Sie sind auf Seite 1von 42

B.

K Projekt Kursi Beton - Arme 1


Faqe

1. Llogaritja e ngarkesave per katin tip dhe mbulese .

Ngarkesat e perhershme .

1. Pllaka 0.01 1 1 2300 1.2 27.6daN / m 2


2. Lla imentoje 0.02 1 1 2200 1.2 52.8daN / m 2
3. Rere 0.04 1 1 1600 1.2 76.8daN / m 2
4. Soleta 0.16 1 1 1500 1.1 440daN / m 2
5. Suva 0.02 1 1 1800 1.2 43.2daN / m 2
g 640.4daN / m 2

Ngarkesat e perkohshme .

p n 150daN / m 2 n 1.4
p p n n 150 1.4 210daN / m 2

Ngarkesat totale .

q p g 210 640.4 581.4daN / m 2


B.K Projekt Kursi Beton - Arme 2
Faqe

Ngarkesat e perhershme .

1. Pllaka 0.01 1 1 2300 1.2 27.6daN / m 2


2. Lla imentoje 0.02 1 1 2200 1.2 52.8daN / m 2
3. Hidroizolim 0.01 1 1 600 1.2 7.2daN / m 2
4. Lla imentoje 0.02 1 1 2200 1.2 52.8daN / m 2
5. Soleta 0.12 1 1 1500 1.1 330daN / m 2
6. Suva 0.02 1 1 1800 1.2 43.2daN / m 2
g 513.6daN / m 2

Ngarkesat e perkohshme .

p n 200daN / m 2 n 1.4
p p n 200 1.4 280daN / m 2
n

Ngarkesat totale .

q p g 280 513.6 794daN / m 2


Ngarkesat e Mureve .

1. Tulla 0.12 1 2.81 1200 1.15 465.3daN / m 2


2. Lla imentoje 2 0.015 1 2.81 2200 1.2 222.5daN / m 2
g 687.8daN / m 2

Ngarkesat e Mureve qe futen ne llogaritjen e soletes .

6.54 687.8
l 6.54m g m1 212.58daN / m 2
4.6 4.6
6.8 687.8
l 6.8m g m2 221.032daN / m 2
4.6 4.6

2. Llogaritja e armatures per soleten e kati tip .


B.K Projekt Kursi Beton - Arme 3
Faqe

Paneli S1

6 X 55.74 1 X 27.43
l X 460cm l
Y 1 6Y 55.74 1 X 27.43
lY 460cm lX
k 6 X 0.5

q ' g p / 2 641 210 / 2 746daN / m 2

q" p / 2 210 / 2 105daN / m 2

Momentet ne hapsire .

M 6 X


q'


q


6 X 1

q' q"
M 6Y
6Y 1

Per llogaritjen e armatures : h=16cm

a=2cm h0=h-a=16-2=14cm b=100cm


B.K Projekt Kursi Beton - Arme 4
Faqe

M 36400
A0X A0Y 0.012
b h0 Rb 100 14 2 115
2

X Y 1 1 2 A0 1 1 2 0.012 0.012
Rb 115
ASX AYY b h0 0.012 100 14 0.92cm 2
RS 2100

Pranoj minimumin konstruktiv 5 8 / ml 2.512cm 2

Momentet ne mbeshtetje

1 1
M DX q k 6 X l X2 851 0.5 4.6 2 750daNm
12 12
1 1
M CY q k 6 X lY2 851 0.5 4.6 2 900daNm
10 10

MX 75000
A0X 0.033
b h0 Rb 100 14 2 115
2

X 1 1 2 A0 X 1 1 2 0.033 0.033
Rb 115
ASX X b h0 0.033 100 14 2.12cm 2
RS 2100

Pranoj 510 / ml 3.925cm 2

MY 90000
A0Y 0.039
b h0 Rb 100 14 2 115
2

Y 1 1 2 A0Y 1 1 2 0.039 0.039


Rb 115
ASY Y b h0 0.039 100 14 2.51cm 2
RS 2100

Pranoj 510 / ml 3.925cm 2

Paneli S2

6 X 55.74 1 X 27.43
l X 460cm l
Y 1 6Y 55.74 1 X 27.43
lY 460cm lX
k 6 X 0.5
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 5
Faqe

q ' g p / 2 641 210 / 2 746daN / m 2

q" p / 2 210 / 2 105daN / m 2

Momentet ne hapsire .

M 6 X


q'


q


6 X 1

q' q"
M 6Y
6Y 1

Per llogaritjen e armatures : h=16cm

a=2cm h0=h-a=16-2=14cm b=100cm

M 36400
A0X A0Y 0.012
b h0 Rb 100 14 2 115
2

X Y 1 1 2 A0 1 1 2 0.012 0.012
Rb 115
ASX AYY b h0 0.012 100 14 0.92cm 2
RS 2100

Pranoj minimumin konstruktiv 5 8 / ml 2.512cm 2

Momentet ne mbeshtetje

1 1
M DX q k 6 X l X2 851 0.5 4.6 2 900daNm
10 10
1 1
M CY q k 5 X lY 851 0.667 4.6 2 1200daNm
2

10 10

MX 90000
A0X 0.039
b h0 Rb 100 14 2 115
2

X 1 1 2 A0 X 1 1 2 0.039 0.039
Rb 115
ASX X b h0 0.039 100 14 2.51cm 2
RS 2100

Pranoj 510 / ml 3.925cm 2

MY 120000
A0Y 0.053
b h0 Rb 100 14 2 115
2
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 6
Faqe

Y 1 1 2 A0Y 1 1 2 0.053 0.053


Rb 115
ASY Y b h0 0.053 100 14 4.06cm 2
RS 2100

Pranoj 610 / ml 4.71cm 2

Paneli S3

6 X 55.74 1 X 27.43
l X 460cm l
Y 1 6Y 55.74 1 X 27.43
lY 460cm lX
k 6 X 0.5

q ' g p / 2 641 210 / 2 746daN / m 2

q" p / 2 210 / 2 105daN / m 2

Momentet ne hapsire .

M 6 X


q'


q


6 X 1

q' q"
M 6Y
6Y 1

Per llogaritjen e armatures : h=16cm

a=2cm h0=h-a=16-2=14cm b=100cm

M 36400
A0X A0Y 0.012
b h0 Rb 100 14 2 115
2

X Y 1 1 2 A0 1 1 2 0.012 0.012
Rb 115
ASX AYY b h0 0.012 100 14 0.92cm 2
RS 2100

Pranoj minimumin konstruktiv 5 8 / ml 2.512cm 2

Momentet ne mbeshtetje

1 1
MC q k 5 X l 2 851 0.667 4.6 2 1200daNm
10 10
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 7
Faqe

M 120000
A0X A0Y 0.053
b h02 Rb 100 14 2 115
X Y 1 1 2 A0 1 1 2 0.053 0.053
Rb 115
ASX ASY b h0 0.053 100 14 4.06cm 2
RS 2100

Pranoj 610 / ml 4.71cm 2

Paneli S4

6 X 55.74 1 X 27.43
l X 460cm l
Y 1 6Y 55.74 1 X 27.43
lY 460cm lX
k 6 X 0.5

q ' g p / 2 854 210 / 2 959daN / m 2

q" p / 2 210 / 2 105daN / m 2

Momentet ne hapsire .

M 6 X


q'


q


6 X 1

q' q"
M 6Y
6Y 1

Per llogaritjen e armatures : h=16cm

a=2cm h0=h-a=16-2=14cm b=100cm


M 44500
A0X A0Y 0.019
b h0 Rb 100 14 2 115
2

X Y 1 1 2 A0 1 1 2 0.019 0.019
Rb 115
ASX AYY b h0 0.019 100 14 1.22cm 2
RS 2100

Pranoj minimumin konstruktiv 510 / ml

Momentet ne mbeshtetje

1 1
-X- M e q k 5 X l 2 1064 0.667 4.6 2 1501daNm
10 10
1 1
-Y- M C q k 5 X l 2 1064 0.5 4.6 2 1126 daNm
10 10
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 8
Faqe

MX 150100
A0X 0.0665
b h0 Rb 100 14 2 115
2

X 1 1 2 A0 1 1 2 0.0665 0.0688
Rb 115
ASX b h0 0.0688 100 14 5.27cm 2
RS 2100

Pranoj 512 / ml

MY 112600
A0Y 0.0499
b h0 Rb 100 14 2 115
2

Y 1 1 2 A0Y 1 1 2 0.0499 0.0512


Rb 115
ASY Y b h0 0.0512 100 14 3.92cm 2
RS 2100

Pranoj 510 / ml

Paneli S5

6 X 28.52 1 X 11.45
l X 250cm l
Y 1.84 6Y 299.38 1 X 121.69
lY 460cm lX
k 6 X 0.9130

q ' 746daN / m 2

q" 185daN / m 2

Momentet ne hapsire .

M 6 X


q'
6 X

q
1

M 6Yq'
6Y


q"
1Y

Per llogaritjen e armatures : h=16cm

a=2cm h0=h-a=16-2=14cm b=100cm

M 22080
A0X 0.009
b h0 Rb 100 14 2 115
2

X 1 1 2 A0 1 1 2 0.009 0.009
Rb 115
ASX b h0 0.009 100 14 0.59cm 2
RS 2100
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 9
Faqe

Pranoj minimumin konstruktiv 510 / ml

MY 7098
A0Y 0.003
b h0 Rb 100 14 2 115
2

Y 1 1 2 A0Y 1 1 2 0.003 0.003


Rb 115
ASY Y b h0 0.003 100 14 0.193cm 2
RS 2100

Pranoj minimumin konstruktiv 510 / ml

Momentet ne mbeshtetje

1 1
Me q k 6 X l 2 851 0.913 2.5 2 404.66daNm
12 12
1 1
M C q k 6 X l 2 851 0.5 4.6 2 900daNm
12 12
MX 40466
A0X 0.0179
b h0 Rb 100 14 2 115
2

X 1 1 2 A0 1 1 2 0.0179 0.018
Rb 115
ASX b h0 0.018 100 14 1.38cm 2 Pranoj 510 / ml
RS 2100

MY 90000
A0Y 0.039
b h0 Rb 100 14 2 115
2

Y 1 1 2 A0Y 1 1 2 0.039 0.039


Rb 115
ASY Y b h0 0.039 100 14 2.99cm 2
RS 2100

Pranoj 510 / ml

3. Llogaritja e Konsolave .

A)
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 10
Faqe

q 1136 daN / ml
Pn 0.2 1200 2.81 1.15 775.56daN / ml
l2 1.4 2
M max Pn l q 775.56 1.4 1136
2 2
2199.064daN m

M max 2199064
A0 0.097
b h0 Rb 100 14 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.097 0.102
Rb 115
AS b h0 0.102 100 14 4.82cm 2
RS 2100

Pranoj 710 / ml

B)
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 11
Faqe

p n 300daN / ml
P 300 1.3 390daN / ml
q p g 746 390 1136 daN / ml Pn 0.2 1200 0.9 1.15 248.5daN / ml
l2 1.4 2
M max Pn l q 248.5 1.4 1136
2 2
1461.04daN m

M max 146104
A0 0.064
b h0 Rb 100 14 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.064 0.065
Rb 115
AS b h0 0.065 100 14 5.06cm 2
RS 2100
Pranoj 710 / ml

C)
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 12
Faqe

q 1136 daN / ml Pn 775.56daN / ml


l2 1.4 2
M max Pn l q 775.56 1.4 1136
2 2
2318.78daN m

M max 231878
A0 0.102
b h0 Rb 100 14 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.102 0.1078
Rb 115
AS b h0 0.1078 100 14 6.264cm 2
RS 2100
Pranoj 810 / ml
4. Llogaritja e armatures per soleten e Tarraces .
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 13
Faqe

g 513.6daN / m 2
p 280daN / m 2
q 794daN / m 2

Paneli S1

6 X 55.74 1 X 27.43
l X 460cm l
Y 1 6Y 55.74 1 X 27.43
lY 460cm lX
k 6 X 0.5

Momentet ne hapsire .

q l X2 794 4.6 2
M 6X 301.41daNm
6 X 55.74
q l 2 794 4.6 2
M 6Y Y 301.41daNm
6Y 55.74

M 30141
A0X A0Y 0.0262
b h0 Rb 100 10 2 115
2

X Y 1 1 2 A0 1 1 2 0.0262 0.0265
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 14
Faqe

Rb 115
ASX AYY b h0 0.0265 100 10 1.45cm 2
RS 2100

Pranoj 510 / ml

Momentet ne mbeshtetje

1 1
M 6X q k 6 X l X2 795 0.5 4.6 2 700daNm
12 12
1 1
M 6Y q k 6 X lY 794 0.5 4.6 2 700daNm
2

10 10

M 70000
A0X A0Y 0.0608
b h0 Rb 100 10 2 115
2

X Y 1 1 2 A0 1 1 2 0.0608 0.0627
Rb 115
ASX AYY b h0 0.0627 100 10 3.43cm 2
RS 2100

Pranoj 510 / ml

Paneli S2

6 X 55.74 1 X 27.43
l X 460cm l
Y 1 6Y 55.74 1 X 27.43
lY 460cm lX
k 6 X 0.5

Momentet ne hapsire .

q 2 794
M 6 X l X 4.6 301.41daNm
2

6 X 55.74
q 2 794
M 6Y l X 4.6 301.41daNm
2


6Y 55. 74
A0 A0 0.0262
X Y

X Y 0.0265
ASX AYY 1.45cm 2
Pranoj 510 / ml
Momentet ne mbeshtetje

1
M DX q l X2 700daNm
12
1
M CY q lY2 700daNm
12
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 15
Faqe

A0X A0Y 0.0608


X Y 0.0627
ASX AYY 3.43cm 2
Pranoj 510 / ml

Paneli S3

6 X 55.74 1 X 27.43
l X 460cm l
Y 1 6Y 55.74 1 X 27.43
lY 460cm lX
k 6 X 0.5

Momentet ne hapsire .

q 2 794
M 6 X l X 4.6 301.41daNm
2

6 X 55.74
q 2 794
M 6Y l X 4.6 301.41daNm
2


6Y 55. 74
A0 A0 0.0262
X Y

X Y 0.0265
ASX AYY 1.45cm 2
Pranoj 510 / ml
Momentet ne mbeshtetje

1
M DX q l X2 700daNm
12
1
M CY q lY2 700daNm
12

A0X A0Y 0.0608


X Y 0.0627
ASX AYY 3.43cm 2
Pranoj 510 / ml

Paneli S4

6 X 55.74 1 X 27.43
l X 460cm l
Y 1 6Y 55.74 1 X 27.43
lY 460cm lX
k 6 X 0.5

Momentet ne hapsire .
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 16
Faqe

q 2 794
M 6 X l X 4.6 301.41daNm
2

6 X 55.74
q 2 794
M 6Y l X 4.6 301.41daNm
2

6Y 55.74
A0 A0 0.0262
X Y

X Y 0.0265
ASX AYY 1.45cm 2
Pranoj 510 / ml
Momentet ne mbeshtetje

1
M DX q l X2 700daNm
12
1
M CY q lY2 700daNm
12

A0X A0Y 0.0608


X Y 0.0627
ASX AYY 3.43cm 2
Pranoj 510 / ml

Paneli S5

6 X 28.52 1 X 11.45
l X 250cm l
Y 1.84 6Y 299.38 1 X 121.69
lY 460cm lX
k 6 X 0.9130

Momentet ne hapsire .
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 17
Faqe

q 2 794
M 6 X l X 2.5 174daNm
2

6 X 28.52
q 2 794
M 6Y l X 4.6 56.11daNm
2

6Y 299.38
M 17400
A0X 0.0151
b h0 Rb 100 10 2 115
2

X 1 1 2 A0 1 1 2 0.0151 0.0152
Rb 115
ASX b h0 0.0152 100 10 0.832m 2
RS 2100

Pranoj 510 / ml

MY 5611
A0Y 0.00487
b h0 Rb 100 10 2 115
2

Y 1 1 2 A0Y 1 1 2 0.00487 0.00488


Rb 115
ASY Y b h0 0.00488 100 10 0.267cm 2
RS 2100

Pranoj 510 / ml

5. Llogaritja e Konsolave .

A)
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 18
Faqe

q 794daN / ml
Pp 193.2daN / ml
l2 1.4 2 M max 104860
M max Pp l q 193.2 1.4 794 A
2 2 0 0.0911
b h0 Rb 100 10 2 115
2
1048.6daN m

1 1 2 A0 1 1 2 0.0911 0.0956
Rb 115
AS b h0 0.0956 100 10 5.23cm 2
RS 2100

Pranoj 710 / ml

A)
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 19
Faqe

q 794daN / ml
Pp 193.2daN / ml
l2 1.45 2
M max Pp l q 193.2 1.45 794
2 2
1114 .83daN m
M max 111483
A0 0.0969
b h0 Rb 100 10 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.0969 0.1021
Rb 115
AS b h0 0.1021 100 10 5.59cm 2
RS 2100

Pranoj 810 / ml

6. Llogaritja e shkalleve .

Ngarkesat e perhershme .

1. Pllaka 0.30 0.02 1 0.15 0.02 1 3 2800 1.2 96.7daN / m 2


2. Lla imentoje 0.15 0.02 1 0.32 0.02 1 3 2200 1.2 74.4daN / m 2
3. Bazamaku 0.17 0.27 1.12 2500 0.12 1.12 2500 1 1.1 510daN / m 2
4. Suva
01.12 0.015 1800 1.2 36.3daN / m 2
g 717 daN / m 2
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 20
Faqe

Ngarkesat e perkohshme .

p n 300daN / m 2 n 1 .3
p p n n 300 1.3 390daN / m 2

Ngarkesat totale .

q p g 717 390 1107 daN / m 2

Skema llogaritese

q q ' cos 1154 cos


l 0 l cos 2.7 / cos
l 02 2.7 2
M max q 1154 1214daN m
8 8 cos 30 0
M max 121400
A0 0.105
b h0 Rb 100 10 2 115
2
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 21
Faqe

1 1 2 A0 1 1 2 0.105 0.111
Rb 115
AS b h0 0.111 100 10 6.07cm 2
RS 2100
Pranoj 810 / ml

7. Llogaritja e sheshpushimit .

Ngarkesat e perhershme .

1. Pllaka 0.02 1 1 2800 1.2 67.2daN / m 2


2. Lla imentoje 0.02 1 1 2200 1.2 52.8daN / m 2
3. Soleta 0.08 1 1 2500 1.1 220daN / m 2
4. Suva 0.02 1 1 1800 1.2 43.2daN / m 2
g 383.2daN / m 2

Ngarkesat e perkohshme .

p n 300daN / m 2 n 1 .3
p p n 300 1.3 390daN / m 2
n

Ngarkesat totale .

q p g 383.2 390 773.2daN / m 2

Skema llogaritese
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 22
Faqe

1 1
M mb q l 2 773.2 1.24 2 148.6daNm
8 8
9 9
M hap q lX
2
773.2 1.24 2 83.6daNm
128 128
Per llogaritjen e armatures : h=8cm
a=1.5cm h0=h-a=8-1.5=6.5cm b=100cm
M max 14860
A0 0.0305
b h0 Rb 100 6.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.0305 0.0309
Rb 115
AS b h0 0.0309 100 16.5 1.099cm 2
RS 2100
Pranoj 510 / ml

8. Llogaritja e Traut .

Permasat e traut =20*40cm


a=3.5cm h0=h-a=40-3.5=36.5cm

Ngarkesat .

1. Prej rampes se shkalles . 1154 2.7 / 2 1558daN / m 2


2. Sheshpushimi 773.2 1.2 / 2 388daN / m 2
3. Pesha vetjake e traut 0.2 0.4 1 2500 200daN / m 2
q 2146daN / m 2

q l 2 2146 2.5 2
M 1676.56daNm
8 8
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 23
Faqe

M max 1676.56
A0 0.054
b h0 Rb 100 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.054 0.055
Rb 115
AS b h0 0.055 20 36.5 2.19cm 2
RS 2100
Pranoj 214

9. Llogaritja e Ramave (Terthore & Gjatesore) .

Llogaritja e Ngarkesave per Ramen 1 .

Trau 0.3 0.4 6.9 2500 1.1 0.3 0.4 1.3 2500 1.1 2706daN
Kollona 0.3 0.3 3.06 2500 1.1 757daN P1
Murri 0.25 2.81 4.6 0.25 0.9 1.3 1200 1.2 4391daN
Suva 0.015 2.81 4.6 0.015 0.9 1.3 2 1800 1.2 456.7daN
P1 8310daN

Trau 0.3 0.4 8.15 2500 1.1 2690 daN


Kollona 0.3 0.3 3.06 2500 1.1 757 daN P2
Murri 0.25 2.81 2.3 1200 1.2 2027daN
Suva 0.015 2.81 2.3 2 1800 1.2 456.7daN
P2 5892daN
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 24
Faqe

Trau 0.3 0.4 9.2 2500 1.1 3036daN


Kollona 0.3 0.3 3.06 2500 1.1 757 daN P3
Murri 0.25 2.81 4.6 1200 1.2 2027 daN
Suva 0.015 2.81 2.3 2 1800 1.2 418daN
P3 6239 daN

Trau 0.3 0.4 6.9 2500 1.1 2277 daN


Kollona 0.3 0.3 3.06 2500 1.1 757 daN P4
Murri 0.25 2.81 6.9 1200 1.2 6081daN
Suva 0.015 2.81 6.9 2 1800 1.2 1256daN
P2 10371daN

q3 287 daN / ml

Soleta 851 4.6 3914.6daN q1


Trau 0.3 0.4 2500 1.1 330daN
Murri 0.25 2.81 1200 1.2 0.25 0.9 1200 1.2 1063daN
q1 5385daN / ml

Soleta 794 4.6 3652daN q2


Trau 0.3 0.4 2500 1.1 330daN
q 2 3982daN / ml

Soleta 794 2.3 1957daN q2shk


Trau 0.3 0.4 2500 1.1 330daN
q 2shk 2287 daN / ml

Soleta 851 2.3 1957 daN


q1shk
Trau 0.3 0.4 2500 1.1 330daN
Murri 0.25 2.81 1200 1.2 0.25 0.9 1200 1.2 1068daN
q1shk 3958daN / ml
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 25
Faqe

Llogaritja e Ngarkesave per Ramen 2 .

Trau 0.3 0.4 6.9 2500 1.1 2277 daN


Kollona 0.3 0.3 3.06 2500 1.1 757 daN P1 '
Murri 0.25 2.81 4.6 1200 1.2 4054daN
Suva 0.015 2.81 4.6 2 1800 1.2 837daN
P1 ' 7925daN

Trau 0.3 0.4 9.2 2500 1.1 3036daN


Kollona 0.3 0.3 3.06 2500 1.1 757 daN P2 '
Murri 0.25 2.81 2.3 1200 1.2 2027daN
Suva 0.015 2.81 2.3 2 1800 1.2 418daN
P2 ' 6238daN

Trau 0.3 0.4 8.3 2500 1.1 2739daN


Kollona 0.3 0.3 3.06 2500 1.1 757 daN P3 '
Murri 0.25 2.81 3.7 1200 1.2 1140 daN
Suva 0.015 2.81 2.81 0.015 2.81 0.9 2 1800 1.2 959daN
P3 ' 7430daN
Soleta 851 4.6 3914.6daN
Trau 0.3 0.4 2500 1.1 330daN qa
Murri 0.25 2.81 1200 1.2 0.25 0.9 1200 1.2 1140 daN
Suva 0.015 2.81 2.81 0.015 2.81 0.9 2 1800 1.2 959daN
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 26
Faqe

q a 6344daN / ml

Soleta 794 4.6 3652daN qb


Trau 0.3 0.4 2500 1.1 330daN
qb 3982daN / ml

10.Llogaritja e Trareve dhe Kollonave .

Trau TA 1 ( Ne kuoten +3.06 )


B.K Projekt Kursi Beton - Arme 27
Faqe

M max 126890
A0 0.0276
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

0.85 0.008 Rb 0.752


0.752
Y 0.571
0.752
2 2
1 .1 1.1
A0 0.0276 0.0271 ( Nga tabela )
Y Elementi llogaritet me armature njefishe .
R 115
AS b h0 b 0.0279 30 36.5 1.673cm 2
RS 2100
Konstruktivisht 214

M max 108319
A0 0.0235
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.0235 0.0237
Rb 115
AS b h0 0.0237 30 36.5 1.48cm 2
RS 2100
Pranoj 214 / ml

Trau TB 1 ( Ne kuoten +3.06 )


B.K Projekt Kursi Beton - Arme 28
Faqe

M max 219321
A0 0.047
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.047 0.0481
Rb 115
AS b h0 0.0481 30 36.5 2.87cm 2
RS 2100
Pranoj 214 / ml
As - ne hapsire :

M max 327323
A0 0.0712
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.0712 0.0739
Rb 115
AS b h0 0.0739 30 36.5 4.43cm 2
RS 2100
Pranoj 314 / ml

M max 29513
A0 0.0064
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.0064 0.0064
Rb 115
AS b h0 0.0064 30 36.5 0.38cm 2
RS 2100
Pranoj 214 / ml

Trau TC 1 ( Ne kuoten +3.06 )


B.K Projekt Kursi Beton - Arme 29
Faqe

M max 595287
A0 0.129
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.129 0.138
Rb 115
AS b h0 0.138 30 36.5 8.27cm 2
RS 2100
Pranoj 416 / ml
As - ne hapsire :
M max 358767
A0 0.078
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.078 0.081
Rb 115
AS b h0 0.081 30 36.5 4.85cm 2
RS 2100
Pranoj 414 / ml
M max 221753
A0 0.0482
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.0482 0.0494
Rb 115
AS b h0 0.0494 30 36.5 0.895cm 2
RS 2100
Pranoj 214 / ml

M max 72775
A0 0.0158
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.0158 0.0159
Rb 115
AS b h0 0.0159 30 36.5 0.95cm 2 Pranoj 214 / ml
RS 2100
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 30
Faqe

11.Kontrolli nga forca prerese .


Qb b b h0 Rbt 1 30 36.5 9.18 10052.1daN

Nga kontrolli I Qb me Q nga epjura e forces prerese per traret ne kuoten +3.06
rezulton qe :
Q Qb D.m.th qe nuk ka nevoje per kontroll te armatures terthore .
Vendos konstruktivisht Stafa 8 / 20cm ne gjithe traret .

Trau TA 2 ( Ne kuoten +6.12 )

M 64805
A0 0.014
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.014 0.014
Rb 115
AS b h0 0.014 30 36.5 0.839cm 2
RS 2100
Pranoj 214 / ml
M 253235
A0 0.055
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.055 0.0566
Rb 115
AS b h0 0.0566 30 36.5 3.39cm 2
RS 2100
Pranoj 314 / ml
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 31
Faqe

Trau TB 2 ( Ne kuoten +6.12 )

M 314931
A0 0.0685
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.0685 0.071
Rb 115
AS b h0 0.071 30 36.5 4.25cm 2
RS 2100
Pranoj 314 / ml
As - ne hapsire :
M max 422082
A0 0.091
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.091 0.0955
Rb 115
AS b h0 0.0955 30 36.5 5.72cm 2
RS 2100
Pranoj 414 / ml
M max 832249
A0 0.181
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.181 0.201
Rb 115
AS b h0 0.201 30 36.5 12.05cm 2
RS 2100
Pranoj 616 / ml

Trau TC 2 ( Ne kuoten +6.12 )


B.K Projekt Kursi Beton - Arme 32
Faqe

M 432240
A0 0.094
b h Rb
2
0 30 36.5 2 115
1 1 2 A0 1 1 2 0.094 0.098
Rb 115
AS b h0 0.098 30 36.5 5.87cm 2
RS 2100
Pranoj 414 / ml
As - ne hapsire :

M max 525156
A0 0.1142
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.1142 0.121
Rb 115
AS b h0 0.1142 30 36.5 7.25cm 2
RS 2100
Pranoj 514 / ml

M max 299333
A0 0.0651
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.0651 0.0673
Rb 115
AS b h0 0.0673 30 36.5 4.03cm 2
RS 2100
Pranoj 414 / ml

M max 330165
A0 0.0718
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 33
Faqe

1 1 2 A0 1 1 2 0.0718 0.0745
Rb 115
AS b h0 0.0745 30 36.5 4.46cm 2 Pranoj 314 / ml
RS 2100

Llogaritja e kollonave

Permasat e kollones =30*30cm


a=2.5cm h0=h-a=30-2.5=27.5cm
Nga epjura e momentit dhe forces normale marrim te dhenat per llogaritjen e armatures
ne kollone .

Kollona 1

M 2653.6daN m
N 5894.46daN
M 265360
e0 45cm
N 5894.4
e 0.3 h0 8.25cm e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te
madhe me armature simetrike .
N 5894.4
1.708 X Y Y h0 20.8 Y 0.571
b Rb 30 115
N N
AS ASC e h0 0.5
RS h0 a' Rb b
h
e e0 a 45 15 2.5 57.5cm
2
5894.4 5894.4
AS ASC 57.5 27.5 0.5 3.46cm
2

2100 27.5 2.5 115 30


Pranoj 216 / ml
M 665.6daN m
Pranoj 216 / ml meqenese momenti eshte me I vogel .
N 5894.46daN

M 473.1daN m
N 27116 .69daN
M 66560
e0 1.74cm
N 27116 .69
e 0.3 h0 8.25cm e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te vogel .

N e 0.5 b h02 Rb 27116 .69 13.83 0.5 30 27.5 115


2

ASC 0
RS h0 a' 2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml
N e'0.5 b h0 Rb 27116 .69 11.17 0.5 30 27.5 115
2 2

AS 0
RS h0 a ' 2100 27.5 2.5
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 34
Faqe

Pranoj 216 / ml

Kollona 2

M 616.76daN m
N 12243.07 daN
M 61676
e0 3.4cm
N 12243.07
e 0.3 h0 8.25cm e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te vogel .

N e 0.5 b h02 Rb 12243.07 15.9 0.5 30 27.5 115


2

ASC 0
RS h0 a' 2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml
N e'0.5 b h0 Rb 12243.07 9.1 0.5 30 27.5 115
2 2

AS 0
RS h0 a' 2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml
M 932.1daN m
N 18135daN
M 93210
e0 5.13cm
N 18135
e 0.3 h0 8.25cm e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te vogel .

N e 0.5 b h02 Rb 18135 17.63 0.5 30 27.5 115


2

ASC 0
RS h0 a' 2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml
N e'0.5 b h Rb 18135 7.37 0.5 30 27.5 115
2 2

AS 0
0
RS h0 a ' 2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml
M 2032daN m
N 28983.19daN
M 203200
e0 7cm
N 28983.19
e 0.3 h0 8.25cm e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te vogel .

N e 0.5 b h02 Rb 28983.19 19.5 0.5 30 27.5 115


2

ASC 0
RS h0 a ' 2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml
N e'0.5 b h02 Rb 28983.19 5.5 0.5 30 27.5 115
2

AS 0
RS h0 a' 2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml

Kollona 3
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 35
Faqe

M 1377.49daN m
N 21473.37 daN
M 137749
e0 6.41cm
N 21473.37
e 0.3 h0 8.25cm e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te vogel .

N e 0.5 b h02 Rb 21473.37 18.91 0.5 30 27.5 115


2

ASC 0
RS h0 a ' 2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml
N e'0.5 b h02 Rb 21473.37 6.09 0.5 30 27.5 115
2

AS 0
RS h0 a' 2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml

Kollona 4

M 2993.33daN m
N 9705.4daN
M 299333
e0 30.8cm
N 9705.4
e 0.3 h0 8.25cm e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te
madhe me armature simetrike .
N 9705.4
2.8 X Y Y h0 20.8 Y 0.571
b Rb 30 115
N N
AS ASC e h0 0.5
RS h0 a' Rb b
h
e e0 a 30.8 15 2.5 43.3cm
2
9705.4 9705.4
AS ASC 43.3 27.5 0.5 3.204cm
2

2100 27.5 2.5 115 30


Pranoj 216 / ml
M 997.01daN m
Pranoj 216 / ml meqenese momenti eshte me I vogel .
N 9705.4daN

M 1245.52daN m
N 26997.67 daN
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 36
Faqe

M 1245.52
e0 4.6cm
N 26997.67
e 0.3 h0 8.25cm e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te vogel .

N e 0.5 b h02 Rb 26997.67 17.1 0.5 30 27.5 115


2

ASC 0
RS h0 a' 2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml
N e'0.5 b h02 Rb 26997.67 7.9 0.5 30 27.5 115
2

AS 0
RS h0 a' 2100 27.5 2.5
Pranoj 216 / ml

Llogaritja e Trareve dhe Kollonave . Rama 2

Trau TA 1 ( Ne kuoten +3.06 )


B.K Projekt Kursi Beton - Arme 37
Faqe

M max 64709
A0 0.014
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.014 0.014
Rb 115
AS b h0 0.014 30 36.5 0.83cm 2
RS 2100
Pranoj 214 / ml
M max 703457
A0 0.153
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.014 0.166
Rb 115
AS b h0 0.166 30 36.5 9.95cm 2
RS 2100
Pranoj 516 / ml
M max 134400
A0 0.0292
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.0292 0.0296
Rb 115
AS b h0 0.014 30 36.5 1.77cm 2
RS 2100
Pranoj 214 / ml

Trau TA 2 ( Ne kuoten +3.06 )

M max 115270
A0 0.025
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.025 0.025
Rb 115
AS b h0 0.025 30 36.5 1.18cm 2
RS 2100
Pranoj 214 / ml
M max 583200
A0 0.126
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.126 0.135
Rb 115
AS b h0 0.135 30 36.5 8.09cm 2
RS 2100
Pranoj 516 / ml
M max 733262
A0 0.159
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.159 0.174
Rb 115
AS b h0 0.174 30 36.5 10.43cm 2
RS 2100
Pranoj 616 / ml
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 38
Faqe

Ne konsul .

M max 33940
A0 0.0073
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.0073 0.0073
Rb 115
AS b h0 0.0073 30 36.5 0.435cm 2
RS 2100
Pranoj 214 / ml

Kontrolli nga forca prerese .


Qb b b h0 Rbt 1 30 36.5 9.18 10052.1daN
Nga kontrolli I Qb me Q nga epjura e forces prerese per traret ne kuoten +3.06
rezulton qe :
T-A1
Q 12972.15daN Qb D.m.th qe ka nevoje per kontroll te armatures terthore .
Q2 12972.15 2
q SW 57.32daN / cm
4 b 2 b h02 Rbt 4 2 30 36.5 2 9.18
ASW RSW A R 0.566 1700
q SW W SW SW 16.78cm
W q SW 57.32
4 b 2 b h02 Rbt 4 2 30 36.5 2 9.18
W max 37.7cm
1.5 Q 1.5 12972.15
D.m.th vendos stafa 8 me hap 20 cm .

Q 16210.25daN Qb D.m.th qe ka nevoje per kontroll te armatures terthore .


2
Q 16210.25 2
q SW 89.52daN / cm
4 b 2 b h02 Rbt 4 2 30 36.5 2 9.18
ASW RSW A R 0.566 1700
q SW W SW SW 10.74cm
W q SW 89.52
4 b 2 b h02 Rbt 4 2 30 36.5 2 9.18
W max 30.17cm
1.5 Q 1.5 16210.25
D.m.th vendos stafa 8 me hap 20 cm .
Trau TB 1 ( Ne kuoten +6.12 )

M max 300200
A0 0.067
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.067 0.069
Rb 115
AS b h0 0.069 30 36.5 4.13cm 2
RS 2100
Pranoj 314 / ml
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 39
Faqe

M max 485300
A0 0.105
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.105 0.111
Rb 115
AS b h0 0.111 30 36.5 6.65cm 2
RS 2100
Pranoj 514 / ml
M max 680593
A0 0.148
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.148 0.160
Rb 115
AS b h0 0.160 30 36.5 6.59cm 2
RS 2100
Pranoj 616 / ml

Trau TB 2 ( Ne kuoten +6.12 )

M max 337500
A0 0.075
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.075 0.075
Rb 115
AS b h0 0.075 30 36.5 4.49cm 2
RS 2100
Pranoj 314 / ml
M max 340350
A0 0.074
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.074 0.074
Rb 115
AS b h0 0.074 30 36.5 4.43cm 2
RS 2100
Pranoj 314 / ml

M max 725066
A0 0.157
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.157 0.171
Rb 115
AS b h0 0.171 30 36.5 10.25cm 2
RS 2100
Pranoj 616 / ml
Ne konsul .

M max 537236
A0 0.116
b h0 Rb 30 36.5 2 115
2

1 1 2 A0 1 1 2 0.116 0.123
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 40
Faqe

Rb 115
AS b h0 0.123 30 36.5 7.37cm 2
RS 2100
Pranoj 416 / ml

Kontrolli nga forca prerese .


Qb b b h0 Rbt 1 30 36.5 9.18 10052.1daN
Nga kontrolli I Qb me Q nga epjura e forces prerese per traret ne kuoten +6.12
rezulton qe :
T-B1
Q 7981.66daN Qb D.m.th qe nuk ka nevoje per kontroll te armatures terthore .
Konstruktivisht vendos stafa 8 me hap 20 cm
T-B2
Q 10335.54daN Qb D.m.th qe ka nevoje per kontroll te armatures terthore .
Q2 10335.54 2
q SW 36.39daN / cm
4 b 2 b h02 Rbt 4 2 30 36.5 2 9.18
ASW RSW A R 0.566 1700
q SW W SW SW 26.4cm
W q SW 36.39
4 b 2 b h02 Rbt 4 2 30 36.5 2 9.18
W max 47.3cm
1.5 Q 1.5 10335.54
D.m.th vendos stafa 8 me hap 20 cm .

Llogaritja e kollonave

Permasat e kollones =30*30cm


a=2.5cm h0=h-a=30-2.5=27.5cm
Nga epjura e momentit dhe forces normale marrim te dhenat per llogaritjen e armatures
ne kollone .

Kollona 1

M 3092.01daN m
N 9301.66daN
M 309200
e0 33.24cm
N 59301.66
e 0.3 h0 8.25cm e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te
madhe me armature simetrike .
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 41
Faqe

N 9301.66
2.69 X Y Y h0 15.7
b Rb 30 115
N N
AS ASC e h0 0.5
RS h0 a ' Rb b
h
e e0 a 33.24 15 2.5 45.74cm
2
9301.66 9301.66
AS ASC 45.74 27.5 0.5 3.303cm
2

2100 27.5 2.5 115 30


Pranoj 216 / ml

Kollona 2

M 2324daN m
N 19141.99daN
M 232400
e0 11.97cm
N 19141.99
e 0.3 h0 8.25cm e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te
madhe me armature simetrike .

N N
AS ASC e h0 0.5 2.07cm 2
RS h0 a' Rb b

Pranoj 216 / ml

Kollona 3

M 1553.67 daN m
N 16129.5daN
M 155367
e0 9.63cm
N 16129.5
e 0.3 h0 8.25cm e0 e Elementi eshte me jashteqendersi te
madhe me armature simetrike .
N 16129.5
4.67 X Y Y h0 15.7
b Rb 30 115
N N
AS ASC e h0 0.5
RS h0 a' Rb b
h
e e0 a 9.63 15 2.5 22.13cm
2
16129.5 13129.5
AS ASC 22.13 27.5 0.5 0
2100 27.5 2.5 115 30
Pranoj 216 / ml
B.K Projekt Kursi Beton - Arme 42
Faqe