6nr Jasa!p JaU!Cllj:J!S laulj:JaJ JalrJlj:JS aluljaz Japar Jnu lj:J00 'uaqlaJlaq
lJodswaJlX::l pun ual8>jS a!p 'alj8!IPUa6nr PU!S lqaqaq - .......... 'apJrJM ualj88w
uaqe6:J.n8sneH Jnu alnlj:JS Jap lj8eu 8UU'v' uuaM lj800 'zua6!11alUi pun l:J,8lj:JsllaJaq
-s:J.I!H'JOWnH :8 'ual:J,elj:Jsua6!::l al18 lU!aJaA 8UU'v' uuao 'UOSJad '0
ClA!l>jljaU!::l '8UU'v' lS! S80 '.......... uaClPI Cl6!Zl!M l8lj 'lun81a6 ln6 Jaww! lSI a!s
a!pnlSpuafinr atjoJfi a!a
"a!s Jm la!ds!as u!a
lS! "la!Anz uaqelsllons uau!a lq!fi S3 jfiumllOV "ualun (L - L) UJawwnN uap nz
(I-v) uaqelsllons uapualloaJdslUa a!p a!s uaq!aJlIOSlJxal uap U! lssed seM "E
4. In diesem Text gibt es in 11 Zeilen je ein Wort, das nicht in den Satz passt.
Schreiben Sie dieses Wort in die Spalte rechts vom Text. In den anderen 5 Zeilen
gibt es aber kein falsches Wort. Sie mssen diese Zeilen mit einem Haken (v) in
der rechten Spalte markieren. und (iD
sind Beispiele fr Sie. (fi

Erziehung von Eltern wirklich verschieden?


Der Streit der Eltern um die Erziehung verluft steR oft nach ....sich (iD
dem gleichen Muster: Mtter beklagen, dass sie den Groteil der .......
v (fi
Erziehungsarbeit bernehmen zu mssen, whrend die Vter fast .........
0
alles erlauben und ihre Kinder verwhnen. Mnner beschweren ................
sich unter anderem, dass ihre Partnerin die Kinder zu stark kon- ................
trolliert wird. ................
Die Ursache mit der Konflikte ist oft die klassische Rollenvertei- . .............
lung, denn: Eine echte Teilung der Hausarbeit und Kindererziehung ................
ist es in Deutschland nach wie vor selten, weil immer noch meist ................
der Vater arbeitet und die am wenigsten Mtter eine Vollzeitstelle ................
haben. Deswegen ist fr viele Kinder klar: Die Mutter ist fr die .........
0
Hauptverantwortliche in alltglichen und persnlichen Dingen, der
Vater nimmt mit eher nur an den Freizeitaktivitten teil.
Allerdings ist es als auch wichtig und gut, dass Eltern in der Erzie-
................
................

................
.,
~

~
hung verschieden sind. Alle Menschen sind unterschiedlich worden ................
und Kinder mssen lernen, ohne dass verschiedene Menschen auf ................
ihre spezielle Art reagieren. Es ist wnschenswert, dass man sich ................ ~
Eltern in Sache Erziehung im Groen und Ganzen einig sind. ..........
Quelle: wwwnetmoms.de

'.
'fJ-------
"- --
'
-- - - - - - - - ~
'
~,/~ - - - - - - - - . -
- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - . ..
-- -- - - ------ - - - ----- - - - - - -- -- - - - ---- - - - - - - - - -. .
-- ---
-----~'"\"---,,>-----------------------------. -----------------------------------------------------. --. --. ---

ap 'swowJau 'MMM :al/ano
'lJa'lJn~Jel>jassluJJ[!pag pun alj8SU[!M
aUlas uew ssep 'lj8ne UJapUOS'61llj81M6unpalsllaqJ\f a61l
-lj81JaUla Jnu llj81U lSI '0 llapueljaq llj8aJa6 pun Ilj[!Ja
80
uapuelSJa/\ Japar lj81SllweO ............... Jljaw lj80U pun uallaJls.
Ua6Unlj8Sn~nU3 nz Jnu lJlj[!j 'uaZlasnZlj8Jnp ljelj6UeMZ
ualPM uaulas 'uapJaM llj8eWa6 asslwoJdwo)j oSle uas
-S[!W S3 'lSI Jeqwljauue aplaq J[!j alp 'uapulJ nz ...............
aUla wesulawa6 pun uapaJ nz JapUeUlallW ...............
UI '61llj81M sa lSI JalH 'ulas llaJlS uaula J[!j sseluv lew
UOlj8S alj8S~M apua6aqwnJalj uue>j eo 'llj8lU ldneljJaq[!
eweV'J lJQlS '............... soeljJ sie eded seM 'uaqe6Jnv 6unpulJdw3.
uapualjalsue uap pun 6unupJoUn '6unupJO uo/\ - l8lj
o uaua6la aUlas Japar ssep 'wapulljJati llj81U uallalSJO/\ 0
pJIM 6unllalsllaqJ\f alp J[!j CD "'ueld'" alsaq Jap lj8nv uaueld CD
fiunq!aJljOSlljOaH a!p lne a!s ual
-ljO\f a!s Jm la!ds!as u!a lS! lJelJOM aJlj! UJapu~JaJ\ JalJ9M a!a jfiunlljO\f lxal
CD
uap U! WJ0.:Juafi!lljop Jap U! lJOM sep a!s uaq!aJljos WJ0.:JuaJapue Jau!a U! s>ju!l
a!s uapulJ JalJ9M uapualljal asa!a JalJ9M afi!u!a ualljal lxal uapuafilol wl S
6. Sie erhalten den folgenden Text. Leider ist der rechte Rand unleserlich. Re-
konstruieren Sie den Text, indem Sie jeweils das fehlende Wort an den Rand
schreiben. Bewertet werden nur grammatisch richtige Antworten. Bitte geben
Sie nur ein Wort an. 0) ist ein Beispiel fr Sie.

Outfit ist wichtig


Wenn Stars heutzutage in Rockerkleidung,Lederjacke und Jeans ber den 0)
roten Teppich laufen, ist das nichts Ungewhnliches mehr. .. 0
Bands und Schauspieler gelten einfach andere Regeln und die Stars ................
sich nicht unbedingt an einen bestimmten Dresscode halten. Doch ................
wir selbst auf einer Einladung zu einem offiziellen Anlass oder e
besonderen Veranstaltung um bestimmte Bekleidung gebeten, mssen .,
sehr genau darauf achten, angemessen und stilvoll gekleidet CD
sein. Doch was verstehen wir unter angemessener Kleidung? Dresscodes ................
uns bei der Auswahl der Garderobe helfen,denn sie legen genau fest, was ................
zu verschiedenen Anlssen tragen darf und was als unangemessen gilt.
Quelle: www.modetrends-cityfashion.de

~ . --------.------------------------.--.--.----------------------------------------.--.---
.------>Ii~
_--
--"
-----~:\,-'- -->-----------------------------.-- ---------------------------------------------------.- -.--.-
.
WnJ80 (0 Jaq[)J80 (8 LJJ8U80 (8 :PW80 (V
lal/\ (0 aJaJLJaw (8 JLJaw (8 uap(v .,
uaLJa6 nz (0 ua6uI6 (8 uaLJa6 (8 ua6u86a6(v
waM(O S8M (8 alp (8 S8p(V
lSLJJ~M (0 lSLJJ8M (8 uasLJJ8M (8 UaSLJJ8Ma6 (V
alal/\ (0 JLJaw (8 apar (8 al18 (V
l'l)all (0 lss~1 (8 lSS81 (8 uass81 (V 0
a!p (a Jap (8 uap (8 S8p(V (I)
ap'wze6ew-wdMMM :al/ano
'"alwaLJ8 aU[)J8" lal!l
wap llW SUIZ868V'J JaloLJun8J.::J sap aq86snv alsanau alp lalLJJ!Jaq ...... 'LJJ8U
Jazllsaqsn8H a/\ll8/\OUUI pun aJnalua6uI 'ual>jallLJJJV ., JaWWI PU81LJJSlnao
U! LJJn8 uaLJJ8W PllqJoj\ sasa!o ....... llaM alp wn pUlS SU8n8LJU8V'J uJasn~LJ
-LJJOH uap ln8 ualJ~6LJJ80 uo/\ Japll8 alO 'lla>jLJJ!I>jJIM SllaJaq S8p lSI vsn uap u I
'l6uuq la18lsuass3 aLJJ1I6~l a!p ln8
aUlw8llj\ pun llaLJpunsa8 ...... 'sal18 wnzJn>j 'Jaln~J)j pun uauLJo8 'al818S 'uanOJ
-8)j ...... lJOO 'sualJ86as[)wa8 sau la ua6aluv S8p J[)f Zl81d a6uaV'J apar lSI LJJ8p
-LJJ8I.::Jwaula lnv 'uJaLJJ~O uap uo/\ lWWO>j 6unJLJ~UJ3 aln6 pun aLJJIIJm8U alO
'uauolsslw3-Z08 Jap lIal'tJOJ8 uaula UJaSn~H uap
fn8 uazu81fd asalp ualLJJIUJa/\ laquaqaN 'ualUJa suass3 sap 6unllaJaqnz alp Jrlj.
ual8lnz a61lLJJIM ...... LJJS!Jf>jJ8U>jLJJ!Suass81lJOO 'ulapU8MJa/\ UalJ86as[)wa8
uaula UI LJJIS 0 LJJ8PLJJ81.::J
sapar W8lS (I)ullLJalz U8LJJSlJIMpU8l alO
LJoepLJoel.:lwap Jne UalJe5as!1Wa8
"a!s J!1Jla!ds
-!aa u!a lS! (I) "lJOM a5!lLJO!J sep a!s uaLJO!aJlSJalUn (Jxal uap U! lssed SeM" L
2. Was passt in den Text? Schreiben Sie die angegebenen Wrter in der richtigen
Form in den Text. ist ein Beispiel fr Sie.

ein / eine / der / die / das

Arbeit gegen Quadratmeter


Putzen - das ist in vielen Wohngemeinschaften das Streitthema Nummer
...eins .... Nicht so bei Jura-Studentin Evelina Hopf.
In der WG der 23-Jhrigen ist es ausschlielich sie, den Boden wischt 0
und saugt, den Mll rausbringt, die Fenster putzt, im Garten den Rasen mht und
Unkraut zupft. Zum Spa macht Evelina das nicht. Mit ............ Haus- und Garten-
arbeit zahlt sie praktisch ihre Miete. Fr jede Stunde, die sie ihrer Vermieterin Gisela
Gebhardt - einer 73 Jahre alten Rentnerin - zur Hand geht, bekommt sie .,
Quadratmeter mietfreien Wohnraum. Fr die Wohnung in Gebharts Kellergeschoss
zahlt Evelina deswegen nur 80 Euro im Monat.
Mglich macht dies das Projekt Wohnen fr Hilfe, ............ es mittlerweile
in 14 Stdten in Deutschland gibt, darunter Kln, Frankfurt, Mnchen, Aachen und
Dsseldorf. Studenten bekommen mietfrei Wohnraum, dafr helfen sie in Haus
und Garten, gehen Einkaufen oder mit dem Hund spazieren - je nach Vereinba-
rung. Ein Tauschgeschft, bei ., gilt: Ein Quadratmeter Wohnraum fr
............., Stunde Arbeit, Nebenkosten fallen extra an.
So war es auch bei Evelina, die aus der Nhe von Kiel kommt und von dem Pro-
jekt im Radio gehrt hat. Als ich mir wegen ............ Studiums in Mnster eine
Wohnung suchen musste, war mir klar, dass ich mit ............ alten Menschen
zusammenleben mchte, dem ich helfen kann, sagt die Studentin. Seit .,
Jahr lebt sie jetzt unter dem Dach von Gisela Gebhardt, vier Stunden in ~
Woche geht sie der Seniorin zur Hand.
Und nicht nur das: Frau Gebhardt und ich verstehen uns super, sagt Evelina.
Wir trinken hufig Tee zusammen und erzhlen uns was.
Ouelle: www.yaezde

- - - -- - -
.,
'.---'
-\-~
... - --'"
- - --- -- -. ---- - - - ---- --- - - - - -- - - ---.- -.--.- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - -- -. -.
- ---
-----~:1.,------
.,\ ,>-----------------------------. -----------------------------------------------------. --. --. -
ap 'Spl>ff;7SMaUMMM :allano
,,'5ew UClpJClMIlnr JClp os '5el
-JCl:J.EiILPSUClqClIS
ue JClnClM S,ClIM" :lj::me JClPO ,;UCllj80M UClqClISClzue5 s,+Clu5ClJuuep
'UCllj80>j UCl5Cltj JCl:J.Eillj8SUClqClISCliP ........ "" ,;5ew UClqlCllq UCllj80M UClqCl!S 5el
-JCl:J.Eillj8SUClqClISwe JClnClM seo" :ClUClPClllj8SJClASCl+q15 JCl:J.Eillj8SUClqClISwnz 'llj8ep
-Cl5sne ClWICltj uuep UJClneg Clip lj81S uClqelj 'uClqCl5nzJCllIClM UClSSIM Jljl CD '
'Iunr LZ JClp lSI Cl5elSOl JClSCllpJClUI3 'pJIM UClqCl5CllUJ3
Clllj8Clllj8S JClpO Clln5 ClUIClSCl............ 'uCl5esJClljJOA lj8ne UCllUUO>jClIS pun 'lClllj81J
-JClAllClqJ\;j ClJljl uuep UJClneg Clip uClqelj UCl5el UClSClIPlj8eN 'UClJljCl>jJClpClIMJljer SClp
-Clr Clip 'uCl5unUICllj8SJClJClnClM :Cl5elSOl UCl:j.UueUCl50s Clip pUlS seo 'uue>j uCl5esJCllj
-JOA llClZ ClJCl5UEiIClUIClJ[):J.JClnClM sep uew UClUClPue 'lql5 Jljer WI Cl5el CllwWllSClq
SCla 'l>j8ClP:j.UClClIS uClqelj IClqeO 'lCllLj8eqoClq JClnClM sep neuCl5 JljClS lsqlClS
qleljSClp uClqelj ............ UCl50IOJOCllCllf\JClUICl>jJClqe JCllj[)J:J.UClnelj UJClneg ClIO
'uCl5esJClljJOA Cl5el Slj8ClS UCll
-Slj8EiU Clip J[):J.Jnu JClWWI JClnClM sep UCl50IOJOCllCllf\JClip UClUUq>j" """""" 'lssnl:J.ulCl
-Clq UCl5uIO UClIClIAUOA lj80pClr pJIM JClnClM seo '+q15 SCl UCl5Cltj IClIAClIM pun lUICllj8S
ClUUOS IClIAClIM '5unlnClpClg UOA lj80U JClWWI SCllSI uuep lj8ne pun '51lLj81M Cl:j.UJ3JClp
IClq wCllle JOA lSI S3 '515uEiljqe JClnClM WOA llClqJ\;j JClJljl IClq pUlS UJClneg ............
'pJIM UClqlCllq OS UCllj80M UClqClISUCllSlj8EiU Clip J[):J.ljone 5el WClSClIP ue JClnClM sep
CD "'ssep'" 'l5esClq ICl5ClJUJClneg ClUI3 '5elJCl:J.Eillj8SUClqClIS JClp lSI Iunr LZ W\i
la6aJUJ;:mesa!a
uuaM - I/aM - pun - wn - qo - qlel.{sap - uuap - ssep - ss.8p
'a!s J!lJla!ds!as u!a lS! 'la!" nz lJOM u!a lq!6 S3
CD
j6unl4o\f 'lxal uap u! lJOM a6!l4o!J sep a!s uaq!aJ4oS l)xal uap U! lssed seM 'E
111.
4. Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben (A-I)
zu den Nummern (1-7) unten. Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. ist 0
ein Beispiel fr Sie.

Ungewhnliches Wetter weltweit


Im Kalender steht, 0. Doch gefhlt haben wir eher Frhling. Fr Ende De-
zember ist es viel zu mild.
Die dicken Schals und Mtzen knnen im Schrank bleiben, ....... Der Deut-
sche Wetterdienst teilte mit, dass der Heiligabend der wrmste in Deutschland
war, ....... In Freiburg in Sddeutschland wurden bei Sonnenschein fast 19 Grad
gemessen. Bei uns in Nordrhein-Westfalen hat es in den vergangenen Tagen viel
geregnet und das fhrte dazu, ....... Am Rhein in Kln und Dsseldorf fehlt nicht
mehr viel, .......
Extreme Klte in Russland
Ganz anders sieht es dagegen in Russland aus. Dort ist es bitter kalt. In weiten
Teilen des Landes CD.
In Sibirien weit im Osten des Landes sank die Tempera-
tur an Weihnachten auf fast minus 60 Grad. Bei dieser Klte sind viele Heizungen
kaputt gegangen, CD.
Mehr als 250.000 Schler und Kindergartenkinder hat-
ten kltefrei. Fr die nchsten Tage wird aber ein Ende der Extremklte erwartet.
Weihnachten ohne Strom in den USA
In den USA mussten viele Menschen Weihnachten im Dunkeln verbringen.
Schwere Schneestrme und Tornados haben Strommasten zerstrt. Wie die
Nachrichten in den USA berichten, ...... - so viele wie noch nie an Weihnachten.
Quelle: www.kiraka.de
A) dass das Wasser in vielen Flssen stark angestiegen ist
B) es ist Winter
C) seitdem es das Wetterarchiv gibt
0) sind es unter minus 30 Grad
E) so dass die Menschen in eisigen Wohnungen sitzen mussten
F) und das Wasser luft in die Stadt
G) whrend die Temperaturen in der Nacht unter Null gesunken sind
H) weil es drauen viel zu warm ist
I) wurden am 1. Weihnachtstag ber 30 Tornados gezhlt

. o
B

------>li_-' '}------ -.-------------------------.--.--.------------------------------ ----------.--.-----
~

,
"-_ .....
,
---'
----- ~:.\,-- -,). --- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - --- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
- -- - - - -- - _.
. . ...
ap'wze6ew-wdMMM :al/ano
'OJn3
~ .
00009 :J.neJa lWWO>j ssnllj8sueleue)j pun a6elu0V'J 'lJodsueJl
................ 'neqJalUn a/\Isnl>ju! ~olneassel>jlau!V'J ula alM Jljaw lal/\ os OJn3
~ .
00008 llW lalso>j la:J.J[!MuljOM Jao 'walqOJd ula>j alqe6aqJap
., . -UIV'Jlj8!I>jJaMpuelj alp J[!:J.lj8ne sep lSI sJallalSJaH sap uaqe6u\;f
m.... waula lj8eN :pua6lljnJa8 'uaneqwn ualialjua6ala6zliS pun ual
~ .
-la8 'alj8S!1 ual6!lJa:J.a6ue Ilalzads uew alp pun ua6alue pueH
................ Jaqlas Jaw[!lUa6lasneH alp uass[!w lJ0:J.wo)j pun zleld Jljaw 61u
................ -aM ula J[!:J.Jnu uuaM 'Jeqzlnu 61llaZlj81al6 pUlS uauoll>jun.::Jall\;f
'lapllq
................ JawwIzape8 sep lj81al6nz Jap uo/\ 'lj81aJaqs6ue6ul3 ualeuoll
................ ->jun:J.!llnw wau la pun 6unzlaH 'alj8[!)j ualauelsa6sne 11/\ JaUla
................ 'uazlls uaUOsJad :J.U[!:J.nz slq J[!:J.zleldss3 wau!a pun lj8sllsllaq
................ -JId 'HaqladdoO :llj8neJq uauljoM wnz slq uew seM 'lallj8IJa6
................ -ula walle llW lSI wlaljua6!3-IU!V'J seo 'u!as nz llaM Jap sn eH
................ aJequljoMaq alsulal>j sep ssep 'lqaljJa lj8nJdsu\;f uap UJalaV'J
................ g'(: uo/\ a6u~!luallas JaUla llW Jap 'apJnM uaJJOMlUa la:J.J[!MuljOM
~ /' . uaula Jau:J.dQHpun >j8eeH 'aal u<3l>jalllj8J1dalp uaqelj ualj8U[!V'J
(i) ..wap . ~ ul 'edoJn:J sne lwwelS llaM Jap sn eH alsulal>j seo
iJlaM Jap sneH alu40Maq alSu!apl sep l4als 0M
"a!s J!1Jala!ds!as PU!S ~ pun (i) "uaJa!>pew alleds ual4::>aJJap
U! (1') ua>teH wau!a l!W ual!az asa!p uass!1w a!s "lJOM sa4::>slel u!a>tJaqe sa lq!D
ual!az S uaJapue uap ul "lxal wo/\ sl4::>aJalleds a!p U! lJOM sasa!p a!s uaq!aJ4::>S
"lSsed zles uap U! l4::>!Usep 'lJOM u!a af ual!az 0 L U! sa lq!D lxal wasa!p ul "S
6. Im folgenden Text fehlen einige Wrter. Diese fehlenden Wrter fmden Sie
links in einer anderen Form. Schreiben Sie das Wort in der richtigen Form in den
Text. Achtung! Die Wrter verndern ihre Wortart. CD
ist ein Beispiel fr Sie. Ach-
ten Sie auf die Rechtschreibung.

Wasser zum Leben


Am 22. Mrz ist Weltwassertag. An diesem Tag soll da-
CD Erinnerung ran ...erinnert... CD
werden, wie wichtig Wasser zum Leben
und berleben ist.

Bereits heute leidet eine Million Menschen an Was-


o erwrmen serknappheit. Durch die globale wird 0
sich dies noch verschlimmern. Es wird dann nmlich
Regen in verschiedenen Regionen viel weniger .....................
Dieses Jahr steht der Weltwassertag unter dem Motto
"Nahrungssicherheit und Wasser".
Die Herstellung unseres Essens verbraucht nm-
lich auch Wasser, sogar sehr viel Wasser. Um Nahrung
Herstellung .................... , mssen die Felder bewssert werden und
die Khe, Schafe und Schweine brauchen Trinkwasser.
Beim Wassersparen geht es also auch darum, unsere Nah-
rung umzustellen.
8 Tat W as k'"onnen wir A?
..,.

Weniger Fleisch essen: Fleisch ist ein richtiger Wasser-


verschwender und auerdem ungesund, wenn man zu viel
Essen davon ................
Bio-Lebensmittel kaufen: Lebensmittel mit dem Bio-Lo-
go wurden nicht chemisch gedngt. Dadurch wird das
., Verschmutzung Grundwasser nicht ., und kann noch weiter
benutzt werden.
Weniger wegschmeien: Etwa 30 Prozent des produ-
zierten Essens werden weggeschmissen. Das ist nicht nur
Essensverschwendung, sondern auch Wasserverschwen-
dung.

Quelle: wwwkindersache. de

'f1---'"
------:~;--------tt-------------------------tt--tt--tt-----------------------------------------tt--tt-----
SLpnM (0 lSLPl3M (8 uasLpeM (8 uasLpeMa5 (V
nz (0 J[H (8 laq (8 fne (V .,
la IA (0 aJaJljaw (8 Jljaw (8 ualSlaw alp (V CD
seM (0 alp (8 uap (8 sep (V
UJapuos (0 Japo (8 uuap (8 Jaqe (V
lalA (0 oswn (8 Jljaw (8 ar (V
wnz (0 wnz slq (8 sep slq (8 slq (V
apJrlM (0 apmM (:J UapJOM (8 UapJaM (V
0)
dP '/11/) 'MMM :d/ldnO
'}do)j uap Jaqrl
SSaJlslnlj8S Jap ...... UJalrllj8S ualal/\ apuncu.:J pun sAqqoH ., llaz Ja51UaM
oSle uuep lqlalq s3 'uaqe5fnesneH CD pun llj8UJaluns5eHiWlj8eN llW aUl3ld
-uapunlS aJalloA lalnapaq seo 'uaUJalllaz JalZJrl>jJaA UI 'UalUJal uaJljer unau UI Jalj
-slq ais ...... 'HOlSsllj8UJalUn uap lj8I!Wl3U uassrlw Jalrllj8S alO :awalqOJd lj8ne
Jaqe llj8ew 88 'ulas lj8115QWpuellj8slnao UIJalrllj8S Jrlf lj8ne 88lj8Jnp IloS seo
'uauul5aq 5unpllqsnesfnJa8 aUla ...... uaJalpnlS JaljrlJf
UOlj8S oSle uuep uauuQ>j a!s 'ualj8ew ssnllj8sqv uaJlj! JaljrlJf ...... uJapul3l uaJ
-apue UI Jalrllj8S ssep 'lS! 5unzJrl>jJa/\ alp Jrlf PUnJ8 'JnllqV" 5uel aJljer unau
Jalrllj8S ual>jned JaljrlJ.:J 'Ja>jllilod alp sep uauuau //88// 'lZJrl>jJaA aJljerlnlj8S llj8e fne
uaiseuwA8 ue llazlnlj8S alp 0) puellj8slnao U! uJapul3lsapun8 ualle lsef UI
l!azln4os alZJ!'1>pa/\:S8
"a!s Jm la!ds
-!as u!a lS! 0) "lJOMafi!l40!J sep a!s ua4o!aJlSJalUn (Jxal uap U! lssed seM" L
2. Lesen Sie den folgenden Text und entscheiden Sie, welches Wort (A-J) in
die Lcken (1-7) passt. Achtung! Es gibt zwei Buchstaben zu viel. ist ein Ci)
Beispiel fr Sie.

Ich habe Schwein, dass ich Deutsch lerne


Lisa: "Ich lerne Deutsch schon Ci) zehn Jahren und ich interessiere mich
fr Chemie. Sehr viel Fachliteratur ist nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch
......O. Deswegen muss ich Deutsch gut verstehen. Ich versuche leichte chemi-
sche Bcher auf Deutsch zu lesen."
Maxim: "Ich lerne Deutsch, ...... ich viel Deutsches mag. Zum Beispiel inte-
ressiere ich mich sehr fr Fuball. Ich mag auch das deutsche Essen, am liebsten
Wrstchen und Kaiserschmarrn. Als ich klein war, habe ich sehr ., die Ge-
brder Grimm gelesen. Und weil ich das Buch dann auch im Original lesen wollte,
habe ich Deutsch gelernt."
Anna: "Ich mag die Sprache und ich finde Deutschland sehr schn. Ich habe
begonnen Deutsch zu lernen, weil ich gerne deutsche Musik hre. Ich denke, dass
deutsche Musiktexte leichter zu verstehen sind ...... englische."
Katja: "Ich lerne Deutsch in erster Linie ., der Autos. Schon als kleines Kind
habe ich mich fr BMW interessiert. Meine Eltern haben Ci)
fr Deutsch als
Fremdsprache entschieden. Da war ich sehr glcklich. In der neunten Klasse habe
ich dann wirklich ...... , dass ich Schwein habe, dass ich Deutsch lerne."
Quelle: www.pasch-net.de

A) als B) denn C) gelesen D) gerne E) geschrieben


F) seit G) sich H) verstanden I) wegen J) weil

Ci)
F
o .,
..----~.'>."~-
,
--- -- --.---- ----- -----.--.--.------------ - -------- -.- .--
.. __ .....
,
----
------~:..,\
ID-'---->-----------------------------. -----------------------------------------------------. --. --. -
dP '/1\1)MMM :dl/dnO
'uJapJQlJa>jJ!'!lsuauJaluaSal sep UalJadx:J
pun Ja>jllilod uailOM WapJa~n\i 'lljJIU awalqOJd asalp sa
8 UJapU!'!l uaJapue ua61ula UI uuap 'UJapu!,!UalJad uaqa6 8
-X:JuailOM seo 'alnljJS Jap U! ualla>j6lJalMljJS 6ljn!'!lj uanelj
'PUlSuawwo>ja6 PuelljJSlnao ljJeu puelsn\i wap sne UJal
-la~OJ8 Japo UJall:J uaJap 'Jal[')ljJS :8 seMla ljJOU ua61az8
uanelj uaJljer uaua6ue6Ja/\ uap sne ualpnlS-\iSld alO
'Plallanw'IJ
WI Jal[,)ljJS ualjJSlnap a!p ua6aqlJOO :ln6 os zue6lljJlU sa
lddel>j uasal wlag '6101J:Jula UalJadx:J J[,)l- uljaz ualsaq
alp JalUn aljlelJ\l UI pun ualjeljJsuaSSIMJnleN uap U! sa
., JamljJs ualjJSlnap a!o :ass!uqa6J:J alO 'lljJeW
-a6llW \iSld laq UJapu!'!l 99 sne Jal[,)ljJS uaqelj 600l
'uaqelj8 .
61uaM ula Jal[,)ljJS ualjJSlnap alp ljJIS ssep 's6ulpJalie ual
-6!az 900l pun 800l uo/\ ua!pnlS a!o 'qe lljJalljJS puel
-ljJSlnao UI Jal[,)ljJS alp 8 sleweo 'uasal WI pun uap,auljJs 8
>jllewaljlelJ\l 'ualjeljJsuaSSIMJnleN UI uaSSIM sep laqep
apJnM ............ 'lelJ\l UalSJa wnz \iSld sa qe6 OOOl Jljer ualsal.
WI ............. JapUeUlallw UJal[')ljJS ua6IJlj!,!f-9 L uo/\ ua6 ualjJlal6Ja/\
-unlSlal alp aJljer laJp alle UapJaMalpnlS-\iSld Jap lag
'6unlJaMaqJal[')ljJS ualeUOlleUJalUlJnz
wweJ60Jd :lzlaSJaq[') 0 pun ualjJsq6u:J wap sne
6unzJ[')>jq\i aUla lSI \iSld i,UJapu!'!l ualjJqpalljJSJalUn sne
Jal[')ljJS pUlSln6 alM :wnJep neua6 sa llja6 alpnlS-\iSld Jap
lag i,ualON JOj.Jljl lqelj seM pun CD "'uaJnela6'" sa lSI a!M
:ewaljl ula Jnu ljo Jljl lqelj l!aqJeuassel>l Jaula ljJeN
{)amljoS SPuelljoSlnaa PU!Sln6 a!M
"a!s J!1Jla!ds!as u!a lS! CD"lJOM u!a Jnu a>l0rn apaf U! a!s uaq!aJljos j6unl
-lj0V' "lXal uap U! WJo.:lua6!lljO!J Jap U! JalJQM uauaqa6a6ue a!p a!s uaq!aJljos "E
4. Was passt in den Text? Schreiben Sie das passende Wort in der richtigen
Form in den Text. CD
ist ein Beispiel fr Sie.

haben / sein / werden

Mnchen hat die beste Schule Deutschlands


Die Kinder der Anne-Frank-Realschule in Mnchen knnen sich freuen: Ihre Schule
...ist... CD
als beste Schule Deutschlands ausgezeichnet worden. Sie den 0
Deutschen Schulpreis 2014 gewonnen.
Mit dem Deutschen Schulpreis ............ jedes Jahr die besten Schulen
Deutschlands gesucht. Eine Jury schaut sich zunchst die Papiere der Schulen an.
20 nehmen die Fachleute dann in die engere Auswahl und besuchen sie. 15 Schulen
............., zum Schluss Chancen auf den Preis.
Am Freitag ., gesagt worden, wer gewonnen Die An- 8.
ne-Frank-Realschule in Mnchen im Bundesland Bayern kann sich freuen. Sie
darf sich nun nicht nur die beste Schule Deutschlands nennen. Sie bekommt auch
100.000 Euro.
Die Leute, die die Schulen bewertet sagen, dass in der Mdchen- CD,
schule in Mnchen vieles gut gemacht Sie sorgt dafr, dass Mdchen G.
Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik mgen. Das sind Fcher, die
Mdchen nicht unbedingt bevorzugen. In diesen Bereichen aber ., sie gute
Berufschancen. In Deutschland CD
Leute gesucht, die zum Beispiel Br-
cken oder Flugzeuge bauen knnen. Die Jury sagt, dass die Schule niemanden
verliert. Sie sorgt dafr, dass alle ihren Abschluss machen knnen.
Neben dem Hauptpreis ~ beim Deutschen Schulpreis auch noch wei-
tere Preise vergeben. Auch andere ausgezeichnete Schulen knnen sich ber je
25.000 Euro freuen.
Quelle: www.nachrichtenfuerkinder.de

- -- - - - -\.'
~.'--'~ --.
,
,--_ ..
,
-- - - - - -
- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - ----.- -.- .-- -- ----
- - - - - --- - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - -- - - -. -.-
- - --
,'
------ - - - -- - -- -- - - -- -,
-'\"
. -- -,':- -- - -- -- --- -- --- .-- - -- ---- -- ---- - - -- -- - - -- -- - -- -- - --- - - - --- -- -- ---- -- - .--.- -.-
o

ucH.pew dSned JdP UI UdJdpUe dip SeM (H
IiqqOH SdweSUldWd6 Jdnd :lUuq>j UdlleljJdlun lj8nd Jljl sep JdqO (8
lsuue>j UdJdIWJ0:J.UI
dssel>1 dndU dUldP JdqO lj81p np IljOMqO (.::J
lljodJnZ uOllonllS UJlUljOMJUn JJp llW JJlpuljoS np lswwml (3
UdUJdlnzuduud>j dlndl dlldU dssel>1 JdP UI (0
lsuue>j udlj8nsdq udpunlssllj8IJJdlUn UdUldP nz lj8l1zl~snz np dip (8
lSIIoS udllj~ZJd Jlp nz seMld ZJn>jnp ssep (8
udlLj8eqodq lSdllloS np lj8ne Jdqe (V
ap zaeA MMM :al/ano
'ldndN" dIP/JdP JljdW llj81U uuep np lSlq Udlj80M Jeed Uld lj8BU SUdl
-SdWds 'lS! JdMlj8S 6ue:J.uVJdP UUdM lj8nv 'eWdlj1 Uld lew UOlj8S Ile.::JUdpdr
'0
:J.nenp lSBlj UJdPdIl6llV'J-UdddnJ8 UdJdpUe UdP l!V'J 'Ci) 'dlOqd6uV dUdPdllj8SJd/\
Sd lql6 dlnlj8S Jdpdr ue 'Jdledlj1'lj8elj8S 'Zlnlj8SlldMWn '1leqlidllO;\ 'udzue1'Udlj8
-0>1'S8V UI np lSdPUIJ np dlM UdSSdJdlUl Udlj8l1Ulj~ llW ud6unr pun Udlj8P~V'J
'ud6eJ:J.snelj8SleJllnlj8S
UdJdpUe JdPO JdJljdl dlqdlldqun 'udqe6:J.nesneH JdqO lj8ne np lsuue>j Uljl 'ldU61d
-d6 ln6 Jeqlj8eUZliS UldP Jdllj lSI JdUlJedlj8dJdsuv JdlSJd SIV '...... 'lew lj8e:J.U!d
lj80P nelj8S illj81U lj81p d>j8dlSJd/\ - lSdlilOS UdlljOd-IljOM zue6 llj81U lj80U uelUdW
-ow lj8!P np UUdM lj8nv (,UdWWO>jd6eJ:J.UIPUndJ.::J
sie lj81p JOd-dluuq>j JdMO
'Udnelj8sue lj8SlllJ>j pun lJdlSSdJdlU! dlle leWU!d lSJd lj81p UdPJdM J/dndN SIV
iWelj8Sd6 llIJlj8S Ud'i]OJ6UdlSJd UdP UOlj8S np lselj 6unlldlSJO;\ JdSdlp l!V'J '......
'lS:J.:J.0lj
np ssep 'ud6es UdHOzue6 lj8ne lsuue>j no 'sliqqOH dUldP pun lSWWO>j np
JdljOM 'UdweN UdUldP dUUdN illdljUd6dld8 dU!dP lSI seo '0 'ud6es Jlp nz pun
udlldlSJO/\ dssel>1JdP lj81p pJIM JdJljdl UldO :ud:J.nelqeos Sd pJIM lj811uldlj8SJljeM
'CD 'lSdllj8edq d6uI0 Jeed
U!d Jdqe np UUdM 'lj8e:J.uldzue6 d!U PU!Sdlnlj8S UdndU JdUld UI d6e1 UdlSJd dlO
()a!4 naN
a!s J!1Jla!ds!aa u!a
~s!CD la!Anz uaqe~s4onauau!a ~q!6S3 i6un~40'V'ua~un (9- L) UJaWWnN uap nz
(H - 'V) uaqe~s4onauapua4oaJds~uaa!p a!s uaq!aJ4oS (.~xal uap U! ~ssedseM oS
6. Sie erhalten den folgenden Text. Leider ist der rechte Rand unleserlich. Re-
konstruieren Sie den Text, indem Sie jeweils das fehlende Wort an den Rand
schreiben. Bewertet werden nur grammatisch richtige Antworten. Bitte geben
Sie nur ein Wort an. CD ist ein Beispiel fr Sie.

Keine Smartphones in der Pause


Immer mehr Schulen in Deutschland, z.B. in Nordrhein-Westfa-
len fhren komplette Handy-Verbote ein. Ein Gymnasium in Soest hat.... CD
gerade beschlossen, internetfhige Gerte auch in den Pausen auf 0
Schulhof zu verbieten.
hnliche Beschlsse gibt es schon an vielen anderen Schulen ..............
Ruhrgebietes. In Lippstadt hat sich eine Schule selbst ..............
Bezeichnung "handyfrei" verliehen. Dort sieht man niemanden mehr ..............
Telefonieren oder Spielen. Die meisten Eltern und Lehrer begren das.
Die Entscheidung darber, wie mit Mobiltelefonen umgegangen ,.
liegt bei jeder einzelnen Schule selbst. Im Unterricht ist CD
Nutzung meist sowieso schon verboten, manche Schulen ..............
kleine Handyzonen eingerichtet.
Als Grund fr ein Verbot auch in den Pausen wird angefhrt: 8
Schler/innen bewegen sich kaum noch auf dem Hof, sie meiden auch CD
Sonne, um die Schrift auf dem Display besser lesen zu Ci>
Auerdem soll dadurch Cybermobbing eingeschrnkt werden.
Quelle: www.sowieso.de

-------->~~--------.---------------------.--.--.---------------------------------------.--.--
-
~~'--'
------~...,_; -----------------------------e- ----------------------------------------------------e--e--e --
,.
Ucrls61lLjJIM(0 Ja61lLjJIM (8 61lLjJIM (8 uals6!+LjJIM W8 (\:I CD
alp (0 Jap (8 uap (8 wap (\:I
0
sJapuosaq (0 JaJapuosaq (8 uaJapuosaq (8 aJapuosaq (\:I .,
ais (0 JaJLjI (8 JLjI (8 uauLj! (\:I
Jaqo (0 uaqau (8 Jot (8 U8(\:I
UIILj (0 lSfl!Lj (8 UlaLj (8 uaflaLj (\:I
uJapuos (0 Japo (8 uuap (8 Jaq8 (\:I
JaJasun (0 uaJasun (8 waJasun (8 aJasun (\:I
lWWIU (0 lSWW!U (::l lWLjau (8 aWLjau (\:I CD
ap peOJqe-spa{OJdMMM :al/ano
'luu8>jJaU8 :paqJ\:j ual81Z0S Jap
wn!pnlS ula JO wn>jll>j8Jd SI8 LjJn8 lsualpua6111lMlaJ:J Jap pJIM ualnLjJsLjJOH ua6
f
-Iula u\:l 'ua6unzlaSSn8Jo/\ CD alp pUlS ua6QwJa/\s6unILjotUI::J pun U8LjJSllaJaq
-Zl8SUI::J 'lLjJIU lsualpua611l1MlaJ:J uap Jot np lSLjJn8Jq 6unpllqsn\:l allalzads aUI::J
'uJassaqJa/\ ualLjJISSn8suun>jnz aJLjI pun Uall8lsa6 JauQLjJs 68lll\:l uaJLjI
uJapul)jO a!p 'uaapl al18 Jot uaffo pUlS JIM 'ua6uuqula l>jarOJd al81zos SUI llW
uJa6 asalp np lSUU8>j 'lS8Lj ual!a>j6ILj~:J ., np uuaM 'JapallJapul)j Japo uaqJ8:J
alp 'laq8Ljdl\:l S8p laldsla8 wnz 'ua6uuqlaq aLjJ8Jds UaLjJSI16ua Jap ua681PUnJ8
a!p aSlaM aLjJSUalalds fn8 ...... np lSUU8>j Sn8U!Lj JaqOJ80 'lla>jw8s>jJaWfn\:l au
-Iap ...... LjJIS uanaJf Japu!)j a!p - lSJalSIU86Jo a60lfSn\:l pun alalds 'lJodS Japo
...... uaq86fn8sn8H uap ICJqUJapul)j unu np qO 'uaLjJ!aJJa lal/\ l>jCJrOJdual81Z0S
waulap UI np lSUU8>j luawa686u::J pun 6unpuaMnz llV'J 'uaz+OlSJalUn nz 68lll\:l WI
ais pun uJanot nz pun uaLjJS8M nz Japul)j alp 'WaJapU8 JalUn lall8Ljulaq uawlaLj
-Japul)j pun uJasn~Ljuasl8M uaLjJSlu8LjJSpoqw8>j uap U! lsualpua611l1MlaJ:J ulao
'uaZlaSUla Japu!>juaCU8JlS pun
Jafdouaulwpu8l JOf ...... uawlaLja6alfd UI Japu!)j a>ju8J>j Jot 'uJasn~LjuasI8M UI
LjJIIlW8UaJLja LjJlp np lSUU8>j 'S8LjJSpOqw8)j W8lsldn8H Jap 'Ljuad WOULjd UI ual
->jarOJd ua181Z0S...... UI '5unsQl aln6 aUla ua!s\:I U! lsuCJlpua5111lMlaJ:Jula lSI UU80
c-uaLjas llaM Jap uo/\ S8Mla 5!l!aZLjJlaI5 pun uall8lsa5 Ilo/\uuls lSLjJI15Qw np lSlliM
asalO i58lll\:l wo/\ llazSn\:l aUla Jlp CD no :ual18fa6 lS! 5unplaLjJSlu::J aUlao
ellospoqwe)f - ua!s'v' U! l!aqJele!zos
"a!s J!U la!ds
-!a8 u!a lS! CD "lJOM aO!lllO!J sep a!s uallo!aJlSJalUn (Jxal uap U! lssed seM" L
2. Was passt in den Text? Schreiben Sie das richtige Wort in den Text. Achtung!
Ein Wort kann auch mehrmals vorkommen.

als - ttffl - auf - bei - in - mit - von - zu

Welche sind die gefhrlichsten Berufe der Welt?

Fensterputzer mssen sich ...am ... CD


meisten um ihr Leben sorgen - so lautet
das Ergebnis einer Studie der britischen Versicherung "Churchill lnsurance". Was
zunchst harmlos klingt, bedeutet 0
Wahrheit extrem hohe Unfallgefahren:
Schlielich reinigen sie auch Huserfassaden in schwindelerregender Hhe, und
das ...... Wind und Wetter. Auf Platz zwei der gefhrlichsten Beschftigungen
steht - wenig berraschend - der Beruf des Soldaten, gefolgt vom Feuerwehr-
mann und Hochseefischer. Auerdem hlt die Versicherung auch die Jobs .,
Piloten, Polizeibeamten, Dachdeckern, Gerstarbeitern, Holzfllern und Zirkusartis-
ten fr besonders gefhrlich. Die sichersten Arbeitspltze haben dagegen Pfarrer,
Bankmanager und Apotheker. Aber es gibt Unterschiede zwischen den Lndern. In
den USA zhlen laut dem "Bureau of Labor Statistics" ebenfalls Hochseefischer, Pi-
lot, Holzfller, Dachdecker und Stahlarbeiter e
den gefhrlichsten Ttigkeiten,
doch auch Mllmnner und Busfahrer mssen hier ., vielen Unfllen rechnen.
Die Gefahr hngt aber auch ...... anderen Umstnden ab: So bezeichnete der
Prsident der Afrikanischen Journalisten-Fderation Anfang 2011 den Beruf des
Reporters auf seinem Kontinent als die gefhrlichste Profession.
Warum die Versicherungen so groes Interesse an diesen Statistiken haben,
liegt ...... der Hand: Je gefhrlicher ein Job, desto hher sind die Beitrge fr
eine Lebensversicherung. Die "Ergo"-Versicherung teilt die Berufe je nach Gefhr-
lichkeitsgrad in fnf Gruppen ein. Gruppe fnf mit Jobs wie Sprengmeister, Zim-
mermann oder Gerstbauer gilt ...... besonders unsicher, in Gruppe eins finden
sich Zahnrzte, Anwlte und Steuerberater.
Quelle: wwwpm-magazin.de

rfl----'
-------~1I!IIIiI~--------4I-------------------------4I--4I--4I-----------------------------------------41--41----
n m :~ __ n _ m n n m n m m m _ m._ n __ n _ nm __ mn m n n _ n m m n _n _. __ __ __
r
CD ., 6)

wnz (d +Ias (l NI5 (H sa5!ula (0
Ua5aM (0 +laljJljaV\J()j +lja5 (8 aJassaq (:)
JOA(N tfafH:1lft (r J[!J (=I Ja5JV (g
uapun+s (V\J ua5u!5 (I uapulj (3 ua+laqJe (V
Cip 'sP'>ttSMCiU MMM :Ci/lCinO
'ulas +5qla+lj8euaq aqJeHneH JaUlas Japo uun>jJaH JaUlas CD .
puewalu IloS wapnz 'ua5au>j +nH uaula Ja+un +n5 JnJag pun aillwe=l uJa+13ssep
'ua+lj8Qw aiS 'uauuQ>j uaqal uOAep lj8ne pun ., +Iaqw puellj8s+nao UI ualj8s
-uaV\Jalle ssep 'Ialdslag wnz ualloM aiS 'lj80lj a+e>jeld ua+lelj pun ua'i]eJ+S alp Jne
ualja5 aiS 'ua5un5ulpaqs+laqw ...... ualj8suaV\J alp uJapJoJ 5el wasalp uV
'+uueUJa 5e+Ja!a=l...... IlalzlJJo uuep 1eV\J'L Jap apJnM Ja+\=:?ds 'Je50s
uaqJe+s ualj8suaV\J 'Iazllod Jap +IW...... sa qe5 uauoqeJ+suowao uap lag '+Iljez
-aq +lj8allj8S UapJnM pun ua+laqJe Jljaw laIA ais ua+ssnw ulljep slg 'ua+laqJe 5el
OJd ...... +lj8e lj80U Jnu ua+lloM aiS 'a'i]eJ+S alp Jne Ja+laqw apuasnel 05e81lj:)
+pe+SJap UI ...... sleweo '988 L Jljer WI vsn uap UI salle anelj uauu05ag 'uaJ
-ljer 08 L +seJ ...... UOlj8S
',,+Iaqw Jap 5e1" we os Jaw
-WI +Sl seo 'uaJau+suowap
ualja5 ualj8suaV\J apuasne+
-uljaz pun ua5un+le+sUeJa/\
alalA ...... S3 'ualja5 alnlj8S
alp UI Japo ua+laqJe +lj81Uuas
-S[!W aiS 'laJJleV\J'L we ualj8s
-uaV\J alp uaqelj 6) uaJ
-apue pun puellj8s+nao UI
l!aqJV Jap oel
'a!SJ!1l
la!ds!as u!a lS! 6) 'la!" nz uaqels40ns 9 lq!O S3 jOUnl40V 'lssed (6- L) ua>jorn
a!p U! (d-V) lJOM sa40laM 'a!s uap!a40SlUa pun lxal uapuaoloJ uap a!s uasal 'E
4. Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben (A-J)
zu den Nummern (1-8) unten. Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. ist 0
ein Beispiel fr Sie.

Berufswahl so frh wie mglich planen


Wie finde ich heraus, was aus mir werden soll? Nach der Schule erffnen sich
viele mgliche Wege.
Jugendliche sollten ber ihre Strken, Schwchen und Vorlieben Bescheid wis-
sen. Im Zweifel knnen Freunde und Eltern bei der Selbsteinschtzung helfen. Das
letzte Schuljahr steht bevor, 0. Doch was tun, O? Lehre? Studium? Oder
vielleicht erstmal ins Ausland? Von den Mglichkeiten, f), sind viele Abiturien-
ten berfordert. Im letzten Schuljahr wchst der Entscheidungsdruck auf die jungen
Leute. Verdrngung und Angst, ....... Experten raten den Schlern, e. Bereits
zwei Jahre vor dem Schulabschluss sollte man sich die entscheidenden Fragen
stellen: Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich werden? Am Anfang sollte eine
Selbstanalyse stehen. Wer gut rechnen kann, am Umgang mit Menschen und einer
planbaren Karriere interessiert ist, ....... Allerdings nur mit dem entsprechenden
Schulabschluss. Man sollte die Perspektiven realistisch sehen. Mit einem Haupt-
schulabschluss wird man kaum eine Banklehre finden, CD. Gesprche mit Eltern,
Lehrern und Freunden helfen bei der Selbsteinschtzung. ltere Bekannte zu befra-
gen, ....... Ob einem das Studium liegt, .......
Quelle: wwwyaez.de
A) das muss nicht sein
B) die Prfungen rcken in greifbare ~~he
C) die sich fr die Zukunft auftun
D) eine lngere Zeit zu verbringen
E) erfhrt man im persnlichen Gesprch oft besser als durch Unibroschren
F) fr den knnte eine Banklehre in Frage kommen
G) lohnt sich besonders
H) mit schlechten Mathenoten auch nicht
I) sich so frh wie mglich mit dem Thema Zukunftsplanung auseinander zu
setzen
J) wenn der Abschluss geschafft ist

o
B
0 f) e

,-----
-~.---'
\g~------
-.----
------- --
---.--.- .----------------- --
--.- .-
---'
- - - - - ~,, . \',.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
, - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - ---- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- -- --
. ,,
... _-_ ...
,,
. ...
'Ha8 S8p
~ . JawljaU1laqJ\f alp uamlj 'llja5 SJapU8 SI8 Jljaw 1ljJIU J85 S,uuaM
.
Jnu - 1ljlalj S80 'u!as nz qor uap wn ls5U\;i aljoJ5 alp S5UlPJall8
.
Jallj aw[w uaWOU~ljd sasalp Jru aljJ8SJn 'W!alj8p Jalu8ds pun
.,.,
(fD . uasal5n1JOd 'UaJI alM uaqlalq ua1las pualjJS8JJaqr) ua581 Jal/\ 11V'J
8"""""""" '5U81 a581 :J.ur).J. sa pUlS ualuu8liJqljOJ8 UI 'ua1ljJ!ZJa/\ Ja1!aqJ811V'J
8""""'''''''' aJljl :J.n815ulpaqs1Ialj>jU8J>j Jlj8r WI a581 sljJas llIUljJS WI uawljau
8"""""""" -Ja1Un-18/\!Jd laq uassr)w uall811 pun ualljJaljJS1 UI '(a581 uaqals
0"""'''''''''' aD UJapu~IJapalN pun ualOd uap UO/\ 1510:J.a5'ua581 1ljJ8 SI!aM
8""""'''''''' -ar 1lW uaSOZU8J.::Jpun aljJS1nao ua5alaq ap8J8d1lH ualjJllnaJ:J.Ja
8"""""""" 51uaM Jap UI PU!S laJp pun laMZ aZWld alO 'Jlj8r OJd a581 unau
0"""""""" Jr).J.JaljJlaJJa1SQ alp uallja:J. awwns UI 'apu8lnZJallj alM UJCl:J. qor
G"""""""" Wclp 5l:J.n~ljOSJClWljau11ClqJ\fUJapU~l-n::J ClipUCl1ljJnSJCl1Un :J.ICl
UO/\
0"""""""" WClUICl>jU! ljJIIW~U uaq!Cllq JClJJaV'JUaWljClUJCl1Uns5un18JCl81n8l
fi /' . Lsn8 JaljCl ljOlq UClljJljaMljClM aJljl ais UClJClun>j JClpO- UCl1ICllj>jU8J)j
(i) '"J4aw''' Jr).J.Ja5111~:J.U8JljClW IClI/\ OS ljJ!lljJ~S181 JaljJIClJJCl1SQClip pUlS
uals6ljn~4 we ual4aj JaW4aUl!aqJ'V's40!aJJalsq
"alS JfH ala!ds!as pUlS pun (i)'uaJa!>pew a~leds ua~4oaJ Jap fi
U! (/') ua>teH wau!a ~lw uallaz asalP uass!1w alS '~JOMsa40slej ula>tJaqe sa ~ql6
ual!az 9 uaJapue uap UI "~xal WOAs~4oaJ a~leds alP Ul ~JOMsasalP alS uaq!aJ4oS
"~ssed z~es uap U! ~40!U sep '~JOM u!a af ual!az 8 U! sa ~q!6 ~xal wasalP UI "9
6. Im folgenden Text fehlen einige Wrter. Diese fehlenden Wrter fmden Sie
links in einer anderen Form. Schreiben Sie das Wort in der richtigen Form in den
Text. Achtung! Die Wrter verndern ihre Wortart. (I) ist ein Beispiel fr Sie. Ach-
ten Sie auf die Rechtschreibung.

"knusperreichl/: Kekse frisch von der Uni


Vier Studenten hatten genug von den ungesunden
Snacks an ihrer Uni und grndeten mit "knusperreich"
ihre eigene Keks-Firma.
Diese Situation kennt Jeder: Man schwitzt ber einer
Gruppenarbeit, stopft sich den leeren Magen mit Keksen
(I) Meldung voll und das schlechte Gewissen ...meldet... (I) sich beim
Blick auf die Inhaltsstoffe. "Viel zu viel Konservierungs-
Gedanke stoffe und ungesundes Zeug da drin", .................... sich
in so einem Moment auch Jan, Simon, Max und Manuel,
Studienkollegen der Zeppelin-University am Bodensee.
Geburt Und schon war eine Geschftsidee ...................... : wir
Eigentum backen unsere ................... Kekse und verkaufen sie.
e Mrchen Ein bisschen e klingt die Geschichte
schon. Doch genau so war es, erzhlt Manuel Gross-
mann rckblickend ber den Frhling 2011: "Wir standen
selbst in der Kche, kombinierten Rezepte und haben
., Geschmack einfach alles dazu gemischt, was gut " und
vor allem bio ist."
Was einen "knusperreich"-Cookie ausmacht? Das ge-
.Lage wisse Etwas ................... bei den Zutaten. Im Unter-
schied zu den Keksen aus dem Supermarkt werden re-
.Anbau gional ................... Zutaten verwendet. Darber hinaus
steht "knusperreich" fr Cookies ohne Konservierungs-
und Zusatzstoffe.
Die Kekse sind in vielen Cafes in der Bodenseeregi-
on und seit Oktober auch online zu erhalten. Wenn es
weiterhin bergauf geht, mchten sich die Studenten mit
studieren ihrer GmbH nach dem ................. selbststndig ma-
chen. Und ihr Ziel "den besten Cookies Deutschlands zu
produzieren" verwirklichen.
Ouelle: wwwyaez.de

.'---->.~----.-------------.--.--.---------- ----------- .- .--


,~.--,
---- - - ~'~\,
-- ~ ---
-,:~ ----- ---------- - ----- ---- --- - - - ----- ----- - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-. - - -
-. -. -. --
'I.'
lSS~1 (0 lSS81 (J uass81 (8 sS81 (V
alsa8 S8p (0 saJassaq (J ualsaq (8 ualsaq W8 (V
- (0 LjJIS (J Jlp (8 LjJlp (V .,.,
pJIM (0 lSI (J l8Lj (8 lql5 (V
np (0 Jlp (J LjJlp (8 Jaulap (V (8
sapar (0 apar (J sal18 (8 al18 (V
alp (0 Jap (J uap (8 S8p(V 0
uapunja6 (0 lapulj (J uapulj (8 pU8t (V CD
aV>fJaMUaUUldsJa/UaSpua6n(MMM :al/ano
ap'spl>i-a/\llJ8'MMM :ua5lazu8 5unqa5wn Jaulap UI alOqa5
-U8lJodS al18 J!p ...... pun allaSlauJalUl alp tn8 uJall::3 uaulap llW LjJ8tUIa n8LjJS
'l8Lj ual18ta5., Jlp 5UIU!8Jl saLjJlaM 'uaplaLjJSlua JLj8r uaql8Lj wap LjJ8U UU8p
lStJ8P pun uaplawu8 lSat ulaJa/\ waula>i laq ., lssnw no 'uaJa!qOJdSn8 ual
-J8lJodS auapalLjJsJa/\ !aJp OSI8 'ulasLjJaM loqa5uv S8p 18wlaMz np lSUU8>i l!az
Jasalp ul 'al8uoV'-J sLjJas un~lllazaqOJd alO 'lOqa5u8JaddnuLjJs-spl)j-a/\IPV ula sa
...... Jrlt80 'uaJalqOJdSn8 UalJ8lJodS auapalLjJsJa/\ lOqa5uv uaJapuosaq wau!a
llW np lSUU8>i 'lLjJ8W 'i]8dS (8 S8M pun ua5aq ua>iJ~lS aUlap OM 'lslq JaLjJlsun
LjJOUnp uuaM 'llaww8sa5 5JnquapU8J8 pun UIIJa8 U! uaulaJa/\ uo/\ alOqa5u8lJodS
...... l8Lj SPI)j a/\IPV - 118q'i]n.:lJapo uawwlMLjJS 'aWJ8)j qo 185::3'uapJaM ualOq
-a5u8 5unqa5wn Jap UI Jlp laq alp 'aloqa5u8lJodS alp np lsww0>iaq 58luaLjJOM
pun lLjJalLjJsa8 'JaliV 'lJOULjOM uo/\ aq85ul::3 LjJJnO j51lLjJIJ n8ua5 "SPI)j a/\Il
0
-JV" aUILjJS8wLjJns-aUlluo Jap laq np lSlq UU80 GCD lOqa5u8lJodS sapuass8d
ula>i LjJOUlS8Lj pun uaqolsn8 lJodS l!W alnLjJS Jap LjJ8U aUJa5 LjJ!P lSapJrlM no
lJodS uau!ap apulJ pun 40!P afiaMas
a!s Jm la!ds
-!as u!a lS! CD lJOM afi!l40p sep a!s ua40!aJlSJalUn (Jxal uap U! lssed seM L
2. Was passt in den Text? Schreiben Sie das richtige Wort in den Text. Achtung!
Es gibt zwei Wrter zu viel. (I) ist ein Beispiel fr Sie.

an - auf - bei - fr - mit - um - ttftfef - ber - zu

Kopfweh, nein danke!


Jeder dritte Deutsche leidet regelmig ...unter ... (I) Kopfschmerzen. Gute
Nachricht: Neben Schmerztabletten gibt es noch so einige Mittel und Wege, die
............... Kopfschmerzen helfen knnen.
Ein niedriger Blutzuckerspiegel kann Kopfschmerzen verursachen. Deshalb
sollten Sie regelmig essen und nicht abwarten, bis der Magen leer ist.
Gut sind Lebensmittel ............... viel Magnesium wie zum Beispiel Vollkorn-
produkte, Hlsenfrchte oder Fisch. Der Mineralstoff sorgt ., entspannte
Muskeln und beruhigt die Nerven. Auerdem gibt es Lebensmittel, die Sie meiden
sollten: Fettige Speisen und Sigkeiten knnen Beschwerden auslsen oder ver-
schlimmern ................ der "schwarzen Liste" stehen unter anderem Rotwein,
reifer Kse, Schokolade, Schweinefleisch und Weizen.
Sie knnen sich nicht mehr konzentrieren? Haben Sie genug Flssigkeit Ci)
sich genommen? Auch, wenn Sie keinen Durst verspren, sollten Sie tglich zwei
bis drei Liter trinken, um Kopfschmerzen zu vermeiden.
Leute, die unwissend kurz- oder weitsichtig sind, klagen oft Schmer-CD
zen im Kopf. Leiden Sie zum Beispiel sehr hufig oder besonders nach Lese- oder
Schreibarbeiten unter Kopfweh, so sollten Sie Ihre Sehstrke berprfen lassen.
Quelle: www.fem.com

- ----->CII~
'.---' --------.-----------------------------.-----------------------------------------.--.-----
"- - - - _: ---- --- - -- ----- -- ------ -- - ---.- -- --- --- -- ------ - - - - --- -- --- --- -- - - -- - -- -- - -- - -- - - -- -
.--.- .---
t.
-,.; l
6)

U3881M (l U3Pl3lj8SJ3lUn (>1 llj8IJJ3lUn (r U3p8lj8S (I
6nU36 (0 uCl6Cl6 (8 lj81S pallj8slua (g wal18 (V
ap'/a6aldsMMM :al/ano
'ClPOW PUCllj8ClJdslUCl SUCl6JOW pUlS pun UCl:l-8Ilj8SU!ClH~ds
lSJCllj88:l-IClIA UClUUq>j uCl6Cl68P Cllj811PUa6nr 'lj88M JaljOJ:l- 6ljnE!lj pUlS Japul>1 Clu!al>1
'68H1[.AJ @D J86llj81U UUClM 'UClljClls:l-n8 Jljn llj88 lj88U pun U3:l-81lj8SU13 llj88UJCll
-ll[.AJ lj88U lSJ3 ualsqCll1 W8 UapJOM ("u3In::l") u3Wds alO jn8 ljOJ:l- UClljCllS pun HClg
WI llj88UJClHI[.AJ JOA UJCl6 uCl6ClII ("UCllj8JCll") JClWIlj8S UClljOJ:l-ClIO :uCldAU8Ilj8S ClUClP
-Clllj8SJClA ., JClll:l-8lj8SUClSS!M 'J3l18SUClqal Wclp pun >jllaua8 JClp llW UJClpUOS
'unl nz llClljln8.::lllW Sllj81U l8lj S80 'pUlS 6IljE!:l-s6unlS!al sJapUosClq llj81U lj80U sUCl6
-JowljOJ:l- Cllj8I1PUCl6nr ...... JOA SS8p 'JClWWI UOlj8S UCllJClISlllJ>jJ3lj8SJOH81lj8S
'UClSS81nz 6unlCl6
-Cltj-Jljn-llj8V JClp IClq Scl 'Jt!:l-8P lj80pClr ...... lIClljJljCl[.AJClUI3 'ClliloS UalJ8lS unClU wn
lSJa CD J3p qo 'l68J:l-a6 swnls8uwA8 SClUI3U8lj8SJClIOlj8S Clip ClpJnM UIIJClgUI 'ClliloS
uauuI6Clq Cllnlj8S cl!P UU8M 'Cl68J.::l Clip wn UCluolssn>jslO Scl lql6 JClPCl!MJClWWI
'llj8ClJnZ ln6 uapunlS llj88 slq Slj8ClS :j.lw UClWWO>j UCllj8SUCl[.AJ CD ClIO 'lj8SUCl[.AJ
nz lj8SU3[.AJ UOA lj81S l3Pl3lj8SJCllun 'pUlS ...... Jt!:l-8P :l-81lj8S UClPUnlS ClICl!AClIM
'ACllinz l68S '"UCl:l-8Ilj8SCl6 ......
lj81 Clq8lj UU8p 'ulq llj pun 6IljE!:l-s6unlSIClI 681 UClZU86 Uclp lS8:l- lj81 UUClM" :lj88:l-U!Cl
J8q>jUClP lSI :l-n8J8p lJOMlUV ClIO e,unu lj8SUCl[.AJU!cl llj8n8Jq JClq8 :l-81lj8S ICl!AClIM
'6Jnqsu36atj WllSJClAIUn Jap UOA J3lj8SJOH81lj8S 'A311nZ UCl6Jor lJE!I>jJCl
'"U8 Scl lWWO>j pU8lsnzlj88M pun UCl:l-8Ilj8S UCllj8SIMZ ...... Cl61llj81J S8p :l-nv"
e,wnJ8M pun - lljnJCl6sn8 18WIldo unu UUclp U8W lS! UClpunlS ualClIA ClIM lj88N
'UCllpnlS uCl61ClZ'...... UU8>j IClIA nz lj8n8 JClqV 'IClHnWUCl6Jo[.AJ UClUO!II![.AJ 6) .
'punsa6un lS! :l-81lj8S 61U3M nz 'UCl:l-8llj8ssn8 JClpClIM lj811pUCl'ClPUClUCllj80M '8JJnH
L4osuaV\jJap l40neJq lel40s la!" a!M
"a!s J!'Hla!ds!as
u!a lS! 6) 'la!" nz uaqels40ns uau!a lQ!Os3 jOUnl40\f 'lssed (0 L- L) ua>jo!"nalP
U! (l-\f) lJOM sa40laM 'a!s uap!a4oSlua pun lxal uapuaolol uap a!s uasal 'E
VI.

4. Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben (A-H)
zu den Nummern (1-6) unten. Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. ist 0
ein Beispiel fr Sie.

Was sind eigentlich Veganer?


Es gibt viele Menschen, 0. Sie werden Vegetarier genannt. Sie wollen we-
der Schnitzel, noch Braten oder Frikadellen essen. Veganer tun dies auch nicht. Sie
gehen aber noch weiter. Wer vegan lebt O. Veganer essen daher keine Eier.
Sie nehmen auch keinen Honig, ....... Milch lassen sie ebenfalls stehen.
Vegan lebende Menschen wollen berhaupt nichts nutzen, ....... Daher tra-
gen sie keine Kleidung aus Leder. Einen Wollpullover kaufen sie auch nicht. Sie
achten auch beim Kauf von Cremes oder Schminke darauf. .......
Wenn vegan lebende Menschen fr sich kochen, dann besorgen sie frisches
Gemse, Obst Salat Kartoffeln, Getreide, Hlsenfrchte und Nsse. Sie nutzen
Sojaprodukte, Hafermilch und Reismilch. Auch viele Restaurants machen Ange-
bote fr Veganer, .......
Experten sagen, dass eine vegane Ernhrung Vorteile haben kann. Veganer sind
meist schlank und haben ein kleineres Risiko, CD. Da sie aber alles, was vom
Tier kommt, weglassen, kann es sein, dass ihnen einige Nhrstoffe fehlen.
Quelle: wwwnachrichtenfuerkinderde
A) bestimmte Krankheiten zu kriegen
B) damit sie auf der Speisekarte etwas fr sich finden
C) das sie nicht vertragen knnen
0) dass keine Stoffe drin sind, die einen tierischen Ursprung haben
E) die auf Fleisch verzichten
F) um ihre Speisen zu sen
G) verzichtet auf alle Produkte, die vom Tier kommen
H) was von Tieren stammt

o
E
o
.,- -- - - -- -~.~
-.
,'f'J---"
-- - -- -- - -- -- - - - - -- - -- - -- - --- - - --.- -.- -.- - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - --- - - -- --- - - - -- - --.--. --
't'.
-- -----' ...~- - - -- - -- -- - - - - -- - - - -- ---- - - - -.- -- - -- - ---- - - - --- - - - - - - - -- - - - -- -- - - -- --- -- -- - --- -- - --.- -.- -.---
ap 'snaOj MMM :al/ano
'UaJljeMaq ewnaljl:j
JapO sqaJ)j alM 'ua5un>jueJ>jJ:3 UaJaMljOS JO/\ JadJq)j uaJas
-un alp 'ajJOlS pUlS sep 'ualluepIXOIlU'v' - Iqua/\IIO ljollljolaJ
pun aS[1wa8 pun lsqO lal/\ """"""""""aljO(1)j CD aUeJJallp
-aw a!o 2,uaJa!lljoJd uo/\ep uJapu~l uaJapue UI ualjosuaV'J
ljone uauuq>j alM pun .................. , OS lSO>jJaaWlaHiV'J
alp lljoew seM Jaqv '5unJlj~uJ::J Jap ue u!alle uJapUOS 'l5all
uauollBuIQwO)j-ua8 ua6llSu[16 sJapuosaq ue lljOlu sep
ssep 'UaSa!Maq uaqelj ,,'sun !aq alM 5ljn~lj
CD
os qlelj Jnu ua5un>jueJ>jJasqaJ)j alp pUlS lJOO" '5JaqlaplaH
UI wnJluazs6unljosJ0d-sqaJ)j ualjoslnao we a5010>jIXOl
'uaMO UAM lJaqOl:j lJ~I>jJa ,,'lJlj~uJa leWlldo ljOIS uew alM
'sun ua51az ., , pun le5nlJOd 'ualueds 'uallell
UI ualjosuaV'J alO" :aljo(1)j-JaaWlaHiV'J Jap llW laldslag wnz
'. llja5 sep - uassa ljoed-u1a llaljpunsa8 aljOBSlBl.
'JO/\" ualal/\ >jUBJ>j
Ja l5naq wapnz 'llj pun >juelljOS WaJ5 aS[1wa8 pun lsqO
nz 5ljn~lj Jap 'a51uarJap lqlalq laqeo 'aS[1wa8 pun lsqO
51uaM nz 'ljoslal.::I la!/\ nz '. '......, .., nz 'nat nz uassa
ualjoslnao alO :sne SJapUB ljoopaf llja!S 0 "..
"
alO 'uauua>j ls5u~1 5unJlj~uJ::J J[1d-Ueljosllasa8 ualjos
-lnao Jap Ula6al:j alp Japar alss[1W ljOlllUa51a - na.::l 51u
-aM pun al>jnpoJdljol!V'J aWJBnad- 'alljO[1Jd-uasl[1H ljollljolaJ
'aleJpAljualljo)j "'aLJO!IZuelld'" lal/\ 'ljoslal.::l 61uaM
Ci) uazuBId-d Ci)
'5el WB aS[1wa8 pun lsqO uauOllJOd d-u[1d-sualsapulV'J
l!aLJpunsa~ pun ounJLJ~UJ3
ounq!aJLJOSlLJOaH a!p lne a!s ual
-LJ0'tja!s Jm la!ds!as u!a lS! lJelJOM aJLJ!UJapu~JaJ\ JalJQM a!a joUnlLJ0'tjlxal
Ci)
uap U! WJ0.:l Uao!lLJO!JJap U! lJOM sep a!s uaq!aJLJOSWJ0.:luaJapue Jau!a U! s>ju!l
a!s uapulj JalJQM uapualLJal asa!a JalJQM ao!u!a ualLJal lxal uapuaolol WI oS
6. In diesem Text gibt es in 10 Zeilen je ein Wort, das nicht in den Satz passt.
Schreiben Sie dieses Wort in die Spalte rechts vom Text. In 5 Zeilen gibt es aber
kein falsches Wort. Sie mssen diese Zeilen mit einem Haken (V') in der rechten
Spalte markieren. und ~ sind Beispiele fr Sie.

Warum werden Haare grau?


Welche Haarfarbe wir es haben, hngt vom Melaningehalt des .... es
Haares ab. Melanin ist ein Farbstoff, der in kleinen Zellen in der ...... V' ~
Nhe der Haarwurzel hergestellt wird.
Dabei gibt es zwei Arten von Melanin. Je nach Melanin-Art .. .............
wachsen auf schwarze beziehungsweise braune oder blonde bezie- ................
hungsweise rote Haare. ................
Es knnen dabei fr alle mglichen Haarfarben entstehen, weil .. 8
das Mischungsverhltnis immer unterschiedlich ist. Daher sehen ................
wir uns alle ein bissehen unterschiedlich aus. Dass unsere Haare ................
irgendwann grau werden, liegt es am Melanin. Je lter wir werden, ................
desto weniger Melanin produziert man unser Krper. In neu ................
nachwachsende Haare gelangen dann keine Frbemittel mehr, son- .........
0
dern Luftblschen. Das Haar verndert sich. Wir sehen im Spiegel ................ (;)
pltzlich die graue oder gar weie Haare. ................
48
Die grauen Haare kommen aber nicht ber der Nacht. Unsere ~
Haare werden nach und nach grau, zunchst an den Schlfen ................
vorbei, dann kommen der Rest des Kopfes,der Bart und dieAugenbrau- ..,
en dazu. Irgendwann sind dann ber alle Haare am Krper grau. .. 49
Quelle: www.news4kids.de

~.'--'
'-- ------>li'~-_ '} --------.- ------------------------.- -.- -.-- ---------------------------------------. --. ---
.. ...
D------
.------ ~:\,- - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- ~,:)- - - - - - - - - - - - --- -- -- - - -- - - - - - - - - - - -- - -- - -- -- ---- - - - - -
. - - -
-. -. -. --
sun (0 LP!S (J uauy! (8 y::ma (V .,
nz (0 Y:Jeu (J J[)J(8 Jne (V
a!M (0 WnJeM (J qo (8 ssep (V
WOA (0 wn (J WI (8 we (V
UnJ (0 wy (J 15u~J (8 lalalq (V
nz (0 UOA(J lias (8 qe(v 0
sasa!p (0 Jasalp (J uasalp (8 wasalp (V (!)
ap podno;{ MMM :a//ano
'8802:2:68' L L2:0
JalUn Japo apjJOPlaSSanp@llaz lIelf\j Jad ., JYI luuQ>i uaplawuv '151aza5
JoyuyeqldneH we llaz WI Jyn 00'8 L slq 00'60 UOA sllaMar pJIM WII.:::lJaO
'ua5unJau
-U!Jj JalioA aSlatj aUla Ja lY:Jew a5eJ.:::laUlas Jne lJOM1UVJap ...... aY:Jns Jap JnV
'lSI a>iJ[)l Japo JaY:Jslnao Y:J!llua5!a unu Ja ...... 'a5eJ.:::la!p >iuaJ Y:Jls lllalS WI!.:::l
wap UI '"eAuewIV" WI!.:::lwap llW JaqwaAoN '9 L pun s L "v L ...... sa lya5 SOl
'ue
WII.:::lewaYl wnz doys>iJOM uaula Y:Jou l>iundHaJl Jaleuo!WUJalUI 5unlY:J!JU!al!aZ
-laJwua5nr a!p ...... wapJacunv '11lalsa5uawwesnz Y:Jnj J[)j llaz wnJluaZSUO
-llewJoJu!pua5nr sep ley uaJyer V L 0 aY:JIIPua5nr J[)j wweJ50Jd seo
'uauuQ>i UapJaM lY:Jnsaq sOlualS0>i leA!Jd
Japo assel>ilnY:JS Jap llW JapaMwa alp wqa5uv WI aY:JIIPua5nr J[)j uawlI.:::lue lyeM
-snv aUlal>iaUla JapalM Jyer (!) Y:Jne ley JaqwaAoN WI lsaJou!>iJapU!>l seo
lsaJouppapu!)! w!aq a4o!IPUa5nr Jm OU!)! il4aJpa5qv
"a!s J!1Jla!ds
-!aa u!a lS! (!) "lJOM a5!l4:J!J sep a!s ua4:J!aJlSJalUn (Jxal uap U! lssed seM" L
2. Was passt in den Text? Schreiben Sie die angegebenen Wrter in den Text.
Achtung! Es gibt ein Wort zu viel. ist ein Beispiel fr Sie. 6)

an - bei - dabei - fr - im - ffl - mit - unter - ber - zu

Auch die Jugendlichen von heute suchen Halt in einer Gruppe


Fuballspielen, Musikmachen, herumhngen. Wie aktiv sind die Jugendlichen
eigentlich und was machen sie ...in ... 6)
ihrer Freizeit am liebsten?
Manuela fotografiert " ........... ihr Leben gerne, Tobias ist leidenschaftlicher
Eishockeyspieler und Sandra ist gleich in mehreren Vereinen ttig. Eines haben
sie jedoch gemeinsam, sie verbringen ihre Freizeit am liebsten ............. ihren
Freunden. Die Jugendlichen gestalten ihre Freizeit recht vielseitig. Das Wichtigste
ist aber, dass ihre Freunde " ., sind, sagt Angi Ambhl von der Jugendar-
beitssteile Visp. Der Zusammenhalt """ " den Jugendlichen ist enorm. Egal
was sie tun, Hauptsache, sie unternehmen etwas zusammen.
Leben im Facebook-Zeitalter
Die Interessen der Jugendlichen haben sich in den letzten Jahren verndert.
Alles wurde schnelllebiger. Heutzutage sind alle immer und berall erreichbar mit
ihren Handys oder Ci
Facebook. Soziale Netzwerke mssen mittlerweile
"" 0 den Hobbys der Jugendlichen gezhlt werden. Es ist unglaublich, wie
schnell die Jugendlichen alles posten, was sich in ihrem Leben gerade ereignet,
sagt Ambhl. Auch verbringen viele junge Leute ihre Freizeit mit Computerspielen.
Aber es gibt noch andere Trends in der Freizeitgestaltung der Jugendlichen. Zur-
zeit ist Tanzen total angesagt ...." ....... den Jugendlichen. Auch andere sportli-
che Aktivitten liegen 8
Trend. Dabei geht es nicht in erster Linie um die
Leistung, sondern darum, mit den Freunden zusammen zu sein.
Quelle: www.rz-online.eh

'- ------- _'~.'.--'~- --.


-- - -- -- -- - - --- - - - - - - - - - - - -- - - -. -. --.
- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - ---. -.
- --
.- - - - - - ~:..,.)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - -. - -. -->
,.
s6unr alp alM neua6 (8
uaqelj l6eJjaq alj::lIIPua6nr pun JClPU!>l 88 JIM Clip Jllj (:J
UClqOll UClllollJa a50J:j:wA JaJasun !aq J!M alp (3
UClIClIZClddnJ8 ClSClIpjne neuCl6 Clip (0
pJIM JClJCllj::l!S llj::l!JJClWn WI UClSClIJo/\ W!Clq lj::lne uew ssep (8
UClSClIICl!Allj::l!U UIClwCl611e Cilj::l!IPUCi6nr ssep (g
lWWO>! llCiZ JCip llW lSJCi lICi>!611ICiUlj::lS Cilp ep (V
ap"Jsodua6JoWMMM :a/lano
....... 'uCiHelj UClWwouCi6ue JIM ep 'llj8seJJCiqll JljCiS sun lelj SCiIO
lewlj8uew S!q ICiIA lj8ne 817 UCiSCiIuCi6unr uCil6eJjCiq L17 UClp UOA pun lewlj::luew
slq ICiIA UClSClIUCllj::lP~lAJ 98 UOA 98 :...... 'Cl6eJjwn ClJCiSUn Cll61CiZ seo uCilleljJClA
-CiSCil WI CiPCi!lj::lSJCllUn uClljoJ6 ClUICl>!Sci lql6 UCllj8P~lAJ pun uCl6unr UCllj::lSIMZ
l6ICiZ "e6eS-llj611IMl" JClp 610jJ~ JCip ICildslCig wnz ClIM 'llCilds Clll0tj CiJCilj9J6 CiUICiCiqClll
Cilp JCillj lj8ne ssep JnN ....... 'UCillj8Ilj::lSCi8-liselUe:J llW 6lj.n~lj lj8ne lj::lIS ClIS UCl61l
-Wlj8SCiq lj::lIlJmeN CiueWOJSCiqCl!l CiUJCl6JljClS UClSCiIUCilj8P~lAJ ....... 'Ciuewotj-lisel
-ue:J JClljCiSci pUlS uCi6unr UClp ICig ....... 'UClSClIClUJCl6SJClpUOSCiqCilj811PUCl6nr seM
'ewCiljl
WClSClIP nz UIlJCidx~ ClUICisun Cil6es ',,6unqICiJlj8Sllj::lCltj JCip llW CiWCilqOJd JCi61UCiM
lj::lne uew lelj lj8Jnpep pun UICi JCiP!lqlJOM Cilp lj::lIS UCl6~Jd 'lSCiII JljCiW uew UUClM"
....... 'UClpJCiM JCiIIClUlj::lSpun JClJCilj81SUCiU!CllSS~1 UClSCil Ci6ljn~lj seo 'UCiSSIMUICiWCi6
-IIV sep pun zlelj8SlJOM Ucip lJCll!ClMJCl s~ (,6Illj::lIM os lj8!llUCi61Ci UClSCillS! wnJeM
'UClUICllj::lSJClSIWU>l ClJCiZJIl>!IClldslCig wnz JClp U! ',;tjYT>l" CiljlCltj Cilp JCiCiluueu
IClldslClg slV 'Mopntj ICiJCilj::lllqWelS JCip JClllClqJelllAJ UICi sun Cll68S ',,8 'uCl6eIJCl/\
UCiUCiPCi!lj8SJCiAsne UCiljlCiJlj8ng CiJCiJljCiW UCilj::l!IPUCi6nr UCilnejClSClI Clip Jllj lql6 s~"
....... 'UU8>! unlilCiUlj8S
llj::lIU Sci U8W !lCiM Jnu 'UCiSCiInz llj::lIU 'lSI punJ8 UICi>!Sci ssep 'UClPUlj JIM ....... 'UCil
-JOMlUV JCip Jeed UICi UCiJeM SIIejUClpClr SCllp - uClHelj ClSSIUqClIJ~ Clllj::lallj::lS aSIClMllCil
ClIS IICiM JCipO UCiUU9>! UCiSCililCiUlj8S llj81U CiIS IIClM 'uClqelj llCiZ ClUICl>!ClIS 'llj::lew ljeds
UCiUICi>!UClUlj! SCl I!CiM (,UCiSClI llj8!U J86 JCillllj::lS Cllj::lUeW ssep 'Sci lWWO>! CiIM
i.uasal alna4 a4::>!lpua5nr pun JapU!>Ia!M
"a!s Jm ,a!ds!as u!a
lS! ",a!" nz uaqels4::>ns uau!a lq!5 S3 j5unl4::>\f "UalUn (8- L) UJawwnN uap nz
(r-\f) uaqels4::>ns uapua4::>aJdsluaa!p a!s uaq!aJ4::>Si.lxal uap U! lssed seM "E
VII.
H) ist unterschiedlich
I) wenn sie laut vorlesen mssen
J) wie etwa Harry Potter und Eragon

6)
E

.
_-'
."-------->~~--------.----------- -----------.--.--.------------- --------------------------.--.-_
-
~
------~~~-----------------------------tt-----------------------------------------------------tt--tt--tt---
.__ ......
ap'oaOMMM :a/lano
'JljClW 6el UClpClr UClpJClM SCl
pUn lJOdSClpJClJ.d 61l)~WICl6ClJ PUelljJSlnClO.o UClqlClJlClq UClljJSUClV'J UClUO!IIIV'J
L' L ddeu)j 'lelj UClpJClJ.dl!W 6ue6wn ......... l)eds JClp 'UClpClrJr)J. ljJIS lClU61ClS::I 'llV
pun 6unr Jr)J. SeM lSI UCllICl}.:JSJClWICl}.:JneJ.::JlJ~I>jJCl '"UClqICllq nz punsCl6 pun UClljJq6
-Cl6sne wn 'ClpJClJ.d Clip UClljJneJq seo 'ClpunlS ClU!ClSUCllSClPUIW '6el UClpClr llClZJnZ
UCll!ClJ JIM" !ClJJ.ClpunlS ClUICl 6el UClpClr ljJIS ClIS lWWIU WClpZlOJl 'lljJIU AqqOH Jljl
Jr)J. UIJClWJe.::J uCl6IJlj~r-99 JClp lqlCllq llClZ IClIA '1lelS Wclp ......... AUUOg SJClWICl}.:J
neJ.::J llOlj UClSSclP PUClJlj~M ~J.CllS l6es '..6!PlnpCl6un pun 6unr ljJOU lSI J::I 'JClWWOS
UCllZlClI Wclp llClS lSJCl Uljl Clqelj ljJI" 'JClljwn 61ljnJun seMlCl UdwelS uqoPlJ.::J UIPUnClJ.::J
ClJljl ......... 6!PlnpCl6 lCllJeM pun uqoPlJ.::J AUOd WClJljl J.ne ClIS lZllS UCl>jJr)}.:JWClpeJ
-Cl6 llV'J lljJqJ.d UIJClIr)ljJS Clip Jr)J. pUlS ClljnljJSpUeH pun IClJ.Cl!lS'CllSClM 'Cldde>jJCll!Cl}.:J
'lljJeWCl6 U!ClJ.ll!Jsnv UclP ......... Cl6!Jlj~r- LL Clip ljJIS l8lj JClWWI ClIM 'sne SJClWICl}.:J
neJ.::J 0 Jnu IjJ.CllS lClllClJ CllnClH 'lJCl!A nz ljJIS cl!S UClHClJl lewljJueV'J '1IClUljJS
lljJClJ ClpUnClJH!Cl}.:JljJIS UClPUlj eo 'ljJlllljJISJClqr) pun UIClI>jlS! MOIClddo)j J.JOO seo
'lCll1Cl16Clq ClpunlSllCl}.:J JClUIClpUClJlj~M UJClwwodJOA-6JnqUClI>jJClV'J CD "'sne'"
UIJCllr)ljJS Clip lelj ClP'OU!IO::l8 '6el UClpClr ~J.CllS lClllClJ UClIJClJ.JClWWOS Uclp UI
Uol!otj sea :AqqOH U!oLAJ
nz - JiW - Ul - J()) - L/JJnp - &Ae - sne - )ne - we
'o!S J!lJ lo!ds!oa U!o lS! 'lo!J\ nz JolJQM !oMZ lq!fi S3CD
jfiunl40\f 'lXol Uop U! lJOM ofi!l40!J sep o!S Uoq!oJ40S l.lXol Uop U! lssed seM 'p
5. Im folgenden Text fehlen einige Wrter. Diese fehlenden Wrter fmden Sie
links in einer anderen Form. Schreiben Sie das Wort in der richtigen Form in den
Text. Achtung! Die Wrter verndern ihre Wortart. ist ein Beispiel fr Sie. Ach-
ten Sie auf die Rechtschreibung.

Alle sind "Happy": Tanz' mit deiner Stadt


Auf der ganzen Welt tanzen die Menschen zu Pharrell
auslsen Williams Hit "Happy" durch die Straen .... Auslser ...
ist das interaktive 24-Stunden-Musikvideo zu seinem Gu-
te-laune-Song, das er Ende November verffentlichte.
Das lngste Musikvideo aller Zeiten setzt sich aus
o aufnehmen ....................
0 zusammen, auf denen die Menschen
Glck .................... durch Los Angeles tanzen - unter anderem
auch Pharrell selbst. Zu jeder Uhrzeit sind andere Tanzbe-
geisterte zu sehen.
Vom Tanzfieber angesteckt, kamen immer mehr auf die
Idee, ihre eigenen Videoclips zu "Happy" zu drehen und ins
Stelle Netz zu ..................... So tanzen zum Beispiel in Kampot
mitarbeiten eine Behinderteneinrichtung, inAbu Dhabi die ....................
eines Hotels und in Washington D.C. Studenten ber den
Campus. In Deutschland wird bisher in Berlin, Leipzig,
Tanz Mnchen und Kln ......................

erfolgreich Pharrell selbst hat mit dem groen .................... wohl


auch nicht gerechnet. Vielleicht gibt's fr den Track sogar
einen Oscar, denn der Soundtrack zum Film "Ich einfach
jhrlich unverbesserlich 2" ist dieses .................... in der Katego-
rie "Bester Filmsong" nominiert.
Quelle: www.yaez.de

'- ------ -'~.~.--


~fI----
--- -- -- - --- -- - --- ---- -- - -- - - -- -.--.--.- - - - - - - -- - -- -- --- - - - - - -- - -- - - - - - -- - - - - ---. - -. - -_.
ap 'aLpeSJapUl>/ 'MMM :al/ano
'UC}LjC}SUJC}j
............... C}uJC}5JC}pUI)j LjJne LjJIWneu JC}P nz '5uel :pC}Z JC}UIC}nz OSIV 'uC}jnel
................ wweJ50Jd WI s5ewwLjJeu LjJIS C}IP 'C}UC}SLjJeMJ:J Jm uC}5unpuC}s
.............. C}weslleLjJC}lun pun C}weSSC}JC}lUI C}IC}I/\sC} lql5 wC}pJC}'t)nv 'uC}LjC}SUJC}j
41 .... UJC}lI3 UC}JLjlllw wesu!C}wC}5 LjJne slewuo JC}pUI)j ssep 'lC}qJo/\ ueJep
(;) . wC}JC}pue JC}lun JC}qe l5C}11 seo 'C}5uC}V'JC}zue5 C}UIC}lSI seo 'uC}5unp
................ -UC}SUC}uC}SLjJeMJ3 pUlS 'UC}LjC}Snz JC}pUI)j C}IP 'uC}5unpuC}s JC}P C}UI~H
................ C}IO :uC}punjC}5sneJC}Lj uC}qeLj JC}LjJSJ0.::J'uC}5unpuC}sJC}pul)j Jnu lLjJIU
................ C}IS uC}neLjJs 'lSI 51sC}1JC}lnC}Lj qe Jc}PUI)j Jm lQqC}5uV sep ILjOMqO
................ 'JC}pUI)j Jm JC}PUC}SLjC}SUJC}.::J
C}uC}51c}LjJJnp Je50s pun
................ uC}LjC}SUJC}.::J
WI Jc}PUI)j Jm lQqC}5uV sC}JC}'t)QJ5IC}I/\JLjC}s UIC}sC}NI5 C}5el
................ -nzlnC}H '"C}'t)eJlSwesC}s" C}IPJC}po "sneV'J JC}PllW 5unpuC}s" C}IP siew
................ -ep UC}JeM JC}pUI)j JriJ uC}5unpuC}sLjC}sUJC}.::J UC}lSJC}C}IO 'uC}UJC}1lC}qep
................ SeMlC} C}ISUC}lIIOS uuep 'UC}lIIOM uC}LjeSUJC}JLjJOp Jc}PUI)j UUC}M pUn
0 'JC}PUC}SIC}MZ JnU .::JOZ pun mw llW 5ueJuv we zue5 sC} qe5 wC}p
~ /' . -JC}'t)nv 'C}UC}SLjJeMJ3 JriJ SeMlC} JC}LjC}UC}LjC}SUJC}.::J
JeM sleweo 'JC}pUI)j
~ ..uew . Jm uC}5unpuC}sLjC}sUJC}.::J wne>i sC} uew qe5 uC}JLjer 09 JO/\ LjJON
{,ua4as ua4asUJa.::JW! Japu!)l ualiOM seM
'a!s Jm ala!ds!aa PU!S ~ pun ~ 'uaJa!>pew alleds ual4::>aJJap
U! (1') ua>teH wau!a l!W ual!az asa!p uass!1w a!s 'lJOM sa4::>slel u!a>t Jaqe sa lq!D
ual!az 9 uaJapue uap UI 'lxal WO" sl4::>aJalleds a!p U! lJOM sasa!p a!s uaq!aJ4::>S
'lssed zles uap U! l4::>!Usep 'lJOM u!a af ual!az 8 U! sa lq!D lxal wasa!p UI '9
1. Was passt in den Text? Unterstreichen Sie das richtige Wort. 6) ist ein Bei-
spiel fr Sie.

Fhrerschein mit 17
Der 18. Geburtstag heit fr viele Jugendliche vor 6), endlich den lang er-
wnschten Fhrerschein in den Hnden zu halten. Denn der steht nun einmal fr
Unabhngigkeit und Freiheit. Leider hat die neu gewonnene Selbststndigkeit 0
Preis: Das Risiko junger Fahrer zwischen 17 und 24 Jahren, bei ...... Unfall verletzt
oder gettet zu werden, ist mehr als doppelt so hoch ., das von 25- bis 54-Jh-
rigen. Die Grnde dafr sind vielfltig, Risikobereitschaft, Selbstberschtzung und
Angeberei spielen sicher eine Rolle. Hauptursache ist aber schlicht und einfach die
mangelnde Erfahrung im Straenverkehr. Gegen ...... erhhte Unfallrisiko der jun-
gen Fahrer wurde 2004 in einem Modellversuch in Niedersachsen das begleitete Fah-
ren ins Leben ....... Mit dieser Sonderregelung, die mittlerweile in allen Bundesln-
dern gilt, knnen Jugendliche zwischen 17 und 18 Jahren in Begleitung eines CD
Fahrpraxis sammeln. Der Begleiter muss mindestens 30 Jahre alt sein, seit fnf Jah-
ren den Fhrerschein besitzen und er darf nicht mehr als drei Punkte in Flensburg
haben. Es knnen auch mehrere Begleiter ...... werden, beispielsweise beide El-
ternteile. Der Modellversuch in Niedersachsen ergab, dass die Fahranfnger nach
der Begleitphase 29 Prozent weniger Unflle verursachten und 23 Prozent weniger
Verkehrsverste Ci
als Fahranfnger, die den Fhrerschein regelrecht mit 18
Jahren gemacht hatten. Aber Vorsicht: Der Fhrerschein ab 17 gilt zunchst nur in
Deutschlandl Es handelt sich CD
eine nationale Sonderregelung, die im Ausland
nicht anerkannt wird. Sptestens vor der Grenze ist also ein Fahrerwechsel angesagt.
Quelle: www.yaez.de

6) A) alle B) allem C) allen D) alles


o A) ihr
.,
B) ihre C) ihren D) ihrer
A) ein B) einem C) einen D) einer
A) als B) weil C) wenn D) wieA) das
A) gerufen
B) dem
B) riefen
C) den
C) rufen
D) die
D) ruft
CD A) Erwachsene B) Erwachsenem C) Erwachsenen D) Erwachsener
A) eingetragen B) eintragen C) eintrgt D) eintrugen
Ci A) begangen B) begehen C) begeht D) begingen
CD A) fr B) in C) um D) von

~.---''}--------. -------------------------. --. --. -----------------------------------------. --. ---


.------->D'
'--_ ....
- - - - -- ;;\-,-
D------)- - -- --- -- - - - - -- --- - - --- - -- -- - -.- -- - - - --- -- - - --- - -- - -- - - - - -- - ---- - -- - --- -- --- -- - - -- - -.- -.- -.-
ap IaL/osnJ>/ MMM :al/ano
'PllljJSneH esa8 l5es 'uassa nz SeMla 5el
uazue5 uap N!5 S::J'uaJnell>jJewJadns wnz llj:JIU ssnw 'lelj Ja5unH JaM pUn 'peg
waula pun UJaWwlzJellj:JS uaulal>j laMZ ., SlUawlJedv sa NI5 lZl,W :u!as
wanbaq a5JaqJaljpua5nr uanau Jap U!qnelJn Jap IloS wapJaljnv 'lJaWw[!>j ua5Jaq
-Jaljpua5nr alj:Jslnap alalA ............ lj:JISJap 'pueqJaj\ U!a lSI seo '>jJaMs5JaqJalj
-pua5nr ualjJSlnao WOAPlllj:JsneH esa8 l5es seo <qaMWn a!p., laIAais
uaJljeJJa OS 'ualj:JnSJalun Janeua5 uuep aZWlj:JS aJljl a!s uauuQ>j'PU!Sa5JaqJaH
Jap Ci) >j:J[!Jnzais uuaM 'ulawwes aJall aUlal>jpun ulalj:JsnV\JuauuQ>jUJal
-I::Jpun Japul)j alO 'llja!z>j:J[!Jnz llaM uapunlS a51ula ............ lj:JIS JaSSeM sep
oSle - lSI aqq::JapeJa5 uuaM lsapulwnz 'JaaWUaneM sep ............ uawwesnz
UJapUeMais Japo 'uals~8 uap llW ezzld lj:Jne ua>jJeq a5JaqJaH Jap JallaqJellV\Ja!o
'uaJalqoJdsne Jels>j:Jot:jsie lj:J!S uJaJljal>jlsnV\Jl!W Japul)j uauuQ>jla!dslag wnz
'ua>j:JapluallaM alp pun ua5uuqJaA 5el uazue5 uap
lJOp np lsuue>j uJalSO qV 'a5JaqJaljpua5nr aJapuosaq zue5 aUla apeJa5 lljalslua
lalsJa5uIIJeljnaN ul :sJapue sep pJ!MaaSpJONJap ............ lJO uaulal>j waula ul
'lsqlas 'uJall::JJapo JaJljallaldslag wnz 'als~8 alp uaJalslue5Jo
a5[!IJsnv aJljl 'uanag ualalA llW JawwlZ pun 5ue8 wap ............ ualj:Jsno N!5
s::J:llj:Jepa5 ualLjJeuJaqn "'wnz'" Jalja ua5JaqJaljpua5nr pUlS lj:J!llua51::J
Ci)
uawwal40s pun uaqol wnz aOJaqJa4Puaonr aU!3
I:J:I-R-Z- - uo/\ - Jaq(} - wn - J!W - U! - J()j - L/oJnp - laq - jne - ue
'a!s J!U la!ds!as u!a lS! 'la!" nz JalJQM !aMZ lq!O S3 Ci)
jOUnl40\f 'lxal uap U! lJOM aO!l40!J sep a!s uaq!aJ4oS l.lxal uap U! lssed seM 'l
3. Im folgenden Text fehlen einige Wrter. Diese fehlenden Wrter fmden Sie
links in einer anderen Form. Schreiben Sie das Wort in der richtigen Form in den
Text. Achtung! Die Wrter knnen ihre Wortart verndern. (i) ist ein Beispiel fr
Sie. Achten Sie auf die Rechtschreibung.

Schneller Reisen in China


(i) lang In China wurde die Ingste ... (i) Bahnlinie fr Hochge-
o Erffnung schwindigkeitszge 0.
reisen Ein Zug bringt die............... von der Hauptstadt Peking
in rund acht Stunden in das gut 2.300 Kilometer entfernte
Cl enfernt Guangzhou. Das entspricht einer von Kln nach Cl
Moskau oder nach Lissabon - also einmal quer durch Europa.
8 statt 20 Stunden Fahrtzeit

dauernd Die Fahrt ............... frher rund 20 Stunden.

jetzig Aber die neuen Zge rasen ............... mit einer Ge-
schwindigkeit von 300 Kilometern pro Stunde durchs Land.
In Deutschland gibt es auch Zge, die so schnell fahren
o kurz knnen, aber die Strecken sind hier sehr viel 0.
Quelle: wwwkiraka.de

0
~fI--'
'~.~ -- - -- __ -. - -- -- - - -- - - - -. __ __ __ __
-----~:\, ---,:> ---------------------------------------------------------------------------------- ---- --
.--.
;)P '0;)6 'MMM :;)!!;)no
'SClp
-uel SClp UClPr)SWI S8~LjOV\J6unlLj81tJ SlJ~MqeWOJlS JClllClM
6ClMpetJ-neuoo uClleuolleuJCllUI UClUClqCl!JLj8SClqUClqO ClIM
Wclp UCl610j JClJLjewetJ Cl61lSn1JClnClluClq'ijwelsldneH ClLj8S
-ue6un Clip UI JClllClM pun 8~/\ Cll6~JdCl6 >poJeq SUI Cllu>jneu
-00 ClLj8suClIew sep Lj8Jnp ClllClsssnl.:J UClJClpUeJClp jne Scl
...... .. Lj811)JClIILj8S 'e>jlllse8 UCl6IlLj8~WJClp uO/q6eJJClqr) uaLja6.
- W06JCllZS3 Cl!MOS elelwelsuClClS Clip 'JQt\8 lpelSSjOLj8S
-18 CliP ............... lSCldepn8 Lj8eu 6ClMpetJ Wclp jne UclUO Ulas.
-llelS ClAll>jeme ClJClllaM 'neuoo Jap alias uaLj8sue6un Jap
jne IClSUlllr)Lj8S alloAZlaJ JLjas Lj811UeLj8spuei alp JaJLjewetJ
CD eAeisIleJ8 JalUILj zJn)j 'lsadepn8-uaIM-nes uaLj81aJJa CD
-sed -6Jnqsua6atJ 6aMpetJ-neuoOJap Lj8IS.............. puel UalLjajdwa.
-Lj8slnao sne aSIClJU'ij-petJ alp Jr).::J'lJaSsClqJaA Jnl>jnJlSeJjUI
Clip pun G a6ClMpetJ G UalJO ualalA u'ij uaneq G
'l6esa6ue lSI UJe6un UI uaJLjewetJ :a6eJ.::JaUla)j 'uaqeLj nz
'8 salle 'a8IAJClSpeJJLje.::Jwnz slq lJodsueJl>j8~d u,as8
-a8 wo/\ 'ualalq CljllH allClUOISSajoJd aSICltJ JaUICl Lj810S IClq
WClUla Clip 'UCllSllelzads JnOl a>j18UOAualoqa6ue 'uaJn0weJ
-JLje.::JalJClISlue6Jo aLj81aJILjez UJe6un UI ............... S3 uaqa6.
ualsunowetJ Jr)j lalA ualalq
6unqa6wn aUIClS pun lsadepn8 Lj8ne JClqe puel SLj8Jnp
UClJnOwetJ aU()Lj8S Lj811UeLj8spuei aLj81aJILjez 0 .
uJe6un 'UClpJaM lloLja6 Jalla)j wap sne uauu()>j Jap~JJLje.::J
alp pun (!)lapa!40sqeJaA'" JaWIM JClpLj81SleLj Lj811pU3
uJe6un U! uamOlPeJsJ4ef4flJ.:I
a!s J!U la!ds!as u!a lS! (!) lJOM u!a mu a>j0fn apaf U! a!s uaq!aJ40S j6unl
-40'9' lxal uap U! WJ0.:l ua6!l40p Jap U! JalJQM uauaqa6a6ue a!p a!s uaq!aJ40S v
5. Sie erhalten den folgenden Text. Leider ist der rechte Rand unleserlich. Re-
konstruieren Sie den Text, indem Sie jeweils das fehlende Wort an den Rand
schreiben. Bewertet werden nur grammatisch richtige Antworten. Bitte geben
Sie nur ein Wort an. CD
ist ein Beispiel fr Sie.

Sommerferien zu Hause
Bald starten die ersten glcklichen Kinder in Deutschland in ....die .... CD
Sommerferien. Nordrhein-Westfalen macht den Anfang. Viele Familien ..............
dann das Auto packen oder in den Flieger steigen. Forscher ..............
fr RTL RADIO eine Umfrage gemacht, wie viele Menschen In .,
Urlaub fahren. Die Ergebnisse:
In Deutschland fahren mehr als die Hlfte der Menschen In e
Sommerferien nicht weg. Dafr gibt es verschiedene Grnde. Vielen .,
Hotels und Flge einfach zu teuer. Sie knnen vor oder nach CD
Sommerferien gnstiger Urlaub machen. Jeder Fnfte hat auch einfach ..............
Zeit oder hat keinen Urlaub bekommen. 7 von lOO haben keine Lust 8
verreisen. Andere sind nicht fit und bleiben deswegen zu Hause.
Und wohin geht es, wenn die Menschen die Koffer packen? Jeder Dritte .,
innerhalb von Deutschland verreisen. Es geht also beispielsweise ~
die Nordsee oder die Ostsee.
Beliebt sind daneben Italien, Spanien, Frankreich, Kroatien und andere m
Es geht zum Beispiel auch in die Trkei oder nach sterreich.
Quelle: wwwnews4kids.de

~.---'} -------
.------->a:
" ... -_ ..
-e ----------- -------------- e--e--e- ------------------------------- ---------e --e ---
- - - -- - I
~. ,
.. - -- -- -- - - - - --- - - - - --- - - - - -- -.- --- -- -- - -- - ---- - -- - -- - - -- - -- -- -- - - -- --- -- - - - - -- --- - - .--.- -.
,
. \,, -
-.----
- .... _ .... ,
ap 'f/aMa/p 'MMM :al/ano
~ .
'5llJai 'uaddelLps 'SlJOljS 'peqwwlMljOS
................ JapO eunes JrH ljonwueH 'uainelwnJalj qnelJn WI ais alM ssep '185
~ .
-adald sa lSI uaulj! uo/\ llaljJljalf\J Jao :uauu!.::l alp pun uapaMljos
~ .
alp ljO!paJi ljOIS ua51az laHnwapolf\J aJapuosaq zue5 alp slV
'aljoess>joewljos
.
-a8 sallV 'ua5al nz qnelJn WI 5unplal>l aljoslpow ine lJaM uallJQJ5
.,
41
~

.
uap lsqlas ljOIS uaqe5uv uaua51a ljoeu uassntJ ep 'Janlq sJapuos
-aq lS! seo iPuelssntJ LuaJapue Jap lljOIS sne >joewljosa5apolf\J ual
................ -salljoalljos wap llW a51uaralp sie W5 UOlleuaSlatJ aljolaM pun
'uaJljer 99 slq 8 L uo/\
................
JallV WI puel OJdJawljaupal alp 000 L punJ sllaMar UJapu~n ilQMZ
................ UI uo/\ep UapJnMl5eJia8 'a5eJiWn aleuOlleUJalUI au!a pualjoseJJaqf)
................
qe5Ja seo 'ualjasa5ue laplal>ja5 ualsljoslPow we sie uauolleN uaJ
................ -apue waula uo/\ unu UapJaM ualsunol aljoslnao :alnalj ljOOO
................ ualJa.::lJap UI apu3 wnz slq 5ueiuV wo/\ lUalS!SaJapolf\J
................ :uapJnM JaqnelJn ualjoslnap uap JrH ppqaaljos!l>l sep 5uelaluljaz
................ -Jljer ine UaJeM ua>joossluual alJlaM pun ualepues-5ul>j>jaJl alO
'lljO!U lew
0 . lSJa ljollzl~SpunJ5 ueJep uew l>juap ualjoslnao alp ue Jaqe 'Jauallell
Ci> /' . aljosai ine 'uasozueJ.::lua>jolljos alp ine lljolallal/\ uew lddll eo Lqnel
~ UOA . -Jn WI JaljolsplS sie llaZJap 'uauolleN JaJapue uo/\ lljOIS sne 'W5 JaM
Jaqnepn Ualap!aplaDlsaq a!p PU!Salpslnaa
'a!s J!1lala!ds!as PU!S Ci> pun ~ 'uaJa!>pew alleds ual40aJ Jap
U! (.1') ua>jeH wau!a l!W ual!az asa!p uass!1w a!s 'lJOM sa40sieJ u!a>jJaqe sa lq!D
ual!az 9 uaJapue uap UI 'lxal WOAsl40aJ alleds a!p U! lJOM sasa!p a!s uaq!aJ4oS
'lssed zles uap U! l40!U sep 'lJOM u!a af ual!az LL U! sa lq!D lxal wasa!p UI '9
IX.
1. Was passt in den Text? Unterstreichen Sie das richtige Wort. (!) ist ein Bei-
spiel fr Sie.

Themen-Special: Energie
Ohne Strom (!) heutzutage nichts. Aber was muss eigentlich passieren,
...... er aus der Steckdose kommt? Und was hat unser Stromverbrauch mit dem
Klima zu tun?
Das Thema "Energie" taucht immer wieder in den Medien auf. Es gibt damit
nmlich ein Problem: Einen Groteil ...... Energiebedarfs decken wir heute mit
Erdl und Kohle. Aber die sind irgendwann aufgebraucht. Auerdem - und das ist
......., schlimmer - heizen wir mit den Abgasen unser Klima auf. brauchen e
wir andere, saubere Energiequellen. Atomkraft Ci
eine Lsung sein. Aber Kri-
tiker sagen, sie ist zu gefhrlich. Der Mll aus Atomkraftwerken strahlt noch viele
Tausend Jahre 0
radioaktiv. Also mssen Sonne, Wind und Wasser her. Ihre
Energie ist fast unerschpflich, billig zu haben und klimafreundlich. Man nennt sie
auch erneuerbare ...... regenerative Energiequellen.
Quelle: www.geolino.de

(!) A) gelaufen B) laufen C) lauft D) luft


.,

A) damit

A) unser
B) so

B) unseren
C) um

C) unserer
D) weil

D) unseres

A) mehr B) sehr C) so D) viel

e A) Dafr B) Damit C) Darum D) Dazu

Ci A) htte B) knnte C) mchte D) wre

0 A) lang B) lange C) lnger D) lngere

A) aber B) oder C) sondern D) wenn

~.'--'
--------->.,
.'
\~-, -------. -- --- ----------- -- --- -- --. --. --. -------- ------- --------------- -- -------- -. --. ---
. ~:... 1\.~'t.. __ __ __
.----,, ,
, ,,
'- -_ ..
ap 'Spl>fVSMaU'MMM :al/ano
'+>jBlUO)j U! IABN
waJaSun llW 5lpu~ns ual1als uallllalBS 1310'UJaJal1uaUOllBWJOJUI sun alp 'uallllalBS
alalA sa lql5 IIBllaM wl 'uallllalBS UBW l118nBJq 'lJaluOll>junJ sallB ...... llWBO
'1IoSUaJl1BJSnBapBJa5118BJUIa Japo ua5alqqB s>jull Japo Sl118aJJa uuaM 'JaJl1B.::J CD .
l5BS Jalndw08 Jao 'sOl sa ll1a5 U0118S pun 'a>j8aJlS alsaq sun Jr)J ., ais uau
-118aJaq 'uaqBl1 lJa1181adsa5 aU~ldWBlS pun UalJB>jpUBl aWJa5suoIw51ABN BO
'ualloMUll1 JIM OM 'uaqa5ula WBlS ...... pun JaWWnUsnBH
alp pun a'i:)BJlS alp JIM wapul 'JIM ua118BW SBO 'uauuau lalZ Jasun WJa5SUOIlB51A
-BN ...... JIM uassr)w 118BUBO()IM ual1als a'i:)BJlS Ja1181aM ul 'lwwllsaq UOlllS
-od aJasun 118SIlBwolnB lSJanZ pJIM UUBP 'pJIM lallB118Sa5ula IABN SBP uuaM
GaWJa8 alp uaJalUoll>junJ 131M11800 'uassr)w UaJl1BJ
ais 131M'UUBP UJaJl1BJOlmj ...... l5BS awwllS aUI::J 'PJ08 UB WJa5suoIw51ABN ula
SOlmj alp uaqBl1lSlaV\j 'SJapUB SBP lSI alnaH 'ualssnM JallaM l1181Uais uuaM 'ua5
-BJJ uapUBwar Japo uanB118s UBldWBlS 0 UI ua118suaV\j alp ualssnw Jal1r)J.::J
'uapulj nz lalZlJl1B.::J
0) "'sep'" 'JaM118s uo sa lSI JaJl1BWBJJl1B.::JJapo -Olmj Jr).::J
L!AeN U!O 4o!lluao!o lJo!uoq>!unJ a!M
sep - alp - Jap
"o!S J!U la!ds!as u!o lS! 0)"lXal uop U! WJ0.:l
uoO!l40!J Jop U! JalJQM uouaqaoaoue a!p o!S uaq!aJ4oS l,lxal uop U! lssed seM "Z
XI
3. Was passt in den Text? Schreiben Sie das richtige Wort in den Text. Achtung!
Es gibt zwei Wrter zu viel. Ci)
ist ein Beispiel fr Sie.

an - Bt:fB - bei - fr - in - mit - neben - seit - um - von - whrend - zum

Die Energieversorgung der Zukunft mitgestalten


Woher kommt eigentlich der Strom? ...Aus ... Ci)
der Steckdose? Nein, das kn-
nen wir hier als Antwort nicht annehmen. Kraftwerke? Ja, schon besser. Und da
gibt es bekanntlich verschiedene Typen: Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke und
so weiter. Doch sptestens 0
der groen Katastrophe im japanischen
Atomkraftwerk Fukushima vom Mrz 2011 gibt es immer mehr Menschen, die
die Atomkraft ablehnen. Und auch Kohlekraftwerke haben Nachteile: Sie erzeugen
nicht nur Strom, sondern auch klimaschdliche Abgase. Eine ganz wichtige Frage
............ unsere Zukunft lautet daher: Wie kann man unsere Stromversorgung
umweltfreundlicher und auch sicherer machen?
Eine ............ mehreren Mglichkeiten: die Sonnenenergie. Sie ist unerschpfl ich:
Die Sonne strahlt noch viele Milliarden Jahre. Und zwar so intensiv, dass ............
nur einer halben Stunde so viel Energie auf der Erde ankommt, wie die gesamte
Menschheit ., eines ganzen Jahres verbraucht. Natrlich knnen wir da-
von nur einen kleinen Teil nutzen - was wir auch bereits tun: Auf vielen Hausd-
chern gibt es ja schon Solar-Anlagen. Aber da ist noch viel mehr mglich!
Riesige Spiegel - einer CD
dem anderen und alle zusammen so gro wie
ein Fuballplatz - werfen das Licht auf einen Turm ............. seiner Spitze be-
findet sich ein sogenannter "Receiver" - zu deutsch Empfnger. Er leitet die Hitze
ins Innere dieses Solar-Kraftwerks. Dort bringen die hohen Temperaturen Wasser
............ Verdampfen und der Dampf wiederum treibt Turbinen an - wie in ei-
nem normalen Kohlekraftwerk, nur dass man eben keine Kohle verbrennen muss,
sondern die Kraft der Sonne nutzt. So entstehen - ganz anders als Ci)
Kohlekraftwerken - berhaupt keine schdlichen Abgase! Kein C02, das die Atmo-
sphre aufheiztl Alles vllig umweltfreundlichl
Quelle: www.tivi.de

~.'--'
----- --->IJ ,'} --- -----. -------------------------.- -.- -.- ----------------- -------------- ------ ---. --.---
,
_
.... ......
------~~~~-----------------------------4t-----------------------------------------------------4t--4t--4t---
, ,
,,--_ ..,
ap 'u!ze8ew-wdMMM
'laljdoJd uaaJ8 u!z868lf\j aU!luo wap Jaqoua6a6 Ja
Ci) 'uaqaulag uau!al>j U! uOll>jnpOJd a61l18ljljJ8U Jaq8
'al!aMllaM aUla ljJ!S lljJSUOM !u:t88 'ualslal UJapU~l uaJ
-awJ~ UI ualjJsualf\j ljJn8 ljJIS sa ualuuQ>j UU80 '(oJn::J Si L
8Mla) ualSO>j J81100 0(; punJ Jnu p8tJ S8p IloS :tn8>jJaJ\WI
'a>jlg sa6llJa:t ulas
JapuljJ::J uap alalso>j J81100 unau JnN '6u!Ja6 puapulMljJS
-JaA ............... ualso>j18ual8lf\j alO dSI J8qlaJAJaJ sa SS8p
Ja'l)n8 'sp8Jdd8d sap IlalJOJ\ a'l)oJ6 Jap lSI S8M Jaqv
................
uaSQI:tn8
LjJlS aUljo '>ju8lJaSS8M waula UI 6U81al8UOW add8d al
-alljJlljJSaq>jJ81 a!p 0 aS8ljdlSal Jap UI 'lsa:t
-JaSS8M UOlJ8)j uap lljJ8W ual18Ual8lf\j ualjJsI6010lq sn8
>jJ8l UI::JdwwO>j JalliMa8 ula uuaM 'lJa!SS8d S8M pun
'uaJallual
-8d lSJa ap8Ja6 6unpuljJ::J aUlas 8 Ja uuao 'ual uaSS818
-8JJaA lljJIU ljJOU uJaqn~JUaapl JOA ls6uv sn8 Jaq8 IU:t88
............... 'lJaIUO!l>jun:t n8ua6 Sp8tJ sau!as n8g Jap alM
'JaMljJS wW8J601!)j unau Jnu lsqlas !aq8p lSI pun 'ua6
-8Jl wW8J601!)j 017 L nz slq sa UU8>jlZlar 'add8d sn8 pUlS
uaswaJg alp J860S 'uapu~ nz p8tJ-dd8d ulas J[!f >jluljJal
-lI8.:::Ja61lljJU a!p wn '!u:t88 ............... aJlj8r ql8ljulaul::J
6111!q
-nods pun J8qlaJAJaJ 'lsa:tJaSS8M wapJa'l)n8 lSI s::J 'ualjJ
-8W nz Jlja>jJaAua'l)8JlS uap J[!f IIq8ls pualjJlaJSn8 p8tJ S8p
'Wljl sa ............... 'lSI lJauldsul IW86!JO sap lsun)j ualjJs ua6ulla6.
-IU8d8r Jap UOA alp '>jluljJanI8.:::J uallalzads JaUla aWH lllf\j
'llja6 S80 '"lS!aMaq''' lu:t88 J8ljzl JapuljJ::J aljJslla8JSI
:Ci)
Jao Ladd8d sn8 Jnu '118lalf\j aUljo naldwo>j p8JJlj8.:::JUI::J
UOlJe)l sne peJJ4e.::lsaJeqlaoAoa~
"a!sJm
la!ds!as u!a lS! Ci) "lxal uap U! WJ0.::lua6!l40!J Jap U! JalJRM a!p a!s uaq!aJ4oS "v
5. Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben (A-H)
zu den Nummern (1 -6) unten. Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. ist 0
ein Beispiel tr Sie.

Unsichere Passwrter
Passwrter brauchen Menschen am Computer hufig. Wenn sie zum Beispiel
bei Facebook ihre Freunde anschreiben wollen, 0.
Nur wer die Zugangsdaten
hat, kommt auf seine Seite. Passwrter werden aber auch abgefragt, .....
Doch Passwrter mssen mglichst sicher gewhlt werden. Denn wenn andere
sie zu leicht erraten knnen, ....... Viele Leute benutzen Passwrter, die oft ver-
wendet werden. Das liegt daran, ....... ,,123456" ist zum Beispiel so ein Passwort.
Oder "abc123". Experten sagen: Solche Passwrter sind nicht sicher. Sie sind ein-
fach zu bekannt. Auch sollten wir nicht den Namen unseres Haustieres oder unser
Geburtsdatum whlen. Das lsst sich ebenfalls schnell rausfinden.
Gute Passwrter entstehen, e.
Allerdings lsst sich das Passwort "M34a71-
eORx3" nicht gut merken. Daher empfehlen die Experten, dass wir uns einen Satz
ausdenken sollen, ....... Er kann zum Beispiel lauten: Ich habe Mama lieb. In dem
Satz sollten wir bestimmte Buchstaben streichen, damit er unkenntlich wird. Das
"a" und das "i" zum Beispiel kann rausgekrzt werden. Dann entsteht: "chhbeMm-
leb" - ein Passwort, .......
Quelle. www.news4kids.de

A) dann knnen sie beispielsweise unbemerkt E-Mails versenden oder einkau-


fen gehen
B) dann mssen sie sieh einloggen
C) das recht sicher ist
D) dass die Menschen sie sich leicht merken knnen
E) den wir uns gut behalten knnen
F) um per Mausklick in Sicherheit einkaufen zu knnen
G) wenn die Menschen im Internet etwas kaufen oder einfach nur eine E-Mail
schreiben wollen
H) wenn Menschen Buchstaben und Zahlen gleichzeitig whlen

o
----'.>.~
'--' ---- .------------.- .--.---------------------.-.-
B
,
-- - -- - --'\" ' - -- -- - -- -- - - ---- - -- - - -- -- --
- - ~/';. -
--.- -- - - - - -- -- - ---- - -- - - - - - - -- -- -- --- - - - - --- - - - - - - - - - --.- -.--.-
.
'~.
'<lues UaLpSIJJ,"lPfil pun >prunz
, ,
uOllelsapel JaUlas nz JaloqoJ6nesqnelS Jap lJlWj 'lSI Jaal n>j>j\f Jap
..
..........
(in ,..",
, ,
Pleqos 'uassow ualleljue uazH~sqeuaddaJl JOi\ pun uaJljej wnJalj
aUlaqlljnlS pun -ljJSll wn aSlaMSlaldslaq eqwootJ uassel uaJOl>jal
8"""""""" -ao 'lelj l6nesa6 lljJIU ljJOU ljJIS sa OM ''tjlaM neua6 WJa8 sep llwep
0"""""'''''' 'JawWlzuljOM sep JOJ uauueJS uaJosuas 'uauljOJo-6nl.::l ualUuewaq
8"""""""" -un pun uaulljJsewljJns-uaulV\J UOi\ >jIUljJal alp l>jJalS ualjJUufiw
f)""""""'''' -lazulaH uapua6nes OIPufilslsqlas llW 'uaolWJQjUalJOl uasalp UI
0"""""""" 'UapJOM loqOtJl UOi\ eqwootJ JaloqOtJ-ones
8"""""'''''' -qnelS Jap lSI uajllljslleljsneH ua61'tjlalj uap JalUn JallaJUaZllds Jao
0"""""'''''' 'uaulaljJs JeqljJlaJJa alali\ JOJallaMJallliW JajlaH ualjJSlleWOlne
8"""""'''''' alp pUlS om3 000 L slq 008 UOi\ UaSlaJd wau la llW pun 'uaUfiljJSaO
0"""""""" -ljJejOJl>ja[j ua'tjoJo a!p pun sdoljS-aulluQ UI ais pUlS uapu~ nz
@) """J'''''''' 'JajlaH ualjJIOS uaula SllaJaq ljJIS uauuQ6 allelj
Ci) """U!""" -sneH aljJSlnap 000'008 'lUeSeJ JaloqOJSlleljsneH JOj l>jJeli\J Jap UI
ljJIS lla>jJIMlua PuelljJSlnao UI - IOOd uap Je60s ua61ulaJ pun uasetJ
uap ualjfiw 'JalSUa.::l uazlnd 'uasall.::l ualjJSIM 'qnelS uaones aiS
lIuo!lnloqo~" tllell.!Jd tl!P Jm J!tlJ lS! l!tlZ tl!O
'tl!S Jm tlltl!ds!tlS PU!S @) pun "utlJtl!>pew tllledS Utll40tlJ Jtlp
Ci)
U! (1') ua>teH wau!a l!W ual!az asa!p uass!1w tl!S "lJOM sa40sieJ u!a>t Jaqe sa lq!fi
ual!az 17 uaJapue uap ur "lxal WOll. sl40aJ alleds tl!P U! lJOM sasa!p tl!S uaq!aJ4oS
"lSsed Zles uap U! l40!U sep 'lJOM u!a tlf ual!az 8 U! sa lq!fi lxal wastl!p ur "9
I. DAS VERB (AZ IGE)

1. Konjugation (lgeragozas)
1.1. Indikativ (Kijelent mod)
Regelmige Verben (Szabalyos igek)

Person Singular Person Plural


(Szemely) (Egyes szam) (Szemely) (Tbbes szam)
ich = en (E/1.) wohne wir = mi (T/1.) wohnen
du = te (E/2.) wohnst ihr = ti (T/2.) wohnt
er/sie/es = 6 wohnt sie/Sie = 6k/n, wohnen
(E/3.) nk (T/3.)

Kivetelek: Ha az iget6 -x, -, -z, -s hangra vegz6dik (pI. mixen, heien, lesen, sitzen),
E/2. alakban nem -st, hanem csak -t vegz6dest kap, fgy megegyezik az E/3. alakkal.

ich sitze wir sitzen


du sitzt(!) ihr sitzt
er/sie/es sitzt sie/Sie sitzen

T6hangvaltas - E/2. es E/3. alakban a sz6t6 maganhangz6ja megvaltozik.


o Verben mit Umlaut (Umlautos igek): a ~ , 0 ~ (pI. ich fahre, du fhrst, er
fhrt; icht stoe, du stt, er stt)
Tovabbi peldak: backen, blasen, braten, empfangen, fallen, fangen, graben,
halten, laden, lassen, laufen, raten, saufen, schlafen, schlagen, tragen, wach-
sen, waschen usw.
Verben mit Brechung (Brechungos igek): e ~ ie/i (pI. ich sehe, du siehst, er
sieht; ich esse, du isst, er isst)
Tovabbi peldak: befehlen, empfehlen, geschehen, lesen, stehlen, bergen,
brechen, dreschen, erschrecken, fechten, flechten, fressen, geben, gelten,
helfen, messen, nehmen, quellen, schmelzen, schwellen, sprechen, stechen,

--h __-
.
~ --'
sterben, treffen, treten, verderben, vergessen, werben, werfen usw.

->CI~--_h-__.h---_h_h_ ------ -h --h.__.h._--_hh -----h -- -h h hh_ --h h_. __.h_


, -~f.~
---- u -- - - - - -- - u U __ m ._ u __ u m u u __ m U m __ u m __ __ __ ,
,..... __ ..,
(j>jOl8SS8/\IO) ilScn (l8/\?S?A6811Ia S?W/\9U SaAI9WaZS
(j>jolefpnl'v') iU81118S e - 18>j>j818C1P9w9lUalarl>j 8
(i>jalarUalAJ) ill1a8 >j!zaA6a6aw) ill1a6 ~ ll1a6 ~ JlI!
(j>juorUalAJ)iJIM Ual1a8 S?ZOll?/\pUaJ9ZS JIM
sa
i(;9/ uafualAJ) 'ual1a6 Ilos J3 la/\96! P96as /a!s/Ja
(iSS8/\IO) isa!l ~(j19A6a/\) iWW!N 'S?ll?/\6u8119l
(iU8SJOA6 U8AI0 8 p8J8W6aw :>j961S06Un118aJ8
slf811 aN) illau118s os l1181UJ118=l '>jIU
-Dlla SI ln81wn Z8 :>j96! sOln81wn
(i flozsel?/\) 'l-a Z8 !uual
ialJOMlU"ij ~(jrJ?/\) ialJ8M Ila>j l>j6!pu!w '>j!P9z69/\ aJ-l 9l 8 8H
'>jnfA68111alS?W/\9U saAI9wazs
e '0/a- - 9la61 :>j961SOAI?q8ZS
(jrualAJ) il8W l1a8
i(a)l1a6 ~ ~l1a6 Ap np
(i,>jarualAJ)i,ual1a6 1181IIOS la/\96! P96as 1I0!
epl~d as~zd~)I
'lOp9W 9lJl9zsla:J. 8 IZlar S?ZOll?/\puaJ9zs a/\lall! '>jnrl?UZSel1l961
-P96as !laqp9w ual/os 8 lU9>jS?J!IOJQ>janaAlaH '>j818 C1P9W9lJl9zsla:J. uaqAI9wazs
uapu!w 9lal1zad9>j wau 19q>j96! Z8 ua9J9lla 19lJ8A68W 8 Z8Z8 'SOAU?ll1 8S?z068tJ
(P9W 9l!19ZSla~)A!leJadwl "Z" L
uaSSIM UapJaM pUlS uaq811 a!s/a!s
lSS!M lapJaM plas lq811 JlI!
uaSSIM UapJaM PU!S uaq811 JIM
lJlaM pJIM lSI l811 sa/a!s/Ja
llJlaM lSJIM lSlq lS811 np
lJ!aM apJaM ulq aqel1 1I0!
uaSSIM UapJaM ulas uaq811 A!l!UlJUI
(>t~6!9A6ellPua~) uaqJa/\ a6!~~Wla6aJun
Kepzese Pelda
sie/Sie segedigevel vagy magazasnal Sie sollen gehen. (Menjenek!)
sz6rendvaltozas Gehen Sie! (Menjen /n/I, Menje-
nek /nk/I)

Megjegyzes: bizonyos esetekben megmaradhat az egyes vagy tbbes szam


2. szemelyO szemelyes nevmas. Ezzel nyomatekosftjuk a cselekv6 szemelyet.
PI. Geh du! = Te menj (ne mas)!

2. Hilfsverben (Segedigek)
2.1. Modalverben (M6dbeli segedigek)

drfen knnen mgen mssen sollen wollen


ich darf kann mag mchte muss soll will

du darfst kannst magst mchtest musst sollst willst

er/sie/es darf kann mag mchte muss soll will

wir drfen knnen mgen mchten mssen sollen wollen

ihr drft knnt mgt mchtet msst sollt wollt

sie/Sie drfen knnen mgen mchten mssen sollen wollen

Megjegyzesek:
Az egyes szam minden alakjaban t6hangvaltas van (kiveve: sollen), E/3. alakban
nincs -1. azaz megegyezik az Eil. alakkal.

A mchte nem rendelkezik nall6 sz6tari alakkal, hanem a mgen ige feiteteies
m6du alakja. PI. Er mag Musik hren. (Szeret zenet hallgatni.); Er mchte Musik
hren. (Szeretne zenet hallgatni.)

A "mchte" (szeretne) alak - a wollen/will jelentesehez hasonl6 - cselekvesi


szandekot csakjelen id6ben kepes kifejezni: PI. Er mchte Musik hren. (Szeret-
ne zenet hallgatni.) / Er will Musik hren. (Zenet akar hallgatni.) Mult id6ben csak
a "wollen" hasznalhat6: Er wollte Musik hren. (Zenet akart / 'szeretett volna'
hallgatni.).

'1tiJi..- ---
...
''''
--- -- -- -~ .:
,
';.--- -- --
,
-. ---- - - --- -- -- - -- -- - - -- -- -.--. -.- ---- - --- -- - -- -- - -- --- --- - -- - --- - -- --- ----. --. ----
---
._- --- - ~,, .' \., - - - --- -- -- - - -- -- - - - - - - - - - -- - - .-- - - - - - - -- - -- - - --- - - - - -- -- - - - - -- - -- - - - - -- -- - - - ---- -- --
.\. .. _-_ ...
J'

-. .--.--
('lClAf.U()>j f.5Cl leWWOWJeq e >jCl1Cl1Cl;\)
'UCl:l-ne>jLpng UICl PUnClJ.::JUaU!aW Clssei llJI 'Id 'AI1esn>j>j'lj >jesJ wCluell ',lIWA IClAI>jA
1e11~ulsJ, e WClU - 19lJef.5ew e Ua9J51lla - elezuoA 'Ij '!>j zafa:l lS51lallaAClw H()Z()>j
>jaqq()l uaq51551S9U!W !a5Ip515ClS 'uasse/ e Cl5! uO>jOJ ICl>j>j515!P515ClS !IClqP9w e 'SOWres
uasse, "l"l
('alssnw UClUJCllllJI IIClM 'UClWWO>j lllJIU aluuo>j llJI) 'lCl>j9 >jnrl~uzsell ueq>jele wn1
-UaWJd 51pulw alUlzs ueq9zs 'sof.l~qezs uClsarla1 ClrClpllII)W >j515Ip515as lIaqP9w 'Ij
(>t!ef>teleDfap! lI')V'J) uaWJoJsl!allUa6ue6Ja;\
('IUZIJ0:l-1ClJClZS
WClU ua5JtW) 'ualCllds IleqlJn.::J 11lJIU 5ew UCl5Jt!r s~lnf.uozsIA (Ajle5au f.5eA
('l51UClZ>jJOJe WCl1aJazs) '>jlsnw>jJotj 5ew llJI Ajllzod) 91eA zOLj>j0510P
('Iuual ClU1ClJ
-ClZS SOAJO Cl>jUln) 'UClpJClM UI1ZJV a1LjJ()w a>juln
('>jeu~5ew IUUClAJe>je 191ne rl) JI) Ja5\=!r)
'ua:l-ne>j ua5eM UClnClUUClUIClLjJIS 111MJCl5\=!r JJClH
('lul0>jJed peqezs ueq~J1n
ze uaqq::J) 'ua>jJed uew :l-Jep CllJeJ1S Jasalp UI
('luz~f.IOSJJO>j
pn1 SeWOLjl) 'uCl:l-nel LjnllJsllIlLjJS uue>j sewoLjl
('eqlzow>jUt!lClll
-ClwICl eV\J) 'uaLja5 OUI)j SUI JIM uauu()>j a1naH
(i1ClIClAClIe
ICl:l-esseAlo Ja1ad) iUaSClIJOA :l-Cl!JgUClp IloS JCl1Cld
(in() ClN) iUCl1()llLjJIU lSlioS no lesS~JJIt!J()>j S~lJI9zsICl:l-
('ueqf.5~ >jefpeJew 'erpuow 1ze (erJJ9ICl f.U51AJ()l uClf.I!WA
SOAJO Z'Ij) 'UClqlCllq HCl8 WI IloS LjJI '15es 1ZJ\:j JClO f.5eA I>jA) lepelCl:l- 'S~JJ9ICl
('ls~>jel e elue1JJ8>je1
IICl>jl>j 'J~A 1Cl>jCl551pUaAClleuatj) 'uClwn\=!J:l-ne 551ssa551s
5unULjoM Cl!P ssnw ais 'CllS\=!8 lCllJeMJa a1euatj ->jt!zs'551sQJazs551s>jt!zs
lel~uzseH
Ragozasa

ich lasse wir lassen

du lsst ihr lasst

er/sie/es lsst sie/Sie lassen

2.3. Temporale Hilfsverben (Idbeli segedigek)


Mlt id haben - az igek nagy Paul hat Karten gespielt.
(Perfekt es reszenel (pi. minden Helga hat sich gekmmt.
Plusquamperfekt) targyas es visszahato -
- a f6ige Partizip II unosich-es - igenel)
alakjaval
sein - mozgast, allapot- Wir sind in den Ferien
valtozast jelent6 igeknel nach Italien gefahren.
Wann bist du gestern
aufgestanden?
Jvid werden Lukas wird ins Ausland
(Futur I) ziehen.
- a f6ige Infinitiv alak-
javal

3. Es gibt
Egy dolog letezesenek hangsulyozasara szolgal. Vonzata Akkusativ.
In meinem Zimmer gibt es einen groen Bcherschrank. (A szobamban van egy
nagy knyvszekreny.) OE: Der groe Bcherschrank ist/steht/befindet sich in mei-
nem Zimmer. (A nagy knyvszekreny a szobamban van/all/talalhato.) - Itt nem a
targy letezeset, hanem a helyet fejezzk ki.

4. Igektos igek
A nemet nyelvben is vannak igekt6s igek, amelyek arnyaljak, de teljesen meg is
valtoztathatjak egy szo jelenteset. PI. stehen (allni) - verstehen (megerteni); kom-
men Unni) - bekommen (kapni).

- - --- -- - ~.~
'iiiJi..- - -,
-.-
'~
-.- .-- --- -- - - --- - - - - --- - -- - -- -- -- -- --.- - -- - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - -- - -- --- - - - - - -- - -. -.
- --_.
,, ,,
'''' ... - -",,"

__
--~r.~
----------------.-
--------------------------.-.
'Msn
'ual.j::msaq 'ua6qJ~l.josaq 'uawwo>jaq 'uallel.jaq 'uauul6aq 'UalJOMlueaq -aq
(>t9~Q>ta6!91~Ala wau '1) aXIJ~Jd uaJequuaJ~un a!o
'uaJ~I>tJa '>jnrJJUQIO>j
nz Ula6aJ>j!leWWeJ8 alp 'JaMl.jOslSI s3 l-nz e ueq>jnf>jele sai\IlIUljUI + nz
'uawwo>taq peJJl.je::J '-a6- SOUIUuaq>j[}rap! llClw nalazsso
sanau ula l.jOIaqel.j 6elSlJnqa8 wnz 'l9l9lQ>ja61ze la >jeul~i\ wau el.jo's
Ll.jO!Wnp ~s4a~SJaA >j?619za>jlapuaJ lai\9lQ>ja6! uaAl1z'\j
(>t9~Q>ta6!91~Ala waN) aX!l~Jd aJequuaJ~Un 'Z''l7
'-uaw
-wesnz '->jo[}Jnz '-ll.joaJnz '-nz '-JallaM '-6aM '-JOi\ '-Japa!u '-uaqau '-l.joeu '-llw '-sol
'-l.jOOl.j'-Jal.jJalU!l.j'-UIl.j'-Jal.j '-wlal.j '-Jaq[}ua6a6 '-ua6a6 '-J[}f '-lJOj '-lSaj '-uJaj '-laMz
-lua '-6uellua '-ua6a6lua '-Jodwa '-ula '-ep '-Iaq '-Japueu!asne '-sne '-jne '-ue '-qe
:>t9~Q>ta6!
91~Ala!qq~Aol
'a4a~slne l.j[}Jj ua6JoV'J 'peJew uaqA6a u?6?i\
uapar l.jOIssep 'lll.j~zJa Jlp aqel.j l.j0l lepuow6el e ueq>jolepuow>j?llaV'J
'>jIP9Ia>j?aq
'uapue~sa6lne -zQ>j-a6 e (l>jajJadwenbsnld 'l>jajJad)
l.j[}Jj Jl.jas UaJeMI PU!SuJall3 aUlaV'J ueq>jo>jele Dfapl llClw nalaZSSQ Z'\j
'I[}Ja>jaJ?6?i\ lep
jjne ~4a~s'lne Jl.jn 9 wn l.jO! -uow e 9lQ>ja61ze '>j!I~i\la ueqlef>jele
puelS alnaH une np ~s4a~s uueM noz06eJ Wnl!JaWJd e s? 9P! ualar '\j
'ua4a~s
-nzlne l.j[}Jj ua6Jow 'JOi\aqel.j l.j0l '>j!P9Ia>j?aqzQ>jnz e - i\ll!UljU I + nz
'peJew uaqA6a ueq
->jele i\lllUIjUI nallaw UCiP)CiM e uaq9P!
9i\Qf 'uCisse/'>j?6IP?6as qaqp9V'J
ent- entdecken, enthalten, entscheiden, entschuldigen, usw.
erfahren, erfinden, ergnzen, erhalten, sich erholen, erinnern, erkennen,
er-
erklren, erzhlen, usw.
ge- gebrauchen, gefallen, gehren, gelingen, usw.
mlss- missbrauchen, misslingen, missverstehen, usw.
ver- verndern, verbessern, verdienen, vergessen, verhalten, verstehen, usw.
zer- zerbrechen, zerreien, zerschneiden, zerstren, usw.

4.3. Prfixe, die sowohl trennbar als auch nicht trennbar sein knnen (Igektk,
amelyek elval6k, iIIetve nem elval6k is lehetnek)
Az elval6 igekt6s ige altalaban meg6rzi az igekt6 es az ige eredeti jelenteset.
DE: Die Kinder haben den Brief bersetzt. (A gyerekek lefordftottak a levelet.)
Die hufigsten solchen Prfixe (A leggyakoribb ilyen igekt6k):
durch-, ber-, unter-, um-, wider-, wieder-.

5. Reflexive Verben (Visszahat6 igek)


A nemet nyelvben a cselekv6 ige es a visszahat6 nevmas kapcsolata fejezi ki,
hogya cselekves visszahat a cselekv6 alanyra. A visszahat6 nevmas megegyezik
a targy-, illetve reszes esetben al16szemelyes nevmassal - kiveve az E/3. es T/3.
alakot, amely egysegesen sich.

Im Akkusativ (Targyesetben):
Ha az alany altal vegzett cselekves targya maga az alany. PI. Ich kmme mich.
(Feslkdm.)
Im Dativ (Reszes esetben):
Ha az alany altal vegzett cselekves az alany egy konkretan meghatarozott reszere
iranyul. PI. Ich putze mir die Zhne. (Megmosom a fogamat.)
Ha az igenek van targyi b6vftmenye is, akkor a visszahat6 nevmas nem allhat
targyesetben. PI. Ich habe mir im Kino einen guten Film angesehen. (Megneztem

t.
egy j6 filmet a moziban.)

c
--_,

-------~tiiIIIiI~--------4I-------------------------4I--4I--4I-----------------------------------------41--41----
' --,
--
------ ~:\, -,)- - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ---- - - - - - - - - - - -
- ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- --
. . ..
>j!JqljJQlla UaLpoJqa6 Vlj lj88Jq (llj8Uq) UaLj8aJq
(lSQLj) lOS Ual8Jqa6 'Lj lauq (l~Jq) Ual8Jq
p8J8W uaqa!lqa6 'I qa!lq uaqlalq
J9>j ualaqa6 'Lj l8q uaHiq
lalzs9>j ua60Maq 'Lj 60Maq ua6aMaq
d8>j uawwo>jaq 'Lj W8>jaq uawwo>jaq
d8J8Lj uasslqa6lj SS!q ua'i]!aq
>j!P9pza>jlajpza>jla uauuo6aq'Lj uU86aq uauul6aq
(l>j88ql+>j8~q)
(lt\U9WalOS) H,)S ua>j88qa6 'Lj >jnqjal>j88q ua>j88q
("E/3-A~Ua6!
(S~lualar) (ll~W nazafalas) (ll~W 91~zsaqI3) !A~u9::J)Jeln6u!s
6unlnapas PlalJad wnl!Jal~Jd 'UOSJad'E-A!l!U!jul
(!ef>jele Dfap! W)W >j95! 9A5e4PuaJ V)
uaqJa/\ ua5!~~Wla5aJun Jap uaWJoJsl!a4Ua5ue5Ja/\ '9
'Msn (>jIPO>j8S0W) uaLj8S8M Lj8IS- (sow) uaLj8S8M '(>jlzo>jl8lnwaq) uallalSJO/\
Lj81S - (l8lnwaq) uallalSJO/\ '(>jIZO>jI?18l) uaHaJl Lj81S - (>jIZO>jI?18l) uaHaJl '(11?8pO)
uallalS Lj81S - (l!II?8pO) uallalS '(Ioal) uaZlas Lj81S - (lalIO) uaZlas '(>jlzs>jaJal) ua6
-al Lj81S - (lal>jaJal) ua6al '(>jlpq>jIOS9J) uaww~>j Lj81S - (IOS9J) uaww~>j '(IOJq) ua
-naJJ Lj81S- (zo>jo lawqJq) uanaJJ '(>jIPO>jU8ZSS0q) uJa6J~ Lj81S- (lU8zSS0q) uJa6J~
:(>j961 9l8Lj8ZSSI/\ Ip918/\
waN) >j961 9l8LjI?UZS8Lj SI 1O>j19US?W/\9U 9l8Lj8ZSSI/\ S9 18SS?W/\9U 9l8Lj8ZSSIJ\
Msn (>jls9>jla) uawdsJa/\ Lj81S'(aql>j/\ laJaZSalaq) uaq
-aIIJa/\ Lj81S '(pa/\9lla) uaJJua/\ Lj81S '(aJlwA/aJ!>j/\ >j1t\6?/\) uauLjas S8MlajWapU8War
Lj88U Lj81S'(W68W !llat\69zs) uaW~Lj8S Lj8!S '(zaLj!w/\ >jlpalazq>j) UJaLj~u S8MlajWap
-u8waf Lj8!S '(IOJq) uanaJJ Lj8!S '(>jlz?J6aw) uall~>jJa Lj81S '(W68W luaLjldl>j) ualoLjJa
Lj8!S '(l!W/\ ZOJ?l8Ljla) ua'i]allLj8Slua S8Mla nz Lj81S'(>j!Z?t\I?d) uaqJaMaq Lj8!S '(lais)
uallaaq Lj81S '(l!W/\ >jaul>j/\ uqzsq>j6aw) ua>ju8paq s8Mla JOJ wapu8war laq Lj81S
:(>j96! 9l8Lj8ZSS!/\ IP918J\) >j961 91npJoNIa not\6a 18SS?W/\9U 9l8Lj8ZSSI/\ 8 >j8SJ
epl~d AUY4~N . L'S
Infinitiv-3. Person, Prteritum Perfekt Bedeutung
Singular (Fnevi (Elbeszel mult) (Befejezett mult) (Jelentes)
igenev-E/3.)
................................. _.... H .......... ,..~~" ..... _ ..... ._ ., H _ _ ~
""""'"_'_'H""'H""'"

brennen brannte h. gebrannt eg

bringen brachte h. gebracht hoz, visz

denken dachte h. gedacht gondol

drfen (darf) durfte h. gedurft szabad, tud,


-hatl-het

einladen (ldt ein) lud ein h. eingeladen meghfv

empfehlen empfahl h. empfohlen tanacsol, ajanl


(empfiehlt)

entscheiden entschied h. entschieden eldnt vmit

essen (isst) a h.gegessen eszik


fahren (fhrt) fuhr i./h. gefahren utazik/vezet
(aut6t)
fallen (fllt) fiel i. gefallen (Ie)esik

fangen (fngt) fing h. gefangen megfog

finden fand h. gefunden talal


fliegen flog h./i. geflogen repl6gepet vezet
1 repl
-

fliehen floh i. geflohen menekl


fressen (frisst) fra h. gefressen fal, eszik
frieren fror h./i. gefroren fazik/fagy
gebren gebar h./i. geboren sz I1sz leti k
..................... "' ....

geben (gibt) gab h.gegeben ad


gehen ging I. gegangen megy
gelingen gelang i. gelungen sikerl
gelten (gilt) galt h. gegolten ervenyes, szamft
vminek
genieen genoss h. genossen elvez

~tI---'
.------->.'
"'-
':~--------.-----------------------.--.--.------------------------- --------------.--.---
_ .....
-----~.:------------------------------e-----------------------------------------------------e--e--e----
...
,.._-_ ,
IOSJI?U8l U~l8J~6 'lj l~1J (WJ) U~l8J
z~lI~u(6~w) +uu8u~6 'lj ~lUU8U U~UU~U
60j 'ZS~II (~qZ?>O u~wwou~6 'lj Wlj8U (+WW!U) U~Wlj~U
11~>j lssnw~6 'lj <llSSnw (ssnw) U~SSoW
1<lIlP<l>j
'l<lJazs lljJow~6 'lj <llljJOW (68W) u~6Qw
J?W u~ss~w~6 'lj 'iJ8W (lSSIW) U~SS~W
>j!pnZ8lj u~601a6 'lj 601 u~601
>jlzs>j~j u~6~1~6 'lj 681 u~6~11
S8111 u~Sala6 'lj s81 (+S~II) uasal
P~IIU~ZS uaWla6 'lj WI uap1al
lnj Uajn81a6 '1 ja!1 (un~l) uajn81
pa6ua 'A68lj uass81a6 'lj 'iJali (lSS~I) uass81
sad?>j
'lalj-j+8lj- 'pnl luuo>ja6 'lj aluuo>j (UU8>j) uauuQ>j
uQr u~wwo>ja6 '1 W8>j u~wwo>j
JaWSI luu8>ja6 'lj ~lUU8>j uauua>j
ll6~s U~jlOlja6 'lj jl8lj (lW lj) uajl~lj
zallau '11)
lj ua'iJl~lja6 'lj 'iJallj ua'iJ!~lj
lawa uaqolja6'lj qOlj u~qalj
660j '691 ua6u8lja6'lj 6ullj ua6u~lj
(u~qz?>j) lJ8l U~lI8lj~6 'lj lla!lj (+1~lj) U~ll 8lj
~rlWII 1>j~UU811 +q8lj~6 'lj ~n8lj (l8lj) uaq8lj
lUQ uass06a6'lj ss06 u~'iJ~16
J~AU uauuoM~6 'lj UU8M~6 u~uulMa6
(llj~lljJsa6)
>jlu?lJQl U~lj~ljJs~6 '1 lj8ljJs~6 U~lj~ljJs~6
____ ._. ___ M_ ____ ._
....... ,., ...,., .... ,.. ............ ......
~ ~ .................. .._........., M._p_ _ .. -----_ .... _ .. _-
"--
('E/3-A~Ua6!
(s~lualar) (llIJW nazafaJaa) (llIJW 91~zsaqI3) !A~U9:1)Jeln6u!s
6unlnapaa PjaJJad W"l!Jal~Jd 'UOSJad "E-A!l!Uljul
X
------------
Infmitiv-3. Person, Prteritum Perfekt Bedeutung
Singular (Fnevi (Elbeszel mult) (Befejezett mult) (Jelentes)
igenev-E/3.)
reiten ritt i./h. geritten lovagol
rennen rannte i. gerannt rohan, szaguld
rufen rief h. gerufen hfv, kialt
scheinen schien h. geschienen latszik, st (Nap)
schieben schob h.geschoben tol
schieen schoss h./i. geschossen 16/felszkik
schlafen (schlft) schlief h. geschlafen alszik
schlagen (schlgt) schlug h. geschlagen t, ver
schlieen schloss h. geschlossen csuk, zar
schneiden schnitt h. geschnitten vag,szab
schreiben schrieb h. geschrieben fr
schreien schrie h. geschrien ordft
schweigen schwieg h. geschwiegen (neman) hallgat
schwimmen schwamm i./h. uszik
geschwommen
sehen (sieht) sah h.gesehen lat, nez
sein (ist) war I. gewesen van
senden sandte/sendete h. gesandt! kld/ad, sugaroz
gesendet
singen sang h.gesungen enekel
sinken sank i. gesunken sllyed
sitzen sa h.gesessen l
sollen (soll) sollte h. gesollt keil, szkseges
sprechen (spricht) sprach h. gesprochen beszel
springen sprang I. gesprungen ugrik
stechen (sticht) stach h.gestochen szur

----'.>.,~-
---' ----.-------------.--.--.----------- - -------- .- .--
-- - -- '
---'\"-
. - -,,'~- - - ---- ---- ------ - - - -- - - - - - - - .-- - -- -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- -- - - - -- - - - ---- -
--.- -.- .-
Inuoi\jzJ;1l.j ua6oza6 'I/,l.j 60z ual.jalz
J8>j8 11loMa6 'l.j allloM (111M)ualloM
pnl lssnMa6 'l.j alssnM (lllaM) uaSSIM
wo/\u 'J51W ua6oMa6 'l.j 60M ua6alM
qop uaJJoMa6 'l.j JJ8M (W!M) uaJJaM
5l/\!w/\ >jll~/\ 'zsal uapJoMa6 '! apJnM (pJIM) UapJaM
SOW Ual.j8S8Ma6 'l.j 1.j8snM (1l.j8S~M) ual.j8s8M
9u UaSl.j88Ma6 '! sl.j8nM (lSl.j8~M) uasl.j88M
lJ51(6aw) uapu81SJa/\ 'l.j pU81SJa/\ ual.jalSJa/\
llzsa/\ uaJolJa/\ 'l.j JOIJa/\ uaJallJa/\
(lssI6Ja/\)
lralaJla uassa6Ja/\ 'l.j ll86Ja/\ uassa6Ja/\
zsal(6aw) u8la6 'l.j 181 (lnl) unl
>jIZSI ua>junJla6 'l.j >ju8Jl ua>juul
d51l/sod8l '6J;1J UalaJla6 'I/,l.j l8Jl (nUl) ualaJl
lr8l.j 'zD uaqaula6 'l.j qaul uaqlaJl
>j!zo>jI~18l UaHoJla6 'l.j J8Jl (mUl) uaHaJl
pJol.j 'ladl8 Ua68Jla6 'l.j 6nJl (16~Jl) Ua68Jl
>jlzs>jazsa/\ uanU1Sa6 'l.j nU1S uallaJ1S
>jIZQ>jl[!/>jQI uallolsa6 'I/,l.j llallS (lllQ1S) ual101S
18l.j6aw uaqJ01Sa6 'I qJ8ls (lqJI1S) uaqJalS
(la/\6al.j) >jIZS~W ua6allsa6 '! 6a!lS ua61alS
dOI Uall.jo:J,sa6 'l.j 1l.j8:J,S (l1l.jal:J,S)uall.ja:J,s
II~ uapu8:J,sa6 'l.j PU8:J,S ual.ja:J,s
("E/3-A~Ua6!
(S~lualar) (llr;1Wnazafalas) (llr;1W91~zsaqI3) !A~U9.:1)Jeln6u!s
6unlnapas PlalJad Wnl!Jal~Jd 'UOSJad "E-A!l!UlJul
---------------------------------------------------------------------------------------------
7. Verben mit Rektion (Vonzatos igek)
Trgyesettel (Akkusativ) ll6 igek Reszes esettel (Dativ) ll6 igek
abholen (ertemegy) - Michael holt begegnen (talalkozik) - Er begegnete
dich am Bahnhof ab. seiner alten Freundin.
beraten (tanacsot ad) - Ein Verkufer beitreten (belep vmibe, csatlakozik
sollte seine Kunden beraten knnen. vmihez) - Ungarn ist der EU im Jahre
2004 beigetreten.
besitzen (birtokol) - Wir besitzen ein drohen (fenyeget) - Dem Land droht
groes Haus. groe Gefahr.
brauchen (szksege van vmire) - Lisa fallen schwer/leicht (nehezere esik /
braucht einen Stadtplan. knnyen megy neki) - Das Aufrumen
fllt mir schwer/leicht.
erwarten (var,elvar) - Ich erwarte deinen folgen (kvet) - Du sollst den Vor-
Brief. schriften folgen.
es gibt (van) - In unserer Strae gibt gefallen (tetszik) - Gefllt dir diese
es keinen Spielplatz. Bluse?
haben (birtokol, van neki) - Daniel hat gehren (ve) - Das Buch gehrt mir.
einen Bruder.
heiraten (felesegl vesz, ferjhez megy) leidtun (sajnal) - Es tut mir leid.
- Niko heiratete ein Model, Barbara
heiratete einen Arzt.
kennen lernen (megismerkedik vkivel) Spa machen (rmet okoz) - Es
- Thomas hat ein nettes Mdchen macht mir Spa, neue Dinge zu lernen.
kennen gelernt.
treffen (talalkozik, sszefut vkivel) vorbeugen (megeI6z) - Man sollte den
- Hast du jemanden auf der Strae Krankheiten vorbeugen.
getroffen?
unternehmen (vallalkozik vmire) - Wir wehtun (faj vkinek vmije) - Der Kopf
unternehmen keine groen Reisen mehr. tut mir weh.
Dupla trgyesettel (Akkusativ) ll6 zuhren (odaflgyel) - Hrst du mir zu?
igek
nennen (nevez vkit vminek) - Er nennt sich anpassen (alkalmazkodik vmihez) -

~.. -.
- --- -- - _'~
,,
......
_-'

-_
mich sein Schtzchen.

...
\)- --- - -- -
,,
- -- - - -- -- - -- --- --- - - - -- -
Peter kann sich niemandem anpassen.

--.- .--.- --- -- -- ---- -- --- ----


- - - - - - - - -- - - - - -- - -- -. -.
- ---
-------:I!IIIIIIIt,-----------------------------tl-----------------------------------------------------tl--tl--tl-
'Jlp UB U!aIIB l5aq 'UalJOMlUB llj8!U lj8! UUB>ja5BJ.:l
5IoJX:JJao - (UI>j/\jUIW/\ >jIII)W) ua5aq asalp Jn\;j - (aJlw/\ IOZSBI~/\) UalJOMlUB
'l!a>j5!JQljJaMlj8S UB a5uBI UOlj8S n!1 Jal 'l!aljpunsa8 aJljl JnB a!s
-B/\'l]OJ8 Ulal/\J- (uaqlw/\ pa/\uazs) uaplal Uallj8\;j - (aJlw/\ Z~A5!/\ 'laA5rJ) Uallj8B
'5unJalS!a5ag uallB Jap UB uaulj! llljaJ
S3 - (IW/\ >jIZAU~llj) lla5uBWjllljaJ sa
'l!alj>jUBJ)j uasQq 'UapUaM lZJBlj8B.:l
JaUia UB alnalj Ua>jUBJ>jJaalnal alal/\ uaula UB lj81S a!s ualllOS UapJaMlj8sag
- (uaq!w/\ >j!zs5alaq5aw) Ua>jUBJ>jJa UaJljllll/\J - (zaljl>j/\ InpJOJ) UapUaM lj81S
'lUUB>jJa La'l]BJlSJallllj8S Jap UI
aWW!lS Jap UB JnU pUnaJ.:l uallB UaJljl 9JBJ aUlal>j SBP UB lj80U lj81p np lSJau
lBlj a!s - (19Jlw/\ JaWSllaJ) uauua>jJa -uu3 - (aJlw/\ >jIZS>j9Iwa) uJauu!Ja lj81S
'uaSSOllj8S
-a5uB UBlj8SUUBl/\J aJaSun UB lj81S
'UBWOtj uanau waulas UB lallaqJB lBlj JalrJlj8Slll/\J anau JaO - (zaljlw/\
JOln\;j Jao - (U!W/\ >jlzo510P) ual!aqJB jzaljl>j/\ >jIZO>jBllBS8)ua'l]alllj8SUB lj81S
'uassBduB a5Bl
anau alp UB sun uassrJw JIM - (zaljlw/\
J\!lea + ue jzalj!>j/\ >jIP0>jZBWIB>jIB)uassBduB lj81S
'5aM 'uaq
JaSsal/\J SBP PUI)j uaulal>j wap WWIN -aulj8sa5 ua5allo)j uallB uaula UB Jaug
- (lIW/\ 19l!>j/\zsa/\Ia) uaWljaU5aM uaulas lBlj J3 - (>jaul>j/\ JJ)uaqlaJlj8S
'aljlatj
'uallaHiw llj8Ulj8BN aln5 au!a uauljl a!p ue uapunlS !aMZ lj8BU lSJa WB>j a!s
UUB>jlj81 - (l!w/\ la/\!>j/\ IQZQ>j)uallanlw - (lrJJa>jBJJOS)uawwo>j aljlatj alp UB
LIBaUll u!ap 'uaqnBI5 uun>jnz alp UB
JIW np lSlj!al - (pB UQS8IQ>j)ualj!al uassrJw J!M - (uaqlw/\ ZS!lj) uaqnel5
'ualoqa5uB
aaHB)j UaZJBMlj8S ualS~8 uap uaqBlj 'aqa!l alSJa au!aw ue UO a>j
JIM - (Ia/\IW/\ l!>j/\ I~UJ>j5aw) uala!quB -uap lj81 - (aJ!w/\jaJI>j/\ IOpuo5) ua>juap
>t~6! 911~(J\!lea pun J\!lesn>t>tV)
lanasa sazs~J s~ lanasa~6J~1
Lua'l]alllj8SUB uaUljllj81W lj81 'Pla8 uaJneH uaula Uljl alalSO>j ua5eM
JJBO - (>j!ZO>jBllBS8) ua'l]a!llj8suB lj8!S anau Jao - (aqlw/\ >jaul>j/\ IrJJa>j)ualSO>j
aufpassen (felgyel, vigyaz vkire/vmi- sterben (meghal) - Viele Leute sind im
re) - Pass auf das Auto auf. Mittelalter an einer Infektion gestorben.
hinweisen (utal, ramutat vmire) - Er teilnehmen I sich beteiligen (reszt vesz
hat gleich auf das Problem hingewie- vmiben) - Zwlf Mannschaften haben
sen. am Wettbewerb teilgenommen.
hoffen (remenykedik vmiben) - Alle vorbeigehen (elmegy vmi el6tt) - Sie
hoffen auf eine bessere Zukunft. mssen nur an der Kirche vorbeigehen.
verzichten (Iemond vmir61) - Wir ha- aus + Dativ
ben auf die Hoffnung bis zum letzten
Moment nicht verzichtet.
warten (var vmit, varakozik vmire) - bestehen (all vmib61) - Die Wohnung
Viele Fahrgste mussten auf ihren Zug besteht aus drei Zimmern.
warten.
sich einigen (megegyezik vmiben) - sich zusammensetzen (sszeall
Die Partner haben sich auf den Liefer- vmib61) - Die Gruppe setzt sich
termin geeinigt. aus zwei Mdchen und drei Jungen
zusammen.
sich freuen (el6re rl vminek) - Die bei + Dativ
Kinder freuen sich schon im Mai auf
die Sommerferien.
sich beziehen (vonatkozik vmire) - arbeiten (dolgozik vmilyen cegnel) -
Seine Bemerkung bezieht sich auf ihre Mein Onkel arbeitet bei Siemens.
Versptung.
sich konzentrieren (koncentral vmire) bleiben (marad vmiben) - Was den
- Wenn ich hungrig bin, kann ich mich Termin betrifft, bleiben wir bei 6 Uhr.
nicht auf die Aufgabe konzentrieren.
sich verlassen (megbfzik vkiben, helfen (segft vkinek vmiben) - Kannst
szamft vkire) - Auf mich kannst du du mir bei der Hausaufgabe helfen?
dich immer verlassen.
sich vorbereiten (felkeszl vmire) - Die liegen (elhelyezkedik vmi mellett) -
Schler haben sich auf die Prfung gut Dachau liegt bei Mnchen.
vorbereitet.
sich erkundigen (erdekl6dik vkinel
vmi utan) - Sie knnen sich bei dem
Schaffner nach der Ankunftszeit erkun-

- --- - -- -~.~
-.
'Jii..- - -,

',"", --- - - -- -- - - -- ----- - - - --- -- - - - -- -. -. -.


- -
digen.

-- - --- - -- - - - -- - - - - - - - ---- - - ---- - - ------- -. -.


- - --
i --
------:" , : ,r-----------------------------tt-----------------------------------------------------tt--tt--tt--
,
,..... _ .....,,
'Uel68JJ
Sn8LjUel>1U8J>lwnz 6elM Welp Lj88U
UellSSnW J!M - (lIWA ZelPJi?>1)Uel68JJ
'lqelllJelA JelUell!8l1 uaula U! Lj81Sl8Lj 8J
A!lea + ljoeu -n8l - (aq!>1AlaJaZSellelq) uaqal!JaA Lj81S
'OU!>l wap JOA SU8H l!W Lj81W elHelJl 'uel61ellSWn ULj88-S ellp U! UelLj8U[')V'JUI
Lj81 - (lelAI>1A>1IZ0>11?18l)UelHaJl Lj81S alSSnw Lj81 - (elJIWA II?ZSW) uel61ellSWn
'UaLj8SUelV'J
UelW8SU!el llW Lj81Sl6lU~Lj8saq ellS - 'uelddnJ8 Jel!A UI elSS81>lellp ell
(lelAIWA >1IZ0>11816oJ)Ua6!U~Lj8Selq Lj81S -!lell JelJLjell JelO - (lZSO aJ>1elZSi?J)ua!lell
'uelLja6wn >1IULj8ell UellSelnelU JelP 'Uel6elllSa6ula 6nz Uelp U! pUlS als~6
llw UU8>1aiS - (lelAIWA >1!U?q) uelLjel6wn -JLj8.:Jel!O - (elqlWA II?Zsaq) uel6lellSU!el
'lelULj8elJel6lLj81U Lj81elq8Lj n8lS
Welp llV'J - (laAIWA IOW?ZS) UelULj8aJ A!lesn>t>tV+ u!
(,6UIUI8Jl Welp llw JIM UelU 'elI60Io~Lj8J\;f J[')J Lj81W elJa!SSaJalu! Lj81 -
-ul6elq UU8M - (lIWA PZel>1la)ueluUI6elq (lU?JI IWA >1IP91>1elPJi?)UelJellSSaJalUI Lj81S
'6unmdSJel!\ aU!els
'UelJQLjJn8 UelLj8n8tJ Welp llW J[')J Lj81Sal61PlnLj8Sluel J3 - (lJi?IWA
UellllOS ellS - (lIWA A68Lj8qqe) uaJQLjJn8 Ji?>1lOleu?S80q) ua61PlnLj8Sluel Lj81S
'UelPellLj8slUel wnJluaz WI 6unuLjoM elU
'uel6ueJel6ue uel6uIS Welp llW elSlell -lell>1elUlel J[')J Lj81!'iJel1!Lj8Ssun uaqeLj J!M
uelqeLj elll\;f - (lIWA PZel>1lel)uel6ueJue - (nelllelW IWA lUQP) uelp!aLj8slua Lj81S
'uaLj
-asuJel.:J WI ell>jnpOJd elJLj!J[')J UelqJelM
A!lea + l!W UelWJI.:Jel!O - (l!WA ZOW?I>1aJ) UelqJelM
lelmdSJelA elPUnlS '6unw
UellSJel JelP UI alnelLj Lj81SleLj sewoLjl -wllS aln6 ellp J[')J al6Jos Jelqa6ls88
- (ueUUOLjA >1ISi?>1la)uamdSJaA Lj81S JelO - (19JIWA >1IP0>1S0puo6) uel6JOS
'6unllellSSn\;f JelP lJO WI Lj81S 'lel60ALj8ad uaUlel J[')J ULjI Uelll8Lj
UelJJ!el!S - (UelqIWA PelAi?l) UelJJILj81S ellnal ellO - (>1aUlwA/>1aUI>1AlJel) uall8Lj
(,Uelwwo>1el6ue Ua!M U! JLjI plelS uU8M 'aWH alp J[,)JUeluLjI el>1U8P
- (eAOLjA >1lza>1Ji?6aw) uaww0>1ue Lj81 - (>1elUI>1A
llWA uQzsQ>16elw) ua>1uep
um + Akkusativ riechen (vmilyen szaga van) - Hier
riecht es nach Essig.
bitten (ker vkit61 vmit) - Der Kontrol- schmecken (vmilyen fze van) - Der
leur bat uns um die Fahrkarten. Kuchen schmeckt nach Mandeln.
es geht (sz6 van vmir61) - Im Roman stinken (vmi buzlik) - Es stinkt an der
geht es um eine arme Familie. Tankstelle nach Benzin.
es handelt sich (sz6 van vmir61) - Im streben (trekszik vmire) - Unsere Mit-
Film handelt es sich um eine Zeitreise. arbeiter streben nach Anerkennung.
sich bemhen (faradozik vmiert) - Die suchen (keres vmit) - Wir haben lange
Eltern bemhen sich um das Wohl der nach Unterkunft gesucht.
Familie.
sich bewerben (megpalyazik vmit) sich erkundigen (tudakoz6dik vmi fe161)
- Viele haben sich um diese Stelle - Ich mchte mich nach den Weiterbil-
beworben. dungsmglichkeiten erkundigen.
sich kmmern (tr6dik vmivel/vkivel) - von + Dativ
Sie kmmert sich um ihre Gesundheit.
sich sorgen (agg6dik vmiert/vkiert) - abhngen (fgg vmit61) - Der Erfolg
Ich sorge mich um die Kinder, sie sind des Ausflugs hngt vor allem vom
immer noch nicht angekommen. Wetter ab.
ber + Akkusativ berichten (beszamol, tud6sft vmir61)
- Die Meteorologen berichten von
heftigen Regenschauern.
berichten (beszamol vmir61) - Das erzhlen (mesei vmir61) - Oma erzhlt
Radio berichtete ber den Stau. uns von ihrer Kindheit.
denken (gondol vmir61 vmit) - Was handeln (sz61vmir61) - Die Geschichte
denkst du ber seine Tat? handelt von einem kleinen Fuchs.
diskutieren (vitatkozik vmir61) - Die reden (beszel vmir61) - Rede bitte
Mnner haben lange ber das Fuball- nicht davon.
spiel diskutiert.
entscheiden (dnt vmir61) - Wir ms- sprechen (beszel vmir61) - Sprich fter
sen noch ber eine wichtige Frage von deinen Gefhlen.
entscheiden.
erzhlen (mesei vmir61) - Hermann trumen (almodik vmir61) - Trumst
erzhlt ber seinen Urlaub in Spanien. du nicht von einem schnellen Auto?

.---->.------
,~.--,

-.--------------.--.--.-- --- ----- ----- ------------.--.--


------~~1I!1I;-----------------------------4t-----------------------------------------------------41--41--41--
, ,
...
,--_
'lJClpJ0:J.Cl5:J.n8 'lnClJ:J.Cl6>jUClLj8SCl8 S8p JClq[1 JLjClS
ZU81 wnz n8J.::l Cl'i]OJ5 Clip l8Lj UU8V\J Lj81S l8Lj PUI>jS58lSlJnqCl8 S80 - (>j8U
ClUIClI>jJClO - (ClJIW/\ J9>jICl:J.)UJClpJOHn8 -50IOP 9/\915ClW IW/\ I[1Jq) UClnClJ:J.
Lj81S
'l5!UIClCl5 5UnLj8
-ClJdSCl8 CllSLj8~U Clip JClq[1 sun UClq8Lj
A!lea + nz J!M - (19J!W/\ >jIZClA5Cl5ClW) UCl51uIClLj8!S
'UClILj8J:j.SUClUUOS 'UClllClZCllJ13M
UClp JO/\ uCl5n\f Clip lZl[1Lj8S ClllUqUClU Cl5u81 JClq[1 Lj8!S uCl581>jClq uClpun)j cl!O
-UOS ClIO - (19l!w/\ l!>j/\ P9/\) UClZl[1Lj8S - (ClJIW/\ >jIP0>jZS8U8d) uCl681>jClq Lj8!S
'UClLj88JO Wclp 'ClpJnM uClpun:J.Cl5 JCl:J,~l JClp SS8p
JO/\ UISSClZUUd Clip CllClHClJJClHltj ClJCl:J.d8l 'JClq[1J8p Lj81S Cl:J,JCl'i]n~JClLj8ClJdsIClZIIOd
JClO - (19llw/\ ll>j/\ lUClW5ClW) UClHClJ JClO - (19JIW/\ >j!ZO>jl81IAU) UJCl'i]n~ Lj81S
':J,8WIClH JClJLjI UI 5ClU>jJCl5J[18 ':J.n8 5un:J,
Wclp JO/\ UClN8[11:J./UClLjClII:J.
UCl:J,U8J51V\J
ClIO -~dSJClA Clip JClq[1lLj8IU Lj80P Lj81p 5Cltj -
- (19IClIW/\ 1[1>jClUClW)UCllLj8[1I:J.1UClLjCl!I:J.(UIW/\ W58W 1:J,!sCl5ClPIICl:J.)
uCl5ClJ:J.n8Lj8!S
d:J.8Lj8S
-uu8ws5ullqCl!l JClU!ClPCl581JClpClIN Clip
ds5U\f uClsn~V\J Uclp JClq[1 Lj80U JClWWI Lj81p np :J,sJCl5J\f -
JO/\ np :J,S8H - (19:J,lw/\ 19:J.)UClq8Lj :J,s5u\f (H8IW IW/\ >jIP9ICl5J9W) UJCl5J~ ~81S
'aClSUClH81d W8 sn8LjpuCl
-UClLj80M UIClJClq[1 uCl5[1:J.JCl/\UClIIIW8.::l
A!lea + JOA ClIClIA - (ICl/\IW/\ >jIZCl>jIClpUClJ)uCl5[1:J.Ja/\
'UClPUnClJ.::lUClU!clS uo/\ Lj8!S 'UClLj8aJds
JCl CllClPClILj8Sq8JCl/\ :J,JLj8:J.q\fJClUIClSJOA - uun>jnz ClW8SUIClWCl5 ClJClSUnJaq[1
(19:J,1>j/\
>j!ZClS8ClqICl) UClPClILj8Sq8JCl/\ Lj81S UCl:J,lloSJIM - (19Jlw/\ 19Z5Clq) UClLj8ClJds
'ClS!Cltj JClp llClLj 'ClSU>j
-JClLj8IS JClp uo/\ sun uCl:J,5nClZJClq[1JIM - -S:j.:J.8Lj8S:J,JIMClip Jaq[1 Jnu JClWW! UClpClJ
(l9J!W/\ >jIP9Z9A55ClW) uCl5nClZJClq[1 Lj81S JCl>jI:J,!IOdClIO - (19Jlw/\ 19Z5Clq) UapClJ
':J,UUClJ:J,Cl5
U IP 'UCl>jUClPLj88U
-UnClJ.::lJClUlaS uo/\ UClJLj8r 9 Lj88U Lj8!S Lj80U Lj81 ssnw 581Lj8SJOA uClsalp Jaqn
l8Lj PI/\80 - (19:J,1>j/\
>j1l?/\ICl) UClUUClJ:J,
Lj81S - (19J!W/\ >jlp0>jlopuo5ICl) UCl>jUClPLj88
':J,sqO uo/\ Lj8I1Lj8~s:J,dn8Lj Lj81W ClJLj~UJCl 'UClLj:J81JClWWI Lj81 UU8>j alpqwo)j
Lj81 - (lCl/\IW/\ >jIZO>jI?ld?:J,) UClJLj~UJClLj8!S Cl:J,n5aUla JClqn - (U!W/\ :J,Cl/\clU)uaLj:J81
':J,IOLjJCl
JLj8r 'UClZJClWLj:Js
-lnLj8S wo/\ JClpUI)j Clip Lj81S UClq8Lj JClW -:J.do)j Cl51UClLjJaq[1 Cl:J,681>ja>ju8J)j
-waS WI - (l!W/\ uaLj!d!>j) ualOLjJCl Lj81S JClO - (ClJIW/\ >jIP0>jZS8U8d) uCl581>j
sich informieren (tajekoz6dik vmirol) - einladen (meghfv vmire) - Franziska
Im Internet knnen wir uns leicht ber hat viele Freunde zur Party eingeladen.
die Abfahrtzeiten der Zge informieren.
sich unterhalten (beszeiget vmirol) - gehren (tartozik vmihez) - Zum Haus
Die Freundinnen knnen sich ber al- gehrt auch eine Garage.
lerlei Themen stundenlang unterhalten.
sich wundern (csodalkozik vmin) - Ich kommen (sor kerl vmire) - Es kam in
wundere mich nicht ber seine Antwort. diesem Jahr zu groen nderungen.
zhlen (szamft vminek) - Schweinstei-
ger zhlt zu den besten Spielern der
Bundesliga.

8. Passiv (Szenved6 igeragozas)


A nemet nyelv akkor hasznalja ezt a format, ha nem tudjuk vagy nem annyira fon-
tos a cselekvo szemelye a mondatban; helyette maga a cselekves all a kzeppont-
ban.
Ilyenkor a magyarban targyesetben hasznalt foneva nemetben az alany szerepet
tlti be, tehat alanyesetbe kerl. PI.A levelet megfrjak. = Der Brief wird geschrieben.
Ez azt is jelenti, hogy altalaban csak targyas iget lehet Passiv alakban hasznalni.

Nem hasznalhat6 Passiv/szenved alak a kvetkez esetekben:


igek, melyek ist-tel kepzik a mult idejket (Ich komme gleich.)
targyatlan igek (Ich schlafe.)
sich-es igek (Er beeilt sich.)
ha a targyesetben al16sz6 nem a mondat targya (Er a den ganzen Tag.)

8.1. Handlungspassiv (Vorgangspassiv)


A cselekves folyamatat helyezi eloterbe. Kepzese: a ragozott ige a werden segedi-
ge, es a foige Partizip Perfekt alakban all. A klnbzo igeidokben tehat a werden
iget ragozzuk (werden - wurde - i. fjeworden). Vigyazat! Az sszetett mult ideju
alakokban nincs ge-.

".---"
.--------~~~--------4t-------------------------4t--4t--4t-----------------------------------------4t--4t---
- -- - -- -'\"
" ..~,,'~-- -- - - --- ---- -- - -- --- --- -- - -
. -.- -- - - - - -- - - - - --- - - -- - - - - -- - -- -- - -- - - - - ---- - -- - -- - - -- -.--.- -.--
(>j?fJJ l<=1dd?59lJW?ZS l<=1>j<=1
1<=1/\<=1
1 v) 'U<=1q<=1lJl.ps
-<=15J<=1lndwo:) wap ~!w U<=1pJ<=1M<=1f<=1ug<=110 <=1ZQ>jZS<=1s?/\>j<=1I<=1SJe - a + ~!w
(>jIPI[!>j leJJ?lnf lelsod l<=1>j<=1
1<=1/\<=1
1V) 'l>jJILpS
-<=15U<=1lOqlsod uau!a 4::>mp U<=1pJ<=1M<=1f<=1ug<=1!0
(lo>jeIQe ze <=1lJQl<=1Ql?zS V)U<=15eIL.jJS <=1f9lJ+<=1/\ZQ>j'ef9zo>jO '<=1!9Z?PI91<=1
-<=15nz PUIM uap 4::>mp <=1pJnM J<=1lSU<=1.::J seo AU?W<=1S<=1ze - V + 4::>mp
(le>j06?JI/\ e ef!osJoI6<=1w zS?lJ<=1>j V) 'U<=1S
-s06<=16 J<=1UlJ~8 wap UOA U<=1pJ<=1MU<=1wnlg <=110
:ueqwpuow e >jIU<=1I<=1f6<=1wsl6?w 9/\>j<=1I<=1SJe JO>jIWV
(ueq~epuow gpaAuazs e 9A>talaso V) z~eSI\!SSed w! ~ua6v Jaa "E"S
'u!as l<=1UHQ<=16pJ!M J[!l <=110 (QP! Ql\gD I m~n.:l
'uasaMa6l<=1UHQ<=16
JeM J[!l <=110 I~w6~u) PlalJadwenbsnld
'uasaMao l<=1uffQ<=16 ~S!J[!l <=110 (ualaf nazafalaq) ~>talJad
'l<=1UHQ<=16 JeM J[!l <=110 (~I~W Ql9zsaqla) wm!JaH~Jd
(ue/\ e/\llAu 9lfe ZV) 'l<=1UHQ<=16~S!J[!l <=110 (gp! ualaD Suas~Jd
'>jnzz06eJ l?61 u!as e
l?lj<=1l U<=1q>j9PI<=1619zQquQI[!>j V'II? ueq>jele l>j<=1fJ<=1ddlZllJed <=1619f e s? '<=16Ip?5<=1s Ulas
e <=161noz06eJ e :<=1s?zd?>lezzoAII}s5uelj l?AU?WP<=1J<=1 s?/\>j<=1I<=1SJ e 'lOlOdell? A63
I\!ssedspue~snz "l"S
'UapJaM l<=1UHQ<=16 pJ!M J[!l <=110 (QP! QAgD I m~n.:l
'UapJOM l<=1uffQ<=15 JeM J[!l <=110 I~w69J) ~>talJadwenbsnld
'UapJOM l<=1UHQ<=16~S!J[!l <=110 (ualaf nazafalaq) PlalJad
'l<=1UHQ<=16 apmM J[!l <=110 I~W Ql9zsaqla) wn~!Ja~~Jd
(l9lfe ze >j?flIAU1>l) 'l<=1UHQ<=16 pJ!M J[!l <=110 (QP! ualaD suaS~Jd
8.4. es im Passivsatz (Az es a szenved mondatban)
Ha egy targyas ige targya a nemet szenved6 mondatban nem szerepel, azaz a
mondatnak nem lesz alanya, helyere lep az es. A werden segedige ilyenkor E/3.
alakban all.

A trgy szerepel a mondatban Volkslieder werden heute nur in der Mu-


sikstunde gesungen. (Manapsag csak az
enek6ran enekelnek nepdalokat.)

A trgy nem szerepel a mon- Es wird heute nur in der Musikstunde gesun-
datban gen. (Manapsag csak az enek6ran enekelnek.)

Vigyzat! Ha a mondatot mas mondatresszel kezdjk, akkor az es eltunik a mondat-


b61.PI. Heute wird nur in der Musikstunde gesungen. (Manapsag csak az enek6ran
enekelnek.); In der Musikstunde wird gesungen. (Enek6ran enekelnek.)

8.5. Modalverben im Passivsatz (M6dbeli segedigek a szenved mondatban)


Ha a szenved6 mondatba m6dbeli segedige kerl, azt ragozzuk, a szenved6 szer-
kezet pedig a mondat vegere kerl.

Prsens Gelen id) Der Brief muss geschrieben werden.

Prteritum (elbeszel mult) Der Brief musste geschrieben werden.

Perfekt (befejezett jelen) Der Brief hat geschrieben werden mssen.

Plusquamperfekt (regmult) Der Brief hatte geschrieben werden


mssen.

Futur I Gv id) Der Brief wird geschrieben werden


mssen.

- - - -- - - -\.~
~f1'--'
-- - -- -- -.--- - - - - - --- - -- - -- - - -- - - - -.--.- -.- - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -. -.
- ---
---'
- - --- - - -- - - - - ----- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- -- -- - - - - - - -
. -.
~~~.~ --- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - -. -. -. - --
'(NI.IUljUI eldnp) 'U2UQL\uaww0>1ue Uuelf\JUaJL\lleL\ neJ:l a!o :30 'uaoueoao
uajne>1ula lSI a!s 'Id 'ueA 05lsquQm>1uaq5ls5lzd5l>1gpl W)W nalazssQ zV i~eZ~AO!J\
Cle>1eJ~ze lupa>1lawa aq>1aoaze >1nrl~l) 'uaolals lawwlH uap UIaSlaJd alp uaL\as JIM
CluuQroaw l5lrJ5lje erlleL\ liuozsse ZV) 'uaww0>1ue uuelf\J uaJL\llJQL\ neJ:l alO
Clupnle wazS>1ajal) 'uajelL\Js L\JIW aoal L\JI
Clla>1aJalioe IPIO>1IUpnIV)'uajelL\Js Japul)j aUlas l>1JIL\JSJ3
Clioaw IUIOJ~S~Aa8)uajne>1ula lL\ao aiS 'Id
'II~ ueq>1eleA!l!U~UI u5llulzS aOI >1IS~W9P9losJde>1 zaL\>15loluCJJ()ds 'uCJ/l../()j 'uCJl../CJs
'uCJJQl../ e lUlweleA 'uCJ6CJ/l../J/s 'uCJ6CJ/ 'UCJ>!JIl../JS 'uCJJl../ej 'uCJwwo>! 'uCJl../CJ6e zOL\~lel~uzseL\
Ilaqlepuow UCJpJCJM gzarajl>1l9pl gAQr e 'uCJsse/ e '>15lolp5loas!laqp9w e ue91uoseH
(m)II~U nz A~UaO! !A~Ug:l) nz aU40 A!~!UIJUI. LO L
'(aw!:?>1'aq!:?6 'Id) d8>1lO+n8lwn 9+9zs 8 '?J U8i\ 61s9+aljal uaq
-IAuuawv(a6uI6 'Id) InJ?f SI a- A6a 61w z9lj9+9zS Dfapl +IClW8 uaq1+asa >1161s9J::J'18i\?f>l818
wn+ua+!:?Jd PQw 9+ualafl>l 8 >llzaA6a6aw >1818Dfapl ualaf sala+1+laj 8 uaq1+asa >1161a6UaA~}"
CW~ZZOL\eUIOAnqrla deuoal eal)
'uawwo>tao JIW nz UJalSaOaJ~M eal
CeulOA lJj lalaAal Ined)
'uaqap4::>sao jaIJ8 uaula an~4 Ined
C>1ugpl
eUIOAnal eL\ 'WF;)Slioa eUIOA>1UOnal) (gp! lI'JLAJ)
'uan~4 ~qe4aOl!az JIM uuaM '~4::>ew l>1ajJad dlZllJed + ~>talJadwenbsnld
-ao oueoJalzeds uaula uan~4 JIM CJJfM/CJJWl../ A!~>tunfuo}l
CW~ZZOL\auuqrla deUIOL\eal)
'JIW nz uaoJOW aw~>t eal
CeuJj lalaAal Ined)
'jaIJ8 uaula aqa!J4::>s Ined
C>1ugplauual eL\ 'Wl5lS lioa >1U5lUUal)
'uan~4 llaz J!M
uuaM 'oueoJalzeds uaula ua~4::>ew JIM
Cpa>1au>15lUaljOaS (gp! ualar) wn~!J
UaSaAjZS) 'ualla4 UJao Jlp apJ!1M L\JI AlllUljUI + CJpJ()M -al~Jd A!l>tunfuO}l
10.2. Infinitiv mit zu (Fnevi igenev zu-val)
A nemet nyelvben altalanosan elterjedt a zu + Infinitiv hasznalata. Nincs pontos
megfelel6je a magyarban. Segftsegevel a legtbb dass-os mondat kifejezhet6 -
sokkal egyszerubben. Nincs alany, nem keil egyeztetni. Alanyra azert nincs szk-
seg, mert altalanossagban mindenkire vonatkozik a kzles - pI. Es ist verboten,
in dieser Strae zu parken. (Ebben az utcaban tilos parkolni.), - vagy a mondat-
kezdesb61 egyertelmuen kiderl az alany szemelye, tehat flsleges meg egyszer
kitenni.
PI. Ich habe leider keine Zeit, jeden Tag zu kochen. (Sajnos nincs id6m minden nap
f6zni.)
Jonas bat mich, ihm zu helfen. (Jonas megkert, hogy segftsek neki.)
Anna isst am Abend nichts, um schlank zu bleiben. (Anna este semmit nem eszik,
hogy karcsu maradjon.) - adamit + KATI helyett
Der Junge ist weggerannt, ohne jemandem ein Wort zu sagen. (A flu elrohant anel-
kl, hogy barkinek is egy szat szalt volna.) - az ohne dass + KATI helyett
Du siehst den ganzen Tag fern, anstatt ein gutes Buch zu lesen. (Egesz nap tevezel
ahelyett, hogy elolvasnal egy ja knyvet.) - az anstatt dass + KATI helyett

Nehany pelda
Es ist leicht/schwer/schn/mg- ...fr ein Tier zu sorgen.
Iich /verboten/i nteressa nt ...

Es freut mich/es gefllt mir/es ... in einer fremden Stadt zu bummeln.


gelingt mir/es macht mir Spa/es
tut mir leid ...

Ich hoffe / freue mich / glaube/ ...das Buch zu lesen.


hre auf / bitte jemanden / versu-
che / probiere / habe vor / plane

Ich habe Angst / Lust / Zeit / die ...allein ins Ausland zu fahren.
Absicht usw., ...

.
~.---'.
- -- - -- - _'~
, ... -_
"' ...
~- -- - -- --.- - -- - -- - - - -- - - -- - - - - - - - - -.--.- -.- -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - -- - - --- -. -.
- - -_.
n n - - - -- n_ - n _._ - - - - - n - - - - - - - - - - - - - __ - - - __ n - - - - n -- - - -. --. - -.-
,, ,,
... ..

--_-~_f.~
----
-----
- -_
11~/WS:JoqaJs?za>jlapuaJ ualja+s/ualla+s 6un6mJa/\ Jnz
J? zalj?6?/\ uawwo>j apu::J nz
WS:Joq eJ~+I/\ ualla+s uOlssn>jslO Jnz
ZaAlalj aqwazr) uaz+as qa!J+ag UI
el9J ue/\ es~wopn+
I zaJazs +s~wopn+ I zOlj eJ~s~wopn+ uass!M/uawwo>jaq/uaqa6 plalj:Jsag
+ennr aJs?zaraJI>j ua6uuq >j:JnJpsnv wnz
qezs!>j ++epelaJ ualla+s aqe6Jnv
zsa/\ aqAu?61 uawljau lj:JnJdsuv UI
.........................................
zsa/\ F1S:Jl)q uawljau pallj:Jsqv
'laJ d?1 uaqdaJazsp?6as >jes:J'+lnsoAI~WOljla as?+ualar
l+apaJa a61ze '+s?+ualar e ezzopJolj /\?u9J e A60lj 'ar9zwallar sqzq>j >jau>jaAlawe 'Ie>j
->jo+elos:Jde>j9zs la61+lns9puell~ 9zqquqlr)>j uaq/\laAu +aw?u e >junzo>jI~le+UeJ>jeA8
(>jolelosode>j9zs !aBI) aBruaBqJaJ\SUO!l>jun;:j . II
(/\Issed 'q/\) +aza>jJazs9pa/\uazs
ua966m 19+91:J 9+eljl~uzselj naAlalj uduu9>f/UdSS(JW e
-~n+lzs - elue+!/\er+aljal 6aw Illa>j 6aw (+IW/\ luua+
+9+neZV) 'uaJauedaJ nz lS! o+nv seo +aljal/lla>j 6aw) "!l!UljUI + nz - u!as
9+eljl~uzselj naAlalj UdSS(JW e
e>junuloJ~s~/\ Ila>jaq 6?w eV\J) (+IW/\ alu
'uaJne>jnzUia lj:Jou Cl:j.naljuaqe4 JIM -ua+ >jaul>j/\Ila>j)"!l!UIjUI + nz - uaqe4
e>junu+IAul>jIla>j+9+reze >jesJ) (Ie/\~>j
'uau:lW nz Jr)l alp mu ua40neJq JIM -s:J9zs DWla+J?9+!Jozs6aw Jnu e A6e/\
epquuqr Ila>jwau deulOH) 'uaw le/\9zs9pe6e+ - elul~uls:J +IW/\ >jaul>j/\
-wo>j nz l40!U ua6Jow lS40neJq no sa6?s>jr)zs) "!l!UljUI + nz - ua40neJQ
eZSUD+ (>jaulw/\
>jeu+pew~) 'ulas nz apr)w lSu!a4os no >jIZSWj'>jIUD+)"!l!UljUI + nz - uau!a4os
!a09sQla4al !lell?uzse4 Q9Aoa"!l!UljUI + nz 't;/
Entscheidung treffen dntest hoz

eine Frage stellen kerdest feltesz


........................

in Frage kommen sz6ba jn, kerl


"" ..... " ... " ...............

Gesellschaft leisten tarsasagot nyujt

ein Gesprch fhren beszelgetest folytat

Hilfe leisten segitseget nyujt

zur Kenntnis nehmen tudomasul vesz

einen Kompromiss schlieen kompromisszumot kt

in Kraft treten hatalyba lep

ins Leben rufen eletre hiv

der Meinung sein vmilyen velemenyen van

sich Mhe geben faradozik vmin

in Ordnung bringen helyrehoz

Platz nehmen helyet foglai

sich Sorgen machen agg6dik

Stellung nehmen allast foglai

Urteil fllen iteletet hoz

in Vergessenheit geraten feledesbe merl

Vorbereitungen treffen el6keszleteket tesz

Wahl treffen valaszt

eine Wirkung ausben hatast gyakorol

'fI----
.------->. I '}--------.-- -----------------------.- -.- -.- ----------------------------------------.--. ----
,
" ... _ ...... ,
------ ~'\"--
'ID--'~,)- - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- -- -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-. -. -. -
(J[")lSneH alp = JfU alp + sn eH
sep 'Id) souoze laA?WaU 6elQln ze 61pulw awau >jeAezs Halazssq zv :s9zAfiaffiaLAJ
SOUI)l alp OUI)l sep apU~M alp PU8M alp aJdQ)l alp Jdo)l Jap
uau
uaasnV'j a!p wnasnV'j S8p -ulpunaJ:J alp ulpunaJ:J alp al1:JS!l alp l1:JSll Jap
Jal1:J08 alp 11:Jn8S8p ua6unql] alp 6unql] alp la6alds alp la6alds Jap
Japl!8 alp Pl18 S8p uass81)l a!p ass81)l alp JaIOl1:JSalp JalOl1:JSJap
(w~zs saqqgl) (w~zssaA63) (w~zs saqqgl) (w~zssaA63) (w~zs saqqgl) (w~zssaA63)
leJnld Jeln6u!s leJnld Jeln6u!s leJnld Jeln6u!s
(wausa6alwas) wnJlnaN
JaUiaw saUiaw JaUiaw saUiaw
"'aweN
apunaJ:J Jau/a>t sapul)l saUla(>t) aZl8)l JaUla(>t) sapunH sau/a(>t)
JaO
Jap sap Jap sap J\!l!Ua8
uaUiaw waUiaw JaUiaw waUiaw
uapunaJ:J uaUla>t PUI)l waUla(>t) aZl8)l JaUla(>t) punH waUla(>t)
"'aJlal1l1:J1
uap wap Jap wap J\!lea
aUiaw Ulaw aUiaw uaUiaw
apunaJ:J aUla>t PUI)l Ula(>t) aZl8)l au/a(>t) punH uaUla(>t)
"'al1:Jns 11:J1
alp sep alp uap J\!lesmpl'V
aUiaw Ulaw aUiaw Ulaw
pUlS S80
apunaJ:J aUla>t PUI)l Ula(>t) aZl8)l aUla(>t) punH Ula(>t)
/lSI S80
alp sep alp Jap J\!leu!WON
(w~zs saqqgl) (wausafialwas) (wau9N) (wauwJH)
lemld WnJlnaN wnu!u!wa:/ wnu!ln>jseLAJ
(>l3J\3NQ:I) 3J\I1NV1SSnS "11
2. N-Deklination (Gyenge f6nevek)
A f6nevek egy csoportjat alkotjak a gyenge ragozasu f6nevek. Jellemz6jk, hogy
a sz6tari alakjuk (az egyes szam alanyeset) kivetelevel minden esetben, valamint
tbbes szamban is -n vagy -en vegz6dest kapnak.

Singular (Egyes szam) Plural (Tbbes szam)


Nominativ (Alanyeset) Dieser Junge / Mensch Diese Jungen / Men-
ist sehr klug. schen sind sehr klug.
Akkusativ (Targyeset) Ich kenne diesen Jun- Ich kenne diese Jungen /
gen / Menschen. Menschen.
Dativ (Reszes eset) Ich gebe diesem Ich gebe diesen Jungen
Jungen / Menschen / Menschen Wasser
Wasser.
Genitiv (Birtokos eset) Der Name dieses Der Name dieser Jungen
Jungen / Menschen ist / Menschen ist Lukas.
Lukas.

A leggyakoribb hfmnemu gyenge fnevek:


Adressat, Affe, Archologe, Assistent, Astronaut, Automat, Br, Biologe, Chirurg,
Diplomat, Dirigent, Drache, Elefant, Experte, Fotograf, Frst, Graf, Gymnasiast,
Hase, Held, Interessent, Jurist, Kamerad, Kandidat, Kollege, Komponist,
Konsument, Kunde, Lwe, Matrose, Musikant, Nachbar, Neffe, kologe, konome,
Optimist, Pate, Pilot, Planet, Praktikant, Prsident, Prinz, Psychologe, Riese, Soldat,
Spezialist, Student, Tourist, Ungar.

A gyenge f6nevek egy csoportja a sz6tari alakon kfvl mindig n-re vegz6dik, kiveve
az egyes szam birtokos esetet, amikor -ns vegz6dest kapnak.

A leggyakoribb peldak:
der Buchstabe, der Friede, der Funke, der Gedanke, der Glaube, das Herz, der Name,
der Wille.

3. Substantivierte Adjektive (F6nevve valt melleknevek)


A magyarhoz hasonl6an a nemet nyelvben is vannak melleknevb61 kepzett f6ne-
vek (pI. beteg - beteg ember = krank - der Kranke). Ezeket a f6neveket a mellek-

-- - - - --\.~
nevekhez hasonl6an ragozzuk.

'.---' -.
-- - -- - - -- - - - - --- -- - - - - - - - -- - - - --.- -.- .--
- - - - --- - - - - --- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -. -.
- ----
m - - -.- -- - -- -- m - - --- -- - - - - - -- - - -- - -- --- - -- - --- - - - - -- - -- - -.- - .-- .--
,
____
-~f.:..--- -- - -- _- _
,.. _-_ ...
(U8qJl;l9ZS 8 (!8/\8ZS
>j8/\8ZS saA5a) eid) JalJQM alp Q55mazssQ Z8 >jaul>j/\) eid) alJoM alp
(>jop8d) eid) a>ju~g alp (>jO>jU8q) eid) ua>ju8g alp
(wapJ~) lSualpJa/\ S (laSaJa>j) lSualpJa/\ J
(9Z~/\l;>j) ~J8J S (~/\l;>j) aaH8)j J
(s~laZlj) ll8lja8 S (WOI8lJ8l) ll8lja8 J
(5~s>jQJQ) aqJ3 S (sQ>jQJQ)aqJ3 J
(5alQ>j) pung S (5~sla/\Qzs) pung J
(5818ZS) pU8g S (lalQ>j) pU8g J
(P9W) aSlaM a (S8IQQ) aSlaM J
(Ja5ual) aas a (9l) aas J
(8Jl~l) Jallal a (Qlaza/\) Jallal J
(JJlj) apun)j a (I~JA5r)) apun)j J
'apuaZllSJO/\ 'alPU8MJa/\ 'apuaslatj 'a>ju8J)j 'apwaJ.::J 'a51111MlaJ.::J
'auaslj88MJ3
'alj8slnao 'aluu8>jag 'alw8ag 'alllalsa5uv 'alaupJoa5qv :>tIi?PI9dqq!Jo>teI\55al 'V
tMsn aUQlj8S S8p 'anaN S8p 'alU8SSaJalul S8p
'aln8 S8p) >j8lll;/\ ~1\I\~uQJ Dwausa5alwas >jaza 'J8>j8ll8WI850J >jnflJodoS8 >jlsl;V\j
'(Qu 5alaq = a>ju8J)j alp ~ljJ~J5alaq = a>ju8J)j Jap) 'Ia/\Qla
-/\~u la >jnfWI Ul;fd818 >jr)wau 1815910lq 8 la>jaza 'IQlaf la>jaAI~wazs >jnflJodoS8 >jIA53
111.ADJEKTIV (MELLEKNEV)

A nemet melleknevek haromfele mondatreszi szerepben allhatnak, Lehetnek a


mond at allftmanya (Das Haus ist gro,), hataroz6ja (Petra luft schnell.) - ekkor
nem ragozzuk 6ket. Ha viszont egy f6nev el6tt jelz6i szerepbe kerlnek, egyeztet-
nnk keil 6ket a f6nevvel, azaz ragozzuk 6ket.
A melleknev vegz6dese fgg a f6nev nevel6jet61, es att61, hogy milyen esetben all,

1. Deklinationstypen (Ragozasi tfpusok)


1.1. Schwache Deklination (Gyenge ragozas)
Harom alaku nevel6k utan:
der - die - das; welcher? - welche? - welches?; dieser - diese - dieses; jener
- jene - jenes; solcher - solche - solches; derselbe - dieselbe - dasselbe; der-
jenige - diejenige - dasjenige; dergleiche - diegleiche - dasgleiche; mancher -
manche - manches; jeder - jede - jedes; aller - alle - alles

Megjegyzes: Az alle f61eg tbbes szamban fordul e16,ajeder helyett. PI.jedes Kind
= minden (egyes) gyerek, DE: alle Kinder = az sszes gyerek,

1.2. Starke Deklination (Ers ragozas)


Nincs nevel6 - ekkor a melleknev atveszi a hianyz6 nevel6 esetjelz6 szerepet
Nem szamft nevel6nek a viele, wenige, einige, mehrere, einzelne, ezert a mgttk
al16mellekneveket er6sen ragozzuk,

1.3. Gemischte Deklination (Vegyes ragozas)


Ketalaku nevel6k: a hatarozatlan nevel6 (ein - eine), a kein - keine tagad6 nevmas
es a birtokos nevmasok (mein (e), dein (e), sein (e), ihr(e), unser(e), euer/eure, ihr(e),
Ihr(e)) utan hasznaljuk,

-------->li' \~--------.-------------------------.--.--.- ----------------------------- ----------.--.---,


'~'-_'

..... _ .. "
I
---
-- - --- -~:\,--
~,)--- ----- -- - - ----- - -- -- - -- - - --. -- - - - - --- - - - - ---- - -- - -- - ---- - - ---- - -- - ----- - -- -- - -- - -
. -. --. -.-
'(Jal
-I~>j - l18>j 'Id) ln81wn Z8 SOl81~UZS8lj 'sa59Slaljallolj8 'uaqlasa >j0S '(JaUQlj8S
'Id) >jumzsalll lS9Pgz59A )13-" A5a zaljA9u>j91law 8 (AllBJ8dWO)l) u8q>j0Jd9ZQ)l.
'(UQlj8S 'Id) 18>j>j818!J~+9zs 8 >j!zaA5a5aw A9u>j911aw 8 (All!SOd) u8q>j0Jd81'V" 0
(!YWJOj SYZO>JOj'V) - uawJojs6unJa6!a~s . L'Z
(est;?zo>j0J >jaAau>j9I1aw 'V) aA!l>jafp'V sap UO!leJedwo)j "Z
Japuolq ua6uel JaUlapt uaJoJ
uapuolq ua6uel uaUlapt uaJoJ (lasa
aJ88H JaUlap sau lag saUla aS8N JaUla sapunV'J saUla S0>J0lJ!S)
uapuo/q ua6ue/ uaUlap/ uaJOJ A!l!Ua8
Jap sap Jap sap
uapuoJq wa6ue/ Jau/apf waJOJ
uapuo/q ua6ue/ uaUlapf uaJOJ (lasa
UaJ88H uaUlap ulag waUla aS8N JaUla punV'J waUla sazs~l:I)
A!lea
uapuoJq ua6uel uau/apf uaJOJ
uap wap Jap wap
aUlapf
apuoJq sa6uel alp uaJOJ
uapuo/q sa6 aUlapt uaJOJ (lasaI\6JY1)
aJ88H ulag aS8N punV'J
au/ap -uel Ula alp uaUla A!lesn>J>J'V
uap a6ue/ aUlap/ uaJOJ
-uo/q alp sep alP uap
apuoJq sa6uel aUlapf JaJOJ
uapuo/q sa6 au JaJOJ
aJ88H ulag
(lasal\uel'V)
aUlap -ue/ Ula aS8N -laI>!aUla punV'J Ula
A!leu!WON
uap a6ue/ aUlaI>! aJOJ
-uo/q alp sep alp Jap
(wyzs saqq~u) (wausa6alwas) (wauQN) (wauwJH)
lemld WnJlnaN wnu!u!wa.::J wnu!ln>JseV'J
aS~lU!>Jany syzo6eJA~u>J~lIaw 'V
---------------------------------------------------------------------------------------------
x.
Fels6fokban (Superlativ) klnbseget tesznk az allftmanykent, illetve hataro-
zokent es a jelz6kent hasznalt melleknevek kztt Az allftmanykent es hataro-
zokent hasznalt melleknevek fels6foka: am + melleknev + -sten (pI. Peter ist
am schnellsten. Peter luft am schnellsten.). A jelz6kent hasznalt mellekne-
vek fels6foka: (neveI6) + melleknev + ste + (f6nev) (pi. Peter ist der schnellste
Lufer.).

A leggyakoribb peldak

Positiv (Alapfok) Komparativ (Kzepfok) Superlativ (Fels6fok)

schn schner am schnsten


klein kleiner am kleinsten
gro grer am grten
alt lter am ltesten
stark strker am strksten
Jung jnger am jngsten
dunkel dunklerl am dunkelsten
teuer teurer! am teuersten

mde mder am mdesten


nah(e) nher am nchsten
hoch hherl am hchsten
gut besserl am besten I

gern lieberl am liebstenl


viel mehrl am meisten!
wenig wenigerl, minderl am wenigsten!,
am mindesten1

2.2. Vergleich (HasonHtas)


A mellekneveket gyakran hasznaljuk sszehasonlftaskor. gyelni keil azonban a
kt6szohasznalatra. A magyartol elter6en ket kt6szo hasznalatos.
Alapfoku hasonlftas - wie. PI. Die kleine Sophie ist so hbsch wie ihre Mutter.
Kzepfoku hasonlftas - als. PI. Die Tage sind im Herbst schon krzer als im Som-
mer.

~.'--'
----- ---->.. '} -- ------. ------ -- -----------------. --. --. ----- ---------- ------ --------- -----------. --. ---
- -'
- -- - -- ~: ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------- -- ----- --------- - - - - - - - - - --
,.
.... -. -. -. -.
6Ilj~J ua6unlsl<:ll (aJlw/\
ualjolj nz lS! J::J sad9>j) 61lj~J
GSlu6naz
dlaJaq Jdwe)j aln6 sep Jaql! (nelw IW/\
wnz Jljl plas (aJlw/\ ZS9>j)llaJaq lj811>j8l!16np lSI8 6oPloq) lj811>j8rl16
A!lea + nz A!lesmpl'v + Jaqo
.... .. .M ..
Ja6u~s luue>j
wasalp lj8eu (lJ91W/\jlJ91>j/\ -aq l!a>jwesJeds (19J!w/\
l>j8l!JJa/\ ulq lj81 ue/\epo) l>j8l!JJa/\ aUlas Jl!J lSI Jalad lJaWsl) luue>jaq
6unlSlal
uallj8allj8S Jap ue (uaqlw/\
Plnlj8S pUlS JIM sa>jl9/\) Plnlj8S
lUljqMa6
(uaqlw/\ 6epze6) llj81U lla>j6lp (zalj
uallanbJasSeMllaH lj81aJ / (uaqlw/\ -ulMlj8sa8 aljoJ6 -IW/\ e/\>jozs ue/\
ue lj81aJ lSI uJe6un Au96azs) WJe alp ue pUlS JIM ~ZZOlj) lUljqMa6
A!lesn>t>t'v'+ ue
lj8Slljled
-WAS JIW lSI uual (sn>jlledwlzs) JaMlj8s 6>j
-l!lj8Sl!lf\J anau 1310 lj8sIljledwAS 0(; lSI >j8~da8 seo (z9ljau) JaMlj8s
neJ.::J 6uel W8
JaUlas naJl lSI J::J (Dlj) naJl OS lSI leaull seo (ClzSSOlj) 6uel
lj80lj Jalalf\J
asqq llj81U JIW las (sa6J9w) asqq V lSI wnel:J Jao (se6ew) lj80lj
luue>jaq llaJq Jalalf\J uau
JIW lSI uuelf\J Jao (lJawsl) lUue>jaq -la lSI le6al:J seo (saI9zs) llaJq
lj8I1ulj~
ualj8JJaH waJljl olle leuOlf\J
pUlS apunH 1310 (9IuOSelj) lj81lulj~ uau!a lSI Aqe8 seo (S9PI) lle
(lasa sazs~l::I)A!lea (lasaA6J~U) A!lesn>t>t'v'
X
x.
IV. KONJUNKTIONEN (KTSZOK)

und (es) Du gehst einkaufen und ich ru-


me auf.
aber (de) Er wollte mich besuchen, aber ich
war nicht zu Hause.
oder (vagy) Ich sehe abends fern oder ich lese
Direkte Wortfolge
ein gutes Buch.
(Egyenes sz6rend)
sondern (hanem) Die Kinder gingen nicht nach
Hause, sondern sie blieben noch
in der Schule.
denn (mivel) Helga kocht etwas Feines, denn
sie erwartet Besuch.
dann (aztan, akkor) Jrgen hat gefrhstckt, dann hat
er sich die Zhne geputzt.
trotzdem (megis, Die Mannschaft hat gewonnen,
Indirekte Wortfolge megsem, ennek el- trotzdem war der Trainer nicht
(Fordftott sz6rend) lenere) zufrieden.
deshalb/darum (ezert) David hat den Bus verpasst, des-
halb/darum musste er ein Taxi
nehmen.
dass (hogy) Ich bin der Meinung, dass er nicht
mehr kommt.
weil/da (mert) Julian ist frh ins Bett gegangen,
weil/da er sehr mde war.
ob (vajon, -e) Wissen Sie nicht, ob Herr Klein im
Nebensatzwortfolge Bro ist?
(Mellekmondati /
KATI sz6rend) wenn/falls (ha, ami- Wenn/Falls es morgen regnet,
kor, amennyiben) machen wir keinen Ausflug.
als (amikor - mult Als ich Rita gestern traf, sah sie
id6ben egyszer) ziemlich krank aus.
obwohl (habar, jolle- Ich habe alles verstanden, obwohl

-~..--
het, pedig) die Musik sehr laut war.
,~,---

-- --- - -
'~~
- - --- -- - - - - -- - -- - - - - -- - - - - - -- --.- -.--.- - - - --- -- - - - -- - -- -- --- -- --- ------ -- ----- -.- .----
-
------~~~~-----------------------------tt-----------------------------------------------------tt--tt--tt--
, ,
" -./
"'-_ ..'"
'lJ()Yd6 SlY:JIUais a++E?Y
SI8 'OSlnl alydos 'Idzsal DpuaJ9zs nOlJPJOJl8pUow~?llaw
8 8uI?ln ap '9l8YII?UZS8Y SI sie Z8 u8q?68WU() naAlay ~9ZS9W~ uuaM sie / qo sie zv".
('Msn waM l!W 'a5
dWW0>lU8 Ua!M U! 5nz Jap -U81a!M 'OM 'seM 'JaM)
uueM 'ua5es aUlq JIW aiS uauuQ)j 9ZS9pJ?>I sazssQ ze
'an~lj lJQlja5 Sllj81U ais ".(8ljlUIW)
UUoM sie / qo sie 'os lnl a!ljdos uuaM sie / qo sie
'lZl!S asneH nz np ssep nelsue (i\50lj
'ualja5 OUI)j SUI ualUUQ>I JIM 'naAlalje) ssep nelsue
'l8lj
l>lJawaq puewar sa ssep ou40 (A50lj
'uass8IJai\ JaWWIZ S8p lelj aiS 'Irl>lli?ue) ssep aUljo
'lnaJf Jaq[')Jep
!nnV\j Lj8!S l!Wep '5unupJO Jaw
-W!Z waJLjI UI uaLj8ew Japul)j alO (l9qli?8 e 'lJi?ze) l!Wep (pUoJ9ZS 11 'v'>I
/ !lepuow>J9I1aV\l)
'Ua>lUnJla5 U8sua5
o610JlJOMzlesuoqaN
-ueJO laHng W! Lj80U J!M uaq8Lj
'lelj ua5uefa5ue WII.::JJap JOAas
'aaH8)j uaula JIM ua>lueJl 'uaneLj (li\laLj!w/u~ln!w)
uassa5a5 oeUIV\j nz JIM wap40eN Pleqos/wapLj88u
'aZle)j aUla a!s l8Lj
'Nal ulal18 azun)j n8J.::Jwapl!as
'W8>1
sng Jap S!q 'UalJeM ualssnw J!M (OjW8) slq
'uass8lJai\ lLj8!U sneH sep J!M uau
-uQ>I'laUoaJ >lJ8lS os sa o6ueiOS (5jwe) a5uelos
'uaLjJn)j uaula 8WO l>l8~q 'U<:llalds (ojwe
UalJ88 WI Japul)j a!p puaJ4~M 'nele!w) pUaJLj~M
x.
Doppelkonjunktionen (Paros ktosz6k)

sowohl - als auch (is - is) Die Sekretrin arbeitet sowohl am


Computer als auch kocht sie einen
Kaffee fr den Chef.

weder - noch (sem - sem) Er hat mich weder besucht, noch hat
er mich angerufen.

entweder - oder (vagy - vagy) Entweder fahren wir heute nach Hause
oder wir bleiben noch ein paar Tage
hier.

nicht nur - sondern auch (nemcsak - Hans ist nicht nur strker als du,
hanem ... is) sondern er luft auch schneller.
je - desto/umso (minel - annal) Je mehr wir trainieren, desto/umso
besser fhlen wir uns.

v. PRPOSITIONEN (ELLJROSZOK)

A magyar hataroz6ragoknak, nevut6knak a nemetben elljar6sz6k felelnek meg.


(pI. Knyvtarba megyek. = Ich gehe in die Bibliothek.) Ezek az elljar6sz6k szere-
pelnek klnbz6 igek, f6nevek, melleknevek vonzatakent, de szabad b6vftme-
nyekben is fontos szerepet jatszanak.

, . Prpositionen mit Akkusativ (Targyesettel all6 elljar6sz6k)


Wir sind durch den Park gegangen, und haben das
durch (at, keresztl)
Museum erblickt.

fr (-ert, szamara) Mllers haben fr ihre Tochter eine Wohnung gekauft.

Der PKW stie mit hoher Geschwindigkeit gegen den


gegen (szembe, neki)
Baum.
ohne (nelkl) Ohne deine Hilfe knnten wir es nicht schaffen.
um (krl) Mein Traum ist eine Reise um die Welt.

------->,II'
'fI---'
~-------.------------------------.--.--.-----------------------------------------.--.---
----~,.<*~
---------------.---------------------------.-.-.
(Wr!>jaJ
ueqA51?deu zs~5a 5a:j.aq '<;j) ("eqA51?wa:j.Uaw uI?J0>jdeu5al)
'naaW! 'ua5ue5a5
5el uazue5 uap 5el a>JueJ:>jJao Ha8 SU! Ljr!JJLjO!U!q UJa:j.sa8
(i,IOH) i,0M (i,~IIOH) i,U!LjOM
(lasa sazs~H) /\!lea (lasaA6JIj!!) /\!lBSmpIV
'JnZ=JClp nz ~wnz=wClp nz ~WOII
=WClp UOA ~WIClq=WClP IClq meljUOAClzssq UClq>jCl1.ClSClSOAUOZlq 91ClA9U e S9 9ZSAUOZSIII V,.
(ZQ4- 'za4-
'alnLjos JnZ peJJLje.:lwap :j.IW5el uapar aJLjeJLjOI 'Z04-) .y.Jnz/.y.wnz/nz
(19J- '19J- :19q- '19q-
dJLja>ja5>jor!Jnz puelsn'<;j wo/\ sla5euJnH alp pUlS uueM :19l- '19l-) .y.wo/\/uo/\
'5unuLjoM Jasalp UI JLjer waula l!aS uaULjOMJ!M (el9) l!aS
'all!we.:l a5lJdq>jJalll aUla
Jm ulal>j nz 5unULjOM asalp :j.SI40eu 5unulaV\J JaulaV\J
':j.Ljoewa6 6ue6Jalz
-eds uaulal>j uaula Ljoou JIM uaqeLj Ja:j.eaLjl wap 40BN
'uaJLjeJa5 ullJaa Ljoeu 6nz wap l!W pUlS JIM (la/\- 'Ie/\-) l!W
'W:j.ISJaIlIUnJap Jaqnua6a6 LjOIS:j.apuljaq alnLjos aJaSUn (uaqwazs) Jaqnua6a6
'puelsn'<;j WI Ljoou LjOIaqlalq JLjer ua:j.sLjo~u wnz S!8
6unznaJ:>j ua:j.sLjo~uJnz S!q aiS uaLja8
':j.ILj~zJa5el
(uaqzQ>t
uaJLjIJaqr! salle Japul:>j alp uaqeLj uassapuaq'<;j wlaa
'I~u-'1Ij!U-).y.w!aq/!aq
':j.uLjoMa5 ulsnoJ waulaw !aq LjOIaqeLj uapsaJO ul
'uaJlaLj puewa!u JIW uue>j J!P Ja~nv (m/\J>t) Ja~ne
'peqwwlMLjOS wap sne uawwo>j Japul:>j alO (19q- '19q-) sne
'uaLjoew
(a/\pza>t 19l-) qe
>j!:j.seuwA5ua6JoV\JLjO!apJaM ua5JoV\Jua:j.sLjo~u wap qV
Akkusativ (Targyeset) Dativ (Reszes eset)
Wohin? (Hova?) Wo? (Hol?)

Die Gste setzten sich an den Alle wollten am Fenster sitzen.


an* Tisch. (Mindenki az ablaknal akart lni.)
(A vendegek asztalhoz ltek.)

Leg den Schlssel aufs Regal. Der Schlssel hat auf dem Regal
auf* (Rakd a kulcsot a polcra!) gelegen.
(A kulcs a polcon hevert.)
................................

Du solltest die Lampe ber den Die Lampe hngt ber dem
Tisch hngen. Tisch.
ber
(A lampat az asztal fle kellene (A lampa az asztal fltt 16g.)
akasztanod.)

Udo steckte sein Handy unter die Das Handy steckte unter der
Decke. Decke.
unter
(Udo a takar6 ala dugta a mobil- (A mobiltelefon a takar6 alatt
telefonjat.) volt.)

Der Hund rannte vor die Tr und Der Hund sa vor der Tr.
bellte. (A kutya az ajt6 elott lt.)
vor
(A kutya az ajt6 eie rohant es
ugatott.)

Mein Heft ist hinter den Schrank Das Heft liegt hinter dem
gefallen. Schrank.
hinter
(A fzetem a szekreny mge (A fzet a szekreny mgtt van.)
esett.)

Der neue Schler hat sich neben Neben mir sa frher meine
mich gesetzt. beste Freundin.
neben
(Az uj diak mellem lt le.) (Mellettem korabban a legjobb
baratn6m lt.)

Wir stellen die Vase zwischen die Die Vase steht zwischen den
zwischen Bcher. Bchern.
(A vazat a knyvek kze rakjuk.) (A vaza a knyvek kztt van.)

*A viszonysz6 es a nevel6 bizonyos esetekben sszevonhat6 in das=ins; in dem=im; an


das=ans; an dem=am, auf das=aufs.

-- ~.~
.,
(~---"

---- -- -.- -. .-- --- - ----.- --- - - - - --- - -- - -- - - -- -- - -- - --- --- - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - -- - -- - --- -- -. -.
- ---
"'i.:------------ - -------------.--------------------------------------------------- .--.--.-
------~'',.
uauLJI
/uauLJ! LJ:Jna sun WLJI JLJ! WLJ! J!P JIW A!~ea
a!s/als LJona sun sa ais ULJI LJ81p LJOIW A!lesmpl'v
ais/ais JLJ! JIM sa ais Ja np LJO! A!leU!WON
"Eil "lIl "Lll "E/3 "1I3 "Ll3
(S~WA9U saAl9wazS) uawouoJdleUOSJad "L
(>lOSYWJ\;1N) YNIWONOHd "IJ\
':j.JJadsa6 a'iJ
-8J:j.s:j.dn8H alp apJnM SI18jUn UaJaMLJ:Js sau!a ua6aM
':j.!azlnLJ:JSJap pUaJ4~M uaqqor ua:j.uapn:j.S alall\
IOLJ/\ 8/\OLJ/\ :j.ZS8>j8
691 = (LOM) Ua6U8LJa6 'LJ'6uILJ 'ua6u~LJ = (LU!LJOM) :j.6u~LJa6 'LJ'a:j.6u~LJ 'ua6u~LJ
8/\OLJ/\:j.aw")
IOLJ/\10 = (LOM) uassasa6 'LJ''iJ8S 'uaz:j.ls = (GUILJOM):j.z:j.asa6 'LJ'a:j.z:j.as 'uaz:j.as
IOLJ/\ 8/\OLJ/\
>jlzs>jaj = (LOM) ua6ala6LJ '681'ua6a!1 la:j.>jaj = (GUILJOM):j.6ala6 'LJ'al6al'ua6al
IOLJ/\ 8/\OLJ/\lJII?
II? = (LOM) uapu8:j.sa6 'LJ'PU8:j.S 'uaLJa:j.s = (LUILJOM) lilalsa6 'LJ'a:j.lla:j.s 'ualla:j.s
(lanasa sazs9~) A!lea ~!W (lallaSaA6J~1)A!lesn>t>l'v ~!W
'>jun:j.JPJOjlass9zafaJl>j ,U8/\, IOLJ818/\IW818/\ ;\68/\ :j.IW818/\ 8/\oLJ818/\ zsa:j. >j8S0
Jozs>jos 8JJ8;\68W :j.IW8 'aJ9S9Zafajl>j >j8UU8 U8/\ 69s9:j.aLJal al9jqqQl :S9zAOafoaV\l
~---------------------------------------------------------------------------------------------
,,
2. Possessivpronomen (Birtokos nevmas)
A birtokos nevmasok a ketalaku nevel6k kze tartoznak. Vegz6desk fgg a birtok
nemet61 es mondatreszi szerepet61 (vagyis, hogy milyen esetben all).
PI. Julia ruft ihren Vater / ihre Mutter / ihre Geschwister an. Ich schenke meinem
Freund / meiner Freundin / meinen Eltern ein Buch.

Singular (Egyes szam) Plural (Tbbes szam)


1. Person mein/e = enyem unser/e = mienk
2. Person dein/e = tied euer/eure = tietek
3. Person sein/e = ve (hfmnem) ihr/e = vek
ihr/e = ve (n6nem) Ihr/e = ne/nke
sein/e = ve (semlegesnem)

3. Reflexivpronomen (Visszahat6 nevmas)


Lasd I. 5.

4. Relativpronomen (Vonatkoz6 nevmas)


A hatarozott nevel6k alakjai es a vonatkoz6 nevmas ragozasa hasonlftanak
egymasra.

Das ist der Das ist die Das ist das Das sind die
Mann,,,. Frau,,,. Kind,,,. Leute,,,.
Nominativ ". der mich ". die mich ". das mich . die mich
(Alanyeset) liebt liebt liebt lieben.
Akkusativ ". den ich ". die ich ". das ich ." die ich
(Targyeset) kenne. kenne. kenne. kenne.
Dativ (Reszes ". dem wir ".der wir hel- ". dem wir ". denen wir
eset) helfen. fen. helfen. helfen.
Genitiv (Birto- ". dessen ". deren Haare ". dessen ". deren Haare
kos eset) Haare rot rot sind. Haare rot rot sind.
sind. sind.

'.
'.'-'---,~:,,/
"
- - - - - - - ~\,-
\
- --- -- - -. - ---- - -- -- - - --- -- - - -- - ---.- -. -.
- -- - - - -- -- ---- -- --- --- - -- --- -- --- -- ---- ---. - -. -- -_.
.u .~I),
.... u. --- .. u. --- .. --- uuu uu uummmu.m mm.m
'u!punaJ.:::l
sn8 uap Jnv - GlalU80 lalJ8M IneJOM au!as JnV - Glalu80 lalJeM uaM Jmf
'qn81m uapualj 'uaJ
-alSJO/\aq uap uv - GJlIll>juap 'l'ue.l0M -JaN uaJasun uV - GJljl l>juap uaM UV
'sng 'Jale/\ wau
wap llV'J - GuaJlj8Ja5 np lS!q l!WOM -!aw l!V\J - GuaJlIeJa5 np lSlq waM ~!V\I
(woleO.:l/ A.l~1) J!!.Ias/puelsuaa8 (AliilwazS) uos.lad
:ePI~d AU~4~N
'IOJa>j -ep 'aJ5JAlalj -OM e A50lj 'la J9l U8qq8 >j8SJ 19Ua 9zs918ln
zv '>jnfl~UZS8Lj :j.a:j.aza>jJaZS9ZS9J~flqla + OM 8 5!pad aJ>jaAl9wazs wau '+9ZS9J~rlqla
91alaJ5aw >j8U~:j.8ZUO/\ a61 Z8 >mflzsal1l8po 91039ZS9pJ9>j 9/\91 uaqlasa 91alaJ6aw 8
A60Lj '>juozapJ5J>j A6i} aJ>jaAl9wazS 'uaqs9pJ9>j 918/\ 8J>j8A5J~l8 a/\lalll 'aJ>jaAI9wazs
8 U8/\ 65JsquqI0>1ln>j818 :j.ulJazsa SI 8/\8zs918ln >jOlepuow ualazssq Z8 lQS '>jlualar
-6aw SI uaqs5JpJ5J>je ze 'l9ZS9J~rlqla Z8 lIala/\q>j5aw 8l8ZUO/\ 0361Z8 8H :SiilzAafaV\l
(G8 >jaulV\J) (GuassaM) (Ge >jaul>1) GuassaM (~asa so>to~.I!S)A!~!ua8
(G>jaulV\J)(GS8M) (G>jaul>1)GwaM (~asa sazs9~) A!~ea
(dlV\J) GS8M (d!>1) GuaM (~asaA.l~l) A!~esn>t>tV
(GIV\J)GS8M (G!>1)GJaM (lasaAueIV) A!leU!WON
'>jnr
-?J saAu9/\J9 puaJ9zs 11V>1Z8Z8 '>j9zs9l9>j Il8PUOW>j91Iaw >jos?w/\5Ju 9Z0>jl8UO/\ V
'ualUuo>j JIM seM 'u8la5 sal18 uaqeLj J!M 'uaLjalsaq 5unJr!Jd alp pJ!M 'lW) 6!'tJlaIJ 581
uapaf JaM 'ldaJ5JAlalj s?w/\5Ju 9Z0>jl8UO/\ 8 d91 9ZS9pJ5J>j ;"seM/()aM 8 JO>j>j8 ':j.9r
-9Ia/\5Ju 8 >jr!fJawsl wau >jauAlawe 's?w/\5Ju 8 >jIZO>jl8UO/\ 8J9ZS U8AIO uaq!AUUaWV
wap llW = 0 + llW - punaJ.:::l Jap - ('8q?I0>jSI sou
-?18ll? W8lJ?rnOA5a la/\I>j8 'l8WOWJ8q 8 !Ul8lnwaq >jauuq W9UlaJazs) '6ul6 alnLjJs
-punJE) Jnz lIJ! wap llW 'uallalSJo/\ punaJ.:::l uaulaw uauLjI alLjJqw lIJI 'Id :l9r9Ia/\9u
8 >jr!fJaws! '18lneZSS!/\ s?w/\5Ju 9Z0>jl8UO/\ 8 aJAlaW8 '>j8u9zs 911? u8ql8puow9J V
~el~uzseH
Person (Szemely) Gegenstand/Begriff (Targy/Fogalom)
Von wem traumt Sonja? - Von einem Wovon trumt Sonja? - Von einer
netten Mann. Weltreise / Sie traumt davon, dass sie
eine Weltreise machen kann.

* Ha az elljar6sz6 maganhangz6val kezd6dik (pi an, auf, in, ber), akkor eie betoldunk egy
-r- ejtesknnyft hangot A kerd6szavakhoz hasonloan jarunk el az utaloszavak eseteben
(pI. daran).

Tovabbi kerdsz6k:

Wann? (Mi kor?) Wann fngt die Stunde an?


Seit wann? (Mi6ta?) Seit wann lebt er im Ausland?
Bis wann? (Meddig? = id6pont) Bis wann mssen wir warten?
Wie lange? (Meddig? = id6tartam) Wie lange dauert die Vorstellung?
Wo? (Hol?) Wo liegt dein Dorf?
Woher? (Honnan?) Woher kommen Sie?
Wohin? (Hova?) Wohin fahrt ihr im Sommer?
Warum?/Wozu? (Miert?/Minek?) Warum / Wozu gehen wir in den Wald?
Welcher3? (Melyik?) Welcher Stuhl gehrt Ihnen?
Was fr (ein/e?) (Milyen?) Was fr einen Hund hast du?
Wie? (Hogyan?/Milyen?) Wie heien Sie? Wie ist die neue Schule?

VII. NEGATION (TAGAOS)

A nemet nyelvre az egyszeres tagadas jellemz6 - elter6en a magyart61.


PI. Ich habe heute nichts gegessen. - Ma nem ettem semmit.
A tagadasra leggyakrabban a nein, nicht, kein szavak hasznalatosak .
A nein tagad6sz6val eldntend6 kerdesre valaszolunk, BZ egesz mondatot ta-
gadjuk vele.
PI. - Warst du gestern im Schwimmbad? - Nein. / Nein, ich war nicht im
Schwimmbad.

~.'--'
- - - - - - _> ~ __ - - - - __ - - - - - u u __ u.__.__. u __ _
,,..
- - - - - - -'
.... :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - ----
- ---- - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-. -. -. - -,
'<=:lZl8>l<=:lU!<=:l
1I00U 'punH U<=:lU!<=:l
JapaM U<=:lq8Lj<=:lIS (W<=:lS.., W<=:lS)ljOOU '" J<=:lP<=:lM
'U<=:l6UISleWU!a l4:l!U (W<=:lS"
UU8>j Ja '>j!snV\j UO/\ SlLjOIU lLj<=:llSJ<=:l/\
J3 6i?w) 18WU!a lLjO!U B (l9S '6<7w) J860S
~)lIaw PI<=:l8 (W<=:lUJ?W)
u!a>! np lS8H 'J4aw lll:l!U <=:lLjJn8J LjJI Jlj<=:lW u!a>j / JLjaw lLjOIU B (6<7w) LjOOU
''v'sn U<=:lpU! lll:l!U 1I:l0U J8M LjOI (wau 69w) lLjO!U LjOOU B (J?W) UOljOS
'np
<=:l!MU<=:l6uuds ljOOLj os UU8>j Jau!a)j 'U<=:llj
-<=:lS<=:l6
uapuewa!u sn8H W! U<=:lq8LjJIM
'U<=:lSSIMUO/\8P Slll:l!U
<=:llljoqw ljOI 'S<=:ln<=:lN
Slll:l!U N!6 S3 (IWW<=:lS) SlljOIU
:!efp9W qJA6a sype6el 'rJ
'U<=:lplnljJS aUla>!
l8lj J3 'SljJn.::J u!a>!lS! S80 'Id '(U91<=:l/\i?U9:J. 8 91<=:l/\9U8UII? W<=:lU68/\ '<=:lUU<=:l1
u!a U8q
-l8PUOW 9lJII? Z8 lU9>jq96<=:l 8Lj) >jnr11?UZS8lj lSI?W/\9U u!a>! 8 8J?SI?P868l /\i?U9.::J
'J<=:lI/\81>llllO!U ll<=:l!ds J3 'ualja6 alnLjos <=:l!P
U! lllO!U <=:lpU<=:lUaljOOMW8 U<=:lSSOWJ!M 'llW lllO!U WJILjosua6<=:ltj U<=:lp<=:lWLj<=:lU LPI 'Id
WJa>j 91a (9ZS 9111?U8ql810SJd8>j 18>j1601 SOJOZS <=:ll<=:l/\ 8 <=:l/\l<=:lll!)<=:lZS<7J
U81l8Z068J
UI?WlJll1? Z8l1l0!U 8 JO>j>j8 'III? 19qzS<7J qqql UI?WlJll1? Z8 8H 'lll:l!U ua6Jow lWWO>j
J3 'Id 'III? U<76<7/\l8pUOW 8lll:l!U 8 JO>j8S?p868l UI?WlJll1? Z8 <=:l/\l<=:lIII'l8PUOW ZS963
J8w!aM lj08U UJ<=:lPUOS'8U<=:lr ljJ8U lllO!U lJlj~:J. <=:lIS'U<=:l6JOW
-J<=:lqOUJ<=:lPUOS'U<=:l6JOW lll:l!U lWWO>j J3 'Id '>junp868ll<=:lI<=:lW8 'III? n91<=:lZS9Jl8P
-UOW 8 n91<=:lZ8 lllO!U 8 uaqlasa !qq9ln Z3 'Uqzq>j 8SI?P868l ZSi?Jl8pUOW >j!SI?W
A6<=:l<=:l/\l<=:llil
'8SI?P868l UI?WlJII? Z8 U8/\ 69squqlO>j U<=:lq<7l"S" 9ZS9P868llll:l!U 'v'
VIII. WORTFOLGE (A SZCREND)

1. Az Akkusatives a Dativ sz6rendje

Mmdketto fonev - azonos JellegO Ich gebe der Frau die Blumen.
nevel6vel: (Odaadom a n6nek a viragokat.)
A reszes eset all ell (D + A)
Mindkett6 f6nev - elter6 jellegu nev- Ich gebe die Blumen meiner Frau.
el6vel: (A viragokat a felesegemnek adom.)
A hatarozott(abb) nevel6 all ell. Ich gebe die Blumen einer Frau.
(A viragokat egy n6nek adom.)
Egyik f6nev - masik szemelyes Ich gebe sie der Frau.
nevmas: (Odaadom 6ket a n6nek.)
A szemelyes nevmas all ell. Ich gebe ihr die Blumen.
(Odaadom neki a viragokat.)
Mindketto szemelyes nevmas: Ich gebe sie ihr.
A targyeset all ell. (A + D). (Odaadom 6ket neki.)

2. Direkte Wortfolge im Satz (A mondat egyenes sz6rendje)


A nemet mondatok alapsz6rendje a kvetkez6 semat kveti: alany + allftmany +
targy + tbbi mondatresz, b6vftmenyek. A mondat masodik helyen ragozott allft-
manykent az ige all, amely lehet f6ige vagy segedige. PI Ich mache Ordnung. Ich
muss Ordnung machen. Das Wasser ist sehr kalt.

Satzklammer (A mondatkeret)
Tipikusan nemet nyelvre jellemz6 jelenseg. Az ige es a vele ertelmileg szoros kap-
csolatban al16 mondatresz kzrefogjak a tbbi mondatreszt oly m6don, hogy a
ragozott ige all a mondat masodik helyen (eldntend6 kerdesnel es felsz61ftasnal
az elso helyen), s az allftmany ragozatlan resze zarja a mondatot. Ez a ragozatlan
elem tbbfele is lehet (elval6 igekt6, tagad6sz6, vonzat, Infinitiv / zu + Infinitiv,
Partizip Perfekt alak stb.)

PI. Ich komme morgen nicht.

Die Kinder spielen im Garten Fuball.

,'Iiii:.- - - -,
,.....
, ,
.-----~, 1::--, -------. -------------------------. --. --. -----------------------------------------. --. ------
... _ .. "
----- - - -- - - - -- -- - -- - - - - - --- - - - -
-'(rA",.~- --.- - - - - - --- -- - - - - - --- - - - - - - -- - - - -- - -- - -- - -- -- - -- -- - - - - -
-.- .--. ---
('auual B510P SOlU0:J.!WBIB/\
BLjlU!W 'la!S ti51) 5!pu!w laBLj8!l!\J)unl nz sa5!lLj8lM SBMla Ja anE!Lj sie 'JaWWI
Lj8!S lI!aaq laBLj8!l!\Jlda!puaJ9ZS llOlJPJ0:J. laLjal SI >jBUlBPUow>jgllaw B U~>jlltl
('lB50H~15aw 5!pu!w 'uQ! BJ5?ZSJOJBti6Bl!\J B!lB)j BH) JaWWI Lj81W
a!s lLj8nsaq 'lWWO>j UJB5un Lj8BU BrlB)j uuaM 'Idll? uaqpuaJ9zs nOlJpJ0:J.51pulw
u?ln 9zssa/\ B lBPUOW9:J. 8 '>jlp9pza>j IBnBpUOw>jgllaw lBPUOW nalaZSSQ ZB BH
(lazara:J. /\1 PS?llS?JJal salalzs5lJ ,\/) '>Juni
-?UZSBLj lapuaJ9ZS llOlJPJ0:J. U?ln >jB/\BZS9lQ>j sati5a UBq>j0lBPUOW nalaZSSQ Z,\/
:>t<)s~zAo<)fo<)V\I
(iauual
(l8pUOW 9lr8Lj9 11t!>jI5lUuuaM)
W9P!pBqezs qqQl >jeSJJ?8)
uuaM aULjo a5eJJLjJSUnM
illaZ!aJ:::l JLjaw LjJOp LjJ! an~H
('we5ew luuaLj!d
(lazSS5lJlepuOW >jIS?W S5lpza>jlepUOl!\J)
w8Wnll>j aJ5g/\ Bl!\J)uaLjnJSnB
pall5zl8S UaJapU8 waula llW 5U8:J.U8Zl8S
lPIiPua LjJIW LjJI aluuo>j alnaH
(ilaZI/\AU?/\S? J?Ljod A5a 'WaJ5l>j
'wa>jau UOZZOH) 'JaSSBMIBJaUIl!\J
S818 ula awq JIW aiS ua5uu8
(LU5l55l/\l5lLj la:J.zSla>j JO>j!l!\J)
(S5lPJ5l>j9PualJzs5l5al)j)
une apuauaLj80M
a5eJJs5unzu~5J::J (lepuow
WB np lSLjalS uueM
9PJ5l)j) zlesa5eJ:::l
(GaJS5lzpa deUIOLj >jalUal!\J) (S5lpJ?>j 9pualuQPI::J)
L5UIUI8Jl wnz ua5Jow JLjllLja8 a5BJ:J.s5unp!aLjJSlu::J
'sa5?SlaLjal SI uaqlasa qqQl ueqlepuow DJaZSA5a ze puaJ9ZS nOlJPJ0:::l
sns U<)P Jne 51Plnpa5un ailalsall8H Jap U8 sua6Jow U<)lJeM alnal alO
'Hne>t<)ou!<) apuauaLj80M S8p Jt!J l>jJel!\J wap :ln8 le4 JaWWOS n8J:::l
'u<)Jne>tu!<) apuauaLjJOM S8p Jt!J l>jJ8l!\J uap :ln8 lLJa6 JaWWOS n8J:::l
A feiteteies mondatbol elhagyhato a wenn. Helyette fordftott szorendet
hasznalhatunk. PI. Htte ich mehr Zeit, so knnte ich jeden Tag Rad fahren.
(Ha tbb id6m lenne, mindennap tudnek biciklizni.) Sollte er nicht rechtzeitig
ankommen, mssen wir die Sitzung ohne ihn anfangen. (Amennyiben nem
erkezik meg idejeben, nelkle keil elkezdennk az lest.)

4. Nebensatzwortfolge (Mellekmondati sz6rend)


Az alarendel6 sszetett mondatok mellekmondata a kvetkez6 szorendi semat
kveti: kt6szo + alany + tbbi mondatresz + ige (KATI szorend). A mellekmondati
szorenddel jaro kt6szokat lasd IV.fejezet.

Az ohajto mondatok nmagukban is mellekmondati szorendben allnak.


PI. Wenn ich doch/nur/blo davon gewusst htte! (Barcsak tudtam volna err61!)

IX. WORTBILDUNG (SZOKEPZES)

Szofajvaltas soran a megadott, megfelel6 szofaju szobol egy mas szofaju szot keil
kepezni.
Az alabbiakban ehhez adunk nehany mintat:

Substantiv (Fnev) Verb ('ge) Adjektiv (Melleknev)


e Abfahrt abfahren

e Abhngigkeit abhngen abhngig

e Abwechslung abwechseln abwechslungsreich

e hnlichkeit hneln hnlich

r Alltag alltglich

s Alter altern alt

r Anfang / r Anfnger anfangen anfnglich

e Angabe angeben angeb Iich/ angeberisch

e Ankunft ankommen knftig

,iJjj,. - -,
'r
..
--------~ ,, I ,'~--------4t-------------------------4t--4t--4t-----------------------------------------4t--4t---.
,
.... -_ ...
,_-_----~'I.;.------ ---- - --- -- m -- _ --. -- __ -- ---- -- -- --- _ -- _ -- --- -- -- __ -- _ m -- m _ --. --. _ -.-
,, ,,
.... _ ....
J8qzlasula uaZ:j.asu!a Zl8SU!::I J
l>j:)nJpU!aaq
/pUa>j8nJpu !aaq ua>pnJpUlaaq >j:)nJpU1::lJ
ua>j8ilJp
ua>pnJp >j:)nJOJ
ua6uup 6U8JO J
uaJaqn>jslp UO!Ssn>jS!Oa
UalLjOlSa6 ualLjalS ILj8lsqa!o J
Lj:)!ILj:)aJqa6/uaLj:)oJqa6 UaLj8aJq Lj:)nJ8 J
ua6oqa6 ua6alq ua608 J
6!ss!q ua'tjlaq SSI8 J
uaqJaMaq Lj81S 6unqJaMa8 a 'JaqJaMa8 J
ua6aMaq 6un6aMa8 a
ua6ilJlaq 6nJ:j.a8 J
wesqaJls uaqaJlS 6unqaJlSa8 a
ua6Josaq 6un6JoSa8 a
uallaJaq U8Lj8SllaJa8 a
Uazlnuaq 6unzlnua8 a
uau6a6aq 6unu6a6a8 a
uaneq apn~qa8 s / ne8 J
61qal6sne uaqa6sne aqe6snva
lIo/\s>j8nJps ne ua>j8ilJpSne >j8nJpSnv J
l6aJa6:J.ne/pua6aJ:J.ne ua6aJ:J.ne 6un6aJ:J.nva
WJ8 uaWJeJa/\ lnWJva
JeqpuaMue UapUaMUe 6UnpUaMUva
lIo/\SLj8nJdsue uaLj8nJdsueaq Lj8nJdsuv J
................................ _.. . , .
(A9u>j9I1alf\J) A!~>jafpV' (aBI) qJa/\ (A9U9::t) A!~uelsqns
Substantiv (Fnev) Verb (Ige) Adjektiv (Melleknev)
e Empfehlung empfehlen empfohlen
sEnde enden endlich
s Engagement sich engagieren engagiert
e Entscheidung entscheiden entschieden
e Entwicklung entwickeln entwickelt
e Erfahrung erfahren erfahren
e Erinnerung erinnern
e Erlaubnis erlauben erlaubt
e Erziehung erziehen erzogen
Europa europisch
r Fall fallen fllig
s Fest festlich
r Flei fleiig
e Flucht / r Flchtling flchten flchtig
r Flug fliegen fliegend
e Frage fragen fraglich/fragwrdig
Frankreich franzsisch
e Freude sich freuen froh
r Frost frieren gefroren
r Fund finden
s Gebck backen gebacken
e Geburt gebren (hA geboren) geboren/gebrtig
r Gedanke / r Denker denken denklich/denkbar
s Gedicht / r Dichter dichten

---->.~----.--------------.--.- .--------------------.- .---


e Geduld dulden geduldig

~tI'---
- - - - - - - ...
~: - ----- -------- ----- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ -- - -
,.
_;.. . -. .-.
pUJa5un~/5u5unLj uJa6un~ Ja5unH J
~JoLj ua~()~Ja a~()H Cl
~JllluaJJoLj uaHo~ 5unu:l-JOH Cl
sOI:l-I!~/llaJaqs:l-I!~ uaJla~ aJl!H a
UlapU8~ 5unlPU8H Cl
uallCl5 5unllCl8 Cl/ l1Cl>j51l108a
ua'iJCll6 ssn8 J
UCl'iJOJ6 'iJnJ8 J
UClpUOJ5 PUnJ8 J
uaq8J6 uaq8J8 J / aqnJ8 a
'iJ0J5 UJCl'iJ()J6JCli\ a'iJ()J8 a
J8qJlaJ5 uaJlaJ5 HU8 J
5IpJOMqn815/lJ8~qn815
/LjJllqn815/5Iqn~15 aqn818 J
J8q>jU!Jl >jU~JlCl8 S
punsa6 llCl~punSa8 a
6!>jullS ua>julls >jU8lSa8 J
U8Lj>jJ8WLjJS UCl>jJaWLjJS >jJ8wLjJSa8 J
ua>jua~JS >jua~JsCl8 S
CllLjJILjJSa8 a
/ uaLjaLjJSCl8 S
5u8sa8 J
uaLjJau ~JnJa8 J
IIOi\SSnua6 ua'iJa!ua6 ssnua8 J
IIOi\I~OJa6 UClI~OJ ILjOJa8 S
LjJ!IJLj~Ja5 uapJlI~Ja5 JLj8Ja8 a
(J\~u>t~lIall\l)J\!~>tafp't (aot) qJa/\ (J\~U9.:j)J\!~ue~sqns
Substantiv (Fnev) Verb (lge) Adjektiv (Melh~knev)
einformation informieren informativ

Italien italienisch

e Kenntnis / r/e Bekannte kennen bekan nt/beka nntl ich

e Kontrolle kontroll ieren

e Krankheit / e Erkrankung erkranken krank/krankhaft/


/ r/e Kranke krnklich

e Kritik kritisieren kritisch

e Lage liegen liegend

e Lnge verlngern lang

r Luxus luxuris

s Ma messen mig

e Mglichkeit ermglichen mglich

e Mhe / e Bemhung sich bemhen mhsam/mhevoll

e Neugier / e Neugierde neugierig

e Neuheit / e Neuigkeit erneuern neu

e Not bentigen ntig

r Nutzen ntzen ntzlich

e Pfeife / r Pfiff pfeifen

e Produktion produzieren

r Rat (-schlge) raten ratsam

e Regel regeln regelrecht/regelmig

r Reichtum bereichern reich

e Reparatur reparieren

e Rettung retten

e Richtung richten gerichtet

------->.~-----.-------- -------------.--.--.--------------
~~._-,
------------------ --.- .--
---~,.
...
w~: ----------------.---------------------------. -. -.
puauueds/luuedsa6 uauueds 6unuueds a
l6Josaq 'wes6Jos
'61:l1~j.6JOS'1IO!\ua6Jos
'sol(ua)6Jos 'laJj.ua6Jos ua6Jos a6Jos a
uaZllS 6unzl!S a / ZllS J
uaLjas lLj:::lIS a
uapuas 6unpuas a
UaJ()MLj:::lS JnMLj:::lS J
IIO!\6unMLps
/ueLj6UnMLj:::lS Ua6UIMLj:::lS 6UnMLj:::lS J
lZ+OLj:::lSaq uaz+OLj:::lS zlnLj:::lS J
ua'iJaILj:::lS ssnLj:::lS J
6IPlmpS/PlnLj:::lS uaplnLj:::ls uaplnLj:::lS a / Plmps a
Lj:::lllnULj:::lSlJOj. uallaJLj:::ls nULj:::lS J
Lj:::lIIUULj:::ls/uaqauLj:::lsa6 uaqlaJLj:::lS UIJLj:::lS a
ualaJLj:::ls laJLj:::lSJ
uan1uLj:::lsa6 uaplauLj:::lS HiuLj:::lS J
UaSSOILj:::lsa6 ua'iJaIlLj:::ls ssolLj:::lS S / ssnlLj:::lS J
ua6elLj:::lS 6eILj:::lS J
puaulaLj:::lsue/JequlaLj:::lS uaulaLj:::ls ulaLj:::lS J
uapalLj:::lsa6 uaplaLj:::ls 6unplaLj:::lS a
uazl~Lj:::lS 6unzl~Lj:::lS a / zleLj:::lS J
6un6
ua6Ip~Lj:::lsaq / uapeLj:::ls -lp~Lj:::lSa8 a / uapeLj:::lS J
UallaJ nltJ J
uassua6 ua'iJlaJ SSltJ J
(aBI) qJaA (A9U9:1) A!~Ue~sqns
Substantiv (Fnev) Verb (lge) Adjektiv (MellE~knev)
e Sparsamkeit sparen sparsam

r Spruch / s Gesprch sprechen gesprchig/sprechend

r Sprung springen sprunghaft

r Stand stehen stndig/stndlich

r Stich stechen

r Stieg steigen steigend/gestiegen

r Sto stoen (ab)stoend

e Strafe strafen strafbar/bestraft

r Streber / e Bestrebung streben strebsam

r Strich streichen

r Strom / e Strmung strmen

r Sturm strmisch

e Suche suchen

e Sucht schtig

eTat tun (un)ttig

eTatsache tatschlich

e Teilnahme / r Teilneh- teilnehmen beteiligt


mer

e Tragdie tragisch

r Treff / s Treffen treffen treffend

r Trieb treiben

r Tritt treten

rUmgang umgehen umgehend

rUmzug umziehen

e Ursache verursachen

n n >'I~
~.----_n n _ --. n __ n _ n n nn_ -- n -. __ __ n n n _ n n __ _
--- - - -- -- ------- --- ---- -- - - - -- - -
~'',' ' .:- --.- - --- - ----- - - - - -- -- - - - - -- - - - - - -- - -- - - - -- ---- ---- - -- - - .--.- -.- --
.
'5U81uapunlS
'LPIIPU[')lS 'lj81IJLH~r'lj81IleUOw 'lj8!llualjoqM 'ljo!l5~l'lj8ljlaSljOaM '5!uuos 'ljos!Jau6aJ
'ljoSllP~lS 'Iaqlsuas '1laul6uo 'W8Sl18Ma5 'ljoilljalSSn8Un 'lj8!1pur)J5 'ljO!llSq 'ljO!lpJqu
'ljoqpu!aj '616JOW '6ulsa6 '61>palj '61>joaJp 'U8ljlSUJa 'ljOS!PU!>j 'ljO!lpU!>J 'U8ljPU!>!
'lJaMSUaSS!M ')J~wa6uu!s 'lj8!llj8es ')J~wa6lj8eS 'laJjua6Jos 'JeqLjOS8M 'J8qllaLjUn
'uaplas 'uapl05 'uJau!alS 'uJas!a 'uJazlqlj 'uJaS~16 :A~u>t~lIaw !qq~AO~ AUI?4~N
ua6unMza6/pua6ulMZ ua5UIMZ 6U8MZ J
UajJaM jJnM J
lLjosur)MJa ualj8SUr)M Lj8sunM J
lssnMaq uaSSIM UaSS!M S
6111IM(laJJ) ualloM alllMJ
uaqJaM 6unqJaM a
uaLjoS8M aLjos~M a
uallj~M ualLj8M a / ILjeM a
uaSlj88MJa uasLjo8M wnlSlj88M S
J8qllalSJOA uailalSJOA 5unllalSJo/\ a
IloASIUpu~lSJaA ualjalSJaA SIUpu~lSJa/\ S
ua6JOSJaA 6un6JosJa/\ a
UJaljolSJaA 6UnJaLj8!SJa/\ a
uaJOIJaA uaJaqJaA lSnlJa/\ J
ualOqJaA ualalqJaA lOqJa/\ S
LjO!IlJOMlU8JaA
sOI- '1IOAS6unlJOMlU8JaA UalJOMlu 8JaA 6unlJOMlU8Ja/\ a
lj0!lqr) uaqr) 6unqo a
l6nazJaqr)/pua6nazJaqr) ua6nazJaqr) 6un6nazJaqo a
ua6alJaqr) 6un6alJaqo a
(aBI) qJaA (A~u9::I)A!~Ue~sqns
x. WEITERE PROBLEMFLLE (EGVEB PROBLEMAs
ESETEK)

viel- viele Wir trinken zu Hause viel Milch. - In


wenig - wenige der Schule habe ich viele Freunde.
A rvidebb alak a megszamlalhatatlan, (Otthon sok tejet iszunk. - Az iskola-
egyes szamban allo f6nevek eiNt all, ban sok baratom van.)
a hosszabb pedig a megszamlalhato, In diesem Schuljahr habe ich wenig
tbbes szamu f6nevek el6tt. Zeit fr meine Hobbys. - Nur wenige
Mitschler sind auf die Party gekom-
men. (Ebben a tanevben keves id6m
volt a hobbijaimra. - Csak keves
tanulo jtt el a buliba.)
mehr (als) - mehrere Ich habe mehr Bcher als mein
A mehr alakot hasonlftashoz hasznal- Bruder. (Tbb knyvem van, mint a
juk, ragozhatatlan. batyamnak.)
A mehrere alakot tbbes szamban ra- Ich habe mehrere Bcher ber den
gozzuk, mindig tbbes szamu f6nevvel Jugendstil. (Tbb knyvem is van a
all. szecessziorol.)
wird - wird sein = lesz Im Herbst werden die Tage immer kr-
A wird nmagaban a 'valik valamive' zer. (Osszel egyre rvidebbek lesznek a
jelentesben, sein igevel pedig a 'Iesz nappalok.)
majd' jv6 ideju jelentesben hasznal- Nchstes Jahr wird Lotte schon ver-
hato. heiratet sein. (Lotte jv6re mar hazas
lesz.)
erst - nur = csak Der kleine Martin ist erst ein Jahr alt,
Az erst szocska a 'meg csak annyi', aber er sieht lter aus. (A kis Martin
illetve 'csak akkor' jelentesben hasz- meg csak 1 eves, de id6sebbnek nez
nalatos. ki.)
Vati kam gestern erst um 10 Uhr nach
Hause. (Apa tegnap csak 1O-kor jtt
haza.)
Ich habe fr diese Schuhe nur 20 Euro.
(Csak 20 eurom van erre a cip6re.)

------->li,\~--------.------------------------.--.--.-----------------------------------------.--.----
'~'--'

,,
'"-
,,
_ ....
------- ...
~: -- - - - - - - - - - - - ---- - - --- -- - --- -- - - - - ---- - - - - --- -- - - -- -- - -- - - - -- - - - - ---- -
- -- - -- - - - - - -
,.
_:- -. -. --. -.
C>jIZmIQ>j
eq5?zsJOZSe10 sodeu e P?leS8 v) 'ua
-qell a51uuos sep U! lljalz aillwe.::l alO
CUQf 19q/\ar!>l '19q?UreJ>jn Jo51)
'Mal>l sne 'aUleJ>jn Jap sne lWWO>j Jo51
CnalalrlZS ueqpep5e8 'ueq>jeJI pllj8SetJ) 'uaqlasa 91alaj5aw
'uaJoqa5 pep5e8 U! '>jeJI W! lSI p!lj8SetJ e >jnn?Uzselj Wla/\?u sep e JO>j>je'/\?u
Cluzeln -SOJ?/\ a/\lalll '-5?zSJO ze de>j WZlar eH
>j?ulaJaZS aqlj8IJrlZ 'eq8r?/\S) 'lj8IJrlZ CMsn vsn alp 'apuelJapalN
L/:Jeu 'UaJljej ZIaMlj8S alP U! allj8QW lj81 alp 'OMOS0>l sep 'auleJ>jn a!p 'la>jeMoIS
Cueq9U?IIlf\J 'ueq5?zsJOZSeIO alp 'la>jJrll alp 'zlaMlj8S a!p '>jeJI Jap
nQllm la/\? A5a e5laH) 'llj8eJqJa/\ puel 'UeJI Jap '8'Z) '105?zSJO AU?lj?U a/\?/\I>j
-lelf\J U! 'uaqell U! Jljer ula lelj e51aH 'l9Ia/\?u e l>j >jrlzSSal wau ua9la/\delV
C>junzeln aqulQ>l 'eq5?zsJOlaw?N (Ui3q9li3Si3 >!i3i\i3USOJ~i\S9 -fi~zSJO
UOJ?AN) 'uIQ>l L/:Jeu 'puellj8Slnao lel~uZSe491i3i\9N) Ui3WeUi3lPlnS
L/:Jeu JaWWOS WI uaJljej J!M pun -Ji3PU~l !i3q 40neJqi3fili3>!!lJ\f
Ce5?zsJo
qqe5epze55al >jIA5a 5?1I/\ e eI5?/\JON)
'llaM Jap Japu\'n
ualsl.ptaJ Jap sau!a lSI Ua5aMJON
CeSOJ?/\ qqazs5al
>jIA5a ed9Jn3 lsadepn8) 'sedoJn3 /\?u9j 911?uaqlasa SO>jOlJlq W?ZS
aW\O!lS ualsuQlj8S Jap aUla lSI lsadepn8 saqqm e Ila/\Q>j 19Ia/\?u uelleZOJ?lelj
CeJepew qqoA5 9zIar l?wau /\?u9j 911?uaqlaza>jJazs V
-eu5al >jIA5a 5?11/\e ses V) 'llaM Jap wOWJeq qqor5al >jIA5a
la5QJ\ uaViJQJ5 Jap Jau!a lS! JalPV Jao = 'Msn i3puni3J.::I Ui3lSi3q Ji3U!i3W Ji3U!i3
CW?Aua ze Z3) 'su!aw lSI seo - '>jeul?/\ ?/\t;1>jele
Cwa/\AuQ>j u? ze Z3) 'lj8n8 u!aw lSI seo WOJ?lj >joze A51 'l?wau /\?u9j e IUIQlar
CA5a Irl SI nl 'ue/\ zs?uaze8ln >jOSUaJ?l Ila>j u?5?/\ >jaze 'U?ln >j9Ia/\?u t;1>jele
e uaz3) 'Jau!a lj8ne lZllS ep 'Ja>jlsnw l?>j e l>j>jrlZSSal wau la/\au9j e eH
-ua'i:)eJIS alal/\ sa NI5 zleld wasalp jnv 'Msn 'EJ(i3)U!i3W - U!i3W 'EJ(i3)U!i3 - U!i3
CeJlepelaj 9sIoln ze weJew
wa8Jad G >jeS8 J?lf\J) 'aqe5jnv alzlal
a!p J[)f ualnUIlf\J G 400U JnU anelj lj81 >jeS8 J?W = 400U JnU
CWQuPrl>jaj Ila>j al 'eJ9 L L J?lf\J) 'ualja5
na8 SUI ssnw lj81 'Jljn L L Sl!~Ui3q lSI S3 '>jnrl?UzSelj
Cluse/\Io pnl wau s? 'sa/\? uaqs?lualar ,Jo>j>jeJ?W, a/\lalll ',IAuue
o L J?W t;11Je Z3) 'uasalllj81u uue>j pun J?W, e ueqqeJ>jeA55alWzs Sl!aJaq V
lle aJljer 0 L Sl!i3Ji3q lSI a5unr JasalO J?W = u040S - Sl!i3Ji3q
I. Persnliches, Familie

1. Geschwister

00 -08 -80 -.A -8 0-. 0 -CD 8-OC -8A


2. So nah wie nie zuvor
o als - 0 zwischen - 8 und - um - 8 Whrend - aufgrund -
CD sondern - 0bei - 8 innerhalb
Kimarad: mit, fr

3. Vter heute
o im - 0 am - 8 in - zwischen - 8 Fr - zu
Kimarad: von

4. Viele Jugendliche wachsen mit einem Elternteil auf

0G -OF -8H -.1-8A -. K -CDJ -00 -8 8


Kimarad: C, E

5. Der Weltkindertag
(!DV' - ~ es - 0 dem - 8 V' - sich - 8
V' - von - dem - CD
Ozu - 8 nur -., V' - 4iob - manderen - ~ vorbei -4i V'- 41 fr-
41 V'

6. Das Leben als Grofamilie


o wirtschaftlichen - 0
erfahren - 8 selbststndiger -. bernimmt -
8 Aufmerksamkeit - Antwort - CDentschieden
7. Kindergeburtstag

o dem - 0 in - 8 man -. der - 8 ist -. mchte/will - CDauf-


o sein - 8 einem
11. Menschen und Gesellschaft

1. Haustiere als Weihnachtsgeschenk?

08 -08 -8 B-.A -8 B -. 0 -CDc -0 B

------->.-'
~fI'---
,
"- _
}------- .---------------------- -.--.--.---- ----- ------- -------- - ---------- .--.---
....,
~~' -----------------------------tt-----------------------------------------------------tt--tt--tt----
lIaM :peJewl)j
uuaMO
- wn - qo 8 - ssep 8 - pun 0 - qleljsao 8 - uuao 0 - ssep 0)
la6aJuJanes a!a '8
Jau!ajJap (JD - wau!a 8 - wau!a CD-
sap 0 - au!a. - wap 8 - sep 8 - uaula 0 - Jap 8 - alp 0 - sUla 0)
JalaWleJpenb ua6a6 l!aqJ'V 'Z
80- 8.- '118-88- 80- 08- 80- 00)
4oep4oel.:l wap !ne UalJB6asnwa8 ' L
uew CD- uauuQ>j0
- nz. - J!M 8 - Jau!a 8- UapJaM 0 - uass[')w 8- J[,)::J0- uap 0)
6!l40!M lS! ll,nno '9
lllj['):1 - llaJlS 8
- 6unSQl 8 - aljntJ 0 - lapul:fdwa 8 - ua6unllalSJOj\ 0 - ueld 0)
L6unl!alSl!aqJV Jap !aq l!aJlS '9
I'~
- uew ~ - aUljo ~ - UapJOM~ - sie. - llW 4D - I' (JD - J[,):l8 - we CD
- sa I' - llW
0- pJIM 8- I' 8 - 0 - I' 8 - nz 0 - I' (!) - lj81S41
LUapa!40SJaA40!PP!M UJall3 UOAOUn4a!ZJ3 'p
H :peJewl)j
00-'11.-18- 88-j 0- 88- 80-30)
a!pnlSpua6nr a~oJ6 a!a '8
'U!aM'uuap :peJewl)j
:lne alM 8 - Japar CD- Jaq[')0
(JD -
- ssnw - Jaqe 8 - nz 8 - laqJo/\ 0 - uauap 8 - Jm 0 - uew 0)
ApueH we sa lOa!l SualS!all\l - allB!Uapln4o s a!a 'Z
4. Ungewhnliches Wetter weltweit

6)B- 8H -.C - 8A - eF-.0 -.E - 81


Kimarad: G

5. Wo steht das kleinste bewohnte Haus der Welt?

~dem - ~ v - 8wurde - .dass - 8 v - ebis - sitzen -. v-


.von - .wenn - v CD - "man - meinem - .die - v - .mehr 4i
-4)v
6. Wasser zum Leben
6) erinnert -
8 Erwrmung - regnen - 8 herzustellen - e tun -
isst - verschmutzt

IV. Schule

1. G8: Verkrzte Schulzeit

6)c- 8c -.0 - 8c - eB-.B -.C -.C


6)F - 8E
Kimarad: B, C
-.J-
2. Ich habe Schwein, dass ich Deutsch lerne

8D - eA-.I-.G -.H
3. Wie gut sind Deutschlands Schler?
6) gelaufen - 8 bedeutet - verglichen - 8 Getestet - e schnitten -
verbessert - schafften - gezeigt - gibt

4. Mnchen hat die beste Schule Deutschlands

6) ist - 8 hat - .werden - 8 haben - eist -. hat -. haben-


wird - haben - CD
werden - ., werden

5. Neu hier?

6)E- 8B
Kimarad: F
-.0 - 8A - eH-.C -.G
6. Keine Smartphones in der Pause
6) hat - 8dem - .des - 8die - ebeim - .wird - ihre/die -
8 haben - Oie- CD
die - ., knnen

------\,11;
'.---' u -u ---.- u ----_u------u -----u._ -.- -.- ----------------------u ----u ----------.--.- ----
;.- -- -- --- - ----- -- ---- --- - - -- --. -- - - - -- - - - - -- -- ---- - -- - - - - - - --- - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - -
-. -.--. - --
wn 'ue :peJewl>1
Jaqil0 - nz. - fn\1e - JilfO - :pW. -laqO - JalunCD
ja>tuep u!au 'LJaMJdo)f "e:
\18 -\10 -\1. -\1e - JO- \1.- 00- oCD
lJodS uau!ap apulJ pun LJ:l!P aOaMas " L
uaqal sapunsas "1/\
wnlpnlS. - alneqa5ue 8 - l5all0 - ppawLps.
- ueLjuaLj:JJ~W
e - uaua51a0 - uaJoqa5. - ualLpep 0 - laplaw CD
!Un JClp UOA 4:lS!Jj ClS>tCl)f:1I4:l!ClJJCldsnu>t""9
Sle~ - nz~ - /' 41- alM~ - 5uel. - /'. - ,aq8
- /' 0 - /' - pUlSe - Jilf0 -alP. - /' 0 -/'~ -JLjaw(t)
ualSOIJn!'!4 we ual4aJ JaW4aUl!aqJ'v' S4:l!ClJJalSQ "S
o :peJewl>1
3. - 88 - H0 -:J. -Ie - \10 - J.- rO - 8CD
uaueld 4:l!IOQW o!M 4!1Jj os 14eMSjnJas "P
N '>1'8 ':J '0 '\j :peJewl>1
O. -3. - J8- d0 - 8. - V\Je-lo-l.- HO- rCD
l!aqJ\j Jap oel "E
Sie.
- fne8 - uOll0 - llW. - nze - UOIIO - laq. - UI0 - weCD
lJlaM Jap ajnJas ualS4:l!1J4!,!jao a!p PU!S a4:llaM "e:
3. Wie viel Schlaf braucht der Mensch?

(!) L -0 1-8 E -00 -aG -8F -8J -8 B -8A -CDK-(!)c


Kimarad: H

4. Was sind eigentlich Veganer?

(OE-OG -8F -OH -80 -8B -CDA


Kimarad: C

5. Ernhrung und Gesundheit


(!) pflanzliche- 0 Realitt - 8 salzig - 0 Krankheiten - 8 tatschlich -
8 Griechenland - CDUntersuchungen - 8 gesund - ., bietet
6. Warum werden Haare grau?
~ es - ~ v" - 0 v" - 8 auf - 0 v" - 8 fr - 8 v" - CDuns - 8 es -
o man - CD v" - (!) v" - mdie - der-. v" - 4D vorbei - ber

VII. Freizeit, Unterhaltung

, . Abgedreht! Kino fr Jugendliche beim Kinderkinofest

(!)o -OA-8A-OA-8B -8c -CDA


2. Auch die Jugendlichen von heute suchen Halt in einer Gruppe
(!) in - 0 fr - 8 mit - 0 dabei - 8 unter - 8 ber - 8 zu - 8 bei -
Oim
Kimarad: an

3. Wie Kinder und Jugendliche heute lesen?

(0E -OA -8 0 -Oc -8 H-8J -CDG-8 F -0 B


Kimarad: I

4. Mein Hobby: Das Reiten


(!) aus - 0 mit - 8 fr - 0 auf - aus - 8 am - 8 in
Kimarad: durch, zu
---- - - --------- -- ------ --- -- --- -- -- -- --- - -- - - -- --- -- -- -- -- - - - ----- - - -- -- - -- --- -- -- -- - -
,.
~:".~ .-- .--.- -.--
/' ~ - ssep - /' ~
- Cl!P~ - nz ~ - LpiS m- /' (1- /' - Clip - uo/\ep - /' .,
- WaU!a ., - UI - UapJnM - Jne - UeJep 0 - /' ~ - UO/\ Ci>
.I~qnepn Ualap!aplaolsaq a!p PU!S a4~slnaa 9
JClPU~l m- ue (1- Clll.jJQw/IIIM - nz - ClUICl~
- uap., - pUlS Ci) - UClP. - UClP. - UClq8lj. - UClpJi3M a!p 0 - 0)
asneH nz ua!JaJJawwos os
lljCl6 - pUlS. - UClljJIi3JJi3 llljCl~dwi3
CD - Ci)
- lneqa5 0 UapJaM - lSI - lql6 - lCllCllq lapall.jJsq8Ja/\
0- 0)
umoun U! uamOlpeJSJller4!lJ~ 0p
JaZJrl>j ., - lZlar Ci)
- alJCln8p - 6UnUJClHu:3 - UClPUClSICltj - lCluJJQJa als5u~1
0- 0)
eU!48 U! uas!a~ Jallau4~S oE
I
IClq UO/\ :P8J8WI>l
llW.
- wn - JClqrl ., - UI ., - J\H - l.jJJnp - ue - Jne 0 - wnz 0)
uawwal4~S pun uaqol wnz aOJaqJa4puaonr aU!3 oe;
5uel ~ - l.jJIS ~ - /' ~..:. !ClqJO/\ m- /' (1- nz - /' - q8
- ljJJnp ., - Jl.jas ., - /' - /' - UClllloM - /' 0 - /' ~ - U8W Ci>
Lua4as ua4asuJa~ W! Japu!)l ualiOM seM 9
Jlj8r. - 610JJ:3 CD - lzuelCl5 Ci)
- JCllIClqJ8llV-J - UClIICllS. - l.jJII>jJrlI5 - uaWl.j8uJm i.- JClsQlsnl;:i 0)
lpelS Jau!ap l!W ,zuel :"AddeH" PU!S all'V os
IX. Wissenschaft, Technik

1. Themen-Special: Energie
CD D -GA -. D -. D -e C -.8 -8A -. 8

2. Wie funktioniert eigentlich ein Navi?


CD das - G den -. den -. dem - e die -. die - 8 dem -. das

3. Die Energieversorgung der Zukunft mitgestalten


CD Aus - G seit - fr - von - e in - whrend - 8 neben -
.An -.zum -.bei
Kimarad: mit, um

4. Recycelbares Fahrrad aus Karton


CD beweist - G gelang - brauchte - will - e lsst - berstand -
8 aufzulsen - sind - erklrte/erklrt

5. Unsichere Passwrter

Kimarad: F

6. Die Zeit ist reif fr die private "Robolution"


in - fS v' - G die - einem - scheinen - e v' - ., worden -
8 mit -. v' - fr - sich - 41 v' - m mssen - 4i v'

- ----->D"~
~."--- --------.----------- - ----- ---- .--.--.--------- ----------------- ------- ----.--.---_
,,
"' .. _ .
,,
-- -:, - - - - - - - - --- - --- -- - - ---- - - - - -- -- - ------ - ----- -- ---- - - - ---- - - --------- -- ------ -- - ----
,.
"'..~ .----- -. .--.
OZ L ui:t6unsQl
99 6unsselui:twwesnz i:t40S!lewweJ6 i:tzJn}l
09 , >j!U40i:tl 'lle4osui:tSS!M
1751 J4i:t>jJi:tJ\'Ui:tS!i:tij
LP 6unlle4Ji:tlUn 'l!i:tZ!i:tJ.::I
L17 .. Ui:tqi:tl si:tpunsi:t~
gE l!i:tqJ'V
6Z i:tln4o s
EZ lli:tMWn i:tJi:tSUn
LL ue4os"i:tsi:t~ pun Ui:t40SUi:tLAJ
oL ......................................................................... i:t!I!we.::l 'Si:t40!luQSJi:td
9 9li:tZi:tI\i:tq !uelJi:tZSp9LAJ
51 ................................ 9zs913
>'fAtEINFACH Testen
A nyelvtanarok tapasztalatai szerint a nyelvhelyesseg vizsgaresz okozza
az egyik legnagyobb problemat az frasos megmerettetesben. Ezeknek
a feladatoknak a megoldasahoz ugyanis szkseges a nyelvhasznalati
szabalyok ismerete, amely a nem celnyelvi krnyezetben el6 nyelvtanul6
szamara kompenzalja a mindennapi nyelvhasznalati rutinnak, a bergz6dtt
automatikus nyelvi mechanizmusoknak a hianyat.
Kiadvanyunk celja, hogy segftseget nyujtson a nemet nyelvi frasbeli erettsegi,
illetve a klnbz6 tfpusu nyelvvizsgak nyelvhelyessegi reszenek sikeres
megoldasaban a Kzs Eur6pai Referenciakeretnek megfelel6 Bi es B2 szinten.
Atemankenti, emelked6 nehezseg feladatok segftik a folyamatos fejlesztest,
a megold6kulcs es a ktet vegen lev6 nyelvtani sszefoglal6 pedig
lehet6seget adnak az nellen6rzesre isoA ktet tehat nal16 gyakorlasra es
tanari segedlettel vegzett felkeszlesre egyarant hasznalhat6, illetve az iskolai
tan6rakon is sikerrel alkalmazhat6.

Perfekt sprec~~
Namel Bzlib,alHaladalok
araHBaglr"
aB nyalWlzsgara

ISBN 978-963-261-596-7

tIl
9789632
I 615967
~
1980 Ft
MX-632