You are on page 1of 29

Perlembagaan Kelab Pencinta Alam Sekitar dan Geografi

1. 1. Matlamat
Memupuk kesedaran di kalangan pelajar tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam
sekitar.

1. 2. Objektif
Menyediakan struktur organisasi bagi para pelajar untuk membangunkan
serta mendalami minat mereka dalam pemeliharaan dan perlindungan alam sekitar.
Mengalakkan dan menunjuk arah kepada para pelajar mengenai jenis aktiviti yang boleh
dijalankan oleh mereka dalam menanamkan semangat cintakan alam sekitar.
Menyatukan pendidikan alam sekitar ke dalam sistem pendidikan sekolah.
Meningkatkan tahap kesedarann dan rasa tanggungjawab para pelajar dan
guru terhadap pemeliharaan dan perlindungan kawasan sekolah.

1. Keahlian
Dibuka kepada semua pelajar Tingkatan 6 bawah yang mengambil mata pelajaran Geografi
sekolah ini.

1. Guru Penasihat
Guru penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini iaitu Cikgu Ling Chai Kiong dan
Cikgu Yong King Wei.
Guru penasihat mempunyai kuasa untuk merancang, melaksana atau membatalkan sesuatu
aktiviti apabila difikirkan perlu.

1. Ahli Jawatankuasa
Dilantik semasa Mesyuarat Agung.
Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai AJK.
Pemilihan AJK secara undian.
AJK yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantarkan surat perletakkan
jawatan kepada Guru Penasihat dengan alasan yang munasabah.
AJK Persatuan hendaklah terdiri:-
Pengerusi Bendahari I AJK Kecil II
Timbalan Pengerusi I Bendahari II
Timbalan Pengerusi II Publisiti I
Setiausaha I Publisiti II
Setiausaha II AJK kecil I
Guru Penasihat boleh menambah bilangan AJK jika difikirkan perlu.
1. Yuran
Sumber kewangan kelab adalah melalui bayaran yuran yang ditetapkan iaitu sebanyak
RM1.
Kelab juga boleh memperoleh kewangan melalui aktiviti kelab.

1. Kehadiran
AJK kelab/Ahli kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh kelab
sepanjang tahun.

1. Aktiviti
Dijalankan seperti yang dirancangkan dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli
jawatankuasa.
Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh guru dan diumumkan kepada pengetahuan
ahli.

1. Peraturan
Peraturan sekolah menjadi peraturan asas.
Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua AJK dan Ahli.

1. Tindakan Disiplin
Diambil terhadap AJK yang melanggar perlembagaan kelab dan tidak
mematuhi peraturan yang ditetepkan.
Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut :-

v Amaran Lisan

Memberi amaran kepada AJK apabila tidak menghantar surat ketidakhadiran bagi aktiviti yang
dijalankan.

v Amaran Bertulis

Surat amaran akan dikeluarkan kepada AJK apabila masih tidak menghantar surat setelah
diberi amaran dalam masa seminggu.

v Pecat jawatan AJK

AJK yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan akan dipecat setelah diberi amaran
sebanyak 2 kali dan dendaan 2 kali.AJK tersebut akan dipecat pada kali ke-5.
Tandatangan

Setiausaha Pengerusi Guru Penasihat

Kelulusan Penolong Pendaftar Persatuan/Kelab Sekolah

Cop Sekolah: Tarikh:-

Pengetua
Tugas Pengerusi

1.merancang, memantau semua aktiviti kelab

2.menyelaras semua aktiviti kelab

3.mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa mengikut takwin Ko-K

Tugas Timbalan Pengerusi


1. membantu pengerusi menyelaraskan semua aktiviti kelab

Tugas Setiausaha

1. merekodkan dan mencatatkan semua aktiviti kelab mengikut format dalam buku rekod Ko K

2.menguruskan semua urusan surat-menyurat kelab

3.menyediakan laporan tahunan kelab

Tugas Bendahari

1.mengurus dan merekod kewangan kelab dalam Buku Rekod Ko-K

2. menguruskan proses penerimaan dan pembayaran wang kelab

3. menghasilkan laporan kewangan tahunan

Tugas AJK

1. menjalankan tugas masing-masing mengikut unit

2.menjalankan aktiviti yang dirancangkan oleh kelab

Tugas Ahli

1. melibatkan diri aktif dalam semua aktiviti yang djalankan

2. menghadiri semua aktiviti yang dianjurkan


VISI
Menjadikan pelajar sekolah ini meminati alam sekitar melalui aktiviti yang diadakan oleh Kelab
Pencinta Alam Sekitar.

MISI

Membentuk ciri-ciri kepimpinan yang berdedikasi, berkaliber, berwibawa dan berhemah tinggi di
dalam diri seseorang pelajar.

PERLEMBAGAAN KELAB

1. NAMA RASMI DAN ALAMAT


1.1 Nama rasmi kelab ialah Kelab Pencinta Alam Sekitar SMK Serian., DI SMK SERIAN,
JALAN ILMU, 94700 SERIAN, SARAWAK.

2. MATLAMAT
2.1 Memupuk minat pelajar dalam bidang cinta alam sekitar.

2.2 Mendedahkan kepada pelajar tentang isu-isu alam sekitar yang lebih bersifat global

2.3 Membolehkan pelajar belajar menghargai hidupan dan alam semula jadi melalui aktiviti yang

diadakan

2.4 Menyebarkan maklumat mengenai kepentingan memelihara sumber alam bagi mengelakan

kepupusan sumber alam

2.5 Mempertingkatkan kesedaran serta komitmen yang tinggi dalam diri seorang palajar

dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan.

3. TAMAT KEAHLIAN
3.1 Ahli yang peratusan kehadiran dalam perjumpaan kurang daripada 60%

3.2 Ahli yang dikenakan tindakan disiplin oleh pihak sekolah.

3.3 Ahli yang melakukan tindakan yang boleh mencemarkan nama baik kelab.
4. HAK AHLI
4.1 Ahli yang sah berhak menyertai semua aktiviti anjuran kelab.

4.2 Ahli yang sah berhak mengundi dan diundi untuk mana-mana jawatan dalam kelab.

5. PERLEMBAGAAN
5.1 Segala urusan berkaitan dengan kelab perlulah berdasarkan perlembagaan ini.

5.2 Pindaan pada perlembagaan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan dua pertiga

daripada jumlah ahli yang sah.

6. GURU PENASIHAT SERTA KUASANYA


6.1 Guru Penasihat terdiri daripada guru sekolah ini

6.2 Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam merancang dan pelaksanakan

sesuatu aktiviti

6.3 Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti

6.4 Guru penasihat mempunyai kuasa mutlak dalam semua hal berkaitan dengan kelab

termasuk memindakan perlembagaan. Namun demikian, ia hanya boleh dilakukan

dengan persetujuan daripada Penolong Kanan Kokurikulum.

7. AHLI JAWATANKUASA
7.1
Dilantik semasa Perjumpaan Pertama
7.2 Pemilihan ahli jawatan kuasa secara undian

7.3 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri

7.3.1 Pengerusi

7.3.2 Naib Pengerusi


7.3.3 Setiausaha

7.3.4 Penolong Setiausaha

7.3.5 Ahli Jawatan Kuasa

8 SENARAI TUGAS/TANGGUNGJAWAB AHLI JAWATANKUASA


8.1 Pengerusi
8.1.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggunggangjawab terhadap

kesempurnaan semua mesyuarat

8.1.2 Meneyemak catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan diputuskan

diambil tindakan yang sewajarnya.

8.1.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke

semasa

8.2 Naib Pengerusi


8.2 1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi

8.2 2 Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi

8.2.3 Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat

8.3 Setiausaha
8.3.1 Menguruskan hal-hal surat mesyuarat

8 3.2 Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan

8.3.3 Mencatat kehadiran ahli

8.3.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan

8.4 Penolong Setiausaha


8.4.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawab
8.4 2 Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha

8.4.3 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawab

8.4 .4 Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha

9. Ahli Jawatankuasa
9.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan

9.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke

semasa

10.Kehadiran Penyertaan
10.1 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan

sepanjang tahun

10.2 Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis

surat tunjuk sebab.

11. AKTIVITI
11.1 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat ahli jawatankuasa

11.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada

pengetahuan ahli

12 PERATURAN-PERATURAN
12.1 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas

12.2 Peraturan khas(jika ada) yang ditetepkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli

12.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib


13 TINDAKAN DISPLIN
13.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembaggaan persatuan dan mematuhi

peraturan yang ditetapkan.

13.2 Tindakan displin adalah mengikut cara berikut:

13.2.1 Amaran Lisan

13.2 2 Amaran Bertulis


13.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan

kepada Guru Penasihat secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah

muktamad

14 PEMBUBURAN PERSATUAN

14.1 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar
perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara

15 HAL-HAL LAIN

15.1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan
15.2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikut aktiviti dengan penuh minat

Program SERASI 2012 (projek (1):buku skrap)


Pertandingan membuat Buku Skrap terbuka kepada murid

tahap 2

iaitu murid tahun 4, 5 dan6.Cara Penyertaan:1. Jumlah ahli kumpulan hendaklah antara

3 hingga 5 orang

.2. Peserta hendaklah menyediakan buku skrap yang membincangkan isu alam sekitar,
kempenberjimat cermat, kempen guna semula, masalah pemanasan global, dan lain-lain
yangberkaitan dengan alam sekitar.3. Jumlah halaman buku skrap tidak melebihi

15 muka surat

.Buku skrap hendaklah merangkumi perkara berikut:

Isi kandungan

Ahli kumpulan

Pendahuluan

Latar belakang isu/ masalah/ perkara yang dibincangkan

Cara mengatasi isu/ masalah/ perkara yang dibincangkan

Lampiran / Gambar/ Keratan akhbar/majalah/internet / bahan rujukan @ sumber

4. Penyertaan boleh dihantar kepada Guru Kelas atau Cikgu Mustakim pada 20-Mac-2012
Program Sekolah Rakan Alam Sekitar (SERASI) 2

Pembahagian kawasan "PENGHIJAUAN SEKOLAH