Sie sind auf Seite 1von 7

Armin Risi: Mutilacija ţivotinja: veza sa vanzemaljcima? Istraţivanja u staro-indijskim i kanalisanim izvorima

(Ovaj članak je objavljen u „UFO-Kurier“).

Od pre okruglo trideset godina u Americi uvek iznova bivaju pronaĎeni leševi ţivotinja (pre svega krava i konja), koje su ubijene na misteriozan način. U

je broj daleko prešao deset hiljada. 1 U pojedinačnim slučajevima

meĎuvremenu

takvi leševi se nalaze i u drugim delovima sveta (Kanada, Meksiko, Panama, Porto Riko, Brazil, Evropa, na kanarskim ostrvima i u Australiji 2 ).

Leševi su potpuno bez krvi i iz njih su odstranjeni unutrašnji organi, pri čemu su rezovi imali neobjašnjiva svojstva, kakva ne omogućava nijedna danas na Zemlji

poznata hirurška metoda. Ovi „napadi“ se većinom dogaĎaju tokom noći, bez ikakvog traga o tom delu, iako se leševi ponekad nalaze u oblasti sa mekom zemljom. Ali nikakav trag stopala ne vodi do i od iskasapljenih ţivotinjskih leševa, teških nekoliko stotina kila! Neke od mutilacija su se morale odigrati za nekoliko minuta, jer je bilo slučajeva kada su iskasapljene ţivotinje samo petnaestak minuta pre toga viĎene ţive. 3 Grabljivice izbegavaju takve ţivotinjske leševe, a u nekim slučajevima se dogaĎalo, da na mestu, gde je pronaĎena takva ţivotinja, čak

mesecima kasnije ne raste

trava. 4

Kada je jednom krdo od stotinu goveda u jednoj ugroţenoj oblasti ispitano ultravioletnom zracima, u šest ţivotinja su otkrivene fluorescentne fleke. Supstanca, koja je bila nevidljiva za normalan ljudski vid, je imala misteriozni sastav i posle četiri nedelje u laboratoriji je iznenada i iz neobjašnjivih razloga izgubila snagu svetlosti. 5 Mnogi ţivotinjski leševi su imali uboje i čak polomljene kosti, kao da su pali sa velike visine.

Na osnovu ovih indicija ne iznenaĎuje da mnogi ljudi gaje sumnju, da su tu na delu mračne zemaljske i/ ili vanzemaljske snage. U stvari mnogi očevici izveštavaju da su kratko pre, za vreme i posle takvih kasapljenja viĎeni svetleći leteći objekti, tipični NLO-i ili sumnjivi crni helikopteri.

Ako su ta kasapljenja zaista povezana sa vanzemaljskim bićima ili sa zemaljsko- vanzemaljskim savezima, tada bismo ovde imali najbolji fizički opipljiv dokaz, jer za razliku od NLO-a, postojanje tih iskasapljenih ţivotinja se ne moţe poricati. Ostaje samo pitanje, da li sumnja u to (ne)prirodno poreklo moţe da bude potvrĎena.

Nikakav novi fenomen? Dr Harrison Schmitt, apsolvent na Harvardu, nekadašnji astronaut i senator SAD u Novom Meksiku, je objasnio: „Do sada su mutilacije ostajale podjednako

1 Godine 1979. je broj mutulacija u SAD procenjen na 10.000. (Timothy Good: Sie sind da, S. 44, Frankfurt 1992),

2 Moulton Howe: An Alien Harvest, S. 104 f., Littleton , Colorado 1989.

3 Andreas von Rétyi, „Das Rätsel der schwarzen Helikopter“, in: UFO-Kurier Nr. 22, S. 10

4 Good, Str. 37

5 Good Str. 45

1

misteriozne koliko i uţasne. Ovde imamo posla ili sa NLO-ima ili sa jednom veoma velikom zaverom uz enormna novčana sredstva (i tehnička sredstva, A.R.). 6

Mnogi, ali ne svi NLO-istraţivači dele ovo mišljenje. Budući da je tema mutilacija ţivotinja do te mere bizarna i moţe da baci potpuno novo svetlo na jedan deo NLO- fenomena, mnogi se uzdrţavaju da iskaţu svoje mišljenje ili čak poriču vezu sa NLO-ima i vanzemaljcima. Kada bi ta veza postojala, morale bi da se uzmu u razmatranje mnoge neprijatne varijante, moţda i tako ekstremne, kakve su na veoma iskrivljen način prikazane u filmu „Rat svetova“ (Paramount, 1988.), filmu, koji započinje jednom scenom mutilacije i govori o invaziji vanzemaljaca, koji se očajnički bore za preţivljavanje.

U drugom delu ovog članka će biti spomenut i jedini mogući argument protiv veze

sa NLO-ima. Nije predmet ovog članka navoĎenje iskaza savremenika, koji ukazuju

na vezu sa NLO-ima, jer njih ima veoma mnogo. Ovaj članak će se pozabaviti jednim drugim pitanjem: da li je i ranije bilo slučajeva, u kojima su vanzemaljci

kasapili ţivotinje? Pošto su staro-indisjki tekstovi čuveni po svojim brojnim izveštajima o vimanama, ţeleo sam da istraţim da li ima izveštaja u vezi sa mutilacijom. Ti izveštaji zaista postoje, ipak pronaĎeni izveštaji se u jednom upadljivom detalju razlikuju od danas dokumentovanih slučajeva.

Faktor karme Naredni izveštaj potiče iz sanskritskog teksta Padma Purana (1.36.61–84): „Agastya Muni je rekao Sri Ramacandra: ‚O Rama, čuj, molim te, šta se odigralo davno u Tetra-Jugi, kratko pre nastupanja Dvapara-Juge. Čuj, molim te, šta sam video u jednoj šumi. Nekada u Tetra-Jugi postojala je jedna velika šuma, koja se rasprostirala na sve strane na preko 100 jojana (1200 km) i u kojoj nije bilo niti tigrova, niti drugih divljih ţivotinja. Hteo sam da se povučem u tu samotnu šumu, jer sam imao ţelju da se podvrgnem dugoj i teškoj askezi. U sredini šume sam pronašao mnogo korenja, plodova, jestivih gljiva i najrazličitijih ţbunova. U centru šuma se otvarala i ja sam stajao pred prirodnim čudom: jezero jedinstvene lepote, dugačko pet jona (60 km), sa jatima labudova, pataka i crvenkastih gusaka. U vodi su plivale bezbrojne kornjače i zečevi su se sakupljali u na obali. O, gospodine, još ranije sam prošao tuda, da bih se udubio u askezu i sada sam pro veo noć na tom mestu obasjanom srećom, na kome nije bilo nikakvog oblika nasilja.

Kada sam ujutru ustao, zaputio sam se ka jezeru i nedaleko od jezera sam

odjednom otkrio leš. Začudio sam se i zapitao: „Ovde na jezeru niko ne ţivi. Da li

je to telo nekog mudraca, nekog kralja ili princa? Ali kako je jedna takva osoba

došla ovde? Ili ona pripada bićima bogova (izvanzemaljskih bića)?“

O Rama, najbolji iz dinastije Raghu, dok sam bio tako zadubljen u misli, iznad

vrhova drveća se odjednom pojavila velika vinama (naziv za letelicu u vedskim tekstovima). Došla je iz oblasti bogova, jer je bila veoma velika, kretala se brzinom

duha i u njoj je bilo hiljadu ţenskih i hiljadu muških Gandharvas. Iz vimane je izašlo jedno poluboţansko biće, okupalo se u jezeru, prišlo lešu – i jelo meso sa njega! Pojeo je gotovo svo meso sa leša, okupao se u jezeru, ponovo nestao u vinami i bez glasa odleteo odatle.

6 Good Str. 47

2

Nakon što se vimana podigla u nebo, imao sam mnogo pitanja. Tada sam se (telepatksi) obratio tom biću, koje je izgledalo kao Bog, svetleće i milo, i zatraţio objašnjenje: „O biće sa neba veličanstvene pojave, čuj, molim te, moje pitanje! Kako je došlo do toga, da tako uzvišeno biće uzima takvu hranu u sebe? Ako nije tajna, obznani mi to. Napeto iščekujem tvoje značajne reči. Ko si ti? Molim te, reci

mi i otkloni moju sumnju. Zašto jedeš zabranjenu hranu? Odakle dolaziš? I ko je bio

taj moćni leš? Šta treba da znači jedenje neţeljene hrane? Molim te, reci mi istinu!“

Kada sam forumisao te reči, o Rama, najbolji meĎu dobrima, to nebesko biće se pojavilo preda mnom sa prekrštenim rukama i reklo: „O, Bahmana, počuj šta mi se dogodilo, prouzrokovano smenom radosti i patnje na ovom svetu. Ne mogu da odbijem tvoju ţelju i reći ću ti sve što ţeliš da znaš.“

I tako je vanzemaljac ispričao svoju priču. Morao je daleko da se izmakne i ispričao

je da je bio proklet da u sadašnjem ţivotu jede sopstveni leš iz svog prethodnog

ţivota. Slično kao u mitu o Prometeju pojedeni organi su rasli svakog dana, samo da bi to biće iz vimane moralo da pojede sopstveno telo (svoj bivši leš), dok je kod Prometeja orao svakoga dana jeo njegove organe, koji su ponovo nicali. Za sto

hiljada zemaljskih godina bio je proklet na to bolno postojanje, ali on, Agastya Muni, ga je mogao osloboditi, što je Agastya Muni i učinio.

Ova epizoda sadrţi mnoge vaţne aspekte. Prvo pada u oči, u kojoj meri je Agastya

Muni osloboĎen straha. On se ne čudi zbog toga, što postoje bića koja jedu ljudsko meso, već samo zbog toga, što to čini i jedno boţansko biće. To indirektno ukazuje

na to, da itekako postoje takva bića, koja se hrane ljudskim mesom i krvlju, ali to

nisu boţanska bića. Na sanskritu se ona nazivaju Raksasas.

Upadljivo je takoĎe, koliko je za Agastya Muni samorazumljiva pojava vimane i kontakt telepatijom. (da uzgred napomenemo, to takoĎe pokazuje, koliko su

pogrešne one interpretacije, koje sastavljačima sanskritskih tekstova pokušavaju

da prebace kult ili „pogrešno shvaćenu tehnologiju“).

Iz ove priče takoĎe proizilazi da vanzemaljci nisu niti svemoćni niti sveznajući – čak ni bića svetlosti, da i ne pominjemo bića tame – iako neki ljudi veruju u to. Mnogo pre vidimo da zemaljsko biće, Agastya u duhovnom pogledu stoji na višem stupnju nago vanzemaljci.

Najviše ipak iznenaĎuje aspekt ukazivanja na karmički uslovljenu vezu izmeĎu „ţrtve“ i „počinioca“. U ovim neuobičajenim okolnostima ţrtva i počinilac su jedna osoba i zbog toga se i u svetom spisu, Padma Purana, ovo navodi kao ekstremni primer za karmičku upletenost. Tom prilikom ćemo odmah pomisliti na otmice od strane NLO-a (abdukcije), gde se uvek iznova ukazuje na to da su oteti karmički povezani sa odreĎenim vanzemaljcima. Drugim rečima, i vanzemaljci su vezani zakonima karme i odgovorni su za to da li će poštovati slobodnu volju ljudi ili ne.

Ljudi kao žrtve? ZačuĎujuće u ovoj priči iz Padme Parane je ipak da je ovde karmička veza spomenuta u vezi sa mutilacijom. Uočljiva razlika, koja je već nagoveštena, se

3

sastoji u tome, da se u izveštajima iz sanskritiskih tekstova kao ţrtve navode ljudi. To se u današnjim izveštajima samo veoma retko navodi, iako postoje sumnje:

„Savezni šerif David McCain se uvek iznova pita, ako iza ovih mutilacija stoje vanzemaljci, zašto nisu pronaĎene i ljudske ţrtve. Odgovor na to – mada

nepotvrĎen - nudi

bi odreĎene grupe iz vlade učinile sve zamislivo, da što je moguće pre uklone sve tragove svim zamislivim sredstvima. Kontraverzni NLO-istraţivači, kao npr. John Lear ili Wendelle Stevens, sa svoje strane tvrde, da su se slučajevi mutilacije ljudi zaista dogodili.7

„Ako se odvijaju mutilacije ljudi, tada

Milton William Cooper, okarakterisan kao NLO-paranoik, tvrdi da su u NLO-u, koji se srušio 1948. pronaĎeni delovi ljudskih tela. 8 Drugi NLO-istraţivači nikada ne spominju te okolnosti i čak ih ţestoko demantuju i kaţu da je reč o neodrţivoj špekulaciji ili čak svesnoj laţi i dezinformaciji.

U filmskoj seriji „V Vanzemaljci dolaze“ se takoĎe ukazuje na ljudske ţrtve. Zbunjujuće je kada Barbara Marciniak u svom plejadanksom čenelingu kaţe u vezi sa time: „Setite se serije „V Vanzemaljci dolaze“, koja je pre nekoliko godina prikazivana na TV-u. Ona ostavlja utisak o lukavosti nekih bića, koja dolaze iz Svemira; mnogi ljudi će im se moliti i verovaće da su to apsolutno moćna bića. Mi kaţemo, da će se ti scenariji pokazati tačnim. Predstoji stapanje ljudske svesti sa vanzemaljskim prisustvom na ovoj planeti i ono će vas učiniti upravo ukusnim.“ 9

I sanskritiski tekstovi ukazuju na to da ova sumnja nije neopravdana.

Različiti vanzemaljci? Na jednom drugom mestu u Padma Purani (1.76.118–119) se kaţe: „U Satya-Jugi ţive samo boţanska bića. Ne postoje niti Asure, niti drugi ljudski oblici. U Tetra- Jugi njih je četvrtina, a u Dvapara-Jugi polovina. U prelaznom dobu sa Dvapara-

Juge na Kali-Jugu se mešaju (pojavljuju se u istoj dinastiji). U toj fazi odvijala se

U toj Sandhya-jugi se odigrao i veliki rat Bharata

velika bitka na Kuruksetri izmeĎu bogova i drugih.

U Kali-Jugi se na Zemlji pojavljuju boţanska i demonska bića, a ostatak čine ljudi. U tom vremenu na Zemlji se javljaju Raaksas, koji se hrane ţivotinjama i ljudima.“

Kao što sam već naglasio u junskom izdanju „UFO-Kuriers“ (br. 20, str. 11), ne bi suviše brzo trebalo argumentovati merilima „pozitivan“ i „negativan“ i time stvarati slike neprijatelja. I takozvani negativni su uvereni da čine pozitivno. Blisko je poreĎenje sa vivisekcijom i klanicama, u kojima ljudi takoĎe obavljaju svoj

7 Andreas von Rétyi, „Tierverstümmelungen und UFOs – Eine erschreckende Botschaft“, u: UFO- Kurier Nr. 10, S. 13 8 Milton William Cooper: Die Apokalyptischen Reiter (Behod a Pale Horse), S. 249, Peiting 1996:

„Aztec, Neu Mexiko … White Sands … Ukupno je iz oba svemirksa brofa izvaĎeno 17 vanzemaljskih tela. Od mnogo većeg značaja je otkriće velikog broja ljudskih delova ela, koji su bili uskladišteni unutar broda. Jedan demon je uspravio glavu i paranoja je zahvatila sve, koji su spadali u poznavaoce. Tajna kontrola je odjednom postala Top-Secret-kontrola …“ 9 ) Barbara Marciniak: Die Boten des neuen Morgens Lehren von den Plejaden, S. 83, Freiburg i.Br.

2/1995

4

posao iz ubeĎenja. Ili ko razmišlja o tome da 80 ili 90% ljudi zbog njihovih navika u jelu osudi kao „negativne“, jer ne samo da ljudi seku ţivotinje, već se i hrane tim leševima. Sa ezoterijske tačke moralo bi se reći: negativnost ljudi omogućava negativnim silama da prošire svoj uticaj.

Zašto se isečeni leševi vraćaju? Mahabharata, Vana Parva: „Pošto je Indra ubio Asuru Votra,

Danavas su puni

uţasa pobegli na Zemlju i ispod površine mora podigli svoje utvrĎenje. Sakupili su se i puni ponosa planirali zaveru, kako da potčine sva tri sveta. Prvi korak bi trebalo da bude, da se na Zemlji unište svi oni ljudi, koji neguju vrlinu i odricanje. Kada vrlina i odricanje nestanu sa Zemlje, nestaće iz čitavog Univerzuma (jer se sa Zemlji inkarniraju duše na višim svetovima). Taj plan je Davanas činio sigurnim u pobedu.“ (101.17–22a).

„Kalakeya-Danavas su iz okeana otpočeli sa svojim akcijama. … Bili su aktivni noću,

Tako su ljudi ujutru nalazili leševe

ljudi, koji su negovali vrlinu i odricanje nekima je nedostajalo meso, drugi u sebi

nisu imali ni kapi krvi, drugi su bili iskasapljeni i strah i uţas.“ (102.1–13)

Tako se na Zemlji širio

a preko dana su se povlačili nazad u

Glavni prigovor protiv prilično očigledne veze sa NLO-ima glasi, da upravo ta očigledna veza ukazuje na to, da je ovde reč o manevru skretanja paţnje. Prevarom sa NLO-ima se sumnja svedoka sa istraţivanja delovanja zemaljskih snaga usmerava na vanzemaljske posetioce, prvo da bi se svedoci kasapljenja učinili smešnim i drugo, da bi se kod nekih ljudi proširila paranoja od vanzemaljskih posetioca. Indikativno je da su te isečene ţivotinje najčešće pronalaţene u oblastima gde su se nalazila sedišta američkog vazduhoplovstva.

Kada bi takav scenario bio tačan, morali bismo se zapitati kako je za američko vazduhoplovstvo moguće da izvede hiljade NLO-prevara i da primeni sasvim nepoznate metode seciranja. I zašto se od farmera „pozajmljuju“ ţivotinje, da bi se ponovo poštom vratile nazad?

Jedno je sigurno: „Ko god da izvodi ove mutilacije, taj ţeli da ove ţivotinje budu pronaĎene. On ih ostavlja tamo, gde će biti naĎene, ne na usamljenim mestima.“ 10 Jer počinioci pokazuju da bi za njih bilo veoma lako da uklone ţivotinje, ne ostavljajući nikakav trag.

Zašto oni vraćaju ţivotinje i skreću paţnju ljudi na svoje delovanje? Ovde moţemo samo špekulisati. Gore navedeni citat iz Mahaharate daje zanimljiv putokaz, koji se najčešće previĎa: „Oni tako šire strah i uţas na Zemlji.“

Taj putokaz se navodi i u narednoj kanalisanoj poruci. Dobio sam je od američkog medija po imenu Tom Smit, koji mi je mesec dana pre smrti dostavio sve svoje zapise. 11 Pošto se kod ovog konkretkog pitanja moţe samo špekulisati, kanalisane

10 Rétyi, UFO-Kurier Nr. 10, Str. 11 11 Prvi izvod tog začuĎujućeg teksta se pojavio u oktobru 1996: Mutter Erde wehrt sich Die Prophezeiungen des Sonnengottes. Telepathisch übermittelt von Tom Smith. Preveo i objasnio Armin Risi. Govinda-Verlag Zürich.

5

špekulacije su opravdane kao i svake druge i isplati se razmotriti i ono moguće objašnjenje, koje sam našao u zaostavštini Toma Smita.

Pitanje: Ko vrši tu mutilaciju ţivotinja? Sa kojom namerom se to radi? Kako se ona vrši? Da li se pri tome koriste laserski zraci? Da li ima značaja da su isečene ţivotinje često pronalaţene u istim oblastima, npr. u Alabami i Koloradu?

Odgovor: Mi (boţanska bića svetlosti) nerado govorimo o negativnim aktivnostima, kao što je mutilacija, pošto tim aktivnostima ne ţelimo da damo nimalo energije. Svako od vas mora da razume sledeće: Što više se govori o takvim i drugim negativnim aktivnostima, to više će biti takvih aktivnosti. Mutilacije ima sve više, jer raste energija, koja joj se daje i jer to stvara odgovarajuću atmosferu.

Priznajem da se do jednog izvesnog stepena o tome mora govoriti, jer je neophodno znati šta se dogaĎa. Ali ljudi se previše interesuju za te i slične teme. To je tačno ono što sile mraka ţele. Setite se uvek te činjenice, kada poţelite da diskutujete o ovim temama. Nije neophodno znati sve krvave detalje. Dovoljno je znati da te stvari postoje.

Da to izloţimo ukratko: mutilacije izvode negativni vanzemaljci ili neke jedinice vlade pod nadzorom i po uputstvima ET-ija. Za uveţbano oko postoje upadljive razlike, koje pokazuju ko je izveo mutilaciju. Ti ET-i uţivaju u strahu, koji izazivaju tim aktivnostima. Kada to rade ljudi hirurški, to je samo jeftina imitacija onoga što izvode ti vanzemaljci.

Obe grupe koriste tehnički napredne instrumente, koji rade sa energijom, koja nalikuje vašem laseru, ali nije laser. Energije, koje se ovde primenjuju, su na Zemlji poznate samo nekolicini ljudi. To je čista operacija, sa izuzetkom prvog uboda. Vaša vlada od pre izvesnog vremena izvodi eksperimente sa tom vrstom energija i energetskih polja. Ţrtve su pri tome bile i ţivotinje i ljudi.

ET-i i ljudi izvode mnoge eksperimente, najvećim delom u korist ET-a. Oni rade sa različitim vrstama DNK-struktura i molekulskih struktura, u nadi da će stvoriti i poboljšati jednu rasu bića i takoĎe da imali izvor hrane. Zemaljski agenti su radili u saradnji sa ET-ima i podrţavali su ih. Ta bića (genetski manipulisana rasa bića) treba da kontrolišu ET-i i da ih koriste kao robove. Izvor hrane, za kojom teţe zemaljski agenti, treba da bude napravljen na drugim planetama, gde se ti agenti nadaju da će pronaći sigurno utočište za ljude iz tajne vlade. Negativni vanzemaljci učestvuju u toj igri, dok ne ostvare sopstvene ciljeve. Neke od njihovih aktivnosti biste označili kao manevar skretanja paţnje. To se radi da bi se u tome prepoznalo delovanje ljudi i da bi se proširila zabuna meĎu onima, koji smatraju da su to učinili vanzemaljci.

Nije neophodno baviti se pojedinačnim mestima. Svrha je svuda ista.

Nadam se da sam ovim odgovorio na vaše pitanje. Opraštam se i pozdravljam vas u ljubavi. Mi volimo sva bića i Jednog Tvorca.“

Ovaj iskaz nije apsolutna istina, ali ipak sadrţi neke vaţne tačke, pre svega napomenu u kojoj meri svest ljudi omogućava razvoj nekih dogaĎaja. Da li je to

6

moţda razlog, zašto se isečeni leševi pokazuju ljudima – da bi se od ljudi dobila energija paţnje, straha i uţasa? Uočljivo je takoĎe da „bića svetlosti“, koja su dala te iskaze o mutilaciji, za sebe tvrde da oni stvaraju krugove u ţitu. Još jedan pokazatelj da postoje različita vanzemaljska bića sa različitom motivacijom?

Za sumnju, da mutilacija stoji u vezi sa NLO-ima odnosno vanzemaljcima, postoje mnoge indicije. NLO-istraţivači zbog toga ne bi trebalo da iz predrasuda, jednostrane simpatije prema vanzemaljcima ili ambicija „voljenog deteta“ unapred isključe taj mogući aspekt NLO-fenomena, jer ovde imamo posla sa konkretnim tragovima i ti tragovi pokazuju ljudima na kako uţasan način neki vanzemaljci, ali bez sumnje i neki zemljani, tj. mi ljudi, postupaju sa ţivotinjama. Dok god mi, „normalni“ graĎani, dopuštamo da se ţivotinje bez mere kasape, jedu, love, viviseciraju, ne smemo se čuditi kada i druga bića pokazuju podjednako malo respekta prema Boţijim bićima kao i mi. Ako se neko u ovom Univerzumu zaista moţe označiti kao negativan, onda je to rasa ljudi na planeti Zemlji. Onda, kako glasi eterični zakon: Slično privlači slično!

7