You are on page 1of 7

Latihan Matematik Tahun 4 (Nombor Bulat)

1) Tuliskan 45 890 dalam bentuk 2) Tuliskan 15 200 dalam bentuk 3) Tuliskan 54 712 dalam bentuk 4) Tuliskan 15 376 dalam bentuk
perkataan. perkataan. perkataan. perkataan.

5) Tuliskan 23 091 dalam bentuk 6) Tuliskan 23 005 dalam bentuk 7) Tuliskan 68 026 dalam bentuk 8) Tuliskan 40 078 dalam bentuk
perkataan. perkataan. perkataan. perkataan.

9) Tuliskan tiga belas ribu enam 10) Tuliskan enam puluh tujuh ribu 11) Tuliskan Sembilan puluh satu 12) Tuliskan empat puluh empat ribu
ratus dua puluh lima dalam lapan ratus dua puluh tiga dalam ribu enam ratus tujuh puluh enam lapan ratus dua belas
bentuk angka. bentuk angka. tujuh dalam bentuk angka. dalam bentuk angka.

13) Tuliskan sepuluh ribu tiga ratus 14) Tuliskan tiga puluh empat ribu 15) Tuliskan lima puluh tujuh ribu 16) Tuliskan lapan belas ribu dua
empat puluh dalam bentuk enam puluh lapan dalam bentuk tiga dalam bentuk angka. ratus tiga dalam bentuk angka.
angka. angka.

17) Nyatakan nilai tempat bagi angka 18) Nyatakan nilai tempat bagi angka 19) Nyatakan nilai tempat bagi angka 20) Nyatakan nilai tempat bagi angka
6 dalam 56 917. 4 dalam 43 098. 8 dalam 19 081. 7 dalam 16 007.

21) Nyatakan nilai digit bagi angka 7 22) Nyatakan nilai digit bagi angka 8 23) Nyatakan nilai digit bagi angka 3 24) Nyatakan nilai digit bagi angka 1
dalam 67 910. dalam 70 891. dalam 89 032. dalam 13 427.

25) Bundarkan 14 584 kepada puluh 26) Bundarkan 58 741 kepada puluh 27) Bundarkan 14 789 kepada puluh 28) Bundarkan 23 105 kepada puluh
yang terdekat. yang terdekat. yang terdekat. yang terdekat.
29) Bundarkan 65 780 kepada ratus 30) Bundarkan 16 256 kepada ratus 31) Bundarkan 82 960 kepada ratus 32) Bundarkan 12 712 kepada ratus
yang terdekat. yang terdekat. yang terdekat. yang terdekat.

33) Bundarkan 78 621 kepada ribu 34) Bundarkan 15 290 kepada ribu 35) Bundarkan 46 711 kepada ribu 36) Bundarkan 19 500 kepada ribu
yang terdekat. yang terdekat. yang terdekat. yang terdekat.

37) Bundarkan 17 891 kepada puluh 38) Bundarkan 65 811 kepada puluh 39) Bundarkan 89 012 kepada puluh 40) Bundarkan 12 319 kepada puluh
ribu yang terdekat. ribu yang terdekat. ribu yang terdekat. ribu yang terdekat.

41) 51 620 + 21 345= 42) 62 718 + 23 444 = 43) 81 231 + 10 912= 44) 17 625 + 29 812 =

45) 1 789 + 16 837 = 46) 2 900 + 34 510 = 47) 892 + 37 917= 48) 567 + 12 080 =

49) 56 781 23170 = 50) 67 891 21650= 51) 15 987 12 003 = 52) 45 379 12 1 68 =

53) 65 182 12 374 = 54) 23 456 12 712= 55) 12 457 14 336= 56) 81 302 12 181=
57) 70 000 12 671 = 58) 19 000 11 562 = 59) 20 000 12 560 = 60) 90 098 12 713=

61) 67 092 + 12 371 17 119 = 62) 67 009 + 24 618 56 712 = 63) 56 000 + 15 776 44 234 = 64) 56 718 + 4 561 39 871 =

65) 90 817 26 830 + 25 112 = 66) 67 810 46 819 + 2 271 = 67) 56 910 23 770 + 781 = 68) 67 919 9 877 + 192=

69) 6 172 x 3 = 70) 1 901 x 5 = 71) 2 231 x 7= 72) 3 400 x 2

73) 15 281 x 4= 74) 2 911 x 6= 75) 4 561 x 4 = 76) 10 092 x 9 =


77) 243 x 12 = 78) 129 x 18= 79) 890 x 23= 80) 112 x 25 =

81) 67 x 34 = 82) 200 x 56 = 83) 345 x 20= 84) 891 x 300 =

85) 3 452 2 = 86) 82 315 5 = 87) 36 990 3= 88) 17 648 4=

89) 50 470 7 = 90) 36 630 6 = 91) 10 525 5 = 92) 16 323 3=

93) 64 230 2= 94) 18 981 9 = 95) 64 328 8 = 96) 43 456 7=


97) Ali mempunyai 4 300 biji guli. 98) Fatimah membeli 5 187 biji 99) Razman membela 32 108 ekor 100) Razak berjaya menjual 23 019
Khairul mempunyai 5 134 biji guli. pemadam. Zulaika pula membeli ikan emas. Suhail pula membela ekor anak ayam pada hari Sabtu.
Hitung jumlah guli mereka 1 719 biji pemadam. Hitung 67 900 ekor ikan putih. Kira Pada hari Ahad pula, dia berjaya
berdua. jumlah pemadam yang dibeli oleh jumlah ikan yang dibela oleh menjual 45 169 ekor anak ayam.
mereka berdua. mereka berdua. Kira jumlah anak ayam yang dijual
pada hari Sabtu dan Ahad.

101) Ben menerima 23 000 keping 102) Kilang A boleh menghasilkan 103) Sebuah ladang jambu merah 104) Pada bulan Jun, seramai
setem daripada pak ciknya. 34 910 buah komputer dalam boleh menghasilkan 8200 biji 56271 orang telah menghadiri
Datuknya pula memberikannya tempoh masa sebulan. Kilang B jambu merah manakala sebuah pesta buku di Semporna. Pada
4562 keping setem. Hitung jumlah pula boleh menghasilkan 12 890 ladang jambu batu pula boleh bulan Julai pula, 12 300 telah
setem yang diterima oleh Ben. buah komputer dalam tempoh menghasilkan 34 500 biji jambu menghadiri pesta buku itu. Hitung
masa yang sama. Kira jumlah batu. Cari jumlah jambu yang jumlah pelawat pada bulan Jun
komputer yang dihasilkan oleh dihasilkan oleh kedua-dua ladang dan Julai.
Kilang A dan B dalam tempoh itu. 105)
masa sebulan.

106) Syima mempunyai 3 781 biji 107) Pak Hamid mempunyai 43182 108) Mak Cik Kassima membela 109) Kilang Z telah menghasilkan
gula-gula. Dia memberikan biji durian. Pada hari Sabtu, dia 32311 ekor anak itik. Pada suatu 23 918 helai baju. Namun begitu,
adiknya 1 831 biji gula-gula. telah menjual 21 787 biji durian. hari, sebanyak 12 732 anak itik 14 521 helai baju itu telah koyak
Berapa banyakkah gula-gula Hitung bilangan durian yang telah mati. Kira bilangan anak itik digigit tikus. Hitung bilangan baju
Syima yang masih ada? tinggal ? yang masih hidup ? yang belum koyak.

110) Hamidi mempunyai 40 000 111) Che Rosita telah menjual 112) Hazwan telah menghasilkan 113) Muthusami ingin membela
biji guli merah dan guli biru. Jika 21000 biji limau manakala Che 23011 biji gasing. Dia telah 50000 ekor anak kambing. Pada
20 727 ialah guli merah, cari Shahadah berjaya menjual 12 801 menjual 12 611 biji gasing itu. masa ini, dia hanya mempunyai
bilangan guli biru Hamidi. biji limau. Hitung beza bilangan Hitung bilangan gasing yang 23 430 ekor anak kambing.
limau yang dijual oleh mereka belum dijual. Berapa banyak lagi anak kambing
berdua. yang diperlukan oleh Muthusami?
114) Anukman mempunyai 5 kotak 115) Badrul mempunyai 7 kotak 116) Di dalam sebuah bakul 117) Cecilia telah membeli 9
gula-gula getah. Di dalam setiap pemadam. Di dalam setiap kotak terdapat 640 biji durian. Pak bungkus pencungkil gigi. Jika
kotak terdapat 345 biji gula-gula itu terdapat 678 biji pemadam. Akmal mempunyai 7 bakul durian. setiap bungkus itu mempunyai
getah. Kira bilangan gula-gula Hitung bilangan pemadam Badrul. Cari bilangan durian Pak Akmal. 2300 batang pencungkil gigi,
getah Anukman. hitung jumlah pencungkil gigi
yang dibeli oleh Cecilia.

118) SK Bubul mempunyai 13 buah 119) Sebuah kilang boleh 120) Mak Anyam boleh 121) Setiap peserta yang hadir
bilik darjah. Setiap bilik darjah itu menghasilkan 4300 keping papan menyiapkan 450 biji ketupat akan diberikan 4 batang pensel.
mempunyai 40 buah meja. Hitung putih dalam tempoh masa sehari. sehari. Cari bilangan ketupat yang Hitung bilangan pensel yang
bilangan meja yang ada di SK Cari bilangan papan putih yang boleh dihasilkan oleh Mak Anyam diperlukan untuk 4509 orang
Bubul. dihasilkan selepas 21 hari. selepas 30 hari . peserta.

122) Dominic mempunyai 4000 biji 123) Pn Zainun mempunyai 8016 124) Hanim mempunyai 6447 buah 125) Aminah, Zulkifli dan Zaiton
guli. Dia menyimpan guli-gulinya biji gula-gula. Dia mengagihkan buku. Pada suatu hari, dia mempunyai 55 610 keping setem.
secara sama banyak di dalam 5 gula-gula itu secara sama rata memasukkan buku-bukunya Hitung bilangan setem Zulkifli jika
bekas. Kira bilangan guli di setiap kepada 8 orang muridnya. Berapa kedalam 7 buah kotak. Hitung mereka bertiga mempunyai
bekas itu. banyak gula-gula yang akan bilangan buku di setiap kotak itu bilangan setem yang sama
diterima oleh setiap orang murid? jika setiap kotak itu mengandungi banyak.
bilangan buku yang sama banyak.