Sie sind auf Seite 1von 10

A Filipino Christmas Medley

Arrangement by: Vincent Jose C. Rivera Filipino Traditionl Carols

j . .
for VIP-CWTS Chorus

Soprano & 42 j . .
J
Doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo

2
Alto &4
Doo doo

Tenor V 42

? 42
Doo doo

Bass
Doo doo

. . j
J J .
6

S &
doo doo doo doo doo doo doo doo doo Pas - ko na na -

& # # # j j
A

doo doo doo doo doo Tm tm

T V
J j

?
doo doo doo doo doo Tm tm


B
#
doo doo doo doo doo Dm dm

& # #. j
11

S
# #
man oh kay tu - lin ng a - raw Pas kong nag da - an ti - la

& j j j

j j j j
j j j

A

tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm

j j # j j # j j # j j
T V J
J

?
tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm

B

dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm

VIP-CWTS Chorus
2 A Filipino Christmas Medley

& # . j b
16

S

ba kung kai - lan lang Nga - yon ay Pas - ko da - pat pa - sa - la - ma -

& j j j j j j j j j j
A

tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm

T
j
V #
j J j J j J j J j

?
tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm

B
dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm

j ###
# . j
21

S & .

###
tan Nga - yon ang Pas - ko da - pat ay mag - a - wi - tan Pas -

& j j j j j j j
j
.
j

A

###
tm tm tm tm tm tm tm tm tah Pas

j j j J j # j j
T V j .
J

? j ###
tm tm tm tm tm tm tm tm tah Pas -

B
.
dm dm dm dm dm dm dm dm tah Pas -

### . j . j .
26

&

S

###
ko, Pas - ko, Pas - ko na na-mang mu - li Ta - nging a - raw

& . j . j .

A

### .
ko, Pas - ko, Pas - ko na na-mang mu - li Ta - nging a - raw

j . j .
T V

? ### j j
ko, Pas - ko, Pas - ko na na-mang mu - li Ta - nging a - raw

B
. . .
ko, Pas - ko, Pas - ko na - na-mang mu - li Ta - nging a - raw
A Filipino Christmas Medley 3

### j . j . j .

31

S & . # .

###
na - ting pi - na - ka - mi - mit - hi Pas - ko, Pas - ko, Pas - ko na na-mang mu -

& j j j
. . . . .
A

###
na - ting pi - na - ka - mi - mit - hi Pas - ko, Pas - ko, Pas - ko na na-mang mu -

V . j . . .
T
. J J

? ### j j j
na - ting pi - na - ka - mi - mit - hi Pas - ko, Pas - ko, pas - ko na na-mang mu -

B . . . . .
na - ting pi - na - ka - mi - mit - hi Pas - ko, Pas - ko, pas - ko na na-mang mu -

### nnn
c
37

S & #

### nnn c
li Ang pag - i - big ang nag-ha- ha - ri Ang Pas-ko ay su -

&

A

### nnn
li Ang pag - i - big ang nag-ha- ha - ri tm tm tm tm tm tm

T V c

? ### n nnn c
li Ang pag - i - big ang nag-ha- ha - ri Tm tm tm tm tm tm

B
li Ang pag - i - big ang nag-ha- ha - ri Dm dm dm dm dm dm

&
43

S
#
ma - pit ta - yo ay ma-ngag si - a - wit Ng ma - ga - gan-dang

&

A

tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm

T V # #

?
tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm


B

dm dm dm dm dm dm dm dm
4 A Filipino Christmas Medley

& .
47

S # #
hi - mig Da - hil sa ang D'yos ay pag - i - big Nang si Kris - to'y i -

& # #

A

tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm

T V


?
tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm

B
dm dm dm dm dm dm dm dm

& b
51

S

si - lang May tat - long ha - ring nag - si - da - law At ang ba-wat i -

&
____________

#
A

tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm

T V ____________

?
tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm

B

____________
dm dm dm dm dm dm dm dm

j .
55

S & . # .
sa ay nag - si - pag-han - dog ng ta-nging a - lay. Ba - gong ta-on ay mag -

&


.

A

tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm Ba - gong ta-on ay mag -

T V # .

?
tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm Ba - gong ta-on ay mag -

B
.
dm dm dm dm dm dm Ba - gong ta-on ay mag -
A Filipino Christmas Medley 5

& j j j j
. j j

59

ba- gong bu - hay Nang lu - mi-ga - ya ang a - ting ba - yan Ta - yo'y mag - si - kap u-

& j j j j j
.
A

ba- gong bu - hay Nang lu - mi-ga - ya ang a - ting ba - yan Ta - yo'y mag - si - kap u-

T V J J # . j j

? J J J . j j j
ba- gong bu - hay Nang lu - mi-ga - ya ang a - ting ba - yan Ta - yo'y mag - si - kap u-

ba- gong bu - hay Nang lu - mi-ga - ya ang a - ting ba - yan Ta - yo'y mag - si - kap u-

.
63

&
# #
S

pang ma-kam-tan na tin ang ka-sa-ga - na - han Ta - yo'y ma-ngag - si -

&
.
A

pang ma-kam-tan na tin ang ka-sa-ga - na - han tm tm tm tm tm tm

T V # #.

?
pang ma-kam-tan na tin ang ka-sa-ga - na - han tm tm tm tm tm tm


B

pang ma-kam-tan na tin ang ka-sa-ga - na - han Dm dm dm dm dm dm

&
67

S
#
a - wit Ha - bang ang mun-do'y ta - hi - mik Ang a - raw ay su -

&

A

tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm

T V # #

?
tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm

B

dm dm dm dm dm dm dm dm
6 A Filipino Christmas Medley

&
71

S # #
ma - pit Ng san-gol na du - lot ng la - ngit Ta yo ay mag-ma -

& # #

A

tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm

T V

?
tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm

B
dm dm dm dm dm dm dm dm

& b
75

S
ha - lan A - ting sun - din ang gin- tong a - ral At mag-bu- hat nga -

& #
___

tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm

T V ___

?
tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm

B

___
dm dm dm dm dm dm dm dm

U
j . . j
79

& . #
___
S

U
yon ka - hit hin - di pas - ko ay mag-bi - ga - yan. Sa may - ba - hay ang a-ming

&
# . j

A

tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm Sa may - ba - hay ang a-ming


U
T V # . j

? U j
tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm Sa may - ba - hay ang a-ming

B
.
dm dm dm dm dm dm Sa may - ba - hay ang a-ming
A Filipino Christmas Medley 7

. # . b
83

S & J J
ba - ti ____
Mer - ry Christ - mas na may l'wal - ha - ti ____ Kung pag - i - bib ___ang s'yang mag -
___

& j j
A
. .
ba - ti Mer
____- ry Christ - mas na may l'wal - ha - ti ____ Kung pag - i - big ____ang s'yang mag -
___
j .
T V # # . J

? j
ba - ti Mer - ry Christ - mas na may l'wal - ha - ti Kung pag - i - big ang s'yang mag -

.
___ ___ ___ ___
B
J .
ba - ti Mer - ry Christ - mas na may l'wal - ha - ti Kung pag - i - big ang s'yang mag -
___ ___ ___ ___

j # j
.
87

S & . .
ha - ri a - raw a - raw ay ma - gi - ging pas - ko la - gi Ang san - hi po ng pag-pa -

& j # j
. .
___
A
.
ha - ri a - raw a - raw ay ma - gi - ging pas - ko la - gi Ang san - hi po ng pag-pa -

j ___ . j
T V . # .

? j
ha - ri a - raw a - raw ay ma - gi - ging pas - ko la - gi Ang san - hi po ng pag-pa -

.
___ . .
J
B

ha - ri a - raw a - raw ay ma - gi - ging pas - ko la - gi Ang san - hi po ng pag-pa -

j j
#
91

& .
___
.
S

ri - to hi - hi - ngi po ng a - gi - nal - do Kung sa - ka - li ka - mi'y per -

& j j
A
. .
ri - to hi - hi - ngi po ng a - gi - nal - do Kung sa - ka - li ka - mi'y per -

. j
T V
J .

? . j
ri - to hi - hi - ngi po ng a - gi - nal - do Kung sa - ka - li ka - mi'y per -

B J .
ri - to hi - hi - ngi po ng a - gi - nal - do Kung sa - ka - li ka - mi'y per -
8 A Filipino Christmas Medley

.
& J 2
95

S
4

j
wis - yo pa - sen-s'ya na't ka - mi'y sa - yo'y na - ma-mas - ko. Kay sig - la ng ga - bi ang la -

& . 2
A
. 4
wis - yo pa - sen-s'ya na't ka - mi'y sa - yo'y na - ma-mas - ko. Kay sig - la ng ga - bi ang la -

V . J . 2
T
4

? . 42
wis - yo pa - sen-s'ya na't ka - mi'y sa - yo'y na - ma-mas - ko. Kay sig - la ng ga - bi ang la -

B
J
wis - yo pa - sen-s'ya na't ka - mi'y sa - yo'y na - ma-mas - ko. Kay sig - la ng ga - bi ang la -

& # # # #
100

S

hat ay kay sa - ya Nag- lu - to ang A - te ng ma - nok na ti - no - la Sa ba - hay ng Ku - ya ay may -

&
# #
A

hat ay kay sa - ya Nag- lu - to ang A - te ng ma - nok na ti - no - la Sa ba - hay ng ku - ya ay may -


T V # #

?
hat ay kay sa - ya Nag- lu - to ang A - te ng ma - nok na ti - no - la Sa ba - hay ng Ku - ya ay may -


B

hat ay kay sa - ya Nag- lu - to ang A - te ng ma - nok na ti - no - la Sa ba - hay ng Ku - ya ay may -

. ###
&
108

###
r'ong lit- su-nan pa Ang ba - wat ta - ha - nan may han - dang i- ba't i - ba. Ta - yo na gi - liw

& # # . j j
A

###
r'ong lit- su-nan pa Ang ba - wat ta - ha - nan may han - dang i- ba't i - ba. Dm dm


T V # . J J

? ### j
r'ong lit- su-nan pa Ang ba - wat ta - ha - nan may han - dang i- ba't i - ba. Dm dm

B

r'ong lit- su-nan pa Ang ba - wat ta - ha - nan may han - dang i- ba't i - ba. Dm dm
A Filipino Christmas Medley 9

116
###
S & n #

###
Mag- sa - lo na ta-yo May-r'on na ta-yong ti-na-pay at ke-so 'Di ba No - che

j j j j j j
A & j j j j j

# # # j j
dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm

j j j j
T V J J J
J J

? ### j j j
dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm


B
J J J J
dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm

### .
.
124

S &

###
Bue - na sa ga-bing i - to at bu - kas ay a - raw ng pas - ko.

A &

##
dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm ay a - raw ng pas - ko

T V #

? ###
dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm ay a - raw ng pas - ko


B

dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm ay a - raw ng pas - ko

###

130

S &

###
at bu - kas ay a - raw, at bu - kas

A &

###
at bu - kas ay a - raw, at bu - kas


T V

? ###
at bu - kas ay a - raw, at bu - kas

B

at - bu - kas ay a - raw, at bu - kas
10 A Filipino Christmas Medley

###
136


S &

###
ay a - raw ng pas - ko.

A &

###
ay a - raw ng pas - ko.


T V

? ###
ay a - raw ng pas - ko.

B

ay a - raw ng pas - ko.

GBC/LB/2005