You are on page 1of 12

1.

Professionele sportkundige identiteit


De Sportkundige heeft een professionele identiteit waarin hij zijn sporteigenheid koppelt aan onderzoekend- en crerend vermogen en
daarmee de eigen en collectieve kennis van de beroepsdoelgroep en domein blijvend ontwikkeld. Hij (ver)kent mogelijkheden in dynamische
contexten op zoek naar dialoog en co-creatie op verschillende niveaus om waarde te creren. Hij positioneert en profileert daarin de rol van
Sportkundige
Paragraaf Deelonderwerp Niveau Bewijslast Toelichting

1.1 Reflecteren & B Jaar 2 Door verschillende lessen in de sport te hebben gegeven kon
sportbewustzijn ik kijken naar wat voor effect de sport had op mensen.
Wanneer je spinning geeft zie je dat men erg veel bezig is om
boven zichzelf uit te stijgen, zodra je en teamsport gaat doen
zie je dat men hechter wordt en dat samenwerking een erg
leuke optie is. Na deze lessen ben ik bij mezelf nagegaan wat
ik beter kon doen en hoe ik mezelf tot een betere lesgever
kon maken.

1.2 Professionele attitude C Jaar 2 - Ik vind dat ik qua professionele attitude niveau C heb behaald
omdat wij met een erg brede doelgroep hebben gewerkt.
Naast het werken met werknemers van Caparis hebben wij
natuurlijk gewerkt met werkleiders. Ik heb vooral een
professionele attitude leren ontwikkelen tijdens de ARBO-
voorlichtingen, de testweken, adviesdagen en tijdens
beeldschermwerk. Hier ben ik op andere manieren in contact
geweest met de werknemers van Caparis dan ik in contact
ben met werknemers in de sportzaal. Je moet hier een
andere rol aannemen omdat je hier de rol van professional
aanneemt. Jij moet de mensen advies geven, hier moet je
natuurlijk altijd rekening houden met wat je zegt en tegen wie
je dit zegt. Het kopje rekening houden met komt hier dan ook
terug.

1.3 Loopbaanontwikkeling C Jaar 2 - Voor deze stage aan wist ik wel vaag wat ik wilde, maar ik twijfelde
en beroepsvorming nog wel erg tussen beroepen, minoren, cursussen en
uitstroomprofielen. Ik kreeg de kans om een man te helpen met
rugproblemen en ik kreeg de kans om een vrouw te helpen die
problemen had om haar arm omhoog te krijgen. Ik vond het
interessant om hier mee bezig te gaan en ik heb dan ook gemerkt
dat dit is wat ik later wil. Ik wil mensen helpen, daarom heb ik ook
gekozen voor de minor rehabilitatie.
2. Handelt methodisch en evidence informed
De sportkundige handelt methodisch. Hij ondersteund de vraagsarticulatie bij praktijkstukken en formuleert, gebaseerd op een zorgvuldige
afweging van verschillende bronnen, het best mogelijke antwoord in gezamenlijkheid met stakeholders. Daarbij draagt de sportkundige bij aan
de kennisontwikkeling van de beroepsgroep.

Paragraaf Deelonderwerp Niveau Bewijslast Toelichting

2.1 Methodisch
handelen
Jaar 2

2.2 Kenniswerker

Jaar 2
3. Werkt samen in teams en netwerken
De sportkundige gaat relaties, samenwerkingsverbanden en/of coalities aan en verkent de grenzen van het eigen beroep om
gemeenschappelijke doelen efficint na te streven en daarmee waarde te creren. De sportkundige profileert en legitimeert zich binnen deze
professionele netwerken.

Paragraaf Deelonderwerp Niveau Bewijslast Toelichting

3.1 Samenwerken C Jaar 2 - Samen met mijn stageteam hebben wij natuurlijk een aantal verslagen
gemaakt, dit hielp erg mee aan de competentie samenwerken. Naast
verslagen hebben wij samen ook voor mooie presentaties gezorgd,
neem als voorbeeld de ARBO-voorlichtingen. Samen zorgen we ervoor
dat we een product krijgen wat kwalitatief goed in elkaar zit. Door met
elkaar samen te werken en gebruik te maken van elkaars expertise kun
je veel voor elkaar krijgen. Hiernaast werken wij met het hele team
van Caparis in Beweging samen tijdens vergaderingen of
brainstormsessies. Afgelopen week hebben we bijvoorbeeld
gebrainstormd over volgend jaar ingedeeld gaat worden.

3.2 Netwerken Jaar 2

3.3 Profileren Jaar 2


4. Communiceert optimaal
De sportkundige verwoordt, zowel in de Nederlandse als Engelse taal, de eigen visie, plannen en besluiten mondeling en schriftelijk en benut
hierbij verschillende (digitale) communicatiemiddelen.

Paragraaf Deelonderwerp Niveau Bewijslast Toelichting

4.1 Empathisch B
communiceren Jaar 2 stage bij Caparis Deze competentie heb ik weten te ontwikkelen wederom tijdens de
in Beweging adviesdagen van Caparis in Beweging. Naast het geven van advies kunnen
deelnemers jou om advies vragen over eventuele problemen die er tijdens
het bespreken van de resultaten van de testweken voordoen. Hierbij krijg
je te maken met verschillende mensen die verschillende verhalen hebben,
sommige mensen vinden dat ze gezond leven terwijl hen vetpercentage,
gewicht, cholesterol en bloeddruk veel te hoog liggen. Je moet ze daarna
wel vertellen dat ze waarschijnlijk niet gezond leven, voordat je dit kan

4.2 Correct taalgebruik C

Jaar 2 Stage en Game - Wanneer je presentaties geeft, lesgeeft of adviezen geeft moet je
week natuurlijk wel formeel praten en mogen er geen grammaticale
fouten of verkeerde woordkeuzes in je verhaal voorkomen.
Anders word je niet serieus genomen. Hiernaast kan je tegen
sommige medewerkers van Caparis niet praten alsof je tegen een
ambtenaar praat. Hiernaast moet je natuurlijk wel rekening
houden tegen wie je het hebt, iedereen is anders en iedereen
heeft weer een eigen woordenschat die misschien uitgebreider of
minder uitgebreid is.
- Tijdens de Games heb ik het debatteren samen met een
klasgenoot gewonnen, hiernaast heb ik tijdens de games het
betoog mogen geven voor de gemeenteraad. Daarvoor moet je
wel beschikken over een goede vocabulaire.

4.3 Communicatiemiddelen
en applicaties
Jaar 2
5. Handelt adequaat in een internationale en interculturele omgeving
De sportkundige toont sensitiviteit en betrokkenheid op basis van kennis van politieke-, sociaal-, culturele- en economische ontwikkeling en
onderlinge afhankelijkheid van landen en regios. Hij handelt in de praktijk vanuit begrip, respect en empathie voor diversiteit en kan deze
omzetten in een meerwaarde.

Paragraaf Deelonderwerp Niveau Bewijslast Toelichting

5.1 Betrokkenheid en B
sensitiviteit
Jaar 2 Gesprekken Tijdens de sporturen op stage heb ik vaak persoonlijke gesprekken
voeren in de zaal op stage gevoerd met sporters. Deze gesprekken konden gaan over hun
thuissituatie of over lichamelijke ongemakken. Naast de sporturen heb
ik tijdens de adviesdagen op stage gesprekken moeten voeren over de
gezondheid van deelnemers. Tijdens alle gesprekken moest ik
rekening houden met de gevoelens van de sporters en moest ik me
ook aanpassen aan de situatie waar ze zich in bevonden.
5.2 Interculturaliteit

Jaar 2
6. Handelt verantwoord en toont betrokken burgerschap
De sportkundige is zich bewust van de ethische aspecten van het beroep en signaleert maatschappelijk en moreel actuele themas en draagt
situatief, op een kritisch en verantwoordelijke wijze, bij aan oplossingsrichtingen.

Paragraaf Deelonderwerp Niveau Bewijslast Toelichting

6.1 Ethiek Jaar 2 Stage in het Wederom heb ik me hier in ontwikkeld door stage. Tijdens de
algemeen testdagen, adviesdagen, ARBO-voorlichtingen en het
beeldschermwerk ben ik met erg veel mensen in contact gekomen.
Tijdens elk gesprek of elke presentatie moest ik rekening houden met
de doelgroep.

6.2 Burgerschap Jaar 2


7. Onderzoekt en ontwerpt het sport- beweegaanbod
De Sportkundige ontwikkelt onderzoekend vermogen met als doel praktijkvraagstukken te beantwoorden en innovaties met toegevoegde
waarde te ontwerpen voor de beroepspraktijk. Onderzoek genereert kennis die gebruikt wordt kennis die gebruikt wordt om impact te
realiseren in specifieke beroepsprestaties en producten in de praktijk

Paragraaf Deelonderwerp Niveau Bewijslast Toelichting

7.1 Vraagdiagnose B

Jaar 2 - Voor een sporter die een probleem had met haar arm ben ik uit gaan
zoeken wat ik hieraan kon doen, dit heb ik gedaan doormiddel van
de lessen van sportmassage. Hiernaast heb ik oefeningen opgezocht
die mogelijk waren voor mevrouw. Het zelfde heb ik gedaan voor
een man die rugproblemen had, ik had nog geen sportmassage toen
ik begon met helpen, dus ben ik na gegaan wat goede oefeningen
zouden zijn voor een stijve rug en ik ben hier ook naar gaan zoeken
op het internet. Met de informatie die ik verkregen had uit het
onderzoeken heb ik bepaalde schemas aangehouden. Elke week
dezelfde oefeningen om te kijken of er verbetering plaatsvond.

7.2 Meten en
ontwerpen
Jaar 2

7.3 Testen en creren


van impact
Jaar 2
8. Organiseert, positioneert en begeleidt projecten en programmas ter bevordering van sport en bewegen.
De sportkundige hanteert zelfstandig de beleidscyclus met als doel de continuteit en kwaliteit van zowel het sport- en beweegaanbod als de
(sport)organisatie te borgen en te ontwikkelen en verschillende doelgroepen te stimuleren tot (duurzame en verantwoorde) sportparticipatie.

Paragraaf Deelonderwerp Niveau Bewijslast Toelichting

8.1 Organiseren
Jaar 2

8.2 Begeleiden en C
stimuleren
Jaar 2 - Ik heb een aantal sportlessen gegeven aan de groep van
woensdagmiddag en ik heb een keer een spinningles gegeven.
Tijdens deze lessen motiveer en stimuleer je natuurlijk je sporters om
te gaan sporten. Tijdens de testweken en adviesdagen stimuleer je
de werknemers van Caparis natuurlijk om een gezondere leefstijl na
te streven.
- Daarnaast heb ik veel training gegeven voorgaande jaren, hierdoor
heb ik me hier al sterk in ontwikkeld. Ik heb training gegeven aan
kinderen in de leeftijdscategorie van 4-10 en Jongens van rond de 16.

8.3 Positioneren en
marketen
Jaar 2
9. Managet en leidt de werkprocessen van een sport- en beweegorganisatie en is daarin ondernemend
De ondernemende sportkundige neemt verantwoordelijk voor het managen en leidinggeven aan de bedrijfsvoering en adequate uitvoering van
werkzaamheden. De sportkundige realiseert door zijn ondernemende manier van werken de randvoorwaarden voor effectief sport- en
beweegaanbod en/of dienst.

Paragraaf Deelonderwerp Niveau Bewijslast Toelichting


9.1 Managen A

Jaar 2
9.2 Ondernemen A

Jaar 2

9.3 Leiding geven A

Jaar 2
10. Ontwikkelt, evalueert en adviseert over strategie en beleid omtrent sport en bewegen
De Sportkundige ontwikkelt beleid met als doel de continuteit en kwaliteit van zowel het sport- en beweegaanbod als de (sport)organisatie te
borgen en te ontwikkelen.

Paragraaf Deelonderwerp Niveau Bewijslast Toelichting

10.1 Strategie en beleid

Jaar 2

10.2 Adviseren en C
implementeren
Jaar 2 Samen met mijn stage collegas hebben we gebrainstormd over hoe Caparis
in Beweging volgend jaar te werk gaat met stagiairs, daarbij heb ik mijn eigen
ideen ingebracht. Omdat onze stagebegeleider hierbij zat kregen we direct
feedback en konden we onze ideen goed aan haar uitleggen.

10.3 Monitoring en
Evalueren
Jaar 2