You are on page 1of 2

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIKIH NAUKA


ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU (Klasino i PR usmjerenje)

NPP 2012/2013.
PRVI CIKLUS STUDIJA

Prvi semestar

PREDMETI FOND SATI PREDAVANJA I ECTS


VJEBE
Opa komunikologija 3+1 ECTS 6
Uvod u sociologiju 3+1 ECTS 6
Uvod u filozofiju 3+1 ECTS 6
Historija BiH 3+1 ECTS 6
B/H/S jezik 3+1 ECTS 6

Drugi semester

Historija komuniciranja 2+2 ECTS 6


Statistika 3+1 ECTS 6
Politiki sistem BiH 3+1 ECTS 6
Historija civilizacija 3+1 ECTS 6
Demografija 3+1 ECTS 6

Trei semestar

Osnov metodologije drutvenih istraivanja 2+2 ECTS 6


Teorija medija 3+1 ECTS 6
Teorija informacija 3+1 ECTS 6
Poslovno komuniciranje 2+2 ECTS 6
Meunarodni odnosi 3+1 ECTS 6

etvrti semestar

Savremeni komunikacijski sistemi 1 2+2 ECTS 6


Osnovi propagande 2+2 ECTS 6
Retorika 3+1 ECTS 6
Oglaavanje 3+1 ECTS 6
Etika javne rijei 3+1 ECTS 6
1
Page
Peti semester

Stilistika 3+1 ECTS 6


Odnosi s javnou 3+1 ECTS 6
Osnovi marketinga 2+2 ECTS 6
Printano novinarstvo 2+2 ECTS 6
Medijska regulativa 3+1 ECTS 6

esti semester

On line i digitalna komunikacija 3+1 ECTS 6


Praksa 1 1+3 ECTS 6
Savremeni komunikacijski sistemi 2 2+2 ECTS 6
RTV novinarstvo 2+2 ECTS 6
Novinarska publicistika 3+1 ECTS 6

Sarajevo, 20.09.2012.

EFICA ODSJEKA

_________________________

prof.dr. Fahira Fejzi engi

2
Page