Sie sind auf Seite 1von 4

Subanen Enlish Cebuano Tagalog

Begu thon new year,

Gempya Gendaw Good day Maayon adlaw Magandang Araw Buenas dias
Gempya Gebi Good Evening Maayon Gabii Magandang Gabi Buenas noches
Gempya remma Good afternoon Maayong hapon Magandang Hapon Buenas tardes
also sa imo
Gempya sishelem- Good morning, Maayong Buntag Magandang Umaga
Gempya thasendaw Good Noon, mudto
Gempya Gebi Good nigth gabii Magandang Gabi Buenas noches
Gempya delabunG Good After noon

Silonan do you know Kamau Marunong Save tu, or Save vos


Mitaloh speak Sulti Salita Save tu converza

Getaway i Gina' mu? Who is your mother name Unsa ngalan imong nanayAnong pangalan ng Nanay mo Cosa el nombre de tu
yu Nana
Getaway i Gama' mu? What is your father name Unsa ngalan imong tatay Anong pangalan ng Tatay mo Cosa el nombre de tu
yu Tata
Taway si ama mo? What is your father name Unsa ngalan imong tatay Anong pangalan ng Tatay mo Cosa el nombre de tu
yu Tata
Anha Ginat? What is your mother name Unsa ngalan imong nanayAnong pangalan ng Nanay mo Cosa el nombre de tu
yu Nana

Su Diwata menGupia riani-a. God Bless You Ang Ginoo mu Bless Ka ninyo Ang Panginoon Sumasainyo El
Dois Santo man Bless con vos otros
Gempia beGo ton Happy new Year.. Malipayong Bag on Tuig Maligayang Bagon Taon Mo'y Anio Nievo
Dlelyag di Gbegu thon happy new year- Malipayong Bag on Tuig Maligayang Bagon Taon Mo'y Anio Nievo
DlelyaG di delemdeman sentence to that: happy anniversary... Malipayong anibersaryo Maligayang Anibersaryo
Mo'y Aniversario
Delemdeman anniversary- Anibersaryo Anibersaryo Aniversario
Dlelyag happy is Lipay Maligaya Alegre

Pated Brother Idsoon Kapatid Hermano


Delan cousin, relative Ig agaw, Pinsan, Kamag-anak Pariente
Subanen Enlish Cebuano Tagalog

Endun ha human? Where do you live? asa ka puyo San ka natria Donde uste ta esta
Endun ha Tumolog? Where do you sleep? Asa mo ni tulog? San ka natulog Donde uste ya dorme
Endun ha minom? Where do you drink?, Where do you eat? Unsa imong gi inom anong ini inom mo Cosa tu
ta vivi, cos tu ta come
Endun ha manGay? Where do you go? Asa ka mu adto Sann ka pupunta Donde tu anda
Endun ha Genat? Where do you come from? Asa gikan Saat ka Nang galing Donde tu sa sale
Endun ha pebenwa? Where do you stay? Asa mo ga puyo? Saan kayo nakatira Donde uste ta queda
Anha phebenwa? where do you live Asa mo ga puyo? Saan kayo nakatira Donde uste ta queda
Andon ha phebenwa? where do you live Asa mo ga puyo? Saan kayo nakatira Donde uste ta queda
Human ita Let eat our dinner.. Kaon ta.. Kain Tayo Quome vosotros

John 3:16 Shapap dlelamen thandenG nu Diwata su dunya muha' biGay en su GbuntunG Gbata' en dla'i, dari su dlemon sumaliG ryanin Gendi' matay
uGa'id dun hetubu' en methunay

Andun ( Andun nGalan mo ? ) What - What is your name Unsa Ano Cosa de
Iyndun ( Iyndun ha peGbenwa ? ) Where- Where do you live Asa Saan Donde
Taway or Intaway ( Taway e Gama mo ? ) Who - Who is your father Unsa Ano Cosa el
Nano ( Nano a anGay rine ?) When - When are you coming here Kanus ah Kailan Quando
Sano ( Sano e sahayan mo hin ?) How Much How much is your car -, How many - Pila Magkano., or ilan Quanto
Sano ton na rin ni a e sahayan hin ? How many years since u own the car Pila ka Tuig na ang iong
Sakyanan Ilan taon na iyong sasakyan/kotse/car Quanto anio ya el de vos otros koche
Momasap (Momasap meGayad ra ? ) Why - Why are u crying Ngano Bakit Porque
Gama Father - Tatay/Papa Tatay/Papa Tata/Papa
Gina Mother - Nanay/Mama Nanay/Mama Nana/Mama
AnGay Come - Dala diri Halika Bene qui
Rine Here - Diri Dito Aqui
Sahayan Car - Sakyanan/Kotse Sasakyan/Kotse koche
Ton Year - Tuig Taon Anio
Megayad Crying - Hilag Iyak Lyura
Subanen Enlish Cebuano Tagalog

dleyaGan ho yaa or malyag go ra ni a ( like -malyaG / dleyaGan ) I like u - naka gusto ko nimu gusto kita Quire yo con ti
go
Mibuga o ra ni a ( mibuGa - miss ) I miss u - Gi mingaw ko nimu Na alala kita Ya miss yo co ti go
Di o misunan or Da asunay I dont know - Wal ko Kahibalo Hindi alam No save yo
Miyangit tu ra ni a or Lilingit tu ra ni a I hate you - Suko ko nimu Galit ako saiyo Raviao yo con
tigo
Dlulamen ho yaa ( dlalam - love and we use to say ( mihi GuGma o ra nia ) I love you - Na Gugma ko ni mu Mahal
kita Ya ama yo con tigo
Mebuneg Go ra ni a ( MebuneG - crazy ) I'm crazy for u - Na Buang ko nimu Lokong loko ak saiyo Ya gieda
yo loco con tigo
LilyaG Go ra ni a ( lilyaG- happy ) I'm happy for u - Nalipay ko nimu Masama ako saiyo Alegre yo con tigo
Migules o ra ni a ( MiGules - worried ) I'm worried of u - Nabalaka ko nimu Na ala la ako saiyo Tan ???
Yo con tigo
Minduho ra ni a ( minduk - afraid ) I'm Afraid of u - Nahadlok ko nimo Natakot ako saiyo Chiene yo miedo con tigo
Diiron sen ho (diiron - nothinG / money - sen ) I dont have money - Wala ko kwarta wala akong pera Nuay yo
cen

Batahabol Proud , Showy - Hambog Mayabang Hamvoguero


Dunan or Barunan Wealthy - Adunahan Mapera Rico,
Dayahan or Sinan Rich - Datu, Mayaman, Mucho cen
Guba -uba Sad, Depress -
Bahalatlat Pity or u feel sorry - Kalooy Mahabag bien
BahalilinGit Annoying -
BahalulyaG Awesome - Nindot kaayo Bien bonito or Bien bueno,
GonGoG-GonGoGen Paranoid - Buang-Buang Buang Locu-Loco
GambuneG Crazy - Buang Loko Loco
GurenG -GurenGen Stupid - Buang Loko Loco
SipuG Shame - Ulaw Hiya Hueya
Diiron sipugen No Shame - walay Ulaw Walang Hiya Nouay Hueya
Magahol-Gahol Know how - Kama o Marunong Bien save
balusen Liar - Bakakon Sinungaling talaga bien invostero
balus Lie - Bakak Sinungaling Invostero
Subanen Enlish Cebuano Tagalog

TampilinG ( i will slap you - tampilinGin ho yaa ) Slap - Sagpa Sampal


Meta mo la ma or mo Gogud mo You will see it - Nakit an nimu Nakita mo Ya mira vos otros, Ya mira tu?
Sambat Friend - Amigo Kaibigan Amigo
Sambat dlae Boyfriend - Amigo laki Kaibigan lalaki Amigo ombre
Sambat dlebon Girlfriend - Amigo bahe Kaibigan babae Amigo Mujuer
Gupahat Mutual friend - duol na miga, duol na migo Matalig Kaibigan Ceirca
Amigo or Amiga
Diruma - boyfriend,girlfriend with exising relationship Uyab nobyo, nobya novio , novia
Manandaw Today - Karon Adlaw Araw na ito Este dia.
Labong Yesterday - Gahapon Adlaw Kahapon na araw Ayer dia
Salan Gandaw A day before yesterday - Bag o tu adlawa Bago yon araw De otro dia
Lohma Tomorrow - Ugma Adlaw Bukas na araw Maniana dia
Sunod Gendaw After tomorrow - Pagka Ugma Kinabukasan paca maniana
DaliGendaw Dawn or early morning - Kadlawon madaling araw madrugada