You are on page 1of 5

JPK/PPT/1001/VTOEM PK

BORANG PENILAIAN KENDIRI

ARAHAN:
1. Pemohon hendaklah membuat perbandingan di antara kerja yang dilaksanakan atau pengalaman
yang dimiliki dengan senarai Nama Duti & Nama Tugasan (Penilaian Kendiri);
2. Tandakan ( ) bagi Nama Duti & Nama Tugasan bagi yang TERAMPIL;
3. Tandakan ( x ) bagi Nama Duti & Nama Tugasan yang TIDAK TERAMPIL

PENILAIAN KENDIRI PROGRAM VTO

Nama NOSS : VOCATIONAL TRAINING OFFICER


Kod NOSS : I-031-3
No. Duti dan No. Task dan
Bil. Terampil
Nama Duti Nama Tugasan
01.01 : Conduct job analysis
01.02 : Develop course outline

01 : Design Training 01.03 : Develop course of study


1.
Course 01.04 : Conduct instructional analysis
01.05 : Prepare training schedule
01.06 : Develop written instructional material
02.01 : Prepare teaching and learning resources
02.02 : Prepare session plan
02 : Develop
2. Teaching and 02.03 : Prepare training aid
Learning Resources
02.04 : Prepare knowledge assessment documents
02.05 : Prepare performance assessment document
03.01 : Prepare training presentation
03.02 : Deliver presentation
3. Conduct Training
03.03 : Evaluate training delivery
03.04 : Assess the effectiveness of training session
04.01 : Facilitate training / learning session
04.02 : Motivate trainee
Perform Supervision,
Mentoring, Coaching 04.03 : Mentor trainee
4.
and Counseling in 04.04 : Coach trainee
Training
04.05 : Supervise trainee
04.06 : Counsel trainee
05.01 : Plan CBT
05.02 : Organize CBT delivery
Implement
5. Competency Based 05.03 : Develop CBT teaching and learning process
Training (CBT)
05.04 : Conduct CBT
05.05 : Evaluate CBT

1/5
No. Duti dan No. Task dan Terampil
Bil.
Nama Duti Nama Tugasan
06.01 : Plan assessment session
06.02 : Conduct knowledge assessment

Organize 06.03 : Conduct performance assessment


6.
Assessment 06.04 : Evaluate knowledge assessment result
06.05 : Evaluate performance assessment result
06.06 : Analyze assessment result
07.01 : Prepare teaching and learning facilities
Manage Training
7. 07.02 : Maintain training facilities
Facilities
07.03 : Maintain housekeeping
08.01 : Plan co-curriculum

Implement to 08.02 : Organize co-curriculum activities


8.
Curriculum Activities 08.03 : Conduct co-curriculum activities
08.04 : Conduct extra mural activities
09.01 : Administer work place safety and health
09.02 : Administer work place security
09.03 : Prepare indemnity requirements
Perform 09.04 : Prepare report
9. Administrative
Functions 09.05 : Prepare tools, equipments and training materials
09.06 : Implement rules and regulations
09.07 : Prepare purchase requisitions
09.08 : Replenish consumable items

JUMLAH TERAMPIL (A)

(A/47 ) x 100
PERATUSAN KOMPETENSI
=

KEPUTUSAN PENILAIAN KENDIRI (VTO):

Peratusan Kompetensi 100% (Tiada Jurang Kompetensi) Layak mengemukakan


permohonan

Peratusan Kompetensi 70% - 99% (Jurang Kompetensi Kurang Dari 30%) - Individu Perlu
Memastikan Jurang Kompetensi Dipenuhi Dengan Mengikuti Kursus Atau Mendapatkan
Pengalaman Kerja Dalam Kompetensi Berkenaan.

Peratusan Kompetensi kurang dari 70% (Jurang Kompetensi Lebih Daripada 30%) Tidak
Layak Mengemukakan Permohonan.

PENILAIAN KENDIRI PROGRAM VTE

Nama NOSS : VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE


2/5
Kod NOSS : I-031-4

No. Duti dan No. Task dan


Bil. Terampil
Nama Duti Nama Tugasan

Design Training 1.1 Conduct training needs analysis


1.
Course 01.02 : Develop training course
02.01 : Evaluate the effectiveness of teaching and
learning process
Develop Teaching and
2. 02.02 : Evaluate assessment tools
Learning Resources
02.03 : Evaluate effectiveness teaching and learning
resources
3. Conduct Training 03.01 : Organize industrial activities
Perform Supervision, 04.01 : Plan subordinate supervision, mentoring,
Mentoring, Coaching coaching and counseling activities
4.
and Counseling in 04.02 : Evaluate subordinate supervision, mentoring,
Training coaching and counseling activities
Implement 05.01 : Ensure implementation of CBT
5. Competency Based
Training (CBT) 05.02 : Ensure effectiveness implementation of CBT

6. Design Assessment 06.01 : Implement assessment system


System 06.02 : Evaluate assessment system
Manage Training 07.01 : Evaluate adequacy and relevancy of training
7.
Facilities facilities
Implement Co 08.01 : Ensure implementation of co-curriculum
8.
Currikulum Activities activities
09.01 : Administer record keeping system
Carry Out
9. Administrative 09.02 : Prepare budget
Functions
09.03 : Administer On-Job Training (OJT)
10.01 : Conduct professional development needs
Administer analysis
Professional
10. 10.02 : Prepare professional development requisition
Development
Program 10.03 : Organize professional development program
JUMLAH TERAMPIL (A)
(A/20 ) x 100
PERATUSAN KOMPETENSI
=

KEPUTUSAN PENILAIAN KENDIRI (VTE):

Peratusan Kompetensi 100% (Tiada Jurang Kompetensi) Layak mengemukakan


permohonan

Peratusan Kompetensi 70% - 99% (Jurang Kompetensi Kurang Dari 30%) - Individu Perlu
Memastikan Jurang Kompetensi Dipenuhi Dengan Mengikuti Kursus Atau Mendapatkan
Pengalaman Kerja Dalam Kompetensi Berkenaan.

Peratusan Kompetensi kurang dari 70% (Jurang Kompetensi Lebih Daripada 30%) Tidak
Layak Mengemukakan Permohonan.
PENILAIAN KENDIRI PROGRAM VTM

Nama NOSS : VOCATIONAL TRAINING MANAGER


Kod NOSS : I-031-5

3/5
No. Duti dan No. Task dan
Bil. Terampil
Nama Duti Nama Tugasan
Design Training
1. 1.3 : Manage the development of training courses
Course
Develop Teaching and 02.05 : Design contemporary teaching and learning
2.
Learning Resources resources
3. Conduct Training 03.02 : Ensure compliance of training delivery
Perform Supervision, 04.03 : Design supervision, mentoring, coaching and
Mentoring, Coaching counselling activities
4.
and Counseling in 04.04 : Carry out supervision, mentoring, coaching and
Training counseling activities review
Implement 05.03 : Design CBT requirement
5. Competency Based
Training (CBT) 05.04 : Review CBT requirement within organization
06.03 : Analyse client needs
6. Design Assessment
System 06.04 : Develop assessment system
06.05 : Plan assessment
07.02 : Ensure adequacy and relevancy of training
Manage Training facilities
7.
Facilities
07.03 : Design training facilities requirements
Implement Co
8. 08.02 : Design co-curriculum activities
Curriculum Activities
09.03 : Verify budget

Carry Out 09.04 : Control budget


9. Administrative
09.05 : Implement promotional and marketing activities
Functions
09.06 : Enforce implementation of rules and
regulations
Administer 10.04 : Validate professional development requisition
Professional
10. 10.05 : Evaluate professional development program
Development
Program effectiveness
JUMLAH TERAMPIL (A)
(A/19 ) x 100
PERATUSAN KOMPETENSI
=

KEPUTUSAN PENILAIAN KENDIRI (VTM):

Peratusan Kompetensi 100% (Tiada Jurang Kompetensi) Layak mengemukakan


permohonan

Peratusan Kompetensi 70% - 99% (Jurang Kompetensi Kurang Dari 30%) - Individu Perlu
Memastikan Jurang Kompetensi Dipenuhi Dengan Mengikuti Kursus Atau Mendapatkan
Pengalaman Kerja Dalam Kompetensi Berkenaan.

Peratusan Kompentensi kurang dari 70% (Jurang Kompetensi Lebih Daripada 30%) Tidak
Layak Mengemukakan Permohonan.

PERAKUAN PEMOHON

4/5
Adalah saya mengaku bahawa semua maklumat di dalam borang ini adalah benar dan saya
bertanggungjawab terhadap maklumat berkenaan.

Saya faham, sekiranya saya tidak memenuhi mana-mana keperluan yang dinyatakan di atas,
maka permohonan ini akan ditolak dan bayaran tidak akan dikembalikan

Nama Calon

No. Kad Pengenalan

Tandatangan : ................................................................ Tarikh :...............................................

5/5