Sie sind auf Seite 1von 163

Pentek Bernadett - Szombatine Fülöp IIdik6

Argumentieren und Diskutieren

a nemet emelt szintu erettsegire es nemzetközi nyelwizsgakra

T artalomj egyzek

Elöszö

 

7

V

i zsgafe l a d atok l eir ä s a e s has z no s tanäc s ok

 

9

I

. Pro u nd Kontra - Themen mit Wort li sten

11

 

1 . Di g it a l e T afe l in d e n Sc hul e n

 

11

2 . Mo p e d f ür Ju ge ndli c h e

 

11

3 . Ha u sta u sc h i n d e n Fe ri en

 

1 2

4

.

ote n / Z e n s u ren im Spor t unt e rr i ch t

 

1 3

5

. A u s b a u d er W i nd e n erg i e

 

14

6. T o u r i s mu s in I h r e r Gege n d

 

15

7. Z oo s

 

1 6

8 . Kl asse nfahrt e n

1 8

9 . A tomkr a

 

.

.

.

1 8

1 0 . Ga n z t agss c hul en

 

.

20

11

. Biopro d ukte l Bi o l e b e n s m i tt e l

 

20

1

2 . G as tfa mili e

 

22

1 3 . Sa un a

23

1 4

D e n g l i sc h "

2 3

1

5 . B il li gf lü g e

 

24

16

. St ud i e n ge b ü hr e n

2 5

1 7 . Stä d tereisen

26

1 8. L as t - M inu te R e i sen

 

27

1 9 . A ll e in un te r wegs se in o d e r mi t e in e m P a r tne r

 

27

20

. V i deo üb erwac hun g

 

28

2

1 . Ö ffent li che Ver k e h rs mi t t e l be nut ze n

 

29

22

. Zü ge o d e r Bu sse fü r l ä n gere R e i se n ?

30

23.

Wikip e d i a

3 1

24

. U rl a ub mit Kind / ohn e Kind

 

32

2

5 . Ca mp e n

 

33

26

. W o hn e n im Wo h nh e im

 

3 5

27.

F eri e nj o b s

36

2

8 . R e i se b l og

 

36

2

9 . Ze i tar b e i t

 

.

3 8

3

0 . S e l b s t mac h e n od e r e in e n H a n dw e rker r u fe n ?

 

3 9

3

1 . R e nt e mit 6 5 a l s o b i s 6 5 a r b e i ten

 

39

32

. W a nd ern

 

40

33.

E-S h o ppi n g , a l so o nlin e o d e r in e in e m G es ch äf t k a uf e n

4 1

3

4 . E in zelkind

.

.

43

35.

Zu W e ih n a cht e n ein e ec h t e T a nn e o d e r ein e Ta nn e a u s Kun stst offka u fe n

4 4

36

. Ü b erna hm e vo n T ra di t i o n e n a u s a nd e r e n Kult ur e n

 

(w

i e z. B . H a l l owee n o d e r Va l e ntin s t ag)

 

45

 

37.

Bri efwec h se l p e r E - Ma il o d e r P os tb r i ef ?

 

4 6

38

. Pr e p a idk a rt e h a b e n ode r einen Lang z eit ver tr ag a b s ch li eßen ?

4 7

 

39

. E in e n P a rtn e r onlin e s uch e n / P a rtn e rb ö r se on l in e

 

4 7

40.

E in n e u es Ha u s b a u e n la sse n / k a uf e n od e r e in a l t es r e no v i e r e n l ass en

 

4 8

41

. Ze i t un ge n l ese n od er s i c h im Int e rn e t informi e r e n

 

4 9

4

2 . V i e l e S up e rm ä rkt e s ind a u c h so nnta gs g e ö ffne t

 

51

4

3 . I n s K ino ge h e n o d e r e in e n V i d eo fi l m z u Ha u se a n seh e n ' [

 

5 2

44.

Sc hul uni f orm

54

45

. Hau sa u fga b e n

55

4

6 . E - C a rd s

.

55

4

7 . Sc hül e rr a um

o d e r L e h re rr a um ?

.

5 7

4

8 . Hand yve rb o t a n Sc hul e n

5 8

4

9. Wel tr a um f or sc hun g

59

5

0.

K in o in 3 D i s t Tre nd

6 0

5

1 . Sol lt e n Sc h ü l e r / Inn e n Hau s au fga b e n am C ompu te r e r l e d i ge n d ü r fe n ?

 

6 1

5

2 . S k y p e n o d e r t e l ef oni e ren ?

6 2

5

3 . Fe rn s tudium

6 2

54 . Fe rnb e z i e hun g

 

6 3

55 . Ge ld

m ach t g lü c kl i c h o d er

?

6 5

5

6 . S ch ö nh e i t s op e r a tion e n

6 6

5

7. Z u A nl ässe n Ge ld o d e r se lb st ge m a cht e Ges ch e nk e b e komm e n ?

 

67

5

8 . Im F itn esss tudi o od e r in d e r N a tur

S port t r e i ben

68

5

9 . Ger i c h te z u M itt ag p e r Ma u s k li ck b es te l l e n od e r h a u sg emacht e

 

Kos t z u v e r zehr e n ?

69

6

0 . Kl asse nf a h rt in d i e Nat ur o d e r in e i n e Stadt ?

 

7 0

6

1 . E in e n ge b rau c ht e n

o der e in e n n e u e n W ag en k a uf e n ?

 

7 0

6

2 . L i e b er m e hr e r e K ur z ur l aub e a l s e in m a l e in e n l ä n ge ren U r l aub ?

 

7 1

63

. S kiurl a ub o d e r W i n t e rurl a ub in d e n e ig e n e n v i e r W ä nd e n ?

 

72

6

4 . Di e E h e

.

73

6

5 . S k a t e b oa rd fahr e n so ll t e a u f öf f e nt li c h e n P l ä t ze n n i c h t e r l a ubt sein

 

7 4

66.

Di e n e u e T echn o l o g i e / T ec hnik

7 5

67 . C h a tt e n

 

76

68 . E -B oo k s o d e r ge dru c kt e Büch e r ?

77

69 . R a u c h ve rb o t in öff e ntl i ch e n Kn e i p e n

8 0

7

0 . Cas tin gs s ho w s (w i e z . B . D S D S = D e ut sc hl a nd s u c ht den S up e r sta r j .

 

8 0

11. Ü bun g en und A uf g aben

 

.

83

1

. Ü bun ge n z ur Di s ku ss ion

Ü

bun ge n z u " Z u o rdn e n , A r g um e nti e r e n , E rk l ä r e n , Be g r ü nd e n "

 

8 3

2 . G rundphra se n z ur D i s ku ss i o n

 

.9 1

3 . A u fga b e n z u d e n Di s ku ss i o n s them e n .

93

III. Interpretationen

.1 0 7

1 . R e d e mitt e l z ur B esc h re ibun g vo n Gra p h ik e n , S t a ti s tik e n und Di ag r a mm e n . 10 7

 

2.

Th e m e n ! A u f ga b e n z u d e n Gr a phi k e n m i t hil fre i c h e n Wo rt l i s t e n

11 5

I

. D avo r f u r c h te n s i c h A u tofa hr er i m Dunk e l n

1 1 5

2

.

ach w u c h s und P kw

116

3 . W i e m ö c ht en S i e Ur l a ub in D e u t sc hl a nd m ac h e n ?

11 7

4 . G ründ e für d e n A u swa nd er u n gsw un sc h

11 9

5.

C02 - Ve rm e i dun g d u r c h u tz u ng vo n e rn e u e rb aren E n erg i e n

121

6.

Mo bilit ä t s m ot i ve

124

7.

B i l dun g z a h l t s ic h a u s

12 5

8.

E n e r g i es p a r e n - wo s p a r t d i e B evö lk e ru ng ?

1 26

9.

Fa m il i e n freun dl ic h eA r b ei t swe l t

1 28

10

. Was di e Ge n e r a t i on e n vo n e ina n d e r l e rn e n k ö n n t e n ?

1 29

11

. Di e R e i seab s i c h t e n f ü r 2 00 9 s i n d r ü ck l ä u f ig

1 3 0

1 2. W e i hn a c ht e n - e in b es o nd e r es Fa mili e n f e s t

1 32

1 3. Bildun g bl e ib t e in P f u n d a u f d e m Ar b e i ts m a r k t

1 3 4

1 4 . Affi ni t ä t z u v e r s c hi e d e n en Ko mmunik a ti o n s ka n ä l e n

1 3 5

1 5. G lob a li s i erun g - Ge d a n ke n und Vor s t e llun ge n

1 36

1 6 . D urc h s c hni t tli c h es H e i r a t s alt e r

1 37

1 7. Verb r a u c h e r ka u fe n o nlin e

a m li e b s t e n T i ck e t s

1 38

1 8 . A di e u , " Hot e l Mam a" - H a ll o, "E lt e m -Kin d - WG "

. 1 39

I

V . Gr a phik e n / S tati s tik e n

 

1 4 5

Elöszo

Fe l a d a t gy ü jt e m e n yü n k a n e m e t e m e l t sz in t ü sz6 b e li ere t tseg i v i zsgara es a k ü l ö nb ö - zö n e m zetk öz i n ye l vv i zsga k ra k esz ü l ö k n e k ir 6 d o t t , a m e l y mind a nye l v i szint e t , mind a fe l a d a t t ipu so k at t e kin tve ill eszke d i k ezen v i z sgak fe l e pit ese h ez .

K ön yvü nk fo l yta t asa a 2 00S-b e n m eg j e l e n t es 2 00 8 -b an ta nk ö n yvve n y il va nit ott

P e n te k B e rn a d e t t - Garva n y H a jn a lk a : Sz6 b e li fe l a d a t o k a n e m et e m e lt szint ü eret t-

seg ir e es a n e m zetk ö z i n ye l vv i zsga kr a c. k ö n yv n e k , a m e l y a n ye l v t an ul 6k es ta n a r a i k

k öre b e n egya r a n t n agyo n k e d ve l t l e t t . Az o tt sze r e pl ö 42 P r o - Ko n t r a temat e bb e n a

k ö n yv b e n t ova bbi 7 0 Pr o - Ko n tra fe l a d at t a l / t e rn ava l egesz it ettü k k i , mi ve l tapaszta l- tuk , h ogy a f e lk esz it es sora n szü k seg va n a r eg i te rn ä k a t uj , akt u a li s , fr i ss t e m ä kka l böviteni.

A k ö n yv 1 . n agy fej e z ete b e n a z egyes Pr o -K o nt ra te m a kn a l az e m e l t s z i nt ü erettseg i

v

i zsga n sze r e pl ö te t e lm o nd a t min t fe l a d a tt i pu s s z e r e p e l , a mi a l a pj a n v i tat k oz ni k e ll a

v

i zsg ap a r t n e r rel.

A

2. fej eze tb e n "Ü bun ge n u n d A u fga b e n " c imm e l szar n os gyakor l 6 fe l a d atot

b

ocsa jt ott un k a n ye l vta nul 6 k re nd e lk ezesere .

h e l yes e r-

ve l es ki fej ezesere (Ü bun ge n z u " Z u or dn e n , A r g um e nti e r e n , Erk l äre n , Beg ründ e n " ).

Ezek o l ya n fel a d atok , a m e l ye kk e l a n ye l vta nul 6 b egya ko ro lh at j a, h ogya n l e h et r n agat

h e l yese n ki fej ezni , a mik or ve l e m e n yt a k ar for m a l ni ill e t ve erve lni szere tn e. I t t gyako - rolh a tjuk azt i s , mil ye n n ez ö p o nt o k fe l ö l l e h et egy - egy t e m at m egköze lit e ni .

Eze n fej ezet e l s ö r es z e b e n gya k o rl atok ta l a lh ato k a ve l e m e n yfor m a l as,

A fej eze t 3. r esze k e nt A u fga b e n z u d en Di s ku ss i o n s th e m e n c imm e l b e mu tatj uk ,

mil ye n sz6 b e li fel a d a t t ipu so kk a l l e h e t gya k oro lni a v it a t , mil ye n fe l adat tipu so k for -

dulh at n a k e l ö : Szere pj a t e k , r eag ä l as egy m ega d o t t szitu ac i o r a , ve l e m e n yfor m a l ä s

e r v vagy ve l e m e n y m e ll e tt , vagy e pp e n azt gyakor o lh at ju k , m e l y i k erv r e mil ye n e l-

l e n e r vve l l e h e t h e l yese n r eaga lni ( P r o- Ko n t r a Wec h sel fe l a d atti pu s) . A kü l ö nb ö z ö fe l-

a d a ttipu so kh oz a d t un k m eg n e h any p e ld agya k o rl atot i s. A " P o dium sd i s ku ssi on" es a

" St umm e Di s ku ss i o n " C . f el a d at tipu so kh oz n e m e m e ltünk ki kü l ö n fe l a d a t o k a t , hi s z e n az összes te m a a l ka lm az h at6 ezekn e l a fe l a d a t t ipu so kn a l , Csup a n a v it a tk ozas l egfo n-

t osa bb szok in cse t , esz k öze i t gyü jt ö ttü k össze "Gr undph rasen z u r Di sk u ssi o n " c imm e l (a fe j ezet 2 . r eszeb e n ) ,

egy

CA gyak or l a t o k l fel a d a t o k m ego ld asa it ill . a m ego ld asi j avasl a t o k at a k i a d 6 h o nl a p-

j a n ta l a lj a m eg: www. n o rd wes t.hu )

A kö n yv 3. r eszeb e G r a phik a - ill etve s t a ti sz tik a - e l e m z ö fe l a d a t o k at t e t t ünk (ö n a ll o

t

e rn a ki fe j tes = Int e rpretat i o n ), mi ve l az il ye n fa j ta gya k o rl ato kb o l i s hi a n y van . Eze k-

h

ez a z e l e rn zesekh ez Wo rt sc h a t z z ur B es ch re ibun g vo n Stat i s ti ke n / Gra phi ke n ci mm e l

k

i fe j ezes - gy ü j te m e n yt a llit ott unk öss z e a fejezet b efe j ezese k e nt. I tt l og iku s sorre nd-

b

e n összegy ü jtö tt ük a G r a phik a - / s t at i sz ti ka - e l e m zese kn e l h asz n a l a t os ki fe j ezeseket .

Pro u nd K o n t ra - Theme n

A G r a phika k te r n a ih oz i s h asz n os sz6 k i n cse t a ll itott un k össze , a m e l y u gyszin t e n könnyiti a fel a d atok mego ld a s at , a fe l kesz ü l est , A k ia d van y u to l s6 re s ze tarta l mazza az ö na ll o ter n akife j tes szines Grap hik a i r.

m eg -

Kö n yv ün k fel a d a t a i t a va l t oza t ossag , sokszinüseg es m o d e rn seg j e l l e m z i . A m eg -

a d ott sz6k in cs p ed i g k övet i a ma i mo d ern n e r net szo h aszna l a t ot.

R er n e lj ük , kia d vanyu n k e ln yer i tetszes ü ket , es sok segitseget n y u jt az e ml itett v i z s -

ga kr a va l 6 fel k eszü l es b e n ill etve fe l k esz it es b e n .

Gy ö r , 2010. juliu s 1 7.

Sok s ik e rt ki v annak :

a S z e r z ok

A v i zsgafe l a d a t ok l e irasa es h asz no s t a n a csok

A vizsgafeladatok Ieiräsa es haszn os tanacs o k a feladatok megold ä s ä ra illet v e a felkeszül es re

Az em e lt szintü szöbeli v i zsga l e ir äsa :

A z e m e l t s z i ntü s z o b e li

v

i z sga

c e l j a a nn a k m e r ese,

h ogy a v i zs ga z o

k e p es - e

a z

e r ett s eg i k öve te l r n e n ye kb e n

ve n sz oban ki feje z ni es va l o s kor nm un i k ac i os

fo l y t a t n i. A v i zsgaz on ak

b esze l g e t es b e n va l o i nt e r a kt i v r eszve t e lr e.

m

egfoga lm a z ot t

n ye l v i s z i n ten go nd o l ata i t

sza n d eko kn a k

id ege n n y e l-

r n eg f e l e l ö b e s ze l gete s t

min d a

k

e p esn e k

ke l l l e nni e m i nd a z ö n a llo t e rn a ki fejt es r e ,

A v i zsga r e z r öv id b e v eze t ö t a r sal gassa l k ez d ö d i k . E bb e n a v i zsgazo n e h a n y o l ya n

k e r d es r e va l aszo l , a mi k özve tl e nül

öt e ri n ti . A k e rd ese k ce l j a az , h ogy a v i zsgazo r a -

h

a n go l o dj o n a n e m e t n y e l v h asz n a l a t a r a. Az itt e l h a n gz otta k n ern

sza m ita n a k

be a

v

i zsg a e redrn e n y b e .

 

A

v i z sga ket

fe l a d at b o l a ll . A fe l a d ato k at

a v i zsg a z o hu zza , e s k i d o l g o za s u kh o z

fe l-

k es z ül e s i idö n e m a ll r e nd e l k ez e s e r e.

a v i zsgaz o

cs ol o d o

t a t o v it a r a serke n t ö k i j e l e n tesei re

i

Az e l s ö fe l a d at b a n

e gy vagy tö bb ner n e t n ye l vü , eg y a d o t t t e m a h o z k a p -

mikö z b e n a v i z s g a z -

k i j e l e nt es t v a gy id eze t e t e r t e l m ez es kif e jt i a ve l e m e n ye t ,

s r eaga l ni a

k e i l .

A m aso dik fel a d at b a n a v i zsgazo n a k h ä ro r n

m ega d ort ira n y i to sze mp o n t

a l a pj a n

k e ll kif e j te ni e egy a d ott t e rn ava l k a p cso l a t os

gon d o l a t a it. E h hez

ve rb a l is es / vagy v i z u -

a

l i s s eg e d a n yago k a ll n ak re nd e l kezese r e. A v i zsg az t a t o e l ö r e m eg h atar oz ott, tova bbi

v

e l e rn e n y - n y i l va n i t a s r a

ös z t ö n z ö k e rd ese k e t t e h e t fe l. Az e g yseges m egf o g a l m az ä s u

f e l a d a t - rn eg h a t a r o z ä s ok

a f e l a d ato k megoldäsahoz szük s eg es n y e l v i szin t n e l .

n e rn e t n ye l v ü e k ,

a m e l ye k n ye l v i sz in t j e a z o nb a n a l ac s o n y a bb

A fe l a d a t ok m e g o l d a s a h o z

A resz l etes k ö ve te l m e n ye k ,

szot a r n e m h asz n a lh a to .

te h at h ogy mi t es h ogya n

az e m e l t sz in t ü

e r ettseg i n (E r teke l es i , p o n tozasi u t mu t a t o es k ö ve t e lme n ye k ), az O M h o nl a pj a n tan ul-

m a n yoz h a t o k . ( www.or n . h u )

e r t e k e l n e k

Has onl ö f e l a d ato k

Az " Ö S D M i tt e l st u f e"

közepfokü ( B 2 s z i nt) n y e l vv lzs g ä ko n:

s z o b e li v i zsga m aso di k fe l a d a t a egy k e p l eir asa es e r t e lmeze -

se. Itt 3 ke p kö z ül k e ll egye t va l asz t a n i a

a v i zsgazo n a k

es d ö n teset i ndoko l ni a

i s k e i l . A

v

a l a sz t o tt k e p t e m a k ö re r ö l

k e ll ö n a ll o a n b e sze l n i e assz oc i a c io i

a l a pj a n .

E

rre a fel a d a tt i pu s r a va l o fe l k eszü l e s h ez

i s j 6 l h a sz n a lh atok

a kö n yv k e p e i e s a h o z -

z

a ju k m egad ott szo l i s t a k. A v i zsga f e l a d a t o k l ei ras a es h asz n os t a nac so k

Az " Ö S D M i t te l s tu fe " v i zsga h a nn a d i k fe l a d a t a sa j at ve l e m e n y ki fe j tes e , e r ve l es.

A f e l a d at l a p o n

n

gazta t ö n a k az a ll as p o n t j at

a l l as p on tj ä r o l , e r ve l ni e ke i l e m e l l e t t .

egy a d o t t te m a r o l k et e l ter ö ve l e m e n y t

o l vas h a t a v i zsg a zo .

r eszt

E ve l e m e - vevö v i z - öt sa j at

ye kr ö l k e il k i fej te ni e a ll asp o n tja t ,

s m eg k e I l t udni a a p a r besze db en

i s . H a n eki m as ve l e m e n ye

va n , m e g k e l l gy ö z ni e

E rre a f e l a d a tt i p u s r a t ö rt e n ö fe l k esz ü l esh ez

i s j o l h asz na l ha t ok

a k ö n yv P r o - K o ntra

f e l a d at a i b a n m e g a d ott s z o sze d et e k .

A v i zsgafe l a d a t o k l ei r asa es h asz n os ta n acsok

(

B ö ve bb e n

az

" Ö S D

M i tte l st u fe"

v i zsga r o l :

www.os d .a t

vagy:

www.

oesterr eic h i n st i tu t . h u we b o ld a l ako n )

 

A

" Goet h e - Ze r t i fikat

B 2" sz6 b e li v i zsga e l s ö fe l a d ata t mo n ol6g

fo rma b a n

k e l l meg -

o l d a ni a a v i zsgazo n a k . A m egadott szöveg es segit ö k e rd esek a l a pj a n ke ll ve l eme n yet

ki fejten i e a ter n a r o l . Ve l er n e n yenek

n i a. Te h a t eze n fel a d atra va l 6 fe l keszü l esb e n i s j 61 h asz n a lh atok a k ö nyv Pr o - K o n tra

fe l a d ata ib a n m egad ott segit ö sz6sze d etek . ( B ö ve bb e n a vizsgaro l : www . goeth e . d e)

m

egfe l e l ö e n

Pr o es Ko n tra e r vekke l

ke il szo l ga l-

Ne h a n y

sähoz:

h a sz n o s tan a c s az e m e lt szin t ü e r ett s eg i szö b e l i f e l a d ata in ak m eg ol d ä -

A k ö n yv gya k o r l 6 k ö n yv,

m e l y n e k fe l a d a t a i mintaul szolgalnak az e m e l t sz in t ü sz6 -

h o gy

b e l i v i zsga n va r h a t o f e l a d ato kh oz.

o l d j a k m eg veg i g a z ö sszes fe l a d a tot .

i s m e r e t e ik e t

A j a nl j u k az er et t seg ire

k

eszü l ö di a kok n a k,

A m ega d o tt szo lista kk a l

i s m e t e lj e k a t a z e ddi g i

ill e t ve b ö v i t sek k i az t , h a szü k seg e s.

M indk e t fe l a d a t m eg o ld asa n a l

t a n a c so l j uk , h o gy a n agyo n b o n y o lult sze rk e z e t e k et

k er ülj e a v i zsgazo ,

d at o t , h ogy b e i s t ud j a fe j ez ni !

f ö l e g h a n e m b i z t os b e nn e . Ügye lj e n

a rra , h ogy u gy k ez dj e a mon -

V it a :

agyo n f i gye l j e n a r ra , h ogy b esze l get ö ta r sa,

azaz v i zsg ä ztato j a

mit m o n d ! E lle n -

e r ve i t , v a l aszai t en n ek m egfe l e l ö en ve l ese l egye n l og ik us , v il agos!

k e rül j e a n ye l v i p o n ta t l a n sagokat! Ügye l je n a fo l yekony es erth etö b esze dr el Erve l es n e l a l ka l r n azza a m a r ta nul t for m u l akat! I gyekezze n go nd o l ata i t, a l l as p o n tja t következetesen , fo l ya m atosa n k i fejten i ! Legye n egyerte lmü , n e m ara dj on s emle ges!

Ve dj e a ll as p o n tja t , d e m ara dj on a k ul t u ra l t v i ta k e r etein be lü l ! Az erve l esb en , e ll ener -

ve l es b e n h aszna l ja a k önyv b e n t e m e n yeketl

a r ra! E r -

foga l m azza m eg, m egfe l e l ö en

reagal j o n

ye l v h asz n a l a t a

l egye n h e l yes , va l asz t e k os , l e h e t ö l eg

ket osz l o pb a n mega d ott

b asz n os szo lista k a t , sz6gyüj-

Ö sszegy ü jtö ttü k

az erve l es, e ll e n e r ve l os k i fejezese i t

i s. Ezeke t e pi tse b e vi t a j a b a !

önsuo te rn a kif ejte s :

l egye n k i e j tes e

l

r ü lj e a n ye l v i p o n t a t l a n s ä g ok a t l P ro b a lj o n fo l ye ko n ya n es e rth e t ö e n b esze ln i l

A

o g i k u s

k e r d esek r e a d o tt v a l aszo k k a p cso l 6 dj a n a k fe l e p i t es ü , j 6 l sze rk esz t e tt! Nye l v h asz n a l a t a

e

gy rn a s h oz ,

v ila g o s ,

k e -

l

eg y e n h e l yes es v a l a sz t e k o s ,

A v i zsga n n e m k a p az e r e tt seg i z ö

t

ova bbi segit sege t.

D e h a az e l ö a d as

n e m e l eg

b ö seges , vagy h a a v i zsgazo m ega k a d , a kk o r a v i zsg azta t o k t esz n e k fe l n e h a n y k e r d est az e r ettseg i z ö n e k.

K ö n yv ünkb e n t a l a lh at o szo l i stak , sz6k i n cs v i szo nt sok seg i tseget n y uj tan ak eze n

fe l a d at b egyakor l ä sas h oz , a m eg l ev ö sz6 kin cs a t i sr n etl ese h ez ill etve tovabb i b ö vite -

sehez,

P r o u nd Kontra - The m e n

Pro und Kontra - Themen

Füh r e n Si e mit Ihr e m Pr uf e r üb e r das fo l g e nde Th ema / ü b er di e fo l g e nd e A u ssag e ei n

G es prä c h , in d e m Si e I hr e Argum e nt e dafür od e r da ge g e n auf t ä hl e n . R e agi e r e n Si e

au c h a uf di e G ege nar g um e nt e I h res G e sprä c h s partn e r s. Vor s i c ht , e r / s i e w ird Ihn e n

w id e r s pr ech e n. Si e b eg inn e n da s G es prä c h . Si e hab e n dafür c a . 5 Minut e n Z e it .

1 . Digitale Tafel in den Schulen

" S te ht die a lt e g ut e Taf e l im Kla sse n z imm e r v or d e m A u s? Imm e r m e hr S c hul e n setze n a uf d i gi tal e Wh i te bo a rd s . "

pro :

• in e Sc hu l ta f e l , di e a ll e gesc hri e b e n e n No ti ze n saub er d a r stellt und s i e a u c h s p e i -

e

c

h e rt , / di ese k a nn m a n j e d e r ze it w i e d er h e r vor h o l e n

• n di e di g i ta l e Tafel l asse n s i c h Co mpu ter u nd M ultim e di a -Pr o j e kt or a n schli e - ßen ; d as eröffnet w un der b a r e u nd unbegren z te Mög l ichke i te n i m U n ter ri c ht

• die T afe l ist sa u ber , o hn e Staub un d K r eide , es mu ss nic h t ständ i g gewisc h t werde n

• ma n s p art Wasser und K r e i de u n d v i e l Pap i er ( um we lt f r e un dlic h )

• nh a lte kö nn e n in s Int e rn e t geste llt we rd en: d e r Le h re r k a nn s i c h l e i c h te r vo rb e - reit e n und br a u c ht ni c ht z u k o pi ere n , ke i n P a pi e r z u versc h we nd e n

a

I

kontra :

d

ur c h d i e E in fiih run g d er di g i ta l en Tafel wi r d d i e Persö nli c h ke i t de s Le h rer s im

U

n te r r i c h t immer m e hr a n Bede u t un g ve rli ere n

der Com put e r üb ern imm t imm e r m e hr di e R o ll e d es Le hr ers

Sc h ü l e r ve r l e rn e n d as Sc hr e ib e n , d a s i e z u v i e l e l e ktroni s c h e i ntr age n o der a n k li c k e n

di

e Sc hül e r s i tzen sow i eso sc h o n zu v i e l vor d e m Co mpu ter , j e t z t a u c h in d e r Sc hul e?

be i S tr oma u sfa ll gi b t es k e in e Tafel

die Ki nd er kennen nur noc h de n Ma u s klick , ve rl er n en mit der Han d z u schr e i be n

2. Moped für Jugendliche

" Vie l e Ju ge ndli c h e fahr e n Mo p e d , we il es pr a k t i sch und billi g i s t. "

p

r o:

e

in Mo p e d i s t se hr p ra kti sc h : d a mi t k a nn m a n j e d e r ze it

v on e in e m O rt z um a nde -

ren ge l a n ge n und Ze i t s p are n

d

e r A n schaff un gswe r t ei n es Mope d s is t i m Verg l e i c h mi t d e m e in es A u tos um

P ro und Ko ntr a - T h eme n

ei ni ges g ün st i ge r , d a h e r m a ch e n a u c h sc h o n v i e l e Ju ge ndli c h e m i t 15 d e n Mo -

p e d f uhr e r sc h e in u n d ni c ht e r s t mi t 17 J a hr e n d e n A u tofüh r ersc h e in

• d as Mo p e d i st f ür d en S t a d tve r k e hr s i c h e rl ic h g u t gee i g n et , d a m a n seh r l e icht einen Pa r kpl atz find e t

• e s i s t a u f j e de n F a ll se h r hil fr eich , we nn man s pät e r mit dem A uto u nt e rweg s i s t , man kann dann Ve r k e h r ss i tuation e n s i ch e r l ic h be sse r e in s chät ze n

k o n tra :

• m i t e inem Mo p e d p ass i e r e n v i ele U nfäll e

• oft w ird z u sc hn e ll gefa hr e n b zw . di e Ve rk e hr ss itu a ti o n s chl e cht e in geschät z t

• es i st ni c h t so b e qu e m , l ä n ge r e Z e i t a u f d e m Mo p e d z u s it ze n , ga n z a bg ese h e n

d avo n , wenn es r eg n et

• a uf e in e m Mo p e d k ö nn e n h öc h s t e n s 2 P e r so n e n f a hr e n

• e in Mop e d ve r u r sac ht auch v i e l Lä rm und A b g a se

• Mope d s we rden von A u tof a h re rn l e i c ht ü b e r se h e n

• Ba ld ge n ü g t d a s Mop e d ni c h t me h r ; e in Motorra d mu ss h e r . Da s i s t n oc h gefä h r l i c h e r .

• im W i nter z u k a l t l a uch im S omm e r w i rd o f t z u l e ic h t e K l eidu n g ge wä hl t (E rkä l - tun gsgefahr )

3. Haustausch in den Ferien

"Ein neuer Tr e nd im Touri s mu s : imm e r mehr M e n schen tau s ch e n ihr Hau s in den Fe rien , um s ich s o z uminde s t di e U nterkunftsko s ten z u ers paren . "

p r o :

• in d e r Int e rn e t - D ate nb a nk g ibt es e i n e n Ta u sc h k a t a l og, a l so m a n k a nn s ich e i n

A n ge b o t b e qu e m vo n z u Ha u se / vo r d e m Co mpu te r a u swä hl e n

• T a u sc h a b w i c klun g , Te r m in a b s pr ac h e und Sc hlü sse lüb e r ga b e o r ga ni s i e r e n di e

T a u sc hp art n e r se lb s t stä ndi g und kos t e n fre i

• es g ib t e in e G rundge büh r, z u sä t z l i c h e K oste n g ib t es ke in e

• m a n wo hn t um so n st u n d t r otz d e m k o m forta b e l

• ma n l e bt nicht m i tt e n im T o u ri s t e n g h et t o und di e e i ge n e Wo hnun g w ird wä hr e nd-

d e ssen s o g ar n o c h in S t a nd g e ha l te n un d b e w a c h t

• fü r S chäd e n g ibt es Ve rs i c her u ng e n

• di e Z a h l de r A n ge b ote wäc h st , es g i bt a l so imm e r m e hr A n g eb o t e a u f j e d e m K o n - tine nt

kontra :

• etwas ka nn l e i cht k a pu tt gehe n

• S ch ä d e n kö nn e n l e i cht a u fko mm en

• di e R e i se mu ss se l b sts tänd ig o r ga ni s i e rt we rd e n

P ro u n d Ko nt ra - T h e m e n

e

r st we nn m an vor Ort i st , s i e ht m a n , o b m an w i rk l ich e in e n g u te n T a u sch ge -

m

ac h t h at

m

ög li c h e r we i se l a ut e Nac hb a r n

a

n d e m Ort , z u d e m m a n re i se n m öc h te , gi bt es v i el l e i c h t ke in e n Ta u sch p a rtn er

• Offe nl eg u n g d e r e i ge n e n P ri va t s ph äre im e i ge n e n Ha u s

• mit l a ut e n T a u sc hp a r t n e rn k a nn m a n s i c h i n d e r e i ge n e n Nac hb a r sch af t unb e li e bt

m a c h e n

4 . Noten / Zensuren im Sportunterricht

" S c hül e r brau c h en N o te n - auc h im S port un t e rr ic ht - um motiv ie rt z u w erde n ."

pr o:

di e Z e n s u r d i e nt d er G l e i c h s t e l l u n g d es S p o r t un t e rri c h t s gege nü b e r d e n a n d e r e n

Fäc h e rn

o hn e Note n w ürd e n d i e Sc hül e r d e n S p o r t f ür ve rm e idb a r h a lt e n

d

i e Le hr e r k ö nn e n dur c h Note n di e Le i s t un ge n d e r Sc h ü l e r m esse n

Ze n s ur e n w i rk e n a u f Sc h ül er m o ti vat i o n sfö r d e r n d

S

ch ü l er werd e n dur c h di e B ewe rt u n g z ur E rh ö h u n g i h r e r Le i st u n ge n ge b r a c h t

gu te Sc h ül e r werd en b e l o hn t , fa ul e S ch ü l er b estraf t ; d as i st ge r e c h t

m

a n k a nn l e i c ht e in e g u t e No t e b e k o m m e n , d as e r h ö ht d i e Q u a l it ä t d es Ze u g ni sses

k

o ntr a:

d

i e S p or tn o t e e r mi t t e l t d e n E i ndru c k , d ass d i ese e in e r e in e Le i s t u n g s not e i s t , w a s

s

i c h ge r a d e in den Be r e i c h e n d e r Ba l l s po r t ar t en in F r age s t e l l e n l ässt

i

m Sc hu l s p o rt so ll te e h e r d e r S p a ß i m M i tt e l punkt s t e h e n

d

e r S p o r t u nt e r r i c ht so ll t e di e Sc hü l e r d az u br in ge n , d e n S p o r t li e b z u gew inn e n ,

a

l so F r e u de a n d er B eweg un g z u h a b e n , u n d d as ge ht b ess e r oh n e No t e n

es i s t w i c h t i g , d ass di e Sc h ü l e r s p äte r e in L e b e n l a n g Lu s t a u f S p o rt h a b e n

dur c h Z e n s u ren wer d e n Sc h ül e r vo m S p o rt e h e r a b gesc hr ec kt

Note n im S p o r t tr age n öf t e r s z u r A n gs t und Beweg un gs h e mmun g b e i

v

i e l e Sc h ü l e r s in d d u rc h ihr e u n t e r s ch i e d li c h e n A n l age n , ih r e n Kö r p e rb a u (gera -

d

e in d e r Pub e rtät ) sc h o n vo n v ornh e r e in b e n ac ht e i li g t

d

i cke und sc h wac h e Sc h ü l e r we rd e n dur c h d e n No t e n dr u c k n oc h m e h r a u sge-

g r e n zt

Pr o und K o n t r a - T h e m e n

5. A u s bau der W inden e rgie

" Heut z uta ge we rd e n imm e r m e hr W indkraf t anla ge n ge baut , da di e tradition e llen

E n e r g i e r e s e r ve n e inmal a u f g e br a u c h t s e i n werd e n . "

pr o :

• fos s il e E n erg i e t räger ( Ö l , K o hl e und Ga s) ste h e n ni c h t m e h r so l a n ge z u r Ve r-

f ü g un g ; di e R es erven s i n d ni c h t gr oß / di e V o r rä t e we r d e n e i n es Tages e r sch ö p ft se in , d es h a l b s i nd w ir a u f r eg e n e ra t i v e E n e r g i e n a n g e w i ese n

u

n t er a nd e r e n e r n e u e rb a r e n E n e r g i e n k a nn m a n d ie Wi nd e n e rgi e seh r ef fi z i e n t

n

u t z e n

Wind räd er kö nn e n Hä u se r mi t S t ro m l e i c h t und r e l at i v bil li g v e r so r g e n

m i t d e m A u s b a u d er W i n d e n erg i e s c h ü t z t m a n a u c h d as K l im a

k

e in e E mi ss i o n e n

b

e n ö ti g t k e in e g roß en Ge b ä ud e , n u r e i n e n M as t / wa r t u n g s a rm

im Meer g ib t es v i e l P l at z , a u c h Fe ld e r l asse n s i c h w e it e rhin g u t nu t z e n

k

e in e gef ä h r l i c h e S tr a h lu n g w i e b e im A t om k raftw e rk

k o n t ra :

a

u ß e r d e n S ta nd o r t e n a n d e r K ü s te o d e r im Binn e nl a nd w il l di e B r a n c h e i hr e

M ü h l e n kün f t i g a u c h in s M ee r b a u e n , w o d e r W i n d n oc h s t ä r k e r bl ä s t - n eg a ti v e A u sw i r k u n g e n a u f di e U m we l a t u r ; z . B. Z u gvöge l kö n n t e n vo n ih r e r R o u t e a b- ko m m e n ; W in d k r afta nl age n i m Mee r k ö nn te n ta u c h e nd e Mee r esv ö ge l v on ihr e n

a

h r un gs qu e l l e n ve r s c h e u c h e n

Wi nd r ä d e r k ö n nt e n z u tö dl i c h e n Fa ll e n wer d e n

K l e in wa l e und F i sc h e s ind a u c h b e dr o ht

e r Lä rm d er Ex p l o s i o n e n b e i m Se t ze n d e r F und a m e nt e kö nnt e Wa l e und R o bb e n in di e F lu c h t s ch l a ge n

d

d

i e z u v i e l e n W i n d k rafta n l ag e n ze r s t ö r e n a u c h d a s La nd s c h a f t s b i ld

R o t o rbl ätte r v e r ur sac h e n b e im D re h e n L ä r m , d e r tö r e n d w i r kt

in d e r Na c h b a r sc h aft so l c h er A n l age n k a n n d a s Fe r nseh b il d f l ac k e rn , w e nn d i e Fe rn se h g e r äte im W i n d sc h a tt e n s t e h e n

W ind weh t ni c ht imm e r , k e in e K o ntinuit ä t , be i S till s t a nd : e in G e i s t e rwa l d

P ro und Ko n tra - T h e m e n

6 . Tourismus in I h rer Gegend

" Wenn in e in e r Ge g end d e r Touri s mu s g u t e nt w i c k e l t i s t , profiti e r e n all e da v on. "

pro:

• schafft h äu f ig nu r saiso n a l e Ar b eitsplä t ze l E ink ommen (Sommergäste a n d er See ,

W i ntergäste im Geb i rge)

To u r i smus i st s i c h er ein Segen f ü r je d e Ortsc h aft . Je we n iger e n twicke l t d e r O r t

vo r se in e r "E n t d eck un g" f ü r d e n To u r i s mu s i st , u mso meh r E i n h e im i sch e we rd e n davo n pr of i t i ere n .

es steigert S t e u e r e i nn a hm e n

b

rin gt I nn ova ti o n e n in d i e R eg i o n (We l ln ess , Straße n ba u etc.):

T o ur i ste n br a u c h e n g u te St r a ß e n u nd g u t e K o mmu n i k at i o n sei n ric htun ge n , d i e

I n fras tr u k tu r d es Or t es w i r d a l so ve rb esse r t we r d e n , was g l e i c h ze i t i g mit e in e r

E r h ö hun g d es Le b e n ss t a nd a r d s f ür di e Or t sge m e in s c h af t e inh e r ge h t .

d e r S tr a ß e nb a u o d e r d e r A u s b a u d es T e l efo n n e t zes sch af f t n e u e A rb e it s pl ä t ze f ü r

di e l o k a l e B evö l k e ru n g,

bri n gt E i n k o m m enss t e i ge r u n gen f ü r A n säss i ge / A n s ti eg d er E i n k o mme n ,

To

u ri s t e n mü sse n i rge nd wo üb er n ac h t e n , we n n s i e d i e U m ge bun g e n t d ec k e n.

A u c h f ü r d ie B et r e i bun g vo n Hote l s und Gas t h ä u ser n b e n öt i g t m a n A rb e i t s kr äfte ,

e b e n so k ö nn en s i c h E in h e imi sc h e se lb ststä ndi g mac h e n und P ensi onen e r öffnen

o d e r d e n T ouristen a nd e r e Di enst l e i st u nge n a nb i ete n .

• ermög l ic h t Ge d a n kenausta u sc h / Ve r stä nd ig un g ; (z.B . Anre i z, Sp r ac h e n z u l ernen):

Ei n he i misch e , di e mi t a u s l än di schen Bes u c h er n

for d e r t B i l dun g der B evö l ker un g

in Ber ü hr u ng ko m me n , m ü sse n

i

n d er Lage sein , s i c h mi t diesen zu vers t ä ndi ge n . We n n sie ei n e F r e md s p rac h e

l

ern e n , s ind s i e im Vo r te i l gege n über d enjen i ge n , d i e d as n i c h t t u n und s i e k önnen

so l e i c h te r ei n e n J ob f i n d en - n i c h t n u r in i h rer U m geb un g , son d ern a u c h in d e n

S

fö rd e rt k u l tu r e ll e Angebote (e inh e i m i sc h e M u s i k , Tä n ze , Ha nd we rk s kun s t ):

T o u r i ste n ko mm e n , um vo r O r t m e hr üb e r d i e h i esi ge K u l t u r z u e r fa hr e n. D i es bi etet

a u c h d e n A n säss i ge n e i n e Mög l i c h k e i t , üb e r i h r e e i ge n e K u l t u r z u r e f l e kt i e r e n und

s i c h mi t a nd e r e n z u ve r g l e i c h e n. Es w ird s i e gege n ü b e r d e n e i ge n e n Br ä u c h e n un d

T r a di t i o n e n se n s ibl e r m ac h e n un d a u c h ih r Se lb s t b ew u sstse i n s t ä r k e n.

ve r ä nd e rt d as Ver h a lt e n d e r a n säss i ge n B evö l k e r un g (z . B. Ka u fver h a l te n )

i e d l un ge n d e r ac h b a r schaft .

kontra:

Of

t i st d e r To uri s mu s m e h r F l u c h a l s Sege n . Ma n d e n k e n u r a n w un d e r b a r e , un -

b

erühr te Pa r adiese i n P o l ynes i en, d ie n u n mi t Luxusa pp arte m ents z u ge b a ut s i nd .

brin gt Lä rm - u n d Umwe l t b e l ast u nge n mit s i c h (D i s k o - , Straßenl ä rm ) ; To uri sten

m

achen vie l L ä rm , ver b ra u che n vie l Wasser und hi nte rl assen v i e l M ü l l

z

e r stö r t d i e atur (Strän d e, Br u tgeb i ete d er Vöge l , Ski pi sten u sw.)

Pr o u nd Ko n t r a - T h e m e n

B

e l as tun g d es gesa m t e n N a tur p o t e n z i a l s d u r c h A u s b a u vo n S i e d lu n ge n , Häfe n ,

S

tr a ß e n : U m S tr a ß e n z u b a u e n , mu ss n o t we nd i gerwe i se in di e Na tu r e i n geg ri ffe n

e rd e n . Di e Ve r ä n d e r un ge n gefä h r d e n di e ö k o l og i s ch e B a l a n ce , un d d i e F l o r a u n d Fa u n a d e r Gegen d k a nn in M i t l e i d e n sc h aft gezoge n we rd e n . B a u arb e it e n ge h e n m i t

w

A

b h o l z un g u nd d e m Ve r s c h w i n d e n vo n b e dr o h te n Pf l a n z e n und T i e r e n e in h e r . Es

i

s t t e u e r od e r u nm ög l i c h d e n ö k o l og i sc h e n Sc h a d e n w i e d e r g u t z um ac h e n .

b

r i n gt P r e i se r h ö h u n ge n für d i e a n säss i ge B evö l ker u ng

(

z . B . Gr u nd s tü c k s pr e i se , M i e t e n , Pr e i se für Le b e n s mitt e l und Di e n s t l e i s tu n ge n ) ;

Ü

b e r fremd u n g ( di e k ul t u r e ll e Eigenständigkeit ge ht ve r l o r e n ) : E s g i bt v i e l e D o r f -

b

ewo hn e r , di e ge rn e so l e b e n , w i e es sc h o n i h re Vo rf a h r e n ge tan h a b e n. U nd:

es ka nn vo rk o mm e n , d ass s i e n i c h t v o n d e n Ve rb esse r un ge n profit i e r e n könn e n ,

we n n d i ese z . B . z u t e u e r für s i e s in d. A u c h

f ü r d i e E i n h e imi s c h e n ste i ge n d i e

Pr e i se d e r G üt er f ür d e n t äg l ic h e n B e d a r f, we nn di e To uri s t e n a u f d e n ö rt l i c h e n Mä rk te n e in k a u fen .

D

e r A u f b a u vo n H o t e l s u nd in fras t r uk t u r e ll e n Ve rb esse r u n ge n i s t seh r k os t s pi e li g . E s

g

ibt nur z w e i M ö g li c h k e it e n a n di e s e S umm e n h e r a n z uk o mm e n : E n twe d e r l e ih t s i c h

d

i e ölt li e h e R eg i e run g Ge l d vo n d e r B a nk od e r s i e üb e r g ib t di e Le itu n g d e r Pro j e kt e

a

n I n ves t o r e n . D as E r ge bn i s i s t im e r s t e n Fa ll Ve r sc h u l dun g , i m z we i t e n Fa ll e in e seh r

l e i n e Gewin nm a r ge f ür d i e E in h e imi s ch e n . D as g l e i c h e g i lt f ü r l o k a l e U n t e r n e h m e r , wo es se in k a nn , d a s s s i e v i e l in ve s t i eren m ü sse n , um i hr Gesc h äft z u e t a b li e r e n , um

k

d

a nn h e r a u s z ufind e n , d ass ihr e Di e n s tl e i st un g ke in e Nac h frage fi n d e t .

Ge h t es j un ge n Me n sc h e n w irk li c h b esse r , we nn s i e e in e Fremd s pr a ch e l er n e n

und K e ll n e r i n e in e m Ho t e l we rd e n , a l s we nn s i e i n d e n h e rk ö mm li c h e n B e ru fe n

ih

r e r Ge m e in sc h aft ve rb l e i b e n ?

D

e r Ko nt ak t mi t d e n T o u r i s t e n k a n n n ega ti ve A u swi r k u n gen a u f di e l o ka l e Ge -

m e in sc h aft h a b e n . A n s t a tt s t o l z a u f ih r e e i gene K u l t u r z u sein , ka nn es s e in , d ass

s i e a n fan ge n , s i c h n ac h d e r Le b e n s w e i se d e r To u r i s t e n z u sehn e n.

7. Zoos

" Zoo s s i n d w i c hti g, we il Me n sc h e n d i e T i e r e s o a u s d e r N äh e beoba c hten können."

pro:

in d e n Z o os g i b t es E rh a lt u n gs pr og r a m m e f ü r (ca . 1 40 ) T i e r a rt e n , d i e vo m A u s -

s

t e rb e n b e d ro ht s ind ; so könn e n e ini ge A l te n verme hrt we rd e n

Zoos s i n d l e hr rei c h für di e B es uch er

bi

ete n J un g u n d A lt E rh o l un g vo m A ll t ag

bi

e t e n e in e t o l l e A u sf lu gs m ög l i c h ke it

e

rm ög li c h e n di e E rf o r sc h u n g sow i e E rh a l tun g sel t e n er T i e r e

d

i e h e u ti ge n Z oos s ind ni c h t m e h r mit d e n ur s p r ün g li ch e n a l t e n Z oos ve r g l e i c h-

b

a r , wo d as " Z u r Sc h a u s t e ll e n v o n Ti e r e n " c h a r a k te r i s t i sch wa r ; h e u tz ut age s in d

Pr o un d Kont r a - T h eme n

di e me i s t e n G itt e r k ä fige du rc h F r e i g e h e g e ers et z t un d so k önn e n s i c h T i ere m e hr

b ewege n u nd s i c h b e ss e r v er s t ec k e n

• T i e r e h a b e n i n d e n Zoo s d i e Gr e n z e n ih r es L e b e n sra um es

• Z oos z ü c h t e n v i e l e se l t e n e T i e r e , di e d a n n i n di e freie Wi ldb a hn a u sges etzt w er d en

• T i e r e i n d e n mo d er n e n Z oos h a b e n a u s r e i c h e n d P l a t z u n d Rü ckz u g s m ög l ic h ke i te n

a k ze pti ert

a

u c h gef ähr l i c h e T i e r e (z . B . Ti ge r , Ha i e ) k ö nn e n ga n z a u s d e r Nä h e b e tr ac h t e t

we rd en , so e twas wäre i n d e r f r e i e n W i l db a h n un v or ste llb a r

a

uch K ind e r o hn e Ha u s tie r e k ö n n e n T i e re e rl e b e n / St r e i c h e l z oos fö rd er n sp i e l e -

r

i s ch d ie T i e r l ieb e

T i e r e, di e e in e g u t e F u tt e r qu e ll e e nt d e ckt h a b en , b ewege n s i c h a u c h i n f re i e r a -

t

u r ni c h t w e i t d av on we g

di e E in r i c h t u ng e in es Ge h eg e s i s t w i c h t i g : Ti e r e mü sse n d a rin ih re Ve r h a l t e n s im - pul s e a u s l e b e n k önnen , z . B . H ö hl e n gra b e n , est e r b a u e n , schwi m men , spie l e n

o d e r a u c h B e ute fa n g e n. V i e l e Zoo s h a b e n d a h e r Besch äft i g u n gs pr ogra m me e n t -

w i ck e l t , d ie d e r n a türl i c he n L e b e n swe i se d er T i e re n a ch e m p f und e n s in d .

• D e n T i e rgärt e n i s t e i n e n e u e A u fga b e z u g ew a c h sen . S i e w a nd e l n s i c h z u A rten-

s c h u t zze n t r e n . W e l t we i t s in d h e ut e b e r e it s, d a n k ge l un ge n er Z u c htpr ogram m e,

ü b e r 12 6 Ti e r a rt e n z urü c k i n di e at u r b e för d e r t w ord e n (z . B. d er Mau riti u sfa l ke ,

d e r i n d e n 7 0 e r J a h r e n n oc h k ur z v o r d e m A u sster b e n stand ) .

f ü r v i e l e S t a dtb ewo hn e r , b eso nd e rs f ür K ind e r , s i nd Ti e rg ä rt e n d e r e r s t e und a u c h

m a nc h m a l d e r e in z i g e Z u ga n g z ur Nat u r

e

in Zoo b i e t e t a u c h v ie l e A rb e i ts - u nd A u s b i l dun gs p l ä t ze

k

o ntr a:

• T i e r e l e i d e n h int e r G itt er n / i n d e n Käfige n

• T i e r e l e i d e n un ter d e m s t ä ndi ge n A n ges t a rr t se in , s i e wer d e n d a du r c h gestö r t

• n d e r G efa n g en sch a f t ve r l erne n s i e s i c h for t z up f l a n z en u n d v iele a nd ere Fä hi g - ke i t e n , z . B . d e n J ag din s t i nk t

• we ge n d e s Pl a t z m a n ge l s w i egen s i c h di e Ti e r e; T i e r e ze i ge n d ort Ve rh a l t e n sstä -

i

r un ge n

• Tier e h a b e n nun d o r t z u we n i g A u s l a u f

• T i e r e le b en d o rt a l s ze r st ör te Kre at u r e n

• T i ere l e b e n d o r t i n s og . " g em a u e r t e n G ef ä n g n i sse n "

• Ti e r e i n d e n Zoo s s in d fa d e

• di e T i e r e s c h l i eße n of t d i e A u g e n , w irk e n d es in ter ess i e rt u nd a b gest um pf t

• T i e r e kö nn e n i n d e n Zo os n ich t so l eb e n und ge d e i h en w i e i n Frei h e i t

• Leb ew e se n wer d e n e i n ges p e r r t u nd ihr e n nat ü r l i c h e n Le b ensrä um en ent z ogen

• K i nd e r b e h a n d e l n di e T i e r e in d e n S tr e i c h e l zoos o f t r ü ck s i c h ts l os u nd gra u sam

Pro un d K o n t r a - T h e m e n

8. K lassenfahrt en

"K la ss enfah r te n - e i ne päda g o g i sc h e N otwendi g keit. "

p

r o:

a

nd e r s a l s im s c huli s c h e n U m fe ld k ö nn e n Kind e r u n d J u ge nd l ich e h i e r mit e in a n -

d

e r l e b e n u nd l e r n e n

s

i e k ö nn e n soz i a l es Ver h a l t e n e in üb e n

a

nd e r e O r te / Ku l t u re n ke n n e n l er n e n

• at ur u nd U m we l t er l ebe n

• Gem einschaftserle bni sse ha b e n

• G e sc hi c h te erfa hr e n ! d as Ge l e r n t e a u ff ri s c h e n , w i e d e r h o l e n

s i c h se l b s t und ih r e G r e n ze n e r fa h r e n

B eweg un gsa nl ässe e r h a l te n (z u r B eweg un g a n ge r eg t w er d e n )

a kt i v F r e i zei t ge s t a l t e n

A

b w e c h s lu n g z um A l l t a g h a b e n

S

p a ß h a b e n

d

i e Kl asse n ge m e i n sc h af t w ird n oc h e n ge r z u s a m m e n g e s c h we i ßt

de n K l assenzu sa mm e nh a l t s tä r k e n

m a n l ernt di e M i tsch ü l er l a nd e re b esser k en n en

Verb esseru ng d e r Se lb s t stä nd i g k e it

vom Sc hu l a l ltag a b sc h a l t e n

m a n ka nn Neu es se h e n und l e r n e n

man ka nn sc h a u e n , w i e L e hr e r s o im pri va te n B e r e i c h " t i c k e n "

kontra :

so g a r e in e zwei t äg i ge R eise k os t e t e i ne M e n ge G e ld

of t w i r d wä h rend e in e r K l ass en fa hr t z u v i e l A lk o h ol ge t run ke n

di e b etreue nd e n L e hr e r h a b e n v i e l e Sorge n , s i e m ü sse n v i el V e rant wo rtun g tr ag en

d

a s ind Ju ge ndli c h e u nd K i nd e r l e i c h ts i nni ge r u nd l o ck e r e r , s i e er l a ub e n sich oft z u v i e l

es k o mm t zu A u se in a nd e r se t z un ge n zw i sc h e n d e n K ind er n / Ju gen dli c h e n

es p ass i e r e n l e i c h t U n f äll e / K ind e r k ön n e n v er l o r e n g e h e n

o

ft feh l t es a n D i sz i p lin

 

9. A tomkraft

Di e m e i ste n Me n s ch e n hal te n At omkraf t für z u g efährli c h . "

"

pro :

ÖI- u nd Gas p reise ste i gen

d

e r b esch l e uni g t e K li m aw a nd e l / K Ji ma v e r t r äg li c h ke i t d e r N ukl ea r tec hnol o g i e

P r o und Kon t ra - Theme n

m a n ge lnd e A l te rn at i v e n

di e m o d emen Tec hn o l og i e n gewä h r l e i s ten ein ausr e i c h end es M a ß a n Sic h er h e i t ,

di e ko n ti nu ier l i c h we i ter verbe ss ert w i rd

di e sa ub ere , g r üne Ato m e n ergie kann die g l o b a l e E r w ärmun g s t o ppen

a

b s o lu t um we l tfre undli c h

e

i n Ato m kraftwer k erzeu g t bei s pie l swe i se da s IOOO - fa c he an S trom al s e i n Koh -

l

e n kraftwerk

m

i t d er A u sweit u ng d er Ato m energie k an n der E nergieh u nger d e r W e lt da u erh af t

b

efrie di gt wer d e n und g l e i c h z e i tig kann e i ne w e i tere E r w ärmung d urch d ie Ver -

b

ren n un g fo s s i l e r R o h stoffe a u fge h a l t e n we r de n

A t o m e n e r g i e i s t d i e e i nz i ge e b e n so sa ub ere u n d eff i z i e n te A l t e r n at i ve , üb er d i e

w i r i n d e n k o mm e nd e n J a h r z e hn te n in indu s t r i e ll e n Q u a n t i täten ver f u ge n kön n en

b e i d e r U r a n k e r n s p a l t u n g w ird n i c h ts ve rbr a nn t - d a h e r k e i n e Be l ast u ng d e r L u ft

 

m

i t Sc h wefe l d i o x id u n d Ko h l e nd i ox i d

k

o ntr a :

egel m ä ß i ge S t ö r fä ll e , se l b s t i n e u ro p ä i sc h e n R ea k toren (z . B. d i e dr a m a ti sch e n Fo l ge n v on Ts ch e rn o b y l 1 986) - v i e l e Me n s ch en e r kra n kte n o d er s tar b e n

r

i e K e r n kraft i st ei n e Hoc h r i s i k otec hn o l og i e, d i e der Men sch ni e m a l s vö lli g ko n- tro l li ere n wi rd

d

das A t o mmül l probl e m i s t a u c h nicht ge l öst , es gi b t b is he u te kei n v er nü nftiges En d l ager

es g ib t kei n e Mög l ic h keit sic h er z u ste l le n , das s i n ta u sen de n Jahren u nser Ato m -

m

üll ni c h t z u r Gefahr für u n s ere achfa h re n w i rd

b

e i d er S p a l t un g e n ts t e h t n e b e n Wärme a u c h e in e s tarke radioaktive Strah lu ng

a

b ge b rann te Br e nn s tä b e s i n d sehr gefä h r l ic h , we il s ie noch tra hl e n un d es noch

k

e in Syste m z u m R ecycl in g g ib t

Atomwaffen ge b e n Dik tatore n u n ko n tro ll ier b are Mac h t in die Hand: Gefa hr : f ü r

d

i e gesa m te Me n sc h he i t

a

u c h di e m o d ern ste u nd b estgewartete Tech ni k ka nn m a l v er s ag e n ; d az u kom m t

a nn noc h d e r Fa kt o r Me n sc h Fe hl e r n f uh rt

d

U n a u f m er k sa mk e i t , M ü di gkei t , Ro u t in e , d i e z u

A

t omm üll z ur S o nn e : d as ko s t e t e in e Me n g e E n e r g i e , ve r m ut li c h sogar m e hr , a l s

d

e r gew o nn e n e A to m s t r o m

i c h e r h e it sf t a g e n : ex t e r n e ( T e rr or a n s c hl ä ge) od e r in te r n e S i c h e r h e i tsfrage n (techni sc h e A u s r ü s t un g, E ndl age r )

S

P ro und K o n tra - T h e m e n

10. Ganztagsschulen

"Es ist für d i e E l te rn b e qu e m er und beruhi g ender , we nn ihr e Kinder e in e

t a gssc hul e b es uchen . "

pro:

Gan z -

s i s t s e h r p r a ktisc h , den n E ltern s in d im A ll gemei n en b e id e b e ru fstätig u n d d ie Schül e r beko m me n in d er Kant in e M i ttagesse n und wer d e n a m ac h m i ttag b et r e u t

e

a

b ends ka nn d ie Fa mili e da n n l a n ge a m T i s c h sitzen , und e in j e d er ka nn e r zä hl e n ,

w i e d e r T a g s o f ür ihn abge l a u fe n i s t

di e Sc hü l e r s in d d a n n i n d e r Sc hu l e d e n ga n ze n Tag b e tr e u t , a n s t at t d e n ac hmi t -

t a g v or d e m Fer n se h er zu Ha u s e z u ve rbrin ge n

s in nvo ll e Tä ti gke i te n we rd e n a u s ge üb t

• Kin d er m ach e n in d er Sc hul e Ha u sa u fg ab e n und d e r b e tr e u e nd e L e h r e r kann ev tl .

h e l fe n , we nn s i e et was ni c ht ve r s t e h e n

di e Kind e r k ö nn e n d o rt s pi e l e n , bi s s i e d a n n v on d e n E l t e rn a b g eholt werde n oder

a l l e in n ach Hau se ge h e n

• Mög li c h ke it a u f di e K ind er e in z u ge h e n : d a könnt e n U n te rri c h t , E nt s pa n nun g und

B ew e g u n g s o a b gest immt w e r d e n , d ass es id ea l f ür d i e K ind e r i st ; ni c ht w i e j e t z t ,

wo 4 , 5 od e r 6 S t un den d u rchg e p a u kt wer d e n mu s s

k o n tra :

di

e Z e i t d e r Sc h ü l er ist s tändi g fe s tge l egt

m

a n k a nn nicht s f re i m ac h e n

d

e r Sc hül e r is t zeitlich s e h r g eb und en

z

u v i e l E in s chr ä n ku n g

d

a dr o h t e i n e m zu v i e l G l e i c h mac h e rei

un d U n iform i tät

d

er Schü l er kön nt e k e i n Ho b b y a u s ü b e n , k e in e n S P O l t m ac h e n , d e n er w ill ; o d er

eine Fre i z e i te in r i c h t un g b e s u c h e n o d e r e in I n s trum e nt e rl e rn e n u sw. , a l s o a uß e r -

s

c hu l i s c h e Tät i g k e i te n a u s üb e n

t i s t d ort vo n Le rnh i l fe ( a m

of

ac hmitt ag ) k e in e R e d e

z

u große r E influ s s d es S t aates a u f d as Indi v iduum ,

es bl e ibt weni g Z e it f ür di e Fa mi l i e u nd d as H obb y

11 . Bioprodukte l Biolebensmittel

" Heutz u tage kau f en

pr o :

im m e r me hr Me n s chen Bioprodukt e, da s i e di ese für g e s ün-

d e r halt e n. "

• dir e kt b e im Baue r z u k a u fe n , hat v ie l e Vo r tei l e , w ei l d ie P r o dukt e f ris ch s i n d , a l so

M il c h f ri sc h v o n der Kuh und E i e r f r i sc h v o n der Henn e

Pro und Ko n t r a - T h e m e n

• Bi oo b st u n d - ge mü se wer d e n mit herkömm li che n nat ü r li c h e n D ü nger - un d Pflan - zenschu tzm i tte ln gepf l egt

• ch e mi sc h e D ün gem i tte l und Gifte , d ie schä dl ic h für de n m e n schli c h e n Organ i s - mu s s ind , s ind im B i oga rt en t a bu

• i e s ind g e s und

• i e werd e n n ach d e n Ri c h t lini e n d es öko l og i sc h e n A nb a u s prod u z i e r t

s

s

di

e Q u a lit ät d e r Bi o pr o duk te i st v i e l - b esse r

Bi o pr o duk te s ind sc hm ac kh afte r

Legeb atteri e n und Masse n t i e rh a ltun g , di e E i e r , F l e i sch und M il ch erze u gen, s ind

hi e r a u sgeschl osse n (wo T i e r e gestress t s ind , kau m P l atz z u r B eweg u ng h a b e n )

d

e r T ier sc hut z s pi e l t hi e r au c h e i ne g r o ß e R o ll e

im Bi o fl e i sc h f in det m a n a u c h k e in e R ü cks t ä nd e vo n A n t ibi o ti ka

Bi of l e i sc h i s t aro m a t isc h er, e nth ä l t we ni ge r W a sser und is t a uß er d em a u c h mit Fet t du rch wac h se n

v i e l Wer t w i r d a u f di e Nat ü r li c hk e i t ge l egt, d . h . P r o duk te we rd e n a n gebote n , d i e in d e r Näh e p ro du z i ert w u r d e n und a u c h z u r Sa i so n p asse n

Bi o n a h r un g verzicht e t a u f unn at ürli c h e Z u sa t zs t offe , w i e Konservierungsstoffe , Far b- und Geschm ackss t offe , P estiz id e und a nd ere tox i sch e M i tte l

Bi o n a h r un g e nth ä l t dur c h ihr e F ri sc h e m e h r Vitamin e, M in eral i e n un d d u rch den Ve r z i c h t a u f C h e mik a li e n m e h r n at ürli c h e n Gesc hm ac k

b

e i d e r n a tur gerec ht e n Pro duk t i on w i r d a u c h di e Umwe l t gesc h ont

Ti

ere we rd e n mi t F u tter ve r so r gt , d as a u s B i o - An b a u o d er d ire k t vom Hofkommt

d

er ges undh e it s b ew u ss t e Ko n s um e n t b e k o m mt du rc h d as B i o - S i ege l eine Garant i e

kontra :

s

i e koste n v i e l m e h r a l s a nd e r e n or m a l e Le b e n sm i t t e l

B

i o pr o du kte li ege n im S up er m arkt h ä u fig v i e l l ä n ge r r um u nd s in d i m Verg l e i c h

z

u d e n fr i s ch e n P r o duk te n b est imm t n i c h t n ä h rstoffre i c h e r

ma n c h e Pr o duk te, z. B . B io h o ni g a u s Ne u see l a nd o d er K ub a , h a b en eine l ange Re i- se hint e r s i c h , b evor s i e a u f h ei mi sche n Te ll e rn l a nd e n ; P r o du kte , d ie ta u sen d e von Kil o m ete rn t r a n s p o r t i e r t we rd e n , k ö n ne n k e in esfal l s a l s " b i o" b ezeic hn et wer d en

d

as

i st nur A b zocke d er Ve rb ra u c h e r ; in W i r kli c h ke i t s ind s i e n ic h t b esse r a l s

n

o rm a l e Pr o dukt e

di

e Her kun ft d e r B i o l e b e n sm i tte l im S up er m arkt i st ni c h t gew i ss, nu r d ie der

Bi o p ro dukt e a u f d e m Woc h e n ma r kt

mit d e m Bi os i ege l w i r d j a a u c h sc h on U m f u g getr i e b e n

n

orma l e P ro du kte s ind pr e i sg ün st i ge r ; B i o l e b ensm i t t e l s in d fast doppe l t so teuer

w i e P r o du k t e a u s d e m Di sco unt er

Pro und Ko n t r a - T h e m e n

12 . Gastfamilie

" Wä hr en d e in es A u s l a nd s aufenthalt es

wohnen viele Jugendli c he bei einer Ga s tfa -

mili e, we il s i e s o di e Spra c h e

inten s i v er üben könn e n. "

pro:

m a n ist a u c h wäh re nd d es A u fe nth a l tes

im A u s l a nd in fa m i liär er

U m ge bun g

we nn ma n Pr ob l eme / Sorge n h at , ka nn m a n s i c h j e d e r ze i t a n di e j ewe ili gen Fa mi - lienmitg l ie d er we nd e n

d

i e S p rac hb a rri e r e w ird l e i c ht e r a b ge b a ut und ma n kan n di e S pr ac h e innerh a lb

d er Fam ili e i n zahlre i c h e n A l l tagss i t u at i o n e n üben , ma n mu ss oft a u f et w . r eag i e -

r e n und d as e nt w i cke l t d ie S p rec h fe r t i g k e i t

• es i st vo r te ilh aft , b es ond e r s we nn i n d e r Ga s tf a m il i e Ju ge ndli c h e / Kind e r im g l e i -

c h e n A lt e r si nd , d a k a nn m a n se in e F r e i ze i t m i t ihn e n v e rbrin ge n

• m a n k a nn La n d , Le u t e , G ewohn h e i t e n d u r c h d a s L e b e n in e i n e r F a mi li e b e s ser

k e nn e n l e rn e n

• m a n gew innt e in e n e cht e n E inb li c k in die A llta gs ku l tur d es La nde s

• m a n k a nn F r e und sch afte n a u f b a u e n , di e a u c h s p ä t e r n oc h a nh a l t e n

• m a n stä r kt di e Vö l ke r fre und sc h aft ga n z dir e kt

• m a n l ern t di e l o k a l e Kü c h e ke nn e n

• es g i bt e in e m S pr ac h s i c h e rh ei t

• m an wir d se l bststä ndi ger

• man erwe i tert se i nen Wo r tsc h atz (ma n h ä r t T ag f ü r Tag n e u e Wärte r )

• Erfahr un gen sam m e ln

• mit der Fa mil ie ge m e i nsa m e Pr ogra mm e gesta l te n

• ma n ka nn s i c h im Lan d sc h ne ll e r ei n f ü ge n

e in e zweite Fa mili e h a b e n -Ve rt ra u e n s p e r so n e n

kontra:

• m a n mu ss s i c h a np asse n ; es i st sc h w i e ri g , w enn s ich di e G ewo h nh e it e n d e r Gast - fa mili e vo n d e n e n d e r e i ge n en se hr u nt e r s ch e id e n (a nd ere Le ut e - a n d e re Ge - wo h n h e it e n )

• es sc h aff t sc h w i e r i ge Sit u a ti o n e n , we nn di e Fami li e fü r j d n . n i c h t sy mp a ti s c h i s t

• m a n w i rd in d e r F am ili e kontro ll i e rt , a l s o m a n mu s s s tä n d i g R e c h ensc h aft a bl ege n

• m a n k a nn di e F re i ze i t n i cht so ve rbring e n , w i e m an w ill , a l s o nicht immer n a c h se in e n e i ge n e n Vo r s tellun ge n

• m a n mu ss v i e l Rück s ich t n e hm e n

• se in e e i ge n e Fa mili e ve rmi sse n

13. Sauna

Pr o un d Ko n tra - T h e m e n

" Sauniere n ist e ine g ute E rholun g f ü r d en Men sc h e n l ind hilft Krankh e it e n v or z ub e u ge n ."

p

ro :

S

a uni ere n brin g t Ruh e und E rh o lun g

di

e Sa un agä n ge ( Wär m e - K ä l t e - Wec h se l ) h a b e n a u f die Gesu nd h eit de r Sa un a -

gä n ge r v i e l e p o s it i ve A u sw irk u n g e n : s i e e rhö h e n di e A b we hr kraft d es I mm u n sys-

t e m s und b e u ge n E rk ä ltun g e n v o r

e s u nte rst üt z t di e R ege n e r a ti o n d e r M u s k e l n n ach s p ort li che n B e l ast un gen

• es r e i n i g t u n d e n t s ch l ac kt di e H a u t , was f ür e in ver b esse r te s und jün ge r e s Ha u t - bild s or g t

• es h e mm t p syc h i s c h e M i sss timm u n ge n u n d w irk t sic h d a du rc h p os i tiv a u f d e n Ges undh e it sz u s tand und d a s ve ge t at i v e Nerven syst e m a u s

e s e n t s p a n n t un d ve r b esse rt d i e Ve r a rb e it un g von Stressr e i ze n

kontra :

es f ord e r t und fö rd e rt z ud e m un s e ren Körper

n

ic h t j e d e r e rt rägt oh n e we i t e r es di e H it ze in d e r Sa un a

S

a un a b es u c h e ko s t e n v i e l G e l d

m

a n mu ss s e hr a u f di e Hyg i e n e a c ht e n ; se t z t m a n s i c h ni c h t a u f e in H a ndt u c h ,

w

ird m a n l e i c ht in f iz i e rt

e

i n e ö ffent li c h e S a un a i s t of t e i n e . K o nt akt b ö r se " : a n z ü g l i c h e B e m erk un ge n , A n -

s

t a r r e n

w

ege n d e r o f t m a l s z u h o h e n Lu ft fe u c ht ig keit w i r d es e in e m schn e ll un wo h l

oft b es u c h e n Me n sc h e n mi t G r i pp e e i n e Sa u n a , so ka nn m a n l e i cht k r a n k we rd e n

 

14. " Denglisch "

 

.Denglis c b - also v i e l e A n g li z i s m e n in d e r d e ut sc h e n S pr a c he - ist mul ti ku l t i; a l s o g ut. "

p

ro:

e

n g li s c h e Au s d r ü ck e s in d ku r z und p rä g n a n t ( di e d e u t s c h e S p r ac h e i st u m s tänd li c h )

e

n g l i s c h e W ö r te r s in d n üt z l i c h , wo d e u tsc h e fe hl en

e

n g li s c h e Wö rt e r im D e ut s c h e n m ac h e n di e de u t s ch e S p r ac h e m o d e m

. D e n g li sc h '' i s t " mul t i k ul t i ", a l so g u t

. D e n g li sc h ' ' i s t ein Z e i c h en f ür di e b es ond e r e We lt offe nh eit d er D e u tsch en

di

e Werbun g und ihr e A n g li z i s m e n ve ränd e rn k a u m di e d e u tsc h e S p r a c h e , d e nn

n

o rm a le M en s c h en s pr ec h e n n ic ht so

di

e m e i s t e n A ng l i z i s m e n s i nd s pr ac hlich e E int agsf l i ege n ; s i e versc h w ind e n ge -

n a u s o s c hn e ll , w i e s i e a u f t a u c h e n

Pro u n d Kontra - Theme n

di e ne u e R ech tss c h r e i bun g i s t s chlimm e r a l s di e v i e l e n A n g li z i s m e n

dur c h . D e n g l i sc h " l e rn t m a n b ess e r und sc hnel l er e ng l i sch

i

m port i ert e S ach e n u nd Idee n m ü s s e n ih re frem d e n Nam e n be h a lt en

k

ün st l e ri sc h e E ind e ut sc hun ge n (w ie z. B . G es i c ht sek e r ) s i n d l ä ch e r l i c h

sprach li c h e V i e l fa l t

Bürokratendeu tsc h

kl ingt sc hlimm e r a l s . D e n g li sc h "

kontra:

d

i e d e ut s ch e S p r a c h e z erfa ll t a n a ll e n E cken u n d E nden

A n g li z i s m e n bedr o h e n di e deut s c h e S pr a c h e

s

i e si nd üb e rflü ss i g

Z

u ku n ft brauch t Herk un ft ; a u c h im s p rac hli c h e n S in ne ( m a n so ll te di e e i ge n e

Sprache n icht m it dem A m e rik a ni sc h e n üb e r f ü t t e rn )

m an so ll di e k ul t ur e ll e I d e n t it ät se i n es Vo lk es sc hüt z en

• A n g li z i s m e n m a c h e n ih re d e u ts che n Ä qui va l e n t e " über f lü ssi g"; ve rdr ä ngen d e ut - sc h e Wö rt e r

• di e P f l ege un d E r ha l t un g e in er S pr ac h e i s t w i c hti g (ma n mu ss a l so gege n di e Frem d wo r twel l e etwas t un ; di e F lut üb e r f lü ss i ger e n g li sch er Wär t e r z urückdr ä n- gen)

s i e s ind lä s ti g und un s chön

a lt e Me n sc h e n o hn e E ngl i sc hk e nntni sse we rd e n a u s g e l a c h t , a u s d e r Gesel l s c h aft

a u sgeg r e n z t

15. Billigflüge

" Bill ig f f ü ge e rmö g li c h e n d e n Rei s enden s ich mehr F l üge al s s on s t leisten z u kö n nen . "

pro:

• die F lu gzeuge e n ts p rec h e n d e n g l e i c h en S i c h e rh ei t sst a nd a rd s w i e di e " n o rm a l e n "

v i el b illi ger als no r ma l f li ege n

F lu g li nien

s

i e s ind g ün st i g, m a n k a nn Ge ld s p a r e n

up e r Sc hn ä pp c h e n - A n ge b ot e : für e in p a ar E u r o eine S t a dt f ü r ein Wo c h e n e n d e entdecken; v i e l e Sta d t b es i c hti g u n g en , Kur z tr i p s

s

e

n dl i ch kö nn en s i ch a l le e in en F lu g l e i sten und so di e We lt k e nn e n l er n e n

die vielen Bi l l i gur l a u be r k u r b eln di e W ir ts ch aft a n

B

ill igf l üge ermög li c h e n d as P en d e ln vo n u n d zu e in e m Ar b e it s p l a t z im A u s l a nd

ko n tra :

• di e F lu ghäfen s ind m e i s t in d e r P a mp a

d a h e i ßt es d a nn . Lo nd o n " o d e r " Mad -

rid " und dann si n d das n oc h ma l 150 k m Tax i fa h rt

Pro und Kontra - Themen

minim a l e S i c h e rh e i t

kl

e in e F lu g hä fen (a uß e rh a lb )

d

i e F lü ge s in d a b er a u c h n u r d a n n bill ig , we n n an dem Tag ke i ne Ve r a n sta l t u n ge n

s

ind

• Z U v i e le Vers p ätu n ge n

m i nima l e r Ko m fo rt

B

or d ve rp f l eg u n gen und E xt r as s ind z i e m l i c h te u e r

wer se i nen F l ug ve rpa ss t , m u s s n oc h m a l v i e l z ahlen

• mi t d en Z u satzge bühr e n u n d S t e u e rn i s t es ga r ni c ht m e hr so b i lli g w i e a n ge p r i ese n

m anch m a l w i r d man gezwungen , schon zwei Stu n den vor d em A bfl ug ei n z u c h ec k e n

s i e bi e t e n e i nfac h e i n e n ge r in ge r e n Se r v ic e

d

er S i tzkomfort i st meist m i serabel (wen i g B e in fre ih e i t)

sie s i nd nicht oder sc h lecht u mb u ch b ar u nd we n n scho n , da n n nur gege n ei n e

h o h e Ge bü h r

di ese F lü ge h a b e n nur e in e b efr i ste t e G ü l ti gke i t

16 . Studiengebühren

" Wegen Studi e n g ebühr e n könnt e ni c ht j e d e r , d e r will , e in St u dium aufne h men . "

pro :

U ni v e r s i täten hab e n dad u rc h vie l m eh r E inna hm en ; d af ü r kö n nen v i e l e n e u e

Le h rs t e ll e n gesc h affe n , d as K u rsa n ge b ot e r we i te rt we rd e n , d i e Bib l i ot h e k en kö n -

n e n a u fges t oc kt , und di e tec hn isc h e n E inri c h t u n ge n ver b esse rt wer d e n

di e St ud ierend e n kö nn en du r c h St ud ienge b ühre n m e h r E in f lu ss a u f di e Hoc h-

sc h u l - Angelegen h e i ten neh m e n un d s i c h stärker in G r emie n o d er im St ud ent e n -

a u s sc h u ss e n gag i ere n

di e W a hl b e t e il i g un g a n d e n Hoc h sc h ul e n so llt e a u c h s t e i ge n

ve

r k ü rzte St ud i e n ze i ten , ke in e La n gze i tst udi ere nd e n

v

i e ll e i cht s tren ge n sich d i e St u d i e r e n de n so meh r an

k

o ntra:

m

a n üb erl egt s i c h z we im a l , ob m a n s t u diert

di

e Gefa h r i s t groß , d a s s die Studierende n a n Hoc h c hul e n o h ne Ge büh ren a b -

 

wandern

w

ege n St u d i eng e büh ren m ü s sen vie l e n oc h andere D a r l ehen a u fne hm e n ; s i e s t a r -

t

e n d a nn erst e inm a l mi t ei n e m Sc hu l d e nb e r g in s B e ru fs l e b e n

di

e St udi e n ge büh re n sc h rec k e n a b , da k ö nn te n St udi e r e nd e i n a nd e r e Lä nd e r !

H

oc h sc h ulen a b wandern , wo es ke in e St udi enge büh ren gi bt

n

i c h t me h r die Qua l ifikat i o n , sonde r n der familiä r e Hintergrun d e n tsc h ei d et üb er

d

i e Aus bi ld un g ; wer re i c h e E l ter n hat , ka n n e s sich l e i ste n z u st udi e r e n , K ind e r

Pr o u n d K o n t r a - The m en

a u s f in a n z i e l l s c hl e c h t e r ges t e l l te n E l t e rnhä u se r n e h e r ni c h t

• St udi e r e nd e kö nn e n s i c h we n ig e r a u f d as S t udium k on ze n tr i e r e n , d a s i e n e b e nb e i m e h r a r b e it e n m ü sse n , um d as St u di u m z u fi n a n z i e r e n

• d i e St udi e r e nd e n b ef ü rc h te n di e f in a n z i e ll e Me hrb e l ast u ng dur c h S t ud i e n ge büh r e n

• A n gs t , d ass St u di e n ge bü h r e n H a u s h a l t s löc h e r s t o p fe n u n d in di e Ver wa l tu n g

 

k

o mm e n , i s t g r o ß / vo rh a nd e n

 

17. S t ädter eisen

"A uf St äd te r eisen

b e k om m t d e r R e i s e nd e v i e l e Impul s e . "

pr o :

S t ä d te r e i se n we rd en in a ll e He rr e n Lä nd e r a n ge b o t e n

s ind di e p r e i s we rt e r e Var i a n te f ür e i n e n U r l a u b

hi e r b e k o mm t m a n f ür w en i g G e ld v i e l ge b o t e n

v i e l S p aß , b e s o nd e r s fü r Me n sc h e n , d i e s ic h fü r di e Ku l t u r i n t e r ess i e r e n ; di e

b este Mög li c h ke i t , inn erha lb vo n kür ze t e r Ze it d ie K ul t ur e n a n d e re r Vö l ke r ke nn e n z u l ern e n

• s o k a n n m a n a u f d e n S p u r e n v o n g roß e n D i c ht e r n , Sc hri ft s t e l l e r n , M a l e rn wa n -

d e r n , o hn e d a b e i v i e l G e l d a u sz u ge b e n

• Stä d te r e i sen k ö nn en m it d e m Zug , Bu s , F l u gze u g od e r eve n t u e l l mit d e m Sc h i ff un t ernomm e n we rd e n

• R e i se bür o s b i e te n d az u auc h v i e l e Mög l i c h k e i te n , m a n k a n n v i e l e so l c h e R e i sen

a uc h in d en R e i se b ü r o s bu c h e n

• r a u s a u s d e m A ll tag: f r e md e Stä dt e e rk u nd e n

• i d ea l f ür L e ut e , di e k e ine Ze i t f ur l ä ng e r e n U r l a u b h a b e n

• im A ll ge m e i ne n e in e s p on t a n e E n t sc h e i dun g

• bi e t e n e i n e g ewi sse A b we c h s l u n g

• di e Id ee e n ts t e h t m e i s t d a n n , we nn e i n l a n ges W oc h ene n d e b ev o r s t e h t , m e i s t e n s

d a n k e in es Fe i e rt ages un d e i n es e in ze l n e n Ur l a ub stages und m a n m öc h te ge r n e für e in e k u rze Ze i t a u s d e m A llt ag a u s br ec h e n

• j e d e r a r b e i t e nd e Men s c h b ra u c h t a b un d z u E nt s p a nn un g; a n sch li e ß e nd

b ew ä l -

t i g t m a n d e n A l lt ag w i e d e r e in f ac h e r u nd di e e r for d e r l i c h e Le i st un g k a n n e r -

br a cht we r d e n

kontra :

• m a n mu ss a ll es i m Vo r a u s g e n a u p l a n e n , bi s in d a s k l e i n s t e D e t a i l , d a d i e Ze it mei s t k n a pp i s t

• di e Z e i t i st m e i s t zie m li c h e n g b e m esse n , s o d ass e in e m n i c h t v ie l f r e i e Z e i t z ur Ve r f u g u n g ste h t ; ma n k a nn sic h a l so nic h t e rh o l e n

• m a n komm t e r s chöp ft un d mü d e z u Ha u se a n

P r o un d Ko n tra - T h e m en

• sic h di e F üß e wund l aufen

• oft Hotel s in Straßennä h e; zu l aut , vor Mitternacht ist n i c h t an Sc hl afen z u d e nk e n

• die Stä d te sin d oft überfü ll t , gerade an den ver l ä n gerten Woc h e n e n den

1 8. Last - Minute Reisen

"Last - Minute Reisen sind seh r beliebt, da man so relativ bil l ig reise n kann . "

pro:

• du rch e i n e Last - M in ute Re i se w i r d ei n em di e Mög l ic h ke i t gege b e n , s i c h schn e l l und e in fac h d em A ll tag z u e n tz i e h en , wenn m an merkt , d ass e in Ur l a ub m a l w i e -

d ie k l ar posit i on i erte u nd ü b e r sc h a ub are P r e i sst ru kt u r

e in e n or m e r Pre i s n ac hl ass gegen üb er d em Kata l ogpre i s

 

d

e r n otwe n d i g wäre; so mi t k a nn m a n se i n e Re i sep l anung seh r s p o n ta n un d a b -

h

ä n g i g von m o m entan vorha n de n em B u dget gestal te n

fa mili e n fre u n dli c h : d a di e A n - und A br e i setermine sehr u nf l ex ib e l s ind un d d as Tr a um z i e l z u e in e m so späten Ze i tp un kt n i c h t i mm er verf ü g b ar i st

E

ntd eck un g ne u er Regio n en, di e m a n sonst v i e ll e i c h t n ic h t b esu c h t h ät t e

d

er Ü b errasc hun gseffekt : ma l se h en , wo hin w ir reisen

kontra :

• m a n mu ss s i c h üb er die Re i se pl a nun g ku rzfri st i g , a l so schn e ll e n tsch e id e n ; m a n

i s t a l so d avo n a bh ä n g i g

• es g ibt m e i ste n s n ic h t die Mög l ic h ke i t, Er m äß i g un ge n f ü r K ind er z u b e k o mm e n ,

d a d as b e i L ast - M inu te - Reise n ni c h t vorgese h en i st

• Last - M inu te - R e i se bir gt a u c h e in gew i s ses Ris i ko , da b e i Rei sen in exo ti sch e Ge - bi ete m e i s t a u c h e in e I m pf un g a n ge br ac ht wäre , d i e b e i d e r s p o n ta n e n Ur l a ub s - pl a nun g aber a u c h ge rn e m a l vergessen w i rd

• du rch di e h ekt i sc h e Pl a nun g w i rd W i c h t i ges üb erse h e n o d er es e n tsteh e n Fa l sch- bu c hun ge n

• m an ka n n s i c h ni c h t so g u t a u f di e Re i se e in ste ll e n / fe hl en d e Vor b ere i t un g

• m a n mu ss n eh m e n , was d a i st , o d e r a u f d en Ur l a ub ve r z i c h te n

• m a n verb ringt d a mi t m e i st se h r v i e l Ze i t , u m e ndli c h d i e W un sch re i se z u fin d e n

19 . All e i n u nt e rw egs s ei n ode r m it einem P a rtner

"Mi t einem P a r tne r zusammen zu reisen ist viel interessante r als a ll ei n ."

a ll e i n:

• m a n k a nn se in e etwa i ge Pl a nun g spo n ta n um we r fe n u n d a nd ere Z i e l e anste u er n

Pr o u n d Ko n t r a - T h e m e n

• m a n k a nn Din ge t un , di e e in e m P a r t n e r evt l . z u b esc h wer li c h si nd

• we nn man k e in e L u s t h a t , ma c h t P a u se, wo und s ol a ng e m a n w il l

• w enn man a ll e in unt e r wegs i s t , l e rnt man s c hn e ll e r ne u e Leut e k e n n en , al s in de r

Gruppe

a l s a l l e in r e i se nd e Fra u d e n Vo rt e il h a b e n : di e Gu n s t d e r Männ e r we l t li egt d a nn

a u f d e r Se i te d e r F r a u , o b in d e n H ote l s o d er u n terwegs , in d e n R est a ur a n ts ,

h a t m a n e in e n g u te n Pl atz , und Höf l ic h ke it i s t i m mer a n gesag t , m a n h a t ke in e Wa r teze it

es i s t spannender

mi

t e in e m P artn e r:

es g ibt A u s ta u sc h üb e r E r leb tes , es g ib t Ges pr äc h e üb e r we i tere U nt er n e hm e n

d

er Ta g mi t B eg l eit un g i s t ni c h t so e in tö ni g wie a ll ei n

m a n ha t j e m a nden , d e n ma n unt erwegs k nudd e ln k a nn

m a n hat imm e r j e m a nd e n z um R e den od e r wenn man m a l e in Prob l e r n eh e n h a t ,

g ibt es j e mand , der e in e m b e i s t e ht

• wa s m a n erl e bt , erl e b t m a n g e m e in sa m ( mu ss m a n ni c ht lo s l asse n , w i e b e i A ll e inr e i sen )

• m a n b e k o m m t g u t und l e i c h t Ko nt a k te z u Le u te n , we il m eist a u c h a nd e r e m it

 

e

in er n / ihr e m P a rtn e r u n t erwegs si nd

z

u zweit z u r e i se n i st billi ger

• m a n f ühl t s i c h s iche r e r a l s allein , was ge r a d e in e in er fre md e n U m ge bun g w ichti g i s t

20. Videoüberwachung

"Vi e l e befürcht e n , da ss die " V ideoaug e n " in Zukunft Ü berhand nehm e n und die Pri v at s phär e imm e r kleiner wird. "

pro:

• m e h r S i c h erh e it , sowo hl fakt i sc h a l s a u c h s ubj e kti v

k a nn z urü ckges pul t und erne u t a b ges p ie l t wer d e n , we n n etw . p ass i ert (z .B . Ve r -

b rec h e n )

• m a n k a n n s i c h so z. B . ge g e n La d e ndi e b s t a hl s chüt ze n

• Verbrec h e n könne n s o ve rhind e rt we rd e n

• so ll Te n o r a n g ri f f e n z u vo rk o mm e n (Absc hr ec kun gseffe k t)

• m ac h t a u c h A ut ofa hr er vo r s i c h t i ger u nd z urü c kh a l te nd er

k o ntra:

d

e r D ate n sc hut z i st nich t gewä hrl e i ste t i D ate n sc hu t z gesetz

w ird of t üb e r t r e t e n

di e indi v idu e ll e P e r s ön l ichk e it wird nicht ges chüt z t ; (gesc hi e ht ohn e p e r s önlich e

E

in w i l ligun g)

di e P r i vats ph ä r e w i r d ni c h t gesc hü tzt

 

Pro un d Ko n t r a - Them e n

• ver l et z t di e Gefuhl e vie l er Mensc h en

• es i st nicht sic h e r , o b die a u fgenommenen Bi l der wirklich ge l öscht wer d e n

• der Weg z u tota l er Übe r wac h ung der Mensc h e n

• ka n n provoz i e r end wirken

• war u m m uss d er Mensc h auf immer mehr Frei h e i t v er z ichten ?

• bei den Te r roransch l ägen in Madr i d un d London war d i e Ü b erwac hun g auc h u m - sonst

21 . Öffentliche V erkehrsmittel benutzen

"Um di e U m we l t zu sc h o n e n , s oll te n d ie Mensche n li e b e r öff e n t li c h e Ve rkehr s mit- te l b e nut zen . "

p r o:

• es i st pr e i sg ü n s ti g , we nn m a n e in e Mo n a t s k a rt e k a u f t

• öffe n t li c h e Ver k e h r s mi t t e l ver k e h re n im A ll ge m e in e n di ch t n ac h e i n a nd e r

• d as Ne t z i s t im A ll ge m e in e n g u t a u sge b a u t

• ma n gewäh r t E r mäß i g un ge n / Beg ün st i gu n ge n f ür R e n t n e r / Sc hül er / B e hind e r te e t c .

• d ie U m we l t scho n e n

• wenn man s i e b e n utzt , dann si nd wen i ger A u tos auf d en Straßen

• währe n d d e r Fa hr t kan n man Ze i t u ngen l ese n , mit de n ach b ar n l Mitfa h re nd en r ede n

• man ka n n abschalten

kontra:

• im Spitze n verke hr g ib t es Ged r änge , oft kei n e n Pl atz

• a u c h i n d en Mo r ge n s t u n d en sin d s ie ü b erfu ll t

• man vers u c h t verzwei fe l t e in en P l atz zu finden

• ma n ärge r t s i c h n ur , wenn s i e Ve r spät un ge n h a b e n un d s i e ve r s p äte n s i c h r ege lm ä ßi g

• es is t un a n ge n eh m : i m W i n ter s t e i gt m an wa r m a n gezoge n in e in e n üb e rh e i z t e n Waggo n / Bu s e in

• di e Pre i se d e r Tick ets wer d e n stä ndi g er h ö ht

• oft mu ss m a n l a n ge wa rt e n / l a n ge Wart eze it e n

• o ft i s t d as N et z v on öffe n t lich e n Ve rk e hr s mitt e ln n i c ht g u t a u sgeb a ut : man mu ss m e hrm a l s um s t e i ge n , l a n ge warte n , so ve rliert / ve r ge ud e t / ve r sch we nd e t m a n v i e l Ze it

• m a n m uss d e n Ge ru c h und d e n Lär m a nd e r er Me n sch e n a u s h a l te n

• nac h ts ka nn es a u c h gefäh rl ic h se in , we nn B etr un kene o d er Ran d a l iere r e in s t e i gen

• ma n i st d er La u ne des B u sfa hr ers a u sge li efe r t

P ro u n d Ko n tra - T h e m e n

2 2. Z üg e o der Bu s se fü r l ängere Reisen?

"Züge s i nd f ü r größe r e R e i s en b esse r gee i g n et al s B usse . "

Züg e:

 

Z

ü ge s ind s i c h e r b e qu e m er. D a s i e m e hr P l atz bi ete n , ka nn m a n a u c h a u fs t e h e n ,

wen n m a n ni c ht me h r s i t z en ka n n . E s gi b t a u c h Sc hl afwage n , di e es d e n P assa -

g

i e r e n e rm ög li c h e n , b e i l a n ge n Reisen e i n N i ckerc h e n z u mac h e n . In e in e m Bu s

kann m a n nich t m a l di e Be in e a u sstrecken .

 

Das Gep äck i st s i c h erer i m Z u g a u fge h o b e n , a l s im Kofferra u m d es B u sses . Man

k

a nn b esser d ara u f a u fpasse n und man mu ss sich k ei n e Sorge n d ar um m ac h e n ,

d

ass j e m a nd a n e in er Ha l teste ll e vor h er a u sste i gt und es mi t nimmt.

Z

ü ge s ind um we l tf r e undli c h e r , d a s i e e l ek tri sc h b etr i e b e n we rd e n und me h r P as-

sag i ere b efö rd e rn a l s B u sse .

 

Z

ü ge s ind ver l äss li c h er . Di e A nkun ft und di e Abfa h r t gesc hi e h t m e i sten s fa hr-

pl a nm ä ßi g , so l ässt s i c h e in e R e i se g ut pl a n e n . B u sse wer d e n oft im Ve rk e hr

u fge h a lt e n und es ka nn z u er h e b l i c h e n Verzöge run ge n k o mm e n , we nn es e in en Ver k e hr s un fall g ibt.

a

Bu sse s i n d me i ste n s ü b e r f ü llt, We nn m a n ni c h t aggre s s i v ge nu g i st und s i c h ni c ht se in e n Weg du rch di e Masse b a hn e n ka nn , di e a u c h mi tfa h re n w ill , m u ss m a n a m

E

nd e o hn e S i tz pl atz a u sko mm e n.

Z

ü ge s ind sc hn e ll er a l s B u sse . lCE fa hr e n mi t bi s z u 3 0 0 k m / h - so k a nn m a n v i e l

sc hn e ll er d as Zie l e r re i c h e n .

 

We nn es h e i ß i st , ka nn m a n im Z u g das Fe n s t e r ru n t erz i e h e n und lü fte n. Sc hn e ll-

z

ü ge u n d ICs h a b e n e in e K lim aa nl age.

R

e i sen d e k o mm e n so r e l a ti v g ün st i g weg

B

u sse h a b e n oft Vers p ät un g , was di e St immun g de r R e i send en d r ü ck t

Gepäc k s tück e werd e n in d en B u sse n hi ne in ges t opft

evt l. b esc h ä di gt

v

i e l e Le u te b e k o mm e n wä h re nd e in er Bu sre i se Ko p fsc hm e r ze n und v i e l e k l age n

üb e r Br echr e i z

 

in d e n Bu sse n k a nn m a n se in e B e in e ni c ht r i c hti g a u sstr ec k e n , Züge s ind b e qu e m e r

mit e in e m Bu s d a u e r t e in e R e i se l ä n ger, a l s mi t e in e m Z u g

oft fährt m a n in d er Nac h t ( um Ze i t u n d Ge ld z u s p a r e n , e in e Nac ht im H o t e l z u ers p are n ) , und m a n sc hl äft s o ni c h t g u t, und m a n i st a m fo l ge nd e n T ag , we nn m a n Se h e n sw ürdi g k e it e n b es u c h t , mü de ; in d e n Züge n g ib t es a u c h Sc hl afwage n , wo

m a n s i c h e n ts p a nn e n und a u ssc hl afe n ka nn

 

B

uss e :

Norma l erwe i se h a lt e n B u sse m e h r m a l s im und um d as S t a dt ze ntrum d er S t a dt , wo hin gege n di e B a hn statio n e n oft a u ße rh a lb in d e n Vo r o r ten l iege n , wo m a n in

d

e n öffen t li c h e n Na h ve r ke h r umste i ge n m u ss , um z u m Z e n tr um z u ge l ange n .

Z

u r Ze i t k ostet es i n Ungar n ge n a u so v i e l m i t de m B u s z u fa h re n , a l s mit d e r

B a hn , b eso nd ers we nn m an me h rma l s u mste i ge n m uss.

Pr o und Kon t r a - Th e m e n

Im A u s l a nd s in d B a hnti c k e t s m e i s t e n s vie l t e u r er a l s T i cket s für d e n L a ng s tr e ck e n - bu s . W e n n man ber e it i s t , ein e a cht im B u s z u v erbrin ge n , ka n n m a n Geld s paren .

Es s timmt , da ss es w itt e run gs bedin gt i s t o der w e ge n d e r v iel e n P assa giere , au f Gru n d vo n U n f äll e n o d er hoh e m Ve rk e hr sa u f k o mm e n oft z u Ve r zö g e run ge n komm t . M e i ste n s h a nd e l t es s i c h j e d oc h d a b e i n u r um e in p aa r M inu te n und d e r Fa hrp l a n w ird tr o t z d e m e in ge h a lt e n . W en n es a nd e r e r seit s b e im B a hnb e tri e b z u

in e r Störun g k o mmt , b e d e ut e t d as m e i ste n s e in e e rh e bli c h e Ve r s p ät un g , was e in W a rt e n v on mehr e r e n S tund e n m i t s ich b r in g t .

e

W e nn m a n e in Bu st i c k et im Vo r a u s e r s t e h t ( bi s s p ä t este n s e in e S tund e v or d e r

A

b fahrt ), ka nn m a n d a mit m e i s t z u g leich a uch ein e n S it z pl a t z r ese r v ier e n und

mu ss ni c h t m a l ex t ra d af ür b eza hl e n .

B

u sse ve rk e hr e n v i e l h ä ufi ge r a l s Zü ge . Es m a ch t nic h t s , da ss s i e n i c h t s o s chn e l l

s

i nd - dann kann m a n di e L a n d sc h a f t b ess er ge ni e ß e n . Di e m e i s t e n Mensch e n

mö ge n s chne ll e Züg e gar ni c ht .

Di e m e i s te n Fem bu ss e s ind k lim a ti s iert , w arme s Wett e r b e d e u tet a l s o kei n Prob l em .

23. W i k ipedia

" Heut z utage b enutzen die Men sc hen lie b er Wikipedia , w e nn s i e e twa s e rf ahren möchten . Kla ss i s che Lexika gelten al s tot. "

pro:

es br a u c h t ni c ht v i e l Pl atz und k e in Bü c h e rr ega l , m a n b ra u c ht d az u nur e inen Co mput e r und e in e n Inter n etz u ga n g

D

as B este an W ikip e dia i st , d ass di eses Me dium ni c h t so sch we r i s t w i e E nc yc lo -

p

ae di a Brit a nni ca od e r d e r Br oc kh a u s!

D

e r l e i c ht e Zug a n g üb e r Int e rn e t , o hn e sc h we r e Le it er - T u r nübun ge n im Bü c h e r -

r

ega l , i s t e in S ege n , d e n m a n s i c h sc h o n vo r 40 J a hren gew ü n scht h ä t te !

da s Wi sse n w ird au f d er Ho m e p age s tändi g er we it e r t , akt ua li s i e rt

A

l s s ch n e ll e Er s t - Informati o n i s t W i kiped i a g a r nicht m a l so sch l e cht , um ü b e r

e

in e F r a ge sc h ne ll mal Ü b er b l ick z u haben .

die I nformat i o nen s in d auf d em neue s t e n Sta n d

m

a n br auch t d a n n ni c h t so v i e l e B ü c h er z u ka u fe n

Informat i o n e n könne n a u ch her un terge l aden und ge s pe i c h e r t we rd e n

man k a nn die I nfos sehr s ch n e ll finden , m a n br a uc h t n u r e i n Wort i n da s Suc h- pro g ramm e in z utipp e n

Wikip e di a i s t in v i el e n S pr a ch e n z u e rr e ichen ; d a du rc h kann m a n a uc h s e i n e Spr a chkenntni ss e er we it e rn / üb e n ; od e r: w enn m a n e t was b e i Wikiped i a in s ei -

ner M utter s pac h e nicht find e t , d a n n k an n m a n es ve r s u c h e n , in e in e r bekannt e n

F remd s pr a che z u finden

Pr o und Ko n tra - T h e m e n

k on tr a:

di e In fo rm at i o n e n , d i e ve rmit te l t we rd e n , s in d n i c h t i mm er z u ve r l äss i g, we il s i e vo n j e d e m Int e rn et n u t ze r (A m ate u r) e in get r age n we rd e n k ö nn e n

A l lerdin gs ka n n m a n b e i T h e m e n , üb e r di e m a n selb e r g u t B esc h e id w e iß , a u c h sc h o n fests t e ll e n , d ass m a n a u c h U n s inn und E in sei t i g k e it e n f i nd e t , a l so mu ss m a n v o rs i c h t i g se in - ä h n l i c h wie b ei Zeit un gsart ik e l n - und m a n c hm a l sel b e r

n

ac h r ech e r c hi e r e n .

d

i e Inf o rm a t i o n e n b l e ib e n ni c h t d a u e rh aft vo r h a n d e n

e

in Bu c h i s t m o bi l e r

d

er Bild s chirm d es Co mput e r s sc h a d e t d e n A u ge n

we nn m a n z u v i e l a m C omput e r s i tze n mu ss , tut es ni c ht g u t fü r d e n K ö rp e r

i

n e in e r Bibli o th e k f ind e t m a n a u c h v i e l e In for m a t i onen , und d a nn i s t m a n w e -

n

i gs t e n s u n te r de n Me n sc h e n

i

n phi l oso p hi s ch e n o d e r p o liti sc h e n Frage n i st W ik i p e d i a s i c h e r ni c h t d as gee i g -

n ete Me d i um

24. Urlaub mit K ind / ohne K ind

" Elt e rn s oll te n au c h d e n U rlaub geme in sa m m i t i hr em K ind ve rbri n ge n , wei l sie so

vi e l e ge m einsa m e E rl e bni sse h a b e n k ön n e n . "

Ur l aub mit K i nd:

J

a hr es ur l a u b mit K ind : es s ind J a h re , w o m a n mit K ind e r n w irk li c h " a n ge bun-

d

e n " i s t , und m a n ka nn di ese n Ko n ta kt d ur c h e in e n ge m e in sam e n U r l a ub n oc h

we i te r s t ä rk e n

d

i e Ze i t, in d e r d as K ind n i c h t m e h r mi t d e n E l t e rn i n d e n U r l a ub w i ll , k o mm t mit

S

ich e rh e i t sow i eso fr üh ge n u g

u c h fü r K in d e r i s t es tol l , di e E l t er n m a l fer n a b v om A llt agss tr ess z u e rl e b e n u n d sc h ö n e , ge m e in sa m e E rl e bni sse z u h a b e n

a

d

ie K ind er w ürd e n es üb e l n e hm e n , we nn di e E l t e rn s i e d a h e i m l i e ß e n

we nn m a n K i n d er h a t , d a nn so ll t e m a n a u c h d e n U r l a ub m i t i hn e n ve rbrin ge n , so -

l

a n ge di e K i nd er n oc h in e in e m A l t e r s ind , w o s i e m i t P apa u nd Mam a ge r n z u sam -

m e n ve r rei se n (zu schn e l l s ind s i e g roß ge nu g und wo l l e n d as d a nn ga r n i c ht m e h r)

m a n e r l e bt Din ge, we nn m a n s i e mi t K i nd er n z usa mm e n tu t , ga n z a nd ers

we nn m a n m a l wäh re nd e in es Ur l a ub s e in p aar St u nd e n o hn e K ind er sein w i ll , ka nn man j a a u c h e in e n Ba b ys i tte r " bu c h e n "

U

r l aub o h n e Kind:

U

rl a ub o hn e Kind : k ostet v i e l we ni ger, K ind e r ve r l a n gen wä hr e nd e in es U rl a ub s

z

u v i e l A ufm erk sa m k ei t und Prog r a mm

di e Part n e r h a b e n (e ndl i c h ) Ze i t f ür s i c h l f ur e in a nd er

Pr o und K o nt ra - T h e m e n

m a n k a nn d a nn fa u l e n ze n ,

a u c h st und e n l a n g

i n d e r So nn e l i ege n ( m i t Kind e rn

g

in ge d as n icht )

P aa r e br a u c h e n a u c h e i n paa r Tage / e i n e Woc h e o hn e Ki n d er; O p a u n d O m a brau -

c

h en a u c h

ei n e l ä n ge r e Ze i t m i t Kind e rn und d a nn ka nn m an d as ve rb i nd en

ma n mu ss s i c h d a nn n i c h t so e ind e u tig sa m e n Ur l a ub mit Kind I Kind e m

ei n schr ä nk e n ,

i m Gegenz u g z u m ge m e in-

 

25. Campen

 

" Ca mp en i s t d ie b i lli g ste U nt e rk u nf t f ür d ie Touri s ten . "

 

pro:

di e m e i s te n C am p in g pl ä t ze

ve r f u ge n üb e r L u x u s m o bilh e ime

un d B u n g a l owze l t e,

di e s ind ko mpl e tt a u sg e s ta tt e t un d e in ge r i c ht e t

m a n e r l e bt di e Na t ur h a u t n a h / a u s d e r N ä h e

K oc h e n und

G r i ll e n in d e r Na t ur m ac h t Sp a ß

m a n ve rbri n g t

d en g r ö ßt e n T e i l d es Tages a n d e r fri sc h e n L u f t ; d i e Ca mp i n g pl ä t ze

b

e fi n d e n s i c h mei s t e n s

a b seit s d e r S t a d t o d e r a m Wa l dr a nd

o d e r a m See u fer

i

n n e rh a l b e in es C am pi n g pl atzes fi nd et m a n im A llge m e i n e n a lles, was m a n z u m

täg li c h e n Le b e n br a u c h t : WCs, D u sch e , B a d , L e b e n s m itt e llä d e n ,

R esta u r a n ts u sw .

a

u f ei n e m Cam pin g p l a t z s i n d di e Mensc h e n i m A llgemeinen l ocke r e r , m a n knü p f t

l

e i c h ter B e k an n tsc h afte n

 

man ka nn E inb l i c k gew in nen wie an d e r e Men sc h e n l e b en

ma n

kom mt

mit v i e l we n i ge r Ge ld a u s, als we nn m a n i n e i nem Hotel wo h ne n w ürd e

es m acht v i e l S p aß und b e r e i te t A b we ch s l un g , Ku l t u r e n z u b esta un e n u n d k e n ne n z u l er n e n

Me n sc h en a u s u ntersc hi ed liche n

es is t a u c h e i n b issc h e n r o m a n t i sch ,

es k o m m t a l l es a u f d as Wetter u nd di e Lage a n

Ca mpi n g p l ätze

b r a uch t

m a n m e i s t ni c h t vor h e r z u r ese r v i e r e n ;

es ste h e n d a j a

ge n ü ge n d Pl ätze z u r Ve r f ü g u ng; ma n b le i b t, sol a n ge m a n m öc h te

of t in d e r ähe d es Meeres, k e in e k il o m e t e r l a n ge A n fa hr t u n d Sc hl e pp e r e i

z

um S tr a nd

Sc hl af e n i m F rei e n , we nn d a s W e tt e r p ass t

 

K ind e r mü ss e n z um Essen n i c h t an - / um g e z og e n

we rd e n (w i e z. B . in e i n em Ho t e l )

m i t K ind e r n i s t es d o r t am s tr essf r e i est e n , oft g i b t es a u c h e in ex tra K in d e r p r o gr a mm

m a n l e r n t i mm er w i ed er sehr n e tt e L e ut e a u s a lle r W e l t k e n n e n ( u nd d a nn s itz t

m a n event u e ll

mi t d e n e n a b e n d s b e i e in er F l asc h e W e in zusa mme n ,

s in gt z u sa m -

m e n , s pi e l t G i ta r r e usw)

m a n k a nn essen , was und wa n n m a n w i l l

d

ie K ind e r f in d e n a u c h sehr schn e ll Freund e ,

di e s i e zwa r m eis t ver b a l n ich t ver -

 

ste h e n , a b e r sie sc h affen

's trotzd e m ga n z sp i e l e risch

 

m a n br a u c h t ni c h t wie ei n b e p ackter Ese l vo m A p pa r tem e n t

zum Stra nd z u l a u fe n

Pro u n d K o n t r a - T h e m e n

• C a m p e r e r s i nd e i n fac h d i e n e tte r e n L e u te , unk o mpli z i e rt , g e mütli c h , imm er h a u- fe n we i se K in d er am Ca mp in g p l a t z und a u c h E inl a dun g e n v om N ac hb a r ze lt a u f

e i n n et t es G l as We i n

• m a n m u ss i n d e r F rü h ni c h t mi t d e n K ind e r n a u f s te h en , w e il die s e ein fa ch nur

a l l e in e h in a u sge h e n un d gefa h r l os d r a uß e n s pi e l e n und h e r uml a u fe n k ö nn e n

ni c ht a u f f ixe E sse n sze i t e n a ng ew i ese n se in

d

e n K i n d e rn F r e ih e i t bi e t e n k ö nn e n

Mä n n e r g r ill e n ge rn , so m u ss di e Fra u ni c h t s koc h e n

es g ib t a u f d e n m e i ste n Ca mp i ngp l ä t ze n g u te R esta u r a n t s und a u c h kl e in e Lä d e n , w o m a n z. B . a u c h Brötche n und so we i t e r b e k o m m e n k a nn

vö lli ge z e i t li c h e F l ex ibil i t ä t

A b e nd sverans t a l t u n ge n a m Ca mp in g pl at z

m a n k a n n e i n e n K ü hl sc h ra n k h a b e n , d e n m a n v o ll f üllt , wo mit m a n w ill

g

ü n s t i ge r a l s a nd ere U nterk ü nft e

k

o n tra :

di e m eis t e n Ca mp ing b ewo hn e r b l e ib e n bi s s p ä t in di e Nac h t a u f u n d m a c h e n v i e l L ä r m

vo n d e m Lä rm k a n n m a n d i e Nac h t ni c h t r ic h t i g dur c h schl af e n ; m a n k a nn nich t

e

in s ch l afe n , wann m a n w i l l

In se kt e n u nd an d ere K l e in t i e r e k o mm e n in da s Z e l t hin e in und s tö r e n

ni c ht a ll e Ca mp i n g p l ätze s in d in e in e m g u t e n Z u s t a n d

m a n c h e Ca mpi ng p l ät z e s i nd a u c h ni c h t b illi g er a l s e in A p p a rt e m e n t

m a n c h e Ca m per s in d se h r s p i e ßi g , d e r S t r e it m i t d e m Na c hb a rn i s t d a n n v o r-

p

rog r a m m i ert

p

ersö nli c h e D i n ge (z . B . Ge l d , K l e id e r) k ö nn e n l e i c h t g e s to hl e n w e r d e n

m a n m u ss WC I B a d u sw . ge m e in s a m mi t a nd e r e n b e nut ze n

es w i r d z u r Sc h a u geste ll t , w i e / w as m a n verz e hr t und t rin k t ; k e in e Pri v a t s ph ä r e

v

i e l e Ca mp in g b ew o hn e r m a c h e n U n o rdnun g in ih re r U m ge bun g , und di es

k

a nn e in e n s t ö r en

es k a nn un a n ge n e h m wer d e n / se i n , we nn e i n Gew i tt e r k o m m t ; w e nn d a s Ze lt ni c h t ge n u g di c ht i s t , ka n n m a n l e i c h t bi s a u f di e H a u t n a ß wer d e n

es fr i e rt e in e n , we nn di e Na c h t k ühl i s t

es i s t b l ö d , we n n es tage l a n g d ur c h r eg n e t

m a n mu ss a ll es m a ch e n , w as z u H a u se a u c h g e m a c h t w i r d (koc h e n , s pül e n , w a -

s

c h e n u sw.), und m a n k a n n s i c h s o ni c h t e rh o l e n ; m a n w ill im U rl a ub e h e r E r-

l

e i c ht e r un ge n , a l so k e in e E r sc h we rni ss e h a b e n

b

e i m sc hl e c h t e n Wet t e r h at m a n z ud e m we ni g Pl a t z

H i t ze u nd Fe u c hti g ke i t im Z e l t

se h r e n g i m Ze l t

sa n itäre E i nrichtun ge n s i n d t e i l w e i s e gra u s i g

Lä r mb e l äs ti g u n g

Gefa h ren : See , e l e k trisc h e " A n l a ge n "

H i tze im So mm er (ke in e K lim aa n l age im Ze l t)

P ro und Ko ntra - T h e m e n

d e r s t e t e H ör ko nt a kt mit a ll e n Nac hb ar n im U mk re i s vo n 1 km

e ini ge K ind e r sc hr e i e n w i e a m S pi e ß

öffe ntli c h e Du sc h e n

In

se kt e n h a t m a n a u c h s t ä ndi g ir ge nd wo , we il di e Ze lt e h a l t e b e n e rdi g s i n d und

gege n Ge l se n k a nn m a n a uch ni c h t v i e l m ac h e n

26 . Wohnen im Wohnheim

" Für Ju ge ndlich e is t es in vi e l e rl e i Hin s i c ht am g ün st i gste n , wenn sie während

ihre s Studium s in einem Stud e n te n w ohnheim

wo h ne n . "

pro:

• m a n l ernt v i e l e n e u e Le u te k e nn e n (