Sie sind auf Seite 1von 2

Rubrika: Dogaaji

Nadnaslov: Promocija strunih publikacija

Naslov: Knjiga Zatita i spaavanje u Federaciji BiH propisi i praksa

Podnaslov: Zajedniko miljenje promotora jeste da je navedena knjiga izuzetno vrijedna i da e biti od velike koristi svima
onima koji po bilo kom osnovu imaju obavezu da tumae ili primjenjuju sistem zatite i spaavanja u praksi. Predstavnicima
vlasti, od opinske do federalne razine, moe posluiti da se upoznaju sa sistemom zatite i spaavanja i daju svoj doprinos
u njegovom provoenju. Zbog stila pisanja od velike je koristi i pomoi i predstavnicima drugih strunih javnosti i nevladinih
organizacija koji imaju potrebu i ele stei i proiriti potrebna znanja o zatiti i spaavanju

Pie: dr. Samir Huseinbai


urednik@asadria.com

Napomena: Dino, uz ovaj tekst stavi onu reklamu od 1/3 sto sam je prvobitno stavio u tekst o zastiti od pozara
N.K.

Dana 22.12.2014. godine u punoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli upriliena je promocija knjige Zatita i spaavanje
u Federaciji Bosne i Hercegovine propisi i praksa autora mr. Zdenka Tadia, direktora Kantonalne uprave civilne zatite
Tuzlanskog kantona. Promocija knjige upriliena je pod pokroviteljstvom Kantonalnog taba civilne zatite Tuzlanskog
kantona. Promotori knjige su bili i njeni recenzenti: dr. amil Huseinbai, profesor emeritus i ekspert za civilnu zatitu,
Milenko Lepuina, diplomirani pravnik, i Mustafa Baji, pomonik naelnika Slube civilne zatite Opine Graanica.
Razumjeti svoju ulogu
Zajedniko miljenje promotora je da je navedena knjiga izuzetno vrijedna i da e biti od velike koristi svima onima koji po
bilo kom osnovu imaju obaveze da tumae ili primjenjuju sistem zatite i spaavanja u praksi. Ova knjiga je uraena tako da
omoguava svim pripadnicima organiziranih snaga civilne zatite, pripadnicima struktura zatite i spaavanja pravnih lica i
graanima, da veoma jasno, kroz dijelove propisa, opisno i shematski u cijelosti razumiju svoju ulogu u sistemu zatite i
spaavanja Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnicima vlasti, od opinske do federalne razine, moe posluiti da se
upoznaju sa sistemom zatite i spaavanja i daju svoj doprinos u njegovom provoenju. Zbog stila pisanja od velike je koristi
i pomoi i predstavnicima drugih strunih javnosti i nevladinih organizacija koji imaju potrebu i ele stei i proiriti potrebna
znanja o zatiti i spaavanju. Knjiga ima za cilj da omogui bolje razumijevanje i bru primjenu projektiranog sistema zatite i
spaavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Taj sistem je izuzetno sloen, a njegova primjena u praksi, zbog velikog broja
izmjena i dopuna propisa u proteklom vremenu, veoma komplicirana. Zbog toga se javila potreba za dodatnim tumaenjem
propisa i njihovom primjenom u praksi. Knjiga "Zatita i spaavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine propisi i praksa ima
upravo taj cilj. Ona je rezultat iskustva praktine primjene propisa i sistema zatite i spaavanje u Federaciji Bosne i
Hercegovine od donoenja Zakona o zatiti i spaavanju 2003. godine.
Dva tematska dijela
Zbog obimnosti grae i potrebe koritenja njenog sadraja knjiga je podijeljena na dva dijela:
1. Nesree, zatite i spaavanje,
2. Organizacija i rukovoenje akcijama zatite i spaavanja.

U prvom dijelu knjige obraena su sljedea poglavlja:


Terminoloke determinante predmeta istraivanja na 16 stranica definirano i pojanjeno 108 kljunih pojmova
sadranih u knjizi,
Vrste nesrea navedena kljuna klasifikacija vrste nesrea i objanjeno 25 vrsta nesrea koje pogaaju ili mogu
pogoditi teritorij Bosne i Hercegovine,
Sistem zatite i spaavanja BiH,
Sistem zatite i spaavanja u Federaciji BiH,
Finansiranje zatite i spaavanja detaljno i razumljivo pojanjen nain finansiranja u zatiti i spaavanju, naroito
pravilna primjena zakonom utvrenih namjenskih sredstava za zatitu i spaavanje,
Inspekcijski nadzor u zatiti i spaavanju,
Nedostaci propisa i njihova primjena u zatiti i spaavanju uinjena detaljna analiza nedostataka kljunih propisa u
oblasti zatite i spaavanja,
Zakljuna razmatranja obuhvataju generalnu ocjenu propisa i njihove primjene u Federaciji BiH, ukazujui na utjecaj
nedostataka na efikasnost i kvalitetu odgovora na prirodnu ili drugu nesreu.

Organizacije i rukovoenje
Drugi dio knjige predstavlja rezultate provedenog istraivanja kroz sljedea poglavlja:
Organizacija civilne zatite originalno, empirijski, obrauje organizaciju civilne zatite i njenu primjenu, naroito u opini
i kantonu, a uz predstavljanje organizacije snaga civilne zatite. U ovom poglavlju je predstavljena optimalna organizacija
organa uprave civilne zatite u Federaciji Bosne i Hercegovine,
Rukovoenje akcijama zatite i spaavanja detaljno, opisno i shematski obraen proces rukovoenja akcijama zatite i
spaavanja (aktiviranje stoera ciivlne zatite i mehanizam proglaenja nastanka/prestanka stanja prirodne ili druge
nesree),
Opasnost od mina i NUS-a predstavljen obim problema mina i organizacija njihovog uklanjanja,
Procjena teta i traenje pomoi objanjava mehanizam procjene i naknade teta i ulogu komisija za procjenu tete od
efekata nastale nesree.
Knjiga mr. Zdenka Tadia upotpunjuje i osnauje zahtjev za izraenijim javnim diskursom o civilnoj zatiti i zatiti i
spaavanju, koji je tako potreban u tranzicijskom bh. drutvu, gdje se civilna zatita javlja kao nova dimenzija nemasovne
organizacije i funkcije kojoj se ipak mora dati potreban znaaj u okolnostima sve eih manifestacija klimatskih promjena. U
proteklom periodu njena vanost i znaaj su neopravdano devalvirani, a potrebe i oekivanja u odnosu na narastajue
opasnosti i rizike veih nesrea veliki. Knjiga, dakle, daje snane poruke koje treba razumjeti i primijeniti.

Egida
Ova knjiga je uraena tako da svim pripadnicima organiziranih snaga civilne zatite, pripadnicima struktura zatite i
spaavanja pravnih lica i graanima omoguava da veoma jasno kroz dijelove propisa, opisno i shematski u cijelosti razumiju
svoju ulogu u sistemu zatite i spaavanja Federacije Bosne i Hercegovine.