Sie sind auf Seite 1von 234

Curso de Latn de Cambridge

Unidades

Versin Espaola de J o s H e r n n d e z V iz u e t e
Ca te d r tic o d e L atn d e l I.B. M a c are n a d e Sevilla
E l C urso d e L a tn d e C am bridge es u n m to d o de introduccin
al estudio de esta lengua, d e reconocida solvencia, realizado p o r
el C am bridge School Classics P ro je c t. E sta version castellana
p re se n ta la traduccin y ad ap taci n de la segunda y ltim a edicin
inglesa e incluye p o r ta n to cam bios sustanciales, p ro d u cto de la
ex p erim en taci n del m to d o , resp ecto de la p rim era: nuevas
notas gram aticales, m s ejem p lo s p rcticos, re e stru c tu raci n de
la civilizacin y sus ilustraciones y u n a lista de co n tro l de
vocabulario p a ra cada E scena.

E ste libro co n tien e las U n id ad es II-A (E scenas 13-16) y II-B


(E scenas 17-20) y sus respectivos Suplem entos Lingsticos.,
en los q u e se ofrece un resu m en de las n o tas g ram aticales del
libro de) alu m n o , ejem p lo s prcticos adicionales y los
vocabularios com pletos de am bas U n id ad es. Se ha publicado
tam b in , en v olum en a p a rte , u n M anual del P ro feso r para
aco m p a ar el estu d io de estas dos U nidades.

S E C R E T A R IA D O D E P U B L IC A C IO N E S
D E L A U N IV E R S ID A D D E S E V IL L A
Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este
libro puede reproducirse o transmitirse por ningn procedi
miento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopia, graba
cin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y
sistema de recuperacin, sin permiso escrito del Secretariado
de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.

Ia EDICION ESPAOLA: 1989


Ia REIMPRESION ESPAOLA: 1990
2a EDICION ESPAOLA: 1991
Ia REIMPRESION ESPAOLA: 1992

SCDC PUBLICATIONS. 1970.82


UNIVERSIDAD DE SEVILLA. SECRETARIADO DE PUBLICACIONES
DE LA VERSION ESPAOLA: JOSE HERNANDEZ VIZUETE
IMPRIME: TECNOGRAPHIC, S.L.
1.5.B.N. DE LA OBRA COMPLETA: 84-7405-600-4
1.5.B.N. DE ESTE VOLUMEN: 84-7405-687-4
DEPOSITO LEGAL: SE-1.252-1991
Indice

Unidad -

Escena 13 in Britannia pg. 1


Escena 14 apud Salvium 21
Escena 15 rx Cogidubnus 45
Escena 16 in aul 63
Suplemento Lingstico 81

Unidad 11-B

Escena 17 Alexandria pg. 107


Escena 18 Eutychus et Clmns 129
Escena 19 Isis 149
Escena 20 medicus 173
Suplemento Lingstico 197
Unidad II-A
E scena 13

in Britannia
hic vir est Gius Salvius
Lberlis.
Salvius in vll
magnifica habitat,
villa est in Britannia.
Salvius mults servs
habet.

uxor est Rfilla.


Rfilla m ults ancills
habet.
ancillae in vll
labrant.

hic servus est V rica.


V rica est vlicus.-^
vllam et servs crat.
hic servus est Philus.
Philus callidus est.
Philus num erare potest.

hic servus est Volbilis.


Volbilis coquus
optim us est.
Volbilis cnam
optim am coquere potest.

hic servus est Bregns.


Bregns nn callidus
est. Bregns num erare
nn potest.
Bregns fessus est.
Bregns dormire vult.
hic servus est Loquax.
Loqux vcem suvem
habet.
Loqux suaviter cantre
potest.

hic servus est Anti-


Loqux.
A nti-Loqux agilis est.
A nti-Loquax optim e
saltare potest.
Loqux et A nti-Loqux
sunt gemini.

Salvius mults servs


habet, serv labrant.
serv ignv et fess sunt.
serv laborare nlunt.
trs servi

trs servi in vll laborant, haec vlla est in Britanni. serv diligenter laborant,
quod dominum exspectant, serv vitam suam deplorant.
Philus: {pecniam numerat.) iterum pluit! sem per pluit! ns solem
num quam videmus, ego ad Italiam redire volo, ego slem
vidre vol.
Volbilis: (cnam in culinparat.) ubi est vnum? nllum vnum video.
quis hausit? ego aquam bibere nn possum! aqua est
foeda!
Bregns: {pavimentum lavat.) ego labrre nl! fessus sum. m ultum
vnum bib. ego dorm ir vol.
( Vrica subito vllam intrat. Vrica est vlicus.)
Vrica: serv! dom inus noster rtus advenit! apud Canticos sexv
conirtinem fecerunt, dom inus est vulneratus.
Bregns: ns d hc conirtine audre volumus, rem nrr!

Britanni: Britannia Britania


dplorant: deplrre quejarse de
pluit llueve, est lloviendo
slem: sl sol
taliam: Italia Italia
redire vol quiero volver
aquam: aqua agua
bibere nn possum no puedo beber
foeda horrible, repugnante
pavimentum suelo, pavimento
lavat: lavare lavar, fregar, limpiar
labrre nl no quiero trabajar
fessus cansado, fatigado
advenit: advenire llegar
apud Cnticos entre los cnticos (pueblo de Britania)
conirtinem: conirti conjura, conspiracin
vulnertus herido
suwrti

V rica rem nrrvit:


nos apud Cnticos erm us, quod Salvius m etallum novum
visitabat, hospes erat Pompius O pttus, vir benignus, in metallo
lab rbant m ult serv, quam quam serv m ultum ferrum terr
effodibant, Salvius nn erat contentus. Salvius servs ad s vocvit
et Inspexit, nus servus aeger erat. Salvius servum aegrum turb
trxit et clm vit,
servus aeger est intilis. ego servs intils retinre nl.
postquam hoc dxit, Salvius carnificibus servum trdidit. carnifics
eum statim interfcrnt.
hic servus tam en filium habbat; nm en erat A ltor. A ltor
p atrem suum vindicre voluit, itaque, ubi cter dorm ibant, A ltor
pugionem cpit. postquam custds lsit, cubiculum intrvit. in
hc cubculo Salvius dorm ibat. tum A ltor dom inum nostrum
petivit et vulnervit. dom inus noster erat perterritus; m ans ad
servum extendit et veniam petivit, custds tam en sons
audvrunt. in cubiculum ru ru n t et A ltrem interfcrnt. tum
Salvius saevibat. statim Pom pium excitavit et Irtus clm vit,
servus m vulnervit! conirti est! omns serv sunt cnsci.
ego om nibus supplicium posc!
Pompius, postquam hoc audivit, erat attonitus.
ego omns servs interficere nn possum, nus t vulnervit.
nus igitur est nocns, cter innocents.
custds nn sunt innocentes, inquit Salvius, cum Altre
co n i rbant. _ _ /'' _
Pompius invitus consensit et carnificibus omnes custds
trd id it.
metallum mina custodes: custs guardin
hospes husped lsit: ldere burlar, eludir
quamquam aunque mans . . . extendit extendi las manos
ferrum hierro veniam petvit pidi indulgencia
effodibant: effodere extraer saevibat: saevre estar furioso
intilis inservible, intil cnsci : cnscius cmplice
carnificibus: carnifex verdugo supplicium pena de muerte
nmen nombre poseo: poscere exigir
vindicare voluit quiso vengar nocns culpable
itaque por tanto innocents: innocns inocente
ubi cuando conirbant: conirre conspirar
cter los dems invtus sin querer, de mala gana
puginem: pugi pual

Grilletes para esclavos


Lee primero esta narracin y contesta luego a las preguntas del final.

Bregns
tu m V ric a , p o s tq u a m h a n c re m n rr v it, clm v it,
L o q u x ! A n t i - L o q u x ! d o m i n u s a d v e n i t , v o c t e s e rv s in r e a m !
e g o es i n s p i c e r e v o l .
s e r v i a d r e a m c e le r i t e r c u c u r r r u n t , q u o d S a l v i u m t i m b a n t .
s e r v i in r d i n s lo n g o s s n s t r x r u n t . v lic u s p e r r d i n s 5
a m b u l b a t; servs n s p ic i b a t et n u m e r b a t. su b ito e x c l m v it,
u b i s u n t a n c illa e ? n l l s a n c il l s v i d e o .
a n c il l a e d o m i n n o s t r c u b i c u l u m p a r a n t , r e s p o n d i t L o q u x .
u b i est V o l b i l is n o s t e r ? i n q u i t V r i c a . ego V o l b i l e m v i d r e
nn p o ssu m . 10
V o l b i l is v e n i r e n n p o t e s t , q u o d c n a m p a r a t , r e s p o n d i t A n t i -
Loqux.
B r e g n s in m e d i i s se rv is s t b a t ; c a n e m i n g e n t e m s c u m h a b b a t .
r x C o g i d u b n u s d o m i n o n o s t r h u n c c a n e m m i s i t , i n q u i t
B r e g n s . c a n is f e r o c is s im u s est; b s t i s o p t i m a g i t r e p o t e s t . 15
s u b i t o v g i n t e q u i t s r e a m i n t r v r u n t . p r i m u s e r a t S a lv iu s ,
p o s t q u a m ex e q u d s c e n d i t , V r i c a m s a l t v i t .
s e r v s I n s p i c e r e v o l , i n q u i t S a lv iu s , t u m S a lv iu s e t V r i c a p e r
rd in s a m b u l b a n t.
p u e r i p u e l l a e q u e in p r i m r d i n e s t b a n t e t d o m i n u m s u u m 20
s a l t b a n t . c u m p u e r i s s t b a n t g e m in i.
salv , d o m i n e ! i n q u i t L o q u x .
s alv , d o m i n e ! i n q u i t A n t i - L o q u x .
B r e g n s , s i m u l a e S a l v i u m v id it, d o m i n e ! d o m i n e ! c l m v i t .
S a lv iu s s e r v n ih il r e s p o n d i t . B r e g n s i t e r u m c l m v i t , 25
Salvi! Salvi! s p e c t c a n e m !
S a lv iu s s a e v i b a t , q u o d s e r v u s e r a t xnsolns.
s e r v u s I n s o l e n t i s s i m u s e s , i n q u i t S a lv iu s . B r e g a n t e m fe r o c ite r
p u l s v i t . B r e g n s a d t e r r a m d c id i t . c a n is s t a t i m e x r d i n e r p i t , e t
S a l v i u m p e tiv it, n o n n u l l i s e r v i ex o r d i n i b u s r p r u n t e t c a n e m 30
r e t r a x e r u n t . S a lv iu s , p o s t q u a m s r e c p i t , g l a d i u m d s trn x it.
i s t u m c a n e m i n te r f ic e r e v o l , i n q u i t S a lv iu s.
h o c difficile e s t , i n q u i t B r e g n s . r x C o g i d u b n u s , a m c u s t u u s ,
tib i c a n e m d e d i t .
i t a v r , difficile e s t , r e s p o n d i t S a lv iu s , s e d ego t p n r e
p o s s u m , h o c facile est, q u o d s e r v u s m e u s e s .

in ream al patio
in rdins en filas
s nstrxrunt: s instruere
colocarse, alinearse
scum consigo
rx rey
equits: eques jinete
equ: equus caballo
puer puellaeque nios y nias
gemin gemelos
simulae tan pronto como
nsolns insolente
rpit: rumpere lanzarse
nnnll algunos
retraxerunt: retrahere apartar
s recpit: s recipere recobrarse
pnre castigar
facile fcil

Vaso britano que reproduce


un perro de caza

,5 cm

1 Quin inspeccionaba a los esclavos antes de llegar Salvio?


2 Por qu no estaban las esclavas en esta revista?
3 Qu regalo le haban enviado a Salvio? Quin se lo haba
enviado?
4 Por qu quera Bregante atraer la atencin de Salvio?
5 Por qu desenvain Salvio la espada?
6 Cul es la iiftpresin que sacas sobre Bregante en esta narracin?
Gramtica
1 Estudia atentamente estas oraciones:

Bregns dormit. Bregns dormire vult.


Bregante est dormido. Bregante quiere dormir.

iuvens vinum bibunt. iuvens vinum bibere volunt.


Los jvenes beben vino. Los jvenes quieren beber vino.

servi currunt. serv celeriter currere possunt.


Los esclavos corren. Los esclavos pueden correr rpidamente.
coquus cnam parat. coquus cnam optimam parare potest.
El cocinero est El cocinero puede preparar una
preparando la cena. cena muy buena.

Las formas verbales que van en negrita se llaman infinitivos.

2 Ms ejemplos:

1 Anti-Loqux currit. Anti-Loqux currere potest.


2 Bregns labrat. Bregns labrre nn vult.
3 gemini fbulam audire volunt.
4 pueri festinre nn possunt.

3 Los verbos vol y possum suelen ir acompaados de un infi


nitivo:
(ego) vol quiero (ego) possum puedo
(t) vis quieres... (t) potes puedes...
vult potest
(ns) volumus (ns) possumus
(vs) vultis (vs) potestis
volunt possunt

ego slem vidre vol. Quiero ver el sol.


t pugnre nn potes. (T) no puedes pelear.

ns dormire nn possumus. No podemos dormir.


ego leonem interficere possum. Puedo matar al len.
4 Aqu tienes otros ejemplos:

1 ego pugnare possum.


2 ns effugere nn possumus.
3 ns vinum bibere volumus.
4 t laborare nn vis.
5 vs celeriter currere potestis.

ialwag faadffiia laspieit

postridie Salvius fundum Inspicere voluit. V arica igitur eum per


fundum duxit, vlicus domino agrs et segetem ostendit.
seges est optim a, dom ine, inquit V arica, servi m ultum frmen-
tum in horreum iam in tulrunt.
Salvius, postquam agrs circum spectavit, V aricae dxit, 5
ubi sunt artrs et magister? nnne Cervix artribus praeest?
ita vr, dom ine! respondit V arica, sed artrs hodi nn
labrant, quod Cervix abest, aeger est.

agrs: ager campo


segetem: seges cosecha
frumentum trigo '
horreum granero, hrreo
intulrunt: Inferre llevar
artrs: artor labrador, arador
magister capataz
nnne No es verdad que...?
praeest: praeesse estar al frente de, estar al mando de
Salvius el respondit, quid dxist? aeger est? ego servum aegrum
retinre nl.
sed Cervix perltissim us est, exclam avit vlicus. Cervx slus
rem rsticam crre potest.
tac! inquit Salvius, eum vndere vol.
sim ulatque hoc dxit, dus servs vdit. serv ad horreum
festinabant.
quid faciunt hi servi? rogvit Salvius.
hi servi aratoribus cibum ferunt, domine, placetne tibi?
respondit Varica.
mihi nn placet! inquit Salvius, ego servis ignavis nllum
cibum d .
tum dom inus et vlicus ad horreum advnrunt. prope horreum
Salvius aedificium vidit, aedificium erat sm irutum .
quid est hoc aedificium? inquit Salvius.
horreum novum est, dom ine! respondit vlicus. alterum
horreum iam plnum est. ego igitur novum aedificare volu.
sed cr sm irutum est? inquit Salvius.
V rica respondit, ubi serv horreum aedificabant, dom ine, rs
dra accidit, taurus, anim al ferx, im petum in hoc aedificium fecit,
mrs dlvit et servs te rru it.
quis taurum dcbat? inquit Salvius, quis erat neglegns?
Bregns!
heu! inquit Salvius, ego B ritannis nn crd. omns B ritann
sunt stult, sed iste Bregns est stultior quam cter!

e le, a l
pertissimus: pertus hbil, diestro
slus solo
rem rsticam el cultivo del campo
crre cuidar
simulatque tan pronto como
ferunt: ferre llevar
ignvls: ignvus perezoso
aedificium edificio
dira terrible
taurus toro
neglegns descuidado
Britannis: Britann britanos
G ram tica

1 En esta Escena has encontrado una forma nueva de decir y en


latn:

pueri puellaeque. Los nios y las nias.


dominus servique. El amo y los esclavos.

H e aqu otros ejemplos:

1 serv ancillaeque.
2 agricolae merctrsque.

2 E s to s ejemplos son un poco ms largos:

dominus ex equ descendit vllamque intrvit.


El amo baj del caballo y entr en la villa.

Salvius milites centurinemque saltvit.


Salvio salud a los soldados y al centurin.

A qu tienes ms ejemplos:

1 Varica servs ancillsque inspexit.


2 Volbilis ad culinam revenit cibumque paravit.
E jercicios

1 Completa estas oraciones con la palabra ms adecuada de la lista


y luego tradcelas:

effugere, num erare, dorm ire, bibere, Inspicere, portare


1 Volubilis nn est laetus, aquam in culina bibit,
v n u m ..........vult.
2 Bregns est rbustus. am phoram ad culinam portat.
Bregns trs am phors . . . . . potest.
3 Philus est callidus, pecniam in tablino num erat.
Philus pecniam c e le rrim ..........potest.
4 Salvius est dominus. Salvius servos diligenter Inspicit.
Salvius fundum q u o q u e ..........vult.
5 Loqux et A nti-Loqux sunt fessi, pueri in culn dorm iunt,
pueri s a e p e ..........volunt.
6 servi contenti nn sunt, servi vllic effugiunt,
servi v i l l a ..........volunt.

rbustus robusto, fuerte celerrim muy rpidamente


amphoram: amphora nfora vlic del administrador.

2 Completa estas oraciones con la palabra ms apropiada de la lista


y luego tradcelas. No uses ninguna palabra ms de una vez.

cnspexl verbervl vituperv obdorm ivi fg!


conspexisti verberavisti vituperavisti obdormivisti fgist
cnspexit verbervit vitupervit obdormivit fgit

1 servus in cubiculo labrbat. servus, quod erat fessus, in


c u b ic u lo ...............
2 Salvius, postquam cubiculum intrvit, se rv u m .........; statim
fstem cpit et s e r v u m .............
3 Rfilla Salvi clm vit, t es dom inus drus! cr t servum
p

4 ego s e r v u m .......... , quod in cubculo dorm ibat,


respondit Salvius.
5 h e r i , i n q u i t R f illa , t a n c illa m m e a m ............, q u o d
n e g le g n s e r a t , a n c i ll a p e r t e r r i t a e r a t , e t v i l l a ................
6 in v illa m e a e g o s u m d o m i n u s , i n q u i t S a lv iu s , e g o a n c illa m
............, q u o d i g n a v a e r a t .

drus severo, duro, cruel.

Salvio
Gayo Salvio Liberal (C. Salvius Liberalis) naci en la Italia Cen
tral, pero como muchos jvenes inteligentes y ambiciosos, se march
pronto a Roma, donde se granje una cierta fama de buen orador.
Convertido en un abogado de xito, fue nombrado senador, proba
blemente por el emperador Vespasiano. En el ao 78 d.C. fue elegido
miembro de los Hermanos Arvales, que eran doce varones distingui
dos que se reunan para celebrar ceremonias religiosas y en especial
para orar por el emperador y por su familia. Fue puesto tambin al
frente de una legin; cosa que no slo era ya de por s un gran honor,
sino que podra llevarlo a cargos ms importantes en el futuro. Poco
tiempo despus, alrededor del 81 d.C., el emperador lo envi a Bri
tania para ayudar a Agrcola, que era el gobernador de esa provincia
romana.
La labor principal de Salvio consisti probablemente en controlar
los tribunales de justicia y estar a cargo de la parte sur de la provincia
mientras Agrcola guerreaba en la parte norte. Salvio viajara a lo lar
go y ancho del pas actuando de juez; tambin fijara las disposiciones
oportunas para que parte del dinero obtenido de la explotacin de
minas y granjas de Britania se enviara con regularidad a Roma al em
perador. Las historias narradas en las Escenas 13 y 14 del libro nos
presentan a un Salvio y a su esposa Rufila (Rufilla) como inquilinos
de una villa impresionante no lejos de Novimago (Chichester) y cer
ca de la costa de Sussex.
Lo que sabemos de Salvio proviene sobre todo de los pormenores
de una lpida descubierta en la Italia central y de una inscripcin ha-
liada en un bosque cercano a Roma. Dos escritores romanos, Plinio
y Suetonio, hacen tambin mencin de l. Se ha encontrado otra l
pida dedicada a Vitelia Rufila, esposa de Gayo Salvio Liberal, sacer
dotisa del bienestar del emperador, la mejor de las madres. Esta l
pida est dedicada por un hijo de ambos esposos.

La agricultura y la ganadera
en la Britania rom ana
La villa

La mayora de los habitantes de la Britania romana vivan en el


campo. Los britanos nativos eran en su mayora campesinos, que vi
van de manera sencilla en chozos redondos y cultivaban un pequeo
terreno. Pero algunos britanos y unos cuantos romanos vivan en vi
llas, de las que los arquelogos han descubierto entre seiscientas y
setecientas.
Las villas eran slidas viviendas de campo con una finca para culti
var. Las villas ms antiguas tenan solamente tres o cuatro estancias,
unidas a veces por un pasillo. Estaban construidas generalmente con
maderos y caizo entretejido recubierto de barro y los techos eran
de losetas de piedra, de tejas o de paja. Ms tarde el diseo de las
villas fue a menudo ms complejo, y casi todas se construan de pie
dras. Las ms grandiosas llegaban a disponer de grandes columnatas,
letrinas con agua corriente, ventanas con cristales, calefaccin por de
bajo del piso, mosaicos, termas dotadas de tepidarium y de calda
rium. Disponan de talleres, graneros y viviendas comunes para los
trabajadores de la finca y de cobertizos para los animales. A la hora
de elegir un lugar para construir una villa, el propietario tena en
cuenta no slo los atractivos de los alrededores sino tambin ciertas
ventajas prcticas tales como la proximidad del agua corriente nece
saria para el abastecimiento y la proteccin de la villa frente a los
vientos fros del norte y del este.
Los productos agrcolas ms importantes explotados en esa poca
en Britania eran la cebada, la avena, el centeno y, sobre todo, el tri
go. Los arquelogos han encontrado restos de todos estos cultivos,
carbonizados accidentalmente y, debido a ello, conservados tal cual
en el suelo. Todava hoy pueden verse, sirvindose de fotografas to
madas desde el aire, los contornos de algunos pequeos terrenos, en
los que se sembraban estos cultivos. Se utilizaba el arado de madera,
a menudo equipado con una reja para penetrar ms p r o f u n d a m e n t e
en el terreno. La cosecha se segaba con hoces; luego se secaba, a ve
ces en hipocaustos construidos al efecto; luego se trillaba y aventaba
lanzando lo trillado al aire. Los aperos de cosechar estaban hechos
de madera y de hierro. Haba palas, horcas y guadaas; algunos de
estos utensilios han sido hallados por los arquelogos.

Figurilla en bronce que representa a una yunta de bueyes en plena labor


La mayora de las villas dispona tambin de animales: vacas, ove
jas, cabras, cerdos y caballos, adems de gansos y gallinas. Se explo
taban tambin las abejas para la obtencin de la miel, utilizada para
endulzar los alimentos (en el mundo romano no se conoca el azcar).
Se cultivaban asimismo muchos tipos de verduras y frutas; algunas de
ellas (como las cerezas y los guisantes) fueron los romanos los que
las introdujeron en Britania. Las villas romanas no podan producir
todo lo que necesitaban, pof eso los productos domsticos como el
cuero, la carne, la madera y la miel se intercambiaban por los maris
cos, la sal, el vino y los objetos de hierro.
Muchas villas estaban regentadas por un capataz o administrador.
Este era probablemente, como Vrica, un esclavo o un liberto. El ad
ministrador era el encargado de comprar los alimentos o los bienes
que no produjera la propia finca de la villa y cuidaba las edificaciones
y controlaba a los esclavos. El escritor Columela (de origen hispano)
en su obra Sobre la agricultura dice que el administrador deba ser
de edad mediana y endurecido por el trabajo en la finca desde su in
fancia.
Los sclawos

Un terrateniente romano describa a los esclavos del campo preci


samente como aperos de finca parlantes. La mayora de los escla
vos de la finca de Salvio eran britanos, mientras que muchos de los
esclavos de su casa eran importados de fuera. Los esclavos que traba
jaban en el campo llevaban una vida mucho peor que los esclavos que
trabajaban en la casa. Pero los que soportaban una vida ms dura
eran los que trabajaban en las minas. Algunos esclavos estaban suje
tos con cadenas. Dice Columela sobre esto: para los esclavos sujetos
con cadenas debe haber una prisin subterrnea lo ms sana posible,
que deje entrar la luz por algunas ventanas estrechas abiertas a una
altura mayor que la que pueda alcanzarse con el brazo. En Britania
se han descubierto cadenas para esclavos, ideadas para mantener su
jetos por el cuello a varios de ellos.
En teora, la ley otorgaba a los esclavos cierta proteccin. Por
ejemplo, si un amo mataba a un esclavo enfermo poda ser acusado
de asesinato. En la prctica, esas leyes eran frecuentemente ignora
das, como se ve en la historia de Salvio y de los mineros cnticos.
Sin embargo, en el siglo I d.C. iban siendo cada vez ms escasos y,
por tanto, ms caros; por eso Columela pretenda que la prisin fuera
saludable.
La mayora de los esclavos agrcolas eran hijos de esclavos o reos
condenados a la esclavitud. Columela recomienda dar recompensas a
las esclavas que criaran muchos hijos. Por eso los esclavos criados en
la casa no eran baratos, dado que no entraban a trabajar en la finca
hasta que estaban suficientemente maduros para ello; pero el hijo de
un esclavo especializado poda aprender el oficio de su padre bastante
pronto. Conocemos los nombres de algunos de estos esclavos. Por
ejemplo, una lpida funeraria de Chester la dedic un amo a la me
moria de tres esclavos suyos muertos jvenes: un esclavo de 1 2 aos
y otros dos de 10 llamados Atiliano y Anti-Atiliano, que eran segura
mente gemelos.
U sta de control del vocabulario

adveni, advenire, adveni - horreum - granero, hrreo


llegar interficio, interficere, interfc -
aedificium - edificio matar
aeger - enfermo ita vero - s
alter: alterum - el otro, nl - no quiero
el segundo novus - nuevo
cant, cantare, cantavi - cantar nllus - ninguno
cter - los dems numer, numerare, numeravi -
conirti: conirtinem - contar
conjura, conspiracin rd: rdinem -fila , hilera
custs: custodem - guardin possum - puedo
decido, dcidere, decid - caer, retineo, retinere, retin u i-
caer hacia abajo retener
dico, dicere, dixi - decir ru, ruere, ru - precipitarse
excit, excitare, excitavi - s -- se, a s (mismo)
despertar suviter - dulcemente
fessus - cansado trah, trahere, trx - arrastrar
gemini - gemelos vol - quiero
haurio, haurire, haus - sacar, vulner, vulnerare, vulneravi -
extraer, apurar herir
> , .r ,i:v i,

mmmmttamim
Vrica: Phile! porta hanc am phoram in villam!
Philus: am phora m agna est. difficile est mihi
m agnam am phoram portre.
V rica: cr?
Philus: quod ego sum senex.

Vrica: Loqux! Anti-Loqux! portte hanc


am phoram in vllam!
Loqux: am phora gravis est. difficile est nbs
am phoram gravem portre.
V rica: cr?
Loqux: quod ns sumus puerl.
V rica: Bregns! p o rth s am phors in vllam!
Bregns: am phorae graves sunt, difficile est mihi
am phors graves portre.
V rica: sed necesse est!
Bregns: cr?
Vrica: necesse est tibi am phors portre quod
Philus est senex, quod Loqux et frter
sunt puer, e t . . .
Bregns: quod t es vlicus!

Rfilla
Rfilla in cubiculo sedet, duae rntrcs prope eam stant et crines componunt.
Salvius intrat. Rfilla, simulatque eum conspicit, rntrcs cubiculo dimittit.
Rfilla: Salv! vir crdlis es. ego ad hanc vllam venre nlbam . in
urbe Londinio m anre volbam. Londinium est u r b s
pulcherrim a, ubi m ults amcs habe. difficile est m i h i 5
amcs relinquere.

rntrcs: rntrx doncella Londinio: Londinium Londres


dimittit: dmittere despedir amicas: amca amiga
crdlis cruel, inhumano relinquere dejar, abandonar
Salvius: Rfilla! quam levis es! ubi in urbe Londinio habitabam us,
cotdi ad m venibs. cotdi mihi ita dcbs,
Sem pronia, am ca mea, est fortunatior quam ego.
m artum optim um habet, m aritus e rs pretiss sem per
dat. vllam rsticam e prm sit. ego quoque vllam
rsticam habre vol, sed t mihi nihil d s.
tandem vllam tibi ded, sed etiam nunc nn es contenta.
Rfilla: sed ego vllam prope urbem habre volbam. haec vlla ab
urbe long abest. 15
Salvius: t ipsa hanc vllam lgist. ego, quam quam pretium
m agnum erat, eam libenter m. nnne haec vlla est
legans? nnne etiam magnifica?
Rfilla: sed hiems iam appropinquat, am cae meae sem per in urbe
hiem ant, nn com m odum est mihi in vll rstic hiem re. 20
m trna R m na sum. decrum est mihi cum amcs
hiem re, in hoc. loc sla sum. amcs mes visitare nn
possum.
Salvius: quid dixisti? sla es? decem ancills habs, novem servs,
dus rntrcs, coquum A egyptium . . . 25
Rfilla: et m aritum drum et crdlem. nihil intellegis! nihil crs!
(exit lacrimns.)

levis inconstante, ligera


fortntior: fortntus afortunado
vllam rsticam: vlla rstica casa de campo
etiam an, incluso
ab urbe de la ciudad
t ipsa t misma
pretium precio
libenter gustosamente, de buena gana
legns elegante, exquisito, distinguido
hiems invierno
appropinquat: appropinqure acercarse
hiemant: hiemre pasar el invierno, invernar
commodum: commodus cmodo, agradable
mtrna seora (mujer casada)
decrum: decrus apropiado, conveniente
novem nueve
lacrimns llorando
Dmitil!a uMealim paiat
D o m itilla ! D o m i t il l a ! u b i es? c l m v i t M a r c i a . M a r c i a a n u s e r a t .
in h o r t s u m , M a r c i a , q u i d v is? r e s p o n d i t D o m i t i l l a . fessa s u m ,
q u o d d i la b r v i.
n e c e s s e est n b s c u b i c u l u m p a r r e , i n q u i t M a r c i a , d o m i n a
n b s h o c m a n d v i t , q u o d f a m i l i r e m e x s p e c t a t . 5
h e u ! s e m p e r l a b o r ; n u m q u a m t i s a s u m , i n q u i t D o m i t il l a .
p u e l l a i g n v i s s i m a e s , i n q u i t M a r c i a , d o m i n a i p s a m a d t
m s it. n e c e s s e est tib i c u b i c u l u m v e r r e r e , n e c e s s e est m i h i
p a v im e n tu m lav re. c u rre ad cu ln am ! q u a e re sc p s!
D o m i t i l l a ex h o r t d is c e s s it et a d c u l n a m l e n t a m b u l b a t . r t a 10
erat, q u o d c u b ic u lu m v errere n lb at.
ego r n t r x s u m , i n q u i t , n s r n t r c s n ih il so rd id u m
fa c im u s , n n d c o r u m est r n t r c i b u s c u b i c u l u m v e r r e r e .
s u b i t o D o m i t i l l a c o n s i l i u m c p it et a d c u l n a m q u a m c e le r r i m
fe s tin v it. s i m u l a e c u l n a m i n t r v i t , l a c r i m s s t r d i d i t . 15
V o l b i l is a t t o n i t u s , m e a c o l u m b a , i n q u i t , c r l a c r i m s ?
l a c r i m o q u o d m i s e r r i m a s u m , a n c i l l a c o q u r e s p o n d i t . p e r
t t u m d i e m l a b r v i . q u a m fessa s u m ! n u n c n e c e s s e est m i h i
c u b ic u lu m p a r re . n n d i tiu s la b r re p o s s u m .
m e a c o l u m b a , n l l a c r i m a r e ! i n q u i t V o l b i l is . ego tib i 20
cu b icu lu m p a r re p o ssu m .
V o l b ilis ! q u a m b e n i g n u s es! s u s u r r v i t a n c illa ,
c o q u u s c u m a n c il l a d c u b i c u l u m r e v n it. d i l i g e n t e r l a b r v i t et
c u b i c u l u m fecit p r u m . a n c il l a l a e t a d x it,
m e u m mei! m e a e d e lic ia e ! e t c o q u s c u l u m d e d i t . 25
c o q u u s r u b s c n s a d c u l n a m r e v n it.
anus vieja, anciana nihil sordidum nada sucio
quid vis? qu quieres? lacrims s trdidit se puso a llorar
di durante mucho tiempo miserrima muy desgraciada
necesse necesario ditius por ms tiempo
hoc mandvit ha encargado esto nl lacrimre no llores
familirem: fainiliris pariente prum: prus limpio
domina ipsa la seora misma mel miel, cario
verrere barrer sculum beso
scps: scpae escoba rubscns enrojeciendo
lent lentamente
Gramtica

Observa atentamente las siguientes oraciones:

1 magnus servus laborabat. El esclavo grande trabajaba.


2 agricola servum ignvum EI agricultor castig
pnvit. al esclavo perezoso.
3 dominus serv fess El amo dio una recompensa
praemium dedit. al esclavo fatigado.

Las palabras en negrita son adjetivos. Se usan para describir a los


nombres. En cada uno de los ejemplos anteriores el adjetivo est
describiendo al esclavo.

2 Los adjetivos tambin cambian sus terminaciones para armonizar


en caso con los nombres que describen.

En la oracin 1 anterior magnus es nominativo porque descri


be a un nombre en nominativo (servus).

En la oracin 2 ignvum est en acusativo porque describe a un


nombre en acusativo (servum).

En la oracin 3 fess est en dativo porque describe a un nom


bre en dativo (servo),

3 Traduce los ejemplos siguientes sealando el adjetivo que hay en


cada oracin:

1 ancilla perterrita ad culinam contendit.


2 coquus ancillam perterritam saltvit.
3 cvs mercatorem fortem laudvrunt.
4 cvs merctr! fort praemium dedrunt.
5 agricola parvum puerum conspexit.
6 agricola parv puer equum ostendit.

Busca el nombre deserito por cada adjetivo y di si el nombre y


el adjetivo estn en nominativo, acusativo o dativo.
4 Los adjetivos cambian sus terminaciones tambin para armonizar
en nmero (esto es, en singular o plural) con los nombres que des
criben. Un adjetivo est en singular si describe a un nombre en
singular, y en plural si describe a uno plural. Ejemplos:

parvus servus dormiebat, El esclavo pequeo dorma.


mult serv bibbant. Muchos esclavos beban.

5 Traduce los ejemplos siguientes y seala el adjetivo que hay en


cada oracin:

1 fminae laetae per vis ambulabant.


2 fmina laeta per vis ambulabat.
3 gladitor lenem fercem necvit.
4 gladitor leones feroces necvit.
5 pictra pulchra erat in tri.
6 vlicus mults amics in taberna vdit.

Busca el nombre descrito por cada adjetivo y di si el nombre est


en singular o en plural.

6 Cuando un adjetivo cambia sus terminaciones as se dice que el


adjetivo concuerda, en caso y en nmero, con el nombre que des-
cribe.

7 Los adjetivos como magnus y mult, que indican tamao o


cantidad, suelen colocarse delante del nombre que describen; los
otros adjetivos suelen colocarse detrs del nombre.
EftfiJla Mentam mat
tum M arcia cubiculum intravit, lente prcdbat, quod urnam
portabat. M arcia urnam vix portre poterat, quod anus erat, ubi
Domi tiliam conspexit, clam avit,
cr nn laboras? puella ignvissim a es.
quam stulta es! respondit Domi tilla, diligenter labrvl.
cubiculum fec prum . nunc necesse est tibi pavim entum lavare.
M arcia, quam quam erat attonita, Dom itillae nihil dixit, sla
pavim entum lavabat, tandem rem confecit.
euge! inquit Domi tilia, optim laboravisti, nitidum est
pavim entum !
Rfilla voces audivit et intravit. Domi tilia, postquam eam
conspexit, cubiculum dm nstrvit.
cubiculum tibi paravim us, dom ina, et pavim entum fecimus
n itidum .
bene laboravistis, ancillis respondit Rfilla. sed, quam quam
nitidum est pavim entum , familiris meus in hc cubiculo dorm ire
nn potest, nam cubiculum est inelegans, necesse est nobis id
rn re. familiaris meus est vir urb an u s.
tablinum est legns, inquit Domitilla. in tablino, ubi dom inus
laborat, sunt m ultae rs pretiosae.
ita vr, inquit Rfilla, in tablino est arm arium
legantissim um . in tablino sunt sella anea et candlbrum
aureum , age! Dom itilla, necesse est nbs ad tablinum Ire.

mat: rnre adornar, decorar nam pues


urnam: urna cubo, vasija id lo
vm apenas inelegans falto de gusto
sla sola urbnus fino, distinguido
nitidum: nitidus brillante armrium armario
voces: vx voz anea de bronce
dmnstrvit: dmnstrre candlbrum candelabro
mostrar, sealar aureum: aureus de oro, dorado
bene bien age! anda!, ea!
Gramtica

1 Observa atentamente la oracin siguiente:

civis servum tristem saltvit.


El ciudadano salud al esclavo triste.

El adjetivo tristem est en acusativo porque describe al nombre


en acusativo servum.

2 Aunque tristem y servum son ambos acusativos, no tienen sin


embargo la misma terminacin. Ello se debe a que pertenecen a
declinaciones diferentes y tienen por tanto terminaciones diferen
tes. tristis pertenece a la tercera declinacin y servus pertene
ce a la segunda.

3 Traduce los ejemplos siguientes:

1 Quintus fbulam mirabilem narravit.


2 in vill habitbat senex stultus.
3 gladiator bestias feroces agitabat.
4 dominus amc fidli dnris tradidit.
5 omns liberti vinum bibbant.

Seala el adjetivo de cada oracin y di a qu nombre describe.


Una vez leda esta historia, contesta a las preguntas que vienen a
continuacin.

in tablino
postridie Salvius et Philus in tablino sunt, intrat Rfilla.
Rfilla: ml Salv!
Salvius: occupatus sum! necesse est mihi hs epistulas dictare, ego
rem celeriter conficere vol, ubi est sella mea?
(iSalvius sellam fr str quaerit. )
heus! ubi est ista sella?
Rfilla: mi carissime! aliquid tibi dicere vol.
Salvius: te nunc audire nn possum, epistulas dictre vol. ecce!
Philus paratus adest, stili et crae adsunt - heus! ubi est
arm arium meum? quis cpit?
Rfilla: Salv! aud!
(,tandem Salvius uxrcdit et Philum dimittit.)
Salvius: heu! ab, Phile! nn commodum est m ihi epistulas
dictre.
Rfilla: bene! nunc aliquid tibi dicere possum, ubi in urbe
Londini nper eram , fam iliarem convn.
Salvius: tot familirs habs! es num erre nn possum.
Rfilla: sed hic familiaris est Q uintus Caecilius Icundus. ubi
mns Vesuvius urbem Pompis dlvit, Q untus ex urbe
efgit. quam cmis est! quam urbnus!
Salvius: hercle! ego Pompins nn crd. pauc prob sunt, cter
mendcs. ubi in C am pni m litbam , multos
Pom pins cognscbam. merctrs Pom pin ns
mlits sem per dcipibant.
Rfilla: stultissim us es! familiaris meus nn est m erctor. Q untus
vir nbilis est. eum ad vllam nostram invtv.
Salvius: quid dxist? Pom pinum invtvist? ad vllam nostram?
Rfilla: decrum est mihi familirem meum hc invtre. ancillae
fam iliri me cubiculum parvrunt. ancillae, quod
c u b i c u l u m i n le g n s e r a t , s e lla m a r m r i u m q u e t u u m in e 30
p o su e ru n t.
S alv iu s: i n s a n a es, ux o r! P o m p i n m e n d c i r s s u n t q u a m
B r i t a n n i , n u m t s e lla m et a r m a r i u m t a b l i n o e x tra x isti?
R filla: e t c a n d l b r u m .
S alv iu s: p r d im m o r t l s ! c a n d l b r u m m e u m ! m m is e ru m ! 3.>

m Salv! mi querido Salvio!, Salvio mo!


heus! eh!, oye!
carissime cario!
aliquid algo
cdit: cedere ceder
bene! bien!
nper hace poco, recientemente
conveni: convenire encontrar
tot tantos
cmis afable, corts
pauc pocos
militabam: militare hacer el servicio militar
cognoscebam; cognoscere conocer
milits: miles soldado
in e en l
num t . . . extraxisti? Acaso t has sacado... ?
pro di immortls! Dioses inmortales!
m miserum! Desgraciado de m!

1 Por qu ha venido Rufila a ver a Salvio?


2 Por qu se dirige a l dicindole m Salv y m crissime?
3 De qu humor se encuentra Salvio? Por qu?
4 Por qu no puede Salvio encontrar su silla y su armario? Qu
otra cosa ha desaparecido del tablino?
5 Por qu alegra a Rufila la visita de Quinto?
Por qu no le agrada la idea a Salvio?
E jercicios

1 Traduce al espaol:

Salvius: V rica, quaere Bregantem!


V rica: ego Bregantem quaerere nn possum, vll
discdere nn possum. Rfilla m exspectat.
Salvius: Loqux, A nti-Loqux, custdte vllam!
Loqux: vllam custdre nn possumus. Rfilla ns
exspectat.
Salvius: Volbilis, voc servs ad m!
Volbilis: servs ad t vocre nn possum, dom ina nostra es
exspectat.
(.Rfilla intrat.)
Salvius: Rfilla, man!
Rfilla:m anre nn possum, serv m exspectant.

2 Completa las oraciones de los prrafos siguientes con la palabra


apropiada tomndola de la lista. Alguna la tendrs que usar ms
de una vez.

1 singular plural
nominativo Salvius serv
acusativo Salvium servs

Salvius dm inus est. Salvius multos servs h a b et..............in


agris diligenter lab ran t............. est dom inus drus. Salvius
..........verberat, s e r v i ............ nn am an t................. vll
effugere volunt.
2 singular plural
nominativo Rfilla ancillae
acusativo Rfillam ancills

Rfilla dom ina est. Rfilla m ults ancills h ab et............. in


vll lab ran t............. est dom ina benigna. Rfilla .............
semper la u d at............................. am ant.
(A la ltima oracin le faltan dos palabras).
Quintus advenit
Q untus ad vllam advnit. Salvius vll contendit et eum saltvit.
m Q uinte! inquit, exspectatissimus es! cubiculum optim um
tibi parvim us.
Salvius Q uintum in tablinum dxit, ubi Rfilla sedbat. Rfilla,
postquam fam ilirem suum saltvit, suviter risit.
cnam m odicam tibi parvl, inquit, tibi ostres parvl et garum
Pom pinum . post cnam cubiculum tibi ostendere vol.
Salvius, postquam Q uintus cnam cnsm psit, d urbe Pompis
quaerbat.
ubi in C am pni m llitbam , saepe urbem Pompis vlsitbam.
nnne ilia clds terribilis erat?
Rfilla interpellvit,
cr Q uintum nostrum vexs? non decrum est. difficile est
Q uinto tantam cldem com m em orre.
Rfilla ad Q uintum s convertit.
fortasse, ml Q uinte, fessus es. cubiculum tibi parvl. cubiculum
nn est rntum . in e sunt arm rium modicum et candlbrum
p arvum .
Salvius Irtus nihil dixit.
Q untus, postquam cubiculum vidit, exclmvit, _
quam legns est cubiculum! ego nihil legantius vd.
cnsenti, inquit Salvius, cubiculum tuum legantius est quam
tablinum m eum .

exspectatissimus: exspecttus bienvenido interpellvit: interpellare interrumpir


modicam pequea, modesta tantam tan grande
ostres: ostrea ostra commemorare recordar
garum garum (salsa) s convertit: s convertere volverse
clds desastre rntum: rntus decorado, adornado
terribilis terrible legantius ms elegante
Mp@des asgent!
servi in cubiculo Q uintum vestibant. ancilla e togam tulit. Anti-
Loqux cubiculum intrvit et Q unt dxit,
necesse est dom ino me ad aulam re. rx Cogidubnus hodi
sacrificium facit, rx omns nbils ad aulam invtvit.
rgem hodi visitam us? rogvit Q untus. ubi in urbe Londinio 5
habitbam , saepe d hoc rge audibam . necesse est mihi dnum
ferre, fortasse est aliquid in arc m e.
iuvenis ad arcam iit et dus tripodas argentes extrxit.
A nti-Loqux attonitus cubculo exiit et Salvi rem nrrvit.
Salvius, postquam d tripodibus argenteis audivit, ad cellrium 10
contendit.
necesse est mihi rgem C ogidubnum vlsitre, inquit, dnum e
ferre vol.
nn difficile est nbs dnum invenire, dom ine, Salvi respondit
cellrius. ecce! urna anea. antiquissim a est. placetne tibi? 15
mihi nn placet, inquit Salvius, dnum aneum Cogidubno
ferre nl.
cellrius Salvi am phoram dm nstrvit.
nnne vnum est dnum optim um , domine? inquit cellrius.
m inim ! respondit Salvius. Cogidubnus m ults am phors 20
habet, m ultum que vnum. rx vnum ex Itali cotdi im p o rtat.
tum Salvius, ubi statuam parvam conspexit, clm vit,
euge! hanc statuam rg ferre possum, aurta est statua. Q untus
rg dnum argenteum ferre vult; ego tam en aurtum dnum ferre
possum ! 25
domine! nn dbs, inquit cellrius.
cr nn dbe? rogvit Salvius.
C ogidubnus ipse tibi hanc statuam dedit! inquit cellrius.
hercle! clm vit Salvius, necesse est mihi istam urnam ad
aulam p o rtare. 30
tripodes trpodes
argentei: argenteus de plata
vestiebant: vestre vestir
tulit: ferre llevar, traer
aulam: aula palacio
arca: arca caja fuerte, arca
cellarium: cellrius mayordomo, administrador
urna jarra, jarro
importat: importare importar, traer
aurta dorada
non dbs no debes
G ram tica

1 En la Escena 13 te encontraste el presente del verbo possum:

Loqux currere potest. ego laborare nn possum.


Locuaz puede correr. No puedo trabajar.

2 En esta Escena te has encontrado el pretrito imperfecto:

Loquax currere poterat. ego laborare nn poteram.


Locuaz poda correr. Yo no poda trabajar.

3 El pretrito imperfecto de indicativo completo de possum es:

(ego) poteram poda


(t) poters podas
poterat poda...
(ns) potermus
(vs) potertis
poterant

4 Ms ejemplos:

1 serv slem vidre nn poterant.


2 Bregns amphoram portare nn poterat.
3 ns laborare nn potermus.
4 t in urbe manre nn poter s.
Escena 14
Los romanos en Britania
El primer general que condujo sus soldados a Britania fue Julio C
sar. Esto ocurri en el ao 55 a. de C. En esa poca Britania estaba
habitada por diferentes tribus, gobernadas cada una de ellas por un
rey o jefe. Csar escribi un informe de su visita a Britania, en el
que describa a sus habitantes como guerreros feroces, que vivan so
bre un suelo bueno para los pastos y la agricultura en un pas rico en
madera y minerales. Estos habitantes eran diestros no slo en el cul
tivo de los campos, sino tambin en la fabricacin de objetos de ce
rmica, de hierro y bronce.

II
I
1^7

Inscripcin del arco de triunfo que en Roma conmemoraba


la invasin de Britania protagonizada por el emperador Claudio
Csar quera saber si Britania mereca la pena de ser ocupada por
las tropas romanas debido a sus riquezas. Pero tras otra breve visita
en el ao 54 a. de C. no continu con las exploraciones. Su atencin
estaba centrada entonces en guerras en otros lugares, primero en Ga-
lia y luego en la guerra civil romana. Diez aos ms tarde fue asesi
nado en la propia Roma.
Augusto, sobrino-nieto de Csar, se convirti en el primer empera
dor romano. El y sus sucesores se mantuvieron al margen de Britania
por ms de medio siglo. Pero en el 43 d. C. el emperador Claudio
decidi la invasin. Haba recibido quizs informaciones recientes so
bre las riquezas britnicas; pero lo ms probable es que precisara al
gn que otro xito militar para su propio prestigio personal. Claudio
no diriga las fuerzas invasoras personalmente, sino que iba detrs;
pas diecisis das en Britania, presenciando el asalto de su ejrcito
a Colchester y otorgando el consentimiento oficial a las acciones de
su general Aulo Plaucio.

Tras esta campaa se rindieron once reyezuelos britnicos y se de


clar a Britania provincia romana y a Aulo Plaucio su primer gober
nador. Esto significaba que los romanos tomaban posesin del pas
y lo convertan en una parte de su imperio. En adelante los funcio
narios romanos fueron haciendo respetar las leyes romanas y recau
dando los impuestos de Roma. Los romanos pudieron comprar tierras
en Britania y explotar su agricultura y sus minas. Y el ejrcito romano
estaba all para salvaguardar la paz en la provincia, de manera firme
y a veces hasta brutal.

Algunos gobernantes britnicos, como el rey Cogidubno en el sur,


prefirieron cooperar con los invasores y se convirtieron en aliados y
subordinados de Roma. Otros, como Cartaco en Gales, y la reina
Boudica en Anglia oriental, opusieron resistencia a los romanos con
encarnizamiento pero sin xito. Los romanos fueron empujando gra
dualmente la frontera hacia el norte para incluir los territorios del
centro y Gales, y luego el reino norteo de Brigantia.
Las historias de las Escenas 13 y 14 se sitan en la poca del gober
nador ms famoso de Britania Gneo Julio Agrcola. Este permaneci
en la provincia siete aos, ms tiempo que ningn otro gobernador;
llev a su ejrcito al interior de las tierras altas escocesas donde cons
truy numerosos fuertes, algunos de los cuales se estn descubriendo
todava hoy por medio de fotografas areas. Pero el objetivo de
Agrcola no era precisamente la victoria militar. Su yerno, el historia
dor Tcito, dice: Agrcola quera habituar a los britanos a una vida
de paz, proporcionndoles las ventajas de la civilizacin. Aport su
aliento personal y la ayuda oficial para la construccin de templos,
foros, casas... Educaba a los hijos de los jefes... de manera que en
lugar de odiar el latn comenzaron a hablarlo con correccin.
Paso a paso, una vasta red de calzadas se iba expandiendo a lo lar
go y ancho de la provincia. Una de las ms antiguas, la calzada Fosse
(Fosse Way), iba de Isca (actual Exeter) a Lindum (actual Lincoln)
y marcaba probablemente la frontera primitiva que haba en tiempos
de Aulo Plaucio; todava hoy pueden recorrerse a pie o en vehculo
algunos tramos de la misma. Otras calzadas (como la Via Watling,
que haca el recorrido que ahora sigue la A-5 britnica) servan de
enlace entre las tierras bajas del sudeste, que los romanos controlaron
en seguida, y las zonas montaosas del norte y del oeste, donde las
luchas continuaron a intervalos durante muchos aos y donde los ro
manos construyeron los fuertes ms importantes.

fg e s liM
S S S lS ie

Calzada romana en Wheeldale Moor, North Yorkshire


Al principio, las calzadas se construan para uso de las legiones ro
manas; pero a continuacin las usaban tambin los comerciantes. El
comercio entre Britania y el continente creci velozmente. En las par
tidas exportadas de Britania en poca romana haba tres productos
ya mencionados en la Escena 13: cereales, perros de caza y hierro de
las minas de Kent. Se explotaban tambin las minas de oro (en G a
les), de estao (en Cornualles) y de plomo (en Derbyshire y Clwyd).
A su vez Britania importaba muchos productos de Roma y del resto
del Imperio. Entre ellos estaba el aceite de oliva y el vino, transpor
tados en nforas como las que hay en las pgs. 22-23. Los romanos
que haban llegado a Britania para quedarse all para siempre lleva
ban con ellos sus propias formas de vida; y muchos britanos, sobre
todo miembros de las familias nobles, queran imitar los modales de
los invasores y transformarse lo ms posible en romanos.
Algunos britanos se hicieron muy ricos con el comercio y acogieron
entusiasmados a los romanos; otros sufrieron bastante tras la llegada
de stos; otros apenas se vieron afectados. Muchos de ellos tenan
indudablemente opiniones variadas sobre su transformacin en una
parte del Imperio romano. Ello les permiti participar de la prospe
ridad romana y de sus formas de vida; pero al mismo tiempo signifi
caba soportar impuestos romanos y a un gobernador respaldado por
las legiones romanas. Sea como fuere, rechazados por unos y bien
acogidos por otros, los romanos iban a quedarse en Britania durante
casi cuatrocientos aos.
Fechas y hechos importantes
Fecha Emperador Suceso
A. de C.
55-54 Expedicin de Julio Csar.
44 Asesinato de J. Csar.
27 Augusto
D. de C.
14 Tiberio
37 Gayo (Caligula)
41 Claudio
43 Invasin de Britania por Aulo Plaucio.
Claudio entra triunfalmente en Colchester.
Expedicin de Vespasiano contra los
durtriges.
Britania provincia romana.
51 D errota de Cartaco.
54 Nern
61 Revuelta de Boudica.
69 Guerra Civil
Vespasiano
75 Se construye el palacio de Fishboume.
Agrcola gobernador de Britania.
Salvio nombrado miembro de los hermanos
Arvales.
79 Tito Erupcin del Vesubio.
81 Domitiano Salvio enviado a Britania.
83-84 Campaas de Agrcola en Escocia.
Lista de control del wocabnlaiio

a n tiq u u s - antiguo
a p u d - entre, en casa de, junto a
a r g e n te u s - de plata
attonitus - atnito, estupefacto
aula - palacio
cotdi - diariamente
decoras - conveniente, apropiado
dle, dlre, dlv - destruir
deus - dios
dict, dictre, dictv - dictar
difficilis - difcil
diligenter - cuidadosamente
domina - seora, ama, duea
dnum - regalo, don
familiaris: familirem - pariente, familiar
fidlis - fiel, leal
ipse, ipsa - l mismo, ella misma
iste - ese, se
lav, lavare, lv - lavar, limpiar
maritus - marido
necesse - necesario
nobilis - noble
num? - Acaso...? (Respuesta negativa)
pretiosus - caro, valioso
quam - qu
quamquam - aunque
-que - y
rx: rgem - rey
sella - silla
ubi - cuando
lge@iaa Hi

ex
Co>#'W>Ili!';!S
m ult B ritanni ad aulam
vnrunt. senex, qui
scptrum tenbat, erat
rx Cogidubnus.

femina prope
C ogidubnum sedbat.
femina, quae diadm a
gerbat, erat rgna.

m ult R m n Cogidubn
rs pretiss dabant,
dnum , quod rgem
maxim dlectvit, erat
equus.
duae ancillae ad rgem
vnrunt. vnum, quod
ancillae ferbant, erat in
p atera aure. rx vnum
lbvit.

servus agnum ad ram


dxit. agnus, quem
servus dcbat, erat
victima.

sacerdos victimam
inspexit, victima, quam
servus tenbat, blvit.
sacerdos victimam
interfecit.
ad aulam
Salvius et Q uintus ad aulam cum multis servis prcdbant. agmen
erat splendidum , in prim a parte decem servi Ibant, hi servi erant
praecursores; virgas longas tenebant, in medi agmine Salvius et
Q uintus equitabant, ancilla, quae post Salvium am bulabat, urnam
p ortabat, servus, qui post Q uintum am bulabat, tripodas portabat. 5
aliae ancillae flrs et unguentum ferbant. vlgintl servi cum puellis
Ibant, agmen splendidum ttam viam complbat.
B ritanni quoque m ulti ad aulam Ibant, uxrs lbersque scum
dcbant. m agna turba erat in via. tum V arica, qui cum
praecursoribus equitabat, ad Salvium rediit. 10
dom ine, inquit, difficile est nbls prcdere, quod hi B ritanni
viam complent, via exire nolunt, quid facere dbe?
Salvius Iratus ei dixit,
necesse est praecursoribus Britannos via movre. nn
decorum est B ritannis cvs Rmns impedire, ego quam 15
celerrim re vol, quod rx ns exspectat.
V rica, qui dom inum Iratum tim bat, ad praecursrs rediit et
clriivit,
asini estis! virgas habtis. movte Britannos!
praecursrs statim virgas vibrabant, multi B ritanni in fossas 20
dsilurunt, quod virgas tim bant. duo iuvens tam en im pavidi in
via cnsistbant. pro p e iuvens erat plaustrum , quod ttam viam
claudbat.
cr viam clauditis? rogvit V rica. necesse est dom ino me ad
aulam Ire. 25
ns quoque ad aulam contendim us, rgem vsitre volum us,
respondrunt iuvens. sed plaustrum movre nn possumus, quod
p laustrum rotam frctam habet, amicus noster, quem ns
exspectamus, aliam rotam quaerit, amicum exspectare dbm us.
V rica anxius ad Salvium rediit, et e rem nrrvit. 30
plaustrum , quod vids, dom ine, rotam frctam habet, difficile
est nbs prcdere, quod hoc plaustrum ttam viam claudit.
Salvius, qui nunc erat rtior quam antea, eum vituperavit.
num surdus es? caudex! nn com m odum est mihi in hc loc
m anre. quam celerrime prcedere vol.
V rica, postquam ad plaustrum rediit, praecursores vituperavit,
caudics! clamavit, movte hoc plaustrum ! dicite in fossam!
praecursrs, postquam V aricam audvrunt, plaustrum in
fossam dicrunt. iuvens, qui erant attoniti, vehem enter
resistbant et cum praecursoribus pugnabant, tum praecursrs
iuvens quoque in fossam dicrunt. Salvius, qui rem spectabat,
cachinnans processit.
B ritanni sunt molestissimi, inquit Salvius, semper ns
Romanos vexant.

agmen fila, procesin , sJ


in prima parte al frente, delante
praecursrs: praecursor precursor (que va delante
de una procesin para abrir paso), batidor
virgs: virga vara
equitbant: equitre ir a caballo
flrs: fls flor
unguentum perfume
scum consigo, con ellos
facere dbe debo hacer
movre apartar, echar
impedire obstaculizar
fosss: fossa cuneta, zanja
dsilurunt: dsilire saltar
impavidi: impavidus impvido, sin miedo
cnsistbant: consistere quedarse quieto, no moverse
plaustrum carro, carreta
claudbat: claudere cerrar, bloquear
movre mover
rotam: rota rueda
antea antes
surdus sordo
dicite! echad!, apartad!
resistbant: resistere resistir, aguantar
cachinnns riendo a carcajadas
molestissimi: molestus molesto, inoportuno
caerimonia
servus Salvium et Q uintum ad atrium dxit. ill, postquam atrium
intrvrunt, m agnam turbam vdrunt. m ulti prncips B ritannici
in tri erant, sermones inter s habbant. m ultae feminae cum
principibus sedbant. aderant m ulti Rom ani, qui prope prncips
sedbant. haec m ultitd, quae atrium com plbat, m agnum 5
clm rem facibat.
Q untus et Salvius ad m edium atrium contendrunt. ubi illc
advnrunt, lectum vdrunt. in lect erat effigies crta. Q untus
effigiem agnvit.
bona est effigis! im pertor C laudius est! clm vit Q untus.
ita vr, respondit Salvius, rx Cogidubnus C laudium
quotannis honort, fabri, qu ex Itali veniunt, effigiem quotannis
faciunt, decorum est Cogidubn C laudium honrre. nam
C laudius erat im pertor, qu C ogidubnum rgem fecit.
subito turba, quae prope inuam stbat, ad terram prcubuit. 15
prncips Britannici, qu in medi tri sedebant, celeriter
surrxrunt. etiam Rm n tacbant.
rx ad est, susurrvit Salvius.
per inuam intrvit senex, parvus puer senem dcbat, quod
caenmoma ceremonia effigis crta imagen de cera
illi ellos, aquellos bona buena
prncips: princeps jefe, cacique impertor emperador
Britannici: Britannicus britano quotannis cada ao
sermns: serm conversacin honorat: honrare honrar
inter s entre ellos fabr: faber artesano
multitd multitud procubuit: procumbere echarse
illc all, hasta all
claudicbat. rx et puer lente per turbam prcdbant. rx, 20
postquam ad effigiem advnit, vnum lbvit. tum sacerdotes, qui
prope effigiem stbant, victim s ad rgem dxrunt. Cogidubnus
victim as dligenter inspexit, victima, quam rx lgit, erat agnus
niveus, rex eum sacrificavit.
decorum est nbs C laudium honorare, inquit. 25
sacerdts quoque victims cters sacrificvrunt. tum decem
prncips B ritannic lectum in umeros sustulerunt, effigiem ex tri
portvrunt. post prncips vnrunt sacerdts, qu sollem niter
cantbant.
in rea erat rogus, prncips, qu effigiem portbant, ad rogum 30
cum m agn dignitte prcessrunt. effigiem in rogum posurunt.
servus rg facem trdidit. tum rx facem in rogum posuit, mox
flam m ae rogum cnsm bant. flammae, quae effigiem iam
tangbant, cram liqubant. omns effigiem intente spectbant.
subito aquila ex effigi volvit. omns specttrs plausrunt. 35
ecce! clm vit rx. de C laudium arcessunt, anim us ad des
ascendit.

claudicabat: claudicare cojear rogus pira


vinum libavit lib el vino cum magn dignitte con gran dignidad
sacerdts: sacerdos sacerdote facem: fax antorcha
victimas: victima vctima tangbant: tangere tocar
agnus cordero liqubant: liqure derretir
niveus blanco como la nieve aquila guila
sacrificavit: sacrificare sacrificar volvit: volre salir volando
umers: umerus hombro arcessunt: arcessere convocar
sustulrunt: tollere levantar animus alma, espritu
sollemniter cantbant cantaban ascendit: ascendere subir
solemnemente.
post caerim niam rx Cogidubnus pom pam ad ltus dxit. ibi
B ritanni lds funebrs celebrvrunt. aderant Rgnnss, Cantic,
et omns gents quae in amciti cum C ogidubn erant.
com pettrs di inter s certbant. C antic laetissimi erant,
quod sem per vincbant. vir C anticus celerius quam cter cucurrit,
pugil C anticus, qu robustissim us erat, cters pugils facile
superavit.
postrm erat certam en nvle. nautae C antic nvem caeruleam

ld funebres juegos funerarios certbant: certre competir, luchar


pompam: pompa procesin vincebant: vincere vencer
ad ltus a la costa celerius ms rpidamente
gents: gns tribu, pueblo certmen navale regata
amciti: amcitia amistad caeruleam azul
compettrs: competitor competidor,
contrincante
p arab an t, nautae Rgnnss nvem croceam. D um norix, princeps
Rgnnsis, qu nv croceae praeerat, gubernator peritissim us erat.
Belimicus, princeps C anticus, nv caeruleae praeerat, hom
superbus et nsolns erat, nautae, postquam nvs parvrunt,
signum intent exspectabant, subito tuba sonuit, nvs statim
prsilurunt; per unds rubant. rm unds vehem enter
pulsbant.
specttrs, qu in ltore stbant, magnos clmrs sustulrunt.
C antic clm bant, ns Belimic favmus! Belimicus vincere
potest! nautae nostri sunt optim i!
Rgnnss tam en D um norigi favbant:
ns optim am nvem habmus! ns optim um gubernatorem
habemus! gubernator C anticus est stultior quam asinus!
procul in m ari erat saxum ingns. hoc saxum erat m ta. nvs ad
m tam rubant. nvis Rgnnsis, quam D um norix dirigebat, iam
prior erat, terg Belimicus, gubernator Canticus, nautas sus
vituperabat.
D um norix, ubi sax appropinquavit, nvem subito ad dextram
vertit.
ecce! inquit D um norix, periculosum est nbs prope saxum
navigare, quod scopulus sub undis latet, necesse est nobis scopulum
v itare.
Belimicus tam en, qui scopulum ignorabat, cursum rctum
tenbat.

croceam amarilla drigbat: dirigere dirigir


gubernator timonel, piloto prior la primera
superbus arrogante terg p or detrs
prsilurunt: prosilire salir ad dextram hacia la derecha
unds: unda ola nvigre navegar
rm: rmus remo scopulus escollo
in ltore en la costa sub debajo de
procul a lo lejos vitre evitar
in mari en el mar ignrbat desconoca
saxum roca cursum rctum rumbo recto
mta punto de giro
com its, clm vit, ecce! ns vincere possum us, quod D um norix
ad dextram abiit, hi Rgnnss sunt timidi; facile est nbs vincere,
quod ns sum us fortirs. 35
nautae C'antic Belimic crdbant. mox nvem Rgnnsem
supervrunt et prirs ad m tam advnrunt. Belimicus, qu
scopulum nn vdit, D um norigem drdbat. subito nvis C antica
in scopulum incurrit, nautae perterriti clm verunt; aqua nvem
com plbat. Belimicus et C antici nihil facere poterant; nvis mox 40
sum m ersa erat.
intere D um norix, qu cum sum m cr nvigbat, circum
m tam nvem drxit. nvis ad ltus incolumis pervnit. m ult
specttrs D um norigem victorem laudvrunt. Rgnnss laet,
C antic miseri erant, tum omns ad m are oculs vertbant. difficile 45
erat es nauts vidre, quod in unds natb an t. omns tam en
Belimicum vidre poterant, quod in sum m sax sedbat. m adidus
ad saxum haerbat et auxilium postulabat.

comits: comes compaero


timid: timidus miedoso, temeroso
drdbat: drdre burlarse
incurrit: incurrere precipitarse, chocar
summersa hundida
intere entretanto
cum summ cr con muchsimo cuidado
circum alrededor de
incolumis intacto, inclume
oculs: oculus ojo
es les, a ellos
natbant: natre nadar
in summ sax en lo alto de la roca
madidus mojado, empapado
haerbat: haerre sujetarse, agarrarse
Gramtica

1 Observa atentamente estas dos oraciones:

ancilla urnam portabat.


La esclava llevaba el jarro.

ancilla, quae post Salvium ambulabat, urnam portabat.


La esclava, que caminaba detrs de Salvio, llevaba el jarro.

El grupo de palabras en negrita es una proposicin de relativo.

2 La proposicin de relativo sirve para describir a un nombre. Por


ejemplo:

Vrica, qu cum praecursoribus equitabat, ad Salvium rediit.


Vrica, que cabalgaba con los precursores, regres hacia Salvio.

prope iuvens erat plaustrum, quod ttam viam claudebat.


Junto a los jvenes haba una carreta, que obstrua toda la calle.

En el primer ej., la proposicin de relativo describe a Vrica; en


el segundo, describe a la carreta.

3 Traduce estos ejemplos y seala las proposiciones de relativo que


hay en cada oracin:

1 rx, qui scptrum tenbat, in hort sedbat.


2 vnum , quod Salvius bibbat, erat optim um .
3 ancillae, quae dom inum tim bant, vll festnvrunt.
4 Bregns, quem V rica quaerebat, in horre dorm iebat.
5 in vi erant m ult B ritann, qu Rmns im pediebant.
6 prope ram erat victima, quam rx sacrificvit.

Busca en cada ejemplo el nombre que describe la proposicin de


relativo.
E jercicios

1 Completa las oraciones con la palabra o palabras de la lista que


se te ofrece y tradcelas:

sum, es, est, sum us, estis, sunt


1 vlicus .......... anxius; nam Salvius .......... iratus.
2 vs agnum sacrificatis quod vs .......... sacerdotes.
3 prncips in aul .......... , ubi rgem exspectant.
4 ego .......... dominus; dcorum .......... mihi celeriter
prcdere.
5 ns nn .......... ignv; in fund diligenter labrmus.
6 t servs inspicis quod t .......... vlicus.

2 Completa las distintas oraciones con la palabra adecuada y luego


tradcelas:

1 parvus puer .......... ad effigiem dxit. (Cogidubnum,


Cogidubn)
2 ubi sacerdts erant part, serv vinum .......... dederunt.
(rgem, rg)
3 Cogidubnus, qu prope effigiem stbat, ......... lgit.
(victimam, victimae)
4 D um norix nvem .......... ostendit, (amcs, amcs)
5 facile erat .......... Belimicum vidre, quod ad saxum
haerbat. (specttrs, specttribus)
6 post certam en nvle, rx .......... ad aulam invtvit.
(nauts, nautis)
Gramtica
Ya sabes que num? es una palabra interrogativa que usa el
hablante para sugerir al oyente una respuesta negativa:

num t servus es? Acaso t eres esclavo?

num fr effgit? Acaso escap el ladrn?

En esta Unidad has encontrado la palabra interrogativa nnne?


utilizada por el hablante para sugerir al oyente una respuesta afir
mativa:

nnne vnum est dnum Verdad que el vino es un regalo muy


optimum? bueno?
El vino es un regalo muy bueno,
verdad?

nnne t Rmnus es? Verdad que t eres romano?


Acaso t no eres romano?

nnne Cogidubnus in Verdad que Cogidubno vive en


aul habitat? un palacio?
Acaso Cogidubno no vive en
un palacio?

3 Ms ejemplos:

1 nnne haec pictra est pulchra?


2 num perterritus es?
3 num Bregns labrat?
4 nnne Bregns in culn dormit?
5 nnne rx tibi illum canem dedit?
Cogidubno, rey de
los regnenses
A Neptuno y a Minerva, por el bienestar de la Casa Divi
na, por la autoridad de Tiberio Claudio Cogidubno, gran
rey de los britanos, el Colegio de los Artesanos y los que
estn en l dedican este templo hecho con sus propios re
cursos ...ente, hijo de Pudentino dona la explanada frontal

N E PT V O O M N E l M
TEMPLVM I/
IPKO-SALVTE-D OMVSDIVINAE
EX-AVCTORITATE-T1 -CLA/D
COGI DVBNI-KEG-M^NI-BRF
f C O LEG 1V M FA BR O R-ETQVI IN EO
>VNT D S D DONANTF.- A REAM K
PVDENTI NI -F IL

En 1723 se descubri en Chichester no lejos de la costa de Sussex


una placa de piedra con esta inscripcin latina. La lpida estaba frag
mentada cuando se descubri, pero, una vez colocado en su sitio cada
trozo, se vio claramente que era la dedicatoria de un templo construi
do a instancias de Cogidubno en honor de Neptuno, dios del mar, y
de Minerva, diosa de la sabidura y de la artesana. Sus elegantes tra
zos, esculpidos al estilo del siglo I d.C., sugeran que eran obra de
artesanos romanos. Las dedicatorias romanas en piedra son bastante
parecidas a las primeras piedras que se depositan hoy da cuando
se van a levantar-edificios pblicos importantes, como iglesias, biblio
tecas o escuelas. Estas consignan el nombre de la persona o personas
que han donado el solar y han aportado su dinero para la edificacin.
Este templo precisamente fue costeado por el colegio o gremio lo
cal de los herreros.
La inscripcin nos ayuda a reconstruir la historia sobre la vida del
propio Cogidubno, por ms que bastantes aspectos de la misma que
den todava sin conocerse. Cogidubno fue probablemente un miem
bro de la familia que gobernaba a los atrbates. Tras la invasin ro
mana del 43 d.C. los conquistadores lo nombraron rey de esta tribu
que fue rebautizada con el nombre de regnenses. Cogidubno fue
un colaborador fiel de los romanos y su trono parece haber sido una
recompensa del emperador Claudio por su ayuda en el momento de
la invasin.
Cogidubno fue recompensado con el privilegio de la ciudadana ro
mana y recibi autorizacin para aadir a su propio nombre los nom
bres del Emperador. Se convirti en un rey cliente, que significaba
que gobernaba en nombre del emperador y se encargaba de la recau
dacin de los impuestos y de la preservacin de la paz en su zona de
Britania. De esta manera, jug un importante papel en lo referente
a mantener la regin sur leal a Roma, mientras las legiones avanzaban
en la conquista de otras tribus del norte.
Dedicando un templo a Neptuno y a Minerva en vez de a las divi
nidades britnicas, Cogidubno declaraba pblicamente su lealtad a
Roma. El templo era el smbolo y el recuerdo del poder romano. Sus
sacerdotes seran quizs elegidos entre los caciques britanos locales,
muchos de los cuales estaban prestos a ver con buenos ojos las ven
tajas de apoyar al nuevo gobierno. Y cuando la inscripcin contina
diciendo que lo que se pretenda con la construccin del templo era
el bienestar de la Casa Divina, lo que est sugiriendo Cogidubno
es que l propio emperador est emparentado con los dioses y hay
que rendirle adoracin. Con este tipo de procedimientos los romanos
fomentaron entre los sbditos del Imperio el respeto y el culto al em
perador, puesto que ello contribua a fortalecer una cierta sensacin
de unidad en un imperio tan extenso donde haba pueblos, lenguas
y religiones diferentes entre s.
Los regnenses recibieron no slo un nuevo rey, sino tambin una
nueva capital, Novimago (Noviomagus). Fue fundada cerca de la
costa de Sussex, donde se alza actualmente Chichester. A cinco kil
metros al oeste est el pueblo moderno de Fishbourne, donde en 1960
un obrero que excavaba una zanja para una nueva conduccin de
aguas descubri un edificio romano enorme. A lo largo de los ocho
aos de excavacin que siguieron, los arquelogos descubrieron que
no era una casa de campo corriente.
Era un palacio tan amplio y esplndido como las casas elegantes
de la propia Roma, con un conjunto de estancias tras otro, alrededor
de un enorme patio interior. No se ha encontrado inscripcin alguna
que nos revelara el nombre del propietario; pero el palacio era tan
amplio, tan grandioso y se hallaba tan prximo a Novimago, que pa
rece lo ms probable que fuera Cogidubno quien lo habitara.
Sin embargo no fue el palacio el primer edificio construido en ese
lugar. Debajo del mismo se hallaron restos de edificios de madera,
que se remontan en su construccin al momento de la invasin roma
na o a poco despus. Uno de ellos era un granero. En sus proximida
des se descubrieron tambin unos trozos de metal y un casco. Estos
hallazgos denotaban la presencia de soldados; seran tal vez los solda
dos de la Legin Segunda, comandada por Vespasiano, general joven
y brillante que dirigi el ataque contra los durtriges en el suroeste.
Cerca haba un puerto donde atracaban los barcos de abastecimiento
romanos. Por tanto es probable que los romanos en un primer m o
mento utilizaran Fishbourne como puerto militar y como depsito de
intendencia donde Vespasiano reuni a sus tropas.
En el ao 69 d. de C. el propio Vespasiano se convirti en empe
rador. Algunos aos despus comenzaron las obras de construccin
del palacio de Fishbourne. Quizs Vespasiano, recordando la lealtad
de Cogidubno, lo recompensaba ahora con este palacio, en pago a su
fiel apoyo a los romanos.
Lista de control del vocabulario

agmen - columna (de personas), procesin


alius - otro
aqua - agua
claud, claudere, clausi - cerrar, obstruir
commodus - conveniente, apropiado
dbe, dbre, dbu - deber
effigies: effigiem - imagen, estatua
equus - caballo
etiam - an, incluso
fossa - cuneta, zanja, foso
frctus - roto
honr, honrre, honrvi - honrar, adornar
impedi, impedire, impedivi - obstaculizar, impedir
lectus - lecho, cama
lente - lentamente
litus - costa, litoral
miser - desgraciado, desdichado
nauta - marinero
plaustrum - carreta, carro
praesum, praeesse, praefui - estar al mando de
princeps: principem - jefe, cacique
prior - primero
qui - que, el cual
rede, redire, redii - regresar, volver
sacerdos: sacerdotem - sacerdote
saxum - roca
tene, tenre, tenui - sostener, mantener (cogido)
unda - ola
victor: victrem - vencedor
vinc, vincere, vici - vencer
Escena 16

in aula
Cogidubnus Q untum per
aulam dcbat. in aul
erant m ultae pictrae,
qus pictor Graecus
pinxerat.

rx iuvenem in hortum
dxit. in hort erant
m ult flrs, qus
Cogidubnus ex Itali
im portaverat.

tum ad trium vnrunt


in medi tri erat fns
m arm oreus, qui aquam
effundbat.
rx et hospits in aula
cnbant. cna, quam
coqu G raec paraverant,
optim a erat, servi
m agnum vum in
mnsam posuerunt.

ex v, quod servi in
m nsam posuerant,
app aru it saltatrix.

tum pmilins, qus rx


in ta li m erat,
intrvrunt. pmilins
pls iactbant.
Belimicus ultor

Belimicus, princeps C anticus, postquam D um norix in certam ine


navali vicit, rem graviter ferbat. rtissim us erat, omns hospits,
qus rx ad aulam invitaverat, eum drdbant. C antici quoque
eum drdbant et vituperabant, etiam servi, qu d naufragio
cognoverant, clam rdbant.
iste D um norix m dcpit, Belimicus sibi dxit. m in scopulum
im pulit et praem ium inist cpit. decorum est mihi eum p n re.
Belimicus scum cgitvit et cnsilium callidum cpit. erant in
aul m ultae bstiae, qus rx mults terris im portaverat, inter hs
bstis erat ursa ingns, quam servus G erm anicus custodibat.
Belimicus ad hunc servum adiit.
hoc anim al est m agnificum , inquit, m vald dlectat. ursam
tractare vol; eam nn tim e.
itaque princeps ad ursam cotdi venibat; ursae cibum et aquam
d abat, paultim rsam m nsutam fecit, tandem slus ursam
tractare potuit.
mox Cogidubnus cnam et spectaculum nntivit. amcs ad
aulam invitavit. Belimicus statim ad servum G erm anicum
contendit, et e dxit,
rx hodi spectculum dat. hodi hanc ursam in aulam dcere
vol. nunc eam tractare possum, hospitibus eam ostendere vol.
servus invitus consensit. Belimicus cachinnans sibi dxit,
partus sum. nunc D um norigem pnre possum .
inist injustamente
ultor vengador scum consigo (mismo)
graviter ferbat soportaba mal ursa osa
d naufragio sobre el naufragio Germnicus germano
cognoverant: cognoscere conocer, saber, adiit: adre acudir, ir a
tener noticias tractre ocuparse de
clam ocultamente paultim poco a poco
impulit: impellere empujar mnsutam mansa, amansada,
praemium premio domesticada
Mosaico del Palacio de Fishbourne
rx spectaculum dat
rx cum multis hospitibus in aul cnbat. Salvius et Q uintus prope
rgem recum bbant. B ritanni cibum laudabant, R m n vinum ,
omns hospits rg grtis agbant.
subito Belimicus tardus intrvit.
ecce! naufragus noster in tra t, clm vit Dumnorix, num t
aliam nvem amisisti?
cter Belimicum drxsrunt et D um norigi plausrunt. Belimicus
tam en D um norigi nihil respondit, sed tacitus cnsdit.
rx hospitibus suis spectculum nntivit. statim pmilins
cum salttricibus intraverunt et hospits dlectvrunt. deinde, ubi
rx es signum dedit, omns exirunt. Salvius, quem pmilins nn
dlectverant, clm vit,
haec cna est bona, num quam cnam melirem cnsmpsl. sed
ursam , quae saltat, vidre vol. illa ursa m multo magis dlectat
quam pmilins et salttrcs.
rx servis signum dedit, servus G erm nicus, qu hoc signum
exspectbat, statim cum urs intrvit et hospitibus eam ostendit.
Belimicus, sim ulatque hoc vdit, surrxit, et ad medium
triclinium prcessit.
ml D um norix! clmvit. facile est tibi iocs facere, sed ursam
tractre nn auds! ego nn time. ego, quem t drids, ursam
tractre aude.
omns Belimicum spectbant attoniti. Belimicus, qu servum iam
dm serat, ursam ad D um norigem dxit.
nnne t quoque ursam tractre vis? rogvit nsolns. nnne t
hospitibus spectculum dare vis?
D um norix im pavidus statim surrxit et Belimicum drsit,
facile est mihi hanc ursam superre. t quoque, hom uncule,
superre possum .
tum cter, qui ante tim uerant, vald cachinnvrunt.
Belimicus, ubi cachinnos audivit, furns ursam pulsvit, et eam ad
D um norigem im pulit, subito ursa saeva s vertit, et Belimicum
f e ro c ite r p e r c u s s i t, t u m p r i n c i p e s p e r t e r r i t i c l a m o r e m m a g n u m
s u s t u l e r u n t e t a d i n u s q u a m c e le r r i m c u c u r r e r u n t , e t i a m i n t e r s
p u g n a b a n t , q u o d e x ire n n p o t e r a n t , u r s a , q u a m h ic c l a m o r 35
t e r r u e r a t , a d l e c t u m c u c u r r i t , u b i r x s e d b a t .
rx tam en, quod claudicabat, effugere nn poterat. D um norix in
ursam frstr s conicit. Salvius im m tus stbat. sed Q uintus
hastam , quam servus G erm anicus tenebat, rapuit, hastam celeriter
msit et bstiam saevam transfixit, illa dcidit m ortua. 40

tardus retrasado, tarde homuncule: homunculus hombrecillo


naufragus nufrago cachinnvrunt: cachinnre rer a
tacitus callado, silencioso carcajadas
consedit: considere sentarse cachinnos: cachinnus carcajada
pmilins: pmili enano furns furioso, fuera de s
cum saltatricibus con bailarinas saeva enfurecida
saltat: saltare bailar s vertit: s vertere volverse
multo magis mucho ms conicit: conicere lanzar
iocs: iocus broma, chiste immtus inmvil
auds: audre osar, atreverse hastam: hasta lanza

Oso de bronce
Una vez leda esta narracin, contesta a las preguntas que vienen a
continuacin.

Qmntus ele s
postrdi Q uintus per hortum cum rge am bulbat, flrsque varios
spectabat, deinde rx eum rogvit,
qu mod ex urbe Pompis effugisti? paterne et m ter
superfurunt?
periit p a te r, inquit Q uintus tristis, m ter quoque in urbe periit,
ego et nus servus superfuimus, ad urbem Nepolim vix effugimus,
ibi servum, qui tam fortis et tam fidlis fuerat, liberavi.
quid deinde fecisti? inquit rx. pecniam habbs?
omns vllls, qus pater in C am pni possderai, vndid. ita
m ultam pecniam com paravi, tum ex Itali discdere volui, quod
tristissim us eram , ego igitur et libertus meus nvem conscendimus.
prim ad G raeciam vnimus et in urbe Athenis paulisper
habitbm us. haec urbs erat pulcherrim a, sed cvs turbulenti,
m ulti philosophi, qu forum cotdi frequentbant, contrversis
inter s habbant.
post paucs mnss, alis urbs vidre voluimus, ad A egyptum
igitur nvigvim us, et mox ad urbem A lexandram advnim us.
varios: varius diferente
qu mod cmo
superfurunt: superesse sobrevivir
Nepolim: Nepolis Npoles
vix a duras penas
tam tan
fuerat haba sido
possderai: possidre poseer
comparv: comparre adquirir
conscendimus: conscendere subir
primo primero
Athnis: Athnae Atenas
frequentbant: frequentare frecuentar, acudir
mnss: mnsis mes
Agyptum: Aegyptus Egipto
1 Dnde se desarrolla la conversacin entre el rey y Quinto?
2 Quin logr escapar con Quinto a Npoles?
3 Cmo obtuvo dinero tras la erupcin del Vesubio?
4 Por qu quera Quinto abandonar Italia?
5 Adnde fue en primer lugar? Qu vio all en el foro?
6 Adnde fue despus? Cmo viaj? El viaje fue largo o corto?

Vista parcial del jardn del Palacio de Fishbourne,


tomada desde el este (vase plano en pg. 77)
Gramtica
1 En esta Escena has encontrado algunos ejemplos de pretrito plus
cuamperfecto. Veamos:
in aul erat ursa ingens, quam rx in Italia merat.
En el palacio haba una osa enorme, que el rey haba comprado
en Italia.
hospits, qui ad caerimoniam venerant, plauserunt.
Los huspedes, que haban venido a la ceremonia, aplaudieron.

2 El pretrito pluscuamperfecto completo es como sigue:


portaveram (Yo) haba uevado
portaveras habas llevado...
portaverat
portaveram us
portaveratis
portaverant

3 Otros ejemplos:

1 Rfilla ancills, quae cubiculum paraverant, laudavit.


2 in tri sedbant hospits, qus rx ad aulam invitaverat.
3 ns fessi eram us, quod per ttum diem labrverm us.
4 Belimicus, qui nvem m lserat, Irtissim us erat.
5 Salvius m pnvit, quod vll fugeram.
4 Observa atentamente y estudia las diferencias entre presente,
perfecto y pluscuamperfecto :

presente perfecto pluscuamperfecto


portat portvit portverat

audiunt audvrunt audiverant

dcit dxit dixerat


scribit scripsit scripserat
am bulant am bulvrunt am bulaverant
docent docurunt docuerant
Maqueta del Palacio de Fishboume

E jercicios

1 Completa estas oraciones con las palabras correctas, escogindo


las de entre las que se te ofrecen en la lista:

nominativo Rmni Britanni


dativo Rmns Britannis

1 R m ni et B ritanni ad aulam venerant. Cogidubnus


Rmnis e t ..........cnam splendidam dabat.
2 rx Rmnis favbat, m u lti......... prope rgem sedbant. rx
..........vinum optim um obtulit.
3 r x ..........nn favbat. Cogidubnus Britannis vinum
pessimum obtulit.
4 m u l t i ..........erant irti. mox B ritanni e t ............ inter s
pugnbant.

obtulit: offerre ofrecer


2 Traduce al espaol:

Cogidubnus et Vespasinus

Cogidubnus Q uinto d vita su nrrbat:


ubi Roman! in B ritanniam invsrunt, C laudius leginem
secundam contra D urotrigs misit. V espasianus, qui hanc leginem
dcbat, ad m vnit et auxilium rogvit. ego Vespasin auxilium
dedi. Rmnls frm entum com parvl. Rmnls explrtrs dedi,
hl explrtrs Rmns celeriter dxrunt ad reginem, ubi
D urotrigs habitbant. D urotrigs di resistbant sed R m nl
tandem victrs erant. V espasinus ad m ita scripsit:
D urotrigs fortiter pugnvrunt, sed ns es tandem
supervim us. multos D urotrigs necvimus; m ults feminas
lbersque cpimus; multos vcs incendim us, ns Rm nl fortirs
erm us quam barbari, facile erat nbls es superre.
post mults anns R m nl V espasinum im pertrem fecrunt.
V espasinus, qui mihi amicus fidelissimus erat, m honrvit. hanc
epistulam ad m misit:
t honrre vol, quod mihi auxilium lim dedisti, dcorum est
tibi in aul habitre. architectum igitur ex Graeci arcessivi, et
fabrs Itlicos com parvl. es ad t m s.
architectus et fabri, qus V espasinus misit, callidissimi erant,
diligenter labrvrunt et hanc aulam aedificvrunt. ita
V espasinus mihi benignittem sum m am ostendit.

invaserant: invadere irrumpir vicos: vicus aldea, poblado


leginem: legi legin incendimus: incendere quemar
contra contra anns: annus ao
explrtrs: explrtor espa Italicos: Italicus itlico
reginem: regio regin benignittem: benignitas benevolencia,
cpimus: capere coger, capturar afabilidad
G ram tica

1 En la Escena 13 encontraste muchas oraciones que contenan un


infinitivo Por ejemplo:

Salvius fundum Inspicere vult. Salvio quiere inspeccionar


la finca.
gemini laborare nn possunt. Los gemelos no pueden trabajar.

2 Desde entonces hasta ahora te has encontrado bastantes ms


ejemplos con infinitivos:

facile est nbs effigiem portare. Es fcil para nosotros llevar la


imagen.
commodum est mihi hic Es agradable para m
manre. permanecer aqu.
ad aulam revenire dbe. Debo regresar al palacio.

3 A qu tienes ms ejemplos:

1 difficile est Cogidubno festinare, quod senex est.


2 spectaculum vidre nlumus.
3 necesse est nbs fugere.
4 pecniam reddere dbs.
5 Salvius est dominus; decorum est Salvi servs pnre.
6 periculosum est tibi in aul m anre.
7 victim am sacrificare vs?
8 vs pugnare nn audtis!
El palacio de Fishbourne
Cuando los soldados romanos se marcharon de Fishbourne, deja
ban atrs unas cuantas edificaciones, algunas calzadas y un puerto.
A lo largo de los treinta aos siguientes se llevaron a cabo muchas
mejoras en ellos. Las calzadas recibieron una nueva pavimentacin,
se mejoraron los drenajes (tngase en cuenta que era una zona baja
y bastante pantanosa) y se hicieron avances en el puerto. Los barcos
mercantes atracaban all con regularidad. Comenz a funcionar una
casa de huspedes y al final de los sesenta se construy una hermosa
villa con sus propias termas. Esta quizs fuera la residencia construida
precisamente por Cogidubno a las afueras de la nueva capital.
Pero alrededor del 75 d.C. cambi todo. Se despej y se nivel una
zona amplia de terreno, y la villa y sus termas pasaron a formar parte
de un edificio nuevo enorme. Este se distribuy en cuatro largas alas
alrededor de un jardn central. El hall de entrada fue situado en la
parte central del ala izquierda, y en la parte central de la derecha se
hallaba la cmara de las audiencias donde el rey reciba a sus sbditos
y se entrevistaba con sus ministros.
Para la ejecucin de la obra se trajeron de Italia artistas especiali
zados: constructores de mosaicos, marmolistas, estuquistas, pintores,
carpinteros, herreros, ingenieros hidrulicos para las fuentes y otros
muchos. La mayor parte de los suelos fueron recubiertos de mosaicos,
generalmente con motivos geomtricos en blanco y negro (vase una
muestra en la pgina 67). Los muros tambin fueron pintados, como
las paredes de las casas de Pompeya, con escenas de jardines de rico
colorido y dibujos arquitectnicos. Algunas paredes se recubrieron
con mrmoles. Se han hallado numerosas huellas de la actividad de
estos artesanos. El rea en la que trabajaban los canteros est plagada
de trozos de mrmol y de piedras de diferentes colores que haban
sido importadas de las canteras de Italia, de la isla griega de Esciro,
de Asia Menor y de otros sitios. En otra zona haba seales del tra
bajo del hierro donde los herreros forjaban las bisagras de las puertas,
los tiradores y cerrojos, etc... Los artesanos y los materiales fueron
trados del exterior, pero toda la construccin y el detalle de las obras
se llev a cabo en el propio lugar, donde vivieron y trabajaron los
constructores durante muchos aos.
La zona al aire libre, que meda aproximadamente 90 por 70 metros
fue proyectada para servir de jardn. Un amplio paseo de 12 metros
de anchura y recubierto con trozos de piedra lo atravesaba por su par
te central desde el hall de entrada hasta la cmara de las audiencias.
A ambos lados del paseo haba csped, evidentemente no tan bien
segado y cuidado como el de hoy, pero se cortaba y arreglaba. En
torno al csped haba paseos y en los bordes de los paseos existan
arriates para pequeos setos de arbustos y para flores. Los jardineros
cavaban en el suelo zanjas de cierta profundidad para sembrar las
plantas y las rellenaban con una mezcla de mantillo y creta molida.

Planta del Palacio de Fishbourne


Una hilera de agujeros en el lado oriental del jardn nos muestra
el sitio donde se colocaban los postes de madera para sostener el en
rejado, por el que se extendan las plantas trepadoras. Estas seran
quizs rosales trepadores. Los romanos eran muy aficionados a las ro
sas y muy expertos en su cultivo. El escritor Plinio el Viejo aconseja
ba a sus lectores estercolar sus rosales con los desperdicios de la co
cina y procurar que las races estuvieran bien fijas en ellos.
Existi un sistema de tuberas subterrneas que llevaban el agua
hasta las distintas fuentes diseminadas a lo largo de los paseos. Se co
locaron pequeas estatuas de bronce y de mrmol por doquier para
que sirvieran de adorno.
En fin tanto el jardn como el palacio fueron proyectados, trazados
y decorados en el ms puro estilo itlico. Fuera quien fuera su dueo,
bien Cogidubno o cualquier otro, lo que s quiso ste fue que su pa
lacio de Britania fuera lo ms romano posible.
U sta de control del vocabulario

aedifico, aedificare, aedificavi - melior - mejor


edificar nvig, nvigre, nvigvi -
auxilium - ayuda, auxilio navegar
bonus - bueno nnne? - No es verdad que... ?
cnsenti, consentire consensi - partus - preparado
estar de acuerdo pere, perire, perii - perecer,
consilium - plan, idea morir
deinde - luego pn, pnere, posui - colocar,
delect, dlectre, delectavi - poner
deleitar, complacer postridie - al da siguiente
drde, deridere, derisi - pni, pnre, pnv - castigar
burlarse salt, saltare, saltvi - bailar
dimitt, dimittere, dimisi - simulae, simulatque - tan pronto
despedir como
effugi, effugere, effgi - huir summus - el ms alto
faber - artesano supersum superesse, superfui -
fls: florem - flo r sobrevivir
frmentum - trigo tollo, tollere, sustuli - levantar,
impertor: impertrem - quitar
emperador vert, vertere, vert - volver
inter - entre
ita - as, de esta manera
Lingstico
PRIMERA PARTE: Gramtica

Nombres
1 Hasta ahora te has encontrado los siguientes casos:

primera segunda tercera


declinacin declinacin declinacin

SIN G U LAR
nominativo puella servus merctor le
acusativo puellam servum merctrem lenem
dativo puellae serv merctri leni

PLURAL
nominativo puellae serv merctrs lens
acusativo puells servs merctrs lens
dativo puellis servs merctribus lenibus

2 Traduce cada una de estas oraciones, luego cambia de singular a


plural las palabras en negrita y traduce de nuevo. Observa que
en estos ejemplos en cada oracin hay que cambiar dos palabras.

Ejemplo: agricola in fundo labrbat.


El agricultor trabajaba en la finca.
Esto pasa a: agricolae in fund laborabant.
Los agricultores trabajaban en la finca.
1 servus ferrum terr effodiebat.
2 merctor ad urbem contendebat.
3 ancilla in templ manre volbat.
4 centurio frem ferociter pulsabat.
5 libertus saepe d rg Cogidubno audibat.
6 cr canis prope inuam ltrbat?
3 Traduce cada una de estas oraciones, luego cambia las palabras
en negrita del plural al singular, y traduce de nuevo.

Ejemplo: centuriones rgem saltbant.


Los centuriones saludaban al rey.

Esto pasa a: centurie rgem saltbat.


El centurin saludaba al rey.

1 leones aquam bibbant.


2 serv epistulas longas scribebant.
3 ancillae in culn labrbant.
4 pictores Herculem pingebant.
5 mtrnae mults ancillas habebant.
6 candidati in foro ambulabant.

4 Traduce las oraciones siguientes, que contienen varios ejemplos


de dativos. Aydate del cuadro del prrafo 1, si no ests seguro
de que alguna palabra est en dativo singular o plural.

1 impertor libertis et civibus spectaculum dedit.


2 Salvius vilic et agricolae canem ostendit.
3 puer iuvenibus et seni rem narravit.
4 ancillae merctri et militibus triclinium parvrunt.
5 coquus domino et amicis respondit.
6 nntius civi et nautae crdbat.
P r o n o m b r e s (ego, t , ns, vs, etc.)

1 En la Unidad I te encontraste las palabras latinas correspondien


tes a yo, t, me, etc.:

nominativo ego t
acusativo m t
dativo mihi tibi

rhtor t laudvit. senex mihi illum equum dedit.


El rtor te felicit. El anciano me dio aquel caballo.

2 Tambin te encontraste las formas para nosotros, vosotros,


nos, etc.:

nominativo ns vs
acusativo ns vs
dativo nbxs vbis

ns Rmni sumus milites, dominus vs inspicere vult.


Nosotros los romanos El amo quiere inspeccionaros,
somos soldados.

3 Observa las formas latinas para conmigo, contigo, etc.:

Salvius mcum ambulabat. Rfilla tcum sedbat.


Salvio paseaba conmigo. Rufila estaba sentada contigo.

rx nblscum cnbat. iuvens vbscum pugnbant?


El rey cenaba con nosotros. Los jvenes peleaban con vosotros?

Compara las palabras anteriores con la forma corriente de decir


en latn con:

rx cum Salvio ambulbat. mlits cum iuvenibus pugnbant.


El rey paseaba con Salvio. Los soldados peleaban con los jvenes.
4 Aqu tienes otros ejemplos:

1 ego tibi pecniam ded.


2 rx ns ad aulam invitavit.
3 Cogidubnus nbscum sedbat.
4 cr m accss?
5 ns ancillae semper labrmus.
6 necesse est vbs mcum venire.
7 vos Quinto crditis, sed Salvius mihi credit.
8 t pnre possum, quod ego sum dominus.

5 Las palabras ego, t, etc. pertenecen a una clase de palabras


denominadas pronombres. Los pronombres se usan en las oracio
nes de manera parecida a como lo hacemos con los nombres. Por
ejemplo, esta oracin utiliza el nombre Salvius:

Salvius est dominus. Salvio es el amo.

Pero si fuera el propio Salvio quien expresara esta oracin, no


usara el nombre Salvius sino el pronombre ego;

ego sum dominus. Yo soy el amo.

Pero si alguien le hablara a Salvio sustituira el nombre Salvius


por el pronombre t:

t es dominus. T eres el amo.


Verbos
1 Hasta ahora te has encontrado las siguientes formas verbales:

primera segunda tercera cuarta


conjugacin conjugacin conjugacin conjugacin

PR ESE N TE
port doce trah audio
portas doces trahis audis
portat docet trahit audit
portmus docemus trahimus audimus
porttis doctis trahitis auditis
portant docent trahunt audiunt

PRETERITO IM PERFECTO
portbam docbam trahebam audiebam
portabas docbs trahebas audiebas
portabat docbat trahebat audiebat
portbmus docbmus trahebamus audiebamus
portabatis docebatis trahebatis audiebtis
portbant docebant trahebant audiebant

PRETERITO PERFECTO
portavi docui trxi audivi
portavisti docuisti traxisti audivisti
portavit docuit traxit audivit
portavimus docuimus trximus audivimus
portavistis docuistis trxistis audivistis
portaverunt docuerunt trxerunt audiverunt

Las formas del pretrito pluscuamperfecto estn en la Escena 16, pg. 72.

INFINITIVO
portare docere trahere audire
2 Traduce los ejemplos siguientes:

1 portvi; audv; portabam; audibam.


2 portabant; docebant; portvimus; traximus.
3 trahebas; trahbmus; audiebamus; audiebatis.
4 docuit; traxit; traxerunt.
5 portavisti; audivisti; audivistis.

3 Localiza en el cuadro del prrafo 1 las palabras latinas que corres


ponde a las castellanas:

(yo) llevaba; (yo) arrastraba; oas.

Qu formas latinas corresponderan a estas castellanas?:

hemos llevado o llevamos; hemos odo u omos; hemos enseado


o enseamos; ensearon; arrastraron; arrastrasteis.

4 Traduce los ejemplos siguientes, luego cmbialos de singular a


plural, de modo que signifiquen nosotros... en vez de yo...,
y vuelve a traducirlos:

trah; audv; docebam; labrbam; scrps; iube.

5 Traduce los ejemplos siguientes, luego cmbialos de manera que


signifiquen yo..., en vez de l..., y tradcelos de nuevo:

trahebat; audivit; docet; intravit; dormiebat; sedet.


Verbos irregulares
1 Estos verbos tienen el presente de indicativo irregular:

sum possum volo nl


es potes vis nn vis
est potest vult nn vult
sumus possumus volumus nlumus
estis potestis vultis nn vultis
sunt possunt volunt nlunt

2 sum y possum hacen tambin de forma irregular el pretrito


imperfecto:

eram eramus poteram poteramus


eras ertis poteras poteratis
erat erant poterat poterant

3 Busca en el prrafo 1 las formas correspondientes a:

es; puedo; quieres; no queremos; sois.

4 Busca en los prrafos 1 y 2 las formas correspondientes a:

eran; quiere; podamos; puedes; quieren; pueden; ramos;


podais; estbamos.

Los verbos absum (estoy ausente) y adsum (estoy presen


te) se forman anteponiendo ab o ad a las formas del verbo
sum. Por ej.:

sum adsum estoy presente absum estoy ausente


est adest est presente abest est ausente
erat aderat estaba presente aberat estaba ausente

Algunos ejemplos ms:

adsunt; aberant; ades; aderamus.


Oraciones com puestas (postquam, simulac, etc.)

1 Desde la Escena 6 en adelante te has encontrado oraciones como


stas:

Salvius, postquam fundum inspexit, ad villam revnit.


Salvio, despus que inspeccion la finca, regres a la casa.

O en un castellano ms corriente:

Despus que Salvio inspeccion la finca, regres a la casa.

2 Desde la Escena 12 en adelante has encontrado oraciones pareci


das a la anterior pero que contenan adems un nombre en dativo.
Por ej.:

Rfilla, postquam Salvi rem narravit, exiit.


Rufila , despus de que cont el asunto a Salvio, sali.

0 mejor:

Rufila sali, despus que cont el asunto a Salvio.

3 He aqu otros ejemplos:

1 gemini, postquam coqu cibum tradiderunt, culina


discesserunt.
2 nntius, postquam civibus spectculum nntivit, ad tabernam
festinvit.
3 rex, postquam gladiatori pecniam dedit, lenem mortuum
inspexit.

4 En la Unidad II-A (Escenas 14-16) has visto oraciones con quam


quam y simulac. Observa atentamente los ejemplos siguientes:

la Pompius custodes interfcit.


Pompeyo mat a los guardianes.

Ib Pompius, quamquam invitus erat, custds interfcit.


Pompeyo, aunque no quera, mat a los guardianes.
0 bien,

Pompeyo mat a los guardianes, aunque no quera.

2a puer triclinio contendit.


El nio se march apresuradamente del triclinio.

2b simulae Salvius signum dedit, puer triclinio contendit.


Tan pronto como Salvio dio la seal, el nio se march
apresuradamente del triclinio.

5 He aqu otros ejemplos:


la coquus frem conspexit.
Ib coquus, simulae villam intrvit, frem cnspexit.
2a Salvius nn erat contentus.
2b Salvius, quamquam servi diligenter labrbant, nn erat
contentus.
3a Quintus ecce! clmvit.
3b simulae nvem vidit, Quintus <*ecce! clmvit.
4a nntius ad templum cucurrit.
4b nntius, quamquam fessus erat, ad templum cucurrit

6 En la Escena 15 te has encontrado oraciones compuestas que con


tenan proposiciones de relativo introducidas por palabras como
qui y quae:

sacerdts qui prope ram stbant victims inspexerunt.


Los sacerdotes que estaban de pie delante del altar examinaron las
vctimas.

7 Traduce los ejemplos que vienen a continuacin. Subraya la pro


posicin de relativo, cuando la haya. Seala el nombre al que des
cribe la proposicin de relativo:

1 flores rgem dlectvrunt.


2 flrs qui in hort erant rgem dlectvrunt.
3 nvis ad mtam advnit.
4 nvis quam Belimicus drigbat ad mtam advnit.
5 prncips qu in aul sedbant vnum! clmvrunt.
SEGU1ID IPMiTEs Vocabulario

Motas

1 Los nombres aparecen enunciados como en el Suplemento Lin


gstico de la Unidad I; esto es, en nominativo los nombres de la
1 .a y 2 .a declinacin, y en nominativo y acusativo los dems.

2 Los verbos aparecen de la forma siguiente:

la primera persona del presente de indicativo, p. ej. paro


(yo preparo);
el infinitivo presente, p. ej. parare (preparar);
la primera persona del pretrito perfecto, p. ej. parv
(prepar/he preparado).

As que, si tenemos el siguiente enunciado:

mitt, mittere, ms - perder

mitt significa pierdo, mittere significa perder y


ms perd/he perdido.

3 Averigua el significado de las formas siguientes:

1 susurr; susurrre; susurrvi.


2 ago; agere; g.
3 haere; impedire; importvi; vibrre; interfeci.

4 Averigua tambin el significado de stas:

tenmus; circumspectverunt; tangebam; quaesivisti; dp lo ra s.

5 En las pginas que vienen a continuacin todas las palabras que


aparecen en las listas de control del vocabulario de las Escenas
1-16 vienen sealadas por un asterisco (*).
a pasear, caminar
amca - amiga
, ab - de, desde amicitia - amistad
* abe, abre, abi - marcharse * amcus - amigo
* absum, abesse, fu - estar ausente * amitt, amittere, ms - perder
accid, accidere, accidi - suceder am, amare, a m v - amar, querer
* accipio, accipere, accp - acoger, amphora - nfora
aceptar * ancilla - esclava
accs, accsre, accsvl - acusar animal - animal
* ad - a , hacia, hasta animus - espritu, alma
ade, adre, adi - acudir a, ir a annus - ao
* adsum, adesse, adfu - estar presente antea - antes
* advenio, advenire, advn - llegar, * antiquus - antiguo
venir * nulus - anillo
* aedificium - edificio anus - vieja, anciana
* aedifico, aedificare, aedificavi - anxius -preocupado, angustiado
edificar, construir appre, apprre, apparui -
* aeger: aegrum - enfermo aparecer
Aegyptius - egipcio appropinquo, appropinqure,
Aegyptus - Egipto appropinquavi - acercarse
aneus - de bronce * apud - entre, junto a, en casa de
ager: agrum - campo * aqua - agua
agilis - g il, ligero aquila - guila
* agit, agitre, agitv - ara - altar
perseguir, cazar artor: artrem - labrador
* agmen - fila, procesin, columna a rc a - caja fuerte, arca
(de personas) arcesso, arcessere, arcessivi -
* agnsc, agnoscere, agn v l- convocar, hacer venir
reconocer architectus - arquitecto
agnus - cordero a tea -p atio
* ago, agere, g - hacer * argenteus - de plata
age! - ea!, anda! armrium - armario
* fabulam agere - representar una ascendo, ascendere, ascend -su b ir
pieza asinus - asno, burro
gratias agere - dar las gracias Athenae - Atenas
* negotium agere - hacer el trabajo, * trium - atrio
trabajar * attonitus - atnito, estupefacto
* agricola - agricultor aude, audre - osar, atreverse
aliquid - algo * audio, audire, audivi - or
* alius - otro * aula-palacio
* alter: alteram - el otro, el segundo aurtus - dorado
* ambul, ambulre, ambulv - andar, aureus - de oro
* auxilium - ayuda * celebr, celebrare, celebravi -
* avrus - avaro celebrar
* celeriter - rpidamente
celerius - ms rpidamente
b celerrim - muy rpidamente
quam celerrim - lo ms
bl, blre, blvl - balar rpidamente posible
barbaras - brbaro cellarius - mayordomo, administrador
bene - bien * cna - cena
benignitas: benignitatem - * cn, cnre, cnvi - cenar
benevolencia, afabilidad * centurio: centurionem - centurin
benignus - afable, amable cp ver capi
bestia -fie ra * cra - cera, tablilla de cera
* bib, bibere, bib! - beber crtus - de cera
* bonus - bueno certamen - lucha, certamen, concurso
Britanni - britanos certamen nvle - regata
Britannia - Britania cert, certare, certavi - competir,
Britannicus - britnico luchar
* cter ^ los dems
* cibus - comida, alimento
C * cinis: cinerem - ceniza
circum - alrededor de
cachinnans: cachinnantem - riendo * circumspecto, circumspectare,
a carcajadas circumspectv - mirar alrededor,
cachinno, cachinnre, cachinnavi - echar un vistazo
rer a carcajadas * cvis: cvem - ciudadano
cachinnus - carcajada clds: cldem - desastre, calamidad
caerimonia - ceremonia clam - ocultamente
caeruleus - azul * clm, clamare, clamv - gritar
* callidus - hbil, listo * clamor: clmrem - gritero
candelabrum - candelabro claudic, claudicare, claudicavi -
candidatus - candidato cojear
* canis: canem - perro * claud, claudere, claus - cerrar
* cant, cantre, cantvl - cantar cogit, cgitre, c g itv l-pensar,
* capi, capere, cp - coger, tomar, considerar
capturar cognsc, cognoscere, cognvl -
consilium capere - hacer un plan, saber, conocer, tener noticias de
tener una idea columba -palom a
carnifex: carnificem - verdugo comes: comitem - compaero
crus - querido, caro cmis - corts, afable
caudex: caudicem - idiota, zoquete commemoro, commemorre,
cd, cdere, cessi - ceder, irse commemoravi - recordar
* commodus - agradable, conveniente, * cotdi - diariamente
apropiado * crd, crdere, crdid - confiar en,
comparo, comparre, comparavi - creer
adquirir, procurar, obtener crns: crines - cabellos
competitor: competitorem - croceus - amarillo
competidor, contrincante crdlis - cruel, inhumano
* compleo, complere, complevi - llenar * cubiculum - dormitorio
compn, componere, com posui- cucurri ver curro
arreglar culina - cocina
conficio, conficere, confeci- * cum - con
terminar * cupi, cupere, cupivi - desear
conici, conicere, conic - lanzar * cr? - por qu?
* conirti: conirtinem - conjura, cra - cuidado
conspiracin cr, crre, cr vi - cuidar,
conir, conirre, conirvi - controlar, administrar
conspirar nihil cr - no me importa
conscendo, cnscendere, conscendi - * curro, currere, cucurri - correr
subir cursus - rumbo, carrera
conscius - complice * custodio, custodire, custodivi -
* cnsenti, consentire, consensi - guardar, custodiar
estar de acuerdo * custs: custdem - guardin
cnsid, considere, consedi - sentarse
* consilium -p la n , idea
consilium capere - tener una idea
consisto, consistere, constiti -
quedarse quieto dare ver d
* conspicio, conspicere, conspexi - * d - de; sobre, acerca de
ver, descubrir * dbe, dbre, dbu - deber
* cnsm, cnsmere, cnsmpsi - decem - diez
comer, consumir * dcid, dcidere, dcid - caer
* contend, contendere, contendi - dcipi, dcipere, dcp - burlar,
apresurarse engaar
* contentus - satisfecho, contento * decrus - apropiado, conveniente
contra - contra dedi - ver d
controversia - debate dici, dicere, dic - echar, apartar
* convenio, convenire, conveni - * deinde - luego
encontrar * dlect, dlectre, dlectvi -
converto, convertere, converti - complacer, deleitar
volver * dle, dlre, dlv - destruir
s convertere - volverse dliciae - cario, encanto
* coqu, coquere, coxi - cocinar dmnstr, dmnstrre,
* coquus - cocinero demnstrvi - mostrar, sealar
dnrius - denario e
* dnsus - denso, espeso, apretado
deplr, deplrre, dplrv - * , ex ~ de, desde, fuera de
quejarse de eam - la, a ella
* drde, drdre, drs - burlarse * ecce! - he aqu (que)!, mira!
dscend, dscendere, descend - * effigies: effigiem - imagen
bajar, descender effodi, effodere, effodi - extraer
dsili, dsilre, dsilu - saltar * effugi, effugere, effugi - huir
abajo effund, effundere, effdi - verter
dstring, dstringere, dstrnx - * ego - yo
desenvainar * heu! - ayI
* deus - dios ei - le, a l, a ella
dexter: dextrum - derecho eis - les, a ellos, a ellas
ad dextram - a la derecha legns: elegantem - exquisito,
diadma - corona, diadema elegante, distinguido
* dc, dcere, dx - decir lig, ligere, lg - elegir
* dict, dictare, dictavi - dictar ld, ldere, ls-eludir, burlar
* dis: diem - da, fecha * mitt, mittere, ms - lanzar,
* dis ntlis: diem ntlem enviar
cumpleaos * em, emere, m - comprar
* difficilis - difcil move, movre, mvi - apartar,
dignits: dignitatem - dignidad echar
* diligenter - cuidadosamente *e, ire, i i - i r
* dimitto, dimittere, dimisi - es - los, a ellos
despedir * epistula - carta
dirigo, dirigere, drx - dirigir eques: equitem - jinete
dirus - terrible equit, equitre, equitvi - cabalgar
discd, discdere, discessi - * equus - caballo
marcharse eram ver sum
di - durante mucho tiempo rubscns - enrojeciendo
ditius - p o r ms tiempo rump, rumpere, rp - lanzarse
dixi ver dic fuera
* d, dare, dedi - dar est ver sum
doce, docre, docui - ensear *et-y
* domina - seora, ama * etiam - an, incluso
* dominus - seor, amo * euge! - bien!, ole!
* dnum - regalo, don * eum - lo, a l
* dormi, dormire, dormivi - vol, volre, volvi - salir volando
dormir * ex, - de, desde, fuera de
* dc, dcere, dx - conducir * excit, excitare, excitvi - despertar
* duo - dos * exclamo, exclmre, exclamavi -
drus - severo, duro, cruel gritar, exclamar
* exe, exire, exil - salir * forum - foro, plaza, mercado
* exerce, exercre, exercui - ejercitar * fossa - cuneta, zanja, foso
explrtor: explrtrem - espa, * frctus - roto, quebrado
explorador * frter: frtrem - hermano
exspectatus - bienvenido frequento, frequentare, frequentavi-
* exspecto, exspectare, exspectavi - acudir, frecuentar
aguardar, esperar * frmentum - trigo, grano
extend, extendere, extendi - * frstr - en vano
extender * fugi, fugere, fg! - huir
extrah, extrahere, extraxi - sacar ful ver sum
* fundus -fin ca
* fr: frem - ladrn
f furns: furentem -furioso, fuera de s
fstis: fstem - palo
* faber - artesano
* fbula - historia, cuento
* facile -fcilm ente 9
facilis -f c il
* faci, facere, fc - hacer garum - garum (salsa)
* familiaris: familirem -pariente, * gemini - gemelos
amigo ntimo * gns: gentem - tribu, pueblo
* fave, favre, fvl - apoyar Germanicus - germano
fax: facem - antorcha ger, gerere, gessi - llevar
* fmina - mujer gladitor: gladiatorem - gladiador
* fer, ferre, tuli - llevar, soportar * gladius - espada
graviter ferre - soportar mal Graecia - Grecia
* ferciter - violentamente, ferozmente Graecus - griego
* ferx: fercem -fe ro z, fiero gratiae - gracias
ferrum - hierro grtis agere - dar las gracias
* fessus - cansado, fatigado gravis - pesado
* festin, festinare, festlnvl - graviter - gravemente, pesadamente
darse prisa graviter ferre - soportar mal
* fidlis -fie l, leal guberntor: guberntrem - piloto,
* filius - hijo timonel, capitn
* flamma - llama * gusto, gustare, gustvl-probar
* fls: flrem - flo r
foedus - horrible, repugnante
fns: fontem -fu en te h
fortasse - quizs, tal vez
* fortis - valiente * habe, habre, habui - tener
* fortiter - valientemente * habit, habitare, habitavi - vivir
fortntus - afortunado hc - esta (ver hic)
haec - esta (ver hic) il ver e
haereo, haerere, haesi - sujetarse, illa - aquella (ver ille)
agarrarse * ille - aquel
hanc - esta, a esta (ver hic) illl - aquellos (ver ille)
hs - estas, a estas (ver hic) illc - all, hasta all
hasta - lanza illum - a aquel (ver ille)
* hauri, haurire, hausi - sacar, immortalis - inmortal
extraer, apurar immtus - inmvil
* hercle! - por Hrcules! impavidus - impvido, sin miedo
* heri - ayer * impedi, impedire, impedivi -
heus! - eh!, oye! obstaculizar, impedir
hl - estos (ver hic) impello, impellere, impull - empujar
* hic - este * impertor: impertrem - emperador
hiem, hiemre, hiemavi - pasar el * imperium - imperio
invierno impetus - ataque
hiems: hiemem - invierno impetum facere - atacar, cargar
hoc - esto (ver hic) import, importare, importavi -
hoc - este (ver hic) importar, traer
* hodi - hoy * in - en; a, hacia
* homo: hominem - hombre incendo, incendere, incendi - quemar
homunculus - hombrecillo * incido, incidere, incid - caer
* honr, honrre, honrvl - honrar * incit, incitare, incitvl - incitar, instar
* horreum - granero, hrreo incolumis - intacto, inclume
* hortus -ja rd n incurro, incurrere, incurr-
* hospes: hospitem - husped, invitado precipitarse, chocar
hc - ac, aqu inlegns: inelegantem -fa lto
hunc - este, a este (ver hic) de gusto
* Infns: Infantem - beb, nio
nfnsus - hostil
B
s Infero, Inferre, intuli - llevar
* ingns: ingentem - enorme
* iace, iacre, iacu - yacer, * inimicus - enemigo
estar echado inist - injustamente
iact, iactre, iactvl - echar, arrojar innocns: innocentem - inocente
* iam - ya * inquit - dice, dijo
* inua -puerta Insnus - loco
Ibam ver e Insolens: Insolentem - insolente
ibi - all * Inspicio, Inspicere, Inspexi -
* igitur - as pues, por consiguiente examinar, mirar
* ignvus - perezoso Instruo, Instruere, nstr x -
ignoro, ignrre, ignrvl - colocar
desconocer s Instruere - alinearse, formar
* intellego, intellegere, intellexi - lacrimis s trdere - ponerse a
entender llorar
* intent - atentamente lacrimans: lacrimantem - llorando
* inter - entre * lacrim, lacrimare, lacrimavi - llorar
inter s - entre ellos, entre s * laetus - alegre, contento
intere - entretanto lateo, latre, latui - estar escondido
* interficio, interficere, interfc - ltr, ltrre, ltrvi - ladrar
matar * laud, laudre, laudavi - alabar
interpello, interpellare, interpellavi - * lav, lavare, lvi - lavar, fregar
interrumpir * lectus - lecho, cama
* intr, intrre, intravi - entrar legi: leginem - legin
intul ver Infero * leg, legere, lg - leer
intilis - inservible, intil * lent - lentamente
invd, invdere, invs - irrumpir * le: lenem - len
* inveni, invenire, invn - hallar, levis - inconstante, ligero
encontrar libenter - gustosamente, de buena
* invito, invitre, invitavi - invitar gana
invitus - sin querer * liber - libro
iocus - broma, chiste * liberalis - generoso
ipsa - ella misma (ver ipse) liberi - hijos
* ipse - l mismo liber, liberre, liberavi - liberar
* iratus - enfadado * libertus - liberto
ir ver e lib, libre, libavi - libar
ista - esa (ver iste) liqu, liqure, liquvi - derretir
istam - esa, a esa (ver iste) litus -litoral, costa
* iste - ese locus - lugar
istum - ese, a ese (ver iste) Londinium - Londres
* ita - as, de esta manera long - lejos
* ita vr - s longus - largo
Italia - Italia ldus -ju ego
Italicus - itlico ldi fnebrs - juegos funerarios
itaque - as pues, por tanto
* iterum - de nuevo, otra vez
iube, iubre, iuss - ordenar, mandar m
* idex: idicem - juez
* iuvenis: iuvenem -jo v e n madidus - mojado, empapado
magis - ms
mult magis - mucho ms
1 magister - capataz
magnificus - magnfico, esplndido
* laboro, labrre, labrvi - trabajar * magnus - grande
lacrima - lgrima mand, mandare, mandavi - encargar
* maneo, manre, mns - quedarse, * mox - en seguida, a continuacin
permanecer multitd: multitdinem - multitud
mnsutus - manso, amansado, * multus - mucho
domesticado * mult - muchos
manus - mano multo magis - mucho ms
mare - mar * mrus - muro
* martus - marido
marmoreus - de mrmol
* mter: mtrem - madre m
mtrna - mujer casada, seora
maxim - muchsimo, lo ms posible, nam -p u e s
muy * nrr, nrrre, nrrv - narrar
m - me, a m nat, natre, natv - nadar
* medius - medio naufragium - naufragio
mel - miel naufragus - nufrago
* melior - mejor * nauta - marinero
* mendx: mendcem - mentiroso * nvig, nvigre, nvigvl - navegar
* mnsa - mesa * nvis: nvem - barco
mnsis: mnsem - mes Nepolis: Nepolim - Npoles
* merctor: merctrem - mercader, * necesse - necesario
comerciante * nec, necre, necvi - matar
mta - punto de giro neglegns: neglegentem - descuidado
metallum - mina * nihil - nada
* meus - mi, mo nitidus - brillante
m Salv! - mi querido Salvio! niveus - blanco (como la nieve)
mihi - me, a m * nbilis - noble
miles: mlitem - soldado nbs - nos, a nosotros
mlit, mlitre, mlitv - hacer el nbscum - con nosotros
servicio militar nocns: nocentem - culpable
* minim! - en absoluto!, no! * nl, nolle, nlu - no querer
* mxrbilis - sorprendente, nl - no (quieras)
asombroso nmen - nombre
* miser: miserum - desgraciado, * nn - no
desdichado * nnne? - No es verdad que... ?
o m miserum! - pobre de m! nnnll - algunos
miserrimus - muy desgraciado * ns - nosotros
* mitt, mittere, ms - enviar * noster: nostrum - nuestro
modicus - pequeo, modesto * ntus - conocido, famoso
molestus - molesto, inoportuno novem - nueve
* mns: montem - monte, montaa * novus - nuevo
* mortuus - muerto * nbs: nbem - nube
move, movre, mov - mover * nllus - ninguno
* nuin? - Acaso? * pater: patrem -padre
* numer, numerare, numervl - patera - ptera
contar pauci -p o co s
numquam -- nunca paultim - poco a poco
* nunc - ahora * paulisper - durante algn tiempo
* nnti, nntire, nntiv - anunciar pavimentum - suelo
* nntius - mensajero * px: pcem - paz
nper - hace poco, recientemente * pecnia - dinero
* per -p o r , a travs de
percutio, percutere, percussi -
O golpear
* pere, perire, peril - morir
obdormio, obdormire, obdormivi - periculosus - peligroso
dormirse peritus - hbil, diestro
occupatus - ocupado * perterritus - aterrorizado
oculus - ojo pervenio, pervenire, pervn - llegar
* offer, offerre, obtuli - ofrecer * ps: pedem pie
* lim - en otro tiempo, una vez pessimus - muy malo, psimo
* omnis - todo * pestis: pestem - desastre, calamidad
* optim - muy bien * pet, petere, petivi - dirigirse a,
* optimus - muy bueno atacar, pedir
*rd: rdinem -fila , hilera philosophus -filsofo
rntrlx: rntrlcem - doncella pictor: pictorem -pin to r
rntus - decorado, adornado pictra - cuadro
orn, ornare, rnvl - adornar, pila -pelota
decorar ping, pingere, pinxi - pintar
sculum - beso * place, placre, placui - agradar,
* ostendo, ostendere, ostendi - parecer bien
mostrar, ensear * plaud, plaudere, plausi - aplaudir
ostrea - ostra * plaustrum - carro, carreta
tisus - ocioso, desocupado plnus - lleno
vum - huevo pluit, pluere, pluit - llover
* pculum - copa
* poeta - poeta
P pompa - procesin
Pompinus - pompeyano
* paene - casi * pn, pnere, posui - colocar, poner
* para tus -preparado * p o rta -puerta
* paro, parare, parvi -preparar * porto, portare, portavi - llevar
pars, partem -parte * portus - puerto
in prima parte - al frente poseo, poscere, poposci - exigir
* parvus -pequeo possideo, possidre, possd - poseer
* possum, posse, potui -p o d e r *puls, pulsare, pulsavi - golpear,
* post - despus de llamar (ala puerta)
* postquam - despus de que pmili: pmilinem - enano
postremo -finalm ente * pni, pnlre, pnlvi - castigar
* postridie - al da siguiente prus - limpio
* postul, postulare, postulavi -
exigir, reclamar
posu ver pn q
potul ver possum
praecursor: praecursorem - quae - que, la cual (ver qui)
precursor, batidor * quaer, quaerere, quaesivi - buscar,
praemium - premio preguntar
* praesum, praeesse, praefui - estar al * quam - (1) qu, cmo
frente de, estar al mando de quam celerrim - lo ms
* pretiosus - caro, valioso rpidamente posible
prim - primero * quam - (2) que
* primus - primero quam - (3) que, a la cual (ver qui)
in prima parte - al frente * quamquam - aunque
* princeps: principem -je fe , caudillo, qus - que, a las que, a las cuales
cacique (ver qui)
* prior - el primero * -que - y
pro - delante de quem - que, al que, al cual
pro di immortls! - (por los) (ver qu)
dioses inmortales! * qu - que, el cual, los cuales
probus - honesto quid? - qu?
* procedo, prcdere, processi - quid vs? - qu quieres?
avanzar * quis? - quin?
procul - a l o lejos, lejos qu mod? - cmo?
prcumb, procumbere, procubui - * quod - (1) porque
postrarse quod - (2) que (ver qu)
* prmitt, promittere, promisi - * quoque - tambin
prometer qus - que, a los que, a los cuales
* prope - cerca de (ver qui)
prsili, prosilire, prosilui - salir quotannis - cada ao
bruscamente
* puella - nia
* puer - nio W
pugil: pugilem -p g il
pugi: pugionem - pual * rapio, rapere, rapui - quitar
* pugna - lucha recipio, recipere, recp - recibir
* pugn, pugnare, pugnavi - luchar s recipere - recobrarse
*pulcher: pulchrum - hermoso rctus - recto
* recumb, re. nbere, recubui - saltatrix: salttricem - bailarina
reclinarse * salt, saltare, saltvi - bailar
* redd, reddere, reddidi - devolver * salt, saltre, saltvi - saludar
* rede, redire, redii - volver, regresar * salv! - hola!
regina - reina * sanguis: sanguinem - sangre
regi: reginem - regin * satis - bastante
relinquo, relinquere, reliqui - dejar * saxum - roca
rmus - remo scptrum - cetro
* rs: rem - cosa scpae - escoba
rem conficere - terminar el trabajo scopulus - escollo
rem nrrre - contar el asunto * scrib, scribere, scripsi - escribir
rs rstica - el cultivo del campo * s - se, a s mismo
resisto, resistere, restiti - resistir, scum - consigo, con l, con ella,
aguantar con ellos, con ellas
* respondeo, respondre, respondi - * secundus - segundo
responder * sed -p e ro
* retine, retinre, retinui - retener * sede, sedre, sd -sentarse
retrah, retrahere, retraxi - apartar seges, segetem - cosecha
* reveni, revenire, revn - volver, * sella - silla
regresar smirutus - semiderruido
* rx: rgem - rey * semper - siempre
* ride, rdre, risi - rer * senator: sentrem - senador
rbustus - robusto, fuerte * senex: senem - anciano
* rogo, rogre, rogvi -preguntar * sententia - opinin, parecer
rogus -p ir a * senti, sentire, sensi - sentir, notar
Rmnus - romano serm: sermonem - conversacin
rota - rueda * serv, servre, servavi -salvar
* ru, ruere, rui -precipitarse * servus - esclavo
rsticus - rstico, del campo sibi -p a ra l, para ella, para ellos,
rs rustica - el cultivo del campo para ellas, se
villa rustica - casa de campo * signum - seal
* silva - bosque
* simulae, simulatque - tan pronto como
8 sl: slem - sol
sollemniter - solemnemente
* sacerdos: sacerdotem - sacerdote * sollicitus - preocupado
sacrificium - sacrificio * slus - slo
sacrific, sacrificare, sacrificavi - son, sonre, sonui - sonar
sacrificar s o n u s - sonido, ruido
* saepe -frecuentemente sordidus - sucio
saevi, saevire, saevii - estar furioso * spectaculum - espectculo
saevus - enfurecido spectator: spectatorem - espectador
* spect, spectre, spectavi - mirar taurus - toro
splendidus - esplndido t - te, a ti
* statim - inmediatamente * templum - templo
statua - estatua * tene, tenre, tenui - sostener,
stilus - estilete, punzn mantener
* st, stre, steti - estar (de pie) tergum - espalda
* stultus - necio, tonto, estpido terg - por detrs
suvis - agradable, dulce * terra - tierra, suelo
* suviter - dulcemente * terre, terrre, terrui - aterrorizar
sub - bajo, debajo de terribilis - terrible
* sbito - de pronto, de repente * tertius - tercero
* sum, esse, fui - ser, estar tibi - te, a ti, para ti
summersus - hundido * time, timre, timui - temer, tener
* summus - muchsimo, el ms alto miedo
superbus - arrogante timidus - miedoso, temeroso
* super, superre, superavi - vencer, toga - toga
superar * tollo, tollere, sustuli - levantar, quitar
* supersum, superesse, superfui - tot - tantos
sobrevivir * ttus - todo, entero
supplicium - pena de muerte tracto, tractare, tractavi - ocuparse
surdus - sordo de, manejar
* surg, surgere, surrx - levantarse * trd, trdere, trdidi - entregar
sustuli ver toll lacrimis s trdere - ponerse a llorar
susurr, susurrare, susurrvi- * trah, trahere, trxi - arrastrar
susurrar trnsfig, transfigere, transfixi -
* suus - su, suyo atravesar
* trs - tres
triclinium - comedor
&
% tripodes: tripodas - trpodes
tristis - triste
* taberna - tienda * ta t
tablinum - estudio, despacho * tuba - trompeta
* tace, tacere, tacui - callar tuli ver fer
tace! - calla! * tum - entonces
* tacite - en silencio, calladamente * turba - multitud
tacitus - callado, silencioso turbulentus - perturbador, turbulento
tam - tan * tuus - tu, tuyo
* tamen - sin embargo, pero
tandem -finalm ente
tango, tangere, tetigi - tocar u
tantus - tan grande
tardus - retrasado, tarde * ubi - donde, cuando
ultor: ultrem - vengador * v ia - calle, calzada
* umbra - sombra, fantasma vibro, vibrare, vibrvi - blandir
umerus - hombro victima - vctima
* unda - ola * victor: victrem - vencedor
unguentum -perfum e vicus aldea, poblado
* nus - uno * video, vidre, vid! - ver
urbnus -fin o , distinguido vlgintl - veinte
* urbs: urbem - ciudad vilicus - capataz, administrador
urna - cubo, vasija, jarra, jarro * villa - casa
ursa - osa * vinco, vincere, vici - vencer
* tilis - til vindic, vindicre, vindicavi - vengar
* uxor: uxrem - esposa, mujer * vlnum - vino
* vir - hombre, varn
virga - vara
W vis ver vol
visit, visitare, visitavi - visitar
* vald - mucho, muy vita - vida
* vale - adis vit, vitare, vitavi - evitar
varius - diferente * vituper, vituperare, vituperavi -
* vehementer - impetuosamente reprender
* Vnti: vntinem - caza vix - apenas, con trabajo
* vnd, vndere, vndid - vender vbis - os, para vosotros, a vosotros
venia - indulgencia vblscum - con vosotros
* veni, venre, vn - venir, llegar * voc, vocre, vocv - llamar
* verber, verberre, verberavi - * vol, velle, volul - querer
golpear, azotar quid vis? - qu quieres?
verr, verrere - barrer * vos - vosotros
* vert, vertere, verti - volver vox: vcem - voz
s vertere - volverse vulneratus - herido
vesti, vestire, vestivi - vestir * vulner, vulnerare, vulneravi -
vex, vexre, vexvi - molestar herir
'#K' -vi lil- U -

MMmmtKtmKteaItttltmm
Eg<gsna TB

. exandra
A l e x a n d r i a m a g n u m p o r t u m h a b e t , p r o p e p o r t u m e s t n s u l a , facile
e s t n v i b u s a d p o r t u m p e r v e n i r e , q u o d in h c n s u l a e s t p h a r u s
in g n s . m u l t a e n v s in p o r t A l e x a n d r i a e s t a r e p o s s u n t .
nsula isla pharus faro stre estar anclados

A le x a n d ria est u rb s tu rb u le n ta , in g n s t u r b a s e m p e r u rb e m
c o m p l e t , m u l t i m e r c t r s p e r v i s a m b u l a n t , m u l t i s e r v p e r u r b e m
c u r r u n t , m u l t i m lit s p e r v is u r b i s i n c d u n t . m lit s R m n i
u rb e m cu sto d iu n t,
incdunt: incdere marchar
p o s tq u a m a d u rb e m p erv en im u s, te m p lu m v id im u s, ad hoc
t e m p l u m , q u o d A u g u s t u s C a e s a r a e d if i c a v e r a t , f e s ti n a v i m u s , p r o
t e m p l C a e s a r i s e r a t r a . ego v i n u m in r a m fu di.

pr templ delante del templo fd: fundere derramar, verter

p r o p e h a n c u r b e m h a b i t a b a t B a r b i l l u s , y i r d v es. B a r b i l l u s
n e g o t i u m c u m p a t r e m e s a e p e a g b a t . v l la m s p l e n d i d a m h a b b a t .
a d v l la m B a r b i l l m o x p e r v n . facile e r a t m i h i v l la m in v e n re ,
q u o d B a rb illu s e r a t v ir notissim us.
B a r b i l l u s m u l t s s e rv s h a b b a t , ego n ll s . d e c o r u m e s t tib i
s e r v u m A e g y p t i u m h a b r e , i n q u i t B a r b i l l u s . i n t e r s e rv s B a r b i l l l
e r a t p u e r A e g y p ti u s . B a r b i l l u s , v i r b e n i g n u s , m i h i h u n c p u e r u m
d ed it.
U n a vez le d a es ta n a rra c i n , c o n te s ta a las p re g u n ta s q u e vien en al
final.

tumultus

in v ll B a r b i l l l d i h a b i t b a m . a d u r b e m c u m serv q u o n d a m
c o n t e n d i , q u o d C l m e n t e m v i s i ta r e v o l b a m . ille t a b e r n a m p r o p e
p o rtu m A le x a n d ria e ten b at. servus, q u i m d c b a t, erat p u e r
A e g y p ti u s .
in u r b e e r a t in g n s m u l t i t d , q u a e v i s c o m p l b a t . m e r c t r s
p e r v i s a m b u l a b a n t e t n e g o t i u m i n t e r s a g b a n t . f e m i n a e et
a n c il l a e t a b e r n s f r e q u e n t a b a n t ; t a b e r n a r i i f e m in is et a n c illis s to la s
o s t e n d b a n t . p l r i m s e r v i p e r v is u r b i s c u r r b a n t . difficile e r a t
n b s p e r v i s a m b u l r e , q u o d m a x i m a e r a t m u l t i t d . t a n d e m a d
p o r t u m A l e x a n d r i a e p e r v n i m u s , se d ib i n ll s G r a e c s v i d r e
p o t e r m u s . p u e r , p o s t q u a m h o c s n s it, a n x i u s d ix it,
m e l i u s e s t n b s a d v i l la m B a r b i l l l r e v e n i r e , a d t a b e r n a m
C l m e n t i s Ire n n p o s s u m u s , v ia e s u n t p e r ic u l o s a e , q u o d A e g y p ti i
I r t l s u n t , o m n s G r a e c i ex h c p a r t e u r b i s f u g r u n t .
m i n i m ! p u e r r e s p o n d i, q u a m q u a m A e g y p t i i s u n t Irtl, a d
v i l la m r e d i r e n l . l o n g u m i t e r i a m fe c im u s , p a e n e a d t a b e r n a m
C l m e n t i s p e r v n i m u s . n e c e s s e e s t n b s c a u t p r c d e r e .
i t a q u e a d t a b e r n a m C l m e n t i s c o n t e n d i m u s , s e d in triviis m a g n a
m u l t i t d n b l s o b s t b a t . eg o a n x i u s h a n c m u l t i t d i n e r n s p e c t v l.

tumultus reyerta, tumulto


quondam en cierto momento, cierto da
ille l, aqul
tabernril: tabernarius tendero
plrim muchsimos
snsit: sentire notar
melius est es mejor
parte: pars parte
in triviis en un cruce (de calles)
nbs obstbat nos obstaculizaba (el paso)
in m u l t i t d i n e A e g y p t i o r u m e r a t s e n e x , q u i G r a e c s R m n s q u e 20
v itu p e ra b a t, o m n s eu m in ten ti a u d ie b a n t.
u b i h o c v d, so llic itu s e r a m , p u e r A e g y p t i u s , q u i s o l l i c i t d i n e m
m e a m s e n s e r a t , m a d c a s a m p r o x i m a m d x it.
d o m i n e , in h c c a s h a b i t a t f a b e r , q u i B a r b i l l u m b e n e n v it.
n e c e s s e e s t n b s c a s a m i n t r a r e e t p e r i c u l u m v i t a r e . 25
f a b e r p e r f e n e s t r a m c a s a e fo rte s p e c t a b a t , u b i p u e r u m a g n o v i t , .
n s in c a s a m s u a m l i b e n t e r a c c p it.
p o s tq u a m c a sa m in tra v im u s, su su rr v ,
q u i s est h ic f a b e r ?
e s t D io g e n s , f a b e r G r a e c u s , r e s p o n d i t p u e r . 30
u b i h o c a u d v , m a g i s t i m e b a m , n a m in c a s v ir i G r a e c i e r a m ;
e x t r i n u a m c a s a e A e g y p ti i G r a e c s v i t u p e r a b a n t , s u b i t o s e r v u s
clam a v it,
h e u ! A e g y p ti i n f e s t c a s a m o p p u g n a n t.
D i o g e n s s t a t i m a d a r m a r i u m c o n t e n d i t , in a r m r i e r a n t 35
q u i n q u e fu stes, q u s D i o g e n s e x t r a x i t e t n b s t r a d i d i t .
A e g y p tii i n u a m e f r g r u n t e t in c a s a m i r r p r u n t . n s
A e g y p ti i s fo r ti t e r r e s i s t b m u s , s e d ill e r a n t m u l t , n s p a u c .
s e p t e m A e g y p ti m c i r c u m v e n i b a n t . d u s g r a v i t e r v u l n e r v , s e d
c te r m s u p e r v r u n t . p r c u b u e x a n i m t u s . u b i a n i m u m r e c p , 40
c a sa m circu m sp ectav i, fe n estrae e ra n t frctae, casa d re p ta .
D io g e n s in m e d i c a s s t b a t la c r im n s . p r o p e m ia c b a t p u e r m eu s.
p u e r m o r t u u s e s t , i n q u i t D i o g e n s . A e g y p ti e u m n e c v r u n t ,
q u o d ille t d f e n d b a t .

sollicitdinem: sollicitd preocupacin oppugnant: oppugnre atacar


casam: casa casa pequea effregerunt: effringere romper
nvit conoce irrprunt: irrumpere irrumpir
periculum peligro septem siete
fenestram: fenestra ventana circumvenibant: circumvenire rodear
forte casualmente animum recp: animum recipere
accpit: accipere recibir recobrar el sentido
extr inuam de puertas afuera drepta saqueada, asolada
nfest: nfestus hostil dfendbat: dfendere defender
1 P o r q u visita Q u in to la c iu d ad ? Q u i n lo a c o m p a a ?
2 P o r q u sug iere el m u c h a c h o q u e re g re s e n ? P o r q u Q u in to n o
est d e a c u e r d o c o n ello?
3 Q u e s ta b a s u c e d ie n d o e n el cruce?
4 C u a n d o el a r te s a n o m ira b a d e s d e la v e n t a n a d e su casa, c m o
s u p o q u e Q u in to e r a u n am igo de B a rb ilo ?
5 P o r q u s ien te m ie d o Q u in to c u a n d o el m u c h a c h o le dice q u i n
es el a r te s a n o ?
6 Q u tip o d e a rm a s t e n a p r e p a r a d a s D i g e n e s ?
7 C m o e n t r a r o n los egipcios e n la casa?
8 Q u i n re su lt m u e r t o ? P o r q u lo m a t a r o n los egipcios? P o r q u
crees t q u e los egipcios n o m a t a r o n a n a d ie m s?
ad tempta
p e r v i s u r b i s q u o n d a m c u m B a r b i l l I b a m , in m u l t i t d i n e , q u a e
v i s c o m p l b a t , A e g y p ti s , G r a e c s , l d a e s , S y r s v d. s u b i t o v i r
q u d am n b ls a p p r o p i n q u v i t . B arbillu s, s im u la tq u e e u m
c o n s p e x it , m a g n u m g e m i t u m d e d i t .
h e u ! in q u it, q u a m m i s e r i s u m u s ! ec ce P l a n c u s , v i r d o c t i s s i m u s , 5
q u i n u m q u a m tacet! s e m p e r d m o n u m e n t i s et d p o r t
A lex an d rae g a rrire v u lt.
s alv , m i d u l c i s s i m e ! i n q u i t P l a n c u s , q u i d h o d i agis? q u 5
co n ten d is?
a d t e m p l u m , r e s p o n d i t B a r b i l l u s in v itu s . 10
a d t e m p l u m A u g u s t i ? r o g a v it ille.
m i n i m , a d t e m p l u m S e r a p i d i s I m u s , i n q u i t B a r b i l l u s . n u n c
f e s ti n a r e d b m u s , q u o d i t e r l o n g u m est. n n n e t n e g o t i u m c u m
a liis m e r c a t o r i b u s a g e r e d b s ? v a l ! 1
ille t a m e n B a r b i l l r e s p o n d i t , h o d i t i s u s s u m . c o m m o d u m e s t 15
m i h i a d t e m p l u m S e r a p i d i s Ire. d S e r p i d e v b s n a r r a r e p o s s u m .
t u m P l a n c u s n b l s c u m I b a t g a r r i n s . n b ls d o m n i b u s
m o n u m e n t i s n r r r e c o e p it. B a r b i l l u s , q u i i a m r e m g r a v i t e r f e r b a t,
in a u r e m m e a m s u s u r r v i t ,
c o m e s n o s t e r l o q u c i o r est q u a m p s i t t a c u s et o b s t i n a t i o r q u a m 20
asin u s.
d e n iq u e , u b i ns m iseri ad te m p lu m a d v n im u s , P la n c u s s ta tim
d S e r p i d e g a r r i r e c o e p it,
s p e c t a t e t e m p l u m ! q u a m m a g n i f i c u m ! s p e c t a t e cellam ! s t a t u a m
v id is tis , q u a e in ce ll est? d e u s ibi c u m m a g n d i g n i t t e s e d e t, in 25
c a p i t e d e i est c a n i s t r u m . S e r a p is e n i m est d e u s q u i s e g e t s c r a t .
o p p o r t n h c v n i m u s . h r a q u r t a est. n u n c s a c e r d t s in r
s a c r i f i c i u m fa c e r e s o l e n t .
su b ito tu b a sonuit, sac erd ts ce ll tem p li ad ram
p r c e ss ru n t. sacerd s clm v it, 30
t a c t e vs o m n s , q u i ad e s tis ! ta c t e vos, q u i h o c s a c r i f i c i u m
v i d r e v u l t is !
o m n s v ir f m i n a e q u e s t a t i m ta c u e ru n t. B arb illu s, ubi ho c
s n s it, ris it e t m ih i s u s u r r v i t ,
e h e m ! v i d s n e P l a n c u m ? u b i s a c e r d o s s i l e n t i u m p o p o s c it, e t i a m
ille d n i q u e t a c u i t , m i r a c u l u m est. d e u s n s s e r v a v i t .

Idaes: Idae judos obstinatior: obstinatus obstinado


Syrs: Syr sirios dnique finalmente
vir qudam cierto hombre cellam: cella santuario
gemitum: gemitus gemido in capite en la cabeza
doctissimus: doctus instruido canistrum cesto, canasto
monumentis: monumentum monumento enim en efecto
mi dulcissime mi querido amigo hra hora
quid ... agis? qu haces...? qurta cuarta
gardens charlando facere solent suelen hacer
coepit comenz ehem! vaya!, eh! (sorpresa)
aurem: auris odo, oreja silentium silencio
loqucior: loqux hablador miraculum milagro
psittacus cotorra, loro

El dios Serapis
G ram tica

1 Observa atentamente los ejemplos siguientes:

ad portum Alexandrae mox pervenimus.


Llegamos en seguida al puerto de Alejandra.

in villa Barbill erant multi servi.


En la casa de Barbilo haba muchos esclavos.

milites Rmni per vis urbis incdbant.


Los soldados romanos marchaban por las calles de la ciudad.

in multitdine Aegyptiorum erat senex.


En la multitud de los egipcios haba un anciano.

Las palabras en negrita estn en caso GENITIVO.

2 Compara el nominativo singular con el genitivo singular y el geni


tivo plural de cada declinacin:

nominativo genitivo genitivo


singular singular plural
1.a declinacin puella puellae puellarum
2.a declinacin servus servi servorum
3.a declinacin le lenis leonum

3 Ms ejemplos:

1 mui t serv in via clam abant. Q uintus per m ultitudinem


servorum contendit.
2 omns sacerdotes pro templ Augusti stbant.
3 agricola m agnum fundum habebat. Barbillus ad fundum
agricolae saepe am bulabat.
4 nll G raeci in illa parte urbis habitabant.
5 m ultae ancillae vis com plbant. puer Q uintum per turbam
ancillrum dxit.
6 m erctor togs in tabern vndbat. iuvens et pueri ad
tabernam m ercatoris contendrunt.
aies'et!' Jirafas

ego cum Barbill cnre solbam. Barbillus mihi gemmas suas


quondam ostendit, gemmas attonitus- spectavi, quod maximae et
splendidae erant. Barbillus hs gemmas m erctre A rabi merat.
d hc m erctre fabulam m lrbilem nrrvit.
m erctor lim cum merce pretis A rabiam transibat, in merce 5
erant stolae sricae, dentsque eburnei, multos servs quoque
habbat, qui mercem custodiebant, subito latrns, qui Insidias
parverant, im petum fecrunt. m erctor servlque latronibus criter
resistbant, sed latrns tandem servs supervrunt. tum latrns
cum servis et cum merce merctris effugerunt, m erctrem 10
exanim atum rellqurunt.
ille tam en nn erat m ortuus, mox anim um recpit. slus erat in
dserts, sine aqu, sine servis, d vlt su paene dsprbat. subito
m onstrum terribile in cael appruit; lae longirs erant quam
rm, ungus maiores quam hastae, in capite m onstri erant 15
oculi, qui flammas m ittbant. m nstrum m erctrem rct
petivit, m erctor, postquam hoc m nstrum dscendns vidit, ad
Arabs rabe
gemmas: gemma joya, piedra preciosa
merce: merx mercanca
transibat: transire cruzar
sricae de seda
dents . . . eburnei colmillos de marfil
latrns: latr salteador, bandido
Insidis: Insidiae emboscada
criter enrgicamente
rellqurunt: relinquere dejar
in dserts en el desierto
mnstrum monstruo
lae: la ala
ungus: unguis ua, garra
rct directamente
dscendns bajando
terram exanim atus prcubuit. ubi anim um recpit, anxius
circumspectvit. iterum d vlt dsprbat, quod iam in nido
ingent iacbat. ndus in m onte praerupto haerbat. in nd m nstri 20
erat cumulus, in hc cumul m ercator mults lapids fulgents
conspexit.
nunc rem intellegere possum , m ercator sibi dixit, hoc
monstrum, sicut pica, rs fulgents colligere solet, m onstrum m
petivit, quod zna mea fulgbat. 25
postquam lapids Inspexit, laetus sibi dixit, hercle! fortna
fortibus favet!
in cumulo lapidum erant m ultae m axim aeque gemmae, m ercator
nnnlls gemmas in sacc posuit, tum post cum ulum gem m arum
s clvit. m onstrum mox cum ali gemma revnit, et in nido 30
cnsdit.
postquam nox vnit, m ercator audx in m onstrum dorm ins
ascendit, et in terg iacbat. in terg m nstri per ttam noctem
haerbat. mne hoc m onstrum cum m ercatore, qui in terg etiam
nunc iacbat, volvit. quam fortntus erat mercator! m onstrum 35
ad mare tandem advnit, ubi nvis erat, m ercator, postquam
nvem vidit, de terg m nstri dsiluit. in unds maris prope nvem
cecidit, ita me'rctrem fortna servavit.

nd: nidus nido


praerupto: praeruptus escarpado
cumulus montn
lapids: lapis piedra
fulgents: fulgns brillante, resplandeciente
sicut pica como una urraca
colligere recoger
zna cinto, ceidor
fulgbat: fulgre brillar
fortna fortuna, suerte
sacc: saccus bolsa (para el dinero)
audx audaz, osado
dormins durmiendo, dormido, que dorma
in terg en la espalda
cecidit: cadere caer
Ejercicios

1 Completa estas oraciones con la palabra correcta y tradcelas:

1 ubi Diogens hoc dixit, nos c a s a m ............... (intravi,


intravim us)
2 Aegypti tabernam nostram oppugnvrunt, ubi vs in
A ra b i ............. (abers, abertis)
3 ego, ubi in urbe eram , tcum n e g o tiu m .............. (agbam,
agbm us)
4 t senem, qui Rmns v itu p e r b a t ,............... (audvist,
audivistis)
5 ns .........., quod sacerdts ad ram prcdbant.
(tacbm us, tacbam)
6 tu auxilium mihi se m p e r.............(dabtis, dabs)
7 ego vnum in ram , quae pro templ e r a t ,............. (fudimus,
fd)
8 vs mihi togs so rd id s.............. (vndidistis, vndidist)

2 Completa estas oraciones con la palabra ms adecuada de la lista


y tradcelas a continuacin:

vol possum
vs potes
vult potest

1 m ne ad portum am bulre sole, quod nves sp ec t re .........


2 mihi vald placet puellam audre, quae suviter cantre

3 longum iter iam fec; ad vllam hodi pervenre n o n .............


4 amce, festn! nnne pom pam v id re ..........?
5 m trna, quae fili dnum d a r e .........., togs in taberna
nspicit.
6 Bregns, quam rbustus es! maxims am phors portare
G r a m tic a

1 Desde las Escenas 4 y 6 en adelante te has encontrado las palabras


tamen e igitur:

Qumtus tamen ad vllam contendit.


Sin embargo Quinto se dirige hacia l casa.

rx igitur multos principes ad aulam invtvit.


Por tanto el rey invit a muchos jefes al palacio.

Observa atentamente que estas palabras siempre ocupan la segun


da posicin en su oracin.

2 Lo mismo ocurre con la palabra enim:

rx Vespasinum honrvit. Vespasinus enim erat imperator.


El rey honr a Vespasiano. En efecto Vespasiano era el emperador.

3 Aqu tienes otros ejemplos:

1 Diogens nbs fustes trdidit. Aegyptii enim casam


oppugnbant.
2 Quintus sollicitus erat, senex enim Graecs Rmnsque
vituperbat.
Alejandra
El emplazamiento de esta famosa ciudad fue elegido por Alejandro
Magno cuando vino a Egipto en el 331 a.C. Alejandro necesitaba un
puerto seguro para su abundante flota y eligi un pueblo de pescado
res al oeste de la desembocadura del Nilo, donde dispona de un buen
fondeadero, un clima sano y agua dulce, as como de canteras de ca
liza cercanas para abastecer de piedras a las futuras obras. Encarg
al arquitecto planificar y construir una ciudad que tena que ser un
centro nuevo de comercio y de civilizacin.
Alejandro muri antes incluso de que comenzaran los trabajos,
pero la ciudad tom su nombre de l y el cuerpo de Alejandro fue
sepultado en ella en una tumba grandiosa. A Alejandro le sucedi
en el trono Ptolomeo, uno de sus generales, cuyos descendientes go
bernaron Alejandra y Egipto durante los tres siglos siguientes.
Ya en el siglo I d.C., cuando Egipto se haba convertido en provin
cia del Imperio Romano, Alejandra era probablemente tan grande
y esplndida como la misma Roma; era sin duda la ciudad ms grande
de la zona oriental del Imperio, con un milln de habitantes quizs.
Gran parte de su riqueza y de su importancia se deba a su emplaza
miento. La ciudad se ergua en un punto de confluencia de grandes
rutas comerciales y se hallaba por ello inmej orablemente situada para
el comercio a gran escala. Mercaderes y hombres de negocio se vean
atrados hacia ella debido a que les ofreca puertos seguros para sus
barcos, grandes almacenes y una enorme cantidad de trabajadores
portuarios para la carga y descarga de sus productos, adems de un
mercado muy concurrido para comprar y vender.
A Alejandra llegaban objetos de lujo, como estatuas de bronce de
Grecia o vinos de calidad de Italia, materias primas como la madera
y el mrmol que necesitaban sus artesanos para trabajarlas en sus ta
lleres. Hacia el exterior sala trigo, papiro, objetos de vidrio y muchas
otras cosas. La Gua del Mar R ojo, obra escrita por un mercader ale
jandrino en el s. I d.C. nos da una cierta idea de la enorme variedad
de productos comprados y vendidos en la ciudad: telas, algodn,
El Imperio Romano a finales del s. I d.C.
La diosa Isis, de pie, sujeta una vela hinchada por el viento
delante del faro de Alejandra

pieles, muselina, seda, bronce, cobre, estao, hierro, oro, plata, ha


chas, azuelas, vidrio, marfil, conchas de tortuga, cuernos de rinoce
ronte, vino, aceite de oliva, aceite de ssamo, arroz, mantequilla,
miel, trigo, mirra, incienso, canela, perfumes y papiro.
El viajero que vena de Grecia o de Itali llegaba a Alejandra por
mar. Lo primero que divisaba al acercarse a la ciudad era el enorme
faro que se ergua en una isleta llamada precisamente Pharos y que
estaba situada delante del puerto. Este faro era una de las siete m a
ravillas del mundo antiguo. Tena ms de 122 metros de altura, cobi
jaba una llama constantemente encendida en lo alto y serva de refe
rencia da y noche a los miles de barcos que arribaban a este puerto
cada ao.
Alejandra tena tres puertos. Dos de ellos, el Puerto Grande y el
Puerto Occidental estaban a uno y otro lado del espign de 1.200 m .
de longitud que una la isla de Pharos con el continente. El tercero
era un lago extenso que quedaba detrs de la ciudad y que estaba
conectado por medio de canales con el ro Nilo, y con el Mar Rojo
por otro canal ms largo; esta era la ruta que llevaba a la India.
El arquitecto de Alejandro haba proyectado la ciudad cuidadosa
mente, con sus calles en forma cuadriculada, formando ngulos rectos
al cruzarse unas con otras como en muchas ciudades americanas m o
dernas. La calle principal, llamada Canopus, tena una anchura de
ms de 30 metros; era ms ancha que cualquier calle de Roma y cua
tro veces ms ancha que cualquiera de las calles que Quinto hubiera
conocido en Pompeya. Algunas casas tenan varias plantas y muchos
edificios pblicos estaban construidos en mrmol. Lindando con el
Puerto Grande estaba el Barrio Real, una zona urbana de ms de 260
hectreas, donde haba palacios, templos, jardines y oficinas guberna
mentales. Al Oeste del Barrio Real estaba el Caesareum, donde
Quinto, en el prrafo de la pg. 109, hizo la ofrenda de vino. El Cae
sareum era un templo en honor del general romano Marco Antonio
terminado de construir por el emperador Augusto que lo convirti en
un santuario dedicado a l mismo. En palabras del escritor judo Fi
ln, el Caesareum era extraordinariamente alto y amplio; est lleno
de pinturas y de estatuas de gran valor y embellecido todo l con oro
y plata; alberga columnatas, bibliotecas, patios y bosquecillos sagra
dos, y todo ello muy diestramente construido sin escatimar gastos.
Cerca de l se erguan dos obeliscos, pilares de granito altos y del
gados, rematados en punta. Fueron trados de un templo egipcio an
tiguo y colocados delante del Caesareum por un ingeniero romano el
13 d.C. En el s. XIX uno de ellos fue llevado a Londres y colocado
a orillas del Tmesis, y el otro se llev al Central Park de Nueva
York. Son conocidos con el nombre de Agujas de Cleopatra.
Pero Alejandra era algo ms que una ciudad de calles hermosas,
mrmoles esplendorosos y comercio concurrido ; era un centro de en
seanza y de estudio. La universidad, llamada Museum, tena la bi
blioteca ms grande del mundo antiguo con ms de medio milln de
volmenes en sus estantes. En ella trabajaban sabios profesionales
para investigar en un amplio abanico de materias: matemticas, astro
noma, anatoma, geografa, literatura y lenguas. Fue precisamente
aqu donde se traz el primer mapamundi basado en los datos apor
tados por viajeros; aqu escribi Euclides su famoso libro de Geo
metra y Aristarco propuso su teora de que la tierra giraba alrededor
del sol.
En Alejandra conviva un rico mosaico de razas: egipcios, judos,
romanos, griegos, africanos e hindes. Pero de todos ellos los que
ms poder e influencia tenan eran los griegos. Ellos haban planifica
do la ciudad y la haban construido; la haban gobernado hasta la lle
gada de los romanos y continuaban desempeando una parte impor
tante en el gobierno de la misma con los romanos ya all; suya era
la lengua oficial, posean grandes riquezas en la ciudad y gozaban de
muchos privilegios. Todo ello causaba recelos entre las dems razas
y fue uno de los motivos por los que estallaron frecuentemente distur
bios y motines. El gobernador romano (o incluso el propio empera
dor) tena que intervenir a menudo e intentar calmar las disputas de
la manera ms equitativa y pacfica posible. Tras una violenta reyerta
en la que estaban por medio los judos, el emperador Claudio incluy
en una carta dirigida a los alejandrinos la dura advertencia que sigue:
Aunque estoy muy enojado con los que fomentaron el conflicto,
no voy a indagar a fondo sobre quines fueron los responsables de
la reyerta debera decir mejor guerra con los judos. Pero os
voy a decir lo siguiente de una vez para siempre: si no dejis de pe
learos unos con otros, me ver obligado a demostraros lo que puede
hacer un emperador, aunque benigno, cuando se le presentan buenos
motivos para enfadarse.
Lista de control del vocabulario

De ahora en adelante los nombres aparecern en la lista enuncia


dos, como suele hacerse corrientemente, con el nominativo y el geni
tivo singular.

, ab - de, desde
animus, animi - espritu, alma
appropinquo, appropinquare, appropinquvi - acercarse
ara, rae - altar
bene - bien
benignus - afable, amable
dsili, dsilre, desilui - saltar abajo
dspr, dsprr, dsprv! - desesperar, perder la esperanza
di - largo tiempo
exanimatus - inconsciente
facilis - fcil
fulge, fulgre, fuls - brillar
gemma, gemmae - piedra preciosa
graviter - seriamente, gravemente
haere, haerre, haesi - estar fijo, estar adherido
hasta, hastae - lanza
hc - (hacia) aqu
impetus, impets - ataque
nsula, insulae - isla
itaque - por tanto, por eso, por consiguiente
latr, latrnis - salteador, bandido
mare, maris - mar
maximus - muy grande
multitudo, multitdinis - multitud
negotium, negotii - negocio
numquam - nunca
pauci - pocos
pervenio, pervenire, perveni - llegar
quondam - cierto da, cierta vez
recipio, recipere, recp - recobrar, recibir
sine - sin
sole, solre - soler
sordidus - sucio
tergum, terg - espalda
vita, vtae - vida

Eutychus
et Clmns
q u attu o r serv senem in via pulsabant,
tabernarius et uxor et ancilla pugnam spectabant,
omns perterriti erant.

tabernarius perterritus erat, quod senex vehem enter clam abat,


ancilla perterrita erat, quod m ultus sanguis fluebat,
uxor perterrita erat, quod servi fsts ingents vibrabant.
taberna

postquam ad urbem . advenimus, ego Clm ent di tabernam


quaerebam , tandem Barbillus, qui triginta tabernas possidebat,
mihi tabernam optim am obtulit, haec taberna prope templum
Isidis erat, in hac parte urbis via est, in qu omns tabernarii vitrum
vendunt, facile est illis tabernariis mercem vndere, quod vitrum 5
A lexandrinum notissimum est. taberna, quam Barbillus mihi
ofTerbat, optim um situm habbat, optim um lucrum . Barbillus
tam en dubitabat.
sunt m ultae operae, inquit, in illa parte urbis, tabernarii opers
tim ent, quod pecniam extorquent et vim inferunt, operae libertum io
meum interfecrunt, qui nper illam tabernam tenbat. eum in vi
invnimus m ortuum , libertus, qui senex obstintus erat, operis
pecniam dare noluit, operae eum necvrunt tabernam que
d rip u runt.
Clmns vir fortis, nn senex infirmus est, ego Barbill 15
respondi, fortna semper ei favet, hanc tabernam Clm ent emere
vol. tibi centum aures offero, placetne?
mihi placet, respondit Barbillus. centum aurei sufficiunt.
Barbill igitur centum aures trdidi.

vitrum vidrio
Alexandrinum: Alexandrinus alejandrino, de Alejandra
situm: situs posicin, situacin
lucrum ganancia, lucro
dubitabat: dubitare dudar
operae bandas asalariadas, asesinos (a sueldo)
extorquent: extorquere obtener por la fuerza
vim inferunt: vim inferre usar la violencia, la fuerza
dripurunt: diripere saquear
infirmus dbil
centum aures cien ureos (ureo = moneda de oro)
sufficiunt: sufficere ser suficiente, bastar
m ffiglaa Imtfte

postquam tabernam C lm ent ded, ille mihi grtis maxims egit,


statim ad viam, in qu taberna erat, festinvit: ade cupibat
tabernam tenre.
in vi vitrerirum erat ingns turba, ibi Clmns tabernam
suam prope tem plum Isidis conspexit, valvs vulss vdit,
tabernam direptam . rtus igitur Clmns tabernrium vcnum
rogvit,
quis hoc fecit?
rog Eutychum! inquit tabernrius, qui perterritus erat.
Clmns statim Eutychum quaesivit, facile erat Clm ent eum
invenire, quod officinam m axim am possidbat. pro officin Eutych
stab an t quattuor servi Aegyptii. Clmns num quam homins
ingentirs quam ills Aegyptios viderat, es tam en nn tim bat.
num servum ex rdine trxit.
heus! Atls ! inquit Clmns. num dormis? Eutychum ,
dom inum tuum , interrogre vol. cr mihi obsts? nn decrum est
tibi liberto obstre.
tum Clmns servs attonitos praeteriit, et officinam Eutych
intrvit.
Eutychus in lect recum bbat; cibum canistr gustabat, vald
sdbat, et m ans in capillis servi tergbat. postquam Clm entem
vidit, clmvit,
quis es, homuncule? quis t hc admisit? quid vis?
Q uintus Caecilius Clmns sum , respondit Clmns. d
tabern, quae direpta est, cognoscere vol. nam illa taberna nunc
mea est.
Eutychus, postquam hoc audivit, Clementem amicissime
saltvit, et eum per officinam dxit. ipse Clm ent fabrs sus
dm nstrvit. in officn erant trigint vitrerii Aegypti, qu lls
rnts faciebant, diligenter labrbant, quod aderat vilicus, qui
virgam vibrabat.
Eutychus, postquam Clem enti officinam ostendit, negotium
agere coepit.
periculosum est, mi amice, in vi vitrerirum , inquit, m ulti
frs ad hanc viam veniunt, m ulti latrns. omns igitur tabernarii 35
auxilium m petunt, tabernarii mihi pecniam dant, ego eis
praesidium , tabernam tuam servare possum, omns tabernarii mihi
decem aureos quotannis dare solent, paulum est. num t
praesidium meum recsre vis?
Clmns tam en Eutych nn crdbat. auxilium igitur recsvit. 40
ego ipse tabernam , in qu habit, servare possum , inquit
Clmns. praesidium tuum opersque tuas flocci nn faci.
tum libertus scrus exiit.

officina: officina taller, fbrica mans . . . tergbat se secaba las manos...


ade tanto, tan capillis: capilli cabellos
in vi vitrerirum en la calle de admisit: admittere dejar pasar
los vidrieros amicissime: amc muy amigablemente
valvas: valvae hojas de la puerta lls: lla jarrn
vulss: vulsus arrancado rnts: rntus decorado
vcnum: vcnus vecino praesidium proteccin
quattuor cuatro paulum poco
interrogare preguntar flocci nn faci no me importa
praeteriit: praeterire pasar por delante de scrus sin preocupacin, sin temor
sdbat: sdre sudar
Lee este texto y contesta a continuacin a las preguntas que hay al final.

Clemezis tabernarios

Clmns mox tabernam suam renovavit, fabros condxit, qui


valvas m rsque refecrunt. piults lls cum alis rnm entls
vitres mit. cter tabernarii, quam quam Eutychum vald
tim bant, Clm entem libenter adiuvbant. nam Clmns cmis
erat et eis invicem auxilium dabat. facile erat e lucrum facere, quod 5
pretium aequum sem per postulabat.
haec taberna, ut dx, prope tem plum deae Isidis erat, ad hoc
tem plum Clmns, qui pius erat, cotdi adibat, ibi deam Isidem
adrbat et e rnm entum vitreum saepe consecrabat.
sacerdts, qu tem plum adm inistrabant, mox C lm entem 10
cognoverunt, deinde Clmns Isiacs s coninxit. sacerdts igitur
eum in cellam dxrunt, in qua fels sacra habitbat. sacerdts e
librum sacrum dedrunt, in qu d mystris deae legere poterat.
postquam siacs s coniunxit, saepe in templo cnbat, flemque
sacram vidbat. eam semper m ulcbat, et ei sem per aliquid ex 15
patera su dabat.
mox plrim s amics Clmns habbat. nam tabernarii, qui
Eutych pecniam inviti dabant, paultim Clem enti cnfdbant.
tabernarii Eutychum inimicum putabant, Clm entem vindicem,
tandem omns Eutych pecniam trdere nlurunt. 20
itaque Eutychus opers Aegyptis collgit et es fustes dedit.
n u nc, inquit Eutychus, occsinem capere dbm us. necesse
est ist C lm ent poens d are.
operae, postquam fusts cprunt, ad tabernam Clmentis
contenderunt. 25

renovvit: renovre restaurar Isiacis: Isiacus seguidor de Isis


condxit: condcere alquilar s coninxit: s coniungere unirse
refecerunt: reficere reparar sacra: sacer sagrado
ornamentis: mmentum adorno mystris: mysteria misterios, cultos
vitreis: vitreus de vidrio secretos
invicem a su vez mulcbat: mulcre acariciar
aequum: aequus justo confidebant: confidere confiar
ut como, segn putbant: putre pensar, considerar
pius piadoso, devoto vindicem: vindex defensor, vengador
adrbat: adrre adorar occsinem: occsi oportunidad
consecrabat: consecrare consagrar poens dare ser castigado

1 Cmo rehizo Clemente su tienda y cmo la reabasteci?


2 Por qu los dems tenderos ayudaron a Clemente?
3 De qu dios era el templo que visitaba Clemente? Qu ofrendas
sola ste hacer?
4 Cmo aprendi Clemente ms cosas sobre el culto de la diosa?
5 Qu animal viva en el templo? Cmo le mostraba Clemente su
simpata?
6 Por qu los tenderos dejaron de pagar a Eutico?
7 Qu hizo Eutico? Cul era su plan?
G ram tica

1 Hasta ahora has visto que el adjetivo cambia sus terminaciones


para concordar en nmero y en caso con el nombre que describe.
E j.:

Acus. sg. : Rex nuntium felcem saltvit.


El rey salud al feliz mensajero.

Nom. pl. : Mercatores fessi dormiebant.


Los mercaderes cansados dorman.

2 Ahora bien, el adjetivo cocuerda con el nombre al que describe


no slo en nmero y caso, sino tambin en gnero. Todos los
nombres latinos pertenecen a alguno de estos tres grupos: al de
los masculinos, al de los femeninos o al de los neutros. Compara
las siguientes oraciones:

Clmns amicos callidos laudvit.


Clemente elogi a los amigos listos.

Clemens ancills callids laudvit.


Clemente elogi a las esclavas listas.

En ambas oraciones la palabra latina para listo est en acusativo


plural. Pero en la primera oracin, se usa la forma masculina ca
llidos, porque est describiendo a amics (mase.) y en la se
gunda, se usa la forma femenina callids, porque est descri
biendo a ancills que es femenino.

3 Las formas del adjetivo que te has encontrado ms frecuentemen


te se encuentran en la pg. 5 del Suplemento Lingstico.
4 Traduce los ejemplos siguientes y seala el adjetivo en cada uno
de ellos:

1 ubi est coquus novus? rogvit Salvius.


2 ubi est horreum novum? rogvit Salvius.
3 magnae nvs in port Alexandrae stbant.
4 tabernarii ignavi per fenestras spectabant.
5 nntius domin longam epistulam trdidit.
6 milites custdem stultum mox invenerunt.

Busca el nombre deserito por cada adjetivo y seala la concordan


cia entre el adjetivo y el nombre correspondiente.

5 El pronombre relativo latino (en espaol que, el cual, etc.)


tambin cambia de forma para concordar en gnero y nmero con
la palabra a la que sustituye. Observa cmo se usan las formas
qui (mase.), quae (fem.) y quod (neutro) en los ejemplos si
guientes:

rx, qui in aul habitbat, caerimoniam nntivit.


El rey, que viva en el palacio, anunci una ceremonia.

puella, quae per forum contendbat, opers vdit.


La muchacha, que caminaba por el foro, vio a las bandas.

dnum, quod thltam maxim dlectvit, erat statua.


El regalo, que agrad muchsimo al atleta, era una estatua.

6 Los nombres que se refieren a varones o animales machos son ge


neralmente, como en espaol, masculinos: pater, lius, cen
turio; los referidos a mujeres y a animales hembras son general
mente femeninos: mter, uxor... Los dems nombres pueden
ser masculinos (p. ej. hortus) o femeninos (p. ej. nvis) o
neutros (p. ej. nmen, trium).
pstaberna Clmeafe
Clmns in templ deae Isidis cum cters Isiacis saepe cnbat.
quondam , ubi templ, in qu cenaverat, dom um redibat, am icum
conspexit accurrentem .
taberna ardet! taberna tua ardet! clm vit amicus, tabernam
tuam diripiunt Eutychus et operae, es vidi valvas vellents, 5
vitrum frangents, tabernam incendents. fuge! fuge ex urbe!
Eutychus t interficere vult, nemo ei operlsque resistere potest.
Clmns tam en nn fugit, sed ad tabernam quam celerrime
contendit, postquam illc advnit, pr tabern stabat immtus.

Gato de bronce del Egipto romano


valvs vulss, tabernam direptam vidit. Eutychus extra tabernam
cum operis Aegyptiis stbat, rldbatque.
mi dulcissime! inquit Eutychus cachinnans, nnne t d hc vi
monu? nnne amcs habs qus vocre potes? cr absunt? fortasse
sapientirs sunt quam t .
Clmns cum sum m a tranquillitate e respondit,
de tam en nn absunt, del m servre possunt; de postrm
homins scelestos punire solent.
quid dicis? inquit Eutychus Iratissimus, tne mihi ita dicere
auds?
tum Eutychus operis signum dedit, statim qu attu o r Aegyptii cum
Infestis fustibus Clm ent appropinquabant. Clmns constitit, via,
in qu stabat, erat dserta. tabernarii perterriti per valvs
tabernarum spectbant. omns invt Clm entem dseruerant,
sim ulatque Eutychus et operae advnrunt.
subito fels sacra, quam Clmns mulcre solbat, templ exiit.
Clm entem rct petivit, in mans Clm entis nsiluit. omns
Aegypti statim fsts abicrunt et ad peds Clmentis
prcuburunt. operae Clmentem, quem fels sacra servbat,
laedere nn audbant.
saevibat Eutychus, sicut taurus rtus. tum fels in caput
Eutych nsiluit, quod vehem enter rsit.
melius est tibi fugere, inquit Clmns.
Eutychus cum operis suis perterritus fugit, poste neque
Clm entem neque tabernris laedere tem ptbat. mox etiam ex
urbe discessit, nunc Clmns est princeps tabernrirum .

domum: domus casa dseruerant: dserere abandonar


accurrentem: accurrens corriendo nsiluit: nsilre saltar
evellentes: vellns arrancando abicrunt: abicere arrojar
frangentes: frangens rompiendo laedere daar
incendentes: incendens quemando scut como
monu: monre advertir rsit: rdere araar
sapientirs: sapiens listo neque . . . neque n i ... ni
tranquillitte: tranquillitas tranquilidad, temptbat: temptre intentar
scelestos: scelestus malvado, criminal
E jercicios

1 Completa las siguientes oraciones con las palabras o los sintagmas


adecuados y luego tradcelas:
1 ....., quam Clmns tenbat, in vi vitrerirum erat.
(taberna, tabernae)
2 .....ad tabernam Clm entis veniebant, quod ille pretium
aequum postulabat, (femina R m na, m ultae feminae)
3 in tabern Clmentis e r a n t .........., qus vitreril Aegyptii
fecerant, (lla pretiosa, m ultae llae)
4 ubi Eutychus et operae a d v n ru n t,..........vald tim bant.
(tabernarius Graecus, cter tabernril)
5 .....ad tem plum Isidis festinavit et Clm ent d tabern
nrrvit. (amcus fidlis, amc Graec)
6 ..... templo Isidis celeriter discessrunt et ad tabernam
cucurrrunt. (amcus fidlis, duo amc)

2 Completa las oraciones con la palabra correcta y tradcelas:

1 Clmns Q uinto, qui ta b e rn a m .........., grtis m axim s git.


(m erat, m erant)
2 taberna, in qu operae libertum B a rb illl......... , direpta erat.
(interfecerat, interfecerant)
3 Clmns igitur ad Eutychum , qui o p e r s .........., festlnvit.
(m iserat, miserant)
4 Eutychus Clm entem , qui q u attu o r servs in g e n te s ..........,
amcissim saltvit. (praeterierat, praeterierant)
5 Eutychus d tabernrils, qui p ra e s id iu m .........., Clm ent
nrrvit. (petiverat, petiverant)
6 Clmns tam en opers, quae ta b e r n a m ......... , flocci nn
facibat. (diripuerat, diripuerant)
3 Completa las oraciones de esta narracin con la palabra apropiada
de las de la lista y luego tradcelas al espaol. No debes poner
la misma palabra ms de una vez.

ms frg vituperavi
mlsist frgist vituperavisti
Eutychus in officn stbat. vlicum ad s vocavit.
ego amc me ducents lls heri prm s, inquit Eutychus.
quot lls ad tabernam amc me msist?
ego centum lls ad e u m ......... , respondit vTlicus.
centum lls! exclmvit Eutychus. cr t centum slum
lls ad am icum m e u m ......... ?
servus canistrum , in quo llae erant, stultissim omsit.
m ultae llae sunt frctae, respondit vlicus.
ubi est iste servus, qui lls frgit? rogvit Eutychus.
vlicus statim servum ad Eutychum trxit.
cr t tot ll s ............. ? rogvit Eutychus.
ego l l s ........... , q u o d vTlicus m t e r r u i t , in q u it se rv u s.
vlicus virgam vibrvit et m vitupervit.
cr t virgam vibrvist et hunc s e r v u m ..........? rogvit
Eutychus.
ego se rv u m .........., quod ignvus erat, respondit vlicus.
servus ignvus erat, t neglegns, inquit Eutychus. necesse
est vbs per ttam noctem labrre.

ducents: ducentx doscientos


quot? cuntos?, cuntas?
slum slo
stultissim: stult muy tontamente
omsit: omittere dejar caer
frgit: frangere romper
G ram tica

1 En la Unidad I te encontraste con algunos verbos como fave,


cred, etc., que llevan su complemento en dativo. Ejemplo:

merctres Holcni favbant.


Los mercaderes daban-su-apoyo a Holconio, o
Los mercaderes apoyaban a Holconio.

2 Ms adelante te has encontrado otros verbos que usan del mismo


modo un complemento en dativo y no en acusativo:

turba nbs obstat.


La multitud nos obstaculiza (el paso).
La multitud no nos deja pasar.

Quintus operis resistebat.


Quinto opona-resistencia a las bandas.
Quinto resista a las bandas.

3 Aqu tienes ms ejemplos:

1 quattuor serv Aegyptii mihi obstabant.


2 omns tabernarii Quint cnfdbant.
3 Eutych resistere nn possum.
4 sacerdts lent templ appropinquvrunt.
La fabricacin del vidrio
en Alejandra
En las historias de esta Escena, Quinto instala a Clemente en una
de las industrias de Alejandra ms antiguas y ms prsperas: la fabri
cacin del vidrio. Los recipientes de vidrio ms antiguos, descubiertos
en las tumbas, datan de 1.500 a.C. aproximadamente. Una vez funda
da Alejandra en el 331 a.C. la ciudad atrajo rpidamente a artesanos
de todas clases, entusiasmados con practicar y mejorar sus tcnicas.
Entre estos artesanos estaban los fabricantes de vidrio, que hacan ex
perimentos con los distintos mtodos de fabricarlo, produciendo una
amplia gama de formas y colores. Desde haca bastante tiempo sus
mtodos y sus estilos venan siendo copiados a lo largo y ancho del
mundo civilizado. Sus tcnicas llegaron rpidamente a Roma, donde
exista una fuerte demanda de vidrio alejandrino, y de Roma a Galia,
al Rhin y a Britania.
El vidrio se fabrica con slice al que se le aade carbonato de sodio
extrado de la ceniza de ciertas plantas. Su uso ms primitivo se llev

p i

Cuenco de vidrio del estilo millefiori


a cabo en la alfarera, sirviendo de barniz para los objetos de cermi
ca. Con el paso del tiempo se descubri tal vez lo hizo algn cera
mista que, si el vidrio se calentaba hasta ponerlo semilquido, poda
drsele forma y dejarlo luego secar. Al principio se le daba forma ex
tendiendo el vidrio fundido alrededor de un ncleo de arcilla o de
arena, que previamente haba sido moldeado con la forma del objeto
que se deseaba fabricar en vidrio. Cuando el vidrio estaba ya endure
cido, el ncleo de arcilla o arena se extraa del interior del objeto de
vidrio bien raspndolo bien lavndolo. Pero este mtodo era apropia
do slo para fabricar pequeos recipientes como los frascos de perfu
mes.
Poco a poco los artesanos aprendieron a fabricar vidrio de varios
colores aadiendo diferentes sustancias qumicas. Los colores ms co
rrientes para el conjunto del objeto eran el azul, el verde, el marrn
y el blanco, pero para su decoracin se utilizaban muchos otros. Esto
se consegua adhiriendo tiras finas de vidrio fundido al recipiente ya
terminado, de un modo parecido a como se adorna una tarta con tiras
de pasta de colores.

Trabajo m od.iiin cid vidrio mediante soplado


En los primeros aos del s. I d.C. un nuevo descubrimiento, lleva
do a cabo en Egipto o en Siria, cambi completamente esta industria.
Los fabricantes de vidrio descubrieron que, en lugar de envolver un
ncleo de arena o arcilla de vidrio fundido, podan coger un poco de
ste en la punta de un tubo y darle forma soplando por el otro extre
mo. El soplado del vidrio puede verse en el dibujo de esta pgina.
El trabajador del fondo acaba de introducir un tubo en el crisol que
est sobre el horno y saca en la punta del mismo un trozo de vidrio
fundido. El paso siguiente consiste en soplar regularmente por el
tubo, como est haciendo el trabajador que est en primer plano,
para convertir el vidrio en una burbuja. Recalentndolo cuidadosa
mente y volviendo a soplar, la burbuja puede llegar a ponerse muy
grande. Las diferentes formas que quiera drsele despus se consi
guen moviendo la burbuja suavemente y soplando, o con herramien
tas especiales para dar forma o cortar, algunas de las cuales vemos
en el mismo dibujo. A continuacin se fijan las asas, el asiento y la
decoracin; por ejemplo el tazn de la pg. 143 est decorado al estilo
tpico alejandrino conocido como millefiori, segn el cual trocitos
de vidrio de colores eran dispuestos sobre el jarro recin terminado
antes de que ste se enfriara.
Tras el descubrimiento del soplado, los fabricantes de vidrio pudie
ron producir objetos de muy diferentes tamaos y formas de una ma
nera rpida y eficaz. En adelante el vidrio pudo utilizarse no slo para
fabricar objetos de lujo, sino para producir grandes cantidades de ob
jetos domsticos de uso diario. La fama del vidrio de Alejandra se
propag y sus vidrieros conocieron un perodo de prosperidad.
Egipto
Al sur de Alejandra se extenda el frtil valle del Nilo. Cada ao
el Nilo se desbordaba, inundaba mansamente las tierras de sus riberas
y depositaba una rica capa de nuevo suelo frtil en los campos. Con
ello se produca el trigo suficierite no slo para abastecer a todo Egip
to sino para vender el excedente al extranjero, especialmente a
Roma. Sin embargo las ganancias del trigo beneficiaban slo a un pe
queo nmero de personas.
Antes de la llegada de los romanos a Egipto, el pas haba sido go
bernado primero por los faraones y luego por los griegos. Estos go
bernantes haban desarrollado un sistema poltico-social para servirse
ampliamente de la tierra en su propio beneficio. Consideraban que
el pas entero era de su sola propiedad y trataban a los campesinos
como si fueran su fuerza privada de trabajadores. Haban elaborado
un censo detallado de las fincas de Egipto y de las cosechas produci
das en ellas, y en cada pueblo vivan funcionarios del gobierno cuyo
cometido era mantener al da las listas del censo y consultaban a los
campesinos que trabajaban en cada finca.
Los campesinos no tenan ms opcin que trabajar agotadoramente
todo el ao. No se les permita abandonar sus pueblos sin permiso;
tenan que sembrar las cosechas que se les ordenaba y no reciban su
parte de cosecha hasta que el gobernante haba recibido la suya. Te
nan la obligacin de conservar y reparar los canales y los diques de
los campos. Todo lo que hacan los campesinos era inspeccionado por
los funcionarios. El certificado que sigue, por ejemplo, fue expedido
por un funcionario llamado Discuro:

Certificado. Ao 16 del Emperador Csar Trajano Adriano


Augusto. Zoilo, hijo de Petusuco hijo de Elites y cuya madre
es Taorsenufis, ha trabajado en las obras del terrapln durante
cuatro das en el canal de Patsontis en Baquas. Yo, Discuro,
lo he firmado.
Tan cuidadosa inspeccin dejaba a los campesinos pocas oportuni
dades de pasar desapercibidos o de eludir el trabajo. Lo nico que
podan hacer era quejarse. Se han encontrado muchas cartas dirigidas
a los funcionarios por los campesinos y stas suelen decir siempre lo
mismo: Estamos exhaustos; huiremos.
Cuando llegaron los romanos, stos no hicieron nada por mejorar
la vida de los campesinos. El certificado reproducido antes fue expe
dido durante el reinado del emperador Adriano, ms de ciento cin
cuenta aos despus de la llegada de los romanos a Egipto. Los roma
nos, al igual que los gobernantes anteriores, estaban ms preocupados
por servirse del suelo en su propio provecho que por mejorar las con
diciones de trabajo de los campesinos. Aquellos pretendieron sobre
todo abastecer de grano a Roma.
El gobierno necesitaba dinero suplementario para mantener la flota
alejandrina de barcos mercantes, el faro, la polica y un elevado n
mero de funcionarios. Ese dinero se obtena a base de impuestos.
Hay impuestos, por ejemplo, sobre los viedos, los esclavos y los bie
nes de importacin y exportacin. Los funcionarios gubernamentales
inspeccionaban da tras da las actividades de los egipcios. Si un hom
bre iba de caza, un funcionario lo acompaaba para tomar nota de
las capturas; si alguien zarpaba de Alejandra sin permiso, poda ser
multado con el pago de un tercio de sus bienes. Era obligatorio dis
poner de licencias para actividades tales como la fabricacin de bebi
das, la apicultura o la cra de cerdos.
Bajo estas condiciones no es de extraar que reinaran la corrup
cin, el soborno y el cohecho. He aqu el extracto de las cuentas par
ticulares de un griego residente en Egipto:

Regalo ............................................. 240 dracmas


Al guarda ........................................ 20 dracmas
Sobornos ......................................... 2.200 dracmas
A dos policas ................................ 100 dracmas
A Hermias, polica ........................ 100 dracmas
A un soldado ................................. 500 dracmas

Aunque tales pagos eran ilegales, se consideraban parte normal de


la vida cotidiana y el gobierno sola ignorarlos.
Lista de control del vocabulario

De ahora en adelante los adjetivos se enunciaran a la manera que


suele hacerse generalmente, es decir, poniendo el nominativo mascu
lino, femenino y neutro.

aliquid - algo nam - en efecto, pues


audeo, audere - osar, atreverse nm - nadie
caput, capitis - cabeza nox, noctis - noche
coep - comenc obsto, obstare, obstiti -
cognsc, cognoscere, cognvl - obstruir, obstaculizar
conocer pars, partis - parte
consisto, consistere, constiti - periculosus, periculosa,
detenerse, quedarse'quieto periculosum - peligroso
dea, deae - diosa peto, petere, petivi - pedir
demonstr, demonstrare, poste - despus
demonstravi - mostrar, postremo -finalm ente
sealar praesidium, praesidii -
discedo, discedere, discessi - proteccin
marcharse, partir pro - delante de
fortasse - quizs, tal vez prcumb, procumbere,
fortna, fortnae - suerte procubui - postrarse
frango, frangere, frg - romper qu? - adonde?
ibi - all recs, recsre, recsvl -
invitus, invita, invitum - rehusar
sin querer, involuntario resisto, resistere, restiti - resistir
libenter - gustosamente sacer, sacra, sacrum - sagrado
longus, longa, longum - largo saevi, saevire, saevii -
manus, mans - mano enfurecerse
miles, militis - soldado
Hi

Isis
ejp
hic vir est Arist. haec femina est G alata.
Arist est amcus Barbill. G alata est uxor Aristonis,
in vll splendida habitat, G alata m artum saepe castgat,
sed m iserrim us est. num quam laudat.

haec puella est Helena.


H elena est filia Aristonis et G alatae.
m ult iuvens hanc puellam am ant,
quod pulcherrim a est.
p o m p a s p le n d id a p e r v i s hi viri sunt sacerdts deae
A le x a n d ra e p r c d it. Isidis. Aristo hs virs intent
o m n s A le x a n d r in i h a n c spectat, sacerdts statuam
p o m p a m s p e c ta r e v o lu n t. deae per vis portant.

hae puellae pro pom p currunt. pom pa ad tem plum Serpidis


Helena hs puells intent advenit, prope hoc tem plum
spectat, puellae corns stant duo iuvens. h iuvens
rosrum gerunt. tam en pom pam nn spectant.
Arist vir m iserrimus est, quod vtam dram vivit, pater Aristonis
scriptor notissimus erat, qui in G raeci habitabat, tragoedias
optimas scribebat. Arist, quod ipse tragoedias scribere vult, vitam
quietam quaerit; sed uxor et filia ei obstant.
G alata, uxor Aristonis, amicos ad villam sem per invitat, amc
Galatae sunt tbcins et citharoedi, amc in vll Aristonis semper
cantant et iocs faciunt. Arist amlcs uxris semper fugit.
Helena quoque, filia Aristnis et Galatae, patrem vexat, multos
iuvens ad vllam patris invitt, amc Helenae sunt potae. in vll
Aristnis potae versus sus recitant. Arist hs verss nn am at,
quod scurrls sunt, saepe potae inter s pugnant, saepe Arist
amcs filiae vll expellit, difficile est Aristoni tragoedias scribere.

vivit: vivere vivir


scriptor escritor
tragoedis: tragoedia tragedia
tbcins: tbcen tocadora de flauta, flautista
citharoedi: citharoedus tocador de ctara, citarista
expellit: expeliere expulsar, echar
Lee esta narracin y contesta luego a las preguntas que vienen a con
tinuacin.

ies fstus
rives laet erant, nam hiems erat confecta, et ver aderat, iam prim us
dis vris erat, iam sacerdts deam Isidem per vis urbis portare
solbant. sacerdts effigiem deae ad portum quotannis ferbant.
pom pa, quam plrim A lexandrini spectare volbant, splendida
erat. 5
hanc pom pam tam en Barbillus spectare nlbat.
non commodum est mihi hodi ad urbem ire, inquit, ego hanc
pom pam saepe vd, t tam en num quam . amicus meus igitur,
Arist, t ad pom pam dcere v u lt.
Barbill grtis gl, et cum Aristone ad portum Ibam. G alata et
filia, Helena, nbscum bant. vis urbis iam com plbant cvs
Alexandrini, ubi portui appropinqubm us, G alata fliam et
m aritum assidu castgbat:
Helena! nl festinare! tolle caput! Arist! mov hanc turbam !
turba A lexandrinorum ttam viam complet, in m agn periculo 15
sum us.
postquam ad tem plum A ugusti vnimus, locum petivimus, unde
pom pam vidre poterm us.
io cu m optim um novimus, unde spectculum vidre solm us,
inquit Galatea, illinc pom pam et nvem sacram vidre possumus. 20
servus nbs illum locum servat. Arist! nnne servum m ne
msist?
heu! Arist sibi dxit.
ubi ad illum locum, quem G alata lgerat, tandem pervnim us,
G alata dus iuvens cnspexit. h iuvens locum tenbant, ubi 25
G alata stre volbat.
m arite! exclmvit. mov hs iuvens! ubi est servus noster?
nnne servum msist?
crissim a, respondit Arist, qu anxius circum spectabat,
melius est nbs locum novum quaerere, iste servus sne neglegns 30
erat.
G alata tam en, quae iam iratissim a erat, A ristonem incitavit, ille
igitur iuvenibus appropinquavit et comiter locum poscbat. uxor
tamen vehem enter clamavit,
iuvens! cdite! nlte nbs obstre!
iuvens, quam quam rem graviter ferbant, cessrunt. iuvens
G alatam spectabant ti midi, H elenam avid.
subito specttrs pom pam cnspexrunt. statim m ultitd
spectatorum clmrem sustulit.
ecce pompa! ecce! dea Isis!

dis fstus fiesta, da festivo


confecta: confectus terminado
vr primavera
assidu constantemente
castigbat: castigare reprender, regaar
tolle! levanta!
unde desde donde, de donde
illinc desde all
sane evidentemente, sin duda
cmiter educadamente, cortsmente
avidi: avidus ansioso, impaciente

1 Por qu estaban contentos los ciudadanos?


2 Qu ceremonia tena lugar todos los aos en Alejandra?
3 Qu plan haba tramado Barbilo para que Quinto viera la
ceremonia? Por qu no va el propio Barbilo?
4 Por qu dice Aristn para s mismo heu!?
5 Qu le dijo Galatea a su esposo que hiciera, cuando vio a los
jvenes? Qu sugiere su esposo en lugar de eso?
6 Por qu se quitan los jvenes?
7 Cmo describiras t la conducta de Galatea en esta historia?
pompa
pom pa adveniebat, pr pom pa currebant m ultae puellae, quae
flores in canistris ferebant, puellae flores spectatoribus d abant, et in
viam spargbant. post m ultitdinem puellarum tubicines et pueri
procedebant, pueri carm en dulce cantabant, tubicines tubs
Inflabant, nos, qui pom pam pln vidre poteram us, assidu 5
plaudbm us. Helena, ubi tot flrs vidit sparss, G alatae dixit,
specta ills ross, qus feminae in viam spargunt! ross
pulchrirs quam ills num quam vd.
duo iuvens tam en, qus G alatea loc mverat, pom pam
vidre vix poterant.
pom pam vidre nn possum , inquit iuvenis. sed spect illam
puellam! puellam pulchriorem quam illam rr vd.
G alata, sim ulatque hunc iuvenem audivit, Helena! hc ven!
clmvit. st prope m! Arist! cr filiam tuam in tan t
m ultitdine nn servs? 15
subito omns tubicins tubs vehem enter Inflbant. sonitus
tubrum mirabilis erat.
m miseram! caput m eum ! clm vit G alata. audte ills
tubicins! audte sonitum! quam raucus est sonitus tubrum !
tubicins vix audire possum , clm vit alter iuvenis. quam 20
raucae sunt vcs fem inarum G raecrum !
post turbam puerrum tubicinum que vnit dea ipsa, q u attu o r
sacerdts effigiem deae in um eris ferbant.
spect illam stolam croceam ! clm vit G alata. pulcherrim a
est illa stola; pretiosissima quoque, heu! vls sunt omns stolae 25
meae, quod m aritus avrus est.
subito iuvens, qu effigiem vidre nn poterant, G alatam
trsrunt. iuvenis forte pedem G alatae calcavit, illa, postquam
vald exclmvit, eum vitupervit,
iu v e n e m in s o le n tissim u m ! n l m vexre! n n d co r u m est 30
m tr n a m trdere. n u m b stia es?
H elena m ter! inquit, hic iuvenis tibi forte nocuit, specttrs
ns prem unt, quod pom pam vidre cupiunt.
G alata tam en filiam castigavit, quod iuvenem dfendbat. tum
m aritum quoque castigare coepit.
Arist! cr m nn servas? uxrem fliamque flocci nn facis,
m iserrim a sum!
Arist, postquam uxrem lnvit, mihi dixit,
heu! facile est mihi tragoedias scribere, uxor m vexat, filia
m trem . tta vita mea est tragoedia.
spargbant: spargere esparcir sonitus sonido
tubicines: tubicen trompetero raucus ronco
dulce: dulcis dulce viles: vilis barato
carmen cancin, poema trsrunt: trdere empujar
nflbant: inflare soplar calcvit: calcre pisar
plane claramente nocuit: nocre hacer dao
sparss: sparsus esparcido premunt: premere empujar
ross: rosa rosa lnvit: lnre calmar
rr rara vez

Gramtica

1 Hasta ahora te has encontrado las siguientes formas de la palabra


latina que significa este:

singular plural
nominativo acusativo nominativo acusativo
masculino hic hunc hi hs
femenino haec hanc hae hs
neutro hoc hoc

hic vir est Barbillus. Este hombre es Barbilo.


hanc gemmam inven!, He encontrado esta joya.
hae stolae sunt sordidae! Estos vestidos estn sucios!
tibi hs flores trd. Te entrego estas flores.

2 Ms ejemplos:

1 haec cna est optima.


2 operae hunc merctrem vexant.
3 hoc templum prope forum est.
4 hi servi sunt Aegyptii.
sacerdotes, ubi ad portum pervnrunt, effigiem deae Isidis
deposuerunt, in port stbat nvis, quae ornatissim a erat, tta
puppis erat aurta. corna rosrum de ml nvis pendbat. nll
tam en nautae in nve erant.
sacerdotes cum effigi deae ad hanc nvem prcessrunt. deinde 5
pontifex ipse deae Isid precs adhibebat, cvs sacerdtsque ross
ii nvpm et in m are icrunt. tum nautae rudents solvere
Coeprnt. ventus secundus nvem in altum lent im pellbat.
specttrs iterum iterum que plaudbant. clm or specttrum
precsque sacerdotum aurs nostrs im plebant.
nunc nvis solta est; nunc m are placidum , dea Isis nbs favet,
dea civibus A lexandrinis favet.
sacerdts, postquam nvem sacram ita msrunt, effigiem deae
ad tem plum reportvrunt. cvs per vis urbis laet currbant.
ad vllam Aristnis lent revenibmus. H elena cum ills 15
iuvenibus am bulbat, qus G alata loc mverat. hoc tam en
G alata non snsit, quod assidu m aritum castgbat:

Procesin de sacerdotes y sacerdotisas que portan


objetos sagrados del culto de Isis
in hc urbe diutius m anre nl t nihil facis, nihil crs.
servum nn msist, quam quam t saepe monui, heu! cvs
A lexandrini sunt bstiae. filiam nostram vexabant illi iuvens. 20
Helena rubscbat; paene lacrim abat, cr eam num quam servs?
mihi sem per necesse est filiam nostram crre.
ubi est H elena? rogvit Arist.
nnne tcum am bulabat? respondit G alata. heu! illi iuvens
colum bam m eam iterum agitant. 25
stultissim a es, uxor! respondit ille, colum ba iuvens agitat, nn
iuvens colum bam .

puppis popa
corona guirnalda, corona
d ml del mstil
pendbat: pendre colgar
pontifex pontifice
preces adhibbat ofreca preces, oraciones
icrunt: iacere lanzar
rudents: rudns amarras (cable, soga)
solvere soltar
ventus viento
secundus favorable
in altum hacia alta mar
impellbat: impeliere empujar
implbant: implre llenar
soluta: soltus suelto, desamarrado
placidum: placidus calmado, plcido
reportaverunt: reportare volver a llevar
rubscbat: rubscere ruborizarse, sonrojarse
wiaiti
Barbillus m et A ristonem ad vntinem invitavit, m ne vllicum
Phorm ionem cum mults servs msit. Phormi scum dus haeds
dxit. sed, ubi vll discdbm us, astrologus Barbill commtus
ad ns cucurrit.
domine, qu festinas? clm vit. cr vll hodi exre vis? 5
ad praedium meum iter facim us, Barbillus astrologo respondit,
sed, dom ine, inquit astrologus,im m em or es. periculosum est
tibi hodi villa exire, quod hodi sl Arieti ap p ro p in q u at.

haeds: haedus cabrito praedium finca


astrologus astrlogo immemor olvidadizo, desmemoriado
commtus alarmado Ariet: Aries Aries (signo del Zodaco)
ubi hoc audv, astrologum dris. Barbillus, quam quam ei
crdbat, m offendere nluit. postquam rem di cgitvit, 10
astrolog dixit, mihi placet exire.
astrologus igitur, ubi domin persudre nn potuit, am ultum ,
quod C haldaei fecerant, ei dedit, tum scr ad praedium Barbill
contendim us, per partem praedii flmen Nilus lniter flubat.
ubi illc advnim us, multos servs vidim us collcts. in hc 15
m ultitdine servrum erant nnnlli Aethiopes, qu hasts in
m anibus tenbant. prope Aethiopas stbat Phormi, vlicus
Barbill.
Phorm i salve, domine! inquit, omns rs tibi parvim us.
Aethiopes, qus postulvist, nstrct et p art sunt. tibi scaphs 20
quoque decem com parvim us.
haeds cecidistis? rogvit Barbillus.
dus haeds cecidimus, dom ine, respondit vlicus. es in
scaphs iam posuim us.
tum Phorm i ns ad ripam flminis dxit, ubi scaphae, qus 25
com paraverat, dligtae erant, postquam scaphs conscendimus,
ad paldem , in qu crocodl latbant, caut nvigvimus. ubi
paldi appropinquvim us, aqua lmsior fxbat, harundinsque

offendere ofender
persudre persuadir
amultum amuleto
Chaldae caldeos
flmen Nilus ro Nilo
lniter apaciblemente
collcts: collectus reunido
Aethiopes etopes
nstrct: nstrctus formado, dispuesto
scaphs: scapha barca
cecidistis: caedere matar
ripam: ripa orilla, ribera
dhgtae: dligtus amarrado
paldem: pals laguna
crocodl: crocodilus cocodrilo
lmsior: lmsus embarrado, fangoso, cenagoso
fibat se pona
harundins: harund caa
dnsirs. postquam ad m ediam pldem navigavimus, Barbillus
Phorm ioni signum dedit, haeds Phorm i in aquam inicit. 30
crocodili, ubi haeds caess cnspexrunt, praecipites es petbant.
sanguis haedorum crocodilos trahbat. tum Aethiopes .crocodilos
agitare coeperunt, hastas m ittbant et crocodilos interficibant.
m agna erat forti td crocodilorum , m aior tam en peritia
A ethiopum . mox m ulti crocodili m ortui erant. 35
subito ingentem clm rem audivimus.
dom ine! clm vit Phormi. hippopotam us, quem Aethiopes
palde excitvrunt, scapham Barbilll vertit. Barbillum et tres
servs in aquam dicit.
quam quam ad B arbillum et ad servs, qui in aqu n atb an t, 40
celeriter navigavim us, crocodili iam es circum vnerant. hasts in
crocodilos statim msimus. ubi crocodilos dpulim us, B arbillum et
num servum servre potuim us, sed postquam B arbillum ex aq u
traxim us, eum invnimus vulneratum , hasta, quam servus
m serat, um erum Barbilll percusserat. Barbillus serv su 45
graviter vulnertus erat.

inicit: inicere lanzar hippopotamus hipoptamo


praecipits: praeceps de cabeza vertit: vertere volcar
fortitd fortaleza, fuerza dpulimus: dpellere rechazar
pertia habilidad serv su por su propio esclavo
G ram tica

1 En estas oraciones un hablante est diciendo a una o ms perso


nas que hagan algo:

mter! spect nvem! Madre! Mira el barco!


mater! pater! spectte nvem! Madre! Padre Mirad el barco!

Helena! ven ad m! Helena! Ven ac!


servi! vente ad m! Esclavos! Venid ac!

Las formas de los ejemplos en negrita estn en imperativo. Impe-


rativo singular para rdenes a una persona e imperativo
para rdenes a varias.

infinitivo imperativo
singular plural
1.a conjugacin portre port! portte!
2.a conjugacin docre doc! docte!
3.a conjugacin trahere trahe! trahite!
4.a conjugacin audire audi! audite!

Traduce los ejemplos siguientes:

festn!, respond!, labrte!, curre!, date mihi pecniam!, sede!

Observa la forma de dar rdenes negativas:

singular: noli currere! no corras!


noli cantre! no cantes!

plural: nlite festlnre! no os dis prisa!


nlite trdere! no empujis!

Traduce los ejemplos siguientes:

tcete!, labr!, tac!, currite!, noli dormir!, nlite pugnre!


E jercicios

1 Completa estas oraciones con la palabra ms adecuada y trad


celas:

1 astrologus, ubi d vntine audivit, Barbill am ultum


(dedit, dedrunt)
2 Barbillus et amcus ad praedium , quod situm erat prope
N ilu m ,............. (contendit, contendrunt)
3 Aethiopes, qui hasts tenebant, Barbillum ................
(exspectbat, exspectbant)
4 m ulti servi, qus vlicus collgerat, in ordinibus longis............
(stbat, stbant) '
5 ubi Barbillus Aethiopas servsque Inspexit, omns ad ripam
Nl i t e r ............. (fcit, fecerunt)

situm: situs situado

2 Este ejercicio est basado en la historia dis fstus de la pg.


154. Vuelve a leer esa narracin. Completa cada una de las ora
ciones con una de las siguientes proposiciones. Usa una proposi
cin distinta cada vez:

postquam ad ilium locum pervnrunt


quod pom pam vidre volbat
simulae prim us dis vris advnit
postquam m aritum vitupervit
quam quam G alata eum saepe m onuit
quod vald Irta erat
1 sacerd ts..........deam Isidem ad portum ferre solbant.
2 G alata A ristonem iussit servum m ne m ittere et locum
servre .............
3 sed A ris t ..........servum non msit.
4 Arist et G a la t a ..........dus iuvens ibi cnspexrunt.
5 G alata m artum vituperre c o e p it.............
6 G a la t a .......... iuvens mvit.
3 Con la ayuda del cuadro de la declinacin de los nombres del Su
plemento Lingstico, completa estas oraciones poniendo la ter
minacin adecuada a las palabras que les falta. A continuacin
tradcelas:

merctor in vi stbat. amc merctr. . . saltvrunt.


merctor in vi stbat. amc merctrem saltvrunt.
El mercader estaba en la calle. Unos amigos saludaron al mercader.

1 puella stolam habebat, stola pueli. . . erat splendidissima.


2 servus le. . . in silv vdit. le dorm ibat.
3 puellae tabernam intraverunt, m erctor pueli. . . m ults
stols ostendit.
4 cvs rgem laudvrunt, quod rx cv. . . m agnum
spectculum dederat.
5 serv. . ., quod dom inum tim bant, fugrunt.
6 m erctrs gemms vndbant. gem m ae m erctr. . .
Clm entem dlectvrunt.
7 rx mcum cnbat. ego r. . . fo cu lu m vn obtul.
8 m ult cvs in cass habitbant. casae cv. . . erant sordidae.
9 servi diligenter labrvrunt. se rv .. . igitur praem ium ded.
10 puer perterritus ad tem plum cucurrit et inuam tempi. . .
pulsvit.
11 r. . ., qui in aul sedbat, tubam audivit.
12 Salvius puer. . ., qu am phors portb an t, vehem enter
vitupervit.
Gramtica

1 Cada una de estas oraciones va dirigida a una o ms personas


directamente por el hablante:

Arist! quam stultus es! Aristn, qu tonto eres!


quid accidit, Barbille? Qu ha ocurrido, Barbilo?
contendite, amc! Daos prisa, amigos!
cr rdtis, cvs? Por qu os res, ciudadanos?

Los nombres en negrita estn en vocativo. El vocativo es el caso


de la llamada o apelacin. Para llamar a una sola persona el vo
cativo singular, para llamar a varias el vocativo plural.

2 Compara el nominativo singular y el vocativo singular de los nom


bres de la 2.a declinacin del tipo servus y Salvius:

nominativo vocativo
sevus labrat. cr laboras, serve?
amcus gladium habet. d mihi gladium, amce
Eutychus est in vi. ubi sunt operae, Eutyche?
filius currit. cr curris, ffl?
Salvius est rtus. quid accidit, Salv?
Holcnius in lect recumbit. Holcn! surge!

3 En todos los dems nombres el nominativo singular y el vocativo


singular son iguales:

nominativo vocativo
iuvenis clmat. tac, iuvenis!
Helena cibum cnsmit. placetne tibi, Helena?

4 El vocativo plural y el nominativo plural son siempre iguales en


todos los nombres:

nominativo vocativo
custodes dormiunt, vs semper dormitis, custodes,
puer in for stant. ubi est theatrum, puer?
Celebracin de un sacrificio delante del templo de Isis
(dibujo basado en una pintura mural de Pompeya)

El culto de Isis
Isis era una de las diosas ms antiguas y ms importantes de Egipto.
Segn contaban los propios egipcios, Isis se haba enamorado de Osi
ris, que apareci en la tierra en forma de hombre, y se haba casado
con l. Pero Osiris fue asesinado, su cuerpo fue descuartizado y los
trozos del mismo fueron desparramados por todo el mundo. Acongo
jada por la pena Isis sali en busca de los trozos del cadver de su
marido. Cuando finalmente los reuni todos, se produjo un milagro:
el difunto Osiris recobr nueva vida y se convirti en el padre de una
criatura, Horus. Los egipcios adoraban a Isis por su poder de insuflar
nueva vida; crean que, as como haba dado nueva vida a Osiris, era
tambin la promotora de la nueva vida que brotaba en primavera o
que segua a las inundaciones anuales del Nilo. Crean tambin que
la diosa ofreca una esperanza de vida despus de la muerte a aquellos
que se convertan en seguidores suyos.
Una de las fiestas ms importantes en honor de Isis se celebraba
al comienzo de la primavera. Tena lugar cada ao el cinco de marzo,
cuando se abra la temporada de navegacin y los grandes barcos car
gados de trigo podan zarpar sin peligro otra vez por el Mediterrneo
en direccin a Roma. Durante esa fiesta se llevaba en procesin una
estatua de la diosa hasta el Puerto Grande.
Al frente de la procesin iban unos danzarines y unos msicos que
tocaban flautas, trompetas y crtalos. Las mujeres asistentes rociaban
de rosas el camino y tambin las lanzaban sobre la apretada multitud.
La imagen de Isis era transportada en alto, a hombros de sus sacerdo
tes, para que todo el mundo pudiera ver a la diosa y su esplendorosa
Vestimenta. A continuacin venan ms sacerdotes y ms trompeteros
y finalmente el sumo sacerdote, adornado con guirnaldas de rosas y
agitando una especie de matraca sagrada llamada sistrum.

En el puerto' aguardaba amarrado un barco especial recin construi


do. Su popa tena la forma del cuello de un cisne y estaba recubierta
de lminas de oro. El sumo sacerdote primero consagraba el barco a
Isis y ofreca unas plegarias; despus los sacerdotes y los fieles atibo
rraban el barco con ofrendas de especias y de flores; finalmente se
soltaban amarras y el viento empujaba el barco hada el mar.
Tras la ceremonia en el puerto la estatua de Isis volva de nuevo
al templo. Los espectadores abarrotaban la explanada que exista de
lante del templo y los sacerdotes colocaban de nuevo la imagen en
la celia o santuario. Luego un sacerdote subido en una plataforma
lea a la gente un libro sagrado y recitaba plegarias por la salvacin
del pueblo romano y su emperador y por los marineros y sus barcos.
La fiesta era ruidosa, espectacular y llena de colorido. Todo el
mundo estaba en fiesta y, aunque la ceremonia religiosa era seria, iba
acompaada de diversin. Cuando la ceremonia conclua, los alejan
drinos seguan divirtindose de una manera bulliciosa y animada.
Esta manera de comportarse fue a veces censurada, como lo hizo por
ejemplo el escritor Filn que los criticaba con estas palabras: Se en
tregan en exceso a la bebida, a la msica ruidosa, al regocijo, a los
banquetes, al derroche y al alboroto, anhelando lo que es vergonzoso
y olvidndose de la decencia. Viven de noche y duermen de da, tras
trocando las leyes de la naturaleza.
Pero a pesar de las palabras de Filn, la fiesta de Isis no era preci
samente una excusa para holgar. El culto a la diosa era tomado en
serio por muchos egipcios, que acudan regularmente a su templo, re
zaban a su estatua y le hacan ofrendas. Algunos, como Clemente en
la Escena 18, iban ms lejos y entraban a formar parte del crculo de
los siac o miembros de la hermandad especial de Isis; ello traa
consigo un perodo prolongado de preparacin que llevaba a una ce
remonia secreta de iniciacin en el templo.
Los que deseaban entrar en la hermandad de Isis tenan que co
menzar con un acto de arrepentimiento por los pecados que haban
cometido en el pasado; por ejemplo, podan ofrecer un sacrificio o
ayunar o hacer una peregrinacin. El poeta Juvenal describe con bur
las el comportamiento de una mujer romana que se purifica de sus
pecados pasados de esta manera tan desagradable: En una maana
de invierno romper el hielo, bajar hasta el ro Tiber y hundir tres
veces la cabeza en los remolinos del agua. Luego fuera del ro repta
r, desnuda y aterida, y se deslizar con las rodillas ensangrentadas
por la Llanura de Marte.
En la novela latina El Asno de oro el protagonista se convierte en
seguidor de Isis. Este explica a los lectores cmo se prepar para ser
admitido en la hermandad. Primero los sacerdotes le lavaron el cuer
po en una ceremonia bautismal; despus fue instruido en los sagrados
misterios de la diosa y conminado a no revelarlos a nadie fuera de la
hermandad; luego ayun durante diez das; y finalmente se someti
a la ceremonia de iniciacin en el templo.
Era sta una ceremonia de misterio y de magia, llena de experien
cias extraas y emocionales para los devotos; los que se iniciaban
crean que se haban encontrado con Isis y que consagrndose a s
mismos como seguidores de la diosa podran esperar una vida despus
Estatua de Isis con el sistrum y el jarro del agua

de la muerte. Pero los detalles exactos de la ceremonia eran manteni


dos en secreto, como dice el narrador del Asno de oro. Si te interesa
mi narracin, quizs quieras saber lo que se dijo y se hizo en el tem
plo. Te lo contara sin duda si ello me estuviera permitido, y t lo
aprenderas si se te permitiera escuchar; pero tus odos y mi lengua
sufriran las consecuencias de esa imprudente curiosidad tuya.
El culto de Isis se expandi desde Alejandra por todo el mundo
antiguo. Se han hallado templos consagrados a Isis en lugares tan ale
jados como Londres y la regin del Mar Negro. Un grupo de sacer
dotes servidores del templo de Isis en Pompeya fue vctima de una
muerte desgraciada cuando la ciudad qued destruida por la erupcin
del Vesubio. Estuvieron primero recogiendo los objetos sagrados y
los tesoros del templo, y luego se dispusieron a huir, pero ya fue de
masiado tarde. Sus cuerpos han sido hallados a lo largo de la ruta
seguida en su huida por la ciudad, cada cadver rodeado de las cosas
de valor que haba intentado salvar. En el Templo de Isis de Pompeya
se encontraron los alimentos que veamos en la foto de la Escena 2.
Lista de control del vocabulario .

a m , a m a re , a m v - amar
caed, c a e d e re , c e c d - matar
c ru s, c ra , c ru m - caro, querido
castigo, castigare, c a stg v - reprender, regaar
caut - cautelosamente
cogito, cgitre, cgitv - pensar, considerar
c o m p a r , c o m p a ra re , co m p a ra v i - adquirir, lograr
cnfici, conficere, cnfc - terminar, hacer
cr, crare, crv - cuidar de
d e - de, desde, sobre
defendo, defendere, defend - defender
dulcis - dulce
filia, filiae - hija
flu, fluere, flx - fluir, correr
forte - por casualidad
g r ti s ago - doy gracias
illc - hacia all, all
iter, itineris - viaje, camino, marcha
locus, loci - lugar
mne - por la maana
neglegens, gen. neglegentis - descuidado
n v - s
periculum, periculi - peligro
plrimus, plrima, plrimum - mucho
plrimi - muchos
pompa, pompae - procesin
posco, poscere, poposci - exigir
sonitus, sonits - sonido
stola, stolae - vestido
tot - tantos
umerus, umeri - hombro
vex, v e x re , vexavi - molestar
viv, vivere, vixi - vivir
vix - apenas
vx, vcis - voz
ls(gsa@ If
servi ad villam revenerunt, ancillae prope lectum
Barbillum portants. stabant, lacrimants.

astrologus in cubiculum Barbillus, in lecto recumbens,


irrpit, clmns. astrologum audivit.

Phormio ad urbem contendit,


medicum quaerens.
q u attu o r servi Barbillum exanim atum ad vllam portaverunt,
m ultus sanguis ex vulnere effluebat. Phormi, qui servs vulnerts
sanare solbat, tunicam suam sciderat; partem tunicae circum
um erum Barbilll deligaverat, fluebat tam en sanguis.
servi, q u i Barbillum portabant, ubi cubiculum intraverunt, in 5
lectum eum leniter posuerunt, duae ancillae prope lectum stabant
lacrim antes. Phorm i ancillas cubiculo msit et servs ad s
vocvit.
necesse est vbls, inquit araneas quaerere, m agnum num erum
aranearum accipere volo, ubi sanguis effluit, nihil, melius est quam 10
aran eae.
servi per ttam villam contendebant, arnes quaerents;
m agnum clamorem tollebant. Phormi, postquam servi m ults
arnes ad cubiculum tulrunt, in um erum dom in es collocavit.
astrologus ancillas lacrim antes vidit, servosque clam antes 15
audivit, statim in cubiculum Barbilll irrpit, exclamans:
nnne hoc prvldl? nefastum diem! dom inum Infelicem!
habsne rem edium ? rogavi anxius.
rem edium certum habe, respondit astrologus, facile est mihi
B arbillum snre, quod ns astrologi sumus veri medici, rem edium 20
igitur Barbill com parare possum, est rem edium , quod C haldaei
nobis tradiderunt, prim o necesse est mihi m rem nigrum capere,
deinde mrem captum dissecare vol. postrmo eum in um erum
Barbill pnere vol, hoc slum rem edium est.
subito, Barbillus, qui astrologum audiverat, oculs aperuit. 25
postquam mihi signum languidum dedit, in aurem meam
susurrvit,
quaere Petronem , medicum bonum !
Phormionem, qui Petronem bene noverat, vlll statim ms.
itaque vlicus medicum quaerebat, astrologus mrem . 30

remedium remedio, cura prvd: prvidre prever


vulnere: vulnus herida nefstum: nefastus nefasto, horrible
effluebat: effluere fluir, salir certum: certus seguro, cierto
sanare curar, sanar vr: vrus verdadero, autntico
sciderat: scindere rasgar medc: medicus mdico
dligverat: dligre atar, sujetar mrem: ms ratn
lectum: lectus cama nigrum: niger negro
arnes: arnea araa captum: captus capturado, cogido
numerum: numerus cantidad dissecare cortar, trocear
tollebant: tollere elevar languidum: languidus dbil
collocavit: collocare colocar

Instrumental mdico
Pete

Petr, postquam d vulnere Barbill audivit, statim ad vllam eius


festinavit, ubi cubiculum intrvit, astrologum vidit, qui B arbillum
sanare tem ptabat, astrologus m rem dissectum in vulnus dom ini
collocabat, versum magicum recitns. Petr, simulae m rem
conspexit, Iratissim us erat; astrologum verbervit et cubiculo
expulit.
tum Petr, postquam um erum Barbill Inspexit, spongiam cepit
et in act summersit. eam in vulnus collocvit. Barbillus
exanim atus reccidit.
Petr ad m s vertit.
'necesse est tibi m adiuvre, inquit, difficile est mihi Barbillum
snre. d vlt eius dspr, quod tam m ultus sanguis etiam nunc
effluit.
itaque medic auxilium dedi. Petr, postquam aquam ferventem
postulavit, m ans forcipemque diligenter lvit. deinde, forcipem
firm tenns, vulnus cum sum m a cr Inspexit, postquam hoc
confecit, um erum Barbill lvit; cutem, quam hasta servi secuerat,
perite conseruit, dnique fasciam ltam cpit, um erum que firme
deligavit.
m ita m onuit Petr: 20
nunc necesse est Barbill in hc lect m anere; necesse est ei
quiscere et dorm ire, n tra sla eum snre potest, nn
astrologus.
Petroni grtis maxims g. apud B arbillum di m anbam ,
negotium eius adm inistrns. Barbillus enim m ihi soli cnfdbat. 25
cotdi ad cubiculum , ubi iacbat aeger, venibam . multos
sermns cum Barbill habbam , prope lectum sedns. postquam
Barbillum familirissim cognvl, ille mihi d vlt su m ultum
nrrvit. sine dubi fortna eum graviter afflixerat.

eius de l, su
dissectum: dissectus troceado
versum magicum: versus magicus verso mgico, frmula mgica
spongiam: spongia esponja
act: actum vinagre
summersit: summergere sumergir, hundir
reccidit: recidere caer hacia atrs
ferventem: fervns hirviendo
forcipem: forceps tenazas, pinzas
firm firmemente
cutem: cutis piel
pert hbilmente, diestramente
conseruit: conserere suturar
fasciam: fascia venda
ltam: ltus ancho
monuit: monre aconsejar, advertir, avisar
quiscere descansar
ntra naturaleza
familiarissime: familiariter ntimamente
afflixerat: affligere afligir, golpear
G ram tica

1 Examina atentamente las siguientes oraciones:

medicus, per forum ambulans, Phormionem conspexit.


E l mdico, caminando p o r el foro, vio a Formin.

in media vi stbat Eutychus, rdns.


Eutico estaba en mitad de la calle, riendo.

servi, Barbillum portantes, vllam intraverunt.


L os esclavos entraron en la casa, llevando a Barbilo.

amc, in taberna dormientes, clmrem nn audiverunt.


Los amigos, durmiendo (que dorman) en la posada, no oyeron
el ruido.

Las palabras latinas en. negrita son participios presentes.

2 El participio presente se usa para describir un nombre. Por ej.,


en la primera frase, ambulans describe al mdico.

3 Traduce los ejemplos siguientes:

1 astrologus in cubiculum irrpit, lacrimans.


2 pueri, per urbem currentes, Petronem conspexerunt.
3 sacerdotes, solemniter cantantes, ad ram processerunt.
4 Galatea, in loco optimo stans, pompam videre poterat.

Seala los participios presentes de cada oracin y el nombre que


describen.

4 El participio presente cambia sus terminaciones para concordar


con el nombre que describe. Por ejemplo:

singular: Phormio exiit, clamants. Formin sali.gritando,


plural: iuvens exirunt, Los jvenes salieron
clamantes. gritando.
5 Traduce los siguientes ejemplos y seala el participio presente de
cada oracin:

1 f r villa effgit, cach in n an s.


2 mltes, pro templ sedentes, regem spectbant.
3 Eutychus, in lect recumbens, Clementem saltvit.
4 gladiatores, in arena pugnantes, nbem mirabilem vdrunt.

Seala el nombre al que describe el participio presente y di si la


pareja nombre-participio est en singular o en plural.

6 El participio presente forma parte de un verbo. Por ejemplo, por


tantes (llevando, que lleva) forma parte del verbo portre (lle
var); dormients (durmiendo o que duermen), es del verbo
dormire (dormir).
fostiaa, md@lis
Barbillus uxrem fidlem Tliumque optim um habbat. Pltna,
uxor Barbilll, erat femina placida, quae dom m anbat contenta.
Rfus, filius Barbilll et Pltlnae, erat iuvenis impiger, ad
palaestram cum amcs saepe adbat; in dserts equitare solbat,
bstis ferocissimas agitns. aliquando, sicut alii iuvens,
contentins cum parentibus habbat. sed parents Rf eum
maxim am bant, et ille es.
inter amcs Rf erat iuvenis Athninsis, Eupor. hic Eupor ad
urbem A lexandrlam vnerat et medicinae studbat. saepissim
dom um Barbilll visitabat, tandem ad urbem A thns rediit, ubi
artem medicinae exercbat. Eupor mox epistulam scripsit, in qu
Rfum parentsque ad nptis sus invitavit. Rfus ad G raeciam
Ire vald cupibat, sed Barbillus nvigre tim bat, quod hiems iam
appropinquabat, astrologum suum igitur arcessivit, et sententiam
eius rogavit, astrologus, postquam di cgitvit, Rfo
parentibusque responsum dedit.
rem periculosam suscipitis, lna Scorpionem iam intrat, ttius
est vobis dom i m anere.
Barbillus et uxor astrologo, qui erat vir doctissimus, libenter
crediderunt, sed Rfus rem graviter ferebat, ubi Barbillus aberat,
Rfus saepe ad m atrem Ibat, patrem dplrns:

dom en casa
impiger activo, diligente
aliquand a veces, alguna vez
Athninsis ateniense
medicinae: medicina medicina
studbat: studre estudiar
artem: ars arte
nptis: nptiae boda
respnsum respuesta
Scorpionem: Scorpi Escorpin (constelacin y signo del Zodaco)
ttius est es ms seguro
pater stultissim us est, quod astrologo credit, astrologi nn sunt
nautae, nihil d arte navigandi sciunt.
itaque Rfus Pltnae persuasit, sed patri persuadere nn
poterat. Barbillus obstintus nvigre nluit. Rfus igitur et Pltlna 25
Barbillum dom i reliquerunt, et ad G raeciam nvigbant. ubi tamen
nvis, quae eos vehbat, G raeciae appropinquabat, ingns
tem pestas eam obruit. Rfus ad litus natare poterat, sed Pltlna,
quam Barbillus vald am abat, in magnis undis periit.
ubi Barbillus d naufragio, in qu uxor perierat, audivit, maxime 30
commotus erat, filium iterum vidre nlbat. Rfus, quam quam
dom um redire volbat, patri parbat. in G raecia di m anbat; sed
tandem iter ad B ritanniam fecit, ubi in exercit Rm n militavit.

navigandi de navegar
vehbat: vehere transportar
tempestas tempestad, tormenta
obruit: obruere hundir
commtus afectado, impresionado
prebat: parre obedecer
exercit: exercitus ejrcito
gfe!ms TOstos?
astrologus, qui in villa Barbill h abitabat, erat vir ingeni prv.
astrologus et Petr inimc erant, astrologus Syrius, medicus
G raecus erat. Petr artem m edicinae in urbe di exercuerat, m ult
Alexandrini, qus Petr sanaverat, artem eius laudabant.
astrologus tam en in vll Barbill habitbat, Petr in urbe
Alexandria, facile igitur erat astrolog Barbillum visitare, ad
cubiculum , in qu dom inus aeger iacbat, saepe venibat. ubi Petr
aberat, astrologus in aurem dom in dcbat,
in pericul maxim es, dom ine. Petr medicus pessimus est.
paucs snvit. mults aegrs ad m ortem mlsit. num Petrnl
cnfidis? Petr est vir avarissim us, nm est avrior quam ille,
pecuniam tuam cupit, necesse est tibi eum villa expellere.
Barbillus astrologum anxius audivit, sed, quam quam dolor
cotdi ingravscbat, medic etiam crdbat. ubi m edicum
expellere Barbillus nlbat, astrologus consilium cpit. in cubiculum
dom ini m ne irrpit, clmns:
domine! tibi nntium optim um fer. t snre possum! dea Isis,
quae precs mes sem per audit, noct som nium ad m misit, in
somni per vis urbis A lexandriae am bulabam , subito puerum vd
in triviis stantem , puer erat servus tuus, quem Aegyptii in tum ult
necaverunt, mihi d m edicam ento exquisitissimo n arrav it.
Barbillus, ubi hoc audivit, astrolog s ttum tradidit, ille igitur,
postquam m edicam entum com posuit, um erum dom in aperuit et
nxit. sed m edicam entum astrologi pessimum erat, ingravscbat
vulnus Barbill.
astrologus, ubi hoc snsit, vll fugit perterritus. Barbillus, d
vt su dsprns, m ad cubiculum arcessivit.
m Q uinte, inquit, in aurem su'surrns, nl lacrimare!
m oritrus sum. id pln intellego, necesse est om nibus m ortem
obre. hoc num t postul, filium meum in B ritannia quaere!
refer e hanc epistulam! ubi Rfum vll expul rtus, e m agnam
iniriam intuli, nunc tandem veniam Rf pet.
ubi hoc audv, Petronem arcessere volebam , sed Barbillus
obstinatus recsbat. arcessv tam en illum, sed ubi advnit,
Barbillus iam m ortuus erat.

vir ingenii prv hombre de carcter malo exquisitissimo: exquisitus rebuscado,


dolor dolor especial.
ingravescebat: ingravescere agravarse composuit: componere preparar
etiam todava, an, tambin nxit: unguere untar, ungir
noct por la noche oblre ir al encuentro de, morir
medicamento: medicamentum ungento, refer: referre llevar
medicamento iniriam intuli: iniriam nferre hacer
una injusticia, infringir un dao

>!
,

1. . *'. i.
y, /. '* . , f


/%/ <ti \ >; '' ,
i l'-i 1 >'.>..............
. *.V\ ' f VV

*/
t >

Carta en griego escrita en una hoja de papiro


Gramtica

1 Hasta el momento te has encontrado diversas formas del pronom


bre is:

singular plural
acusativo genitivo dativo acusativo dativo
masculino eum eos
eius ei eis
femenino eam es

Clemens officinam intrvit. Eutychus eum saltvit.


Clemente entr en la fbrica. Eutico lo salud.

serv ingentes erant. Clmns tamen eos neglxit.


Los esclavos eran enormes. Pero Clemente los ignor.

Barbillus me ad cenam invitavit ego ad villam eius contend.


Barbilo me invit a la cena. Yo me dirig hacia su casa (= hacia
la casa de l).

operae celeriter convenerunt. Eutychus es fsts tradidit.


Las bandas se reunieron rpidamente. Eutico les entreg unos
palos.

2 A qu tienes ms ejemplos:

1 Barbillus in cubculo iacbat. Quintus ei vinum dedit.


2 Galata maritum castigbat. tta turba eam audivit.
3 puellae suviter cantabant. Aristo es laudvit.
4 ubi Petr advnit, Phormi eum ad cubiculum dxit.
Ejercicios

1 Traduce al espaol:

Aristo: Galata! fortna nbs favet! iuvenis Narcissus, quem


heri vidimus, Helenae dnum msit. dnum , quod
iuvenis msit, pretiosissim um est. dnum mihi quoque
msit. iuvenis Narcissus H elenam nostram amat.
G alata: quid dicis, asine? iuvenis, qui prope ns stabat, filiae
nostrae dnum msit? heu! m artum habe, qui nihil
intellegit. Narcissus humilis est. m ater Narcissi est
Aegyptia.
Arist: feminam, quam vituperas, nn novi, sed Narcissum
bene nv. iuvenis optim us est, quem omns laudant.
G alata: sed pater Narcissi est caup. taberna, quam tenet,
sordida est. vinum , quod vndit, pessim um est.
Arist: tabernam patris nn flocci faci. Narcissus ipse
probus et benignus est. iuvenis etiam liberalis est.
dnum , quod mihi misit, libellus est. (Aristo libellum
inspicere incipit.) heu! Narcissus pota est. sus verss
scurrls mihi misit.
G alata: fortna nbs favet! nunc m aritus meus illi iuvenl
H elenam dare nn vult.

humilis Humilde
libellus librito
incipit: incipere comenzar
2 Examina atentamente este documento y luego contesta a las pre
guntas del final.

testamentum Tiberii Claudii BaiM l

------------- f
J
egoTiberuirvi Clauduurw Rufum heredem vm m faao.si Rufus,
7-

films kvieus,tnortuxis est, ego Quinturn Caealuuvi Iucundmvi


heredem meiuvi faao :do, Lego Qumto Caz.aJ.iX) Iucundo, awico
meo, praedutrvi rvieuw, quod prope. Nlluw situm est.
/cum et Philadelphum, servos meos,lxbero, quod mlhl
pLdeLLteKservierunt do, Lego Marco viglnti, aureos, PhiladeLpho (juindei
ZCUM .

Annam, quae. ornatrix uxoris meaa erat, libero, quod, uxori, meae bene
serviebat, ceteris servas, qui. in villa wiea plus quam quinque, annos
habitaverunt, novas tunicas do
do, lego Helenae, piae Aristonis et Galateae,,gemmas quas
a wiercatore Arabt ewii. Aristoni., patri, Helenor, tragoediae
quas ipse mihi scripsit reddo. Anstoawticus optiwus,poeta pessimus est.
Phormioni,, vilico meo, qui. mz adiuvit, postquaw iste servus
we vulneravit, libertatem do. Petroni medico, qui. we. sanare temptavit,
quingentos aureos lego. Petro medicus optimus et,ec)o vir stultissim us,
sclsto astrologo, qua. mihi, mortevn intulit, < U W tatern naque
quudquam aLlud, do. necasse, e s t Quinto,amico meo,eam punire,.
mando Quinto Caecilio lucundo curam funeris w ei. Quintal iubeo
monumentum mihi ponere.

/CHl} signavit

s ig n a to re s c .Longinus Af*a QMuctKujusWis


L .'PuILmJ jc
Xuliu>"Fhiioxejioi
" v b w s 2 o s l w \ u s {
G .LonginusG astor

IuA f& G em tkvi Veteranos


testamentum testamento mortem intulit: mortem inferre producir
hrdem: hrs heredero la muerte, matar
s si quidquam aliud otra cosa
d, lg doy y lego mando: mandare confiar
fidliter fielmente fneris: fnus funeral
servirunt: servre servir signvit: signare firmar, sellar
pls ms signtrs: signator testigo, firmante
quingentos: quingenti quinientos

1 Quin es el heredero de Barbilo?


2 Qu sucedera si el heredero elegido por Barbilo hubiera
muerto ya?
3 Qu herencia deja Barbilo a Quinto?
4 Qu instrucciones da Barbilo sobre sus esclavos?
5 Qu lega Barbilo a Helena?
6 Qu le deja a Aristn? Cul es la opinin que tiene Barbilo
sobre Aristn?
7 Barbilo menciona a tres personas, adems de Quinto, que lo
atendieron cuando estaba enfermo. Qu les deja a cada una
de ellas?
8 Barbilo pide a Quinto en su testamento que haga tres cosas.
Cules son?
9 Apoyndote en lo que dice el testamento qu clase de persona
crees t que era Barbilo?
10 Barbilo no deja nada en herencia a la mujer de Aristn.
Se te ocurren los posibles motivos para ello?
La medicina y la ciencia
Inmediatamente despus de su fundacin, Alejandra se convirti
en un centro famoso de ciencia y estudio. Su Museo y su Biblioteca,
que fueron fundados y financiados por los dirigentes griegos de Egip
to, atrajeron a los intelectuales de todo el mundo griego, los cuales
comenzaron en seguida a hacer descubrimientos en el campo de las
ciencias, incluida la medicina, que haba ya tenido un buen comienzo
con el griego Hipcrates. Este haba intentado apartar la magia y la
supersticin del tratamiento de la enfermedad con la observacin
atenta de los sntomas del paciente y con el intento de descubrir sus
causas. Hipcrates, que vivi en la isla de Cos en el s. V a C., fue
considerado con razn el fundador de la ciencia mdica. El y sus se
guidores se comprometieron a observar unas rgidas normas de con
ducta con un famoso juramento conocido con el nombre de Jura
mento Hipocrtico. Una parte del mismo dice as:

A cualquier casa que acuda, entrar para beneficiar al enfer


mo y me abstendr de cualquier acto voluntario de maldad o
corrupcin. Cualquier cosa que vea o escuche en el ejercicio
de mi profesin, que no deba contar fuera de ella, no la divul
gar.
Pero Hipcrates y sus seguidores griegos solan investigar solamen
te la superficie exterior del cuerpo y no su interior; los griegos efec
tivamente tenan la idea de que disecar un cuerpo era algo desagrada
ble y quizs nocivo. Los egipcios, por el contrario, por su antigua cos
tumbre de momificar los cadveres, tenan una actitud bastante dife
rente ante el cuerpo humano, y los mdicos egipcios practicaban fre
cuentemente disecciones de cadveres humanos. Por tanto Alejandra
era un buen lugar para estudiar anatoma. Herfilo, el ms famoso
anatomista alejandrino, dio una descripcin detallada del cerebro, ex
plic la diferencia entre nervios y tendones, entre arterias y venas, y
describi el nervio ptico y el ojo mismo, incluida la retina. Meda
W i

wM Ll
H
HBKP^
m m
b b b b b p h ih s
jB L iz r^ *
pw i i i i i i i ^ - H
M ' ^wKmmBL
I
j M W U M k B lW B M m I I
m K IBSs t t
!
j j g
Ihhwjhhp
!-


| !| P k >Bk B
K & u iH r
m
mnam::} i
H a B a re
mIImll^


________ Mmmmwmmmrnmmmmm
Reconstruccin del Gran Hall de la famosa Biblioteca de Alejandra

la frecuencia del pulso y la usaba para diagnosticar la fiebre. Como


los mdicos ms antiguos, hizo especial hincapi en la importancia de
la higiene, la dieta, el ejercicio y el bao.
Adems de estas recomendaciones de tipo general, un mdico ex
perimentado del s. I d.C. sola tratar los achaques de poca importan
cia con frmacos, de los que slo algunos eran efectivos. El jugo de
la amapola, que contiene opio, se usaba para aliviar el dolor. La lana
de oveja sin lavar, que contiene lanolina, se aplicaba frecuentemente
a las heridas y a las hinchazones para aliviar la irritacin. Con todo,
muchas prescripciones solan resultar infructuosas. Por ejemplo un in
forme sobre el tratamiento de los sabaones comienza as: En pri
mer lugar hay que aplicar en los sabaones fomentos de nabos hervi
dos.... Cualquier mejora sentida por el paciente se deba no a los
nabos evidentemente, sino al calor de los emplastos o al propio con
vencimiento del paciente de que el tratamiento le iba a sentar bien.
Algunos tratamientos son bastante desconcertantes, como ste
prescrito para un dolor de muelas agudo: Cuando una muela se ca-
ra, no es imprescindible extraerla, pero si el dolor exige su extrac
cin, debe insertarse un grano de pimienta o una baya de hiedra en
la cavidad de la pieza, que ir escindindose poco a poco e ir cayn
dose a pedazos.
Se practicaba regularmente una ciruga de tipo menor: Las amg
dalas estn recubiertas de una gruesa capa de piel. Si tras una infla
macin se endurecen, deben ser rascadas con un dedo y arrancadas.
Si no pudieran arrancarse por este procedimiento, deben sujetarse
con un gancho y cortarse con un escalpelo. El hueco debe enjuagarse
luego con vinagre y la herida debe untarse con algo que detenga la
hemorragia.
Las fracturas y las heridas presentaban problemas ms serios. No
obstante los mdicos eran capaces de practicar incisiones, ligar venas
y arterias, recomponer huesos con tablillas y suturar heridas. A veces
se acometan operaciones difciles o bastante delicadas, tales como la
operacin de las cataratas oculares. La amputacin de un miembro
slo se acometa en ltima instancia.
Como vemos por Petrn en la historia de la pg. 178, los mdicos
griegos insistan en observar grandes dosis de limpieza en las opera
ciones, para reducir los riesgos de infeccin. Aunque la calidad del
tratamiento mdico en el mundo antiguo variaba considerablemente
de un mdico a otro, es con toda probabilidad cierto que el nivel p ro
fesional de los mejores mdicas de entonces no se mejor en Europa
hasta hace menos de un siglo.
El Museo de Alejandra era tambin famoso por sus estudios en
el campo de las Matemticas. Euclides, que trabajaba en A lejandra
en el s. Ill a.C., escribi un libro con el ttulo de Elementos, en el
que resuma los conocimientos anteriores sobre la geometra; este tra
bajo ha seguido utilizndose como libro de texto escolar casi hasta
nuestros das. En la aplicacin prctica de los conocimientos matem
ticos al mundo que los rodeaba, los griegos de Alejandra lograron
conclusiones muy precisas. Por ejemplo, Eratstenes calcul que la
circunferencia de la tierra meda 24.662 millas; clculo muy aproxima
do a las medidas reales 24.857.
Las astronoma, que haba comenzado en Babilonia, logr un ms
amplio desarrollo en Alejandra. Aqu se hicieron los primeros inten
tos para calcular la distancia entre el Sol y la Tierra, y entre la Tierra
y la Luna. Se adelant tambin la idea de que la tierra era redonda,
giraba en torno a su eje y, junto a lus dems planetas, daba vueltas
alrededor del Sol. Tras la cada del Imperio Romano de Occidente
en el s. Y d.C ., se olvid esta idea hasta que Coprnico la redescubri
en el s. XVI. Es digno de resaltar que los astrnomos alejandrinos
idearon sus teoras e hicieron sus clculos sin la ayuda de telescopios
u otros instrumentos de precisin.

- Norte Rayos solares

A medioda, cuando el sol estaba exactamente encima


de Siena (ciudad de Egipto), Eratstenes midi la lon
gitud de la sombra de un objeto en Alejandra. A par
tir de sta pudo calcular el ngulo A formado por los
rayos del sol y dicho objeto. Dado que los rayos del
sol son paralelos entre s, por simple clculo geomtri
co el ngulo B es igual al ngulo A. Conociendo el
ngulo B y la distancia entre Siena y Alejandra, Eras-
tstenes pudo calcular la circunferencia de la tierra.
Hern de Alejandra invent la primera turbina de vapor, a mode
lo reducido, en la que una esfera hueca estaba montada sobre dos
soportes colocados encima de la tapadera de un recipiente con agua
hirviendo. Uno de los soportes estaba hueco y dejaba pasar el vapor
desde el recipiente a la bola. Este vapor a su vez escapaba de la esfera
a travs de dos tubos torcidos, que creaban as la fuerza que haca
girar la bola. Tambin construy un altar hueco, en el que, cuando
se prenda el fuego, el aire caliente flua a travs de cuatro tubos cur
vados que hacan bailar a unos tteres.
A pesar de todo, los alejandrinos no sacaron provecho de sus des
cubrimientos cientficos para construir mquinas complicadas y po
tentes de uso industrial. Tal vez pensaban que no necesitaban tales
mquinas, al disponer de la abundante fuerza laboral de los esclavos
y de los hombres Ubres; o quizs sera el carecer de tcnicas adecua
das, tales como la capacidad para fabricar grandes recipientes de m e
tal y unirlos con tomillos y soldaduras, lo que los apart del desarro
llo de la maquinaria industrial. Sea cual fuera el motivo, el caso es
que algunos de los descubrimientos hechos por los alejandrinos no se
pusieron en prctica hasta varios siglos despus.

Mquina de vapor de Hern


L is ta d e c o n tro l d e l v o c a b u la rio

ade, adir, adi - acudir, acercarse


arcess, arcessere, arcessivi - hacer venir, mandar llamar
ars, artis - arte, tcnica
auris, auris - odo, oreja
colloc, collocare, collocavi - colocar, poner
crdlis - cruel
dnique - finalmente
doctus, docta, doctum - sabio, culto
domus, doms - casa
equit, equitre, equitv! - cabalgar
hiems, hiemis - invierno
Infero, Inferre, intuli - llevar
irrumpo, irrumpere, irrpl - irrumpir, precipitarse
ltus, lata, ltum - ancho
libero, liberare, llbervi - liberar, dejar en libertad
lna, lnae - luna
medicus, medici - mdico
mors, mortis - muerte
oculus', oculi - ojo
parens, parentis - padre o madre
persuadeo, persuadere, persuasi - persuadir
pessimus, pessima, pessimum - psimo, muy malo
preces, precum - preces, ruegos, oraciones
relinquo, relinquere, reliqui - dejar
remedium, remedii - remedio, cura
serm, sermonis - charla, conversacin
sicut - como
tam - tan
tempt, temptare, temptavi - intentar, tratar de
vulnus, vulneris - herida
nus - u n (o) sex - seis vigintl - veinte
duo dos septem - siete trigint - treinta
tres - tres oct - ocho quadraginta - cuarenta
quattuor - cuatro novem - nueve quinquaginta - cincuenta
quinque - cinco decem - diez
K

Suplemento
Lingstico
PRIMERA PARTE: Gramtica

Membres
1 1.a declinacin 2.a declinacin

gnero f. m. m. n.
SIN G U LAR
nominativo puella servus puer templum
vocativo puella serve puer templum
acusativo puellam servum puerum templum
genitivo puellae servi pueri templi
dativo puellae servo puer templ
PLURAL
nominativo puellae servi pueri
vocativo puellae servi pueri
acusativo puellas servs pueros
genitivo puellarum servorum puerorum
dativo puellis servis pueris

Notas:

1 El vocativo se usa para llamar a alguien; por ej., ubi es, serve? (Dnde ests,
esclavo?),
2 Los nombres masculinos de la segunda declinacin cuyo lexema termina r, como
puer, vir, no tienen ninguna terminacin ni en el nominativo ni en el vocativo
singular. Los dems casos terminan como servus.
3 Los nombres de la primera declinacin son casi todos femeninos: puella, pec-
nia, via... Los de la segunda declinacin suelen ser masculinos aquellos cuyo no
minativo termina en -us (servus, cibus, equus...) o en nada (vir, puer...) y
son todos neutros aquellos cuyo nominativo termina en -um (templum, aedifi
cium...). En la tercera los hay masculinos, como merctor, femeninos, como
urbs o neutros, como nmen.
4 Observa atentamente los nombres templum y nmen. Fjate que la forma tem
plum puede ser nominativo (y vocativo) o acusativo. Lo mismo ocurre con n
men. Esto es as porque templum y nmen son neutros. Todos los nombres
neutros tienen la misma forma en el nominativo, vocativo y acusativo singular.
(Todava no has encontrado ningn nombre neutro en esos mismos casos en plural).
3.a declinacin
m. m. m. m. f. n. gnro
SIN G U LAR
mercator le cvis rx urbs nmen nominativo
merctor le civis rx urbs nmen vocativo
merctrem leonem cvem rgem urbem nmen acusativo
merctris leonis cvis rgis urbis nminis genitivo
merctri leoni cv rg urb nmin dativo
P LU R A L
merctres leones cvs rgs urbs nominativo
merctres leones cvs rgs urbs vocativo
merctres leons cvs rgs urbs acusativo
merctrum lenum cvium regum urbium genitivo
mercatoribus lenibus civibus rgibus urbibus dativo

2 Traduce las oraciones que vienen a continuacin, luego modifica


su significado cambiando cada nominativo a acusativo y cada acu
sativo a nominativo. Finalmente vuelve a traducir:

Por ejemplo: dominus ancills saltvit.


El amo salud a las esclavas.

Una vez hechos los cambios pedidos, la oracin resultante es:

ancillae dominum saltvrunt.


Las esclavas saludaron al amo.

Observa que en algunas oraciones, como hemos podido ver antes,


tendrs que cambiar el verbo de singular a plural o viceversa.
1 pueri leones audiverunt. 5 rx cvs laudvit.
2 puella coquum amvit. 6 fminae mercatorem visitaverunt.
3 Belimicus ursam conspexit. 7 matronam pictor spectavit.
4 barbari milites necaverunt. 8 Rmns Britanni interfecerunt.

3 Desde la Escena 17 en adelante te has venido encontrando con


el caso genitivo:

puer ad tabernam Clementis cucurrit.


El nio corri hacia la tienda de Clemente.

specttres clmbant, sed rx clmrs spectatorum non audivit.


Los espectadores estaban gritando, pero el rey no escuch los gritos
de los espectadores.

iuvenis vcem fminae laudvit.


El joven alab la voz de la mujer.

Otros ejemplos:

1 Quintus, qui prope nvem stbat, vcs nautrum audivit.


2 Isis erat dea. sacerdotes ad templum deae cotdi ibant.
3 magna multitd militum in triviis nobis obstabat.
4 in villa amici mei saepe cnbam.
5 clamores puerorum senem vexbant.
6 prncips ad aulam rgis quam celerrim contenderunt.
A d je tiv o s

1 En las Escenas 14 y 18 has visto que el adjetivo cambia sus termi


naciones para concordar con el nombre al que describe en tres as
pectos: caso, gnero y nmero.

2 La mayora de los adjetivos latinos pertenecen a la primera y se


gunda declinacin (adjetivos de la primera clase) o a la tercera
declinacin (adjetivos de la segunda clase). El adjetivo bonus
(bueno) es uno de los que pertenecen a la primera y segunda
declinacin:

singular plural
m, f. n. m. f.
nominativo bonus bona bonum boni bonae
vocativo bone bona bonum boni bonae
acusativo bonum bonam bonum bons bons

Compara las terminaciones de bonus con las de los nombres de


la 1.a y 2. a declinacin relacionados en la pg. 198: servus,
puella y templum.

El adjetivo fortis (valiente) es uno de los que pertenecen a


la tercera declinacin:

singular plural
mase, y fern. mase, y fern.
nominativo fortis forts
vocativo fortis fortes
acusativo fortem forts

Compara las terminaciones de fortis con las del nombre de la


3.a declinacin cvis, p. 199.

bonus y fortis tienen ms formas, pero en el cuadro se han


puesto solamente las que te has encontrado ms frecuentemente.
4 Con la ayuda de los prrafos 2 y 3 averigua las palabras latinas
que corresponden a bueno y valiente en la siguientes oracio
nes:

1 El mercader alab a su buena hija.


2 El rey salud a los valientes soldados.
3 Los hombres buenos trabajaban mucho.
4 Una mujer valiente resisti al enemigo.
El comparatswo y el superlativo de los adjetivos

1 En la Escena 8 estudiaste la manera de formar el superlativo de


los adjetivos:

Clemens est laetissimus. coquus est stultissimus.


Clemente est muy contento. El cocinero es muy tonto.

2 En la Escena 10 viste la formacin del comparativo:

gladitor erat fortior quam le. estis stultiores quam asini!


El gladiador era ms valiente Sois ms necios que un(os)
que un len. asno(s)!

3 Observa atentamente el nominativo y el acusativo de los siguien


tes adjetivos (columnas de la izquierda) y el nominativo del com
parativo y del superlativo de los mismos (columnas de la derecha):

nominativo acusativo comparativo superlativo


longus longum longior longissimus
largo ms largo largusimo/
muy largo
pulcher pulchrum pulchrior pulcherrimus
hermoso ms hermoso hermossimo!
muy hermoso
fortis fortem fortior fortissimus
valiente ms valiente muy valiente
flx flcem flcior flcissimus
feliz ms feliz muy feliz
Los comparativos y los superlativos cambian tambin sus termina
ciones para concordar en gnero, nmero y caso con el nombre
que describen:

nominativo: leo saevissimus intravit.


Entr un len muy fiero,
acusativo: leonem saevissimum interfeci.
Mat un len muy fiero.
singular: Dumnorix est callidior quam Belimicus.
Dmnorix es ms listo que Belmico.
plural: Rgnnss sunt callidiores quam Cantici.
Los regnenses son ms listos que los cnticos.

masculino: dominus meus est iratissimus.


M i amo est enfadadsimo.
femenino: uxor mea est iratissima.
M i mujer est enfadadsima.

5 Algunos adjetivos muy corrientes forman el superlativo de forma


irregular:

bonus melior optimus


bueno mejor muy bueno/buensimo
magnus maior maximus
grande mayor muy grande!grandsimo
multus pls plrimus
mucho ms la mayor parte
multi plrs plrimi
muchos muchos ms muchsimos, la mayora

Las formas de la cuarta lnea son el plural de las de la tercera.

6 Ejemplos complementarios :

1 leo erat maior quam Herculs.


2 Clmns plrs amicos quam Eutychus habbat.
3 Arist erat pota melior quam Barbillus.
4 Quintus numquam gemmas mairs viderat.
7 Traduce cada oracin. Luego pasa a superlativo el adjetivo que
est en negrita y traduce de nuevo. Ejemplo:

atrium magnum erat. El atrio era grande.

Esto pasa a:

trium maximum erat. El atrio era muy grande.

1 rhetor puers bons laudavit.


2 multi cvs in flamms perirunt.
3 Quntus servis bonis libertatem dedit.
4 Hercules erat magnus et magnum fstem habbat.

8 Traduce la primera oracin (a) de cada pareja. Completa la se


gunda oracin (b) con un adjetivo comparativo y superlativo, to
mando como gua la primera oracin; vuelve a traducir. La forma
corriente de cada adjetivo va entre parntesis al final de cada ora
cin:

la Cerberus est ferocissimus; canem ferociorem numquam vd.


(ferx).
lb gladiator est virum ... numquam vd. (audx).
2a frter meus est sapientior quam t; sapientissimus est.
(sapins).
2b Bregns est ... quam Loqux; ... est. (nsolns).
3a mlits sunt fortirs quam cvs; fortissimi sunt, (fortis).
3b servi sunt ... quam lbert; ... sunt. (trstis).
4a Melissa vcem suvissimam habbat; vcem suvirem
numquam audv. (suvis).
4b Caecilius servum ... habbat; servum ... numquam vd.
(fidlis).
Pronom bres
1 Hasta ahora te has encontrado las siguientes formas de los pro
nombres personales:

singular plural
nominativo ego t nos vos
acusativo me t nos vos
dativo mihi tibi nbis vbis

mcum, tcum - conmigo, contigo (singular),


nbscum, vbscum - con nosotros, con vosotros (plural).

2 Tambin te has encontrado las formas del pronombre reflexivo


siguientes. Este pronombre tiene las mismas formas para el sin
gular que para el plural, como el castellano, y no tiene nominativo:

singular plural
acusativo s s
dativo sibi sibi

Dumnorix in ursam s conicit. regina s interfecit.


Dmnorix se lanz hacia la osa. La reina se mat (a s misma).

Mercator sibi vllam emit.


E l mercader se compr una casa.

milites in longis ordinibus s instruxerunt.


Los soldados se colocaron en largas filas.

3 En la Escena 19 encontraste ya agrupadas estas formas de hic:

singular plural
mase. fem. neutro mase. fem.
nominativo hic haec hoc hi hae
acusativo hunc hanc hoc hs hs

hae stolae sunt sordidae! hunc servum priire vol.


Estos vestidos estn sucios! Quiero castigar a este esclavo.
4 Tambin te has encontrado ya las siguientes formas de ille
(aquel):

singular plural
masculino femenino masculino femenino
nominativo ille illa ill illae
acusativo illum illam ills illas

illa taberna nunc est mea. specta ills homines!


Aquella tienda es ahora ma. Mira a aquellos hombres!

5 En la Escena 20 se agrupaban las siguientes formas del pronombre


is (l):

singular plural
masculino femenino masculino femenino
acusativo eum eam es es
genitivo eius eius
dativo e e es es

iuvens eam laudaverunt. dominus e praemium dedit.


Los jvenes la alabaron. El amo le dio una recompensa.

6 El pronombre ille puede tambin significar l:

ille tarnen nn erat perterritus.


El, sin embargo, no estaba aterrado.
7 En las Escenas 15 y 16 te has encontrado varias formas del pro
nombre relativo qui, que se suele colocar al principio de la pro
posicin relativa y que significa que, quien, el cual...:

singular plural
mase. fem. neutro mase. fem.
nominativo qui quae quod qui quae
acusativo quem quam quod quos quas

ursa, quam Quintus vulneravit, nunc mortua est.


La osa, que Quinto hiri, est ya muerta.

ubi est templum, quod Augustus Caesar aedificvit?


Dnde est el templo, que construy Csar Augusto?

in medi atrio stabant milites, qui rgem custodiebant.


En medio del atrio estaban (de pie) los soldados que custodiaban
al rey.

El nombre descrito por una proposicin de relativo se llama ante


cedente del pronombre relativo. Por ejemplo, en la primera ora
cin latina anterior, ursa es el antecedente de quam.

8 A qu tienes otros ejemplos:

1 postquam senex hoc dixit, Barbillus eum laudvit.


2 in palaestra erant multi thltae, qui s exercebant.
3 quamquam puellae prope m stabant, es vidre non poteram.
4 hoc est vinum, quod Cogidubnus ex Italia importat.
5 simulae merctrs advnrunt, Clmns eis pecniam
trdidit.
6 d mihi illum fstem!
7 mlits, qus imperator miserat, nbiscum sedbant.
8 Barbillus hs gemmas sibi mit.
9 regina, quae t honrvit, ns castigavit.
10 simulae Eutychus hanc tabernam intrvit, vcem eius audivi.
Verbos
1 Hasta ahora te has encontrado los siguientes tiempos del verbo:

primera segunda tercera cuarta


conjugacin conjugacin conjugacin conjugacin
IN D IC ATIVO
presente
port doce trah audio
portas docs trahis audis
portat docet trahit audit
portmus docmus trahimus audimus
porttis docetis trahitis auditis
portant docent trahunt audiunt
pretrito imperfecto
portbam docebam trahebam audiebam
portbs docebas trahebs audiebas
portbat etc. etc. etc.
portbmus
portabatis
portabant
pretrito perfecto
portavi docui trx audivi
portvisti docuisti traxisti audivisti
portavit etc. etc. etc.
portavimus
portavistis
portverunt
pretrito pluscuamperfecto
portaveram docueram trxeram audiveram
portaveras docueras trxers audivers
portaverat etc. etc. etc.
portaveramus
portaveratis
portaverant
primera segunda tercera cuarta
conjugacin conjugacin conjugacin conjugacin
INFINITIVO
presente
portare docere trahere audire
IM PER ATIVO
presente
porta doce trahe audi
prtate docete trahite audite

2 Traduce los ejemplos siguientes, luego cmbialos del plural al sin


gular y vuelve a traducir:

portaverunt; trahunt; audiverunt; docebant; laudant; intellexerunt.

3 Los tiempos del verbo suelen tener tres personas en singular (1.a,
2.a y 3.a personas del singular) y tres personas en plural (1.a, 2 .a
y 3.a personas del plural). Cada una de estas personas tiene una
terminacin o desinencia que la caracteriza, como suele ocurrir en
castellano. Existen unas desinencias generales, que las utilizan la
mayora de los tiempos y otras desinencias particulares, utilizadas
slo por determinados tiempos:

desinencias
generales particulares
(presente, pret. (slo del pretrito
imperf., pret. perfecto de
plusc., etc...) indicativo)
1. persona singular -o / -m -1
2.apersona singular -s -isti
3.apersona singular -t -it

1.apersona plural -mus -imus


2.apersona plural -tis -istis
3.apersona plural -nt -runt
De manera que la forma verbal traxerant, por ejemplo, se pue
de no slo traducir (haban arrastrado), sino tambin analizar
o describir (3.a persona del plural del pretrito pluscuamperfecto
de indicativo). A continuacin tienes la traduccin y la descrip
cin de otros dos ejemplos:

portv 1.a persona del singular del pret. perf. de indicativo;


llev o he llevado.

docent 3.a persona del plural del presente de indicativo;


ensean.

4 Describe y traduce los ejemplos siguientes:

trx; auds; portbmus; docuerant; ambulavisti; dixerat.


Verbos Irregulares
1 Hasta ahora te has encontrado las formas siguientes de cuatro ver
bos irregulares:

esse posse velle ferre


presente
sum possum volo fer
es potes vis fers
est potest vult fert
sumus possumus volumus ferimus
estis potestis vultis fertis
sunt possunt volunt ferunt
pretrito imperfecto
eram poteram volebam ferebam
eras poteras volebas ferbs
erat etc. etc. etc.
eramus
ertis
erant
pretrito perfecto
fui potui volui tuli
fuisti potuisti voluisti tulisti
fuit etr etc. etc.
fuimus
fuistis
fuerunt

2 Traduce las formas siguientes:


ferunt; es; potes; eramus; poteramus; vultis; tulit; sumus;
ferebant; vis.
3 Observa la diferencia que hay entre el presente de fer y su pre
trito perfecto:

fer llevo tuli llev o he llevado

Un caso parecido es el verbo ir en espaol (o en ingls o en


francs):

voy fu i iba he ido.

Orden de palabras
1 Observa el orden de palabras en las oraciones siguientes:

clmbant Rgnnss. Los regnenses estaban gritando.


intravit Cogidubnus. Entr Cogidubno o Cogidubno entr.

Otros ejemplos:

1 lacrimabant ancillae.
2 labrbat Clmns.
3 dormibat rx.

2 Desde la Escena 7 en adelante te has venido encontrando el


siguiente orden de palabras:

amcum saltvit. Salud a su amigo.


ancillas laudavimus. Felicitamos a las esclavas.

Otros ejemplos:

1 rgem saltvrunt.
2 dominos audivimus.
3 pecniam invnit.

3 A veces encontramos este orden de palabras:

discum petivit thlta. El atleta busc el disco.


nautas vituperavit Belimicus. Belmico insult a los marineros.
Otros ejemplos:

1 amphoram portbat vlicus.


2 vnum bibbant principes.
3 gladiatores laudvit nntius.

4 Tambin encontramos el siguiente orden de palabras:


merctrem rx dcpit. El rey enga al mercader.
equum agricola vndidit. El agricultor vendi el caballo.

Otros ejemplos:

1 fmins dominus spectavit.


2 lenem gladitor interfcit.
3 ctrs rgna honrvit.

5 Las oraciones que vienen a continuacin incluyen todos los tipos


de orden de palabras estudiados en los prrafos 1-4:

1 surrxrunt prncips. 5 rgem cvs vdrunt.


2 filium pater vituperabat. 6 plausrunt lbert.
3 togam gerbat. 7 des laudvimus.
4 multitdinem incitabat senex. 8 m dcpist.

6 Cada uno de los ejemplos siguientes contiene un dativo:

nnti epistulam ded. (Le) di una carta al mensajero.


hospitibus agrum ostendit. (Les) mostr el campo a los huspedes.
amcs crdbat. Confiaba en sus amigos.

Otros ejemplos:

1 merctri pecniam reddidit.


2 militibus cibum parvi.
3 domino resistbant.
4 tibi fave.
Oraciones com puestas I
(postquam , simulae, etc.)

1 Observa atentamente las siguientes parejas de oraciones:

la impertor ex amphithetr exiit.


El emperador sali del anfiteatro.
Ib impertor, postquam gladiatoribus lberttem dedit, ex
amphitheatro exiit.
Despus que el emperador concedi la libertad a los
gladiadores, sali del anfiteatro.

2a Clmns amcs arcessivit.


Clemente hizo venir a sus amigos.
2b Clmns, quod Eutychus tabernae iam appropinqubat,
amcs arcessivit.
Clemente hizo venir a sus amigos, porque Eutico se
aproximaba ya a la tienda.

2 Observa atentamente las oraciones siguientes que incluyen propo


siciones con simulac, ubi y quamquam:

1 amc, simulac tabernam viderunt direptam, ad Clmentem


cucurrrunt.
Tan pronto como los amigos vieron la tienda saqueada,
corrieron hacia Clemente.

2 ubi Salvius revnit rtus, Bregns fgit.


Cuando Salvio regres enfadado, Bregante huy.

3 senex, quamquam uxor pompam vidre volbat, ex urbe


discessit. ^
El anciano se march de la ciudad, aunque su mujer quera ver
la procesin.
3 Completa cada oracin con la proposicin ms adecuada de las
relacionadas aqu debajo y traduce. Usa cada proposicin sola
mente una vez.

ubi saxo appropinquant


quamquam serv diligenter laborabant
simulae sacerdotes cell templi processerunt
postquam hospiti cubiculum ostendit
ubi iuvens laeti ad theatrum contenderunt
quod turbam infestam audire poterat

1 ........., dominus nn erat contentus.


2 necesse est n a u tis ,........... , cursum tenre rectum.
3 puer timbat cas e x ir e ,.............
4 ........., tacuerunt omns.
5 m te r ,........... , cibum in culina gustvit.
6 ........., senex in tablino manbat occupatus.
Oraciones com puestas II

1 Has encontrado ya varios ejemplos de este tipo de oraciones:

Rgnnss erant laet, Cantici miseri.


Los regnenses eran felices, los cnticos desgraciados.

Britanni cibum laudvrunt, Rmnl vinum.


Los britanos alabaron la comida, los romanos el vino.

2 Otros ejemplos:

1 nus servus est fur, cter innocents.


2 Cantici Belimicum spectbant, Rgnnss Dumnorigem.

3 Los ejemplos siguientes se diferencian ligeramente de los ante


riores:

sacerdos templum, pota tabernam quaerbat.


El sacerdote buscaba un templo, el poeta (buscaba) una taberna.

iuvenis Aegyptius, senex Graecus erat.


El joven era egipcio, el anciano griego.

4 Ms ejemplos:

1 Clmns attonitus, Quintus Iratus erat.


2 mercator stolas, caup vinum vndbat.
3 puer ad triclinium, ancillae ad culinam cucurrrunt.
4 Cogidubnus magnum taurum, Salvius parvum agnum
sacrificavit.
5 Galata stolam, iuvenes Helenam spectabant.
SEGUNDA PARTEs V ocabulario

Notas
1 Los verbos estn enunciados como en el Suplemento Lingstico
de la Unidad II-A.
2 Los nombres aparecen relacionados de la manera siguiente:

- El nominativo, por ejemplo: servus esclavo.


- El genitivo, por ejemplo: serv de un esclavo (explicado en la
Escena 17).
- El gnero del sustantivo (explicado en la Escena 18): m. =
masculino; f. = femenino; n. = neutro.
- El significado.

D e modo que si se nos ofrece la informacin siguiente:

px, pcis, f. - paz, px significa paz, pcis de paz o de la paz


y f. que la palabra es femenina.

3 Averigua el significado de las palabras siguientes:

crocodilus, crocodl; rudns, rudentis; fascia, fasciae.

4 Averigua el significado y el.gnero de las palabras siguientes (unas


estn en nominativo y otras en genitivo):

taurus; flminis; hasta; harundinis; mare.

5 Con la ayuda de las secciones Gramtica y Vocabulario de


este Suplemento traduce las palabras siguientes:

1 le, serv
2 civi, domin
3 flris, fabrs
4 amc, iuven
6 Los adjetivos estn relacionados de la manera siguiente:

Los adjetivos de la primera y segunda declinacin (o de la primera


clase) estn enunciados con el nominativo singular masculino, fe
menino y neutro, p. e j. ; bonus, bona, bonum.

Los adjetivos de la tercera declinacin (o de la segunda clase) sue


len ir relacionados solamente con el nominativo singular masculi
no, p. ej.: fortis o tristis. A veces se aade el genitivo del singular
(cuya forma es la misma para los tres gneros), p. ej.: ferx, gen.
fercis; ingns, gen. ingentis.

7 Todas las palabras que aparecen en las listas de control del voca
bulario de las Escenas 1-20 van sealadas con un asterisco.
a agitans, gen. agitantis - cazando,
persiguiendo
* , ab - de, desde; por * agit, agitre, agitavi - cazar,
* abe, atre, abi - irse perseguir
abici, abicere, abic - arrojar, tirar * agmen, agminis, n. - columna (de
* absum, abesse, afui - estar ausente, personas)
distar * agnsc, agnoscere, agnovi -
* accipio, accipere, accp - recibir reconocer
accurrens, gen. accurrentis - agnus, agni, m. - cordero
corriendo * ag, agere, g - hacer
actum, act, . - vinagre * fbulam agere - representar
criter - enrgicamente * grtis agere - dar las gracias
ctor, ctris, m. - actor * negotium agere - negociar, trabajar
* ad - a , hacia, hasta quid agis? - qu haces?
* ade, adre, adi - acudir, acercarse * agricola, agricolae, m. - agricultor
ade - tan, tanto la, lae, f. - ala
adhibe, adhibere, adhibui - aplicar Alexandrinus, Alexandrina,
precs adhibre - ofrecer oraciones, Alexandrinum - alejandrino,
preces de Alejandra
adiuv, adiuvre, adiv - ayudar aliquando - a veces
administrans, gen. administrantis - * aliquid - algo
administrando, cuidando * alius, alia, aliud - otro
administro, administrare, * alter, altera, alterum - el otro, el
administravi - administrar, cuidar segundo
admitto, admittere, admisi - admitir, altus, alta, altum -profundo
dejar entrar in altum - hacia alta mar
adoro, adorare, ad rv i- * ambul, ambulare, ambulavi -
adorar andar, pasear
* adsum, adesse, adfu - amc - amigablemente
estar presente * amicus, amici, m. - amigo
* adveni, advenire, advn - llegar * amitt, mittere, amisi - perder
* aedificium, aedificii, . - edificio * amo, amre, amvi - amar
* aedifico, aedificare, aedificavi - amphora, amphorae, f. - nfora
edificar amultum, amult, . - amuleto
* aeger, aegra, aegrum - enfermo * ancilla, ancillae, f. - esclava
Aegyptius, Aegyptia, Aegyptium- * animus, animi, m. - alma, espritu
egipcio animum recipere - recobrar el
aequus, aequa, aequum -ju sto conocimiento
Aethiopes, Aethiopum, rn .p l,- annus, anni, m. - ao
etopes * antiquus, antiqua, antiquum -
affligo, affligere, afflixi -golpear, antiguo
afligir * nulus, nuli, m. - anillo
anxius, anxia, anxium - preocupado, * avaras, avari, m. - avaro
inquieto avidus, avida, avidum - deseoso,
aperio, aperire, aperui - abrir vido
appre, apprre, appru - aparecer
* appropinquo, appropinquare,
appropinquavi - aproximarse, h
acercarse
* apud -ju n to a, en casa de, entre barbarus, barbari, m. - brbaro
* aqua, aquae, f. - agua * bene - bien
* ra, rae, f. - altar * benignus, benigna, benignum -
Arabs, gen. Arabis - rabe afable, amable
arnea, arneae, f. - araa bestia, bstiae, f. -fiera
* arcess, arcessere, arcessivi - hacer * bib, bibere, bibi - beber
venir, mandar llamar * bonus, bona, bonum - bueno,
arde, ardre, arsi - arder honrado
arena, arnae, f. - arena Britanni, Britannorum, m. pl. -
* argenteus, argentea, argenteum - britanos
de plata Britannia, Britanniae, f. -Britania
armarium, armarii, n. - armario
* ars, artis, f. - arte, tcnica
ascend, ascendere, ascendi - subir C
asinus, asini, m. - asno
assidu - continuamente cachinnans, gen. cachinnantis - riendo
astrologus, astrologi, m . -astrlogo a carcajadas
Athnae, Athnarum, f. pl. - Atenas cad, cadere, cecidi - caer
Atheniensis ^ ateniense * caed, caedere, cecidi - matar
thlta, thltae, m. - atleta caelum, caeli, n. - cielo
* trium, trii, . - atrio caesus, caesa, caesum - matado
* attonitus, attonita, attonitum - calco, calcare, calcvi - pisar, pisotear
atnito, asombrado * callidus, callida, callidum - listo,
audx, gen. audcis - osado, audaz hbil, astuto, ingenioso
* aude, audre - osar, atreverse * canis, canis, m. -perro
* audio, audire, audivi - or canistrum, canistri, n. - cesto, canasto
* aula, aulae, f. -palacio cantns, gen. cantantis - cantando,
aurtus, aurta, aurtum - dorado, que canta
de color de oro * canto, cantare, cantavi - cantar
aureus, aurei, m. - areo (moneda capilli, capillorum, m. pl. - cabellos
de oro) * capi, capere, cepi - coger, capturar
* auris, auris, f. - oreja, odo captus, capta, captum - capturado,
* auxilium, auxilii, . - ayuda, auxilio cogido
avrus, avra, avrum - avariento, * caput, capitis, . - cabeza
codicioso carmen, carminis, . - cancin, poema
* cms, cra, crum - caro, querido * claud, claudere, clausi - cerrar,
casa, casae, f. - casa pequea, choza bloquear
* castig, castigare, castigvi - * coepi - comenc
reprender, regaar * cogit, cogitare, cgitvi - pensar,
caup, caupnis, m. - posadero considerar
* caute - cautelosamente * cognsc, cognoscere, cognvi -
cecidi ver cad conocer, descubrir
cecidi ver caed collctus, collcta, collctum -
cedo, cedere, cessi -marcharse, ceder reunido
* celebr, celebrare, celebravi - celebrar colligo, colligere, collg - reunir,
* celeriter - rpidamente juntar, recoger
quam celerrime - lo ms * colloc, collocre, collocvi - colocar
rpidamente posible columba, columbae, f. - paloma
cella, cellae, f. - santuario comes, comitis, m.f. - compaero,
cl, celare, clvi - ocultar camarada
* cna, cnae, f. - cena cmis - educado, fino, corts
* cn, cnre, cna vi - cenar cmiter - amablemente, cortsmente
centum - cien * commodus, commoda, commodum -
* centuri, centurionis, m. - centurin conveniente
cp ver capi commotus, commota, commotum -
* cra, crae, f. - tablilla de cera, cera conmovido, agitado, alarmado,
certus, certa, certum - seguro, cierto impresionado
cessi ver cd * compar, comparare, comparvi -
* cter, cterae, ctera - los dems adquirir, lograr
Chaldaei, Chaldaeorum, m. pl. - * compleo, complre, complv - llenar
caldeos compn, componere, composui -
* cibus, cibi, m. - alimento, comida arreglar, preparar
* cinis, cineris, m. - ceniza condc, condcere, condxi -
circum - alrededor de alquilar
* circumspecto, circumspectare, cnfectus, cnfecta, confectum -
circumspectvi - examinar, terminado
observar, echar una ojeada * confiri, conficere, cnfc -
circumvenio, circumvenire, terminar
circumvn - rodear cnfid, confidere - confiar
citharoedus, citharoedi, m. - coniung, coniungere, coninx - unir
tocador de ctara, citarista s coniungere - unirse
* cvis, civis, m.f. - ciudadano * conirti, conirtinis, f. - conjura,
clmns, gen. clmantis - gritando, conjuracin
que grita wonir, conirre, conirvi -
* clam, clmre, clmv - gritar conspirar, conjurar
* clamor, clmris, m. - gritero, conscendo, conscendere, conscendi
clamor subir
consecr, consecrare, cnsecrvl - * cr, crre, crvi - cuidar,
consagrar administrar
* consentio, consentire, cnsnsi - nihil cr - no me importa
estar de acuerdo currns, gen. currentis - corriendo,
cnser, conserere, cnseru! - suturar que corre
cnsd, considere, cnsd - sentarse * curro, currere, cucurri - con er
* cnsilium, consilii -p la n , idea cursus, curss, m. - carrera
consilium capere - hacer un plan, * custodio, custodire, custodivi -
tener una idea guardar, custodiar
* consisto, consistere, constiti - * custs, custodis, m. - guardin
detenerse, quedarse quieto cutis, cutis, f. - piel
* cnspici, conspicere, conspexi -
observar
* cnsm, cnsmere, cnsm psi- d
comer
* contend, contendere, contend - dare ver d
dirigirse * d - de, desde, sobre
contentio, contentionis, f. - debate, * dea, deae, f. - diosa
discusin * dbe, dbre, dbu - deber
* contentus, contenta, contentum * decem - diez
contento, satisfecho * dcid, decidere, decidi - caer
* convenio, convenire, conveni - (hacia abajo)
reunirse, acudir, encontrar dcipi, dcipere, dcp - engaar,
* coquo, coquere, coxi - cocinar burlar
* coquus, coqui, m. - cocinero * decrus, decra, dcorum - decoroso,
corna, coronae, f. - guirnalda, conveniente, apropiado
corona dedi ver d
* cotidie - diariamente * dfend, dfendere, dfend -
* crd, crdere, credidi - confiar, defender
creer dici, dicere, dic - echar,
croceus, crocea, croceum - amarillo derribar
crocodilus, crocodili, m. - cocodrilo * deinde - luego, despus
* crdlis - cruel * dlect, dlectre, dlectvi -
* cubiculum, cubiculi, n. - dormitorio divertir, deleitar
cucurri ver curro * dle, dlre, dlv - destruir
culina, culinae, f. - cocina dligtus, dligta, dligtum - atado,
* cum - con amarrado
cumulus, cumuli, m. - montn dlig, dligre, dligvi - atar,
* cupi, cupere, cupivi - desear amarrar
* cr? - por qu? * dmnstr, dmnstrre,
cura, crae, f. -preocupacin, demonstravi - mostrar, sealar
cuidado * dnique - finalmente, al fin
dns, dentis, m. - diente, colmillo dives, gen. divitis - rico
* dnsus, dnsa, dnsum - espeso, denso dixi ver dic
dpell, dpellere, dpul - rechazar * d, dare, dedi - dar
dplrns, gen. dplrantis- doce, docre, docui - ensear
quejndose de * doctus, docta, doctum - instruido,
dpn, dpnere, dposu -p o n e r docto, sabio, diestro, hbil
en el suelo; quitarse dolor, dolris, m. - dolor
* drde, drldre, drs - burlarse * domina, dominae, f. - seora, duea
dscendns, gen. dscendentis - * dominus, domini, m. - amo, seor
bajando, que baja * domus, doms, f. - casa
dser, dserere, dseru - abandonar domi - en casa
dsertus, dserta, dsertum - desierto domum redire - volver a casa
in dserts - en el desierto * dnum, dn, . - don, regalo
* dsili, dsilre, dsilu - saltar (hacia dormins, gen. dormientis -
abajo) durmiendo, dormido
dsprns, gen. dsprantis- * dormi, dormire, dormivi - dormir
desesperado, sin esperanza dubit, dubitare, dubitavi - dudar
dspr, dsprare, dsprv - dubium, dubii, n. - duda
desesperar, perder la esperanza ducenti, ducentae - doscientos
* deus, de, m. - dios * dc, dcere, dx - conducir
* dc, dcere, dixi - decir * dulcis - dulce
* dict, dictre, dictavi - dictar mi dulcissime! - querido mo!
* dis, di, m. - da * duo - dos
dis fstus, di fst, m. - fiesta, drus, dra, drum - duro, cruel
da festivo
* dis ntlis, di ntlis, m. -
cumpleaos, aniversario e
* difficilis - difcil
dignitas, dignitatis, f. - dignidad * , ex - de, desde, fuera de
* diligenter - cuidadosamente eam - la, a ella
* dimitto, dimittere, dms - despedir es - las, a ellas
direptus, direpta, direptum eburneus, eburnea, eburneum -
siu/ncado, asolado de marfil
diripio, diripere, diripui - saquear * ecce! - he aqu! he aqu que...!
* discd, discdere, discessi - * effigies, effigii, f. - imagen, estatua
marcharse, partir efflu, effluere, efflxi -flu ir, salir
dissec, dissecare, dissecui - cortar, effringo, effringere, effregi - romper,
trocear echar abajo
dissectus, dissecta, dissectum - * effugi, effugere, effg - huir
cortado a trozos, troceado g ver ag
* di - largo tiempo * ego, m ei - yo, de m
ditius - p or ms tiempo mcum - conmigo
ehem! - vaya! eh! exquisitus, exquisita, exquisitum -
* heu! - ay! rebuscado, especial
el - le, a l, a ella * exspect, exspectre, exspectvi -
es - les, a ellos, a ellas esperar
eius - de l, de ella, su extorque, extorquere, extorsi -
lig, ligere, lg - elegir obtener por la fuerza
* mitt, mittere, ms - lanzar, extra - fuera de
echar fuera extrah, extrahere, extraxi - sacar,
* em, emere, m - comprar hacer salir
move, movre, mv - echar,
alejar
enim - en efecto, pues f
*e, re, il - i r
es - los, a ellos * faber, fabri, m. - artesano
* epistula, epistulae, f. - carta * fabula, fabulae, f. - obra de teatro,
* equit, equitre, equitavi - cabalgar historia
* equus, equ, m. - caballo * facile -fcilm ente
eram ver sum * facilis -f c il
rubsc, rubscere, rubu - * faci, facere, fc - hacer
ruborizarse, sonrojarse flocci nn faci - no me importa
est ver sum nada
* e t- y * familiaris, familiris, m. - amigo
* etiam - an, todava; incluso, tambin ntimo
* euge! - ole!, bien!, viva!, hurra! familiariter - ntimamente
* eum - lo, a l fascia, fasciae, f. - venda
vellns, gen. evellentis - arrancando * fave, favre, fvi - apoyar, ser
vert, vertere, vert - volcar favorable a
vol, volre, volv - salir volando fc ver faci
vulsus, vulsa, vulsum - arrancado fls, flis, f. - gata
ex, - de, desde, fuera de * fmina, fminae, f. - mujer
* exanimatus, exanimata, exanimatum fenestra, fenestrae, f. - ventana
- inconsciente * fer, ferre, tul - llevar, soportar
* excit, excitare, excitvi - despertar graviter ferre - soportar mal,
* exclmns, gen. exclamantis - gritando a duras penas
* exclm, exclamare, exclm vl- * ferciter - impetuosamente
gritar * ferx, gen. fercis -fe ro z, salvaje,
* exe, exre, exil - salir impetuoso
* exerceo, exercre, exercu - ejercitar, fervns, gen. ferventis -
practicar hirviendo
exercitus, exercits, m. - ejrcito * fessus, fessa, fessum - cansado
expeli, expellere, expul - expulsar, * festino, festinare, festlnvi - darse
echar prisa, ir de prisa
fstus, fsta, fstum -festivo, de fiesta * fr, furis, m. - ladrn
* fidlis -fie l, leal fstis, fstis, m. -p a lo , vara, bastn
fideliter -fielm ente, lealmente
* filia, filiae, f. - hija
* filius, filii, m. - hijo
o -p o n erse, hacerse, llegar a ser
firm -firm em ente garriens, gen. garrientis - charlando
* flamma, flammae, f. - llama garri, garrire, garrivi - charlar
flocci nn faci - no estimo en nada * gemini, geminorum, m. pl. - gemelos
* fls, flris, m. - flor gemitus, gemits, m . - gemido
flmen, flminis, . - ro * gemma, gemmae, f. - joya, piedra
* flu, fluere, flxi -flu ir, correr preciosa
forceps, forcipis, m. - tenazas, pinzas * gens, gentis, f. - pueblo, tribu
* fortasse - quizs, tal vez ger, gerere, gessi - llevar (puesto)
* forte - p or casualidad gladitor, gladiatoris, m. - gladiador
* fortis - valiente * gladius, gladii, m. - espada
* fortiter valientemente Graecia, Graeciae, f. - Grecia
fortitd, fortiddinis, f. -fortaleza, Graecus, Graeca, Graecum - griego
fuerza grtiae, grtirum, f. pl. - accin de
* fortna, fortnae, f. - suerte, fortuna gracias, gracias
fortntus, fortnta, fortntum - * grtis agere - dar las gracias
afortunado * graviter - seriamente, gravemente
* forum, fori, n. -fo r o graviter ferre - soportar mal
* fossa, fossae, f. - zanja, cuneta * gusto, gustare, gustavi - probar,
* frctus, frcta, frctum - roto, saborear
quebrado
frangns, gen. frangentis -
rompiendo, que rompe h
* frang, frangere, frg - romper
* frter, frtris, m. - hermano * habe, habre, habui - tener
frequento, frequentare, frequentavi - * habit, habitre, habitavi - vivir
reunirse, congregarse hc - estas (abl. f. s.)
* frmentum, frmenti, . - trigo hae - estas (nom. f pl.)
* frstr - en vdno haec - esta (nom. f. s.)
* fugi, fugere, fg - huir haedus, haedi, m. - cabrito
fulgns, gen. fulgentis - brillante, * haere, haerre, haesi - estar adherido
resplandeciente hanc - a esta (acus. f. s.)
* fulge, fulgre, fulsi - brillar harund, harundinis, f. - caa
fund, fundere, ffldi - derramar, hs - estas (acus. f. pl.)
verter * hasta, hastae, f. - lanza
* fundus, fundi, m. - finca * hauri, haurire, hausi - sacar,
fnus, funeris, n. -funeral extraer, apurar, consumir
* hercle! - por Hrcules! illa - aquella, ella (nom. f. s.)
hrs, hrdis, m .f. - heredero illa - aquella, ella (abl. f. s.)
* heri - ayer illa m - (a) aquella (acus. f. s.)
heus! - oye!, eh! illas - (a) aquellas (acus. f. pl.)
hi - estos (nom. m. pl.) * ille - aquel, l (nom. m. s.)
* hic - este (nom. m. s.) illl - aquellos, ellos (nom. m. pl.)
* hiems, hiemis, f. - invierno illinc - de all
hippopotamus, hippopotami, m. - ills - aquellos, ellos (dat. mJf./n. pl.)
hipoptamo ills-aquellos, ellos (acus. m. pl.)
hoc - este, esto (nom. n. s.) * illc - hacia all, all
h o c -este, esto (abl. m./n. s.) illum - aquel, lo (acus. m. s.)
* hodi - hoy immemor, gen. immemoris -
* hom, hominis, m. - hombre olvidadizo, que no recuerda
homunculus, homunculi, m. - immtus, immta, immtum -
pobre hombre, hombrecito inmvil
* honr, honrre, honrvi - honrar * impedi, impedire, impedivi -
hra, hrae, f. - hora impedir, obstaculizar
* horreum, horrei, . - granero, hrreo impell, impellere, impuli - empujar,
* hortus, horti, m. - jardn impeler
hs - estos (acus. m. pl.) * impertor, imperatoris, m. -
* hospes, hospitis, m. - husped, emperador
invitado * imperium, imperii, n. imperio
* hc - (hacia) aqu * impetus, impets, m. - ataque
humilis - humilde impetum facere - atacar
hunc - este (acus. m. s.) impiger, impigra, impigrum - activo,
diligente, infatigable
impleo, implre, implv - llenar
m
I import, importre, importv -
importar, acarrear
* iace, iacre, iacu - yacer, estar * in - en; a
echado incd, incdere, incessi - marchar
iaci, iacere, ic - lanzar, arrojar incendns, gen. incendentis -
*iam - y a prendiendo fuego, quemando
* inua, inuae, f. - puerta incendo, incendere, incendi - prender
ibam ver e fuego, quemar
* ibi - all * incido, incidere, incid - caer
i d - aquello!aquel (nom. n. s.) incipio, incipere, incp - comenzar
ic ver iaci * incit, incitare, incitv - incitar,
* igitur - por tanto, as pues animar, estimular
* ignvus, ignva, ignvum - cobarde, * infans, infantis, m. - nio, beb
perezoso nflx, gen. nflcis - desgraciado
i ver e * infero, inferre, intuli - llevar
iniriam Inferre - hacer una * invitus, invita, invitum - de mala
injusticia, hacer dao gana, sin querer
mortem Inferre - producir la iocus, ioci, m. - broma
muerte, matar ipsa - ella misma
vim Inferre - usar la fuerza, * ipse - l mismo
la violencia * Iratus, Irta, irtum - enfadado
Infestus, Infesta, Infestum - hostil, ire ver e
dispuesto a atacar * irrumpo, irrumpere, irrp - irrumpir,
Infirmus, Infirma, Infirmum - dbil precipitarse en
Inflo, Inflare, Inflavi - soplar Isiacus, Isiaci, m. - seguidor de Isis
ingenium, ingenii, . - carcter * iste - ese, se
* ingns, gen. ingentis - enorme isti - esos, sos
ingravesco, ingravescere - agravarse * ita - as, de este modo
inici, inicere, inic - arrojar * ita vr - s, as es
* inimicus, inimici, m. - enemigo Italia, Italiae, f. - Italia
iniria, iniriae, f. - injusticia, dao * itaque - p o r tanto, as pues
innocns, gen. innocentis - inocente * iter, itineris, n. - viaje, camino,
* inquit dice, dijo itinerario, marcha
Insidiae, Insidiarum, f. pl. - * iterum - otra vez
emboscada iube, iubre, iussi - ordenar, mandar
Insilio, Insilire, Insilui - saltar Idael, Idaerum, m. pl. - judos
nsolns, gen. Insolentis - insolente * idex, idicis, m. - juez
* Inspicio, Inspicere, Inspexi - ver, * iuvenis, iuvenis, m. - joven
examinar, ver atentamente
nstrctus, nstrcta, nstrctum -
formado 1
* Insula, Insulae, f. - isla
* intellego, intellegere, intellexi - * labor, labrre, laboravi - trabajar
entender lacrimans, gen. lacrimantis - llorando,
* intent - atentamente que llora
intentus, intenta, intentum - atento * lacrim, lacrimare, lacrimavi - llorar
* inter - entre laed, laedere, laesi - daar, herir
inter s - entre s, entre ellos * laetus, laeta, laetum - alegre
* interficio, interficere, interfeci - languidus, languida, languidum -
matar dbil
interrog, interrogare, interrogvl - lapis, lapidis, m. - piedra
preguntar late, latre, latui - estar oculto
* intr, intrre, intrvl - entrar * latr, latronis, m. - salteador
intuli ver infero * ltus, lta, ltum - ancho
* invern, invenire, invn - encontrar * laud, laudare, laudavi - alabar,
invicem - a su vez felicitar
* invit, invitare, invltvl - invitar * lav, lavare, la vi - lavar
* lectus, lect, m. - lecho, cama * manus, mans, f. - mano
lg, lgre, lgvi - legar * mare, maris, n. - mar
* leg, legere, lg - leer * maritus, m ariti, m. - marido
lni, lnire, lnv - aliviar, calmar * m ter, mtris, f. - madre
lniter - apaciblemente mtrna, mtrnae, f. - mujer casada
* lente - lentamente, despacio maxim - sobre todo, lo ms posible
* le, lenis, nr; - len * maximus, maxima, maximum - m u y
libellus, libelli, m. - librito grande
* libenter - de buena gana, con gusto m ver ego
* liber, libr, m. - libro medicamentum, medicmenti, . -
* liberalis - generoso, benvolo medicamento, ungento
* libero, liberare, liberavi - liberar, medicina, medicinae, f. - medicina
dejar en libertad * medicus, medici, m. - mdico
libertas, libertatis, f. - libertad * medius, media, medium - medio
* libertus, liberti, m. - liberto, ex * melior - mejor, ms bueno
esclavo melius est - es mejor
limosus, limosa, limosum - cenagoso, * mendx, mendcis, m. - mentiroso
fangoso, embarrado * mnsa, mnsae, f. - mesa
* litus, litoris, . - costa, litoral * merctor, merctris, m. - mercader
* locus, loci, m. - lugar, sitio merx, mercis, f. - mercancia
* longus, longa, longum - largo * meus, mea, meum - mo, mi
loqux, gen. loqucis - locuaz, mi dulcissime! - querido mo!
hablador mihi ver ego
lucrum, lucri, n. - ganancia, lucro * miles, militis, m. - soldado
* lna, lnae, f. - luna milit, militare, militvi - hacer el
servicio militar
* minim! - en absoluto
m * mirabilis - sorprendente, asombroso,
maravilloso
magicus, magica, magicum - mgico mirculum, miraculi, n. - milagro
magis - ms * miser, misera, miserum -
magnificus, magnifica, magnificum - desgraciado, infeliz
grandioso, fastuoso o m miserum! - o h infeliz de m !
* magnus, magna, magnum - grande * mitt, mittere, misi - enviar
maior, gen. mairis - mayor, ms mone, monre, monui - advertir,
grande aconsejar
mlus, mali, m. - mstil * mns, montis, m. - monte
mand, mandre, mandavi - confiar, monstrum, monstri, . monstruo
encargar monumentum, monumenti, . -
* mne - por la maana monumento
* mane, manre, mnsi - quedarse, moritrus, moritra, moritrum -
permanecer que va a morir
* mors, mortis, f. - muerte noli + infinitivo = no + 2.apers.
* mortuus, mortua, mortuum - muerto sg. pres. de subj.
* mox - en seguida nmen, nominis, . - nombre
mulce, mulcre, mulsi - acariciar * non - no
* multitd, multitudinis, f. - multitud, * nnne? - Verdad que... ?
muchedumbre unnlli, nnnllae - algunos
* multus, multa, multum - mucho * ns - nosotros
* multi - muchos nbiscum - con nosotros
* mrus, mri, m. - muralla, muro * noster, nostra, nostrum - nuestro
mus, mris, m.f. - ratn * ntus, nta, ntum - conocido,
mysteria, mysteriorum, n. pl. - famoso '
misterios, cultos secretos * novem -n u eve
* nvi - (yo) s, conozco
* no vus, nova, novum - nuevo
n * nox, noctis, f. - noche
* nbs, nbis, f. - nube
* nam - pues, en efecto * nllus, nlla, nllum - niguno
* nrr, nrrre, nrrv - contar, * num? - Acaso... ?
narrar * numer, numerre, numeravi -
nat, natre, natavi - nadar contar
ntra, ntrae, f. - naturaleza numerus, numeri, m. - nmero
naufragium, naufragii, n .-naufragio * numquam - nunca
* nauta, nautae, m. - marinero * nunc - ahora
* nvig, navigare, navigavi - navegar * nnti, nntire, nntivi - anunciar
* nvis, nvis, f. - barco * nntius, nntii, m. - mensajero
* necesse - necesario nper -p o c o ha, recientemente
* nec, necre, necvi - matar nptiae, nptirum, f.pl. - boda
nefstus, nefasta, nefstum - nefasto,
horrible
* neglegens, gen. neglegentis - descuidado O
* negotium, negtii, . - negocio
* nm - nadie obe, obire, obii - ir al encuentro de
eque . . . eque - n i . . . ni obru, obruere, obrui - hundir,
nidus, nidi, m. - nido sumergir
niger, nigra, nigrum - negro obstinatus, obstinta, obstinatum -
* nihil - nada obstinado
Nilus, Nili, m. - Nilo * obsto, obstare, obstiti - obstaculizar,
* nbilis - noble, famoso obstruir
nbis ver ns obtuli ver offer
noce, nocere, nocui - daar occsi, occsinis, f. - oportunidad
noct - p o r la noche, de noche occupatus, occupata, occupatum-
* nl, nlle, nlui - no querer ocupado
* oct - ocho paulatim -p o c o a poco
* oculus, oculi, m. - ojo * paulisper - por un momento
offendo, offendere, offendi - ofender paulum, pauli, n. - un poco
* offer, offerre, obtuli - ofrecer * px, pcis, f. - paz
officina, officinae, f. - taller, fbrica * pecnia, pecuniae, f. - dinero
* lim - una vez, hace tiempo pende, pendre, pependi - colgar,
lla, llae, f. - jarrn estar colgado
omitto, omittere, omisi - dejar caer * per - a travs de, a lo largo de,
* omnis - todo durante, por
operae, operrum, pl. bandas percutio, percutere, percussi -
asalariadas golpear
opportn - oportunamente * pere, perire, perii - perecer
oppugn, oppugnre, oppugnavi - * periculosus, periculosa, periculosum
atacar - peligroso
* optim - muy bien * periculum, periculi, n. - peligro
* optimus, optima, optimum - muy perite - hbilmente
bueno, el mejor peritia, peritiae, f. - habilidad
* rd, rdinis, m. - fila, hilera * persuadeo, persudre, persuasi -
ornamentum, ornamenti, . - adorno persuadir
m trix, ornatricis, f. - peinadora, * perterritus, perterrita, perterritum -
doncella aterrado
mtus, m ta, rntum - decorado, * pervenio, pervenire, perveni - llegar
amueblado exquisitamente * pes, pedis, m. - pie
* ostend, ostendere, ostendi - mostrar * pessimus, pessima, pessimum - muy
tisus, tisa, tisum - desocupado malo, psimo
* pestis, pestis, f. - azote, plaga,
calamidad, peste
P * pet, petere, petivi - dirigirse a,
atacar, buscar, pedir
* paene - casi pharus, phari, m. -fa ro
palaestra, palaestrae, f. - palestra pica, picae, f. - urraca
pals, paldis, f. - laguna, charca, pictor, pictoris, m. - pintor
pantano pius, pia, pium piadoso
* partus, parta, partum - preparado * place, placere, placui - agradar,
* parns, parentis, m.f. - padre o madre parecer bien
pare, parre, prui - obedecer placidus, placida, placidum -
* par, parre, parvl - preparar calmado, en calma
* pars, partis, f. -p a rte plan - claramente
* parvus, parva, parvum - pequeo * plaud, plaudere, plausi - aplaudir
* pater, patris, m. - padre * plaustrum, plaustri, n. - carro, carreta
patera, paterae, f. - ptera * plrimus, plrima, plrimum -
* pauci, paucae -p o c o s el ms numeroso, mucho
* plrim, plrimae - muchsimos * pretiosus, pretiosa, pretiosum -
pls, gen. plris - ms valioso, caro
* pculum, pcul, . - copa pretium, pretii, n. - precio
poena, poenae, f. - castigo, pena prim - en primer lugar, primero
poenas dare - ser castigado * primus, prima, primum - primero
* poeta, potae, m. -p o eta * princeps, principis, m. - jefe, prncipe
* pompa, pompae, f. -procesin * prior - primero, delante
* pn, pnere, posu - colocar * pro - delante de
pontifex, pontificis, m. - pontfice probus, proba, probum - honrado,
* porta, portae, f. -puerta bueno, ntegro
portns, gen. portantis - llevando, * prcd, procedere, processi - avanzar
que lleva * prcumb, procumbere, procubui -
* porto, portare, portv - llevar postrarse, inclinarse
* portus, ports, m. -puerto * prmitt, promittere, promisi -
* poseo, poscere, popose-pedir, prometer
exigir, reclamar * prope - cerca de
posside, possidre, possd - poseer prvide, prvidre, prvidl - prever
* possum, posse, potu - poder proximus, proxima, proximum - muy
* post - detrs de, despus de cercano
* poste - despus psittacus, psittaci, m. - loro, cotorra
* postquam - despus de que * puella, puellae, f. - nia, muchacha
* postremo -finalm ente * puer, pueri, m. - nio, muchacho
* postrdi - al da siguiente * pugna, pugnae, f. - lucha
* postul, postulare, postulavi - pugnns, gen. pugnantis - luchando,
exigir, reclamar que lucha
posul ver pn * pugno, pugnare, pugnvi - luchar
potu ver possum * pulcher, pulchra, pulchrum -
praeceps, gen. praecipitis - de cabeza hermoso, bonito
praedium, praedii, n. - finca * puls, pulsre, pulsavi - golpear
praemium, praemii, n. - premio, * pni, pnre, pnv - castigar
recompensa puppis, puppis, f. - popa
praeruptus, praerupta, praeruptum - puto, putre, putvl - pensar,
escarpado considerar
* praesidium, praesidii, n. -proteccin
* praesum, praeesse, praefui - estar al
frente de q
praetereo, praeterire, praeterii -
pasar delante qu - que (abl. f. s.)
prvus, prva, prvum - malo, * quadrgint - cuarenta
perverso quae - que (nom. f. s.)
* precs, precum, f.pl. - splicas quarns, gen. quaerentis - buscando,
prem, premere, pressi - empujar que busca
* quaer, quaerere, quaesv - buscar rr - raramente, rara vez
* quam - (1) qu raucus, rauca, raucum - ronco
quam celerrime - lo ms retido, recidere, reccidl - caer hacia
rpidamente posible atrs
* quam - (2) que (comparat.) * recipio, recipere, recp - recobrar,
quam - (3) que (acus. f. s.) acoger
* quamquam - aunque s recipere - recobrarse
qurtus, quarta, quartum - cuarto recitns, gen. recitantis - recitando,
qus ~ que (acus. f. pl.) que recita
* quattuor - cuatro recit, recitre, recitvi - recitar
* -que - y rect - en lnea recta, directamente
quem - q u e (acus. m. s.) rctus, rcta, rctum - recto, derecho
* qui - que (nom. m. s./pl.) recumbns, gen. recumbentis -
quid? - qu? tumbndose, echndose
quid agis? - qu haces? * recumb, recumbere, recubui-
quid vis? - qu quieres? tumbarse, recostarse
quidam - un tal, un cierto * recs, recsre, recsvi - rechazar,
quidquam - algo protestar
quisc, quiscere, quiv - descansar * redd, reddere, reddidi - devolver
quitus, quita, quitum -tranquilo * rede, redire, redil - volver, regresar
quindecim - quince refero, referre, rettuli -llevar
quingenti, quingentae - quinientos reficio, reficere, refeci - reparar,
* qulnqugint - cincuenta rehacer
* quinque - cinco rgna, rgnae, f. - reina
* quis? - quin? * relinquo, relinquere, reliqui -
* qu? - (1) adnde? dejar, abandonar
qu - (2) que (abl. m. s.) * remedium, remedii, n. - remedio,
* quod - (1) porque medicamento
quod - (2) que (nom. n. s.) rmus, rm, m. - remo
* quondam - un da, una vez, en otro renov, renovre, renovavi - renovar,
tiempo reanudar, restaurar
* quoque - tambin report, reportre, reportvi - volver
qus - que (acus. m. pl.) a llevar
quoi? - cuntos? * rs, rei, f. - cosa
quotannis - todos los aos, cada ao rem intellegere - descubrir la
verdad
rem narrare - contar la historia,
V lo sucedido
* resisto, resistere, restiti - resistir
rd, rdere, rsi - araar * respondeo, respondre, respond -
* rapio, rapere, rapui - arrebatar, responder
arrancar responsum, responsi, . - respuesta
* retine, retinere, retinui - retener scindo, scindere, scidi - rasgar
* reveni, revenire, reveni - volver, scio, scire, scivi -saber
regresar * scribo, scribere, scripsi - escribir
* rx, rgis, m. - rey scriptor, scriptoris, m. - escritor
rhtor, rhtoris, m. - rtor scurrilis - bufonesco, ridculo, malo
* rideo, rldre, rs - rer * s - se, a s (mismo)
ripa, ripae, f. - orilla, ribera scum - consigo, con l, con ella,
rbustus, robusta, rbustum -fuerte, con ellos, con ellas
vigoroso sec, secare, secul - cortar
* rog, rogare, rogvl-preguntar, * secundus, secunda, secundum -
pedir segundo
Rmnus, Romana, Rmnum - ventus secundus - viento favorable
romano scrus, scra, scrum - sin
rosa, rosae, f. - rosa preocupacin, sin temor
rudns, rudentis, m. - cable, amarra, * sed -p ero , sino
soga sedns, gen. sedentis -sentado,
* ru, ruere, ral -precipitarse estando sentado
* sede, sedre, sd - sentarse
seges, segetis, f. - cosecha
S * sella, sellae, f. - silla
* semper - siempre
saccus, sacci, m. - bolsa * senator, senatoris, m . -senador
* sacer, sacra, sacrum - sagrado * senex, senis, m. - anciano
* sacerdos, sacerdotis, m. - sacerdote * sententia, sententiae, f. - parecer,
sacrificium, sacrificii, . - sacrificio opinin
sacrific, sacrificare, sacrificavi - * senti, sentire, snsl - notar, darse
sacrificar cuenta de
* saepe frecuentemente, a menudo * septem - siete
* saevi, saevire, saevii - estar furioso, sericus, srica, sricum - de seda
enfurecerse * serm, sermnis, m. - conversacin,
* salt, saltre, saltavi - bailar charla
* salt, saltre, saltvl - saludar servio, servire, servivi -
*sal v\-h o la ! servir (como esclavo)
sn - sin duda, realmente * serv, servare, servavi - salvar
* sanguis, sanguinis, m. - sangre * servus, servi, m. - esclavo
sn, snre, snvl - curar, sanar * sex - seis
sapiens, gen. sapientis - sabio, listo si - si
* satis -bastante, basta sibi - se, a s
* saxum, saxl, n. - roca * sicut - como, segn
scapha, scaphae, f. - barca, esquife signtor, signtris, m. - testigo,
scelestus, scelesta, scelestum - signatario
malvado, criminal sign, signare, signavi -firm ar, sellar
* signum, sign, . - sello, firma * stultus, stulta, stultum - estpido,
silentium, silentii, . - silencio necio
* silva, silvae, f. - bosque suvis - agradable
* simulac, simulatque - tan pronto * suaviter - agradablemente
como * subito - de pronto, de repente
* sine - sin sd, sdre, sdvl - sudar
situs, sita, situm - situado sufficio, sufficere, suffc - ser
situs, sits, m. - posicin, situacin suficiente, bastar
sl, slis, m. - sol * sum, esse, ful - ser, estar
* solo, solre - soler summerg, summergere, summers! -
sollemniter - solemnemente sumergir
sollicitd, sollicitdinis, f. - * summus, summa, summum -
preocupacin muchsimo, sumo
* sollicitus, sollicita, sollicitum - * super, superre, superavi - vencer
preocupado * supersum, superesse, superfui -
slum - slo, solamente sobrevivir
* slus, sla, slum -s o lo * surg, surgere, surrx - levantarse
soltus, solta, soltum - suelto, suscipi, suscipere, suscepi - asumir,
sin amarras tomar sobre s
solv, solvere, solv -soltar sustuli ver toll
somnium, somnii, n. - sueo susurrns, gen. susurrantis -
* sonitus, sonits, m. - sonido susurrando, que susurra
son, sonre, sonui -sonar, hacer susurro, susurrare, susurra vi -
sonar susurrar
* sordidus, sordida, sordidum - sucio * suus, sua, suum - suyo, su
sparg, spargere, sparsi - esparcir Syri, Syrrum, m. pl. - sirios
sparsus, sparsa, sparsum - esparcido Syrius, Syria, Syrium - de Siria, sirio
* spectaculum, spectci , n. -
espectculo
spectator, spectatoris, m. - espeauaor t
* spect, spectare, spectavi - mirar
splendidus, splendida, splendidum- * taberna, tabernae, f. - tienda, posada
esplndido tabernarius, tabernarii, m. - tendero
spongia, spongiae, f. - esponja tablinum, tablini, n. - tablino,
stns, gen. stantis - de pie despacho
* statim - inmediatamente, al instante * tace, tacre, tacui - callar
statua, statuae, f. - estatua tac! -calla
* tacite - silenciosamente, en silencio
* st, stre, steti - estar (de pie),
* tam - tan
estar en anclas
* tamen - sin embargo
* stola, stolae, f. - vestido
* tandem - finalmente
stude, studre, studui - estudiar
tantus, tanta, tantum - tan grande
stult - estpidamente
taurus, tauri, m. - toro trivium, trivii, n. - cruce
t ver t trd, trdere, trs - empujar
tempests, tempesttis, f. - * t, tui - t, de ti
tempestad, tormenta tcum - contigo
* templum, templi, n. - templo * tuba, tubae, f. - trompeta
* tempt, temptre, temptavi - tubicen, tubicinis, m. - tocador de
intentar, tratar de trompeta, trompetero
tenns, gen. tenentis - sosteniendo tul! ver fer
* tene, tenre, tenui - sostener * tum - entonces
tergeo, tergre, tersi-seco r tumultus, tumults, m. - reyerta,
* tergum, tergi, n. - espalda tumulto
* terra, terrae, f. - tierra, suelo tunica, tunicae, f. - tnica
* terre, terrre, terrui - asustar, * turba, turbae, f. - multitud
aterrar, aterrorizar turbulentus, turbulenta, turbulentum
terribilis - terrible, espantoso - peturbador, sedicioso
* tertius, tertia, tertium - tercero ttus, tta, t tu m - seguro
testamentum, testamenti, n. - ttius est - es ms seguro
testamento * tuus, tua, tuum - tu, tuyo
theatrum , theatri, n. - teatro
tibi ver t
tibicen, tibicinis, m. - tocador de 11
flauta, flautista
* time, timre, timui - temer * ubi - donde, cuando
timidus, timida, timidum - miedoso, * umbra, umbrae, f. - sombra,
tmido fantasma, espectro
toga, togae, f. - toga * umerus, umeri, m. - hombro
* toll, tollere, sustuli - levantar, * unda, undae, f. - ola
elevar unde - de donde
* tot - tantos unguis, unguis, m. - ua, garra
* ttus, tta, ttum - entero, todo ungu, unguere, nx - untar, ungir
* trd, trdere, tradidi - entregar * nus, na, num - uno, uno solo
tragoedia, tragoediae, f. - tragedia * urbs, urbis, f. - ciudad
* trah, trahere, traxi - arrastrar ursa, ursae, f. - osa
tranquillitas, tranquillitatis, f. - ut - como
tranquilidad, serenidad * tilis - til
trnse, transire, transii - cruzar, * uxor, uxris, f. - esposa
atravesar
* trs - tres
triclinium, triclinii, n. - triclinio, V
comedor
* triginta -- treinta * vald - muy, mucho
tristis - triste * val - adis
valvae, valvrum, f. pl. - puerta * vir, viri, m. - hombre
* vehementer - violentamente virga, virgae, f . - vara
veh, vehere, vx - transportar vis, f. - fuerza, violencia
* vnti, venationis, f. - caza, cacera vis ver vol
* vnd, vndere, vndidi - vender visit, visitare, visitvi - visitar
venia, veniae, f. - indulgencia, perdn * vita, vitae, f. - vida
* veni, venre, vn - venir, llegar vito, vitare, vitvi - evitar
ventus, venti, m. - viento vitrerius, vitrerii, m. - vidriero
vr, vris, . - primavera vitreus, vitrea, vitreum - de vidrio
* verber, verberre, verberavi - vitrum, vitri, . - vidrio
azotar * vituper, vituperre, vitupervi -
versus, verss, m. - verso, canto insultar, reprender
versus magicus - frmula mgica * viv, vivere, vixi - vivir
* vert, vertere, verti - volver * vix - apenas
s vertere - volverse vbis ver vos
vrus, vra, vrum - verdadero * voc, vocre, vocavi - llamar
* vex, vexre, vexavi - molestar * vol, velle, volu - querer
* via, viae, f. - calle, calzada * quid vis? - qu quieres?
vibro, vibrare, vibravi - blandir * vs - vosotros
vicinus, vicina, vicinum - vecino * vx, vcis, f. - voz
* victor, victoris, m. - vencedor vulnertus, vulnerta, vulnertum -
* video, videre, vidi - ver herido
* viginti - veinte * vulner, vulnerare, vulneravi - herir
vilicus, vilici, m. - administrador * vulnus, vulneris, . - herida
vilis - barato vult ver vol
* villa, villae, f. - casa, villa
* vinco, vincere, vici - vencer
vindex, vindicis, m. - vengador Z
defensor, protector
* vinum, vini, n. - vino zna, znae, f. - cinto, ceidor