You are on page 1of 1

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBRAZAC ZA PREDAJU ZAVRNOG DIPLOMSKOG RADA

IME I PREZIME: Taib Demidi

BROJ INDEKSA: 1920/2014

ODSJEK ZA: Odsjek za historiju

STUDIJSKA GRUPA: Historija

SEMESTAR U KOJI
JE STUDENT UPISAN: 4.

IME MENTORA: Prof. dr. Edin Radui

OBLAST IZ KOJE JE
PRIJAVLJENA TEMA: Novi vijek
Srpska politika elita u Bosni i Hercegovini od polovine 19. stoljea
NAZIV TEME: do 1918. godine

SAGLASNOST MENTORA
DA RAD ISPUNJAVA KRITERIJE
NAVEDENE U OBRAZLOENJU TEME __________________________________

POTPIS

DATUM PREDAJE RADA


U STUDENTSKU SLUBU POTPIS STUDENTA

__________________________ ____________________________

PRILOG: Tri primjerka rada (neukoriena), izvjetaj iz slubene evidencije


o ispitima i ECTS bodovima

Napomena: Obrazac za predaju zavrnog diplomskog rada popunjen elektronski, 3 (tri) primjerka rada
neukoriena i izvjetaj iz slubene evidencije o ispitima i ECTS bodovima dostaviti u Studentsku slubu.

Obrazac dostupan na web stranici Filozofskog fakulteta.