Sie sind auf Seite 1von 16

Proraun krovne konstrukcije

5.ANALIZA OPTEREENJA I DIMENZIONIRANJE

5.1. STALNO OPTEREENJE

Crijep.................g=0,8kN/m2
termoizolacija......g=0,2kN/m2
sopstvena teina..g=0,2kN/m2

ukupno..g=1,2 kN/m2

5.2.POKRETNO OPTEREENJE

5.2.1. Optereenje od snijega

Podruje Sarajevo: H = 630 m.n.m.

s= = = 1,075 kN/m2
s = 1,075 kN/m2

Napomena: Nema redukcije osnovnog djelovanja snijega 20

5.2.2. Optereenje od vjetra

Osnovno optereenje od vjetra odreujemo po izrazu :

Wo = ( V m,50,10 * k t * kT ) 2 *10 -3
*Sz2 *KZ2 * Gz * C * A , gdje su:

Wo optereenje vjetrom u kN/m2


- gustina vazduha

Sarajevo: H = 630 m.n.m.

=1,225 - = 1,225 - = 1,14625 KN/m2

V m,50,10 - osnovna brzina vjetra za Sarajevo V m,50,10 =23 m/s

1
Projektovanje konstrukcija
Proraun krovne konstrukcije

k t faktor vremenskog osrednjenja osnovne brzine vjetra


(nain statistike obrade podataka) t = 1h: kt =1

k T faktor povratnog perioda osnovne brzine vjetra

Sz faktor topografije terena: Sz =1,0 (objekat je u


ravniarsko - brdskom predjelu grada)

Kz faktor izloenosti objekta vjetru, zavisi od hrapavosti terena


Kz = 1,0

Gz dinamiki koeficijent: (sekundarna konstrukcija):


Gz = 2,5

C - koeficijent sile (zavise od dimenzija objekta, vrste objekta


otvoreni ili zatvoreni, izloenosti posmatrane plohe)

A efektivna povrina

Osrednji aerodinamiki koeficijent vjetra:

q m,T,z = ( V m,50,10 *k t *K T ) 2 *10 -3


* Sz2 * KZ2

q m,T,z = ( 23 * 1,0 * 1,0)2 *10 -3


* 1,02 * 1,02 = 0,303 kN/m2

Aerodinamiki pritisak vjetra:


q g,T,z =q m,T,z Gz = 0,303 * 2,5 = 0,76kN/m2

2
Projektovanje konstrukcija
Proraun krovne konstrukcije

Pritisak vjetra
Raunski pritisak vjetra dobijamo mnoenjem aerodinamikog pritiska
vjetra sa koeficijentima sile.

w=q g,T,z *C za 30

w1 = c1 * q g,T,z = 0,9 * 0,76 = 0,684 kN/m2

w2= c2 * q g,T,z = -0,6 * 0,76 = -0,456 kN/m2

w3= c3 * q g,T,z = -0,5 * 0,76 = -0,38 kN/m2

w4= c4 * q g,T,z = -0,5 * 0,76 = -0,38 kN/m2

w5= c5 * q g,T,z = * 0,76 = 0,152 kN/m2

minw = -0,456 - 0,152 = -0,608 kN/m2


maxw =-0,38 + 0,152 = -0,228 kN/m2

3
Projektovanje konstrukcija
Proraun krovne konstrukcije

ROGOVI
Razmak rogova je 70cm. Rogovi su oslonjeni na podronjae, a
podronjae se oslanjaju na betonske grede.

Za proraun se uzima da je statiki sistem roga prosta greda.

Kombinacije optereenja
= 17
1. g+s
q = (g*cos + s*cos )*e = (1,15 + 1,028)*0,7 = 1,52 kN/m
q= (g*sin + s*sin )*e = (0,35 + 0,31)*0,7= 0,64 kN/m

2. g+w
q = g*cos *e + w*e=1,15*0,7 - 0,228*0,73= 0,64 kN/m
q= g*sin *e =0,35*0,7= 0,245 kN/m

3. g+s+w
q =( g*cos + s*cos )*e+w*e=
= (1,15+1,028)*0,7-0,228*0,73= 1,36 kN/m
q = (g*sin + s*sin )*e = (0,35 + 0,31)*0,7 = 0,462 kN/m

e= 0,7 m , pa je e=0,7/cos = 0,73 m (k.k.p.)

Na osnovu navedenog se vidi da je mjerodavna prva kombinacija


optereenja (g+s). Vjetar ima siue djelovanje zbog ega je potrebno
konstrukciju krova osigurati od odizanja.

h=lk*sin = 7,424*sin17=2,17m

4
Projektovanje konstrukcija
Proraun krovne konstrukcije

Presjene sile

Nosa:

Dijagram momenata:

Dijagram transverzalnih sila:

Dijagram normalnih sila:

Ugibna linija:

Karakteristike materijala:

Graa: etinari II klase


Osnovni doputeni naponi:
tIId= 8,5 N/mm2 IId = md= 0,9N/mm2
md = 10N/mm2 cd = 2N/mm2
cIId = 8,5N/mm2 d = 3N/mm2
Modul elastinosti: Ell = 1100 kN/cm2
Modul smicanja: G= 50kN/cm2

5
Projektovanje konstrukcija
Proraun krovne konstrukcije

Redukcija doputenih napona - raunski naponi:


m,r = k md
mII,r = k mIId
k = k kat kd

- Zavisno od vlanosti drveta u eksploataciji, za vlanost =12% :


k = 1,06 za m,r
k = 1,12 za mII,r
- Zavisno od odravanja i zatite konstrukcije, za odravane
konstrukcije :
kat = 1,0
- Zavisno od duine trajanja optereenja, za trajanje snijega due
od tri mjeseca :
kd = 1,0
k = k kat kd = 1,06 * 1 * 1,0 = 1,06 za napone m,r
k = k kat kd = 1,12 * 1 * 1,0 = 1,12 za napone mII,r, c,r

Pa su redukovani naponi jednaki:


m,r = k md = 1,06*10 = 10,6 N/mm2
mII,r = k mIId= 1,12 * 0,9 = 1,008N/mm2

c,r =k clld=1,12*8,5= 9,52N/mm2

Pretpostavljenpopreni presjek roga:b/h = 12/20 cm

Karakteristike presjeka:

A = b *h = 12*20 = 240 cm2

Iz= = = 8000 cm4

6
Projektovanje konstrukcija
Proraun krovne konstrukcije

Iy = = = 2880 cm4

Wz= = 800 cm3

Wy = = 480 cm3

Kontrola normalnih napona:

=3,85* + * = 7,01 N/mm2

li=l=6m

i = =5,77cm

= = 104

za >75 =>w = =3,85

= = 0,83 1

Kontrola smiuih napona:

ll= = = 0,06kN/cm2

ll = 0,06kN/cm2 mII,r = 1,008N/mm2


= = 0,064 1

7
Projektovanje konstrukcija
Proraun krovne konstrukcije

Doputeni ugib:

dopf = = = 3 cm

fmax= 1,51 cm

= = 0,51 1

Provjera rogana odizanje:

gstv= 0,44 kN/m2 (za dimenzije rogova 12/20 cm)


min w = -0,456 - 0,152 = -0,608 kN/m2
e= 0,7 m , pa je e=0,7/ cos = 0,73 m

Wsiue = min w* e=-0,608*0,73 = -0,4 kN/m


gstv*e = 0,44*0,7 = 0,34kN/m
Zakljuak:Wsiue gstv*e , dakle postoji opasnost od odizanja.
Potrebno je dodatno osigurati rog od odizanja, npr.pomou zavrtnjeva.

USVOJENO: b/h = 12/20 cm


za pozicije svih rogova
etinari II Iklase

8
Projektovanje konstrukcija
Proraun krovne konstrukcije

Dimenzioniranje ronjae

Optereenje u pravcu glavnih osovina ronjaa koso savijanje:

Ry = 2,56*cos 17= 2,4 kN


Rz = 2,56*sin17 =0,74 kN

9
Projektovanje konstrukcija
Proraun krovne konstrukcije

Presjene sile

Od optereenja qy:

Dijagram momenata Mz:

Dijagram transverzalnih sila:

Ugibi:

PRESJEK 1-1: Ty= 0,65 kN Mz = 11,91 kNm


PRESJEK 2-2: TY = 8,95 kN MZ = 3,21 kNm

Od optereenja qz:

PRESJEK 1-1: Tz= 0,54 kN My = 3,67 kNm


PRESJEK 2-2: Tz = 2,76 kN My = 0,85 kNm

10
Projektovanje konstrukcija
Proraun krovne konstrukcije

Karakteristike materijala:

Graa: etinari II klase


Osnovni doputeni naponi:
tIId= 8,5 N/mm2 IId = md= 0,9N/mm2
md = 10N/mm2 cd = 2N/mm2
cIId = 8,5N/mm2 d = 3N/mm2
Modul elastinosti: Ell = 1100 kN/cm2
Modul smicanja: G= 50 kN/cm2

Redukcija doputenih napona - raunski naponi:


m,r = k md
mII,r = k mIId
k = k kat kd

- Zavisno od vlanosti drveta u eksploataciji, za vlanost =12% :


k = 1,06 za m,r
k = 1,12 za mII,r
- Zavisno od odravanja i zatite konstrukcije, za odravane
konstrukcije :
kat = 1,0
- Zavisno od duine trajanja optereenja, za trajanje snijega due
od tri mjeseca :
kd = 1,0
k = k kat kd = 1,06 * 1 * 1,0 = 1,06 za napone m,r
k = k kat kd = 1,12 * 1 * 1,0 = 1,12 za napone mII,r, c,r

Pa su redukovani naponi jednaki:


m,r = k md = 1,06*10 = 10,6 N/mm2
mII,r = k mIId = 1,12 * 0,9 = 1,008N/mm2

c,r =k clld=1,12*8,5= 9,52N/mm2

11
Projektovanje konstrukcija
Proraun krovne konstrukcije

Pretpostavljen popreni presjek ronjae: b/h = 20/20 cm

Karakteristike presjeka:

A = b *h = 20*20 = 400cm2

Iz = = = 13333,33 cm4

Iy = = = 13333,33 cm4

Wz = = 1333,33 cm3

Wy = = 1333,33 cm3

Kontrola normalnih napona:

m = + = + = 1,05 kN/cm2= 10,5 N/mm2

= = 0,99 1

Kontrola smiuih napona:

mlly = = = 0,0336 kN/cm2

mllz = = = 0,01 kN/cm2

mll= =

mll = 0,035 kN/cm2 mII,r = 1,008N/mm2

12
Projektovanje konstrukcija
Proraun krovne konstrukcije

Doputeni ugib:

dopf = = = 2,75 cm

fy (q)= 2,5 cm
fz(q) =0,77 cm

maxf(q) = = = 2,62 cm <dopf

= 0,95 = 95 %

USVOJENO: b/h = 20/20 cm


za pozicije svih ronjaa
etinari II klase

13
Projektovanje konstrukcija
Proraun krovne konstrukcije

Vjenanica koja lei na betonskoj gredi

Ove vjenanice su napregnute samo na gnjeenje. Cijelom svojom


duinom oslanjaju se na betonske grede.
Nije ih potrebno proraunavati. Ispod roga se mogao ubaciti
podmeta, kako bi dodatno osigurali ronjau da ne doe do gnjeenja.

14
Projektovanje konstrukcija
Proraun krovne konstrukcije

15
Projektovanje konstrukcija
Proraun krovne konstrukcije

KONSTRUKCIJSKI DETALJI:

1. VEZA IZMEU VJENANICE I BETONSKE GREDE


Ova veza ostvarena je pomou obrnutih U profila koji su ubetonirani u betonsku gredu na kojoj lei
vjenanica. Kada se vjenanica postavi stavljaju je podloke, koje se privruju pomou navoja.

2. VEZA IZMEU ROGA I VJENANICE


Rog se zasijeca na dubini 1 do 3 cm. Pomou tako formiranog zuba prenosi sile iz krovne ravni na
vjenanicu. Potrebna su 2 eksera da se rog fiksira za ronjau.

16
Projektovanje konstrukcija