Sie sind auf Seite 1von 10

Talaan ng Talahanayan

Talahanayan 1.0 Pamilang Kardinal


Kapampangan Ilokano
Filipino
Salin Transkripsyon Salin Transkripsyon

animnaput Anam a pulut /anam.apulut.me.tung Saysentay uno /saysen.tay.u.noh/


isa metung /
Animnaput Anam a pulut /anam.apulut.adwa?/ Saysentay dos /saysen.tay.dos/
dalawa adwa
Animnaput Anam a pulut /anam.apulut.a.lu?/ Saysentay tres /saysen.tay.tres/
tatlo atlu
Animnaput Anam a pulut /anam.apulut.a.pat/ Saysentay /saysen.tay.kuwat.roh/
apat apat kuwatro
Animnaput Anam a pulut /anam.apulut/limah/ Saysentay singko /saysen.tay.sing.koh/
lima lima
Animnaput Anam a pulut /anam.apulut.a.nam/ Saysentsy sais /saysen.tay.says/
anim anam
Animnaput Anam a pulut /anam.apulut.pituh/ Saysentay siyete /saysen.tay.siye.teh/
pito pitu
Animnaput Anam a pulut /anam.apulut.waluh/ Saysentay otso /saysen.tay.ot.soh/
walo walu
Animnaput Anam a pulut /anam.apulut.siyam/ Saysentay /saysen.tay.nuwe.beh/
siyam siyam nuwebe
pitumpu Pitung pulu /pitung.pu.lu?/ Sitenta /siten.tah/
Pitumputisa Pitungpulut /pitungpu.lut.me.tung/ Sitentay uno /siten.tay.u.noh/
metung
Pitumput Pitungpulut /pitungpu.lut.adwa?/ Sitentay dos /siten.tay.dos/
dalawa adwa
Pitumputtatlo Pitungpulut atlu /pitungpu.lut.a.lu?/ Sitentaytres /siten.tay.tres/
Pitumputapat Pitungpulut apat /pitungpu.lut.a.pat/ Sitentaykuwatro /siten.tay.kuwat.roh/
Pitumput lima Pitungpulut lima /pitungpu.lut.limah/ Sitentaysingko /siten.tay.sing.koh/
Pitumputanim Pitungpulut /pitungpu.lut.a.nam/ Sitentay sais /siten.tay.says/
anam
Pitumputpito Pitungpulut pitu /pitungpu.lut.pituh/ Sitentaysiyete /siten.tay.siye.teh/
Pitumputwalo Pitungpulut /pitungpu.lut.waluh/ Sitentayotso /siten.tay.ot.soh/
walu
Pitumputsiya Pitongpulut /pitungpu.lut.siyam/ Sitentaynuwebe /siten.tay.nuwe.beh/
m siyam
walumpu Walungpulu /walungpu.lu?/ Otsenta /otsen.tah/
Walumputisa Walungpulut /walungpu.lut.me.tung Otsentayuno /otsen.tay.u.noh/
metung /
Walumputdal Walungpulut /walungpu.lut.adwa?/ Otsentay dos /otsen.tay.dos/
awa adwa
Walumputtatl Walungpulut Walungpu.lut.a.lu?/ Otsentaytres /otsen.tay.tres/
o atlo
Walumputapa Walungpulut /walungpu.lut.a.pat/ Otsentaykuwatro /otsen.tay.kuwat.roh/
t apat
Walumput Walungpulut /walungpu.lut.limah/ Otsentaysingko /otsen.tay.sing.koh/
lima lima
Walumputani Walungpulut /walungpu.lut anam/ Otsentay sais /otsen.tay.says/
m anam

11
Filipino Kapampangan Ilokano
Salin Transkrripson Salin Transkripsyon
Walumputpito Walungpulut /walungpu.lut.pituh/ Otsentaysiyete /otsen.tay.siye.teh/
pitu
Walumputwal Walungpulut Walungpu.lut.waluh/ Otsentay otso /otsen.tay.ot.soh/
o walu
Walumputsiy Walungpulut /walungpu.lut.siyam/ Otsentay nuwebe /otsen.tay.nuwe.beh/
am siyam
Siyamnapu Siyam a pulu /siyam.apu.lu?/ Nubenta /nuben.tah/
Siyamnaputis Siyam a pulut /siyam.apulut.m Nubentay uno /nuben.tay.u.noh/
a metung e.tung/
Siyamnaputd Siyamapulut /siyam.apulut.adwah/ Nubentay dos /nuben.tay.dos/
alawa adwa
Siyamnaputta Siyam a pulut /siyam.apulut.a.lu?/ Nubentay tres /nuben.tay.tres/
tlo atlu
Siyamnaputa Siyam a pulut /siyam.apulut.a.pat/ Nubentay /nuben.tay.kuwat.roh/
pat apat kuwatro
Siyamnaput Siyam s pulut /siyam.apulut.limah/ Nubentay singko /nuben.tay.sing.koh/
lima lima
Siyamnaputa Siyam a pulut /siyam.apulut.a.nam/ Nubentay sais /nuben.tay.says/
nim anam
Siyamnaputpi Siyam a pulut /siyam.apulut.pitu/ Nubentay siyete /nuben.tay.siye.teh/
to pitu
Siyamnaputw Siyam a pulut /siyam.apulut.walu/ Nubentay otso /nuben.tay.ot.soh/
alo walu
Siyamnaputsi Siyam a pulut /siyam.apulut.siyam/ Nubentay /nuben.tay.nuwe.beh/
yam siyam nuwebe
Isang daan Dinalan /dinalan/ Maysa gasot /maysa.gasot/
Dalawang Adwang dalan /adwang.dalan/ Duwa gasot /duwa.gasot/
daan
Tatlong daan Atlung dalan /alung.dalan/ Tatlo gasot /tatlo.gasot/
Apat na daan Apat a dalan /a.pat.adalan/ Upat gasot /upat.gasot/
Limang daan Limangdalan /limang.dalan/ Lima gasot /lima.gasot/
Anim na daan Anam a dalan /anam.adalan/ Anum gasot /a.num.gasot/
Pitong daan Pitungdalan /pitung.dalan/ Pito gasot /pitu.gasot/
Walong daan Walung dalan /walung.dalan/ Walu gasot /walu.gasot/
Siyam na Siyam a dalan /siyam.adalan/ Siyam gast /siyam.gasot/
daan
isanlibo Metunglibu /me.tung.li.buh/ Maysaribo /may.sari.boh/
Legend:

*- ngayon; pangalan; sining *- trouble; double

*?- impit

Pagsusuri

Sa wikang Kapampangan, ang katumbas ng anim sa anam/ anum

samantalang sa Ilokano namay says. Ang ibig sabihin ng pulu sa Kapampangan ay

sampu sa Filipino. Ang dalan naman sa Kapampangan ay nangangahulugang isandaan

12
habang sa Ilokano namay gasot. Ang tatlo sa Ilokano ay ganun pa rin habang sa

Kapampangan namay atlu. Sa Kapampangay isang libo ang katumbas ng kanilang

salitang libu habang sa Ilokano namay ribo

Kaya, kung pagsasamahin sila:

Wikang Kapampangan Wikang Ilokano

Anim + Pulu = Anim pulu Says + enta = Saysenta

Anim + Dalan = Anim dalan Anum + Gasot = Anum gast

Metung + Libo = Metunglibo May + isa + ribo = maysaribo

Mapapansin na dinagdagan ng isang patinig sa a sa pagitan ng mga salita sa

Kapampangan upang mas paipahag ng maayos ang katumbas nito at sa wikang

Ilokano namay na.

Ayon naman sa Pepet Law in Philippine Languages ni Conant:

Talahanayan 1.1
Kapampangan Ilokano

/me.tung.li.buh/ /may.sari.boh/

Makikita sa talahanayang ito ang pagkakatulad ng pagkakabigkas ng huling pantig

na patinig. Ang dalawang huling pantig ng salitang Kapampangan at Iloko ay nagtatapos

sa pasutsot.

13
Talahanayan 2.0 Pamilang na Ordinal

Filipino Kapampangan Ilokano


Salin Transkripsyon Salin Transkripsyon
Pandalawampu pangbeynti /pa.beyn.te/ Mayka baente /mayka.baenteh/
Pandalawamputisa Pangbeynti /pa.beyn.te.u.noh/ Mayka baente /mayka.baente.unoh/
uno uno
Pandalawamputdalawa Pangbeynti /pa.beyn.te.dos/ Mayka baente /mayka.baente.dos/
dos dos
Pandalawamputtatlo Pangbeynti /pa.beyn.te.tres/ Mayka baente /mayka.baente.tres/
tres tres
Pandalawamput apat Pangbeynte /pa.beyn.te.kuwat. Mayka baente /mayka.baente.kuwa
kuwatro roh/ kuwatro t.roh/
Pandalawamput lima Pangbeynte /pa.beyn.te.sing.ko Mayka baente /mayka.baente.singk
singko h/ singko oh/
Pandalawamput anim Pangbeynte /pa.beyn.te.says/ Mayka baente /mayka.baente.sais/
says sais
Pandalawamput pito Pangbeynte /pa.beyn.te.siye.te Mayka baente /mayka.baente.siye.t
siyete h/ siyete eh/
Pandalawamput walo Pangbeynte /pa.beyn.te.ot.soh/ Mayka baente /mayka.baente.ot.so
otso otso h/

Pandalawamput siyam Pangbeynte /pa.beyn.te.nuwe. Mayka baente /mayka.baente.nuw


nuwebe beh/ nuwebe e.beh/
Pantatlumpu Pangatlung /paalu.pu.lu?/ Mayka traynta /mayka.trayn.tah/
pulu
Pang-apatnapu Pang-aoat a /pa.a.pat.apu.lu?/ Mayka /mayka.kuwaren.tah/
pulu kuwarenta
panlimampu Panglimang /pa.lima.pu.lu?/ mayka /mayka.singkwen.tah
pulu singkwenta /
Pang-animnapu Pang-anam a /pa.a.nam.apu.lu?/ mayka saysenta /mayka.saysen.tah/
pulu
pampitumpu Pangpitung /pa.pitu.pu.lu?/ Mayka syitenta /mayka.syiten.tah/
pulu
pamwalumpu Pangwalung /pa.walu.pu.lu?/ Mayka otsenta /mayka.otsen.tah/
pulu
pansiyamnapu Pangsiyam a /pa.siyam.apu.lu?/ Mayka nubenta /mayka.nuben.tah/
pulu
pansandaan Pangdinalan /pa.dinalan/ Maysa gasot /maysa.gasot/
Legend:

*- ngayon; pangalan; sining *- trouble; double

*?- impit

Pagsusuri:
Sa wikang Kapampangan, ang pan sa Filipino ay pang samantalang sa Ilokano

namay mayka.

Kaya kung pagsasamahin ang mga ito:


14
Wikang Kapampangan Wikang Ilokano
Pang + dalawa + pu = pangdalawampu Mayka + baente = mayka baente
Pang + atlu + pulu = pangatlung pulu Mayka + traynta = Mayka traynta
Pang + dinalan = pangdinalan May + isa + gasot = maysa gast

Sa Pepet Law in Philippine Language:


Talahanayan 2.1
Kapampangan Ilokano

/pa.beyn.te.siye.teh/ /mayka.baente.siye.teh/

Mapapansin sa talahanayang na ang karaniwang salitang pamilang ng dalawang salita


ay parehong pasutsot at walang impit.

Talahanayan 3.0. Mga pormolaryong Panlipunan


Mga pormolaryong
Panlipunan Salin Transkripsyon Salin Transkripsyon

Magandang Umaga Mayap ayabak /mayap. Ayabak/ Naimbag nga /naimbag.nabigat/


bigat
Salamat po Salamat pu /sala.mat.pu?/ Agyaman nak /ag.ya.mannak/
Walang anuman Alang nanu /alang.nanunam Awan bilang na /awan.bi.lang.na/
naman an/
Paalam Mako naku /mako.nakuh/ Ingkamn /ingkamn/
Magandang Tanghali Mayap a / Mayap. a Naimbag na /naimbag.naaldaw/
gatpanapun gatpanapun/ aldaw

Mag-ingat kayo Mimingat /mimi.ngat/ Agalwad kayo /agalwad.kayoh/


Patawad po Patawad na /pata.wadnah/ Pakawenen nak /pakawenen.nak/
Hanggang sa muli Mikit tana keng /mikittanakeng.tu Intuno /in.tuno.sumaruno.
tutuki tu.ki?/ Sumaruno mann/
Mann
Kain po tayo Mangan ta'na / mangan. Mangantayo /mangan.ta.yoh/
Tanah/
Tuloy po kayo Malaus ko pu /mala.us.kopu?/ Dumanon kayo /duma.non.kayoh/
Legend:

*- ngayon; pangalan; sining *- trouble; double *?- impit

Pagsusuri:

15
Mapapansin sa talahanayan 3.0 na ang mga salitang nakapaloob ay mga pormolaryong

salitang karaniwang ginagamit sa lipunan. Ang wikang wika ay pawing magagalang na

gumagamit ng pu sa Kapampangan at nak sa Ilokano.

Halimbawa: Ang pormularyong panlipunan na Salamat po


Kapampangan Ilokano
Salamat pu Agyaman nak

Talahanayan 4.0 Bahagi ng Katawan


Filipino Kapampangan Ilokano
Salin Transkripsyon Salin Transkripsyon
bunganga Asbuk /asbuk/ ngiwat /ngi.wat/
Punongbraso Gamat /ga.mat/ Poon ti abaga /poon.ti.aba.gah/
ilong Arung /a.rung/ agong /agong/
Ngipin ngipan /ngi.pan/ ngipn /ngi.pn/
Sakong sakung /sa.kung/ mukod /mu.kod/
Panga panga /paah/ pangal /pangal/
Pulso pulsu /pul.suh/ pulso /pulsoh/
Pisngi pisngi /pisngi?/ pingping /ping.ping/
pilikmata irap /irap/ kurimatmat /kurimatmat/
Kiki/puki Puki; antak /puki?/; /antak/ Pepet/appet /ap.pet/
Pusod pusad /pu.sad/ puseg /pu.seg/
Siko siku /si.kuh/ siko /si.koh/
balbas bigote /bigo.te/ barbas /bar.bas/
suso susu /su.su?/ suso /su.soh/
tagiliran dede /de.de/ sikigan /sikigan/
Talukab ng mata Talukap-mata /talu.kap.matah/ Kalub ti mata /kalub.timatah/
tainga balugbug /balugbug/ lapayag /lapa.yag/
Bukong-bukong Bukung-bukung /bu.kung.bu.kong Lipay-lipay /lipay.lipay/
/
balintataw balintataw balintataw balintataw balintataw
pigi Baywang /bay.wa/ patong /pa.tong/
batok tundun /tundun/ Tel tel /tel.tel/
tiyan Atian /atian/ buksit /buksit/
tinggil tinggil /tigil/ tuldi /tul.di/
bituka bituka /bitu.kah/ bituka /bitu.kah/
hintuturo tuturo /tuturo?/ tammudo /tam.mudo?/
buto butul /butul/ tulang /tulang/

16
Filipino Kapampangan Ilokano
Salin Transkripsyon Salin Transkripsyon
utak utak /u.tak/ utek /utk/
Titi/utin butu /bu.tu?/ butu /bu.tu/
ulo Buntuk /buntuk/ ulo /u.loh/
balikat pago /pa.goh/ abaga /aba.gah/
puso pusu /pu.su?/ puso /pu.so?/
Legend: *- ngayon; pangalan; sining *- trouble; double *?- impit

Pagsusuri:
Mapapansinsa talahanayang ito na halos magkakalapit at magkakapareho lamang ang

mga salita ng magkaibang wika.

Ayon sa Pepet Law in Philippine Languages:


Talahanayan 4.1
I ap II pa III ip IV pi V up VI pu pp

Filipino - - ngipin pisngi pusod -

Kapampangan - - ngipan pisngi pusad -

Ilokano - - ngipn pingping pusg -

Sa talahanayan ito, nahahati ang Pepet Law sa pitong klase na nagpapakita ng

pagkakaiba-iba ng pinagmulan ng mga salitang Kapampangan at Iloko. Naipapakita sa

talahanayang ito na madalas gumamit ng patinig na I at a ang mga Kapampangan at

ang sa Iloko.

Ayon naman sa RGH Law in Philippine Languages:


Talahanayan 4.2
R language G language

Filipino (ilong) (Kapampangan) arung (Iloko) agung

Sa talahanayang ito, makikita natin na ang pagkakaiba ng dalawa. Sa

Kapampangan, nasa r language ito nailagay habang nasa G language nama ang Iloko

dahil ang mga katinig nito ay nasa RGH Law.

17
Talahanayan 5.0 Uri ng Tao/ Kamag-anak
Kapampangan Ilokano
Filipino
Salin Transkripsyon Salin Transkripsyon
dalaga dalaga /dala.gah/ balasang /balasang/
kambal kambal /kambal/ singin /singin/
magulang pengari /pea.rih/ Nagannak /nagan.nak/
Manugang na babae Manuyang a /manuyang.a.bab Manugang a /manu.ga.a.baba.
babai a.ih/ babai ih/
Manugang na lalaki Manuyang a /manuyang.a/lala Manugang a /manu.ga.a.lala.ki
lalaki .kih/ lalaki h/

matanda Ingkung(lalaki); /ing.kung/; Lakay (lalaki); /lakay/; /bakt/


apung (babae) /a.pung/ bakt (babae)

Mga anak/ mgabata anak /anak/ putot /pu.tot/


Kamag-anak Kamag-anak /kamag.a.nak/ kabagyan /kabagyan/
pamangkin pawnakan /pawna.kan/ kaanakan /kaanakan/
Pamangkin na babae Pawnakan a /pawna.kan.a.ba kaanakan /kaanakan/
babai ba.ih/

Pamangkin na lalaki Pawnakan a /pawna.kan.a kaanakan /kaanakan.


lalaki lala.kih/
pamilya pamilya /pamil.yah/ pamilya /pamil.ya/
biyenan katwangan /katwa.an/ katugangan /katuga.ngan/
Biyenan na babae Katwangan a /katwa.an.a.bab biyenan /biye.nan/
babai a.ih/
Mag-anak Mag-anak /mag.a.nak/ Kabagyan /kabagyan/
Kapatid na babae ateng /ateng/ Manang /ma.nang/
Kapatid na lalaki kuyang /ku.yang/ Manong /ma.nong/
Pinsan pisan /pi.san/ kasinsin /kasinsin/
Pinsang pangalawa pisan /pi.san. kapiduwa /kapidu.wa?/
Pinsang pangatlo pisan /pi.san/ kapitlo /kapitloh/
Pinsang buo pisan /pi.san/ kasinsin /kasinsin/
Anak na babae Anak a babai /anak.a/baba.ih/ Anak nga /anak.nga.baba.ih/
babai
Anak na lalaki Anak a lalaki /anak.a.lala.kih/ Anak nga /anak.nga.lala.kih/
lalaki

Pagsusuri:
Mapapansin sa talahanayang ito na may kanya-kanyang katawagan o katumbas

ang mga sallita batay sa kung anung wika ito. Ngunit may mga salita naming

magkakahawig sa paraan ng pagkakabigkas at pagkakagamit nito. Isang halimbawa na

18
rito ang anak na babae at anak na lalaki sa Filipino; sa Kapampangan ito ay anak a

babai habang sa ilokano namay anak nga babai, nagkaiba lamang sa salita/pantig na

ginamit upang iugnay ang dalawang salita ngunit parehas pa rin ang pagpapakahulugan

nito.

Talahanayan 6.0 Mga Hayop


Filipino Kapampangan Ilokano
Salin Transkripsyon Salin Transkripsyon
pusa pusa /pu.sa?/ pusa /pu.sa?/
matsing matsin /matsin/ tsonggo /tsong.goh/
baboy babi /ba.bih/ baboy /ba.boy/
biik bigak /bigak/ burias /bur.yas/
baka baka /ba.kah/ baka /ba.kah/
kalabaw damulag /damu.lag/ nuwang /nuwang/
kambing kambing /kambing/ kalding /kalding/
kabayo kabayu /kaba.yu?/ kabalyo /kabal.yoh/
Pagong pau /pauh/ Pag-ong /pag.ong/
Ibon/Manok
Labuyo labuyu /labu.yu?/ labuyo /labu.yo?/
loro loru /lo.ru/ loro /lo.roh/
tandang tatio /tati.oh/ kawitan /kawi.tan/
kalapati pati-pati /pati.patih/ pagaw /pa.gaw/
itik bibe /bi.beh/ itik /i.tik/
Inahing manok dumalaga /dumala.gah/ pamusian /pamusi.an/

Pagsusuri:
Sa talahanayang ito ay mapapansing medyo magkakahawig ang mga salita ng

dalawang wika. Naiiba nalng ito sa paraan ng pagkakagamit at pagbigkas ng salita.

Halimbawa, sa salitang loro, sa Kapampangan ito ay loru habang sa ilokano namay

loro parin. Sa pepet Law at RGH Law namay makikita sa talahanayan 6.1 at 6.2.

19
Talahanayan 6.1
Filipino Kapampangan Iloko

labuyo labuyu labuyo

kabayo kabayu kabalyo

pagong pau Pag-ong

loro loru loro

Sa talahanayang ito, nagpapakita san a mga uri ng hayop madalas na ginagamit

ng mga Kapampangan ang patinig na u habang ang sa Iloko namay o.

Talahanayan 6.2
R language G language

Filipino (biik) Iloko (burias) Kapampangan (bigak)

Sa talahanayang ito, makikitang nasa R language ang Iloko at G language naman

sa Kapampangan.

Talahanayan 7.0 Oras ng Pagkain


Filipino Kapampangan Ilokano
Salin Transkripsyon Salin Transkripsyon
Almusal amusal /amusal/ Pammigat /pammigat/
Pananghalian paugtuwan /paug.tuwan/ pangaldaw /pangaldaw/
Hapunan apunan /apu.nan/ pangmalm /pang.malm/

Pagsusuri:
Sa talahanayang ito, ipinapakita ang pagkakaiba ng dalawang wika. May kanya-

kanyang tawag at pinagmulan ang dalawang wika kaya iba rin ang katumbas ng mga ito.

20

Das könnte Ihnen auch gefallen