Sie sind auf Seite 1von 2

MJERE I NORMATIVI ZATITE NA RADU

II dio

II. MJERE I NORMATIVI ZATITE NA RADU

1. Smjetaj orua

Orue se u prostoru mora postaviti tako da pokretno orue i njegovi dijelovi ne stvaraju opasna mjesta s
vrstim ili pokretnim dijelovima u zgradi, izvan zgrade ili u blizini glavnih i pomonih prolaza, a ako se ne
moe primijeniti navedeno moraju se postaviti zatitne naprave (zagrade, ograde, poklopci i dr.) ili, ako
to nije mogue, postaviti znak zabrane prolaza izraen u skladu s odgovarajuim standardima.
Pri razmjetaju orua moraju se predvidjeti slobodne povrine za rukovanje i posluivanje orua te
povrine za odlaganje materijala (sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda).
Radi ienja, podmazivanja i odravanja orua, moraju se osigurati odgovarajui slobodni prolazi i
pristupi oruu s onih strana gdje se ti radovi obavljaju.
irina pristupa oruu na kojem radnik obavlja ove poslove mora biti u skladu s potrebama rada i
poloaja tijela radnika pri obavljanju tih poslova.
Smjetaj odnosno raspored orua mora biti takav da radnici koji njime rukuju ili ga posluuju te radnici
koji rade u neposrednoj blizini ne budu izloeni moguim mehanikim ozljedama (od dijelova koji stre,
padaju i odlijeu), zdravstvenim oteenjima (otrovne i agresivne tvari, zraenja, blijetanja svjetlosti i
dr.) i drugim neeljenim pojavama.
Raspored orua u prostoriji prema izvoru dnevne svjetlosti (prozori, svjetlarnici i dr.) i elektrine rasvjete
mora biti takav da je na oruu osigurano dobro osvjetljenje, tj. brzo i tano opaanje uz to manji zamor
oiju, bez blijetanja.
Ako se blijetanje svjetlosti i upadanje direktne suneve svjetlosti na mjesto rada radnika ne moe
sprijeiti odgovarajuim smjetajem orua u prostoriji, mora se primijeniti neka od metoda zasjenjivanja
(zastori, premazivanje okana i dr.) ili osigurati rasipanje koncentrirane svjetlosti (difuzori).
Razmjetaj orua i poloaj prema drugim objektima (graevinski i sl.) u prostoriji ili prostoru mora biti
takav da rukovalac ima dobar pregled radne zone i svih dijelova orua, a ako to nije mogue, moraju se,
prema potrebi, primijeniti dodatne zatitne mjere.
Stabilna orua moraju se postaviti na vrstu podlogu, a, prema potrebi, i uvrstiti za podlogu ili druge
temeljne oslonce (konzola, stol i sl.), tako da se pri upotrebi ne moe nepredvieno promijeniti njegov
poloaj.
Uvrenje orua za temeljnu podlogu mora se izvesti prema tehnikom uputstvu ili posebnom projektu
odnosno prema opepriznatim pravilima za temeljenje orua.
Orue koje pri radu stvara udarce i vibracije mora se privrstiti za temeljnu podlogu uz upotrebu
amortizirajuih podloki (drveni, gumeni ili drugi elastini materijal, opruge i dr.) da bi se sprijeilo
stvaranje buke i prijenos vibracije iznad doputene veliine propisane mjerama i normativima zatite na
radu.
Orue koje pri radu stvara poveane udarce i vibracije ne smije se postavljati na spratove u objektima ili
na druge poviene oslonce ako bi se zbog udaraca i vibracija mogla otetiti konstrukcija objekta odnosno
oslonca ili bi to djelovalo na zdravlje radnika.
Ako se na oruu postavljenom na spratovima ili povienim osloncima stvaraju udarci i vibracije, moraju
se najprije poduzeti odgovarajue zatitne mjere da bi se sprijeio prijenos buke i vibracije na
konstrukciju zgrade (elastini temelji, plutajui podovi i dr.).
Odredbe o smjetaju orua ne primjenjuju se na orue za koje se to ureuje posebnim propisima o
zatiti na radu, propisima o tehnikim normativima ili odgovarajuim standardima.

2. Natpisi i upozorenja

Na oruu se mora postaviti natpisna ploica s uoljivim dostupnim i trajnim natpisom i s podacima o
proizvoau, tipu, seriji, broju, godini proizvodnje te naznakama o tehnikim karakteristikama orua (npr.
snaga, radni napon, frekvencija struje, broj okretaja, radni pritisak medija i dr.) ako taj natpis ili njegov
dio nije utisnut na samom oruu.Ako je posebnim propisima odreen sadraj podataka na natpisnoj
ploici orua, podaci na oruu moraju biti u skladu s tim propisima.Na odgovarajuim radnim elementima
orua, pokraj kola, ruica, poluga, tipkila, tipki i dr., moraju biti oznake za pojedine funkcije, npr. za
kretanja i brzine, oznake radnih elemenata, oznake za rukovanje i komande, oznake sigurnosti i sl.
Ako pri rukovanju i odravanju orua, zbog sloenosti i skrivenih opasnosti ili opasnih materija koje se u
procesu rada upotrebljavaju ili mogu nastati, postoje opasnosti za radnike, moraju se u neposrednoj
blizini orua ili na njemu postaviti odgovarajua trajna upozorenja i uputstva, a ako je postavljeno u
posebnome graevinskom objektu ili posebnoj zgradi ili prostoriji, odgovarajue upozorenje treba
postaviti na vrata te zgrade ili prostorije ili na istaknuto mjesto na zidu u predjelu ulaznih vrata.
Upozorenja ili upute moraju na kratak i jasan nain upozoravati radnika na obveznu ili nedoputenu
radnju ili opasnost koja moe nastati.