You are on page 1of 8

Delegacja ZSRR

na urocstosci
.ODZ
ezwartek, 4 listopada 1!~ roku
RokRok xxxvm nr rv (10174)
l
s1em tysicy

85 roezni
... nite ow
Paidziernika
ltozpoceynaj11 1l uroezystoct. m11-
sane z 85 rocznic Wlelldej . &ocja-
llstycznej Rewoluc.11 P~t(!ziernUc.owej.
K do ia Nar we o
skupia 160 tysicy osb
Na obchody tej roczntcy, kUVe w
br. zbiegi;j li 11().;.Iecfem powsta-
nia Zwizku Radzleck!eco, 3 . bm.
pr~ybyla do nan;ego kraju dele
eja Centralnego Zarzdu Tow.an;y-
ltwa Przyjaf.nl Radzlec'ko-Poicldej.
Na czele delegacji llfol, pi;z~dnl W siedzibie Sejmu PRL odbyo si trzecie posied~eni Komisji Ini-
czcy Prezydium Rady NajW$1Uzej cjujcej utworzenie Tymczasowej Rady Krajowej Patriotycznego. Ru-
otewsklej Socjalistycznej ReJ)\bllkl chu Odrodzenia Narodowego. W zebraniu uczestniczya grupa dziaa
!!adzlecklej, wlceprzewddnl2;iey Pre- czy reprezentujcych ponad 8 tys. obywatelskich komitetw odrodze-
zydium Rady Najwytszej ZSRR Piotr
l!ltra11tman1s. ogegacja wdmte'"ll bm. nia narodowego, skupiajcych blisko 160 tysicy osb.
udzia w uroczystym koneercla w
TeattH Wielkim w Warsawia.
Przewodniczcy zebrania Jan lipca br., uwag1 na temat progra-
Dobraciyski ooinformowal o licz- mu i ksztatu organizacyjnego ru
nych owiadczeniach listach od chu oraz akces uczestniczenia w
organizacji spoecznych i osb in jego dziaalnoci. Komisja. Inicju
Porozumienie o dodatkowym kredycie dla Polski dywidualnych kierowanych do Ko- jea wvrazia podziekowama wszy.

550 mln. -dolar.w na okres trzech Jat


Inauguracja ,,Dni misji Inicjujcej oraz tymczaso-
wych rad wojewdzkich PRO~.
Akcesy udziau w PRON zgosio
stkim. ktrzy w tel formie ucz~t
nicz w realizacji idei norozum1e-
nia i tworzen~u Patriotveznego Ru
ponad 800 statutowych wadz or- chu Odrodzenia Narodowego Zga

Filmu Radzieckiego'' ganizacji spoecznych dziaajcych


na szczeblu krajowym I regional-
nym. . .
Listy I ow.fad.e:z:enia zaw~erai
szane w owiadczeniach i listach
uwagi, prooozveie i wnioski ~
wykorzystywane w pracacll oro-
gramowo-koneepeyjnyeh t>l'O'Va-
bm. rozpoczynaj si ,,Dnl rumu walce z kontrrewolucf na pocztku pop>trcie dla treci deklaracji w dzonyeh orz~ k.omisj.
Rad:rieckiego" w Polsce - wielka lat dwudziestych. Filmy wspczesne sprawie Patriotycznego Ruchu Od-
prezentacja dorobku kln.ematografld (Dalszy ei2 na str. 2) Z uznan~em Komisji tnicjujeei
Kraju Rad, organizowana jut po raz rodzenia Narodowego z dnia 20 spotkaa sie - podjta zgodnie z
trzydziesty szsty. Zainauguruje j jej apelem - decyzja wadz pa
uroczysta premiera filmu wybitnego stwowych w spra.wie zwolnienia
reysera Jullja Rajzmana ycie w patdzierniku br kolejnej. licz-
osobiste" Na ekrany wejdzie dzie- nej l(rupv internowanych. P0dkre
wi tytuw zreallzo\\"anych w la lono, e dziaania rzadu PRL za-
tach 198!1-1982, -a przybliajcych
powiedzfane w seimowvm wvst
polskiemu widzowi dorobek radziec- pieniu orezesa Rady Ministrw
kich fUmowcw. Znajdzie si wrd
nich nowe dzieo Siergieja Jutklewi- gen. armii Wojciecha Jat>uzelskle
cza .,Lenin w Paryu" w oryginal- l(O sprzvlala realizacji idei ooro
nej formie przedstawiajce pobyt zumienia narodowe20 I normali
wodza Rewolucji Padziernikowej w zal'll svtuaet! w kraju.
Paryu w latach 1911-1912. z tema- Z udowolenlem przyjta zosta'a
tyk wojenn wi si dwie pozy-
cje - "Zbyt krtka noc" M!challa !nlcjatvwa sootkania "rzedstawi
Po fntens:vwnycll neioejaejach, Pod;olsane dokumenty obejmowa- BiellkoWC opowie o chopcu cze- ieH 'Komi~ji Tnkiujacel z Prer.y
dotycrcych nie r;varantow1nvch y: oorozumlenie o odoeniu i kajcym na powrt ojca z wojny dium 'R.zadu dla omwienin pra-
Datmoci. orz:vpadailcveh do spa restruktrvzacii zaduenia Polski oraz ,,Dzieci Leningradu" Damira hl"m6w dziaanfa P'ltrir>+vc:-:nego
ty w 1982 roku. osiJ?n,iet~ ko.c<> orzvPadaiaceJ?o do st>atv w t982 r Sal!mowa opowie o kobiecie, turhu OdMdzE>nia '.'ITAr"..Jrrwa('o
we norozumieni~ miedzy zachod- ktre .zakada odroczenie 95 orncent ktra zastpowaa matk wojennym I leito ol!niw nraz wari.tn..,.iw a'llf-
nimi bankami kom.ercylnvm; a ofiarom. ..Jarosaw Mdry" Grigo- 7Ml' lei!" 1'tol(rm11. w h-,.,., hld"'
oatnoci kapitaowvch orzynadaj rija Kochana jest zrealizowanym z
Polsk. W rod w Wit?dniu nod- ob<>wiazkw administr<'i~ w~bec
cvch do soaty w 1982 r. na sum rozmachem freskiem historycznym o
t>isano odoowiednie do!<umentJ?, . 2.4 mld dolarw. Pozostae 5 oro wielkim ksiciu kl;lowsklm panuj ruchu.
W imieniu rzdu PRL dokumen- cent zostanie spacone w dwch cym w XI wieku. za Ten szsty" Jak wvka:i:ala dvskuJa imraJWa
ty t>Odt>isal o!erws:z:y zastl)Ca m1- ratach 20 siel"t>nia i 20 Iistot>ad.a Samwiela Gasparowa - utrzyman
nistra finans.w. Witold .B~eti. a za 1983 r. Drugim dokumentem byo w konwencji westernu opowlecll! o
Bank Handlowy w Wusza.wie S. A. porozumienie o spacie odsetek,
- wezea zarzdu. banku sta.m- ktre zakada. e odsetk,i zostan11 W rod wlieczorem na za~
aa.w Kobak oru n!erwny wdce-

'I o
spacone w peni 19 listopada i 20 szenie ministra spra.w zagranicz-
Dr~ Jan Wo~yin., Sygnatariu-
szami ze .tr-<mY zachodnich ban-
k6w komercyjnych bTll tch urzed-
grudnia
1983
1982 r. oraz 20 marca
r. Trzecim je.st por~-
mienie o tmv. krtkoterminowych
nych NRD Oskara ~lscllera: ~rzy
by do Berlina z .wizyt of1cialn
c:i:onek Biura Politycznego .KC
Minister
&t11;wlciele miltdzY'Ilarodowi t oned-
ataw:iciele ba~6w zcz~lnych
rewolwingowveh kredytach rarul
akcyjnycll, w ktrego ramach

PZPR 0 min~ster spraw zagra.n1a-
nych PRL - Stefan. Olszowski S. Olszowski
kra]&w. Okoo 300 inatytucji ba.n-
kowych oodt>isze umowe w eillU
najbliszych dini.
Polska otrzyma kredyt w wys. oik.
550 mln dolarw na okres mech
lat.
Oczekuje &!. e watrotce Z1011t1L11'
a z piez l!!. Olszowski m-ze-prowad:z: roz-
mowy z min. Fischerem I s])Otka
si z czonkami najwyszych wadz
w Berlinie
Paplel lal\ Pawe D ll:ontynuuJe tu, paplet apotka w Madrycie
!)Od Jte ne.l(ocjacje dotyczce t>at wizytfl w Rlszpan!l.
noki nrzY'OadakcYch na okres nf.
nfejsiy.
z dzlennikarzarnl, ktrzy obs!ugj
jego podr. a nastpnie uda sl
w rod11, w czwartym dniu i><>bY- na uniwersytet madrycki, gdzie spot-
I NRD.

nad Rapi le
ka si z naukowcami hiszpaskimi.
Aresztowanie Turka
o wspudz"a
dn!it S211 'P:t~-e l l ~
wa w V..adrycle, .gdzie m. in. od-
prawtl dwie msze ~wite pod goym
oskaronego
Widzew w 114. Pucharu Europy!
niebem oraz odby spotkanie z czo-
owymi przedstawicielami hiszpa
skiego wiata politycznego l rellglj-

W grudniu Wldsew a.wans6Wa do 6wer6tna. P'-nan.ka. Wl11urb (od ff mln.


nego.
Podczas mszy witej odprawionej
wif;Cze>rem na gwnej ullcy miasta,
w zamachu na ycie
papiea Jana Pawa U
lu Pucharu Eurolly w lllte nomejl Welnbofer) - Krankl. Koelevl4.

do t c atk Stao si to faktem w roditwY t6te kutkl otrzymali: Surllt, Wo:.


wiecz6r na stadhmle .KS. Po wepa. nfa.k. KrauH t Welnhofer.
nlaeJ grze mistrzowie Polllkl pko. Gdybymy przed wanym m~em
Bulwarze Kastylijskim papie w:y-
goSl kazanie powicone problemo-
wi rodzltly. W mszy uczestniczyo

dla wszystkich
na.Il esp61 wiedeskiego Rapldu 5:3
(3:1). Bram.ki dla Widzewa stnellll:
Pawe Woniak ! rt3 mh!. I 25 mln.
potkania). Zdzisaw Rozborskl 129).
(Dalszy cig na str. 5)' okoo ptora miliona ludzi.
Rzecz,nik oolicj!
mieckiei owiadczy, ze w mini~ sam. I
~chodni~ie Vw Rzym~ uz,na. e n;e dziaa on
ny ooniedziaek (1 bm.) w m1ei ------.--'-__._ _ _ _ _ _
Krzvl'7tnf surllt (65l t Wiesaw Wra- scowoci Kriftel, w nobliu Frs.nk-

obywateli.
/ Ja.I!: informuje M~wo Halll- mln.
dl.u WeW<D.~trzn~ i U&ht.t . 'P
ira (11 mln. llTY). dla Rapldu: An.
tonln f>anenka (33 min. z nutu kar-
nego). Leopold Lalner (53) I Andrzej
Grbosz !bramka 1amob6jezoa w l i
1potkania).
Milion et zdobya
Anna Jastrzbska
furtu n/Menem. aresz,towano Tur~a I
oskaronego orze.z wadze woskie J
o wsoudzi:i.l w zamachu na y
cie papiea Ja.na Pawa II. dokona-
nym 13 maja ub. roku w Rzy-
DZIE:
itrudniu wydana ~tanie dla
wszystkich ob"l"Wa.tel:i dodatkowa Grbo12,
1 1tg cukru. 300 1t nN>SZll!:u d() ora-

stlkie te towarv handel ma doata- PID:


WIDZEW: Mynairczyk - Sw1atek,

Flllpc7.a.k
W6Jclckl, Kamiski
kartka uprawl)iaiact. . do za.kU'Pll Woniak. Rozborskl Romke. Surll
-
ni i 1 kostki mvdhl, Na wszy Matusi~ (od 6! mln. WraJta), RA-
lod 85 mtn.
-
Myliski).

Feurer - Krauss. Gargu. We.


on ursi
W dlldach 22-29 patd7liemika bt'.
Ino
odby sl pierwszy. mlda:ynarodo
mie.
Areszt&Wainy, SO-letni Musa Ce-
dar Clebi oskarony jest o nosia-
danle rodkw finansowych I bro-
ni. ktre miay by wvkorzystane
do orzvJ?otowania zamachu. Uwaa
W dniu dzisie.tszym
KIBSUJ:
soce
wzeszo o 1todz. 6.36, zajdzie ia
ber, Pregesbauer - Lainer, Klena1, 1 w Palma de Mallorca na Balearach wy konkurs chOP!nowski. Zorga-
\eczna ilo za.pasw. Trwaa led,
nizowaa i!O rada administracyjna
sie rwnie!. e Celebi sPotyka sie
z oiecioma innvmi osobami na Ma-
o godz. ,16.03.
noczenie starania o zanewnienie
Balearw daje mu nazw Fry- jorce i w Zurychu w celu zaplano-
4zieeiom i modziey . . moliwci
~kunu owocw oouPmowYCh Nie
deryk Chop.in na Majorce". wania caej akcji. odzq:
l'!Odieto ieszcz~ decv:z:ii co do soo- Wadze zachodnioniemieckie ma-
~bu ich rozprowadzenfa. Resort Pierwsze miejsce zdobya Polka, j wkrtce oodj decyzje czy Ce- Karol, Olaier
apeluje iednak do ludnoci o. za- Anna Jastrzbska. otrzymujc na- lebi zostanie przekaza-nv Wochom.
.l(rod w wysokoci miliona peset aby stan tam orzed sdem
chowan.ie rodkOWei czec> karty
(10 tysicv dolarw). Trzy kolejne Mehmed Ali Agca. zamachQWliec
zaOPatrzenia P 1, na. . kt6re1 figuru-
ie- nazwi.$ko diiecka. (PAP)
miejsca zdobyli Hiszpan Angel Luis turecki. ktry w ub. rolm ciko
Sarobe, orzedstawiciel Turcji. Ser- zrani papie<t na Placu w. Piotra
w duo dzlslejszvm dla odzi
me.t Hussein i rwl'liie Polka, przewiduje nasteuujaca 0011:de:
A. Siwak Eliza Kolodin.
w ~ymie. odbywa we Woszech
kare doywotnle20 wieziepia. Sd zachmurzenie umiarkowane.
Temp. maksymalna 11 st. c.
Wiatr slaby,

w Czechos~wacj i 100 terrorystw okupuje Cinienie o godz. 19 wynosio


1000.2 hPa (750,2 mm).

W Czechosowac:Ji przebyWaJ czo-.


nfi
Wzi
Biura Polltycziiego Komitetu
Centralnego PZPR Albin Siwak.
00t url.zl.a w uroczv&tym pru.
gmach ambasady tureckiej
kazaniu do utytku elektrowni
Prun~v II" zbudowa~e1 JJod lliluCz
przez polskie przedsiblorstwa. I gpot-
k.a si z aktywem .l>ud,ownlc7ych.
w Kolonii ci
1946 - Rozpoczcie dziaalno
Organizacji Narodw Zje-
dnoczonych d.s. Owiaty. Nauki
Spotka si takte z aktywem pa~
tyjnym polskich placowek w Pra- i Kulturv cUNESCO) .
Policja zachodnioniemiecka po Rzecznilk ambasady tUl'eckiej w I 1967 - Urufhomienle Kombi-
dze. informujc o \iktualnej gytu- informowaa. e okoo stu terrory- Bonn ooda. e agresorzy domaga-
acji w kraju 1 zwizanych z ni natu Celulozowo-Papierniczego
problemami, stw. w -tym wieh.t uzbroionych. j si widzenia z ambasadorem 1
w Swieciu
ooanowao konsulat J?eneralnv Tur- Turcji w RFN, a to Jest obecnie 1922 - Odkrycie w Egipcie
cji w Kolonii i orze.trzvmuie od niemoliwe z powodu wa:katu

Przvg101ania Pentagonu.
na grobowca Tutenchamona.
rodv rano okoo czterdziestu za- tym stanowisku.
kadnikw. 1
a

Co dwie minuty Chopiec dopiero z wiekiem


staJe sie mczyzn, a dziew-

do wojny 'W kosmosie I osoby sgnd:r, a 2 zostay p0-


wainie ranne podczas zderzenia
samochodu z transnorterem wioz
eym rakiet typu Pershing w po-
samochd Oltcit"
czynka rodzi si kobiet.

z noweJ rumuskiej wjtwrni


Pe.n tag<Om na<!lii.11 DT'ZYot!>Wnle do Zd8'111e<m d-zlenJJkla N- York blH:u zachodnioniemieckiej miejsco-
i11cjny w koern01S!e. Pici o\rzyman1u 'Illml!-1>". mylLw~ kosmlcmy wy. woci Waldprechtsweler.
do. swej dyspo'Zy<:jt .. lroSm1C'Znych korzystywany byby d'la nlsz~end.a 1
statkw wlelolcroln~o- -ut~ tzw. uia.jd'll'jcych si na o-rb~de obiek-
wah.adowc6w ktre m.al~ m t~I~ tw ;prz~iwnlka". CAF - UPI - telefoto
t\d orblcle W.ksze adunki o cha. Jak pin!ormowaa agencja Ager- Craiovej produkowa! bd 130 tys. 1
rak-terze wotsk<YWVm I cae 11y~v
-zbro1enlowe
pres, w Fabryce Samochodw Ma- pojazdw tocznie. a orzyszoci 15fJ I
mlln!ste-rwo "br00t:v

ocho
olitraowych w miejscowoci Cra- tys. Znaczy to. e C'O niespena
U$A e>b~n~" ener~cmle "&da mm.
Urwoc! ko.rt.stru:!<cjl
. mv'!'.wca k<OOmleme~".
be'!J)l~otowego zen1 iova na poudniu Rumunii ruszy- dwie minuty z linii montaow d
a seryjna nrodu keja maoli trao- zjeda bdzie nowy samochd.
wego samo<'hodu Oltcit". wytwa-1
T'ia -zamwieni lol!l!cilWa knce~ klstytut Meteorolo.g"...i 1' ~p0dadt1 od tb--411 ~ 3-11 st z&l tempe. rzanego we wspnracy z francus-
,.Pratt and Wh.ltnev" po prze.a<!'lall.zo. Nowy samochd rumuski, .w
Wodne! l)!'"Zewiduje w- din.l.ach ~ ra1ru4" mtnlmalnvch od O st - 1>lus k firma Citroen. Dvre~tor J?ene- ktrym
wan'u ~~tniejcych mobli!<m>el do. 4-41 bm. nafple.rw ochod21e11l a 7 st do m1rlus 5 st - pl'll.S I st.
wykorzystano niektre j
%ed do pr-zekon&n'I. 't. podobny pOt;l k'<>nlec okresu oC!eplen!e. W Willitr pocz.tkowo uml<lrkow&IDY p. ralny ! przewodniczcy rady ad-f .oodzespoy Citroena". wyposao
pojazd mona sli:onstruowa do koil. dniach -7 11m.. spod'Z'le-wa.ne jest nocno..zachodnl. potem saby z kle. min. i~tracyjnej rumunsko-francus ny bdzie w silniki o oo .iemnoci j
r'llll!k6w zmtenlaj~ych si . Pod ko. kiei soki zajmujcej si oroduk- 650 em szec. I 1100 cm szec.

1
ca o.becnego d.ieslcto.lecla Many. uchmu."!ten1e n.a og utnJla.rik<l'V'{ane
ny te wy~wane maj- by w przewatnte bez pad6\',/. Mog wy. nlec ok'l"esu - ok. I bm. spodzie. cl I sprzeda samo<"hodw .,OJt Pierwsza z tych wersji ma zuy
DOWietrcz.u - li tamoQlliw YPU Bo- &t,pt mg:v I u~lenla. Nast>! cit".w Nicolae Andrejew owiadczy. J wa 5,8 1 paliwa
.ma - Tlr. 91>ade.lr teanl]::>era.111J4' maksymaJnycl!l
Wille DCiel!)len.J.e.
(PAP) e pierwszym etapie zak!ady w druga - 6,7 1. na 100 km, a ______________
...,.
W,~Be~chatO\Vie" Posiedzenie Senatu Pt Pilne inwestycje owiaty
f

Wczoraj w Politechnice dz-


kiej odbyo si nadzwyczajne
posiedzenie Senatu z udziaem
czonka Biura Politycznego KC
Zdzisaw Pomykalski, Krzy Ka-
walerski OOP - Alojzy Czyy-
kowski, Zotym Kr;:yem Zasugi
uhonorowano dr Janusza Maja i
Obrady Komitetu
Rady MiniS{l'W
d/S Modz1'ez'y
o okd nosa dziecko
szkoy? Odpowied na te nY-
tainie staje sie coraz trlrtl-1
niejsza - nie tvle dla ro-
do I do innych. ktre takl" sa iu orze-
penione;ooza tym brak do tego
odpowiednich ~rodk6w fransoortu.
Najtrur!n iejsza sytuacja iest na
PZPR, f sek:etarza dzkiej in- dr Karola Wodarczyka, a Srebr- dzicw. ktrzy kierula sie w tym Retkini. gdzie iui: w na.ibli.szym
(lll!"I'. Wt..). Pomylne wy n iki pro- stancji - TADEUSZA CZECHO- nym Krzyem Zasugi - Aureli wzgldzie reionizacia. co dla wadz' roku szkolnym orzewidu ie si nad-
dukeyjne <YSigaJ w lliecym roku WICZA i prezydenta odzi - Ledzisk~, Janin Lisiak, Barbar owiatowvch zobowizanych do wyk 1600 uczniw. Na W'dzewie-
zaogi Zespou Grmczo-Energetycz- JZEFA NIEWIADOMSKIEGO. Zajkowsk i Eugeniusza Grosfel- W Warszawie odbyo si kolejne zanewnienia kademu dziecku miej- Wschodzie w lokalnych szkoach
nego Bechatw " . da. posiedzenie Komitetu Rady Ministrw k A t h b k . . . dl
Bardzo dobrze spisuje si pierw- d.s. Modziey. Obrady prowadzi sca w sz o 1e. z ym s coraz oodstawowvc za ra me m1e1sc a
l7.Y, i:i.rototypowy turbogenerator Wpierwszej czci posiedzenia W na~tpnej czci p0siedzeni a wicepremier l!l'.lleczysaw F. Rakow- wiksze kQ/OOty. okoo 1000 dzieci. za na Chojnach-
elektrowni. w mirlonych 10 miesi- T. Niewiadomski udekorowa za- om w iono biece s prawy P, ski. Ogromnym problemem je.st dla zatorzu _ prawie 400.
cach zasili on krajowy system ener- suonych nauczycieli akademie- rn. in. problemy wdraani a do Trzecie posiedzenie komitet po- dzkiei owiaty bardzo trudna sy- Jeli nawet - iak zakadaj pla-
getyczny w 1 mld 72 mln kilowata- kich i pracownikw Pt. wysokimi praktykli nowej ustawy o szkolnic- wici kwestiom budownictwa mle- tuacia lokalowa. zwaszcza ieli ny _ do t985 r. uda si w trybie
godzin energii elektrycznej o 10 pro- odznaczeniami oastwow~mi, pr7.y- twie wySzym i nowego systemu szkaniowego z uwzgldnieniem po- idz'.e 0 szkolnictwo POdstawowe. oilnym wybudow~< w naszym wo-
cent wicej od wyznaczonego planu znanymi im w uznaniu doiych~za- oomocy socjalnej dla studen tw trzeb modziey. realizacji progra- W latach 1976-1977 w naszym wo- iewdztwie 15 nowYc'.1 szk. oo do
przez Pastwow Dyspozycj Mocy. sowych osigni w prcy nauko- oraz kwestie lokalowe i socjalne mw operacy_jnych w zakresie zao- . . . ?82 6 d t . k b
W padzierniku osign on najwy- wei i dydaktyczne]. Krzyz Ofi" cer- uc elni '""ma" . . . . . oatrz enia w ywno. odzie l inne . Jewodztw1e do ~ szk DO s a- tego czasu liczba dz.eci ta ar-
sz dotychczas redni moc dyspo- aJc e naJPl 1meJsze-

zw1e1{SZen1e pols {
- z ~, 'o d kl dla dzieci oraz opiece zdro- wowych (o cznej liczl>ie 2177 izb dzo wzronie. e sytuacja lok3lo-
l'YCYjn - 338 meg'lwatow, czyli ski OOP otrzyma pro!. dr int.. go iozwizani a. (n) wotne.1 n ad modzie akademick. lekcyjnych) uczszczao 99.130 dzie- wa w owiacie dZ'kie.i n ' e tylko
~5 proc m~ym~~n~~ Wp~ e~-~~mm~ammmw~.~-~-ne=tnn=~~~~nm~mmmmm=m=~~~mmmE~ammm~ ci.~ i~~P~i~rere~e d~-i~~d~n~n~ p~rawi, a~ b~
~l:zk
:~ ~trrorn:ul.sgiT~rwzia~:tka
3
umns~r:o1azcnrhu~cth~~tse~c\h~-'. p1zyoadao ju w rednio
nologlczny

zespow.
poszczeglnych urzdze
z krajow sieci elek-
Zlec \le]
"'
A , I 46tyczne
dzieci.
I 1980-1981
wwcza:s
Natomiast la.t ach
liczba szk podstawo-
wrcz
zbdne
d-zie. s gorsza
\V 'c w tymni.
obecnie. N.ie-
wzgledzie
inne ni dotychczas rozw :azania il!l.-

wy1n1any han' d 1
i 1 wych w na. zym regiO'llie. zmniej- westvcYine. Jakie'!
tn~~Dri~~e~r~geyetyfjeced"sn~~j:b~dezie~~~o;nbcw!:"scyyncr
.,. , 01g1kro~-~ }
. lszya
'czba si do 229wz'l"osla
uc:r.niw (1891 do za
izb),ponad Ten
roboczego oroblem
swtkan:a bydzkich
przedmi-:item
wla<lz
1

w 983 r I Na jedn izb lekcyjn oo!itycznvch i administracyj,nych


' 'I 103.000.
nicy. ktrzy w peni pokrywaj po- orzypadao iu 58 dzieci. oraz przedstawdciel~ owiaty i bu-
~r~e~~ ~~~~~; ~~~kt~~~tyiiv c~~i Jak si szacuje. w cigu piciu downictwa. ktre odbyo s'. wczo-
l mln 761 tys. ton wgla brun a tne-
go, o 481 tys. ton wicej nit zaka-
O~'e najbliszych lat liczba uczniw
szk nodstawowych bdzie sukce-
Irai w siedzib'e KL
Jak Podk.reli prowadzcy ob.rady
PZPR.
I

da plan. (pom.) s:vwnie wzras-ta (wy demografia:- sekretarz dzkiej instanc.ii . -
'j ny!). W tym roku i w nastpnym Konrad Janio, skuteczne rozwiza-

naugu racJa
nie przewiduje si oddania adnej nia te.go oroblemu. o duym prze-
8 BM. ZAKo:i-czYL DWUDNIOW ROBOCZ WIZYT W MOSKWIE WICEPREMIER PRZE- nowej .szkoy. W ~ia7Jku z t~ cie _znaczen~u snoecz.n~m. mus~
WODNICZCY KOMISJI PLAN0WANL4. PRZY RADZIB MINISfROW PRL JANUSZ O:BODOWSKI. moze s~ wytworzyc tak~ sytuacJa zosta~ znale:zaone .. InaczeJ n<;>waz111e
Ft .
.
Moskwie 1985 i w perspektywie do roku 1990.1 go rozoenia dosta'w w czasie by
(zwaszcza w nowych osiedlach, o
duej liczbie mies:tkacw i ubo-
zaR:rozona zostanie reallzac1a pcd-
stawowego programu dydak~ycz'.1e-
DnI I kmu ''
W czasie pobytu w
J, Obodowski przyjty zosta przez R~zmowy J. Obodowskieg.o, wikt~: zapewni tym samym naszemu prze- giej infr-.as~ruktttl'ze owiatowej). e go i wychowawcze.E(o w odzkieh
'' ~kz~~.od~i~~~~j! 0 Ti~h~'!iowa~~~~~;;J. ~~~ni~~ s;;:;i;:fut P!J 1 ~~\ejlcrzesln c~ye 1 mysowt utrzymanie rytmiki produk- dzieci nie oomieszcz si w szko- szkoach, na co w adne.i sytuacjo:
si rwnie z zastpc przewodnicz- mysu ~aszyno\~~go E~w:;;~ uko~- ej! - . stwierdzi wicepremier J, Obo- J ach zlokalizowa1nych w swoim re-j - nawet kryzysowej - absoluit-
'cego Rady Ministrw ZSRR, prze- zastpca przewodnl~zcego Komisji dowski. ionie i trzeba bdzie nrz~ozi je nie ooz;woli nie mona.
RadZlec lego 1
~
wodniczcrm .Pastwowe-go Komitetu Planowania przy Radzie Ministrw,
Rady Mimstrow ZSRR d.s. Planowa- Stanisaw Wyupek i wiceminister
nla Nikoajem Bajbakowem oraz za- handlu
stpc przewodniczcego Rady Mi- Gwiazda oraz . ambasador
zagranicznego Wadysaw
PRL W
,
SI e dz wa rozprawy
dowe s
Fina
pozaru
(n)

(Dokoczenie ze str. 1) nlstrw ZSRR, Nikoajem Tay~l- ZSRR Stanisaw Kocioek, stanowi- f '

I YtJYrO kI za d ZIO
a Inosc
''
to - Po.Tltrret ony a.rty&ty" Alek- , nem. ly kontynuacj I konkretyzacj pro- Sprawa noaru szczeciskiego lo-
andra Pankratowa, kameralny dra- gramowych zapowiedzi reformy l kalu gastro.nomicznego Kaskada"
mat psychologiczny rozgrywajcy si Robocza wizyta wicepremiera PRL rozwoju polskiej gospodarki przed-
miedzy szukajcymi I
wzajemnego w Zwizku Radzieckim zwizana staw1o.nych na sesjach sejmowych
w czasie ktrego mier ponios
14 osb trafia na wokand Sdu

po.dz Iem
n ej
porozumienia malonkami; M- bya z objciem przez niego funkcji przez gen. Wojciecha Jaruzelsltlego,
czynl" Iskry Babicz - wspczesny przewodniczcego Komls.11 Planowa- a take spotka I rozmw na naj- Wojewdzkiego w Szczecionie. Akt
melodramat; tllm muzyczny Ka pe- nia przy Radzie Minlstl'.w PRL I wyszym szczeblu midzy przywdca-
lusz" Leonida Kwlnlchidze o jazzma-1 miaa na celu uzgodnienie progra- ml PRL 1 ZSRR.
nie. Cao repertuaru dopenia film mw polsko-radzieckiej wymiany han-
Solidarnoci" oskarenia obejmuje trzech praco-
wnikw WSS Spoem" w tym
miecie: byel(O kierawnika Kas-
Wiktora Sadowskiego Dziewczyna dlowej w roku 1983 oraz omwienie Wyniki obecnych rozmw z kie- Jak ipoonformowa dziennikarza I - Ryszardowi s jubilerowi - kady". inspektora bezpieczestwa
1 'Grand" - opowieo dzlejach koncepcji dalszego rozwoju wsp- rownictwem rzdu radzieck iego przeciwpoarowego i k.e>nserwatora
przyjani amazonki i jej konia. pracy gospodarczej w latach 1984- powiedzia moskiewskiemu kores- PAP rzecznik prasowy Naczelnej zotnikowi zatrudnionemu w pry- urzadze elektrycznych
pondentowi Polsltiej Agencji Praso- Prokura>tuiry Wojskowej - w pa- watnei - pracown~ metaloplastyczmej w szczeci
wej wicepremier Janusz Obodowski dzienniku br. prolkuTatorzy woj- w od7Ji, ktry bez wyma,ianego skiej WSS Spoem" Zarzuca si
- maj zasadnicze znaczenie dla re- skow9 .wszczli w trybie dora~nym zezwoleniia PO.siada 5 pistoletw. a im nieumylne przyczvnienie si
8.~00 Obywatelskich. Komitetw alizacji pr.szgramw odbudowy i roz- ledZJtrwa praeciwko 189 osobom cy- take oonad 2 tys. si.tuk: amunic}i do mierci owvch 14 osb oraz na-
woju polskiej gospodarki. Przedo wilrnym. w tym przeciwko 93 za rnych kalibrw; raenie WSS S-poem" na straty
one z naszej strony propozycje i
koncepcje spobka_y si z penym rorzestsbwa okrelone przeipisa<lni I- Wiktorowi . kierowcy wa sigajce 25 mln 696 tys. zotych.
Odrodzenia Narodowego zrozumieniem l poparciem. z wol dekretu o st&nie wojennym.
aktywnego rozwijania dwustronnej
snej taikswki. oskaronemu o to,
Wrd wszcztych znalacly si e w K.ieloach. bez wymaganego oraz biegych z zakresu krymina-
W procesie zeznaje 28 wiadkw

wsppracy 1 wzajemnej pomocy, m. in. SIJNlWY przecirwlko: zezwolenia wyrabia. gromadz'i i listyki i poarnictwa.
skupia 160 tys. osb Przykadem 1 dowodem tego s
- Bo g d &nowi C Cel estynowl B J>alne.i.
przechOIWY'Wa zmacz.ne iloci broni

(Dokoczenie ze str. 1)
ustaleni"a dotyczce polsko-rad7lieck1ej
wymiany handlowej w roku przy- Dorocie B., Mariuszowi A. - stu- wybuchOIWY<:h. mogcych spowodo-
szym. Uzgodnilimy, i bdzie ona dentom Polliltechniiki , Szczeciski~j wa znac~ne niebe:r,pieczestwo dla
ley podj w sferze program<l'Wej nie tylko wiksza od tegorocznej, P<JldejTzamym o to.
amUJnk}i

ze w okresie ycia i zdrow.ia lud2lkiego


i ni'ateria!w

albo
Nowa ofensywa
z~adnicz w dziiaalnoci

.rod.wego jPst
obywa- i orga.nizatorskiej na rzecz ukszta ale te w istotny sposb zmieni i;l stamu wojennego drukOIWali i kol- mienia
telskich komitetw odrodzenia na- towania Tymczasowej Rady Kra- pod wzgldem strukturalnym. W tym oort01Wali nielegalne wydawnictwa
dotarcie do coraz jowej PRON araz przygotowania celu obustronnie wykorzystane zo- o .naxwie Je~no". i inne. za.w~e-1 Sd Rejo11Wwy w Myszkowie roz-
wszystkie dostpne moilwod.

.
Iranu
szerszych krgw spoecznych, a oglnonolskiego zjazdu przedstawi- Istan tak np. w polskim eksporcie do raice; ?' sweJ treci fa~zywe WU:: patrvwa S1Praw Janusza Kuimie- Srod& bya trzecim dniem rozpo-
w szczeglnoci do modziey, u- cieli ruchu. ZSRR udzia maszyn I urzdze domosc1. mogce osab1c got01Wosc rza Holi zamieszkaego w Kotowd- cztej przez Iran pod kryptonimem
kazywanie poprzez konkretn pra- Z pen aprobat zebranych przy- zwikszy sd w przyszym roku do obron?a PRL oraz wyWoa roz-1' cach. gmina Za.nkii Moharam"
(woj. czsto dug doniesie nowej ofensywy. We-
c i jej efekty moliwoci aktyw- jte zostao korowe wystpienie prawie 70 proc. z Teheranu w dniu
z jednoczesnym ruchy, . chowsikie). Zosta on oskarony o tym toczyy si zacite walki na
nego uczestnktwa w yciu spo- Jana Dobraczyskiego, w ktrym zmniejszeniem sprzeday wyre>bw - Andrze~ow1 W Piotrowi Ch to. e 22 sienpnia br. w Kc>towi- centralnym odcinku frontu. Walki
ecznym i oolitycznym, przeamy nawiza do zbliajcej si 64 rocz- przemysu lekk ego I innych, zall- Krzyszto!ow1 G.,PTadeuszowt G. ,- cach zin.i.s.zcz:y mienie aooeczne toc~ si w rejonie na zachd od
wanie pokadw nieufnoci nie- nicy odzyska;nia nl.epodleg\oci. czanvch do grl.fpy towarw nlto-
wiary w sens dziaania, biernoci Mw:i.~ o midzy.narod01Wych wa- wych przeznaczonych dla ludnoci. fuacowmkom l\L ~ w ~ak~.~ wartoci 29.500 z poprzez namalo- lransklego miasta Dezful. Z komu-
naszym Imporcie z ZSRR prze- czon~am b. NSZZ. Sol~darnosc. wa:nie niezmywalnym laikierem na nikatw nadawanych przez radio
i samoi:rolacji. W tym zakresie runka odzyskania niepodlegoci, W widziany zosta v.rzrost o 15 proc. "Pode:1Jl'.Z!lrnym '! .? ze w Krakow;ie, cianach budynkw uyteczmoci bagdadzkie wynika. te ataki wojsk
obywatelskie komitety odroizenda podkr lQ historyczna rol Rewolu- udziau surowcw 1 materiaw dla ~!aaic wsool:iiie i w oorozum1e- pubHcznej ant:Y1Pastwowych narpi- lrask.lch sa odpierane 1 przeciw-
narodowego, obok pomocy ze stro- cji Paf.dziernikowe.i oraz prO'kla- produkcji, powikszone bd take mu, druk~al1 w nik ponosi znaczne straty w ludziach
celu r~?JO- sw oraz znalkw swastyk.i. I sprzc1e.
ny tnstancii i ogniw organizacji mac.ii Piotrogradzkiel Rady Dele- dostawy wielu wyrobw rynkowvch. w~echn!ema ii!eleJtll;lne l>l~? Sad lWna oskairon~o winnym
oolitycznych i spoecznych, potrze- gatw Robotniczych i QJ:nierskich W obecnej sytuacji naszego kraju l B,1uletyn I.nf<>l'lll~CYJn:V: MPK OOPenion~o czynu i skaza t!o na
buj koi1kretnego wsJ}arcia admi- w sprawie prawa P.e>lskl! do nieoo-
nistracji nastwowej i J{ospodar- dlegoci i samostanowienia. M.w- chodnie
przy stosowanej przez pastwa za-
blokadzie dostaw rurowco- ktore w .swe1 tre~OJ zawierao fa- jeden rok oozbawienia
wych, postanowienia te maj kapi- szvwe. w1a~?moc1: mogce wywo- oraa: poda.nie wy.roiku do publicznej
wolnoci Skrcona
czej. W dyskusji wi<kazywano ca stwierdzi m. in., e rocznica talne znaczenie. Obecnie prowadzo a me!P<Jlko1 pubhczny lub rozru- wiatlomoci poprzez ogoszenie w
przykady cennych inicjatyw, kt- 11 listpada przypomi'l"la nam pra- ne s jut przez przedstawicieli na- chy;
re rozbijay si o mur biurokra- wd e to co odzyskalimy w tym szego MHZ konkretne negocjacje w
tvcznej rut:vn:v i inercji, spraw dniu przed 64 latv. jest wasnoci sprawie podpisania protokou han- Zakadw
- Stanisawowi B pracownikowi
pr;isie.

trasa pocigu
Metalowych Legmet"
nie doprowadzonych do koca z oo- wszvs.tkich l'olakw, a zdobyte zo- dlowego na 1983 r. i obie strony w Leg1nicy, b. przewodniczcemu Sad y;rojew6dz.ki we Wroca-wiu
wodu braku zainteresowania ze stao wvsikiem wszystkich. Polska d do tego. aby nastpio to ju Komisji W)'U1liaowej b. NSZZ So- rozpatrywa w trybe dora:bnym kiej Dyre-kcji Rejonowej PKP w
nie moe zgin tak dugo. p6k.i na przeom i e llstopada I grudnia br. sorarwy trzech kole}nych modych
Jak nas poi.nfo.rmowano w dz
strony kompetentn:vch instytucji i Hdarno". padeiraanemu o to. e diniach do 30 listopada skrcona
urzdw. W tym kontekcie z u- wszyscy Polacy gotowi sa dla niej Jednoczenie !rtre>na radziecka przed- 13 padziernika br bdc praco- ludzi. uczestnikw zaj ulicznych
stawla gwarancje proporcjonalne- bdzie trasa oocigu relacji d
znaniem mwiono o stanowisku pracowa". (PAP\ Wlniik.iem jednostki zmil,irt aryzowa- 31 s.iemmi.a br. we Wroc~iu. 21-
Kaliska - Jaso (odia'ZJd o godz.
Prezydium Rztlu nakazujaC'ym, i nej, zol'l.E(anlzowa { kiera-wa akcj l<Ert:ni Marek K., PII'B.COWnik Sp 23.55). W dni robocze poeig ten
wychodzenie naprzeciw povtecz p.rotestacyjn w Legnioy; dzielni Inwalidw, portier w dojeda bdzie tylko
do Rzeszo-
nym inicjatywom PRON jest po-
winnoci aclministracli
tach, ~min~ch i wojewdztwach.
w mias- Powtrzenie wydarze - Lesawowi ~.. dorczycielom~ p.r.zedszJkolu. Krystian P., kowal z wa. Skrcenie trasy soowodowane
UPT w Przemylu - placwka w zaikad-w Dolmel" oraz
ukawcu. padejm,neanu o to. e K., student V roku Wy<jizialu Me- nymi na odcinku Rze.szw -
Bohdan
jest robotamd torowymi prowad\ZO-
Jaso.
W drugiej czci zebrania okre- chanfoz.ne.iro Pol'iitechniiki Wrocaw
z operac11
na terenie ukBJWca i Majdanu W !(>boty i niedziele PoCi.g kursu-
l"n" kinunki dz;;ia, iakie na- ukamieckiego. jltko dorczyciel skiej skazan9 zostali na 3 lata oo- je zgodnie z rOOJkadem.
UPT zobowiza!J.Y do nadzoru po- zbawienia wolnoci i dodatkowo (sk)
wierzonegoe mienia, zagal.'n pie- POZbawieni zostali PTaw obywaitel-
Zn-lecenie
w Zatoce wi? nidze w kwocie co najmniej 93 skich na okres 2 lat.
naleeli do 8-orobo<Weij Redak.tor depeszowy
et nie]
przerwy tys. z. faszujc pOd,pisy odbior- Skazani
ft 11
1.. cw na dowodach dorczenia sum gru,py wyrniaicei si najwik ALEKSANDER BATOROW1C2
SZll &gresvwnocia w tumie; atako-
Wedug orzeczenia ekspertw z NajnowSIZV. numer ;popularnego w kaskiego tyl(od'll!ika - liczy oko- piem!.nych. Redaktor techniczny
International Federatlon of Gyne- USA ilustrowanego magazynu o 12 tys. osb .szkolooiych, ywio R6wnJe w oI)B.:bcizierniiku br. l>l'O- wai oni miHcjarntw butelkami i
cology and Obstertrios, przestrzega- Newsweek" przY'Ilosi sensacyjny nych, opacanych i lmtruowainych kuratorzy wojskowa skierowali do kamieuiil-amt ANDRZEJ WJTOWICZ
przerwy, co najmniej artyku, zaty'tuowany Ukrywana poHtyczruie i:>nzez agentw CIA. (PAP)
nie okresu sadw akty oskarenia w trybie
dwuletnd.ej, midzy kolejnymi cl- wojna w Nilkara,gwi". Redakcja in- Caa ta operacja ma by pirzy- doraW.ym '!>l'zeciwiko 148 060bom,
aml moe zredukowa wskaniki formu1e, e artyiku jes.t .wYnilkiem gotowaniem do inrterwencii w Ni- m.1111.:

miertelnoci pourodzeniowej o po-
nad poow. Niestosowanie si do wielotygodniowych oprac
tej zasady spowoduje -
zespau
k
zdan~em reioorterw .Newsweeka", ~trzy nie z plamami CIA
specjalistw - przedwczesn_ mier_ w Was:;yngtonie. w rnnych mda- charakter powstania ludowego"
40 mln dzieci na caym wiecie w stach USA i w stolJcach
t
aTagm, a in erwenoJa a - zg -

pasbw przeciwko rzdow~ sain.dinistIW.


t od Jzefowi M., Wojciechowi
ma mie R., Wojciechowi D nauczycielom
w Zesoole Szftl: Elkonomicznych w
Kielcach. Maciejowi W spawacio-
Samochody
Orldo:ia Wojewd2k.1. Na<rodo-
- premie PKO
ok:-esie najbliszych 20 lat. d.acheml na na.stpu..tce m.:meTy
Ameryki Srodkowej zbierali mate- Caa operacja szokujaco przYJPO- wi w Przedsibi()q'stwie Bud01Wy wego Banlw Po11 Sk1ego w t.odrzi bo11w:
Gdyby na obszarach wysokiej riay do tej publiikacjli. Lnformuje mina pamitn irnterwenc.i amery- Obieiktw Uytecrnoc Publkzmej komiu1nik'llje. te w lQS.O/Waniu bo- 312461. 325405 . 3211377, 329J77.
miertelnoci w okresie pourodzemo- ona czytelnika. e administ-racia kaska p.rzeciwko Kubie. zako- ..Budopal" w K~elcach, Januszowi nw oszczdooclawyich PKO, 333758. 3'33985 359545, 363()41. 3&3877.
wym (tzn w cigu 28 pierwszych
dni ycia) udao si zwikszy przer- waszyngwska . od wielu miesicy czon klSik.a w
z atoce wm. W B., poligrafowi w Wojewdzkim premiorwanych s-amochod'llml., za- 3 samochody osooowe manki
wy midzy kolejnymi zachodzeniami z zachow,niem najwikszej dyskre- Waszyngtonie. w federalrnych insity- Urzdzie Statystyc:zmyn1 w K~el ~onych na terenLe woje_ .. Zapormec" na nastpujce nu-
wdz11w: mdejskie.go dzkiego. mery bonw:
w ci, wwczas wskaniki mier- cii przygotowu]e interwencj -woj- tucjach c:vwilnych. poinformow a- cach. Stanisawowi G 'Pracowni- piotrkowskiego l sl.elr adrzklego, 317!58 324313 . 34S868.
telnoci noworodkw mona by zr e- skow przeciwko Niikara.gu.i, nych o i:>rzygotowaruiach i zami a- kowi naukowemu Politechiniiki wylosow<m.o w dnll\I ~ listopada 13 samochodw osobowych mar-
dukowa co najmniej do poowy Interwencia przygotowvwana jest rach CIA, dominuj pesymistyczne wJtokrzyskiej, Marii L., kra.wco- 19812 rokltl 36 sarmochodw oso- ki .. :lliat 126 p" - 650 ccrn na
w krajach gospodarczo zacofa- na terenie Hondurasu. Od du- pro~.nozy co do molLwoci p0wo- wej w Spdzii.elni Krayvieckiej w bowych_ w tym: nastpu jace numer:y bonw:
nych. przeywajcych kolejne klski . p . .
&lodu i pozbawionych waciwej szego czasu dziaa tu ootajemnie dzenia operacji. rzypusz.cza su~. ze Kielcach. Bogdanowi K Michao 31-0809. 3'11364, 3141162,. 3'1.!238.
11 samochod!W osobol\ll'YCh mar- ~3088 ~. 341228. 343429. 34~96.
opieki medycznej kada nastpna ek.ipa 50 agentw i ekS1Pertw Cen- cao zakoczy si kolejnym f.ia- wi P., praC01Wnikom PKP, Marko- k;! .,Dacia" na nalStfllpu:lce nu- ~ ~T3{)7. 360'ii-27 364905.
cla powinna nastpowa po po- tralnei Agencji Wywiadowczej skiem. ktre ugodzi w interesy i wi J rencicie. czonkom b. NSZZ mery bonw: l'awytszy wy1ka.. wyQ<Jsowanych
przedniej nie wczeniej ni po 3, (CIA). wspiera'lla przez zwerbowa- pozycj Stamw Zjednoczonych Solidarno". oslkB!rOIIlYl!ll o to. e 314981, 317535, 319'lll4. W4B8. samo<:hodw ma cha'l'aiktec wy-
a nawet 4 latacb. nych na terenie USA byych ofi- Oczywicie. adne termdlllY inter- n.ie odstwm od d~iaalnoci zwi:z 3~. ~96. 355M9, 3'5'6546, 31i7'79 cmie tnformacy}nv.
Innym niezmiernie istotnym czyn- cerw i instruktorw wojskowych wendi nie sa znarne. Przewiduje k01Wei uczestniczc w niele.galnych 365W.1. 3668173. Podstaw do wyda.n.la premii
niklem warunkujcym spadek mler- oraz przez miisi oficerw argen- si ied'!1a'k. e .interwencja p.rzeciiW- zebraniac). ZJWi~u i ko1portowa- 9 samochodw osob()lwych mair- sta.nowl jedynie od!l)O'\voednie za-
telnocl pourodzenlowej jest natura!- - N"k l t ki .. Wartbluirg" (o: roosuiwa:nym wiadomlenie OddzLah.1 PKO
ny pokarm matki, za stosowanie tYskich. r.o I aTa.gui P anowal!l.a JOO - n i1t1 na terenie Kielc wydawnictw
mieszanek. zwaszcza na obszarach Pod ausp.icjam'i CIA w rejonie by rnoze - . na pocztek grudnia. tziw . ,Komitet.u Oparu Spaeczne- ~ "~~~----------~~--------~---~,_,-
Trzeciego Swiata sprzyja chorobom granicy Hondurasu z Nikaragu W tym ):>owiem
niemowlt wskutek niewaclweii.o I zaoo,no co na.imniej 10 obozw 1 amervkanS>ka ma
terri nie a.vmi_<;
prze~wad?J1C go".
nlehiizienlcznego przygotowania po- szkoleniowych. w ktrych sformo- wsplne mani;wry z armi . Hon- woa nie.ookj publiczny lub roz-
zawierajcych
fasz:vwe wiadomociw mogce swej treci
wy- Um1'arkowane, ale wyraz'ne
karmu. Pourodzenlowe zgony nowo- wana zosta'l"lie armia inwazyjna durasu. a maJa S': e one odbyc w a ruchy oraz Bogumiowi R kie-
rodkw s zazwyczaj najnisze w sladaJca s1 z mie1"scowych ll!l.- nie w r.e-ionie gra'l"licy. z N. ikara. - rowcy prywatnej takswk.i, oskar-
gruoiE' matek w wieku 20-~0 Lat,
wzrasta.J wrd

rok tycia.

matek nieletnich dian oraz z kontrrewolucjonistw gu.
oraz kobiet, ktre przekroczyy 30 zbiegych
N l
. te wyk ucza ~ ~ W'l~C. ze
z Nikaragui.. Armia" korzystai,c .z obeonosc1 oddziaw mowa na
ta _ zdaniem reporteTW amery- amerykansk1ch. wyszkolone przez wadza w.w. WY'dawniotiwa;
omemu w. e
o orzechowaniew K:ielcach przyj-
i rO?.!J)l'O- zwyc1'stwo demokrato~ w
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIA siy k01Iltrrewolucyjne wkrocz - Adamowi R redaktorO!W'i mde-
do akc}i. sicznika .. NTO" Regionu Mazow-
wtorek w USA odbyy si 26 ' mandatw wicej, ni posiadali w

.Roll"l
W__. ...._~a\Dmt.*"'W
l.'!nl~
rzenla z .,Wartburgiem" take ude-
rzy w ten sar wagon. Obyo si

15 tys. z.
Godz. 16.45. *
Wydaje .si, e

przedS<iwz;icia nLkogo. a w ic -
administracja s ze b. NSZZ .. Solidarno", o to,

Na skrzyowaniu take Kongresu. Wprawdzie dyrek- rego struktura


We
wybory kongresowe. a ponadto w poprzedniej kadencji. Podzia man-
bez ofiar; straty oceniono na okoo Reaga.na nie irnformowaa o caoci e bra udzia w konspiracyjnym 36 stanach wybory gubernatorw. datw w tel Izbie przedstawia si
zwi2lku NSZZ Solidarno". kt- Zgodnie z przewidywaniami, wybory nastpujco: 269 mandatw maj de-

* __,.._..
Godz. 12.45. Jadcy nieostronie ullc Srebrzysltiej i
Fl ttm 12e p" Sylwester B. uderzy .. Fi a~ 125n" k'le<rO'wany pr-zez Je>r-ze- odoowiednie komisie Senatu o dzia-
organizacyjna ma przyniosy umlarke>wane. cho ca mokraci, 166 - republikanie.
Kasprzaka tor CIA, w. Casey, poinformowa oozosta tajemnica wobec or.ganw kiem wyrane zwycistwo Partid De-
mokratycznej I jej kandydatom.
Rwnie powane zwycistwo
nieli demokraci w wyborach guber-
od-
nastwowych. a mianowicie orze,
na ul Traktorowej w ty stojce- go T., zderzy si z motorowerem. aniach w Hondurasie. ale nrZY'PU- wozi koresoondenci midzy po-
natorskich . odbierajc republikanom
go ..Stara". Skutek - uraz gtcwy Kierujcy jednoladem Andrzej C. . W Senacie demokraci powikszyli stanowisko gubernatorw w 5 sta-
u dwulet':nleJ Alicj,i B. - pasa,erk'. dozna stuczenia ng l otar na- szcza s' , e nie ujawni calosc1 szczeglnymi komrkami orgi> njza- sw.1 stan posiadania o jeden man- nach Obecnie demokraci s guber-
malucha". Straty materialne - ok. skrka . WRD KW MO- w Lodzi. ul. operacji. . cyjnvmi tego zwiazku; dat, co oznacza, e przez najbli natorami w 32 stanach, a republi-
15 tys. z. W. Bytomskiej 60. tel. 715-86, prosi Naley oczekiJwa. e artyku - Januszowi D., bez za.w odu, sze dwa lata Senat znajdowa si kanie w 18.
>:f. Godz. 14.35. Na skrzyowaniu wiadl<w tego wypadku.
ulic Zielonej i Gda1'lskiej kierujacy ~ Godz. 17.00. I
Nietrzewy
Qpubl'.kowany w . ews weeku" Robertowi ., pracownikowi Pa bdzie nadal pod kontrol repubLi-
Zdzl- stanie s ! ogromn sensacj Wa- s t wowvch Zakadw Teletransmi- kanw. Podzia mandatw w Wy przekonanie, e wybory miay cha-
Wartburglem" Ryszard J. nie ust!I- saw N. wbieg na jezdni ul. No- szyngronu i w jakim zakresie po- syjnyc.h w Warszawie oskaronym szej Izbiie Kon~e:.u przedstawia ; rakter powszechnego referendum nad
W Staoach ZjednoczOll"lych panuje

pi pierwszestwa przejazdu przy womiejskiej przy ul. Podrzecznej. CIA nastpujco: 53 mandaty piastuj polityk gospodarczo-spoeczna Rea-
skrcaniu w lewo l uderzy w uszko- , Potrcony zosta przez Fiata 12.'.i p". krzyzuie P1any dzia ama a w o to. e dziaajac wsplnie trudni- republikanie, 47 - demokraci. gana. a wyrane zwycistwo demo-
dzony, pchany tumwaj Unii 27 / 6., Przewieziony do Szpitala Im. Bie- kadym razie ziwrci uwag amery- ld si nielegalnym handlem broni Najwyraniej umocnia si pozy- k.ratw jest ~wladectwem, .e J?Oli-
PUotujcy zestaw tramwajw Etas~<le~o w celu opatr-re1Uia rany kaskiej opimii na zarysowujce i posiadali bez zezwolenia 13 sztuk cja demokratw w Izbie Reprezen- tyka ta jest przez wikszo Ame-
.,Fiat" 7. MPK, chcc unikn zde- citej czoa - zbieg. (A. W.) si niebez.pieczeilstwo. broni palnej i du ilo amunicji; tantw, gdzie demokraci zdobyli o rykanw kwestionowana.
I DZIENNIK ODZKI nr 181 (10175) li
aiPYtano mnd.e niieciia1wJJ.O d1a.cze,go jestem przeciwko
Zapewne tylko nielicznym znany jest fen epizod z wojenno-okupacyjnej historii odzi. W dniu
Z ,
Rzeczyw.Jisto,ci". Chyt re pytanie, bo jeeli jestem
.przeciwko temu zacnemu tygodnikow~. to musz by
u Lnnym pismem, np. Polityk". A ja tymczasem
jestem peen wtpliwo-ci i nie mam ochoty by prze-
ciw ikomu i za kim. W n.aj.gorszym Wypadku mog nie by'
za kim, ale przeciwko? Nig dy! Np. nie jestem zwolen.nikiem
1O listopada 1939 roku hitlerowski wadze okupacyjne wyday nakaz aresztowania ponad 1OO
mczyzn: oficerw i onierzy Wrzenia oraz przedstawicieli inteligencji. Ludzie ci sali si
zakadnikami za miasto d" i przebywali przez kilka tygodni w zam!enionym na wizienie
ehodrenJa n.a kolaniwh do ~na, w ktrym wywietla si Do- budynku fabrycznym znajdujcym si na terenie, ktry dzi zajmuj obiekty Politechniki dz-
liin Is:sy'', co wszake n.ie oon.ac'lla, e jestem przeciwko wdo~
~o,ato.rom Miosza. Przy. tej ok.azj1i spiesz donl o niiebywae3 kiej. ,
oikazj:i: w jedinym z llJllty.kwar.i.aitw -pojawiiil: si zbi:r utw<>-
rw naszego noblisty za - no, zgadnijcie? - Za 4 tys. z1o-
Wrd aresztowanych 43 lata temu byli: ppor. Franciszek Komorowski, ppor. Stefan Gbski,
ych. Kto u,pad na gow, ID.iiech k1.1;puje. Ale te gotw je- plut. pchor. Zdzisaw Lebelt i kapral pchor. Zygmunt Krl. Wszyscy czterej s dzisiaj aktywny-
stem go zromunie.
T.u pobr.oamy .o istofm ~ toiLeiria.ncji. Podobno yjemy . mi dziaaczami ZBoWiD. Ze wzruszeniem wspominaj tamte trudne chwile.
'IW kvaj1.1 odwiecl2lnej to.lerlaiIICji, co jest oczywistYl!11 zawraca-
111Lern gowy. Rasowy przecitny Polak chad~a stadem, robi to!
eo mu reguy stada nakazuj, mwi i myU stadnie. W, te3
chwili mamy w kraj.u dwa stada - za rzdem i przecrwiko
:r.z,dowj. Oczyw<icie, . w SltaJdiach mUS>z by przodow.nicy i prze-
wodnicy, musi kto i po lewej, a kto po prawej strOD!le.
Ale to dygresja. Wracam do ,,Rzeczywistoci". ot u.pwej-
mie informuj kogo trzeba., e tygodnilk Rzeczyw,isto" i;ie
jest ju tak bardro lewy j1ak omg.i, pomewa jeszicze bardziej
11La leiwo od niego znaQaz si dwu1ygodniik Ba'l"Wy".
NiewyJduc.-oo.ne, e ,,Barwy" utrac sw pozycj n.a skiraj-
;n,ej lewdcy, gdy zjednocze.n.iie patr:iotye.z.ne GI'Uonwa1d" wyda
od daw.n.a zapowiada.ny orgam prasowy. Pod wa.rwnikiem wsizak~ ~ Hitlerowcy Wt>a dli do mo- czterech spa.rd zakadnikw. ~aa si przy zbieglll aJ.. Ko- horst w Grnych uycach
e upom,di'kowaairl.a wasnych szeragw bo na riazie mamy diwa jego mieszkania przy ul. Emi- Jeli kto sprbuje uciec, to ciuszkd i ul. Zielonej. Kady Tam, w okropnych warunkach
.G11umwaldy", dwa zariz.dy, dwch preziesw itd. lli 24 (dzi uJ.. 8 Marca - cl.op. dwch zakadnikw umrze, je- wybuch
Jeli .,Barwy" s na lewicy to TygodnJlk P~eehmt'
podrywa uwizionych. w amiotach, bocie, na
P ..S.) 10 listopada o 5 rano - li ucieknie dwch - um.rze adnych innych wy.darze jed- brua,nej somie - przetrwali 6
111najduj1e si Ilia pratWi.cy, co z.godne jest z wiadom h:ieNJrchd. o,powJa!ia Fr.am.oisz.ek Komorow- c:llterech, Znowu wic immer
Tak daleko od sieb.ie a prziec1e wie1e je czy. Co czy? nak n.ie za,notowano. tygodni. Tam te - miny im
Kto zg.adJitle? Oczywicie - wiara. I Tyg.odm.ikowi Powszech- skii. - Zachowywali si bruital- doppelt". W razie konie2l!loci Mieszkacy odzi szybko do- wita Boego Narodzenia 1939
nie. Ustawili mnie pod cia.n na mier pjd ta"ke nastpni. wiedz.ie1i si o losach areszto- r. W drugiej poowie styczinia
:nemu" nic tu nie pomoe d1rukowain.ie esejw nioedawd.arka
Br.atkowskiego, bo oto n.a ssiednich stronach albo ojci.ec Ja- z rkoma w grze, zaczli cha~ W zasadzie mog dzi wd tak wanych. Miasto yo tym wy- 1940 r. zakadnicy przewiez.ie-
otyc.z.n rewizj. S7JU!kali broni ,,skromne" warunki. Pamitaj darzeniem, a Lnformacje p.rze- ni zostali do stalagu Colditz w
cek Salij zapytuje Kto potra;ebuje Boga?". albo ks. Jzef my jednaik, i by to pocztko
TIBc:b.ner snuje Refleksje nad my,l Antoniego Kpiskiego". i dokumentw, ale nic nie zna- kazywaJ.i straacy z zakadowej Sakooni.i. Tam zapada decyzja
leli. Nawiasem mwde le wy okires repres:ii hitlerowskich jednostki fabrycznej SP. Ko-
I tiO dl.a mnie oczywdste bo TygOdJn.ikowij Powszechnemu" na teren.ach okupowanycb.
o nadaniu im statusu jecw
p:nze.2ln1acZ010e jest kr:ziewiend1e W~all"y, dogmaitiw i myLi ka- sziUJkali, bo miaem &IDrytk .W. menda.nt stray Jzef Jdrzej wojennych. ale w dokumentach
kominie. Potem wyprowadziih Pniej z.nane s przypadki, e czak znaikomicie wrganiwwa kady otrzyqia piecztk: po-
itolic.kiej. mnie pod broni na ulic i tak za j.edinego zabitego Niemca
Mniej j!l&Ile_ oo.tomiast jest dlaczego W pismo <fila waer-i: dostawy pa.czek ywnociowych. litisch verdachtigt" - podej-
doszl'imy do budynkill gesta~o r02lStr.zieliwano nawet 100 Pola- przejmowa grypsy. a nawet rzany politycZ-nie. Byo
eych Z-a.mieniy si Barwy". No, tylko dogmaity s jakby nie- kw.
to.
co i.n.ne. Podejnzewarrn nawet, e wy2lnawcom tych dogmatw przy uil. Kiliski~o, ~~z:e proponowa ucieczk kilku Zla- pitno , ktre przesdzio o lo-
przed wybuchem wo3.ny InJ.esCl- Wyczyba:no 4 nazwiska: kpt. kadnikom . Ci jednak z wiado-
bdzie stosu:nkowo atwo przyj 2lasaid.y Tygodinikia", ch-O sach dzkich zakadnikw do
o si Starostwo dzltj_e. Ja.nusz Dobrski, por. Stanisaw mych wzgldw odmwili. Tak koca wojny.
si od tego odeg.nuj.
T,ego dni.a do godz. 10 na Marszaek, ppo.r. Stefan Gb miny trzy dni. Dopie.ro 14
Gdy pMed. 35 laty, z Olkadem, przystpowaem do orgamLza-: Ju przied wyjazdem z Lo-
dziedzicu siedz.iby g.estapo ze- sk.i. Czwartego nazwiska yj listopad.a po poudnilu wypusz-
ejJ mod.ztey komu~1>tyczmej, pr2ledm:iotem mojej f.ascy;nacj1 cy do dzi zaikSJdntlcy nie pa-
dzi oddzielono od grupy a.resz-
bya filowfi.a naa:ywana soeja1i=em naukowym. Oto -
brano ponad 100-osob<>w grup czOi110 4 zakadnikw . towanych niektrych lekarzy
my- mczyzn. Ak.cj.a trwaa mitaj.
l.a:llem - d.deologia, w kt;rej rua n,a willar wszy&tko ,,ok.iem wic - Waciwie przeszlimy 30 li stopada zaczli oni prac
zaledwie kilka god.zin.. Aresz- - Nogi si pode mn ugiy tylko z jednego. .wizienia do w dzkich szpitalach, W stala-
towanych ustawiono w dwch - wspomina Stefan Gbski. - drugiego, a wydawao si nam , gu Coldit dokonano kolejnego
szeregach. Przemw.i do . nich Bylimy przygotowani na pew- e . wyszlimy na wolno . To- podziau: na oficerw I pod-
niemieckli oficer (nazwisko nie- n mier, gdy kilka godzin warzysze niewoli przywitali chorych. Drogi tych dwch
znane). Z jego wyjanie (tu wczeniej dwu naszym towa- nas bardzo serdeczni.e - stwi.er-
rzyszom udao si uciec. Prze- grup rozdziieliy si w Sakso-
macwnych przez vo1ksdeut- dza po latach S. Gbski. nii.
scha) wynilikao, e wad.2le oku- szli prze.z mur i po dachach Zgodnie z zapowie dzi, za- Ppor. Stef.an Gbski , uczest-
pacyjne dowi-ed.ztiay si o pla- nik walk armii d" oraz
nowanym na H listo.pada po- -:!Jpor. Franciszek Komorowsk i
wstanilu" w odzi. Inspiratora- obroca Modlri na, z Colditz
mi tych poczyna mieli by - przewiezieni zostali najpierw
zda.niem wadz nieroiookich - do Prenzlau, potem do Neu-
ofi cerowie i inteligencja. Aby bran_denburga, a wreszcie tra-
temu :Ila.pobiec okupain.t posta- fili do oflagu Gro.ss-Bor.n, skd
nowil aresztoWa podej.rzanych ewaikuowani wsta!.i dopiero 16
i szikie.kiem m;drca", czysty riacjon.al.iiml. Prz~1i,aj, lllli-ezbyt i zatr.zyma ich na kilka dini stycznia 1945 r. Odbyli oni tzw .
1io byy' dohre c:uu;y dla.. takJego mylenia, bo jednak nakazy- jako ,,zakadnikw za miasto marsz mierci: 760 km z po- .
wano wJenzy w n:ieomy1llo Jzefa WissarionowJcza, ale za-
~ ~
1.NUZ '" . udnia Niemiec a w rejom Bre-
&ady filio.zoili pozostaway niezmienne. Wreszcie Jzef urnarJ i my. W'ielu oficerw zmaro w
zdawao .si, e przywroona zostamie jedno t001'1i!i 1 prak- Gestapo oczyWILcrie dyspono- drodze z wycieczenia i godu .
wao szczegowymi informa-
tyki. Wolno. przys za 30 kwietnia
, A jed.ll!ak naistpia I1eyidyw111. i 2lll.W wyroio si od wde- cjami, kto z zatrzymanych bra 1945 r.
~zcych w dogmaty. I taik po dzi dzie. Ba, gdzie ciich.aczem udzia w walkach wrzenio
Podchorowie Zdzisaw Le-
zag1il nawet termin ,,socjalizm naukowy". wych, ale mimo to wezwali o-
ficerw do wystpienia przed belt i Zygmunt Krl , obaj ran-
Fenomen wiary jest - jaik: z tego wynika - tak niezwy- n.i w walkach o d we wrze-
ky, - e po&a na.weC awoich .(pocztkowo) ldeowych p_~w szereg. .;
niu 1939" r.. z Coldi \z trafili
- Po ehwill wahAnia
nikw . Nie chcesz wierzy(;_ w Boga, to wierz sobie w Buddfil,
Mahometa, teori Kanta - Laplace'a, industrializacj, kolek ws-pomina F. Komorowslkl ,
do oflagu Hohenstei n w Sak-
wystpi ppor. Leszek Zawad.z-
sonii, potem do Fulle.n przy
tywi.zacj, w co chcesz - byle wierzy. granicy holenderskiej, a wre-
Musz wyi!ln:a, i staram s.l to zroz.umdie., wytum.a.c.zy ao- kd, a :zia n:im im.rui, tworzc po-
nad 100-oisobow grup. Co szcie do Hoffungstal kolo Ko-
bie J nawet by toleraincyj>nym, ale do licha, nie zmUS1Ziajcie lonii. W tej Doinie Nad.z iei"
mnie, pano:wLe z Tygod.nfil{,a Pow52lech.nego" Barw", a take stao si z nielicznymi cywila-
To zdjcie grupy zakadnikw wykona w <.:;ozie Elsterhorst - tak mona przetumaczy
.n i ektrzy z Rzeczywistoci", do wierzenia w cokolwiek. mi - nie wiemy dokadnie. pchor. Zygmunt Krl 28 grudnia. 1939 r. niemieck nazw - byli sami
Wierzcie sobie, lecz dajcie y ~=ym. Prawdop.ITTlobnie stanowili oni
1
pier.wsz grup winiw Ra.-
polscy podcho.row i e. W cz.a-
I pomyle, e pisz to wszystko w k.raju, ktry wyda Ta- budy.nk:w wydostali si na kadruicy mieli by po .kilku sie walk o Arnheim zostali e-
deusza Kotarbiskiego. dogoszeza. Z g.r ona aresztowa- wolno Qd strony ul. e.rom dniat:!h wypuszczeni na wolno, wakuowni w Sudety, a 16
NJ.e bd jec!Jn,a,ke t.aii swojego niepokoju wobec tej niara- nych zwol.nJiono n.atychmdast skiiego. Jednak Niemcy chyba ale Niemcy zwlekali z decy-
volksdeutschw i tzw. wai.sru- kwietnia 1945 r. wyzwolili ich
s ta.icej, zresz.t nie tylko u n.as, fali irracjonaliZllllll. To ona, o tym nie wiedzieli. ZB!prowa- zj, Po.nad 10 dni rozwaaino amerykascy onierz, e.
roz!a,na n.a lewo i na prawo, stanowi w istocie najwdk&z w sw. dzan.o nas do piw.nicy wartow- czy aresztowanych umieci w A wic zakadpicy za mia-
moim prcz.ekonainilll przeszkod na drodze porozumien:ia n.axo- Zaik:adn:J.kw wyprowadzono ni przy u. wirki 36. Pr.zey. Radogoszczy, czy te odtra.ns- sto d , aresztowani 10 listo-
dow.ego. Jeli wJ.erzymy w sw.oje dogmaty, to oozywiicie nie z siedziby gestapo pod silin e- Hmy tam Jtilka dramatycznych po:rtowa tch do ktrego z o- pada 1939 r zamiast zapowie-
w Jer.zymy drugiej .stronie. Kompromis w tych warunkach jest skort. P;rzy ul. W1gury cze- dni. Od tago czasu mam cho- bozw koncentracyjnych. Wia- dzianych trzech dni przeyli w
marzeniem citej gowy. kay clwa autobusy, ktrym1 re serce. domo ju byo, e zakladnikw niewoli prawie 6 lat. Nie spo-
Tu z.nw dy.gresja. Przed sierp.n.iem 1980 prasa polska pme- zawieziono a.resztowanych na czeka duga droga do wolno sb Olkreli ilu z nich przeyo
petnion.a byla doniesien;iami o latajcych taler.z.a.ch". Sprawia- ul. Gdiask . Samochody za- Wrd ipozostaych akadni ci. t gehen.n. W odzi yje 9
o to dziwne w11aenie: powane gazety w LIJJ!lych kiraj.ach nie trzymay si pr:zied bram fa- kw zapanowao przygnbie 24 listopada uwizieni dowie- ucziestnikw tego epizodu. . O-
zamulay mzgw swoich ezyteJ.llliikw roziwaaniam.i o rzeko- bryki Rosenblatta, gdzie dzi- me. Martwili si: lose m czte- dzieli si, e jad do Niemiec. prcz czterech moich ro=w-
mych przybyszach z Ln.nych platnet. a u nas a si od tego siaj znajduj s.i obiekty Poli- rech uwiziionych, ale rwnie Wfadomo ta szyb.ko r,oo:esza cw, s to byy rektor Akade-
roik>. By moe dlatego socjalizm na.ukoiwy sc!O'wamo do g technik.i dzlkiej. Za wysokim wszyscy z niepokojem oczeki- si po miecie. W poudnie mii Medycznej - prof, 'Tadeusz
bcklej szuflady, bo iepiej eby ludzie zajmowali si UFO ni parkanem, na terenie fabryc:z... wali wydarze nastpnego przed bram fabryki Rosenblat- Pawlikowski, prof. Janusz Cho-
st;;i,nern sj)raw tego kraju. nym, wydzielony by specjalny dnia. Najstarszy stopniem za- ta stay ju tumnie rod~ny miczew.s ki wykadowca
Aby nde byo nieporozumie: dziwne zja.wJska w atmosfetrze budymek otoczony podwjnym kaidinik - pk _ Stanisaw Szta- zakadnikw. Pod sLJ.n eskort W AM, lekarz Jerzy Witomski
i kosmosie byy, s i bd, I ruie o to chodzi, lecz o skal ich pasem zasiekw z drutu kol- rejko (dowdca 84 puku pie- poprowadzono ich ulicami wir oraz ppor. Zygmunt Stacho-
przedstawiani.a i baamutne komentar,ze. Autorzy tych komoo- czastego. Tam wprowadzono choty) twierdzi, e obawy ki, eromskiego i Kopem1ika do wicz i pcho.r. Stefan Roszkow-
t-arzy w dodatku arogancko pouczali u.cronych (.i do dzi to zakadnikw, ktrzy do wieczo- Niemcw nie s bezpodstawne. Dworca Kaliskiago. Wzdu u-
zyB i ) oo powi.nni robi. A tymczasem w astroru>mLi doiko-
ski. Czterech byych zakadni
ra czekali na dalszy bieg wy- W odzi rzeczywide zami,e rza- lic stay milczce szpalery o kw mieszka do dzi w War-
nano tak niez;wykych odkry, e czytajc o ni.eh czowdek darze. no uczci wito 11 Listopada. dzia.n. szawie, trzech innych przebywa
jest o.c zarowany ujawnia.ruiem coraz to nowych tajemnie O zmierzchu , zarzdzono Takie plamy mia rodzcy si - W pewnej chwjlj - wspo- za granic, a wrd nich w
WszechwJ.ata . Tu wszake potrzeba pewnego wysiku itn.telek- zbirk. Z przemwieniem" dopiero ruch konspiracyjny. mina Zygmunt Krl - eskor-
tualnego, a to jest trud.niejsze nJ wia:ra w Ma.rsj.a.n. An.glii yje do dzi ptk Ta-
wystpi znowu oficer gestapo. Dowdztwo niemieckie nie tujcy nas wartow.nik pop-
I na :1ia.koc.ze.nie mj przyczynek do dyskusji o mlodmley. deusz Sztarejko. Jakie s losy
Pow.trzy on raz jeszcze po" wywiesio wp:rawdzie adinych chn mnie kob karabinu w pozostaych? - tego prbuj
Dy15kusja ta, natabene, niebywale 'mnie nudzi. Zwracam si w
tym m iejscu do wszystkich dorosych po trzyd2liestce: kocha-
wd, dla ktre.go wllito za-
kadn ikw. Stwierdzi te
obwieszcze o wziciu zakad
nikw, ale komendant miasta
stro.n 'Pr,zyglclajcych si
prz,emamzowi. Byem chyba
si dowiedz.ie mieszkajcy w
-Odzi wsptowarzysze niedoli.
ni. pam.itajc.ie , e kady stary by modym. a nie kady mo po.sugl.jjemy si tu swobodnym przez radiowzy o.gosi krtki najmodszym z aresztowanych,
dy ma sza.nse zost:a st arym . Nie n,arzekajcie w.ic gdy mo W przyszy poniedzi aek . a li-
tumaczeniem - e: Jeli mi komunikat dla uspakojenia miatem niespena 19 lat. Nie
dzi nie ustp11j wam mie jsca w tramwaju czy autobusie. Oni stopad.a na terenie Politechnik i
dzy 11 a 13 listopada dojdzie wzburzonych umysw". pasowaem swoim wygldem dz)!:iej odbdzi e si uroczy.
ma i przed sob cae tr1:1dne ycie wam ju niewieJe wstao. do powst ania w miecie, to za Mona sobie wyobrazi co do . pozostaych. M la em wspa- sto odsonicia ta blicy upa -
Za d acie szacunku dla waszych siw ych wosw"! To je sob!e ka d ego jedn ego zabitego Niem- przeyli zakadnicy w nocy z ni,a szans odzyslrn.nia wolno- mit.n i jcej opisane tu wyd a-
ufarbujcie. Nie ma w drogeriach barwnikw? Wid.ziaem kil- ca rozstrzelanych zos t anie 10 na 11 listopada, syszc ci po kilku dni.ach s t rachu i
k a d.ni ltemu na Pit.r kowskiej kilkunastoletniego pu,n.ka z fJo- rzenia. Tam bd mogli si
dwch" zakadnikw, za dwch dwu.krotnie potne detonacje. god0u. Ow iadczyem jednak, spotka z.aJdad.nicy , ktrzy zdo-
l eitowym i wosami. wic c je.dnak mom,a nale. - czterech. Immer doppelt - Niemcy wysadzili n.aj.p ierw w e jestem jednym z zakadllli aN przey wojn. Bdzie t
Wszystkich czytel.nikw (jeli tacy si znajd), wderacych i 2lawsze podwjnie". 0fi,cer do- powietrze pomnik Tadeusza Ko- kw i wrciem do kolumny.
.nieiwierzcych. zwalniam z obowizku podziela.nia wyej wy- te wspa.niaa lekcj.a historii
da, e dla uniknicia prb u- cliuszki, a potem zbur.zyli ' y Z Lodzi zakadnicy prz;ewie-
us:i;czoinych ~gldw. EDMUND TlJLKO dla modych odzian.
cieczek, odizolowanych zostlllnie dowsk synagog, ktra znajdo- z.ieni zostali do obozu Elste.r- Piotr Skibicki
...,_"""'2"""":cm:~:m=:iCE!Sill:2111mt11mm11m111m1 ...-..... ...1m1.--.............lllllam......... ...._....:::mm111m=m-=ma--llll!'::l1C1JB1llllmR111mm=mmm...m11
60 LAT ZSRR

Zwizek Socjalistycznych Republik Radzieckich


zajmuje wschodni cz Euro1>Y oraz pnocn i
rodkow Az.i. Obszar - 22,4 mln km kw. cz
J
wych. Kazda ma .wasn konstytucj odpowiada-
jc jej narodowej specyfice. Naczelnym organem
wadzy w kadej republice jest Rada Najwysza,
cioma alfabetami.
TY
W zasadzie nie ma jednego
jzyka pastwowego, konstytucja podkrela prawo
do korzystania z jzyka ojczystego. Gwnym j
tycznie maleje, natomiast spo'tycie cukru w wy-
robach cukierniczych ma tendencj wzrostu,
na d ugo granic wynosi ponad 60 tys. km. Na organem wadzy wykonawczej Rada Ministrw zykiem jest rosyjski. (W Jzyku rosyjskim wydaje
ldz i e ZSRR graniczy z dwunastoma pastwami. Republiki. si dzi na. wiP-cie jedn czwart. literirtury nau-
Cz granic tworz dwa 'oceany - Lodowaty 1 kowej). Jzyki narodw ZSRR mog si rozwi-
Spokojny oraz trzynacie mrz. ja dziki wzrostowi nakadw ksiek i rozwojo- Mieszkaniec ZSRR kupuje rocznie 33,3 m kw.

Najgbsze

jezioro wiata Bajka - jest jed-
Najwyszym organem wadzy w ZSRR jest
Rad . Najwysza skadajca si z dwch izJj: Ra dy
Zwizku i Rady Narodowoci. Pierwsza re preze-
wi czytelnictwa. Jeli edycj ksiek w jzykach
narodowych w rok'1 1955 przyj za 100, to w
roku 1970 czny nakad literatury np. w jzyku
tkanin, 6,3. sztuk dzianin i 3,2 pary obuwia. Na
100 rodzin przypadaj. 84 telewizory \dla pl'Z ecit
nie sytuowanej rodziny kupno kolorow Lgo tele-
kabardyjskim wynis ponad 260, narodw Da- wizora nie stanowi problemu), 85 lodwek i 83
nym z 250 tys. jezior na obszarze ZSRR i ma tuje interesy wszystkich obywateli radzieckich gestanu ponad 180, w jzyku udmurckim !Jl"awie radioodbiorniki.
tak doborowe towarz vs'- wo" jak ljeio,ioro - Mo- niezalenie od narodowoci, druga interesy po- 150, tuwiskim prawie 140, maryjskim ponad 130.
rze Kaspijskie i Aralskie oraz jeziora: adoga szczeglnych grup narodowociowych.
i Onega.

Pod wzgldem liczby mieszkacw ZSRR zaj-

Dwa lata temu na I mieszkaca ZSRR przy-
W kadej niemal rodzinie 3/4 dochodu stanowi
za robki czonkw rodziny, a pozosta cz to
renty, stypendia l zasiki, d9 ktrycb wlicza si
Najhardziej rosyjsk rzek" :1lst Woga (3690 muje trzecie miejsce w wiecie (264,5 mln). W padao: 57 kg misa, 322 kg mleka i przetworw take bezpatn nauk i opiek zdrowotn. W
km). od nie pamietnycb lat m w i o si o niej I granicach Kraju Rad mieszka ponad sto naro- nabiaowych, 18 kg ryb, 224 jaja, 42 k g cukru, 89 cigu omiu ostatnich pi ciolatek realne dochody
mwj nad :il: Woga - Matuszka", ale te nazy- dw i narodowoci, W wiciu regionach kraj u eo kg warzyw , 41 kg owocw. Ocenia si, e jest . rodzi1.1y wzrosy przeszo pi c iokrotnie, a bezpat
wana bywa najwiksz ulic". Jednak najdusz czwarte maestwo jest maestwem mieszanym. to poziom bliski optymalnego spoycia artykuw ne wiadczenia i usugi - siedemnastokrotnie. W
rzek jest Jena - 4270 k a.. nabiaowych, r yb i jaj, e zawarto mi sa, warzyw strukturze wydatkw rodzinnych o poow zmniej-

W skad
*
ZSRR wehiuzi

15 republik zwizko- Ludno Z~RR posuguje si 130 jzykami I pi
i owocw jest j eszcze niedostateczna, e zbyt wie-
le zjada sic: cukru, chleba i ziemniakw. Spo-
ycie Jeil dwu ostatnich artykuw systema-
szya 11i cz przeznaczona na wyywienie, a
czterokrotnie zwiekszyy si wydatki na zakup
mebli, artykuw przemysowych i kulturalnych.
DZIBNNIK DZKI nr 181 (10175) 3
Przvgotowanie do budowv metraDy sko ow ani e pra
p.roblemw socja1nych modego po- w sprawie dziaalnoci .samo.rz
kolenia jest to problem nr 1) i dw smcol.nych; przygotowuje sill
Powane
nych spraw
potraktowani szeroko
rozumia-
i potrzeb modzle~y nie
mote byt
I nie ma iinnych podobnych gpra.w. n01Weliz.acj systemu stypendialne-
Nie w tym bowiem rzecz, aby go; op1-aoowano program :iaopa-
,,c:Lawa" (pyta.nie: skd bra:, aby trzenia szk w pomoce naukowe;
ani wymuszonym sytuacj gestem, ani tym dawa?), a w tym raczej, by two- zagwarantowano,
rz.y warum.!ci i moliwoci zaspo- papie.rowych,
mimo trudm.ocl
wz.ro.st nakadw
bard.ziej kokieteri wobec modego pokole- kajania y<iiowych aspi:r.a.cji mo- ksii.ek d1a dzJeci i modziey;
dl2lie:y. Modzi ludzie zreszt sa- trwaj starania o pelme
nia: nie powinno wic by aktem jednorazo- mi mwi, na naszych amach .nienie tegorocznych absolwentw,
zaitr-ud-
wego zainteresowania, czym w 'rodzaju akcji take, e nie oczekuJI\ manny z nie- Rada Ministrw pr.zygotowa.a
ba", e chc mie tylko gwaran- projekt ustawy i odpowiect.niego
podyktowanej wysz koniecznoci, faktem, cje wspdecydowa11ia. o swoich rozporzdzenia, ktre regulOfWayby
sprawach, chc mie moliwo te kwestie w ogle.
I modzlety trzeba co da", aby przytpi
jej wyostrzony I krytyczny osd rzeczywisto
yciowego startu i ksztatowania
l
MIESZKANIA. R a.da l\li:nistr6w
swojego. y~~ chc !>.ra~owa, ale przyja. Zao~nia pro.gramowe
chc tez m1ec pewnOBc, ze ta pra buoownictwa m1esz.ka.niowego do
ci. ca ma sens. 1990 roku" i wiele zasadniczych
Co zatem komunikat zawiera? .kwestii mie,ci si oczywicie w
Prawda ta, nie be.z udziau samej modzleiy Przede wszystkim pr.zypom.i.na, i tym mater.iale. Osobno jednak na
zreszt, dotara wreszcie i zakorzenia si na- llla poc.ztku wr.zenia utworzony podkrelenie zasuguje fakt, i
.zostai Komi.te Rady Mi:nistrw do tworzy si korzystniejsze warunki
wet na najwyszych pitrach wadzy, a jej Spraw Modziey, cze.go orga.niza- kredytowani& i realizacji budow
przedstawiciele publicznie gosz, it rozwi; cje modzieowe oomagay si od nictwa jednorodzinnego oraz te
dawna. Ma on koordyJlow<a rea- upowszechnia si organizowanie
zanie problemu modziey", to klucz do roz- hzacj polityki pastwa w i;tosun- modzieowych spdzielni miesz-
ku do modego pokolenia, gwaran- kaniowych, ktrych do tej pory
wizania naszych skomplikowanych proble- tuje te konsultacj i wspprac powstao ponad 50 (jest taka i w
mw w ogle: rzecz wic traktuj chyba n1j- orga.nw rzdowych z orga.ni.:z.acja- odz:i) i ktrych cz podja ju
mii modzieowymi. budow domw.
zupeniej s~rio. Komitet dyskutowa JUZ takie Wa.ne s ta.kre, chocia maj w
sprawy, jak: funkcjonowanie e>- tej chwili dorany i wy.nikajcy z
wiaty, zatrudJl..ianie ablsolwentw, k<mLecznoci cha.rak.ter, pocz)inani'a
W zeszym tygodniu Polska A-1
pokolen}a. Nie ma w komunikacie
g1Jlcja Prasowa opublilko:waa ob- oc.zywiicie, bo nie moe by, mo-
rozwj budowniA:twa mie.szkanio- majce na celu opiek nad mo
wego oraz zasady o.rganizacji wy- d rodzin.
szer.ny komunikat omawi.ajcy po- wy o tym, llu modym ludzliom poczy,nku. W najbliszych za mie- Komunikat wreszcie sporo miej-
sicach zajmie si ro.im. proble- soo powica modziey wiejskiej
e.zyin.am.La rzdu .na rzeca modego .r.zd da mieszkanie ~w zestawie
men: petnego zatrudni~mia mo- i twomemiu warunkw, aby mo
dl'liezy, modzieowymi spdziel- d:zici ta moga si ksztaci, a po-
niami . mieszkaniowymi, za.sadami tern bez kompleksu ni:iszoci i ' z
kredytw ,,MM", kryteri-ami awan- =sami na powodzenie, gospoda-

Wyjanijmy
* to w spokoju su z.awodowego, koncepcjami re- rowa na roli.
kru.tacji na i>tudia, a take pro- Tyle w najwi~ksrz.ym skrcie l)
gramami dzi<aaln.oci kulturalnej i samym komumi.ka.cie. Rzd po-
kutlu.r fizyczn modzJLey. Trwa- ehwa1i si" w ruim, co dla mlo-
REDAKTOR NA<:BLNT bvwa.tt lucb!e o wyaok!ej kuttuTze ma.my wiele j pMc nad przyaotow.ain~em pro- dziey z.robi i co zrobi. Korr.i,pleks
CzY!clone sa .J)lrZY.i?otowa:nia do DZIE.!l!NIKA DZKIEGO" wtpliwoci, CZI/ autor niniejszego artykuu dorsi jektu ustawy o modziey. Przy- spraw jest r.zeczywi~ie n iemay.
budowy stoECZnego metra. ln- do tego, aby by6 go.felem tej, jak to na.zwat, tanc- pomnie godz.i si te w tym miej- Tylko tera.z pytanie: co z tego tak
wes.to.T Dyire.kcja Budo.wy Na.wiqzuJqc do aTtykuiu D.rle1mli1ca dzkiego" budy". ozionkqwle towarzystwa mogq zapewni scu, e wiele z p11ZE!dBiw;zi rz- naprawd wynika? Moe kto po-
Tr.u Komwriikacyjnych - t>Od- (nr 111 z dnia 20 . padzien1ika 1982 r .) pt. Zmczen P. Sk t to jemu wtante wstp jest za.broniony
kutturq" - Towarzystwo Sptewacze im. K. Szyma- do tego, ja.& to okreli!, tworu tnstytucjonalnego" . du wy.nika z ustale i decyzji IX wiedz!e. i.e dokad.nJe nic. oo nic
'D'isuje umowy z kolejnymd fk- nowskiego w odzi uprzejmie informuje, t prawdq Plenum KC, ktre w caoci po- si przecie w jego sytl12cj' w
mami. ktre J>rzystuj do re- jest, e potladany toka.t je.ft zupetnle niepnyda.tny wicooe byo tym zagadnie.niom. ziwizku z tvm nie zmiffilifo. :\1"-
aldzacH tej tak potrneonej mia Z4 Za.rzqd. Towarzystwa $plewa.czego
do naszych potrzeb. Nlezg9dne. z prawdq jest, it za.j Im. K. Szymanowskiego w odzi, Rejestr k<mk.rebnych przedsi- na jednak i chyba na.wet t"'eba
stu inwestycji. Be:z.parednie ro- mujemy t<>ka.l po Klubie Ha-ndtowca, gdzie wa.rum.kl eekretttrz - Alif}a Je:zlersktt wzi. projektw prawnych ure- >ilnaczej. Jer>z:r Marczewski - prze-
boty burlowLame roi:pocz si sq ba.Tdzo dobre, a.le p!t1'o niej, tj. w autereni
wilgotnej t za.gnyblonej, gdzie ntazcieje 71-tetnl do. gulowa i decyizji podjtych prz.ez wodnic.zcy Z ZSMP w ,.vw:a-
maja w nrzyszym roku. Prace
l)rzebieJ(a bd rwnoc,z:enie na
robek towanystwa. Prawdq jut rumtet fa.kt, I:!: a OD AUTOR.At adm>i.nistracj pastwow jest dzie. jaJ{Jiego ni.edav,tno ulziell na-
l nasiq wynajmujiimy na weaet.a, lee.i nie huc:me "! jak wynika z komu.nik.atu - bar- szej gaz.ecie. powiedzia m.im e
caej sieci metra. a teren jak to uprzejmie zauwatono w cwtykule - Nlgdy nte za.mlerzallmy negowa wspaniaych
gdys dzo dugi, ogrlll'lk_zymy si wi~ formalnie modzie wyv.-all'zya so-
~:vsx~o metra w:prowadala ei
roowoli i>rzedsibiarsbwa wyko-
nawcze. oo nie oznacza Jednak
?0'1.ll'OCZ~ia budowy.
liczba goci na weselach nie priekracia. 40 oa6b.
Pragniemy na.dmlent, I.:!: wynajem sali nie .1ea
l ftl moe by ddaro!noclq lcu!tura.tnq, ant za.ml
rzonq d:r:taia.tnoclq pseudokuttu.ra.lmq-. Daje to nam
jednak rodki na prowadzeni
l8icni Towaxzystwa Spiewaczego im. K. Szyma-
now&Jdeco w odzi. Do oiamieszczenia w~mienionej
publikacji Skoni nas jedynie ro.zpaczliwy list loka-
tor6w dcmiu pny ul. Nawrot 23. Nie mieli oni je~z zarz1laml
modzieowych
gwnymi
I
tylko do przykadow. Oto dowia- bie w ostatnim r.zasie wiele is o-
dujerny si, :ie rzd konsultuje z t.nyl'h praw i teraz rzecz w tym,
organizacji aby posi,ada.ne prawa zdyskonto-
wszystkie wane wa. I o to chyba wa~n'e chodzi.
Obecnie orizygatowude ti
po&tawowej d%a.. C'Ze szczcia usyeze pilmego brzmienia chru. sy
a!noct, jakq jest szerzenie kuitur11 I pldnl pol- sz natomia>t co tydzie decyzje o charakterze oglnospoe- Bo rzad pod.i rzPczywlrlP wie-
tY'lko H11>lecze. I tak. na Ursy- skiej. Z tego samego r6dta czerpiq frodkt na awojq
~o.Iskie pleni weselne
w nie najlepsze..J chyba aranacji i wyk<>naniu. Nie cznym, a przewodniczcy tyclt or- le Istotnych dla mlodpg-o pflkolenla
nowie. Wllldut "PNY!!'Ze.l!o tume- dzia.ta.lno wszy.ttk4e towarzy1twa. 'plewa.ca w o ehodzi jednak o &pr na temat roli stowa.rzyszeii
lu. ukada ai Polow drag, uzi, ponlewa:t nie q dotowane, a.le o tym wszystkim pienianl!ilch w rozwoju naszej J,mltury, a jedynie
ganizacji s~ zapras:i;a.ni na po~le spraw i podj woncc niego o
ktra uatw~ pniejsze roboty, mg!by at dowiedzie redaktor tego artykutu. gdyby o kqnkretn ~uacj, w jakiej ,,;nalazo si l<ilka- dzenia rzdu, gdy re>zpntrywane gromne zobowizania. ale h~z u-
t>rzeldada .si tatice UM.ldzenia byl n tyle uprzejmy, a.bu ztotyt tot%1/tfl towarzy- d'Ziesit rod.zin. rna-j by sprawy ludzi m9dyeh, dziau w kh reali7:adl samPI mo-
stwu. Pn:ttde ludrz:ie e w 1<atd sobot prz,e.ywaj kosz- Rada Mimi.strw przyjla do re- dziey, hez .;pilnowania s voj.'~o"
~iemne w tYl!l1 rejonie. Roz- Nle&tety, nie ~ .iadai aobte trudu, ukoda, bo do-
oocz:vna sie takli:e ukadanie ma<r we wal!fnyim domu, si rzeczy uczestnic'l:ac alizacji prol!ram: Koi:o ehcemv ~wodzenia w tej mierze nie b
wtedrlaiby al wielu rtnych clekaiwych rzeczy nl w weselnych Imprezach, Na marginesie miem 'Za- wychowywac w pol~kiej szkole". dzie.
wodocia.l(u dla budowniczych obra.zllby cztonkw towarzystwa - w wikazoict lu, uway~ .!: hucr.ne wesele nie uley od liczb) Jego M'.nis+er owiaty wyda wytyczne

Iz
t>ierwszych diwch stac.ii metra dzl staTszych, o wysokim zaangatowantu apolecznym, ucizestnlk6w, Wesoo" I gono mog bawi si na- (brz)
ora,z instaluje U.nie dla zasila- cieu:qcych si ntenngannq oplntq, w!elOkrotnle na- wet os1>by, a c6t d1>piero 40 wesenl1'6w. W tej
gradzanych odznaczeniami resortowymi I pastwowy &ytuacjl nie mo1 spa d-ilecl, trudno Jest nawet
nia maszyui i ,&Prztu. ktry SDU
u:vwauv bd:z.ie t>r.zy budowie.
mi ia. catoksztatt pracp spoecznej, propagujqce.1 kut..
tur w 1'0dowlsku dzklm. dorosym wypot1Z<1 po tvgodulu pracy. Teito nie wano nrace I cliwai oomag1jacv mu
mczyni zaczli ni '.vdke z gos-
NI.z: roboty t>rzygotowawcze mog chyba zanegowa C7onkow!e towanystwa - oodarzem. Ten zostawi P;icych i

I
-" Rwnie:!: dowledzla.tby si o fakcie, t towarzytwo ludzie atusd, dowiadczeni, e wysokim wyrobieniu
do budowy metra w rejonie uld- nasze weszio w M-odowtsko wyjqtkowo ntetyczttwe Poszed na spacer, a n.as tvni e do
C!Y Komisji Eduikacji Na.rodo dt4 kultury, starajqce si w na;rtnorodntejazy 1po- sp~~~Ii!Jemy wic, a.by pnedstawlciele zar1LB,du To. PROCES O ZABOJSTWO koleanki jego i ony. Wiedzia, e
wej na Ursy1I1owie. sb dokuczy naszym czlonlwm. wa.rzystwa SpiewaNero epotkali si z czonkami Ko-
WleTzymy, 2e znajqc powy:!:&H fa.kt11, Tedaktor, iest sama. Przygotowywaa si
mtt~tu Dom1>wego z ul. Nawrot 23 i uzgodnlll, co Przed Sadem Woiewdz.kill w wanie do spoczynku.
podplsujqcy si tnlcja.ta.ml P. Sk nls naplsa.tby tak Prbowa
tendencyjnego artykulu. Ponadto, gd.yby postawione
za.nuty byy prawdziwe, w6wczai wplywayby skar-
gi do iarzqdu towarzystwa., bytyby tnt.rwencje orga-
rob1 dalej, Te>wan:y6two mu_sl zdobywa f?ndusze
na swoj pM>rzebn dzlaalnos, ale nie moze tego
czyni kontem spokoju kilkudziesiciu ludzi. Wydaje
l tet, e w tej sprawie l'!os winni zabra przedsta-
odm trwa
Zb'g.ni~
1:
i:mx:es
p (st d n.t II
!I- . . . u e . . I
21-letmego wvkorz:vsta sytuacj ale 22-letnia
roku d . .
2l1~wczy,na stawia a kategoryczny

*
P.ohtechmk1.. OJC1ec k1}kunastom.1e- op0r, Pokona go brutaln prze-
nw MO Itp. ,a to nie mia.to miejsca. wici&le WvdizfaU Kultury I Sztuki Urzdu Dzielni- s1cznego dziecka). ktory oskarzo- moc, duszac j a do utraty J>rzy-
Blorqc poll UtWag wspomniany artykul, mamy pod- cowego d-Sr6dmlecie. Nje ycz bowiem nikomu ny jest o pozbawienie i.ycia 22-let- tomnoci. Wwczas osig-na swj
stawy sdzi, tt ,-edaktorowt P. Sk. nieobce cq tanc-
budy" I ;askime naTkomanw", gdy
lekko azafu.1e tymi okrdtentaml, a o prawdziwej
wyjtkowo
we$ebtej s a 1 i d o_ t. a J\ c a oia _cian wasnego
mles;zkanla. Zaatwienie tej przyziemnej" sprawy
upowani mnie dopie-ro do dyskutowania. 0 praw-
niej dz.iewczyny.
: 1"81
I z,amiar, po czym zwiza j. Po
od od -' f'
. r. osk~riony . 7 . Z:V=aruu
I f pp
,, kuiturzs jako niewiele moe powiedzie.
.W nanym towa.Tiystwie bywali, bywajq I bdq
d1liweJ kUl~e".
P. Sk.
22. Lnca. " n.rzvtomnosc1 ~ 1ara zo-
nawia m~eszkame .ood meobeenosc rie.ntowaa si w sytuacn i zapo-
ony i jej matki. Wieczorem o-rzer- wiedziaa naroastnikowi. e oowce o
tym iei?o ronie. a take zawiadomi
milicie. Wwczas uderzy j w go
w l:>Utelika chwycon ze stojcego

zle J Jal<oAal
obok regalu. Ciooy zadawa kilka-
krobn!e, Di;iewczyl!la zaczLa wr.y-
wa pomocy. Wtedy ostrzem scyzo-
ryka zada jej szereg ciosw rw
szyj. Zmara ,na skutek wyk1'wa
wienia. Morderca, nousuwa fady
swoiei bytnoci, a zakrwawiona
odzie zakopa nie oT,!9dal domu.
Zbiginiew P. .ziosA;a paddany ba
. . da'll~orn psychia>trycznvm. psych,.,lo-

Z
ary<zyikujemy na wst~!e pewl!l uszkO'd'Z'011y lub wybra.kowamy tx>war - Istoone jest !o, e w sklepach pojawio
tez: tumaczenie
lv.'Om=i:-Zdroju, a!e faktycvnym odb1or- l?icznym i seksuologicznym. Wy-
zej roboty 'b~e mia kopot, nie kupi - skae si si ostatnio 22,5 proc. wadliwie wykona- c. by aient tam.t,eszego bu~etu. _Spr~eda kazuie on cechy niea:Jraw:.cllowE.j
'W17ldami ekonomicznymi nie na ponowne wysta.wainie w kolejkach, za- nych Syrep.", prawie 21 proc. uszkodzo- on kakao oczyw1sc1e po aJency;neJ ce- osobowoci. Dewiacie seksu<lne ma-
moe by jedyin. od,powiedzi na
con.z :porwszechniejsz e zjawisko pogarsza-
nia si jakoci wyrobw przemysowych.
pisy na listy l awantury ze spekulanta-
mi. Zatem klient z reguy decyduje si
nych Fiaitiw 125p" i 14 proc. wybrako-
waillych maluchw". Oburza fakt, e do
nie. A zatem: kombi~atorstwo!. . I j :rdo w jego konflik towym
Zakad::' Mleczarskie w . Suwalskiem ukadzie partnerskim z on:i. Po-
na zakup bubla, pacc jaik za towar baJndlu trafia coraz wicej niesprawnych zaopat.ru4 w przetwory nal:>1aowe okrg , niewa uznano za koniec:zme prze-
Producenci bd na pewno &piera si z pierwszego sortu, a potem naprawia, mag.netofonw, kuchenek gazowych, me-
tym s.twierd:zemiem, wSlkazuj.c na obiek- ~lski. Ju t'en .fakt wykazuje, . e s j suchan:e biegych psycb:atr-w (::il-
przerabia i na;wet nie reklamuje wad, bH, maiteriaiw biurowych, Fatalna jest Jeszcze. przypadki b~.du1,nych ~ozw~za w I penego wyjanienia skompliko,wa
tywme trudincci, bdne decyzje na naj- ktre mog by wd<loc2me, ale te mog jako niektrych rodkw do prania i
wyszym .szczeblu,
zakresie dyst.rybuci1 artykuow zywno- nei osobowoci oskarone.go) p~-
kopoty swrowcowo- by ukryte. mycia oraz artyku6.w ywnociowych. A ciowych. Ale nie w tym rzecz. W prze- ces zosta nrzerwaaiy.
mait:erialowe itd: iit'P. A jednak kryrzy110-
wa sytuacja gospodarczo~poeczna nie
Specjalici t>vierdri:, e rY'nkowa po
go za towarem p<nbaJW'i.a klienttel k:ry-
do tego wszystko jest coraz drosze!
Tumaozy si to ow wymusZOl!l przez
twrniach suwalskich zakadw psuj si
ostatnio diue pa.rtie serw dojrzewaj-
I 10 LAT ZA ROZBOJ
'

po2lwala nam na luksu& produkowmia tycyzmu, a jedinoozenie wywoaa nie- kxyzys toler11111cyjnoci, ktra pozwala
bubli i brakw, cho podobno jest za- cych. Zbyt daleko posunity proces gnil-1
zwyk wprost toleraincyjno wrd na ilociowy wzrost produkcji, nie baczc ny zmu~a do przez~aozania surow~a ~o
sadnicz przyeizym tej tendencji. strw jakoci. Ciekawy pogld. Po co
Na 10 lat p1>zba.wienia wolno' c
na jako wypuszczanych na ryinek wy- produkci1 serw to-pianych. Okazuie si. 10 tvs, z grzywny, 4 lata pozba -
W pierwszym proczu br. Pastwowa wic produkowa ri;etelnie, skoro i tak robw. Nie zagbiajc si w mechaniz-
Inspekcja Handlowa przeprowadzia w przy tym, e jest to dla p.roducen.tw I' wienia praw skazany zostl\l przez
wszystko kupi? Paradoksalllle jest tylko my natury ekonomicznej. ktre rzekomo bardzo opacalne. A wic: z gry zapla- Sd Wojewdzki, 23-letni
caym kraju sze1oko zakrojon kontrol to. e wrd kupujcych p112ewaaj Kl'ZY-
pozwalaj~ producentom na tego rodzaju nowane marnotrawstw> surowca! sztof Juliun Ostrowski (ul. Space-
jakoci dostaw do handlowej sieci uspo- uczestnicy tzw. cyklu produkcyjnego i chwyty", zastamwmy si chwil nad
ecznionej. Przez gste sito kontr>li prze- Przykady. n~edbals.twa ~ bala~a'11U mo- rowa 7. lu,;arz . niepracujcy, ka-
sami musz nabywa wybrakO'wane wy- czyin.nikami subiektywnymi. Na powsta~ na by mnozyc w nieskonczonos. Refor- rany ju iako nieletni za ro~bj,
szy towary wartoci 429 'mld zL Okazao roby. wanie wad produkcyj,nych wp!ywaja nie ma uczy wida naszych przedsibiorcw pniej za inne prze5tpstwa). kt-
si, e tn:eba byo zakwestionowa z po- Dziwne s teraz zasady pozyskiwania \ylko braki surowca, konieczno stoi:<J
wodu w;id produkcyjnych (lub powsta- sprytu i kombinatorstwa, nie moe nato- rv wsplnie z Wirsawem Janem
towarw pr.zez handel od producentw. wania subs.tytutw materiaowych i nie- mis-t rozbudzi nawyku, do porza,dku Szymaskim nat 33, Wil~ona
ych w czas~e t'ransportu) wyroby kosztu- Portobno w niektrych przedsii:bior- pohamo.Wal!ly wrcz pd do wypracow,- 20,
jce nas 12,5 mld z -
rzeteJ.noci. Przegldajc wy,niki dziaa J.usar.z. nieoracuia v. karany) i
2,9 proc. skon- :<t.wach znane s listy towarw, z ktry- wania na.dJwyek. Zia jako najcz~cie kontrolnych - a inspektorzy PIH prze- 25-lebnim Mirosawem
trolowanej puli. Wskanik wprawdzie ni- mi h'amdlowiec musi ~i zjawi, jeli Wadysa
jest efektem ruiedbal&twa. baaganu. mar- prowadzili tego typu rekonesans we wem Wrblewskim (aparatow' ma-
ski, ale suma strait ogromna. Potwierdza chce w zamian kupi podane wy- notrawstwa I naduy.
to sygnay handlu i konsumentw, e na wszystkich niemal sektorach gospodarki szyn, niepracuiacv. ul. Sulk:>wskie-
roby. A si wierzy nie chce, e Podczas odbytej niedawno w Biurzl' w caym kraju - dochodzimy do v.mio- go 46) dokO'lla 18 11istopada 1981 r.
ryinek coraz czciej trafiaj produkty kiedy wystarcl\8.o tylko zam- Prasowym Rzdu konferencji powico
n.iepe!inow artociowe. sku, e :z.nacz.nej czci jakociowych nie- rozboiu. Wszyscy nil! od rana al
wienie. Z drugiej stroiny, widok han- nej ja.koci produkcji I zastpca glwnl'- domaga mona by u.nikn, nie czeka- kohol. a !!dy wieGzorem zabrako
Jak to si d1Zieje, e wybrakowainy dlowca, ktry wrd stosu darw klczy go inspektora PIH mgr JACEK
wyrb - obojtne, czy jest to us11kodzo- jc na moment wyjcis. z kryzysu i im 'Pienidzy - naoadli na Z0<t'llie
przed producentem I baga go o dobr CZARTOSZEWSK I stwierdzi, i zdarzaj przyj~ie do rozsdku prezydenta Reaga- na dziewczy;n uorain w kouch.
ny komplet mebli za 60 tysicy, C'/.Y te wol. mocno rozbudza wyobxami. si przypadki wypuszczania na rynek
ma.karo.n z domieszk popiou a 30 z na. . Ostrowsk'i przyoy jej brzy~w
Jednak I handel musi niekiedy rekla- wadliwie wykonanych produktw za wie- W sprawiP poprawy jako~c1 mamy do garda. i?roac jej uyciem j::-.Li
paczka - przechodzi przez gsto ro:z.sta- mowa wadliwe wyroby, jeli usterki Sil dz i wol kierownictwa przedsi
wioine czujki kontroli jakoci i w rezul- specjalTi ustaw sejmow, wiele decyzji nie zdejmie koucha. Kouch 51rirze-
zbyt race. W cigu pierwszych szeciu biorstw. Panowie dyrektorzy za parawa-
tacie trafia jednak do rozalonego kon- miesicy tego roku handlowcy zdyskwa-
wyda:nych na najwyszym szczeblu. Pro- 'i d. ali za 3.0 tys. znajomej (b~d . zie
nem trzech S" toleruj nierzetelno wadzoine s kompleksowe kontrole. za- odpowiada w odrbnym no cn::rwa
sumenta? Patrzv na taki bubel .,jako lifikowali i zwrcili producentom towary komrek kontroli jakoci. Znaleli s~
ciow,i ec" w macierzystym zakadzie pro- ostrzono kary, sprecyzowano przeoisy. rtlu). Kup li sob'.e soodne - r2szl
nie nadajce si do sprzeday za prawie tP tacy, ktrzy wymagaja od wasnch Ale to nie wystarczy. Za problem jakoci I przmili. Wrblewski i:oza tym we
dukcyjnym i puszcza go dalej w Pol-
sk". Przyglda si wadom spec-kontro-
700 mln z, zmusili wytwrcw do obni
ki cen o 178 mln z, naoyli kary umow-
laboratoriw badawczych at est w na wa-
dliwie wykonane wyroby. A wic: oszu- 1 bru.taJme tp1c obiawy brakorobstwa 1 wat,nego
I
musz si~ wzi~ sar_ne zaogi r~botnicz~ wr?.en.\u dokona wlat:'lania do pry-
zakadu kraiwieckiego,
ler w handlu, ale pnzyjmuje dostaw i ne na kwot ok. 226 mln z. Ale prze- stwo!
roz.sya towar na pki skleoowe. Wresz-
marnotrawstwa. Bdzie to jednak moli- lf',{rad telewizor i dwie masz~'ny
cie strata pozostaa strat, a przytoczo- Im1y prz)-kad. Ostatnio &twierdzono. e
cie styka si z bublem konsumen.t we .nie wczeniej za.nim nie ~k'l'ystal'i~uj do szvria. &~a:zcanv zosta na kar
ne tu liczby stanowi tylko fikcyjny Spdzielnia Inwalidw Rusaka" w o si samora:dy i nowe zwia;k4 zawodowe. lc2m 6 lat pozbawienia wolnoci,
przyszy uy>tkownik i... kupuje, bo nie obrt pienidzy wyrzuconych w boto. dzi, zamiast produkowa czekoladowe cu- Sprawa jest pillfla, g.dy< owoce zej ja- 15 tys. z grzywny i 3 lata utraty
ma wyboru. W zasadzie (dla spoeczestwa) nic nie kierki I batony. sprzedaa 1500 kg ka-
Taki Klient w sklepie znajduje si za- ko coraz szybciej dojrzewaj, na naseym praw. Szymaski - na 6 lat, 10
znaczy fakt, e killkaset milionw gotiw kao. Ten po.sliukiwany surowiec zosta zmczomym ryttl!ku. A Sl\ bo OW'OCe zgtnie tys. z grzywny i lata pozba
rwyc2laj w sytuacji ?l'Zymu.sowej: kupi k' ,.,- 7 ~,...,-wa z jl>dnego konita na drugie. przes~any do ~a,.,~+orh1m .. Grnk" w l kwane. P.8. wienia praw. (tar)
DZIENNIK 6DZKI nr 1~1 (10175)

8 BRAMEK NA STADIONIE KS
Lech Pozna nie da rady
W rod odbyo S'i w P02na- min. B~ll gw.k ". Zite kar-tkl:

WIDZEW! WIDZEW! WIDZEW!


I
(Dokoczenie ze str. 1) p0da1Wa piitkl do bdcego rui ~-I UEF.i\ w 1977 r .. kledy to lodziar.le k z pl'l.ISem 1 d-0:.ta~czyil~. nam nie-
rewan{)IWe s.p<l'likanl~ dru.g;iej

by'WICw Pucharw.
ni1U
rundy r<YZgrywek Puchalf'll Zdo-
w ktrym
Lech proze~ra pO!l'.lownle ze szkoc-
kLm zespoem FC Abe.rdeen. tym
razem 0:1 (Q;O). Do t,rze<Ci.ej rnn-
Adamiiec i Bell.
Nie powLoda
ba odirol>ien ia
pr:y.puszczano
za si bardzo
si lechit.cm pr-
sbra~. Tak ja,k
s'.llko<:M zesp oka-
dolx druyn,
mllst."Zw POllsiki - drrkiiel(o Widze- zycjli sipad.onej Kapki. Identycznie przeigira~i rWlnliet na stadlion!e KS za.pomnuanyrch wraen. Dztl<i lffi za dy d<Wa1ns01Wa1i Wlic SZJkoci. kt- choCia chyba nie w peni 'zapre.
~va za;pytaD.i kll.b.!cw ja<mm rez.uilita- za.cthowa si Wraga. Nle podaiwa z holemdeirskilm zespoe.m PSV Eimd- I to! rzy wygoraJ.i u sieb!ie 2:0. Bram- zenitowa ,;woje uil1liejtn-0ci.
tem zailooi.czy si to rewainowe do .,spalonego" Filipczaka, ty1ko po hoven 3:5. Tym razem wy,g,raJJI. 5:3, I ANDRZEJ SZYMAR'SKI k dfa Aibeirdeen zdoby w 59 N.a pomP.Cz01Wej k001fe,reneji pra -
apo<iKanie Puicthairu Europy w II wspaniaym l'ajd-zle pooty na zie- P<> WISipa<lliaej waJ.ce... . ---------------------------------- sowej treneir Wojciech aza.-ek
T<UaJ.drie. wszyscy by yco:yll dzkte j , mi bramkana Ra(l)id!U i z odlegfo- W tym spa.1ikan!Ju byi!Jo P<><n~drtJo w1- p()wiedrl'ia, e j.ego ze;;p z<ig~.a
jedooa6tce ty\Jlko jed1nobram.kowe,g0 ci trz,ech metr.w nle da mu ad- d<t, e Raipid W~ede .chc.ta przy
21\vyelslwa, bez strat wlasnyeh oczy-
wicie! Tymc.zasem na stadi-Onie KS
ogrl.rla~imy 8 bramek. po drama-
nycih szans! Tuzy strzelcaeh brame.1< j~~ najmniejszej
musimy r6wnde ws:pomini.e o Woz. sil uzyslk-a dla si<!l:>le k<0<rzystny re-
niaiku,
wbrac1e wlasnych
ktry ;fO'l)j)OICz'. strzele-cd<.t Z11.ll1tat. Nic z teigo. R!Utynia.roz Pa.nen.
Kto awansowa
sabiej w ()fensywie Szkoci po-
tW'ierd'Z.ili swoj d,oJ.r klas
w:;igira1i zas~ue:nie. Po przerw'.e
jego pikarzom zabrau<o wiary w
i

tycznym. niezwyikQe em<0cjonujeym festlrw<'ll ka1Pttailnym ude<rzendem z ka, car c.zoas prowok<>1wa dzkich P<l!lll\ej zamieszc'Z'amy wynilkd diru- da :e. 4:2, 21:1 'DWYCistJwo. Nait.om.tast treneir A.
spotkan:iu. P>rzy czym. sze g<l1l.i 20 ' metbrw. Pniej z<iobyl dxug zawOidlntli!OO<W by go sfa1Ulo<W<1Ji .w o- giej ru.ndy. Na plerwmym rniej.scu 0 Austria w. - Galatasaray 4:2. berdeen. - Ferguson stw\Ndz'.
7.dobyt sami gospodarne wJ.'iczajc bramtk, ki~y to lasowan g<W- kiOilicach pola ka.r.negio. Przectez jest rezu1ta t s.po<tka nia. tustym d.rulki<em 0:1 e Lech by w t.-udnej sytu.dcjl.
w to oczyiwicie samiQbj'cz bram- kti dobi. swj \\"iasny strza w po- specjahst we V."5zel!ktie~o rodzaiu O<Znec-zy.l!my zesp a<Wa11111uj.cy do 0 Inter M. - 67 Aalkmaa.r 0:1, 1:0 act.robienie dw-ch stra.co.nych na
h~ Grembosza . przec:zke. Brama rllw1nje dla kapi- rzubach woll!lych. Pono podq:as tre- tr.zec'ej .ru1ndy. 0 Paris St. G. , SW.ansea 1 :a. 2:0 wyjeidz!& bram.e<k. a takie o-
W'.elu Czyte1ntl:k1w D" zapewne ta:na W:idzewa - Rozbo.n kiego, k.t- ni<n,.>(w Ra1pi.du na 100 r.zutw wol- 0
ogtl.d a!o
mecri:

na
za,pamtym tchem
edt1ran.ach
ten
teiewirzo-
ry w odpo<Wiedni<n mome.ncde wy- nyich przynajmnJej 90 umieszcza w
stairtowa do dobltlki strzau Sw:'ll- b~amce. Tym 'razem nap:r'ZecLwko sta
PUCHAR EUROPY 0
Ujpest D. -
Bayern M.
Real 1:3, 0:1
T<>ttenham 1 :1.
br.ona przed s trz ele:n'1 em trz ec ie j
- Uczonej podwJ.n1e - bylo
4:1 trud<nym zadaniem. Jego zesp
rw. dbo beZ<porednlo na stadionie ta. Mynarczyk, ktry zna swj fach 0 Widzew - Raip.id 1:~. 5:3. 0 Waterschei - BK Kope111haga 1 za gira! d-obrze l s:.1<u<teczn \e w o-
LKS. Nie bd'Z1emy zatem wda. Widzew zatem jest w semce naJ- brarnkairski i tyli.ko przy jedenastce f 2:0. 4:1 br<Olllie l kiedy bya okazja at~
wa.M si w s-zczegioiwy opis tej leps.zy~h eur-a.pejskich klubw w ro'L da si pokona. . . Liverpool - HJiK HeJsi111ilt!i O:~. k-0wal Po strze<lonej . prze-z Be-lla
poty.czik<i. Zastarn',wmy si w czym grywkach Pucharu Eurc>py. Na st.idi10- . Po tym z<Wy":'isbwo..e Wld'Z~ a.- 0
5:0 bramce. l!lfa miaa iuz !nny prze-
nalety u-paibryw<i suJk.cesu jedenast.. nLe KS padfo 8 b<ramek. co musiao kirze.pl, a przecie~ tirrz.eba ;-mz1fi p-0d 0 Juwentus - stal!l.daird LJ.ege 1 :li, PUCHAR UEFA b cei>:. Piihl<arze Abe"dee<11 gral!
kl mm.trza P-0ilsk1.. kitry sxeI<Jkim oodoba si Wlie<:Lo4;ys1~znej wJdOIW<ll. ur.vagi, e !1)roa bez Tollin~kiego 1 swobcid,n1e.I i czc-iej gocili pod
2:0
echl!lm roz:niesi.e po Eua-a.!)!e 1 doda Modizl drl'Cy plkarize s.ko.p.!01Wali Sm<>lark>a. Nabra mezbd<nego da.- bramk P1enierowile'la.
dallis'Zegio splendoiru po.1.sk.:lej p.o~ wyczyn sw<>ilch stairMych kiollegw, a wdad1czenia. a to ]ut nap<raiWd nie- 0 Astom Villa - Dynamo Buikia- 0 Serveiltle G, - S!sk 2:0 Mecz
res<z.t 2:0. 4:2 przesuruty. Na mec<iiu obecny byR rwnie
no:!:nej. !lMvet i!Ch pobil1. Raz tyli!m w r'O<I:- zbdny kia1pital w nast<pnym wier. 0 01Ylffilpialkos P. - Hamburger
Wia1d()(!Il() byg.o, e liczcy 83 la.ta girywtkach l!lUJIopej&kich z udiz.laem flmaOIWym &po<tikandu Pluchairl\l Eu. 0 FK Sarajevo - CorviTllU[ 4:4 Ant!>ni Piechniczek, ktr:v DOd-
SV O:!. 0:4 4:(1 czas konferencji s-bw'ierdrzi!. e
wi<ede&ki Ra.pid przyjecha do Lo- Wild-ze1W1a padk> tytle ceJJnyich tr<ifie. r<J\Py. KiOgo wYMni w tym meczu?
dzi ce1em wyowa1Lc-zemia reizuUatu re- BYtlo to podczas mex:zu Pucha;ru Wmyscy spiS.llli S: na p\~
0 Ceil<bic G. - Real l!I . o~ i:1 0 Lolkeiren - Bellfica L. 0:2, 1 :z poznania~C>n} zabd"<1ko doowlad-
miS01Wego, a Jeeli n.a1Wet si Ur:la,
0 Dynam() Ki.jIW (arwam; wa!Gto- 0 Hairlem - Sparta,k M. 0:2, 1:3 czen'a i rutyny . Jest to bO<W.!em
<Weire-m). 0 Bordeaux - Hafduk Sipllt 1:4, ze.!<P w tral,tc!e pn;eburla.wy.
..!. pok<>na1n:a na wasnym boo-

W. lmuda: A teraz Juventus...


sk1t1 ze...--po.!U trenoiwa111ego przt"L 4:0
Wbdysa,wa mud na jego was 0 Br.age Borrlange - Werden Bre.
nym boi$ku. Nie chcemy absoliut-
nii.e w tym momencie stwiierdzl, e
PUCHAR ZDOBYWCOW
PYCHROW
ma 0:2. :Z.:6
(.) Ban1k Ostraiwa - Valencia 0:1, Szkka dudo
zbyibnia peiw111o slel>ie z.g,ubiqa 26- o:o
T.radycyjna pa.meczO'Wa ko.n1e.ren- ne, cho oc-zyiwdcie gir ukada.1<\" 0 Lech - Aberdeen o~ O: 0 Bohenians P. - S<t. Et'e:nne O:O. Tireiner Resursy, rngr E. Cichom~ki
kro<tneg1<> mnisbriza z.nad Dwna:)U. Bo cja pra.so.wa mlaia tym razem tyl- na boisku sami zawodn icy. Udao 0 CF Ba.rcelona - Crvena Zve.z-
byil.oby to po prostu wllelikdm upro- 4:0 :~~.cr m1uje
'?a naszy,m pore-dnktwern,
ko jedneg<> boharteira. Byq n:lm bez nam si 2aSk<0iczy ryiwall w pierw. 0 Nor,rkoeping - As Roma O:l,
s-rezeniem. Pikarze Widzewa poko- w"'pienia Wadysaw Zmuda, sz<ko- sz:;ich 20 m;itn,u~aich P;rY. pnied e w hdli k1'u.bowej przy ~..i Wk
1 :(}
nali wiedeczykw po prostu mo
doci, niezwyk ambicj. walec-i-
leniowlec lll'listrza Poil:ski. kt.ry dlZie-
11 si sw<>iinii wra~enlami. natomiast
cb,cieWlmy . gira spo.s01bem" na u-
11rrzyma111te wynilku, al<e wrzeba byro
Komunikat Totka 0
0
FC Koen - Ra111ge.-s G. 1 :2.
Um<!versltate-a c, - Ro'l'eirs
s:o n !a,rzy 183 or,ga:nizl\.i,e sptdwc!ziany
S. d.la ka1n.dydatw do si;k'11<i dudo..
noci I przeo!l're>mn chci odnie- zu,pe.nle z.itama.n y trener Ra.pi.du .P'O walco:y do ko<ca.
sienia kocowego zwycistwa. To EXPRESS LOTEK. 2:0, 3:0
rootJU zig<llorOIWa ~IUlp polsklr.h Co do rwtu !Nrrnego. W tym mo- 1:1, wej. P.rzyjmowan1 bd tylliko ch.o:p
byy te atuty, Jttre przesdziy
kocowym sukcesie. Mistrzowie Polski
,o d7!iennilkaa.-zy. mencie wyirazlem zdrzd!wiierue (naszym
zdan~em rwinle wlllzg Grrbosrza by 1-9-21-34-87
0
1
~; ZUrich - Ferencvaos
cy vy Wlielku 7 la.t.
byli w nieustajcym ataku, - Nie ma co ulkryiwa ba:rdzo l 0 Dundee Utd. - V.ilk.:.ng St. 3:1, Z,gioszenfa w czwalflbki w godo:.
Ctlesz - PQIW1edrzia Wadysaw Zmu- prawildo1wy), Teraz przed nami 1wyst. o:o.
po.: a mooe 15 minutami po py ligo<we, w kt:rycih przecie me 15 17.
da. Je"t to na pewn<> diui:ty auikce.s MAY LOTEK
przerwie kiedy to chcieli do polWll.edzieMnly ois.tatn'Le11(0 slqwa. A
w\et~ koca dwubramkow motlich podoipiiecmy<Ch. W<szyscy do

pikarzy
do w iwierfin.ile

Rywale polskich
tego SJ)Qtlkanla podeszM ba.rdzo 'PO- Pu<Cha,m Eun:a<py I LOSOWANIE
przewag. JeS'tlcze r.ioi sprawdzio ch<Cierli.lbymy i;poillk:a si oczywlcie z
wain1e. Pir'Zed meczem byUimy na
si. e najllepsz obron 1esl ata.k J1Uventius-em TU!ry:n. To jest ma<rzen!e
i t&i w ko 1\cu wi.d n a boi.s.kl\l ?JgrUJpCYWdl!ltu w Spale. PTzygotoiwa-
limy si do teQ wamego pojedyn. wieJ.iu plka.-2y l nie m:lla~bym nlc
K'S S<Wj br;ru.m<f.
ku w spa.rta&kd.ch wa.runkach. jed. przeci<W!ko termu ebymy :i:espt wro.
Pewnie, e w pelWlnym momencie
pnzt"ywaQ<imy na boi.sku nerwoiwe nalk nilkJt nie nar'Zelka. Za ba.-dzo Sikd' u}rzeili na :iczkim stadl.o.nile. n LOSOWANIE
Fr. ncja.. P01rtu~
nie tren<>Wail:imy. ch.ciei1imy po I jesreze na zalkoctzenle jedna <u-
chlwlile zrw.isz>eza przy sta<l!ie 3 :2 waga. Pady gfosy, e pyta LKS tmael.
dQa W.idzeiwa, To. e mafo ci,owiad. prostu w spo!.<ojiU przygotowa &lt! 16 - 23 - 29 - 80 - 81.
do tego meC!Z'u. W dirod!Ze byla sabo przyg-Olt01Wa111a do tego
czooy w rozgirywlka<Ch puchairoiwy<eh s.pa.11kanta. Chcdabym tylko -stwle<r- TOTEK PIKARSKI
ze Spaty na stadd<l!ll, wszy_
zesp pod elf'Wa si w tym momen-
cie do atalku, tnJUsi taik modym pi.
ka rz<>m wystawi jak naj!Le.psze wia
S'C'Y byli barrdzo poiwamnl, w1e-
dz1aem. :ie koncentru.j 11>\ 1 tanio
drzi, e by.ba .na pet\Vlno lepsza
meczu na ,,H.analP!Pi Stadi'<m"
od
w LIGA ANGIELSKA: 34 rorzw. 'I 12
lisem
nie oddadz s:kry, SprawiM ml WiednLu. (an.) bra<f. - wygJrane po okoo 49 .ooo z.
dectwo, KTZysztof Surlit pr.:y zdo- ...orga1nizuje w nledzief (7 bm.)
b:-icil\l cziwartej bramlkl zach-O!Wal si '<>romlll rado, to nrle UJ!ega wt.. 1.-079 t<>'Z'W. z 1:1 traf. - wy,girane po
Dlnu;yny ostay p0dZ<ifone na
J)llbwoc~ M<ina by.o w tym meczu oloo> 1.500 z l.335 rolllW. z 11 traf. w-0ik staw, Artmwka t.Odziko
talk jak na niego przystao.
stnzeLi. a poza tym ma on TWnie
Ostro
zastosawa r2me W.i'l'lanty taktycz. KOO SENIOROW KS - wygtrane po 143 2l, 64590 ro-r,w. z
10 traf. - wyigirane po 25 7.1.
czte.ry
zd<0<bl
~~Y. kitry<eh z,wyclzcy
awams.
Klllub
bd
Jedziecki. Oczywic i e. lisa
sta'!'aai s i dopa dosiada.icy
swj udiz.i.iail przy zdobyciu br2ecle~<> .2aprasza wm:;istilri.c'h byyoh d<zla- k0tl1>i ucze&."tnlcy p<JgOllli Ponadto

Mecz lsk - Servette


go0tla pr-zez Rozborskiego, kd-edy to
.aczy i :zalWOdinlikw, a ta,k~e sym1Pa.. Oto Gru,pa A" przewiodo:ia ne s atrakeyjn e p-okdzy
pod-ziia na g1riu,py:
LIGA POLSKA: ~ rorzw. 'l !G
Jliillkairze Ra.pidiu nie majc w:ldocz- ty:k'\V k<l'llb'll. n a z.em anje ktre lraif. - wygrane po <llkoo 7.500 rl. ZSRR, Grre~ ujeda<llia
Wgrry. Bu~gar i a.
Turcja, i kon<lmrsy ska.kw.
nle jego umiejtnoci strzelecktcb odbdzie st.t: w wlel!Hcy kLubowe..1 1.453 r<Y1Jw. z 12 tra.f, - WY:!l<ra1ne cja. Grupa B": NRD, Polska, Fim- Pogo za lisem Ltl"Zdzana z 01.1<a-

odwoany
potr ailtQIWa~l 40 metrw oolegoo ja. pr'Zy ul. Pio1n:iko1wskded 76, 4 llsta.- land.la., N{)!~wegfa. Dan1a. Griup C H zji do ro.cz.n ego wita Hube<rta. za-
k<l b~pl.eozna. Pomyli~ sl bard'Zo. a PO 427 z, 10.3217 f<YIJW. z 11 traf. -
braanlk.arz Feurer .JeszcZ<!l po meczu
oodA br. wyigirane po 6-0 z. 4J.636 r-oz~v. z 10 J1Ugo~arwia. Rrumru<nia, Wi<lchy, Au- koozy myliwsk 'e ogniSko. P<>ez
Poczlbek ubrania " go.dz. 18. traf. - wyrane po 14 z. stria, Holand<la, Lle<Chlenste1:n . Gru- tek imprerzy o godz. 12.
la.pa oddech w szatni. Tc> by.a co
1ltt duio Uikirzwa ta tajna bro Z powodu gstej mgfy, meoz o
Wadysawa. ;c,mudy, a d'l'uga to pjll'k:arski .Pucllar UEFA, midzy
Wiesaw Wraga, strzelec pl.1ei b<ram. Servette Genwa i Slskiiem Wro- CZWARTEK, 6 LISTOPADA
kl. Wszyscy le&'L.C'Ze mamy wieo 15.45 -Kwadrans z Artelem.
caw, kt.ry mia roi.pocz si w 16.00 - Czwartek TDC.
w pam.\~ct meez t>OlsicleJ repreuc_ rod o l!odzinie :1.0,SO zosta od PROGRAM 1
tac\; w m . trzootwach fr.via.ta w 17.00 - Dziennik
It'FN o tr'Zecie miejsce z Bra:zy<lJ.. w olany. 17.20 - Telekino".
9.00 Ozt&ry J>O&"Y r0k111. ld.llO Wlad. 17.45 - Telewizyjny
W:Jwczas to Lato, rwnie po so.lo- Uzgodniono, :i:e spot1t8Jtlie io od- 11.o3 Koncert. 12.05 Z kiraju 1 ze Informator
wyrrn rajdwie zdobY decydujc~ bdzie sii w !lrw<artek o godziinie Wydawniczy
iWliaita. 12..43 Rolnlic2y k1Wadra111s. 13.00
17.55 - Rozmaitoci sportowe.
o '!1Wyc,s1Jwie bramikti i te nie 12.00. K<Jllllun1ikait 1 w'.ad. 13.10 Radio kie-
r,owc6w. 13.il! W k~~ pierui ludo- 15.30 Wdad. 15.40 Ludz:e I tch pa-
sje. 15.00 Ma.gazy.n tuirystyiczny 16.20
I PROGRAM IV 18.15
18.40
- onierski yciorys".
- Rolnicze rozmowy,
vv-ej. 13.40 Fililll bez w!z,jl - Noce
ilAAl#itl , , ~ O V GCCU1tc , n lCJ !'JO'\.-'\.-: n ; ; r 'D , o ; r se , 'z.TlN i dillde". 14.00 Wiad. 14.05 llllte<rstu- O 11Xi'r<J1wJ.e cz<>Wie<ka. 16.4-0 Pr<iy 9.00 Wiad, 9.05 Dom nad rzek 18 50 - Dobranoc.
i pogady. 17.00 Na~z dom l my. Mo.skw" - t.ra.g;m. PO'W. 9.25 Quod 19.00 - Sonda".

pusto
l\Ja polach JUZ
dio 82 - Kioncert dnia. 14.SO Wlersze
Z. J'eil'2yny, 15.00 Wdad. 15.10 Studlio
.MilJodych. 15.55 Radio kiet<lJWCW.
16.00 Wiad. 16.05 .Miuzylka l aktuaJ...
17.l Plrzegild puiplilcystyicmy. 19.0-0 libet - crzyiE, co kto Jruboi. 10.00 Ope-
Kom,pooyitor tygodinia - DymiJ\lr Sz0- ra przez wiek-i. I0.30 z muzycrz.nych
stakowlicz. 19.35 Progiram na dol>r- nagra. 11.00 ezy,t..amy kla\!:ykw -
19.30
20.15
21.35
- Dziennik.
- 07 zgo si".
- Program publicystyc
noci. 18.40 POtlscy airtycd w wi.a noc dla dzieoi - Ptrzy kaomce Herman Melville. 11.30 Muzylka r_ 22.00 - Dziennik - 24 go,!-
towyun reipelflbUaa'ize. 17.00 Drlennik, c<hleba" - stuch. 2<!.00 Py~r' ny<eh narodw. _12.00 Wiad. 12.05 Od 22.zo - Pegaz"
k<lllll'lllllllkaJty i r.mio kiell'Qlwcw. 17.10 z ~1azdlk - 1:-0ve ove<r gol.cl . Bach.a do Ba.rtoka. 13.00 Serwis
Tegoroczna jesieii w rolnictwi-e oornf. na ochodzenie gatunki wa- 20.30 MJU'ZY1!'a na truStrumen<t.y. 20.45 infonnacyjny (L). 13.0S Mozaika ryt-
PROGJ;tAM II
Panorama liwiata. 1'7.20 Kame.Moin.
nie naley do atwych. Wczeniej rzyw gruntowych. W sadach zbie- 18.-00 Wiad, 18.05 Re!leksje. 18,30 ABC Jzyi~ rosyJskl. 2'1.00 Waecrzoi~na ante. mw (). 13.10 z cyklu Reforma" 16.40 - J~zyk angielski.
ra si l>ne odmiany jabek. pioseruk.l. 18.50 Ral!l-0 przeso:ed hu- na Lteracko-ml\l!Zyczina: ?il.Oo Naga-oa,; aud. B. Szurgota Zapa~y zimowe" (). 17 10 Jzyk rosy1~ki.
susza. ktra utrzymuje si nadal w nie w.i.ecrzOif'U. 2.1.15 Grzech Chama 13.25 Od symfonii do piosenki" ().
-
raga111" - fragm. po.w. lll.00 D'lie.n- 17.40 - Klno .Dw6.1k!"
pasie wojewdz~w zachodnich, a niQ<. 19.25 RaidiiQ kier01WCw. 19.30 Z - fuagJIU. pow. 2d.3{) Echa c!Jnia. 2.l.~o 14.00 Piosenikl z rhnych stron wia 19.00 - Wiadomoci ().
Na l>Olach, ktre obsiewane b naszej foO'nOlteiki . 2-0.00 Wdad. Te~ stary, dobry Jazz. ~.oo Teac1r ta. 14.3{) Estrada kame,ra.11.stw 15.00 19 .M - Dziennik
ostatnio znaczne ochodzenie utrud 20.05
PIR. Po<wiedz co. Fir an'Z - such. Wi<td. is.o; PanQrama ILteracka.
d
Konce.rt yicze1'1. 20.35 Poerzja p!e. 20 OO - Program publicystyczny.
niaj11 prac rolnikom koczcym wiosn11 wykonuje si orlci wana, 20.45 Kir<mlika soirtoiwa. 2il.OO ~.30 Kilasycy murz:ytk1. Z3.00 _W:ersze 15.30 Pop~udnie me1lomana. 17.00 20 ;;n - Program rozrywkowy
roboty polowe. Wikszo gospo- przedzimowe. Trwa rwnie l>&r<>- KomU<Iliikaty. 21.10 Wieilik.ie d!l.iea. :1-1. Sip.a~airzysk1e~o. . 13.0 Indy. Wliad. 17.05 Muzyka (). 17.10 Aktual. 21 30 - Michael de Ghelderode
Wl!Eil.ey wylklooarwcy. 22.00 Dziennik wld~aln00c1 lllfLIZylk~ ro12rywlkow~! nocJ d.n !a (L). 17.30 Przed koncer- Kram Kardlny"
darstw zebraa olony z t>61. Bura wanie t zakiszanie 1iemniakw 1>a- reipo;rtell'w. zi.ao JIUJ1:ro w mono 1- w 213.4" W1ad. :13.50. Sentencje wie- teru w fllha:rmonii" - lnf. (). 17.45 23 OO - Olim pi jskle Studio Sza-
ki kopie si jeszcze w tych l(<>spo- stewnych. !Wlnikom indywidual- stereo. 2$.40 swatka" - .rep. E. Bo- C'ZOl"U. Z cyklu: Przemylenia" - aud, J, cht>we.
bOcl.&klej. 23.00 Wilad. dnia. 23.JO Wjcleszczyka Przymiarka do wa 23.15 - Kwadrans z Artelem.
darstwach, ktre nie oodpisyway nym usugi w tym zakresie PROGRAM J1IJl dzy" (). 18.00 Talkty i fakty"
Pa111o.r.ima wiata. 2ll.30 Zb<Tueinia.
z cukrowniami umw na wczeniej wiadcz spdzielnie kek rolni- 2.'l.50 Jawzowa dol>ran<0cka. l<J.00 Herbartll<.a przy samo1Wa!f2:e. -my maga'l<yn (). 18.30 Cizy<t.a-
listy i pamirtmik I -
sz dostaw surowca. Ogrodnicy czych. ktre mail w br. ti0nad 4 ;o.3-0 Codz.ienlll1e povv"ie w wydanlJt.t Pam::tmllki Pa1wa
PRoGRA.M n diwdko\vym -
rn4pa
1, Sh81\v: ,,Pog1Qda g'lllfa, adiuta<l!ta Naipoleooa". de So- Dnia 31 tiad~lrnika br.
sprz11tal kapust oraz bardziej od- ty.i;. kolumn narnikowych. dila bogaczy". 11.00 Ja'Z!Z-OlWe ballady, Dzlennilk. 19.05 Miuzydta roz,rywlkowa 19.00
krtkiej chMobiP zmara
.30 Wtad. 9.35 .;Zabaiwy pnzy mu. 11.40 Co do czyitania - rep. 12.00 19.30 Wlieczr w fillhairmonii.

==
21.00
n
an n n m--=-- 7.yce". rn.oo Wlelllde lllliasto Nomy
Jorik". 10.25 Mlniauy muzyczne.
W tonacj.l 'Dr}kl. 13.00 P.r.ag<nlenle"
- odc. poov. 13.lO P<JIWltrka z r.orz- Klu'b Stereo. 2iZ.3-0 Fa,kty dnia. 2Z.40
Nocne d1vert<lmeirnto. :13.30 Qqosy,
S. P.
IO 35 Niie tyillko dJ1a sruchaczy w lllJUl1'1- rywiki. 14.00 MisbrizoWlie ba<bUty. 15.00 Lnsbru.menty.
durach. U.OO Horyizonty wiedzy . 11.30 Servvlis T.rjkl. 15.05 wd.a<t. w ktrym nastroje.
ALFR.;DA SlY~lKO
w dnlu 1 ll1topada 1982 roku zmara nagle w wieku 70 lat, na- W<iad. 11..35 Kcmentaa:a: mt<lzyinairo yjemy. 15.2'5 Ten sta.ry, dohry r<O<Clt
TELEWIZJA z d. "YlLKrEWICZ.
do1wy. 11,40 Miuz:vc=e wydna:nild. a111d roli. 16.00 Zapras-zamy do. I1rJ-
sza najukochasza Mama, Teciowa, Siostra I Ciocia 12 05 Od A dlO Z polskie.I p!osen~l. kl. 19.00 A.dam P.rchmlk - aud. PROGRAM 1
J'ogrzeb odbedzle si~ dnia 4 li
12.30 W llwii.ecte wa<ritocl. 12.50 Po- 19.30 Pieni poiliskie. 19.50 Keri Follett: 6.00 - Jzyk polski.
S. P. radlll<ilk Ja:yd<OIWy. 13.00 Zaipom.nla- Iga" - odc. ~1. 20.00 Minli-max. 6.30 - TTR - Matematyka. stopada br. o godz. 14 z kapli v
ne silowo" - snmh. 13.25 5 mlilliut 20.45 Posucha wairto. :lll.00 BlJUe~ 8.1"0 - Jzyk polski. Cmentarza Komunalnego na
HALINA TIETZ
o nauce. 113.:J W1ad
erzeniej. 14.QO
13.35 Ze wsi
i o ~. 13.50 Wi-cej. lepiej, no<WQ-
F&lstaff Szekspira
\\llCzorad i d2 1 . 2J!.30 J. .\l'Ienoffer -
.Dizienni<k" 2'1.45 Reminiscencje mu-
zyczne - aud. ~.45 :<4 g<>dz.imy
9.00 - Jezyk plsk!.
. 9.30 - Dla drugiej zmiany. lach, o czym powiada'1'iaj ""w
w opeerach Nilcola.ta i Verd;ego 14.30 w 10 min.ut". 23.00 Zapras"Zamy do
11.00 - Praca - technik.a. gbokim smutku:
z domu NIEDZIELSKA, 13.30 - TTR - Jzyk polski.
MAGISTER PRAWA, .Jlllllian August" - traigm pow. 14.51J Tr.kL 23,55 WieirFe Amny Aichma-
P<WUlairne nagrania. 15.15 NURT. towej, _ 14.00 - TTR - Mechanlzacja rol- SIOSTRY. RODZIN'
nictwa.
Pogrzeb orlbdzie si w dniu 5 listopada 1982 roku o godz. 14 1 1 PRZYJACIELE
z kaplicy Starego Cme-nta~za katolickiego przy ul. Ogrodowej,
o czym zawiadamiaj pogreni w gbokim b6lu: Po dugich l citkich eierpte- W dniu 2 listopada 1982 roku Dnia 1 Jlstopada 1982 roku zmar
niach zmara dnia 3 listopada zmara nagle, przeywszy lat 82, W dniu 2. listopada hr. zmar
nagle w wieku 53 lat
1982 roku nasza ukochana Mamu1ia i Ba w wieku 93 lat
SYN, SYNOWA, SIOSTRY, BRAT i POZOSTAA bcla
RODZINA . t P. . t P.
. t P.
S, P.
LUCYNA KLOMBKA TEOl)OZJA JERZY SZUMSKI IRENEUSZ
Z gbokim al~m zawiadamiamy, e w dniu 2 listopada 1982 r. byy pracownlk Ldzkie.1 Druka-
I
a domu DRYNKOWSKA.
zmar w wieku lat 78 opatr2ony w. sakramentami nasz drogi KOWALSKA rni Akcydensowej. WOJCH:CHOWS?.<'hi
Pogrl\eb odbdzie si dnia 5 11- z domu SKONIECKA. Pogrzeb odbdzie si 5 listopa- b. waciciel maj~tku Stoki
Ojciec i Dziadziu da br. o godz. 15 z kaplicy cmen-
stopadil 1982 roku o godz. 15.30 Pogrzeb odbdzie si dnia 4 li
stopada 1982 roku o godz. 11 na tarza. katolickll'go na. zarzewie. o Pogrzeb odbdziP. si dnfa 5 1;'
S. P. z kaplicy Starego Cmentana czym zawiadamiaj pogtone w
przy ul. Ogrodowej, o czym za cmentarzu w. Jzefa przy ul. smutku: stopada br. o godz. 13 na cmen
Ogrodowej, o czym powiadamia
wiadamla. pogrona w smutku: .i pogrone w gbokim smut ta:r:i:u przy ul. Kurczaki, o czym
KO STANTY LISOWS1<1 Im: MATKA. SJOSTRA. SIO
8TRZENICE, BRATOWA z SY- zawiadamiaj
rsIOSTRA wraz z POZOSTA-
C0RKI z l\1ZAllU. WNUKI NE.'1i NAJBLISZA RODZI-
Wyorowadzenle zwlok odbdzie si w dniu 5 !lstopada hr. RODZIN l l'RAWNUKI
o godz. 14.30 z kaplicy cmentarza w. Jzefa przy ul. Ogrod<>weJ, NA RODZlNA i PRZY.Jft.C JF.LE
o czym zawiadamiaj pogrone w aobie:
Z listopada r. zmar
DZIECI, WNUCZKI i POZOSTAA RODZINA . Dnia 1982 W dniu 31. X. 1982 r. z.mada Dnia 2 listopada 1982 roku . +- P.
w wieku 'l lat nagle nasza najukochal\sza jedy- zmara nagle najukochasza Zo-
STEFAN
Dnia 1 llstopada 1982 roku po dugiej chrobie, opatrzony 8w. S. tP. na Crunia na, Mamusia, Babcia
sakramentami, zmar, przeywszy lat 83, nasz nieodaowany Oj-
ciec, Brat, Dziadek i Te . P. BARBARA SKOROM DZIERZGOWSKI
SAMUEL zmar dnia 30 padziernika 1982
S. P. IZUNIA. z domu GOWACKA.
SOBOLEWSKI roku.
ZYGMUNT KAMl~SKI PIESlRZY~SKA Pogrzeb odbdzie si 5 Iistopa.
da br. o godz. 13 na Cmentarzu Pogrzeb odbdzie si dnia 5 li
Pogrzeb odbd zie si 5 listoa.
Zma..-y odznaczonv by Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodze- Komunalnym na Doach. stopada br. o godz. 12.40 t ka
nia Polski oraz Medalem 10-lecia Niepodlegoci. Pogrzeb odbdzie si w dniu
da. o sodz. 13.30 na cmentarzu 4 listopada 1982 r. o godz. H na M.'\Z, CORKA, :WNUCZKA, plicy cmentaq:a na Zarzewie.
Pogrzeb odbdzie si dnia 4 listopada br. o godz. u 11.a cmen- katolltkim - Zanew. rmeutarzu komunalnym Zanew; ZIC: i POZOSTAA RODZI
tarzu nym.-kat. na Zarzewie, o czym zawiadamia pogrona w o czym 11owiadamaj w gbokim RODZINA
smutku s1nutku NA
Pogrona w gbokim smutku
Prosimy o nieskadanie kondo
ZROZPACZENI JODZICJ!: Prosmy e nieskadanie kondo-
RODZINA ONA 'Z najblisz RODZIN z RODZIN_ lencji, !encji.

DZIENNIK ODZKI nr 181 (10175) 5


Kula Bg, kula czowiek, a aden - za mao, Opubllkowanv niedawno przez Ministerstwo Owiaty
NA DZKICH Wvchowania dokument: Gwne kiel"llnki i zadania
Nikt si nlgcfy nie dowie, co w nich tak kulao? w pr&c'V wychowawczej z dziemi i modzie szkoln"
trafi jut do szk wzbudzajc gbokie emocje. do~
SCENACH Skakali jako trzeba I jako nie trzeba, ambiwalentne odczucia f bardzo kontrowersyjne opinie,
zarwno wrd Pedagogw. Jak i rodzicw, a take co
A wreszcie doskoczyli do samego nieba!"
starszej modziey szkolnej. Powiedzmy od razu. e wbrew
pokadanym przez jego twrcw nadziejom, dokument
w zosta przyjty na og bardzo sceptycz,nie przez ro
dowiska. do ktrych jest adresowany .
. Zarzutw. wo~ec Kierunkw." Jest sporo. Oglnie
bior:ic. mo~na Je sprowadzi do nastpujcych stwier-
dzen. Po pierwsze: w dokument pod wzgldem propo-
myl tej filozofii czowiek staje pr:zed dramatu. A to dlatego, ft kade a.nalizowa nowanyc~ .form 1 treof wvchowawczych nie stanowi
Powodw dajcej si ostatnio zaobserwo- W faktycznie zadnego novum w historii p0wojennej owlaty
wa chr:.moci polskiej poezji i teatru mo szans powtarzania swego bytu wielokrot- nie. grzebanie si w poezji jest czynieniem polskiej, w istocie bowiem zawiera on ten sam od lat
na by doszuka sf zarwno w przyczynach nie. Z tym. e szansa to nie nazbyt opty- z niej trupa. A piszc, I spektakl lest bar- ustalony katalog uniwersalnvcb idei. norm, wzorcw
twrczycl{. gospodarczych, jak I politycz- mistycz,na, iako e nigdy do si nie dzo lemianowskl mylaem nawet nie tyle I w.skaza, a.dekwatnych wprawdzie do naszych pryn-
nych. Nie wszystlfo jednak da si do koca umiera. I nigdy do, i nigdy tak, jak o treciach. co o poezji w ogle. Lemian c~1w ustroJowych. ale sformuowanych do- archaicz
nimi wytumaczy - przvnajmniei dla pi- tego pragnie w, co kona!. .." Dowiadcza jest by moe najwikszym naszym poet nie w stosunku do obecnych realiw ycia i rzeczywi!l-
szcego te sowa. Reszta oozostaje jedynie tego wszystkiego trjka bohaterw spek- Jest to opinia bardzo subiektywna. ale my tych potr.zeb wykonawczych Po wtre za. podol:mi, jak
w sferze irracjonalnyC'h domniema i prze- taklu. l, e Bog<lan Hussakowsk jest oodobnego poprzedmi: pr~gramy wychowawcze, z praktycznego
czu. Nieprzypadkowo jednak zacytowaem zdania. Potwierdzi to spektaklem - jedna punktu widzenia dokument w nie respektuje ani pod-
na pocztku fragme-nt wiersza z cyklu Sobstyl (MAREK KALITA) - 'izinkowy, wielk czyst poezj. Przemawia do nas z st~wowych praw okrelonych przez nauki spoeC'z;ne, a.ni
Pieni ka leku jace" BOJ,ES.A W A LES- acz przY!lajmn!ej fizycznie zda ~: mocny Maej Sceny Teatra im S. Jaracza w spo ob1ektyw~ych moliwoci realizacji przyjtych w llJ!m
MIA NA. Nieprzypadkowo. gdy to wanie mczyzna. tak jak Znikomek z lemianow sb przekonujcy o tym, i poezja to postanowie.
Lemian jesti wspsprawca wydarzenia. w skiego tomiku Napj cienisty" prbuje po-. cige zmaganie si z sob I otoczeniem. To
ktrym poezja z teatrem spotkay si po to, godzi swe rozdarcie wynike z uczucia do pik.no I bl. To szansa na trud bycia, ma-
jcego swj kres I odradzajcego si za jej
W!od~ rol w procesie _wY'('h<>wrunla tradycy}nie przy
by wznie si na wyyny zwa-ne Sztuk. dwch kobiet. Tej biaej" Krzeminy pisuje si szkole. przy wspudziale i wspdziaaniu ro-
(LIDIA DUDA) - kobiety agodnej, penej spraw wci od nowa. Jej brak to ub-
stwo graniczce z nicoci. Warto czasem w dziny. Tymczasem wspczesna rzeczy-Wisto codzie\thille
od pocztku. MICHA.
wszake ciepa. pragncej <lla ratowania mioci nie
Zacznijmy
~niu powszedillim o tym pamita.
d~starcza nadmiar rnorodnych bodcw i podniet ra-
SPRUSTSKJ - nieyjcy Ju dzi. kierow- widzie I nie wyciga adnych wnioskw z
cJrn:ialni:j I emocjonalne.i natury. z ktrych z.naczna wi1t
nik literacki 1'eatru im. S Jaracza - przy- wiadomej jej przecie podzielnoci serca szos me podlega reglamentacji i regulujcym wpy
wiz w 1980 roku kser<>i?r11ficzna konie r Sob.styla Tej czarnej" - Marcjanny (BO- Wspaniale sit!! tao, li fascynujca poezja wom tych podstawowych instytucji wychowawczych.
kopisu nie dokoczonego dramatu poety. EN A ROGALSKA) - zaborczej, gwatow przemwia w fascynujcy sposb ze sceny.
BOGDAN llUSS-\KOWSKJ w dramat wy- nej. akncej nie tyle wyeliminowania ry- ale... Wiersz Lemiana posuy mi na po- Naleaoby zaoy, ie og norm, wzorw I zasad po-
reyserowa f tak oto u pocztku nowego walki. co caego Sobstyla (psychicz,nie ! fi- cztku za pretekst do do odleg~h od je-
stoowan<ia z iakjmi styka si modzie zarwno w sz.ko-
sezonu mamv w odzi praoremier oolsk zycznie) dla siebie. Wszyscy oni zy:nartwych- go treci refieluji. Popeni na kocu jesz- le, jak i poza ni, stanowi spjny, jednore>dny, zintegro-
Zdziczenie obyczajw pomiertnych" Bole- wstali (?) by moe po to, by zmie-ni kolej cze raz takle naduycie. wany system. A tak n~e jest. Std nader czsto okazuje
sawa Lemiana. losw. unikn tragedii (zabl'ijstwo Krzemi- si. *e prawdy goszone w szkole, aoz wzniose, nie wy-
ny przez Marcjann) Powizani ze sob A jeszcze, pr6011 aszy eaa,
Jell
trzymuj konfrontacji ze zoona rzeczywistocia ycia
C o tym przedstawieniu naley powie- chci pogodzenia sprzecznoci: mierci z y Jest w tym ogrodzie jaka r6a' trzecia, cod'Ziennego, gdzie czsto zasady dziaa11ia mniej szta-
dzie przede wszystkim? A wic to, e jest ciem, agod.noci z gwatownoci. nie znaj- Ktrej purpura przetrwa mw stulecia, ehetne okazuj sie bardziej skutec-zne I prz"'oszce wik
to spektakl bardzo. bardzo, lemianowski. duj .innego rozwizania. Historia si po- To wszakie ona te nam w piersi paa sze zyski, zatem i bardziej dla modziey atrekcyjne.
Sam tekst jest jakbv kwintesencj. moe wtarza, ale nie do koca wiernie. Sobstyl Ta r6a trzecia, pr6c11 4any olaa! C, szkoa nie dziaa w prni spoecznej.
nawet (gdy trafiaj si fra.gmenty nieco wprowadza do niej w finale nowy element.
sabsze od tego, co mona wyczyta(> w je- Element. ktry najprawdopodobniej stan.ie 3est twrca, jest d.z!eo - do triady bra- .,Klerunk1i." zakadaj przede wszystkim wychowa.nie
go wierszach) swoistym brykiem naiwaniej si pretekstem czy te powodem kolejnych kuje odbiorcy. Bez niego drogi czytelniku modego czowieka jako prawego, zdyscyplinowanego
szych treci le~mianowskiej noezii. Wulgar- prb. gdy jak ju napisaem: nigdy do~ nawet najwiksza szituka jest niebytem. czonka spoecznoci ktrej ma suy z najwikszym
nie streszczaiac. jest to historia trojga oo J nigdy tak.". - A satem do kas. oddaniem, zaangafowaniem f poytkiem, niewiele co w
wiazanych ze sob uczuciem . a zmarvch iui .JERzy BBOL Istocie pozostawiajc na rozwj indywidualny, jednost-
ludzi. ktr1v oo raz wt6rv. a moe koleiny, I co dalej? Dalej mgbym pokusi si o kowy, realne orawe> do subiektywnie p0jmowanego szcz
oragn r Pgra- swe 11crucia f dramat w mniej lub bardziej trafne analizy tr.zech cia. Zaoenie takie kci sie zarwno z psychologi. jak
nPkrofilski zemvs iPst konsekwencja filozo- warstw tego dramatu i spektaklu: kryminal- I pedagogik marksistowsk . postulujacym~ bezwzgldn
fii Lemia~a. kt6rv w Eliaszu zanegowa n. moraln. metafizyczn. Mgbym roizpl- Teatr Im. . !!I. J'araczat B. Ldmla..n Zdzi- r6wnowag w rozwoju osobe>woci ludzkiej.
w ogle moliwof. ~mierr.l gdv7: Nawet sywa si o formie scenicznej i techn.lee czenie obyczajw pomiertnych". Reyseria:
w miazgach padliny w tumanach bez tre aktorskiej. Efekt jednak byby tylko jeden: B. Russakowski. Scenografiaz G. Maecki.
Muzyka: A. Zarycki. Nowy dokument w odrnieniu od poprzednich, nie
ci, Jeszcze co si mocuje, krzta I szeleci". c21Warty do bryda dla trjk bohaterw stanowi sztywnego programu. lecz wytycza gwne za-
dania i kierunki pracy wychowawczej z modzie szkol-
n, pozwalajc szkole i jej sojusznikom na tworzenie
swoistego mikrosystemu wychowawczego w kadej pla-
cwce, stosownie do ootrzeb I okolicznoci, ze szczegl-
nym uwzgldnieniem specvfikI rodowiskowej, lokalnej.
To dobrze. bo elastyczno w procesie wychowania jest
szczeglnie podana cenna I efektvwna. Jednostki o r
prozaik, dramaturg nych dowiadczeniach yciowych wynikajcych natural-
n droga m. in ze zrnil'owania spoecznel(o, wymal(aj
te rnorakich zabie11:w wvchowawczych. Problem w

scenarzysta filmowy Tym razem chciabym. eby


tym, e i nauczvciele reprezentu.ia bardzo rne wory
osobowe - etyczne, !deCJWe. wiatooogladowe Std i ich
dziaania w:vchowawC'Ze. sprowadzajce si wobec ucz-
niw prz-ede wszvst.kim do reflPk11vinei interpretacji rze-
Pracu'le w tej chwt'Li nad po- obarczony Jest bagaem p6niej ktrym wykorzystujt niektre po-wstaaona w spce z moim czywist.oci I walorV7.adi jej ooszcze11lnych aspe;k~w,
wieci o tematyce nowstania szych dowiadcze Bdzie to wtki z mojej powieci Dyna- synem, ktry mia iut sw6j u- moga mie bardzo rne wydania To z grv me1ako
warszaw~kteE!o. Mimo jednak, rodzai monologu wewntrznego. 11tia bez herbu". Tym ruem dzia l przy pierwszej. implikuje niejpdnolito niezborno I nieuniknione dy-
ie faktura tych zdarze za- Chci>bym eby ta ksika u- jednak dzieje rodziny robotni- sonanse - brak <oinoSC'' : harm'lnii w ogln0<;po 0 r.,.nvm
czerpnieta zostaa z pamici - kazaa sie na 40 rocznice pow- czej ukazane zostan na znacz- Tyle o aktualnej pracy za- v~temie WVC'howawl"Zvm. lctrv przeciez ma bv z ao
byem ur-zestnikiem oowstania stania war~zawskl~11:0 Powinie- nie duszej przestrze.Ill!. mierzeniach. Rzecz cakiem enla jedn z gwnych podstaw i platform porozum~enia
- nie bdzie to ani reporta, nem wic skoczy j ju w blisk jest natomiast ksika narodowego.
ani wspomnienia. PrzVslvm roku. Jest to zadanie De>tychczas zwizany byem z u!'oanie z pustej przestrzeni"
trudne. bo praca ta wymaga krtkim metraem. Ten scena- w najbli;..szych dniach powinna Zasadnicz.a idea programowa Kierunkw. - pow-
Akc.la rozgrywa si w paml skuoien!a l spokofu, a dzisiej- riusz przeznaczony ju bdzie ona ju trafi do ksigarni. szechna, cisa integracja wszelkich dziaa i zabiegw
~i bohatera Odvwa bd w sze czasv oene stresw nie dla wikszej formy filmowej - wychowawczych - jest nii>wtpliwie- suszna i og~nie
n'el fragmenty on:ev. svtua- sprz:viaia konl'entracji. filmu fabularnego lub serialu. Akcja ksiki rozgrywa si w akC'eptowana. na ile jednak okae si realna w codzien-
~ii. nle widzianP z POZVC'.ii czo Dru11:a moia praca. mniejsza Myl ju take o nowej rodowisku aktorskim, przed- nej praktyce pedagogicznej?
wieka ktrege dz.ieli od tych ju jednak kalibrem i ambicja- ksice dla d2lieci. Pierwsza u- miotem jej Sil za problemy ar-
wvdarze wiele ju la.t. ktry tnd - to scenariusz filmowy, w kazaa si w 1eszym roku. tystyczne. (notowa - je) ZBIGNmw 8. NOWAK

DNI FILMU RADZIECKIEGO

Znakomity trbacz, many nie tylko mior..Jkom juzu, jest gwn


postaci w filmie L. Kwinlchidze Kapelusz". ($wietna rola Olega
Jankowskiego). Ten muzyczny film .~.;....;; bdzie prezentowany w lwa.
nowie" inaugurujc Dni Filmu Radzieckiego, a od jutra wchodzi do
repertuaru kina Batyk".
Wrd 9 premierowych pozycji, jalde przygotowano na tegorocme
Dni" jest take Portret zony artysty" A. Pankratowa. Akcja tego
melodramatu. w ktrym gwne role graj Sergiej Szakurow i Wa-
lentyna Tieliczkina, re>zgrywa si w rodowisku artystycznym.
Wzruszajca histori losw maych mieszkacw oblonego miasta
nrezentuje O. Salimow w Dzieciach Leningradu".
Filmem przygode>wym osadzonym w realiach wojny domowej jest
Ten szsty" S Ga.<parowa.
Na podstawie kronik z XII wieku powsta dwuczciowy t.ilm G.
Kochana Jarosaw Mdry" W roli tytuowej Jurij Murawicki. -
ZObaczymy take nowy film S. Jutkiewicza .,Lenin w Paryu".
W re>li gwnej Jurij Kajurow a jako Nadieda Krupska wystpia
Walentyna Swietowa. W premierowym zestawie s take Mczyni"
I. Babicz, Zbyt krtka noc" M. Bielikowa oraz Dziewczyna I Grand"
W. Sadowskiego. (~s)

PROSTO Z
Czwartki ubol;'ir.b" SYLWESTRA SZY<;ZKl ma-
j z saw. W oaru reC'en?Jach nawymy~lano ju
filmowi od naJE! <>rszvch Ale to okazujp si cakiem
ciekawie brzmi w ltontek~ie fabuy Bo "skoro
film o oit>rw~zyC'h u17.iach w miatP~?ku. o wil-
film z przepychem scenerii, blichtrem chwilowego
komfortu i czarno biavmi oostaciami Reyser nie
w o R
powiastka. w ktrej nawet me>ra jako nie wy-
c
Odsaniajc reguy filmowej gry zastosowane w
Czwartl{&C'h ubogir.b" winna jestem jeszcze wy-
szed.
lach, samoC'bodaC'h, rakal'h lowionv"h na ogrodo- podj jednak decyzji napitnowa, o~miesza czy Historia modego lekarza, nieczuego na pod- janienie tytuu Naiorostsze wynika , fabuy. Oto
wym nr1viC'iu orosto z wody, o dowuonvch po- raczej da sie napatrzel? na wielki wiat i ttie my- chody" notabli orbujcych kupi Jego lojalno, zastpca naczelnika, jedyny .,ludzki Dan" wanie
gotowiPm wegor.,.nC'h to. za~het tpgn !von mona le po co to wszvstko. a przy tym romans z on samego naczelrnka mia- w czwartki orzvlmuje interesantw Gotw jest
by przedstawi rluga list. 1'aki> dla znawc_w Filmy o westernowej fabule z jednym sprawied- steczka. to materia na frapujc opowie~. gdyby wysucha wszystkich, cho bez wikszych sza.ns
literaturv w r,wartka<"h 11hrtgil'h" krvlP <ie obiet- liwym, ktry ma gra jednego sprzymierzeca jednak nie ten brak Q<>mysu na sposb .,opowia- na realizacje ich prb i tycze.
nica. bo film oowsta wi>dui;! znar:ego opowiada- i dziewczyn najlepiej odzyskan" wprost z sied- dania".
nia ROMAN R'RATNf"(;O AtrakC'jP rzE'kaia tak- liska Sodomy I Gomory. 7 gniazda wroga prowoku- Reyser lub! jasne sytuacje. lubi wiedzie{:> na Czwartki ubogich" nie mog saty~!akcjonowa
e tyC'h, kt6rzv lubi oopatrze~ na efektownvC'h j do pewnych uproszcze psycholog'cznych i fa- pewno kto jak myli. co robi, dlaczego Tu si nie widza spodziewa icPgo sie filmu o naszej rzeczy-
aktorw ma"Ylv tu l>ardzo orzvstoinel!'l WAT.OF.- bularnego rhematu Mona by ie 1asanawia czy zawiesza gosu, nie zostawia miejsca na rozterki. wistoci, analizuicego. czv rhoby tylko przedsta-
MARA KOWr!Af'KTEGO urodziwa GRAYN warto taki film realizowa- zwaszcza dzisiaj cho- Widz mn wiedzie na pewno. a kadv z bohaterw wiajcego ~ensownie orzvkad z nie! wyjetv . Tym-
DYLA(} chiai gdvbv bv riPkawv. zrobiony ze znajomoci musi sygnalizowa- i ootwlerdza wszelkie rPakcje czasem. ten nie bardzo uda,v film ma rakiem
Skoro wystawa tego firmowego sklepu tak bo- regu gry pytanie to byoby zbdne. Oto przykad. ktrv przvno~i lui oierwsza scena. dobr frekwencj Sol'ic>le>gom r.o~ta :via jac odpo-
gata. a wir za"hraiac. w ~rodlrn moe b)'. Mody czowiek prbuje zje~ co w restauracji wied na oytanie .dh<'iego" dodam tylko takie
ju tylko No wa~nie. Co by mogo by - mwi Tymczasem 8. Szyszko. jak sadz, nie przyjby Okazuje si, P nie ma szans. ale na ~ali za kotar oto zasvsza'ne zdanie: Wie pani, to de cakiem
trudniPj. ~koro nie ma w tym filmie szczeglnego takiej ke>ncepcji wic sprbowa po prostu pom- trwa bankiet I oczy naszego bohatera spotvkaj dobrze oglda, bo tu jest tak jak w operetce,
sensu Jest to obraz z serh tych. dv ktrych pasu- wi o yciu, popatrze na moc ukadw, koneksji. si ze wzrokiem unoszcego waniE' kielich miej- przynajmniej si czowiek napatrzy na fajne iycie".
je boyowska rPcenzja z pewnego koncertu: Panna prywatnych Interesw robie>nvch oe>d szyldami spo- scoweio notabla. J oto za chwil okazuje si. e A moe to istotnie ies+ pomys na oneretkowo ld-
X J:"raa wczoraj 81'ethovena Po eo?" ecz.nego posannictwa. I znw mona by rzec nasz mody lekarz gna do wvpadku, ktrego spraw- bretto?
S. Szvszko st,nra ie nakr<>ci- bard20 kolorowy ciekawa sprawa, gdyby nie wysza z tego przy- c jest wanie w bankietowicz RENATA,SAS
' ozmNNIK ODZKI nr 181 (10175)
DWA fotele. !11.rt<nle Lub- :;KOD tOO" '!l<I remoOIO- ZAMIENTP; ()JJX>nY do LOKALU na el h !)!'.a- ZATRUDNI Ma<"flans u- AKTUALNIE
gn.l\dn,!@ re. USUGI hv1Ta'Uil~Z1'l!
na - sprzedam 53-37-76 c le spnedam . dt . 125p" na opony do Fia- cown l - P o les'c ooszru- n1och<>i owe~o I ren<'iste ,,; ene.r-uie
way kQ1!'bowe CO 51 l ~ 2'7 K r 6J .
40023 g Wa1p!en.na 16 m. IO 11;0011 ta \25p " tea. 610-83, do 16 kruj . Tel. 53-80-75 , Godz R emd 25a. Trdbanta" Wa r tbu~a" 394<r! '
- - - - - - - -- -' a - 17. - - - - -- - - - - - - - 17-19 , 3J395 g 396'17 g S:vrenv'' oraz m"'lorvklo
------------
SPRZEDAM d'Olltl (Wyl(ody,
DYWAN 3 X 4 - spr1'e.
dam . TatrzaSka 115-12.
39269 g WA. gO<WLce Wartburga
353" sprzedam 51-11-57
KIELCE - M-2 l>tokl te.
we - cwa.tan1n - krt
s ZWACZK renei stke eme k le te.rm1;ny War'7awa
SI.UBY
358-56 '
'- Po<k>petem".
OOtl g ,,SYREN" w caoci
lub 30024 g r y1!k zatrudn; (ove'!'- ol.b<>r-z Wawr1v,t eow
telef<m) . Alek.sandrw 111 !efo.n - z.am!eni na po. u.I 40683
na czci sprzedam. I ock-d<Wui.glwlka} .
S tyczn1a 11. 39606 g Tel Wlczy&ka 107. tel :14 70-~1
DOGA - sull!: s~mleslcz d. Tar g<l'Wa 15 - 22 GARA blam.any - prze- dobne d. Oferty 39195" 56- 20-96 wieczorem .
--~--------
Biu1ro , Ogo.sze. Piotl'kow - P01Czta nie wysyam Stvm .
DOMEK jedno.roddinny na - sprzedam Tel 858-06 11;-0dz. Ul - 2-0. nony sprzedam Leleiwela 319723 li c zak. WYKONUJ nadirl)ikl sito-
39986 g ,_ __ _39217_6 1' 3/7 m . 5 po 16 aka 96. 2343 k qruk lem. Pamllia. ~oowa
d irewniany , 7 mleszika ~--------
(w o.l ne) w:raz 'Z o~rodem 397$1 g p 0 TRZEB N A pa.moc d'll- ----------- v.i m 5
6~1 m . k w d'Zielnd.ca Ba- ROBOT Brtek" . a.cu. .J.Z8p" ~91!Q) - sprzedam . mowa lwiek 50-6-0 lat) na ZABEZPIECZENIA antyk-0- 40039.
ZAMIENI 3 pokoje z
uty - spi-,edam lub za. szek zroty - sprzedam tel 11!-zy&"Zko-le 15 - 57 ANTYKROZYJNE i:abez- 4 godz dziennie do stair-
kuchni 50 rn k.w. Prom i
mie n i Od plac samochd,
2054il. 39310 g 3919 g pieczanle podwozL profili sik Le!?JO 53/58 n a 2 pokoje S'Ze.i pani Ga,,;aTtna 9 m . I , r 0'Zy;ne montad: nadkoli
PUNKT usug<>wo-wytW6
"iarruknitych hydrodyna. n aprdWY powypadikO'We re.
ln.n e propoo:yc}e . Oferty z imchni te. 51-94-05 39iWI ~ monty kapltailrne nadWO<Zl czy aTt. wdkarsk!ch poleca
z cen 30603" BiUll'O Ogo SPRZEDAM JjeT elek- l!SP" eks.p ort0owy. odbir m lcznymi urzdzeniami
trycz.ny 100 !. listopad sorized>dm. zamle-
PO<Zn a -
39189 g Aleksandrw. Wary,k\ego swoje usuli(i Piotril<owska
sz e, P i<>tr>kowska 96. Valvo.lin:le". Gwa.raneja. 9'2 (leiwa oficyna.) MOl!'llil.
s.k'8 28 39200 g ni na S'koo". 12-14-59 ~liimikowski. Beskidzka 81 l 2 Krawczyk .
po 16. 39936 g 39249
SPRZEDAM dom mleM:kaol- dojazd Brzez isk - O/M. M3 zamenl<i na wlltsze .
n y, plac 450 m, k1w M i STBNOWK Lz 3.- k<>m- 39748 g te> W . Tel. "1-06-39 .
pLet - sprzedam. Przys zko-
t o.wa 4. 39595 ,;
le 15/2.8. 39306 g SPRZEDAM wkad-~~fu- I _ _ _ _ _ _ __ 4o4es g 39447 g
SPRZEDAM pot()'W bu- ta l~p" odb ir 1983. tel. POSZUKUJ gau~u na z4 pa tdzierndk.a (n1e-
d yn.kru . Moliiwo za me. SPRZEDAM maszy.n do ie-.U-57 (16-18) Kozinach, sprz edam dd M-4 Olkolice P.1. Nit!\Podie. d zi-ela) okoo J!lOdz. Hl na Wyrazy serdecznego wspczucia Pant
n \a skle pu. Wiadomo: pisania Co.n.su!". pralk 39422 g motorow Cameo" z sil- goc i p:.!ltlie 5przedam. o. brasie Rado.ro - d po.
a.sk pl. 15 Grtld10 ia 8_ Frania". Dbi!'<>'WSk l e.
nilki.ern 30 KM l w?Jklem fel!'ty z cen 3931>9". Blu- zo.stawiam w samochodzde
gio oo {197. SAMOCHOD ndedi!'ogo k<U- Tel. 51-89-84 p0 godz. 18. da!lk
t e l. 2iC-4~. 39749 g
ODPADY PCV
391l~ g
pi.
p\e,rrwot;ne 39542".
Opis, cena . Oferty 39156 g
ro Ogosze.,
96
Piotr'koiws.l ta OISob'owym z
s tracj torb z d0<.1<1umen.
reje.
doktor GRAYNIE TURSKIEJ
Bnuiro Ogiosze. t amoi na na'tWisiko Bdrba.
SEGMENT wa.rs:.awa.
za m len i na domeil< z pl.a.
sprzedam. 5'1-4713-32, po 16. Piotr'kowSka 96 r.a Pziik,
zam. w Podcza. KOEPPE
3'9231 g MODE maesbwo poszu- s.zej Woli. UprzejmLe pro.
cem - d . Oferty ,39619'
B iruro Ogk>S'l:e Pto.trkow. TANIO sprzediam rnotocykl kuje M-3, M-4 llub st.air e sz O Z'Wl!'Q.t torby pod
PILNIE sprzedam kouch B:MW AbTamowsk lego 36 - budo\Y'Illictwo na teren ie adresem: d, 11 Llstopa. z powodu mierci
s<ka 9~ mSkl. Relikini.a. s. ALlen- te do 10 t od 20.
------ de 25 rn. 60, ll'Od'Z, 16-2.0 / 39434 g
odzi. Wawe1>Ska l m . 2.
4'0M2 g
da 65 m. 5-9.
To.rnaszy,
A.rkadiusz
39-678 g MA
DZIAK r eil<" eacyj1n ku- KUPI M-3 tu.b M-4. O
pi Oferty 39805" Bhllro
O.gos-ze P i<>brkowska 96 .
-------- - I 394Mg - - -
SYREN lOS" (l978)
MAGIEL-?rasO<Wa bni S1l)l'ze. ~prz~dam. 643-211.
.
- ferty 3958'1" B iU1r<> Ogio.
s.ze. Pliotrk01Wska 96
SKIERNIEw,ICE 3poikojo-
we spo!.d<Z lekze M-&. tele-
NA przysta1nk u a'l.lltobuso-
Witolda Koeppe
dam. Tel. 51-95-85. 39668 g wym ArmU Czeirwonej -
DZIAK len kupl no- fon - zam ieni n.a podob. P.ro.mlslciego pozosta>wie>no skadaj
t a rlaLnie 1000-2000 m Ofeir- 39458 g KOLEZANKI I KOLEDZY ze SZPITALA
PILNIE poszukuj po1koju ne w odzi . . 652-22 godii paczk z pdszczem . Wda-
ty . 393124" Blu r o O .gosze, AD 1500" (19'1'1)
PIEiRSCI01'"!JU 14 k ~ l 7 g spirzedam. Tel. 52-92-86. lllllb M-2. Ofe1rty z cen 9-15. d omo: Olkirgi<>wa 8 m. 16, Im. J, BABIRSKIEGO i DZIELNICO
Fliotrko "W-ska 96. 39W7" BJA.uro Ogrosze. 40013 g WYCH PORADNI ZDROWIA PSYCHI

DZIAK 0,22
-ha----
- sprze.
spr..:edam. 4112- 04.
3944S g
396~ g
Piotrkowska !Hi. ------ 39566 g
CZNEGO
WARTBURGA 1000" ZAMIENI lo\k.a[ poslclepo. 26 pa.dz \emruiika zgln,a
dam Wl"Zc a k . Lu.tomde<"- COCKER-spaniel, p1es. zo.. 3 ,5-let nia sulka bok:ser. be-
sk.a. a kit wasnoci. Ted. stan dobry sprzedam. ZAMIENI pokj z kuch- wy (23 Il}} wir az z kuchni
5.2--U-06, w le cz-Olt'em.
ty (szczenie) sprzedam
363-58 '
tel
38483 g
Lermon>towa 12 m. 64. po ni II pitro - bloki Ret. al4 m) . na m ieS'llkallllie O<Wa.
t el.
giadlka,
5.3-20-85.
Wiadomo:
4'049'.I g
Wyrazy serdecznego wspczucia /
3~'1'1 g 15, kinia na podobne w GU. (Grna), tel. 4<>~
39693 g weach . Of&ty 39671" 40005 g
SPRZEDAM domek
ogrdk i em w Lodzi. Wid-
z BUTY n8.Jl"ciMS'k ie Caber
EquLpe 7,5 zamieni na 8
!<Ub sprzedam. Tel 55- 22-53 .
SPRZEDAM 126'P
brvcz.nie nowy.
fa-
Ofer ty
B iil.llfO Ogosze. PUot rk.e>W-
ska 96 M-2 Lulb M-3 kupi.,

l i1ay
padZ'ieirn!ka
pies. rudy. kJrtki
ogon. Szarik. Od .prowdrlz i
irlna
mgr ALINIE TYRANOWl~Z
d"'.:mo : C iec hoc i.n.ell<, ul. 39757 g 3961'!" B \<U ro Ogosze, 56'69-47 z a w y naglfod:zeniem. W!i-
Wolusrze<wska 11, Cybuls4ta. ZAMIENI M-!2 O.
Zgier-
3994a g P iobnk<QIWska 96 40058 g d ..:ew-Wschd. Go rikiego 53
SPRZEDAM b<>jrlec elek- ska - Stefama na M-4. 0

li powodu zgonn
Oferty 40063" . BfuuirO Ogo m. 3'1, 39694 g
PABIANICE, doni w sta. tryczny nowy , poJ. 80 l. WKAD l~ rejentalnie SAMOTNEJ paru. pokj
sze, PLo.tirikJc>W\Ska 96
nie surowym sprzedam Tel. &3~-97. PO 20. prnyjm. Odbir natych.. z wygodami ZaJl'dZ w y naj- TADEUSZ Suski zgubi
TE8CIOWE.1
W i adomo: Pltkoowskd. ' 39.844 g m iast. Tel. 15..m-6!. m . Te. 1159-36, godri:. Wlkad'k zaopartlrzen iow
Kooin 30, 95-200. Pablanice. ---------- 39618 g POSZUKUJ m .!e&Lka.nia skadaj
39957 g SUKNI lubn sprzedam l!ub Poikoju l}a terende Lo- 1~18. 4!1164 g W-856456. 39785 g WSPOPllACOWNICY li ZAKl'.ADU
~---~----~
4!!7-92. , 39256 g J'RZEDPAT Fiata 126p" dzii. Oferty .z cien 40078" DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
ZGIN pies. zloty cocke~
Z PWOI;rn choiroby sprze-
dam 15 ha - mody sad ,
ja.bon ie n iskopienne lat 7
BURAKI pasteiwine I so. (
m yitni s.pi-zedam. Tel 39581!"
15-95-ll giodz. 17-18 I
19&3) oost;pt'

Pdotrk.owska 98
. '
Biuro
. ...,,
0
.ome 1-----------
Oferty Biilllro Ogfosze, Pi<Jltrkoow-
ska 96 span.iel (25 'Padzdemika)
Za w i adomo lub odPTO-
wad!Zenie WYSOlka na,grod.a
ZOZ ZGIERZ

o raz 'IXlb'Udowan la
w oj. ldzlkie
j(OSPO-
d arcze dom m leszka.lmy -
Powane

TERAKOT 20 x 10 sprze-
39271 g
SPRZEDAM
353" (1971 r.}, ul. Wici 30/1. . oddziene.
I TRZY-p-0\kojo.we
Warlbuirga wo.jenne zamden i na dwa
mi!a:y.
W~.cik.QIW\Sk1ego
rwnowai!'oto,
na 8/50.
Ga,gari.
39934 g
PODZIKOWANIE

Wszystkim, kt6rzy wzlll udzia w 1mutneJ


oferty 3985 1" B imo Ogi:o-
sze, Piotrkowska 96
dam Oferty 39209" Biuro tel. 5-2-03-64.
Og'osze. Plotr'kl(l'Wska 96 . I
391'>9!._g
7 m. 29
MATEMATYKA,
4008'3 g Szyszko tel. 5~-99-63.
fizyika

39579 g
JANINA
wikadk
W-8164J8.
Fudaa 'l@Ubila
zaopa>trtzetLtow
40031 g
uroczystoci p.ogrzebowej

PIANINO Ca!islal' sprze- CIGNIK C-36ll oTaz sa. - -


dam. Tel. 866-!lil. po 17. moehd UAZ" _ SJ'.)1'11:e- , DO wynaucta M.-6 ...,,.._ --------~- AL EKSANDER Kamisk ! S. t P.
39212 g dam I
M'<i."ian Kucharski fwtol\Ve platne za roik z 53-42-79 Ciesielski.
GEOMETRIA Wy\kre&lna
z.gubi Wlkiadk1 zaopalrze.
_T_A_P_C_Z_A_N-,--st-.--lcJ-,rz-e<S--a. Strobw 14 woj. Skie<rni e- gry. Of&ity 4~:M ". Bl.<U-
wi.ce. ' ro Ogosze, P 11oitril<oowlika 39574 g n iowe: W-'l'Uli'lll, W-7~80 JERZEGO JESSE
bturdto. nar<>ilnik. maszy- 4. g 1 96 W-7U081. 3111 g
----~~---
3911 1
n UC7.illlk" fo;teollki - - - - - - - - - - - - PENOLETNI ucrze podej-
PIEC ak'\lm\llacyjny 3 KW froterk elekJkyczn ' ZGIERSKA S.ph:lzde!nj a
kru pi ,
tel, 627-36. sprzedam. Te.I.. 817-94. SYRENI; BOl!to" (czea:- PRACUJCA aiz UCZflH IIllLe nauik za1wod<U u Mieszntanioiwa uinie.wan1a wyrazy serdeezno~cl podzikowania llll:a4a
4QOOS g ' 39;\94 g wdec 1982) pi!lnie sprzedam. cza.j.oea do SIZlk<>iy - P<> klllnie~a:a l<.1'b bnn propo- za:g>ublon. pl-ecz1tlk o tre
Ofer~y 39494". B'.uro Ogfo. iraukuje polkoju. Ofuty ZY'Cje. Ted. 511-00.-4'4 po ci: Zg.!erSl;;a Sp6lda:lelnia R.ODZINA
DZIURKARK koo!ek. TANIO spr'Zedam !mwch sze, Pi.OtrilwwSka !Ml 39270 " B.iruiro Ogiosze, !Maj. Mliesrzlkandowa, ul. Dbr01W
c v i1n . n d'O ti<anln, e.lek- dugi wyr;n.ywany. k<Urtk PiO'!Jriklolw&ka 96. 39845 g '
slt tego 10. bl. l, tel. u;,23.50
tr ycz.ny kupl. tel. skrza,n ('38 rioa.m\ai!'y). UKA" z pr2ediuton 16-37-89. Iin.<i'entyttlkatorr n.r
kabin po , 8 tys. - sprze. PODZIKOWANIE
53-03-20 . 39933 g 56-62-50 39\19'7 g POSZUKUJ pomiies'ZCze 0~4'0440... 2,502 ik
dam. Mkosawlee 8"J (t.ram- nia ca 7<l m w od~ lub PRAC eharup!!Jl.<:z- ~
prcz szycia - podejm
KUCHNI elei:< itryczn zde- OVERLO CK - I
s,pra:edam . waj 4")
Oferty ..39:;25" Bi<U.r o Ogo- _ _ _ _ _ _ _ _ _ :mso g twrni
najbl!.itszej oil<olicy na wy- Od'erty 3986.l" B imo Ogo... SKRADZIONO wkad.kl za -
Wszystkhn, kt6rzy nle szczdzlll wysiku i
szli z pomoc11 mimo licznych trudnoci i o
c yd()'Wan.ie kJUJp', . 731-63 ra:emlosa. K~ sze, P io.trik()'W.ska 916. opatrzenlowe: Y-1 329'14. y . pot6w z,wizanych z pogrzebem tragicznie
39005 g sze, PLe>trkOOW&ka 96, , SPRZEDAM fabrycznie n lecvn!e woda. sia. Tel. 132:l!! 5, Y~l~1 3 Swj>taW,:a zmarego
874-38 po 18. Zo.f.i.a, Jerzy, M air:zena.
KlJPI mac<zyn
RFN do ODSTPI tanio wi ksz nO<We - p;rzyezep cam. 40511 g WYKWALIFLKOWANYCH i 40999 g
; lo ekspresw do spodrril. J1itng0'..v N-126-E, piec c.-0. samodz1eil<nych kale,t nlJ< w
czy.,.,czenia dv-wanw Ofer- 1 m.
t y z cen 39886" B iuro Dzieryskiego 76/14. bi 370
(Re<tk.linl.d}.
20 m
39424 S!. 39642".
32
Blu~o
OUrt
Ogosze.
y ZAOPIEKUJ s l
O<Sob w Zdmial!'.l z<1 mr!esi.
sta rsz na bai!'drzo dob1rych
rolllka<::"h - prz y jm
wa
od
- ANDRZEJA WDOWIAKA
O)(osze, P:<>trkowska 96
PIANINO kup i . O!e:rty OWCZARKI nlemleck4e
Pliortrik<O'Wska 96 k an ie . Oferty 39467" BiU zairaz. AIIldu-ecspol, Rod< lci
ro Ogos.z e, P lourkowska ska 106.
-
z c n 40008" Biuro Ogo S-tyl1;'0dniO<We - sprzedam. SKOD 11!5 S'' (l!l<IO) - 96 39852 g oraz uczestnikom pogTZebu, dzlkuJe
sz e . Pio.t rkowsk.a l!G. Tel li,! -46-48. 39443 g sprzedam. Wacawa ~. PORZUCCIE w.szellk na .
40726 g
PSZUKJ~ lO<aw na u.- z d" le<j,
NJ.ltt 1 '.e spro:bl ie ONA li CORECZK.
PIEC
kupi,
c .o . do
t el.
2 m
839-'/.5.
srec. SYPIA LNU; bi a
dam. '1184-59.
spl'7.e- SPRZEDAM ,,A'Ud\ 100" kad r'Zem ieln.iczy
37600 g (19"7!j) po wyipaidk'll tub ku- 'll<"<l'1a) 30--40 m . t~l. 16-33-65 55..al'l.-59
(sil.a. pr:z yc ze.p, czas. t el mles7'kania le:pie'j n ' i Flr
ma KlWIIK, teJ.. 8~-95
-
3931 ' pl ca:ct -" maska, przed- rano, wieezorem 30013 g 384B6 g
SPRZEDAM nOl\\"e f.utro n ia szyba. 88732 g KOL.
KUPI a<Uitoanatycz:n pral- prawy przednl
kara'kulowe. Te. 53-99-60. botn iik te. 17-94-29 Brze. TELENA.PRA W A.. 830-92
k. ~mywark, tel 728-10.
30061 g
39263 g
z.i.ny k. Lodzi. UCZCA s i posz'\llmje PRZYJM ehalu;pncl>wo
Bednuek. AURELII ADAMSKIEJ
40(}74 g pokoju rnoie by za <l'Pl.e- o.pr cz szyci a. Ofert y 39682 g
P YTK'l Aaioek.s" spr ze- k lub pomoc domow.
39902" Bilu.T o O~osz;e -~~~~~~~

DWIE C>ponv 155 X !S liub d.am. Te. 'nl-'IS. P i1otmk.ow&ka 96 TELENA.PRA WA


165 x 13 ra<lial<ne - k.upl . KUPI .P o<mezd" na zrota 1 m. 6, tet. 373-81 po M-93-78
T el SJ- 1 3-4~. --------~-39_1_81_g gwMaincj tel. 51-a&-4'7 w ie- 1li 40062. g OWczairS!ci.
3!Hl0/407i1 g ZGRZEWARK
2000 W sprzedam.
d-0 folll czoi!'e.m
d.
30014 g M - 3 45 m kiw rozkado ka:rm \ - potrzebna.
EKSPEPIENTKA do 'Ple
Tel
- 38868 g wyrazy
mierci
serdecznego wspczucia z powodu
B O NY PKO klllpl tel. we , s.prl:zielcze TeO<fi- 801-73 godz, 15-18. BIURO Ma-trymO!!ldaJn !
ul. Sta.r<>11;ai!'dka 40. lw". zamieni na M-3 Piast" 84-300 Lboirlk, sk:r
56-64-611. 3963-1 g 39985 g BRATA
3916<1 g SPRZEDAM
- - - - - - - - - - - 1979 r, Tel, ~27-5:1.
Fiata l:lSp" d 'l!ielndca
399()'7 g 53-99-46.
G1rna. Tel.
ZATRUDNI na dcgol'.i111y.c h
pocz.toiwa 2.2 - ~eea u
~
- 1kadaJ11 .
VIRAXA sprzedam. Oferty
35106" B iu ro Og!os-ze.
SPRZEDAM alk<Umulatolr
45 Ah, OPOtl1Y 185 X 1i4 SR,,
39746 g warlll!lfitaich mechallllLk.a sa
moc'b-OdOlwego o wysokie h
- 326 p KOLEANKI t KOLEDZY
0D
z OBIS
P io brikowska 9.
CASTROL" sprzedam.
romz.d
fil-61--04,
Fila ta 12Sp". Tel OCTAVI" do czcdoiwe- KUPI M-3 w wdeorwcu klWadti!kdCjac-h O.Ta:z
39158 g go remrontu spra:edam, te. (z teJ.efonem), ,Ofer~y 397tl3" nia. Tel. 51-85-as, po 18
W:Z
- POSZUKUJ
wytr<:/ow ceopet~ich
dosta.wcw

358-5-6. 0684 g
817-82 Biur() O,gil<l&'e, Piot>r$OIW- 40131 g Tel. ~-64-43 po 16,
JAMNIKI rodoiwodO'We po ---------~--S-g _sk_a_oo _ _ _ _ _ _ _ _ __ 38074 g KOL, MGR
zotyeh med1ailistach sprze. SZWACZK do szycI a
SPRZEDAM dua Kem- dam. Poje-z:ieirska 7 m 13. MULTACAVA 2!a D" wy- M5 - zam!en~~ na do- s podni - ia1trud<O.l. Te. USl'.UGI hydira1t2ilkZJ11e w
ti ". tel. 56-U-39, p0 117.
40611 g
39627 g Wlrobka 61Jlrzedam, tel. rnek jedl!lOl!'<>P.zLnny. Ofe,r - 115-38-06 gOldz. 1e-ao. szerolkian za!k.resie ofe~u1je. BOGDANOWI
ty .~ Bim'o 40019 g S. Wditlkorw5kdi. te.i. 53-11417
AGLOWK kabinow te.
TAKSOMET.R Alrgo IV"
2'75-01
39245 g sze Pliotrdrows!ka ' 96
Oglo-
39623 g JASTRZ~BSKIEMU
l e wizo r . Grund ig" ma!:>ne-
to f.e>n Tele!unken" srze.
pUnie spl"'l.edam. Obrocw - - - - - - - - - - -
Stald.n~adu 116 m . 5.
'
u- ,,MOSKWICZA 407" w ca. CUDZIYZ:fEMCY - mae.- czairlk
SZW<ACZK :rkar.vt
chai<Ul!Jllldczk
- P08IA!DAM woilllle mien .
39819 g o~c! lruJb na czcd , sprze. stwo z dzleck em wyna~- na pi etaitu
dam . Tel. 671-59
40115 g
czak.
dam. Pirzdzalliniana 114/122 ma l\I-2 l'UJ) M-3 teJ.. Oferty 300:97" B iuro Ogo
zait>rudni! kain.le w d:oanku jed1111Qfo
dzdinlnym, Fiata 12'5", ga.
-
PUSTAKI srprzedam Tel. m. 1G5 56-43 32 sze, Pk>tr>kowsk!a 96 r.at o.~ruj J)t'OiPo2Y'CJi. wyrazy wsp6czucla z powodu mlerct
~---~----~ 472-20, 39677 g aima g - 3981)1 g Oferty 39564" Bliu.ro Ogo.
ENCYKLOPEDI Guten-
PRZYJM cha~uipnletw<> sze, PiO!trk.OIW\Sika 99 MATKI
berga 20-tomo w - sta.n AKUMULATOR, nowy syg_. SPRZEDAM Wlalt'S.UIW M...ZO KUPI m 1eiwkanle 1111 skadaj
rn (moe by proste szycie }.
idealny - sprzed a m Ofe-- net mSki sprzedam. na mc htb ca. Wl- w budownictwie m idzy Konstantyn1w, 1 Maja 28a POSZUKUJ . dostaiwc;w KOLEANKI l KOLDZY z KATEDRY
t y z cen 30059" Biuro H !Jbn.e.ra 9 rn. 17, po 15. cza!Wka '1T m. 28 . wojen.nym, Oferty 39630", 39a.9(1 g spodni 1 o.dziiey pochodze . BIBLIOTEKOZNAWSTWA U l BU
0,go.sze . Flkitn!<Jo<Wsk.a 96. 39680 g 39453 g Biluiro Ogosze. Noo!JrikOIW- nla krrajoweg,o 1 zagran.tcz .
WTRYSKARK pionO'W ska 96 WY'KWA.LLFIKOWANA ne:g,o. Sklleip, Al. 1 Mad a
KOUCH damski t:ureekl UKA" lld'.>1'7.1!dam. Te. SZ\Wac:llka pra:yjmlle szycde 2.S. 39184 g
r c z.n
- sprzedam. Klr<U- spr'Zedam. Dzwoni 53-18-2.2, al.-25 DR N. MED.
cza 18 m. 8. 39855 g TRZY pokoje:, krucll>nJia krutt'.tellc. Oferty 40111"

KOZUCH na 1,70, szczl\.l!py


39706 g 0098 g 90 m kw. wygody bez c.o.
bn.IdoWll1ire1lwo mldayrwo
Biluro Ogosze, Piobrkow
Ska 96, - CYKLINQWANIE 1 lak1e"<>-
wan.I llikiadeinde. Mor
KAZIMIERZOWI
sprzedam . l'uner Faust"
SPRZEDAM overdock
mad. 55-60-SS.
Fa. NOW Mll'Oserdi! E11ata jen.ne - -zam1e.nl n.a dma
39718 g 12'>p'' - kiupi. 97-4113 Gro- 0odu;ielne
&3S-76
g
JDRZEJEWSKIEMU
sr el>rnv hub TSH-111 ku- mnlejme. Ofe:rty POTRZEBNA pomoc do
pi . tel. 476-47. 40098 g chol\ice, Kllchinw 26. we>J. 39&29" , BiJu1ro Ogosze. d'Ziec.k a pbrocz,nego. Bed .
KOUCH mes'ki s.przedam. P lotrkm 'l.'\ry1b Zda: lsaw Plollrik<JIWska 96 na"ta 24 m. 43, INTJ!lRESUJClli oferty
LODOWK
Tel. 774-99 (do 9 rdno Koosi.sk.l. g mditrymOOlliaU!ne pos\.ad a
u v Wan
467-03,
sa ratOIW Il"
sprzedam tel
40077 g
i od 19 .30). 3%69 g
-----------
39969 g M-4 - t4"ZY PO!koje, .tele.
fon. I pit r o sprize<dam KOBIET do praicown I
Venus" K=lllliin
n d'61Cki4go 7
Czac
Ml p - najserdeczniejsze wyrazy wsp6lczucla z powo-
du mlercl
PI tat'C'WW<\ 3-!azoiw BOTNIKI l J:l(f&Wy bok Tel. Wanza1wa 35-3-08
SPRZEDAM now pralk
5.5 KW - sprzedam . Tel do Fia>td 126p" spra:e. 300.62 g (1!,)l"<>Ste szycie} - f)l'Zyjm e. WYKONU bo.azeil'ie, wy
Tel. IJ3.-8ll-75 godz. 17-1 9. strj wnbrz ramy do e-
. skada
MATK l
834-33, po 16. 39831 g dam. .c:zna 11 m. 33 , po
autmn a t vcw. kuple wa. 39396 g bir aa:w. Za~l\ldnd ~darrz KIEROWNIK ZAKADU ANATOMIJ
L~'.<o w masz:vm do szy. 16. 39960 g POSZUKUJ samodzielne- a PRAWIDOWEJ ze WSPOPRACOW
JAMNICZKI dtugOl\Vose emeryta ~ss. ~-$7-4 9
c'a Ofer t y 400'!5" Bl~1iro go m ieszkan ia. Tel. 55-17-30 NATYCHMIAST z atn'ltldirui Blacmio NIIKAl\11
rodowodoowe - sprzedam. SPRZEDAM siln11t 85 PS ran.o 8-JO, wieczorem po
O~losze . P :.O trkowskd 96. wysolko kwa.Hf lil<<>'W.a nyc h
Tel. 5S-16-4Q.. 39383 g 1600 em s.zec. (Goil.f, Sc!. 21 . g
s pawaczy hydul\.lrl!Jk w
TRBK B Udld y" 'R + C
DOSKONALE
ro.cco, A'!Ldl, Passat}
prosperu. 'i stan dobry. Ofert y 39903"
- _ _ _ _ _ _ _ _ _3_9i_lT_3_g 53..\10-~7 Ki!'M,
ANTENY Tv - !rtstJacje Dnia zz patdzlernika 1982 roku zmara nagle,
(USA) sr ze:i am. Dziery. . ~406 g tel. ~ PaJl{l)ud!.OIWskJ.
jcy s'l<>lecp branty przemy. Btu.ro Ogo.sze. P iobrlrow. M -4 ~rom! :ski~o zamde. przetywszy lat 2Z
sk iego 6ll m. 2i'I.
sowel (pawLLon) w cen- ska 96 n i na M-2 i M-3. Tel. 39483 g
400MI g PRZYJM s:wadzik d '()
tr-um Pab1anic
dam. Powa ne
s.prze- - - - - - - - - - . - - . - - 56-66-87 po llf-tej.
ofed'ty SPRZEDAM kar<:>.Se- l Fia- praOO\Wli .ki!'31Wliec1>wa lek . ANT'W:tO:&OZYJNE zaibetz .
KOZUfH da~ki s przedam 39427 11;
tel 53-92-71, PO 16. z cein 394.95" B iuro O~o- ta 1~ CO'ln'bi " po wy.pad-
sze. WobrkoW&ka 96. ku. Tel. 56-98-32 p0 20,
k i ego, Tel. 445-3<8 (3- 10). ple.cz<an\e poj.aizdiw (<tech
393Z4 g nok>gi.a U\IIP). Najinowszy
-
39990 g
39811 g
TRZYPOKOJOWE,
noci.owe (Karoleiw}
was -
na
p r ep.airat -
MODE m aibes'two przy j. In. Czajk owsk'l,
Cotan ln F WANDA BASZCZVK
MIOD lLpco-wy . prOIPO<lls n!Jwn a
ALUZJE m~eciwsonecz. m.nie;.J;;z e, Wa1'n~clowe m le pr ac cb.aurpn lcz.
sprzedam. tci. 53-01-211 27 E (dojazd aol. UnU -
n e sprz edam. 850-10 do 9 SPRZEDAM now ka ro s e . (Radi o stac j a , l\IateJkii. Do- Mme b y szy.c:.e Ofert Borow a). tel. M-91!~ w
39959 g 36317 g ri .Fi ata 125!p". Tel. 5<1-!H-15 y ) . Ofe<rty 39418" B JUro ' (394J3) B Lu1ro Ogioszen.Y god'Z. 9--,19
------------
GUZIKAR:\{
Textima" MIOD, k ilt \'.>SZC?.e~ (.proopo.
------~
39863 g 1 Qg-0.sz e1\. P !otrlko wska 9? 0
Pdotrk OIWISk a 96
----------- g
Wyrazy wspczucia Rodzinie skatl.aJ

- sprzed a m . Oferty .40105" 11.s). oczyS11Jczany. recepflu. TANIO sprzedam - ,i,k<U- S A MOTNY posvuikuje PRACOWNICY SZPITALA lm. dr Z,
B iu ro O~<>sz e . Pi~rkow
ska !Hi .
ra - tprzeclaj '151-30.
40Q.20 g
mufaitoir 6V 85 Ab, 6V/165 waerrikl. Ofeirty
ka- DO szyci a spodn i z.atrud . USUGI
.3M!6". ni . Oferty ,39821". t:l ilu r
A.h. czci do .. Wa:rszawy". B iur10 Ogi<>Szen. Piotrik.e>W Ogosze . l'liolrlrowsk.t 96o z<l'We. Pods1>0olsk.i tel. 53-70-:i:~
h ydJralUOJiczino-ga - RADL~SKIEGO i
U
PACJENCI ODDZIA-
KLINIKI
:tu.k a". VW Bus" 394811 g
.SPRZEDAM 2 aJWy cepe. C'zci 6'111.n ika Sk'8 96 ------------
HI-FI Ca ssemtdeck AJ<A I. po kapltal.
1\owskie Skrzyn!01We ty\'.)'ll nvm remoncie . tel. 731-77 SZWACZA lrufb szwacrzik :~ REGULACJ E za1pon6w
g r amofon Tee h ni es sprze. MZ wasnoc iow e Sl7!'Z e- do szycia s pO'drn.l _ z a- gai.in!Jkw elektronowyo h Z gbokim talem zawiadamiamy, te zmar
dam. Tel. 56-94-91. . H.arina", tel. 42'2-97 PO re. 39301 g d am Oferr t y z cern trud:oJ (Ok o Li ce Helen w . a1Pa r artem CiryiptOlll" nasz Kolega
40660 g ul
39908 g 39513 " . Bluil'O Oglooze. k ) Tel &77-86 Kwiemndowa 117, ~ady,
P i otrkowska 96 a '
HODOWL lisw Sp!''Z:e-
PODWOZIE VW 1300
SPRZEDAM telew!izM czair. s.przedam. Tei. 53-72--60 . 39'1- 86 . :24l55 g $. t P.
dam W iadomo: ywot. ne>-b iay .Ber~" ' Z\ellskl. 39466 g Wl'.ASNOSCIOWE 2 X M- 3 LONGIN MAJEWSKI
na 32 PO 20, 3'9800 g Pl.otrkorwska 13 m . 16, - - - (j ed1n o z telefonem) 1 M- 2
od 15-2-0 38282 g KAROSERI 12.Sp" now - z amlenle na domek O- ROZPRAW/'.. DOKTOR~KA mistrz rymarskokaletniczy.
GRAMOFON WG 1100 - - - - - - - &przedam. Tel. 53--02-90 ferty 39548" B!m o Ogfo.
39194 g S'Ze . Piotrkowska 96. Dugoletni
przewodniczcy sekcji rymanko
s prz edam . Tel 51-4{}-20 DYWAN %.5 X 3.S weln\a. Dziekan Rada Wydziau Wkienniczego Politechni- kaletniczej oraz przewodnicz.cy Komisji Egza-
39880 g ny - S1przedam, 56-57-57 . _ __ - -- - -- - - - - -- - ki dzkiej podaj do wiadomoci, e dnia 15 listo-
---------4..:..0823 g NADWOZIE Dacll" po wy. DWUPOKOJOWE kwate- pada 1982 roku o godz. 12.15 w aud. W-33 im. prof.
minacyjnej Cechu Rzemios Sk6rzanych w
odzi. Zasuony I oddany dziaacz rzemiosa.
MSH 101. Dan iela l<olium- padku sprzedam. Tel runkowe wb ard zamie. T. yliskiego, Gmach Wkiennic zy, III p skrzydo wielokrotnie wyr6nlany i odznaczany przez
n y 40 W 4 omy - sprze. 41/0-75 ni na rw11<>'1'11: d ne. Tel. B, ul. eromskiego 116, odbdzie si obrona pracy Samorzd Rzemiosa. Zegnamy naszego serde-
d.am Tel. 51-19-32, po 17. 39414 g 818-12 cay dz le. doktorskiej rngr in . IZABELLI KRUCIJ.ll'SKIEJ na ~ cznejto i nieodaowanego Koleg, Czowieka
39869 g 39389 g temat: Porwnawcza analiza nierwnomiernoci wy-
~- --
BIAY
- -----
koiucb damski '!Jf4,
AKUMULATOR,
do Dadi" s;mzedam. tel
otyska
POK OJ do
mieszania wkien w przdzach dwuskadnikowych".
wynajc ia PROMOTOR: prof. zw. dr Witold urek - Politech-
szlachetnego serca, wzorowego rzemielnika.

papaehe rud dziewczcy ',,FIATA 1zs?-; -;-~loi;t- 105-98 (bloi!c.\ ) dta uczc ej, n lepa. nika d z ka. . czymy si w talu z Rodzin Zmarego
kou c h z a<tek - sprrze- ndego - sprzedam. Tel lce j. Oferty 39287" Biu. Praca doktorska wraz z recenzjami wyl!otona jest
KOLEANKI I KOLEDZY
d m li Listzypada 51-24, ~-44-7. 126p" Cl978) spr'l!ed<am . Tel. ro Ogo.sze, P iotrkowska do wgldu w czytelni Biblioteki G\mej Polltechni
blok l7. po 16 . 40088 g Ooee g 388..Q. 4'07&1 g 96. ki dzkiej. 2620-k

nzmNNIK ODZKI nr 181 (10175) '


aa
l
...,ltOt'at.~~V'ACU'P'P''~~~.,.,,
DKM - .K<>b1eta POd Mes1a
.-l!!ll:~.~.:;,..- USA t>d lat IS t:odl!I t6 19
OKA - W!eLk sen' t>d la 15
ang ~z. 8.30. n. 17. 19. ..Jeli
erce mas2 bi 1ar.e" rool l f:od7
13, 111
GDYNIA . Kl"" non-stop od
.god~ 10-22; .B~ skru.Pt16w
vtuacja w zakresie zaopa- fr od lat 111

S
MODA GWARDIA - .,Sm!et<tel.
trzenia ludnoci woj. miej- ny ~cl~" for od lat !5 .i;od2
skiego dzkiego ze szcze-
6dzka gastronomia ~ . !!6\nvm uwzglednieniem ~r-
10 12.. I, 18 18 20
MUZA - l'ttY razy o mUoc!'
tykuw nlezbd.nych dla modzie tad2 od i.at ill t:od" 16 15 18 15
y oraz problem walk.i ze speku- t MAJA - ..Osta-tnj f!ilrn o Le.
lacj. - to tematyka, ktra poru- '{il Cud:ioo:1.mk1e1 USA od

Pochwaa !a.t 15 t:nd-z 18 15 18 15

,
UCZCIWOSCI
. . szono oodczas wczorajszego posie-
dzenia Zespou Poselskiego Miasta
od7Ji. Obradom
Pose na Sejm
przewodniczya
PRL - Urszula.
Paewska, a uczestniczyli w nich
WANE TELEFONY
POK()J - Zuzanna
n:'I oluc\e" NRD bo
18 15;
ROMA -
zaczaTO'W&
Trzy din K<)ndora"
\V USA od lat 18 !!od-Z
it<>d7
18
.. Anna slioE>trr-a Janv"
lnforma.cJa PKO 731-82 cze'S b.o godrz 10. 16. 18 2Q;
take nrzedstawidelE' wadz admi- ganizacj,i pracy handlu oraz pro- Komisj do Walki ze Soekulacj Informacja o usuga.eh 398-10
nistracyjnych miasta z wi<'eorez:i;- dukcji dzkiego przemy su. Nie w cigutego i ubiegego re>ku. Informacja turystyczna 472-0\
.. J"es1en.ne d'Z'Wony" Ni.dz. b.o
Samodzielne i samofinansuj zawsze moliwe jest zwikszenie uzupenieniu Informac.la PKS: godz 12. 14
ce si przedsibiorstwa, korzy- den tami odzi - Lechem Krow1- W tych danych <;TOKJ - nieczynne
rand i Jerzym apiskim. potencjau wytwrczego. dzkim (przekazywalimy je na naszych Dworzec Centralny %65-98 SWIT - PrzvJ>;ody A[i Baby
stajc z przyznanei im prawa- Dworzec P61nocny 7'7-20
Stwierdzono i w zakresie zao- zakadom przem:\1'sowym brakuje amach niejednokrotnie) przewod- 1 40 ror~b1ntk6w' radrz.-lnd. od
mi reformy gospodarczej swo surowcw i materiaw, maj one Informacja telefoniczna 93 la.t 1'2 itodo: 16. .Teheran-43"
body, szalej" cene>wo. Cel jest patrzenia w ywno sytuacja o- niczcy Komisji Antyspekulacyj- Informacja "utby zdrowia 615-19
statnio znacznie poprawia si. Za- kopoty ze struktura zatrudnienia, nej, wiceprezydent Lodzi - L. Informacja handlowa Z82-8
radz od lat 13 l?;odZ 19
prosty i jasny - maksymalny niestabilna je.!:t organizacja pracy. tATRY - Dom l'IOd czerwona
zarobek. Poniewa wikszo
pewnione sa orzede wszvstkim Krowiranda, stwierdzi e na polu Komenda Wojewd7.ka MO latarni' wiz od lat 18 l?;odz
funkcjonuiacycb na rynku cen.
przydziay niemal \VszystkiC'h ar- W tych trudnych warunkach nie- walki ze soekulacj funkcjonariu- 677-22. 292-22 !5 311 17 30 IS 30
tvkuw reglamentowanvch. W nie- ktre przedsibiorstwa oodejmuJa sze' milicji i oracownicy kontroli Pogotowie ciepownicze 253-tJ ESERGETYK .. Wypra~va po
t;o ceny umowne, nie ma tzw. Pogotowie drogowie:
ktrych przvoadkach zw iekzono si iednak dodatkowych zobowi zawodowej zvskali sobie wspania- zl'Oio'' radz. od lat 1~ godz
zasadniczych trudnoci przy ich .. Polmozbyt" 40932 16.30, .. Kung-Fu" poL od la.t 15
rubowaniu Wyrywkowe k.on- nawet normy (np. tuszczu). Han- za. Chodzi zwaszcza o te zaka ego partnera - przedstawicieli Pogotowie energ~tyczne:
del czyni ju or7ygotowania do dy. ktre produkuj wyroby dzie- dzkich zag re>botniczych. W 18 Rejon 6d Pnoc 609-32. 334-31 J(od'Z 18.45
tre>le, przeprowadzane z_reszt HALKA - .. Na('On'IN'' jiUJg. od
zbliajacych sd wiat. Sa jednak ciece. akcjach pod kryptonimem Ry- Rei on 6d- Poudnie 334-28
bez tytuu prawnego, POzwa- lat 18 .llllda: \9, seans zamkn1~
artykuv. ktrych brakuje w skle Postanowiono, e dzcy posowie nek". przeprowadzonych w cigu Rejon Pabianice 15-13-10 ty - !l;odz. 1'7
laja tylko w nikym stC>pniu bd na forum sejmowym podno- Re,ion Zgierz 16-34-42
utemperowa zachannvch pro-
pach. Zdarzaj si rwnfo wyro- ostatn"ch dwch miesicy, uczestni- PIONIER - n'ieCZY\."lne
by sPOywcze o bardzo zej jako si kwestie rozszerzenia orzvdziau czyo prawie 850 robotnikw. Po- Rejqn owietlenia ulie 881-15 POLESIE Nlezawodl!ll P't"ZY-
ducentw, w duvm za zorien- Pogotowie gMowe 395-35
towa si, e w ceny wmont.o-
ci. surowca oraz reorganizacji struk- ZW<)Jio to nasili antysoekulacyjne ' Pogotowie MO 97
laclele" rum bo ,zoo-z. 1'7;
Znacznie trudniejsza jest sytua- tury zatrudnienia w stosunku do dziaania, co nie jest bez znacze- ;R.>llercO<!ste;r USA od lat
wa mona wszystko - i nie- Pogoto.we Ratunkowe 99
cja w zakresie zaooatrzenia w ar tych zakadw. przemyse>wych, nia w a.~pekcie zbliajcego si o- 15 l!od'Z 19
gosvodarno, i zbyt due zu- Pomoc drogowa PZMot. REKORD .,Porwany prne2
ty kuy przemvsowe starania ktre wyraaj ch dodatkowej kresu przedwitecznego. 52-81-10. 706-27
fycie surowcw i materiaw lncllan" NRD od lat 12 godrz.
wadz zmierzaj l!wnle w kde- prAcv w wolne soboty. W dyskusji oosowie podnosili Strat P<>:iarna 98, 661-11 Hl.15. . Wie;rna 01na" ~r. od
i utrzymywanie zbednych eta- lnynll!r wojewdztwa
rudnoci zaopatrzeniowe po- 633-U

T
runku poprawy zaooatrzenia w o- kwestie sankdi wvciganych w la;t 18 godz 18 15
tw. Zys!> przvsania czstokro
bu~e i odzie dziedeca. Wvrobv gbia od duszego czasu stosunku do ludzi paraiacvch sie SOJUSZ - nteczvnine
cele sooeczne, do ktrych rea- TELEFON ZAUFANIA 337-37
lizadi pastwowe bd sp te zostav obiete sneciaJnym pro- zjawisko soekuladi. Po- spekulacja/ Stwierdzali te, e czynny w i:odz. 15-7 rano. W
gr:>mem operacvjnym. sowie otrzymali szczego ogromne znaczenie w walce z tym APTEKI
dzielcze firmy zostay powoa dni wolne od pracy ca do
Posowie skierowali pod adresem we materiay dotyczace dziaa ucialiwvm zjawi~kiem ma wsn d. Dla kobiet z ci proble- Mickiewicza 20 Nlclarn\ana 15
ne. wadz kilka pyta dotyczacvch or- prowadzonych przez Wojewdzka udzi.a si spoecznych (sk) mow i sprawy rodzinne 740-33 Piotrkowska 67. Dbrowskiego 89
Od 1 lutego br. gastronomia - w d11i pe>WS'l:ednie od godz. Lutomierska 146. olimpijska 7 a
12 do 22
otrzymaa prawo samodzielne
go ustalania mary. Ju Pobie
ny rzut oka wystarcza aby
przekona si.
by rdem atwego
e mare mog
zarobku,
Nie z winy poczty W Arturwku TEATRY
WIE>LKI - god<Z. 19 straszny
dwr"
Pabianice - Armii Czerwonej 7:
Konstantynw - SadOWp 10; Ozor-
kw - pl Armil Czerwonej 17:

Sucha zaprawa
I
nieuczciwego wycigania pieni Przed kllkunastoma dniami w in- dnej odpowiedzialnoci za ten god JARACZA - giod!Z. 19 Jaik wam Gbwno - t.owlcka 38; Aleksan-
si J)Odoba" drw ~ Kocluszk! 10: Zgierz -
dzy z kieszeni konsumentw. formacji ot. z paczty do... miet ny potpienia przypadek." NOWY - god'I! 1915 Damy I hu- Sikorskiego \6.
Oczywicie, barier jest tu po- nika" oisalimv o znalezien~u ,orzez za,ry''
pyt (a taczej apetyty). Wiadomo
jednak oglnie, e w obecnych,
nieciekawych ywnociowo (a
szczeglnie sodyczowo) czasach
naszego Czvtelni.ka w koszu
mieci Pliku listw adresowanych
do ZPP .. Zenit". Zaraz oo ukaza-
niu si notatki do redakcii przy-
na

Szewcy" narciarska" MAA


gler2y"
SALA -
POWSZECHNY - n!eczvnnv
MUZYCZNY - godz. Hl Ks!.
l(odrz 20 .O<!l-

DYURY SZJ>'IT,\U
Ch\r1Ur11;ta ol!61na - Bauty
chtnych do konsumPc:ji jest W dn! woLne od pracy w lllsto;pa.
n lcz-ka cza.rd.asza '' Szpital i-m W Biegask\ego -
byli orzedstawiciele oocztv. ktrzy !\RLEKIN - god:z. 17.30 .Misi~ codz!enn.ie dia Przvchodni ReJono-
sporo. Moliwoci zwikszania
mar, a tym samym zysku. jest
wiele. Specjalnych koootw
odebrali znalezione listy, Otrzvma-
limv te w tei sprawie oismo z
Wotewdzkiego Urzdu Poczty w
T .Teanze Ponszech vm dzie I grudni/U w obiekde wypo.
czY'!lkowvm WOSiR w Arturwku
odbywa si bd l.mpre:i:y dla mie.
Ptysie"
PINOKIO - gojrz 17.30 Historia
drewniane,go oaiaca)f
wvch nr nr: 4 6 8 9 IO Szi}'!tal
Kllnle-,;ny im N. Bartlckce<to -
codzlenn.!e dla Przvchoonl Rejo.
problem ten nie nastrcza ani szkacw odzi pn ,Sucha zaprawa TEATR 71 - godz. 19 Waoha-
ktrvm urzad ten informuie. e za- Sezon 1SS.2-ll3 zaefly:naja w Teatrze n.i.rciarska". Na terenach lenych nowel nr 7 Sz.pltal Ian M Slko.
w sensie formalno-prawnym, kady . Zenit" abonuia skrytk po- Powsz&hnym ,.szewcy' S. I. Wl<t przeprowadzo.ne bd pod klerun.
dellko" ~owskdeJ-Curle - co<lzlennle d'1a >.
ani technicznym_ klmv:cza Premiera tego d'l"amatu - kiem Lnstrullctora wLcze.nla rekrea- Przvchodnl RejonCl'Wych nr nr: I
cztow. w UPT d-1. i e za- MUZEA 2 3 5 w ZJ!'ler.zu ul. Parz.c-zeo.v
rwno przesv'ld zwyke. jak po- w sobot. 6 lLstopa.da (~z. 19.15). cvjne przygio<toiwujce do uipra'Wianla
Tymczasem dzka ,,spoemow Realiuit<>r<imd s: reyseria - Da.. naroiairstwa. sk..l 35, Szoital tm J Ma.rchl'\V.
lecone odbiera na poczcie peno BISTORU RUCHU REWOLU- skiego - corl"Z!ie<nn.le Z.t:ierz ul
ska" gastronomia znalaza si nie! Bargieowski, scen~afia Udrzlal w tmprerz<\e jest be:z>p.atny. CYJNEGO (ul. Gdask-a 13) -
mocnik tvch za:kad6w. Kosa Gus~klewlcz, muzyka - Bogdan PierWJSZa 1.mpre-za odbdzie s1 6 u. Duballs 17 oraz . miasto \ itm;na
uczciwie tak dalece. e budzi to godz 11-117 Zgien. m\asto I nina Ozo<rkw
wr~ zdziwienie. Zastosowa.ny Otrzymalimy te oismo z ZPP Pawlows~i. W fulach gwnych zo- stoipada. Zbirka uczestnlkw o ODDZIA RADOGOSZCZ (cl. miamo I ctmLna Aleksaon-
moralny puryzm cenowy go- ,.ZenW'. ktre przyznaj. e ewi- bac<zymy ~enat Frleman-Krysk godz. 10 obolk rncepc:ii domu wy. Z!!;lerska 147) - godz 9-16 l!t<w l(mllna Parzc-zew. Grn~
dzfen jest publicznej oochwa- dentn " wtn
za wrzucen,.; e l1"sto'w (Ksina
(Sa .Jeta;n Tern.pe), AndrzeJa Sahar
Inna), Tadeusza; Fogla ciecz!wwego (ul Sk<rzydfaa 75). ARCHEOLOGICZNE 1 ETNO
GRAFICZNE (pl Wo!noCl .14) . -
- St;;pltal Im Jonschera (M ilifl-
y: mamy w odzi najnisze do kOBza ponosi pracownik zaka i Jerzego Ke>rsztyna (Czeladnicy) (j kir.) n owa 14\: Po<lesle Szpital
god'Z". 10-17 Im Pir<>t:<YWa rwkzsska 195);
w kraju mare. Tylko u nas du uoowaniony do odbioru prze- <>rarz Bronisawa Wrocawskiego IQi5 2 _., ~ BIOLOGU EWOLUCYJNEJ U Td.m!t'~le - S-zm1a1l Im Pa.
jest tak tania kawa. alkohol. svek z~ skrytki. Pracownik ten nie rPrnlmrator Scu.rvy). (park Sienkiewicza) godz. steura rwtgu.ry 19); W!d'leW
oot ra fl wy1a ni w 1a ic o o1icz-
. " k. h k . Pr-zyip<>mnljmy, .e .,Szewcy". to
obiady. Sowem, w J,odzi mona 10-18
zje najtaniej. Naimnieiszv jest
take wskanik stosunku zvsku
do obrotu oraz zvsku do oono-
nociach listy ~nalazy si w ko-
szu na mieci. Zakad rozwiza z
nim umow o prac.
dramat olsany w latach 1927--34,
uwaany za najwybitniejsze dueo
sceniiczne WLbkac~o. Sobotnia pre.
miera poaczona zostanle z otwa.r -
ncert
l>medostaitni z cyt!du koncertw,
m HISTORII MIASTA ODZI
OgrodOIWa 15) - godZ 9-16
WKIENNICTWA lud
kOIW!>ka 282) - gooz I0-17
(ul
Piotr-
S-zpltal Im. Pasteu;ra (Wigury 19)

Chlruri<la

urazowa - Szpital
szonych koszt6w handlowvch. Wyraamy ubolewanie - czyta- clem ekspazy>cj! aut<>pe>rtretw arty. powicony Karol!O'Wi S-Zyma.now- SZTUKI (Ul Wieckowskiego 36) - WAM (erom..<;k~ei<o U3) .
Tak zwana rentowno nie orze my w oimie ZPP . Zenit" _ e stv. stanowicych cz wysta.wy fo- skietnJU, dzkie TuWIBrzvsbWo Mu- nleczy,nne Nl!-m'ochLrure(la - S?pl>tal !m
kraeza 10 proc. Mwiac- inaczej. nieodpowiedzialno naszego praco- to~raf!cznej, powlconei St I. Wit.. zyczne zaplano-wao w niedziel. MIASTA ZGIERZA (Zgierz. ul. Kooemika '(Pabta;nJcka 62>
kiew'czowi. a preeentcwanel pr-zed 7 listopada o god<z. 18. jak z-wvkle. Dbrowskiego 2.1) - fl;Od-z. 10-15 t.a'l'.~<>toin;a S'l'Plta\\ il'l'
g11stronomlcy vja i:twn'ie z wnika rzucia cie na prac sub trzema laty w ld?Jkltm :\1urzeum w Muzeum HimorU Miasta Lodrzi ul. 'P.lrM~ ~a,sk 195)
was?iei pracv. nie za z olano- pocztowych, kt6re nie ponosz ta- s1:twkl. (rs)
wanego w marach zysku. ~ ~.~""'-.~~ . Oe;rodowa 15. Na progt>am z<>a si
Pieni kurplowSkJ!e e>p. 58. ..Ma-

OGROD BOTANICZNY - czyn-
Olullstyoka - S-z<0ltal l..'n. Jon-
sche~a (Milionowa 14)
?'........ .:. . =: ' ski" op 34 i Mazu~kl op. 5-0 n.r 9-12 ny c<ldziennie od god2 9 do Chlrun!la I taTvne.<'losna dzle
Osl.gn~ety oo lII kwartaach Wykonaiwcaml bcl~:. Maria Szczutka zmroku cleca - Szoltal tm Ble<rnackJe.
zvsk oozwala 6dzkiei ga<trono - se>pran. Anita Krochmatska ZOO codZ'len,nte od god!Z e.o (Pabianice): Szpila! im. Kor-
mii oat.rze <l)OkoiniP w nrzvsz- fortepian, Jerzy Godziszewski - f<M"- 9 do 15.30 (kasa do godz 14.30) cz~ka (Armil Czerwonej 15)
o. Dla nas. klientw. iPst to
tepian. Sl:owo wice - Janusz Ja- PALMIARNIA CodO!len.ne Chlrurl!la !!IZ'C'Zl"'.<OW<>-twar2or..va
nyst. (oprcz o01n.ied-zLakw) od godz. - Sz1'1ta Im Ba'l"llck'ego tK<>P
i~otne. 7.o iest to zv~l< go~ziwv. Cyl!d koncertw przygotowanych 11 do 18 clnsklel?" M) - ".Ila m od-z1
Za tn WS<:: "'"'>lPm" Orlrl.,.iao w ramach e>bch<Xlw 100 rocim!cy ora-z Szpital m Skodowsk.Jel.
'woi GastronomH - chwaa urodrzLn Karola S-zyma.nowskiego za- KINA Curie rz!?lr-z Par7eC?'ewska 351
koe<zy w grucLniu wystp Kwartetu - dla wn1 mlei&k!ego 16'lzkleeo
(Z Ch.) WilanOIWSk!ego, (ts) BATYK .. Wejcie smoka" To~{,;vkoiogia lnstvtut Me-
Hon~ong-USA O'd lat 18 11;od:i:. dvcvnv Pracv fTe.resv S)
to. 12 14. 16. 18. :w Wenerol~la Pr-zvcho~nla
IWANOWO - .. Mczyz1na nte- Derma1oloii:lc-zna CZaltatna 44)

W ,,POLMOZBYCJE" Wkilku zdaniach potr7ebnY" oo! od lat 18 godz.


15.30 1'7.30 19.3-0
POLONIA - Czwa.rtk! ubogich"
poi od at 18 godz. IO. 12.15,
AMBULATORIUM
DORANEJPOMOCY
.6. Recital Macieja Zembatego. 15.30 17.45. 20 ul. Slenktewicza 137.
d~i o god!Z. 16.30 w DDK (al. 1 Ma- PRZEDWIOSNIE - .Te~" fr tel. 637-00, we<wn. 31
ja 87), ~ od lat 15 godrz .O 15 15 18.30;
A Zjawiska UFO na wiecie" ~: .. Jad wea" czes. od lat 15 - Gab!ne.t Chlt<u.qt\cwy czyinny
odczyt )lltl'r B. Gra:ywny 18 bm. o go- 1(007 1'315 ca dob
drzinie 18 w DK .Rondo" (u. Li- WOKNIARZ - nieczynne - Ga.btnet lntenistyc-zny czynny
manowskiego 166) . WOLNOSC - .. Sprawa Krame- w g>oda:. 15-7. w doi wolne
4 .. Wesoy kram" - impreza dfa rw" USA od lat rs god:z 10. od pracy - caa dob
dzieci 6 bm. o god-z. ll w DDK (\la 1? 19 30; Bru~a~ny oojedvnek''
Sied1lecka 1). rum od lat t.2 i:od2 12 15 14 30 ut ATmll Czerwonej 15.
A Fina turnieju t>ikl nonej dru- WISA - .. Stracone ~yce" w~ii. tet 57-50 do 54. wewn. 70
W staciach obsul(I 6dzkiego yn podwrkowvch osiedla Wielko- od lat 18 godz IO 1215 15.30
Polmozbvtu" obeimuiacego swym 0 's'<a o puchar Jana Tomaszewskie. 17.45 20 - Gabinet Cblruirgil Dzlec\.cej ~
go 6 l>m o godz. 12 w DK (ul. u- . ZACHTA - Konoplelka" poi. c-zyn.n y ca dob
zasigiem cztery wojewdztwa: ba rd.zk a 3). .
dzkie. oiotrkowskie. sieradz.kie i
o<l lat 15 godz. IO 12.15 IS 30. - Gabinet Pedlatrvczny czy.nny
Ja Narodziny gwiazdy" - film 17.45 20 w l('Cdz 15-7 w dnl wolne
skierniewickie. obowiazuje od Wymiana pojemnikw na mieci na ulicy Piotrkowskiej . Wdruj fabularny 6 bm . o godz. 17 w DDK <;TUDIO Cnnt-' ,_.. wel? od pracy - caa dob
wczora l sezon()Wa obnika cen one do bazy MPO przy ul. Tokarzewskiego, gdzie zostan naprawione. (ul Siedlecka Il od lat 15 godz 17; .. Corleone"
usul! ~w!adczonych d1a orvwatn"ch A ',.Gieda rnoci" 6 bm. w go. w. od lat 18 g<odz. 19 .i5 ut Ko1>clskiee:o 22.
Na ogln ilo okoo 14 tys. duych oojemnikw znajdujcych si d-zi:nach 11-15 w os1ed<Lowym klubie
uvtkownikw ooiazdw samocho- w dzkich posesjach, kadego roku - jak si dowiadujemy w dy- Romus'' (\ll Podha.taska 1). STYLOWY - Literatura mid-zy tel 6M-63
wych. Przez naiblisze trzy mie- A. Gieda pyt, tam, kaset ma- wo,jenna na ekranie: . sainato-
rekcji MPO - o.koo 4 tys. trzeba naprawi. W warsztatach napraw- rium pad Klepsydt<a" pol od - Gabinet Stomatolo~lcznv'
sice do koca stvcznia orzvsze czych jest teraz okoo 2 tys. pojemnikw. e;uetofonowycb i ksiek 7 bm.
o godrz 10 w OK .. Rioru:lo" (l\l.l. Li. lat 18 godz. 15. Kino francuskie: czynny w ~od-z 19-'7; w dni
J?o roku. cenY wszelkich usul! s. Na terenie nowych osiedli mieszkaniowych pogotowie tochniczne .. Czarne l biae w k'Olorze" od wolne od oracv - ca do-
nisze o 10 procent. Natomiast man01Ws'kiegio 166). la~ 15 mdi 17.30. \9.3-0 be
MPO dokonuje drobniejszych napraw na miejscu, bez P<>trzeby trams-
usugi zwizane z orzvl(otowan!em
portowania pojemni-Kw do bazy. (j. kr.)
ooiazdw do uvtkowania iesieni
Decy;zj prokuratora Andrzej M,

Modociany k~eszonkowiec
i zima oraz maiace bezooredni Foto: A. Wach
wovw na bezpieczestwo iazdy zostaJ na razie od esJa.nv do zakl3du
'>onrawczi.g11 w lgnacewle. -Tam b.

z
'wiadczone s. z 20-orocentow dzle czeka na roz1>rawe sdow. W
znik.. Sa to usul!i u.ite w cen-
nikach w nastpuicych grupach
rodzalowych: ukad zasilania ukad owce t e 26 pdzietnlka funkcjonariusze
KD MO d-Sr6dmiecie zatrzymali
uciek
by do
z zakadu w Ii:nacewle.
odzi. przebra si w
Przy.
miesz-
trakcie postpownia ustalono, ze w
czasie kT6tldego nobytu w
byl on sijrawca .iencze kilku
odzi
ln-

--
kierowniczy. koa samochodu, kom- 18-letniego Andr7eja M podejrzane kaniu swoi-eh rodzicw i zamler-za nvch drohnveh J>rzesimtw - gw
nie kradziey kieszonkowych.
letnY ukad hamulcowy i ukad
zaponowy.

Obnika
cen nie obejmuje kosz-
o kiwane tow r ~o 0 dokonanie kilku czyn6w prze-
stpczvch Andrzej M. od 7 roku
dzie wychowawczym.
0

ycia prz ebvwa najpierw w zaka-


a nastpnie
w zaklarl7.ie poi>rawc-zym w Ignace.
wyjecha co Oarowa.
oodja dorywcz prac u ogrodni-
ka. Ju podczas podry Andrzej M.
okrad w pocigu Jednego "' 1>;tsae
rw. Ke>rzystajac 7. jego chwilowe~
Tam mal
(sk)

tu materiaw. iak rwnie


dotyczy usug ewarancyinvch
nie

opaconych orzez PZU ktrvch ce-


Duym OOW<)dzeniem wr6d ltlien
tw ciesz. si sklepy Okre2owego
w godz. 10-18 (w sobotv w godz. wie. Bv karany za kradziee kie-
l0.30-14.30 w poniedziaki pla- szo.n kowe I wamania.
w kocu wr-zenia miody czowiek
nieuwagi wvciagnal z kis?enl na
szcza portfel zawierajcy 6.300 d DO
kument6w pozby si w ubikacji Jl!a
WKlubie Dzi
Przedsiebiorstwa Surowc6w Wtr- cwka nieczynna) za dostarczone Zarzri Tymczasowy Stowarzy-
ny obniono iu wczeniej. surowce wtrne mona tam naby.
Dworcu Centralnvm w Wars?.aW!e
nvch. w ktrY<'h za makulat1r mody czowiek popeni nasteJ>ne
szenia Dziennikarzy PRL informu-
szmaty i zom kolorowy mona lub raczei wymieni w relacii t:2 przestenstwo: przv pomocv vletkl ie. e 5 listooada o godz. 19 od-
---------~(ik)_ nabv ooszukiwane na rvnku to-
warv. Skleo6w. takich iest w o
tak noszukiwane towary , iak tka-
ninv oocielowe sukienkowe. wel- Wyciec~a i -spai~ar nrzecia torb pewnej kobiecie
wvcign
mi.
po.rtmonetk z pienidz.
i bdzie si proiekcia l!onego fil-
mu zmarego revsera zachodnio-
dzi 10 i oo ie<lnvm w Aleksandro- wetowe. teksasowe, wyroby oo niemieckiego W. R. Fassbindera
wie . Konstantynowie. ~ierzu ; Pa- czosznicze dziewiarskie . yletki Zar-zad t.6dzktego Oddrzlau PTTK Po dwcb tygod11iacb pracy u ot .Maestwo Marii Braun".
bianicach. Od 2 llstoo.ada aienci w krem do golenia dezodoranty itp 'aora.sza czonkw I sympatykw ogrodnika Andrzej M. wrcil do Filtn orzedstawia dzieje oewnej
PTTK na wycleczke PO cmentarzach od7.I. Nie zarobl chyba 'IJ11vt wie-
tvch skleoach wydaia specialne OPSW mogfobv z n<>wodzeniem le. gdy znowu zaco;l szuka e>ka- ka\ierv wpisane w szeroka oano-
pr2y ul oe:rodowej. Zbirka 7 Usto- ram dzieiw RFN. noez.wszy o<i
ksiaPCzki. w ktrvch oo odnotowa- otworzy wicei tak,ich ola<'Wek pada (ntedzlela) o godz JO pr-:i:ed z.ii do zdobyci. pienidzy na dro
niu dostawv surowcw wtrnvch gwnie w ce-ntrum miasta, gdzie wejciem oa cmentarz kai!Jollc-kl p.rzy ostatnich wydarze drugiei wojny

. .
dze przestpstwa. T"m razem lednak
wartoci nie mnieiszel ni 100 z ich nie~a . Sorawa komolikuie sie u!. OgrodCl'Wej. (~. kr.) doko-na zuel1wael kradziey, wvrv ~wiatowei. a skoczvwszY na la-
mona sobie .uzbiera<'-" oieniadze na iednak z oowodu braku. lokali Wy- walac starsej kobiecie na Pnvstan- tach Pidziesiatvch Gwn rol
zakup droszvch towarw. da ie si, ze w obecnei svtuacji ~ ku tramwainwvm torebk I. s\Rt'ke !?ra nie znana ieszcze u nas gwiaz-
To<Warzystwo Przyjaci odrzl za- z zakunaml PM7kndowana 7.atneltl.o da kina zachodnle_go Hanna
rynkowei. gdv wiele ~kleu6w iest .,.rasza oa soacer sobntn! oo milecie wala o tvm ml1k1i. Po dw6eb
Ostatnio przy ul. Suchej 5 uru- cakiem pustych tego tvou prze- w dniu 6 list<mada Zbirka cht. rlniach nosz11kiwa. 26 padieTnlka Schygulla. Wsteo wolny dla czon
chomiono kolejny taki skle<p dla ~ody oowinny by szybko poko- nyeh o god7.. 15 przy -zbiegu ulic ndao si zatrzyma sprawc kra. kw SD PRL. Pracownikw prasy,
mieszka<'w Widzewa. CodziPnnie nane. (m) GJask i ej i Obrocw Stalngradu d-r.iey. radia . telew!zii . z. rodzinami.

ftDZIENNIK LODZKI" - d'Zlennik Robotni<'zej Spdzielni WydawnlC2ej Prasa Kslka Ru<'b" Wydawca: ..d'lkie Wydawnictwo Prasowe, ..d, ul. Piotrkowska 96
Druk: Prasowe Za ady Graficzne w Lodzi Redaguje kolegium Rt>dak('ja: kod !10 -103 L6di ul. Piotrkowska 96. l\dres po<'7tnwy or,~ .d:i. qkr Pn<'zt 89 Tt lt>fony
centrala 293 00 - czy i wszy!dkml d'Zialami Redaktor na!'7elny: 645 1!s. zastpcy redaktora naczelnPgo: 406-15 I 307-26, sekretarz odpowiedzialny .1 ~ s~krt>arz: 2114 5
Sprawy miasta HIO I 337-47 spoPrzoo ekonomirzne 228 32. 310-38 1 3789'2 kultura 1 owiata 621-60. . sport 20895. dz cznoci 1 C!:ytelnlkam1. nt.erwt>ncje I Nas7
Telefon Uslogowy 303-04 (rkopisw nie zamwionych redakcja nie -zwraca), Redakcja oocna: --869-68 I 868-78. Ogoszenia I nekrologi - Biuro Reklam I OgloszeJ\, Udi.
ul Plotrkowr.ika 116. tel 311-50 (za tre ogosze redakda nie odpowiada). Warunki prenumeraty podaj oddziay PUPiK RSW _Prasa-Ksltka-Rttcb.

I DZIENNIK l.ODZKI nr 181 U0175) FI I Nr h.t'iekso 35004