You are on page 1of 1

ANG PAG-AMBITANAY SA KRISTOHANONG KASINATIAN HAOM SA

DIOSNONG KABUBUT-ON

Ang tema ning Domingoha nagpahinumdum kanato sa atong

pagkamagsasangyaw, ug sa kinaiya nga angay natong dalhon diha sa pagtuman sa

atong misyon isip mga binunyagan.

Ang simbahan usa ka misyonaryo nga katawhan. Ang iyang kinabuhi ug

kaanindot dalhon gayod sa bisan asa nga dapit aron ipaambit sa tanan. Atong sayran

nga si Hesus nagdapit og mga sumusunod dili aron mahimong pundok sa katawhan nga

magkinaugalingon, kondili aron mosunod sa iyang mga lakang ug magsangyaw

mahitungod sa dakong gugma sa Dios. Nagtawag siyag mga tawo dili aron mag-atiman

kaniya kondili aron mag-alagad sa katilingban, dili aron magtrabaho para kaniya kondili

aron magtrabaho uban kaniya para sa katukoran sa Gingharian sa Dios.

Importante kaayo nga puy-an nato ang atong dignidad ug misyon isip mga

anak sa Dios. Diha sa bunyag, nahimo kitang mga Kristiyanos ug nakadawat og misyon

sa pagsangyaw sa Maayong Balita. Dili maayo nga Kristiyanos lamang kita sa ngalan

kondili sa buhat usab. Dili angay nga Kristiyanos lamang kita matag Domingo kondili sa

matag adlaw sa atong kinabuhi. Dili maayo nga Kristiyanos lamang kita sa sulod sa

simbahan kondili sa tanang dapit diin kita mahimutang. Ang atong pagkabinunyagan

nagtawag kanato nga molakaw sa kalibutan aron magpaambit sa gugma sa Dios ngadto

sa isigkaingon ug sa tanang panahon.