You are on page 1of 41

TVO

RELIG|JA 280

;*iti
DREVNE
RELIGIJE 282_ 300
i)d
rvu!!!EBEr.!G|JE 283 CIVILNO
DRUSWO 301

ZOROASTR
IZAill 284 GOSPODABSWO _,3g?
SrNTorzAM 244 D8!srVEN4lE!!
lasl
KoNF!lc|ANlzAl[ 2A' POLITIKA 306

TAOIZAM 285 pRzAvA ---jqq


{; HINDUIZAM 286 ZAKoNI 110
N' luDArzAlM NARODI 312
KRSCANSWO 288 RAT 313
249 NovrsvJETsKt
PoREqqK
_ _.-_314
290 GLOBATNI
PROSVIED 3'16

291 PI|AVA
UUDSKA 1!1
&q4I!14 292

DRUSTVA 294

KULTURA 296
28o Druatvoivjercvonja

RELIGUA
,_r:"',1i.t"","niar. bo2enska
biiapopraienskupomobiiaiai rnoralnirrkodcksom
I|i,-,_"_i: vlersl<r u podrlkutog
";t:,;,:t':
! ' inffu,i
nauk.obiinoz:Lpisan u oblikusvete
knjige,
kro i njcgove
rrudrmada shvrcasmiraoiivoc.r.svakarcrigijaima svojenazorco krajnjem
prite i lcgendc,
trebalupomoji
cilju zivota, svojasvctiirau kojima
, ,, _ ,r. ^- t l s u ffilitfiI
6la"i j !![
@ ili
i l i bosove
h o g . , vsr.^r"
eu. o j "ir,.r,;-r".rir"
rei r r u l ci v l a r r i r-,"-.:r^
p. Lr a r i l "..^r-^.r-..,,.--.
a , r a l , o J n c v:.
n o g
zruor.,.
, . 'i 1 . .

A ILUMINIRANA EVANDEUA
P , i r ! t , n r r i \ l i r . ! ,. r r 5 r t r r r r u r t u r j ! r L , r n n
fdG +! oih I
i/Lln.rrrMuJi! .',,",, r,,",r, r,.,0,1, .,

IMALI I\4NOGO RELIGUA?


svc,cris
icfij. t.k,)n.rln,)iili
tRlxrrh.k,iiir{v)
i i s l N n t u i r i u , { , ) A t r o , i . r i : . n ( t s r t , , ! ) t ) .t i n , ,
ruoojtr, I oj'o r)11$. Lr )tr,.,':.|\. g ,orjr,
t)r L:(j
m d ! n r t r n i D ) r ri . r r r l r ; f r ) i t i i r f i \ | i c ,r ( h r
k d i s r i r ) i h d , ' l k , t r N o l . N ( (i t J , i ! $ , xj r . .

BOG
wi,u,"iigi;" p';,,"1"1o,";",;"1"r".gtu,g"
i l i ' i : , , i i ' , .I r ,r i . . v , " , i , . . ,i , . r , , , , , , . . ( k ,j , .
l j u d i mi, r \ , 1. , ^ : . , . 1 , r ' , I2 r .r ( i , , " r . t i ! i j ,,,. ,
nici n,olnvonr(inaa.jLrs,om hoguzr prrnoi.
d r u g i r rnrc d i rr . , ; rfr.,r l , * , . i , r . r tn r r , 1 t

U LI sVE RELIGIJE
BOGA?
brdhizln i hnrd!rnm inxju xrjedri.t. korijcd(,
ntiipak.r ssr riiinoqa bogr nes. Buthnrnr
i c r , p o r t r uI k \ ' f ' r K o ,i , ' r . \ . L . / k u 7 n , . t .j ,
ti$a1a.j(D dtunv. lrrdjftug rx tutn ivrhi.
rliEije n!ju dulovc l(ojinrn.vrju pri,.(tri $,,i.,.

,E SVUET
PUNPATNJE?
(.lisiji.o{lj vla ,. objrn,j.nje palrjr. roieso
vtdi kazru n Srjcti itiftrlj. o pomirije.
e z,lomvdle sor.drlr biA ili ih hv.livl:ii,r
rda. Zapidnjla,e Eligij( u prnli r pnnih vnte
jedi.u ljudsl Jnani.^ ifointrikc relieijronx
Druitvo i vjerovonia 28!

TKONE[4AVIERE?
Atcnti odbactrjuvjeomnjc u sn nadnmvm bie.
Agnoiticiprihvtajr nosuinost pGtojadjaBosa,
ali nest j! ninajednuni nadrusustnnu. Hunmi$i
m njsto Bosl shyljajuljuarh Eum. Mnosi suljudi
nnelisiou,i, rlir: rbe krtu daiprlt imrjuspirioatna

KAKOSE UEIMORELIGIII?
Mladi ljudi ot iino $jedurlisiju slijedciivjeovanjr
iobrederodnelja. vc.hr ElisiirdiecuuciprcdrvaniLmi
i p..im",p mj.,,*oEnEEiUEllh. R"iisire
u pdvilunistojepddobiriljudc.Nekadsuo tinilei silon,

NUD|Lt REUG|JA SVEODGOVoR?


Kd nredi ljudi odnst jLr,oni podinjuposiNtjatiskovsna
AJEOINSTVO RELIGI]A pitrnjarStojesniisdorivot{?Za!toljudipdteiIha liBosa?
ovrqdsk vode{upajuporvdlud Svesusvjetske rligije Fkulde natdpir.njrodgovorhi
hodra, il Nojnatii. Doksuapadijatkerelisieusnjeebc
(rif.isivo !9 mt jadl :ldoBkibbii, nusllmaiski
r,, htjadr katoLltkl
kadliaL,pEvodavnl trdl)oduino$Bogui sp$ od sijehi, ktoiojatke N vilc
[d.LlSrohllid, .prskop
i lapaiski
budhlstlill okcnurcsm6poznajiiodobrdojLrotl cikluoponourog
9ro nrLluna
rcdovnlk,onllako
zonoF kaaiu
Hllduhih T8onLrium daopfedLJeve
tfebastavitiDnad
Korrkliiiam/Iaoham r4ontLriuot
3,0 mlLriun' ZASTOUUDIPOSTAIU RELIGIOZNI?
Slitohan no mfltllnd
Slkhlzan It mllm.
Zrsonctkeplibdnog svijctai svcmiftporicdle
surclisijskc osj.daje krozcirdvuljudsh pdicst.
{ h Lilui.
zooaklam Drtrdszn{nosr notc obj.$ iti rnnosotoga,N ipak
$o ooo
n ci s v c p, l l j L i i d a l j c p o s c r u4, il i s i j o m
d ab i
scl,iol,jNnili dosadit i svojcnjslo u ryijeiu.

STVARANJE
SVUETA
Mnogercliti€ imajuvlasdrupriiu o podrij€du
wijeta i ljudskogroda.To su takozvanepriie
o stvaranju,i testo namprenosedrevnashvaianja
o dovj€ku i nFgoruodnosupremaprirodnom
wijetu.Neki i u znanswenoj teorijio Velikorn
pnskuvidesamojoJjcdnupriduo swamnju.

IGKO IE IZGLEDAO POEETM SVUETA?


NekeEligijeinajusloteneprid.o bogovima kojisurodili
wije!.Takoiu$Flski Aboddriniprialju o Snovibmdobu
kadsuZemljon lunli oitski prctcii oblikovdiknjolike.
Judaian i k!&dsM sovorcdaje wijer n6so ,a je$ dan!

VIERU'U LI RETIGUE U ZNOTV'EtNI?


Relisievdnon imju i $oj vldtiti [ilendli Tlko,
pihjedc, kllcndd s€dnjoamoiikoEnmdr Mar?prdvidr
d. ie sdainja cpohaav*ni 2012.Hinduisrii budhisti
vjerujudaje vijeme cikliiko, d! se$e sialnoiaova iada, r TAPISERUA5 Yq|l/lA PLEMENANAVAHO
LlkoviYeila
natapis.riirma ameiiikih
lndijana.a
nekad
su
ib vtjedi i a yijet. tuiimi i nuslimrni vjenlu u linemo ,epo\j/ d i., 1o & i/\od" ia JiA 14 tos' I o. No, p..!a1|".
viijemei konacsvijeanaDm siainog sudr. kad $ vraaeyioboienm piieskon na rtu.ftat njihove tittove.
282 Dru'tvo i vjerovqnja
::|
:.::.
DREVNE
RELIGI:
Nekesu religijeizumrlezajednos
O njimai njihovimodlikama,primjeri
, danasznamo na tim
njihovihsaiuvanihgradivinai ostataka
matcrijalne
kuirure.Najpoznarijesu 7..'r,,
nan drevnereligijeEgipta,
Crdkei SrednjcAmerike.
TKOIE BIORA?
riEipaUi$ Noe bogr SrD.x Rn l)ikuivili
$ soltolsL((,f,
ovnujsl{ohinaL{l(oh gl$om.
(ro no ro aenslui,t kod .Ltrg.vtcliih cligiji, j n i
l!
n,IlliFd,i rl, ulivxli lioslve riic l(,Lrlnihrligiji.

TKOJESTOVAO
PERNATU
ZMIIU?
.@
\.\. . ." ., l. .i ." .,,i..,.. ,o...,.oir
torq: r' f,ikullr i ,ro,mijr r t).jcn) r1 .! kvdh Kr{l\r
r l \ l ( L { \ i nlLn n r r ' i f r , i { , I k i l t r i [ $ ( r ( n 1 ( ? . , u l . i t t i
jc rhll, |ovl(r tr,(lx \r b y,r o
eor(zJlu'r .

IESULI STARI BOGOVI JOSS NAMA?


r Ltrr\ ioii (hi^ rLrriincii i.rnmgriL(
h i ,inskilr
br1or.L.lik) rr, tiriju .., si r)Lid(i Srri!yi !trr.rv.r
(\ tri,nlnrn Zcf, jO ,,v.rni
I',dni 'in:liin l),)ANjm,L,
x n i L h o vr ,r i D ( 1 , ,u w r i , r j ( i . r i I r i o v c r , l r
s D d , L l i n ,(r! i f i i . . r r l i i r L v i i d r i r \ , i v r r i r
, r , , , n t , i h i rd o N o n l ) o g rM . l ( r r ) .

rri. i^ j! rdyl rim.l


sun!v. ntrtNi. tr.ii tr'j!!(

8nd L sr d ldvsko ri,in dilr lrnhNo m I lpm a jr rh! prin6 p


rr({r.rcr v! G*! m qor.). p iimdiLm p.rr f. Fuj ido

ZAGROBNI
ZIVOT
ivfisrodr sc iivot nasravljai poslijcinfiis !i,Da t joi dt nxjsL;'rijir,,cti8ija.
Drcvnc ur vladrLcicsto pokrprli s vctikin mronvom kori$ib srvari,
od n,odeh bLodov.r do hruc de bi ;D olakiilitiff n. dNgoD svijetu.

SToJEro DUSA?
ilhosc rligjc vjerujudx t i.\j{ k! ponoti i icaoi,
bozxnsl(idio,i iij dio zo!! duion. Nekei!'ligijc,
pinjeric. hi, ,i\tiiLa,rj.,rjL, & lu!x prbiu
u ivantr. l'o!liiosmri, dun scwraa nr rDnju
u novomiijrlu, i i pak odlaziu tuj ili prkro.

5rosuzlcnnvo prremror
atLE
N.ltc N srroegip,\kc linolefokof.Li! Eolenepn'niJ!.
li, { monumntdri. g.obnicebile ijstr.leoe L1ozvtcrdc
m.cb! i u Djih dlr.(ic, ie $ rebah li.ronor'g duli
p.ltariput u n.bo. Nrjroznrtijesu mdu njim ri
pnmnle nanisonv.i altehu knjKiin.
LOKALNE
RELIGUE
lokalnereligijeimajusvojesljedbenikesamou nekojplemenskoj
ili kulturnojskupinikojaiivi izvanmodernogdruiwa.One se

ZASTO
SUNEKAMJESTA
5'en nrtc$i \corir n, v.i/n.,h trvor plemcnr. l
Sveomjesonor.l,i'i idor,hkvo okrplj.li3re, ),ii,$
l)ofiiirenekogpodvigxf,cdikr iligq.ici ! eftodiem
trlkc (gc skupi,rc.l'oDckiJrc.i njio,i pokipij! nroi.

TKOSTUJE
PRETKE?
hv! i molitvczr n),Nr fr(l(. rijc(lniiki $ .d ikr
n,jdnih vjorklh drurh N aiovdn sildu, r f.,Prc
r r \ ? i j i .v i d r j c r c J i N ( v i t J r . c i t o m r i ( L
M)jiD iiv m
|ornn(in,i i(h $, n jil,ovi ?xgou rici lorl hogovr.

aEr,lu
sruzEFEflSf
li$ ii, ron,lcti ili rorijlije nr f,cDosivi,izrclluui i u sl(l u
s o l ) i i r j I n rt n d c n i p f t t l n t r i z i l , o j .s ! y j s u j c( l { t r n j i n r
honvcdrhovi ilinrxgiirc Niai. Vhsrik rmuldr rsir sf
t s l u l i ' i s i l ( r nn r g o u d u h x i, l i S xo n n r y o n o n i 1 i . d
kol.diu prpilJ I ih0v v ri k.

RITUALI
Poputsvih relisije!a svij.ru. i lokalre in jo obrede
ili nrulle propisanliz ponuf,*r i rij€aipo'noau
kojih sezajednicapovczujci j.ra.],ajedniiki
identiret.ObLedhr sc nogu obiljeiiri posebni
,ivoini obiixji, primjc,iccskhpaije br{ka,
. J i <o . r lr. i i r r d o zr r p n n , " ,: . 1 . , ' " \ n " 8 . i 1 " .

q!q9!49!
lq! !L5AMAN|
\taiul,,Lilnih digija poarjeirnuneiliphnnsla
irob.Jlkc. ljud.koji posjedujL,tariazDmir,rrfon,odu
bat ii, obrc i @diljjom prcnoieno8 l)orRvmii ljekovnih
svojstavibiljakai iivorinjr pomrru onimakojini zatuebr
medicinshili duhoyni lsrli

pLEs'
ia,rrANsKl
DrFiNi nm;n i, lidore,le zvodiobredi pLesSaiDii
0oie(o pomoiuplerapon:u promijenreno nrnje
syjenl kikd bi mdsr nupiii ! va! sa svijetomduhova.
284 DruStvoi vjercvonja

ZOROASTRIZAM
Zoroasterili Zaratustra
iivio je oko 13.stoljetapr. Kr
u danainjemIranu.On je naudavao da ljudi morajubirati
izmedusuprotsravljenih siladobrai zla.Njegovje naukjako
utjecaona kasnijereligie.
KAKO
SEPOSTAIE
PARSI? OBREO >
I{AV'OTE
Zurorritrs iliasrL\rram je bLonrrbeni L€tie,ir oievoiti.a
nadki p makusrt,il
leEiiskogrorna. Krd lc to cinwo prop:t., ne|nsu sdu uicu,koiuioj omohiutr
puti 0k0pasarzdrmuzmolrv-A
s njdini sljedl,eni.i, pNlijc nnoso prosonx, prslili odmotajuIakoiu uveduu vjotu.
u I iju, gdjeN dobili ine P3Ni(,ljudi iz Po,ije().
Mladi e Pdsi, hd arie FdaD sodina, u vjc^r
urcde arenonijon &non Nayjotc. rtt stolapqh na k ttna
ptedstavtjajudobteijeat,
KAKOPARSISLAVESVOIUVJERU? dobtenlsli i dobtadjela,
dok tti rcda na rcpu
Zorca$d$idlc yjelske zsnde zow sc hnmovi vift. prettstavljajuba3s'ptotno,
Zorusftti sorc moliNeizsovnju pFd s&m uidr
u koiojBorekcd i{{nJalovir0. Z' nju sevjcfujc
di picdstavlj{ bogaAhura Mddu, irro! svjcdosi i iivoti.
Zdarusnin$ oauftiift ili pjm iz sverekrjigc Avcst..

FAMVAHAR >
ovaisimboL,takozvmi
hfavahar,predstavlh besm'lnu
aovlekovud!lu, a porcdno
ju, Njesovjudsk
l rofoastsiitku'ells
ik !puaule navezus lovlekom

SINTOIZAM
Ime lintoizamizvodise iz rijeti shinto(,put bogovan), i to je
japanska
najstarija religija.Bit joj je itovanjekamijaili duhova.
Za njih sevjerujeda prebivajuu svimsilnimi impresivnim
prirodnimpojavama, primjericeu vjetrui planiniFuji.
K p sEPO'AV|OstNTOtzAr?
Nirl@re zn. (oliko je linloizro $ar jer nu sci,,ori
liju duboko u plctpNijesri. Njcsovi N s ghqri denenri
vjercjltno poj.vili pslije 4. sioljc& pr Kr. Iako sc veinu
iinbhri&ih pobotnostiodnosina 4naljsl€ kanijc,
iinbisri&i teksbviiz 8. soljedaspo,rilju in€b6kc
k{nije aduine a srl@nje Nijeo.

Godiinjasvetkovliamal5udnajvaznlil
io !intoktitkt dosadai
vjem.inos€ slku miesnoskamljapo ukama I prenosivom
svel!lu lLimkoshlju.rdn se.eGmoniiom
blasosLivliaiu
i iiserlei nosatikamtja.

atMEsEoDLtKU,u
svErAMTESTA?
sljedbenici iiitoizm sur€ju dd je pdroda
sda, pa sc ato ijihova svdiira 6to nahz
u lijepom prnodnom okolilL prnodnr se
sveiiih obiljetNlju debelinkonopcem
(rrizflr,/oz) zavczinin oko kame& ili $abli.
Sintoi$iakihnnovi, u kojina boravibrrjedanLmi,
obiltimju sejedndtaviin britem ilipor on.
DruEtvoi vlercvanJ0285
a
KONFUCUANIZAM
KongFuai (,,UdireljKong<)u zapadnjaikojkulturi poznat
podimenomKonfucije(Confuciu$,bio je kineskimudracko.ji
je Liviood,551.do 479. pr. Kr. Njegovoseudenjeodnosiloprije
svega na primjerenodnosmeduljudima,te je traiilo iskazivanje
poitovanja premaroditeljimai precima,kaoi swaranje
harmonidnog druiwa utemeljenog na vrlini.
fiUIU tI UUDIKONFUCUA? STotE PETKrAsreNrH
DIELA?
KongFftzi nije scbcp'ogldiavroswceh, i muiivro Konfrrcijrnizmscosl.njxna petklasiitrih
i e J ,i e t u e o o . , r o ; . 'vr or r b i n . 6 r " d , N
. l c g . ' . . . ., i . ) , . spisr a to sul,ovij6t,l,jesniiwo,
obredi,
poslije njcgoye stud ruviliu&nici,pr saproiiriliu Ko,cji GodiinjidobriI cbins,ili Kojisr
J'panui vijetnamu.Njesovis. djedbenicislareloo duiu pronjena. I Chnrsl)ondicljudini
rlikog noienjUs neinjeNsim js in, Nlri

hko kontuciFn(i
ncsLavebogove,
on ipaku hbmovimi- popul
ovosau ralvaiu uliu svoie

KONFUCIIE>
KontuciFv spk biLisuisprvi
(iskth
namieij.ir savietovanJu
vhdaE.lednaod najpoznatiiih
rcaeikau niimagLari:'Vadai
siLom moDLnog prnjeb..

TAOIZAM
Taoili ,put,,organizacijsko
je nateloditavoguniv€rzuma.
Naiboliinrcin mislienia jett wuw?iiIid)elovade
i dielovanja
beznapora.Ako sene trudimooduprijetidogadajima niti
njima ovladati,sworitiemo mir i harmonijui u sebii u svijetu.

TKOJEOSNNAE
TAOIZMA?
hozi, Lao Cc ili l.ro Tse(,u.irlj L1o) koji je iivio
u Kiri u 6. stoljcau ui K,., napieo )e Ddotf. Jkg,
iui€rje sadriam u tom srisu,iglavnije kanen hoizna.
I'€nm predaji, taozi jc duzio kao rhivr na kraljevskom
dvoru, r poaDvao je i Korllucijr. Krd jc odlucio lrenuii
na tuhovno hodoiriie, nisun,u dop6tili da ode ir Kine
pije nesoito apii. iiov svojndd.

SToJEro er?
lrincip Qi leti u koiijcnu kincskos i iivoia i yjerdrnja.
To F kljuina Nr koja wdi lcmii, d e$oji s od dva
komplendrdrr izrcn dusijc: jin! i jans-J.Kiiei su
vjercvaii & Qi prcijei€ drisijddn putovima u .diem
rijelu i da bole$ Dashjelsd seti purovi zas4dc.
Akupunktun ih oorn ubodim igle.
286 Druitvo i vjerovanio

HINDUIZAM
Hinduizamje jednaod najstarijihreligijana wijetu
i najstarija
religijau Indiji. Onaje vile naiin iivota
negoliskupvjerovanja, i nemapojedinainogosnivata.
Hinduizamserazvijapolakoi looz dugorazdoblje
iz mnoiwalokalnihreligija.
5ro,r ro SRAHMANI
Mnosi liMuhtinjertrju dr seiri re Emvisiosti kije
jcdnaiep,omtnjiv. sNenct, trkozHni Bnhn,.n, v
*vrhlaik silakoji jeseoilaUnivdnn itr koju e sv€
vnai. Hinduistiljcruj( daseljudskrdlia ponovno
ucikrusinaEISEEME.
ZtvELtHtNDUtsneKt
Bocovlu KtpovtMA?
SlikesulDini si'nboliprisurno*inekogbogai irtves
prm6cpEd njima.N.joniljenijasu bohnsMcd$h
sedonovrkom glavom, kojisinboliznibosasNoi uspjch,
te'najmunolikibogHanunin,simboljuMirqivjeftosi

ASVEII2VIJK

p'ednavLF3'ahmana
i leto
d!ti kaoponofu mediladjl.

5NIVAPLEsA. >
BosshvapredstavLlarkeranie
nvamnF.ovdie ie p'lkbn
kakople!cnaiijeLu demona. Clanovisekte HaieKGhnapripadnic suderaikahlidul?ma lro
a pLamena
pelLiao(o niesa 3al01960rhgodina u Ameftiosiovao A.c Bhaktivedanta. 0iinave
ene€iiuunw?uma
Prcdnavlja Kfthnu,lednu odVishnuovh nkae.ja futjewtienia), a ime dode
/ ( . 0 " p o b d e ,d A . i n i n o e- d e < n n d / / d r . o . r ' 5 h !

stvoricLisrahma (ie 5nilemo


b atis shhhanom)
sa
REINKARNACUA
tmaaeti,
gravedabi mogao gledatnasv€ HinduistivjeLujuda;iva bi6anemajueno jedan
nrane,0n zaiedno s vchnuom ;ivot, vet dasuarobljenau ciklusuunnarja
auvaiom I Shivdnrazorlte
ler
rvortroistvo kojeHindukri,ovu i ponovnogradanja,nkozvanoj&'ll'ari
Irinu , ro iestr obLika,,
ii- Liudi seponovnoradajuu viii iii niii
" -"
dmiwenisloj,ovisnovei o ponairnju
u prijainjen,ivoru.

JELI BUDHIZAIVI
UTENIKHINDUIZMA?
Budhizrn ne z nm tienje o pdbjanju bosakm
ni !o kakoje saoreneijer. On seihas,pmtonej
koncodh nr hinduttiiku frcdodtiu o ciklnsu
p.novnos edanja i piranje krla po$ta nitudrr
ilioslobodenjeod b8 cillusr, ] ropo$ite
oslobadxnjcn svojih sljedb€nikaod phlep€,
Druitvo i vjerovanja 287

JUDAIZAM
Judaizam je najstarija
svjetska
religija
utemeljena na vjerovanjuu jednog
ijedinogBoga.Zidovivjerujuda ih
je Bogproglasioizabranimnarodom
i obeiaozemlju,danainjilzrael,akobudu
slijedilinjegove zapovijedi.One su pak
izloiene
u svetim
spisi-"lEEEg. l
K0Lr(0
vRsTA PosToJ!
iupArzMA
R.li8iozniseZidovi dtelc udvijc ghvnerktrpne:
otudokne i neoiiodoksne. Ortod.ksi 7i{lovi
berpo8ovon$ slujajuToN idr;c scsvihnjezinjhpr*ila.
Neo{odoksniZkiovi prilasodujujuditif, noddnom
,i!ot!.r jednii dru8iit! jurdoBr..Il:ElEiItrlg.

KApMrAptuupt PoSTAJU
PINoUETN|?
Kddnavdil3 godine, djciakal,oainjusf,rflati
od'rdift,paposlije
isroimeoogobrcda postije
bdnikvlh (,sinrnpovijedir. Obrcdscoivij.
u ridovskobsvcti$tu,
toje$siidgosi,r ta losa
srijedisotuu slNotosdosadijr.

DAVIOOVA zM]CDA>
Saie'okbka ie Davldova zvii€,da
bilaebnia kaos hboliudalrma
pdieorp ke2oogodha,
ona matr nrana,
PasimboLD rar raesklh
pemena lto h je ulediiio
k r a L i Dda, v0 m i e d a m s
Slayiisimbona naelskol
dDavnoiranavi
Pdtomobredu djetukpto pul
lla z svitk.Toreu snasos.

TORA LI TORA]EDINIZIDOVSKI
SVETISPIS?
N4sv€tijitekstjLdaizmawori p€rprvihl<njisa hcbrcjsLogStrrogzavjcra, Hcbtujska Biblija(kojukdtrni an Sra r
,rvjdom)sNojiseodTor teod horcka
a zovugxTorcn ili Knj;somr:rkona.oLrodolsnarradicijrsmaimdajc Lijc.i i Pisdo(trorotkihipovijesnih knjisr).
Tor€BogizmvnoizdiktiraoMojsiju.U Na[oj sesinrgogiu posebnoj nisi Vaili tc i'lilhud u kojen$ srbmi
okrenutoj
Jeruzalenu nala,ilijep,rulton ispis?!
svilak]trc. tidovskizalonii slJisidrNnihrablhr.

SVETIDANI
Mnosetidovskcsvelkovn,ekroz godinuslaveprolle dosadajc.od njih
spomeninoJomKipur (Danpomirenjr),Paah(Prha)i Ro3-haiam
{Novusodinu).l€dna je od mjvarnijjhzapovijedipoitovanje
subo,€
(sabata)kao dam odnora.

STolE To sABAr-?
Subotaili s rar (D hcbicjskomlabbath)iidonkije sveti
dar. ona poiirjc u pcdh uncnurktr?rliskasuncai raje sye
do $bdrjes sninja. Toje dan odmo.! kid nije dopuire.
(devetemkakom
svljeiniakul nikaLav rad iak d kutruje. on slali vjcrovanjed. seBog
u sedni drn sNannja odn,Eo.
288 DruStvoi vjerovonja

rnSfnruswo *i
!
l !
L-*
!
zASToIsUsAzovu I ZIDoVSKIM
KRAUEM?
Kdiani vjetujuu jednogaBogas tri *-t r Judiinh muiam date narcnlj! doii Meija ili Neti
kqlj dr $puni Bo4i nau naioljconstvu. tuiiani
boianskeosobe:u BogaOca,BogaSina vjouj! daje kus (koji s rcdio kaozidov) doist. Mesij{,
i SverogDuha.Zivor i poJanjelsusakao t l dokZidovivjeruju daje on smo pmrckLojipiprema
put pnvon Mcsiji koji rektrcbadoti.
Mesile.od prije2000godina,ockrivanam t*J
lrrrj|flE. 1 KRIZ KAKVO
'E ZNAEEN'E
KREA?
Kit simboliziakuovu snii
na dN€ni kiz i ostivili di
i DE$SIE. K,#ui vjerujl,
unre. Trkyo s€posubljenje
d. je rsN srcjon smriu doniosPdenje,
prcu,inaj(di na sebesrijehesvijcs.
Nad ldirnima pri kitenju,

I SVEITVAStLtjEBLAZENI,MOSW
ovap'epoaatLJva ruskakared6Laiz 16,rtoLieta
p'lpadapftvonavnoikdtaBkoji'adkljl,Ial se
o86mk,'askeiu krornolFu'opl,od Rlmokarolllke
.lkveI njetiogglavaEpapeoddiepio u n, stolhfu,

USKRSNUCE
Kriiani yjerujudaje IsusKrisrnidanaposlije
smrtiponovnooiivio, nakont€gajeuznesen nn
neboda nastavi iivjcti s desnestranesvognebeskog
oca.Njegovoje uskrsnuie izvornadezasvekritane,

KOLTKO
JEISUSztvto NAZEMUI?
USRSNUCE ^ IsusKrisrje iivio u lalcsrioi,t{dd pod dhskon okupacijom.
ovajdetalivft'aiafufozoEodoboienos Majkr ntr je bila Dj.viq M!.ij! a,tmaljskid{ Jo'ip.I,iije
stakh)l, katedErez 19.stoLJeaa
u Lli.ohupdkazuio hu5a(ako6taie ncsoib je psho vF4ki uiirdj rdio je kio dNodjelja.
lr mdvih,Kdfanltaldogadai5tave Njcgovje n{uk uznemiio RimljN ivjcskc vldd,
pa su g! toglbili u 33. godni iivolr.

BIBLUA
KriianskoSvetopismozovemoi Biblijon. Ona udrutuje ;idovski (Srarizavje|
i [ritanski dio (Novi zavje|. U Novon zavjerunalazimowjcdoienF o tivoru
i uienjuKrisrai njesovihprvihsljedbenika.

VJERUIU
LI KRSCANI
U SVAKU
BIBLUSKU RUKOM PISINASIBLIJA >
RUE& Prrie
ercrskanhknjlsa, Bibliiu
Mnosi kridmi snarqju Bibliju Ndon Boijon dFijL, supaZljivo prephlvaLi
na
i doslov@isdnibm. Drusi u njoj vide smF$ povitsiih Latinrkom r sdkom,Tosu
zapn!, priaa, pjesma i piispodoba koje r€br tum.dni obiinoaniLiredovni.i u
5amostanima, a pmdavaLisu ih
bogatimi lkdLdvanim lludima.
Druatvoi vjerovonjo289

BUDHIZAM
Budhizam je prije nekih2500godinau Indiji razvioSiddhartha
Gautamaili Budha(,'prosvijetljeniu).
On je daonovotumadenje
hinduistiikihidelao ffiffi i pouovnomradanju,te iznio
nauko izbjegavanju patnje.Njegovoseutenjeprolirilo kroz
tiravuisroinuAziju.
aEMUsLUZrMEDTT|RANJE?
vtrujc $ dx ic tsudhxNiro ,rrz,u n,.dniLriuii
podrablon bodhi rLi nediricijiseLadipoaiantr
unurainjeE nira i viiesn niieunjr s ijst pmri
od $ih nisli i$er no ih skFie.

IMAIULI I BUDHISTI SVETEZGRADE?


ivlro8ibtrdhisri rosjcauju hmmovrisdiri bi nhzrll M a(l redovik t TarLan'la (nani.l ror
IBUDHNESTOPE no\"rie lunhiirr6kalinjesovupomoi Bud|istiahsvd,$i prepoaatllivehaLje!alarove (r!re) boF irw
ovdiolofo eupuveLike
n!pe
n ' , ' i L U L i , . " ' . n. r r r ' , l " r ' " i .r.. u rcdovnllkoia cdn .i ^anoi Sansha,Redovn.
i r c d o v n Gs v o r ud b u r ! p d n e k azda p o t n i u
i?sddo kaLlAtoka,
prkr!j. u koli0i . iwrj1, !v(tios{d. Klrcskxi ltll)iN[i !(ii,,
{ nn,golt: fitriiNl, hli.?vr,. t)ruoJ..

KARMA
Rijeikarmrprcnosimn iclcjudn dobrai loin djclainaju posljcdice
i u ovom
i Lrbutluiimtivotima.BudhnrivjcLujudajc ncjcdnako,t,lj.r.
Ci p"qqUrdhe,k!:r{
skupljetrekroznnosciivorc,ali ju jc uvijck

5TOJETONIRVANA?
NnqM je prosvjetljctrj.,
3ro4la;i odobodctrj
cikrusndanjr,pdnlci un ,nj., a anisij
vjeiitoblihnswo. Om e postii. kad& (o
ollobodipohlcpe,mdnje i oqnanja,
b ljudskisvijei
Z: ftzlikuod hindtr
D.vjcrujuu l,smm{ duiu.

TIBETANSKI
u
290 Druitvo i vjercvanja

ISLAM ."b
lslamznadipokornostAlahovoj
volji, a slavizakonei udenjeito ih jet
obznanioprorokMuhamedu svetoiI
|lr|lMlltltl. Sljedbeniciislamazovn
semuslimani(,,posluini,,).

GDJE
MUSLII$ANI
SLAVEEOGA?
Mudlha,i $ D.gt nohim rqkdne Djcm, ali s ie,
okufLjijL'u drD,ijiia zajedriikonoliNu l)ranija obi
nm mir&r ilivi!. ilih. to jcs tondjs koteg|,n(jdinr
ptevnio'sh$nr pd t)uh nr din t)o'imna dolirw.l

zaJTosE rvlusltiltAN
I PRIMOLITVI
ornt-u pnrMciMEKtr
(ni(tMckr r sNdijslojAmiji bdno jc mi(sopbrok{ - . zENA
u
ivl,,hrmc.lx
i rrlivcririNhnsl(is.&1.G.dtnc610.MulwDd Kadm6lmanskhodoilsfkl
jc t)rvoBor.troblNuprlnriolir! hr brdr lfaj Mckcot Nih (sn! u Meru,modJu
ldah
s. nn,$lirrnrror nr, rk. ihJl!,1,r i.rlDoi)! tivorLDo(lu m tiLimuu5hleruiu im prrnju
,,.,ttmrrl promaMcki,a gL.vam ic
! /'ak ltovrrii pok !aii.

HADZ
I I ; i l i h i . l r l l u kj c h o d o t i i t c u l \ 4 c k un r k o i cs v , r k i
r r u s l i n n , i k o j c i o i k x k oI n o g u i cr, r c b rp o i i b r l
j(l ,D u rireru. Or jc Jc(hnod lct sLtl,ovr ishmr
os!rli ru ispovijedtrnjc !jcrc, svahodncv'un,olin.,,

5TOJETo CAsA?
s m b o l5 a n i 0 n l n a . l i e k c ( : . , 1 ri l i K r b i t . \ v d i n r r { n r o i , s o , \ r & J h [ i j c
A DZAM!'AU DJENNEU,
]MALI
! l t l ( k i \ 4 r d n i r i v j c n , j Ll i, j u j . s r s ( l o I L n h i n
ok0l!! ov. afrika d:im ia z 1a.norea., Dodisidr ! D enne!. (Arr.lin) nr nrl.sr n. gr ir porv.riotivi ioyjfk Ad.nl
m k o i v e i l o h k d i n u . g o v n c u i e r o s i , r s r i d e ml e o d i r b i ! r e
(Adrn) LJrrtdnhnst(om .,rtoblitr onr r. hih N.rine
remLje, a tsLedon podsicri m rvdavu 7ivortrr Lrinin ta didron
:160r,rllklh boiinsr (l.iinr 610. M(Lh,,n.(]
j. t. \vdlnr posvdioAl:'hr.

KURAN
I ( , J ' : i ( u . , ' , ' i , . e ,r..i,;J . . . t . , r F , j ,
sedata je Muhametlu objaviosrniA1ah.Kuian
ujcdi,jujesc nuslimdf zajediiiltin jczikoni,
jcr si morajuudiriar.pskida bi mogtidinri
izvom€Alalove rijeai.

KAKOKURAN
GOVORB
A pJe rij.t 4rri?, znaii{Do ito tuebar.cttnad,,zab ii,
te Mrhamedololr.vo odanorjr poaeloolto lro r pojalio BoGAToURESENTKIMN >
dr&o Gabrijeli rddio: ,Reci.injl. KuH j. pdijeljen Miog a primterciKmn:
. " ; . , . u , . , b : * , .g d .t , . " , , , dirgorere lmjchine, poput
m,sl$.,Na kiaju { NakoEsiha onake kojegovor da sad
r jeil
ukrr!trv:ireALahovih
imo le po srbl !r€6k iin.
Dtuitvoi vjercvonjo297

SIKHIZAM
SimboL khandapredsavLjamnoga
kljurnasikhskavjerovanh.
On je vjerovao je
Sana khandadvosjekLi mai
isimboLhlnvieruu moaistine.
svetosttteba jedinsrvo
K'us pak prcdstavLia
vieinou,zar,vlknln!levi
oznafavaiu
Brn&inuh.
:.,),.

. t -

KAKO ERU?
I ZTATNIHRAM, AIARITS,qR
SimboLsiknske'cligijc i MjvM,,ijcnjc,i'rcfilireiijro cu,n Nrnrkjc niurrvro(h jc,j<lini rrin oMj ito sr zl.tn hhm iLiHarnandir
Sahib
|nsro j c I h L i N r n d i rl i Z l x h i h r D , ( l , r t l i s v c rj ic k i \ i 4 r r l i N ) r s d )" . s i k l i i , c ) l cl ( u l h , a r ,r v j d t r d r
u An,rlNrtr,r l' !njil)tr,irg,r(liojc i(vrti grfu Ildn l)xs. i4jc(1n.,trs.,lriif,ri,rvcLrkrji6c.s,!(lincjc i(ovinir
M njcnr sdjcl( nckodn,!(li(i'Msu,r N rl(. |di sutr, Nrn,botiN[. idcnor]vir rvinr Sikh"kcXrlar
A t h r l i g r u j 0Z l i n i h { D i ' \ r I y i ] r S t r r urrk t r f i o OrN)vi) inrtd r,/rr4 ilihhsovtonicu, grlje*ihl,i r sirhcp,mlcilivm mlcni
! ldu krjgr (1,fih Sihib. ?rjcdno bhgoti,l,ori{lrai I sn,luful<,garLonanle.

GURU
Kro u svim hinduistiikinr tradicijdn., i lod siHD rijci gu,rl ozi:rdavr ludrog
oaitcljaili, doslovnijc,,otkNirelja svjerlai lamc". Silihi u dcsccoricisvojih
guM vidc jcdinswcniiivi spiLirual plancn koji in jc prcdro Bog, pfenijevii
sa najprijcnr su,ua Naoalta,i prcko njcsr na svcsikhe.

Ilo !E8!9!!!! iq!!!9 rlllH?


Guu GobindSinEh,dseti fo Lcdu(1666. 1708.),
on,ovr.jc KhaLs,,ilizajednicuSikha,godinc1699.dr s!r.
' Ir.! , , i i , J . : k h p o s o . . o . j . | f u . ' t , t s"' , . -
,pLemcunnij{i,r vjeru.svi sikhi nos pdsnnboh,
hkoNd,ih fct,K,, kro sinbol vjernosiKhhi. Mcdu
ntimr nxrazimoikhr. (bodei)kro ikrnshu (fixl).

OEsETGURUA>
ova sl ka 4avlD6d su!a,
9ql!l{!y4lv!4 IlrlcA? (ntrvrhu),suru: GobhdaSjisha
DestiEuru Cobhd Singhn wos je nasljednikrodrcdio (goredeeo) I Gmuacra ha
^di cnnft (,lna, knlisu") tuko d. podije njesa ne bude Sahbi (u ecdinD.coLobEdl
tivi[ grrua.Onije dobih hc Cutu Giind, Sahib,injezini strrtrF rlar Krr5hmn,(olile
posubLien zalo<to * usprotivio
. ' . i ( u, \ ' i i l i \ o . ,r r u p . l , a a . . ' ' . L r ' - . 1 . / | ' .
poisrikojc pripadajutivon guuu.
292 Druatvai vjerovanja

FTLOZOFUA
Rijedfilozofijana grtkom doslovcc znati omudroljubljeu.
'lb
je disciplinakojatraii isrinuljudskimrazunom
a ne u vjerskimobjavama. Filozofijascuglavnom
bavidilemamaposrojanja, spoznaje i djelovanja,
te odgovara na pitanjapoput:,Zairo postojimo?(, aovid * str: en.
,Stoje swarno?u i oKakosetrebamoponalrti?r,
< L.tD\kr oRoPoRc E
TKOSUBILIPRVIFILOZOFI? I k d a nl e o dg L r h i h . i i e vf L: o ? o rhl ei o
\. " ;i,1t;;ii;-,1.;i,ti
.\ srtri{riF iovieko€m6ta
Nijc roznatok:tr]'( rodih lllM,njr. Ziridnjrikr.rdi.,ji i;i;
nluo poaerrkvctcukrograkc nlr ioe. u rnoir Rlu \ rcresmNs rr€n Leorka
lhd,i lAJntordr, od 100.f,. Kr fr rrdilj.. l,hiNVr tiz: d, vtuji, m?vanVirruvicv
---,'{1. i.P orr!" r,ro
iAiiorerovrrizi,iitjrnjaoloEi.i. 1,.iodoslovlju.
-,/' /' v l o v ! o , €, r € i i o q P
ktsiukrciji, di.i i lntnt.i \od. ,,Bhu ,nisio y.i '' ,- d r d L! n ? llad'Jt
r >2.\ . 4.'.:! rrus toonldor€
- - ) -Y:t= ! florio dr senBra rlva
JEU FILOZOFIJAJ'IALIK NARELIGIJU?
BNkroircli8ijr,ifilo/,litrt)okriiyrobjxs,i,l \,.*","**,"
0'L$crijsvijcri ljtrlrIoE lrosojrij{. tro a ut]tu
od,.Ligijc.kojl lroiivr ni vicLi,ut,,ofija pnblcnjj0ji
tin'l.icc Pitanlio,iho(I,). (lrtuti i sloboln.
\oljc - |isurii $ srjJi!(r Ltlofilfog (,rzlorros)

SToJETo LoGtKA?
ti ilb?ouiiicloEikrt)osufr rzil)l,rnI dob,os.Jbj(g
riii',i,rzn'iilirrir. J.din acDrh l( rsiirli ri r( tov
f ihjcr f,ilwri krko!c iz dviicpfcnri((tncrIorrvlto ki :njccu Valkanu,
dleLo
ic
dxdci,vqririljxr altljuirk.l, o (lnii,S{,luNic i{Njdl ta riEkogs ikahRafadc,0n.
i , S v in , l j L i s n ( i i , , r l i j c d i ) S o L !j tcus1r ( n , , . prkazuFmud,a.cz raznhepoh.
k.o kolce!u bcarenenskojakad.hili
U rodi!tuv d no PLalona
iArsrokLa
6dubLlencu mspravu.
Dtuitvo i vjerovanjo 293

NadnehyoElon l&om dl:e se SLoboda


LtrosimboLiberanedemok&iF. deje koje
su nad.hnuLeamalakuborbuza neovkno5t
1776.mzviLisu emoprkipoLitilllfiLozoli,
! p om rcdtrlohn Lo.ke leai l.cques

ZASTo
JEISTINA
VAZNA?
Bhagavad Gita(,Pjesma
cospodnFleddi
l'lranje brine- itojconi ikakoje prcpozn*i-pfiprd{ hnogeflozofske nspnvcirmedu(rshne
mdu nals'$ieindjsl)ohije filozofske rchc.Ncldfflozofi (Vshnuu judsromrku)i ijesovog bLskos
r . r' : , , t ( ur p s . m k r h
r n ( F r i a h p d \ i t r o h h kr f . o J r , plirteLja
a'luie,Krchin] prekranrMvicr

I .'l
islirc.DrusiprkvjerujudaapsolLmd istinanclJosbji,vcl I
! , 1 , r r r " n i k t i n al o a o d , . t N li r . t r g h d a n lj s' i . d i . . , ,
ipoj&iinihkultuh- rojc6rd. je,.oyjekmjcraNih srvrn 5TOJETOETIKA?
L,:tile
ili nolalnalilozolijrilozol;ld
jc disciplm{ kojakffaiLtelkt(oljudi
STo,ETosLoBooNA
vouA? stnnju hoelnc$NNc i nzlihju dobro
n€volj€- 3tojc iglavnarem muosih
P,obkmdobod odzli. Jcli izvorlrepo$rog poD.l.nj.
osjccdj durnosri pBmr Boguilivlalritog
utruuaiDjcg osjcdrji?
lliakc htinennu
u Nih dfuiwifrdi6re-opCcnircgovoredi,
isroanj.ikid'!is! dutnostpi.mi'r I , .
zajcdnici is'icuvileod,nipadnji&ih.:ii..'

j..i.:
2QI1 oruitvoi vjercvonia \ldl
DRUSryA Nanc.nin

Krozditavuwoju proilosti u svimkrajevimasvijeta,ljudi r;;:;i",", I

su seorganizirali
u skupinekojesusevodileistim iivotnim
pravilima.Druitvo je ime ito gadajemotakvojorganiziranoj
I
vtadatist .iito I
skupini.
5l9l! ryr{ qlusrytMAl4l!9llillo?
Nekeiniitu.ij€ nahzin. u $,in druirv:ma,od kolih
sfoheDho obirelj,bek,,odbidskevuc, b,ieuzr diccu
i l ) o dj e l um d r t r h a d o b i i s f o l u . l a i P l l o b i a a i i k o j i
upnvlj!u drdtkiin pomi,njch uvelikesc ri?|ikLiu

Radntclse nuae \
da zadovotjepott-;bb \
KAKOSUDRUSryAORGANIZIMNA? svih 6talh alahola ., :.
svi ardn,lrq o$rnnieM u sDrislut)odjeleRdi in.aiia d'tltva. ,1:;;;.,rr,,,
dotroieDjrodLuka. od nxxlchih scdnliwa ot€kjc
di woiin il$oviha osisu,rjliTairiru,kl i,xkon,
ckononsktrsisrnios i osjcarjpipadnoii. srjlcrnje
r i l u t r rj e \ r n Fo , r s , h t i r i u J r t r n r d i c ,
eFrrfianfiflIlDlltlqtr{tl

codine1939.! Nienalkoiic
bo, f opae
yulei znamcnitiBdtnsk
savLic, zidkoi ic
.Ddvaiaoistolnoi Tapadnonlen.tko
dtulrvo.

I IORTAZAODASRANE, MRVICEZAI\i}SE
Nekismatolu dabidtuStvomo6LosNrbitiTa
dobroblrh *oih aLanova.
ovasLikalusriraso.iiaLn&oshyaaanie
dadrultvond a btasostanic
samo
redncklase,
te dab sanosarrcbaLomjlniati (Natp
s podrLtkomr
,Ane.tki
zboinipLakdz 19u.snubhdnitkcsL!rove")

KAKOSEDRUSWA
RAZVUA'U?
Dn,im seoblaropihsoduju
oko Rbe, i !o kllo okoliia,tako

rohjena dolui fo$upno,


ali nckakrupDazbivrnja,
-9*..,
'x
DRUSTVE
E ZNANOSTI
DruiNene zrarosriu u;emsnisluptuuianju iivor Ljr i u druiNu.Ekonomisd
prouiavaju
gopodarsko djclovrnjepagapove?ujus ljudsk;mponilanjcn,.Sociolozi
prouaMjud,ujwenu
srrukturu
nodaDih,ajdnica i nje,inurjcoj m ljudc.Prcdnersup]k arinmja anrropolosa
kuhuni dmirvena struhnuxrridicioDalDihdruk.lva.

.x
ZASTOSUDRUSWENE
ZAJEDNICE
KORISNE?
BrzigosD.d.4kirai do lojcg j. do!lo u 18.i 19. ioljciu
zJN julu.i rrtNrijskot rretu.iji, izurao j€ solenrc
dn,inenefnn,td,c. Delsene{Lse n$o$i nzvile
lQko bise objan,il. t)oiljedi.etih pron,jdr i rkupili
rir.io d iNu l)rn* funr oneponaru slivdd \
slorrn. dtulsenr pird,jr, od ku ntrnih mtikr

ll,ayi5u samoiednaskupiii
UTJE.U
LI NADRUSToI NASIGENI?
Znr$od,l.i ki D ogosoJiri ,NphvljajL,o bmc no d, su ,p'avir nihovadtu<tva
viie u.j.i. r. dtu;eo: prnodr iliulgoj, biologijiilikuku,r.
sociobiolozirvklc dr i! zr ljLdslo lDDxixilc odsovolri
l)oujviie scnikoji.(hduju mii rjclc{D syoi\trr.Dn,si
lxk n{nr6rni.inni, jr jc zi to nijods.vo ijr klltun.
AOSILJE?AVAN,EUIAsIGD]E.AKA /MEDU oDMsLEUUDE
Ll'ilo(.o'ro.,+o o s..o
n0,. m iaoo sbt*ojslvei i.ah. hdanje od nairajrcnilirj 5roir ro emnoporoeU4t
obild!obrcdkoi oznalava
preLaarr dl€rilslvau dcu dob. r . , i - . , , f l , p " " 1 j . . f , " , . ' . , ' 1 r . t , , . , , , 1 . . . i j , ,. , i . ' t , . t . .
,.rlik.l,ri.r.cr..,1 r r,..'..,'r. ed.,..h4t..igt:
r ' 1 ' . r , . . i . , k , . r " " 1 , . d . 1 . .. 1l ,. \ , 1 ' , . . i i i i r , ' . . ' . . r .
Daidie,bosunapredenh konunika.ia
maodrusravakoh t
posvet0 bia odoslrih.ve!na iud od gEdaiadoseLjaka _ koj,"rjcdro ^vcn)o kuhubn), i ro rr|o! r lokrlrnn
ovisroekononskm itehiilkihs!stavlma
koiipo@uiusvile( dNlNiNi. Njc,in jc ciljbollc h^srijNMic "ljudskcobirdje
hro nyai.lus obalno
drultvo. MARGANfi fiEAD
Am.nkn*.. rtor. - 1973.
Tapionkka
rntrcpoLogtl-a

dje(enaSamoi,
NovolGviieii

bo daje osobnost
zakliuaak
296 DruStvoivjerovanja

KULTURNI
OBI.AJIDIUEMSVI'ETA
'i.:r
KULTURA
KLLIturuiine zejeciniikcvtijednosri,obiiaji i vjerovanjakoji
dluitvudajuzajcdniikiidenritet.
U nju ubrajamo
i tillliiliil;{ill,
odnosnogdluiwa, bai kaoi njegove
obrede,modu,ulrltjernosr,
hranu,priie i naiir iivota.
le svetbvinct LosAnseLesa
PRIPADAJU
LI SVI.LANOVI
NEKOG
DRUSTVA
ISTOJ
KULIURI?
Tndi.idlldx irunvr obinro ir)riu 7rJ(L')iatio hrLNru.Lrudi Loji ,irc u 1(iin. ,rnovrnijnn
tnr!oinx, dijrt! t)(v rdrvrluiu kul,trn1, tiolm $ vea[] ljudi idoi,ili.ifr. Ir nj! tru!oo
,,,""n ,!iil,:!,:iil:llj:)iltl.i!i,i,ll,ili.obii,N !dncridk h. nrd,i.ltin v,ij&r,biini1 i rrii16irni,
0,1,,^m( d r Ld o s d t u , l . i 0 ri l n . i ' n w i j c r o n , .

POSTOII LI GLOBALNA KUTTUM?


r l . : . . r r . . i . t , ,. . , . - , . . . ,, .. . , . r. , . ,
i knruitrriii, r D(Ld,ir i{(hrolor jr zHiriLi sid\L{c
l n h L r Lv i ! r c i l a l N . L {$ r ' , r i i i ( b s i ( I r j , p , i n j d i . !
h 1 ) l r n r t r \ k r l l n . o ( l v i j i i tlr) oa r . r r i \ y i j { t u ,n o i f r k
r riki! {i,r j L r l i l j v . i i l ( L L I L t r nLir ] L ( r li i , r i l o , r l n i
. DANNEOVISNOST r n l l N i t { L t L r , I, ". i r n r ( , i . .i u I n l i L o v .

hlaju po6 domoriub


..

Ravanom
u bojudorrn 7i,

IVIUENJAJU
LI SEKULTURE?
Kdrft.tniiu tina povtsri inlusvrJn,nu.
@1'{ ' 4'E*.'y;;!tj:1g,in:1:ii!,.
r,'onjd,chrlur
no8u lzrri ih,r trultkne promjercI rrrctu.ijr
Kuror.s. n,ij.rj,Jr ir toticijr s.lNsnn Lutffrd,r
Jr'rn je !lobahib lt.,i,rril(.l jr I ohkilinie f ut.ytrnjr
omosun,tu!dm,lirjdf N j{r la upozriiu d,!s.
ro ih, c.lilrroya ieiroiilm
odleii, odyaaod Ll!di aai

KAKO
UCIi\4O
NEKU
KULIURU?
rPd6t!si, m e! me -iedm \i.iin, rj r otrxsr urorlari n s.i! ltuhunl
l!m so !mtr l!dsk! k(Lturu. Onir. ul,lj.JUktursvojL,obrelj,|ft, ol,.(lc lob{:rje,
tdilt, udridh*r, trulstft mlik i ltnz /rjdntik!
fo!il6l. Lj ir \rejoikL turi Lte iko,nolu i knjlee,
r€Prcrrotij{!rjr i elevizite
TRADICIJA
Rij€itndicijau pravilLr
seodnosini sHopobiiajai vjerovanj?koji odrarrvaju
zajedniiki
identiretskupine.
Tradicija
seprenosis koljenana koljenorijeaju

zAiToPosTojE
TMDICUE? .-AJNACEREMONIJA (CHAJD>
lapanka ! l6di.ionaLnom
Tradi.ije poisto izviN iz duboko ukdijerjdih vjercmtrja, kimonrpreduglednim
ilisu jedno$rvnoizniiljene u nekon rentrtku povije$i. sonimazvodilainu.eremonlju.
Posbni dogadiji, popu Lratjsskih polork u Yelikoj Briradiji, ore ie vnono:ena nlom
Drnrahvalno$iu SAD{ i Dina Basiller lranolskoj, upnvllaiu mnoga praviLa.
Nckadseniome, u ostalo,
p o d . c r j u j u d . n ' u . i ( J e n ep o ' i e h . J , g 1 l r , ' , ' d . . j . tomiLnol:hravaLa
k u njinx budcGjctrj hjcdriikc lelrutu rovijcid. dobrodoiLi@,

MIIENJAJU?
KAKOSE.JEZICI
lEztK Je?icis,MrijijulN iloliure- inerakcijons dn,gim
Svaka kulturakomunicimjezikon- skuporn Bubc$& iprinajr nolerijeai.
leicinr. Jcricistilno
lbnckd i n,rc ijcii dobiv{j!trovozn{ienjc.Mjsrc
dj€ti,znakov^ i sinbolnpovczanih
gLamatiLom. u,ijdcijeisbsjezikazovenodijalek n. ili nrictjinn
Nnsvijctrpostojioko 5000jcziki. Ohinsmj! { izolrciji- pLimjc,icu,rboszivou
u z${ceninselinailizbosscljorja u dlhkikaj.
ZNAX >
,STO,(
ovaizirkkoi vozatundreduje
ddstane,mpsani.lir dbpskon
m sslerkom.Nle3ovo aalenle,medurim,bd flleliob?naiiule
niesovprcporatlivobllk,

SUBKULTURA
Mnogi sloienadrudwnporituraznovrsnost tako|to dopuitajunrnn1im
skupinama swaranjcvlastncsLrbkulturcs prepoznatljivim
lonadanjcn,
vj€rov,ojima
istavovi'na.SubkuLruLc Lrrozmodu,gl*bu i likovnu
unjclnosriestoutj€iu o.rrnatltnukuhuru.

!ql,E-I9-q4!9:MM4
l^di koji*i! ul,udcrju,jNm
trdiqlonridoltneui ivsrim
frlvilior ,ivoraponekids.
pddruiujubrndanu,primjeLice
'norociklistidkinpopurd,/ll,4,g.l'
ilijapamkinlz,{aaza.Tehnrle
obiinossnnjLrvlaurusrbkukunr
kojas ellikujepnvilimtroditarj,,
tetovaiamr,slengomi glaz.bom.
'I
i upddljivi
zi iovio,naaujulojdms
aldiova i Foos ^og tdpadrb$ibaDdi.
U sh,bi mlddN ltuluE, kro tr slftajr
,sus$ np&, i6b secjeo urjemj

TKOSE PRIKUUEUIE SUBKULTURI?


Mnosiljudi,neosenhdi, prildjutuju
sesubkdrui mdi iTaiamja Nojih ituersa
i idenrida. Tinejdi€rii adolesentipote$os Fogu
slaboidentificiRtis vijedno$ina iineresinr madboga
r AMRHIZAIV II \'TLIKOJBRITANI]I? d,Im pr/ro.n; d,Linvi.Ji oiii.,on,l - iud'
ParkqskasubkuLtum koncemle r97oih meduadoLe{entima biLa v . ' i . c i n g ] . : b n i m . p o ' ,l i n l o i . i \ n U o o { , u -
viLoomlljena. su io grubaI btra rc.k.gLarba
0dLikovaLe sa re(okim
qihNina. Paikdskamoda,i rojm bh im boFnjemko! da medtr njiha pomti osjeaajpdpadnosti. Subkultu€
I buieniemkote,odbacvaLa je matianekuLlmne vdFdnosti, . roE ' .m<lj:, ul ' ' ot' i, nr o' fu fo klo,ros p -r cEr a ! meduvrem.nu
ie Gao
bilaje upftvosavBenznakpobuneproiivbdit.lia i drultva.
aitl
:'l
300 DruEtvoi vjerovanja

OBITELJ
Obiteljje osnovnadruiwenajedinica
kojapostojiu wim druiwima,iakojoj
strukturajako varira.Glavnasvrha
obitelji, a seobidnoswaravjenianjem,
, to jesrradanje
podizanjed rece.
SToJETo ,NUKLEARNA.
oBtrEU?
Izft ,nddca,naobitcll' ozhaidr ajediictr sNNlj€nu
o d g J l e F / 9 1 r n ' . l t l - u . ' "m . : " , , . . . .f , r . r i . o \ e c i . . (
O r ' ; ( s e o d , . , J . . . h i , . k, .e , o h , . , .r t t r . , i o . , . . kp u , o j . , , . .
Lbirlii I ar'.dnnr d,u.'\', \ed"a1 .t!.Ffl1 p,"o,Jen..
poputrdioda iviie bakovr, ddele su do latuobiteljisd
$no jcd.im lodireljen.

A SVEU OBITEUI
Do ! r c ' eo b t e . io, o o . or . . r o u s eo a . r , au. 4 1 . , a
i 6 . az B , r .t ,
? d ! r a e d - ot,i o { a \ . 0 n . l n - r o d u n . o 0 i r a e o . oo o a , t a .
\.rrs\. ool.m.e.q.@stor, a z

sTolEToS|RA
oBtTEt-!
U vcini druitN|, nrposcu pftdn usrijskn!,
trndicionilhim zajcdnictum,
uobiiajelojc dxzxjcdno,
u,siomku&nlrvo,ivi iirckiltur rodalos kdneiliol,ic
stftneobirclji.roF ekdi.s in obite!,t(oju@vemo

TEMEUETI SE SVEOBITEUINA BMKU?


vdD druitxva sldipdrje
btukaslaviponnoea(knim
vjesliifrobrdoo. Nekil)jlovitu rndicijuodb!.uju,
pas r.ie uz$dansktrcrnronilr. Tsjipak Rdiic
osnivajuobiteljbezbninih vczi.

,$

Ht DUsKo
vjENaANlE
r
zbognaprerka nedicneie veai rhd.ionaLnoh nduskovjentanje
dio iovjelanstva: vi svedu:e. ie 6posravrlasamovezu
Iakose,a starit idanas bdntr tmedu muuairere, u tivolu
nnoge obleLi,sve h vlle:ivi iove obiteLjivelkuuloguig€ju
i rLanoviobireLiiiz
kojh
Druitvo i vjerovanja 30t

RODITELJSTVO
lznedu rodireljai djece,pa biliTdrutenirod€njen
ili uwjmjen, uspostavlj? sejedinstven. vezx.
Rodireljidjeciosisuravajuhranu,krovnadglavon
i enorivnupodriku,a i pripremaju ih zx njihovu
uloguu druiwu odr:slihljudi. Ponekad seo djecl
brinu njihovipravniskbnici.

ZASTO
D]ECI
TREBAJU
RoDITEU
I?
D j . .r d o L r /n, , $ i j . n . . r r L b ) . . d . . b , , , ! n " o e b .
z*o dje tr nthin,8odn,imr,doktuo ihnijajr f,
, i o , a i -h , r n r i l { . n , . n d , , l | ( . . ni r ' , J i \ l i J " i | . 1 . .
r n j e , , , i!ra , ' : ' r j | r l . d ' . 1 , , . , n . . * u J t o ' o . u r .
KaddjecaodrdN,rodncljiih ,,$hvljijuporronisrti,lqko
enorivnoeko lfinincijski,dokfravcrwc opsnc lonkc
0vaiu:foaftiaka dievoiaaovhitfe o rcdleLiskoibdz svedok
neodrde. Llneln ie drugtvmircdlteLFka uLogaprd!nena
i m o b G : o v a in! l e n i ee n a t i n a
lvlesliana,

POTRAZI

DRUSTVO
CIVILNO
Mnogi ljudi smatrajusebepovezanima zajednidkim
interesima
s drulwenommreiomkojasepruia izvannjihoveneposr,edne
obitelji.Ljudi seokupljajuda sezajednoborezanekuideju
ili organizirajubavljenje
sportomi dokolicu.
ZASTO
UUDISTVARAIU
DRUSTVA
I KIUBOVE?
Napscu boglrijiNdllilsiNa ljudiinrjuvrcmor iza
rktivno$ikojcidrlc i,vrn olcilao$ovnihekononskih
iobneljskihulogx,prjNjedce zaunjeaDstispon.Ulxal
u klubilidnriwos dNgimljudinuhtih zrninanjasrviq
novevezemeduljLdina.Neka,takozranr rlobruoorna
dn,!!r, pohrru ljLdinr u nsolji.

TTRGOVACKA ZAONIGA INDIAI{KI


S o g dl u d i \ l L p p o c l . d r ' o r " d o . o gb o g d . d d o b o . D "
svrheprdkolakorvanih zakLada iLif!dda.iF, zaklade dajufimrciFku
podraku vriednim projektima, patako,prnied.e,poddavaiu
prcsnme razvoia i ,altitedkoLila
SToIETo VoLoNTERSTVO?
K t u b o \ :d u , - r d o b , o ^ o n F u d , , 8 ,-
Nojih ciljna slanjaju na md trepla.enih ponoi.ika
ili \olontera. LjLdi seprihvriaju ralaosa poslaato no
Gddiie1935.ddbrotvoha!dtus, LiveAid dBiittaLa ie konre{
l j o d ' , . ' : u , 1 . r E . , p .i n J , r . . l o ' o t " o u l o r , " g r - u VeLikoiBrltanii nitakav u SA0! da 5e namaknuyedstyae
drugima. Volode(eo more ljrdina pibavni i mva :tve gladiu Afi.i Pripijenosulh koi.emta mnogisuljudidal
pijaeljstva ili ih usivdid n nekon ndnon unijetr svdj filds, pa se lako srupllo60 hiLijunadol,h.
JO2 oruitvoi viercvanja

EKONOMUA
Ljudi radezajednoradi uzgojabiljakai iivotinja, ....i:
vadenjasirovinaiz zemlje,izradepredmetakojezadm'l:,.
s"lj"EEE[EE!!fi[, u usluini-d;elatnorti-,i l'i
popurbankanwa. tl<onomiju ili go.podarrwo wori
j svcgaioga.
t|F---f-,Liffi t-El or\rrrorcrlarra\poorerr

sroErq!4!g!joME IqrRAtllq
U ekono,nijiponolcllunl koji po Dclojoijenintrdcobu
i Nlusc, k.o iljudi koji ih Qr€ izr njitr flaiajr cijcnc
odftdtrjezrkon ponudci torfrinje. ALo l. pdh F jxkx,
cilene$tu. Akole ponudr vclile, citeDclx rj!. A_ko
.ileie prdru frnisko, proizvodaiiupLrfilu !.atriuju

SToJEToTRZTSTE?
'litiircje
u cLonoinijimjcno 0r kotemkuri if,ldanii
mzmjeijuju mbuilsluscri r)vrc. Sezbivmji ia diirr ,i
ponudii totatrja r n)l)l i urhga.
I)okfcie

i
o v a t e m ! i d i j i r u l np
oe r e
r u b i et r a y eo b r e Lsi o b L t : i l o t ' j e . t .
Takav sokuiii poeo ncsmalra dilet0m cttonomskos sunava.

!qKV!!y!tR!Mr9!9{llqlq4!4lEMg
LJtradicioorliih ekonomd(ih$tlviN ljklisNri koje
nn ftbaju protvodeu nahn l(oLiaindna, aviirk (onoito
qnl nenosu
l)oroiid), pbdrju u mjs n rgovinskim
vcdinima nx Lrr,iomr. U flxnskin pivrdaDu, vcainom
ekononskihdjel ionine uprxlljdj! niprratn. N(kr
ni ll'ilne sile,ncgodtaR U,njciovnim susrvinr ieke
su dthtnosiu udhinosi prilrbih wriki doLdn,sina,
pri.rjc.icejavnin prorheton,upnvtjr ddan.

SToNESPADA
U EKoNoMUU?
Kuini posloviidrugeltui.e djela!,osi nc uhk
u ekomnski s6rav ako.(ko nijezanjil plaaen.
Dio paknxcionainos dol,orkakoji se(ponrakonito)
ie pijN!ujc, pripadau 6ko?'mtr sivuelonohiju.
OIZVODNJA
izvodijaje troienjc sirovinr; nda u cilju
ja ko.isnihdobxra.Slako dn,irvo snrra
proinode- od berznrado neh.dsjuaes iclilu
l tenn;ca-iskorilravanjem rjcitnrc
da,ljucLi,
; alala.U nodernoj privredikonipanijcsc tnLde
:dstvaririnajviiu dobir sniravanjemproizvodrih
troikovxi povcaanjemp,od.je.

' sfgl!fqj99PoD,1!!IL!4!!
p o d r s n o r r . l l \ ? F o , e . . , \nJ. ' ,r!, h
Rst g.stuh$\a u prviLL,ns nov,ri(lnr
.mjesta, padnc i viic.oy!x kori potLonii NNu toioi ri.
9r, osin ogr, ssxLxyc(lnvr ia irSe $1h.. f,iDlLftL
, , . r . . r D , . , t r : r , .
;i ncdfL. f,lniti.e (gLoziro()l i i fov.afti jv tnr(L

PROII1ET
1OOO
NA'VEC (|J MtrI]AROAMA
H KOMPANI]A DOLARA) I{A5OVNA PROZr'ODNJA ^
ove.LrtomoL,iLe D,oTvodc
!!:!!l! !!! ay7 m falmodcariioi lvon iNor
proaodiDL j n l i .A d o m d s N e
mmhiF rrike 5mrl'rtr
onmlr,idr nr | '.r, to<kor Drozvodr c. Poncid

(";," j"(',, rLi '.1,r rdro!iini pPron ) r,.lcni,


I rd d! i! tukoDroirl vih

POTROSAdI
('l(Njel(iLoii ku|!jc R)l). i uslugczrven,o
t ) o ( , o i i a . n rl.\ 4 d u r j i h u l ) r i j r r h ov c a i n ,ILj u ( l l ,
7 , r o i ' o s y io n i n m r . i ! , ( h i , t , s r r I r ,l ( u p o v i . o n )
? , ' l o v o l j i v x roi , v n cp o L , c l )zci h r x o o n r,,n D o r l
i odjcionr. l'rctvo(liii frcrxju rrcdvi(hLirdjc
p o n l i i . r d r b i p , o i , ! o d i l ir ) b u k o j i a . s c p n x l i v x r i .

5ToPorRoiAtrMA
DAIE
Mod
| i . . - . . . | . I l i : t .
1 ' l 1).rr.\ " l . 1.., ' I r
(t)l.n n rrd) i prihodr (l.lJi,i ,!l r lLrurognov.i i dr'qc
ijilrvin(). Slrol,iiTbo,r,otv.(l: {hj( pdroirit nv drtr
Doa ri(l rtunroJram,,r. nr ( Lrr!(r p,opxiiiko ltudi
r. ktrtrLjonjf7 n. P oi,vod.. Pd,oni p.5ed(lrLmivei! m0i m t:iti,ir ! mnoro tgovro.
l4nogo]e Lalce)iri kad c tLo:mo mnosoprozvod: .lem,
kao.primj.,r, m p rra( m t,r'imi.

STojETo RoBA poTRoSNlu?


zANEPoSREDNU
u robd za Dq,o!.dnu l,di)n,ju utnjrmo sn dobr
proizndeni h zdo$tjrv D jc ,N,brili pf.br. Dobn
potrcbmn pr.trodrrr dn,gih (|,$rri I ur ugr, prinieice
. , i - l r , , . t " . j " . r P P , i l o ,
!bnjano svcod odjci. i cl) :, 1,rlo aj.aJihisrr(:nka
iC.i.r Cok.lorntnjr r za tihnr dobrnu i.n.
nv& osrirvaojemi rhnoloikin pmnjcun,.

otprenlef fa ae (mnesvir.ladazadovoLF
o c d oo 'o'.:. oo. d]
m i e d n 0 n .n i . i u , t r d ' ! g i p ! r d i l o i i l i a y i 3 eL o k a . l a
304 Druitvo i vjerovanja

DRUSTVENA
JEDNAKOST
Sociolozi
supokazalida su svadruitvaraslojena ili podijeljena
Lrslojeve
koji setemeljena kasti,klasi,spolui etnidkoj
pripadnosti.
Zbog togascneki ljudi u dfuitl..Lr
nalazeu
povoljnijempoloiaju,ito dovodido druiwenihnejednakosti.
zASTo
sUNEKA
DRUSTVA
PoDUEUENA?
Nekeosrovncnrike bedn ljudnm mog! lrjecati RUSEN'E MRI'ERA>
n , ' r i l u \ p o l o a ju d h i n . n u r h i r e r r hr , . R ' / l L l ez b o q Kadierko hLeitom
i !pomoiiu yuii Rzirku
DE@.1. * ""r,.,r-. pon,],
*.",g,"r i,. i drrilvetu Lrarieru.I n.
ulo8cnntkrca itene u drnj! i podiza,rjudjc.c.

i'i,:;fi m
"""+$*"
l-:1i';:.i:1""'L"-
daF rorfti drugim pjevii
slevicWoider bivU anqilk
predsledirk SiLtcttrron
rDrel 5u aLaddl pr!preke
I doii do rDleha
5ToJEToKLAsNt,
A 5ToKAslNsKt
susrAw
K$ntkisum\1 | kojemscnxslj ,lo kFrcntcniivcdn,iivcnculose,dLcvnil.hijcrifhijrki MOGULI SEDRUSTVENE
POD'ELE
PROMIJENITI?
n,'trvkojesscdt. lljcdbeni.ihhdukliikc ,rlisijeu Ldiji hko kr$ioska pLiPidnos Drunvx,. rlso rtufrij€nnikadsc ogckojc lvrjilr
t)oi(tu
osisu{lizep$hnjc,ofr, s dluse$knc,lluJlhaonenosuiujc rjL'dc,
frinjcficcftrnr, firpoLedenaravDo|h$,iii
nrtii.
t)of(vljanlesvosdLuirrcnos
poloiaji.Uledinio$llih drulhfr ljudldruirvcii poloidikl6ustlctu nrderleu,paur oni IakoN mirollubivlnr$jrnjl ktulik1 iFrokilntu
! sjekhol rskojsnjdd,. f:r fhrndjr rspodrctu
iudi,n.d!tin, u tomllu.ajuipaLdoru polirii!ehoii i n,ogunr)ii z:!\,sl$ji.

KAKOSEIREITALJUDII!1A
ODNosITI
RAVNOPRAVNO?
U novijojN l,oil,,ninnos{ (hrjNl dohijdr ^lo0c koj,
bLlncdiskriini ciju nrclluljr(li,nr nr (ctrrlj( rdsc,sl r
i godiDi Onisilc podoJiv.c,(lihvo i polcdinccdi scfnr{
sviB iliDovinr dtuiLvdoJros0fr j.(lnak ni(in. ]\,lnogi
od ih ?ikoM jiDtc ono tro zovcnr,li, sl{in,pnviDr.

ovalje ma Peruanar iho Fdan iz soemogmnoitvaliudiito dili.m


svlietativo u bjjedi,bu dovoLjno
noviaza,ado!dlrauiF osnofih
poteba a koj. premapodacimauiodinienih naod., tyoretreiinu
iovjeianstva.Stumain lrudjtr pravlLumaj! osraniienpfttup
lkoht!tr i ?dEErvenojskrbi.
Druitvoi vjerovonja305

SPOL
lravLjcnjerrzlikr iznedusfolola jc posLjcdica
dmitvcnog p,epozrnanjr i polriaranjr spolnih
izmedu nuikarrcr i ienr. Oro moic dovesti
LazliL<a
do rcLavnopLaurc poljele poslovd,snd,iiva,j.
dLuirvcnihiansi i dnrltvcned;skriminrciic.

IIIAIU LI ZENEIEDNAKAPRAVA?
hko N, ,enr I protuliLlh idi'nl godnr ndrlc nDoei urnr
p,"u, (j(ifrl(xl sNovtr idxllcJc niircni u mjrcion
(Lljclurvijd, l)(J( su rcdjc sr zrltoninrilojijrnn
jdi,jktr,70,Nx uiinile dosL,pfiiinr po nlikc 11,nk.i].,
,rlN Dlso i f,iro posiedoqnjrino'ir{. ,arc ni idrlt!
^ZENAu MUSKoN1 SVUETU
Muiriir s! u po! idi prsvoiLiposDe. ro i rihl jrvrju vriu tjdctu erru Niprldir . 1|r oloq ..
ncj.dnrltozr$upliefci ! drtNr,)j !lutlJi i trlDn.nonl
medt m smrlo blor podli - kol rp b lE 5rsi mii ii lpre rop I Mry Lle web€,(ni r irl svij(u (0 $ zr isti torio n{o t,Lrifncnriic.d n iki,x.r.
Al,or!l@ 5/I{. nrrlrr.i. rborom!rs(urytr0 iuirih dana rzbjalu trarni5ke b.,Fre

BOGATSTVO
t i s l r k o r , ( t | 1 , n r Ln,, r l o b t u i n,ir n d o j o l c l i k c$ , o ( cr o v c l ,
ili l,,rk otivrjr u oL,itcljsl{o,n .$1jc(lsnn,.Njil,otu ior b(,grtnrc
. , \ . ,. 1 , . ., t, .. ,t . . , , . , , . . . , ., ,t , , . . , , , . ".,,. i ,,,1'.'i.
im ivcti uticcrjn. d,unvou .jclir;.

KAKO
BOGATSryO
DUELI
LJUDE?
Iloqr!() (Lrl((1,l(vrn, d\i. /ro n,i bofl li(Ll
fl)t! {,1)|,r(1.vij.n. irl(r{, [,7x*,i{ri jo.
.,, r,1,.,,,t,,.t,.I.,1
'. . ' . 1 , ' . " t _ . ' . t r ' ,, , l r . ' L{l ul
Ll fiv.nr j.ln,ln\1i. ll oi.vi tr ,1dij,,j,,hlif 'Ll,rLjtr r.n,
n i r l k i i s v .v r i l v t r ( | t r [ , i s i r i l ri : i ' , i n . , ii i ] i

RASPODIEA
MET(AU 5VDETU
^ie"tr 4.hr tljt.r,.fl\t\u r)

Bogdst!o0noerLnrell liii di ,b!tu kiko a.:ivjdi, nobodii


!d oetu ituriJ roiJ spdavairri l llu(]. Bogal 6 n tosi
d o m r . d L ' r .t i o ] cd j ! l ! i m r i v o rd , l g i h r d i ! ! i n r i n r
th'e 3to odLunLrr ilo re klp l. (om

.t"ili;0lVlSl0Nr't'C0Ul{ClL'0t
THtCAPt RASA
Rasajcskuphe Ljudis istim tjelcuim otllikamr, ptin,jcticc cnom koiom
ili plaron hoson. Danasserasnapripathost, n,eduLim,snatLadalekomanje
vriron od cmiikc, r koja sc rcnclji nr sroj kuku,i, Jezikui obiiaju. Ta u sc
dvr pojmr iesto b,krla, jcf j. zbogmerjcs mijcianja irsa, n,r f,Dxdnosr .csro
bila nlcntiina etn;ikoj.
lTo JEro MULTtETNtaKo
DRUSwo?
U l u : n o a r i i k o i R e p .ui b l e 3 DRloa$nvlierx ol viie oialiil do|im,.d ltoji[ svxka
imsvojL,luhumu trrliciju, zrvdro nultiediikim. \rFo{ !
mmdrLtrEzdriJnir cma prcllom $oLjfautrn)g, nLtu,.goetriika drulan Folulnrxh
od b ie ra, GkrailjLri ptuimi ' , ' ' p , c , o d _ li - , i r i '
r . . . 1l j l l
rLufn,rmr, ldl(o bi s st uogle reNet$o rr ijrti i njihou
fil, ',i.i luit.dnxke irns u drulsru.
3o,5Drujtvo i vjerovanjo
POLITIKA
Politikomnazivamo procesupravijanja
druiwom i stjecanja
vlasti.U tom procesumogusudjelovatiizabranipolitidari,
u kojemslutajugovorimoo , ili neizabrani
dlanovivladajuieelite.
zASTo
Jr.rylllqrlu orrtr,r
vMuz
Politiikcodh,keftje.u na wakodncvritivot u dvi ut. varnisnish. oncodreduju koliko
& nNa drhvi u oblilu lDra md od ljudii kakoic sctdjrorRc uftoi;jua jNDe porcbc,
t,injeice ilolsNo, zdmKNd,u aititu iob,rnr. Osin rogipotitiiad donoscjzakorEkoji

!L!qrlr{4j!q!l!!!tl D!4ryq
l4ozE Prednavni.lAhpsko.teeL5ke
loliti.ke idclcyne po sbinc Inijojaj! dmiso,
ili led scdovollnoljLdi sliinih Dolniiklhtrzor ukdjnj Ljurlo$prepiuuKre$etu
uEEiitrEIn,oniircsus,.j.*,,tia",i*". p-.1.,..
Rd'Fli!anie re5usL6ica rrou
l d,rk&{je hi pmccsftunjen€fosut)m.l)t govo no dobil! rtenat va le nas!nom
o cvortrciti
ilinzvotu,gdlrkrdp*eksplozt.n,pr gorornno
o rvoh,.iji lli preok,ttr,.
VrlikcN F ndijc ohr.ije
odisnlcu s D-u,Fnncuskoj. c{,i$iikoir{usijiit(i,,i.

aulEU.sEsvAt|Jr
clAsl
lo{oj. dvijcoimy,rcwsrvlisti: ddnoknisk{i tro,nM'r. (nlcn.lkospa{ameic)bn.iu
A HOUSES OFPARLIAIIIENT, TONDON U dc,nokf{skonr drun{ jviodksliljuli{ jdultr scpr0poroialio,to icslyak
UVaLiloiBritani posroiitakorvam lrodtobivLasri pa .meni u olluilvinjll o toDck.l(oaeseutLrvlj{injilioyoD prednavLla
kti brcislre11
Grkonodavna vL.sr)doiosizakona d Kibhet rivLied!tbe zcnnjon,,irc gli$i(iinr nobodrinrtborimtr?i ncku Buidenas s posja !iediiienia
( h v B i av d 0 p ' o v o deek o r e r r d o v i ( s u d bvednrd) 5 eb r n e nolneizdpadieNiemalke
da* EkonrpGvedno p'imienluiu politiiku
{ rQ.lbpLd$
srr(|"
" DEMxtrtrwl.

'?
DEMOKRACUA
Denokracija(ito na grikom znaii rvladavinanaroda")polidiki je sustav
u kojemljudi sani birajuvlast,u praviluizmedupLedstavnjl<r
rznih
politiikiharanaka.U republikarna gradanibirajui driavnogpoglavrra,
dok u monarhijama birajusanovladu.

vRsra pE!-Ol(RACti
KOLTKO E pOSTOit?
Po$ojc dvijc vne denok&ije pEdsjeddiika, u kojoj btra.i binju pEdsjednikr
aon incnujc vladu(kaoo rEicukoji sADr,) iparlahenrama{kaou ldrmiji), u kojoj
bnaaiiznvno hinju lldr liomck,dnot vladrrii prdsjednikir frrnjinske$nnke.

3TolE To REFERENDUM?
Ponekadsenekejrko vrine odlukc rc prcpuitaju
I Ntuot{MA{DEta
uMc1llE
svol 6tas NAJUZNoAFRttKtM
tzBoRMA pdlaneniahib zdtupnicinu, negoiznvno bi,xiiDr,
(odizboh, svib €li nosusLasovat lakodaaokuZeihe svog
hididitdtataiikal nagLasatkom koji nonju u phvih tra izrano pionje odsovorni s sno
Lhtlauiubaleg. u zapeAtenu
ddaaku kutiu,cLasovanjele u p'avlLu
taino,
a sLaaieselLia poiedinogdi iline. RefeienduhonseobiiDoodludujco fiunjims
kndldarail a stbnrikulttu (popis kandtddaiodnesrbnke). kojr sctii! osnoliih pev{,lqo iddavnom suvdenitdu.

GRADANSKA
PRAVA
Gradaniu demokratskim druiwim otckuju
ravnopravnosudjelo\rnjcu politidkom,
dru$Nenom
igospodarskomiivoru.l,ravona ro sudjelovanje
zovemo gradanskinpravima. Onajamtepravednost
dtuitvapremasvirna.

MAnnxu,lllR mG TREBAJU
LI DEIMOKMCUAIVTA
GRAOANSKA
PRAVA?
lmdkrn.q rt.9, - it66, l o n . \ z r k o t r i d o n c . c.ioi l ^ h \ c - . n . f g - ' r i . . r y , 1 f' ,' r
drusih ic uska.uju nanjiDrnli puno $djddd,jc
u doiwcnon ipolidikon zivotu,pd ugruhviju i srm
dobrowlino
m dah3lobodul
pojm demokacije.C{drsh pnvritnc s]obodusrih

. ZENEPROSV]EDU'U >
Zeneu A.ehu,u ndoicrli,prorviedulu
protiylirokihovlast3rolh ie
6d $rbiaiia pobunienlkzoo?,doblLa
vlada. TesuovlastiukinuLe
nnogaosnovna ghdaislapravi.

STRANKA
PolitidkcsestLanke swaLajLr
radizrmpanjamzliditih
interesa.Oni mogubni ekonomski, druiweni,
vjenkiili kulturni,pao njnm ovisii predo&ba
o tomc loko bi druiwom rrebatoupmvljad.

KAKOSESWARAJU
POLIT|eKE
STRANKE?
Novasftankais6je kad ljudi sisliaiin politiakin
uljcrcnjima?rkljuaeda sepolirii.d nedovoljnozdliru
a njilbr nk$c, par timc odhir poabrvitisami.
Oni tada napravepopis cilj*, - trlozmi progon
$m,rke F m temelju njesa tnie sldove koji ie ih dov6t
na vlst. Clmwi aranke u pravilu glaovanjen izabiru vodu.

Sthnkerestooddavaiu mI nge,pdputovdgnakojemsuse
veLik€

bici! senranaikivode, pobonkiiiskazuju


nagraduiu lntercsi.
308 Druitvo i vjerovanja

DRZAVA
Driavaje podrudjes jcdinswenimzakonimai jeclnomvrhovnom
r4aiiu.Modernadriavaima svojuvladu,oruianesnagci dliavne
sluZbeu sluibi vladei driavnihzakona.Driavnar4asru pravilu
upravljapolicijom,a nasebeprcuzimai orrguo ikolsrvu,
zdr.rvsnui f)riave u prlvilu
rmaJu r svoju
Dr:J!a piia luie oprcmuotuianh 5iag.. rako i., pImjefte,
TKOSVERADIZA DRZAVU? n , v o l a m q l k o sm L r : n j r kri, r R a p l dn a & r e m D d d o a r a .
ako ga re faptuviLip, latna konDanla,iprk ro ne b rpleLa E,
D , d i E . { : o b , \ . ,i ,. \ " , t , , , , . g , . ., ,, .t r . , . . . , .. . l v . i , 1 ....,,1.
M . d r n i e / n : m r , , r n . i r ri ., i. . r, , , . , . . t . .t . t .t ,.. ,..,1

:tl

ioor3NrA porRosNra
DRtavN,\ poepeoer
nu L-J r, , , r

D r r , ! t p i . i i ! l k o L s L l o d l j . . c r j v i l | d 0 s v c u l t ! 1 i i, o ! o d
,e. noll.n. Lrilnri. tr !(o slvo slvr i troLovinutrrdi! nris!,
J 0r, )oFaif Sospodr!( tusl

SA I tekft bio j. stDb.,i sk)bal

DRZAVA
PTAIAsVo,ESTUZBE?
godine,donoierlsn r.kwdx,8 d'trvmJg
budzaii,odluiuj. Lolilt. ar rovcxdxti
i. lnj selovxcpribryLjr
ponrlvi!.
i i z d n , E iP
hvo l*n.ri,.,.r,r
avdi ruhodi prihd&, onx
Tsndnji rntr n,onovav o io 5kupi.Dft!e fliirinlu .anspo(n!
iisrom graddshricrDr!,
d i ! i a p ' i e d ek o m ! i k J . i r !i ! b r a l ! g o s p o d a 6 [ i n n

sydneyska le opemnghd!ntr driav


rinan.iniuumthdt Da0oseo*enrc, opemeI ba erne
r u p . , k a oi m u e l e k a os m b d En o n a h o gp o n o e .
Dru;tvo i vjercvanja 309

POREZI
Porezje novaclto ga wnke i pojednrciplataju dr;avi kakobi nogh djelovati.
Iravniporezplaiajupojedincina prihodei inovinu,I neizravrisu pore,iv€6
uldjuieniu cijentrdoban i uslusa.

STosuro PoREZNE
orAKStcE?
Ddavaporenin ohkiican! (djelonianin ilipoipunim oslobadanjem od porczx)l)otiae
odftdenockonomrko ponaianjc.Tiko se, pimjerice, nr pihode ulor€de u poslove,ili d'rc
a kdtum ihunanirarneNrlle, nc phq pod. Driava,nrolutib, note ipovisitiporcrc
( p , . m i ee, .n, r d u hr i p i e ) d " b i i u d , o d . . ' i . , o a , ' e z d ' r ^ 8 , , " . i r . , .

KA(OSESNdAVANIEM POREZA MOGUpOVECAflPOREZNt pRlHODt?


M n o g i e \ o n d(,i., m l m i r d a . "" i , " . i . * * " poTRoS,qtA
^ opoREzrvANjE puMpl
NABENaNsxot
a'. 1*;.1.; * 1";.. ",,6"
iuzndju porehustoptrddijsivcic poezneprihode. je godh{20.$oljco
osamdcserih akoddava
smatddajevoinkprvatnm
automobilom
atetia
h d'u!tvo,onale mo:esuzbiialldDaiiem
po€b naben,n
topoveodeiiki predsiednjk RonrldRcry{n.cospodissojc ojsiio, {li!e zbogslabog porcznabenzin
Visoki potiteLiude
ir kupovlnu
nailih
piljeu polez{ddavnidus skoropodyo$rutio. automobiLa
koiimdnjet'o$.

DRUSTVENA
SKRB
Drulrv€naj€ skrbfinancijska
pomoaljudimi
u nevolji.Nju moguprimarinez4osleni,
zaradn€sposobni i umirovljenici.
Drulwenornsklbimoiemosmatrari
i nelrcbesplnrne
driavncusluge,
primjericcodriavanje
ikola.

IESULI SVEZEMUE POSTALE


DREVEBLAGOSTAIIIA?
S".r.*r'l^*fr{"i p"fidakuodlukuo torc koliko
d. sklbiiskdzivati
svojih ?oliticari
snd.triDa. nspnvljrju
U dobaekoiomske kizemnogise pomo!obdtaiudrtavi.
Liudlza o lonc kolikoscdfhva hom brinurio iovjeku,a koljko
NasLi.lsune?aposLengEdaiiNowyolkakoi aetaiunabesptaritboZifnirutal on s.Dlo scbi.Nckc,cnrjc u rMrcju nem.ju euG
,a volkeekonomskeki,e (1929.-193r)
kolaseD sAo-aprctrtLa
ittavtmsvtjelom. zx do!rvenu sk'b,fr levolj'riciovisco hilosdnji.

CENTRALNA
BANKA
Ddav: koja ina vlastituvalutu irna i sLediinju
bankukojaizdajenovac.Sredisnjx bink nasroji
rcgulirari
driavnuckonomijuutjetuaina kanltn€
stope.Cilj je osigurati
ekonomsku stabilnosr
i sprijeiirinagleskokoveiz rasrau opadanje.

9Io ,E To KATVTATA?
Kanaft je cijma novd Tko ieli posuditi iovac prinjerice
' r d .L u p o n " n . { ^ B l L p " E p o . , o , r o gd , o d r " , . r.,.1
vije negoito je posudio, i h se razlita zovelonro. r FORTKNO! KENTUCKY, sqD
co(dm banh objavljuje 4konrnu sopu, b jc" valde(vatenov.a),
Rare zenlieimaiu.a,Lilte a niihova
sevrjednost
nekad odred prcma
vaLa
qnovnuku{u, kojes o.da ost te ba e pridr:.vaju ajednlakomsandadu nalu.ledna je odradafacenrblne
baikeddrudtvanie
kotkoaenekevaLute
u odrcd€iom bitinatDiilu.svedd1971svakilepapirnati
lrenutku dolarimaosvojpoLog
u natu.
Dio5erogzlataCuvaou ForrKioxu.
-
t.r" -'ri,, ./,-_ pov*ptekooalu

*.]
\)mbahzna ^ .:l
::::'r:*
tazniatank .r li '_i&

.in
'.t::
"::i;:.:,i:
v a E ao d w g u i e

"1 '
u1ff"'-*:i:'''"

.1

a
VISEttl Globaln;prosvied316. Lludskaprava3r7 . Politika306-307. Drdtvo 2g4-2g5. Dr:ava3o8-3o9
POTRAZI
312 Dtultvo i vjercvanio

NARODI
fujednarod,kojapotjeieod rijedioroditi,,(kaodtoi nacija
potjeieod latinskerijedionatareoistogznadenja),oznadava
velikuskupinuljudi ujedinjenihzajednidkim jezikom
ili kulturom.Nacionalne su driaveoneu kojimaprevladava
jedannarod,a okruienesu . Mienacionalne
sudriaveoneu kojimaiivi viie naroda.izmijeiano
aEiuu
SLUZE
NActoNAtNE
DRZAVE?
o ovnaje mdljr naciomlneddayeoiuvinje nacionltnosidentira ik tur.svc
ddnokJitskedd.ve onbsuiuju shdaniD. di sani q,&vti.ju nojom sudbimn, i adida je
*"ledr,".eai,.,rs,"dr,.od\,.i.k.E.."r,,.,n.;-,t.,.onirci.o{L;Ljr{-/..oa
rlornu)r!/bu.\r4\neGdrr\rvonoic\nnomIi"u(onozebnt..,,,.""j..",.,,... TDIALOG ITIEDU
MRODIMA
KubansLi r elcr*rc (lijcvo){ susdu
pcdsjcdnik
sasovjet*imyodomNikiton Hruiiovon(dano),
pri pott,isivanju
sponzunuo plijaEljsNur963.
rakvisptruuni ja.ajtrrdtrcnje medtrha,odimx.

KAKONASTAJUNARODI?
Krozpovic{ nrodi $ na"rjllin{ nekoliko ndii a.
Neki oa$dlik{o ,ezulrat gcogruAke;ohcije,
knou lnglcskoj.I)rugi,kaotrAustnliji,M$dli
suuslitdqnigmcijc i jf,pdijalsdikosiirenja,
4njenjujuii posrojeienabdc. Drusi $r
trastjili rul)dddrjcmvedih*1$dvd ili nnovnim
uhom.Nekinirodi,poputKurdaiPalcstinica,
ot sc uvijckboMavlxitiru ddrvu.

I(AKOSENARODI
ODNOSE
IMEDUSOENO?
: Narod. { r(Ju.o.Do ^dn'r .d nlno8o,/iox. Aio Dc.nrL
t r r i . n J , ' c J , / r e o n i , . ' , n r n j u k u l t u , Li p R k u * , { u k r
scbolca svojapoliidkatnva.Akosuorgrni,inniudrixve,
ondanjihoviprcd$ivnici qtoviskc i kukume
sldlpdju
spuuumekm ivojncsarere.

GRANICE
Gmricaje crmkojaoznaiava sdjeprcsrajepodru.Fjednedriave,a porinj€
prodrutjedruse.Gmnicesujasnoozna6ene na hmma, no u sturaju
prijateljskih
driava,ponekad nei na terenu.Spornesugranice6esto
budnoiuvanei inaju pogrinitnepr;j€laze podsrrogirn
nadzororn.
ZA5TO SENACUE SPORE OKOGMNICA?
Nacijeseryorcokosericazbosuijcdndtidau sospodarkon,
kukurnomisnrejLon
posledu.VaiD$ i rudnrbosasMkojrpodnjnnbre,kroivodckojenjinercku.Grnice
s u prdilu mitijaju novima. Rijedakje sluE daone odno dijclcnarode,neso$, oni
uz gkhicu isto iznijeimi, nipose ako jc ona Dajala rdspadomrckc veaeddavc, io v imo

TEEELI GRANICA
I oBALoMMoRA?
Uz ob u septuriju takozvaneiqnoij,lnc vode, poi's inok
J i i \ n e n . r , 1 k , hn . l" ' < I ' i ! | ' io n . u r . t / i r , o g " . u r9MBoLtaNtGRANd r ZNAK
'nantedodjare, medumrcdncvode,slohodne?aDlovidhu. ovaisLavod(mnaPea.eArch)draiavas€n.u Dn€dusAoa
D p ^ . h r , l u . i n .n o E Lp , o C aI i F o . p o d r ' . tpi J i J \ .k o , rKanad€,dugu339rkiLomd€, najveaim
svoin diieLom
ustavnom
u z n a c q g a n i c u d ot o i r s * , r r i h o v ! k k t l u . , o p n \ o neoznaienulutnuje sranicu
SAD-a,
on! s Jrlek5ikon,
mnogore:€
ro je jednaodnaip'omdnijh
nadzirar. koptrenihsraikanasvjeru,
eksploaacijepodnorja i ribarenja. pdiede
ierF sodiinle oko5@ miLijuna
lidi.
RAT
Kaddriavene uspijusvojesporoverijeiiti na miroljubivnadin,
iestopribjegavajuratu i drugimoblicimaoruianogsukoba.
Jakedriavcratomznajuosvajatizemljui prirodnabogatswa.
Gradanski serat odvijaunutarnekedriave.
On je kulminacijapolitiiLih i etniikih trvenja.

lqllolELrq!4lq!!4yl!{
Crv$if k,ilosoqo HdrriDumnL lhbdxj{o biri
zdLaKvcDr ilutbr ?r zbinjavaqjeRnlcnih u ru. codinc
1864.bih jc lmtl)i\ur rnr ienwskr kowoxijr koP
i.. ' . ' i . . . . , , , < . ' , i . . o , v r . ' . , L , . o l ,i i i r j i l
htu pdrte rc orsutu i h! iiid'o po$upanjes rmjenicima
, , i l m r r . l t c k c t r u I [ k , ! r , p o s i , i o j r\ v o l i hc i l j e ! r
r$., -E@llmfi,,.r,us]j,' dp rih

KAKO
SERAToVI
z4yRSaVAlU?
MedudLhvniNovi adrvxj! potpiJqnl€$ nriLovDih
uqovorlr kojnnxfobild.ri rnfl pti$ajeni nFnje ili
v{! !$upkc, ili u kruj,,jcnsharj! m potputrtrkapituldciju
(&hj!). Crddisl(isu turovislorqiiji.Ako Jed& str a
trij! fotprni pobjcdDik, roD tnckinutipoliriikiproces
rDovno sctri$ivla, tLon,oh fonovro dov.stido !ita.

r NAORUZqNI PROFESIONALCI loRU2)E


se dra!t p,orivprolvnlki boreoru7anm
?aiaaene slupi nr nudoi . vqnaoprema
$igimi kopnen0m voFk0mLmomir.0m onosutujebosaum ddavama Etovanje
inikopLovslvom.Nekeddave primjr,nt 'laLeko
tvan v$uuh gmri.a.ovarusla
SirdI me Amerlk. Dd.v! iVe ki B aitla p0dmonri.i .
riparajtui iiivcaeF podmo6ko
mi! p,0fciomLn!rcFku volnke koiimaie rd p L o v Lnoa i v i e l u .D ! g . l e r o m e l a r iei m a .
rdiipo{o. Druge p a k ,p r n j e f t . K n d r , , t r c , 150iLanoraposade.
volnkedobivaiui06l!nicm,lo F5l obuiayinlem

TERORIZAM
Al<oskupina
pojedinaca
zalJjuiida wo1ecilFvene nroiepoiriaidrtcaiseuobitajed
p . , v : l . f , , o J l i m { . 1 1 , . , o, c p ^ i , c ^ , r , " , , e tJ p o ( ; c / r . d " , i / T o n . T e r c
p,injenjujunasiLje
xi ljimc p,ijereposhvljaju.isvoj€zahtjs(. NeLiod njih udanju
sarnonapoliridLc
protivnike,no drugin€ bimjui|tve.

atMEsETERoRrzAt
RMLTKUJE
oD MTovANjA?
T{oizam nm jc fon{ jo! o(tirih c q. Dans TTEROROM PROIIVTERORA
sat ponekrdriko Llliltov{i oLlLlnrgihoblikamrovrnja
'leroistiikon PrmienaIerclktiikekkt ke silanianEha nenadatm udarma
s rakdkon,f,inj(icc, isio slureiEdilci, p0 nedu:ilmi poqar. sv. iiln.iira dijoh svirolaovi amaLski
mi csklpine koieiznorrd, q)drju n,ogo jaie borci(ge . Lojepodftva sniliJ lprdo sp:rtuluEketu u i?bje$rik
Losoru Libanon!.u pokuialuda pogode0 niemuugnile:denu
rcprijxreljske
snige.l ddrvnc scixjrc shttJ. po.ekad pasriislu reo[srill! s[upii!. u lalvim ru iapadimav.t nsi!lc
m raie izbFgka bezikakre€4 5lercdsfma.
3t4 Drultvo i vjerovonjo

NOV|SVJETSKT
POREDAK
Poslije1945.u pojavile
susedvijemoine, suprotstavljene driave Sjedinjene
Ameridke
Driavei SovjetskiSavez. Kad se1990.SovjetskiSavezraspao
a hladniserat zavriio,rodiosenovi wjetskiporedaksaSAD-om
kaojedinomsvjetskom velesilom,

< ZEMINI BUSH 5ToJETo NovARAVNoTEZA


SNAGA?
Kineski
predsjednlk
Ihis zenin
sjedhjencDlr e sudand iajmoinijr ddNA nasijeu,
resosa im.ju i vode{uuloguu miosim $jsskim pibnjna.
sus 2@1€dipobolllanla Njihovoje Njerskovonsno doneHeu4vnotehno
vezalzhedunllhovih
zenalia,
U hLadnon
6tu susADlKia 'egiomlnin silda, pdmjericeddavma Euopskcunije
(EU),bli5koisroihohArapskomlisom i Udruisnjem
jusoistocnihdijskil ddaq (ASEAN).Njihovcodios
obiljciivaju kolikosuhdnjatoliko i sukobi.

,E I.I NOVIPOREDAK
STABITAN?
Svjc6kijcpoEd* u dobahhdnosdm biosabilanzbos
e.a nrhij.nj.iih @Etr,;;Jop:j.'ih i*"du d;*.
kojcssc takowNtMh ;m; dvijtrvel.sila. D.nd.arcdi
mosjr t!.iiri drugc€,loge a sundnju,i to aro ko cc
stabilnosovisitio $€lanosii o zajcdnidkim
cilj.vima.

KAKfl CETRENDOVI
UTIECATI
NA NOVIPO
Na podjclu
ckonorukmo.i izn.du poiedinih
d!i:E
dcazn.poja*,p,i. sKsa!EIEI@m. Reaio
sih, prinj.dce Europska zajednica,
mold. ojataju
dabi s. moglcop j.ti mcidkoj hodi. Mordr
! 6!cdi{rczanimanjadiljcm Nihta dodcboba

R'ZAMNJAU IE'E UI
Kadsekon@m hladnos 6ta urultosovlelsklsavez,
nr nlegovl
5! gkir.ahai:ilkiulennosenovedtave,U Ceteitltsum
rusklvodepovellGt rdlsuzbllanhpokretazaiadonal

GLOBALIZACUA KADJEPOEELA GLOBALIZACIJA?


Powrietku hladnogratapoieo seradati Lr.z ,globalizacija(scplvi pui pojavio1980-ih godina,
golemiglobalniekonomski susravDollo ali ogovina u njetskim&mjedha po6rojijoiod k nenos
je do olaki.nja medunarcdneqovine i migracija, dob!, r napose sepojacala kads! u 16.i 17.sloljcu
tsovaiki inperiji lonusala,Spaojokke, Ni@k
a velikesu wrtke prodirilebazepo ditavon i Britanijeo$ojili wijer. Stapoju Njetskihriii6 urelike
svtetu - donos€tisvijetunovo bhgostanje, iepomosl{ indb',ii'l€ nolu'iir u lt. joljeo. SvleBl'-
ati i novenedaie.Globaliacijaosimtoga seirsovie usporilaa dn sjerskaBt. i i,ndlu njih,
oznatalalirenje zapadnekuhure. J. icpolovnopocch,r,i kontrT lq80.ih.o je! porkraj

KAKVE SUOPASNOSTI GLOBALIZACUE? tMoGUPOIED|NE


DRzAVE
UTJECATI
SruanjepdpuroNjeskosrriiia, to je$hlaoskojc NAGLOBATNE
TRENDOVE?
r WORNICE
U INOZEMST\II obuhuia bai ee driave, silno bi ohldllo poslovanje, Pojedinedriave, caL i kad nisu jako mooe, nogu
ito bi dovelo do poboljjanja sniije kalitete zivota. oworiri soju pdvredu djelujuii u ohnu veaih
rvomrre
aulomobiLa
u ktneskom Ato se, medudn, iz tosa iskljL,ie neki ljudi, noglo bi doil
oryaniza.ija. Drtare osin @9. hogu sundivati
uoblr2jenljl. podi:u d o p ' o d u b l n i o i r u t n c d , $ i r 6 L n b o g a n qi . i , o ' m 1 , . na izqdi hedunmdnih pEvila koja nijede za
Kompanije
\,1a,I bi .c o,im ,oEr no"tc pob,.nu.idr ctonutuL fa6, svervnke, ha sdje god da ie dalazile,te odredivari
golenil konpadta ne usrczi phn iovjeta poiedina. njihovo ponaidje na optu dobrobii
Dtuatvoi vjerovanja345

MEDUNARODNA
ZAJEDNICA V SNAGE ZAODRZAVANJE MIRA
Predstalnicil9l zemLjesvijcransraju r i nsrilljrju u nznim foru itua, vit.c rismonl ulednlenih
primjericeUjedinjenimnarodnm i svjetskojbrnci. Te ztnlj{!o,e 4jednicu -r:;ir smt€ nFk€ u nhr
ru,od3,koja polakq ajcdriikin sihn,x,jeiavariglobrlneproblenre. podruiiaFdi odD.vanlanra
VoFiri* lrdirrcr h Mtudi
I prriu rubm, aiEud€Fju

KAKVISUCILJEVI
UJEDINJENIH
NARODA?
clavni.iljNi ujedn,jedhmrcdxdclnrnfisu u njihoroj
p i e r j : .r G . i ep , , . d . n j e. s e r , , . , e r. J . d a \ . . o - l
a sda sobm Drugije osigxnvarjc

ijel: .

at -,
Ddr
-ol
$.

ZASTITA
Svakrddrv. moLlliouri rekrk.rv srruv obrancza zairnu sojih gradana.
ODxnorx r;Npol'rgari
sredstvimazr odvrrhnjc uapada,aLii sLcdswimr
obNjcitavanj:r
o noguaem nrprdu. U norom sjctskon porcrhuporrcbr
zazrjcdniikonrobnnom nanicic pojcdniin zcnljrmr mcdusobnusurrdnju.

IE LI OBRANA
POTREBNA]
U NOVOM
SVJETSKOIvI
PORETKU?
lo ok rhdjlt Hhd.og tur mnogeu e dLzwepomdrle
drcyoriv.rru lJdon,Ju ip.cusmje'idnovrcu so.ijihc
sluube,iskoLhtitig!, lJ.i'njdi.(, zr s,,bijanjesnomxlM satam ceuie
\ovij.svjenki l)o.cd.lt,mflutnn, ivoio noyenrperoii ptnilv..tostuju
ipodnLajroqrotudiljrii, svijcQ,pr N, l9r5 irolkoviobnne iz su,.erasvietta.

KOLIKO
STOJI
OBRANA?
Citna obnne svijeer'9oh idrugin rdsNimr upiLvo
jscnomnr. T,oikoi obnne u aijcru rnor.kmgto
r 000000 000 000 (r nittun nilijma) dolaLtrgodin,j.,
ili2,t po$o $,jdskogbtuo p,oilodi. U rotsvoti
slcdirjc.e^meriakeDdave sudjelqjus iitavonrrciin.m.
aal ipilumki $rel l delektn.h6n.nF
rakela nukhameekpozle. Pomoiuniega
sADdN,ivl kojornrr€ hniEi! tuduino
oru;leiLi spaLlulu
n!l&ame pDlektiLe.
F
:
GLOBALNI
PROSVJED
LJUOIKOIr5e Profl\C OrzJvno]pullucr
. i prowjedovari.
Mnogase,medurim,
:okoWlKoffil
iffiffiffi
svijeta.Dcvedeserih
su segodinapojaviieglobalncprowjednidke
.,
r,1 organizacije,
kojesu ujedinileglasprosvjeda
svihnaroda.
KAKOSEORGANtztR4U pROSVtEDNtCt?
GLOBALNT
;Pojdtihj€nj.fL,o\Qnj! tk, iLmQrjcd.nj! kommila.ijl. primjeri.c,bos.amji r.rc,,(r,
,olilkialoje s(rjrje idrutivanje u.ilju
1!lirn:ko8djclovrij li pb$ido rJaltudi
t,. n! rn.l. ... ,{,. '. .id,i."" .,. i-,i.,.
I
F slo pnosvjrotttct
t,tocuPosTtCr?
I Orpormjuli oJlL,keidjdoqnje syjcsllh vodr i\rlil,ih liompanijq
t)n^vlednicin,osu
r' 4 qrph{' o o,, t(rDr Nra ilni kLugltuJt.Ta donot{furkadcbxo otur! utjccfti
r'.r'.rx doioiert lolo ddrvrih. r.{o i glob,rhihoth,ki llo*lc(thi.i osin roArhoEu
'.1 s drusiiia iznrijconii irfonr.ijc o ronc krlo.(e odlukcmjc(ti N njii,,tr rcntjL,

Posviedii!upo,ohliiui ru PRONV
EEGA
sESVEPlosvjEDUJE?
lavioitm plaiia kojar'i:c dl hko glol)i r pnsjJnl.i Lthu zbogkol(icAr,
sereEropodume,0vri proiled
iu 1999, privukao
u SeatrLcu lc u korijcnr jc 0riosil) f,.\vjcdr pihrir jc{lnilosi.
hedriskozanimanjem p 1lnir Ii,ko f,iD,l.i.r, trckit,r,svjc(lhi.iini,tuji
o korrmase65praylialomuhr (]l scrv]rhlo ,rjcdil.i
Svistske
teoyinsko orginiTi.c, Ir.n,i slhninrin)
re potaknuo
mnogc tludcdl kdnjr.r olrori rcf,iy.lno, to zrh ir.
! , N ( l u r . ( l D i t ) , r e i ht ) o i N i l cn b n ) c
rcD,ljcoko di ,i(l( u l{oriNriihov! fivr c

DUGOVI
BogarrsuzcnrljcposLrclivrlc
novacsironrrtnin,n. Zl,o8rosarxjsi|lnnalDiji
stanovnici
svijctrnn,L.rjo
vrrriti I00 bilijunrdo]rrnnddi|.I l' ro joi
iprczivjcri.
Zrnrsi,o,rriinimi ,rijchko pobjca; jz bijcdc.

MOGULI SEDUGOVI
OTPISATI?
tc su /!mljr dosxddrl,lMled{oroprt po(o dug,rzcmrljx
u rorotu, r orc N scnur,r pri{rlc or(triri$ic6loj
tlgovini.Lludi (oj re borc,r sninlivirjc 1ihluAovxirtl!ti
bidd ih se!to l,ijc otpi!. ir. riir, ito u, n,rnjr r!jeri
".,".,,, h,.;,rr:;,;,'.i';;,.
,,;

ZASTITA
OKOLISA
Koniparij€ kojc iesrolo rcle konL<urirati
na svjetskonrriijru aesro
ie poiruju pr;odoi okolii. Prosvjcdnicivodc kampanjcda biga zaicititi
od oplsllosrikoje don6i ijL,dskodjeloknjc, p,injerjcc od one.iiaenja
i unikayanjahabiraia,i ro L,spdlavljinjon medurdodie kdnrci€.

SToJETooDRzrv
RAzvo[
tJ prciloni n, s apxdie rnijc a6to bogxritc PROSV'EDOVANIE PROTV
GENETSKI MODIFIC]RANE
nroriitav jch pirodril bosrsoq, prnnle,i.c
HRANE>
uslj.fu iiLuu, .e obrnu6 sena boduaitrtjccrj Akuvn cremp.r4 iapadaiu
Daokorii.oddivi je nzlojonrjkoji ic uninala Doje g!reck nod n.nrn h
(6Ml klLruft! vellojB ranli.
okotii,,hkN loji, prin]ericc,sje.uDdoknaduj.
onr nastoi.uvF ri Ljudeda
t.kre b Likeugrc:avaitr
dko ii
DtuStvoi vjercvlnjo 377

LJUDSKA
PRAVA
Prava kojaje svimljudimabezrazlikepriznalasvjetska
zajednica
zovemo ljudskimpravima,PoslijeDrugogsvjetskog rara
Ujedinjenisu narodinavelisvaljudskapravai uravnoteiili
ih s pravimadriave.

SWU LI SESVIU POGTEDU LJUDSKIHPRAVA?


Neka
$rljudsLa
pnE prihvaiilc
skoosvekultur i politiake
i r * . d o l " r d E " l o i , p o r n r .| J . ^ , I t r . . r r p , t . r . : t e

I
{i
dobodc,p,imjericepQvona sudjelovdrjc u izl,o,imi,
pdhw:cm ii( od nekihpram Loji r tidu ckonomskc
i dtuiNeneslobodc,uino r.ynopLavtrosi ;enr.

STo
lETosuvERENtrEn
s
ld&ve inajr p!ar€,bailso iro ih imriuipoledincikoji
u niimitive.Pravo
ddavedadonosiodlukc bezlanjskog
upLitanjr
zovebosuldenoituili suvscnitetom. Sunercno$
noicL,iribmniDlllEE$iuEEEl rodddrvrie reli
poitovatipojediniljudskapLAa.

TUNVERZALNA
DEKIAMCI]A
I]JEDINJEN]H
NARODA
Nadan10,prosinc1943,svleck3! vodeobznanlLidasu!ledhjen
narcdDsLasal pravakoiava:ezasveiude.
iednstveialiudska
tu iiezindm
iu s donogenju odsLdovanja
suzdDal Sovjetskl
PoiediieoGaie.iie, p mje'ke Sdd,lu:ioatitka Re0ub
lkalsa!d lrkaArabila,
Amie(yrn(emalroial,biaie
Lludskapkvapolitavon,viietu,
0vaiie tamprientpodisiut
pod'layalu
vLadavliu
TaLibam

lr
IVIOGU
U KRSITEUIUUDSKIH PMVA BITIK,{ZNJENI?
Mcdunarcdni
aLorio ljudskih
pnvinndoprirato
neduna@dnoj zxjednici daokrivipojedihe politidare
alok orluienaljudska pqvr svojihgndrna.Mnosedrtave,
r MEOUNARODNI SUOU NAAGU
medutin,, odbijaju lakw pinjenu Dedumrodnos p&vi, Poledneddavesvoiep luibeprctivnol nadtuslhddava
d ( o : ( o , h . n m Ji ,r, b ,o n r 1 o 8 1o"^ J J ; i , i. r / , . i . i . ij , J , \ ' . nosuDnilelpred[,ledunarcdn sudu nzoremskom graduHaagu.
pN{, icgouplnanju u njihove unurr{iDjc l)oslovc. NaNom bsiodaniuz 1999. sudje orLobodlo
NAroodoprurbo
daju je proluakonito
lto saie hiijelalusoslavih bonbddiGo.

HUMANITARIZAM
Humanitaizanje shvaaanje koje izftd yesa srdlja dobrobnljudi.
Takohunanitarci, primj€rice,
smarajuda lijetniciu raruleprijareljsk€
nnjenikenorajulijeiiti jednakobrilno kaoj vlastite,
n€obaziruiise
nimalonapoliti.kerazlile.HunaDir?rne organizacije
u dobamtova
i kda prurxju vrlo nhu pomoa.

STo,ETo NEPR|STMNA
PoMoO
Hmrnibmc org.niracije, pdmjeric€ Cneni hit, mogu uh,iti i u ahaena podruija
daponosN mjusotenijina. svesezara@r *rdr€ priom udlju dre ih pnrhd A POMOC U HMNISTIZE GTADNI]VA
nepd,tmu pomoi - to je$ pomoaiwin ljrdima kojimaonantda, be ob'ie .d cddne:do1. bosdes! zemLle darcvtrh
hEnuafs;nistanekim
' o k o i op tbiesLicma oosredsNomSvlelskogproscma zahianu.
r otn/ko ,a ,, p :o.d,t N*. ,: n "du ir. t-ur" ,LT".-8], 4, jc tiudimakoi bjezeprcdmtomI dDavnlm llaleniemhitno
prisune, pa pomiu smo onima koji sbje na njihorcj politiikoj $nri. ie pdr€biahhnaiicta vodai krcviad gravom.
UMJETNOS
ZABAVA

5!!{A8!TV9-. zq MluzlKL
._-. 338

!8ra!tE. 322 qlsaNJq ]?9


KIPARSTVO 323 TISKARSTVO -334
UMETNICI 324 $[zEyNoSl 349
FOTOGMFIIA 14 PlEsNlsryq '- 3!1
DIZAIN .. 326 KAZATISTE 344
DEKORATIVNA
UI{IETNOST 12f K|NEMAToGRAF|jA 346

ARHITEKTURA 32a Plscl 348

330 CRTANI
FILM 349
IGRAEKE 350
IGRE 350
KUCNA
ZABAVA
SPORTOVI 352

NATJECAN'A 354
OPEM tl8 OTIMPIISKE
IGRE 356