Sie sind auf Seite 1von 626

a I I^A RT

OF THE
U N VER.S ITY
I

ILLINOIS
069
SAR
V. 23

. uf FtCt
GLASNIK
ZEMALJSKOG MUZEJA
BOSNI I HERCEGOVINI.
80. '

DR
UREDNIK

IRO TRUHELKA. .
:
..
XXIU.

1911.

Urednitvo
, ...-.
,
Sarajevo, bos.-herc. zemaljski muzej.

1
Administracija
Sarajevo, zemaljski ekonomai.

Godinja cijena Glasnika s potarinom 4 . 4 .


Pojedine sveske stoje s potarinom 1 60 h. 1 60 .\.

1101.
.<
Dopisi i novane poiljke u stvari pretplate i oglasa
neka se uprave na Zemaljski ekonomat kao admini-
straciju Glaanika zemaljskog muzeja. |

SARAJEVO
ZEMALJSKA TAMPARIJA
1911.
Digitized by the Internet Archive
in 2014

https://archive.org/details/glasnikzemaljsk2319zema_2
.
SA STO RAGE

I. Arheologija
SADRAJ.

i povjest.

I.
.. BOOKSTACKS 0FFIC6

Dr.

.. ::
iro Truhelka: Tursko-slovjenski

..
ejh Sejfudin Kemura: Sarajevske damije
spomenici

i
dubrovake arhive
1162, 303350,
j
druge javne zgrade turske dobe
175208. 391436,
.
Strana

. 163

437484

535548
297
174

302
Edmund Bulanda: Katalog grkih vaza u bos.-herc. zemaljskom muzeju u Sara-

Dr.
jevu

::
iro Truhelka: Testamenat gosta Radina. Prinos patarenskom pitanju . .
253296
355 376
J.

.
.
P.

:
Ceresatti: Prilog Statutu Poljica

II. Nauka 0 narodu. II.


XIL

.
485
503
505
502
504
534
549 552

. .: . 1772
- 351 354
Tomo Dragicevi:

: III.
Narodne praznovjerice


Nauka 0 prirodi.
o


Contributiones ad Coleopterorum
malu

III.
.

fauiiam
n .-
peninsulae balca-
377 390

Ing.
nicae (Pars
(II. )
11).

Ivan Turina: Novo nalazite crvenog Han-BuloAkog Ptychitnog


209 224
kod Sarajeva 225 252
:)
Imenik spisatelja. . Strana

nicae (Pars
(II.
II).
Contributiones ad Coleopterorum faunam

peniusulae
-
balca-

209224

:
Bulanda Edmund: Katalog grkih vaza u bos. -herc. zemaljskom muzeju u Sara-

-

jevu
Ceresatti J.

. .:
.
: Prilog Statutu Poljica

. 1772
,.
XII.
.

-
,
253296
503
163
504
174
505 534
549

351354
552

.: 592

:
485
Dragievi Tomo: Narodne praznovjerice o malu 377 390
em ura Sejli SejJudin: Sarajevske damije i druge javne zgrade turske dobe
175208, 391436, 535548
297 302
Truhelka dr. Giro: Tursko-slovjenski spomenici dubrovake arhive
1162, 303350, 437484
Testamenat gosta Radina. Prinos patarenskom pitanju 355 376
Tur ina ing. Ivan: Novo nalazite crvenog Hau-Bulokog Ptychitnog vapnenca
kod Sarajeva 225 252
Sarajevo, januar ^juni. 1011. , .
GLASNIK
ZEMALJSKOG MUZEJA
BOSNI I
U

HERCEGOVINI.
8
.
Tursko-slovjenski spomenici dubrovake arhive.
Priopio

dr. iro Truhelka.

Predgovor.
Minule jeseni 1910., mjeseca oktobra, boravio sam u Dubrovniku, da nastavim
sistematsko prouavanje dokumenata te arhive, koji se specijalno odnose na povijest

Bosne. Za jedne pauze u tom vrlo zahvalnom ali i dosta napornom poslu, poeo sam
da dozvolom upravitelja arhiva, g. prof. Josipa Gelia, pretraim jedan sanduk sa
vrlo oteenim fragmentima starih spisa, ne u li nai tu koji ulomak, koji bi me
mogao moda zanimati. Pabirei neko vrijeme dogje mi u ruke jedan sultanski
hrvatskim jezikom

.
ferman, gore ukraen tugrom a dolje ispisan a onom vrstom
slovjenskog pisma, koje je bilo obiajno u dubrovakoj kancelariji i u susjednim zem-
ljama te se u Bosni sauvalo u katolikim manastirima do vijeka a u musli-
manskim odlinim porodicama do nedavno, pa se ve obzirom na geografsko raspro-
stiranje, na historiki i paleografski kontinuitet svoj prozvalo bosanicom.
Ovaj obret ponukao me da dalje traim te sam u istoj krinji naao jo dva
slina dokumenta.
Prof. Geli kazivae mi, da su fragmenti, pohranjeni u ovoj krinji, ulomci ston-
skoga arhiva te da je ve prof. dr. Konst. Jireek megju njima naao nekoliko
zanimivijih pisama, koje je sredio, regestima providio te su smjeteni u jednom fas-
cikulu u ormaru, u kome se uvaju takozvana Acta Sanctae Mariae Maioris.
I megju tim pismima bijae nekoliko turskih dokumenata pisanih bosanicom.
Kako je ve Mikloi u svojim
dokumenata a prof. Vueti
serb."

nekoliko
.
priopio niz tursko-slovjenskih
njih u Srgju" iz gradskog arhiva dubro-
vakog, koji su svi ili u isto doba kao i moji, t. j. u XV. i XVI. vijek, slutio sam,
da e tih dokumenata biti obilnije, te sam se odmah dao da dalje traim.
Gosp. prof. Geli bio je tako Ijubezan te mi je dozvolio da pretraim ono
20 sveanja turskih pisama, to su iz divo ne (dogane) preneseni u arhiv te su tamo

U tridesetim godinama prologa vijeka preneseno je iz dubrovakog arhiva u c. dvorski i .


arhiv u Beu vrlo mnogo arhivalija. Jezgru Mikloievo] knjizi sainjavaju ba ovi dokumenti, ali kako
sam se osvjedoio, sravniv Mikloievo izdanje sa inventarom prenesenih spomenika, koji se uva u Dubrov-
niku, Mikloi vrlo mnogo slovjenskih dokumenata ove zbirke nije publicirao, a naroito ne one, koji su
nedatirani. Sva je prilika, da e i megju ovima biti po gjekoji dokumenat turskih vladara i velmoa, koji
e trebati vremenom publicirati.
.

godinei godine amili a da se niko naao nije, koji bi imao vremena i volje, da ove
dokumente pogleda a kamo li da ih razvrsta.
Mogu rei, nisam poalio^ to sam nekoliko dana gutao onaj stogodinji prah, koji
se slegao megju pojedine smotaka papira
listove onih

Bilo je tu na tisue dokumenata pisanih turskim i arapskim pismom, koji meni.


nevjestom ovim jezicima, dodue nisu mogli nikako posluiti, ali se megju njima
zavukao i po koji tursko-slovjenski, bosanicom pisani dokumenat raznih sultana,
sandakbega i drugih odlinika iz dobe, koja poinje sultanom Muratom II. a zavr-
uje Sulejmanom Velikim.
Ti pod naslovom Ada turcica'^ u dubrovakoj arhivi u jednoj maloj sobici
nakrcani dokumenti niu od sto godina dospjeli u ruku historiaru, a kako je uregjenje
ostalog arhiva absorbiralo svu radnu snagu arhivara, nije ni on dospio, da se njima
pozabavi i da ih sredi, ve taj posao jo i danas eka orijentalistu, koji raspolae

potrebnom historijskom i paleografskom spremom, da ih sistematski proui i sredi.

Prebirui spisima naao sam, da dakako maleni dio turskih je jedan


spisa donekle uregjen: naao sam pojedine komade umotane u posebni papir a na
njemu je zapisan ili regest sadraja ili itavi talijanski prijevod originala. Ta regesta
i ti prijevodi nainjeni su koncem XVIII. vijeka, jer je veina njih pisana istom rukom,
kojom je pisan kodeks sa prijevodima turskih dokumenata, uvrten u arhivu pod
naslovom Traduzioni de Capitulazicmi e Firmani de sultan Mehmedo 11.^ Bajazito II.,

Selimo L, Solimano II." etc. te idu na 1174 stranice sve do dobe Osmana II.

Ova knjiga zapoeta je god. 1784. a da su regesta, odnosno prijevodi, to ih

nagjoh uz neke turske originale, nainjeni u isto doba, kada su odnosni tekstovi upisani
u ovaj kodeks, ustanoA^o sam time, sam se u nekoliko sluajeva osvjedoio, da
to se
indikature na omotima slau sa onima u spomenutom kodeksu.
alim, to mi do sada nije uspjelo ustanoviti ime onoga marljivog ovjeka, koji
je pod kraj XVIII. vijeka uregjivao turske spomenike dubrovake arhive.
Ali i ove neko uregjene dokumente nisam naao odvojene i kronoloki poredane,
nego posve izmijeane sa daleko brojnijim ostalim dokumentima, koje jo niko nije ni
pregledao ni uredio.
Prof. Geli je u svom Opisu dubrovake arhive" i)
spomenuo, da su ti

dokumenti
divoni a on
isprva
je
bili turskom
tek isposlovao, te su preneseni
obiaju" strpani
u arhiv.
u vreama
Kod tog
te su se uvali u
prenosa sve je u
hitrini smotano u konvolute njih oko 250 na broju i smjeteno u sobici na uglu
kneevskog dvora.
Megju ovim turskim dokumentima naao sam obilan broj oko 120 origi-
nalnih dokumenata, pisanih bosanicom, a uz to i nekoliko prepisa i prijevoda izginulih
dokumenata, nainjenih u dubrovakoj kancelariji ili u Carigradu. Ja ih sviju objelo-
danjujem u ovoj svojoj zbirci tursko-slovjenskih dokumenata a nadopunjujem ih sa
nekoliko savremenih turskih spisa, koji su s njima u savezu, koje sam takogjer tamo
naao, te sa nekoliko zapisa iz ostalih odsjeka arhiva.
Osim toga, da zbirka bude potpunija, donosim i neke dokumente, to ih je
Mikloi publicirao i to extenso one, koje sam mogao, bilo po originalu bilo po
originalnom duplikatu u dubrovakoj arhivi, osobno revidirati i to je esto
potrebno bilo
popraviti a u izvadku one, koji mi nisu doli u originalu do ruke,

Glasnik zem. muzeja 1910.


^

nego tek po Miklosievuj publikaciji. Da poj)imiiii historir^ku i kultarnu sliku, sto se

odrazuje s naili dokumenata, donosim i nekoliko pisama, sto ih je naao prof.

Vueti u gradsk(jm arhivu te ih je ve priopio u raznim brojevima dubrovakog


asopisa Srgja. To inim i s toga razloga, jer je gotovo nernogue dobaviti sve
odnosne brojeve ov(jga lokalnog lista i jer je prof. Vueti, koji je namjeravao prire-
diti separatno izdanje nesmotrenou tamparije, koja je bez
svojih Spomenika",
njegova znanja razvalila slog, bio zaprijeen da tu svoju namjeru izvri.
Sve dokumente, to sam naao, prepisao sam u Dubrovniku po originalu te sam
i nainio fotografske reprodukcije, koje su mi sluile kod korekture i revizije tekstova.
Desetak dokumenata, pisanih arapskim slovima i turskim, odnosno arapskim
jezikom, izdajem po prepisu, nainjenom g. ejh Sejfudin em ure. koji je na moju
elju doao u Dubrovnik. Gosp. Fehim ef. Spaho obavio je iz prijatc^ljstva ne samo
reviziju tekstova, pomogao nizom dragocjenih primjedaba, koje sam upo-
nego mi je

trijebio kod na elu tih pisama. Superreviziju turskih tekstova


sastavljanja regesta
obavio jp gosp. Dr. Savfetbeg Baagi-Kedebpai.
Kako mi bez njihove pomoi nebi bilo mogue te u mnogo emu zanimive i

dokumente uvrstiti u svoju zbirku, duan sam, da im ovdje na prijateljskoj pomoi


od svega srca zahvalim, a gosp. dru. Savfetbegu Baagi('u. koji kao orijentalista i

historiar raspolae svom potrebnom spremom, ovom prilikom toplo preporuam. da


i

se zauzme za prouavanje turskih dokumenata dubrovake arhive, koji e jamano


novim svjetlom rasvijetliti tminu, u kojoj se jo uvijek kree povijest Kosne za
turske vlade.
Imam ovoj svojoj publikaciji jo neto u tipografskom vidu pripomenuti. Origi-
nali dokumenata, to ih iznosim osim turskih i talijanskih, odnosno latinskih,
pisani su bosanicom. Trebalo bi prema tome. da ih i orim pismom reproduciram. Naa
zemaljska tamparija dala je u svoje \n'ijeme, kada sam se bavio prouavanjem staro-

bosanskih natpisa, rezati posebna slova, koja odgovaraju lapidarnom karakteru pisma
na naim stecima, ah ne odgovaraju u svemu kurzivnoj bosanici. Poto se, osim toga,
veina starijih dokumenata nae serije manje ili aHc dosljedno slui akcentima, drim,
da bi filologa zanimalo, ako se, u koliko to dozA^oljavaju tipografska sredstva, i ovi
naglasi reproduciraju. To je bilo mogue samo na taj nain, da se kod reprodukcije
upotrijebe slova crkovne irilice, koja su udeena za akcentuaciju.
(,)vo je jedna velika mana moje publikacije, ah e mi ju svako rado oprostiti,

koji zna. kakov li bi kapital valjalo potroiti, da se dadu naroito rezati i saljevati

posebna slova, koja bi odgovarala grafikom karakteru originalnog pisma.


Molim za to itatelje, da mi ovu ana h roni sfiku ili da jasnije reknem a na-
topi stik u uporabu crkvene irilice u reprodukciji dokumenata, pisanih posve raz-
linim pismom, onako oproste, kako je to prije mene oproteno jednom Puci u.
Mikloiu i Jireeku, a da se paleografski karakter ovih pisama bar donekle
prikae, donosim na kraju tekstoA^a niz faksimiHranih reprodukcija osobito tipnih rukopisa.

1*
I.

Spomenici.
1.

1430., 10. jula u Drinopolju.

Sultan Murat zamjerava Dubrovanima, da. premda oni trguju u njegovoj zemlji
i nalaze tu koristi, dosele nijesu slali jDoslanstva da mu se poklone i da se sprijatelje.

Dalje zove ih da alju poslanike, koji e odgovarati na tubu Radoslava (Pavloviai


da zigju grad na njegovoj zemlji i da su mu. kada je to branio, sasjekli loze i zatrli

01 ^ ^
Zapovjeda da poprave tetu da vrate grad Sokol zemlju, to su ma

^
ita. i i uzeli.

Nosioc

WAb DEAMKOrA
lista je

(0)1(0) ^
carev verni vlastelin"


Kara.

10(0){
1 ^^ \(0)
10(0)'0
HHE^EMU
-

^1^ ^
^^
*^
^^ ^,
. DM
no RCE^ IS\OA^ ;(
,() ^
DH
,)
lE VVAU MOS' 3)
h(o)[d(e)kk HE r(o)cn(o)ADO

^
^,
CERE

, . ()()() Ci MS'A^o (0)(0)^1^

^^,
^ ^ ^. :
), 1^
^ ^
;-5111,

nOEBOA^ ^ AO^HM
momS
ne

^, ^
^ : ^,^ ^.^ ^, ) ), . wiiK lECTK s(o)a
iiecte

()
ieans'

4JW

\^
E
ApL^5*?HTE,

fU nOEnOAf

WAb. NEnpHf^lTEAE.
^ DM NEAOf'H)
WAI^

AWAH WHH \U WMH,


1^0,
01|1,
NE Af

DHAHAAO

CTANETE
) DAACTEAH,

)
^ , '
,
: ), f 11 ()
^
^KIO

. ',
nOHCKf nfAHKf,
VVDOKE^)

', ^;(
ME

,, )(

)
^

11,
()
I^AW
DEp^ETE

^ .
^.

11
,
p^^lHOOK
NS'

^.
wnE'ru.
S'3pEHE

Otraga: Fafa in /430 . . . la dehia . . .

(Jrigiiial na ])apiru visina 48. irina 16'5 cm.


U tugri : \ ^iii^ t. j. : Murad han hafezeh ullah" - Murad han. da ga
Bog sauva.

1) = voe.
2j Ovako rnjesto ^ KACK.

2.

(14) 939 6. decembra (u Drinopolju),

Sultan MuratDubrovanom na molbu poklisara Piera Lukarevia


II. izdajo
i Zuhe Guetia kojom im jami da niko od susjeda njihovih blinjih ili
povelju,
dalenih. koji su u povelji" njegova carstva, ne ini ni tete ni rat a trgovci da
im hode slobodno po svoj njegovoj zemlji, po zapadnim stranama po istonim, po suhu i

i po moru, u Srbija, Arbanasa u Bosni ^).

^
^^ ^>^
i

1' '()()
^/)11
^
fi

lio ):
1'(0) KNE^L II HErWRH 1101
II

5 II

CK0I6 nOpTS' () rociloivras'

^
() ^, ^
\ ll

3")
ii

II ^^
^ 31
WSETK

,^^ ^,
^ 3 WA "^ ^,
111
|1)( ^,
WA
KOM S'
1,

CDIIE^' \'
II Wl|)f

^^ ^
II }(01^ \\\\ CM

^^ /
Tpt^rb, N0 no ^>( \, 1 MlIKTO

^
HE

,
\ 00110
WA
\ ^ ^ ^
)
.. 110
^*
11;(,

1
KOM leC^ ^

WnKIINE
S'

^,
:
ks'am- ^>(
,
no )( no ^ (i ~

^*
, ^)
no c^^>(S' no 8\, s'

^
cs'

S^:3AAE,
()),
. !1
TKO
Tph^HENJ

TO
33 ^,
^- ^
.
^
:
;^011

Tpl^OE^,
),

1^<, , ^
HE

WA

CEH

Foneglia schrita
()
Otraga originalnom rukom:
^^ ,
ia
.5.

sciriaiio
^ ritrata d ima
11
.. 1.
lefera
HE

(jrie<ia fata
WDOH.

a Ragnzei per i^iijnor

Mnrafij cht li iHcrrhadaiifi poslano fra.figare per tuti la(do)ve che coma^da Mvratheg.
Jh'e -27 JuJij

Drugom rukom
e li 3 pricileiii dc fraHcli ixi.a lo terz,o schritv iii scJtifrffoiiecho fo dato jier misser
lo rcctor ser Benedifo de Gondola co lo mo consiijlio cli cl jHirfffsc 0 /itosfrftre a l^Jsclndla

fiol de Issaheg.

Ovaj dokumenat je slubeni prijevod, nainjen po grkom originalnom spisu. ISlovjenski originalni
okumenat priopc4o je Mikloie u Monumentima na str. 362. Razlikuje se od ovoga prijevoda,
svojim
nainjena po grkom originalu, osim na mjestima, koja sam u notama spomenuo, razlinom stilizacijom i
ortografijom i time, to sii zadnje reenice u Mikloie\ om izdanju neto opirnije stilizovane. Mikloi
publicirao je originalni slovjeiiski egzemplar ovog dokumenta, koji se uva u c. kr. dvorskom arhivu u
Heu i koji je jamano identieua sa onim, koji se u biljeci na kraju naega egi'emplflra zove /0 terzo

^
^
dokumenat datiran tamo decembra 6939. datum u

^
srhrifo in !icltiai(oiirsrk(,^\ je 6. god. a 27. jula bi-

jamano

^
ljeci je kancelarijska nota.

011,.
-I U
^,
originalnoj listini, to ju priopuje Mikloi u Monum. Serb.,

doim mjesto ^^)(


str.

pie
-^. j)ie

^ mjesto

111
I originalnoj povelji stoji mjesto toga
*) Ovo je precrtano.

(1431.)^) 9. juna mi Ookii planini.


Ali bega od dosa va Pa '1ov uzme Klobuk

^
Sultan u rat .^al je da a a .sa

^
. i

Vrmom

^
upom i Tr('l)inje sa Lugom i da popise mjesta i zemlju.

^^ WA \\ nEAHKOrA
-
.viH

^^ ^
^: , ,-
^1
^^
()
^^
111^0 .
^^
^^,
1 \1
!!,

KOhEl
epf

>^^1^
p'kMK, II
WA

^.
, ^.) DEp^ieTf
nisCA

1^ ptsM

^
nHlJJ'k

^^.
^,
DM ,
^)
^ 10
K-t

Jz vana: ^^ ^\^^!
Drugom rukom: Lettera ad^isse Alibeg de Signor .Vlarat beg schriuue chc debia ros/'gnar
c dar Globuch V^i^m e Tribine et tute pertii^cntie.

Tugra se cita kao u br. 1.

Papir visok 39, irok 13.

1) Za datiranje ove listine slue ovi momenti, vagjeni iz spisa dubrovake arkive : 9. decembra 1430.
pisali su dubrovaki poklisari na Porti u Dubrovnik, da su veziri zakljuili slati AUbega haznadara
u Dubrovnik; 6. januara 1431. bijae Alibeg ve na Drini, 22. januara u Dubrovniku.
Po drug-i put dolazi Alibeg u julu 1431. u Dubrovnik. (Jonsl/imn. Rogatomm 21. jula 1431. opirno
raspravlja o njegovom dolasku i doeku. 22. - 25. jula raspravlja se opirno sa Alibeg'ora radi njeg-ove
misije a 26. jula zakljui vijee darovati Alibegu 2000 dukata, ako im on, prema carevoj darovnici, osobno
predae upe i grad Klobuk. Prema tome izdana je gornja povelja god. 1431.

-) Ova dva zadnja slova nejasna su ; moda se smije misliti na to, da se u njima krije datum
jer su pisana u formi monograiua.

4.

1441., 13. juna na A^uijem trnu.


^abadinbaa sandak Za})adnim Stranam pie Dubrovanom i daje im vjeru
za poklisare, koje ele slati k njemu i koje e on. ako ustreba, slati caru te ih tititi

* sveanom
i uvati. to ime im se zaklinje zakletvom. S pismom alje svoga sklava

^
Jagupa.

^
() '
()1
li

()
.
oriKmi(E)

'. ,1(), ^ (),


OHIIM NM 1()
llll
II >^11

^\ KNE3S'

10
II CREli

\\
liOII\'

'()
^ ()
, ^ (0) , )( DEph'

^11(0),
rODOpH,
'()
111
HE

HE
KOH):

tiOK),

^, HM ^)(()^1 ^^ , TbKAAO
8

oiifT

() (0)
pESII

^,
KOII^
10()),

,/ ,
:
TfpE

WHO
^
ks^ae
Cf
KOfzl,

kom

^
iJ,(A)ps'

fiEAIIK(0>VAS' \( (0). II

\\. 11 ' () ;(0)

\ ^
()
II S' IIEKS'

II (0) ^^() II ^

}
II () WH
I!
'>(,
\<, 1,
^ -
() 11 '1 )
0()1.
().
1 II

HE 8'^-
pCSH
(^)^

11()

Dole: mec(e)i^a
Otraga:
(0)

i? 7.
mk)NMW ^nk n
1441 de hassa per
^ TphNS^
Jacpib.

Turski potpis na strani je neitljiv.


U tekstu ima blegjim crnilom korektura a slova, koja su neitljiva, popravljena
su mjestimice istom rukom i istim blijedim crnilom.
Original papir; visina 31, irina 17 cm.

1) Mislim da valja ovako itati.

5.

1442. 7. februara u JDrinopoJjii.

Zakletva dubrovakog kneza vlastele, kojom su i se kleli sultanu Mu ratu,


da e biti vjerni da e mu svake godine slati poklisara
i i na dar srebrna sugja u
^rijednosti od 1000 dukata.

1) Cf () ^ ^ ^,
Bl^ (0)
||() ()()

^ (0)
Db Hc^hc

^(^ ^^
CRETOie

^^>
II

^ DK
np'ksHfTH^' )(^
)( -
^ DL

II nfAMKOM

^ 8 ^^ VVKpEAAfHEHH, IKO WT
DK
,
^ S'
- \)

>^10 CH^, S'^DATET 1 ) II

11, . 3 1 >^ 1100.


per onor de 1000.
Otraga: Letera adasse Alliselo Gvjo ! li sa/jramenti fece Ij diic.

Tugra se ita kao u br. 1.


Original na papiru visok 2S, irok 18 crn.

Nema sumnje da je ova listina pisanu godine 144:2. i to s razloga, to se sultan Murat istu godine

i istoga mjeseca kleo Dubrovanima, da e im uvati povlastice, jer su ovako zakletve bile uvijek obje-
strane, to je gornja jamano u savezu i istovremena su kletvenicom Muratovom u Mikloia, Momunentn.
str. 409. i si., koju takogjer donosimo.
2j Ovako!

1442. mjeseca februara.

Sultan Murat II. kune se Dubrovanima sveano a na molbu poklisara Nikole


Ouetia i Pjera de Primo, da e im ouvati njihove povlastice a oni da su mu

^ '^
za to duni slati svake godine poklisara sa srebrnim sugjem u vrijednosti od 1000
dukata.

() RfAHKH ^
^ ,
Cf, ,
/,
II

KO-ie NfRO

^,
II ^EMAK),

^ .3. ^1\0 .VIII AA'^^CpOAAANIf, II

^ ^^^
^' ''
' ,
^
.^.^. (==124000) npopoKK WHEn>^ \\

),
AlOlO ^ ^^), II WA AUt

, '
-
II nAACTEAOAALN A^'RpOnbv4ANWA\,

^
^
, ],^ ^^
^ ^, \'
KNE3U

TO
II

-11 REp^
^ 1'
AK)KO^^ HAMECMS',
11

II

,--.1 ^) ) ^')
SAODEK^
^ \
pHESK
II

^
NE

^
NM;^, tko
11
IIAJODE

ME

HTETS
S

,
NH^b NII^K HAM 11\'

WA
TKO
),
V\Oiej(

*:
nOCAEA^Hie^
MOie , * iWW

WA
kom
,VAH

),
WA \\'
llll

11\'
WA
II
10

\\\\\ ^ (D01H\

.^
0;( '^')
^
^ 5
" '"^^^-

0>(011

,
no .MOpS' no ^^^ NMM AO^OAMTII

^ ^ 001 II S' DAAAAHie


01
NE TOM

-
HieAbHS' WA WA TKO
\' ).
^
f

no , 1,
S'HMIHI

^
no ^
^vior^

)^ ^^
, ^^'^'^"
no
^^
'^^^
n no

^,
"
)-^ >(
^^^ ^^3^^

^
no no CDE^ HNE^ ^EMAf^
>(
-
rptvKAE^o KOCNE ^

> ,.
\, NE WA NHIEANE

00110 ), (!) 0>


^

oN
NM

s'
1,
ENApoNonoAio
,
^
^^NMKOAAS',

WA .. /r. ,
Tpuru NE npoAM^',
\0
CM nONECS CAOROAInNO, NE

^, >
p'kNE.

,( ' WA NOnO
WlfJE MM 4HMNM
^^
\
A^pOL^HNE
*^Apbv
S'

^ KA^L^
,
^EMAM

.
CfiE

;->
^ R>^pCKOIl

A^RpODKHANMNlN
S'

nOMAS^
KOW
npEAK
'
rOAf

)
10,
Ap^^^MNE^

s^MNH
'
01 ,
.
, .)
Hi
^ TOM
.VA^CAOMANMNA

:)
3 )
roAf
A^RpOI^HNN,

nps'
^.

)
A'^RpODKMANE ^
^, ^
CArpE^^'o WIIM TOM

^^
C^Af:

,,
^.
rOCnOCTDO
WA

.
NM^'

^,
KOM

NE ^^^ ^/ '
npEAlN KAAMIO,

|)^,
S' ^)
^
NS^

MM ^HMNM
,
KOM R^Af

1,0 :
100 MMANMS
A^O^ANK,

NM
NAATM-^-
AKO RM

tii
^ REAMKM,
AS'BpODKHANMNK
NM NieA^NU
RAACTEAMNK NE ^, NEPO WNOM MAAANM- A'^KpODUSANE WnETk

S' A'^^KpODKNMKK.

11,0
\ Wl|IE SVKETODA \: AKO RM\' MMAO
^ 3,
KOHS pA^UMupie

,
II

C rOCMOAApbWA\ MCTOMUNEM ^ANAAInNEM, AAM HNE

no \08' MAM no ^^, rOAf ;-^, KNE3K DAACTEAE ^'1^,11

3
II

NM^ 01 A ^^^ CAOROAHO

no .
1 1

: Wl|JE

TKO
^ 10^1,1 3^ DAACTfAOAA ^-
"^ ';(
,
-, ;(^ ^ , .- ^ ),
rm;^ ^^ ^ >( S ^ awa\-

^
^ cs'

), )
SSHHHO,

^ ^ KNI^
WA
^)'!
II pOKKCTRO
11,1
01 .
111
^^^ ,
3 S' ^}(
^^
.^. '1)(, WA 3

^, , ^ ^ ;( ^^.
., <1.
svijjf

){
ra<jas.
HAODEKL

fol.
Nf

56.: Friuilegio, che fece


^*

Murat
MH,

be(j
ocDfHK
HM

turcho a la supioria dt Haguxi

^\
In freum-o.
Stari prijepis dubrcn^ake kancelarije. Priopio ga Mikloi u s\'ojim Moiuini.
Seri)., str. 409 411. ali jezino ispravljen i sa nekim pogrjekama. Tako pie

^.
mjesto

jedan redak.
broj
Osim toga na
. . mjesto
ch^a
//
mjesta
(t.

ispustio
j. 124 mjesto
je po jednu
124000),
rije a pri kraju
mjesto
itav

>
7.
Poslije 1454., 1. februara u Sko]lju.

\ojvoda Isabeg, koji se u postKcriptuni-u zove bratom hercegovi ni a vojvodu


Petra (Pavlovia) svojim ove em.
sin daje Dubrovaninu Franku proporuno pismo
na svoje sluge a osobito knezu Plamzi i knezu Dobroslavu, da ga pomau tite, i

Pavlovia

'
kuda bi doao u zemlju ili u Moravicu ili u Hercegovinu, jer Franko

\ ^^^ ^^ ^
trguje njegovim novcem.

AAa'cTK) () 1 \ nCEDCAvA

^^^
()
11

^^
,
^ !^ 1(||)()' pL^s'

^
^,,

, ^
ripEHOpsNA.U KIIE3S*

^? 38' >^,
',f'VVAEp

<!^^

()
ripEKO , HIIH

^
110

;(Epi 1,0^
>^

^,
^,
W'rS4^
S'
()
RH
\\\

),
\AW^
\4VAII

^1.
s' .
\'otaui (jvalni peat neitljiv.
12

}) '
Knw ^ ()
Na margini:

^,
^>(|)
^ >(OTW

\ nomoAf
DOmOAf
,
^SHIIHTK

fctKtrs'.
^ llf

Originalno pismo na papiru dugom 27*5 em. irokom 10 cm.

8.

Poslije 1454.J 14. novembra.

Vojvoda I sa beg izdaje


trguju po carevoj zemlji bez ikoje zaprjeke
Dubrovanima
kojom im dozvoljava da slobodno
povelju,
onima, koji bi im
; isto

tovare nosili, bili oni ljudi hercegovi ili vojvode Vladislava. Ko bi se o njih zadio
tako daje i ^ .

te im uzeo, to je vrijedno jedno vlakno", bio subaa, turin ili martolozin. da plati

glavom.

^
) ^
^1 , (0) ,
^(
0()1
11 ^lUHI^E
^
^^^
()(0)
()()
KWMS'

,
Ckll

*^
^ ),
^
II ll,f/VA

ME

()()
R^AE WKS'pHRAIIHr, MM
rpEAS'

11 ^,
FI^^TS'

'^,
^

EAI^HE ^^,
)(^:
EAKHbv

,
ME

), 11

no

))
11,
\\\\\

\
5
\1
^^ )
,
^ ^,
\ip\s\\irOnH^
/\ ^' ()^.
^^ )*'
()
nOEDOAE

8' ,
:
11,' WnET

^
S' II II

CDOK) ); HE 11 riOpOKAlENbr^,

' .
VVK^^EThl, HM ^AE HAAU HE DOAKIIK HM
^^^
HEDEpS'
HM

)(,
fDOW.M
HM

,
opEAMO EAl^MO
HMb

HE
HE

^^bME^
^^.
S'

.
II

1101 Al

Turski natpis na elu j)isma ita se: ^ ^[:^^\ ^~a.c f. j.; .Jsa bin Ishak-

beg'" Isa. sin Ishak-begov.


Original na papiru visina 26. irin^i
i:;

9.
Poslije 1454.
Mehmed elebija, unuk Ishakbegov i vojvoda Pavlovia zemlje, moli Dubrov-
ane
i sina
da Andriju
mu Baraka
vraa
te je. premda vremenom mlad.
^ ^{
potvrde u svojoj slubi, jer je
stare
on posluio
i mudre
i

pameti.
vojvodu

- 110
i nje^^a

IIHMb

COlI

\ !
WA

^ () ^ () ^
(), 1.\()|1
WriKHIIH

)
^^
^^^
{()1,

^
;(()
()(0)
() ^^ ^^
OfAHk
nii.

11 ^^
, ^,
, 3 KOM nOEDOAE KOM
\()

^
KOM DM
. )
() 010
DOEDOAA
WA 11
^ 11
^
W\\

, ^
111
\ ^ DOM 11

^
li

DOAE
ME

:^ . ()
WIIK DOEnOAH

,
II

1' II ()(0)11
' KOII .
Turski
II

natpis na lijevoj
() 1()0margini ita se:
RH.
.-Mehmed bin
J\^\ j -

Jshak-beg" === Mehmed Ishak-begov sin

bio
1) U originalu pie
uDuk Ishakbegov. Sr. i
^
Original na papiru visina 28, irina 13'5 an.

ali, a
turski napis u sahu
valja itati S^H^KA
na margini.
zakljiioojem po tome. to je Mehmed doista

10.
1457., 22. flecembra.
Despot Lazar potvrgjuje Dubrovanom, da su mu po njegovu vlastelinu Damjanu
Zu nje vicu poslali sav ostatak njegovog poklada te im zahvaljuje na tome.
Zajednikog im pisma o tome sa svojim bratom Stefanom nije izdao, jer je poslao
po Damjanu dva posebna pisma, jedno svoje a drugo Ste^ano^o, mislei da je to dosta.
Javlja im, da je u Pragu umr'o kralj ugarski i da se na Vasiljev dan sastati e
u Budimu ugarske velmoe, da biraju novoga kralja. Car dohodio je na Plovdiv. ali
se opet vratio u Drinopolje.

^^^ Adresa: f
DCOI VVnKHH'k '()1^)(
II npil;TEAW.\\ KME3S'

^ ^^^ 'I'

wriKHH('t) daacteain ^\'.


? (
<vV nAlIlEA)
A^^^^''s'
ADO ^<S'\*,

^).
l|IO

10110
1
^
CTf

^).
l|IO

()
MH
^
(Ti

1{)(0)1 W
MOpSSMAH flO

cf,

K(0)5til4VM
AACTfAHHS'
!^311

!1(), 10
1|10

S'
1
,
CTf

(). )^ .V\l
no
1
p4IIO.V\

DCf
M^;^HS' VVCTATbK
II^IIO, MM .
\'\
HfCTE

, ! '
^SMIIl'lljAH !10
}|

RH MH WDOH
mi

^^ ' ^
, .
ODOH
() \\
nOTpEbR VVDOH fp Ml \
DAACTEAf,

^^ () ;"^
01).
tcus'h
!
'
(), TOM

rio

^ . 1^0 TKO ^(), TKO ^ DCE

(0)10,

} (),
,
\, , !^, () \^,
liC'KOAA

,
. DCAKM
\
DAACTEAE,
3
lE

VAM

\\> ^^ ^
S'SHMMAH

DUC
S'MH
^^
^
S'

,1 ,
^;^

SHHII(H)AH
^^
^ '^' ^, . ) MWl|J

W
TO
(i\\0
C VAO KMHTS' W'i

^
^ TOmh
DHC^^KOAA
MOCAS^

. ^
IfJO

,^ ^(0) () >^ ()
DM
^
, \\\\

MH
DAACTEA,

{)
^^,
W
^^*^'
A
DAACTEA,

.
) 1

)
.

npA^E no
1 , 8'%
.
,
H3KEpS' TE

^(), :
^
KVA

-
II

, , 11, 0(0)11

3 ^,
S'

. VVRET

MM

W DCEM
nOphJSHAH

^^^. ()
100,
no pEHNOM AAMII^M*^

' , 3
^ '
^,
DCAKOMS'
aVi

1^
CbAA WnET

1101).
MH,

()
()1

Ispod adrese: 14d(S. adi


DH

V.
11 :

zenar sujnor
.KR. 1.
desjjof La.mr cortfesa haatr hai(uto lulo

I resio dello depoxito zo che fo in Bagasa .-..


]trm schriHt che rt de Oiujaria morfo.
15 -
Die . 1458. lettera per quam despotus Lazarus fatetur se recepisse residuum

^
despositorum.
Originalno pismo visoko 26*5, iroko 27 cm bilo je zapeaeno papirnim peatom^
na kome se slabo razabire grb, ali se jo moe dobro itati napis:

j^i [.]
11.
1458., 23. oktobra u Skoplju.
Sultan eh med II. javlja Diibrovanom, da su im poslanici (Paladin Mar.
Gunduli i Paladin P. Lukarevi) doli na portu, da ih je sasluao te se opet smirio
s Dubrovanima i zapisao im povelje. Ujedno primio je i 1500 dukata.

^^ ^^) ^ ^ ^ ^
.
^ 111, lepE
01
nAACTEAH
;(1
nopi^T^

, , ^;(
no 11;(1 ^311;(0
no ^,
^, ^^().
()
ETO

.
wal m\\s.
()}( WAL m)^L ^^
Na
6
dnu:
^ nAACTEA , ^. ^
H^b,
11
^^ :
CT'k

u tugri (grbu) pie ovo: Mehmed bin Murad hafeze-hullah." To jest: Da Bog
uva Mehmeda, sina Muradova.
Otraga: IIIF LVIII adi XI. Nouemhrio hreuillegio de gran Tur eho Machmet heg
el qual confesa hauer hauiito del comun de Ragnsa per Ili amhassatori per ser Palladin
Mar. de Gondola e per ser Palladin Pe. de Lucari duc 1500.
Original na papiru visok 43, irok 13*5 cm.

1) Korigirano, prije '^.


12.
1458., 11. novembra.
Bosanski sandakbeg Isakbaa daje dubrovakim poklisarima Paladin u (Marina
Lukarevia) i Pala dinu (Lukareviu) vjerodostojnicu, kojom veli, da ovi naustice e
javiti, to im je govorio.
Nema ni tugre ni muhura.
\
,
^ ()
WA
310^
()
^
()

16

^^^

^ DCfM

DAAA^ljJErA |)()

^
MHWr(0) ;(|)0 DM.

^:
^ ^, ^^ 1,
,
ADO DMCTiM
ETO

, . Otraga: 145S. adi XI. nouehrio riceuuta ^j>er /i amhassatori ser Palladin \ de
Lucarj et ser Palladin de Lucarj de Isach hassa.
Original na papiru visina 18'5j irina 14 cm.

13.

(1459.) 6967. 7. marta.

Sultan Mehmed II. kune se sveano a na ruke dubrovakih poklisara Pala-


dina Grundulia i Paladina Lukarevia, da e Dubrovanom biti prijatelj, da e
ih tititi te im dozvoljava slobodu trgovine i prometa na istoku i zapadu, po Bugarskoj,
Vlakoj, Srbiji, Albaniji, Bosni i t. d. i da im se nee uzeti druga carina, nego od
svako 100 aspri, to ih uzmu za prodanu robu, 2 aspre a to je neprodane robe, da
se pronosi slobodno, a ako im se uzme vie, da kadija sudi^ da im se viak
vrati. Ako bi koji od njegovih podanika utekao krivnjom u Dubrovnik, da mu se tamo
sudi po obiaju, a ako bi Dubrovanin umr'o u Turskoj, da mu imetak pripane rodbini.
Jami im slobodu trgovine i u ratno doba i da niko od njih ne smije da trai danka,
osim godinjeg haraa od 1500 dukata, to e ga Dubrovani svake godine poetkom
januara slati porti.

Traduzione della Cajpitulazione di sultan Melimed 2^ dell anno 1459. stata concessa
temjjo delli ssigri amhasciaiori ser Palladino Marino de Gondola e ser Palladino Luccari
tradotta dal greco Vanno 1730. e trascritta questo lihro Vanno 1758.
lo gr and e Imperatore, e Gran Prencipe Mehmed Begh figlio del Gran Imperatore
e Gran Prencipe Sidtan Murat Begh i^er il sigr. Iddio del Cielo, e della Terra, e
per il Grande Mio Profeta Mahomete, e per i sette Capitoli dell alcorano clie ahbiamo,
e confessiamo Noi Muslimani, e per li cento ventiquatro migliaia di Profeti di Dio, e

per Vanima del Mio Avo^ e del Mio Padre^ e p>er la vita mia, e dei miei jiglioli, e
pcr la spada, cJie cingo, che dal d' oggi, che corre, io amo V onorato Rettore di

Bagusa^ con i suoi Corisiglieri, V interessi loro, i mercanti lovo, et universalmente tutti i

sudditi loro, et avendo mandata li ssig^'^ amlf^'' con la ricognizione verso la Porta del mio
Imperio U Sig''' Palladino Gondola e il sig'' Palladino Lucari, afJiiicJie intraprende.^ e

conservi il puro amore verso di loro, e verso tutti quelli, che si dicono Bagusei, ovunque
siano sempre, e per tutto il tempo e che nessuno faccia guerra ne io, ne li miei Vesiri,
ne gli Subasci miei, ne gli altri miei officiali, ne contro loro, ne contro il Popolo loro,

nc contro il Paese loro, e che alcuno Esatore Tributario dell Imperio mio non tratenga,
ne noccia loro, e che siano le Citta loro, et il Paese loro, et i lor Sudditi imuni dalle
contribuzioni di questi, e siano imuni da tutte le cose di qualunque genere, e che possano
andare nelle citta loro, e nel distretto loro, e per mare, e per terra scnza paura, e senzn
17
impedimento, e che 'per cio non liahhiano alcunn moleMia ne dalV Imperio >, ne da
quelli, che danno il Hara al mio Imperio: Ordina la Maesta mia, che li Mercanti loro
et i loro Vomini con il loro essere, e con i loro 7iegozij caminino liheramente. e senza
e senza impedimento alcuno il Paese mio dell' Occidente, e dell Oriente per mare,
e per terra, per Bulgaria^ per Valachia, Servia, Alhania, Bossnia, e pir tutte le citta c

luoghi del Mio Imperio : che nessuno prenda dazio delle merci di transporto in fuori di
quello, che e imposto, cio e quando vendono aspre cento aspre due, secondo la tassa d' Adria-

nopoli, FilUpopoli e Cratoa, ma se non avranno vendiito le mercanzie loro^ he le prendano,


e transportino senza impedimento dove vogliono. Di piu commarido, che, se sara loro preso
dazio , che non dovavano pagare, giurino due, o tre Ragusei d' esserli stato preso d"^ dazio,
vengano al giudicato Mussulmano, presentandosi al Gadi, qual determini, giusta il giudizio
di Dio, che sia fatto, e non contrasti uno contro V altro ma quel che deve sodisfi. Se qual-
che d\ino avendo preso alcuna cosa d/un altro sara andato a Ragusa, che se li faccia
giastizia secondo che la fanno a loro stessi, e nessuno audisca d' aprir la, hocca contro il

giudicato. Se qualche d' dei Ragusei morira nello stato mio^ che nessuno prenda il

suo essere ne io^ ne alcuno del mio Imperio, ma venga il suo Congionto, o Parente per
pjrenderlo. E se i iiemici miei m,i forano guerra, o alV Imperio mio d^ Occidente, o dell

Oriente o per mare, o per terra il Rettore, Consiglieri^ et il Popolo di Ragusa stiano
zenza paura, senza molcstia per riguardo dell Oltraggiatori, e li mercanti loro caminino

il ^j>aese inio senza paura. Ordina a7icora la Maesta mia, che nessuno li faccia oltragio,
0 danno nelli Paesi loro^ o ai loro mercanti, o alli loro Omini, o alU negozij loro, e chi-

unque sara che paghi il danno a loro. II Rettore, e Consiglieri di Ragusa, che mandino
anno, cio e a capo del anno del mese di Genaro i loro Nohili al mio lmp)erio flori,
ossiano Ongari annui mille cinque cento.

Scritto li 7 del Mese di Maro dell indizione 6967, quali corrispondono alV anno 1459.
Prijevod originalnog turskog dokumenta, nainjen u dubrovakoj kancelariji i

uvrten' u knjizi: Traduzioni di Capitulazioni et de Firmani.^^

14.
(1459.) 6968.^ 7. novembra u Carigradu.
Sultan Mehmed . potvrgjuje, damu je dubrovaki poklisar Jaketa predao od

^
haraa 1500 dukata mu

^
lanjskog (za god. 1459.), a to je poruio, to je sasluao i

^^^ ^
^ , ^ 10
^ ^
^ ^
odgovorio mu.

WAbi nfAHKArO
Tugra.

DEAMKArO

1()
II DAicTEACMI^

^
RH.

111
^5|

II
,
^
^^^
.
Cnt,
cnt wAi^ronopH;(MO,
^

10 IjlE
lepE

NI^CKO

no IIHMb ^()<,
Ep^ieT'fc, lept
^^ ;(
011^()

II
^^^

MH.
iioieRpHi 3 ^ 11,^ ~^5|: ~

2
18
Otraga: Expeditm4a de trihuto schrito in schiauo Misser Jacomo 1459.
Original na papiru visina 41*5, irina 13 cm.

) Ovako mj. 3.
15.

Poslije 1459.

Sultan Mehmed II. zaklinje se Dubrovanom, da e im tititi povlastice i slobodu


trgovine i pra\^osugja u Turskoj te ih obvezuje, da mu svake godine na 1. novembra
alju poklisara sa darom od lf)00 mletakih dukata.
Priuilegio de V Imperator Mehemed Turcho.

^^ ^,
0^1'
^ ^, ^
-

^,
^^ ^ ' ^^ ^
NEKO

^^
^
^EMA^ m\mi\^ ^

w ^. ^ ^
Bip^^MO ^ ^p-'^-.A npopoKb ^

^
^

^, ^1,
>^
^
^ ^
^
^ ^
^^.
^
^^ ^
^ ^^ HHML
^, fitp^
Cb
m\\s

Kl^
^!^,
Cf

^
HM ^
!^
) ^^ ,
'^ ^
HH^L
^, ^
, ^,
^^
31^
^, HH^L
HH^l^

, , ^^^

HH^L
HML HE ^^^^
BEKt HE

^ ;( ^
\
^ ^ 1
/V\H

^ ^ MOM
4
TKO 16

^EMAfd m\[s
MH, HM TKO
^

1\\\mvs

^
HH^i^

) ^ ^^
<' - ^ HH^b.,
no
>^
^:^ ^^^^ Mors'

^^w
WA
w ^(. wX
HE

^ ^
SM\

cb

no
HML
f

no
^SHHH;(Ix

no ^
KE^bi '^ no
HH^L
no
no
HH^L
s\\\

'^
01
no

';(
Hii;(K
^^
CpbRA'k^L no ^EMLAH
^^me
^)
n^l^
)^ MicTO, ^ ,
II

'
19

S' ^ ^, ^^
^ ^ ^.
^^

;^^^ ?^ )^.
CAOKOAHVV

)
)
^ ^,,
nOllfCV^,

^11)( ^)
HWh
^
^, ff no
CROie,

^-^^
)
) ^ ^ ^ ^,
^^ , ^, ^.

^
16

N ^ ^ () ^^
^^-
^.
^ 01
,
ci^^^AL
TKO
no

^
^,
^HMHn^l^

^^^ ^
11 n^l^P^KH
Tepu

^
. ^

^, ^^ ^
^

^
N NEI'O

AOri pWAH ^.

,
^
HCTOHN'kML
^ , ^ ' NH^L
KNE^b

^
Koi

^^ ) ^
KO'kf

m^^ls
11

^
no
KOtMU

MH.
no C^^;(i^,

A^KpOBASIj'kMK,
KWI'A

TKO

^
^4H(HH)J(L

WAi^ HH^K im;(h ^^^


\1 01 NH;(L m\\s^) ), HABKL

,.
(), nOA MH ^( ),

^
HMbi

) ^ !^ RH WA 1 pWKCTfiO

^ ^
';( . ^
KIIE^L

)
^) ^ '\* AAHU

Prepis dubrovake kancelarije u kodeksu: Liher prunlegiorum str. 115'., 116.

Izdao Mikloi na 524., 525. koji donosi ua kraju datum: (^


.1. ^ANb ^
i

1''), oc. str.

koji ali fali u pomenutoni zborniku.


ioenujji.i

Ovako dva puta.


2) Kraj ove stavke napisano je lijevo na margini: Tributo de dne. 1500.

2*
20
16.

(Prije 1463.)iO

Mehmedbeg, gospodar srpske zemlje, javlja Dubrovanom, da mu se Radivoj


Vrljak, sin Nikoli n, potuio, kako je samajkom Milicom ostavio u zlatara Stjepana
400 dukata u poklad a on mu ih ne vraa te su to posvjedoili svjedoci Obrad
Radovi, Radenko Sisi i Vladi Ilreljkovi. Moli da nastoje, da se novci
vrate, jer ako bi Radivoj posao na portu, moglo bi to Dubrovanima biti nedragost.

^
^
^

1
AAiiorw

^ 111,
^^CKO HbCrfi

(0)
II 11111
, (,'|5,
KHf^

()'.
II DCfM

^,

^(. ^
(),

()1 ,
^^

^
^
rWn(0)pH,

no
^

)0[\1
|()

^(^)
le

^
fDOWM
II i^UkAi

II () no
01

()
110
^ ^.

^^ ^ ^ ^ .
^^
,^^ ^ .
VVD^fi
(^) ^

WnprMO,
^
VVDM^H
a,

WnM
^^
(0)(),
NEMOirn

^^().
.,
Na rubru:
norie

()
^
11

11

nOMTENH).
1
1 ^^,
Na elu pisma turski napis, na kome se ita: ^^3 ^^-^ dr ^^*^' ^-'V*
To jest: El esah, el esah, Mehmed bin Minetzade. (= Zaista, zaista, Mehmed sin Mine-
tovia.
Original na papiru visina 32, irina 13 cm.

1) Ova listina ide s toga prije god. 1463. jer je Mehmedbeg identian sa Melimedbegom Mine-
to vicem, koji je bio srpski sandak, a iza osvojenja Bosne 1463. postao je bosanskim sandakom.
21
17.

(1463.) 6971., 7. jula na Sinicah (Sjenici).

Sultan Mehmed II. zapovijeda svim sandakom, kadijama, subaama, timar-


nikom i carinikom po Romaniji, Anadolu, Vlakoj, Srbiji, Albaniji i Bosni, da tite

dubrovake trgovce, da od njih ne uzmu druge putne carine osim 27o od robe, to

bi je prodali, a to ne bi prodali da slobodno nose kuda im drago.

> )^ ^ ,^
^,
EA(H)Kb ()^ ^;(
,
no ^
(, 3^'^'^^

(,
(), no ()1, no
04(
no
^,
^,^
no no

^, 01^
?-1
^
mi ^1, TKO NEKE

1, NEKLM^AOM
1,0 ^
I

MM
^ ^
^^ ^ ,
, () ^

1110
^ 3^;(
.^
p^^llEA
()

^
HE ^

^)
^^ .
11,,
^ Hi KO
^^
'") ^
HE

HE

. ( ) KOMWM,

3
npHMi

nOSEA'k 3 ii\^\s

A'kTVl'.

Otraga: Ghomandamento schiauo j)er li merchadanti aduse ser IlUa de Bona


e ser Nicola de Palmota.

1463 adi 21 luglio.

Visina 33, irina 13 cm.

1) Ovako mjesto IjJO.

2) Ovako mjesto ^^'.


18.
1463., 19. juli na Lepeuici.
Mahmut paa javlja, da je doao na Bosnu do Jajca te predbacuje Dubrov-
anima, to jo nijesu poslali poklisare, da se poklone caru. Nalae im, da to uine
odmah i da mu polju dva kantara salitre i toliko sumpora i 9 hiljada dubrovakih
dinara.

WA ^()1 r(o)cnoAA|)WM
DE^Hp
()^|)
II (0) npEMWfCKHH
(^
-
^

WA

.
,
()^
^)
.
11 11

NE
(0)'
.
KOCnS'

()
11 ^^^")

,
. WA ^) NEC^

\ >^) -
(0)^^
) ^ Nl^p'')
^^^)

,^) .
()
TWn

WA
1
^^.
?.
II

WA ^
^^.
AOiiE

^MNWWH.
^^.
WA
^^:
,
AOtiE ^
Gore u imzi pie: 4^>^. ^-^c-^^^ to jest: Mahmudi adli asama^hullaj" =
Mahmud pravedni da ga Bog ouva.

1)

2)
Ovako mjesto

Treba jamano itati ^^


. 11.
.
*)
Ovako mjesto
Ovako mjesto NEKA
.
19.
6)

')

1454. 1463.,
Ovako mjesto
U
U
originalu slovo

originalu:

Ovako mjesto

6.
^.
april
KTE
dvaputa vie rijei napisano.
mjesto U'A .

u Mihalii.

Sultan Mehmed II. nalae Dabrovanom da vrate to su uzeli nekom njegovom


molebniku" a pisao je i svome sklavu Isak (begu).

Tugra.
^ ^ WA )^
(0)1{ ()^

].^
23

11,() ^[11
[^]

^
KIn

,
1 \epi ^^
^^
^ ^
AOKpORbNHMKf KLn RfAHMl^

^ w w
R^^CM^^

^,
l|IO

^^^ ^, Ttpe VVTMfAH ^

CRE,

ll,(A)pCTR^^ NE ^ ,^
REAIE,

^0lni
(\s HbCTHWMb
KpHRO
Cb }(R01I^:
HE ^(OtiETE CU ^ROMK
MOMU

||>(1^
^)
WIIOH

RpTHTE
:
nORpATUTH,
WT
\0^>^ C^TIIORO ^pH^MO
/\o1iETE no
3,
^, RMK

^
HE CRE, 10 ^^EAH. Ap^rW

^ 11
NE ^^.
K(Or)b

^ ^^ ^ ^
TO
VVKp^KHTH,
(MH)

[]
^
HE
^

CKR^
RpTTE,
CkMOHMb

^:
(),
RK

WHO
.5.

ME WHK
^
RLR'kKH

^[].
.
Pismo a i tugra sasvim nevjesto, papir grub.
Papir visok 5, irok 12 cm.

1) Ovako popravljeno, a prije bilo je pogrjeno napisano: aIie.

20.

(1465?), 8. novembra u Sazliere.


Sultan Mehmed II. potvrgjuje, da su mu Dubrovani po poklisaru Niki Zore-
tiu poslali 1380 dukata a za guardi" i za skardae" 120 dukata, dakle svega

^
1500 dukata za godinu 870. ili 1465. Ujedno daje dubrovakim trgovcima slobodu da
trguju po njegovoj zemlji.

^^ ^ ^
Tugra.

WAL ^() ^^^

^! DECEAie

^
1
'
^ ^ ^
^
^ ()
().
(),
cawH

^ ,
^ ^ ^,
THC^KW

^ ^, ^^
. .

^^ ^ THC^KIO

w 0 ^1 npLoH
^. lepE
KfT ^ ^. WAK , ^OAt 'rpt^ron 00110
NO
^ ^?

Otraga: Ser Nichola de Palmota 1465.


Original papir, visok 42, irok 13 cm.
. (i)

21.

1466., 5. Juni u Dubrovniku.


Dubrovani potvrgjuju, da je herceg Stefan za svoga ivota po svome pokli-
saru knezu Pribisavu Vukotiu uruio svoj testamenat i razlazu, pod kojim im je
uvjetima dozvoljeno otvoriti i proitati ga. Ujedno da su primili i blago, to je Stefan

)
dao u pohranu, te ga izbroji e i izmjerie u prisutnosti metropolita Davida, kneza
Pribisava Vukotia, krstjanina Tvrdisava, krstjanina Cerjenka i pred

^^ ^
komornikom Radoem Kr aji no vi em.
^
^^
KO?t?HWM KIIE3 WKpAHH WntiHIU

, '^
^
HAODH'tK^,

WDL 1^
^^ CTI^ WTnOpfHH IIWM 11 nMC^tiOMbv

^' ^
11

'11
) ^^,
^^
KL ^ ^ CD^TS'

fpiW

IIIIE
Ku

^(0),
^^ , ^^
K^liM,

^OT'k

01
KIIE^A

lUpEAli

^011

^ ()
^^1
no
no ',
^,
(0).
, ^
^
1^
)^ ') ^^ )
npHM(M)MW

, ^.
)^ KOMINU 11 0;(11^ 11 ^,no
^ TO^II

npHAA(mi^)TK)

^
pE4EIIWM

^^ ^^,
() ^ ^.
^

^' KOM^HL 11 ^^.


()110 ()-\
pESEim -
^
OD^Mlv
no pE4EIIWM inom HWM(0)pHMK^, no ^^ ^^ ()^^ s'kotmIi^ wau

^ ,
^rVVpL

cn'kTAOCTH,
^^,
CnnODE
E

^,
KW ^
pEH(E)HW

', Ks4s^^f

1 KHE3U
( ^ ^ )
,,
^
^,
^
^ )^
25

^^

, , ^ ^ ()^
no IIH^U tpODAHMEM
^ ^, DAACTEAE R^A^lif WA MM
VVTDOpMTM fipOHTiTM

^
II

A'kAVl'M

^. ^^'
l|JO Cf no pf4niWM

^^ ^
()^
^
, ^ 1 -
, ^ KNf^L
"
1^ )(^ip\\ir\s

no
^

^AH
no

)(
no cfKH

llm^,
AOKpt^U
no cnot;(

^^')
Tfp

^ ^ ^^.
^ ^, ^ ^ ^^,
^
^ ^ ^
pES(E)llH 1 ;

^, ! . 1
KO RH ) ^^, p'fcTM,

^ ^ ^^^ ^
WTnOpH II IIE

, 11^10

^^
WTnOpHT IIH W'rnOpMnmE WR'kT^K>MW II

^
IIXl^ 'rp'tX 11 ns^iiw WA pE4EIIWrA

^. ^ noEAl^
NHML ^^poKL, ^T'kHie

()|10 pEWEIIWM

KE3b.

^^
011.

^ ^ ^,
\^\ (11)11^
HE

no4TiiW/V\
MM KIIE3L

<'1
^

^^ ^ 311
^, () ,
II

)
^ ^, -
^ ()
DMUJE

11
){' no
(0) ^;
111

^ .
^ 11 np^Ai^
KrWM rnWMU np'kA^^ nlKUJE)

113 ()11' ^+^, np^AK ()1-


HMiivvM

KNE3OM
11 CKETWM
pEH(E)HWMb
'^(),
)^^ np'fc(A)

KpAMHMMODMliEAAU,

(0)
Kpc'rkMNMiiWM HEpiiEiiKWAAL

11 ^.
11

HeIiEMO
TO
()^,
II npi(A)

.
HM
. .
S'
II

HE.US' DIIUJE-

zugno 1460.

Otraga: Copia de lo deposito de signor cherzeg Sfipan.

sto ga
Suvremeni prepis originala,
je priopio Mikloi u

inventar deponovana ])laga.


.koji se suda nalazi u
Serb. str. 495.-497.
c. kr. dvorskom arhivu u l>eu,
U potonjoj listini slijedi

Ovaj prepis, sam ga naao megju turskim spisima dubrovake


to arhive, dosta
se razlikuje od Mikloieve listine pa ga zato i donosim.
6
22,

Augusta

^
(1466.)? 3. u Driiiopolju.

^ 'Sultan

^ ^
oinje zemlje,

' ^ ()
() ^ ^ ^
vvA DEAHKorA
Mehmed
to je
II.

poiskao

S'
pie

DCkEM
i
Dubrovanima, da je dao beratom hercegu Vladi sav u
nalae Dubrovanom, da mu budu prijatelji.

,
^ , '^ ^^ ^;( ^.
TH^MO
()
A^Kf
.
DAACTEAOM ^-

CMS'

^: ^ ^,
^,
WA

^; ^
lepi
^ ^
Ki

; ^^
MENE

TKO
WA

NieM^
DM
MNOM
NieM^
NlM^
MS^

^ ^ ^,
npiATEAfciie,

TKO NE ^ NieM^^ NERpiATEA, CTE NierOD^ KpbDNHK^^ NEnpiA-


^,
,
1.
MNOM MHpbNH.
MS'

^^.
CTE

HNO NECTE ^HHNHAH.


f ANK ^ ApENOnOAie.

Dolje na rubu
Original na papiru vivsina 41*5, irina 13*5 ow.

23.

(1467.)0? april u Sazlidere.

Mahmutpaa (Abagovi Hrvat), veliki vezir, zahvaljuje se Dubrovanom, to

su mu po Marinu poslali tri knjige vraske" i moli, da mu nabave drugu jednu a za


cara da nabave mjedenih, srebrnih i zlatnih jahilica i vitih" jer ih on ljubi.

Imza.

WAl4 ()^ (0)11^() (0)1^


3ArUANHM VVI^ ;(^' Oa'em'eNHTSVM ^^ KNE3^ AWKpWnEMANWM

^
DAACTEAVVM

II
WAU

CL

^^
,
(0) ().
;('
3NAHE

KNH?KNE,
VVNKHN^mO

nAEMENHCTDO
MNWrW

{\
!^
MNWr(0) IIAEMENHCTDA
KNH^HNH
()
AW nW
^-
^(EpETHCANUE

AW

K^ApTW ^^ 1
^^ . ^27

IIH nWCAATE.

()\
4vAK
rKVMIJJTi'rf.
vviiH

OTIl ^ 11,.
HTH^H^K
TVVM
M'kAim
flOCIlilllAMTf,

. () VVKp'kTS' '
/VAiiwrw

()()
^ !!
II

^1
rwAHf.
^ CA^AHAfpE.
DCf KfMO

Visina 39, irina 13' cm.

Datum ustanovio sara na osnovu ovih injenica


Consilium Rogatorum stvorio je 16. maja 1466. slijedei zakljuak: Prima pars est de dmulo liber-

tatem domino rectori et siio m'mori consilio prouideudl /ler uiam Ttcdie aut cditer, protd sili meliiis cidebitvr,

pro illis tribus libris, quos Bassa Eomanie petit pro magistro Jacobo medico imperatori^ et faciendi .'''-
opportunas jiro dictis libris. (. 19. Ovo se odnosi na one tri vraske knjig^e" a 3. juna 1467.
47'.) zaklju-
eno je ovo: Prima pars est de mittendo Marinum Ganze me.'tsetam ad imperatorem teumim duobiis
quos habemus de m,edicina, expensis comuriin quod habere debeat partem iuam Halarii messHarir

.
libris, et

(. 19. 218.) Ovaj zakljuak opet se bez sumnje odnosi na one dvije knjige, to ih Mahmutpaa u gornjem
pismu naruuje. Prema tome pisano je ovo pismo poslije 16. maja 1466. a prije 3. juna 1467.

2) Ovako mjesto
3) U originalu isprva 'tc pa korigirano,

24.

(1468.), 13. aprila u Oepvizu u Anadolu.


Sultan Mehmed II. potvrgjuje. da su mu dubrovaki poklisari Stjepko Luka-
revi i Vlahua Dedgudovi" (Gunduli) predali .,dar" od 5000 dukata za
godinu 1469.

WAb
Mi^AffM^
() ()
AOpoENW1
^ ^,
' ' (^')-
-
^
/().

/,
?^
^^'()1

^ ()<,
;(^
^
A^AKfbiAOnHKK
WAK

II

^
^
AOIICWUJ nf-THCS^KM ^ 28

^'()( '(
^ ^^
^ piKiiHUS'

KL
I
rwA(H)ifj,

^,
KOie ci >(!

Otraga: 146 S. Exped{toria de ducati 5000.


Original papir, visok 40, irok 13 cm.

25.
(1468.), 6. maja u Karahisaru.
Sultan Mehmed II. obavjeuje Dubrovane, da je Hoda Sule,
njegov emin,
prodao mjesta srebrena" i basove" u Srebrnici Dubrovaninu Pasko ji Romegu
a ovaj da je ostao duan od zakupnine 3000 dukata. Poto Romega ima u Dubrov-

^
niku kua i imetka, zapovjeda Dubrovanima, da se sastanu sa vojvodom Isabegom i

^
da mu to imanje predadu.
Tugra.

^
nitomK
WT

,:
DEAMKOrA
II s'

II
()
mm ^:
RCWM vfnKHiiE

riAEMEIICTDW

|1()
^ ^ ^^
II

.
()
^ () ()
/
\\
()-
khe^^

^(0"

^
II

rwn(o)pH
WD^H
emiiii 11,
II

, ^ cjS'ae,

(0)
RIIW

KOM
^
11,,)^ ^. ^^
MM,
W-TO
cs^

!^
^

16

^
11

S'L^II .f . TOM

, ,
\\>( ^^ ^^^, ^ 16 WCTW
^16

' ^
CMU MIICAW

ECEK(E)rS'
.'.

KMlirS',

TOM
^ s'
11>^16
.
1116
REA
^''

06'
II
^()
TOM 111116

N6MS'
II
16

ME
0160
1,
II

RWmOA(M)
MErw 16 11,
SCTM AWf (0)08: fiWEnWA(E)
CE

()^.
1()
MM. 3
sJ^poKA TOM s'hmii(m)am;

8'|(): IjlO DMAMTE CWKOM, CE ME (). ^.


^1 5 ().
Otraga: 146' 9 adi zencr. Lefera de gritn Tarclio per la (jual sc/trhie per Faschoe
Romegn che e restado a dar alli suy amaldari. 3. milio diicoti.
Papir, visok 41*), irina 13 5 cm.
--.29 -
26.

1469., 14. januara u Dubrovniku.


Vlatko Popovi potvrgiuje, da je sa svojim rog-jakom Jurjem Hvaloviem
primio 20 dukata godinjeg- prilioda od poklada pokojnog ])raila Tezalovia za

^ ^, ^^ 1
god. 1469. Ova isplata ne prejudicira pitanju, kome ])riprada pravo u napredak za-
htijevati, da

DA
mu se isplati taj dohodak.

. MH

^
I^ WTII,A II A>^\A

^01^
11

,WT ^ ( ll WT
ifi

DAACTEAU
^^
TEOtl,
WpHMU

WA
^ ^ ^, KOE 111 ^ ^>^
|()
le ripUCTOtAO

,^ ^ ) ^
,
WnOH Wn1^EII0 >^,
^
()
II

>^
3
^ ^ li

pEHEIIII

;(. ^^^
^
np^TU

.> Iz
| .II

vana :
nonODHl^
1469. adi 15
^

PUKOMU
11 . ! .

Expditoria de Vlatcho Popovich de ducatis


,.
20 de
proe dPBrailo Tesallouich.
Originalno pismo, koje sam naao megju Acta Smictne Marlae Mnioris.

27.

(1469.), 6. novembra u Novom Pazaru.


Sultan Mehmed II. potvrgjuje da su mu dubrovaki poklisari Ivko Buni i

Stjepko Lukarevi 5000 dukata haraa.

)^^
predali

/^
Tugra.

^,^
TAKWH
MWA\^

. THC^KL
HML
8: ncEMu

^^
0RW3M
u

R^iiiiK

^
RMETLSKII^

^ ^
nEAlIKII

II
II

I
II
^
()
^:
II

^
.

.
DEAM

1,()
HA(0)n(M)KS'

Ep

\'11
\\\\

11

1,
/^1'^^
^^>('^
II

ij:
rWAE-

.
^^
npiEX.
TKW
HML
Wn3H
11

<'
11

, ^ II ^^
11, 5 1 ^ (^).
Iz vana: 1469 Expeditor{a de ducati 5000 de ser Nicola de Bona et ser iite-phano

de Luchari,
30
28.

1470., (2)6. jula 11 Dubrovniku.

Vlatko, herceg sv. Save i brat mu knez Stei'an, sino\d i bastinici pokojnog-
hercega Stefana, da udovolje dunosti pravednosti i valjanosti, izjavljuju, da im je od
otca hercega Stefana u kneza dubrovakog i begova ostalo oinjega imetka u po-
kladu, za koji su dubrovaki bezi bili izdali budet da je pokojni im otac svojom i

oporukom od toga oporuio svojoj eni, hercegovici Ceciliji, jedan dio, jedan dio
njihovome bratu vojvodi VI adi slavu jedan dio njima dvojici a 10.000 dukata zavje-
tovao je za svoju duu. Od svoga dijela uzela su obojica (Vlatko Stefan), kada im i

je ustrebalo, a sada daju na znanje svakomu, pred koga je podobno iznijeti ovaj
budet", da su sa knezom dubrovakim i bezima pravo i uredno obraunali te da su
odobrili sve, to su Dubrovani od toga imetka izruili i majci njihovoj i bratu voj-
vodi i 10.000 zavjetovanih dukata i to su njima samim izdavali, a to je od oeva
poklada ostalo, nali su i brojem i mjerom te sve primie od Dubrovana preko svojih
povjerenika poklisara, viteza kneza Gjure
i ero vica, kneza Radia Grup- em
kovia i kneza Radivoja Bogdanovia. I tako od spomenutog poklada ne osta u
Dubrovana ni od dukata, ni bisera, ni srebra, ni dragog kamenja, ni zlatnog, ni
srebrnog sugja, ni ita drugo, ni malo ni veliko".
Ovaj otvoreni budet" izdan je velikim peatom i uruen, da se, ako ustreba,
pokae, a za veu tvrdou potpisae vlastoruno herceg Vlatko i knez Stefan sa pri-
sutnim svjedocima.
Pisano u Dubrovniku (2)6. jula 1470.
Ovo je turski prijevod nainjen oko 1490., jer se na kraju veli to je bilo

prije 20 godina".
Originalnu slovjensku listinu, koja se uva u c. kr. arhivu u Beu, priopio je

Mikloi u svojim Mon. str. 507. 509. Potpisi, koji su na kraju u originalu smjeteni,
fale u naem prijevodu.

I dliSiJil o^jl'is^t" ^^-^*'' <S Ji^'jl dii LiJ I dL

JS^^ ^^ e>:>^\'S^ y4j[z^j:> ^[^==^j^j o^j^^Ll 1 ^


otS ' dL-^.* j^Cl

>z^>- ^. S dL) j j ^^=X4 Jjl Ul 45^^CJ 1

dl - ^,- X ^'^ } t>3j vj^^jl J^^=> J. J^-*J^

^Jol^ ^i.-^ ^ di^_ J}\ 0 V 3-^'-^^^


,J-^ ' ^ ^^ X ^^-^ J.
~ 31

.jitf L/l \ j^S j pV^^'' ^ ^/ jijs^ jti^l^ : iJXr LC. ^^^ 3

^JL^ j; |^^.,1 v^-Cll* Al) *^^'('*'"-? J-*^'-?


* 3*. ^^-^ Jl5o

j u^3^^:ii^^^ -d'jt 0-^ ^^ 3:*^' j 3: otJj' J'^i ^


UJ J 1 I
j Vjl ^jjI^ 'iLac O i 4L>. j; j 4.1^ j; ^ jl ,_JlL 0-^ ^ ^

j A-^A ut^j' Y^ 3: o 1 j*^-?' ^ ^^^^^ e-c>.U. ^^


^^-^^" 4^1x5^ ot^ji 31" e^t^i jiis^ ji^i jj.5^Lu-l 3^^ci-^^*

e-^jt juifclj .^3^^ -^ s-J^l.^ ' -^i^ ^^ ^/^^ 1^11<^

Otraga: Traduzione de la e.cpeditorla de herzecJi Flafcho e de chontft Stefaiut.

29.

1470., 26. jula u Dubrovniku.

Ali beg,kneza Ivana Vlahovia esnegjer i sklav sultana Mehmeda II.


sin
izjavljuje, na molbu hercega Vlatka a po zapo^jedi sultanovoj s vjerovanim
da je

listom doao u Dubrovnik te zapovjedio, da se hercegu Vlatku dade poklad i imanje,


to je iza hercega Stjepana ostalo u postavu u komunu dubrovakom da su i

Dubrovani pred njega i pred Mehmeda, poklisara vojvode Ajazbega, gospodara


kraljeve zemlje (= Bosne) i Hajradina, poklisara Hamzabega, gospodara herce-
gove zemlje, kao naroite carske izaslanike, dali hercegu Vlatku i bratu mu. knezu
Stjepanu, sve ovo imanje, kako se to razabire iz potvrde, pisane njihovim znanjem
32
od Vlatka i Stjepana, da im je sve vraeno te od toga poklada vise nemaju sta

da trae od Dubrovana.
Dokumenat pisao je po zapovjedi Alibegovoj Siman Boti, dijak iz Jelea a
potpisase Mebmed svojom rukom a Hajradin rukom Mebmedovom. Svjedok Smail,
brat Alibegov.
Original u c. kr. arbivu u Beeu. Priopio Mikloi, Monumenta, str. 511., 512.

1470.^ jula; 875.^ koncem miihareiiia.

Ali beg (Vlabovi) i izaslanici Hamzabega bercegovackog sandaka Hadr (Haj-


radin) i Ajazbega, (Mebmed) izjavljuju, da su Dubrovani berccgu
bos. sandaka,
\"latku, koji je preko mora bio doao na portu da to isliodi, i njegovom bratu Stjepanu
isplatili svu ostavtinu iza hercega Stjepana da se s obje strane o tome nainio i

budet, tako da u toj stvari nije ostalo parbe te im se za to daje potvrda.


Prijevod turskog originala, pisana
kako se iz teksta i dokumenta od 26. jula
1470. razabire
rukom Ajazbegovog izaslanika Mebmeda. Nalazi se u c. kr. arbivu
u Beu.
Priopio ga Mikloi, Monumenta str. 512.

31.

1471., 24. aprila Carigrad.

Sultan Mebmed II. zapovjeda Dubro^anom, da mu dobave Jakova (Bunia),


koji je bio ukrao carski novac te pobjegao u Dubrovnik a Dubrovani rekoe, da je
pobjegao u Mletke. Ako ga ne dobave, nalae im, da oni plate 55000 dukata, s kojima

^
je pobjegao.
Tugra.

^ ^ ^^ ^
^.
WT ^^\\V^ 1,()

^^'
\\)^^lN\Vs

II

|)()
II

11,()^ (),
^ ^^.
^
KEAHKWrA
Kllf3S(
(0)(0)
|| AACTEAWML

rWDWpHT
w .
3 KW,
^1^1
A^RpWnA4l|EAA
^)(-
MIIWrW

W,

le
^^
, 11,
WHU

riWKErw

lepE
Riiw

nWOIJJAET(E)

()
.: .
1,
.11.

(||).
II ,
\
1,'
\\\ ^
(). HIUKW
,
^(),
HE.
():
qjw

^ ||,^.
Otraga: 1471 adi 26
Original na papiru, visina 44, irina 16
de gran TurcJio
7.
^ ser Jao. de Bona.

1) Ovako mjesto .
32.
(1471.) 15. Maj u Carigradu.

Sultan Mehmed Dubrovanima, da je na molbu poklisara I oka (Ilije


11. pie

Bunia), Nike (Palmotia), Vlahue (i Nike Kabuia) radi robija odredio, da do


godine plate 9000 dukata a poslije toga po 10.000 dukata (haraa). Hamzabegu
pisao je, da su im putevi slobodni i da im vrati vosak i ohu, to im je herceg uzeo,

a oni njemu lagju. Isto pisao je i hercegu.

^ ^ ^^
^ ^
^^
WT DEAHKVVrA (0)(0)() H DEAHKVVrA

.
^ ,
^
AnW KAKW AWHAWUJE nWpT^ HWKW

:()^^ ()
)(^^,
WTrWnWpHj(
(,
HHW,
^ 1
i|jw

\
^().
^ WTrw-
AW rWAHHE AtnfT
^ ^ (. ^^
nW TWM

^
CW<,

(,
^, rwnw})H,
,^ (1^
rWAHN^ nW

TWH
MS^
A^CfT

) ^,^^..
DVI^CAK

16 nl^TL
SW^^^, l]JW DM
Afh^H^
16 ^>^\^
HE

^^EVl'

xff\[ir'<

u tugri pie:
. E^l

Mehmed,
.

bini
^ ^^. Muradhan muzafer."
Otraga: 1471. adi 9 zugno. Imperator schriue per tributo per amhassatorj ser Nico
de Palmota, ser Ilia de Bona, ser et ser Nicolo de Oahojia zo e per 9 mili ta
duc. che dagano per mo che de vignir.
Original na papiru visok 48, irok 19*5 cm.

33.

(1471.) 0 . . . juna.

Sultan Mehmed II. pie Dubrovanom, da su mu se njihovi poklisari potuili

na nasilja, robljenje i pogibije, uinjene im od i\.jazbegovih ljudi, te da je zapo-


- 34
vjediohercegovakom gospodaru kadijam romanijskim, da, gdje god
i bi se nalo
dubrovako roblje ili imanje, ovo do zadnjega vlakna vrate.

WA EAHKArvv ^()() ^
Tugra, gore oteena.

e[AH]KArw A.mfi ^^
^^ [ ^ [ dm.

[| ^^
no TEM

^ []
\ [010 leCTE

) ^> ^ .^ ) ^

^^ MHt,
()

||
^^,
)
,
.
^ 13 ^
iep

3[0]
^

.)[ [0 ^]^1
^1[1 )(WTEHIII
DEACMO
II
nAf'V\H[CTn^|

^
1110[]

)[],
): [, ^ ^^
] , ^^]
[ ^ KL [^^

]1 , ] ] ;
^
WT
[ [ ^

[
WC(O)()p^^
pORHie

[]1 HE [0]^
, [3111] Ml

^[
Original po desnom rubu istrgan
]0
i
^

na pregibima ispucan
1
; visok je 33'5, irok 13 cm.
II^IIHM.

1) Za u Gundulievo] kronici, str. 384. i 385. U savezu s ovim pismom je i


datiranje slue podatci
pregjanje od 15. maja 1471., pisano Dubrovanima. Na kraju ostao je ispred oznake mjeseca prazan
prostor, na komu se imao jamano zabiljeiti broj dana, ali se na to zaboravilo.

34.

1471., 30. novembra 11 Tizi.

Sultan Me h med IL potvrgjuje, da su mu dubrovaki poklisari, Nika Zoreti


i Franesko Puci, donijeli 9000 dukata haraa za iduu godinu.
l^riopio po originalu u c. kr. arhivu u Beu Mikloi 0. c. str. 514.

35.
(1471.) (25. novembra do 4. decembra) 876. dumazul ahira.

Sultan Mehmed hercegovakom sandakbegu Hamzi, da su dubrovaki


II. javlja

poklisari na porti poricali, da su oni u Drijevima na Neretvi gradili kakov grad i


zapovijeda mu, da to razvidi, a ako bude takav grad, neka ga razori. Sto se tie
dukata hercegovih, da
i

^
to razvidi.

KOM HtpfTBf
Prepis u c. kr. arhivu

)
Drim da na mjestu, gdje

poznata neretavska carina (danas Gabela),


U'AIn
ih

KOII
takogjer predali

^
u Beu priopio Mikloi u

^ ^
se govori o gradu, treba itati:

inpfTBf
pt^
)
i da za

WA Apl^B
to

.
imaju hudet pa za

str. 515.

a ne kako Mikloi ita:

, jer Drijeva
to neka

l'OCflOAA

su

36.

(1471.)

Sultan Mehmed . pie hercegovakom sandaku Paangit begu, da su


doli dubrovaki poklisari na portu te se potuie, da im konavosko roblje, prem

^
je car bio zapovjedio da se vrati, nije vraeno i zapovjeda da se odmah vrati, bilo

ono u subaa, ceribaa, spahija ili timarnika. Ko ne vrati ,,nee mu biti uzrok
u timaru

, ^
ili u batini."

!^ (10)() ^,
^
ct i a^AMKAro

\(().
: . ^ 01 <'
DOmOAf
1
\i^\\lVC^ni

)
^ ' ^
^,
:
. ,, ^^ MH 11

! KOIUnAWCKOW,

),
MH,
iUi ME

S'

^.
^^,
l|io pfHE

i S'

TDOE^'L

11,
HHAKOW
Tp'kK^E

^ 1 ^'
^
11
^

S3MUJL
^!^,

1|10

11

,
^

MHOW 0
11,
^ ^.'
^ ^
Nf

0 HHOW
,
11


001.
11 ,
^,
llfKf

,
TKOW
MS^


KHTLs

0^1
KS' ^HHHHTb.
MH.
^

HCTOW MN
0 MS'

', 3A0W
()

)^, K^Af.

Krupni papir visok 25*5, sir. 13*5 cm.


Jamano originalni prepis iste dobe kao i originalni ferman.
Carska zapovjed, to se u pismu spominje i to su je poklisari isposlovali, bijae
ierman od 15. maja 1471., to ga donosim gore.
Ova se listina jamano odnosi na onaj mali rat, kojim je Kasumbeg 1471., nagovorom hercega
Vlatka, zaratio na Dubrovane te im prouzrokovao mnog^o tete i odveo dosta robija iz Konavalja.
Dubrovaki poklisari Nikola Palmo ti , Elija P. Buni i Franeesko (zapravo Bla i Nikola)
Kabui isposlovae 1471. da se to roblje vrati. Sr. Kesti-Gundulievu Kroniku, str. 385. i gore priop-
ena dva pisma od 15. maja i iz mjeseca juna 1471.
3-
86
37.
(1472.) 6980 8. februara u Foi.
Hamzabeg izdaje Dubrovanima osudu, proglaenu od Eminuddina, doivotnog
kadije hercegovakog vilajeta, kojom se potvrgjuje, da je na raspravi, to je prove-
dena pred njime izmegju hercega Vlatka i kneze Stjepana te Dubrovana radi
19.000 dukata iz ostavtine hercega Stjepana, koja je bila u Dubrovniku u pokladu,
ustanovljeno, da Dubrovnik od hercegova poklada nije vie nita duan ni Vlatku
ni knezu Stefanu. Dubrovane zastupahu u parnici poklisari ivan Zoreti i

Fran eko Puci a hercega Vlatka i brata mu Stefana knez Ivan Desi sa li ,
knez Radivoj Bogdanovi i dijak Radovan.
Spis napisao je Radonja dijak.

MHAWCTK> ^(^) ()() ^ >^1


^1
KWM^,
3AnWnEAK
,
Kvve/u

^ ^ ^
nwA(o)A
WA rVVAEMArO ^ ^(
DHAH'VA

nVVK.UA^
nip^DAm:

I^^H
){if>i\irA

II

II KHE^K ^ ^ ^^
()
IIH^L

^^,
AOt^OUJE
^^^.
^+^^
^

II

AECCtiEMl^
()'
KIIE^K 111
;(Epij,ErwnEMH
?t?WpETHiiK

^
KIIE3WMK

^
^WHIIII,E

BWrAEIIWnHi^EMK pAWHWML^ ^'^^"


^^?^
II AN'tKVl'MK. II

1 WA

.^
rWnE: WAK WHU pEKWmE 'IMC^^I^L

KOHE^l^ ^ THC^I^U WA TIlC^^i^K WAK

WNH pEKWmE:
^npwcHCMW

1'
CAAVV HHWK^niKV
^^^
A^:pwE:
II WA\s
WnOH
TVVrAH ^
^^1'?
>(W?KETK

II
CnEAW4ACTnW,
li
CE

DHC^+iHAAH
^

, A^CTOH.
^^1,11
/^
^'^'^'^^^

^, ^^
^ KHE^A
37

^ ^, ,
()110, MH ^, 11 MNOrW, IIH WAIn ^,
^ ^, , MH WAb MH
^
WAK

^, ' MH WAK MH WAK WAl^

^
^^.
^
^ (%
^^
MH
MH WAK

r(OCnO)A(H)ML
MrW nWAn^^MW

)^wmv\k
NHML WA^^HCMKE p^KWMK
^ ^
KM

^^
CnOWMK
^,
^ ^^ ^
pj>\\irA

WCTW ^^)
^^^^^
MHl|JW WA\s

MH

()^^^
WAk ^ ^ A^pwwE^
WnpWCTH>(K WCAWWAMXK

^ ^ ,
! ^ ^
WA^^ Of+^f l|JVV

n(H)CMb
' ^^^
fc
MH

5 ()
^
vvain

AETW
Afc^'kKK
MH

^.
TKW

^^
MH
KOM

nwAn^MW .
nWCAEi^MH

KHW

^WME.
^ 3 ^-
WAA

Na elu pisma:

\1( ;^5^ (^^

To jest : (Jvaj list pisa se dozvolom odlinoga zapovjednika Hamzabega kod


mene, a ja sam najponizniji rob Eminuddin, doivotni kadija u hercegovakom vilajetu.
2j Napisa ovo fakir i hakir Hamza.
Iz vana: Sentenzia de Hamsaheg.
- Original na papiru visina 43, irina 17 cm.
Osim ovog egzemplara naao sam i duplikat istoga, pisan istom rakom, te se

razlikuje samo neznatnim pisarskim divergencijama.

38.
(1472.) 877., 24. septembra kod Trhale.
Sultan Mehmed II. javlja Dubrovanom, da je zapovjedio vojvodi Hamza-
begu, da po svojoj zemlji kupi Vlahe i Vlaie (u adem oglane) i da ne dozvo-

^
ljavaju, da koji od njih prebjegne u njihovu ili preko njihove zemlje, a ako prebjegne,
da ga vrate Hamzabegu.
Tugra.

;^
,()
WA

\
^ ^^. HCTOSMEM
KME3S'
11,()
A^Rp<^Va4KM,EAA
38

^ ,
^ ,() ( 1, ROEDVVAf ^AM^AKEP^, CUKEpt MOMKE (0)0

3 >16 ^
WA
no

^ WA
Ml, HE

MM. II
NEKOM
MH.

HE
01

^ ^^
^ 8^
^^
^EMAK).

^ ^, '^,
^
^
HE HE ^

.
^.
^
Ml

){
DEpnE^

'! (), ^ ^EMA^,


HE

.
KOM ^

^^.
^. ^
*^smhmte:

Original na papiru visok 42, irok 13 cm.

Rijei
10
.

opetuju se u originalu.
MM

. ^^
tom
-^VV.

39.
(1472) (u decembru), 877. u mjesecu redepu u Carigradu.

Sultan e ni e II. pie sandaku hercegovakom a mz i, da su se poklisari


hercegovih sinova na porti potuili, da su Dubrovani sagradili kasteo na pustom
mjestu i nalae da on sam pogje i obori i da im prijei, da izvan svojih gradskih
zidina ne zidaju nikakovu zgradu, koja bi bila podesna za utvrdu.

Conspicud tra i Grandi e Nohili Sangiaco di Herzegovina Hamsa^ che si eterni la


vostra stimd, vi sara (pervenuto) V alto glorioso commandamento , sap'piate chome gli
Home^ii dei figioU di Herzech sono venuti ara alV Eccelsa mia corte lamentandosi , che

gV infedeli Ragusei hanno fahricato un Castelloj e che per U passato non era altro che

luogo diserto, sul cjuale anno fatto la fahrica: onde se e cosi fa duopo, che tu stesso
vadij e fatti demolire tal castellOf quale dicono d' aver fahricato, e che fuori della
cita che dalV antichita hanno nelle Joro mani. non lasci che possano fahricare cosa alcuna
h nome di fortezza, altrirnenti non sarei capace di rispondermi, cosi sappi, e credi alla
Nohile mia Marca.
Scritto in Con(stantino)j)oli luna di Regeh V anno 877.
Anno U. 1473.

Prijevod fermana u knjizi Traduzioni de capitulazioni e firmani etc." na str. 4.

Ovo je pismo u savezu sa pismom od godine 876., mjeseca demazulahira


(=r november 1471.), to ga je priopio Mikloi 0. c. str. 515. te ga spominjem gore
u izvadku.

40.
(1474.) 879., 8. jula u Carigradu,
Sultan e hmed II. sjea Dubrovane, da su oni (R a d o s a v u) Pavio v i u
plaali godinje 450 perpera prihoda od njegove glavnice uloene u Dubrovniku u
39
iznosu od 9000 perpera, dalje 100 dukata prihoda od njegove kue a 700 perpera
za njegov dio konavoskog danka. Poto je od Pavlovieve smrti prolo 11 godina a
na portu od toga prihoda nije dolo nita, alje sklava Ibrahima, da mu sve ove pri-
hode za 11 godina predadu, a ako imadu protiv toga koju rije, neka alju na portu
dobru vlastelu, da odgovore na porti.

()

,
AAIIOrW
WA ni\mOrA

,
)11
^
^(^
, |^
.
\\\^ EfE WA
11
^, 1,()^

^ \^ ; ^ A^KpWBIIHK*^ ){ WA ;(

)^^ ,. ^ ,
^^( BCAHW

WAKOAE
MMAW EAN>^

3
S^MpLW
^),

^,
WA

\
101100 WA WA
ME

1,()1^0
^
^ ^^
,
,, \\,

^
WA
-,
)(!

^^ ^ ()^ WA II WA II

^ ,()
,

?() .
R^AE, II

.
, Rli
^ !^,
^
11

11,() ,
Aorw
,
()^ ^.
^. WAroBopE
NE ^,
. >
pES MM
()^. .. ^ -^^*^.

Otraga 1474 adi 11. Septemhrio.


Original na papiru visina 43*5, irina 12 5 om.

41.
(1474.) 879., 24. septembra u Carigradu.
Sultan Mehmed II. nalae Dubrovanom, da sudjeluju kod djelidbe imetka
izmegju Ahmeta Hercegovia i brata mu hercega Vlatka, to im je ostalo
iza oca i majke. Neka dadu njegovom logofetu lb r ah i mu, to ga s pismom alje

pouzdanu vlastelu, koji e mu pomoi kod diobe knjige tetrage o toj stvari.
i i
40 -

^ WA
R^KO ^ ^ ^> ^^
Tugra.

D(iiW HCTOHMfAA li

,
MIIOrW RH.

, 101
^^, )
\m\s

,^ ^ ^ - ^ .
'!
)(, ^^
^ ,
\\,pi\sTM ,
. ^ ,
^, ^ ^, I

pEWI

1^ ^ ^,
IJ,pl^CTB
no
Ml,
W4HN0

\, ,
CL

^
, Ml.

. .
NE ^.
^ ^'. '^><^.

Otraga: Lettera, che porto Ibrahim Dragoman per quello domandaua Axmat da
Vlatcho.
Ovo pismo naao je prof. D. Konst. Jireek prije neko dvanaest godina megjii
spisima dubrovake arhive, ali ga nije dosele priopio te ga s toga donosim.

42.
1475., 1. februara u Foi.

.
Sinanbeg, gospodar Hercegovine, izdaje Dubrovcanom slobodni list, kojim im
osigurava zatitu njihovim trgovcem po njegovu vladanju. Kune se carevom gla\^om.
da e svakoga, koji im uzradi protiv ovoga lista, pred vlastitom kuom objesiti.

RW(O)\ ^1
(0) ^
MHAWCTH)
, 1
^(v^

^^IS^^^^ ^!^
^, ^
CMHKEl^,

^
^^|^
\ I

V^v'
O
) ^ ^
^^ (),
101
^^ W ^ (
^^^,
11'
), <'^ |^ )
KIIE3L

im^L
DCEMI^

HML
\\^,
^

HMb.

^
CDEMU

^^,
^

^
^
WNH
)
^
HeIiE
) ^^, S'pWEM
C^ripOTHDNVV
imTKwpb

DOANN KWNE
ne

MENE, DOEDa'AE

NMTn 3 CDOE
CNNE^.
3
TKW
CS'

CDOW
pARWT>^, MS' S' DApomANA ^ ^ CEAANIINA, ^
41

KS'AE

^,
TAf ^^
<> 1
nHAH. TAKWti ^ C NE IlEKVvk

, . lili
^ CE IIE

IIH
^^
pAR^TA ^, TKW
IICrWnK II

nWCAAIIK

^ pAl4WT^

,
'rKW
WA
iiiiaKvv

/\01^10 WKECHTM
iie fiocAS'iuA

pEA^^ K>^1iW 110\


MOK): ''
AH>(W
ami

MH riVVT^^II IITKWpK WAlv AS'KpWnA4ll,E;(. 11 TO


^^ MHAWCTk EpvvnAiiH.

AETW II 0 II .
()()|1 1()() 1() 11 ;(W4E.

Gore lijevo na margini ovaj turski napis:

To jest: Napisa ovo fakii* i hakir Jiisu!".


Original papir, visok 32, irok 14- cm.

') Ovako dva puta!

43.

1475. 12. februar. u Dubrovniku.

Gjuragj. sin Radaina Bogiia Vlatko, sin i Radia Ozrisalia,


rogjaci pokojnog Braila Tezalovia, potvrgjiiju da su
primili od dubrovake
opine 20 dukata kamata za prolu godinu od novaca kneza Braila uloenih u Dubrov-
niku u pokladu.

^
Svjedoci

>i*
: Franesko Zunevi
.^ 3 ^^ - i Nikola Matievi.

^^ , 3,
WTnOpEim

^ , ^
)-
HAWaMK^,

W3pHCAAHiiA,
,
WKA
i^^pAiib, CHNL

WA
M^NECTII

KOrnUlni^A

KIIE^A
Wnil

II nAATKO,

^11)(
AIICTU

^-
,
,
II DAACTEVl'

^'1
^^ ^^,
HIIE^A

KOM
II 3
CAAHIiA
^
CS'

ilOfiHiSA

^ ^^
^

de-Ke HEpvvnAiiiiE

V\W0ML pS^KOML
rip'kALN

^^11
AHTW
^, ^ -
11 ^- W3A0A
WnOH

^OTEHHEML
;^
ripiAt^ HMKOAVVAAL AAATIIEntiEAAL.

>(pHC'rWDA fil
3
nAA-PKO

rip^AI^

.
,
ciiiiln

iiHfi^A

S'
Cnpi^UJMAW.

^-
42

).
Otraga:
12. februaru.
MATHmnii
Expeditoria de li successori
^
de condam
^ ^.
f^railo Tliexalloukh 1475 adi

Originalno pismo, koje sam naao umijeano megju Acta Sanctae Mariae Maioris.

44.

1475., 21. aprila u Carigradu.


Sultan eh med II. nalae Dubrovanom. da Stjepanu Hvalo vi u dadu sve,
to ima njegova imanja u Dubrovniku.

^
^^ ^ ^.^^
^^1 WA nfAMKOTA 11,() DfAHKVVrA (0) (0)|) ^^^-

TAKWM
EDO , ^
^ . ^.
*<'0
^()
^^ rWnVVpH,
le ^

/\1():
RA'fcMENCTD^

HEKWI

rWAE ^^
^D ^AMKU
^ A^KpODimKS'.
IIErWnW ^
Miiwrw

nWpTS'

DAACTH
^, /V\S( HNAKVV NE

^.
Izvana: 1475. adi 27.
. .

luio letera de iniperaUtr fMrciio per Stiepan Chiiaoaicli.

Original na papiru visok 45, irok 16 cm.

1) Orako!

45.

1475., 10. iiOTembra.

Mu rat, sin Dogana iz Skoplja poklanja Dive a i enu mu Via dnu, Radia
i enu mu Stanu Jakovu Buniu, Dominiku Puciu Gjorgji Puciu. i koji mu
za to darovae konja a ini to iz prijateljstva prema Jaki Buniu.
Svjedoci: Isak Jnblnni, Daut brat Smnjlov, Seremet Crneti.
43

Je>\y^ \j ^\ <Jjl ^:-"^^ jj i i^*^^

Odczdol: JfOCVJOXXXF et^/ X Nouemhrlo.


Miirath Jiol de ogan de Schoppie a donato el dono de quatro teste, videlicet Diuaz
con la sna 77ioglie Vladna, Radb: ron la sna moijUe Stano., a Jachomo de Bona et a ser
Dorncnico de Poza et a ser Zorzi de Poza^ da U qual a receuuto del dono eno chauallo.
per la qual donacion de sua propria mano a fatto questo Jiogiato e questa leutteria a ditti
lit supra. Testimonij Ysach Yablanwh^ Daud fradel de Smayl, Sseremet Zrenetich.
Na omotu: Ghozat de Murat per zerti scMauij 1476 adi 11 nouemhr.

46.

(1475.) 11. novembra 880. poloTicoiii reeba.


Ishak Jablani izdaje potvrdu, kojom daje slobodu nekom Radoji. njegovoj
eni Maru si i trojici njihove djece za 20lulura (dukata). Svjedoci: Murat sin Doganov.
Davud, brat Smailov i Sir jMurad sin Abdulahov.

A:^j ^^ J'\i cJ\ ^^:U jVS ^j^3\ j

Ji_J-i 1
^

Na omotu: 1475 adi 11 no'vemhrio Uheratori^i. de Isacii JahlanicJt per sie schiaui:
per Radoe e per Marussa ma mider et per allor jioli.

47.

(1475.) 880. 30. decembra ii Carigrad.

Sultan Mehmed II. potvrgjuje, da su mu dubrovaki poklisari Niksa Zoretir


Lambrica Milovi iduu

' ^^
^
i predali 10.000 dukata harada za godinu.

Tugra.

()
WA RCfM

11.
KNf^^ ^^ ^^ ^ARAANfM 11.()
44 -

^(
no

II

^^'^^'
^ ^^ ,
^ ^^^
TMCH'K

^ ^
^^. . KOI^l
KAAfTfAf

>(
TIIC^KIO
II

II
II ripE-

.. 1^ ^ ^-^*

Dolje arapski
{= 880).
Otraga: de 1475 in 1476.
Original na papiru visina 42, irina 14 mt.

48.
(1470.) 7. januara u Carigradu.
Mehmed II. pie Dubrovanima, da se neki Vuk potuio na porti da
Sultan
mu je Milivoj ubijen na dubrovakom zemljitu te se ova tuba na sudu rasprav-
otac
ljala suoice s dubrovakim poklisarima te su osugjeni da plaaju 30.000 aspri. ali

obzirom na vijernost dubrovaku snizio je car globu na 300 dukata, raunaju amo
50 dukata, ve plaeni. Ostatak od 250 dukata naplatie poklisari Nika Zoreti

^)
to su

^
i Lambrica Milovi.
Tugra.

W KCEM ()
() ^() KNE^^^

.
^ ^ ^ !. no RH 1, ^ ^ ) ^

!, >^ RH WOBOpCTE,
^ R^K CL .
M,()pl^CTR

). ^3
^ W4mi,E.

^ ^ !^ ()>^ MM CL

RAUJEMH

^ ^^ () ^,
^ ^
^W4mJ,E

RAUJEM

^
THcv^K
HROI.
^,
TO!
^^ R^ )1
^^ETII

REpHH
^'
casVe II ^ S

,
()pl^CTR

^ ^ 3 103 ^
^,
Mll,

RECTE II
RH

^^^.
HE
CL
KpUR MHAMRO^RS' R^KS'

HE

RII RCTEE
RSKS' CL

^
^ ^
II

3
.11.
1
8'
iiiic.
MIIAHROER^,

() ()
^
.3.
\\[\\^

^^ ;(
s'
.
()\
iiii
R^KS'

'1
^
REHE TSHi

TKO
HfrORO/U

lipLBEMH

^.
KpUR
Otraga: Fer Miliuoij.
Original visok 42, irok 13 cm.

Godina nije zabiljeena na originalu, ali biti e 1476., jer sa poklisari u to doba bili ona dvojica,
to se spominju. Sr. listinu od 30. decembra 1475.

49.

(1476.), 12. juna u Dobretievoj zemlji.

Sultan Melimed II. Dmitra S vojmir o via, sina


zapovjeda Dubrovcanom, da
Nikolina, ili 3000 dukata, jer je prema tubi nekog Jovana i Kolije bio jamcem
za jednu carevu trabinu, predadu njegovom sluzi i robu Mustafi. Ako to ne uine
e

'
prijeti im, da se namiriti od njihovih trgovaca.

^ ^;(
^
Tu gr a.

^ I^
^ WT (0)(0)

^
AHKArW

^ ^ RH.

^ ^ ^. , ^
MHpWDHKA
re
leno

()

11,
CHli
^

rwnw|)Hiij(E), 1 1,
lepE

^ .
CDVVHMHpSVDHKa
^ ^^ ^^ ^^:
AWHAE HwnAN
cnwH-

^ ^^
1^^,
HIIW

^ ^ ^.
^^.
.^ le

50 ^^
;(

.m.
WT
w 111)

Izvana: Rizeuida adi 25. oktob. 1476. de gi^an signor centra Dmitar SoimironicJi.
Original papir, visok 42 5 irina 14 cm.
^^,

') Ovako mj. (/^1.

50.

1476. sredinom decembra, 881. koncem abana u ,,1'* )

Hudet sultana Mehmeda II., kojim potvrgjuje, da su dubrovaki poklisari Jako


Bnni i Paladin (Lukarevi) dne 24. abana na porti predali 10.000 dukata haraa.

Gore tugra, dolje neitljiv muhur.


46

Dolje neitljiv muhur.


Otraga: Expeditorla de I harazo.
(Jriginal papir visina 41, irina 13 .
Kako mi gosp. Fehim eL Spaho razlae, datiran je ovaj list u mjestu, komu ime u turskom
originalu glasiBulvan" ili Bol van". Taj neobini loms dati moe se sravniti slovjenskim imenom
Rovan, to ga nalazimo takogjer kao lonat doti slijedee sultanske isprave pisane bosanicom.

)1.

^
^^
(147U.)^ 28. decembra u Bovanu.

Mehmed II. potvrgjuje, da su mu dubrovaki poklisari


Sultan Buni

^
i Paladin Lukarevi donijeli 10.000 haraa za godinu 1477.

1
WA ^^ ^
fiCEML !^
^11%
CTO^^bH<V\L
KIU3S^

^ 110 TEMl^
MllOrSV

^^ ^ ^
RH.

'
^^
cu 3akoiiuhMIn 11 t^KOBbi K^^HHKb

^

|,
010 '1


^"^ 1|)^
>^

1
Dolje neitljiv turski peat.
^ ^.^^,
^
^
\U\s
RHT4blJ,^h.^ ^)

Ovo je bez sumnje hrvatski duplikat turske listine, priopeno gore pod br 50.

52.
1477.^ 881., 2. maja u Adi kod Drinopolja.
Sultan Mehmed U. zapovjeda na tubu nekoga Nasuha, kome je robinja Milica
sa svojim sinom Hamzom ukrala raznu robu utekla u Sokol u Konavlima. da
i

ju nagju. stave pred sud ako dokae, da da da vrate

^
i se je zbilja robinjica, je vrate i

robu, to je ukrala.
Tugra.

WA 31 HCTOSHEM 11,()
() 1() ^^ ^^
MMOrW RH.
no TEM
: ^^
^ , S'
47

KAKW
()110,

^ ^)(

^
w-K-:0
^ 11

II ()>^
HWH

^
^^^
WA ^^ ^
. .

!^
111
-
) . ^, ^^ ^^,
WCl^BN

WA\n\U ^ ^ KOM

^, 11,'0 :
( Ml,

()
^ , . ^
, ^, ^
11 ^W4MII,E

^
^ ^
^
^ -
100 ^

^ ,
NE
pOKHIIfO

^SMNHTE.
()110\

, IIE
II

. .. KOM ^ . \\*
Original na papiru visok 43, vsirok 14 5 cm.

1) Ovako mj. H/Mf lE.

53.

1477.^ 21. maja u Carigradu.

Sultan Mehmed II, nalae Dubrovanom da njegovom, sklavu Ajazu predadu


18.000 dukata, to je Ahmedbegu Hercegovin ostalo iza oca u njih i koje su
oni predali kralju ungarskomu".
Od velikoga gospodara i sviem semgliam istocniem, i sapadniem Zara Velikoga
Sultan Mehineda, knesu, i vlastelom dubrovackiem mnogo sdravi da primi plemenstvo,
po tomu da snate, kako verni, i poteni sluga Zarstva Ajas^) tusgise, i govori, po sakonu
scto mi e ostavio Otaz osamnes higlada ducata slatnih u Dubrovniku, te ducate nechie
da mi uvrate; podali smo sa dusciu herzegovu devet tisuchia a devet tisuchia podali
smo kragliu ungarskomu reene visce pisane ducate, nechie da mi jh plate, govori
Zarstvu mi. Sato da snate kako sapovieda Zarstvo mi da vidite, da isnagiete ako i

ie tako kako velli on visce reene ducate suve podpuno da predate u ruke viernomu

slusi, i sclavu Zarstva mi Ajazu da donnse na vrata Zarstva mi, tako i da znate, i

inako da ne uinite.
Pisana u Zarigradu na 21. Maia 1477.
Prijepis latinicom pisan u knjizi Traduzioni de firmani etc", str. 3. Priopio
ga i Jirecek u str. 90. Mi donosimo ovaj dokumenat po drugi puta, jer

je u savezu sa naom serijom.

1) A jaz pogrjeno mjesto Ahmed (Hercegovi).


48
54.
1478.^ 28. februara u Carigradu.

. mu dubrovaki

^
Sultan Melimed putvrgjuje da su poklisari Zivan i Nale
donijeli 10.000 dukata haraa za iduu godinu.

WA ni\morA (0) () nfAMKH ^11


.
^ ( >(
DfAETH,

) ^ ()() CDOE

MM.

J
^
^
AOUJLDL >(|)
^'^ >(^.
AOIIfCOUlE

OM.
S' (^))
^,
())() 01^^0
rj)fA ni^ AfTO

. 8'
()|)^ KM AHb.

Otraga: Expeditoria de duc. X. m.


Na omotu: Expedko7'ia de duc. 1000 del trihuto de 1478.

1) Mjesto .

55.

1478., 2. marta.

Sultan Mehmed II. odobrava elju Dubrovana, da se njima ne uzimlje, kako je


to od nekog vremena zapovjegjeno, 5/o carine, doim se od carevih ljudi uzimalo samo
4"4; ali zato imaju Dubrovani od sele mjesto dosadanjeg godinjeg danka od lO.OUO
dukata da plaaju 12.500 duk. za svaku godinu raunajui od mjeseca novembra.

() ^^
WA

.
>^;(Tl^ ^ A^pw"^^ ^' uiii\\si

MM )1^
KM ^ 1^>
EAtTM,,
*^ WA no ^
()|)()
^
49

^^ .
vvA no A
1,()()^
1).
>^
roAliiit

1,()()'
J ^,
^
1

ii,(a)pinu wa ? wa4iia^m. '^11(^,()^ \ ^
MIlAOCTtv

n
Mll

11,1111 WA WAIIHMM,
AOrODOpUCMVV
CTf

^ ^
^ ^^ 1,
J TIICS^KU ^^ ;(
, 11 nCAK*^

)>^
roAHHiW,

^
II

,
WA

WA

^
^ 1^
no
>^ ,
11

MESHML
A DEKE

NE ^^.
^
^^"* "

11\
TO
no
CTf

HE MAE.

^. Tugra na elu ita se: il^^ jU- -^^ O -"^ To jest:


0

Mehmed
WA

bin Murad han


muzafer" Pobjedonosni Mehmed, sin Murada hana.
Na omotu: Gornandajnento clel imperator sultan MecJimet 1478 per achonto de charaz
de ducati 2500 ultra, U 10000 et questo per gmmruch.
Original papir, visok 40, irok 15'5 cm,

56.

(1478. J)^)? 29. jiilija na Pruscu grau.

Skenderbeg, gospodar bosanski, potvrgjuje, da je od Dubrovana po svom slugi,


knezu Vlahu E,adosaliu, primio 3 sokolia a po dubrovakom gragjaninu Jarku
50 dukata. Bio je voljan vratiti ih, jer mu je dar suvian a ako su ga htjeli darivati,
mogli su slati ohe ili kumaa a i za to bi im troak namirio.

^
()
()
WA
() 001
()
(:== Napisao Boijom voljom siromah Iskender.)

()||1,
nOHTEHie/VAl^ ^ II ^-^
II

c^ciAOMb

^.
^, ^ ^
^
^
;(016;(
,
^
!^ ^
^ 1^,
^
^
^ ^
^
VVnETK
Mll AONECE

()|18'
^()111 (11)

lpl^KO
pAAOCAAhliL f

HEMOrO^K,
N ^ .
COKOAlli^E

.
HE

^ ^, ^(
^ ,^, (). >(. ^, ^^ ")
VVAI^ WnE
HOfi
HE

KOM
II

WA
HE II

4
^
KO^HVVMI^
S\VAeAM

()
)0 -

,
^^ , ())
() ^.

)'
Na margini: 3^
^
^ ^. 11 nj)S4lJ,^.

Original papir, visok 39, irok 12'5 cm.

Mislim, da ovo pismo ide u godinu 1478., jer u zapisnicima vijea umoljenih ima pod 21. januarom
1478. zabiljeeno, da je Jako Buni (valjda identian sa Jarkom u pismu, koje je ime u Dubrovniku nepo-
znato) izabran da nosi Skenderbegu vojvodi vrhbosanskom dar, koji se sastoji od 50 dukata, riba i voa.
O sokoliima tu dakako nema spomena ali, mogue, da je u zadnji as lista darova piomijenjena te su

dodana naknadno
2) Ovako mjesto
tri

.
sokolia, koji su moda s druge koje strane doli Dubrovanom na dar.

57.
(1478.) ^), 28. februara u Carij^radii.

Sultan Mehmed II. pie Dubrovanom, da je ugovorio s njihovim poklisarima,


da od sele ne plaaju vie carine nego svaku godinu 12.500 dukata haraa i da je

poslao zapovjed Sulejm anbegu, da carinu ,,odnimi" i da im naknadi svu carinu,


koja se od 1. decembra do sada kupila.
Tu gr a.

^ ^
^ ^1 10 DfAHKH
.
^-


KN3^ DAACTEAOM

,
^(
no

^1 ( ^
^ ,
^ ^^'
8'0-

^, ^^ ^ ^ ,
^^
^ ^
^!^
^
()()
^
()()^
DEpilOM^
.
W-TH

)(

^
^ ^ ( .
()1
^ ^
, ()()
^^' () 11
^^D

() 1101^1
TUC^Kb 1^
11

^
CLM ^4HHMW

()^.

Original papir visok 41, irok 13'5
..
.
1} Listina datira se ovako s razloga, to je Sulejmanbeg bio krajinikom u godini 1477. 1479. a
1478. ugovorio je sultan sa poslanicima dubrovakim da povisi hara na 12.500 dukata. Poto je sultan
obeao, da e se Dubrovanom za mjesec decembar pobrana carina vratiti a to je doista uinjeno prema
sadraju pisma to ga donosimo pod br. 58., kojim Esebalija obraunava tu carinu poto su Dubrovani i

prema listini, koju donosimo pod br. 60. za godinu 1479. ve plaali haraa 12.500 dukata, to je nae
datiranje nedvojbeno.
51 ~-

58.

(1478.) 0 (u Foi).
Esebalija, sluga hercegovakog sandaka Sulejmanbega, izjavljuje, da 38 dana
je

do 1. decembra pobirao carina i dalje do konca marta. Novac sabran do 1. decembra


da se preda u carevu liaznu a ostalo predao je Dubrovanom i to 7588 aspri i

loO dukata.
30 dukata.
1
Zivanu Pribinoviu

^ ^1
je dao 80 dukata te je ostalo dunih caru

-
jos

^ ^, , npLAU SVKpA^K

^
^11
0(0)11
^
ligilECTU ^DA^M

.
KaKW me TS',

KEpEML Tip^AL A^KpVVDI IHKWAAK,

^.
KKW

^ ^ !^ ^
^^^
(i
11,11^
01 WA
,^ ripURU

AM\\s

VVNE^EH

^1
11, KKW CMW WAl^ ^^^ .
^,^
A WCnEIIK

^^ , AW

!^ pWL^ ^^
^^
11.^ 4JW WA

CTEWMI^ ^ DMls

,
^
1^
^
^
^ |, ^
rOTODE^b^
\\
!^
!^
WAi^

^^ WAU WnM3HEXl^ 6
wcTA, beIie mii ^
^

^
^ 6

^^
,
WAi^

^^ A^pww
HMb
HH^i^
^

^, ^-
VVCDEIIbv

Na rubrumu:
HE wc
TKW

Jc-^^\ ^)!
^
e^^s^
^^.

.
nHAH
j.:
^^^,
,,Harereh-ul fakir
fpf wnoH
Esed Ali"
. = Napisa
ponizni Esed Alija.

Original na papiru visok 22, irok 16 cm.

Ovo pismo ide u vrijeme izmegju augusta 1477., kada je stigla prva vijest u Dubrovnik da je

Sulejmanbeg postao krajinikom te je consil. rogatorum 16. augusta 1477. zakljuio poslati poslanstvo
ad Suleimanbegho crai.micum nouum ducatus Bosne" da mu se pokloni i izmegju oktobra 1478., kada je
Sulejmanbeg bio ve svrgnut te je ehaja novog krajinika Ajazbega (2. oktobra 1478.) donio u Dubrovnik
vijest, da je potonji imenovan krajinikom.
sam u zapisima consil. rogatorum dva puta: 6. aprila 1478. raspravlja ovo vijee o
Esebaliju naao
jednom njegovom pismu, u kojem trai da se obrauna carina, to ju je s njime zajedno pobirao Radosav
dijak a 4. septembra iste god. spominje se da je bio subaa u Foi. Da to pismo ide ba u god. 1478.
razabire se po onome, to je reeno u opasci, kojom popratismo pregjanje pismo (br. 57.).
52
59.

1478.^ 21. decembra u Daski.


Vladi slav, herceg sv. Save, potvrgjuje Dubrovcanom, da su mu oni platili po
knezu Vlahui Kabuiu i Maroju Gradiu na Daski vas dio dohotka, koji njemu od
Konavalja

010
pristoji sve do 3. augusta 1479. godine.

^
),
^I'

nfiiE,

n^NECTH \vnH
K?t?HWML4

^
\ ,
1^
^,
){ip\\irb. DAAAHCADK,
WK|)A3K

^\ ^^,^ ^(,,1 ^
KIIE^K ^^^^ AACTEW \ ^)0,;(1
WT MENE
\\
^ ^,
MH

^^;() ;( ^, ^^1^ --
npLDO
......
pOKU

no
WnOH ^
f.

HNE^^
^^,
^+^^

^
no rpAAHti^, K^A^t^H 11 ^

^^ ^ ).
CTEAOMb
^^ li WnH 11^
Di^>^
)(1
1^^
MOWML PUKOMU,

^ 1 .). ...
Dolje pecat.
Otraga:
DEiSE

147(S adi XXI


11,
11

dezemhre exped{toria de clterzeg Vladissau tributo de


Canali anno 1479 adi 3 agosto.
Originalno pismo megju Acta Sanctae Mariae Maioris". Priopio ga je i Mikloi,
0.

nije
c.

itao
str. 519. po Kukuljeviu

. . ^,
ali sa nekim razlikama.
na koji pada rok konavoskom dohotku; mjesto
imena Vlahue Kabuia, cita se u Mikloia krivo Vlah Nika Buni a datum listine
Vanije netonosti jesu da

21. decembra fali te ju Mikloi vrsta u mjesec august.

60.

1479., 9. januara u Carigradu.


Sultan Mehmed II. potvrgjuje, da su mu dubrovaki poklisari Nika Palmoti
i Naoko Sarakovi donijeli 12.500 dukata u ime haraa za iduu godinu.

^^^ ^
Tugra.

^1
WA DEAMKOrA ()()
II ^ ^^ DAACTEAOMK
DM.
11
no '
1,|)
;(
,
i

^ ,
,
^^o^^Or,

>^ ^
,
^ kakw
AOIIECOUJE

^^ )
II

, )1 . \ .

^^ ^^
1
11

w EpiiH ^ orwnopEifo.

,
aVi. ^ 311[1,

^^^.^) ^
rWAHN^,
-
. 1, ^
Otraga: exj^)editorla del hara?:o.
Original na papiru visina 41, irina 13'5 cm.

61.

(1479.), 27. aprila.

Sultan Mehmed II. zapovjeda Dubrovanom da zaplijene sve imanje Ra tka,


hamaldara Zivana Pripinovia, koji je prodavao olovo i drugo i ostao Zivanu

3
duan 3000 dukata te je od kadije vrhbosanskog bio odsugjen, da ovu svotu plati.

3
^ ^
Tugra.

11,()

^ ^ ,
^WA EKW ()()

.
^ ^^ DLCEM

;(
KHE^^

^
-

), , no TEM DM 16 \

\\'^ 16

WTC^AHAH
;(;<'|.
KL

WT ^ ^
^,^ , ^ ^ ^, )
^, .f.
^ >^
WAOnO

HUJE
^
ApSVw
KOM

^, 16 ^ ^^ ,,
^ 3 ^ ^^ '
DlimE pEMEIIOMS'

^ 8', ^K'^^nilD

^
II ,

uii Miiorw

1,
MH

^
) ) ^.
^16
ON

II DEpuH
HE

^ ^ 1,?'
MM.

MH,
1, , IIEI4V
54

.
NE ^.
.3.
Otraga: 1479 adi 27 del rniperador porto Cassom sclauo per fatto de Pribzinovich.
Original na papiru visina 41*5, irina 19 .
62.

(1479., 16. augusta.) 884., 28. emazulevela.


Sultan Mehmed II. nalae kadiji sarajevskom i drinskom da zakupniku olovnih
i sumpornih majdana u sarajevskom sandaku, Rastofanu, dosude njegove trabine na
stanovnitvu njihovim kadilucima, za koje se po erijatu dokae, da su ispravne.
Gradski dizdar Mustafa neka ove trabine pokupi, a poto su dubrovaki bezi jamci
za spomenute zakupnike^), neka uzmu sabrane novce. Na kraju se preporuuje kadi-
jama, da na ovom poslu svom silom porade, kako ne bi nikakvo potraivanje ostalo.
U muhuru: Pravda je uzviena, a nad nju se nita ne uzvisuje."

^ffi

|^
jVjl ! J^:i^lf=*"

^
^--^,

JUli .j^^L:^li

}'^^^
^^ j-V)'^,

jV \ j^^^ "^^"
^i-'V^r.

jVj^j^ i t^y^y
^^^

^^
^-^^^ ^f^lkil^^ ^9;

^^^^
V^^^* c>>'-^-

i^J^Sjf^ . I
i-^:^^ f-^

Muhur:
^ ! ^ij-^ 0-!^^ j-'M;;-^ 4 |'^31

Otraga: Chadia
per Bosna quelo

1) U poetku
fii

se
e

de Oristofa^i Pribzinovich per s(ignori) de .


chadia de Drina. Gommandamento a Mustafa che schode

spominje samo Jedan zakupnik, a nie se onda uvijek govori u mnoini kao da ih je vie.

63.
(Oko 1479.)'), 13. augusta.
Sultan Mehmed Dubrovanom, da im je poklisar Franesko Puci
II. javlja

donio dukate, to su neki Dubrovani bili duni ivanu Pripinoviu i to


Andrukovih 1200 i Ruskovih 700 i naregjuje, kako da se namire neki dugovi
ivanovi, Kristo!anovi. Ratkovi i Ra divo j
evi, radi kojih alje siliktara
Must a! u, da s njima ovu stvar urede.
55

^
^;( ^ ^

^
^!^
WA
1,() 1,()^ fo
.
-
rwc(no)A(A)pA

MHorw
nbCEM

^ 1^111

^ ): ^ '^ ^ ^
,
^ ^
no TEM
^ -
DEACMO
^11,

DEKE HE
,3 ^^
WT

^ , ^

11 1
,^
CEA^^l^

) -
1^^10.
11

no TEM

^^ (0) ,^ (
^,

3 ^,
,^ ^
^ ^
A^KL
\ nHlUE pESEIIH

WT
RH ,
^ ,
lep no MKNE WT .^. . f

11 rVVnOpEKH ,

^ ,
K^KHie

^,
HHNO
MH,

MH,
ONH
VVT

rWAf ^
^ ^
^?*?11,

,
^
^,
)(

ONO
nOUJAEAAb.

^ ^^^^ ^^?
OrVVDOpHAH 11

, }( ^
,
rWAHM^
^
OHUJE

11, MH
pESENH MH.

^^
)^ ONHM 1,
^ AODEA^ AO
, ^
^' -
S'3H-

^,
'^
ONH
,
pESENH ^?*?,
^
.
^ DOANH
ONHM no ^^, >1|,,
A^Kb N^ D\\ Hi DEAOAAO, 1 ^
56

1
,
^^
DHiJJf

le
.. ^! ^^. ^ ^of ,?
^, ' ^^^^
..
Ttp

^
^ ODEM
11

.
/.

^
^ ^'',
TMCS'KE

, ,
)\'
^ ^, ^ , ^
^^
CS'

OfEA^E,
11

^
^
(\\

) ^^
oiiEi .

^ 111
? ^^^ ^>^,
II ETO 1,-

S'

MM .^ MH,
^

^
, ^
no TEM
MH 01, ^() ^^ ^1 WT
Kl^

pESEMI^, () ^1, ^3 ^ 3
nHIlJE

^,
TE

016
^^
MH,

^
^
^ no TEM
WT
HErVV HM
le
HM
Af'dr^rA
16
(0),
3 ^^
,
, ^\ OCLM
Hl

^,
WT

^.

,
3-
\ OHUJE 16

^ . |],
010 MH (||)^^ )), HM
^^ ^^ MH; no TEM ^OSET HM CE HE npHMHo"
CE 16 CE K^KH16

^ ^^, ^ ^^ MH, CE MOr^TL ONH ()


)
.
WT ONO II CE

^ ^^, 1 ^^CTOTHN
^ HI6
HUM
CE ^
HE ^. Dl OHUJE-

,^ ^. .
NE

Otraga: ata a Francha n 2.

Papir iz tri komada slijepljen dug oko 1 irok 21 cm.


Gore u tugri:

. j.: Mehmed bini Murad han muzafer" = Mehmed, sin cara Murata, Pobjedonosni.

Sravni s time oknmenat od 27. aprila 1479.


57 ~
64.

1480., ()88., 5. februara u Carigradu.


Sultan Mehmed II. potvrgjuje, da su mu Dubrovani donijeli 12.500 dukata haraa
za iduu godinu a od toga su oni naplatili (odbili) 86 dukata, to je po carevoj zapo-
vjedi potroeno na nekog majstora Pa vi a i 1680 aspri za 840 dukata, koji su hi li

ugarski".
Tugra.

WA 10)() CHAIIArW 11,() AHHArW


^ no DEACMO, 1
,
^ ^ ^
^ ^ 1 ^ ^^ ^ ^1
^.
.^
>i

3
11

KEiiETLMKE^,
^

^
11

. ,
^^ ^ ^. ,^ ^ ^ l\MCi\\A
|],
lep
cnpi^-

^^^
^^ ? , ^ ^ )
DHrnEpEHENII

..(.. .w./VA.
5
NierVVn^
KEHETLHHE)(,

^^^ ^

^^ ? ^
^^
.
no 11 n^HO
KENETb^SKH^ 3 ){AfAH 5^^, NO Hi

^ .
,
.
n

^1111
.5... .
g
.
1 ^ ^. ^ ?
Otraga: Exped{toria vulijaricJia.

Mnogo mlagjom (!) rukom: Li serviano.

65.

(1480.) 6988., 7. maja u Carigradu.

hara od

)
Sultan Mehmed II. potvrgjiije

12.500 dukata na 15.000 dukata.


Dubrovanima

^
povlastice ali im povisuje godinji

[ ^'
^vilcgio scu mandato del imperatore Turcorum rw.

U REAMKM -^ CS'KTl
^^^ ] MAKKS^ S^MHII ()(0)
58

CAS'rAMb,

)
BEAmi,'k;(L,

WA
^ ^^ )
) ^ ^
^ ^, ,
^ ^^ ,
CROK) ^^
HH^b
^
^,
) ^^
KOKl

)
KOl

^
^^ , ) ^ ^ ^.
no
^ CBOW
O^'jO^

)})^1
^^
no |)^

THC^K'k
^^

n^TL
^^^
KOt

^ ^^ ^
^^^\ ^. ^, ^ ^ ^
lW Cf

THC^KL

)(^
nETb

^
^ ^^ ,
no ^^, K^fc /^B't ^^^;
^!^ ^

^ ^,^ , ^, ,
no TEML 11

^i^e

HM

,
iiH
\\>^

!^
,
';(.

^
MH

;(
MH
MH

)
MH
REKt

,^ WA ){
MH
HE

MH

;(,
,
noci^A TE^i^

^(^^(OK'k, ME ^ ; MBHTb CLTBOpHTL

^ MOii\L M'kKO'k 30 pEHEM^ML


1^1, \

^^^
^1^^
, ^
nOAOKMVV.

) ^
IIH>(L

' no
MH'kEAME

MH,
m\\s ^
,
^^
^
^' )
[^]
16

^]
WA
) ^.
- HML
, ^
^
^
ME

^.
MEMOTROpEM'k.
MH WA

MH !^ 8'-
[)

BL A'kTW 5.... 11, ^ ^.


ME

3 ^

Prepisano iz Liher Frmilegiormn" , str. 116. dubr. arhive. Istu listinu priopio
je Mikloi po originalnom fermanu, koji se nalazi u c. kr. arhivu u Beu. Sr. o. c.

str. 523. i 524.


59
66.

(1480.)!), 7. maja u Carigradu.

Sultan Mehmed II. pie Dubrovanom, da su mu doli njihovi poklisari i govo-


rili radi onih njihovih zemalja, koje je bio zapovjedio da budu podruna" sandakom.
S njima je ugovorio, da im se te zemlje i batine opet vrate ali pod uvjetom, da za

^
est meseci, kada im valja poslati hara, poalju jo 1250 dukata.

^
^^ ^ WA

no
^
KNf^^
<'(0)()

le
Tugra.

DAicT^AOM
.
41
CH/\IUrW

KECTf

,
\
1
DEAHKArVV

^ ,
^^-
^^^
Mll6rW

nEpilH
^^

6>
.
^
KErWM

. |)
orwnopHCMO,

,
01^,
no Ap^rwM
ODEM .5.
)
,
^ TOM

WT
AKIItimiUrW

^Tl^pl^
.^. ^^ .
^;(
) >(
N
^ 118', KOK)

^.
ME

^ .
.3. 11. ^ ^.
Ovo pismo valja vrstati u godinu 1480. i to s razloga, jer je nesumnjivo u savezu sa slijedeim
pismom od 30. novembra 1480. to ga donosimo za ovim pod br. 67.
1) Ovako mjesto OCDEN =rr osim.

67.

1480., 30. novembra.


Sultan Mehmed II. potvrgjuje, da su mu dubrovaki poklisari Nalko Sara-
kovi i ivko Resti predah 13.750 dukata za godinu 1481. i to: 10.000 dukata
haraa, 2500 dukata za gjumruk i 1250 za to, to je Dubrovanom potvrdio dravu,

^
vladanje

^^ ^ ^ ^
i ljude".

<'^()()

.
Tugra.

11<'
DAACTEAOAA
'
^^ < ^()
~ 60

.^ DEAfTN H ^NATE
|) CTf ?01
^
THC^KU

^^
^^ ^ ^
,
II

;( ;(
^^^^^^ 5})^
Cl^HE

KENETLHKE^
11,
Mi
^
^- 11,|)

^^^
11)( 01^,
) ^^ ! 11, ^,), -
KOlo Afkmvn

?,
MIIOrW, rWAHN^,
^ ^ ^^, ;( TO

^ ^

8'^
^(^ 11,?
^ \

^
11011
^,
^ ,
^

^
. U
^1^|)1
cHie

^^
Dk 1100111.

Original na papiru visina 40*5, irina 16 cm.


. .

68.

(1481.), 7. marta u Carigradu.

Dragoman Kasum potvrgjuje, da je od dubrovakih poklisara dobio aicu na


Dubrovanom. da mu tako malo alju, gdje su mu prvanji poklisari

^
dar i predbacuje
au 16 dukata. Osim ae dali su mu za budete po 5 dukata.

^.
donosili vie uz

^ ^
, ^
^
^ ^ ^^ \\"
rwcnoAO

^. ^ ^,, , ^ ^
. MM
rwmoAO
le ^ ^
001111.
no DAmH^
11
VVT

^ ^)
rwmoivrno
^, HE

,
\^

^.
()^ WT
^ - KOH) pA&VVTHII,^,

'
\\[\

,
WTK
WT
1>( , WT
KOM KE>(S' ^ CbAA 51
^

^^ ^,
rwAHiis' ^,

^ - 61

? ,
m
^ lep

HE ,
, ^ , ^
1^) , |)
Mpi^DH
lItCUM
le

^.
II

MOie
^
^-
rwcnoiJ.LTao

.
10

.
.
rwnoj)EKE,

.^ ^. ^^
^
le

AO^OAE,
WT \\\

MH
me
HE

rw^(no)ivrno .
.3. ^ 1,(^).
Otraga: 1481.
Original na papiru dug 40, irok 14* cm.

69.
(14)1. 1181.), 1. februara u Carij^radii.

Sultan Mehmed II. izdaje salvum conductum^ koji vrijedi za sve one osobe, koje
bi dole u Carigrad ili u Peru, da otkupe slijedee zarobljenike: Suzan u ker Clio-
droipa Udine za 500 dukata, Ivana Antona de Chaldora i sina mu za 1600
iz

dukata, Ivana Jakova Picinina, sina kapetana magistra Jakova Picinina za 1600
dukata, Ivana Guarciu za 500 dukata, Gjorcina Galezu za 500 dukata, Filipa
de Novele iz Mantove za 500 dukata, Ivana Chierigato iz Vience za 250 dukata,
Trojana Papachoda iz Napulja za 210 dukata, Aleksandrina de Rivele iz Ber-
gama za 120 dukata, Franju de Brianaiz Padove za 100 dukata, Ivana Mato iz

Skadra i popa iz Trijepa za 100 dukata.


Salvum conductum vrijedi za sve ljude, koji bi dolazili u stvari otkupa, bili oni
Mleani, Lombardi, Toskanci, Talijani, Francuzi, Nijemci ili Dalmatinci a carevi ka-
petani, timarnici, sandaci, kadije i svi oficijali imadu ih nesmetano propustiti.

Tugra gori otrgnuta.


Nos Mehemet dei gracia facimus manifestum onmibus
et smgidis presentes apertas inspectiiris, qualiter liabemus in potestate et charceribus
nostri doudecim quorum sunt infrascripta et primo Johanes Antonius Chaldora
cum filio suo, Johanes Jacohus Picinin, quondam magistri capitanei Jacohi Piinln, Jo-
hannes Ghiarcia, Corzius de Galeze et Philipus de Nouele de Mantua, Johanes Chie-
rigatus de Vicenza, Troianus Papachoda de Napoli, Alexandrimis de Riiiel de Ber-
.0, Franciscus de Brian de Padua, Zoan Mato de Schutari et Prete de Trebch^ iiem
vna puella nomine Susanna, filia (Jeorgij de CJtodroipo de Udine, Susanne tacsam et

pretium jussimus imponere fllorenos quincentum. Quibiis omnibus supradictis duodecini


tagliam aut pretium imposuimiis secundum informationem datam porte nostre de conditione
et possibilitate predictorum, que taglia uel farsa tali est, pro primo: Johani Antonio Chal-
dora cu7n- filio

similiter mille sexcentum,

florenos nel ducatos


suo ducatos uel florenos

V centum, Philipo de Nouel de


mille sexcentum^ Johani Jacobo Picinin
Johani Quarcia fiorenos quincentmii id
Mantua ducatos 500
est , ducatos
(Jorzino Galeze
id est quincentum^
62
dncentum qumquaijinta, Troiano Papaclioda de Napoli
Johani Chierigato de Uicenza
ducatos 210, Alixandrino de Riuele de
cisco de
diicatos

Bergamo ducatos centum id est 120, Fran-


Brian de Padua forenso centum et Frete de Trebch ducatos centum. Ideo ad
^
petitionem et reqmsitwnem predictorum jpro securitate et cautella isporum et pro fide et
chautella omninm iUoriim amicorum uel parentum, qui sunt venturi aut dehet uel dehcnt
uenire, a quac^tmque parte
jussimvs ac imperauimns scrihere presentes apertas
mundi sint, pro liheratione et rescossa
et manifestas litteras ac fidem
predictorum ut
et
,
jjlemun,
amplum, tutum, ralidum et securum saluum conductum omnibus et simjulis cuiuscumque
7iaiionis aut conddtionis sint, Venetis, Lumhardis, Tuschanis et alijs Italicis, Francigenis,
Alamanis, Dahndticis et culuscumque provintle uel piartls totius mundi sint, veniendi et

accedendi ad presentem ciuitatem nostram Gonstantinopolis oc Pere, aut per Mare aut
per terram et ad quecumque alia. loca ciuitates et terras nostras et eis standi, morandi,
neijttiandi ac pernoctandi et inde semel et pluries recedendi ac reducendi reali ac
personali inpedimento cessante, tam ipsis uenientibus Ime, quam istis. qui erunt redempti
aut rescossi, vnus, uel aliqua pars illorum aut omnes, soluendo pjretium prenominatum qui-
libet pmrtem suam, possit uel possint recedere ad voluntatem et libitum dicti aut dictorum
tute. Ubere et secure ut superdictum est. Et si vnus uel aUqua pars antedictorum soluerent
pretilim suuin et adhuc non uenirent denarij pro redemptione et liberati ne aliorum, quod
illc uel ili, qui soluerent et satisfacerent tagliam et pretium ipsorum, aliquid eis non
preiudicat, set quod sint liberi ut suj^ra continetur. Volentes et mandantes omnibus et sin-

gulis capitaneis, patronis et alijs offitialibus galearum et fustarum nostrarum, presentibus


et futuris et similiter omnibus capitaneis terre, sanrachis, timaratis, chadijs et alijs qui-

buscumque offitialibus , cuiuscumque condictionis sint, et sclauis nostris, qaatenus presentem

saluum conductum obseruent et obseruari fatient sub pena ifidignationis nostre.


In quormn omnium testimo[nium et] fidem presentes jieri iussimus.
[atujm chancelarijs imperii nostri signoque nostro solito sign[atum]
Datum in nostra residentia ciuitatis Constant ino polis clie primo mensis februarij.
Original na dugom uskom papiru. Gori bijae tugra, ali je tamo papir istrgan
te su sauvani samo donji dijelovi tugre. Gornji dio je uslijed vlage dosta isplavio te
se zato prvi redci dosta teko itaju. Listinu naao je prof. Konst. Jirecek 1897. /98.
ali do danas nije dospio da ju publicira.

70.
(1451.-1481.), 29. april u Driiiopoljn.

Sultan Mehmed U. potvrgjuje da je u njega bio dubrovaki poklisar loko i

alje sklava Kasumbega u Dubrovnik, koji e im javiti, to ima poruke.

WA^ DEAMKarO WCOp


^ ^ -
Tugra.

^^
Ul\m\VO

CRE

()
^.
TO
^
KIIE^OMb

^
^
DAACTEAOM

^ ^
^^
ATW
^^
^.
, ^^
^
MH.
II 0
>(EpfTMfMW.

Original na papiru visina 43, irina 14 cm.


71.

1481., 22. Novembra u Drinopolju.

Sultan Bajazid II. potvrgjuje Dubrovanom prvanje njihove povlastice i sni-

zuje im dosadanji hara od 15.000 dukata na 12.500 dukata te se kune, da e im


tititi njihove povlastice i prava.
Prmilegio del imperator Baiasif Turcho, quando successe V invperio.

^ ()(0)) REAHKM

^^
^
Vi^h^\s ll^pK

^
II


^ Kld^llTK

;(.
npHCRETAWr.A

R'kpUH^V
II

^^^
nOHLTEIIH

II Clx RCLCEMU

^^ )
^ ^
KIIE^U

^)(^
CpiJ,EMU
1^1

^
ripHRHCOKWM^^

, ^ -^
REAE

U,pCTRA

^
^
^ ^, ^
RMCOTU,
MH, KVVrA
leC^

II

ORETL nONORHTH
()
)(^^
RL
nOMEHE,

CRCfc^b REpLIIII

)
II

^ OKCpCTRW
^TRpT
RHUJE

^
pESEHH

^^
HHE3U

01
11

^
^^ npR'k^u

RpiMElIK.

(
' ^^ 1
1^^)

^ ) ^
>^ ^
^^
KAETORM^
MOl RCOT
11,
8^(
,
ll/VAL

II
^1'

A^KOR
MACTL II

IIHMM

^.
;( )(1 II 511 II CL 11;( TproRN,ii II CL

,^ ^
(
,
10 t ^. ^^ ^

)
le no 11 ^^^ n HM ME MH

)
^
3AW, MH REAHKW, MH \\\\\ ^, MH \\\\\ MH
MH^U

^
MH

^ ) ^ ^
MH, MH
^
3^ )
MH
RE3'fcpH
MH

MH
^^.
cRH
MH^b
MH

REAIIKL,
101^

MH
MH

4 MH^U
Rcp
MH^L
MH
MARK^
ROH(RO)(E) MH
MH MH^L

^^
11,8'

^
^ MH^L
Kl^ ;( ^ RIIIO \\\\^\^

KR^
^
II

RfAKO
no

^^
^^^

MicTO
W IJ,pCTR
^

MH MH w . ()(0) ^ ME

RfTEOM ^-
MH

^,
RHUJE

^( II ^, Rll
^HHMH>(L

s' fipi.uE ^lpcR'k'o


^ ^^ ^ ^ \\',
64
^^, 1^11-

^ )^,^
REAl MH
cETf thcs'km ^' ';(
\
^^
KIIE-mU^'k^L ^, ^^
-
^()()1 ;(1 are ii

'1
^ \
^ . ^^ >
1,^/^14, WA nw
^^ no ^^ '!;^^ ,^^^ 11

01 ^^ ^^^
li

^^
ARE

rWAHM^ CL
^1
CROi^' R'kpLIin
01 ^^^CTR H^L
MM no ^),
11

',^
, ^ ^^ ^ ^
oi|iE

){
sNMim;(L ()()1, Mor^TL
\^
iiH\L im>(L

^ ^ ^
cl

^ ^^ 1,
RE^L

no
no
^ ^ no
no
no
no ^^^^
no
no
^EptvlJ,ErORHHE, no
MH no

RC'k^U
no

) ^ ^^ll,pCTR HML HE

^ ^^
^ ),
WA NH^L
rprORE,

WA
^ ^.
^AETl^ AfArW.
^^
, ^

TprORE HE
M'fccTO,

^ 16 ^

WAHEC^TK,
^ HAORAHHL
^
). ^ ^
^, ) 1^. )1^
HML
TKO
M(H>\(0)CTb,

^
^^51^
no ^
A^rORE CfiO'fc, TA't

),
HMls ^^ KOM
, rwAf

^ ^^
C^TL T^pUKE, nO)Tl^ np'kAI^ ROAt^ nOREAEHMie

R^Af.

!^.
HE K^Af ^, TKO K^Af >^?1^,

^
01
C^TL

MML
no
TKO
^^ ^!^

^4Hhm;(l m(h)a(o)ctl:
HE ^^
kom
HOUJEAU

^^^
^
HARKb
^

^.
A^'KpORHMKU,

pCTR MM, ^^^ 1, HErW

^)
HE ^

^4;(^ ^^ ^.
()()
R^iM
KM

^!^
MM

) -
^) ^^
H^KEMbi

no
no HM^U
no ^^^, ^-
AO&pOROAHW.
65 -

^^^
, ,,
m\iwk ^ iiH^L
TKO
im^b aioaeml hh^l
^^ hh^l

) ^^.^ ^^ >
no
pfHfHH
HML

KHE3L
K^Af RKl^ WA

^^
MH,

^^
^ ^ ^ )MOt
(
^!^
CROH

npECR'fcTAOCTU
R'kpNH

npRM
npLREML
METU

A^IIU IIOREMKpHt.
11

ORO :
^^>
^^^ ^
A'fcAHNE

^
RHUJE

^
), !^
5t?HR0Tbi

^),
^1,'^ MOH^l^

MM .3.
^ . . npopOKL
>^
WTHHHE

REp^ieMO

^, , ^ ,
nOCREA^'kMO
MH
MH MH Rtp^,
3-:^,
KOh} R'k-

^^ ^ ^ ^ ^
le ChTfiOpHW MEKVV

^ KNE3L A^KpOR^iH pRO R'fcpHVl' pHCR'kTAOM^


np'fccTOAK) REHHCTK, KOrU ^, ORH
^^
CARHmE
RL ^TOpr'kN'k

.
MH
NEnOTROpEH'k
HMU K^Af
.
;(pHCTOR
RL AETW ^5.S.S.
^..
(0

..
^ KR AA\\\s ^ ^^
Iz kodeksa: Liber Prnnlegiorum dubrovake arhive, str. 116. 117.
Mikloi priopio je u spomenutoj knjizi na str. 526. 528. isti dokumenat po
originalu u c. kr. dvorskom arhivu u Beu.

1)

2)

3)
=
Mjesto .^.
Ovako pogrjeno dva puta.

72.

(1481 )) 1. decembra u Drinopolju.

Sultan Bajazid II. potvrgjuje, da je primio od Zivana Gjukia 2000 dukata,


to su ih poslali u ime doplate duga Zivanova i Kristofanova te zapovjeda, da mu
i ostatak toga duga to prije plate.

Tugra.
5
^ ^^ ^
'1 ) ^ )
.
^
. , ^
66

mha6cthwm KW?t?HWM

^ ^^^ ^ ^0() ^
no 1 DEAOMO,
WT

^
KWI

;(1^ })0
;(
^
01. |) ,
CHf

^ .
Hl;^ ^,
^
^. ^-^
^^.
?01^
DM,
C^Tb

|)^^1
1
^

WT ^1
n\s

)^ . ^ |)).
i) Razloge zato ovo pismo uz upitnik stavljam u g-oinu 1481. iznijeti u poslije, kada u
pokuati da prikazem historiki i kulturni millieu, iz kojega su ova tursko-slovjenska pisma nikla. Ovo je

pismo naao prof. Konst. Jireek prije 12 godina u dubrovakom arhivu, ali ga nije do sada priopio
s toga to ja inim.

73.

(1481.) 17. decembra u Drinopolju.

Sultan Bajazid II. kori Dubrovane, da su pomagali Ugre u Novom protiv


Ajazbega, vojvode hercegove zemlje i opominje ih, da toga vie ne bude.

^ ,
^ W

no TEM
^E|)CErWnEH
^
, 01
<'()()|)
DA^CTEACM

CL
.
^|)
KNHPVVM
()

,
^,
MIIOrW

1^3
,
w^o
^
^ 11()0
1 ^ MOie nHcoTH, rwn6pEKH,

WT ^ 1^6
1
,
lepE

^^^
^

11
Honoie

^ -
3 67
HIC^TL ^
WT

01^
, ,)
^ ,WTMArATE
)
^^.
)^ Vl'ICKE
16 nfAOMO, KLTK
Kf,

^.
DbCEAA

-
,
^^
^ ^ ^le

,
no
lep

Cb -, ^

NE
:
^^,
lep

ci^np^mENA.
NE

,)
IjJO ,
WT -
3NATE.

.31.. ^ ApENOnOAH).
Gori u tngri:

. j.: Bajezid bin Mehmed han muzaSer" = Pobjedonosni Bajazid, sin cara Mehmeda.
Otraga: 1482 adi S de linperador tur eho scriue se a lamentato
Ajaxbeg contra per Ongari e per Castel nouo etc.

Duljina 52, irina 14 cm.

74.
(1481/82)0. Bez datuma.
A j as paa gospodar hercegove zemlje oglauje, da je Dubrovnik ozdravio te da
je slobodno i bez svake opasnosti trgovati s njime.

WAL
KT^^NpOMI^
^
, ^
^ ^^
^( ^1
KMETODHtiEML
(0)(0)

( ^
nOHNHKOMb KNE30nOML

^^
^.
(0)
ETO

/) 3 ^ ^ 3NANHe'',

^,
^OTHNE ^^-

^ ,
KpODNHKK W hIie caokoano ^ ^^-
KpODNHKK COW HNH TpbPb
^-
Tpl^OT,

^ ^
(0)()
^,
NEKOE ^^
(0
(0)()^
|^() N ^^,
\^)
NN N ;( NE NH
NH N ()
A^KpODNHK^^
Tpi^roME ()()) ()()^.
5*
68
U tugri na elu pisma: i^^^} /^--^-^

. j.: Harereh-ul fakir Aj as Napisa ponizni Ajaz.


Original papir visina 275, irina 10 cm.

Opaska: U pismu imade L obino oblik slova g.

Nema sumnje, da se pismo odnosi na veliku kug-u, koja je harala 1481. u Dubrovniku te je od
nje pomrlo 92 vlastelina, 43 vlastelinke i 2000 puana. Sr. Restievu kroniku, str. 386.

Ovako mjesto AfTl^hEAmf.


^-.
2)

3) Ovako, ako ne valja moda itati


4) = )(().

75.
(1481. 1482.) 31. augusta u Carigradu.
Sultan Bajazid II. pie Dubrovanom, da je bio uo, da u supruge hercega
Vlatka ima skupocjeni kamen pa da joj je pisao, da ga polje na ogled da ga car
kupi. Ona mu je odgovorila, da poalje ljude, koji e ga viditi a to je bilo caru
neugodno. Nalae Dubrovanom, da oni dobave polju kamen po pouzdanim ljudima
i

^^
u Carigrad, da se procijeni a ako cijena bude primjerena, da se poslati novci ili

e se

^ ^^
kamen vratiti.

m\^^v\w^^^
Tugra.

) d^amku .
) |){'.
\\

.
M^KLpillOVl^^

() ^
no TfM 1 DfAOMO, NEKU

^() ^ ^;^^ ,.^


()(),
() 1

,
TW^
|)

^
Tvvi N^rwAHO iumwi
^^
^
^^^ ^^^ ^ ^^
^
DE^NVl^CT, II ^

^^^ ''()
^ ^ .
WT
10 ^, |)-

,
TE

^^ ^,
16 ^^, ^^
^
le

MHpWM nwmAET.
^^
Papir visok 42, irok 12-5 cm.
.
Pismo posuto zlatnim pijeskom.
0 Bajazid II. zasio je na prijesto 1481. a herceg- Vlatko poao je u martu 1483. preko Novoga u
Dubrovnik i odanle u Ugarsku. Pismo dakle ide u g-od. 1481. ili 1482.
- 69
76.

1482.5 24. marta u Carigradu.

Sultan Bajazid potvrgjuje, da su mu dubrovaki poklisari Jakov Buni i

Naoko Sorkocevi donijeli 12.500 dukata u ime haraa za iduu godinu.

^
^?
,
.
^
WA ()()|)
^ , () DiAHViOrA

10^
^ ^ ^
^
. ^ ^^
.
no

11
le nfAOMO,

^ ^ ^ ^^ ,
THCS^KK

.
.3.

, KOM
^
^ 1^^
^

.... OnO^H
MH

^ , ^(
101

^ n\s

...
"
.
1, ^ 11,().
u tugri na elu pisma: jU- joy\i

.. : Bajezid bin Mehmed han muzaSer" = Pobjedonosni Bajazid, sin cara Mehmeda.
Otraga: Per harae nouo a sultan Payazit de V anno 1482.
Original na papiru visok 42, irok 17 cm.

*) Isprva napisano i popravljeno u \.


77.
(1482.), 17. decembra u Drinopolju.
Sultan Bajazid II. zapovjeda Dubrovanom na tubu nekog Mehmeda, komu su
u Konavlima ubili brata Aliju, da nagju krvnika, predadu Mehmedu, koji e ga
odvesti pred A jaz basu, hercegovakog sandakbega ili ako ga ne nagju, da plate
25.000 aspri, kako zapovjeda erijat.
\>
^ WA
~
(0
C^^ALTAIIL
10 ~
WAL DiAmorA
^^ ^(^ KHE^^ ^
^ |)()
Wn3i T^pLHHNh WAL ^ ^.^ - ,
, T^?t?HW

^
1

^
1^^
nOpbiT^ pl^CT
^

'
MH,
,
^|^
^
1.111,
|) )^
^ ^ ^^
ripiMHTE
16 ^!^


vvHKAE

^KHW
(l) |)
|)1 ,
11

^
^^,
wnoH

WNL ^ O^Ais ^
^

K|)LnK
)(;^>^,^
^^, DEKE HE

^1
^^^ ^ HE |)
WAb ^EMAE
^ f^KE

^^^ ^ ^
Kpi^DK
.
^^,
,
^(,
^,
,
^ ^ ^ ^1^ .
^ ^^ W?KHIMb.

^^ )^
Kpi^DL

Opl^T^
HE ^. ,
MH
MH
^^

^
^M'j^iMiTk
Wn^H ^,
\^p\sn\s

.
^AKOHL
HE

EfE

. . ^

S druge strane turski


DEAHKH WAl^
.^l.

spis,

qual cercha cason per suo fradelo che dixe esser amazato
a gore:
MH

ie XXV. freuaro
m
1483
Ganallj.
HE

recepta per vno el

U pismu manji turski list.

Pod turskim tekstom na legjima: Expeditoria de vno amazato in ChanaL


Na osnovu ovoga fermana izdana su dva turska spisa, koji su bili priloeni istome.
Jedan od tih spisa izdao je hercegovaki kadija Uvejs sin Murselov poetkom
rebiulevela 888. (= 1483.) te njime svjedoi, da je Mehmed, sin Sulejmanov iz Dubo-
ice doao predanj da od Dubrovana, koje je zastupao njihov poklisar, trai ispred
porodice brata si Alije, koji je poginuo u Konavlima, krvninu. Dubrovani mu u to

ime isplatie 25.000 aki te se on zadovoljio time i odrekao svake daljnje trabine.

Svjedoci ovoga akta bili Hamza, sin Abdulahov, Skender,


su sin Abdulahov, Alija, sin

Abdulahov, Hasan, sin Abdulahov i anonimni pisac osude.


U drugoj listini, pisanoj takogjer poetkom rebiulevela 888., potvrgjuje hercego-
vaki sandakbeg A jaz paa ovu osudu i izjavljuje, da su Dubrovani udovoljili zahtje-

vima tuitelja, koji od njih nema nita vie da trai.


78.
(1483.) 24. februara.

Mehmedbaa, paa Romanije Zapadnim stranam javlja Dubrovanom,


i da su
im poklisari Nika Zoreti Nikulin Gradi donijeli hara a njemu da
i sn na
njegov zahtjev i na zahtjev cara Bajazida dali kao i lanjske godine 100 dukata
i 2 ae.

^ ^^.^^ WA
WA
WA po/V\llcow

^ ()
()1
CL ^,
.
^ WA

^
11\' .. \u^\^

..

no
^
^
no
..

;(.
,
rWAHII^

()
nj)HM(H))(b.
^11().

^ ^.
;^
IIEKOK)
UJ

fEM NE

.. AHL.

Gore u imzi: ^SaIUj.S^ t. j.: Ketebehu el fakir Mehmed" == Ovo napisa po-
nizni Mehmed.
Otraga: 1483 di bassa di Romania per ducati 100 ha cercato.
Original papir visina 325^ irina 15 cm,

79
1483 (mart) 888 mjeseca safera.

novska

^ ^.
Ferman
sol
poslan novskomu
prodaje druga osim
dizdaru, kojim se brani da se u
dubrovake soli.

: ^
Novome, kada nestane

:
;^ COW
^!^
)
iiOBOMK
^,
NHK^AHNL
cow,
^^^
COW
^^^,
^.
NE
,
^!^
).
WAK ^^''
),

^,
CMW >(pMLN ), \\ '

^^ ,
); ^
COW1. NE
; ^
,
wX ^^^^^
COW
N NOBOAAU

COW
^!^
COW SMNM

NH^L
NE )0-
ii-
72

f'dVii . ^ ^^
npLKE

Po prepisa u Liber
. ^.Privilegio7-um^'
Rtp^iTE.

dubr. arhive, str. 118. Odatle priopio i

Mikloi 0. c, str. 529. Na ela ovoga pisma pie . del imperator prefato a na mar-
gini zabiljeen je ovaj datam: 1492. 20. gnro, na taj datam ne odgovara tarskoj go-
dini 888. jer ova poinje 9. februara 1483. Da je onaj, koji je napisao na margini
ovu godinu, pogrijeio u preraunavanja, vidi se iz toga, to je kraj biljeke, napi-
sane na istoj (118.) stranici reenog kodeksa na margini, napisao slijedee: Anno
Y. X. 1491. a jiod tim anno Mehemeti 886. to je takogjer pogrjeno. Pisar je tu do-
due dodinu isprva korektno proraunao sa 896. ali je poslije promijenio deveticu i iz

nje nainio 8 i tako doao do pogrjene godine 886.

80.

(1483. u aprilu) 888. mjesec rebiulevel.

Aj as paa bosanski sandak potvrgjuje Dubrovanima, da su posve namirili


Mehmeda, sina Sulejmanova iz Duboiak" a, komu su u Luci u Konavljima bez
razloga ubili brata Aliju te je poao u Carigrad da se potui te da za to ite krv.
Mehmed se pred drinskim kadijom sDubrovanima za krv naredio za 25.000 aki
a kadija im je na to dao budet, da Mehmed nema za tu krv nita vie od njih da trai.
Uz ovaj dokumenat bijae priloen budet kadije Uvejsa, sina Murselova,
i

izdan u istom smislu poetkom rebiulevela 888.

-^ ^ ^^^^ojkS^ stX^-^j_^:> ^^\^ ^\ -^^^-^.

^ JJ f ^..! ^ ^ ^ ^\ JJ.^1^ jli <i-l


^ ^J^l -^.^^

^. . ^ ^^^ jja.^ ^*^ ^-^^ ^ ^"^^ ^^'^^ ^^^


73
81,
(1483., 24. maja) 888., 15. rebiulahira.
Ferman, kojim se nalae foanskom kadiji i novskom dizdaru, da hamal-
darima brane, ako nestane novske soli, prodavati tugju sol, nego da u tom sluaju
imadu prodavati dubrovaku

^ ^ sol.

^)^.
^
(
VV

01':
^^ ^^ , MI^ph,
a
!wo\^

ME
KHW

TEpU
^
NORbCHWM^

1 ,^^ ^, 11 IIOKLCKH^U

MOW
11 MtcTO,
ME
Ci

>^1,
Rpt-
cow

^
); ^^ ^')(

^, .^
cow nwXn^M^ WA
COW wX
^^^, ^10.
^).^^^ ^)^ ^, ^, >^ MOBOMU
COW WA
ME ME H^L ^ )(,
HML ^ ^. ^. MicTE

Originalni prepis u Liber Privilccjiorum^^


^ .w.n.M.

str. 118. dubrovake arhive. Odatle je


priopio i Mikloi o. c. str. 529. ali uz neke manje netonosti.

82.

(1483.), 1. novembra u Drin<)|K)l.jii.

Sultan Bajazid II. zapovjeda Dubrovanom, da Jerolimu Spineli, koji je bio

^,
kao poklisar Horentinski na Porti, dadu lagju, da ga vozi kada ima poi.

^
^ () . ()()
Tugra.

8: ,()
1 \\
1
li

() >(-

no TOM
^ ^ 1 W'r

KOM KHW WA

MH WM^H
^
^^,
ME
110
^: ^ ^ Epi
11,()|^ MH
?

^
3
).
MS'

11,()
wnET
,
,
.
11,()6
\\\\,

\.
_ 74
Otraga: Adi primo dccemhrio 1483 recepta per vn schlauo.
Original na papiru visina 48, irina 1*5 cm.

83.

1484. 15. marta u Carigradu.

Sultan Bajazid II. potvrgjujje, da su mu dubrovaki poklisari Nika Zoreti


Zonko Sorkocevi iNikulin Gunduli preda^li 12.500 dukata haraa za iduu
godinu.

. ^
^ ^ ^^^ ^^
DAicTEACM
DEAMKU U

A^^fODfciHKH/Vl AH)KWnL

no

^ ^^

,
le nfAOMO,
KIIE3

^
Aorvvme
3 ^
KIIE3

^ ;( ^,
WT

^^^)
(),
^
^

?^^^.^ ^ .
TC^Hl^
,
DL
rwAHM^,
HETnpbiTO

^^?^
U\s
)
;^
.*^^*^ ^^^
^^
^()
"

^ ()^.
u tugri: ^^^ jU- J^>^ ( J^Jl t. .: Pobjedonosni Bajezid, sin cara Mehmeda."

Original na papiru visok 43, dug 13"5 cm.

84.

1484. mart, 889. safer.

^
Ferman, kojim zapovjeda hercegovakom sandaku Mustafi, da se osim

^
se
crvca, olova, voska svile puta sva druga roba bez carine u Dubrovnik.

^ ^
i

^()^ !^.
WA
4;,
cw
: -
\ ,,
Rp'k-
75

^
^
^ A^KpORHHKK

11
IIORCK^

4E(CTH'rS')
^
^^;
()
HE

^ 1l]JO
OCRifl

^(ARAAa

^
^ .
Ofti^K^M

TOM
pRI,
.-

p'kHL.
i

OAORO,
CRE

CKAARK
IjlO R^AC

WAl^

' ^ ^
. ^ CRHA^ ^UKLpWK'k
|) HE ^^
TOM
A^KfORHHK^
1) p'ksL

WA

' ^'^ 1} ^,
rOROpHUJE.

^) ^
1
^ , ^),
^
^ .
;
^ ^, - ^. 3
ORE 3 3 TOM
CMW
HE

M^L
no
piHuu fTR|):

np'krE
ORO
ff

^^
^^
Mod; poKKie

HE . ,^ ^^ ,
TpiK^i wa
KOM CM WA
^,
TEKE
aherh
3,

,. ORM
K^Af.

MOM A'fcnM R'kp^'kETE


HE TOROpE

OR^M ^ ^ ^ !^
wnS
Iz knjige
margini zabiljeen
na kraju pisma.
Liber Privilegiorum
je datum 1493: 20
str.

, 118. Priopio
koji se ali
i Mikloi
nikako ne
o. c.

slae, sa
str. 529.
datumom
Na

85,

^
(1484. mj. juna)

Ajazpaa, gospodar bosanski, daje svome slugi Elezu, koji je otkupio neku

^.
^. ^
enu iz Konavalja iz robstva za 225 aspri, preporuku na Dubrovane

() ^
Adresa: ^ ^
^^ (0) ^^() () WA1^
^^
R WAI^

^
^ ^& , ^ ^ ^
MHOrSV
MOM
ApRME

^
MM,

^
TEM \\
RMW HMKOI^
REAOMO RllJEM^^

W(T)K^nMW
(0)011,^ CS'
3
()-
:

npEAAEHA

.
MMH^AW, HM
pESEHM ^.
3 TO
(0)^
ETO HOtiE

^ TE
76
Duljina 29*5, visina 20 cm.

de 1 Otraga pod adresom: Adi


hassa.
Originalno pismo peaeno
. . . zugno

utim
1484 -Lekra

voskom ovalna
del signor

oblika,
Hamjiaco de Bosna

na kome se ne vidi
trag otiska.

1) Ovo se pismo citira i u pismu od 10. januara 1486. Na istu stvar odnosi se i nedatirauo pismo
Elezovo, koje je jamano pisano poetkom januara 1486. ili moda koncem decembra 1485.

86.
(1484.) 6993., 4. septembra u Jambolu.
Dautbeg Caubaa potvrgjuje kao vekil Ahmetpae ercegovia, da je od
dubrovakog poklisara Vlahue Kabuia primio 47 dukata, kao treinu konavoskog
dobitka, koja pripada Ahmetpai Hercegoviu.

(0)^11
AWKHMW
ni\\mv\
^ ^ 1,
AAMW 11 ^IMNLI,

nwMKTim nwKbAHCApL DAA^^UJA ^^ nO|)LT

^^
^^\. '
AWIIC

^^1,0),
RIIETLHLKE^L

1 CMW
,, ^ )
WAL
CS^

AEAi^

^^, le
WAL

^
AfAW DL
cdeml ^^
waln

^ .
^^ 1\ 1
^5

^^^-^^

WAb
^

A AHL
Na
10^.
margini: AA^gUKErb. ^.
87.

(1484.), 4. oktobra u Drinopoljii.

Sultan Bajazid II. zapovjeda Dubrovanom, da njegovom sklavu Aliji, koga


im alje, bezodvlacno predadu 2577 dukata za iva na i Kristofana, jer je davno
minuo rok od 4 mjeseca, koji im je ustanovljen za plaanje. alje im zato svoga
sklava Aliju i zapovjeda, da to plate i prispjeli hara, a ako ne posluaju, prijeti im

^
se, da eim razoriti i plijeniti zemlju i vladanja a grijeh neka bude na njihovu duu.

3^
^ !^ Tugra.

-
.
MHAO?TMWM KWft?HWM 11,
KIIE3S' DAicTEA^VM Ah)KWn

no TEM le

^
DEACMO, ^^ npE.UElU

WT ^
uii\ii\\
- 77

1^,^ ^^ ^1
^
A^ru ^Hnaiiwn kwi le dm
.3. ^AATH^ 11;(
|),
A^PL HE

^
MH,

1
pWK
^
.A.

^. ^
HE
:
. ^ ^
^ ^) "
TWi

TAm'i
^
|)'
pwK
^ pH^HHIJ^E

MH,
'

16
1,^ .
.^,. . .0.3.

MECEN,H

,
pWK
,?
-A-

, ^ ^ ;(^.;(, )
HE MH.

TW^ MH )

, lep kwi

THC^KL
^
A^ru

[
i

^
MH,
mE)(

lep
CL

\
CDOH

^,
DEpHH^j

^.no

) ,^ ^ ep

^)
^SHHHTE,

.
AK)KWn,

1 Otraga: Dte
WKTWnpra

2.
.A-

nouemhrio 1484
^^
^ ). ^^. TKW^

recepta per sclnuo Alia del imperator turco^ ^


che si manda lo resto del dehito de Pripcinotiich. et anche cJtarac vxato eto.

Original papir, visina 43, irina 14 cm.

Sitnije kasnije umetnuto.

2) U originalu ajJENH.

88,

1485. april/maj 890. Rabiiilahira.

Sultan Bajazid II. pie sandakbcgu hercegovakom i foanskom


novskom te

kadiji, da su se Dubrovani po svojim poklisarima Rartolu Zamanjoviu


i Niku-
linu Gunduliu potuili, da se je dosada u Hercegovini prodavala samo dubrovaka
so, od ega su oni kao carski haranici imali koristi. Sada da se u Novome, kada

^ ^^:^'3
nestane tamonje soli, prodaje tugja a ne njihova, prem bi ju amaldarima davali pod
istu cijenu. Poto uslijed toga carevo imanje ne bi tetovalo, nalae da stupi s Dubrov-
anima u dogovor da uredi stvar na nain, koji po prihod carski tetan.

3 1^
i nije

WA ^.
^
XEpi^ll,ErORE

Aori,
HORCK^ Api^^H, MH ^,

, ^ ^, |)<,
WA ^''^ Ap^3'k;(u
78

fow ^ ^^ ,
)
^
^^^
)(
),
()

^ ^^
r(OCnO)Af,
^-
!^ 1101 ^^
WA
, N
Tfpf

, WA

, ^
. cow

)(.
^ 4 WA ^^ WA

^
11 tom ^^,

^,
()
-
K'k

(0)01,
WAi^
COW
^^^^, aonoce,

)^
^. WA Af^ri^L MNOrO
^,

^ ^
^^*^
^
^ ^ , ^^^,
)^
-
Af^^'t^fci
^,
1^
Hii'fcMK

^^^
^^1, no
npoAA'fe;

^ ^^
no
CL

npOAA'VAVl^,
^,
no
WA

npOAA'VAVV,

, ^
^ ^.
)
, p'ksH
WA
p'ksH

^^
^^
WA

N'fcAHE
^^,
HE
R^A^-VA^V

NE

^, ,
, CL

) ^
1 ,
]^, ^; , ^
^ ^^
n^TEM

im^OBHML
NEK^k
,
AOrt, -tAllO
NEK^k

MtcTO

WA

11 ^;,
, .
n^TL
^
[^^
()

rp'kK^'k
^^
WA
WA
WA
^^,
()

HE
^^
Ap'drmk
A'knO

()
'^^"
n^TEML

,
^^shhhte:

^
l.

A^EpOBHHKL OAOBW, , !^ HE ^;

,
HAf '^1'
. ^
Ap^rw
^
() ^).

^ )^ ^ . !^.
^ ^ ^
WA npBOML i t
l^Ap^^ , pE4EHW, HE

Bl^ ^. (. A'knn

w9.
79
Prepis u Liber Privileijioranm, str. 119. Priopio ga i Mikloi u Monumenta,
str. itao godinu 860. (= 1456.) mjesto 890. (= 1485.), dakle ju za
474., ali je krivo
30 godina prerano datirao. Mikloievo datiranje ve je s toga neispravno, to 1456.
jo Hercegovina nije spadala pod tursku vlast te prema tome nije ni bilo hercego-

vakih sandaka, niti kadiluka u Novome.

1) Dvaputa ^^.

89.

(1485.) augusta/septembra^ 890. u mj. abanu.

Sultan Bajazid II. nalae hercegovakom sandaku, i novskom kadiji da izvide^


to je u parbi, radi koje se Einebeg na Dubrovane potuio i da nastoje, da se ne
rijei na tetu carevu a dubrovaka sol da se na novskoj skali i odsada prodaje pod
istim uvjetima, pod kojima se prodavala i do sada, doim se svila, olovo, vosak i

crvac i od sele ne smije uvaati preko Dubrovnika.

), ^ ^
^ ;( ^ ,
:, ^
MOi^ , np'krt WA

,
nOpLTE WA NORCKE TKO 1

^^,
) ^^.
Cfci A^KpORAHbKOM ()(0)
RHAHTE,
CRH

HEKt
^ ^^
^ ^ , ^ - 11 IIH^L ^rOfiOpL A^^A|)I^
^^.) WA WA

rwAf

CR,
NE ,
OAORO,
RHAH, T'kML

^:
ROUKL
^
REAE,

pRL: ORE
n^^Tb
^.
0RW.
WA

^ no

CTRf)
^^^
ME
^^
WA
p'tE^l^

^,
()

TprORHNE

^ ^ ^. ^)^ ^^ KHW
. npi

.
fc

NE NE ^

^ mwv^ ^, ^ nhcmvv mm
^^
kmw noRw.
^
:^
no WR0M3M MOMOM ^AnORtANOM KNM3M CRM leANO
^ AOREAMTE, ^. CE

^^-
RKM
CE , ^ MM
WArOROpK

!^ COW WA ^^^
WA NORLCKE

ONM ^),
CNMII,E cow
WA

WA
,^
ONE
^),
.. CRpM
NE ) ^
pisL.
TpPORMN^
COW

ORM
5
^^3 NM
nOAORMN^,

^ s'hmnmmo.

WANOCE, 3
80

^.
^ , RH ORAH ^, ^^^, ^ OROfAH

^.
EHW
ntcTE ^. TOM ^.
^^ ^ ) ^^ MH llf

Rp'kll.
1,
, - ^^
WA RACU

RH

W9.
REAHK^

R'kp^'kTE.

Originalni prepis u Liber Frivilegiorum^ str. 118 b. Priopio ga i Mikloi o. c.

str. 47 s nekim netanostima ga pogrjeno datirao u god. 860. (== 1456.) mjesto
ali

u godinu 890. (= 1485.). Njegovo se datiranje oprovrgava ve time, da Hercegovina


i Novi 1456. nijesu bili jo u turskoj vlasti i to rasprave o prodaji dubrovake soli

na Novome tek idu u godina, koju smo mi oznaili kao datum ove listine.

90.
(1485.) 1. septembra Janboli.

Sultan Bajazid pie sandaku


II. hercegovakom, svome kulu (= robu),
Mustafi, da je zadovoljan nagodbom, to je izmegju Dubrovana i amaldara novskoga
Einebega, o kojoj mu je pisao i o kojoj su ga izvijestili i dubrovaki poklisari, da
se naime u Novome, ako nestaje novske soli smije prodavati samo dubrovaka so a

^
prihod dijeliti na pola i da etiri stvari" idu na Novi a od ostale robe, to bi njegovi
ljudi kupovali, da se ne plaa carina.

^ 3.
, ^^^ 5^
1^110

^ ^, ^^ ()
DEAHKOrA
^^ (sic!),
AMH|)L

^EpLIJ,ErWnbCK0M8'

0REW
NODL-

>
^
MH,

^ ?1 dUhte,
11
ne

NHMH RH |)-

11
^
^ ,.^ ^,
MH.

(. Ml
^^
^ 0() 01
)
11

01: |^
vvAmujETE,

HIMH.
no

WljlTb WNEI
Ml,

3,
^^
1
^)
^^

^-^^ )
1, CnETLAWCTTL
1 ^,
^ 01,

^ '
>^'.
^
11 TOH

^.
. ^^,
no
3.
TOMI^
WT-OrAI
TWH
.
81

9
,
Ah^KlxpWnL41^KEMK

NE ^.
Ovu listinu stavljam u godinu 1485., jer je bez sumnje u savezu sa fermanima
od mjeseca rebiulevela i abana 890. (= 1485.), gdje se u jednom takogjer spominje
amaldar Einebeg. S time se slae i to, da je hercegovaki sandakbeg Mustafabag,
koji se u naem pismu spominje kao adresat, vladao od god. 1483 1486.
Pismo naao je prof. . Jireek uz neka druga istovremena pisma, ali ga do
danas nije objelodanio. Original uvrten je za sada u isti ormar, u kome se nalaze
Acta Sanctae Mariae.

91.

1485. 6. septembra na Bani.


Sultan Bajazid II. zapovjeda romanijskim kadijama, da oni imadu priznavati
zadunice izdane od pripadnika carskih dubrovakim trgovcem za robu. Ovake dubro-
vake budete neka dadu proitati od njihovih popova ili koga drugoga, koji zna
njihovu knjigu" itati i ako se obnagju pravi, imadu se na sudu uvaiti.
Original u c. kr. arhivu u Beu priopio Mikloi, Mon. 535.

92.

1485., 24. oktobra u Carigradu.


Sultan Bajazid .
priopuje Dubrovanom, da je bosanska kraljica, ki
despota Lazara dola na portu te se potuila, da je njen djed, despot Gjuragj, ostavio
u Dubrovniku svoje blago i namijenio, da se iza njegove smrti razdijeli megju njegove
sinove. Carica, njena tetka, da je od toga dobila kao Grgu rov dio 353 litre zlata, a
ona da nije dobila nita. Poto je za ovu tvrdnju dovela svjedoke, nalae se Dubrov-
anom, da predadu dio kraljiin kapidibai Kasumu, a ako imadu koju rije, da
alju na portu ljude, koji e za to odgovarati.

^
^^
)
1
^ Ml

^
.) ^ ^
WKJ)AHOM^

KliH
|)1%
RMCTEAW,V1L

31111,
01 1
!^
^( 11 no|)bT^
p.AAWCTL U
111^

WCTABHAls ^AATA ^ ^^^^ 6^ 82

MOKOAAtv.

^
^
3
AfCnOTb
no 11(1 CMpiiTH
HMhfi

rp^r^pODb
I E^ik

AEAb
^:
' 3,
1
no

Ml,

AHTkfi
WTLIJ,L ^MLfE

11
^ -
WCTA.

^. ,
^^ ^^,
'01
1, () ^5
, 1 ,
^! ^, ^
pESE.
Ml

lepE
no
HCTIHOML
^ TOI
()1^1

, , 1 ,, ^ . MH, 01
;(
1
1, 010 \\
^^ ()
>1. ^, >^
^^
^ .^
pE4b, \ 10 11
nopi^T^ MH.

MH,

HE

^
.
^ HE

WKTOMKpHw
REKE

.
HE . MH 3

u tugri: ] jU- ( -^^


Otraga: 1485 adi 4. decemhrio rezeto per capizi Cassum per zerto deposito de Ja
regina de Bosna per lihre 353 de oro, dise fo lassato per olim Gmrag despot.
Visina 42, irina 13 .
93.

(1485 )0, 9. aprila u subotu.

Sulejmanbeg bosanski gospodar javlja Dubrovcanom, da je car zapovjedio, da


Dubrovanin Marko, koji je ostao od carine duan 32.400 aspri, obrauna sa hamal-
darom Sari Jakubom i carevim sklavom Hasanbegom. Moli ih da nastoje da se
ta stvar uredi ili da posij u Marka njemu da s Jakubom pregleda raune i naplati.

WAlx
()()
^() (0) 1'?()0
^
AH)R(0)nHW
()
^)
(). ^
RHCOKE
83
nfAOMO aA\m/wH ()|();8;,

^
no

() ^-

. ^
KWC(A)NCKH

,
CAfie

'()^ ^:| R/\MK0K(),

^,
IIHKOf l|IO

()|,

^^^

;(1^
\UW

^^
0
^^^:
noti
()

D\\
nfAUKOKE
<'^()
f^r^ROML

,
^ ()()
,
^
\oii

RH DEAHKH (0)() 3 ()|10


^ 8^i. 3ATW ^-

^A^R^

0RCTb
^^ DEAMKArO (0):
().
\UMk

11,.
nocTAR(H)

u
() ^(),

imzi na
^

elu pisma:
^^
,^.
--, . ii

HliT

\\ . . El fakir
REAHKA

sejjid
()().

Sulejman
WA\s

= Ponizni
gospodin Sulejman.
Original na papiru visok 43, irok cm.

1) Sravni pismo Skenerbega godine 148G., mjeseca februara.

2) Ovako mjesto OAACTEAOMh,

94.

(Poslije 1485.
Suvremeni prepis fermana sultana Bajazida, kojim uslijed molbe dubrovakog
poklisara Franeska Pucia zapovijeda kadijama romani jskim, da se u trgovakim


rasprama, kod kojih bi dubrovaki trgovci uslijed krivih svjedoanstva esto gubili
svoj novac ili robu, trgovake trabine Dubrovana imadu uknjiiti u kadije u libru
ili


^
im se ima dati budet^, a takove uknjiene ili budetom osigurane trabine da se

^^^^^ > ^) ^

imadu njima dosuditi, doim se trabine, koje nijesu uknjiene, imadu sudbeno odbiti.

1^
^ ^

MM,
caML
1|
11, ,
wn^^H

, KKW
n^ij,Hii,

3 MH !^ ^^) -
:
'd

0 wf
? AAS'ro-

1
8^ ^ .
31^) >^\-
N 1^ ^^ ^Ais ,
^: ronopiiH
6*
AH)ALie

!^
^) |^,
^} ) ^,
^ ^)
84

, ,^
^^,
1
ct

1^
!^
^;
,,
}(01.

11^ WAUC^K)I.
WAL

Vl'nE^l^

HE
^

^.
^^
,^ ^^
01]1,
^

10,

II
HE

8'
Cf

HE

)(WT^^,

Ova listina ide pod konac XV. vijeka a svakako iza god. 1485., jer je te godine,
6. septembra, sultan Bajazid izdao ferman, po kojem seimadu na sudu priznavati i
dubrovaki budeti", a ako ib kadija ne bi znao itati, neka zove njibove popove,
koji e im ib itati i ovjeroviti. Ova naredba se gornjom dokida, te je prema tomu
mlagja.
Listinu naao je prof. dr. Konst. Jireek, ali ju nije objelodanio.

95.

(1486. poetkom januara) ^).

Elezsluga Ajazbain pie Dubrovanima, da je otkupio Jelu iz Gunine,


sebi

.
^^^^
Bogu sestru", iz suanjstva i javlja, da je radi 4 druga sunja, koji su obrekli
platiti 450 dukata otkupa, doao carev sklav

^ ^|)^ ^ ^ ^
Pismo donio je Vukman, carev vojnik.

^^^
neka Dubrovani vide, to e uraditi.
i

^ -^-
^^
^
^)
^,
,
?^ ^,
^,
WHOH
^
^
^
^ MH . (0) ^^ )^.
KKOW WTK^nH;( ^^
[\\0W ^^ ^
')

, ^
^
hiiTE

2)
^
^,

^
Ili
^.
^^

Ovako.
3
(?)

0;(1^
KOM

koncem decembra 1485. Sravni


1iEA^0W

no
^1^

D^K/VUII^

s
|)'

no
^.
TE

nONHIlK^.

time slijedee pismo od 10. januara 1486.


.
+iEA^OW \\Af>b

3) Precrtano.
4) Ovako mjesto CKADh.
85
96.

(1486.) 10. januara u Carigradu.


Sultan Bajazid II. pie Dubrovanom, da su Zivan Sircevi i Andrija
Lisovi, dubrovaki gragjani, kupili olovsku carinu umrli, ostav mu mnogo
i

duni i zato nalae, da to god ova dvojica imadu u Dubrovniku imanja predadu
carevu sklavu" spabioglanu Ibrahimu.

^ ^ 10
( Tugra.

, ,^,
^
no

,
^
^. ^
1],
KMf^^ WKpANOM^ BAACTAWMk
^1111
A^KpWKkMKK/V\bi.

WAk

^^
\\>
^
WAWBkCK^

^ ^^ , w
1,)^
WHH
Tijiis

WA
^^'
WAk 1)

^
^ ^ Ml ^?^1^.
^^
)
, ^
,^^ ^ - )( ^,
MH,
^^, ^^^-,
|)^ ^^
Ti^^k

^ ^^ ^

.
^ ) ),, AWHC
11 1|),
N

^^.
,|)^
^
^ ,
. ^^, NE |)
MENE NE

Otraga:
^
^^
-MNOrO,
NTE NKO
(E)N})()

18 zugno 1486 del


iJie
WnOH
ANk.
NE

(
^^.

DEKE

Siipior. Scriuc
NE .
per debito de olim ser Andrea
de Zrieiia e Gman Sierceuich comanda (f) se niete se troua de li beni loro.
Original na papiru visina 42, irina 13 cm.

97.

1486. 10. januara (u Dubrovniku.)

Dubrovani odgovaraju Elezu, sluzi pokojnoga Ajazbae, na njegovu tubu da


mu neka robinja iz Konavlja odvela roblje, da je on za ivota Ajazbaina njegovom
je

preporukom doao u Dubrovnik i da je od nje onda traio 225 aspri za otkup, to


mu
mogu

NO^
je bila

iskazati
ostala duna.

WAkBA^}( KNE MpNO


^ ^ ooNO
Sadanji
knjigom Ajazbainom.
njegov zahtjev da nije opravdan,

^11,1\'
WAi^ () ^Af^Dkie
: -
jer se oni uvijek

:
^ ^^> ),
no TOM ^
86
njw

, , ^ I^ ,^
^
HfKOt WA WA DAAAANKra WAKnEAA 1

poKbie: now^AHCMW, lepu ;( e^hkl ^

H^fl^ liEUJf VHls 11

^ ,!^ ,
WnLAf AO^OAH KimrOML
^
WAl^ ^, >^

',
no

^
) ) ()^ pw 1^
SVAl^K^Hb,

WAk TEKf

^,
AOf

|)11.
^
k'e

^ ^^ ^ ^^:
^,
l|JW 11

^
PAf ) iiaIiH MOi^H

1.
^!^
llf

/V\AW, ^^.
(0)1 ^.
Letera mandata ad vno Elex seruo de hassa scrita adi 10 zenaro 1486.
Izvana: Letera scrita ad zerto Elex servitor de oUm signor Aiazbegh el qual scri-
ueua jjer vna dona de Canalli per certi 4 scMam.

\<^
1486. adi 10. Zenaro.

1) Mjesto reenice ) 1) ;^/^1 1<1


8 ^1 bilo Je isprva

01 )/
napisano i precrtano:

TpHK^f 8 ^1 tE . . .
: SHrtffcliik, 1,

98.
1486. u februaru.

Skenderbeg, gospodar bosanski, pie Dubrovcanom, da mu je stigao carski


berat po sklavu Eh ti manu, u komu se zapovijeda, da se neki Marko Ko ici ,
koji je po tubi Sari Jagupa pronevjerio carev novac, stavi s Jagupom na sud pred
njega i pred kadiju vrhbosanskoga. Ako ne predadu Marka Ehtimanu ih ako mu
ne zaplijene njegovo imanje i sve predadu, prijeti se, da e vriti zapovjed golemoga
cara. Ako je Marko nevin, nema se esa bojati, jer e mu se suditi po pravdi.

^^
1 ^, ()
VVA

() 1 ()11
1.\1 ^^ ^^
?,
npn'k-

WpNOM^ KNE^^ ()
^()1 () .
MNOr(o)

cs^lll^ 1 '1
I^ETE

II
1^
^ ()


87

^, ^^
0^1,
^^ '^ ()
11

^^!^ ME

,, ^ ),!^
, ^
ijii TO 111
, ^CW ),() ()
THi){i

'^, 111
....

^
THC^tiE

IIEML
:^:
11,. ^
,^ -
^
le

'^ () ,
. 1 '^ :
,
)
,
^
^
)
^, , ^
:
1^00,
'^ ,
ME

^
()
)
^
-^
^
cnow ^ 01

WA
1,^,

TSe
11,^
NE
^

11 ^1

^ ^;( ^;(^^), . ()
', 1
11

1;(
11,
11

^^
lUtiH

^ ^!^ 1() ^ ^. () 1 0-1 ^

^ ^, ,
HE

^ '^.
|^

^ ^^
^ ^,
, ^.
^, - ^oi^E
1116.

^
TO
HE

HE
^ol^E

^C;(OliETE,
\\\

DEI^E
Ch.

^- HeI^EMO

. u tugri: \\^
.^
\ jii, cj^,^ Harereh-ul fakir bi iznil-lahi Iskender = Na-
pisa ponizni bojom pomoi Skender.
Iz vana: Adi 25 febr. 1486 del Hchend,er basa signor de Bosna scrlue per Marco
Gozicich per debito cJiel fa vno Sari Jagup de aspra 33 niilia e 400.

99.

(1486.), 9. marta u Carigradu.


Sultan Bajazid II. pie Dubrovanom, da su po njegovoj zapovjedi, a uslijed
tube bosanske kraljice Jelene, keri despota Lazara, da joj Dubrovani isplate oinu
ostavtinu, doli poklisari dubrovaki na portu i iznijeli pismo despota Lazara, kojim
svjedoi, da je sav svoj poklad za ivota naplatio od Dubrovana. Nu kraljica ustvrdila
je, da je to pismo i peat na njem krivo, a to su potvrdili vjerovani ljudi, koji poznaju
despotov peat.
Uslijed toga nalae Dubrovanom, da oni poalju 2000 dukata po carevu sklavu
Kas u mu ili, ako imadu koju rije protiv ove odluke, da alju ljude na portu, koji e
0 tome govoriti.
~ 88

^ ^. HMf^^ WK|)b|)AIIOM^ iMVVi\W!Wk A^I^|)WBl^Hl^K^M^^ nWCHAAMW


01^110

^ ^ ^ 311^1, |) 11

^
AwfirE

, |^^ Ml 111,
,^ :
nOpi^Tb^

^- WCTABH A^A^o AfCnOTb rJOpuriT, ^ A^KUpWBLNHKL


'Tifi

^
rWBOj)H

^ . CpEKhpW KOBb |)1^. 1\\

^ ^ .,
^1^
AiAh.

^
. H3BfAf
^1^

^11( no
N A^AOtlJE.

>, wim
|)^||
()1^ ^^ 1,})
wtij,lC, AfcnwTL
11,1^

^:
^^ ^, (^ '^-
Ml
-
, ^
) ^^ 1^ , ^^^ 11
KL

11,|)^ WnOH

^
WAt^rOBO|)E.

^
>: ^ ^
CLA^

^^^ ^^ 10
^
wn^H

^
AWNECOm
^^. ^^
: ^ ^^^
, 1
1 WAI^ ^

^ ^ , -, ^
^

^ ^^^,
CpEEUpW, KOBL
^ ^^
CpEkpLim, WnETL
^
CDOMbi

^
riop^PL 1^
^.
AfCnOTk ^^
. ^
1^
WHEfi

^ 1 ^^ AiM risMs
WA^pHCH
cmiOBOML

^
^HbieO,
AfcnoTb

^^
Ai\k

^ 1
n^llW rpkr^rVVBb.

HE
AiAk

: ^
^

no 11^
^

^^-
WA^ MH

) >
^((
WnAH
^^,
NE im
AWKKpEj(k
HE WIJ,A.

:^ AfCnOTOD^
^.
HE
-1;)(1 WNH
89
^
,
iiHie

;(
}( VikAk

(
ll,A|)kCTRO ,
^
^. ^ ^
WnAH 11|)^11
wnETk

^ ^,
(^)
,
wnoH
MH ^,
^^ ,
^,
NE^ ^
^^ ^^ ^^^
>
()

^ ^^, 1,|)^ .
,)
() ^ ^. ^ .^ 11,^ ^^,
11,0-,
11
^^
^ ^ ) 3.
^ ;(
ME DEp^ie-n.

^1
IIE

^,
NE

u
^
^,
NE

tugri:

bjedivi Bajezid sin cara


ili*
NT^,

jU- -vj^ ^
Mehmeda.
J
..
I
kWe

j.
^ TNEBk

Bajezid bini
>^.
Mehmed han muzefer
3.
= Nepo-

Otraga: Die 16 aprilis lettera del imperator turco sclirme per el depoxito del despot
e per ducati due milia.
Papir iz dva komada slijepljen dug- 84, irok 13 cm.
Na
1)

2) U
istu stvar

Isprva bilo napisano


odnosi se

^
imenu pisana su slova CTE dva puta,
i pismo od 24. oktobra 1485.

ali je radirano i napisano imo mjesto .


100.
1486. 26. maja u Carigradu.
Sultan Bajazid II. alje svoga slugu Skendera u Mletke i zapovjeda, da ga
lagjom prevezu i gdje ga predadu da uzmu od mjesnog poglavara potvrdu, da su ga
zdravo predali i da ju poalju caru.

CHAkNM, ^
OCONk. ^5 C^AkTANk
KNHP^
kA^^HTk ;(Nk. .UMO^EAAk

KNE3S'
90 ~

^^
1110
;(
^^.
|)^
!^
^- :
.. ^
AW
^-
01^
^. , ,
^^

, |)^ ,
)(

^ . ^ |)|)8' KS

. ^. . lefi
NK

u tugri :
jU- -^ (. Jr

Otraga: 2) luglio 1486. lettera de gran signore turclio el schriue che al suo
amhassadore Schender
Papir visina 42*5, irina
si troua

^.
vna harclia che sia messo nelli conjinii de Venetia.

101.
1486. poetkom juna.

Skender basa, gospodar bosanski, preporuuje Dubrovanom Eminbe ga, emer-


bega bosanskih hamaldara, koji dolazi u Dubrovnik, da tamo prodade careva olova.
Moli, da mu budu na ruci, da to prije prodade, jer Eminbeg ima ovdje mnogo po-
slova da obavi.

()
WA
^ )
^^ ^ 11
^ .\ ,()^
()
() AWfTOHNieMb ^^^ KNE^^
.

.^ ^,^ ^ ^, 3
! 111, WTO ^

1||) |)0-
^^' N\)^

^ ^
DEtiHIU3 ^, NO tiE
(0)
^,
nieNE^H, N0

NE
11
Kpl^CMW EMHNKErk , 01.
^ ^ 08^
' -
.^
lepiiE

.
TOM ()
1, NO
91

fii

;( 01 ^ DAUJieAAu ^-
110

Na elu lista u imzi: ;:_\1| ii)* jil y&a.]\ e ^ j>- To j. Harereh-ul fakir bi iznil-lahi
Iskender Napisa bojom pomoi ponizni Skender.
Otrag'a: ie X. Junij 1486. recepta de Scender bassa da Verhosania el recomanda
vn amaJdaro per vendita de zerta (juantita de piomho.
Original na papiru visok 32"55 irok 13'5 cm.

102.
1487. 30. maja u Drinopolju.
Car Bajazid II. javlja Dubrovanima, da je novsku skalu" (carinu) predao
Jusufu hamaldaru i zapovjeda, da mu predadu svoje carinske knjige na ogled,
jer su prvanji novski hamaldari vodili krive raune.

^^()().
^
Tugra.

^ ) .^ ,
3^
HOD
WT
^ ^^
)(
^^

)^
WT ^
MHAOCTHVVM

DEpilOM^

no
61)

KNE^^
TEM
TE
DEAHKH

nwicKA,

WT ^ 1,
),
1

s'3ME
DAACTEAOM
)

,^ ,
KWI

^ ^. ^1, ? >(
^ ,
^1,
11 KWI

3
^. -
DEpilO^Tk, HWI

^ ;(
^ ^, WT WT

,^
^1, HNO NE

nOTn^^NO,
^4HNHTE,
NE DEp^lOT

NEPO

NAPETE
^ HAEAAENCTD^

-
NOAA^ ,
TAKWI 3NATE. .. AAN "i ApENOMOAK).
Otraga: ie^^ Julij 1487 recepta de.l imperator turco. IScriue che se dehia dare
co7it{ ali amaldari noui de le cose de U chj.

Original papira 42, irina 14 cm.

Broj izbrisan.

103.
1487. 27. oktobra u Dubrovniku.
Vladislav herceg od sv. Save potvrgjuje, da je od Dubrovana, a rukom Iva-
nia Ohm ue vica, koji je posaobinom iao u Dubrovnik, primio 766 perpera i 8 dinara
na raun proviijuna" od svega, to mu daju knez i vlastele. Pisao na molbu" Iva-
92
nievu Vukain Gizdavi, jer ovaj ne umjee pisati" a na listu, koji bijae pro-
vigjen potpisom i peatom Vladislavljevim.

Po originalu u c. kr. arhivu u Beu priopio Mikloi os. 537.

104.
1488. 14. aprila u Carigradu.
Sultan Bajazit II. pie Dubrovanom, da mu se Ahmedpaa Hercegovi po-
tuio, da u Dubrovniku ima od oeva poklada 18.000 dukata i on da ih je nekoliko
puta uzaludno zahtijevao pa iskao da se stvar sudom rijei. Zato nalae car Dubrov-

^
anom, da poalju svoje ljude, koji e radi toga stati s Ahmetpaom na sud i odgovarati.

^^ )(
n\ACn\WlW
MHAWCTHWM
^|)01
^
Tugra.

^. KW(^)IK) IJ,pL

^OMO,
^
no le nWMTIIE

, )(
^, ^^
)(

^
;() ^
^
1! .AOCTVVlim

^ ^ ^ ?,
MH, |)<, 16 1
)(.
WT
011,,
TWi
^

TWI

,
med . .3 ^
THC^HU

,, <'1
TH

MHAWCT ^
^
TOi

, ^ : f TWI
C>^TL

,
TWi
) ^
^ ^ |)
^,
^,
^-
AWM

^
,
iie

1,|)-

^
WM.
>,
mio
^ 0?
^,
IIE

^ )).
OnWI
^. ^.
^.
|) IIErW ^ 111111
TWH
fDWI
MS^

TKW^

Otraga drugom rukom:


. I . ^.
^^ )( . ^
IIEMWHTE

Na omotu: Lettera zitatoria de la porta per dudati /<V milia a la imtantia de


Aclimatpassa Herzegouich.

105.
(Oko 1488.)
Ahmed Hercegovi pie Dubrovanom, da mu izrue njegov dio oinje ostav-
tine i obea je, da e im kao i do sada biti prijateljem.
93

DMH ,
^ ^^ 11^ ^'^^^*^
^^^ . ^^, WnO|)^4H

^
^ WHO
\ ^

.
, ^ ^
,
MOW
^
^

,
!
^ ^^^.
),
, 3 ^ ^,
^
^
^ ^
, !1
pEKO^L
. ^ TOME

^
EpL

MOpEMOW,
^^, ^ ^. 3 ^ ^
^^-
EfE

resfar

Izvana:
. i^^

del suo.
R'kE,

nOCAW

Lettera de Achmet Gherzegoidch liauuto da luy


KOrL

la qual cl dixe niente

Papir irok 11*5, visok 16 5 cm.


Ovo pismo je nesumnjivo u savezu sa sultanovim od 14. aprila 1488., br. 104.

106.

(1489.) 4. aprila u Novom Rimu.


SultanBajazid II. pie Dubrovanima, da je bio zapovjedio da za 5 mjeseci
polju punomonike, koji e ih zastupati u parnici radi tube Ahmet pae Hercego-
via. Poto je ali Ahmet paa dobio timar u Kalipolju i onamo poao, a vekili
(punomonici) dogjoe tek iza toga, zapovjeda car, da sljedee godine sa haraem

^
poalju druge vekile te e onda

^
se suditi.

^
., ^ ;(
^
MHA0CTHWM
Tu gr a.

01)

, .^,
DEpHHM
AK)ROn

^ ^
^^^. no TEM

()(),
le

le ^ .^.

^^
(0) , HE

^^,
NE

^ ^.
,
WT DACk

ON ,
DEKHA ,
.
1
Xfpcf-

KbT
^

le TAHWI,

^ }(
HE

, VVETE
NE ^HHNHTE, NErO
,
,
C^TL
KOI DEKMA

^(,
1 ^
^ TAKWI
94
CLOpUUJEHO


,^ \ ^.
^, .
Twi WT DEpH^v^TK

^
^^


^, ^.
^.
..
N

^
TWI
MWITE
MODEMU
Original na papiru visina 43. irina 14 cm.

Pismo |e datirano na osnovu pisma Bajaziova 14. aprila 1488.

\',
>)

a)
Ovako mjesto

107.
1489. prije 10. aprila.
Kadija novski pie Dubrovanom, da je knez Milivoj Mihoevi svome
Mustafi prije 8 godina namro imetka robija te je kadijinim sudom i oarevim

^
sinu i

beratom to dosugjeno njemu pa pozivlje Dubrovane, da mu to roblje urue.


Imena robinja jesu:

^ ^^^ ^
^.
avka, Stana, Milica, Jelua, Radna i dr.

^
Adresa: U KOrOMU
1'
^ wn1iMiin

Unutra:

^ ^^
^^ ^ ^ ^ , .
WA\s
Wn1iHNH CTEW W

, no
MII^OKEDHiiU
TOMU

K^t^E, , TOME
^,, WfTOW<,
KNE^b

, pOUHE, KONE,

^
CHHU
MOt, ^,
01
HE

. ^ ^
^
^^
^,
, ^+^ ^^
>^11
, ^.
ROpUTE,

^ ^^
HETOpUTOSV
^^.
^, ^ ^

108.
Po

1)
strani

Ovo ima jamano


: .
glasiti HE .
= El kadi bi Novi.

Sravni talij. ^,impazzare"

1489. 10. aprila.


Mustafa Mihoevi, sin kneza Milivoja Mihoevia potvrgjuje, da su mu
Dubrovani predali robinju avku s Prijedala, ker Radievu, koju je batinio iza
oca pod uvjetom, da je pusti na slobodu, ako se dokae, da ona nije zbilja robinja.
- 95

^
Svjedoci: Ivan Petrovi, sluga (vojv.) arka, Toma. sluga vojvode Tadije
i Stjepan, sin Radoslava ile.

^,
,^
^, ^,^^, ^,
^ ^^.
;( ^^ ^ KWMl^^^
311 ^ ,
HMEIIOMt.

no^ ^^
^

KtiH
^ wao lulso^L iA\\H

^, , ^ ,
\\Afini^[s

^ ^ KIIE^^

^ ^.
ME 1^ ) VVHETK ^^-

^^^^
CTHML
. . ^^
^ '
WCOOIl^
;^
Tiic^ii^
5:^
EfE

^
Otraga:
Milinovicli (sic!)
riETponu+ii^

1489. ad 10. april 1489. exped{tor{a a far


per vna schiaua luj ha receuuta.
^.
(f) Mustafa fiol de Michoz

Uz ova dva pisma nalazi se u istom svenjiu i jedno tursko.

109.

(1489.), 21. juna.

Sultan Bajazid II. pie Dubrovcanom, da je Vukota (Vignjevi) doao na


portu te se potuio, da mu je brat ubijen pred dubrovakim gradom te ga zato alje

sa Elezom paoglanom a Dubrovcanom zapovjeda, da one, koje Vukota imenuje


krvnicima, predadu, da im sudi novski kadija

^, , ^)^ ^.^
i Elez.
Na posebnoj ceduljici upisani su, valjda kao ubojice, ova dvojica: Ilija Braja-
novi

^^ i Cvjetko Dupa

^
^Ew
iz Zatona.

MHAWCTHWM KW^Hieh)

^^ ,. ^
no TOME 16

^^ c^TL
^

)^ ^ ^^ ^
^, , 5,
le

f
KWH)(
^,
lep

DUmE pESEHH
le 3
TWI
NE

CKAABVVM
odwi

^,
?>(
^^ nvvdckom^

EAE^^VM

")
no
HMWI
),
^SHHfTf,
.,
~ 96

^^
01^

^
'^^

D^KOT,
^
:
,
onwi
TAm'i

.
^
^CT^?KHT

.
^.
IIMWIT

Otraga: / XXII. Julij 1489 letern del imperator tarcho e schriiie a 'petizion cle

VucJiote Vigneuick ptr vno suo fratello secondo deto Vuchota hnuea narato che li hoineni
de Ragusa li liano amazato.

U
^ '11
pismu umotana mala ceduljica a na

visina 43*5, irina 14*5 cm.


^ -3.
njoj zapisano:

1) Ovako!
2) Prije ove rijei precrtano je NE.

110.

(1489.)^ 21. novembra u Carigradu.

Sultan Bajazit II. pie Dubrov6anom, da su doli novski hamaldari, knez


Mihoc i Ivan Desisali na portu, te se potuili, da je uglavljeno po carevoj
zapovjedi, da se u Novome so prodaje na pola u korist Dubrovana a na pola u
carevu, te bi Dubrovani u to ime imali platiti 25.000 aspri, ali da su oni od toga
odraunali izdatke za argatiju i kiriju. Poto ovi izdatci nijesu bili uglavljeni, nalae
im, da hamaldarom punih 25.000 aspri za to sklava Ahmeta silihtara.

)
isplate

^
i alje

^ 5^
) )?. ,
\\
1^3 MHAWC'rHWM
KNE^^
Tugra.

^ ^^
nfAHHH

^ ^ ^,
CWA ,
no TtM
IjJO
le

11 )
HWnCK^ ^
,
^^,
^,pTWM ) ^,
.
IIWnCKM ,
^, ^,
^11
TWI

MH)(WS
DM

THc^KL WT

^ ^ i ^,
^ TWI ,^- l

lep

, ^^^ , MH HE
NEK?

^
97
^^.
^^ ,
,
|)^1,

^(,
KLT

^. 011,
^^
THC^KL
^ 3113

agar
.
Na

ali
nUCOTE.

Otraga
margini:

: Adi 5
amaldarj aspri
^
XXV
1490 letera
^

del
secondo
()^.
el
11,
imperator Turcorum.
tenor dentro se contiene.
^ ^.
Scriue se dehiano

111.

1489. poetkom marta, 894., poetkom demaziulevela (u Novome).

Novski kadija Ham za, sin eh medo v, izjavljuje, da je neki Miloj e iz Foe
u hercegovakom vilajetu za svoga ivota i pri potpunoj svijesti sav svoj imetak
poklonio svome sinu Mustafi a prijanje drinske kadije, Alija, sin Baahanov i

lb r ah im. sin Muntiin, dali su mu u dokaz tome odluku sultana prema sadraju njihova
hudeta. U hudetu je naveden slijedei imetak: Radi, Jovan, Malija, Jusuf,
Stjepan Gjarida, Vlado e, Midan, Gjuka i Stjepan. Sve je to ostavio njegov
otac Miloje pa nema nikakve sumnje, da su sve njegove (Milojeve) kue, bae i batine
carskoga roba Mustafe sina Milojeva. Da se to zna, napisan je ovaj list i daje se kao
potvrda dubrovakim knezovima u ruke, ako ustreba, da ga pokau.
Ovo se dogodilo i napisalo poetkom demaziulevela 899.
Svjedoci: Hamza, sin Abdulahov, Murat imam, Hasan, sin Abdulahov, Su-
lejman sin Abdulahov mnogi muslomani i krani.
i

^jl.^ ^^>-9 oAilVj ^-^* ^i^^ ^-^ ^-" j'

)}^ J^i S ^-^^ ^


^ j b^^^^ j ^/^j S-^* 'S^3^
fl^'

S^l* iS^^S 1*^ -^- 03^^ ^"^3 ^~^*-^ 3 ^

3 <>'^ 3 '^*- J-jVl^^l^- J>^j^ j^:- j ji-i^ c-^U j:.? j


98

112.

(1489.) 21. decembra u Foi.

Hadibeg, gospodar Hercegovine javlja Dubrovanom, da je novski emin poao

^
na portu a mjesto sebe da je ostavio novskoga kneza Mihoa Pribisalia da upravlja
novskom carinom.

^^() ()
)
() AOCTOHNfML 1^ ()-

WA ^^ () \i^\\iV(^Ui
KHf3^ CTWM1^ ^-
()(0) 01)
no CML
,
()
,
^^.
AOti 1^ ^ HA^^f

^
^,
|)()+^,

|)1^ (),
^^^,^ ^ ^^, ^
^^,
,
cn^Af


()

WAl^


|)

-
^!^
no ^
WAl^
WCT()

^^'^ HN^b
WCTW
})WT^

^ ^ ^ ^,
KN3^
0.

^ nOMOl^K

|)^. ^.
AHI^ ^ .
Otraga: 1489. adi 29. decembrio letera del s. sangiaco Hagibeg del de herzeg
fa fede come Emin lassa in suo logo per 6 muj Mihoz PrihissaglicJi de Castel Nouo sopra
le cosse de la gabella de Noui.

Visina 27*5, irina 13 cm.

113.

(1490. koncem marta) 895., poetkom demazulevela.

Mustafabeg, gospodar hercegovaki, ratificira ugovor, sklopljen izmegju nov-


skog hamaldara i Dubrovana, koje su zastupali Franesko Puci i Nikulin
Gunduli, praeni novskim hamaldarom Einbegom, kojim se uregjuje prodaja soli

u solanama u Dubrovniku, Novom, Slanom, Kleku i Risnu u zajedniku korist i uz


zajedniki obraun.
Tim se ugovorom uregjuje sloboda uvoza ostale robe osim olova u
Dubrovnik.
99

^ MHAWCTH> EW?t?(HW)ML
()
^()^ (0)(0)()
^()^
3
3()
()
^EpiJ,(f)r(0)nC

^(0)^
'<,
^, (0)^
'
CMI^ ^^,
Aoi^f
(0)(0)()

wa
^
^
)
i^WmE

^:
^(0)

npEAb^
DAACTEVV

EHNERErWML,
^^
NOnCKWrA
kne^l

1^ \\
, ^^() ^^^ -
ME
WnAH

^ TpbrWnHIU
^ ), A^KpwniiHKA

^ ^
TfkVls

^ ^(0), WHE A WA-


A^4HW r(0)Cn(0)A(H)Nfci IIApEAHW, )(WAHTH HODU,
^-^(0)
KOAHKW
WAi^ ^ '^'^'^

3;
() WA HIIE^L )
WAI^

CAMW WAOnO
CnAKWrA

XWAH HWnH ^, Koi


rWAH
^ NODCKE^. VVAODA

,
IIORH,

WA notiH >^ A^KpWnilHKK, nW (0)^, KAKW


no

^,
^;((^).

Wl|JE Tpti3H 33 ()

^ ^, , ^
^^

^
WIIOH, ljJW K^Af WA pA3AWrA A^KpW-
WA1^

^()
,
WA^^

) () ^)
^ ^^
noi^H

. ,
(), ^ ^

WqJE
cAWK(o)AHE 11
^
^^ ^
MH

'^(0)111^
^^

no
KOAMKW ^ ^
n^Tb wAb^ ^^,
TOAHKW WAI^ ^(0)11,
WHEH WA^A^4fHf WAl^

WA^
7*

)
,^ WW ^(0)^^^ !^.ww
3
CMW
^
HIIME^L

MWr^
100

CDAKf 3()
IIWnH
WAL

\ ^
,
, ^ ^^^^ ^(0)^ ^(0).
)(WAIITL ^

^
CR

^
WNOH,^(0)11
1^ ^^ ^
l|JW
\\

^WAHTH
NOnWAAL

^AE^fHLE
rWAM

, ^^ ^,
^^,
, >^ WHOH, \\!\ DtAUKH
1^),
TO

,
nWAAO^ll
0^1 1^

^
WAHTL ^ ^(0)11.
10
^
,
^^ ^,
^,
<'+^

K^WT
llrW

CWAHAf^ HWnCK^.
CW
CVV
^
^^(0)^
CW

cow WA
MWr^^
WAL 3

WHOH
MH Wri1^HTH

W ^(), pW, 0^11,


^ ,
Wl|J

^ lj]W ^
^^
H^AECTH TE

,
^ ^^

^
^ A^KbpWniIHK^,
^.
11 CAAHW HWnH,
COW
KAEKL

Rti 11 COSV, UMW COW ^pWHK AWHfTH


pWT 3() ,
^(0)
^

^ ^

^) . ^
COW 11 CWAMA^ HORCK^,
MW?K pWT IIODII.

WAnt^ COW ^(0)<, ^^ Wl^


N ^ COW ^
, /UL ^-
() 1
)

^
11
SHNWM^ ^ ()
^
^ ^
fw no


WAL
KAKL
, ^ ,
^
CW,

^

^(0)
^

^
^',
^

^(0)^ HOCKW.

)
li

^ CVV, ^ pWT ^ ^(0)^^ ^(0)-


()^ WAk ^^' ^(),
^
1^ 101 -

l|JO

()
CE
CDi

^
Wl|JE
nj)WAAnATH

() ()1^
)1 ()
WA
^(0)11,^

.
OME

,
^^
CWAH,

Af^^^^TH
WAb
COW
^,
)-
^, ,
^(0)11,

^
KIIE^L ^ A

)
(0)^
KAEKL

^ TERTEpti
DiHipk

, ^ pWA'
111111,
^"

.
WMOH WMOAHKWH
33 , HWAHKW

^
^, ,
^ ^W-TE^lx
HEM^k,

3,
IJIVV E^Af

l]JW
^(0)^
^
pE4(E)NVVML

^^
TE

WMH AHW,
'^, CE

' ,
WIIEMEH, WIIL4 ^ A^^pODIIHKL

^(0)41,,
!^
'.
WAk ()|1,
^

CTEW ^(0)1
^^
WAh ^ CTEWM,

113
^-
WAk

^
W4JE

^ , ^^
) \
J,(}(U, KOM

() ^
^ MOnOMU, WAl^ CE

^ pWT ^ ^
KIIE3L ^(0)11,

WAb^

,
MVVr^

^^
, ^^ ()
. ?*^ ^
CE

()
WAl^
CWAH
KWAHKW
^
^^ ^
CW, HOt CE
113
nOUJAl

^-
^
KO WIIE

^
COW

NE
(^)
MWpE
iiErw no
4WnEKU

cw, no
^

HE

^
^

WAt^
WnE^L ^
^3ETL.

^(0)11
COW

U ^Ais

MAE

^ ^^
!^
^
cawk(o)aiiw.

^^ he cwalh>

) npWAAo COW ^(0)^ ^()^ ^ lin CNWM^


11 ^, 110 CE npwAAE cw WA\s

CE WTnwpn(T) npvvA cow ^().


Himza na elu spisa glasi : ^iL-^^ t. j. Ketebbeh-u Sejjid Mustafa = Napisa
Sejjid Mustafa.

Na margini: 1\ *i . t. . Tevki-ul kadi = Kadijina potvrda.


102

Potpisi na listini jesu:


Hadi Sinan Alije vojnika; i Isa sin Mustafe vojnika; i Emin Velihodin; i

Hadi Mehmed vojnik. Napisa se poetkom demazul-ahara 895.


Otraga: .... ana de Mustaphahegh del achordio facto cum lo amaldar de Noui per
vie et per sal.

Original na papiru visok 42, irok 23'5 cm.

114.
(1490.) 8. maja, 895. 18. dumazulahira.

Bajazid II. javlja hercegovakom sandakbegu i kadiji novskom i foan-


Sultan
skom, da su

^
se dubrovaki poklisari na porti potuili radi nezakonitosti kod prodaje
dubrovake soli u Novom i zapovjeda, da se strogo postupa po kanunnami i po beratima.

^^
^ ^^,
GDa ^ HOBCKWM^ WA ^:
^ ^1,^^ ^^ ' )^^ ^
^ ^ ^
11

11
1^ Aor'k,
^,
^:

^
^,
, ^
^^,
^^
^
^ ^ ^^
HMb
^,
WA 01 1
^^ ^),
^31);

.
^ ;(,
16 KHW,
^)-,
11
^^)

,
'^
\>
^ ^^
BEKt
WA

^); HE
WA
^^.
1
. ^
i

^
'

WAL
^ ^^^
^1()
WA
WA
^,
^oi^'k

BEK^fc
^ im^L

^^ ^, !^ HML
. ^';( ^, ^ WA

^ ^^
ROCA'k

^, ^,
ME npt^OAE,
AO^OAf
HM ME WAI^

^, ,
^, no TO!w\s

^ ^^,
KOM

)(^) ^. KOM

\^
WA WA
MtcTE ^. no WBOM^M A'knOM^
BEK'k

^,
ME

Bip^iTE.
.. ^. W9g.
Suvremeni prepis u Ltber Prmilegiorum" str. 119. Priopio ga i Mikloi o. c.
str. 484. ali ga pogrjeno stavlja u godinu 865. (= 1461.) to je ve s toga anahro-

ziran, jer u to doba Hercogovina i Novi jo nijesu bili u turskoj vlasti.

Ova se ri|e u originalu opetuje.


103
115.

(1491. prije 18. maja)i).

Jahjabaa, bosanski gospodar alje bolesnog svog slugu sa nekim Mihoem


u Dubrovnik, molei Dubrovane da nagju dobra majstora, koji e ga viati.

^ ^
^^ , ^ WAK
1^
^ nCfML ^^^.
^ ^-

^:
^ 01.
WH
no TOAAL
nj)EnO|)^4EIIL

^.
^ . MH;(WSh
()
^^,
|)
MCTWp,

u
.
himzi na celu lista: 3^'-^:^ is:^^ To
KM

jest: Jahija Abdulhaj = Jahija Abdulhajov.


1) Ovo pismo datiram ovako prema jednom zakljuku vijea umoljenih od 18. maja 1491., kojim se
dariva Chadum djeak sandakov, koji je bio bolestan u Dubrovniku te se vraa zdrav. Ovo datiranje
megjutim nije posve pouzdano, jer se tamo ne spominje ime sandakovo.

116.

(1491. u poetku augusta) 896. 7. evala u Carigradu.

Originalni prijevod nainjen u dubrovakoj kancelariji berata sultana (Bajazita II.),

kojim posredovanjem hercegovakog sandakbega Mustafabega, novskog kadije


Mula Hasana Idrizovia i novskog emina Mehmeda daje u zakup novsku, pri-
morsku i risanjsku carinu te solila konsorciju u najam.
lanovi konsorcija su Vuk Boidarovi iz Olova, Aleksa Tvrtkovi iz
Draevice i Cvitko Radoevi iz Gorada.
Njihovi su jamci knez Radi Pribini i Pavko Radoevi iz Olova, knez
Radin Vukainovi iz Rogatice, Nikola Stipanovi iz Gorada, Vukac Ugar-
kovi i Rajko Nonovi iz Ljubomira, Ratko Sasovi iz Draevi ce te Nikola
Milanovi iz Novoga.

^
poam

1
Ugovor vrijedi za 3 godine od 25. augusta, a najamnina je 25.000 dukata
plativih u zlatu a ne u asprama.

):
CDf
WDAH

WAonA R^KL
^ ^^
. 1^ M0 HCTHTW nHCMW

li WAk
. ()
MOHW.VAL

- 3-
\^
roDf 3fMA,
w^^
,^ iji,nHTKW

w ^, ^
XfpiJ,f-

^.
^1
^
,^^ ^^
^ ) ^^
() ^
^ ;( ^
104

no WAbi

1^^^^
WOO
^^ ^^
KHE^U npHKHimiiL

WAL
0^1,
11(0) !!^
wal
WAL
WAL
KIIE3L

^-
-
^
iiohodhI^l

1 ^,
^
CODHt^ WA 11(0)

^
^3EAW 9 5 WAi^ ANE

()() ^, WO ()(),
..1^ EfE

^W
^ODE Op^Hl^,

:^
.. k'e THC^i^L

^()1^. .1.
^^
WO ANE, 01^^
THc^i^i^

VVDE VVAI^
0;(
pl^O ,
AA^bi

1^ f

^ ^^ ^3pOKL
ME

()()
()
9
^,
5 !^
^^
^()
k'e

^ ^
WA^^OOpE

\\\\s
^TH^Tb

^^ ^
^ 1 HE
HErW
no
11

,
Wn^H WAl^ WnEH
3 f ^()
'^') ^() ^; H^b
ME

CDEMb,
npHMHMW.

^ ) MH
5

^
!^,
^ 3
'
, 01^^
WAl^KHE. ^

HE 3 ).^^.
MH,
EAHOMI^

wnAH
). ),
^ MHTKW

3
MH

5 ^

Otraga: de lo herato de Ij amaldari prescriti n" 6.

Original na papiru duina 42 5, irina 13*5 cm.

Slova n<\ ponavljaju se pogrjeno u originalu.

117.

(1492.) 897. 3. aprila u Carigradu.

Originalni prijevod fermana sultana Bajazida IL, kojim nalae hercegovakom


sandaku Mustafi i foanskom kadiji, da strogo paze, da se u Novome, kada se po-
troi novska so, ne prodaje druga so osim dubrovake, jer su se Dubrovani potuili
po poslanicima Niki i Nikulinu, da bamaldari dobavljaju i prodaju tugju so.
105 -

^^^^
,
^
^^.
WAK

^^)
^^
^()
Tugre nema.

^,
^ , ^,^: ,
^ ) 1 ^ ;( . ;(: TEfE Ml
Ml rwfnoAf AOrWUJE,

1^

^
HE ^

, ^
iii?ML

fE

; , ^^ ME 11

NE . ^
!:^1^
^
^^

^
^) ^, ^
^ ), .
WnETL

^
Ml

HE

,
^), ^
nOTRpiil^^H),

HML ME

01

1 ^ ^
.
^ Ml

WAk
05
3.
WA\s
1'

WnE'rU
^1. , 1.
^
1

^.
^
MEKI ^1\, ^-

()
^1 WH WG3 rWAHME.
^ ^.
Original papira visok 28, irok 14* cm.

Opaska: U originalu su piknjice, koje slue kao akcenti, samo nad slovom 1 hori-
zontalno poredan (V) inae vertikalno, to se u slogu nije dalo provesti.

118.
1492. 4. aprila u Cai ii^nadii.

Sultan Bajazid II. potvrgjuje, da su mu dubrovaki poklisari Naoko Sara-


kovi i Zivko Rasti predali 11.500 dukata haraa za iduu godinu.

WA
Tugra.

^(^ ^
3 ^(^ ^^
)(
^^ - REKE

CTRO
no TEM fiEAOMW
HWK CpKORHKr
RH E, CTE
(11)0
CL ^3 -
RE
RH.

RCTEE
^
( Ml. ;(|)^ 106
^)
^- ^^ (
KOM rpfAE
-^ .1.

!
^
AfTW.

0|)^1,
)^ >^ ^'^^ ()}) Ml ^
^)
^^ Ml.
NpI^

-
.
. .. ^ 1,()1|)^.
Original na papiru visok 41, irok 14 .
Uz ovaj dokumenat priloen je turski duplikat a ovo je bilo u jednom omotu na
komu pie: 1492^ adi 15 expeditorie vna turchescho Vatra in schiauo de lo
haraz portono del imperator turcho amhasatori vz. ser Natal de ISaracIia, ser Gioani
de Resti.

119.

1493. 17. marta u Carigradu.

Sultan Bajazid II. potvrgjuje, da su mu dubrovaki poklisari Naoko Sara-


kovi i Nikulin Gunduli predali 12.000 dukata haraa za iduu godinu.

.
WAU
rWmOAMIU
<'
wmo|)
.()|)
Tugra.

^^|)
^ -
^ ()
MIIO3EM

iuwKO
no
cpois ^
^ ^
KIIE^^

,
r^^iMODHKt^
CTEWM
^
^^,^ ^
CL

,()
^(-
^
^ ()-
, ^^ ^1^
^ AETW WCLMUT
IIETLHKE

. .
rWAHII^,

U\s
KOM
^^
^()^.
Uis

THC^Ki^

Vj
..

Dolje arapski datum a lijevo muhur u kome se ita; ^ *>

Uz ovu namirnicu priloena je druga pisana turskim jezikom. ^

Na legjima ove listine pie: Exped{toria de cliaraz de passato per ser Natal
de Saracha et per ser Nicolino de Gondola ScMana" . Na omotu, u kom su bila oba
pisma, zavita: 1494 expeditoria de l'anno passato porto ser Natal de Saracha et ser

Nicolin de Gondola del ano 1493.


107
120.

900.5 20. rebiiilevela (1495.)^ 18. januar u Cari^^radu.

Sultan Bajazid hercegovakom sandakbegu


oglauje novskom kadiji, da su i

hamaldari Ivan Manguri Ivan Milano vi, koji su do 1. evala god. 893. drali
i

novsku sol u ime hari hamalije" za prenos soli od skele do hambara traili od
Dubrovana odtetu. Car je za to poslao pokojnog Sulejman pau, a novski kadija
osudio je, da Dubrovani plate 293 dukata i 47 aspre. Poto su ti novci poslani na
portu a hamaldari suoice pred poklisarom dubrovakim Mikulinom izjavie, da

^^^ ^ ^^
nemaju vie to da trae, daje se to na znanje, a spis valja nakon uvida predati
Dubrovanom.
Tugra.

WA nfAMKOrA D^AHKM ;^^|()


()
^ ^ ,
rWCnOAmM
;(^ IIOnCKWM^ DEACMO ,
no |) rWAHM^

+^,
,^^ . ^, 3 ^^
)
(),

;(
WA 110()^
^^^,
^
^, ^. ^ , ^
3wnE
3 () , -
no
KOIIOM

.
^ ^ ^^ ^ CM

|)
KIIE^H \\\ ^^^,

^
HOD

( ^^ ^ ^ ^ rWnOj)HTE:
C^AI^

^^
nofTS'

^
A^E
|)
.
TEfE TEM ^^
11

) ^ 3 ^
TEM

^^
^:
DEKE ^ () KOM W-TEM ^( \\ ^^-
:
CU

WHM MM DEKE W-TOM WA


^ I IM \\\\

^^


NE

DM
KNE3EM
HM

3
^^.
DEKE >^,
UJM wn^^

. () ."|. AH ()^.
Original na papiru visina 42, irina 14 cm.
108
Vie datuma napisan je arapski datum a do njega isti muhur kao i na pismu
priopenom pod brojem 118.

*)

2)
Ovako mjesto
Ovako mjesto
^
^.
= skelu.

121.

(1495.)^ 6. februara u Carigradu.

Sultan Bajazid Dubrovcanom, to su mu slali glasove, kako je fran-


II. hvali
cuski kralj navalio na papu rimskog, oteo mu neke gradove te ide na Pulju
i nalae im, da pomno prate sve dogagjaje u tom pokretu, da saznadu, koje namjere
imade francuski kralj i kako napreduje i sve, togod saznadu, da mu brzo dojave po

^ ^
carevom sklavu Ju s uf u.

^ ^ ^ 3
WA DEAMKOrA

,()
Tugra.

DfAH.

jiWMiAimCHOrA
]{AI\(A)

. ^
rmnOMf

,
A^K|)WnAMIJ,EM

^^ ^
no TEM DEACMO DM , W-TE;( ^^
NEKO-

^ ^ ,
^ 1! TWH

, (
>(0 TEfE

) ^ ^^ ,
W-TE^
|),

.0( , ^ ^ ^ ,
1,|)^ \
|)
|)()
|)
^

^()
WA
10,
^^
^ f 10 ^

^
(
^ ^
^.
^ ^
^^ ^ ,
.
^WKE^ no 1,()
no TOM
C'd

no TOM
^

W-THEj( ||(
11

(
.
^^. ^ HE ^
rWAE
1,()
W-TE

Otraga:
5 ^ ^.
di 24. feur. 1495. recepta del imperator.
Visina 42*5, irina 14 5.
109
122.

(1495.) 0 7. aprila u Carigradu.

Sultan Bajazid II. zahvaljuje Dubrovcanom, to su mu poslali glasove od teli

stranah", to se pronose, da je umro Cem (to jest Dem, brat sultanov) i nalae da
ga i dalje izvjeuju o glasovima, koje bi uli.

^
^ /. ) ^ -
CTAWM

(,
no
^
^
WA nEAMKaTA rWCnOAApA

TEM DEACMO
S^E ^
^
,
Tugra.

DEAMKU

^,
rWnO|)MTE,
^
^
11
\\pk

W-TEj(

MHN^VV,
l|pCTnW

WA ^
TEfE

,
^,
TEfE

^
TWH

|)
AOKfE
MM,
DM
^1
, WA
,

|)
EfE W-TEj(

WnEM
)(
AWK|)E

EfE
^^

^1
^^ CWT
.<,

^ W-TEj(

11
( ^ ^. HE ^,
DEAUMECTn^.
TffE

^^,
WA
^CEM

-
. 3 AHb ^

1) Godina, koja na originalu nije zapisana ustanovljuje se time, da je sultanov brat Dem umro u
Napulju 24. februara 1495. Da je = Dem, o tome mislim nema ni najmanje dvojbe.

123.

14% 28. marta, 901. (27. redeb) u Carigradu.

Sultan Bajazid II. potvrgjuje, da su mu dubrovaki poklisari Miho Rasti i

Stjepko Vuki donijeli 12.500 dukata liaraa na dan 14. safera, to jest na 18. marta
god. 901. Hedre, odnosno 1496 po 1.

WA
rWmOAHIU
^1' ^ ^.
^^!
II
1713 \Al\

IIIIEM 3
^^
daacteaom

MH
l,

,
DOAKmHK^ ^

^^ 11 ^
^
^ /\ 11,(
AOHEDL ^
^9^^
MH
AH

^^ AHI^
AHL
3 ^^,
WA ^^ .^ ^.
H/V\b

^95
110

TtpE

WnH ^WSfT ^>111,

^ ^.
Lijevo dolje otisnut je muhur.
Priopio prof. Vueti u Srgju", ali ju datirao god. 1497., doim je u tekstu
datum . ^95 . to odgovara godini 1496. a i turskoj godini 901., koja se u tekstu
navodi. Mjesto Volki (= Volzio) ita ime drugog poklisara Bolkovi.

124.

(1496.?) 25. decembra u Carigradu.


Ahmetpaa (Hercegovi), veliki vezir, pie Dubrovanom, da im je poklisar
Zivan Sarakovi bio na porti ali da svoga poslanstva nije mogao odmah obaviti,
jer su tu bila velika poslanstva ugarskog kralja i misirskog sultana. Kada ovi
odoe zagovarao je Zivan odrjeito Dubrovane pred agalarima u stvari carinskih tef-

tera te je izdan zakon, koji iskljuuje krivotvorenja teftera.


ita im car ne moe davati, jer se zakleo, da na ovoj skupoj godini nee nikome
prodavati.

MHAO^THWM KO?KHWM

^ ^ ^
3
^^
MNOrO

nOHTENE
WKpHWM^
^ ^
^, ^^ 1)
MNO^HM
AOIW
^ KCfM

^(
fro (
-
n
Rl.

no 1
? ^ ^ 3
^
le

(
)
^ ^! 1 ^
^
^^
^^
11110
Cl^C^^

-
11,^,

ME
'(

111

^!.
^
no HE

NE

^^^
WpRT^, WACTK)

^ ^^10
pESEMIM

npEWII^nL (
\
1^
^1^
CDOML
3 ^
^
npEWII^nL

^.

!^ ,^ NE 1,, WA\s
SECTHTI

(^,
^ no

,
1^

^
NEKOAHKO W^^

1^
^^
1

NEKOH)
0|<,

1 Wn^ll

,^ ^ ^
^^.
^
NE

pEHENNI

^^
NH EMHNI

()
1 ^
HNHi

^ ^, WKO 1^0
^ ,
no ^ ^ - npEWN^n^ NEKH 1.

^ ^ ,
^^,
NE
MNOrO
\U WnOWH ^, NE
WB^H

. 16
NHKOM^

1.
, REp^ETE.
no
10 BI TOM ^^ 11 ,
^!
Na
1^
margini:

()
(0)

Himza na lijevoj margini sadraje ime vezirovo: Ah med bini Hersegzade.


Kg ^ ^.
Samo hipotetiki vrstam ovu listinu u godinu 1496. i to s razloga, jer mislim, da
je ugarsko poslanstvo, to se u njoj spominje, identino s onim poslanstvom, to ga je

kralj Vladislav slao u Carigrad, da se tui na razna turska nasilja i kome je izdao
dodue nedatirani opirni naputak, to ga je priopio Kat on a, Historia critica
Hungariae vol. XVIIL str. 38.
ga ovaj vrsta u godinu 1496.
53., te
Zinkeisen u Geschichte des osman. Reichs" II. str. 509. dodue stavlja ovo
poslanstvo u godinu 1498., ali datiranje Katone potvrdilo bi to, da je Ahmet paa,
kako iz nae listine razabiremo, bio velikim vezirom, kada je ovo poslanstvo dolazilo
(Po hedri 902. 903. =: 1496. 1497.), doim god. 1498. nije bio vie velikim vezirom
i time se obara hipoteza Zinkeisenova.
112
125.
1497. 28. juna u Carigradu.
Sultan Bajazid II. pie Dubrovanom da alje sklava svoga, silihtara Ilasa, u
Mletke, komu je dao rok od 40 dana da se vrati i zapovjeda, da ga bezodvlano, im
stigne, otpreme u Mletke.

)
^ !^ ) 11
^^ ^^ \ |)

MIIO^HM

no TEM

()
^^ l,
|)111
^^^
II

.
II

II

^
^^^^,
^^
II

A^K|)WRLHI|EM
RK

^
Ml ^

.^ ^
IIEKOK)

(
()'
^ ,|^^
01|(
( ^
,
() ()
Ml.

^
|1
(|1)
no

( ^. HE
^ ^. Bll,

[\\ .. ^ ^ ()^.
u tugri: Ala.. jU- ^^ ^ To i-
Nepobjedivi Bajezid sin cara Mehmeda.

Otraga: 1497 adi luglio recepta.

Original papir, visok 42, irok 13 cm.


ovo pismo odnosi se biljeka u Partes cofisilu rogatoriim" od 13. jula 1497.:
Na
Prima pars est de acceptandc expensam ducatorum decem, factam in traducendo Venetias
vlachum turcum. L. c. 28. 40.

126.

(1489. 1493. ili 1495. 1497.) i).

Mustafabeg Milivojevi, hrcegovacki gospodar zapovjeda novskom vojevodi


Hamzi uslijed tube dubrovakog poklisara ivka, da dubrovakog vlastelina, koji je
u Risnu prodavao so te ga iz kue izbacio, ne napastuje, da se u Risnu smije jedino
113
uvaati i prodavati dubrovaka so, doim se sibenika i mletaka, ako bi je ko
dovozio zajedno sa lagjom ima zaplijeniti i to javiti Mustakbegu.

^^ ^^ DAACTEAHHA ^,
^^
ne

. ne ^HHNHmb;
^
,
NW,
pHCN^
NEl|JOW
NUljJO

NETKO
DEi^E

NE .,
,
,
KOW,
, ^
NH^K cow ,
KNE^L
NE ^^
|)' MNpOM
NEH
K^tiE

NEK
NW.
NpE
cow
,
^^ NE
K^i^^

-
N

.
NEljJO

NEK ^^'.
01: ^
, N
pCNb COW NETK^
,, ^, mHKENHSK^
A\^0W

COVV,
TK0W
A|>EnOW ^,
N NODM

.
.
NHSH'fc

MNpOMb

NKO
NE

U
COW

^.
himzi na elu:
nizni Mustafa.
NE

NEAAOH
MOKnO

, ^
W AODE^AH,
^^HHNHTH,

^].^
NErOW

NEPO

\!.:"
^
NE

^^MH

^
AODO^E
EfE

Ketebeh-ul fakir Mustafa


liNETKE NHPAE
Mfc.NE !^

= napisa
N

DlU
3
^
po-

*) Za priblino datiranje ovoga pisma neka poslui ovo: Mustafabeg, koji se u jednoj biljeci consil.

rogator. 28. marta 1489. zove prezimenom Milivojevi, postao je hercegovakim krajinikom negdje u
maja 1489., jer 1. juna vijea consil. rogat. ^ kako e ga kao novog krajinika poastiti poslanstvom. Dalje
ga nalazim kao krajinika redom sve do konca god. 1496. Isto tako se i Hamza spominje kao vojvoda
novski od septembra 1491. 1496. Prema tome ide pismo od prilike u doba od 1491. 1496.

127.

(1497. 18./19. oktobra) 23. safera 903. u Carigradu.


Sultan Bajazid II. javlja Dubrovanom, da se je novski emin Kasum ele-
bija, koji pie hercegovu zemlju i bere vlake dukate", potuio, da mnogo
ljudi bjee na dubrovako zemljite i zapovjeda, da svakoga, koga on ima u svom
katastihu (popisu) vrate.

8
-

)
114


^3 . ())
Tugra.

MIIE^VA

WK|)AMOM A^KpORLHII,EM ^( ^ \
REKE

^ ,
BI.

() ^^
no TEM
^
^, ^ ^^ ^
^^ ,
1,

^,
. 11,()|) Ml, KOM ^EMAK)

|)
), KOM ^^ )
,.
1,)^ Ml

( >^ A^KpOBL!IM(K)

, 1^0 mi: 1
^^ (), KOM

, , ( ^
HA(OnE)KL

,3^
^

^.
(
WnET
WnET ^( ^
(

WnET
^

1^.
NE M^^),

MM NECTE ^.
NE ^HMNHTE.

*)

2)

3)
Ovako opetovano.
Moda korumpirano za
Ovo je suvino.
^.
128.

(1498.) 2. februara^ 903. 14. redepa u Carigradu.

Sultan Bajazid II. nalae Dubrovanom, da pokupuju u trgovaca, to god nagja

)
kositra i gvozdene io^ za pravljenje lubarda i neka predadu uz toan obraun
novskome kadiji.

^ 113
())
^
lipbCLTBMM
^
RCEM

Ml
;^ ^ .-
^ ^ ^ ^1
Tugra.

3EMArziM

BI.
115

^ ()^
no ^ RAOMO
^ ^^ ^, i KOCHTfp 3
w Ml

(
;( ^, TpfKE

,
^^ ^^ Ml CL cnwM

wi\
^,
Ml,

^^
^
'^^^",
mi:

(i 11 -
311-

^^ ,
^
mi;

^
RH

HOD 010
1
BL3METE
^ ,,
^^ 10
Ml. le WnOH
.
^ ^

Ml.

niK .. ^ ^.
ukasti gladak papir visok 50, irok 17*5.

Otraga talijanski napis izderan.

Ovako!

129.
1499. 13. marta 4. abana 904. u Carigradu.
Sultan Bajazid II. potvrgjuje, da su mu poklisari dubrovaki donijeli 12.500

^)
dukata haraa za godinu hidreta 903. /4.

) ^1
i

Tugra.
predali ga u carsku haznu 10. marta.

^
3 ^-
. ()pl^

031
Ml ^ ^^^ .
\i^V\Wi\\\i

,
i\s
no TEM

^, ^ , 3 ^ 3
!;^ ,
y^^^^'
WA
\\W\

, ^
)
no Wlo
WA

.5.
mi
^

ii

.^
^ ,
KOWH ^, 8*
1\\ ^^ 116

^ ^ 3,
^^
^, ECTL

.5.
RCE ^ 01,

nAEMENCTBW
1,
.
1.
^
X^f>^*i

. . 1 . >^ ())^.

Original na papiru visina 51, irina 17 cm.

^) Ovako mjesto .
130.
1499., 30. marta u Novom Rimu.
Sultan Bajazid II. potvrgjuje Dubrovanom, da mu je poklisar Fra eko
11

Zukovi predao 12.500 dukata haraa.

^ )(
^ ^^
Tugra.

^. -
,
MHAw7tHWM KW?t?HIH) DEDEAUKM^)

3
II AArrEAWM
no TEM

^
16

^^ ^,
^
^ ^ ^, ^^ ^'! )( nWpTH ,
^ 11
KWI 1

^ () , ^ ^ ^^ 3 .3.

EpHVVCTb.
CTWI ^
EpilOCTH MAW){
^TRpl^EIII.

.. ^ MODEM ^.
Otraga: Expeditoria del harazo in sclauonico de MCGCGLXXXXVI1IP.
Osim toga parafe arapskim pismom: El fakir Hamza El fakir Mehmed.
i

1) Ovako!

131.
1499., 10. novembra.

Sultan Bajazit II. pie Dubrovanima, da se poklisari duke milanskoga vra-


aju s porte kui i nalae, da ga s druinom proprate dalje i da ga uvaju i tite,

jer e oni biti odgovorni za sve, to bi mu se desilo.


S pismom alje slugu i sklava Iskendera.
^) ) ^
() 3 ^ . ^
nfAMKU IJ,|)L

|)^ )/\-
RfAHKH

^! ;(1
\\ Ml
REHE

WKPAIIOmS
.
^11, -
^
^ () .
no TEM DEAOMO , AO^OAHW
^
,
,

^( ).
WKHh)

()
()|)^ mi WApEAHB,
() ^ ^
WnET 11 11(
Ml, ) -
BECTL

^
KHW ^

^?*^^110
,/) ^ ^
Ml,

^
11 ()^
^
Ml, no

^,
no

^^(,

^
CL NETKO ME

) ): , HM

^
Bb^MET
^^, , ,-
, , WA
HE ^ ()|^.
NE NML
^,
NETKSV NE .
(

t\s

Na elu
WnOMEH
.1.

u tugri: ^AlkU ^U- ai^ ^y


Visok 40, irok 17.
^
^ ^^ ^
NE

, J-
^HHNHTE.

I . 3.
BK

()1^ Ml
^^9.
.
Nepobjedivi Bajezid sin cara Mehraeda.

1) Ovako mjesto ^(/.


132.
1499. 12. novembra (905. 10. rebiulahara) u Plovdivii.
Bajazid II. pie Dubrovcanom, da se je potuio novski kadija, da su se
Sultan
kod prodaje soli u Novom Dubrovani nekoliko puta sudili pred
radi nepodobtina
hercegovakim gospodarem Mustafabegom, ali da se jo uvijek ne dre reda te pro-
118
daju tamo svoju sol i onda, ako novske soli ima jo na zalihi. Brani im, da to dalje

rade i da se strogo dre ustanova ustanovljenih i uvjeta, pod kojim se u Novome ima
prodavati napolina sol.

)
;( ^
3 ^.- ^ ^
1
^^^ ^^?^
Ml

|)1
WKpiiOM^
. ,
11-

^,
no

^ ^ ^ ^, 3 KErS^ 1
^^
^^

CbBj)LUJH
^.

^|)01^1,
^ ^
^^'

^^^
WHH 301 CWA

(0)
^^' ^^^, ^ , ^ no
TEfE,

^ no ()
)
^^> ^^
HE

( le

,
HE )(.
^ TBpi^rEHO

3
^
).
^ no ^^ ^) HE fO ^^,
^
npEKO

npo-

, ^ HE ^, ^
^ ^. , HE HE -
n^T

^ ^^ nOW
^ ^^. -
119 -

!^ a:
^
,
^ iii|io
()^

Hfl|IO
C


no
no
Hf
3
^,
3.
WN0H3H

)^
Ml

no

MLimil^
?^,

9 1^^
KOM i

^
WA

-
ll,pl^CTK