Sie sind auf Seite 1von 1

Piano

ADIOS NONINO Musique : Astor PIAZZOLLA


q = 120
Tango
A . j j
4 >
& b 4 j . # nb
>
n j # nnb
.
. n#j
J . . # J J .
mf
D B/D D/F C/E B/D A7 A7 G6 D/F A7/E
j j>
? b 44 . . #j j > > > # n> >
{ i IV6 i6
B
VII6
n
V7

> > #.

#
>
V7 IV i6 V4

5
j .n b >
j
p

& b
n
# # J .
> > > > 3
IV6
G7 C7 F7
D/F E7 w E7 D w
w w
? b b w
{ 10
>>
J J
>
i6
>> >
J J
II7
> . . w
II I
V/iv
ii/III
iv
V7/III

D molto rit. Tristement


w
III

C n >
b

& J # b w
. # n .
p
f p
B7 F
E7
w #nE G C7
?b w #w nb f

{ 15
IV
w
w
V7/v
E

V/v ii/III V7/III

3
w
III

&b
w b b

w # wp w w
C/E C/E A7/D D G G/F E7

{ ?
b w b w
V6/III v6/III
w
ii/iv

w

V/iv i i

w
vi/iv

iv iv2
21F accel.

& b w n w w n w
#w f
C G/B F/A E/G
? E7
{ b w n
V7/v
w
III/v
n
VII6/v

VI6/v


V6/v
# n