You are on page 1of 17

BERNAMA

ACT PARLIMEN
No. 19TAHUN 1967

ACT PERTUBOHAN BERITA


NASIONAL MALAYSIA, 1967


117
MALAYSIA
Act Parlimen
No. 19 tahun 1967
ACT PERTUBOHAN BERITA NASIONAL
MALAYSIA, 1967

SUSUNAN SEKSHEN2

BAHAGIAN l-PERMULAAN
Sekshen
1. Tajok ringkas dan pemakaian.
2. Tafsiran.
BAHAGIAN 2-PENUBOHAN BERNAMA, KUASA2
DAN TUJUAN2-NYA
3. Penubohan Bernama dan kuasa2 -nya.
4. Tujuan 2 Bernama.
BAHAGIAN 3-LEMBAGA PENGELOLA
5. Penubohan Lembaga Pengelola.
BAHAGIAN 4-MAJLIS PENYELIAAN
6. Majlis Penyeliaan.
7. Ahli 2 Majlis.
8. Siasatan oIeh Majlis.
BAHAGIAN 5-'AM
9. Perlantekan pegawai2 dan kakitangan 2.
10. Pengurus Besar.
11. Kuasa 2 Lembaga menerima pemberian 2, dsb.
12. Kuasa2 Lembaga meminjam.
13. Pelaboran.
14. Kira2 dan odit.
is. Perwakilan oleh Lembaga.
16. Pelanggan 2.
17. Pendapatan Bernama.
18. Meteri Bernama.
19. Pejabat2 Bernama.
20. Bahasa By:r'ilama.
21. Jaminan bagi perkhidmatan yang penoh.
22. Pengechualian daripada chukai setem.
23. Perlindongan daripada tanggongan bagi ahIi2 Lembaga dan
Majlis.
24. Pemindahan wang2 dalam tangan Pemegang 2 Amanah ka-
dalam kira2 Bernama.
Jadua!.
119
MALAYSIA

Act ParIimen

No. 19 tahun 1967

ACT PERTUBOHAN BERITA NASIONAL MALAYSIA,


1967
Suatu Act bagi menuboh dan mernperbadankan Per-
tubohan Berita N asional Malaysia atau dalarn bahasa
Inggeris the Malaysian National News Agency dan bagi
mernbuat peruntokan 2 berkenaan dengan pengurusan dan
penyeliaan-nya dan berkenaan dengan perkara 2 lain yang
berkaitan dengan-nya.

[6hb April, 1967.]


BAHAWA SA-NYA menurut ta'arif UNESCO sa-suatu per-
tubohan berita ia-Iah suatu perusahaan yang tujuan utama-
nya ia-Iah memungut berita dan bahan 2 berita dan mern-
bahagi2kan-nya kapada sa-kumpulan perusahaan 2 berita
dan, dalarn sa-tengah2 hal, kapada orang2 persendirian,
dengan tujuan hendak mengadakan untok mereka suatu
perkhidrnatan berita yang sa-habis 2 lengkap dan saksama
yang boleh, dengan di-kenakan bayaran dan atas sharaP
y~ng bersesuaian dengan undang2 dan kelazirnan per-
magaan:
DAN LAGI BAHAWA SA-NYA ada-Iah di-kehendaki bahawa
suatu pertubohan yangbukan-nya unt0k--mendapa-t--ke-
u,ntGllg~n hendak-Iah di-tubohkan dalam Persekutuan bagi
rnaksud mengumpul dan membahagi 2kan berita2 'am-nya
dan juga bagi maksud menggalak dan mernajukan kerja-
sarna dan persefahaman kawasan dan antarabangsa dan
memajukan pengaliran berita yang lebeh besar mengenai:
Malaysia khusus-nya; dan bahawa pertubohan yang ter-
sebut di-atas itu hendak-Iah, sentiasa-nya, menurut dan
rnenghormati perinsip2 yang ada terkandong dalam Per-
lembagaan Persekutuan berkenaan dengan kebebasan ber-
chakap dan mengeluarkan fikiran dan mana 2 undang 2 yang
di-buat di-baw'ah-nya seFta-berpandukanperishtihamn2-FeF-
sidangan-B arigsa2 BersatumengenaiKebebasanPenerangan
.taJ:uJll..L94.8 :
MAKA OLEH YANG DEMIKIAN, INI-LAH DI-PERBUAT
UNDANG2 oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka
Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan per-
setujuan Dewan Negara dan Dewan Ra'ayat yang bersidang
120 ]9 TAHUN 1967
dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripada-nya, saperti
berikut:
BMUillAN I-PERMULAAN
Tajok
ringkas dan
1. Act ini boleh-Iah di-namakan sa-bagai Act Pertubohan
pemakaian. Berita Nasional Malaysia, 1967, dan hendak-lah di-pakai
di-seluroh Persekutuan.
Tafsiran. 2. ..rDalam Act ... ini-."
~~n(i:-\ t:rlnl,,~ b"'th:...~ ~ be.n'~ c~ ~
Af\ 11'1 --"'$>
..

"Menteri" erti-nya Menteri yang bertanggong-jawah atas


penerangan.
BAHAGIAN 2-PENUBOHAN BERNAMA, KUASA 2
DAN WJUAN2NYA
Penubohan 3. (1) Maka ada-lah dengan ini di-tubohkan suatu per-
Bernama
dan kuasa2- tubohan yang di-perbadankan bernama "Pertubohan Berita
nya. Nasional Malaysia" atau dalam bahasa Inggeris "The
Malaysian National News Agency" (di-bawah ini -di-sebut
sa-bagai "Bernama") yang kekal turun temurun dan yang
mempunyal suatu meteri dan kuasa bagi memperoleh dan
memegang harta yang boleh di-aleh atau yang tak boleh
di-aleh dan bagi melepaskan harta itu atau dengan sa-chara
lain membuat apaz urusan berkenaan dengan-nya.
(2) Dengan tidak menyentoh keluasan kuasa 2 yang ter-
sebut di-atas tetapi, terta'alok kapada peruntokan 2 Per-
lembagaan Persekutuan dan Act ini, Bernaina ada-lah
mempunyal dan hendak-Iah menjalankan segala kuasa
yang mungkin perlu atau menasabah untok menchapai
tujuan 2-nya atau mana2 daripada tujuan2 -nya.
(3) Bernama boleh pada udibichara-nya membuat per-
kiraal?- pada sa-sua~u masa rang sesuai berkenaan dengan
penenmaan melalU1 langgatljan, bayal'an, pertukaran atau
lain 2 jalan berita dan renchana2 berita antarabangsa, kawa-
san dan lain 2 dan pernbahag~n-nya kapada pelanggan2 atas
shari;l.tZ sa-bagairnana yang Jlnungkin di-perkirakan, _
~}ri.~ 3 ~~i-S)-'---
2 TUJuan
Bernama.
4: (1) Ada pun tujuan 2 Bernama ia-Iah~berita atau- bahan berita
t be:ri\q C!:trl~"/
(a) inenchari dan InengemukakanAnla~'-allHnftt,~beFi-ta,
1'. 19.:;\'1<'m bU'; i"Cj 19ahan2~beritaataurenc--hana2~>bef"ita yang lengkap,
MTfl- benar dan saksama atas apa 2 perkata mengenai'
kepentingan 'awam dan bangsa di-dalam dan
di-h.1ar Persekutuan;
J
berita atau bahan berita
'N beritc:t t<:!c;iU
(b) membahagi2 kan tlna.'almnat,~-berita,">bahan2<>"otwita.
J..l:>c..hav. ,b",..-11Q - atau- renchana2 . . berita itu kapada pe1anggan 2
p..A Tr'1- dengan di-kenakan bayaran sarna ada berupa
wang atau pertukaran berita atau kedua2-nya;
dan

...-,
PindaanAA777nombor2(Digunapakaisehinggasekarang)

2.DalamActini

PindaanA1011nombor3(Digunapakaisehinggasekarang)

PindaanAA777tambahannombor3A(Digunapakaisehinggasekarang)


ACT PERTUBOHAN BERITA NASIONAL MALAYSIA 121
(c) melaporkan dengan sa-benar dan saksama-nya,
dengan tidak l11enyentoh kepentingan 'awam dan
bangsa, pendapat2 segala golongan pendudok2
Persekutuan.
(2) Lembaga yang di-tubohkan di-bawah sekshen 5 ada-
lah bertanggong-jawab menjalankan tujuan2 Bernama
saperti yang tersebut dalam sekshen-kechil (1) dan mem-
bentok dasar 'am Bernama.
BAHAGlAN 3-LEMBAGA PENGELOLA
5. (1) Pengurusan Bernama hendak-Iah terletak kapada Penubohan
suatu Lembaga Pengelola (dalam Act ini di-sebut sa-bagai ~~:~;fa.
"Lembaga") yang mengandongi tidak kurang daripada
sa-belas orang tetapi tidak lebeh daripada tiga belas orang
ahli yang di-Iantek oleh Yang di-Pertuan Agong.
(2) Lembaga itu hendak-Iah terdiri daripada ahli2 yang
berikut dan mereka itu mesti-Iah warganegara2, ia-itu:
(a) sa-orang Pengerusi;
(b) waki12 Kerajaan Persekutuan yang tidak lebeh
daripada enam orang bilangan-nya;
(c) waki12 tuanpunya 2 suratkhabar dalam Persekutuan
yang menjadi pelanggan2 kapada Bernama yang
tidak lebeh daripada enam orang bilangan-nya:
Dengan sharat bilangan waki12 yang di-Iantek di-bawah
perenggan (b) dan (c) sekshen-kechil ini hendak-Iah sama
banyak-nya.
(3) Pengerusi Lembaga itu hendak-Iah di-Iantek sa-Iepas
di-adakan perundingan 2 dengan tuanpunya2 suratkhabar
dalam Persekutuan yang menjadi pelanggan2 kapada
Bernama.
(4) Terta'alok kapada sekshen-kechil (5), ahli2 Lembaga
yang tersebut dalam perenggan (c) sekshen-kechil (2) itu
hendak-Iah di-Iantek dari antara orang2 yang di-namakan
oleh tuanpuilya 2 suratkhabar dalam Persekutuan yang
menjadi pelanggan2 kapada Bernama.
.
(5) Sekshen-kechil (4) tidak-Iah di-pakai bagi ahli2 yang
mewakili tuanpunya2 suratkhabar itu dalam Lembaga yang
di-tubohkan sa-Iepas sahaja mula-nya Act ini berkuat-
kuasa; dan ahli2 itu hendak-Iahdi-Iantek atas nasihat ahli2
yang mewakili tuanpunya2 suratkhabar dalam Jawatan-
kuasa .'ferja Penubohan Bernama sa-telah menimbangkan
kepentlllgan2 semua suratkhabar dalam Persekutuan.
122 19 TABUN 1967

(6) Peratoran berkenaan dengan menamakan ahli2 yang


tersebut dalam sekshen-kechil (4) hendak-lah saperti yang
di-putuskan oleh Lembaga yang di-tubohkan sa-lepas sahaja
mula-nya Act ini berkuatkuasa atas pengeshoran2 ahli2
yang mewakili tuanpunya2 suratkhabar yang tersebut dalam
sekshen-kechil (5).
(7) Peruntokan 2 Bahagian 1 daJam ladual kapada Act ini
hendak-lah di-pakai bagi ah1i2 Lembaga.
BAHAGIAN 4-MAJLIS PENYELIAAN
Majlis 6. Maka hendak-1ah di-tubohkan suatu Maj1is Penyeliaan
Penyeliaan.
yang di-pertanggongkan dengan tugas 2 yang berikut-
(a) menentukan supaya Bernama sentiasa berpegang
kapada peruntokan2 Act ini;
(b) menimbangkan apa2 jua pengaduan daripada sa-
suatu suratkhabar, radio atau talivishen yang
menjadi pe1anggan kapada Bernama tentang
kemungkiran atau keingkaran Bernama menurut
') mana2 daripada tujuan2 atau perinsip2 yang ter-
kandong daJam Act ini; dan
(c) menimbangkan apa2 perkara yang di-rujo'kan
kapada-nya oleh Lembaga.
Ahli2 7. (1) Ah1il Majlis Penyeliaan hendak-lah di-lantek oleh
Majlis.
Yang di-Pertuan Agong dan hendak-lah saperti berikut-
(a) sa-orang Hakim Mahkamah Tinggi (yangakan
di-1antek dengan berunding dengan Ketua Hakim
Negara)-yang akan menjadi Yang di-Pertua
Majlis;
(b) sa-orang wakil Kerajaan Persekutuan;
(c) sa-orang wakil suratkhabar2 dalam Persekutuan; .
(-d~Naib Chanselar Universiti Malaya;dall
. '(e) sa-orang lagi yang lain.
,
(2). Peruntokan2 Bah,agian 2 dalam ladual kapada Act
ini hendak-1ah di-pakai bagi ahli2 Majlis Penyeliaan. .
Siasatan 8. (1) Majlis Penyeliaan hendak-lah mengadakan suatu
oleh
Majlis. siasatan berkenaan derigan apa 2 perkara yang ada di-sampai-
kan kapada-nya atas apa 2 pengaduan di-bawah sekshen 6 (b)
atau berkenaap dengan apa 2 perkara yang di-rujo'kan
kapada-nya oleh Lembaga.
(2) Bagi maksud 2 sa-suatu siasatan MajlisPenyeliaan
boleh menerima keterarigan dengan lisan atau dengan ber-
tulis atau boleh menghendaki sa-siapa jua supaya membeFi
apa 2 ma'alumat yang mungkin pada pendapat-nyaperliJ
PindaanAA777nombor7.(1)(d)

ACT PERTUBOHAN BERITA NASIONAL MALAYSIA 123

bagi maksud membuat sa-suatu keputusan atas pengaduan


yang di-buat itu atau atas perkara yang di-rujo'kan kapada-
nya saperti tersebut di-atas.
(3) Apabila tamat-nya sa-suatu siasatan dan dengan sa-
berapa segera-nya yang bo1eh Majlis Penyeliaan hendak-Iah
menghantar keputusan 2-nya dan apa2 jua pengeshoran
yang di-fikirkan-nya patut di-buat dengan bertulis kapada
Lembaga.
(4) Keputusan 2 dan pengeshoran2 jika ada Majlis
Penyeliaan itu hendak-Iah di-siarkan dengan sa-penoh-nya
oleh Lembaga jika demikian di-arah oleh Majlis Penyeliaan.
BAHAGIAN 5-'AM
9. (1) Lembaga ada-Iah berkuasa melantek sa-orang Perlaotekan
Pengurus Besar, sa-orang Setia-usaha Lembaga dan bebe- ~~~ah'tE_
rapa orang pegawai dan kakitangan yang lain yang perlu tangan 2.
, untok menjalankan tugas 2 -nya di-bawah Act ini.
(2) Pengurus Besar, Setia-usaha Lembaga dan lain2
pegawai dan kakitangan Lembaga hendak-Iah di-ambil
bertugas atas apa2 sharat sa-bagailllana yang boleh di-
tetapkan oIeh Lembaga.
10. (1) Pengurus Besar ia-Iah ketua pegawai kerja Bernailla Pengurus
yang bertanggong-jawab kapada Lembaga. Besar.
(2) Semua pegawai dan kakitangan Leillbaga ada-Iah di-
bawah pengawasan Pengurus Besar.
11. Dengan tidak menyentoh lllana 2 kuasa lain yang di-beri Kuasa2
kapada-nya menurut Act ini, Lembaga ada-Iah berkuasa Le~b~~a
pada budibichara-nya menerima apa2 charulllan, pemberian, ~mbe~ian2.
derma kekaL hadiah atau harta wasiat sa-bagaimana yang dsb.
mungkin di-beri kapada atau untok faedah Bernama.
12,. Lembaga boleh, terta'alok kapada persetujuan Per- Kuasa2
bendaharaan, dari sa-masa ka-semasa meminjam atautr~~~f:m.
mendapatkan pembayaran apa 2 wang yang di-kehendaki-
nya untok menjalankan tugas 2-nya dengan sa-patut-nya di-
bawah Act ini ..
13. Harta BerJJclma boleh di-Iaborkan oleh Leillbaga dalam Pelaboran.
pelaboran 2 yang pada masa itu di-benarkan oleh undang 2
untok pelaboran kumpulan2 wang amanah:
Dengan sharat Lembaga tidak boleh membuat apa2
pelaboran dalam chagaran 2 yang di-keluarkan atau di-
daftarkan atau dalam harta2 lain yang letak-nya di-Iuar
Petsekutuan melainkan dengan persetujuan Menteri
Kewangan.
124 19 TAHUN 1967
Kira2 dan 14. (1) Lembaga hendak-lah menyimpan kiraz yang betul
Odit.
dan rekodz lain berkenaan dengan penjalananZ-nya.
(2) Kira 2 Bernama hendak-lah di-odit oleh sa-orang juru
odit yang di-lantek oleh Lembaga dengan persetujuan
Menter!.
(3) Dengan sa-berapa segera yang boleh sa-lepas akhir
tiap2 tahun kalendar Lembaga hendak-lah menghantar
kapada Menteri suatu kira 2 yang telah di-odit berkenaan
dengan pendapatan dan perbelanjaan Lembaga bagi tahun
itu bersamaz dengan suatu kenyataan mengenm harta2 dan
tanggongan2-nya; dan Menteri hendak-lah menyebabkan
supaya kira 2 dan kenyataan itu bersama2 dengan suatu
salinan apa 2 perhatian yang telah di-buat oleh juru odit itu
berkenaan dengan-nya di-bentangkan di-dalam tiap2 satu
Majlis Parlimen.
Perwakilan 15. (1) Lembaga boleh dengan suatu suratchara bertulis
oleh
Lernbaga. yang berchap dengan meteri-nya mewakilkan kapada mana2
orang atau badan apa2 jua kewajipan-nya yang mungkin
.perlu untok di-jalankan di-dalam atau di-luar Persekutuan :
Dengan sharat mana 2 orang atau badan itu tidak-1ah
mempunyai: apa2 kuasa pengawasan atas wang 2 Bernama
dan hendak-lah menjalankan kerja-nya da1am serba perkara
mengikut arahan Lembaga.
(2)Lembaga boleh, dari sa-masa ka-semasa, menubohkan
jawatan2-kuasa bagi menimbangkan svalan2 khas yang
mungkin di-rujo'kan kapada-nya oleh Lembaga; dan manaZ
jua jawatan-kuasa itu hendak-lah menjalankan tugasZ-nya
mengikut arahan2 yang di-beri kapada-nya oleh Lembaga.

Pelanggan 2. 16. BahagianZ pelanggan yang berikut ada-lah berhak


membuat perkiraan 2 untok mendapat perkhidmatan 2
Bernama-
(a) suratkhabarz yang menjalankan urusan-nya dalam
Persekutuan; dan
(b) mana2 lain suratkhabar, pertubohan berita, per-
tubohan, badan atau orang dan manaz pe1anggan
lain sa-bagaimana yang mungkin di-benarkan oleh
Lymbaga.
Pendapatan 17. (1) Pendapatan Bernama hendak-1ah terdiri daripada
Bernarna. yuranZ dan charuman 2, pemberian2, dermaz kekal, hadiah 2
atau harta2 wasiat sa-bagaimana yang mungkin di-beri
kapada atau untok faedah-nya.
ACT PERTUBOHAN BERITA NASIONAL MALAYSIA 125
(2) Pendapatan Bernama hendak-Iah di-gunakan sa-mata2
untok memajukan tujua1l2 Bernama dan untok membayar
gaji, penchen, faedah persaraan, elaun2 dan apa2 jua ran:
changan kumpulan wang bekalan kapada mana2 pegawal
atau kakitangan yang di-ambil bekerja atau di-ambil ber"
tugas di-bawah Act ini atau untok membayar belanja2 yang
di-Iakukan pada menurut peruntokan 2 Act ini; dan tiada-Iah
apa2 bahagian daripada pendapatan itu boleh di-bayar atau
di-pindahkan, sa-chara terus atau sa-chara tidak ferus,
dengan jalan membayar dividen, bonos atau dengan apa2 jua
chara pun dengan jalan membayar keuntongan kapada sa-
siapa jua.
18. (l) Bernama hendak-lah mempunyai: suatu meteri dan Meteri
meted. itu boleh dari sa-masa ka-semasa di-pechahkan, di- Bernama.
tukar, di-ubah atau di-buat baharu sa-bagai yang nampak-
nya patut.
Dengan sharat bahawa sa-hingga suatu meteri di-
peruntokkan di-bawah sekshen ini suatu chap yang
mengandongi perkataan "PERTUBOHAN BERlTA
NASIONAL MALAYSIA" boleh-Iah di-gunakan sa-bagai
meteri-nya.
(2) Segala surat-ikatan, suratan dan lain2 suratchara yang
berkehendakkan meteri Bernama hendak-lah di-meteri sa-
demikian-nya di-hadapan dua orang ahli Lembaga yang
akan menandatangani tiap2 surat-ikatan, suratan atau surat-
chara yang pada-nya meteri itu ada di-chapkan; dan dengan
tidak payah di-sahkan dengan tandatangan sa-saorang saksi
penandatanganan itu hendak-Iah menjadi keterangan yang
chukup bahawa meteri itu telah di-chapkan dengan sem-
purna dan sa-betul-nya dan bahawa meteri itu ia-Iah meteri
Bernama yang sah di-sisi undang2.
19. Bernama hendak-Iah mempunyai: suatu pejabat utama PojabaP
di-dalam Persekutuandan boleh menubohkan suatu atau Bernama.
beberapa pejabat lain di-sasuatu atau di-beberapa tempat
di-dalam atau di-luar Persekutuan sa-bagaimana yang di-
tentukan oleh Lembaga dari sa-masa ka-semasa.

20. Bahasa2 kerj'a bagi Bernama ia-lah bahasa Kebangsaan Bahasa


dan bahasa Inggeris. Bernama.

21. (1) Walau pun apa 2 jua perkiraan yang mungkin di- Iaminan
buat oleh Bernama berkenaan dengan penerimaan dan ba~iper
pembahagian berita2 antarabangsa, pelanggan2 kapada ~~~matan
Bernama hendak-lah terjamin hak-nya, ataspermintaan penoh.
dan atas sharat2 mengenai: bayaran yang akan di-putuskan
126 19 TAHUN 1967

oleh Lembaga, menerima melalul Bernama perkhidmatan


yang penoh yang di-berikan kapada Bernama oleh mana2
pertubohan atau pertubohan 2 berita antarabangsa.
(2) Perlciraan2 berkenaan dengan pemungutan dan pem-
bahagian berita yang di-buat oleh Bernama tidalc-Iah akan
menyentoh hak suratkhabar2 yang menjadi pelanggan
lllembuat perkiraan2-nya sendiri yang bebas untok pelll-
berit(i2-nya sendiri mendapat berita.
)J

. (3) Dalam sekshen-lcechil (2), "pemberita2" termasok-Iah


sidang pengarang bagi sa-suatu suratkhabar dan sa-siapa
jua yang menulis atau memberikan berita2 untok mendapat
sa-suatu bayaran sa-bagai suatu pekerjaan tidak sa-penoh
masa atau sa-penoh masa.
Pengechua- 22. Bernama hendak-1ah di-kechualikan daripada bayaran
lian
daripada chukai setem di-bawah mana 2 undang2 bertulis yang pada
chukai masa itu berjalan kuatkuasa-nya berkenaan dengan chukai 2
setem. setem. .
Perlin- 23. Tiada-1ah sa-siapa jua di-antara ahli2 Lembaga atau
, c10ngan
daripada ahli2 Majlis Penyeliaan boleh di-kenakan apa2 tanggongan
tanggongan
bagi ahli2
kapada-nya sendiri kerana apa2 kerugian atau kerosakan
Lernbaga yang di-sebabkan oleh sa-suatu perbuatan atau ketinggalan
. dan MajIis. dalalll lllengurus atau menjalankall hal ehwal Lembaga atau
Majlis melainkan kerugian atau kerosakan itu di-sebabkan
oleh sa-suatu perbuatan atau ketinggalan yang salah dan
sengaja oleh-nya.
Pemindahan 24. . Apabila Act ini mula berkuatkuasa segala wang d(ln
wang2
clalarn lain2 harta, jika ada, yang ada dalam simpanan, pengawasan
tangan
Pemegang2
atau pengurusan sa-saorang atau beberapa,. orang menurut
Arnanah apa2 jua kuasa yang di-berikan kapada atau yang di-terima
ka-clalarn oleh sa-saorang atau beberapa orang itu untok atau bagi
kira~
Bernama. pehak Bernama pada menjangka bahawa Act ini akan di-
ishtiharkan serta apa 2 faedah, jika ada, yang tertambah
kapada-nya hendak-Iah di-sifatkan sa-bagai menjadi sa-
'bahagian daripada pendapatan Bernama dan hendakc1ah
di-pindahkan kapada Lembaga dan hak pada-nya terletak
kapada Lembaga.
JADUAL
(Sekshen 5 dan 7)
BAHAmAN l-LEMBAGA PENGELOLA
(k,"'r' k1vtf'C/.... l.Pengerusi dan ahli2 Lembaga hendak-Iah memegang jawatarKsa-lama
l,,(ttlC Lb71t . tiga tahun dan ada-Iah layak di-Iantek sa-mula. '
~JJ.5n )
2. Ahli2 Lembaga yang mewakili tuanpunya 2 suratkhabar hendak-Iah
memegang jawatan sa-bagai waki12 suratkhabar2 mereka. .
ACT PERTUBOHAN BERITA NASIONAL MALAYSIA 127
3. Empat orang daripada ahli2 Lembaga hendak-IahmewakiliJ:RaQ.iQ .(1<Ql\rl.e".:tle4tclM
Malay~ia;!falivishen'~~Mala:y.sia., Ja~atan Penerangan Persekutu~ dan P~(t~nY'\n<1A)'
Bahagtan Penerangan Luar Negen dan mereka hendak~lah dl~lantek ;Ld~,:\)l<UA
dad labatan2 mereka masing 2 . R,~ ivJ>(!-,Jv\
0(1} /1 Sf~)
4. Pada melantek sa-saorang ahli Lembaga Yang diPertuan Agong
boleh menamakan sa-saorang ahli pengganti yang mempunya"i hak2
mengundi yang penoh apabila menghadhiri meshuarat Lembaga sa-bagai
menggantikan tempat ahli yang penoh itu.

5. (1) lawatan sa-saorang


~ -_.-
ahli LemH~ga;J. hendak-Iah menjadi kosong:
'
(a) jika ia mati; .r \

(b) jika ia tidak lagi berke1ayakan;


(c) jika ia menjadi bankrap. gila atau tidak sempuma 'akal;
(d) jika ia' tidak menghadbiri meshuarat tiga kali berturut2 dengan
tiada kebenaran Lembaga. dan Lembaga me1u1uskan suatu
ketetapan mengishtiharkan jawatan-nya sa-bagai kosong;
(e) jika sa-kira-nya perletakan jawatan-nya di-terima oleh Lem-
baga; atau
(f) apabila ia berumor tujoh puloh tahun.
(2) Berkenaan dengan-
(a) sa~saorang ahli yang mewakili tuanpunya atau tuanpunya2
suratkhabar, maka ahli Lembaga yang sa-umpama itu hendak~
lah mengosongkan jawatan-nya jika ia tidak lagi mempunyai
apa2 hubongan dengan suratkhabar atau suratkhabar2 yang
telah di-perwakili-nya itu, atau apabila suratkhabar atau
suratkhabar2 yang telah di-perwakili-nya itu tidak lagi di-
terbitkan atau tidaklagi menjadi peIanggan kapada Bernama;
(b) mana2 ahli Lembaga yang lain. maka ia hendak-lah niengosong-
kan jawatan-nya jika ia tidak lagi mempunyal apa2 hubongan
dengan Kerajaan atau dengan Jabatan Kerajaan yang telah
di-perwakili-nya itu.
(3) Jawatan sa-Saorang ahli pengganti Lembaga hendak-lah cli-
kosongkan apabila berlaku~nya mana2 daripada kejadian2 dalam (a), (h).
(c). (e) atau (t) dalamperenggan-kechil (1) di-atas atau mana 2 daripada
kejadian2 dalam (a) atau (b) dalam perenggan-kechil (2) di-atas.

6. 'Peratoran2 yangberikut hendak-lah di-turut bagi memenohi keko-


songan2 dalam Lembaga yang timbul daripada mana2 jua daripada
sebab2 yang di~senaraikan dalam perenggan 5:
(a) berkenaan dengan ahli2 yang mewakili tuanpunya2 suratkhabar
perlantekan bagi maksud memenohi sa-suatu kekosongan
hendak~lah di~buat atas pengeshoran tuanpunya2 suratkhabar
atau suratkhabar2 yang wakil~nya telah .mengosongkan
jawatan-nya; dan
(b) berkenaan dengan sa-suatu kekosongan yang timbul oleh sebab
suratkhabar yang tuanpunya-nya ada dj-perwakili dalam
Lembaga tidak lagi di-terbitkan atau pun tidak lagi menjadi
pelanggan kapada Bernama, maka tuanpunya2 bagi surat-
khabar2 yang maseh ada tinggal menjadi pelanggan kapada
Bernama hendak-lah membuat sa-suatu pengeshoran kapada
Yang di-Pertuan Agong.
128 19 TAHUN 1967
7. Tempoh jawatan bagi sa-saorang ahli yang di-Iantek bagi mengganti-
kan sa-orang ahli lain yang telah mengosongkan. jawatan-nya ia-Iah
baki tempoh jawatan yang bagi-nya ahli yang tersebut kemudian itu
telah di-Iantek pada asal-nya.
8. Lembaga hendak-Iah bermeshuarat sa-kurang2 -nya sa-kali dalam
enam bulan tetapi walau bagaimana pun hendak-Iah bermeshuarat
dalam masa sa-bulan dari tarikh menerima sa-suatu laporan daripada
Majlis Penyeliaan berkenaan dengan sa-suatu pengaduan tentang
kemungkiran Bernama menurut mana 2 jua daripada tujuan2 atau
perinsip2-nya .
9. Pengerusi Lembaga ada-Iah berkuasa mengadakan meshuarat
Lembaga apabila di-fikirkan-nya perlu, dan suatu meshuarat Lembaga
hendak-Iah di-adakan atas permintaan yang bertulis dari tidak kurang
daripada sa-tengah bilangan ahli2-nya (dan bagi maksud ini sa-saorang
ahli penggantiada-Iah di-sifatkan sa-bagai ahli yang penoh jika ia
menjalankan tugasdalam masa ahli yang penoh itu tidak ada).
10. Chukup-bilang bagi sa-suatu meshuarat Lembaga ia-Iah enam
orang yangtiga daripada-nya hendak-Iah ahli2 yang mewakili tuan-
punya2 suratkhabar. Keputusan Lembaga hendak-Iah dengan jalan
undi lebehsuara.
11. Lembaga boleh menjemput sa-siapa jua menghadhiri meshuarat 2-
nya.
1.2. Terta'alok kapada peruntokan 2 Act ini, Lembaga boleh.menetapkan
peratoran-nya sendiri.
BAHAGIAN 2-MAJLIS PENYELIAAN
. 1,..:r-eHTfl0h.ja.watall-bagi.ahliLMajlis-(tl~FmaGko-ang-di-J!eFtua}-ia-Iah
-tiga--tahull,.AhliJ-ada-lah-layak-di-lantek-sa-mula.
2. Tempoh jawatan bagi sa-saorang ahli baharu yang di-Iantek bagi
memenohi sa-suatu kekosongan ia-Iah baki tempoh jawatan bagi ahli2
yang lain itu.
3. Tiga orang ahli ada-Iah menjadi chukup-bilang bagi Sa-suatu
meshuarat Majlis.
4. Majlis hendak-Iah bermeshuarat dalam masa sa-bulan dari tarikh
penubohan-nya~h6ndak-lah-melanteKBa-0rang,s6tia-u~aha.
5. Segala perbe1anjaan Majlishendak-Iah di-bayar daripada kumpulan2-
. wang Bernama.
6. Suatu meshuarat Majlis hendak-Iah di-adakan dalam masa sa-bulan
dari tarikh sa-suatu perkara di-rujokkan dengan rasmi-nya kapada-nya
oleh Lembaga Pengelola atau apabila sa-suatu pengaduan di-terima
daripada sa-suatu suratkhabar, radio atau talivishen yang menjadi
pelanggan kapada Bernama.
7. Jawatan sa"sa~rang ahli Majlis yang lain daripada sa-saorang ahli
yang di-Iantek oleh sebab jawatan hendak-lilh menjadi kosong:
(a) jika ia mati;
(b) jika ia tidak lagi berkelayakkan;
(c) jika ia menjadi bankrap, gila atau tidak sempurna 'akal;
PindaanAA513Bahagian2Nombor1(Digunapakaisehinggasekarang)

PindaanAA513Bahagian2Nombor4(Digunapakaisehinggasekarang)


4. Majlis hendaklah bermesyuarat dalam masa sebulan dari tarikh
penubuhannya dan selain dari mesyuarat itu hendaklah bermesyuarat sekurang-
kurangnya sekali setahun dan hendaklah juga melantik Setiausaha Lembaga
sebagai Setiausaha kepada Majlis.

ACT PERTUBOHAN BERITA NASlONAL MALAYSIA 129


(d) jika ia tidak menghadhiri meshuarat tiga kali berturut2 dengan
tiada kebenaran MajIis, dan MajIis meluluskan suatu kete-
tapan mengishtiharkaq jawatan-nya sa-bagai kosong;
(e) jika sa-kira-nya perletakan jawatan-nya di-terima oIeh MajIis;
atau
(f) apabila ia berumor tujoh puloh tahun.

8. Terta'alok kapada peruntokan2 Act ini, Majlis boleh menetapkan


peratoran-nya sendiri.

[Persetujuan di-Raja di-terima


pada 31hb Mach, 1967.]

KUALA LUMPUR
DI-CHETAK OLEH PENCHETAK KERAJAAN DAN DI-TERBlTKAN DENGAN PERENTAH PADA
6HB APRIL, 1967
Barga: $1
PindaanAA777nombor3,4dan5

Deleted by Act A1011