Sie sind auf Seite 1von 68

TravelPilot / Navigation / Radio/CD

Ford TravelPilot

Bedienungsanleitung
Notice demploi
Gebruiksaanwijzing
Operating instructions

Nur zur Information!


Datei wird nicht aktualisiert.
http://www.blaupunkt.comAudiosystem-Pass


Carte du code de scurit du systme audioKeycode-kaart audiosysteem


Audio System Keycode Card

HNDLERSTEMPEL / CACHET DU


CONCESSIONNAIRE / DEALERSTEMPEL /


DEALER STAMP


Copyright 2003AUFKLEBER MIT RADIO-SERIENNUMMER KEYCODE HIER ANBRINGEN


COLLER ICI LE CODE DE SECURITE ET LE NUMERO DE SERIE DE LA RADIO


BEVESTIG HIER DE STICKER MET DE RADIOKEYCODE/HET SERIENUMMERAFFIX RADIO KEYCODE/SERIAL NUMBER LABEL HERE

RADIO KEYCODE /

CODE DE SECURITE DE LA RADIO

Inhoud

Nuttige informatie
Overzicht bedieningstoetsen 2
Systeembeveiliging 3

Radiofuncties 5

Algemene bediening 8

Radiobediening 14

Navigatie (DX units) 17


Navigatie (EX units) 31

Bediening CD-speler 46
Algemene instellingen 54

Afstandsbediening 57

Nieuwe CD-ROMs aanschaffen 58

Inhoudsopgave 59

N.B.: Neem a.u.b. in acht dat niet alle audio-installaties over dezelfde functies beschikken
en dat, zelfs als bepaalde functies worden beschreven voor een bepaalde audio-installatie,
ze soms niet werken bij de auto waarin de installatie is aangebracht.
In n oogopslag
TravelPilot DX met
rechthoekige toetsen

TravelPilot DX met
ronde toetsen

TravelPilot EX CD/AUX NAV

AM/FM BLAUPUNKT TravelPilot EX

TA ESC
ON
ENTER
OFF

DEL

BASS/TRE
TIM MENU
FADE/BAL SEEK

2
Systeembeveiliging
KEYCODE BEVEILIGING Markeer het pijl naar links
De meeste Ford audio-installaties symbool en druk op de ENTER
hebben een unieke Keycode die draaiknop om de volledige
moet worden ingevoerd voordat Keycode te bevestigen.
het systeem kan worden Wanneer u een verkeerd cijfer
ingeschakeld. Deze code wordt invoert:
gewoonlijk tijdens de
afleveringsinspectie door de Ford Markeer bij DX units het pijl
dealer ingevoerd. naar links symbool en druk op
de ENTER draaiknop of druk op
Wanneer de accu werd de ESC toets. Voer het juiste
losgekoppeld of de radio uit de cijfer in.
auto werd verwijderd, moet eerst
de Keycode worden ingevoerd Druk bij EX units de DEL toets
voordat de audio-installatie weer in. Voer het juiste cijfer in.
kan worden ingeschakeld.
Keycode vergeten
Wanneer u de Keycode bent
vergeten, neem dan contact op
met uw dealer en geef hem de
gegevens van uw audio-installatie
en een legitimatiebewijs. Uw
dealer zal vervolgens de juiste
code achterhalen bij Ford Motor
Company Limited.
Keycode invoeren
Indien SAFE op het display
verschijnt zodra u de radio
inschakelt:
Gebruik de ENTER draaiknop
om het eerste cijfer van uw code
te markeren.
Druk op de ENTER draaiknop
om het cijfer te bevestigen.
Herhaal de voorgaande stappen
om de overige drie cijfers in te
voeren.
Controleer of de weergegeven
code juist is.

3
Systeembeveiliging
Onjuiste Keycodes Keycode uitschakelen
Wanneer u een onjuiste Keycode (alleen EX units)
heeft ingevoerd en bevestigd, heeft De Keycode beveiliging kan
u nog een aantal mogelijkheden worden in- of uitgeschakeld zie
om de juiste code in te voeren. Algemene instellingen.
Bij de eerste en tweede poging Wanneer de Keycode beveiliging is
geeft het display aan of de uitgeschakeld, is er na het
poging heeft gefaald en opnieuw invoeren van een verkeerde code
heeft gefaald en kunt u de juiste geen beperking aan het aantal
code opnieuw invoeren, zoals malen dat u een code kunt
hiervoor beschreven. invoeren. Dit betekent tevens dat
Na twee niet succesvolle indien de audio-installatie
pogingen wordt de installatie na losgekoppeld is van de voeding en
elke volgende keer dat geen vervolgens weer wordt
juiste Keycode wordt ingevoerd aangesloten, hij gebruikt kan
60 minuten lang geblokkeerd. U worden zonder dat de Keycode
kunt de installatie dan niet hoeft te worden ingevoerd.
gebruiken of een code invoeren Indien een met een Keycode
totdat deze tijd is verstreken. beveiligd systeem van de voeding
N.B.: Deze wachttijd verstrijkt wordt losgekoppeld en vervolgens
niet, tenzij de radio is weer wordt aangesloten, moet de
ingeschakeld bij ingeschakeld juiste Keycode worden ingevoerd
contact. voordat de installatie gebruikt kan
worden.
Na tien mislukte pogingen de code
in te voeren wordt het toestel
permanent uitgeschakeld. Neem
voor hulp contact op met uw Ford
dealer.

4
Eigenschappen radiogedeelte
RADIO DATA SYSTEM (RDS) Programmaidentificatie
De meeste radiostations op de FM- code (PI)
band zenden extra codes uit met Elk afzonderlijk radioprogramma
hun radiosignaal. Aan de hand van onderscheidt zich van alle andere
deze codes kunnen radios met de programmas door een unieke
benodigde decoder meer identificatiecode. Hierdoor kan het
informatie aan de luisteraar radiotoestel bepalen welke in
doorgeven. Dit systeem staat welke andere gebieden hetzelfde
bekend als het Radio Data System programma wordt uitgezonden,
(RDS). Met deze speciale signalen zelfs als dit op een andere
zijn extra functies beschikbaar frequentie plaatsvindt.
zoals de naam van het
radiostation, het identificatie- Alternatieve frequenties (AF)
nummer van stationsprogramma, Aan de hand van de PI-code, kan
alternatieve frequenties en de radio een lijst opslaan met
informatie met betrekking tot tijd, zenders die een bepaald
datum en verkeersberichten. programma uitzenden in hetzelfde
Enhanced Other Network deel of verschillende delen van het
(RDS-EON) land.
Er is ook een uitgebreidere versie Wanneer het signaal van een
beschikbaar met de naam Radio zender te zwak wordt, schakelt het
Data System Enhanced Other radiotoestel automatisch over op
Networks (RDS-EON). Dit systeem een sterker, alternatief signaal als
levert nog meer informatie zoals dat er is.
radiotekst en programmatypecodes. Onder bepaalde omstandigheden
kan het afstemmen op alternatieve
N.B.: Bepaalde functies zijn niet frequenties de normale ontvangst
altijd bij alle zenders beschikbaar. tijdelijk onderbreken.
Weergave stationsnaam
Audiosystemen geven de naam van
een gekozen radiozender weer als
die informatie wordt uitgezonden
met RDS. Wanneer geen RDS-
informatie beschikbaar is of
wanneer het radiotoestel niet over
RDS beschikt, dan wordt alleen de
frequentie van het radiostation
weergegeven.

5
Eigenschappen radiogedeelte
Programmatype (PTY) N.B.: Bepaalde radiostations
Veel programmas op de FM-band kunnen ook noodberichten
worden gecategoriseerd aan de uitzenden onder de niet
hand van het type materiaal dat ze aangegeven categorie ALARM,
uitzenden. Deze classificatie heeft maar dit programmatype kan niet
de vorm van een handmatig worden gekozen.
identificatienummer, dat
gecodeerd wordt opgenomen in
het radiosignaal.
Daarom kan naar radiostations
worden gezocht op basis van deze
classificaties, zodat een bepaald
type programma kan worden
beluisterd.

ACTUALITEITEN FINANCIEEL OVERIGE M


Huidige actualiteiten FOLK M Muziek niet elders
ALARM Folk-muziek ondergebracht
Zie onderstaande INFO INKOMENDE OPROEP
opmerking Informatie POP M
KINDEREN JAZZ Popmuziek
Kinderprogrammas RELIGIE
VRIJE TIJD
KLASSIEK ROCK M
Klassieke muziek LICHTE M
Lichte muziek Rockmuziek
COUNTRY SCIENCE
Country-muziek M.O.R.M
Middle of the road Wetenschappelijke
CULTUUR muziek programmas
DOCUMENT NATION M SOCIAAL
Documentaires Nationale muziek SPORT
DRAMA NIEUWS REIZEN
EASY NONE VARIED
Easy listening-muziek Niet ingedeeld Gevarieerde
EDUCATIE OLDIES programmas
Educatieve Muziek van weleer WEER
programmas

6
Eigenschappen radiogedeelte
Weergave van tijd en datum Audio-installaties met RDS-EON
De informatie met betrekking tot kunnen het actuele audiosignaal
tijd en datum wordt automatisch ook onderbreken bij
via het RDS in de audio-installatie verkeersberichten van geschakelde
bijgewerkt. In de meeste audio- radiozenders waarop niet is
installaties kan dit niet handmatig afgestemd.
worden gewijzigd of aangepast.
Wanneer het systeem wordt
aangezet, kan een reeks streepjes
worden weergegeven totdat een
RDS-signaal is ontvangen.
Nieuws
Nieuwsberichten die door het
radiostation worden uitgezonden
waarop het toestel is afgestemd of
die door geschakelde zenders
worden uitgezonden, onderbreken
de normale werking als de functie
is ingeschakeld. Wanneer dit
plaatsvindt, verschijnt het woord
NIEUWS op het display.
Verkeersinformatie
Veel radiostations zenden een code
uit om aan te duiden dat zij
verkeersinformatie doorgeven. Dit
wordt Traffic Programme
Information (TP) genoemd. De
audio-installatie slaat een lijst van
dergelijke programmas op.
Wanneer het radiostation waarop
is afgestemd verkeersberichten
uitzendt, wordt het signaal van
andere audiobronnen onderbroken
tot het verkeersbericht is
beindigd.

7
Algemene bediening
AAN/UIT & VOLUME markeren of om een
Indrukken om audio-installatie in routebestemming te spellen.
te schakelen. Druk op deze knop om selecties
Opnieuw indrukken om de en veranderingen in te voeren.
installatie weer uit te schakelen. ZOEKTOETSEN
Draaien om het volume van de Gebruik deze toetsen om naar
actuele audiobron te laten toe- of nieuwe radiostations te zoeken of
afnemen. Het display geeft het om op een CD van nummer te
geselecteerde volume weer. wisselen.
Met deze knop kan de installatie
ook worden bediend tot maximaal BASS/TREBLE
een uur nadat de contactsleutel is Druk op deze toets voor toegang
verwijderd. tot een bass, treble, en alleen bij
N.B.: Standaard volumewaarden EX units, een loudness display.
voor verschillende DX units Gebruik de ENTER
bedieningsfuncties kunnen draaiknop om veranderingen
afzonderlijk worden ingesteld met door te voeren.
de instelmenus zie hoofdstuk EX units Gebruik de soft keys
Algemene instellingen. naast de + of symbolen om
DISPLAY veranderingen door te voeren.
Het display toont alle beschikbare Druk nogmaals op deze toets om
informatie voor de op dat moment terug te keren naar normaal
geselecteerde modus. Wanneer afspelen.
menu-opties zijn geselecteerd of FADE/BALANCE
instellingen veranderd, worden
deze selecties op het display Druk op deze toets voor toegang
gemarkeerd. tot het fade en balans display.
DX units Gebruik de ENTER
Alleen EX units draaiknop om veranderingen
Wanneer de juiste CD wordt door te voeren.
geladen, verschijnt in de linker EX units Gebruik de soft keys
benedenhoek van het display een naast de + of symbolen om
symbool dat aangeeft of de veranderingen door te voeren.
audiomodus (muzieknoten) of
navigatiemodus (richtingspijl) is Druk nogmaals op deze toets om
geselecteerd. terug te keren naar normaal
afspelen.
DRAAIKNOP VOOR N.B.: Faderegeling is niet
GEGEVENSINVOER beschikbaar in autos zonder
Draai deze knop om een selectie luidsprekers achterin.
uit het menu op het display te
8
Algemene bediening
AUDIO (alleen DX units) TIM (TRAFFIC INFORMATION
Druk op deze toets voor toegang MEMORY)
tot het audio instelmenu. De radio heeft een digitaal
geheugen (TIM) dat automatisch
VERKEERSBERICHTEN (TA) gesproken verkeersberichten kan
Druk op deze toets om de functie opslaan, die zijn opgenomen terwijl
verkeersberichten in te u niet in de auto zat.
schakelen. Deze functie wordt gewoonlijk
Wanneer de audio-installatie is geactiveerd wanneer een auto aan
afgestemd op een geschikt het einde van een rit wordt
radiostation, onderbreken geparkeerd. U kunt de
verkeersberichten de normale verkeersberichten dan afluisteren
ontvangst of de weergave van voordat u aan een volgende rit
een CD met een vooraf ingesteld begint.
volume zie Algemene Wanneer het geheugen vol is wordt
instellingen. het oudste bericht overschreven.
TA verschijnt op het display. Indien een bericht langer is dan
vier minuten, wordt het eerste
Druk nogmaals op de toets om gedeelte overschreven.
de functie verkeersberichten uit
te schakelen. Berichten opnemen
Het systeem is standaard
Om te voorkomen dat de
! accu wordt ontladen,
moet u erop letten dat de TIM
uitgeschakeld, maar neemt
gedurende vooraf ingestelde
periodes op en wordt ingeschakeld
opnameperiode wordt zodra de audio-installatie wordt
uitgeschakeld (OFF) wanneer u uitgeschakeld. Voor het instellen
de auto voor langere tijd van de recorder:
onbeheerd achterlaat,
bijvoorbeeld op de Stem af op een radiostation dat
parkeerplaats van de luchthaven verkeersinformatie uitzendt.
als u op vakantie gaat. Druk op de TIM toets.
Druk de soft key naast de TIM
toets herhaaldelijk in tot de
gewenste opnameperiode wordt
gemarkeerd.

9
Algemene bediening
Afspelen MENU
Druk bij terugkomst in uw auto DX units
op de TIM toets. Druk op deze toets om toegang te
Druk op de soft key naast de krijgen tot de instelmenus van het
woorden TIM INFO. systeem en die van het
Opgenomen berichten worden navigatiesysteem.
als nummers opgeslagen.
Gebruik de SEEK toetsen om EX units
vooruit of achteruit door de Druk eenmaal op de toets voor
opgeslagen berichten te zoeken. toegang tot beeldschermpaginas.
Druk op de ESC toets om een Deze variren afhankelijk van het
bericht te beindigen en het TIM feit of radio-, CD/MP3- of de
menu weer te activeren, of druk navigatiemodus is geselecteerd.
opnieuw op de TIM toets. Druk op een willekeurig moment
Zijn alle berichten eenmaal nogmaals op deze toets om
opgevraagd, dan wordt de TIM Algemene instellingen te laten
modus uitgeschakeld en wordt de verschijnen.
laatst gebruikte audiobron weer Gebruik de soft key naast de
geactiveerd. beeldschermpagina om de
Een TMC INFO of T-INFO display betreffende functie te selecteren.
kan ook in het TIM menu Maak aanpassingen met de + of
verschijnen. Deze opgenomen soft keys, zoals aangegeven.
berichten zijn op dezelfde wijze Druk op een willekeurig moment
toegankelijk als TIM INFO. op de ESC toets om naar
N.B.: Wanneer tijdens het afspelen normaal afspelen terug te keren.
een nieuw bericht wordt
uitgezonden, wordt het afspelen
onderbroken totdat het bericht is
opgenomen.

Wanneer uw auto is
! uitgerust met een
elektrisch bedienbare antenne,
schakel dan de radio in en de
TIM functie uit alvorens een
wasstraat binnen te rijden
omdat anders de antenne zou
kunnen worden beschadigd.

10
Algemene bediening
ESC (ESCAPE) EJECT
Druk op deze toets om een Druk op deze toets (uitwerp-
beeldschermpagina te verlaten, of icoontje) om een CD uit de audio-
een stap om terug te gaan in de installatie te werpen.
menustructuur, of om een stap
terug te gaan bij een INFORMATIE
navigatieaanwijzing. Druk op deze toets (i-icoontje) en
houd deze ingedrukt om extra
DEL (DELETE) displayinformatie weer te geven of
(ALLEEN EX units) om gesproken aanwijzingen te
Druk op de DEL toets om een herhalen.
gemarkeerde menu-optie, of een OMWEG
bestemming, of een onjuist
gespelde naam op het display te Druk op deze toets (omleidings-
verwijderen. icoontje) om een geselecteerde
route te wijzigen.
TELEFOON
In autos met een mobiele telefoon SNELLE TOEGANG
die op de audio-installatie is Druk op deze toets (icoontje van
aangesloten, wordt het volume van een huisje) voor toegang tot recent
de audio-installatie automatisch opgeslagen bestemmingen voor
gedempt voor een inkomend of routebegeleiding.
uitgaand gesprek. Het gesprek
wordt voor handsfree gebruik via POSITIEMARKERING
de luidsprekers van de audio- (MARKERING HUIDIGE
installatie weergegeven. POSITIE)
Druk bij autos waarvan de Druk deze toets in en houd hem
telefoon niet op de audio- ingedrukt (icoontje van een weg
installatie is aangesloten op deze met een vlag) om de huidige
toets (telefoon-icoontje) om het positie voor routebegeleiding te
audiovolume te dempen wanneer markeren.
een inkomend gesprek wordt
ontvangen.
CD/C of CD/AUX
Druk op deze toets voor weergave
van de CD-speler of voor toegang
tot extra uitrusting (bijv. een CD-
wisselaar, MiniDisc, enz.) indien
deze is aangesloten.

11
Algemene bediening
INGANGSAANSLUITING (AUX
IN)
De ingangsaansluiting is
aangebracht in het
dashboardkastje. Via deze
aansluiting kan een extra apparaat
zoals een draagbare MiniDisc- of
MP3-speler worden aangesloten op
de audio-installatie, zodat deze
geluidsbronnen via de luidsprekers
in de auto kunnen worden
weergegeven.
Om naar een extra apparaat te
luisteren, moet met behulp van
een conventionele 3,5 mm
hoofdtelefoonstekker in de
aansluiting in het dashboardkastje
worden gestoken.
Schakel het extra apparaat met
behulp van de AUX toets in; het
geluid van het betreffende
apparaat wordt nu weergegeven
door de luidsprekers in de auto,
het geluid van de autoradio e.d.
wordt niet weergegeven. Auxiliary
Input of AUX verschijnt op het
display van de auto.
Trek de stekker uit de uit de
ingangsaansluiting om het extra
apparaat los te koppelen. Schakel
met behulp van de toetsen op de
audio-installatie de geluidsweergave
van de audio-installatie in.
De toetsen van de audio-installatie
kunnen ook worden gebruikt om
de weergave van de audio-
installatie te hervatten terwijl het
extra apparaat blijft aangesloten.

12
Algemene bediening
GOLFBAND KIEZEN het radiostation opgeslagen. Dit
DX units kan op elke golfband en voor elke
voorkeuzetoets worden herhaald.
Druk op de AM/FM toets.
Selecteer vervolgens de AUTOSTORE
gewenste golfband door op de AutoStore kan worden gebruikt
soft key naast het display te om de zes radiostations met de
drukken. krachtigste signalen op de FM
band te selecteren en onder de
EX units soft keys naast het display op te
Druk op de AM/FM toets om slaan.
FM1, FM2, AST, AM1 of AM2 te
selecteren. Op het display wordt DX units
de geselecteerde golfband Druk op AM/FM toets.
weergegeven. Druk op de soft key naast PAGE
Deze toets kan ook worden 2.
gebruikt om weer op radio- Selecteer T-STORE op de
ontvangst over te schakelen beeldschermpagina.
wanneer de CD modus is
geselecteerd. EX units
VOORKEUZETOETSEN (SOFT Druk de AM/FM toets in en houd
KEYS) deze ingedrukt om de
zoekfunctie van AutoStore te
Deze toetsen naast het display activeren.
worden gebruikt om de
weergegeven opties te selecteren De geluidsweergave wordt tijdens
en om zo nodig + of correcties het zoeken onderbroken; wanneer
uit te voeren. de radiostations zijn opgeslagen
wordt de geluidsweergave
Hiermee kunt u ook uw favoriete hersteld.
radiostations opslaan, waarop kan
worden afgestemd door de Telkens wanneer AutoStore wordt
golfband te selecteren en de geactiveerd, slaat de unit
betreffende soft key in te drukken. stationsfrequenties op de laatst
geselecteerde golfband op en
Selecteer een golfband. worden eerder opgeslagen
Stem af op het gewenste radiostations vervangen.
radiostation.
Druk een van de soft
keys in en houd deze ingedrukt.
De geluidsweergave wordt
onderbroken. Zodra het geluid
opnieuw wordt weergegeven, is

13
Bediening radio
AFSTEMMEN OP STATIONS EX units
DX units Druk op de MENU toets voor
Druk op de SEEK toetsen om toegang tot het AM/FM
een voorkeuzestation op de INSTELLINGEN scherm.
geselecteerde golfband te Gebruik de soft key naast
lokaliseren. SEARCH (zoeken) om MAN
N.B.: Hiertoe moet het zoeken (handmatig) te selecteren en
worden ingesteld op een dubbele druk op de ESC toets om naar
pijl in het radio instellingenmenu. een normale beeldschermpagina
terug te keren.
EX units Druk op de SEEK toetsen om in
Druk op de MENU toets voor kleine stappen voor- of achteruit
toegang tot het AM/FM op de geselecteerde golfband te
INSTELLINGEN scherm. zoeken.
Gebruik de soft key naast Afstemmen door middel van
SEARCH (zoeken) om AUTO scannen
(automatisch) te selecteren en DX units
druk op de ESC toets om naar
een normale beeldschermpagina Druk op de AM/FM toets.
terug te keren. Druk op de soft key naast PAGE
Druk op de SEEK toetsen om 2.
andere radiostations op de Selecteer SCAN op de
geselecteerde golfband te beeldschermpagina en ieder
lokaliseren. Indien een PTY type radiostation op de geselecteerde
is ingesteld, zoekt de installatie golfband wordt een paar
uitsluitend naar stations die het seconden weergegeven.
gekozen programmatype
Druk op de ESC toets om naar
uitzenden.
een radiostation te blijven
Handmatig afstemmen luisteren.
DX units
Druk op de SEEK toetsen om in
kleine stappen voor- of achteruit
op de geselecteerde golfband te
zoeken.
N.B.: Hiertoe moet het zoeken
worden ingesteld op een enkele
pijl in het radio instellingenmenu
en RDS moet worden
uitgeschakeld.

14
Bediening radio
EX units SHARX Selecteer SHARX ON
Druk op de MENU toets voor en de audio unit kan kanalen
toegang tot het AM/FM scheiden die op overlappende
INSTELLINGEN scherm. frequenties uitzenden. Beide
kanalen worden beter
Selecteer AUTO met de soft key weergegeven. Selecteer SHARX
naast SCAN en ieder OFF om de functie te
radiostation op de geselecteerde beindigen.
golfband wordt een paar
seconden weergegeven. SEARCH Om handmatig of
automatisch afstemmen te
Druk op de ESC toets of de selecteren.
ENTER draaiknop om naar een
geselecteerd radiostation te FM SEEK Deze functie bepaalt
blijven luisteren. of de unit alleen naar sterke
radiosignalen zoekt, d.w.z. met
Selecteer SCAN OFF om de de BEST mogelijke ontvangst of
scanfunctie te beindigen naar stations met zwakkere
RADIO INSTELLINGEN signalen die kunnen worden
DX units gestoord of slecht worden
ontvangen en die een gevoeliger
Druk op de AUD toets om (SENS) afsteminstelling
toegang te krijgen tot de radio vereisen.
instellingen op het display en
voer met de ENTER draaiknop TMC INFO Gebruik de soft key
en de soft keys veranderingen om toegang te verkrijgen en
door. bekijk de laatste Traffic Message
Channel tekstberichten. Gebruik
EX units de ENTER draaiknop om te
scrollen en oudere berichten te
Druk op de MENU toets om
selecteren.
toegang te krijgen tot de AM/FM
SETTINGS beeldschermpagina
en voer met behulp van de soft
keys veranderingen door.
Radio instellingenmenu
Radio instellingen op de
beeldschermpagina kunnen
omvatten:
SCAN Om radiostations op de
geselecteerde golfband te
selecteren en een paar seconden
weer te geven.

15
Bediening radio
RDS OPTIES (indien van Schakel om hiervan gebruik te
toepassing) maken met de soft key de
AF - Gebruik de soft key naast functie in. Maar schakel om te
deze beeldschermpagina om voorkomen dat de radio
deze functie in- of uit te automatisch afstemt op
schakelen. alternatieve frequenties en u
Als AF-ON is geselecteerd, mogelijk stoort deze functie uit.
evalueert de unit continu de RDS - Indien beschikbaar,
signaalsterkte en wanneer een selecteer FIX voor de weergave
beter signaal beschikbaar van namen van radiostations,
wordt, schakelt de unit over VAR voor extra informatie,
op dat alternatieve signaal. FREQ voor de frequenties of
De geluidsweergave wordt OFF wanneer deze voorziening
onderdrukt wanneer een lijst niet wordt gewenst.
met alternatieve frequenties
wordt gecontroleerd en, NEWS - Schakel deze functie
zo nodig, wordt de op dezelfde wijze in of uit als
geselecteerde wordt de bij AF. Wanneer deze functie is
geselecteerde golfband geselecteerd, verschijnt NEWS
nogmaals afgezocht voor een op het display en
goede alternatieve frequentie. nieuwsberichten onderbreken
De geluidsweergave wordt de geluidsweergave van CD of
hersteld wanneer er een is MP3 nummers op dezelfde
gevonden of, wanneer er geen wijze als bij verkeersberichten.
is gevonden, stemt de unit R-TXT - Wanneer deze functie
af op de oorspronkelijk is geselecteerd, staat radiotekst
opgeslagen frequentie en toe dat andere programma-
verschijnt Not Found op het informatie wordt weergegeven.
display. Wanneer AF-OFF PTY - Om programmas te
is geselecteerd, blijft de selecteren die van PTY codes
oorspronkelijk opgeslagen gebruikmaken.
frequentie geselecteerd.
REG - Schakel deze functie
op dezelfde wijze in of uit als
bij AF. Sommige radiostations
zenden op meer dan een
frequentie uit en splitsen deze
frequenties op voor regionale
(REG) programmas en om op
bepaalde tijden van de dag
lokale informatie te
verspreiden.

16
Navigatie (DX units)

Probeer NIET Ondanks het feit dat het


! het navigatiesysteem te
gebruiken voordat u dit boek
! mogelijk is tijdens het
rijden meer gedetailleerde
volledig hebt gelezen. Houd er menus te kiezen, raden we u
bovendien rekening mee, dat aan dit door een andere
diverse functies van het inzittende te laten doen. We
navigatiesysteem afhankelijk raden de bestuurder aan dit
zijn van instellingen die eerst in uitsluitend zelf te doen nadat hij
het systeemgeheugen moeten de auto tot stilstand heeft
worden ingevoerd. gebracht. Indien de bestuurder
tijdens het rijden selecties
maakt, leidt dit zijn aandacht
van het verkeer af.
N.B.: Indien de accu van de auto
om wat voor reden dan ook wordt N.B.: Wanneer Speedlock is
losgekoppeld, moet het genstalleerd, worden de
navigatiesysteem - zodra de accu instellingen van het
weer wordt aangesloten - opnieuw navigatiesysteem geblokkeerd
beschikbare satellieten opsporen. en kunnen deze niet worden
Dit duurt normaal gesproken niet gewijzigd wanneer de
langer dan drie of vier minuten. rijsnelheid 5 km/h of meer
bedraagt.
VERKEERSVEILIGHEID N.B.: Het volume van gesproken
Lees en volg de begeleidingsinstructies kan
beeldschermpagina met de indien gewenst worden
waarschuwing, selecteer gewijzigd. Maar om redenen van
vervolgens OK en druk op de verkeersveiligheid is het
ENTER draaiknop om verder te raadzaam de gesproken
gaan. instructies op een hoorbaar
Selecteer, voor uw eigen veiligheid geluidsvolume ingeschakeld te
en voor de veiligheid van andere laten.
weggebruikers, uitsluitend Op deze wijze kunt u de
navigatie-informatie wanneer de routebegeleiding volgen zonder
auto stilstaat. Zolang de auto in uw ogen van de weg te hoeven
beweging is, is het toetsenbord nemen.
voor het invoeren van
bestemmingen geblokkeerd en
doelbewust niet toegankelijk. U
kunt uitsluitend wijzigingen
doorvoeren nadat u de auto tot
stilstand hebt gebracht.

17
Navigatie (DX units)
Wanneer u navigatiemenus de beeldschermpagina.
bekijkt: ROUTEGELEIDING - hiermee
Gebruik de ENTER draaiknop activeert u de huidig
om een item op het display te geselecteerde route
selecteren. op het display en hervat u de
Druk op de ENTER knop om uw routebegeleiding.
selectie in te voeren. DOEL INVOEREN - hiermee
Indien u het verkeerde item hebt voert u een nieuwe
geselecteerd, druk dan op de ESC bestemming in.
toets om terug te keren naar het REISDOELGEH. - hiermee
vorige scherm, of druk opnieuw op roept u een eerder ingevoerde
NAV om terug te keren naar het bestemming op.
hoofdnavigatiemenu. TOCHTENLIJST - hiermee
Indien alle beschikbare posities op koppelt u een aantal
de lijst niet gelijktijdig op het bestemmingen aan elkaar,
scherm kunnen worden zodat een complete route
weergegeven, verschijnt een pijl ontstaat.
op het display. Draai de ENTER REISGIDS - voor gebruik in
draaiknop om door de beschikbare combinatie me gespecialiseerde
opties te scrollen. reisgidsen. Deze optionele CD-
In bepaalde situaties kunnen gidsen kunnen afzonderlijk
beeldschermpaginas verschijnen worden aangeschaft en
met een hangslotsymbool. Dit bevatten gedetailleerde
betekent dat de betreffende informatie over hotels,
functie op dat moment niet restaurants, toeristische
beschikbaar is en het systeem er attracties, golfbanen, enz. Zie de
geen toegang toe heeft. opmerkingen op de binnenzijde
van de achteromslag voor meer
AAN DE SLAG informatie over de aanschaf
Druk op de NAV (navigatie) toets van nieuwe CDs.
voor toegang tot het POSITIONEREN - een display
hoofdnavigatiemenu. Indien geen dat toont in welke richting u
navigatie-CD is aangebracht, rijdt, de tijd en, indien van
verschijnt op het display het toepassing, het radiostation
verzoek een CD te aan te brengen. waarop u voor verkeersinformatie
ROUTE-OPTIES hebt afgestemd.
Druk op de NAV toets voor GPS INFO - voor het tonen van
toegang tot het NAVIGATIE informatie, ontvangen van het
menu. GPS inclusief de huidige
geografische positie en het
Selecteer met de ENTER aantal satellieten waarvan de
draaiknop een van de opties op gegevens worden ontvangen.
18
Navigatie (DX units)
Routepreferenties TIJD Selecteer de
Druk in de navigatiemodus op de beeldschermpagina met tijden
MENU toets en ga met de ENTER gedurende de routebegeleiding
draaiknop de beeldschermpagina geschatte aankomsttijd,
routepreferenties binnen. resterende tijd tot de
bestemming of huidige tijd.
ROUTE Selecteer de kortste
(SHORT) of snelste (FAST) HANDM. POSITIE Voer uw
routes, of selecteer de locatie handmatig in wanneer
dynamische (DYN) optie. Er zijn GPS signalen niet beschikbaar
ook opties voor het gebruik of zijn.
vermijden van snelwegen, NAV. SIMULAT. Alleen voor
veerdiensten en tolwegen. demonstraties.
N.B.: Waar TMC verkeersberichten Vergeet niet de demonstratie
beschikbaar zijn, moet voor de functie uit te schakelen voordat u
routebegeleiding DYN worden een actuele route programmeert.
geselecteerd om u te laten
benvloeden door de laatste
verkeersinformatie.
Selecteer DYN niet wanneer geen
TMC signalen beschikbaar zijn.
Hierdoor zou de radio-ontvangst en
het afspelen van CDs onmogelijk
zijn.
TOCHTENLIJST Om alle
details van een geselecteerde
route te zien.
SYMBOLEN Voor het
selecteren van alternatieve
displaysymbolen.
TAAL Voor het in- of
uitschakelen van de gesproken
aanwijzingen.
LAATSTE TIEN Selecteer of de
laatste bestemmingen in het
geheugen moeten worden
opgeslagen of niet.

19
Navigatie (DX units)
DOEL SELECTEREN Een stad selecteren
Er zijn verschillende andere Gebruik de ENTER draaiknop om
manieren om een routebeschrijving STAD in het menu REISDOEL
te verkrijgen als u eerder andere INVOEREN te selecteren en er
bestemmingen in het systeem hebt verschijnt een toetsenbord op het
opgeslagen. scherm.
Telkens wanneer u een nieuwe Draai de ENTER draaiknop om de
bestemming invoert, wordt deze in letters van de plaatsnaam te
het systeemgeheugen opgeslagen selecteren. Zodra een
tot er geen vrije ruimte meer is. afzonderlijke letter wordt
Daardoor kunt u een bestemming geselecteerd, wordt deze
uit het geheugen selecteren als gemarkeerd.
eindpunt van uw route selecteren, Druk op de draaiknop ENTER om
ongeacht uw huidige positie. de letters te bevestigen, en
Wanneer u een route wilt herhaal deze procedure om de
programmeren naar een eerder in gewenste plaatsnaam te spellen.
het geheugen opgeslagen Met het toevoegen van meer
bestemming, gebruikt u de ENTER letters, zal het systeem mogelijke
draaiknop om: bestemmingen voorspellen en
REISDOELGEH. in het hoofd alleen letters die kunnen worden
NAVIGATIEMENU te selecteren. gebruikt worden weergegeven.
Selecteer vervolgens een Indien u spelfouten hebt gemaakt,
bestemming uit de beschikbare druk dan op ESC toets om letters
opties bij. LAST 10 (laatste tien). n voor n te wissen.
N.B.: Er worden alleen Wanneer de gewenste plaatsnaam
bestemmingen in het systeem wordt weergegeven, markeer dan
opgeslagen geen routes. ook al het haakse symbool en druk op
kiest u een in het geheugen de ENTER draaiknop om uw
opgeslagen bestemming, het selectie te bevestigen.
systeem berekent toch een nieuwe
route vanaf uw huidige positie.
EEN ROUTE SELECTEREN
Gebruik om een nieuwe route te
programmeren de draaiknop om
REISDOEL INVOEREN in het hoofd
NAVIGATIE menu te selecteren.

20
Navigatie (DX units)
Andere routeselectie-opties SUPRAREG DESTS - Plaatsen
Is de plaats eenmaal bevestigd, binnen een groter regionaal
dan kunt u met andere menu- gebied, bijv.
opties meer details aan uw verkeersknooppunten, bedrijven,
bestemmingsselectie toevoegen. luchthavens, enz.
STRAAT - Ga volgens dezelfde OMGEVING DOEL - Plaatsen
methode te werk om de rondom uw doelgebied, bijv. een
gewenste straatnaam in te parkeerplaats in de omgeving.
voeren. OMGEVING POSITIE - Plaatsen
KRUISPUNT - Ga volgens rondom uw huidige positie, bijv.
dezelfde methode te werk om hotels, enz.
een bepaald kruispunt te N.B.: Wanneer een naam te lang is
selecteren en in te voeren. voor het display, druk dan op de
HUISNUMMER - Dit is niet INFORMATION toets om de
beschikbaar in alle landen. volledige naam te zien. Wanneer
het systeem over onvoldoende
CENTRUM Kies deze optie en informatie beschikt, wordt de
gebruik de ENTER draaiknop route automatisch berekend,
om een lijst van lokale centra te aanduidingen op het display
doorlopen die in de door u verdwijnen en de routebegeleiding
geselecteerde stad zijn begint.
gedentificeerd. Druk op
dezelfde knop om uw selectie te
bevestigen.
BIJZ. DOELEN - Nog meer
keuzes worden geboden door
een functie met de naam Places
of Interest (P.O.I.). Deze bestaan
uit parkeergelegenheden,
tankstations, ziekenhuizen,
snelwegen, Ford dealers, enz.
Met behulp van de ENTER
draaiknop kunnen de volgende
gebieden als BIJZ. DOELEN
worden geselecteerd:
IN DOELGEBIED - Bijzondere
doelen binnen het geselecteerde
bestemmingsgebied.

21
Navigatie (DX units)
OFF ROAD alle bestemmingen die u hebt
Indien u zich tijdens het selecteren ingevoerd. Met deze functie kunt u
van een bestemming op een plek bijvoorbeeld een route plannen via
bevindt die niet door de de bestemmingen die u hebt
gedigitaliseerde kaart van het ingevoerd, in plaats van een
systeem wordt beschreven, bijv. directe route van uw huidige
een parkeerplaats, wordt een positie naar de eindbestemming.
gesproken boodschap Een tocht plannen
weergegeven, dat u zich op een
niet-gedentificeerde positie Selecteer REISDOELGEHEUGEN
bevindt. Het systeem zal dan toch in het hoofd NAVIGATIE menu,
de route berekenen door voor uw selecteer vervolgens GEH.
startpunt uit te gaan van de BEWERKEN en ALLE DOELEN
geografische breedte- en WISSEN voordat u met een nieuwe
lengtecordinaten die door de GPS tocht begint. Anders worden
satellieten zijn gerapporteerd. eerder in het geheugen opgeslagen
bestemmingen van een eerdere
Een pijl aan de linkerzijde van het tocht opgenomen in de nieuwe
display wijst in de kompasrichting tochtenlijst.
van uw gewenste bestemming en
de afstand wordt weergegeven als Selecteer TOCHTENLIJST in het
een directe meting tussen het hoofd NAVIGATIE menu.
startpunt en het eindpunt van uw Selecteer NIEUW DOEL in het
reis. TOCHTENLIJST menu.
Normale routebegeleiding wordt Kies gewoonlijk een eerder
hervat zodra u een weg bereikt die opgeslagen bestemming of voer
op de kaart is weergegeven en een nieuwe bestemming in en
voor de afstand wordt nu voeg deze toe aan de tochtenlijst.
uitgegaan van de werkelijke
wegmetingen. Met het invoeren van elke
bestemming geeft het scherm alle
TOCHTENLIJST bestemmingen weer die reeds als
deel van de reis zijn ingevoerd.
Met deze functie kunt u een reeks
verschillende bestemmingen Druk, om meer bestemmingen in
invoeren bestemmingen die te voeren, op de ESC toets om
eerder in het geheugen zijn terug te keren naar het
opgeslagen, dan wel nieuwe TOCHTENLIJST menu en herhaal
bestemmingen. Het deze procedure.
navigatiesysteem zal vervolgens
een route plannen, uitgaande van

22
Navigatie (DX units)
Een tochtenlijst ordenen reis vanaf de uw huidige positie.
Gebruik om de volgorde van een Er wordt dan een route berekend
tochtenlijst te veranderen de direct naar de gekozen tussenstop,
ENTER draaiknop om een vervolgens naar alle volgende
opgeslagen doel te markeren. Een bestemmingen tot de laatste
dubbele pijl verschijnt naast de bestemming in de tochtenlijst.
keuze en met de ENTER Een bestemming opnieuw
draaiknop kan de plaats ervan aandoen
worden veranderd. Druk op de
draaiknop en houd deze ingedrukt Wanneer een bestemming is
om de nieuwe naam te bevestigen. gesloten (bijv. een museum), moet
u voordat u die bestemming
Een bestemming uit een verlaat op de ESC toets drukken
tochtenlijst wissen en TOCHTENLIJST en vervolgens
Selecteer, om een tocht uit een DOEL OPSLAAN selecteren.
tochtenlijst te wissen, DOEL Selecteer ESC en stop de
WISSEN in het TOCHTENLIJST routebegeleiding.
menu. Selecteer TOCHTENLIJST en
Selecteer EEN DOEL of ALLE DOELEN ORDENEN.
DOELEN om een bestemming of Selecteer de te bezoeken locatie
alle bestemmingen te en geef deze met behulp van de
verwijderen. ENTER draaiknop een nieuwe
Selecteer RESET om terug te plaats in de tochtenlijst.
keren naar het hoofdmenu. Druk op de ESC toets en kies
Een tocht beginnen TOCHTENLIJST, selecteer de
volgende tussenstop de
Selecteer, om een tocht te routebegeleiding start
beginnen, START TOCHT in het automatisch opnieuw.
TOCHTENLIJST menu, selecteer
daarna de eerste bestemming.
Vervolgens wordt een route
berekend naar de geselecteerde
bestemming in de tochtenlijst.
De routebegeleiding voor de
tochtenlijst gaat dan vanaf deze
bestemming verder, naar de
volgende bestemming in de lijst,
enzovoort, totdat de
eindbestemming is bereikt.
Indien u ervoor kiest niet met de
eerste bestemming op de
tochtenlijst te beginnen, begint de
23
Navigatie (DX units)
1 2 Een gesproken bericht geeft
duidelijke instructies terwijl de
reis vordert. Druk voor een
A414 herhaling van de laatste gesproken
instructie op de INFORMATION
2.9 11:41 toets.
km 30.4km
TP
Radio 1

7 6 543

ROUTEDISPLAYS
Nadat de routebegeleiding is
gestart, verschijnt op het display:
1) De huidige straatnaam of naam
van de volgende weg op de route.
2) Tijden afhankelijk van de
gemaakte keuzes in het
instelmenu.
3) Afstand tot de bestemming.
4) Naam van het geselecteerde
radiostation of het CD-nummer.
5) TP toont het radiostation dat
verkeersberichten uitzendt.
6) Afstand tot volgende afslag.
7) Richting voor het volgende
gedeelte van de route.

24
Navigatie (DX units)
ROUTES WIJZIGEN wilt mijden, raadpleeg dan de
Tenzij een passagier wijzigingen lijst om de eerste en laatste
voor u kan doorvoeren, moet u de punten te vinden waar deze weg
auto tot stilstand te brengen wordt genoemd. Selecteer deze
alvorens u de route zelf kunt en dit deel van de route wordt
wijzigen. gemeden.
Om verkeersopstoppingen of N.B.: Weggedeelten die niet
wegomleidingen te mijden, drukt u kunnen worden gemeden, worden
op de toets OMLEIDING om een aangegeven met een
alternatieve route te selecteren. hangslotsymbool en kunnen niet
Kies een van de volgende opties: worden geselecteerd.
Om verdere veranderingen door
Routelijst wijzigen te voeren of een omleiding te
Selecteer deze optie om een annuleren drukt u op de toets
gedeelte van een route te OMLEIDING en selecteert u
selecteren dat u wenst te mijden. WIJZIGEN om een volgende
Na deze selectie wordt een lijst verandering door te voeren of op
met wegen op de route op het DEL om een geprogrammeerde
display weergegeven. omleiding te wissen.
A + symbool naast een N.B.: Op lange ritten wordt op elk
straatnaam geeft aan dat ook moment slechts een gedeelte van
subsecties (secundaire wegen) de route weergegeven. Dit
kunnen worden geselecteerd. betekent dat u wellicht moet
Om het display uit te breiden wachten tot u dichter bij de
zodat ook deze wegen worden omgeving bent die u wilt mijden,
weergegeven, markeert u het voordat u de route kunt wijzigen.
weggedeelte met het + symbool
en vervolgens drukt u op de
ENTER draaiknop en houd u
deze ingedrukt. A symbool
wordt weergegeven wanneer de
weergegeven lijst niet verder kan
worden uitgebreid.
Selecteer met de ENTER
draaiknop de wegen die u wenst
te gebruiken als start- en
eindpunten van de omleiding.
Alle wegen daartussen worden
gemeden en de route wordt
opnieuw berekend.
Wanneer u een weg in zijn geheel

25
Navigatie (DX units)
File voor u TRAFFIC MESSAGE CHANNEL
Wanneer een verkeersbericht op In bepaalde landen wordt continu
de radio u waarschuwt voor informatie van Traffic Message
verkeersdrukte op de route voor Channels (TMC)
u, moet u bepalen hoe ver voor u (Verkeersberichtenkanalen)
van deze omstandigheden sprake verzameld vanaf sensoren in het
is. wegdek en uit politieberichten.
Selecteer deze optie, draai Deze informatie wordt direct naar
vervolgens de draaiknop en radiostations verzonden die zijn
selecteer VAN of NAAR en druk aangesloten bij deze service.
op de ENTER draaiknop om uw Deze informatie wordt vervolgens
selectie te bevestigen. via de FM band als extra code met
Verander vervolgens met de het radiosignaal verzonden en kan
ENTER draaiknop uw start- of worden gebruikt door het
eindpositie en druk op de knop navigatiesysteem om een
om uw selectie te bevestigen. geprogrammeerde route te herzien
Selecteer OK en volg de ingeval van verkeersopstoppingen,
veranderde route of selecteer wegwerkzaamheden, ongevallen,
WISSEN om de omleiding af te enz., die van invloed zijn op de
breken. huidige positie en rijrichting van
uw auto.
Gemiste afslagen Dit geschiedt automatisch, maar
Indien u een afslag mist, zal het een gesproken bericht geeft aan
systeem automatisch de route dat de route is gewijzigd.
opnieuw berekenen en kan het
systeem u verzoeken om te keren.
Kunt u niet omkeren, ga dan
verder in de richting die u op dit
moment volgt. Het
navigatiesysteem zal uw positie
bepalen en de route aanpassen.
Vervolgens geeft het systeem u
nieuwe aanwijzingen.
N.B.: In autos met een door de
dealer genstalleerde handsfree
set, kan de automatische audio-
muting functie tijdens een
telefoongesprek ervoor zorgen dat
u een gesproken aanwijzing hebt
gemist. Gebruik de INFORMATIE
toets voor een herhaling van de
laatste gesproken aanwijzing.

26
Navigatie (DX units)
TMC gebruiken N.B.: In landen waar op dit
TMC stations worden op de FM moment geen TMC service
band als FMC voorkeuzestations beschikbaar is, is het niet mogelijk
opgeslagen. Dit kan op twee vast te stellen of en wanneer een
manieren plaatsvinden: dergelijke service wordt
gentroduceerd. Het verdient
Druk op de AM/FM toets en daarom aanbeveling dit af en toe
vervolgens op de soft key naast te controleren door de FMC band
FMC op het display. Het toestel te selecteren.
zoekt automatisch naar TMC
stations en slaat deze op onder Zodra u een route selecteert of
de voorkeuzetoetsen. programmeert met de optie
dynamisch, zal het toestel
Selecteer het Route-opties menu automatisch op een TMC station
(zie Systeeminstellingen) en afstemmen.
selecteer de optie dynamisch
(DYN). Het toestel stemt Wanneer u op een niet-TMC station
automatisch af op een TMC afstemt, of u komt buiten het
station als er een kan worden bereik van alle TMC stations, wordt
gevonden. de dynamische routebegeleiding
uitgeschakeld.
Wanneer u dynamische Wanneer u handmatig op een niet-
! route-begeleiding (DYN
optie) hebt geselecteerd in
TMC station afstemt, blijft de
dynamische routebegeleiding
landen waarin TMC niet uitgeschakeld tot u opnieuw op
beschikbaar is, of in gebieden een FMC station afstemt. Het
waar geen TMC station binnen toestel blijft afgestemd op het
bereik is, zal de audio-installatie laatste station waarop handmatig
de FM band blijven afzoeken werd afgestemd, zelfs na het
naar een niet bestaand FMC afzetten en opnieuw aanzetten van
signaal en kunnen geen het contact.
radioprogrammas of CDs
worden beluisterd. Selecteer in
een dergelijk geval een andere
FM band.

27
Navigatie (DX units)
N.B.: De regie van de verkeersstaf Een positiemarkering
van radiostations is hernoemen
verantwoordelijk voor de inhoud Druk op de toets Positie
van TMC verkeersberichten. Om markeren.
ervoor te zorgen dat alleen
gegevens worden gebruikt die Selecteer vervolgens NAAM en
relevant zijn voor de huidige geef hem een zinvolle naam. De
positie van uw auto, verwerkt de markering wordt vervolgens in
TMC functie alleen TMC berichten het geheugen opgeslagen onder
die van toepassing zijn op de de gekozen naam.
omgeving binnen een straal van De hernoemde locatie wordt ook
100 km van uw huidige positie. naar het hoofdgeheugen
verplaatst en uit het
POSITIEMARKERING positiemarkeringgeheugen
Op elk gewenst punt kunt u uw verwijderd.
huidige positie markeren. Dit punt Een gedentificeerde
wordt een waymark of positiemarkering hernoemen:
positiemarkering genoemd. Deze
positie kan dan als toekomstige Selecteer REISDOEL.
bestemming worden gebruikt. Dit GEHEUGEN, GEH.
is bovendien een praktische BEWERKEN, REISDOEL SORT
manier om plaatsen zoals uw en de positiemarkering die moet
thuisadres of uw werkadres te worden hernoemd.
registreren. Selecteer en voer met de ENTER
draaiknop de gewenste naam in.
Een positie markeren
Druk op ESC om terug te keren
Druk op de toets Positie naar het GEH. BEWERKEN
markeren. menu.
Selecteer vervolgens
DOORGAAN en uw huidige Een positiemarkering wissen
positie wordt opgeslagen in het Volg bovenstaande procedures
geheugen met om de positiemarkering een
positiemarkeringen, met de naam te geven.
datum en tijd als standaard Selecteer DOEL WISSEN,
identiteit. ENKEL DOEL en markeer met
N.B.: Wanneer u de positie op dit behulp van de ENTER draaiknop
moment geen naam geeft, moet dit uw selectie.
later plaatsvinden, voordat het uit Selecteer WISSEN en druk op de
het geheugen kan worden gewist. ENTER draaiknop om het doel
te wissen.

28
Navigatie (DX units)
OPGESLAGEN Alfabetisch gesorteerde
BESTEMMINGEN bestemmingen
Snelle toegang Zo vindt en selecteert u een in
Druk op de toets SNELLE alfabetische volgorde opgeslagen
TOEGANG voor de meest recente bestemming:
locaties die in het geheugen van Selecteer in het hoofd
het navigatiesysteem zijn navigatiemenu REISDOELGEH.
opgeslagen. Selecteer de gewenste Selecteer ALFAB. SORTEREN.
locatie en er wordt snel een route De lijst wordt in enkele
naar die bestemming berekend. seconden gesorteerd.
N.B.: Deze functie is bijzonder Markeer en selecteer met de
nuttig om snel toegang te krijgen ENTER draaiknop de gewenste
tot uw favoriete bestemmingen bestemming.
(bijv. uw huisadres). Het verschaft
echter toegang tot de meest Bestaande bestemmingen
recente bestemmingen in het bewerken
navigatiegeheugen en deze zijn Er zijn diverse manieren waarop u
opgeslagen in de volgorde waarin u de eerder in het geheugen
deze hebt ingevoerd. Om ervoor te opgeslagen gegevens kunt
zorgen dat uw favoriete organiseren. Iedere toepassing
bestemmingen beschikbaar blijven, wordt hieronder beschreven en u
moet u ze handmatig sorteren. gebruikt dezelfde methoden zoals
Handmatig gesorteerde in de vorige hoofdstukken is
bestemmingen beschreven. Ze zijn als volgt
toegankelijk:
Een eerder in het geheugen
opgeslagen individuele Selecteer in het hoofd
bestemming vinden en selecteren: navigatiemenu REISDOELGEH.
Selecteer in het hoofd
navigatiemenu REISDOEL GEH.
Selecteer HANDM. SORTEREN.
Markeer en selecteer met de
ENTER draaiknop de gewenste
bestemming.

29
Navigatie (DX units)
Selecteer GEH. BEWERKEN en Selecteer DOELEN ORDENEN.
kies een van de volgende opties: Gebruik de ENTER draaiknop
DOEL OPSLAAN - om de om de gewenste bestemming
huidige bestemming, of de te markeren en te selecteren.
laatst ingevoerde, in het Er verschijnt een dubbele pijl
geheugen op te slaan. naast de selectie en met de
Wanneer u daarom wordt ENTER draaiknop kunt u
gevraagd geeft u de de plaats ervan aanpassen.
bestemming een naam.
Druk op de ENTER draaiknop
DOEL INVOEREN - hiermee om de nieuwe plaats te
kunt u een bestemming bevestigen.
invoeren die niet direct nodig
is voor routeplanning. U slaat N.B.: Zorg er bij het sorteren van
hem alleen op in het geheugen bestemmingen voor dat uw FAST 5
om later te kunnen gebruiken. nog steeds de eerste vijf regels in
de lijst met bestemmingen
DOEL WISSEN - hiermee kunt innemen.
u alle of slechts een
bestemming wissen. ROUTEBEGELEIDING
N.B.: De laatste tien BEINDIGEN
bestemmingen worden Druk op een willekeurig moment
automatisch opgeslagen tenzij de tijdens uw rit op de ESC toets om
optie LAST 10 in het instelmenu de routebegeleiding te beindigen.
van het navigatiesysteem is Het display verzoekt om
ingesteld op UIT. Deze kunnen informatie. Selecteer JA of NEE.
worden gewist met de optie LAST
10 WISSEN.
DOEL WIJZIGEN - hiermee kunt
u de naam van een opgeslagen
bestemming veranderen. Kies de
betreffende bestemming uit de
lijst en voer op de normale wijze
een nieuwe naam in. De oude
naam verschijnt op gemarkeerd
daaronder, maar kort nadat de
nieuwe naam is bevestigd neemt
deze de plaats van de oude naam
in de lijst in.
DOELEN ORDENEN - zo
sorteert u zelf bestemmingen in
het systeemgeheugen of geeft u
ze een andere plaats:

30
Navigatie (EX units)

Gebruik het doorvoeren


Ondanks hetnadat u de
feit dat hetauto
! navigatiesysteem NIET
voordat u dit hoofdstuk volledig
! tot stilstand hebt
rijden meer gedetailleerde
gebracht.
mogelijk is tijdens het

hebt gelezen. Houd er menus te kiezen, raden we u


bovendien rekening mee, dat aan dit door een andere
diverse functies van het inzittende te laten doen. We
navigatiesysteem afhankelijk raden de bestuurder aan dit
zijn van instellingen die eerst in uitsluitend zelf te doen nadat
het systeemgeheugen moeten hij de auto tot stilstand heeft
worden ingevoerd. gebracht. Indien de bestuurder
selecties maakt tijdens het
rijden, leidt dit zijn aandacht
van het verkeersgebeuren af.
N.B.: Wanneer Speedlock is
genstalleerd, worden de
N.B.: Indien de accu van de auto instellingen van het
om wat voor reden dan ook wordt navigatiesysteem geblokkeerd
losgekoppeld, moet het en kunnen deze niet worden
navigatiesysteem - zodra de accu gewijzigd wanneer de
weer wordt aangesloten - opnieuw rijsnelheid 5 km/h of meer
beschikbare satellieten opsporen. bedraagt.
Dit duurt normaal gesproken niet Het volume van gesproken
langer dan drie of vier minuten. instructies voor
routebegeleiding kan indien
VERKEERSVEILIGHEID gewenst worden gewijzigd.
Lees en volg de Maar om redenen van
beeldschermpagina met de verkeersveiligheid is het
waarschuwing, selecteer raadzaam de gesproken
vervolgens OK en druk op de instructies op hoorbaar
ENTER draaiknop om verder te geluidsvolume ingeschakeld te
gaan. laten. Op deze wijze kunt u de
routebegeleiding volgen zonder
Selecteer, voor uw eigen veiligheid uw ogen van de weg te hoeven
en voor de veiligheid van andere nemen.
weggebruikers, uitsluitend
navigatie-informatie wanneer de
auto stilstaat. Zolang de auto in
beweging is, is het toetsenbord
voor het invoeren van
bestemmingen geblokkeerd en
doelbewust niet toegankelijk. U
kunt uitsluitend wijzigingen

31
Navigatie (EX units)
Navigatiemenus bekijken: N.B.: Nadat een route is berekend
Gebruik de soft keys of de en routebegeleiding vindt plaats,
ENTER draaiknop voor het kan de navigatie CD worden
selecteren en markeren van een verwijderd en worden vervangen
item op het display. door een audio CD/ MP3-bestand
om deze weer te geven. De
Druk op de ENTER draaiknop volledige informatie over de route
om uw selectie te bevestigen. moet echter eerst worden geladen
Indien u het verkeerde item hebt en op en beeldschermpagina wordt
geselecteerd, druk dan op de ESC het NAV symbool zwart zodra dit is
toets om terug te keren naar het voltooid. Het display duidt aan
vorige scherm, of druk opnieuw op wanneer een navigatie CD te snel is
NAV om terug te keren naar het verwijderd.
hoofdnavigatiemenu.
AAN DE SLAG
Indien alle beschikbare posities op
de lijst niet gelijktijdig op het Druk op de NAV toets voor
scherm kunnen worden toegang tot het
weergegeven, verschijnt een pijl hoofdnavigatiemenu. Indien geen
op het display. Draai de ENTER navigatie-CD is aangebracht,
draaiknop om door de beschikbare verschijnt op het display het
opties te scrollen. verzoek een CD te aan te brengen.
In bepaalde situaties kan
informatie op het scherm in grijze
tekst worden weergegeven in
plaats van in zwarte tekst. Dit
betekent dat de betreffende
functie op dat moment niet
beschikbaar is en het systeem er
geen toegang toe heeft.

32
Navigatie (EX units)
ROUTE-OPTIES TIJD - Selecteer een display
Druk op de MENU toets voor die ofwel de tijd weergeeft
toegang tot het NAV die nog gereden moet worden
INSTELLINGEN menu. (een icoon van een auto
wordt weergegeven), of de
Gebruik de soft keys om functies geschatte tijd van aankomst
in of uit te schakelen, of om (er verschijnt een
opties uit de volgende vlagsymbool).
instellingen te selecteren:
TOLWEGEN - Selecteer JA of
ROUTE - dit bepaalt NEE voor routes die ofwel
of uw berekende routes tolwegen gebruiken of deze
de snelste (FAST), de kortste niet gebruiken.
naar afstand (SHORT), of
dynamisch (DYNAMICALLY) VEERBOOT - Selecteer JA of
zijn. NEE voor routes die ofwel
gebruik maken van veerboten
In streken waar TMC operationeel of deze niet gebruiken.
is, moet DYNAMICALLY worden
geselecteerd indien u wenst dat de
routenavigatie rekening houdt met
actuele verkeersberichten die
worden ontvangen van
radiostations die TMC signalen
uitzenden.
N.B.: Indien TMC signalen niet
beschikbaar zijn of zwakker
worden, zal het systeem
automatisch naar een ander TMC
station op zoek gaan. Indien geen
TMC station beschikbaar is, zal het
systeem naar het volgende station
in het frequentiegebied
overschakelen.
Indien u afstemt op een niet-TMC
station, verschijnt op het display
het verzoek of u wilt verdergaan
met dynamische routebegeleiding
zonder TMC informatie.
SNELWEGEN - Selecteer JA of
NEE voor routes die ofwel
gebruik maken van autowegen
of deze niet gebruiken.

33
Navigatie (EX units)
DOEL SELECTEREN HANDMATIG GESORT. Voor
Voer uw route-opties in en het het oproepen van ALLE
REISDOELEN menu biedt bestemmingen die in het
verschillende manieren om de geheugen zijn opgeslagen; deze
gewenste bestemming te bepalen. worden in een volgorde
weergegeven die handmatig is
Nadat een bestemming is gesorteerd, uitgaande van uw
ingevoerd, berekent het eigen behoeften. Selecteren als
navigatiesysteem uw route bij LAATSTE 15.
wanneer u op de ENTER
draaiknop drukt. Indien de A-Z SORTEREN Voor het
bestemming berekend kan oproepen van alle opgeslagen
worden, geeft het display bestemmingen, die ditmaal in
ENTER=START GUIDANCE alfabetische volgorde worden
(ENTER = START weergegeven. Selecteren als bij
ROUTEBEGELEIDING) aan. Druk LAATSTE 15.
op de ENTER draaiknop om NIEUW Voor het invoeren van
routebegeleiding te laten beginnen. een nieuwe bestemming die niet
Telkens wanneer u een nieuwe eerder is opgeslagen.
bestemming invoert, wordt deze EXTRA Voor toegang tot de
bewaard in het LAATSTE 15 volgende menu-opties:
geheugen van het systeem. De TOCHTENLIJST - Voor het met
zestiende bestemming die wordt elkaar verbinden van een
ingevoerd, wordt over de eerste aantal bestemmingen en een
bestemming geschreven. complete route samen te
Alleen bestemmingen worden stellen.
opgeslagen geen routes. Dus ook
al kiest u een in het geheugen
opgeslagen bestemming, het
systeem berekent toch een nieuwe
route vanaf uw huidige positie.
De bestemming selectie-opties
zijn:
LAATSTE 15 Voor snelle
toegang tot de laatste 15
bestemmingen die zijn
ingevoerd. Gebruik de ENTER
draaiknop om de beschikbare
lijst te doorlopen en een
bestemming te markeren. Druk
op dezelfde knop om uw selectie
te bevestigen.

34
Navigatie (EX units)
REISGIDS Voor gebruik in EEN ROUTE SELECTEREN
combinatie met Druk voor het plannen van een
gespecialiseerde reisgidsen. nieuwe route op de soft key naast
Deze optionele CD-gidsen NIEUW in het hoofdmenu
kunnen afzonderlijk worden BESTEMMINGEN en een
aangeschaft en bevatten beeldschermpagina REISDOEL
gedetailleerde informatie INVOEREN verschijnt.
over hotels, restaurants,
toeristische attracties, golf- Indien een navigatie-CD voor
banen, enz. Raadpleeg de meerdere landen wordt gebruikt,
aantekeningen op de druk dan op de soft key naast de
binnenzijde van de landennamendisplay voor
achteromslag voor meer toegang tot een lijst van
informatie over het beschikbare landen. Gebruik de
verkrijgen van nieuwe CDs. ENTER draaiknop om de
beschikbare lijst te doorlopen en
SIMULATIE - Selecteert een druk op dezelfde knop om een
gesimuleerde route selectie te bevestigen.
voor demonstratie doeleinden.
Indien een navigatie-CD voor n
POSITIE HAND. Voor het enkel land wordt gebruiktis
handmatig invoeren van een deze selectie-optie niet
actuele positie. Gebruik beschikbaar.
dit om het systeem te
activeren om een actuele
positie sneller te vinden na een
reis op een veerboot of een
trein wanneer de
routebegeleiding niet actief is.
Kan ook worden gebruikt
voor het simuleren van route-
begeleiding vanaf een startpunt
dat verschilt van de werkelijke
actuele positie.
GPS INFO Voor het tonen van
informatie ontvangen van het
GPS inclusief de huidige
geografische positie en het
aantal satellieten waarvan de
gegevens worden ontvangen.

35
Navigatie (EX units)
Een stad selecteren Andere bestemmingselectie-
Gebruik de soft key naast STAD, opties
waarna op het scherm een Is de plaats eenmaal bevestigd,
toetsenbord verschijnt. dan kunt u met andere menu-
Draai de ENTER draaiknop om opties meer details aan uw
de letters van de plaatsnaam te bestemmingsselectie toevoegen.
selecteren. Zodra een CENTRUM Kies deze optie en
afzonderlijke letter wordt gebruik de ENTER draaiknop
geselecteerd, wordt deze om een lijst van lokale centra te
gemarkeerd. doorlopen die in de door u
Indien er extra speciale tekens geselecteerde plaats zijn
voor vreemde talen beschikbaar gedentificeerd. Druk op
zijn, maar deze niet op het dezelfde knop om uw selectie te
display worden weergegeven, bevestigen.
kies dan het op/neer pijlsymbool STRAAT Gebruik dezelfde
om de ontbrekende tekens op methode om de straatnaam te
het scherm te laten verschijnen. selecteren en voer de gewenste
Druk op de ENTER draaiknop straatnaam in.
om elke letter te bevestigen, en KRUISPUNT/ NR Gebruik deze
herhaal deze procedure om de optie voor het invoeren van een
gewenste plaatsnaam volledig te gedefinieerd kruispunt of
spellen. huisnummer, voor zover
Met het toevoegen van meer beschikbaar.
letters, zal het systeem mogelijke
bestemmingen voorspellen en de
letters die niet kunnen worden
gebruikt in grijs weergeven.
Indien u spelfouten hebt
gemaakt, druk dan op DEL toets
om letters n voor n te
wissen.
Wanneer uw bestemming wordt
weergegeven, druk dan op de
ENTER draaiknop om deze te
bevestigen.

36
Navigatie (EX units)
BIJZONDERE DOELEN Nog een parkeerplaats, wordt een
meer selecties worden geboden gesproken boodschap
door een functie met de naam weergegeven, dat u zich op een
Places of Interest (P.O.I.). Deze niet-gedentificeerde positie
bestaan uit parkeergelegenheden, bevindt.
tankstations, ziekenhuizen, Het systeem zal dan toch de route
snelwegen, Ford dealers, enz. berekenen door voor uw startpunt
Met behulp van de ENTER uit te gaan van de geografische
draaiknop kunnen de volgende breedte- en lengtecordinaten die
gebieden als BIJZ. DOELEN door de GPS satellieten zijn
worden geselecteerd: geregistreerd.
LAATST BEREKENDE Een pijl aan de linkerzijde van het
OMGEVING - Bijzondere display wijst in de kompasrichting
locaties bij de van uw gewenste bestemming en
geselecteerde bestemming. de afstand wordt weergegeven als
ANDERE OMGEVING IN DE een directe meting tussen het
STAD - Plaatsen rondom een startpunt en het eindpunt van uw
locatie ingevoerd met behulp reis.
van het toetsenbord. Normale routebegeleiding wordt
OMGEVING POSITIE - hervat zodra u een weg bereikt die
Plaatsen rondom uw huidige op de kaart is weergegeven en
locatie. voor de afstand wordt nu
LANDELIJK - Plaatsen uitgegaan van de werkelijke
binnen een grotere regionale wegmetingen.
omgeving, bijv.
verkeersknooppunten en TOCHTENLIJST
bedrijven, luchthavens, enz. Met deze functie kunt u een reeks
Wanneer het systeem voldoende verschillende bestemmingen
informatie heeft, wordt invoeren bestemmingen die
ENTER=START GUIDANCE eerder in het geheugen zijn
(ENTER = START opgeslagen, dan wel nieuwe
ROUTEBEGELEIDING) bestemmingen. Het
weergegeven. Druk op de ENTER navigatiesysteem zal vervolgens
draaiknop waarna de een route plannen, uitgaande van
routebegeleiding begint. alle bestemmingen die u hebt
ingevoerd. Met deze functie kunt u
OFF ROAD bijvoorbeeld een route plannen via
de bestemmingen die u hebt
Indien u zich tijdens het selecteren
ingevoerd, in plaats van een
van een bestemming op een plek
directe route van uw huidige
bevindt die niet door de
positie naar de eindbestemming.
gedigitaliseerde kaart van het
systeem wordt beschreven, bijv.
37
Navigatie (EX units)
Een reis plannen normale manier en verplaats
Druk op de soft key naast deze naar een gewenste plaats
EXTRA in het menu in de tochtenlijst.
REISDOELEN. Een tochtenlijst ordenen
Druk op de soft key naast Gebruik om de volgorde van een
TOCHTENLST. tochtenlijst te veranderen de
Een lijst van eerder in het ENTER draaiknop om een
geheugen opgeslagen opgeslagen doel te markeren.
bestemmingen wordt Houd dezelfde knop ingedrukt en
weergegeven. Gebruik de de bestemming kan naar een
ENTER draaiknop voor het andere positie in de lijst worden
selecteren en invoeren van een verplaatst.
bestemming, of de soft key
selectie die naast de volgende Een bestemming uit een
drie opties wordt geboden: tochtenlijst wissen
ADD - Gebruik deze optie voor Kies en markeer, voor het wissen
het toevoegen van een nieuwe van een bestemming uit de
bestemming. Een toetsenbord tochtenlijst, de bestemming die
wordt weergegeven, moet worden geschrapt. Druk
letterselectie wordt voltooid vervolgens op de DEL toets en
op de normale manier en de houd hem ingedrukt.
bestemming kan worden Een tocht beginnen
verplaatst naar een gewenste
plaats in de tochtenlijst. Kies om een tocht te beginnen de
eerste gewenste bestemming op de
A-Z - Gebruik deze optie voor tochtenlijst en druk op de ENTER
het vinden van een eerder in draaiknop. Vervolgens wordt een
het geheugen opgeslagen route berekend naar de
bestemming, weergegeven in geselecteerde bestemming op de
alfabetische volgorde. tochtenlijst.
Selecteer de gewenste
bestemming op de normale De routebegeleiding voor de
manier en verplaats deze naar tochtenlijst gaat dan verder vanaf
een gewenste plaats in de deze bestemming, naar de
tochtenlijst. volgende op de lijst enzovoort,
totdat de eindbestemming is
MAN - Gebruik deze optie voor bereikt.
het invoeren van een eerder in
het geheugen opgeslagen Indien u ervoor kiest niet met de
bestemming, weergegeven in eerste bestemming op de
een handmatig gesorteerde tochtenlijst te beginnen, begint de
volgorde. Selecteer de tocht vanaf de bestemming die u
gewenste bestemming op de selecteert.

38
Navigatie (EX units)
11 1 2 3 4 5 9) Geeft aan of gesproken
instructiefunctie is ingeschakeld
(zwart symbool) of uitgeschakeld
(grijs symbool).
VOLGENDE WEG
10) Geeft routelijst weer voor
STOP
01:45 informatie of voor aanpassingen
123 KM (alleen beschikbaar gedurende
ANTENNE 1 actieve routebegeleiding).
200 M 11) Stop (actieve routebegeleiding)
of start routenavigatie (vanaf
N
23:45 NAV

inactieve of eerder beindigde


actieve routebegeleiding).
Een gesproken bericht geeft
10 9 8 7 6 duidelijke instructies terwijl de
reis vordert. Druk voor een
herhaling van de laatste gesproken
ROUTEDISPLAYS instructie op de INFORMATIE
Zodra de routebegeleiding is toets.
gestart, verschijnt een actief N.B.: Wanneer de routebegeleiding
navigatiedisplay. Met behulp van niet actief en niet geselecteerd is,
de soft keys kunt u zo nodig het verschijnt een kaartscherm met
systeem bijstellen. het noorden naar boven gekeerd.
1) Huidige straatnaam of naam van
de volgende weg op de route.
2) Richting voor het volgende
gedeelte van de route.
3) Afstand tot volgende afslag
(vorderingsbalk).
4) Tijden afhankelijk van de
gemaakte keuzes in het
instelmenu.
5) Afstand tot de bestemming.
6) Naam van geselecteerd
radiostation, CD-nummer of MP3-
bestandnummer.
7) Afstand tot volgende afslag (in
meter).
8) Actuele tijd.

39
Navigatie (EX units)
ROUTES WIJZIGEN op de ESC toets.
Tenzij een passagier deze Gebruik om meer dan een
wijzigingen voor u kan weggedeelte te mijden de
doorvoeren, dient u de auto tot ENTER draaiknop om start- en
stilstand te brengen alvorens u de eindpunten te selecteren van het
route zelf kunt wijzigen. gedeelte dat u wenst te mijden.
Om verkeersopstoppingen of Druk op de ENTER draaiknop
wegomleidingen te mijden, drukt u om het gedeelte uit te sluiten, of
op de toets OMLEIDING om een druk op ESC om de uitsluiting
alternatieve route te selecteren. ongedaan te maken.
Kies een van de volgende opties: Een nieuwe route wordt
berekend en op het display
Routelijst wijzigen verschijnt NIEUWE
Selecteer deze optie om een BEREKENING.
gedeelte van een route te N.B.: Weggedeelten die niet
selecteren dat u wenst te mijden. kunnen worden gemeden, worden
Na deze selectie wordt een lijst aangegeven door een
met wegen op de route op het hangslotsymbool en kunnen niet
display weergegeven. worden geselecteerd.
A + symbool naast een Selecteer om verdere wijzigingen
straatnaam geeft aan dat ook te maken of om een omleiding
subsecties (secundaire wegen) ongedaan te maken nogmaals
kunnen worden geselecteerd. ROUTELIJST WIJZIGEN door de
Om het display uit te breiden ENTER draaiknop te draaien en in
zodat ook deze wegen worden te drukken, en vervolgens
weergegeven, markeert u het WIJZIGEN te selecteren om een
weggedeelte met het + symbool andere wijziging door te voeren, of
en vervolgens drukt u op de WISSEN om een
ENTER draaiknop en houd u geprogrammeerde omleiding te
deze ingedrukt. A symbool verwijderen.
wordt weergegeven wanneer de N.B.: Op lange ritten wordt op elk
weergegeven lijst niet verder kan moment slechts een gedeelte van
worden uitgebreid. de route weergegeven. Dit
Gebruik de ENTER draaiknop betekent dat u wellicht moet
voor het selecteren van het wachten tot u dichter bij de
weggedeelte aan het begin van omgeving bent die u wilt mijden,
uw vervangende route en druk voordat u de route kunt wijzigen.
op de knop om uw selectie te
bevestigen. Een O symbool
verwijst naar een versperd
weggedeelte. Druk om de
versperring ongedaan te maken
40
Navigatie (EX units)
File voor u TRAFFIC MESSAGE CHANNEL
Indien een verkeersbericht u In bepaalde landen wordt continu
waarschuwt voor druk verkeer informatie van Traffic Message
voor u, moet u een omleiding Channels (TMC)
selecteren die het routegedeelte (Verkeersberichtenkanalen)
mijdt waar zich de verzameld vanaf sensoren in het
verkeersopstopping bevindt. wegdek en uit politieberichten.
Kies FILE VOOR U en draai de Deze informatie wordt direct naar
ENTER knop om het radiostations verzonden die zijn
routegedeelte te selecteren dat u aangesloten bij deze service.
op wenst te mijden. Druk Het TMC signaal wordt vervolgens
nogmaals op dezelfde knop om op de FM golfband uitgezonden als
uw selectie te bevestigen. aanvullende code in het
Er wordt een aangepaste route uitgezonden signaal. Indien
berekend die de betreffende dynamische routebegeleiding is
omgeving mijdt. geselecteerd, wordt het gebruikt
door het navigatiesysteem om een
Gemiste afslagen voorgeprogrammeerde route te
Indien u een afslag mist, zal het herzien ingeval van
systeem automatisch de route verkeerscongestie,
opnieuw berekenen en kan het wegwerkzaamheden, ongevallen,
systeem u verzoeken om te keren. enz., die van invloed zijn op de
Kunt u niet omkeren, ga dan verder huidige positie en richting van uw
in de richting die u op dit moment auto.
volgt. Het navigatiesysteem zal uw Deze bewerking geschiedt
positie bepalen en de route automatisch en transparant, maar
aanpassen. Vervolgens geeft het een gesproken instructie geeft aan
systeem u nieuwe aanwijzingen. dat de route is gewijzigd.
N.B.: In autos met een door de
dealer genstalleerde handsfree
set, kan de automatische audio-
muting functie tijdens een
telefoongesprek ervoor zorgen dat
u een gesproken aanwijzing hebt
gemist. Gebruik de INFORMATIE
toets voor een herhaling van de
laatste gesproken aanwijzing.

41
Navigatie (EX units)
TMC gebruiken POSITIEMARKERING
Druk, nadat navigatiemodus is Op elk gewenst punt kunt u uw
geselecteerd, op de MENU toets huidige positie markeren. Dit punt
voor toegang tot de navigatie- wordt een waymark of
instellingen en kies dynamisch positiemarkering genoemd. Deze
(DYN) uit de routecriteria-opties. positie kan dan als toekomstige
Een display op het scherm vraagt bestemming worden gebruikt. Dit
of een TMC station gewenst is. is bovendien een praktische
Kies JA, waarna de installatie het manier om plaatsen zoals uw
volume dempt. Vervolgens zoekt thuisadres of uw werkadres te
de installatie automatisch naar een registreren.
radiostation dat TMC signalen Een positiemarkering markeren
uitzendt en stemt daarop af. Indien en selecteren
een geschikt station is gevonden,
verschijnt TMC op het display. Druk de toets
POSITIEMARKERING in en
Indien u vervolgens afstemt op een houd deze ingedrukt, uw huidige
niet-TMC station, of indien u het positie wordt opgeslagen in het
bereik van een geselecteerd TMC geheugen met
station verlaat, informeert het positiemarkeringen, met de
display u daarover en begint het datum en tijd als standaard
systeem automatisch te zoeken identiteit.
naar een ander TMC station. Wordt
er geen gevonden, dan wordt het Druk op de toets
volgende station in de frequentie POSITIEMARKERING om het
geselecteerd. Dynamische geheugen met de
routebegeleiding blijft positiemarkeringen te openen en
geselecteerd. druk op de soft key naast de
positiemarkering om de positie
N.B.: Indien u dynamische op te slaan, of druk op de soft
routebegeleiding hebt geselecteerd key naast REN (rename) om de
in landen waar TMC niet locatie een nieuwe naam te
beschikbaar is, of in omgevingen geven en in het hoofdgeheugen
waar geen TMC station binnen op te slaan.
bereik is, vraagt de audio-
installatie of een TMC station
gewenst is. Kies JA waarna de
installatie naar een TMC station
zoekt. Wordt er geen gevonden,
dan wordt het volgende station in
de frequentie geselecteerd.
Dynamische routebegeleiding blijft
geselecteerd.

42
Navigatie (EX units)
Gebruik de ENTER draaiknop worden gewist te selecteren en te
om de locatie te selecteren en in markeren. Druk vervolgens de
te voeren en om de DEL toets kort in.
routebegeleiding te starten.
Druk kort op de toets OPGESLAGEN REISDOELEN
POSITIEMARKEREN, het Snelle toegang
positiemarkeringgeheugen Druk op deze toets voor snelle
verschijnt op het display en de toegang tot de laatste vijftien
vijf opgeslagen posities worden berekende bestemmingen om
weergegeven. Nadat de soft key voor toegang tot:
naast het scherm met de Soft key opties op het scherm
POSITIEMARKERING is die NIEUW, HERNOEMEN en
ingedrukt, wordt de huidige HANDMATIG SORTEREN
positie opgeslagen zoals omvatten.
hierboven is beschreven.
Gebruik de soft key naast
N.B.: De zesde opgeslagen NIEUW om een nieuwe
positiemarkering wordt over de bestemming toe te voegen
eerste opgeslagen positie
geschreven, tenzij u deze een Gebruik de soft key naast
andere naam heeft gegeven. REN om een geselecteerde
bestemming in het hoofd-
Een positiemarkering geheugen een nieuwe, zinvolle
hernoemen naam te geven.
Gebruik de ENTER draaiknop Gebruik de soft key naast
om een positiemarkering in het MAN op het hoofd-menu,
geheugen te selecteren. handmatig gesorteerd weer te
Gebruik vervolgens de soft key geven.
naast REN (rename) om de Gebruik de ENTER draaiknop
positie een zinvolle naam te voor het selecteren van een
geven De markering wordt bestemming.
vervolgens in het geheugen Druk op de ENTER draaiknop
opgeslagen onder de gekozen waarna een route naar die
naam. bestemming wordt berekend.
De hernoemde locatie wordt ook Druk op de DEL toets voor het
naar het hoofdgeheugen wissen van een gemarkeerde
verplaatst en uit het bestemming. Druk op de DEL
positiemarkeringgeheugen toets en houd deze ingedrukt om
verwijderd. alle bestemmingen in het
geheugen te wissen.
Een positiemarkering wissen
Gebruik voor het wissen van een
positiemarkering de ENTER
draaiknop om de locatie die moet
43
Navigatie (EX units)
N.B.: Het handmatig gesorteerde Gebruik de ENTER draaiknop
hoofdgeheugen is uitermate handig voor het selecteren van een
voor het beschikbaar houden van bestemming.
uw favoriete bestemmingen (bijv. Druk op de ENTER draaiknop
uw thuisadres) voor snelle waarna een route naar die
toegang; deze bestemmingen bestemming wordt berekend.
kunnen namelijk verplaatst en
opgeslagen worden in de door u Druk op de DEL toets voor het
gewenste volgorde. wissen van een gemarkeerde
bestemming. Druk op dezelfde
Handmatig gesorteerde toets en houd deze ingedrukt om
bestemmingen alle bestemmingen in het
Ga als volgt te werk voor het geheugen te wissen.
vinden en selecteren van een N.B.: Het is mogelijk met behulp
bestemming die is opgeslagen in van de ENTER draaiknop de
een handmatig gesorteerde volgorde te veranderen om een
reisdoelenlijst: ingevoerde naam te markeren.
Gebruik vanuit het Houd dezelfde knop ingedrukt en
REISDOELEN menu soft key de bestemming kan naar een
naast HANDMATIG GESORT. andere positie in de lijst worden
voor toegang tot deze functie. verplaatst.
Soft key opties op het scherm
omvatten ADD (TOEVOEGEN),
RENAME (HERNOEMEN) en A-
Z SORT (A-Z SORTEREN).
Gebruik de soft key naast
ADD om een nieuwe
bestemming toe te voegen.
Gebruik de soft key naast
REN om een geselecteerde
bestemming in het hoofd-
geheugen een nieuwe, zinvolle
naam te geven.
Gebruik de soft key naast A-Z
om het hoofdgeheugen,
alfabetisch gesorteerd weer te
geven.

44
Navigatie (EX units)
Alfabetisch gesorteerde ROUTEBEGELEIDING
bestemmingen BEINDIGEN
Ga als volgt te werk voor het Druk op een willekeurig moment
vinden en selecteren van een in tijdens uw rit op de ESC toets
het geheugen opgeslagen om de routebegeleiding te
bestemming in een alfabetische beindigen. Het display verzoekt
lijst: om informatie. Kies JA of NEE,
Gebruik uit het menu al naar gelang hetgeen u wenst,
REISDOELEN de soft key naast en druk op de ENTER draaiknop
A-Z SORT voor toegang tot deze om de keuze te bevestigen.
functie, waarna de lijst binnen Of gebruik de soft key naast de
enkele seconden wordt STOP display op het scherm om
gesorteerd. actieve routebegeleiding te
Soft key opties op het scherm beindigen of te onderbreken.
omvatten ADD, HERNOEMEN
en LAST 15.
Gebruik de soft key naast
ADD om een nieuwe
bestemming toe te voegen.
Gebruik de soft key naast
REN om een geselecteerde
bestemming in het hoofd-
geheugen een nieuwe, zinvolle
naam te geven.
Gebruik de soft key naast L15
om over te schakelen naar een
lijst met de vijftien berekende
bestemmingen.
Gebruik de ENTER draaiknop
voor het selecteren van een
bestemming.
Druk op de ENTER draaiknop
waarna een route naar die
bestemming wordt berekend.
Druk op de DEL toets voor het
wissen van een gemarkeerde
bestemming. Druk op de DEL
toets en houd deze ingedrukt om
alle bestemmingen in het
geheugen te wissen.

45
Bediening CD-speler
Uw audio-installatie kan ook AFSPEELOPTIES CDS
audio-CDs afspelen, maar bij DX Tijdens CD-weergave:
units kunnen de navigatiefuncties
niet worden gebruikt wanneer het DX units
magazijn een audio-CD bevat. U Druk de CD/C toets in om opties
kunt alleen van beide functies vanaf het display te selecteren.
tegelijkertijd gebruikmaken
wanneer een CD-wisselaar is EX units
gemonteerd. Druk op de MENU toets voor
Breng een audio CD of bij EX units toegang tot deze opties.
een audio CD of een CD/ MP3- Met behulp van de soft keys kunt
bestand aan; het afspelen start u een optie bijstellen.
automatisch.
SCAN - Selecteer SCAN ON om
Druk tijdens radio-ontvangst op de de eerste vijf seconden van
CD toets om het afspelen te elk nummer weer te geven.
starten van een reeds in de Druk om verder te gaan met
installatie aangebrachte CD. Het luisteren naar een geselecteerd
afspelen begint vanaf de plek waar nummer op de ESC toets of de
het afspelen is gestopt. ENTER draaiknop. Om het
N.B.: Druk nogmaals op de CD scannen te beindigen gebruikt
toets voor toegang tot andere u de soft key om
mediabronnen, bijv. draagbare SCAN OFF te selecteren.
cassettespeler, DAT-recorder of MIX - Selecteer MIX ON om
MiniDisc-speler. alle nummers in willekeurige
CD-NUMMERS SELECTEREN volgorde af te spelen.
Druk op de SEEK toetsen voor het REPEAT - Selecteer REPEAT
selecteren van het vorige of het ON om het huidige nummer te
volgende nummer op de herhalen.
geselecteerde CD.
CD VERSNELD VOORUIT OF
ACHTERUIT
Houd de toetsen ingedrukt om
achteruit of vooruit binnen de
nummers op de CD te gaan.

46
Bediening CD-speler
PROGRAM - Selecteer deze treedt er een verlies in
functie om de volgorde van audiokwaliteit op.
de nummers te programmeren
en op te slaan in een door u De diverse combinaties van CD
gewenste volgorde. Volg de branders, CD brandersoftware
display- opties op en telkens en onbespeelde CDs kunnen bij
wanneer de CD wordt bepaalde CDs tot problemen
afgespeeld, zal dat in de door u leiden. Wanneer dit het geval is
gewenste afspeelvolgorde met door uzelf gebrande CDs,
plaatsvinden en kan met probeer dan een ander merk CDs
behulp van het PROGRAM of kies een andere kleur CDs.
menu (alleen voor CD- Om problemen tot een minimum te
instellingen) worden gestart. beperken moet u CDs niet met een
NAAM - Selecteer deze functie snelheid van meer dan 16x
om een CD die in de audio- branden. Het CD format dat wordt
installatie is aangebracht een gebruikt met overeenkomen met
naam te geven. Telkens dat de ISO 9660 Level 1 / Level 2 of Joliet.
genoemde CD wordt Andere formats zijn niet
afgespeeld, verschijnt de door betrouwbaar.
u bedachte CD-naam op het Uw audio-installatie ondersteunt
display, in plaats van de directorydiepte acht. Diepere
gebruikelijke CD en het directories worden niet herkend of
nummer (alleen voor CD- afgespeeld. Met behulp van een PC
instellingen). kunt u elke directory een naam
geven en uw audio-installatie zal
Speelduur nummer deze namen op het display
Tijdens het afspelen verschijnt de weergeven.
verstreken speelduur van het Geef de directories en nummers/
nummer bovenaan op het display. files namen met behulp van uw CD
MP3 FUNCTIES brandersoftware, maar vermijd het
(alleen EX units) gebruik van accenten en
bijzondere tekens. Raadpleeg de
U kunt deze audio-installatie ook gebruiksaanwijzing van de
gebruiken voor het afspelen van software hoe u dit moet doen.
CDRs en CD-RWs waarop MP3
muziekbestanden staan. MP3 is
een proces voor het comprimeren
van CD audiodata tot ongeveer
10% van hun oorspronkelijke
grootte zonder merkbaar verlies
aan kwaliteit (bij een bitsnelheid
van 127 kbits/s). Wanneer een
lagere bitsnelheid wordt gebruikt,

47
Bediening CD-speler
Wanneer u uw nummers in een opnames, bestanden, mappen en
bepaalde volgorde wilt afspelen, sessies op de CD. Vervolgens
plaats dan met de brandersoftware wordt er AUDIO CD (audio-CD)
de nummers in alfabetische of MP3 CD (MP3-cd) op het
volgorde. Wanneer de software display weergegeven om het type
niet over deze functie beschikt, CD aan te duiden.
sorteer dan de bestanden
handmatig door voor iedere MP3 bestand selecteren
bestandsnaam een nummer te Druk op de rechter SEEK toets
plaatsen (bijv. 001, 002, enz.) om te selecteren en het volgende
u moet ook de nullen vooraan MP3 bestand af te spelen.
invoegen. Druk binnen drie seconden op
MP3 tracks kunnen de linker SEEK toets om een
aanvullende informatie bevatten nummer te starten, te selecteren
zoals artiest, album en de namen en het vorige MP3 bestand af te
van de nummers (ID3 tags) en uw spelen.
audio-installatie kan deze teksten Druk drie seconden na afloop
op het display weergeven. van het MP3 bestand op de
Wanneer MP3 bestanden worden linker SEEK toets om het
gemaakt van audiobestanden nummer opnieuw af te spelen.
(gedecodeerd), gebruik dan
bitsnelheden van 8 tot maximaal MP3 directory selecteren
256 kbits/sec en een sampling rate Druk op soft key een om het
van 8 tot 48 kHz. Uw audio- afspelen van het eerste bestand
installatie speelt alleen MP3 in de vorige MP3 directory te
bestanden af die een geldige .MP3 selecteren.
extensie hebben. Druk op soft key twee om het
Gebruik geen CDs met niet-MP3 afspelen van het eerste bestand
data en MP3 nummers, de speler in de volgende MP3 directory te
leest alleen MP3 bestanden tijdens selecteren.
het afspelen van MP3 bestanden.
Wanneer u een mix-modus CD
gebruikt die CD audio nummers en
MP3 bestanden bevat, geeft uw
audio-installatie alleen de CD
audionummers weer.
Wanneer een CD in de TravelPilot
EX unit wordt geplaatst, geeft het
display READING (lezen) weer,
terwijl het systeem de CD scant.
De benodigde tijd hiervoor hangt
volledig af van het aantal

48
Bediening CD-speler
MP3 browse modus (alleen Opties MP3 weergave
enhanced MP3 modus) Display informatie selecteren
In deze modus is het mogelijk een Wanneer een MP3 CD wordt
complete MP3 CD te verkennen afgespeeld, kan bepaalde
zoals in Windows Explorer en om informatie die gecodeerd in elke
een andere directory of een ander opname is opgenomen, worden
bestand te selecteren terwijl u weergegeven op het display. Deze
naar een MP3 bestand luistert. In informatie omvat meestal:
deze modus, worden namen van
directories en bestandsnamen De naam van het album waarvan
weergegeven in plaats van de ID3 het nummer is opgenomen
tag informatie. De titel van het nummer
Terwijl een MP3 afspeelscherm De naam van de artiest
wordt weergegeven: Op het display wordt normaal de
Druk op soft key een om een bestandsnaam van het betreffende
hogere directory te selecteren. nummer, dat wordt afgespeeld,
Druk op soft key twee om naar weergegeven.
het einde van een geselecteerde Een informatieonderwerp
lijst te scrollen. selecteren:
Druk op soft key drie om naar Druk meerdere keren op de
het begin van een geselecteerde MENU toets tot een MP3 display
lijst te scrollen. wordt weergegeven.
Draai de ENTER draaiknop om Gebruik de soft keys naast de op
een item uit de lijst in de MP3 en neer iconen om een selectie
browse modus te selecteren. te maken.
Druk op de ENTER draaiknop Tijdens routebegeleiding, wordt
om een subfolder te openen en het navigatiescherm naast de MP3
om het huidige bestand te blijven informatie weergegeven.
weergeven, wanneer het item uit CDs UITWERPEN
de lijst een MP3 bestand is, om
het afspelen van het Druk de eject knop in.
geselecteerde bestand te starten.

49
Bediening CD-speler
Afspeelvolgorde MP3 bestanden
ROOT

Directory 1.1

Directory 2.1

Directory 3.1 Bestand 01


Bestand 02 3
Bestand 03
Directory 3.2 Bestand 01
Bestand 02 4
Bestand 01 Bestand 03
Bestand 02 2
Bestand 03
Directory 2.2

Directory 3.3 Bestand 01


Bestand 02 6
Bestand 03
Directory 3.4 Bestand 01
Bestand 02 7
Bestand 01 Bestand 03
Bestand 02 5
Bestand 03

Directory 1.2

Directory 2.3

Directory 3.5 Bestand 01


Bestand 02 8
Bestand 03
Directory 3.6 Bestand 01
Bestand 02 9
Bestand 03

Directory 2.4

Directory 3.7 Bestand 01


Bestand 02 11
Bestand 03
Directory 3.8 Max.
Directory 7.1 Bestand 01
Bestand 01 Bestand 02 12
Bestand 02 10
Bestand 03
Bestand 03

Bestand 01
Bestand 02 1
Bestand 03

50
Bediening CD-speler
1
... 12 Afspeelvolgorde MP3 bestanden
\Bestand 01
\Bestand 02
\Bestand 03
\Directory 1.1\Directory 2.1\Bestand 01
\Directory 1.1\Directory 2.1\Bestand 02
\Directory 1.1\Directory 2.1\Bestand 03
\Directory 1.1\Directory 2.1\Directory 3.1\Bestand 01
\Directory 1.1\Directory 2.1\Directory 3.1\Bestand 02
\Directory 1.1\Directory 2.1\Directory 3.1\Bestand 03
\Directory 1.1\Directory 2.1\Directory 3.2\Bestand 01
\Directory 1.1\Directory 2.1\Directory 3.2\Bestand 02
\Directory 1.1\Directory 2.1\Directory 3.2\Bestand 03
\Directory 1.1\Directory 2.2\Bestand 01
\Directory 1.1\Directory 2.2\Bestand 02
\Directory 1.1\Directory 2.2\Bestand 03
\Directory 1.1\Directory 2.2\Directory 3.3\Bestand 01
\Directory 1.1\Directory 2.2\Directory 3.3\Bestand 02
\Directory 1.1\Directory 2.2\Directory 3.3\Bestand 03
\Directory 1.1\Directory 2.2\Directory 3.4\Bestand 01
\Directory 1.1\Directory 2.2\Directory 3.4\Bestand 02
\Directory 1.1\Directory 2.2\Directory 3.4\Bestand 03
\Directory 1.2\Directory 2.3\Directory 3.5\Bestand 01
\Directory 1.2\Directory 2.3\Directory 3.5\Bestand 02
\Directory 1.2\Directory 2.3\Directory 3.5\Bestand 03
\Directory 1.2\Directory 2.3\Directory 3.6\Bestand 01
\Directory 1.2\Directory 2.3\Directory 3.6\Bestand 02
\Directory 1.2\Directory 2.3\Directory 3.6\Bestand 03
\Directory 1.2\Directory 2.4\Bestand 01
\Directory 1.2\Directory 2.4\Bestand 02
\Directory 1.2\Directory 2.4\Bestand 03
\Directory 1.2\Directory 2.4\Directory 3.8\Bestand 01
\Directory 1.2\Directory 2.4\Directory 3.8\Bestand 02
\Directory 1.2\Directory 2.4\Directory 3.8\Bestand 03
\Directory 1.2\Directory 2.4\Directory 3.8\...\Directory 3.8\Bestand 01
\Directory 1.2\Directory 2.4\Directory 3.8\...\Directory 3.8\Bestand 02
\Directory 1.2\Directory 2.4\Directory 3.8\...\Directory 3.8\Bestand 03
Volgorde MP3-Directories:
Root
\Directory 2.1
\Directory 3.1
\Directory 3.2
\Directory 2.2
\Directory 3.3
\Directory 3.4
\Directory 3.5
\Directory 3.6
\Directory 2.4
\Directory 3.7
\Directory 7.1
51
Bediening CD-speler
CDs IN CD-WISSELAAR CD IN CD-WISSELAAR
PLAATSEN AFSPELEN
Druk licht op de klep van de CD- CD in de audio-installatie
wisselaar. De klep opent zodra u afspelen
deze loslaat. Tijdens radio-ontvangst:
Druk op de uitwerptoets en DX units Druk tweemaal op de
verwijder het magazijn. CD/C toets en druk op de soft
Plaats losse CDs, met het label key naast CDC.
naar boven gekeerd, in de EX units Druk driemaal op
sleuven van het magazijn totdat CD/AUX.
de CDs vastklikken.
Tijdens het afspelen van de CD in
Plaats niet meer dan n CD in de audio-installatie:
elke sleuf.
DX units Druk eenmaal op de
Een CD verwijderen CD/C toets en druk op de soft
Trek de lade naar buiten waarin key naast CDC.
zich de CD bevindt en verwijder de EX units Druk tweemaal op
CD. CD/AUX.
Het magazijn plaatsen Het afspelen begint met de eerste
CD in de wisselaar; het display
Een pijl op het magazijn geeft de geeft aan welke CD is
richting aan waarin het magazijn in geselecteerd.
de wisselaar moet worden
geplaatst. Druk het magazijn stevig Afspelen met een navigatie CD
in de wisselaar totdat het vastklikt in de audio-installatie
en sluit de wisselaarklep. DX units Druk eenmaal op
N.B.:De CD-wisselaar is niet bij CD/C.
alle autos op dezelfde plaats EX units Druk tweemaal op
aangebracht. Raadpleeg de CD/AUX.
Handleiding voor de exacte plaats
van de CD-wisselaar. Druk om een andere CD in de
wisselaar te selecteren op de soft
key naast de schermdisplay
behorend bij de gewenste CD.

52
Bediening CD-speler
Afspeelopties INSTELLINGEN CD WISSELAAR
Terwijl de CD-wisselaar is (alleen DX units)
geselecteerd: Terwijl de CD-wisselaar is
DX units druk op de CD/C geselecteerd:
toets voor toegang tot het Druk op de AUD toets voor
wisselaar menu. toegang tot het
EX units druk op de MENU instellingenmenu.
toets voor toegang tot het Met behulp van de soft keys kunt
wisselaar menu. u een optie bijstellen.
Met behulp van de soft keys kunt TIME - Om de weergave van
u een optie bijstellen. de tijdsduur van het nummer
SCAN - Voor het afspelen van in of uit te schakelen.
de eerste paar seconden van SCAN - Om de scanfunctie in
elk nummer. Om naar een te schakelen voor een CD
nummer te blijven luisteren of voor alle CDs in de
drukt u op ESC. wisselaar.
MIX - Voor het afspelen van RPT - Om de herhaalfunctie in
CD nummers in te schakelen voor een nummer
willekeurige volgorde. of voor een complete CD.
REPEAT - Voor het herhalen
van hetzij de complete CD of
een nummer afhankelijk van
de geselecteerde
instelling.
CD - DX units - Om terug te
keren naar het afspelen van
een CD.
COMP - EX units Voor het
verbeteren van de
geluidskwaliteit door luidere
weergave van zachte muziek
en zachtere weergave van
luidere muziek, om wind- en
bandengeluiden tijdens het
rijden te overstemmen.

53
Algemene instellingen
U krijgt toegang tot de diverse DISPLAY-INSTELLINGEN
algemene instellingen en kunt deze DAG/NACHT
veranderen door meerdere keren
op de MENU toets te drukken. De DX units - Selecteer AAN en
beschikbare instelling verschijnen de helderheid van het display
op het display. neemt automatisch af wanneer
de buitenverlichting van de
DX units auto wordt ingeschakeld.
Gebruik de ENTER draaiknop EX units - Selecteer een
om instellingen te selecteren, te daglicht display, een nacht
veranderen en op te slaan. display of een dag/nacht
display. AUTO-MODE koppelt
EX units de display- instelling aan de
Gebruik de soft keys naast de instrumenten-verlichting.
instellingen die moeten worden Instrumentenverlichting
gewijzigd. aan = nacht display,
instrumentenverlichting uit =
daglicht display. Wanneer deze
modus is geselecteerd, kan de
helderheid van het display
alleen worden veranderd door
de sterkte van de
instrumentenverlichting
te veranderen.
HELDERHEID Bijstellen om
de helderheid te laten toe- of
afnemen.
KIJKHOEK Bij DX units, voor
het aanpassen aan verschillende
zitposities.
CONTRAST Bij EX units, laat
het contrast toe- of afnemen.
SPEC. EFFECT Bij DX units,
zo nodig wijzigen.
N.B.: In landen waar gebruik van
de voertuigverlichting overdag
verplicht is, kan de DISPLAY-
instelling aan lokale
omstandigheden worden
aangepast.

54
Algemene instellingen
VOLUME INSTELLEN LOUDNESS (alleen DX units)
APP. AAN Bij DX units, Hiermee stelt u de loudness bij
hiermee stelt u het volume in normale audioweergave in.
voor wanneer de audio-
installatie wordt aangezet. TALEN
NAVI-MIN Bij DX units, Gebruik de ENTER draaiknop om
hiermee stelt u het minimum door de beschikbare talen voor de
volume van de gesproken routebegeleiding en displaytekst te
aanwijzingen bij scrollen. Druk op dezelfde knop
routebegeleiding in. om uw selectie te bevestigen.
NAV DIFF Bij EX units, N.B.: Talen die van het engels zijn
hiermee wordt het afgeleid hebben een
volumeverschil tussen de selectiemogelijkheid voor Britse
gesproken aanwijzingen bij (mijlen) of metrische (kilometer)
routebegeleiding en het normale instellingen.
geluidsvolume van de audio-
installatie vergroot of verkleind.
TA MIN Hiermee stelt u het
minimum volume van
verkeersberichten in.
AVC/GALA Automatic Volume
Control (automatische
volumeregeling) stelt de mate af
waarmee het volume
automatisch wordt verhoogd of
verlaagd om de motor- en
rijgeluiden te compenseren.
TELEFOON Bij DX units, stelt
het volume van inkomende
oproepen in wanneer een
telefoon is aangesloten.

55
Algemene instellingen
KLOKINSTELLINGEN DATUMOPMAAK INSTELLEN
KLOK INSTELLEN - Voor het eventueel selecteren
en instellen van de lay-out.
TIJD - Bij EX units, om de tijd
voor- of achteruit te zetten. SYSTEEMCONTROLES
Deze functie is alleen INSTALLATIE (alleen DX units)
beschikbaar wanneer geen Initieert de ingebouwde
GPS signaal kan worden systeemcontroles alleen voor
ontvangen. Op andere gebruik door dealers.
momenten wanneer een GPS
signaal wordt ontvangen, BEVEILIGING/KEYCODE
wordt de tijd automatisch Hiermee kunt u de code van
ingesteld en worden eerdere beveiliging tegen diefstal
instellingen overschreven. aanpassen.
TIJDZONE - Stelt de tijdzone FABRIEKSINSTELLINGEN/
in. TERUGSTELLEN
Hiermee herstelt u de
ZOMER - Stelt de zomertijd fabrieksinstellingen voor de
in. audio-installatie. Selecteer JA of
OPMAAK - Stelt de 12 of 24 NEE.
uur cyclus in. FM ZOEKEN (alleen DX units)
STATUS KLOK - Bij DX units, Stelt de gevoeligheid in waarmee
schakelt de klok permanent naar de signalen van
in of uit. radiostations wordt gezocht.
HOOFDKLOK - Bij DX units, N.B.: Ook al voert u helemaal geen
houdt de klok op het display wijzigingen door, toch wordt de
zelfs wanneer de audio- standaardtaal (Duits) opnieuw
installatie is uitgeschakeld. ingesteld. Gebruikers die geen
DATUM INSTELLEN (alleen EX Duits spreken moeten de
units) menuoptie (SPRACHE/LANG)
DAG - Voor het vooruit of opzoeken en selecteren om het
achteruit zetten van de systeem te resetten voor de door
daginstelling. hen gewenste taal.
MAAND - Voor het vooruit of
achteruit zetten van de
maandinstelling.
JAAR - Voor het vooruit of
achteruit zetten van de
jaarinstelling.

56
Afstandsbediening
Met de afstandsbediening kunnen Mode toets (op het uiteinde van
bepaalde functies van de audio- de hendel)
installatie worden bediend zonder In radiomodus:
dat u de handen van het stuurwiel
hoeft te nemen. Drukken om de radio op het
volgende voorkeuzestation te
Volumeregeling laten afstemmen of, indien een
Met de VOL tuimelschakelaar kunt CD-wisselaar is gemonteerd, om
u het volume van elke audiobron naar de volgende CD in het
laten toe- of afnemen. magazijn te gaan.
Lang drukken om naar de
Zoeken volgende toepassing over te
De SEEK (ZOEKEN) schakelaar schakelen: AM/FM, CD,
kan naar het instrumentenpaneel CD-WISSELAAR, indien
worden bewogen voor vooruit gemonteerd, AUX, AM/FM, enz.
zoeken, of naar het stuurwiel
worden getrokken voor achteruit Tijdens het afspelen van een
zoeken. CD in de audio-installatie:
In radiomodus: Lang drukken om over te
Met eenmaal drukken wordt schakelen van radio-ontvangst
naar het volgende station vooruit naar CD-speler.
of achteruit op de actuele
Tijdens het afspelen van een
golfband gezocht.
CD in de CD-wisselaar:
Bij het afspelen van een CD in de
gentegreerde enkelvoudige CD- Drukken om naar de volgende
speler of in de CD-wisselaar CD in de wisselaar te gaan.
(indien gemonteerd): Lang drukken om over te
Met eenmaal drukken wordt schakelen van radio-ontvangst
gezocht naar het volgende of het naar CD-speler en CD-wisselaar.
vorige nummer op de actuele
CD. In elke modus:
Door de schakelaar vast te Eenmaal drukken tijdens een
houden wordt snel vooruit of verkeersbericht onderbreekt het
achteruit gezocht totdat de verkeersbericht en het toestel
schakelaar wordt losgelaten. schakelt over naar de
oorspronkelijke audiobron.

57
Nieuwe CD-ROMs aanschaffen
De CDs met navigatiedata worden Voor uw aanmelding hebben wij de
gedistribueerd door Tele Atlas. volgende gegevens van u nodig:
Update CDs kunnen on-line uw naam, volledig adres, postcode
worden gekocht, terwijl informatie en telefoonnummer. Tevens dient u
over andere producten die met dit aan te geven dat de CD bestemd is
systeem gebruikt kunnen worden, voor het Ford TravelPilot systeem.
kunnen worden besteld via de U ontvangt dan een
website van de firma klantenservicenummer en een
www.navshop.com. referentienummer.
Wilt u op de hoogte blijven van up Deze CD is niet compatibel met
to date gebrachte CDs of van vroegere Ford navigatieproducten,
nieuwe navigatiefuncties, meld u zoals Navigation System 1 of
dan aan bij Tele Atlas zodra u uw Navigation System 2.
navigatie-CD ontvangt. Telefonische hulpdiensten van Tele
Stuur uw aanmelding via e-mail Atlas zijn beschikbaar in de
naar service.centre@teleatlas.com, volgende landen:
of bel of fax uw gegevens door
naar het nummer in onderstaande
tabel.

LAND TELEFOON FAX


Oostenrijk 01 502 91 00 04 01 502 91 00 05
Belgi 070 23 34 08 070 23 34 05
Zwitserland 022 710 0007 022 710 0008
Duitsland 061 96 97 50 03 061 96 97 50 04
Denemarken 80 88 03 27 80 88 03 26
Spanje 91 514 0893 91 514 0894
Frankrijk 01 55 21 25 05 01 55 21 25 06
Groot-Brittanni 020 8230 3188 020 8230 3191
Itali 02 80 66 30 03 02 80 66 30 04
Nederland 020 582 94 91 020 582 94 92
Portugal 01424 5100 01424 5101
Zweden 08 402 8693 08 402 8694

58
Inhoudsopgave
A Keycode uitschakelen
Aan/uit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (alleen EX units) . . . . . . . . . . . . . 4
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . 57 Keycode vergeten . . . . . . . . . . . . 3
Afspeelopties CDs . . . . . . . . . . . 46 Klokinstellingen . . . . . . . . . . . . . 56
Alternatieve Frequenties (AF) . . 5 L
AutoStore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Lage/hoge tonen regeling . . . . . . 8
B Loudness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Bestemming selecteren, DX . . . 20 N
Bestemming selecteren, EX . . . 34 Navigatie starten, DX . . . . . . . . 18
C Navigatie starten, EX . . . . . . . . 32
CD in CD-wisselaar afspelen . . 52 M
CD in CD-wisselaar aanbrengen . 52 Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CD-nummers selecteren . . . . . . 46 MP3 functies (alleen EX units) . 47
CDs uitwerpen . . . . . . . . . . . . . . 11
O
CD versneld vooruit/ achteruit 46
Off road, DX . . . . . . . . . . . . . . . . 22
D Off road, EX . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Display-instellingen . . . . . . . . . . 54 Opgeslagen bestemmingen, DX 29
E Opgeslagen bestemmingen, EX 43
Enhanced Other Network P
(RDS-EON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Positiemarkering, DX . . . . . . . . 28
Extra ingangsaansluiting (AUX-IN)12 Positiemarkering, EX . . . . . . . . . 42
Programma identificatie
F
code (PI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Fade/Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Programmatypeselectie
I (PTY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Instellingen CD-wisselaar R
(alleen DX units) . . . . . . . . . . . . 53
Radio Data System (RDS) . . . . . 5
K Radio-instellingen . . . . . . . . . . . 15
Keuzetoets golfband . . . . . . . . . 13
Routebegeleiding beindigen, DX 30
Keycode-beveiliging . . . . . . . . . . . 3
Routebegeleiding beindigen, EX 45

59
Inhoudsopgave
Routedisplays, DX . . . . . . . . . . . 24
Routedisplays, EX . . . . . . . . . . . 39
Route-opties, DX . . . . . . . . . . . . 18
Route-opties, EX . . . . . . . . . . . . 33
Routeselectie, DX . . . . . . . . . . . 20
Routeselectie, EX . . . . . . . . . . . . 35
Routes wijzigen, DX . . . . . . . . . 25
Routes wijzigen, EX . . . . . . . . . 40
S
Stationsafstemming . . . . . . . . . . 14
Systeemcontroles . . . . . . . . . . . . 56
T
Talen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TIM (Verkeersinformatie
geheugen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tourlijsten, DX . . . . . . . . . . . . . . 22
Tourlijsten, EX . . . . . . . . . . . . . . 37
Traffic Message Channel, DX . . 26
Traffic Message Channel, EX . . 41
V
Verkeersberichten . . . . . . . . . . . . 9
Verkeersinformatie . . . . . . . . . . . 7
Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Volume instellen . . . . . . . . . . . . 55
Voorkeuzetoetsen
(soft keys) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
W
Weergave stationsnaam . . . . . . . 5

60
61
62
63
64
Blaupunkt GmbH
06/03 CM/PSS 8 622 403 685 A (D/F/NL/GB) /