Sie sind auf Seite 1von 3

Rubrika: Dogaaji

Nadnaslov: 3. Meunarodni kamp Zavoda Vizije Varnosti, Slovenija


Naslov: Eskalacija masovnih nesrea u sluaju zemljotresa
Podnaslov: Kamp Vizije Varnosti su organizirali Zavod Vizija Varnosti i Slovenske eljeznice. Kao suorganizatori Kampa
sudjelovali su i slovenska policija, opine Mokronog Trobelno, entrupert, Mirna, Trebnje i Sevnica, Vatrogasni savez
Primorsko-goranske upanije, Dom zdravlja Novo mesto i Trebnje, Petrol d.d., Jedinica za spaavanje Slovenije podruna
jedinica za Dolenjsko, Posavje i Belo Krajino. Kao partner Kampa sudjelovala je i Udruga slovenskih profesionalnih
vatrogasaca i Institut za sudsku medicinu
Pripremili: Primo traus, Botjan Trilerin i Botjan agar
E-mail:
Karakteri:
Napomena: Dado hajde ti sriktaj ovaj literarni iskaz. Simpatino je osmiljen a ja trenutno nemam koncentracije i snage da
mu se posvetim, ujutru rano idem na teren....... Pa da ne bih ta uprskao, pregledaj ga ti, nemoj ga puno kratiti. Takoer
zavrsi please i ovaj dio dole sto sam ti obiljezio. Nemam vise snage, odoh spavati N.K. tekst neka ide na 3 strane

Danas je 20. septembar 2014. Predivno subotnje jutro, malo prije devet sati. Vozim se autobusom pokraj Puava, prema
kraju Mokronog, u Sloveniji... Misli su mi pune predivnih krajolika i ceste koja vodi pored eljeznike pruge, uz veliko
skladite tenih tvari, koje se protee na 20 hektara. To to se desilo sljedeeg trenutka ne bih poelio ni najgorem
neprijatelju! Zemljotres! Doao je iznenada i bez ikakvog upozorenja, silovito i razarajue. U autobusu je nastala tiina, ulo
se samo glasno savijanje metala i vikanje uplaenih putnika. Autobus se vie puta prevrnuo, a zatim zastao na strehi, daleko
od ceste na podruju skladita. Pogledao sam naokolo i vidio mnogo prestraenih putnika. Nekoliko njih je bilo teko
ozlijeeno, drugi su vikali i molili za pomo, a trei su samo tiho uzdisali. Ja se nisam mogao micati jer su mi noge bile
priklijetene. Na podruju skladita bilo je vie dijelom oteenih zgrada, u okolini je lealo nekoliko ozlijeenih osoba, a
nekolicina ih je bila zarobljena u ruevinama. Neke zgrade su se sruile kao kula od karata...
SLIKA 1
Vrijeme se polahko kree. Mislim da ujem prvo intervencijsko vozilo, koje je dolo na lice mjesta. Okreem glavu prema
drugom kraju autobusa i vidim straan prizor. Lokomotiva se ispod drveta naslonila na putniki vagon, koji se nagnuo na bok,
odnosno na drugi vagon. Vidio sam mnogo ozlijeenih. Ljudi vrite i pozivaju u pomo. ak se i moja bol pogorava, ne
mogu micati zaglavljene noge. U daljini vidim spremnik opasnih tenih tvari koji se prevrnuo na putniko vozilo. Sistemi za
pretakanje bili su oteeni, iz crijeva tee neka tvar, u okolini se jako dimi. Osjeam neku jaku nagrizajuu tvar, vidim
spaljene ljudi, koji besciljno lutaju i trae pomo. Najvie je putnika u stranjem dijelu autobusa. Svi su uplaeni, a veina je
takoer ozbiljno ozlijeena. Pogled kroz razbijeni stranji prozor autobusa prua mi okantnu sliku. Doslovno sam vidio mali
avion koji se sruio u planinskom podruju naselja, koje se predivno uklapa u umu na obroncima okolnih brda. Buku pada
aviona je utopilo vritanje ozlijeenih osoba. Avion se sruio na jako nedostupnom terenu. Posjekao je i nekoliko stabala,
ispod kojih je bilo zaglavljeno nekoliko ljudi. Nizbrdo tri ovjek koji policajcu govori o ogromnim podzemnim spremnicima koji
su oteeni zbog pada aviona. Navodno postoje neki ozlijeeni ljudi koji ekaju pomo. Operacija spaavanja je u toku.
Jedinice spaavanja su ve na autobusu i trude se da dou do mene. Nee proi dugo dok me ne spase, osjeam olakanje.
Transportiraju me na mjesto na kojem se prua medicinska pomo, gdje ujem borbu izmeu vatrogasca i graanina koji
trai enu i troje djece. Graanin prijeti, ali ga niko ne slua. Osjeaj nije pravi. U tom trenutku graanin vadi pitolj,
usmjerava ga prema voi intervencije i prijeti da e sve pobiti ako odmah ne izvuku njegovu porodicu. Pokuavaju ga umiriti,
ali to ga uini jo uznemirenijim te prisili vou odjeljenja i jo tri vatrogasca da idu na mjesto podzemnih spremnika. Prije
ulaska u tunel podzemnih spremnika graanin prijeti da e svakih pola sata poginuti jedan vatrogasac ako odmah ne izvuku
njegovu porodicu. U okolini ima puno ozlijeenih ljudi, do kojih jedinice spaavanja jo ne mogu doi. ekam u utom
sektoru da me prebace u bolnicu. U zraku ujem buku helikoptera i sirene. Jako sam sretan to sam jo iv, to su me spasili
iz unitenog autobusa i to mogu podijeliti svoju priu sa vama. Ovu priu je sa itaocima magazina Z&S Adria podijelio
putnik autobusa, slikovito opisavi situaciju sa treeg, posljednjeg dana meunarodnog treninga na 3. Kampu Zavoda Vizije
Varnosti (Slovenija).

SLIKA 2

Prvi dan Kampa poeo je prijavom sudionika u vatrogasnoj jedinici Mokronog, a nakon toga u velikom atoru upriliena je
sveanost otvaranja Kampa, uz prisustvo svih glavnih aktera, ali i muziku orkestra slovenskih eljeznica. Potom su u dvorani
vatrogasnog doma odrana teoretska predavanja iz sljedeih oblasti:
- Tehnika oprema za rad na putnikom vagonu, izdrljivost opreme, posebna oprema za eljeznike nesree, materijali
putnikog vagona i njihova vrstoa
- Taktika vatrogasaca prilikom obavljanja tehnikih poslova na putnikom vagonu
- Siguran rad sa slomljenim stablima, rad sa drvetom, vatrogasci i motorna pila, izrada radilita i upotreba vatrogasne tehnike
sa radom na stablima
- Sistemi podzemnih spremnika na benzinskim stanicama, punjenje rezervoara, mjesta za punjenje, prijevoz opasnih tvari
cestom, ADR sistemi
- Zemljotres i kolaps zgrada, karakteristike
- Izrada radilita za medicinsko zbrinjavanje i uspostavljanje zajednikog upravljanja na svakoj radnoj taki
- Psi za spaavanje i traenje u ruevinama

Poslijepodne su se sudionici premjestili na poligon, koji je bio udaljen 4 km od vatrogasnog doma, a koji se nalazi u krugu
stare vojne kasarne u Puavi. Pod budnim okom vatrogasnih instruktora, ITLS-a (International Trauma Life Support),
eljeznikih, policijskih i umarskih instruktora, sudionici su se upoznali sa praktinim radom u sljedeim situacijama:
- Tehnika intervencija na nestabilnom putnikom vagonu, primarna trijaa i spaavanje ozlijeenih putnika
- Autobus izvrnut na krov koji je sletio na eljezniku stazu, a malo privatno vozilo zarobljeno izmeu autobusa i betonskog
zida
- Spaavanje ljudi ispod hrpe drvea i spaavanje osobe zarobljene ispod stabla
- Prilikom rada na odravanju podzemnog spremnika dolo je do nesree: dva radnika su zarobljena unutar spremnika, koji
je djelomino deformiran i opasan
- U malom betonsko-drvenom objektu bila je vea skupina doseljenika, koji su traili utoite prije mraka. Tokom zemljotresa
dolo je do djelominog uruavanja zgrade, spaene osobe govore o jo trojici koja su ostala u objektu

SLIKA 3

I drugi dan Kampa je podijeljen na jutarnji teoretski i poslijepodnevni praktini dio. U jutarnjim satima uesnici su mogli sluati
interesantna predavanja iz sljedeih oblasti i tema:
- Osnovni postupci vatrogasaca u sluaju avionske nesree, crna kutija i rizik od izbacivanja katapultiranog sjedita
- Principi izgradnje drvenih elemenata potpore za stabilizaciju opasnih objekata ili resursa
- Tehnike specifikacije i karakteristike prijevoznog sredstva na eljeznici i sastava spremnika lokomotive
- Multikopter kao pomo u upravljanju prilikom velikih intervencija
- Uloga specijalne jedinice policije u pruanju sigurnosti na podruju zemljotresa
- INSARAG smjernice i taktiki pristupi prilikom ruenja zgrade

Poslijepodne je opet odrana praktina obuka na bivem vojnom poligonu, gdje su uesnici obuavani da se snau u
sljedeim situacijama:
- Spaavanje ljudi iz ruevina uz mogunost pristupa do ozlijeenih samo kroz zidove ili strop i zatrpavanje rupe sa
materijalom
- Spaavanje dva padobranca koja su sletila na stablo smreke na podruju gdje postoje jako zapaljive tenosti
- Nesrea na podruju utovara i istovara opasnih tvari. Iz cisterne curi opasna tvar na raznim mjestima, u strojarnici
zarobljeni radnik jedva dri glavu iznad razine opasne tvari
- Sudar lokomotive sa vagonima sa putnikim automobilom i drvetom na stazi
- Mali avion se sruio na selo. Nekoliko osoba je ozlijeeno. Upoznavanje opasnosti koje prijete od vojnih i civilnih aviona

Sudionici su tako u roku od dva dana ukupno proli 18 razliitih vjebi i scenarija. I studenti i instruktori su bili sloni u tome
da je obuka bila naporna i opsena. Meutim, ni zamorenost od napornog radnog dana nije unitila veernje susrete, kroz
koje se jo jednom pokazalo da vatrogasci iz Slovenije i drugih drava mogu raditi, ali i uivati zajedno. Tokom tri dana
odravanja susreta aktivno je sudjelovalo 190 sudionika. Veina sudionika su bili vatrogasci, policajci i medicinski radnici, koji
su uglavnom boravili u atorima. Nesmetano funkcioniranje svih aktivnosti u kampu i na poligonu bila je briga 25 ljudi za
tehniku podrku i logistiku, sa 6 kuhara, koje je pratilo 24 instruktora.

SLIKA 4

Trei dan Kampa odrao se iskljuivo na poligonu. Trening, na kome je radilo 629 osoba, se temeljio na pretpostavci
zemljotresa i problema u vezi sa zemljotresom. Najvie je bilo vatrogasaca, a nakon njih policajaca sa vie razliitih jedinica,
ukljuujui specijalnu i vazduhoplovnu jedinicu. Na treem mjestu su bili zdravstveni radnici, koji su na kraju dovezli 25 vozila
hitne pomoi iz Slovenije i Hrvatske. Trebamo napomenuti i druge slube koje su bile dio sistema zatite i spaavanja, osobe
koje su simulirale ozlijeene, osoblje slovenskih eljeznica, vozae motora na etiri toka, ija je briga bila transport
ozlijeenih sa prikolicama, tehniku podrku i druge osobe koje su pomogle prilikom organizacije i izvedbe. Kao i prve dvije
godine, i ove godine Kamp je bio meunarodnog karaktera sa sudionicima, nastavnicima, instruktorima i promatraima iz
Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Italije, vicarske i Slovenije. Kao i uvijek do sada, pokazalo se koliko je
vana meunarodna saradnja i razmjena saznanja sa studentima i instruktorima.
SLIKA 5, 6
injenica je da je Sloveniju nedavno pogodilo vie raznih prirodnih katastrofa, koje prijete naoj materijalnoj imovini i naim
ivotima i zdravlju. Jedna od najgorih prirodnih katastrofa koja se moe desiti u Sloveniji je definitivno zemljotres. U sluaju
zemljotresa moe se oekivati eskalacija razliitih dogaaja, koji nisu nuno vezani samo uz kr i mehanika oteenja, ali
moemo oekivati nesree s opasnim materijalima, izbacivanje lokomotive i vagona, iskrivljenje razliitih instalacija, pokop,
deformaciju podzemnih spremnika i mnoge druge nesree u kojima moraju uestvovati adekvatno pripremljene jedinice za
spaavanje. Ako su, a vjerujemo da jesu, sudionici Kamp napustili sa novim znanjem i iskustvom, onda se sav trud
organizatora 3. Kampa Zavoda Vizije Varnosti isplatio.

Anterfile
Kamp Zavoda Vizije Varnosti u brojkama

Na treem i posljednjem danu treninga na posljednjoj zakljunoj vjebi sudjelovalo je 629 osoba:
- 236 vatrogasaca,
- 96 policajaca,
- 86 zdravstvenih radnika,
- 25 osoba za tehniku podrku,
- 24 instruktora,
- 20 vodia pasa za spaavanje,
- 10 lanova osoblja Slovenskih eljeznica,
- 6 osoba iz ugostiteljstva,
- 5 lanova kluba etvorci,
- 4 lana iz SAF-a,
- 3 lana usluge umarstva,
- 114 osoba koji su simulirali ozlijeene u nesrei,
- i lutke kao mrtve osobe.
Ukupan broj ne ukljuuje gradonaelnike, zvanice, predstavnike medija i druge osobe.