Sie sind auf Seite 1von 47

'GLOSSAR

hinreii),end aUVOpTTOaTIKO~
TEST 1 erobern A KOTOKHJJ, KUPIUW

erwischen A ~piaKw, TTETUxoivw (KOTTOIOV)

S. 22-23 - LV1 schonungslos a'\uTT~TO~, OV~'\E~~

r Ratgeber, oo~yo~, ~I~'\io IJ npoKTIKt~ ausgesetzt sein* D EilJol EKTESllJtVO~ (a KOTI)

aUIJ~ouM~ wertvoll nO,\(JTllJo~

s Sachbuch. "-er MOIKUlJtvO TTlm~IJOVIKO r K(r)ampf ['\oyonoiyvlo] minovo~

~I~'\io oywvo~
s Nachschlagewerk, -e (YKUMonOioIKo) '\~IKO meisternA TO ~yaC;w TTtpO (IJ Kon)
umfangreich EKTEV~~, KTTOlJtVO~ pfiffig [OWI] t~unvo~, XOpOUIJEVO~
r Handelsreisende, -n lJnOpIKO~ OVTlTTpOaWno~ schlau nov~po~
zeitgenossisch auyxpovo~, T~~ mox~~ IJO~ illustriert IKOVOypOqJ~lJtvo~
e Handlung [EOW!] opaa~ s Umfeld npl~oMov, TTpiyupo~
fesselnd auvopnamlKo~ vertraut machen A mit D ~OIKEIWVW (Kanolov IJE KaTI)
s Gemalde, nivoKo~ (C;wypaqJIK~~)
ins Fadenkreuz G geraten* S. 24-25 - LV2
IJnoivw aTO aToxompo
(Konolou) r Roboter, pOlJnOT

s Opfer, 8uIJo e WM I Weltmeisterschaft TToYKOalJlO npwToSMWo,

e Tatzeit wpa TOU EYM~IJOTO~ IJOUVTIO,\


e Aufiage, -n [ow!] tKooa~ dribbeln VTPIIJTT,\PW
s Inkrafttreten tvap~~ laxuo~ kopfballstark OUVOTO~ aTo 4J~M TTOIxviOI
verbindlich OWIJEUTlK6~, unoxpEWTIK6~ r Kicker, noooaqJolplm~~
vor/legen D A nopoumoC;w, ElJqJoviC;w an/treten* gegen A aVTlIJETwniC;w, noiC;w (EvavTiov
(a Konolov KaTI) Konolou)
allmahlich mooloKa auf Torjagd gehen* [IJETaqJ.] KOT~oivw va noi~w
abllegenA ono~oMw IJno'\o
begegnen D auvovTw (KonoIOv/KOTl)
rollen KU'\W
pragen A OIOIJOPqJwvw, aX~IJOTiC;w
wurfelformig KU~OIO~~ , IJ IJOpqJ~ KU~OU
besiegt VIK~lJtVO~
e Aufstellung, -en [OWI] auvSwll (IJIO~ olJ60o~)
erfahren* A [EOWI] ~IWVW, C;w aTo nETai
r Verteidiger, aIJUVTIKO~, IJnOK
lJou, uqJimolJOI auf Sturm um/schalten ~yoivw aTllV miSwll
Einblick gewahren D in A TTITptnw (a Konolov) Vo ,\6~1 fair [EOW!] aUlJqJwvo~ IJ TOU~
yvwa~ (Kanolou npoYIJOTo~) KOVOVlaIJOu~
unmittelbar alJwo~ vergeben* A [Eowl] oivw, napaxwpw
umfassend KTV~~ rElfmeter, ntvOIITI
e Fettverbrennungsphase, -n qJoar] Kouall~ '\inou~ r Geheimfavorit, -en KpUqJO qJo~opi
effektiv OTTOT,\WIJOTIKO s Halbfinale ~IJIT'\IKO~
entscheidend onoqJommIK~~ a~lJaaio~, blocken [EOW!]IJOpKapW
KOSOplaTlKO~ r Konterangriff, -e OVTTTi8w~
der Nahrstoff-Mix lJiYlJo SpmlKwv oumwv flanken aEVTpapw

gemai), D aUlJqJwva (IJ KaTl) staunen uber A SoulJoC;w, anopw (Ylo KaTl)

r Biorhythmus ~IOpUSIJO~ s Tempo TOXUT~TO

optimal IJ TOV KO'\UTPO Tpono e Beweglichkeit uKlv~aio

verwerten A o~lonolw , KIJETOMuoIJOI r Veranstalter, OIOPYOVWT~~

ticken [cow!] '\woupyw r Informatiklehrstuhl topo n'\~pOqJOPIK~~

e Partnerschaft. -en [OWI] (OIaS~IJOTIK~) axta~ (aTO nOVTTlaT~IJIO)


e GefLihlswelt aUVOlaS~IJOTIKO~ KOaIJO~ gut die Halfte TTOVW OTTO TOU~ IJlaou~
auf dem Silberteller npoaqJtpw (a Konolov KOTI) vieI Geld stecken in A TTEVQUW noMa XP~IJOTO
prasentieren D A tTOllJO (a KOTl)
e Verbindung, -en [EOW!] (OIa8~IJOTIK6~) oW1J6~ s Leuchtturmprojekt, -e npwTOnoplaKo/KOIVOTOIJO
in die Bruche gehen* OIO,\UOIJOI np6YPoIJIJo
verhindern A onOTptnw dementsprechend avoMyw~ (npo~ OUTO)
marchenhaft nopalJuStvlo~ ehrgeizig qJIMoo~o~

-4
r Vizeweltmeister OlJTpO~
a10 naYKoa~IO !obenswert alinalvo~
npwH18Arwa e Initiative, -n npwTo~ouAfa
stabil gebaut ypo~, av8KTIK6~ , KaA~~ auf/zeichnen A KaTOypoq>w
KOlaaKu~~ anhand G ~oaI, ~ Trl ~0~8la (Konolou
blitzartig ampamaia npoy~OTo~)
r Wettkampf, "-e aywva~ , aVTOywvla~o~ vermitleln A [ow!] ~ETaoiow
im Vordergrund stehen' ~piaKo~al mo miKEVTpo auf/spuren A avaKaAumw, ~piaKw TO ixv~
begeistern A fur A o~~louPYw v80umaa~o (Konolou)
(a Konolov Yla KOTI) trotzen D aVTlmtKo~al (a Konolov/KOTI)
sichtbar machen A KOVW (KOTI) opOTo/KOTavo~T6 e Bemuhung, -en npoano8la
sich aus/tauschen uber A aVTOAAoaaw an6ljJl~ auf/halten* A avaKonTw, ma~aTw
(Yla KOTl) r Untergang [owl] ~aq>clVla~
e Robotik po~noTIK~, TXvoAoyia TWV letztlich TAIKO
po~n6T e Vielfalt nOIKIAia
r Einsatz [OWI] xp~a~ beschleunigen A mlTaxuvw
e Verteidigung [owl] o~uva im Aligemeinen YVIKO
rSturm [ow!] mi8w~
bevorzugt KOTO npoTi~~a~ S. 28- LV4
r Au~ensturmer, - ~Tpt~, aKpaio~ KUV~YO~ r Rand , "-er TIpl8wplo
an/greifen* A mlTi8~al (a Konolov) unleserlich [ow!] ouaavoyvwmo~
r Fortschritt, -e npoooo~
rekonstruieren A [ow!] anoK081mw
investieren A in D/A TIvQUw (KOTI a Konolov genetisch gesteuert YVETIKO Ka80o~you~vo~1
1O~ta)
pu8~la~vo~
e Erleichterung, -en oluK6Auva~, [~TOq>.]
regelma~ig TOKTIKO~, a TOKTO XPOVIKO
anAonoi~a~
olam~~OTa
e Mahlzeit, -en yu~a
S. 26-27 - LV3
gewohnt sein* A i~al auv~8Ia~tvo~ (a KOTI)
e Volkswagenstiftung Emm~~ovIKO 'Iopu~a T~~ s Gen, -e yoviolo
TOlpia~ Volkswagen e Erwartung ava~ov~, npoaooKia
fbrdern A npow8w, unom~pii;w, verantwortlich sein* fur A i~al umu8uvo~ (Yla KOTl)
KaAAIpyw fehlen D AEinw (ano Konolov)
e Dokumentation, -en KOlaypaq>~ , TK~~piwa~ genmanipuliert yvTI KO ~ETaAAay~ vo~
(Yla mlm~~ovIKOU~ A6you~) e Verhaltensweise, -n Tpono~ aU~TIplq>opo~
s Aussterben aq>avla~o~ , E~aq>ovla~ sich erhbhen au~ovo~OI
bedrohen A aTIIAw e Aktivitat, en opam~ploT~TO
voraussichtlich m8avw~, ~oAAov aufitreten* bei D ~q>avii;o~OI (a Konolov/KOTI)
beherrschen A [EOW I] KOTXW (~Ia yAwaaa) vorherlsehen* A npo~Anw
im Tiefland mamolvo s Hirn YKq>aAos

r Jager,- KUV~YO~ s Zusammenspiel aAA~Amiopaa~, auvEpyaaia

r Sammler,- auAAKT~~ e Hirnregion, -en mplox~ TOU YKq>oAou

r Einfluss, "-e miopaa~, mlPPO~ s Gedachtnis ~v~~~

e Kommunikationstechno- TEXvoAoyia T~~ mlKolvwvia~ r Genuss, "-e anoAaua~

logie, -n e Entdeckung , -en avaKoAuljJ~

Gefahr laufen' zu + Inf. KIVOUVEUW va . e Essstbrung, -en OIOlpOq>IK~ olOlapax ~

e Hauptursache, -n KUPIO aillo e Fettsucht naxuaapKia


e Globalisierung naYKoa~lonoi~a~ e Depression , -en KOT08AlljJ~
erfassen A [ow!] movw, KaTOAa~~ovw
auf/stellen A TOn08ETw S. 34 - SA1 1 Thema A
r Konsum-Luxus KaTOVaAwTIK~ noAuTAEla
tbdlich 8avOT~q>opO~
e Hutle, -n KaAU~a r Verkehrsunfall, "-e TpoXaio OTux~~a
strahlen EKnt~nw
ums Leben kommen* XOVW T~ i;w~ ~ou, aKoTwvo~al
r Hauptverursacher, - KUPIO~ unaiTlo~ polizeilich erfasst KaTOYEypa~~tvo~ ana T~V
massiv bedrangen A aaKw ~EyoA~ niw~ (a Konolov) amuvo~ia

-5
r Sachschaden UAIKt~ i;1l~i~
sich verletzen TpOU~OTii;o~Q1
TEST 2
registrieren A KOTOVPO<pW, KOTOXWPW
S. 40-41 - LV1
S. 35 - SA1 ! Thema B
e Filiale, -n (UTTO)KOToaTIl iJO
e Aufmerksamkeit TTpoaoX~
r Gebrauchsartikel , OVTIKi~vo Ko8IlWPIV~~
r Zuwanderer, ~oovoaTIl~
xp~all~
nach Einschatzung G I von 0 au~<pwvo ~ KTI~~al~
r Schmuck KOa~~iJOTO
(KOTTOIOU) unter/bringen* A 0oi;w, 0piaKw 8tall (Via KOTl)
thematisieren A aui;IlTW (KOTTOIO 8t~o), KOVW al/ein erziehend TTOU ~voAwv1 ~ovo~/~OVIl TO
(KOTI) 8t~o aui;~Tllall~ TTOIOi TOu/TIl~
eMigration ~oovoaTuall r Kinderwagen , TTOIOIKO o~o~I/KOpomoKI
e Integration (KOIVWVIK~) vaw~oTwall e Kuchenwaage, -n i;UVOPIO Koui;ivo~
e Herausforderung, -en TTpoKAllall extrawendig ~OlpTIKa UtAIKTO~
total verschlafen* A (~TO<p, J ~Xvw (KOTI) vTAw~ r Rahmen, [ow!J aKAoo~
e Gewalttatigkeit, -en 01010TTPOVio r Bezug, "-e [fowl] TTlKoAuljill , mtvouall
e Forderung, -en oTToiTllall strapazierfahig OV8KTIKO~
e Toleranz oVKTIKOTIlTO abwischbar TTAvOiJvO~
r Muslim, -e/-s MouaouAiJovo~ Verdeck abnehmbar O<pOIPOUiJVO aKtTTompo
fatal ~olpoio~ zusammenklappbar muaao~vo~
fundiert 8~Alw~tvo~ e Handbremse, -n XIP<PPvo
e Berichterstattung, en lollaEOVPo<pio e Regenschutzhul/e, -n TTpoaTOTEUTIKO KoAuiJ~o
s Klischee, -s KAlat, arEpOTUTTO Via Til 0pox~
s Vorurteil, -e TTpoKOToAllljill hochwertig TToAu KoA~~ TTOIOTIlTO~
pragen A [00..1 1] XOpoKTqpii;w s Eichenholzfurnier, -e OPUIVO~ KOTTAo~o~
begegnen 0 [00..11] OVTI~TWTTii;w vielseitig nutzbar iJE TTOIKiA~ ouv0T6TIlT~
xp~all~
S. 36 - MA1 1 KurztextA s Ablagefach , "-er pO<P1 oTTo8~Kuall~
variabel ~oo0AIlT6~
r Haushalt, -e VOIKOKUPIO
auf/passen auf A r Einlegeboden, " pO<P1
TTpoatxw, TTl0AtTTW (KOTTOIOV)
leichtgangig EUXPllaTO~
sich kummern um A vOloi;o~Q1, <ppoVTii;w
e Schublade, -n aupTopl
(Via KOTTOIOV)
e Metal/schiene, -n ~TOMIK~ pOVo
krankelnd oa8EvlK6~, auXvo OPPWaTO~
dominieren r Auszugsstopp, -s mOTT, <pptvo [Via va iJll 0voivEI
umptxw
r Anteil, -e TO aupTopl OTTO Til 8tall TOU 1
iJpiOIO, TTOaOaTO
r Metal/griff, -e ~OOAAIK~ Ao0~, ~OOMIKO
r Privathaushalt, -e 10lWTIKO VOIKOKUPIO
r Geschiedene, -n XEpouAI
o xwpla~tvo~
e Bevblkerung abriebfest TTOU ov <p8ipool ~E TIlV TPI0~
TTAIl8ua~o~
r Bodenschoner, KoAu~~o Via va ~Il <p8EipETOI
e Ehe, -n Va~o~
scheitern o TTOTO~
OTTOTUVXOVW
e Umhangetasche, -n KPEiJOaT~ moVTo
S. 36 - MA11Kurztext B s Hauptfach [EOWIJ KVTPIK~ 8~KIl (movTO~)
r Rei~verschluss, "-e <PEP~OUOp
r Senior, -en IlAIKIW~tvO~ r Uberschlag, "-e [EOWI] KOTTOKI (mavTO~)
s Verhaltnis, -se axtall, ovoAoVio verstel/bar pU8~Ii;o~EVO~
erwerbsfahig IKOVO~ Via 010TTOPImIK~ OpOaTr]- r Schultertrageriemen , Aoupi Via va KPE~ltTOI 11 mavTO
PIOTIlTO, [~ETO<p, J Epvoi;o~EVO~ OTTO TOV w~o
e Lebenserwartung TTpoaooKw~EVO~ Xpovo~ i;w~~ e Handytasche, -n 8~KIl Via TO KlvllTO
r Geburtsruckgang ~iwall TWV Vvv~awv , r Teddy-Anhanger, Kp~omo opKou06KI
UTTOVVVIlTIKOTIlTO r Schlusselanhanger, ~TTpA6K
vermutlich TTl8ovov, TTl8ovw~ e Baumwol/e 0o~0oKI
ausschlie~lich OTToKAlaTIKo s Futter [ow!J <poopo
e Prazision oKpi0EIO

- 6
s Wunschgewicht TTl8U~~TO ~OpO~ ab/weise n* A apvou~al T~V iaooo
r Speicherplatz [cow!] W,KTpOVIK~) ~vrW~ (a Konolov)
e Anzeige, -n tVOI~~ e Eintrittskarte, -n Ian~plo (la66ou)
r Schal, -s KaaKoA reichlich + Adj . I Adv. napa noAu
niedlich xapITw~tvo~, KO~ljJO~ e Werbung ola~rl~la~
e Strick-Qualitat nOloT~TO nA~i~OTo~ sich herum/sprechen* olaoioo~OI
e Massagematte, -n GTPw~a Yla ~aao~ K6pfe rollen ntqnouv K~oAla
relaxen xaAapwvw, pAa~opw befiLigeln A napaKlvl0, OiVlU ~TPO
r Vibrationsmotor, -en Klv~T~pa~ ~ 66v~a~ (a Konolov)
e Intensitat tVTOa~ r Geschaftsmann, Geschafts mIXlp~~OTia~
stufenlos regulierbar nA~pw~ pu8~I~o~vo~ [xwpi~ leute
0Ia~a8~iaI~] r Funktionar, -e (KpOTIKO) mtAxo~
wohlig UXOPIGTO~ drohen 0 aTIIAw (Konolov)
intensivieren A [OWI] vTivw, vlaxuw e Konkurrenz aVTOywvla~o~

e Entspannung xaAopwa~
e Stadtverwaltung OIOIK~TIKt~ apxt~ T~~ noA~~

e Schaumstoffpolsterung mtvouaq ~ a~poAt~


ab/wiegeln KOTUVO~W , K08~auxo~lu

Liberall einsetzbar nou ~nopi va xp~GJ~onol~8i


vertragen* A [OWI] aVTtxw
navTou aus/brechen * ~wnow

zusammen/falten A omAwvw angesichts G VOljJ1 (Konolou yYOVOTO~)

r Netzadapter, aVTOTITOpa~, ~TOTponta~ r Einzug [cow!] iaooo~

pU~OTO~ e Kulturdebatte, -n noAnla~IK~ ola~ox~

modisch ~OVTtpVO~, ~o60To~ weltoffen ~IAAu8po~

r Schnitt [cow!] ypa~~~ r Kommentator, -en axoAlaaT~~

e Weitenregulierung pu8~la~ TOU ~opoou~ e Unterhaltungskultur ljJUxaywYIK~ KouAroupa

e Gesai!.tasche, -n KwAoTGm~ zu/lassen* A mlTptnw

zielen auf A moxuw (a KOTI)

S. 42-43 - LV2 Liberschwemmen A KOTaKAu~w

idyllisch gelegen nou ~piaKTOI a louAAlaK~


geraten* in A mpltp xo ~al (a ~Ia
KOTomaa~ )
8ta~
hervor/rufen* A npoKaAw
r Vergnugungspark, -s Aouva napK
unangenehm auf/fallen* KOVW KaK~ VTunwa~
unbeschwert ~tyvolaaTO~

e Manieren (Pl.) Tponol (au~mpI~opo~)

vergnugt Xapou~vo~
unm6glich [owl] anap06KTo~
bekummern A GTvaxwpw
s Andenken, v8u~lo
s Benehmen au~mpI~opo

schimpfen klagen Liber A napanovlt~OI (YJO KOTI)


[cow!] KOTaKpivw
unerschwinglich anA~aiaaTo~, navoKpl~O~
s Festland 1lTIIPWTIK~ xwpa
e Vorschrift, -en Kavovla~o~
r Spottpreis, -e ~uTAlaTIK~ TI~~

drangeln e Imitation, -en aVTiypa~o-~al~ou


anpwxvw
ein Oorn im Auge sein* 0 Ko80~0I GTO mo~oXI (Konolou)
fordern A ~~TW , ananw

sich beschweren Liber A ola~apTupo~al (Yla


verlangen A anOlTw
KonoIOv/KOTl) e Normalisierung o~aAonoi~a~
bei/tragen* zu 0 au~~oAAw, auvla~tpw
mitllerweile v TW ~ TO~U
r Zwergstaat, -en KPOTO~-vavo~
(a KOTI)
r Aufruhr s Tor, -e nuA~
avaaToTwa~ , aVOTapax~
r Besitzer, 1010KT~T~~
verebben ~aa8vi~w
auflrufen* A zu 0 KaAw, npoTptnw (Konolov a
S. 44-45 - LV3
KanOla vtpYla)
in Scharen kommen* tpxo~al a ~nouAouKla s Kuratorium, Kuratorien mOTITIKO au~~ouAlo
e Reisewelle, -n TO~IOIWTIKO Ku~a pladieren fUr A auv~yopw (Yla KaTI)
r Besucheransturm la~oA~ mlaKTITWV s Altenheim, -e y~poKo~io
uberflillt uTIpnA~p~~ s Pflegeheim, -e 8paTIUT~pIO
hinein/drangen 8tAw va ~nw ~taa desorientiert [owl]olavo~TIKo/nvu ~OTIKo
oIOTapay~tvo~

-7
profitieren von D alToKoiJi~w O<jlAO<; I EXW KEPOO<; e seelische Verfassung \jJUX IK~/\jJuXOAOYIK~ KaT(101aIT~
(alT6 KClTI) , mW<jlAOUiJal
versorgen A <jlpovTi~w (KOlTOIOV) S. 46 - LV4
selbstbewusst jJ aUTomlToiS~IT~ durchschnittlich
kommunikativ lTIKOIVWVIOK6<;, KOIVWVIK6<; r Abstand, "-e
ersetzen A aVTIKaSIITTW s Geschlecht, -er
wesentlich OUITIaITTlKO, IT~jJaVTlKO deutlich
s Wohlbefinden EU~ia r Durchschnitt
imAlter ITT~ YPOVTIK~ ~AIKia , IT unter dem Schnitl KOTW alT6 TO iJEITO 6po
lTpOXWP~iJtv~ ~AIKia bundesweit IT 6A~ T~ rpjJavio
r Altenpfieger, - VOITOK6iJ0<; lTOU <jlpoVTi~1 vergangen
~AIKIWjJtVOU<;
entiasten A avoKou<jli~w S. 52 - SA1 IThema A
erleichtern A OIEUKOAUVW, KOVW (KOTI) lTIO
zahlen zu D ITUYKOTOMyojJOI (IT jJla
UKOAO
ojJooo)
demnach opo, ITuvmw<;
r Halter, - e Sui),igkeit, -en YAUKO, AIXOUOIO
KOTOX<;
vermitteln D A verbrauchen A KaTOvoAwvW
[ow!]lTapEXW, oivw
e Rohstoffernte, -n ITUYKOjJIO~ (T~<; lTPWT~<; UA~<;)

(IT KOlTOIOV KOll)


s Schleckermaul, "-er AIXOUO~<;

e Kontaktbrucke, -n yt<jlupa mlKolvwvia<;


r Hang [OWI] TOIT~

ab/lenken A von D alToITlTw T~V lTpOITOX~


e Reputation <jl~jJ~, UlTOA~\jJ~

(KOlTOIOU alT6 KOTl)


e Inhaltsstoff, e ITU01OTIKO
belastend lT1~apuvTlK6<;
s Empfinden aiITS~IT~
s Ereignis , -se yyov6<;
r Konsument, -en KOTOvaAwT~<;
auf/weisen* A jJ<jlavi~w , lTapouITIo~W
e Produktvielfalt lTOIKIAio lTpoi6vTWV
r Risikofaktor, -en lTOpoywv KIVOUVOU
e Bitlerschokolade iJaUp~/lTIKP~ ITOKOAOW
erkranken an D appw01aivw (alT6 KOTI)
e Zartbitlerschokolade ~iJilTlKP~ ITOKOAOTO
s Herz-Kreislauf-Leiden, - lToS~IT~ T~<; Kapolo<; Kal TOU
naschen A jJaITOUAOW
KUKAO<jlPIKOU
versui),en D A YAUKOivw, KOVW (KOTI) YAUK6
binden* A an A OEVW (KOlTOIOV IT KOTI)
(Yla KOlTOIOV)
e Erkenntnis, -se lT6plITjJa, ololTfITTwo~
s Halten KOTOX~
S. 53 - SA1IThema B
ab/lehnen A [OWI] ov KOVW OKTO, ov
lTITPElTW e Deutsche Stiftung Welt rpjJavlK6 'lopujJa yla SEjJOTO
eAlteneinrichtung , -en iopujJo ump~Ai Kwv bevblkerung TOU lTaYK6ojJIOU lTA~SUOjJou
r Trend, -s TOIT~ uberholen A lTpoompvow
r Miteinzug OUVYKOTOITTOO~
rasant TOXUTOTO<;, [jJTO<jl.] aAjJOTwo~<;
erzwungen ovaYKOoTIKo<;
r Erdburger, lTOAiT~<;/KOTOIKO<; T~<; Y~<;
e Trennung , -en XWPIOjJO<;
entsprechen* D aVTloTOIXW (IT KOll)
zusatzlich lTp6oSuo<;, lTllTpOoSua
e Berechnung, -en UlTOAOYIOjJ6<;
e Belastung, -en lT1~OpUVO~
uberschreiten* A ~lTpVOW I ump~oivw
r Heimbewohner, - Tp6<jlljJO<; TOU IOpUjJOTO<;
(Eva 6plo)
zu/muten DA alTOITW (alTo KOlTOIOV KClTI
nahezu XOOv
ump~oAIKO ) sich vervierfachen TTpalTAaITIO~OiJOi
auf/fordern A zu Dlln!. lTapaKaAW/lTapaKIVw (KOlTOIOV gegenwartig TWPIV6<;, lTOpWV, Tpt XWV
EVTOva Yla KOTI) s Wachstum avomu~~
r Einzelfall , "-e iJiJOVWjJEV~ mpfmwo~ s Entwicklungsland , "-er avamuITIT6jJv~ xwpa
neulich verbffentlicht lTPOIT<jlOTW<; KooSi<; mehrheitlich OT~V lTAlo\jJ~<jlia
auf/zeigen oixvw KaSopo eArmut
e Patenschaft, -en [cow!] KoujJlTaplO
vereinbaren A rnit D oUjJ<jlwvw (KOTI jJ KOlTOIOV) S. 54 - MA11 Kurztext A
r Gesundheitszustand KOTOOTOO ~ T~<; uyio<; r Unfalltod SOVOTO<; OlT6 OTUX~jJO
e Einstellung, -en [ow!] 0100~

-8
s Statistische Bundesamt O~OCmOVOlaK~ 2:TOTICJTIK~ pflegen A [EOW!] CJUVT~PW
Yn~pwia r Internet-Auftritt, -e ImoCJEAioa
r Tiefststand xa~~A6TEpO CJ~~Eio, EA6Xlmo~ realisieren A uAonolw, npaV~OTonolw
apI8~6~ innovativ KOIVOT6~o~
r Verkehrstote, -n VEKp6~ an6 TpoXaio e Online-Anwendung, -en olKTuaK~ Ecpap~ov~
melden A avaKolvwvW, vvwCJTOnolw r Kunde, -n mAClT~~
s Kraftfahrzeug, -e 6x~~a e Voraussetzung, -en npoLin68w~
e Hochrechnung, -en unoAoVICJ~6~ (~OCJEI e Erfahrung, -en E~mlpia
mOTICJTIKWV OEOO~tvwv) s Grafikprogramm, -e vpacpICJTIK6 np6vpa~~a
e vorliegenden Daten (Pl.) OEoo~tva CJTOIXEia um/gehen* mit D ~ETaXElpi~o~OI, aVTl~ETwni~w
s Stral),enverkehrs-Todesopfer, 8u~a Tpoxaiou OTUX~~OTO~ zum nachstmaglichen Zeitpunkt TO CJuvTO~6TEPO ouvOT6
getatet werden* CJKOTWVO~OI e Weiterbildung [EOwl] EIOiKEUCJ~
auf dem Gebiet CJTO moio
S. 54 - MA1 ! Kurztext B e Schlaf- und Beatmungs IOTPIK~ TOU unvou KOI T~~

r Autokaufer, avopaCJT~~ aUToKlv~TOU


medizin avanvo~~

r Neuwagenkaufer, r Teamgeist o~aolK6 nVEu~a, nVEu~a


avopaCJT~~ KOIVOUPVIOU
CJuvEpvaCJia~
aUToKlv~TOU
entsprechend e Eigeninitiative, -n npoCJWTIlK~ npwTO~ouAia
avoAovo~
r Handler, E~nopo~
e Leistungsbereitschaft EPVOTI K6T~TO
e Probefahrt, -en test drive e Tagesmutter, " vuvaiKa nou cpPovTi~EI nOiolo
e LektLire, -n [Eowl] ~EMT~ e Vollzeit nA~pE~ WpOPIO
r Testbericht, -e e Referenzen (Pl.) CJumoCJEI~, CJUCJTOTIKE~
pmopTo~ an6 OOKI~t~
aUToKlv~TWV
mICJTOM~

sich schlau machen uber A EV~~Epwvo~al (Via KOTI) erwLinscht ETIl8u~~T6~


r Prospekt, -e unabdingbar anapaiT~TO~
olacp~~lmIK6 EVTUno
nLitzlich e Aushilfe, -n [EOWI] ~O~8~TlK6 npoCJwTIlK6
XP~CJI~O~
e Werbeanzeige, -n e Verstarkung, -en EviCJXuCJ~
olacp~~ICJTIK~ KOTaxwp~CJ~
rls Grol),event, -s ~EVOA~ EKO~AWCJ~
r Einsatz, "-e [EOW!] anaCJX6A~CJ~
renommiert EKAEKT6~, mwvu~o~,
TEST 3 ovo~am6~
von Vorteil sein* anOTEAw nAEOVEKTrI~a
S. 5859 - LV1
kreativ o~~loupVIK6~
s Anzeigen-Onlineportal, -e olKTuaK~ 8upa aVVEAlwV
e Unterstutzung unom~pl~
regional TOTIlK6~
fiexibel EUtAIKTO~
e Immobilie, -n aKiv~TO
r Bereich, -e TO~ta~
fLindig werden* ~piCJKW (~ETOan6 ava~~T~CJ~),
e Haushaltshilfe , -n olKlaK~ ~o~86~
XTunw cpM~a e Raumpflegerin, -nen Ka8apimpla

s Stellenangebot, -e npoCJcpopo (8tCJEW~) EpvaCJia~ voraus/setzen npouno8tTw

e Grafikerin, -nen ~ vpacpima~ e Arzthelferin, -nen ~o~86~ IOTPOU [voCJoK6~a]

r Verlag,-e EKOOTIK6~ OiKO~ gepfiegt CPPOVTICJ~EVO~

s Kochbuch, "-er ~1~Aio ~aVElpIK~~ s Erscheinungsbild E~CPOVICJ~,napouCJIamlK6

heraus/geben* A EKOiow e Empfangsdame, -n Kupia mi T~~ unooox~~,

r Nebenjob, -s OEUTEP~ OOUAEIO PWEljJlOviCJT


e Stellenanzeige, -n aVVEAla Via 8tCJ~ EpvaCJia~ qualifiziert KOTapTICJ~tvo~
e Rezeptionistin, -nen ~ PWEljJlOvim [~EVOOOXEiou] e Fachkraft, "-e EIOIK6~, vvwm~~ TOU
e Arztpraxis IOTpEio mavvtA~OTO~
e Pensionierung, -en CJuvTO~lo06T~CJ~ solide [EOW!] mapK~~
e Umgebung vupw mplox~, TO ntpl~ e Berufserfahrung maVVEA~OTIK~ E~mlpia
e Halbtagsbeschaftigung ~~lanaCJx6A~CJ~ erforderlich avaVKOio~
r Assistenzarzt, "-e ~o~86~ IOTp6~ uberd urchsch nittlich novw an6 TO ~ECJO 6po
r Webprogrammierer, npovpa~~OTICJT~~ olaolKTuoU e Kurzbewerbung, -en CJUVTO~~ aiT~CJ~ np6CJA~ljJ~~
bearbeiten A Em~Epvo~O~OI r Lebenslauf, "-e ~lovpacplK6 CJfl~Eiw~a

-9
wir melden uns umgehend 80 OlTOVT~aOUIJ OIJEaW~ sensibilisiert W aIa8~TOlTOIIWtvo~
gelten* als + N/Adj. 8wpoulJ01 (w~) .
S. 60-61 - LV2 oppositionell aVTllTOAITUOIJVO~, lTOU O V~KI
aT~v oVTllToAiT Ua~
s Vierteljah r TpilJ~vO
s Verbo!, e OlToyopw(J~
r Konservative, -n (JUVT~P~TIKO~
e Einschrankung, -en mplopl(JlJo~
e Volkspartei, -en AoiKO KOlJlJo
zuv~r lTplV regierend KU~PV~TI KO~
e Schachtel, -n lTOKETO ertappen A bei 0 1TI0VW (KOlTOIOV va KOVI KOTI
r Zeitraum XPOVIKOOIOaT~IJO IJ~ lTPElTOV)
r Tabakkonsum KOTOVOAW(J~ KOlTVOU
S Laisser-faire-Signal (J~IJ60I/<JIVIOAO XOAOPW(J~~

sinken' e Restriktion, -en mplopl(JIJO~, mplopl(JTIKO


lTE q)TW, IJIWVOIJOI
s Nikollnpfiaster, ElJlTAOmpO lJlTOTI(JlJtvO IJ IJtTPO
V I KOTiv~
s bffentliche Meinungsbild o~lJo(JIa OVTiA~4J~

s Entzugshilfs mittel, durch/setzen A lTI~oMw

~0~8~1J0 om~opT~a~~
sich vervielfachen strikt ouaT~po~

lTOMOlTAO<JIO';lJal
ein."orechen* [ow!] ucpimolJOI K08i';~(J~ e Einbu[\e, -n ';~lJio, ~A6~~

r Ruckgang UlTOxwp~a ~, lJiw(J~


sich gbnnen A ElTlTptlTW (mov EOUTOIJOU) va
e Antirauchpharmazeutika (Pl.) CPOPIJOKWTIKO (JKWO(JIJOTO OlTOAOU(J1 (Kon)
r Nikotinentzug om~o p T~a~ alTO T~ VIKOTiv~
YIO T~ V om~opT~(J~ alTO
ein/stellen A lTpo(JAa lJ ~OV W
TO KOlTVI(JlJa
s Gesetz, -e verfugen uber A 0108tTw (KOTI)

VO IJ O~
e Tabaksteuer cpopo~ KOlTVOU

r Schutz lTpo(JTOaia
s Passivrauchen lT08~TI KO KOlTVI(JIJO
e Ebene,-n mimoo

r Tresen, [OWI]lTOYKO~ IJTTap


r Umgang [OWI] XlplalJo~

weitgehend a IJYOAO ~a81J0 , (JX06v auf/geben* A [OWI] KO~W (IJIO (Juv~810)

samtlich OAOI (JUVOAIKO)

lTA ~PW~
beachtet werde n* ungerecht OOIKO~
[owlj yivolJOI a~omo~
dulden A ovtXOIJOI,OtXOIJOI
S. 6263 - LV3
in Kauf nehmen* A (OlTo)otXOlJal (KOTI ovoYKoio
OU(JPWTO) auf dem Prufstand Kcnw alTO TO IJ IKPO(JKOlTlO

e Erhebung , -en [ow!] tpwvo uberprufen A Atyxw

qualmen [OWI] KOlTvi';w, CPOUIJOpw tatsachlich m~v lTpOYIJOTIKOT~TO, lTPOYIJOTI

uber,li8gend (JTO IJYOAUTPO IJtpo~ , Kupiw~ stotternd [owljlJ apyou~ pu81J0u~

weiterhin + Verb ~aKoAou8w va ... eindeutig ~Ko80po~

s Feld , -er moio e Richtlinie, -n KOTu8uVT~PI0 ypOIJIJ~,

s Durcheinander OVOKOTW(JOUPO, auyxu(J~ VTlpKTi~a


gehalten sein* [OWI] iIJOI UlTO XPW lJtvo~ e Beschwerde, n lTapolTovo, OlolJopTUpia
separat XWP I(JTO ~, OV ~OPT~TO~ e Diskriminierung, -en (KOIVW VIK~) OIOKPI(J~

e Ventilation ~Opl(J1J6~ e Vergabe xop~y~a~

s Etablissement, -s [OWI] (1JIKpO) WTlOTOPIO e Gemeindewohnung , -en O~IJOTlK~ KOTOIKio

e Gaststatte, -n WTIOTOPIO r Staatsburger, lTOA iT~~

gestalten 0 A lTITptlTW (eJ( KOlTOIOV KOTI) erfullen A [ow!llTA~pw

ausgestanden sein* OlTOTAW lTopA80v e Fursorge lTPOVOIO


e Tabakhersteller, KalTVO~IOIJ~XOVO~ e Erziehung ololTa l ooywy~(J~
s Finanzministerium YlToupyio OIKOVOIJIKWV s Migrantenkind, -er lToloi IJTOVOaTwv
r Preisk rieg , -e lT6AlJo~ TIIJWV heuer cptTo~

e Bil ligmarke, -n CPT~V~ IJOPKO e Fruhfbrd erung lTPWI IJ~ IJtPllJ VO

e Mindestsleuer A6Xl aTo~ cpopo~ betreuen A cppoVTi';w, IJPIIJVW (Ylo KOlTOIOV)

erhbhen A ou~ovw, ~ATlWVW auf/slocken A auf A [ow!] ou~ovw (KOTl) (J

e Einnahme, -n t(Jooo (KOlTOIOIJty80~)


wahlen [ow!]4J ~cpi';w r Bedarf OVOYK~
e Partei, -en (lTOAITIKO) KOIJIJO decken A KOAliffiW
vera bschieden A 4J~cpi';w (volJo) ausreichend mop K~~, ElTapKW~

- 10
reichhaltig S. 70 - SA1/ Thema A
quantitativ
zu/kommen* auf A tPXO~OI (TTpO~ TO ~tpo~ KQTTOIOU)
qualitativ TTOIOTIKO
erheblich CHWOVTlKO~ , O~~O VTlKO
e Schlier:\ung KAiCJI~O

e Einrichtung, -en [(owl] iopu~o


e Plattform [1iwl] ~~~O , ~too tK<PPOO~~

grundsatzlich [(ow!] x wpi~ ~QlptOI~


sich bemuhen um A TTpoan08w (va mTlJXw KOTl)

e Kneipe, -n ~TTOpOKI
Brucken schlagen* O~~IOUPYW yt<pup~

aus/nehmen* A von D ~QlPW (KOTI/KOTTOIOV OTTO


hoch/halten* A olonlPw (KOTI) O( UlVllM
KOTTOU)
mimoo
weit reichend KTTO~tVO~

bezuglich G OOOV oqJopo (KOll)


e Beschrankung, -en mploplo~o~

e Chancengleichheit 100T~TO (UKQlPIWV)


kunftig mo ~tAAov

setzen auf A ATTi~w, ar~pi~o~ol (0 KOTI)


verbieten* D A OTTOYOplJW (0 KOTTOIOV KOTI)

in Anspruch nehmen* A XPIlCH~OTTOlw, KOVW Xp~o~


s Jugendschutzgesetz VO~O~ TTpOOTOOio~ ov~AiKWV

s Engagement TTpOOTT081~
vor/gesehen sein* TTpo~MTTO~O I

e Gesundheitsvorsorge TTpoAIlTTTIK~ IOTPIK~


e Regelung , -en pU8~10~ , KOVOVIO~O~

referieren ~IAw , KOVW o~IAio


e Tabakwaren (Pl.) io~ KOTTVIOTOU

e Fruherkennung t YKQlP~ OIOYVWO~


ab/geben* A an A [owl] TTouAw (KOTI O KOTTOIOV)

an/bieten* D A TTpOOqJtpw (0 KOTTOIOV KOll)


eAbgabe [owl] TTwA~o~

e Frauenbeauftragte, -n Ymu8uv ~ YIO YUVOIKio 8t~QTO


e Beratung ou~~ouAt~, TTOPO X~ S. 71 - SA1 ! Thema B
ou~~ouAwv
e Untersuchung, -en [owl] (IOTpIK~) ~tTOO~ r Rechner, uTToAoYlar~~

e Moschee, -n T~o~i den Rang ab/laufen* D ~mpvow (KOTTOIOV)

r Rechtsanspruch, "-e VO~I~O olKoiw~o an/geben* o~Awvw

e stationare Pfiege VOOOKO~IOK~ TTpi80AlV~ verzichten kbnnen* auf A ~TTOpW va ~~CJw (xwpi~ KOll)

gleich/stellen A TTOptXW (0 KOTTOIOV) TO iOlo nutzen A KOVW XP~CJ~(KOTTOIOU

OIKOIW~OTO TTPOY~QTO~), XP~CJI~OTTOIW


e Pfiegeeinrichtung, -en iopu~o mpi80AlV~~ surfen CJP<popw
e gesundheitliche Verfassung KQTOCJTOO~ T~~ uyio~ entfallen* auf A ovoAoyw (CJ KOTI)
mangelnd MITT~~
s Fazit, -e OU~TTtpOO~O
S. 72 - MAlI Kurztext A
sozial KOIVWVIKO~ s Netz [~TO<p.]OlooiKTUO
r Dienst, -e uTT~pwio r Verbraucher, KQTovoAwT~~
gezielt [owl] IOIKO schatzenA uTToAoyi~w, KTI~W
e Behbrde, -n (O~~OOIO) OP X~ / uTT~pwio r Einkaufsbummel ~OATO YIO lVWVIO
r Online-Umsatz T~ipo~ ~tCJw TOU OIOOIKTIJOU
S. 64- LV4 r Internet-Hit, -s OVTIKi~vo ~ ulV~At~
s Prestige KUpO~ TTwA~CJI~ aro olooiKTUO
e leitende Funktion olu8uVTIK~ 8tCJ~ r Versandhandel ~TTOPIO ~ TOXUOpO~IK~
s Studentenmagazin, -e qJOITIlTIKO mploolKO oTToaroA~ TWV TTP0'iOVTWV
im Auftrag G KQT' VToA~ (KOTTOIOU) r Vertriebsweg TpOTTO~ olo8w~~ (TTPO'iOVTWV)
zufolge DIG oU~qJwvo (~ KOll) betragen* ovtPXO~OI (CJ KOTTOIO
e Arbeitsmarktlage KQTOCJTOCJ~ T~~ oyopo~ TToCJo/TTOCJOCJTO)
pyooio~ r Einzelhandelsumsatz T~ipo~ TOU AIOVIKOU (~TTopiou
ein/schatzen A KTI~W, uTToAoyi~w , 8wpw
e Berufsaussicht, -en moyyA~ollK~ TTpOOTTTIK~
S. 72 - MA1 - Kurztext B
e Widrigkeit, -en OVOTTOOIO
binden* A otvw, [owl]OW~uw
spurenA vlw8w
derzeit OUTOVTOV KOIPO , TTpO~ TO
r Leistungsdruck TTiWIl (Ylo UlV~A6TP~ OTTOOOO~)
TTOPOV
auf den Schultern lasten ~opoi vw TOU~ W~OU~
sammeln A ~O~(UW , CJuAMyw
lediglich r Bonuspunkt, -e ~o8~o~ bonus
mittels G ~tCJw (KOTTOIOU TTpOy~QTO~),
XP~CJI~OTTOIWVTO~ {KOTI}

- 11
e Kundenkarte, -n KOPTa mMTIl e Festplatte, -n aKAIlPo~ OiaKO~
s Portemonnaie, -s TTOPTO<poAI e Hardwarekomponente, -n ~opnwa Trl~
hardware
r Grundgedanke, -n ~aGlK~ Iota s Betriebssystem, -e AmouPYIKO aUGTIl~a
simpel aTTA6~ verstandlich KaTaVOIlTO~
bestimmt opla~tvo~ e Maus, "-e TTOVTiKI
r Anbieter, - TTpo~1l8uT~~ ins Bild setzen A KOTOTOTTi~w (KOTTOIOV)
erwerben* A aTToKTw, ayopo~w r Po TTOTTO~
e Dienstleistung, -en uTTIlPwia e Kraftigung ouvo~w~a
s Markenimage KUpO~ TIl~ ~apKa~ e Straffung aua<pI~1l
e Markenzufriedenheit IKavoTToillall aTTo TTpoioVTa e Gesa~muskulatur yAouTlaiol ~U~
aUYKKpl~tvll~ ~opKa~ stabil [OWI] ypo~
r Wiederholungskauf, "-e mavaAllmlK~ ayopa e Dampfeigenschaft, -en aVTIKpaoaa~IK~ 10lOTilTO
r Zusatzkauf, "-e mITTMov/TTpoa8T1l ayopa tragen* A [ow!] <popw
e Gewinnung [owl) aTToKTllall s Handtuch, "-er mTGtTO
e Lehreinheit, -en oloaKnK~ VOTIlTa
s Atelier, -s OTAI , KaAAITxvIKO pyaGT~pl
TEST 4 r Fortgeschrittene, -n TTpOXWpq~vo~
professionell ausgerustet mayyA~OTIKa ~oTTAla~tvo~
S. 76-77 - LV1 e Werkstatt, "-en pyaGT~plo
e Tbpferscheibe, -n aYYloTTAaGTIKO~ oiaKo~
r Verband, "-e auvow~o~ [opyovwall] r Glasurbrand TTla~OATwerll (~ 4J~GI~O er
e Volksbildung AaIK~ TTI~op<pwerll <poupvo)
e Dachorganisation, -en KVTPIK~ opyavwerll e Materialkosten (Pl.) oaTTav~ Yla UAIKO
e Volkshochschule, -n !\a'IKo navmIGT~~lo e Brennkosten (Pl.) oaTTOV~ Yla TO 4J~GI~O
s Volksheim, -e OIl~OTlKO KVTPO KoIlAwerwv e Kursleiterin, -nen Ka81lY~Tpla
dezentral [ow!] er olo<popa ~tpll verrechnen mit D KOVW Aoyaplaer~o (~ KOTTOIOV)
r Gemeindebezirk, -e OIl~OTlKO ola~pla~a Hebraisch E~paiKo
e Seele, -n 4JUX~ r Aufenthait, -e ola~ov~, TTapa~ov~
e Weiterbildung TTI~op<pwall e Bibel Bi~Ao~
e Jugendstilmalerei ~wypa<pIK~ TWV apxwv TOU s Original , -e TTPWTOTUTTO
200u OIwva e Gelegenheit, -en uKOIpia
standig olapK~~, olapKw~ erlangen A
r Arger [OWI] TTpo~A~~OTa sich bekennen* zu D
gleichaltrig eruvo~~AIKO~ e Kursgebuhr, -en
ursprunglich apXIKa, apXIKo~ e Unabhangigkeit
schaffen KOTaqJpvw e Migrantin, -nen ~TaVOGTPla
r Fremdsprachenkorre- ~voyAwerao~ aAAIlAoypa<po~ begleitend auvoouTIKO~
spondent, -en s Orientierungspaket, -e vll~pwnKo TTaKtTO (~
ubersiedeln ~ETOIKW TTAIlPo<poplaKo UAIKO)
entdecken A avaKOAUmw bewusst [OWI] miTrlO~
faszinierend auVapTTaaTIKO~ moderat halten* A OIOTIlPW (Kon) xa~IlM
e Altertumskunde apXOIoAoyia nach Bedarf avaAoya ~ TI~ avoYK~
s Lichtbild, -er olaqJavla, aMlvT e Kinderbetreuung <ppoVTioa TWV TTOIOIWV
r Facettenreichtum [OWI] TTAoUTO~, TTolKIAia r Workshop, -s pyaGT~plo [a~lvoplo]
s Grabungsvorhaben, - TTpoypa~~a avaaKaqJwv ungezwungen OVTO~ , xaAapo~
s Forschungsergebnis, -se aTToTtAw~a puvwv e Vorstellung, -en [ow!] Iota, aVTiAIl4J1l
e Vergangenheit TTapA8ov e Ehefrau, -en 1'1 eru~uyo~
e Vortragsreihe, -n alpo olaM~wv e Vorgesetzte, -n 1'1 TTpOlerTO~tvll
e PC-Grundlagen (Pl.) ~aGlKt~ yvwal~ IlAKTPOVIKWV s Bedurfnis, -se avoYKIl
uTToAoYlaTwv eigenverantwortlich umu8uva
s Werkzeug , -e pyaAEio gestalten A ola~op<pwvw
an/wenden A [OWI] XPIlGl~OTTOIW bewusst [ow!] auvloIlTO~
e Tastatur, -en TTAIlKTpoMYlo e Auseinandersetzung mit D [ow!] avaAuall (KOTTOIOU
aVTIKI~tvOU)

- 12
e Perspektive, -n npOOmlK~ r Schattenmann, "-er ov8pwno~ nou ~EVI aT~ aKlo
digital ljJ~<plaKo~ bislang ~XPI Twpa
e Fotobearbeitung m~pyaaia <pwTOypa<plwv e Geheimhaltung ~umIKOT~TQ
e Bildverarbeitung m~pyaaia IKova~ e Identitat TOUTOT~TO
ermiiglichen D A oivw (a Konolov) T~ r Wohltater, UPYET~~
oUVmOT~TQ (Yla KOTl) au~erordentlich ~OIpTIKO
e Gestaltung ola~op<pwa~ r Mantel des Schweigens nETTAo O"Iwn~~
grundsatzlich ~aO"lKO~ umhullenA KaAumw
r Softwareu berblick mlaKon~a~ T~~ software reichlich nopa noMoi
s Speichermedium , -medien ano8~KuTIKO ~Eao s Gerucht, -e <P~iJ~
r Drucker, - KTunwT~~ r Einheimische, -n VTOTIlO~
allenfalls TO noAl! noAl!
S. 78-79 - LV2 in der Fremde m~v ~VITIO
dicht TTUKVO~
r Giinner, xop~yo~
spenden A owpiSw, KOVW owpo r Nebel o~iXA~
r Geldgeber, - xp~~m oooT~~
sich erkenntlich zeigen K<PPOSW T~V uyvwiJoauv~ ~ou

e Grenzstadl. "-e napa~8opla noA~ zwischenzeitlich v TW iJTQ~U


e Nei~e noTO~o~ma yp~avonoAwvIKO ein Denkmal setzen D m~vw iJv~~io (unEp Konolou)
auvopa e Edelstahlplakette, -n nAaKETQ ana ~uyvla~Evo
e Liebhaberei ayon~, EPWTO~ xoAu~a
s Erbe M~pOVOiJIO
an/bringen* A an D/A TOno8ow/avapTw (KOTI Konou)
geteilt OIOlPiJEVO~
sanieren avaKOIvisw, avanaAOIwvw
uberweisen* A an A iJTQ~I~OSW (KOTI a Kcmolov) r Zeiger, - OiKT~~

e Gro~spende , -n ~yoA~ owpo auf Hochglanz bringen* A KOVW (KOTl) va ampo<pTEI


beruhmt nEpi<pqiJo~ , ~aKoumo~
e Verteilung OlaVOiJ~, iJoipaaiJa

e Wahrungsumstellung, -en ubernehmen* A avaAaiJ~ovw


vO~la~mIK~ aMay~
s Marchen, napa~u81
eigens mi TOUTOU , IOIKO, anOMIO"TIKO
e Verwendung grunden A IOPUW
xp~a~
flie~en* [ow!] olOTi8iJal e Altstadtstiftung iopu~a yla T~ auvT~p~a~ T~~
alljahrlich Ko8 Xpovo naAalo~ noA~~
e Ratssitzung, -en auvopiaa~ TOU O~iJapX laKou
e Sanierung avaKaivla~, avanaAaiwa~
einzigartig iJOv aOIKo~ (aTO ioo~ TOU)
au~~ouAiou

s Einzeldenkmal, "-er iJiJOVWiJEVO iJv~~io r Anlass, "-e a<poPiJ~


e Kunstepoche, -n KaMITXVIK~ TIpiooo~
e Freudentranen (PI.) oOKpua xapo ~
e Renaissance AvaYEvv~a~
beweisen* A anoomvuw
r Jugendstil KaMITxvIK~ Toa~ TWV apxwv s Kunstwerk, -e KaMITxv~~a
TOU 200u alwva aus/stellen A K8tTw
s Gebaude, KT~PIO
errichten A avyipw, KTiSW
in den Genuss von D kommen* mw<pAou~al (ana KOTl) sich amusieren olaaKoosw
eAuswahl TIIAoy~
mit Sicherheit aiyoupa, iJOO ~~OIOT~TQ~
zusammenhangend [ow!] vlaio~ entsprechend aVTimolXo~

s Flachendenkmal, "-er laTOplKo ~v~~io (nou KOAum1 an/schaffen A npo~~8uo~al

iJyoA~ EKTOa~)
entscheiden* A ano<paaisw
ratseln avapwTIE~al , anopw ein/setzen A opisw
s Konto, -s/Konten (TpaTIsIKo~) AoyaplaaiJo~
geheim ~UaTIKO~
e Briefwahl mIO"TOAIK~ MOY~
r Oberburgermeister, - Ofl~apxo~ [iJy6A~~ noArr~l
Stein und Bein schwiiren* OPKiSOiJal, ola~~OIwvW
S . 80-81 - LV3
e Anwaitskanzlei, -en OIK~yOpIKO ypa<pEio
e Spur, -en ixvo~ sich kritisch au~ern uber A K<pposo~al KPITIKO (Yla KOTI )
ambitioniert <pIAooo~o~ r Beitrilt EVTO~~
r Lokaljournalist, -en VTOTIlO~ o~!JoO"loypo<po~ e Hurra-Rufe (Pl.) s~TwKpauYE~
sich die Zahne aus/bei~en* anow TO iJOUTpa !JOU, r Applaus mu<p~!Ji~
an D anoTUYXovW (a KOTI) e Skepsis aKmIKla!Jo~

- 13
empfangen* A OtXO~OI, KOVW (KOTTOIOV) OKTO
e Flugsicherheit oaqJoAlo TWV m~awv
zu Recht OiKOIO, olKoiw~
r Zugang zu 0 TTpoa~oa~ (a KOTI)
r Neuling, -e KOIVOUPIO~, OPXOPIO~
r Flugraum VOtPIO<; xwpo~
verzeichnen A a~~lwvW, ~qJovi<w
beschranken A TTPIOpi<w
e Wachstumsrale , -n TTOaOITTO (OIKOVO~IK~<;)
e Aufiage , -n [OW I ]OpO~, oTTofT~a~

ovomu~~~ e Klausel, -n P~TPO

bedeutend a~IJOVTlKO<; sauer auf/stoGen* O~~IOUpVW oVTlopoal~

e Auslandsinvestition , -en mtvoua~ OTTO ~tvou~ indes wmoao


mvouTt~ sich gegangelt fuhlen vlw8w TTW~ ~ K~O~OVuouv
rangieren ~piaKo~ol (a KOTTOIO 8ta~) in absehbarer Zeit a UAOVO Xpovo
e Wirtschaftsleistung pro Kopf KOTO KqJOA~ AK08opimo erfullen A [OWI] OVTOTTOKpivo~OI (a KOTl)
E8vIKO npoiov es sieht* danach aus
schlimm KOKo~,oax~~o~, ouao pmo~ befriedigen A IKOVOTTOIW
e Korruption oloqJ8opo
dauerhaft OIOPK~~, IJOVI~O~
wuchern [~TOqJ.] ov8w, qJOUVTWVW
ins Haus holen A ~o<w (KOTTOIOV) aTO rrrrfTI
s organisierte Verbrechen oPvovw~tvo tVKA~IJO
e Beilragsforderung, -en oTToiT~a~ VIO T~V tvTO~~
e iiffentliche Verwaltung o~lJomo olofK~a~

strukturiert OOIJ~~tvo~
S. 82 - LV4
zudem mlTTpOa8tTw~, TTtpO OTT' OUTO,
an/nehmen* A [OWI) TToipvw, TTpOaAOIJ~OVW

ETTITTMov e Forrn, -en ~OpqJ~

e Jusliz OIKoloauv~
r Aklionslag, -e ~lJtpo opoa~~

e Lebensmitlelaufsichl CDopto<; EMvxou TpoqJilJWV belohnen A fur A (oVT)o~oi~w (KOTTOIOV VIO KOTI)

es kann* nicht die Rede sein OUTE Mvo~ vo VivuOI (VIO KOTI) r Nikolinslangel, [1JTOqJ.] TITIVOpO

von 0 entsagen 0 OTTOPVlt~OI (KOTl)

kurzum KOVTOAOVi~ im Anschluss daran ITT~ auvtXIO, KOTOTTIV

reif WPI~O~
r Fragebogen, " PWT~IJOTOMVIO

gleichwohl v TOUTOI~, wITToao


aus/fullen A aUIJTTA~pWVW

s Brellspiel, -e ETTlTpOTTt~IO TTOIxviol

e Belohnung, -en (OVT)OIJOI~~

e EU-Er..... eiterung olupuva~ T~ ~ EUPWTTOIK~~


ungewohnlich oauv~8IaTO~

'Evwa~~ e Aktion , -en [Owl] KO~Awa~

auf Sieg setzen TTOVTOPW ITT~ V iK~ auf/hiiren mit 0 KO~W (~IO auv~8lo)

vital <WTlK~~ a~lJoaio~ schwer fallen* 0 ouaKOMuw (KOTTOIOV)


e Erdiil-Pipeline, -s mTpAOIoVWV<; verzichten auf A TTOPOIT OU IJOI, <w xwpi~ (KOTI)
ab/sichern A oloaqJoAi<w warnen Avor 0 TTPOIOOTTOIW (KOTTOIOV VIO
im Blick haben" A txw mpolJlJtvo TO ~MIJIJO KOTTOIO Kivouvo)
(a KOTI) bei/mengen 0 A TTpoa8tTw (KOTTOIO ouaio
prasentieren A TTopoumo<w a KOTI)
r Bericht, -e tK8w~, ovoqJopo r Geschmack [OWI] vua~
e Kommission (EUpWTTOIK~) ETTITpOTT~ ,
attraktiv AKumIKo~
KOlJlmov
MaGnahmen ein/leiten 0POIJOAOVW ~tTPO S. 88 - SA1! Thema A
reibungslos o ~oM~ , xwpi<; TTpO~A~IJO
kommerziell IJTTOPIKO~
sicherlstellen A ~oaqJoAi<w
s Abenteuer, mplTTtTlo
unverzuglich O~WO , xwpi~ Ko8uITTtp~a~
sich entwickeln ~Aiaao~OI

r Missstand, "-e ouaopwT~ KOTOITTOa~, KOKW~


ein/spielen A OTTOqJtpW (KtpOO~)

K i~VO/K i ~vo
um/rechnen A in A ~uOTptTTW (tvo vO~lalJo a

beseitigen A ~oAiqJw, TTopo~pi<w


e Galgenfrisl KOTTOIO oMo)
TAtuTOio TTp08w~io
s Fachmagazin, -e IOIKO mploolKO
an/drohen 0 A omlAw (KOTTOIOV ~ KOTI)
s Gericht, -e berichten A ovoqJpw, VpoqJw
[tow!] OIKOITT~PIO
gewahrleisten 0 A verkii rpern A vaopKwvw
yyuw~ol (a KOTTOIOV KOTI)
e Rekordhalter, KOTOXO~ TOU PKOP
s Urteil, -e (oIKomIK~) oTToqJoa~
akzeplieren A ein/bringen* A OTTOqJtpW (irrrrpo~~)
(OTTO )oXOIJOI

- 14
S. 89 - SA11 Thema B
TEST 5
e Magersucht VUPIK~ ovop~io
e Folge, -n [owl] CJUVTTIO
S. 94-95 - LV1
e Kbrpergrb~e (JljJo~ (TOU CJliJIJOTO~)

wiegen' s Internet-Zeitalter mox~ TOU OIOOIKTIJOU

i;uyii;w

aktuell miKolpo~

r Schbnheitswettbewerb, -e KoMICJTEio, oloywvlCJIJO~

olJopq)l('l~
s Tagesereignis, -se yyovo~ T~~ rllJpO~

e Art und Weise TpOTTO~

e Modelbetreuung lj!UXOAOYIK~ UTTOCJT~PI~~


1J0VTAwv auf/schlagen* A [fowl] ovoiyw (T~V (p~lJpioo)

e Mehrheit TTAIOlj!~<pio
ein/schalten A [EOW] OVOiYlu (TOV uTToAoYICJT~)

s Scharngefuhl oiCJ8~lJo VTpOTT~~


e Kurznachricht, -en CJUVTOIJ~ io~CJ~

sich an/vertrauen 0 IJIAw ovolXTa, ovoiyw T~V e Wirtschaft OIKOVOlJiO


Kopola IJOU (CJE KOTTOIOV) prorninent OIOCJ~IJO~

sich ernpfinden* vlw8w (TOV fOUTa IJOU) r Motorsport oywv~ TOXUT~TO~ (OUTOKIV~-

bestatigen A ml~~OIwVW
TWV KOI 1J0TOCJUMfTWV)
sich streiten* rnit 0 WOKWVOIJOI (IJ KOTTOIOV) sich entgehen lassen* A 1J0u OIO<PUYEI (KOTI)
verschwinden* ~o<povii;olJol
aktiv vpyo~
s Mitglied, -er IJAo~
S. 90 - MA1! Kurztext A r Verein, -e CJuMoyo~
anwesend TTOpWV
r Berufstatige, -n Epyoi;oIJEVO~
r Sieg,-e ViK~
erheblich CJ~IJOVTIKO~, [fowl] opKTa perfekt TAIO~
lJyaAo~
r Start ~Kiv~IJO
e Entfernung, -en OTTOCJTOCJ~
bescheren 0 A xopii;w (CJE KOTTOIOV KOTl)
auf sich nehrnen* A [owl] mWlJii;olJOI (ovoYKOmIKo) e schwarze Serie IJOUPO CJEpi, CJIPO OTTOTUXIWV
r Erwerbstatige, -n oTToCJxoAoulJvo~, pyoi;olJvo~
beenden A ~ai;w TAo~ CJ KaT I
r Arbeitsweg OpOIJO~ Ylo T~ oouAEla s Sturrnduo, -s ml8fTIKO oioulJo
bevorzugt TTpOTIIJWIJVO~
rTreffer, YKOA
s Verkehrsrnittel, CJUYKOIVWVIOKO IJCJo hochverdient [owl] OTToAuTO OiKOIO~
s Motorrad, "-er 1J0TOCJlKAtTo auGerst ~OIpfTIKa
verbinden* A rnit 0 CJuvow (KaTI IJ KOTI oMo) r Titeltrager TTpWTOeA~T~~, TlTAouxo~
e Bewegung, -en
sichern A CJlYOUPUlu, oloCJ<poAii;w
r Hockenheirnring TTimo oywvwv TOXUT~TO~ CJT~
S. 90 - MA11 Kurztext B
fPlJ ovio
an der Spitze CJT~V KOpU<p~
definitiv oplmlKo
EU-weit IJfTO~U (oAwv) TWV xwpwv T~~
traditionsreich TTOpOOOCJIOKO~, ICJTOPIKO~

EUPWTTO'{K~~ 'EvwCJ~~ e Rennstrecke, -n TTimo TOXUT~TO~

e Beschaftigte, -n oTToCJxoAoulJvo~ Nordbaden Boplo Boo~ [TTpIOX~ T~~

s Hoch- und Mitteltechnologie- TTlXEip~CJ~ ulj!~A~~ KOI IJCJ~~ N. fPlJovio~]


Unternehrnen, TxvoAoyio~ N steht* fest EivOI ~~OIO
e Herstellung TTOpOyWY~ e Ruckkehr mICJTpo<p~
s Datenverarbeitungsgerat, -e CJUCJKEU~ TT~pyoCJio~ r Nurburgring TTimo oywvwv TOXUT~TO~ CJT~
OEOOIJVWV fPlJ ovio
r Maschinenbau lJ~xovoAoyio e Austragung OIE~OyWY~
e Medizintechnik IOTPIK~ TExvoAoyio r GroGe Preis yKpOV TTpl
r Job,-s pyoCJio, oouAEla sich ab/wechseln voMaCJCJolJo I
aus/sterben* (~)o<povii;olJol
r Urnweltschutzer, UTTOCJT~PIKT~~ T~~ TTpOCJTOCJio~
TOU TTpl~oMoVTO~
blnnen G CJE OIOCJT~IJO, VTO~,
IJCJo CJ
(KaTTolo XPOVIKO olaCJT~lJo)
e Wilderei Ao8p08~pio, TTOPOVOIJO KUV~YI
Einhalt gebieten* 0 ovoKomw, ~oi;w TPIJO (CJ KOTI)

- 15
ignorieren A oyvow S. 96-97 - LV2
s Abschlachten (J(poy~
verbluffend EKnA~KTIKO~

e Raubkatze, -n olAoupOEIOt~

e Studie, -n tpEUvO, ~EAtT~

e Pressekonferenz, -en CJUVtVTEU~~ TlJnou

empirisch E~mlpIKo~

ausverkauft [EOW!] KOTO~ECJTO~

e Erziehungswissenschaft, -en nOlooywYIK~ ETIlCJT~~~

Premiere feiern oivw T~V npE~ltpo

durch/fuhren A OIE~OYW, npoy~OTonolw

r Tanzer, XOPEUT~~

althergebracht CJuv~8~~, nopOOOCJIOKOS

aufwandig OKPI~O~, oonov~po~

teilweise EV ~tPEI

s Kostum, -e [EOWI] moA~

verpont 8EWpOU~EVO~ w~ ~Ao~po~

r Klang, "-e ~Xo~


r Unterrichtsstil, -e Tpono~ olooCJKOAio~

e Buhne, -n CJK~V~ [8OTpOU]

vor/geben* A [EOWI] Ko80pi~w

r Zuschauer, 8OT~~

offen bar npocpovw~

uberspringen* A ~mpvow, umpn~ow (KOTI)

erfolgversprechend unoCJxo~EVO~ mlTUxio

r Aktienindex OiKT~~ TI~WV ~ETOXWV

S Resultat, -e onOTtAw~o

an /rei~en* A [EOW!] oyyi~w

e Freie Universitat novmICJT~~IO CJTO BEpoAivo

e Fusionsphantasien (Pl.) OVEIPO mpi CJUYXWVEUCJEWV

e Lerngeschwindigkeit TOXUT~TO ~08~CJ~~

ETIlXEIP~CJEWV
r Lerninhalt, -e mplxo~EVO ~08~CJ~~

klettern auf A CJKopcpoAwvw (CJE Konolo


bestimmen A [ow!] opi~w (KOTI)

CJ~~Efo)
zurechUkommen* mit D TO ~yo~w ntpa (~E KOTI)

s Borsenbarometer, XP~~OTlCJT~PIOKO ~OpO~ETPO


r Frontal-Unterricht oOCJKOAoKEVTPIKO ~a8~~o

r Zahler, [EOW!] ~ovaoo


r Lernfortschritt, -e ~08~CJIOK~ npoooo~

e Marke, -n [EOW!] mimoo, TI~~ (oEiKT~)


traditionell nopOOOCJIOKOS

halten* A [OWI] OIOT~PW


uber den Erwartungen liegen* ~mpvw TIS npoCJooKi~

r Spritpreis, -e TI~~ T~S ~v~iv~S


e Lesefibel, -n ovoyvwmlKo [YIO ~IKpa nOiOIO]

s Jahrestief XO~~A6TP~ TI~~ T~S XPOVIOS


intensiv EVTOTIKO , [Ow!] CJum~~OTIKO

bisherig ~tXPI TWPO


fesUstelien A OIOTIlCJTWVW

r ADAC (Aligemeiner Deutscher ~ ~YOAUTp~ auoKlv~TICJTIK~


miUkommen* au~~ooi~w, oKoAou8w TOUS

Automobilclub) Atam T~~ IEp~avia~


oAAou~
nach Angaben G au~cpwva ~ mOIXEia (Konolou)
e Mischung, -en ~iy~o
e Vorwoche npo~you~EV~ E~oo~aoa
e Vorgabe, -n [EOWI] KOTEU8uvT~pla ypa~~~
gunstig [OWI] cp8~vo~, OIKOVO~IKO~
individuell OTO~IKO~
katastrophal KOTaaTpocpl KO~
e Forderung unoaT~pl~~
r Umweltschaden, " mpl~a""OVTlK~ ~M~~
teil/nehmen* an D aU~~Ttxw (aE KOTI)
r Fischfang oAIEia
e Herkunft KOTOYWY~
weltweit naYKoa~lo~
soziale Brennpunkte (Pl.) KOIVWVIKO npo~A~~OTIKt~
verursachen A npoKOAw
mploxt~
e Umweltstiftung, -en mpl~aAAovTIK~ oPyovwCJ~
s Sprachdefizit,-e yAwaalKo t""EI~~a
e Scholle, -n Eioo~ yAwaao~ [ljJOpl]
e Heterogenitat mpoytvEIO
e Seezunge, -n yAwaao , [ljJOpl]
lernschwach ~a8~CJlaKo OOUVOTO~
e Untersuchung, -en (EOWI] tpEUvO, ~EAtT~
nutzen D ocpEAw
r Fang , "-e ljJOPIO
durchaus onwao~noTE
rMuil onoppi~~OTa
s Halbjahr, -e E~O~~VO
behandeln A wie A ~ETOXElpi~o~OI (KOTI CJOV KOTI
mischen A OVO~IYVUW
0""0)
hornogen O~OIOYEV~S
wertlos xwpiS a~io , oxp~mo~
ab/wagen A gegen A ~Atnw (KOTl) aUYKplTIKO (npo~
e Tour, -en [ow!] TOupvt, mplooEio
KaTlo""o)
am Rande G aTO mpl8wplo (~IOS
e Bindung, -en OW~OS
Ko~AwCJ~S)
entstehen* o~~loupyou~al
e Popkomm o1E8v~S ~OUCJIK~ tK8ECJ~ CJT~
problematisch npo~A~~OTIKOS
IEp~ovio
e Ganztagschule, -n OAO~~EPO CJXOAEio
an/knupfen an A [EOWI] oivw CJuvtXEIO (CJE KOTI)
kontinuierlich auvEXws, olapKws
erfolgreich ETIlTUm~tvos
r Schulhof, "-e npoouAlo

- 16
aus/dehnen A auf A ETTEKTEivw (KOTI npo~ Konolo entgegen/sehen' D [EOW!] npoCJooKW
KOTEU8uvCJr)) wirklich npoYlJoTi
gut ab/schneiden' EXW KaAo OnOTEflECJIJOTO r Krieger, noAEIJICJT~~
sozial benachteiligt KOIVWVIKCt uno~o81JICJlJtvo~ e Vorzeit nopEA8ov, noAICt XPOVIO

gemischt kampfen fur A oywvi~olJOI (YIO KOTl)

heterogen e Verbesserung, -en ~EATiwCJr)

e Mitsprache ulKoiwlJo CJUlJiJETOX~~ CJTr)

5.98-99 LV3 A~4Jr) ono<poCJEwV

das Bild G zeichnen S Gremium, Gremien EmTpon~


nopouCJIo~w Tr)V !KOVO (EVO~
npoYIJOTo~)
erreichen A [EOWI] KOTO<PEPVW
im Zuge G CJE CJxtCJr) (IJE KOT I) e Schaffung or)lJloupyio
r Bologna-Prozess oloolKoCJio Tr)~ Bologna (YIO Tr) e Gruppenuniversitat, -en CJUiJlJETOXIKO nOvEmOT~iJIO
CJUYKPIOliJOTr)TO TWVAE.I. CJTI~ [onou OAE~ 01 OIJ60E~
XWPE~ Tr)~ E.E. iJETO~U TOU~)
CJUIJIJETEXOUV OTr) oloiKr)CJr)]
betrach ten A nopOTr)pw dankbar sein' D fur A EilJOI wYVWlJwv (CJE Konolov
r Blick [EOWI] iJOTIO , oiCJ8r)CJr) YIO KOTI)
e Verwandtschaft, -en CJuyytvEIO versprechen' D A unoCJxoiJOi (CJE Konolov KOTl)
erkennen' A ovoyvwpi~w
r Marktwert [iJETO<p .] o~io, KUPO~
zielstrebig <p1A6oo~o~
s Image, -s yOr)TPO, !KOVO
e Versprechung , -en unoCJxwr)
f/eii1ig EmiJEA~~, EPYOTIKO~
skeptisch Em<puAoKTIKO~
engagiert (KOIVWVIKO I noAITIKO)
furchten A <pO~OiJOI
EVTOYIJEVO~
das Ruder ubernehrnen' noipvw TO nr)ooAlo e Verflachung ICJontowCJr)
ein/richten A [EOWI] IOPUW r Grundsatz, "-e o~iwlJo, ~OOlK~ oPX~
r Bachelorstudiengang , "-e KUKAo~ CJnouowv Bachelor
e Forschung , -en EPEUVO
r Masterstudiengang, "-e KUKAO~ CJnouowv Master
e Lehre olooCJKOAio
demonstrieren oloor)Awvw in Gefahr sein' ~piCJKOIJOI CJE Kivouvo

eher [Ei5WI] iJOAAov gar iJaAlCJTO


argwbhnisch KOXlJTIOmO vermeintlich [EOWI] <POI VO IJEVIKO~
e Studienordnung KOVOVICJIJO~ CJnouowv
r Verwandtschaftsgrad, -e ~o8iJo~ CJUYYVEIO~

s Misstrauen e Praxisbezogenheit npoKTIKO~ npoCJovOToAICJiJo~

Koxuno4Jio
e Aussicht, -en npoomlK~

sich vergrbi1ern iJEyoAwvw, OU~OVOIJOI


eAnforderung, -en onoiTr)CJr) s Weiterbestehen OIOT~pr)CJr)

komplett nA~pr)~ , oAoKAr)pwiJvO~


5.100 - LV4
durch/ziehen' A [EOW!] oAoKAr)pwvw
s Mai1, -e iJTPO s Objekt, -e OVTIKElIJEVO
e Struktur, -en OOIJ~ sAil OIOCJTr)IJO
unerflillt o VEKnA~pwTO~ zulrasen auf A TPXW iJE iJEyoAr) TOXUTr)TO
e Ara ETTOX~ ( npo~ Konolo CJr)iJEio)
r Dozent, -en AtKTOpO~, U<pr)yr)T~~ S Weltall OIOOTr)iJO
r nahere Praxisbezug mplCJaoTEpo npOKTlKO~ e Flugbahn, -en TPOXIO
npoao voTOAl alJo~ vergleichbar CJuYKpiCJIlJo~
hin/zielen auf A OTOXEUW (CJE KOTl) r Gegenstand, "-e OVTIKEiiJEVO
r Studienabschluss OAoKA~pwar) TWV anouowv auf/schlagen' auf A npoCJKpoUW, nt<pTw (novw CJE
zugig xwpi~ Ko8uOTEP~CJEI~ KOTl)
verbessern A ~EATIWVW e Weltraumbehbrde Ynr)pwio AEpOVOUTIK~~ KOI
bewerten A als +Adj. 8EWPW I o~loAoyw (KOT! w~ ... ) L'lIOCJT~iJOTO~
betrachtlich ar)iJOvTIK6~ treffen' A [Eowl] XTUnw, nETuxoivw
rechnen mit D [EOWI]8EWpW (KOTI) passieren A npoampvw (Konolo CJr)iJEio)
OVOiJEVOiJEVO es handelt sich um A npoKEITOI (Ylo KOTI)
fachfremd aE CtYVWCJTO OVTIKEilJEVO r Asteroid, -e OOTEpOEIO~~
zu/sagen D [EOWI] 0PCJw (aE Konolov) r Aufschlag, "-e npoaKpouar)
sArbeitsverhaltnis, -se EPYOCJIOK~ aXCJr) e Atomexplosion, -en nupr)vIK~ tKPr)~r)

- 17
nahe kommen* D [OWI] ~OIOC;W (~ KOTI)
e Gesundheitsreform ~Tappu8~IG~ mov TO~ta T~~
zunachst apX IKO
uvia~
sich Sorgen machen um A aV~GUXw (Via KOTI)

e Bezeichnung, -en [OWI] ovo~aGia


S. 108 - MA1! Kurztext B
e Kollision, -en GUVKpOUG~
Wert legen auf A anooiow a~ia (G KOTI)
wahrscheinlich TIl8avo~
e Bedeutung Grl~aGia
asteroidahnlich O~OIO~ ~ ampolo~
im Gegenzug aVTi8Ta
slch nahern D nA~GloC;w (Konolov)
an Bedeutung gewinnen* Vivo~OI G~~aVTIKoTPO~

etwa mpinou
e Partnerschaft GUVTpOqJIKOT~TO

e Distanz anOGTOG~ e finanzielle Unabhangigkeit OIKOVO~IK~ av~apT~Gia

verfehlen A um A ov nuuxaivw (Konolo moxo), mit steigendem Lebensalter Ka8w~ ~vaAwv1 Kavi~

amoxw (KOTO Konolo als wichtig empfinden* A 8wpw (KOTI) G~~aVTIKo

~tv8o~) imAlter G npoxwp~~tv~ ~AIKia

e Laufbahn, -en TPOX IO r zentrale Wert ~aGlK~ a~ia

vorherlsagen A npo~Mnw, npoMvw

S. 106 - SA1 ! Thema A


TEST 6
(he)ran/kommen* an A [OWI] KOTaqJtpvw va

anOKT~GW (KOTI)
S.112-113 - LV1
r Rekordmeister, nou tX1 KaTOKT~G1 TO

npIGGOTpa npwT08A~~OTa vorgesehen sein* npo~Mno~OI

e Verpfiichtung, -en [Owl] anOKT~G~ entsprechend D avoAova (~ KOTI)

vorerst npo~ TO napov e Landeshauptstadt, "-e npWTUOUGa (o~OGnOVOlaKou)

yom Tisch sein* [OWI] Ov anOTAw 8t~a KpaTioiou


GUC;~T~G~~ bieten* A npoGqJtpw
bewegen A KIVW (~Ia uno8w~) r Geschmack [OWI] voumo
aus/schlieGen* A anoKAiw genugen apKw
e Wende aMav~ nAuG~~ r Reisefuhrer, TO~IOIWTIKO~ oo~vo~

r Bundesligaclub, -s o~ooa T~~ Bundesliga e Sehenswurdigkeit, -en a~lo8tOTo

r Megatransfer, -s ~voA~/~mp~ ~uavpaqJ~ e Innenstadt, "-e KtVTPO T~~ noA~~

an/kundigen A avaKolvwvW gotisch VOT8IKO~

ab/rucken von D ano~aKpuvo~OI (ano KOTI) e Kunststudentin, -nen qJOIT~Tpla LxoA~~


KaAwv

Txvwv
S. 107 - SA1 / Thema B e Schiinheitsgalerie GuAAoV~ nopTptTwv KaAAovwv
e Naturwissenschaft, -en qJUGlK~ mlm~~~
e Gasteschicht, -en o~ooa mIGKTITWV
e Technik TXvoAovia
laut G GU~qJwva (~ KOTI)
e Brauerei, -en C;u8onolia
bevorstehend mIKi~vo~
besichtigen A mIGKtTITO~OI (tva a~lo8tOTO)
e Tourismusbranche TOuplmlKo~ KA6i5o~
s Schloss, "-er naAoTI
r Studiengang, "-e KUKAO~ anouowv
majestatisch ~vaAonpm~~

e Innovation, -en KOIvOTo~ia


e Barockanlage, -n KTia~a a pu8~o ~napoK

uberzeugt sein* i~0I nmla~tvo~


e Sommerresidenz 8plv~ KOTolKia [vo~ ~v~ova]

e Kurzreise, -n GUVTO~O TO~iol


r Kurfurst, -en (~tva~) KMKTwp

s. 108 - MA 11Kurztext A kunstvoll mpiTXvO~

e Inneneinrichtung WWTPIK~ olaKoa~~a~

vorrangig npwTOPXIKO, Kupiw~ mehrgeschossig noAuwpoqJo~

beschaftigen A anaaxoAw r Festsaal, -sale VIOPTlV~ aoAa

in die Zukunft blicken KOITOC;W aTO ~tAAov bewundern A 8au~oC;w

r Terrorismus TpO~oKpOTia ausgedehnt [OWI] ~voAo~

e Steuer, -n qJopo~ r Schlosspark, -s ~aGlAIKOnopKo

eindeutig ava~qJi~oAa an/ziehen* A npoaAKuw

e Sorgenliste, -n KOT6Aovo~ ~ TI~ av~auxi~ I e Veranstaltung, -en Ko~Awa~


TOU~ qJo~ou~ s Segelschiff, -e ImloqJopo

- 18
sAtommodell , -e nUp~VIKO ~OVTtAO ab/lbsen A olaotxo~OI, naipvw T~ Sto~
e Windmuhle, -n av~o~uAO~ (Konolou)
e Raumsonde, -n ~~ mavopw~tvo bemerkenswert a~loo~~iWTO~
OlaOT~iJOnAOIO e Hulle, -n mpi~A~~a
e Diesellok , -s vT~(A6iJa~a luftgefullt Y~IO~tVO~ iJ atpa
r Industrieroboter, ~IOiJ~ xaVIKo po~noT transparent olo(jlavo~
e Orgel, -n KKA~OIaOTIKo opyavo s Kissen, ~a~IAopl
r Seenotkreuzer, OWOTIKO OKO(jlO~ beleuchten A (jlluTi(w
unglaublich aniOTuTO~ toskanisch T~~ TIEPIOX~~ T~~ TOOKOV~~
e Fulie nA~8wpa r Renaissance-Stil avayvv~OIaKo~ puS~o~
technisch TEXVOAOYIKOc; r Malerfurst apXI(wypO(jlO~
e Errungenschaft, -en miTEUYiJa verdanken D A O(jliAW (KOTI O Konolov)
r Superlativ, -e UTIEpSTlKO~
r Weltruf naYKOOiJia (jlrl~~
e Gemalde-Galerie, -n TIlVaKOS~K~
Blauer Reiter KaMITxvIKO PUiJa OT~
s Meisterwerk, -e aplmoupY~iJa
rPiJavia ml~ apxt~
r Kunstier, KaMITtxv~~
TOU 200u OIwva
e Entwicklung, -en avomu~~, ~tAI~~
vertreten sein' aVTmpOOWTIEUOiJal , OUiJiJTtXW
e Malerei (wypa(jlIK~
Neue Sachlichkeit pOAIOTIK~ TOOIl OTIl rPiJavia
s Mittelalter iJOaiwva~
OTI~ apxt~ TOU 200u OIwva
bis zum ausgehenden Rokoko ~tXPI TO TtA~ T~~ mox~~ TOU

POKOKO S. 114115 - LV2


lebendig werden' (WVTOVUW e Region, -en mplox ~

e Sammlung , -en ouMoy~


s Vogelgrippe-Virus IO~ T~~ ypin~~ TWV nouApIKWV

weiter mpOlTtpw, aKo~a r Schwan, "-e KUKVO~

r Hiihepunkt, -e [ow!] KOiJ~OTl nou ~xwpi(1 nach/weisen' A an D aVIXvuw (KOTI Konou)


vergehen' mpvw, naptpxo~OI herrschen mlKpmw
herausragend ~OI pETI K6~ e Panik navlKo~
bestechen* durch A [owl] vTUnwolo(w (~ Konolo die Drahte laufen' hei~ TO TIlA(jlWVa naipvouv (jlWTIO
xapaKTIlPIOTIKO) s Krisentelefon , -e T~At(jlWVO tKTaKT~~ avoYK~C;

sAngebot, -e npoo(jlopO r Bauer, -n aypoTIl~

hoch karatig [iJETa(jl] UljJIlA~~ nOI6TIlTO~ erschie~en' A OKOTWVW (nupo~oAWVTO~)

Innerstadtisch aOTIKo~
e Zier mOAiol

e Grunanlage, -n nopKo, xwpOC; npaoivou


r Hof, "-e [owl] aypoKTIl~a

je nach D avoAoya iJE (KOTI)


pflegen A (jlpovTi(w

aller Art K08 ioou;


apulisch T~~ TIEPIOX ~~ T~~ AnouAia~
wert sein' A a~i(w (KOTI)
s Huhn, "-er KOTonouAo
r Biergarten, " unaiSpla ~TIIpapia
s Gesundheitsamt YYIOVO~IK~ Yn~pOia
r Turm , "-e nupyo~
beaugen A napOT~pw, ~ETO(W
herrlich SaUiJOOlo~, t~oxo~
(npooKTIKO)
r Blick [ow!] Sta
r Wellensittich, -e nanayaAoKI
s Teehaus, "-er TionoTEio
misstrauisch iJ ouomoTia
s Unternehmen, mlxip~o~ besorgt av~ouxo~
r Aspekt, -e nAEupo, onoljJ~ r Spazierganger, mpmOT~T~~
unbeleuchtet bleiben' ~tvw mo oKoT601
e Ente, -n nama
r Produktionsablauf, "-e napaywYIK~ olaolKaoia
klirrende Kalte OPliJU ljJuXO~
futuristisch (jlOUTOUPIOTIKO~
r Balkan BaAKovla
e Designstudie, -n oxtolo-~MT~ Richtung + Ortsname npo~, ~ KOTu8uvo~ (Konolo
s Recycling avaKuKAwOIl iJtpo~)
s Verkehrs-Management olaxiplo~ T~~ KUKAO(jlopia~
treiben' A OOIlYW , onpwxvw

r Abschluss [OWI] mOTtyao~a


r Fall, "-e [ow!] mpimwo~

fertig stellen A OAOKAIlPWVW


s Labor, -s/-e pyaoT~plo

bestreiten' A [OWI] oivw (nOlxviol I aywva)


normalerweise KavovlKo , uno KavovlKt~

s Heimspiel, -e nOlxviol VTO~ topa~


OUV8~K~

- 19
uberwintern ~XIIlWVIO~W vollstandig vTAw~

erlautern ~rlYW eliminieren A ~oq>ovi~w, ~OVTWVW

r Ornithologe, -n opvI8oA6yo~ sinnvoll AOYIKO~

e Seltenheit [ow!] KOTI anovlo ein/stufen A als + Adj. 8wpw (KOTI w~ ...)

e Attraktion, -en OTpO~IOV , 8toil0 e Stallpflicht UTTOXPWTlKO~ YKAEICJIlO~

elegant KOIl4JO~ verwirklichen A TTPOYIlOTOTTOIW, UAOTTOIW


S Federvieh TTouAPIKO vorhanden sein* uq>imoIlQl, UTTOPXW
observieren A TTOPOKOAou8w e Zuspitzung o~UVCJIl
mit blol),er Hand 11 YUIlVO XtPI belUrchten A q>O~aIlOI
ein/fangen* A TTlOVW e UN-Organisation oPYOVWCJll/opyoVICJIlO~ TWV
sich untersuchen lassen* uTTo~oAAOIlOI CJ ~TOCJI~ Hvwlltvwv E8vwv
in (die) Kritik geraten* yivoilol oVTIKillVO KPITIK~~ e Landwirtschaft ywpyio
r Krisenstab, "-e 011600 OVTlIlTWTTlCJIl~ KpiCJwv e Ernahrung OIOTpOq>~
r Verdachtsfall , "-e UTTOTTTIl mpiTTTwCJIl r Ausbruch ~tanoCJlla
e Warnung, -en TTPOIOOTTOiIlCJIl notig
e Offentiichkeit KOIVO,OIlIlOCJIOTIlTO veterinarrnedizinisch KTIlVIOTPIKO~
ereilen A ~piCJKW (KOTTOIOV ~aq>VIKa) e Einrichtung , -en [OWI] YKOTOCJTOCJIl
s Referenzlabor, -s/e KVTPIKO pyam~plo prekar aVETTapK~~
schildern A mplypoq>w (KOTI) r Zugvogel, " aTToollllllTIKO TTTIlVO
r Burgermeister, o~llapxo~ demnachst CJuvTolla
e Lage KOTomaCJIl schleppen A Kou~aAw, IlTOq>tpW
e Weltgesundheitsorganisation naYKoCJllla 0PYOVWCJIl YIO TIlV r Hausvogel, " OIKOCJITO TTTIlVO
Yyio rTrager, q>opta~
kritisieren ETTIKpivw, K(jlPO~OIlOI zustandig apIlOOIO~
ETTIKPITIKO e Infrastruktur, -en UTTOOOIl~
e Schutzmaf1nahme, -n IltTPO TTpOCJTOCJia~ e Seuche,-n TTlOllllia
ergreifen* A Aall~ovw , TTaipvw (Iltrpa)
r Verdacht uTTo4Jia s. 116-117 - LV3
verenden an A m8aivw (aTTo KOTTola olTio) e Rente, -n CJUVTO~1l

im 1in einem Umkreis von D CJ aKTiva (KOTTOIOU llyt8ou~) e Alternative, -n VOMaKTlK~ MCJIl

e Sicherheitszone, -n ~wvll/mpIOX~ oCJq>oAia~ sich auseinander setzen mit D oCJxoAoullal (11 KOTI OI~OOIKa)

einlrichten A [ow!] OIOIlOPq>WVW e Auswirkung, -en ETTiTTTWCJIl

im Zehnkilometerradius CJ aKTiva OEKO XIAIOIlETPWV moglich [ow!] TTl8avo~, VOXOIlVO~

e Hygienevorschrift, -en Kavova~ UYIIV~~


e Erhohung, -en aU~IlCJIl

unter (der) Regie + G UTTO TIlV Ku8oo~YIlCJIl (KOTTOIOU)


s Rentenalter IlAI Kia CJUVTO~lo06TIlCJIl~

s Gesundheitsministerium YTTOUPYEIO Yyia~


s Renteneintrittsalter IlAI Kia tvap~ll~

feucht uypo~
CJuVTa~lo06TIlCJIl~
landesweit CJ oAIl Til xwpa schrittweise ~~Ila ~~Ila , ~a81llaia
betonen A TOv i~w an/heben* A [OWI] av~o~w , au~ovw
s Nutztier, -e OIKOCJITO ~wo sich befassen mit D aCJxoAoullal, KOTaTTIOvOllal
infizieren A ll oMvw (11 KOTI)
Sorge(n) bereiten D TTpoKOAw/ollllloupywavllCJuxia s Detail, -s ATTToIlEpla
(CJ KOTTOIOV) aus/arbeiten A KTTOVW
e Huhnerzucht TTTllvOTpoq>ia festlstehen * ival ~E~alo
s Feld, -er XWpOq>1 langfristig llaKpoTTpo8wlla
r Olivenhain, -e AQlwva~
auf/kommen* fur A [ow!] KoAuTTTW (Til OOTTOVIl
e Henne, -n KOTO Yla KOTI)
e Pute, -n yaAoTTouAa r Beitragszahler, aCJq>aAICJIlEVO~ TTOU KOTO~oM1
fur den Hausgebrauch Yla OIKIOK~ KOTaVaAwCJIl ICJq>Opt~
mahnenA [OW!] TOvi~w verdeckt KpUq>O~ , [Owl]1l1l
r Tierseuchenexperte, -n TTlOllllloA6yo~ KOToyypalllltvo~
vollig TAEiw~ an/steigen* au~ovOllal, llyoAwvw
isolieren A OTTOIlOVWVW alarmierend TToAu OVIlCJuXIlTlKO~

- 20
voreillg ~laaTIKO~ , rrpowpo~ r Miltelmeerraum mplox ~ T~~ MWOVEiou

r Schluss, "-e [EOW!] CJu~rrtpaCJ~a e 8ergregion, -en OPEIV~ mplox~

unuberlegt ampiCJKETrTO~ , aCJuAA6VICJTO~ hiiufig CJuxvo~, CJuxvo

e Handlung, -en EvtpVEla e Trockenperiode , -n mpiooo~ ~~paCJia~

generell VEVIKO erwarten A rrEpl~tvw , ava~tvw , rrpoCJooKW

rArbeitsmarkt avopo EpvaCJia~ iihnlich rrapo~olo~

wagenA TOAiJw steigen* au~ovo~al

insofern [EOWI] aKpl~w~ VI' aUTO e Waldbrandgefahr Kivouvo~ (oaCJIK~~) rrupKaVIO~

konkret CJUVKEKPliJtvO~ e Durre, -n ~~paCJia

beni:itigt [EOWI] avaVKQio~ , arraITOUiJEVO~ rnediterran ~woVElaKo~

mit Vorsicht zu genie~en sein* (KOTI) rrptml va ViVEI om6 s Gebiet, -e mplox~

iJE mlCjllJAa91 beni:itigen A XPEIO~OiJOi

ergeben* A txw (KOTl) w~ arroTtAw~a r Wasserrnangel AElljJuopia


gewaltig TEpOaTIO~ e Forstwirtschaft oaCJoTTovia
e Zunahme QlJ~~CJ~ e Energiewirtschaft olaXEiplCJ~ TWV EVEPVElaKwv
eArbeitskraft, "-e (aTTA6~) Epva~6~Evo~ TT6pwv
r Vergleich, -e CJUVKPICJ~ e Wasserwirtschaft olaXEiplCJ~ TWV u06T1vwv
hin/weisen* auf A ETTlCJ~iJaivw (KOTI) rr6pwv
einher/gehen* mit D CJUVOtO~OI (~E KOTl) fuhren A zu 0 oo~Vw (KOTTOIOV CJE KOTl)
verringern A iJEIWVW erfahren [Eowl] t~mlpo~
schlecht qualifiziert avmapK~~, xwpi~ rrpoCJovTO s Erholungsangebot, -e rrpoCJ<jlopa Via avaljJUX~
r 8etrieb, -e [Eowl] ETTIXEip~CJ~ sich reduzieren ~EIWvOiJal
driingen A aus D aTTOiJaKpUvW (KOTTOIOV aTT6 e Ernte, -n CJUVKOiJIO~
KOTTOU) gering aus/fallen* EivOi mploplCJiJtvo~
lebenslanges Lernen ola ~iou ~o8~a~ zunehmend aU~aV6iJEVO~
um/denken* aAAo~w Tp6rro CJKtljJ~~ e Hitze KauCJwva~
allzu sehr rropa TToAu r Flusslauf KoiT~ (TTOTOiJOU)
fixiert sein* auf A EiiJOi ETTlKEVTPWiJtVO~ (CJE KOTI) aus/trocknen aTEVVWVW, aTTo~~paivoiJOi
damit ist* es getan aUT6 apKEi/<jl8oVEI e Uberschwemrnung, -en TTA~iJiJupa
verdrangen A arrOiJaKpuvW
am Rande [EOWI] TTapEiJTTlm6vTW~ S_ 124 - SA1 1 Thema A
e Ausgestaltung 0Ia~6p<jlwCJ~ gerecht OiKOIO~
eAusnahme, -n E~aipw~ sich ein/setzen fur A rraipvw 8tCJ~
(UTTp Korrolou),
sich einig sein* EiiJal CJUiJ<jlWVO~
urroaT~pi~w (KOTl)
r Versicherte, -n aCJ<jlaAla~tvo~
e Umweltschutzorganisation, -en oPvovwCJfj Via TfjV rrpoaTaaia
s 8eitragsjahr, -e tTO~ KOTa~oA~~ EICJ<jlOpWV TOU mpl~oAAoVTO~
unabhiingig von D aVE~OpTfjTO (aTTo KOTTOIOV
r Klimaschutz TTpoaTaCJia TOU KAi~QTo~
rrapavovTO) in den Mittelpunkt stellen A 8tTW (KClTI) aTO miKEvTpO
r Abschlag , "-e [EOWI] iJEiwCJ~ erinnern an A umv8uiJi~w (KOTl)
in Rente gehen* ~vaivw aT~ CJUVTO~~ sich aus/weiten EmKTEivo~al
benachteiligen A aOIKw, <jltpvw (Korrolov) CJE extrem aKpaio~
~EIOVEKTIK~ 8CJ~ s Unwetter, KaKoKOIpia

e Kindererziehung iJEvoAwiJa TWV TTOIOIWV e Klimaerwarmung ump8tp~avCJ~ TOU KAiiJQTo~

an/sammeln A CJUVKEVTPWVW e Gerechtigkeit OIKOIOCJUV~

e Notwendigkeit, -en avaVKaloT~TO e GeschaftsfUhrerin, -nen 0lEU8uvTpia


e Zuverliissigkeit a~loTTIaTia
e Mutterschaft iJ~Tp6T~TO S. 125 - SA1 1 Thema B
r Faktor, -en TTapovovTO~ , CJUVTEAEaT~~
das Weite suchen ~EVITEUO~OI
e Rentensituation TO aUVTa~IOOOTlK6
beeinflussen A europaweit CJE oA~ TfjV EUPWTTfj
m~pEo~w
e EU-Fbrderung KOIVOTI K~ aT~PI~~
S. 118 - LV4 sich auf Wanderschaft machen ~EKIVOW TO~iol , ~EVITEuo~al
e Partneruniversitiit, -en CJuvEpva~o~vo TTavmlCJT~iJIO
r Klimawandel aAAav~ TOU KAiiJQTo~ nunmehr [EOW!] ~o~

- 21
gefragt [OWI] i;~TOU~VO~, Oq~OcpIA~~

e Studienrichtung, -en KA60o~ rrnouowv

TEST 7
e Betriebswirtschaft L'lloiK~rr~ ETIlXlp~rrwv

e Literaturwissenschaft /\OYOTxvIKt~ ETIlm~IJ~ ,

S. 130-131 - LV1
c)lIAoAoyia vielseitig nOAUnAEUpo~

e Sozialwissenschaft KOIVwvloAoyia diesjahrig cpETlv6~

s Veranstaltungsprogramm, -e np6ypa~~a EKo~AwrrEwv

S.126 - MA11 KurztextA


r Politologiestudent, -en CPOIT~T~~ nOAITIKWV ETIlrrT~~WV

ungleich oVlrro~
r Vortrag, "-e OIOAE~~

r Bildungsweg, -e op61J0~ npo~ Hl ~6pcpwrr~


e Theaterauffuhrung, -en 8mpIK~ naporrTOrr~

rund [owl] rrXEo6v sich an/schauen A [EOWI] napaKOAou8w (KClTI)


ungleich + Komp. noMI TIlO . r Rechtsanwalt, "-e oIK~y6po~
r Schulabschluss anoAuT~plO e Medienkonzentration rruYKtvTpwrr~ TWV ~rrwv
e Hauptschule, -n BamK6 LXOAEio [~E TO onoio EV~lJtpwrr~~
OAOKA~PWVTOI ~ unoxpEw e Medienkontrolle tAYXO~ TWV IJtrrwv
TIK~ EKTIaioEUrr~] EV ~lJtpwrr~~
s Gymnasium , Gymnasien rUlJ vCtmo - /\UKEIO [nou oo~yi e Kunstmalerin , -nen ~ i;wypCtcpo~
rr naVTIlm~lJlaK~ nebenher [ow!] napoAA~Aa
rrnouot~] jobben OOUAUW
e Zukunftsaussichten (Pl.) ~EAAoVTIK~ npoomlKt~ s Motiv,-e [owl]IJOTi~o
verlassen * A EYKaTOAEInw
sozialer Protest KOIVWVIK~ olalJapTUpia
unter D IJETO~U (OIOcpOpWV nporrwnwv)
r Dokumentarfilm, -e VTOKIIJavTtp
r Schulabganger, an6cpolTO~ (rrXOAElOu)
fern ~aKplv6~
e Landschaft, -en TOnio
S. 126 - MA 11 Kurztext B zusammen/halten* A [EOWI] Kpmw (KOTl) EVWlJtVO
s Bewusstsein rrUVE io~rr~
e Uberholspur Awpioa nporrntparr~~
rWert, -e a~ia
ab/schlieGen* A OAOKA~PWVW , mpmwvw
entwickeln A avamurrrrw
s Universitatsstudium, -studien naVmIITT~lJlaKt~ rrnouot~
e Stimme, -n cpwv ~
e Hochschulabsolventin, -nen ~ an6cpolT0~ navmlITT~lJiou
s Gewicht ~opo~
e mannlichen Kollegen (Pl.) 01 CtVOPE~ rruvCtoEAcpOI
Neuere und Neueste Imopia NEWTtpWV KOI
e Fachrichtung, -en Kmu8uvrr~/KAooO~ rrnouowv
Geschichte NEWTOTWV Xp6vwv
e Rechtswissenschaften (PI.) NO~IKt~ ETIlm~IJE~
e Pluralismussicherung olarrcpoAlrr~ TOU nAoupaAlrr~ou
e Wirtschaftswissenschaften (Pl.) OIKOVOIJIKt~ ETIlm~IJ~
zentral KEVTPIK6~, [IJETOCP] rr~lJaVTIK6~
e Sozialwissenschaften (Pl.) KOIVWVIKt~ ETIlm~~E~
s Anliegen TIl8u~ia
einen Hochschulabschluss anoKTw navmlm~~laK6
e Entstehung o~~loupyia
erwerben* OinAWlJa
vorherrschend KuplapXIK6~
e Meinungsmacht E~ourria olaIJ6pcpwrr~~ T~~
KOIV~~ yvw~~~
lebhaft i;w~p6~
im Mittelpunkt G mo miKEVTpo (Konolou
npoYlJmo~)
s Kolloquium , Kolloquien mlm~lJovlK6 rru~n6mo
gesetzlich vO~IK6~
e Konzentrationskontrolle tAEyxo~ T~~
umprruYKtvTpwrr~~
e Kontrollpraxis npaKTlK~ nAEUpo TOU EAYXOU
beauftragt [EOWI] E~oumOOOT~lJtvo~ ,
EVTETaA~tvo~
staatlich Kpm1K6~
s Organ,-e 6pyavo
e Weltsprache, -n naYK6rr~la (olaOEOOlJtv~)
YAwrrrra

- 22
s Fu~ba l lereignis, -se TTOOO(J(jJOIPIKO yyovo~
e Jugendlichkeit VWVIKOT~TO
r Kommentar, -e ax oAlo

S. 132133 - LV2
e Ubersetzung, -en lJ(To<ppaa~

bewegen A [OWI] aUYKlvw (KOTTOIOV)
e Erfolgsgeschichte, -n laTOpia (T~~ TTlTUX~lJtvfl<;
von Weltrang TTaYKOalJ iou <P~lJfl~
TTopda<;)
eAusstellung, -en tKSafl
r Kasten, " KOUTi
eAgentur, -en TTpaKTOpdo
halten* A fur + Adj. SW Pl\) (KOTI ... )
weltbekannt TTaaiyvwaTO<;
lacherlich yAoio~
r Regisseur, -e aKflvoStTfl~
e Nachfrage i;~T~a ~

sich begeben* auf A ~(KIVOW, apxii;w (KOTl)


ohnehin o(JTW~ ~ 6AAw~

waghalsig plljJoKivouvo<;
gering IJIKPO<;, TTEplOplalJtvo~

unternehmen* A TTlXlpliJ, TTpaYIJOTOTTOIW


s Industrieunternehmen, ~IOlJflxaVIK~ TTlxipfla~
e Entdeckungsreise, -n ~PWVflTIKO TO~iol
in Auftrag geben* A TTapayytAvw (KOTI)
r Gipfel, - KOPU<P~
r Technologie-Gigant, -en TxvoAoYIK6~ yiyavTO<;
r Urwald , "-er i;ouyKAa, TPOTTIKO ooao~
e FehleinschiHzung, -en AavSaalJtv~ KTilJfla~
neuartig vtou ioou~
sich heraus/stellen als N aTTOOIKVUOlJal (w~ ...)
einmalig 1J0VaOIKo~
r Vorlaufer, TTpooyyAo~
s Flugobjekt, -e ImolJVO aVTIKilJvo
e Eliindung , -en <PUPWfl
r Mini-Zeppelin lJivl mpoTTAolO
r Grundstein SlJtAlo~ A iS o~
r Kriminalroman , -e aaTUVOlJlKO IJUSlaTOPfllJa
r Siegeszug VIK~<popa TTopia
zum Anlass nehmen* A TTaipvw (KOTl) w~ a<poPIJ~
fOlien A YlJii;w
gesellschaftlich KOIVWVIKO~

vergleichba r leistungsfahig TTOU IJTTopi va aUYKpISi aTflV


auf die Spur kommen* D [IJETa<p.] aTToKOAumw,
aTToooa~
avaKaAumw r Lagerraum, "-e aTToS~Kfl, aTTOSflKWTlKO~
r Tatort, -e TOTTO~ YKA~IJOTO~ xwpo~
r Schriftstellerkollege, -n auvooA<po~ auyypa<pta<; r Betrieb [tow!] Amoupyia
literarisch AOyOTXVIKO~ e Wartung auvT~Pflafl
nach/denken* Ober A aKtmOlJal (Yla KOTl) ausgeklugelt [1JTO<p.] auvS(To~, ao<plaTiKt
farbig tYXpwlJo~ s BelOftungssystem, -e aUaT~lJa ~aplalJou
e Botschaft, -en [OWI] lJ~vulJa e Kiste, -n KI~WTIO
unterschiedlich ola<popTIKO~
mit einem Schlag IJOVOIJI O~
e Wandmalerei , -en TOlxoypa<pia r Gebrauchsgegenstand, "-e XPflaTlKO aVTIKilJvo
e Sehnsucht vomaAyia r Skeptiker, aKTTTIKlaT~<;
artikulieren A K<ppoi;w zur Marktreife bringen* A KOVW (KOTl) tTOllJO va
e Vision, -en 6paIJa KUKAo<pop~a I aTflV ayopo
verbildlichen A aTTEIKovii;w, i;WVTOVUW gestanden [OWI] tIJTTEIPO<;
e Jazzszene KOaIJO~ T~~ Ti;ai; r Branchenkenner, yvwmfl~ TOU KAooou
e Improvisations-iv1usik aUToaxtola IJOUGlK~ uberraschen A KTTA~ aaw
r Soloauftritt, -e a6Ao 1J<Povlafl e Flexibilitat uAI~ia
e Kooperation auvpyaaia zu/trauen D A Swpw (KOTTOIOV) IKavo (Yla
s Ensemble , -s (KaMITXV IK~/SOTpIK~ ) olJooa KOTl)
sich zu etwas entschlie~en* aTTo<paaii;w (va KOVW KOTI) konservativ auvTflPflTlKO~
offentlich OflIJOGlO~ r Technologie-Riese TxvoAoYI KO<; yiyaVTa ~
r Auftritt, -e 1J<povlafl adrett gekleidet KaAoVTUlJtvo~
ein/bringen* A auvIa<ptpw (KOTl) e Rechenanlage, -n (lJyoAo~) uTToAoYlaT~<;
sich konzentrieren auf A aUYKVTpWVOlJal (a KOTl) vertreiben* A [tow!] olaStTw, TTouAliJ
popular OflIJO<pIA~~ urteilen aTTo<paivolJal
legendar SpUAIKO~ ehemalig TTpwflv
s Idiom, -e loiwlJa schwerfallig apyo~ , ouaK iVflTO~
r Rhyihmus, Rhythmen puSIJO~ dennoch v TOUTO I~, TTap' oAa aUTO
e Gitarrenimprovisation, -en aUTOaXOlaalJo~ aTflv KISopa r Optimist, -en OIa\OOO~O~, OTTTllJlaT~ ~
r Gesamtklang auvoAIKO<; ~Xo~ sich vorlstellen A <pavToi;lJ al
e Aktualitat ETTIKOIPOTflTO ab/setzen A TTouAw,o laStTw

- 23
s Vierfache mpaTTAOmO darlstellen A [1iwl] aTToTAw
r Durchbruch [EOW!] ETTlTuxia, Ka81Epwofl slch begeben* in A TTflyaivw (KOTTOU)
verschaffen 0 A E~a(J(paAi~w (OE KOTTOIOV KOTI) registrieren A KOTOypOq>W, KaTOXwpW
e Steckkarte, -n KOU~TTWT~ TTAaKtTO aufschlussreich Olaq>wTImIKO~
aufrustbar avapa8~im~o~ e Verordnung, -en OloTOy~a
wachsend au~avo~Evo~ e Verwaltung, -en [EOWI] OlaXEiplCHl
sich an/passen TTpooap~o<o~OI e Vereinheitlichung TUTTOTTOiflOTI, EVOTTOirjOTI
r Service OtPPI~ r Gummiparagraph, -en EAOOTlK~ OIOTO~fl
r Vertrieb Olo8wfl, E~TTopia e Zensur [EOWI) AOyoKploia
unter Vertrag nehmen* A KAEiVW OU~POAOIO (~E KOTTOIOV) total aTToAuTo~, TTA~prj~

beispiellos xwpi~ TTPOrjYOU~EVO, Tur und Tor bffnen 0 ETTITPETTW (KOTl) aVE~TToOIOTO

aVETTOVOArjTTTO~ zivilisiert TTOAITIO~EVO~

e Geschaftskarriere, -n E~TTOPIK~ OToOloOpo~ia verbreiten A OlaOiOw

r Lizenzvertrag , "-e ou~paorj yla TrjV MEla X P~Orj~ s Reich der Mitte Kiva

anderweitig oMou ausgerechnet [ow ! loTTw~ OEV 8a ETTPETT

lizenzieren A Oivw TrjV OOEIO (Ylo Trj XP~Orj nutzbar EKfJETOMEUmfJO~

KOTTOIOU TTpoy~mo~) zuganglich TTpomTo~

uberwaltigend EVTUTTWOIOKO~, ETTI PArjTI KO~ S Portal, -e TTUArj (OIOOIKTUOU)


an/heizen A [EOW!) VIOXUW im Gegenzug O aVTOTT60oorj
gleichzeitig TOUToxpova e Konzession, -en TTOpaXWprjorj
r Gewinner, - VIKrjT~~, KEpOIOfJEVO~ zensieren A AOYOKpivw
r Hardwarehersteller, - KOTOoKEuaoT~~ hardware e Suchmaschine, -n fJrjxav~ aVa~~TrjOrj~
r Klon, -e KAWVO~ e Gleichschaltung EU8uypofJfJIOrj (OE EVloia
kompatibel OUfJPOTO~ YPO~fJ~)
r Marktanteil, -e fJpiOlo oyopo~ e Fortsetzung OUVEXEIO, OUVtXIOrj
r Pionier, -e TTPWTOTTOPO~ zugrunde liegen* 0 aTToTEAw Trj POOrj (KOTTOIOU
r Anbieter, - TTOpOXO~ TTpoy~mo~)
geschult EKTTalOEufJt vo~ e Kontrollmbglichkeit, -en OUVmOTrjTO EMyxou
bedienen A XElpi~o~OI rege [EOWI) EUpuTma
aus/statten A mit 0 ~OTTAi<w (KOTTOIOV ~E KOTl) e Menschenrechts KOTOTTOTrjOrj TWV av8pwTTlvwv
e Fertigstellung OAOKA~PWOrj verletzung, -en OIKOIW~OTWV
sich erweisen* als N/Adj . aTToOEIKVUO~OI ... e Verbreitung E~OTTAWOrj, OIOOOOrj
r Benutzer, - XP~OTrj~ e Fuhrung, -en [EOWI] flywio
paradox TTapMo~o~ e Plattform, -en TTAmq>oPfJO, POOrj
nach/bauen A KOTOOKEUO~W aVTiypaq>o e Mobilisierung KIVflTOTTOirjorj
ausgezeichnet ~OIPETIKO
S. 134-135 - LV3 sich eignen fur A KOVW, TTpOOq>tpO~OI , i~OI

e Mauer, -n KOTOMflAO~(Yla KOTl)


TEixo~
s Regime, -I-s Ka8wTw~
s Propaganda-Instrument, -e opyavo TTpoTTayovOa~
wahr TTpay~OTIKo~
s Gegenteil , -e TO aVTi8ETO
s Eldorado, -s EAvTopoVTo, [~ETOq> . ]
r Erfinder, q>Eupbrj~

TTapMEloo~
r Verfechter, UTTEpaOTTlOT~~

zu/legen r Datenaustausch avraMay~ TTArjpoq>0PIWV

[EOW!] ~EyaAwvw
r Internet-Nutzer, - xp~mrj~ TOU olaolKTuoU imAuge haben* A txw (KOTl) KOTO YOU

innert Jahresfrist ~too 0 ' tva Xpovo e Grundfrage, -n pamK~ PWTrjOrj

zu/nehmen* A au~ovo~OI
e Informationstechnologie TEXVOAOyio Trj~ TTArjpOq>OprjOrj~

s Potential e Wahrheit, -en aA~8Ela

Ouva~IKo
aus/schbpfen A e Offnung ovoly~a, [fJETOq>.]

E~OVTAW
e Volksrepublik !\alK~ llrj~OKpOTia
q>IAEAEU8EPOTTOirjorj
ein/nehmen* [EOW!] KaraAafJPOVW zum jetzigen Zeitpunkt aUT~ Trj mlYfJ~
r Rang , "-e (lpOpX IK~) 8torj
e Haltung moorj
sich bewusst sein* txw ETTiyvworj s Masseninformationsmittel, ~EOO ~a<IK~~ EVrj~tPWOrj~

- 24
I

"
S. 136 - LV4 s Europaparlamenl EupwTTaiKo KOIVO~OUAIO

seither aTTo TOT

zerstreut aqH1P~~tvo~
verleihen* D A aTTov ~ W(a KaTTo Iov KaTl)

lesenswert TTOU a~i< I va ola~aOli


ausgezeichnet [OWI] TI~WiJ VO~

hinterlassen* D A aq>~vw (KaTI at KOTTOIOV)


festtlegen A opi<w, Ka80pi<w

e Leselust 0108w~ Yla o/()~aaiJa


s Kulturerbe TTOAITIOlIK~ KA~povoiJlO
dienen als N XP~G1iJUW (w~ ... )
betreffend [owl] v Myw
kurzlich TTpoaq>ma
heraus/stellen A TOvi<w
verbffentlichen A Koiow
r Bewerber, UTTOljJ~q>IO~

r Befund, -e u p~iJa, olaTTiaTwa~


eAuszeichnung. -en olaKpla~

aus/fallen* + Adj . aTTo~aivw


e Werbewirkung olaq>~iJIaTIK~ miopaa~

gesondert xwplaTo
r Aufschwung 8TI K ~ ~AI~~

s Gedicht, -e TToi~iJa
begehrt TTPI <~ T~TO~

e Leseneigung Toa~ v,a olo~aaiJa


prestigetrachtig TTOU tXt I KUpO~mapo~

e Verwustung p~iJwa~
e EU-Gelder (Pl.) KOlvoTIKa KovouAla

voraus/sagen A TTpo~MTTW
ausgewahlt TTlAYiJtvo~
schockieren A aOKapw
restaurieren A aTToKa8laTw, avaKOIvi<w,
scheinen* D q>aivoiJal
avaTTaAOIwvw
e Weigerung , -en opv~a~

s Projekt, -e TTpoypaiJfja,tpyo
eStilie ~au x ia, G1WTT~

finanzieren A xp~iJmOOOTW
e Einsamkeit iJova~la

beschlie~en* A aTToq>aai<w

genie~en * A aTToAaiJ~aVW

ernennen' A zu D avaK~puaaw (KaTTolov a KOTl)

e Schicht, -en OlpWiJa

sich ziehen* durch A olmptxw (KaTI)


S.144 - MA1 ! Kurztext A
anstregend KoupaaTI K6~

r Bildungsschwache, -n OXI TToM) iJOpq>WiJtvo ~


ein Muss KaTI aTTapaiT~TO
geeignet KmaM~Ao~
s Rind , -er fjoaxopi
multi-tasking TToAuTTpaYiJOau v~
s Schwein , -e youpouvi
r Gebildete, -n iJopq>WiJtvo~
r Schaf, -e TTPO~OlO
sich viel zugute hallen* auf A i~al TTp~q>avo~ (Yla Kon)
s Gefiugel TTouMplKO
lenken A oo~yw
verspeisen A TPWW, KOlavaAwvw
ein Telefongesprach fuhren iJlAW 010 T~Atq>WVO
s Gut, "-er aya80
e Attraktivitat AKUOlI K6T~TO

S.144-MA1! Kurztext B
S. 142 - SA1 ! Thema A e Variation, -en [tow!] ioo~
r Vokabeltrainer, auaKu~ Yla T~ V KiJo8~a~ TOU unangefochten aVaiJq>la~~T~TO
A ~IAoyiou r Spitzenreiter TTPWTO~ , TTPWTOTT6po~,
gleichnamig OiJWV UiJO~ , iJ TO iOIO ovofja TTlKq>aA~~
sHandy-Format a iJty80~ KIV~TOU s Mineralwasser iJTOMIKO vpo

(T~Aq>WVO U ) s Tafelwasser TTlTpaTTt<,o vp6

folgen D aKoAou8w (KaTTolov)


sich vor/arbeiten auf A avapplxwfjal (at KOTTola 8ta~)

nach Ansichl G I von D KOla T~V OTTOljJ~ (KOTTOIOU)


s Erfrischungsgetrank, -e avaljJUKTlKO

e Anwendung, -en xp~a~, q>aPiJoy~


in der Gunst G Oll~ TTpOTliJ~al ~ (KOTTOIOU)

e Vokabel, -n M~~ [~tv~~ YAwaaa~]


r Durstige. -n OlljJaaiJtvo~, [fjTOq>.] TTOT~~

unverzichtbar aTTapaiT~To~
landen auf D TTpoaYlwVOiJal, [OWI]

s Erlernen K iJa8~a~
KmaAaiJ~OVW (KaTTola 8ta~)
r Saft, "-e XUiJO~
S. 143 - SA1 1 Thema B
s Stichwort, "-er [ow!] 8tiJa
e Kulturhauptstadt, "-e TToAlnaTIK~ TTpwTuouaa
e Ernennung a vaK~ pu ~~
fruher TTPW~V
e Kultusministerin, -nen ~ YTTOUPYO~ nOAITlGiJOU

- 25
....

r Weinberg, -e ol.mtAI , OIJTTEAwvo~


TEST 8 s Landschaftsbild, -er ElKOVO TOU TOTTiou
e Weinstralle, -n o06~ TOU KPOO"lOU
5 . 148-149 - LV1 kulinarisch yOcnPIIJOPYIKO~
wunderbar UTTtpOXO~
e Eventreise, -n TO~iol IJE xomvlvYK ein/planen A fur A uTToAoyii;w (KOTI Ylo KOTTOIO
r Sitz EOpO CYKOTTO)
aullergewohnlich ocyuv~8Icno~ e Geruchsschulung EKTTOioEUCY~ T~~ O(Y(jlP~CY~~
e Leistung, -en ETTioocy~ r Geruch, "-e OCYIJ~, IJUPWOIO
eine Freude machen D oivw Xopo (CYE KOTTOIOV) erfassen A [EOW!] TTlOVW, oVTIAolJ~oVOIJOI
r Weinproduzent, -en OIVOTTOPOYWYo~ e Disziplin, -en [EOWI] OYWVICYIJO
r Geschaftspartner, - EIJTTOPIKO~ EToipo~ s Kirschsteinspucken qnuO"IlJo KEpomoKOuKOumwv
e Inhaberin, -nen IOIOKT~TPIO zielgerichtet CY~IJOOEUOVTO~
e Werbeagentur, -en OIO<jl~IJICYTIKO
YPo<jlEio s Gefall, -e oOXEio
exklusiv OTTOKAElcnIKO~ , [IJETO<jl .] mit vereinten Kraften IJE EVWlJtvE~ OUVOIJEI~
IJ OVOO IKO~ e Kirschpraline, -n cyoKoAOTOKI IJE KEPOO"l
r 8allabend , -e xopowmpioo geschweillt KOAA~IJEVO~
s Sportwarengeschaft, -e KOTOCYT~IJO o8A~TlKWV EIOWV bestehen* aus D OTTOTEAoulJOI (OTTO KOTI)
sich sportlich betatigen oSAoulJol an/heben* A [EOW! ] CY~KWVW
r Spirituosenfabrikant, -en EpyomOCYlopx~~ brechen* A CYTTOW
OIVOTTVEUIJOTWOWV TTOTWV e Schatzsuche KUV~YI TOU S~cyoupou
s Vergnugen OIOCYKEOOCY~ wohlbekannt YEVIKO yvwmo~
e Leiterin, -nen OIUSUVTPIO versteckt KpUIJIJEVO~
r Hotelbesitzer, - IOIOKT~T~~ ~EvoooXiou r Winkel , - ywvio
wohlhabend EUTTOpO~, EUKoTomoTo~ verborgen KpUlJlJtvo~
r Weinliebhaber, - <jliAo~ TOU KPOO"lOU spannend CYUVOPTTOCYTlKO~
r Rundflug, "-e TTEPIIJETPIK~ TTT~CY~ spallig OIOCYKEoOcnIKo~
s Helifliegen m~cy~ IJE EAIKOTTTEPO aus/rusten A mit D E~OTTAii;w (KOTTOIOV IJE KOTI)
e Vogelperspektive 8to OTTO 4J~M s Dossier, -s VTOO"IE, xopTO<jluAoKO~
e Zwischenlandung, -en EVOIOIJW~ TTpOCYYEiwcy~ r Topf, "-e KomopoAo
r Abschluss [EOWI] TtAo~ ruhren OVOKOTEUW
e Limousine, -n AllJoui;ivo anschliellend KOTOTTlV, CYT~ CYuvtXEIO
e Fuhrung, -en [EOW!] ~EVOY~CY~ r Tropfen, - cnoyovo, [IJETO<jl.] KpoCYi
ausgesucht ETTIAEYlJtvo~, ETTiAEKTO~ r Spitzenkoch, "-e Kopu<jloio~ IJOYIPO~
s 8auprojekt, -e OIKOOOIJIKO tpyo e Gruppengrolle, -n IJtYE8o~ T~~ olJ60o~
kompetent gefuhrt IJE EIO IKUlJtV~ ~voy~cy~ r Zeitaufwand OOTTOV~ Xpovou
e Tour, -en [Eowl] EKOpOIJ~ r Passagier, -e ETTI~OT~~
stadtebaulich TToAEOOOIJ IKO~ s Hindernis, -se EIJTTOOIO
r Zusammenhang , "-e CYUCYXETICYIJO~ umfahren* A TTOpOKOlJmW
r Fakt, -en YEYOVO~ harmonieren mit D CYUVEVVOOUIJOI KoAo
im Verlauf G KOTO T~ OIOPKEIO (KOTTOIOU (IJE KOTTOIOV)
YEyov6TO~) e Reiseroute, -n OIOOpOIJ~
pragnant [tow!] XOpOK T~PlcnIKO~ wahlen A ETTIAtyw
buchenA KOVW KpOT~CY~ , KPOTW Stcy~
unvergesslich o~txocno~ 5 . 150-151 - LV2
s Erlebnis, -se IJTTElpio, ~iwlJo
r Okotourismus OIKOAoYIKO~ TOUPICYIJO~
pur [EOW!] CYKtTO~
gesichert sein* r Goldrausch IJtSr] TOU Xp ucyou , Tp tAo
ilJol olJtvo~ IJE OCY<jlOAEIO
YIO XPUCYO<jl1
r Fuhrer, ~voyo~, oo~yo~
aus/lassen* A bluhen ov8w
TTopoAEiTTW
e Goldgrabersiedlung, -en KOTouAICYIJO~ Xp ucyoS~pwv
r Einsteiger, - OPXOPIO~
absolut ungefahrlich e 800tsfahrt TO~iol IJE T~ ~OPKO
oTToAuTO oKivouvo~
e Zypresse, -n KUTTOpiCYO"I
entfernt von D IJOKPIO (OTTO KClTTOIO CY~IJEio)
r Flussgrund ~uSo~ TOU TTOTOIJOU
S Sonnen blumenfeld, -er XWpO<jl1 IJE ~AIOTpOTTIO

- 26
r Diamant, -en OIOfjOVTI
dringen* in A Iaxwpw (a KOTTOIO fjtpo~)
tauehen ~OUTOW , KOTOOUOfjOI
auf eigene Faust xwpi~ va pWT~aouv
abenteuerlich [OWI] TTOpO~vo~, oauv~SI010~
r Naturpark, -s q>UO"IKO TTOPKO
selbst gebaut oUTOaxtolo~
r Wasserfall , "-e KOTOppOKT~~
s Gerat, -e auaKEU~
e Infrastrukturmar.,nahme, -n fjtTPO YIO T~ ~ATiwa~ T~~
schlammig AOaTTWO~~
UTTOOOfj~~
r Unterwasserstaubsauger, UTTO~pUXIO~ OTTOPPOq>~T~PO~
e Sehulung KTToioEUa~, KOTOpTla~
r Sand OIJIJO~
steeken A in A [EOWI] ETTEVOUW (KOTI aE
befbrdern A IJETOq>tpW
KOTTOIO tpyo)
e Bodenschatze (Pl.) OpUKTO, OpUKTO~ TTAOUTO~
r Widerstand, "-e oVTi01oa~
durch/sieben A KoaKlvi~w
insbesondere 1010iTEPO
auf einen Schlag IJOVOIJIO~
lukrativ ETTIKEPO~~
r Zwischen handler, IJWO~WV
nicht lassen wollen von D OEV StAW va xoaw (KClTI)
ansehnlieh O~IOAOyO~
aus/beuten A KIJETOMEUOIJOI
r Fund, -e EUP~IJO
bereits ~o~
r Reichtum, "-er TTAOUTO~
r Okotourist, -en TOupi010~ IJE OIKOAOYIK~
von kurzer Dauer IJIKP~~ OIOPKEIO~
auvEio~a~
zerflier.,en* A OIOAUOIJOI
r Rucksacktourist, -en (vOpo~) TOupiaTO~ IJE aOKiolo
r Rum POUIJI
ein/fallen* Ia~oMw
e Prostituierte, -n e Indigena-Gemeinde, -n OIKlaIJO~oUToX80vwv Ivolovwv
abgelegen OTTOIJOKpUalJtvo~ einen Besueh ab/statten D ETTlaKtmOIJOI (KOTTOIOV)
r Kleinst-Bergbau E~OPU~~ 0PUKTWV aE TTOAU s Gewasser, VEPO
IJIKP~ KAiIJOKO fisehen ljJOPuw
hauptsachlich Kupiw~ beobachten A TTOpOT~PW

es geht* um A tX1 va KOVEI (IJE KOTI)


e Verbindungsstrar.,e, -n 006~ (TTOU auvot1 OUO IJtp~)

auf/wuhlen A OVOKOTUW
gelangen in A q>TOVW (aE KOTTOIO a~IJEio)

s Schwebeteilchen , OIWPOUIJEVO aWIJOTiolo


r Wunschtraum, "-e OVIPO

s Kraftwerk, -e EpyoaTomo TTOpOyWY~~


gelten* lax uw

EvtpYEIO~ nach Wildwest-Manier OTTW~ O1~V Ayplo .6.Ua~

fiussabwarts TTpO~ T~V KOTW IJEPIO TOU das Gesetz des Starkeren o VOIJO~ TOU laxupoTpOU
TTOTOIJOU sich aus/breiten E~OTT AWVOfjO I
lahm legen A OKIV~TOTTOIW, StTW (KOTI) bangen um A ov~auxw (Ylo KOTl)
EKTO~ AEIToupyio~ r Bootsbau vouTT~y~a~ aKoq>wv
liefern D A TTpOIJ~SEUW, TTOptXW s Haushaltsgerat, -e OIKIOK~ auaKEu~
(aE KOTTOIOV KOTI) ab/zielen auf A 010XlJW (aE KOTI)
r Bergarbeiter, IJETOMwpuxo~ s Bildungsniveau 1J0pq>WTlKO ETTimoo
r Fremdenfuhrer, ~EVOyO~ steigern A ov~o~w
um/schulen A fjTKTTOIOUW verwandeln A in A IJETOTptTTW (KOTI a KaTI oMo)
e Art, -en Eioo~ r Betroffene, -n 8IyOfjEVO~
s Freiliehtmuseum , - museen uTToi8pI0 1J0uaio
zahlreieh TTOAUOPI81J0~ S. 152153 - LV3
illegal e PISA-Studie, -n TToYKOalJlO tpEUvO TTOU aUYKpi-
r Einwanderer, fjTOVOO1~~ VI TI~ ETTI06aEI~ TWV 1J08~TWV
r Bergbau ~opu~ 0PUKTWV Mar.,nahmen treffen* TToipvw fjtTPO
sieh trennen von D OTToXwpi~OfjOI, ~KO~W unter die Lupe nehmen* A [1JTOq>.] E~TO~W OIE~OOIKO
(OTTO KOTTOIOV) r Kultusminister, YTTOUPYO~ ylo StlJOTO nOloio~
weiter/ziehen* auvExi~w, TPO~W KOI nOAITlafjOU (OIJOaTTOv
flussaufwarts TTpO~ T~V ETTOVW IJPIO 610Kou KpoTl6iou)
TOU TTOTOfjOU zu Stande bringen* A KOTOq>tpvw (KOTI)
staatlieh lizenziert TTOU AEITOUpyEi IJE KpOTI K~ e Standardisierung TUTToTToi~a~

06El0 eben [E6wl] OKPI~W~

e Mine, -n opuXEio auf ein lahmendes Pferd TTOVTOPW aE IJ 10 XOlJtv~

e Provinz, -en ETTOPX io setzen uTTo8w~

- 27
r Diamant, -en OIO~OVTI
dringen* in A Elaxwpw (aE Konolo ~tpo~)
tauchen ~OUTOW, KOTOOUO~OI
auf eigene Faust xwpi~ va pWT~aouv
abenteuerlich [ow!) nopo~EvO~, oauv~8Imo~
r Naturpark, -s <jlUaiKO nopKo
selbst gebaut oUTOaXOlo~
r Wasserfall, "-e KOTOppOKT~~
s Gerat, -e auaKu~
e Infrastrukturmallnahme, -n ~TPO YIO T~ ~Miwa~ T~~
schlammig AOaTTWO~~
unooo~~~
r Unterwasserstaubsauger, uno~puXlo~ onOppO<jl~T~PO~
e Schulung KnoioEUa~, KOTopTla~
r Sand o~~o~
stecken A in A [OWI] mvouw (KOTI a
befordern A ~ETO<jltpW
Konolo tpyo)
e Bodenschatze (Pl.) 0PUKTO, OpUKTO~ nAouTO~
r Widerstand, "-e oVTimoa~
durch/sieben A KoaKlvi~w
insbesondere IOIOiTEPO
auf einen Schlag ~OVO~IO~
lukrativ mIKEpo~~
r Zwischen handler, ~wo~wv
nicht lassen wollen von D ov 8tAW va xoaw (KOTI)
ansehnlich O~IOAOYO~
aus/beuten A EK~TOAAUO~OI

r Fund, -e up~~o
bereits ~o~

r Reichtum, "-er nAouTO ~


r Okotourist, -en TOupimo~ ~ OIKOAOYIK~

von kurzer Dauer ~IKP~~ OIOPKEIO~


auvio~a~
zerfiellen* A OIOAUO~OI
r Rucksacktourist, -en (VEOpO~) TOupiaTO~ ~aOKiolo
r Rum pOU~1
ein/fallen* ElapoMw
e Prostituierte, -n e Indigena-Gemeinde, -n oIKla~o~ oUToX8ovwv Ivolovwv
abgelegen ono~oKpua~tvo~
einen Besuch ab/statten D TTlaKmo~OI (Konolov)
r Kleinst-Bergbau ~opu~~ 0PUKTWV aE nOAu
s Gewasser, vpo
~IKP~ KAi~OKO fischen ljJOPuw
hauptsachlich Kupiw~ beobachten A nopOT~pw

es geht* um A tXEI va KOVI (~ KOTI) e Verbindungsslralle, -n o06~ (nou auvot I BUo ~tp~)

auf/wuhlen A OVOKOTUW gelangen in A <jlTOVW (m Konolo a~~Eio)

s Schwebeleilchen, OIWpOU~EVO aW~OTiolo r Wunschlraum, "-e 6VElPO

s Kraftwerk, -e pyomoalo nopoywy~~ gellen* laxuw

VtpYEIO~ nach Wildwesl-Manier 6nw~ m~v AYPlo l1Ua~

fiussabwarts npo~ T~V KOTW ~PIO TOU das Gesetz des Slarkeren o VO~O~ TOU laxup6TPOU
noTO~ou sich aus/breilen E~onAwvo~OI
lahm legen A OKlv~Tonolw , 8tTW (KOTI) bangen umA ov~auxw (YIO KOTl)
EKT6~ AEIToupyio~ r BooIsbau voun~y~a~ aKO<jlwV
liefern D A npo~~8uw , noptxw s Haushallsgeral, -e OIKIOK~ auaKEU~
(a Konolov KOTI) ab/zielen auf A mOXEuw (m KOTI)

r Bergarbeiler, ~ETOAAWPUXO~
s Blldungsniveau ~op<jlwTlK6 mimoo

r Fremdenfuhrer, ~voy6~
sleigern A OVE~O~W

um/schulen A ~TEKnolouw
verwandeln A in A ~ETOTptnw (KOTI m KOTI OAAO)

e Art, -en Eioo~


r Belroffene, -n 8Iy6~vo~

s Freilichlmuseum, - museen unoi8plo ~ouaio

zahlreich nOAuOple~O~
S. 152-153 - LV3
illegal e PISA-Sludie, -n nOYK6a~10 tpwvo nou aUYKpi-
r Einwanderer, ~ETovoaT~~
VI TI ~ ETTl06aEI~ TWV jJOe~TWV
r Bergbau E~6pu ~~ 0PUKTWV
Mallnahmen Ireffen* noipvw jJt TPO
sich Irennen von D onoxw pi~ojJol, ~K6pw
unler die Lupe nehmen* A [jJETO<jl.) ~ETO~W OI~OOIKO
(ono Kono Iov) r Kullusminisler, Ynoupyo~ Ylo etjJOTO nOioEio~
weiler/ziehen* au vExi~w, TPO~W KOI nOAITlajJou (ojJOaTTOV-
flussaufwarts npo~ T~V movw jJPIO OIOKOU KpoTioiou)
TOU nOTOIJOU zu Slande bringen* A KOTO<jltpVW (KOTI)
slaallich lizenziert nou AlTOUPYEi IJE KPOTI K~ e Slandardisierung TUnonoi~a~
0010 eben [ow!] OKPIPW~
e Mine, -n auf ein lahmendes Pferd novTopw a jJlO XOIJV~
e Provinz, -en mopxio setzen unoew~

- 27
...

s Schulwesen aXOillKO aUaT~~a aller Zeiten oilwv TWV moxwv

tragen* A [OWI] cptpvw r Taubenziichter , KTpocpta~ mplaTplwv

den Blick uber den Gartenzaun 80ilwvw T~ ~aTlo aTO n e Annahmestelle, -n npaKTOpEio npo-no

truben au~~aiv1 oinila ~ou s Revier [~TOcp.] nplox~ TOU Poup

urdeutsch VV~alO~ vp~avIKo~ knacken A anow

federfiihrend npwTOPXIKO r BOrokaufmann, "-er unoM~ilo~ vpacpiou

betreiben* A ilmoupvw (Kon) r Wochentippschein, -e ~oolJaolaio oArio

reformieren A lJTappu8~isw
zugleich TOUToxpova

e Entstaatlichung, -en anoKpOTIKonoi~a~


routinema~ig w~ auv~8w~

lebendig sw~po~
e Quittung, -en an60I~~

wandlungsfahig nou ~nopi va ~Ta~iI~8i


prOfen lassen* A S~TW va iltv~ouv
(KOTI)

r Betreiber, [OWI] OIEU8uVT~~ , OIOIK~T~~


ratseln Ober A KOVW uno8tal~ (Via Kon)

stammen aus 0 KOTOVOlJal (ano Konou)


sich melden napoualo(o~al

r Absolutismus anoiluTOpXla~o~ nicht fassen k6nnen* A ov xwpo (Kon) TO ~uail6lJou

e Aufsicht TIIT~p~(J~, mi~iIljJ~ r Computerschirm, -e o8ov~ unoiloVI(JT~

r Befreiungsakt amilu8pwTIK~ Kiv~a~ erscheinen* ~cpavisolJal

e Vorherrschaft Kuplapxia frischgebacken [~TOcp.] cpptaKo~

r Anachronismus avaxpovl(J~o~ r Multimillionar, -e noiluKOTOIJ~UPIOUXo~

mundig Xlpa<jlT~lJtvo~ ubrigens nap~mmoVTw~

e Burgergesellschaft, -en amlK~ KOlvwvia betreten* A ~naivw (Konou)

dezentral anoKVTpWTlKO rechtzeitig VKOipw~

substanziell OUalWO~~ erreichen A [owl] npoila~aivw (Kon)

s Bildungswesen KnOioEUTIKO aU(JT~~a


e WillkOr au801pwia S. 160 - SA1 ! Thema A
wechselnd vaMa(Jao~vo~
im eigentiichen Sinn aT~ ~aalK~ tvvola (TOU opou)
e Parlamentsmehrheit, -en KOIVO~ouilEUTIK~ nilloljJ~cpia
verstehen* unter A avnila~~ovoIJOI (w~ mplXo
e Prioritiit, -en npoTpOloT~TO
lJvo Konolou opou)
Abhilfe schaffen* oivw ilua~, ~Vosw ana T~
halt [owl] VIOTi
ouaKoil~ 8ta~ s Einzelkind, -er ~ovaxonaiol
fruchtbar VOVIIJO~ eng sehen* A ~iltnw (KOTI) cmvo
r Wettbewerb, -e aVTavwvla~o~ viel bedeuten 0 (J~~aivw noMo (Via Konolov)
gleich ob aOlo<jl0pO av .. .
enorm [OWI] napo noM
kommunal o~~onKo~, KOIVOTlKO~
hineingeboren werden* VWlt~OI (IJtaa a Konolo
r Ma[\stab, "-e KPIT~PIO, ~tTPO aUVKpla~~
mpl~oMov)
s Steuergeld , -er cpopo~ , xp~IJOTa ana cpopou~
versuchen A npoana8w

fiie~en* PEW, [~TQ(p . ] olOXmUOIJOI


abgesehen von 0 KTO~ (ano KOTl/KOnolov)

e Mittelzuweisung, -en napox~ nopwv


sich verlassen* auf A ~mmuo~QI (Konolov),

e Evaluation, -en a~loil6v~a~


~aai(o~QI (a Konolov)
r Schock, -s aOK
egal [cow!] oaxua (ano KOTI) ,
heilsam Wcptill~O~ , 8pamUTlKO~
aOlocpopo av...
s Patentrezept, -e nQTVTOpla~tv~ auvTQV~
verwandt mit D auvvv~~ (~ Konolov)
r Abschied , -e anoxOi pTIa~o~
verpfiichten [cow!] O~IJIOUpVW unoxpwal~
s Bildungsmonopol, -e ~Op<jlWTlKO ~ovonwillo

aufrecht erhalten* A auvT~pw, OIQT~PW


S. 161 - SA1 1Thema B
r Erlass, -e oloTOv~a

e Arbeitslosigkeit avPvia
in die/eine Ecke drangen A aTpl~wxVW , ~osw (Konolov)

aT~ vwvia
niedrig xa~~iI6~
s Niveau, -s mimoo, [IJTOCP .] noao(JTo
e Wirksamkeit anoTilw~aTlKOT~TQ
r Dezemberwert noaomo TOU L1K~~piou
e Finanzierung, -en Xp~~QTo06T~(J~
erreichen A <jl8ovw (Konolo a~~io)
S. 154 - LV4 e Beschaftigung anaaxoil~a~
e Landesarbeitsagentur, -en rpacpio Ana(Jxoil~a~~ (o~o-
r Lottoschein , -e oArio TOU Mno (JTIOVOlaKou KpaTioiou)
r Einzelgewinn , -e KtpOO~ nou tnw a tva OTO~O mititeilen D A avaKolvwvW (a Konolov Kon)

- 28
e Ursache, -n
mild TeST 9
e konjunkturelle Belebung T6vwo~ T~~ oIKovo~ia~

e Arbeitslosenquote, -n noooaTa aVEpyia~


5 . 166-167 - LV1
bezogen auf A OE oxto~ (npo~ KCtTI)
s Buhnenprogramm, -e np6ypa~~aBWTPIKWV
e Erwerbsperson , -en anaoxoAou~EVO~ , EpyaSa~Evo~
napaoTooEwV
betragen* avtpxo~OI (OE Kcmolo ~tYEBo~)
enthalten* A mpltxw
r Vormonat, -e nporlYOu~EVO~ ~~va ~
e Vorliebe, -n rrpoTi~~o~
s VorJahr, -e npollyou~EVo tTO~
e Germanistikstudentin, -nen CPOIT~Tpla YEp~avIK~~
cplAoAoyia~
s. 162 - MA11 Kurztext A
e Aufflihrung, -en napooTOoll
ergeben* [1iwl] oEixvw r Webdesigner, OXEOlaaT~~ 10TOOEAiowv
s fes te Einkommen oTOBEp6 E106oll~a sich (nicht) entgehen lassen* A (OEV) xovw, (OEV) acp~vw (KClTl)
sich wlinschen A mlBu~w (KClTI) va mpooEI
Spa!), machen 0 EUxaplmw (Konolov), r Buchhalter, AOYlm~~
OIl~IOUPYw EUXapioTlloll s KriminalstOck, -e amuvo~IKa tpyo
r Vorgesetzte, -n npoimo~Evo~
autoritar aUTOpXIK6~
behandeln A als A ~ETOXElpiSo~OI (Konolov oav ...)
bestimmen liber A [EOWI] opiSw, olacpEvTEuW
entsprechen* 0 aVTOnoKpivo~OI (OE KOTI)
(Konolov!KOTl)
depressiv KOTaBAlmIK6~
S. 162-MA1 / Kurztext B e Gesellschaft, -en [EOW!] KOlvwvia
e Staatsoper KpaTlK~ Ompo
e dicke Luft [EOW!] ~aplo OT~60<pOlpa

e Zigeunerin , -nen TOIyyova


r Passivraucher, naB~TlKa~ KanVlaT~~

enorm
jederzeit KoBE mlW~
TEpomlo~, napa noAu ~EyoAo ~

e Laune, -n oloBw~, KtCPI


r Tabakrauch Karrv6~ an6 TOIYOPO

e Branche, -n e Lebensgier AaXTopa Yla Sw~


KAooo~

s Tragen nach/geben* 0 unoxwpw (OE KOTl)


[EOWI] XP ~OIl

liber alles gehen* 0 Eival (Yla KonOIOv) TO


e Atemschutzmaske, -n npooTOTE UTIK~ ~ooKa

noAuTI~6TEPO
erforderlich machen A ETII~oAAw , KaBlaTW (KOTI)

vor die Alternative stellen A ~OSw (KonOlov) ~npOaTO OTO


anapaiT~TO
oiA~~~a
Krebs erregend KapKlvoy6vo~
sich beugen vor 0 unOToooo~al (OE KOTl)
e Substanz, -en ouoia
sterben* an 0 gelassen [EOWI] mopaxa, Ij!Uxpal~a
mBaivw (E~aITia~ Konolou
ins Gesicht schauen 0 KOITOSW (Konolov) aTa ~oTla
A6you)
s Schicksal , -e ~oipa , nmpw~tvo
gnadenlos av~AE~~, oKA~p6~
r Widerspruch, "-e aVTicpaOIl

e Anpassung an A npooap~oy~ (OE KOTI)

e Norm, -en v6p~a, Kav6va~

schaffen* A OIl~IOUPYW

e Legende, -n BpuAo~

bedruckend [~ETOcp.]BAI~Epa~

berauschend ~EBumIK6~

berlickend yOIlTEuTIK6~, ~aYEUTlK6~

r Gesang TpaYOUOI
e Blihnenprasenz OKIlVIK~ rrapouoia
kahlkbpfig cpaAaKp6~
unterstlitzen A unooT~piSw
e Live-Band SWVTOV~ opx~mpa
hlillen A in A mpl~oAAw, TUAiyw (KOTI OE
KOTl)
e Performance napomaOIl
packend ouvapnaoTlK6~

- 29
'i

~
verwendet [owl] XP~GI~OTTOIOU~VO~ e Fettleibigkeit TTaXUeJapKia
unverwechselbar xapaKT~plmIKO~, iJOVaOIKO~ epidemische Ausma~e {Pl.} TTlOlliJIKt~ OlaeJTOeJl~
r Sound ~Xo~ sich ernahren TptCPOiJOi VE
kampfen um A aywvi~o~OI {Yla v' aTToKT~eJW mangelhaft avmapKw~ al
KOTI} e Ernahrungsgewohnheiten {Pl.} OIOTpOCPIKt~ eJuv~8m~ m
sich ein/setzen als A [OWI] XP~eJl~OTTOIW TOV sich verandern aAAo~w, iJua~oMoiJal Sl
WUTO iJOU (w~ ... ) ab/nehmen* ~EIWVOiJOi irl1
r Preis, -e [OWI] TTa8Ao, ~pa~io e Erklarung , -en [Owl] o~AweJ~ e
sich emanzipieren XlpacpuouiJal anlasslich G ~ TIlV wKOIpia {KOTTOIOU rj
r Filmklassiker, - KAaeJCJlK~ TOlvia YYOVOTO~}
s BOhnenstuck, -e 8OTPIKO pyo r Welternahrungstag TTaYKoeJ~la ~iJpa OIOTpOCP~~ r(
grell KTUcpAWTIKO~, K8a~~wTIKO~ erfassen A [OWI] eJuiJmpIAa~~o vw e
e Ruine,-n piTTlo e Ernahrungswuste, -n OIOTpOCPIK~ PIl~O~ si r
auf/erstehen* avamaivo~OI warnen TTPOIOOTTOIW e
rnarderisch [fowl] CPO~pO~ e Frucht, "-e CPpOUTO e
e Entschlossenheit aTTOcpaGleJTIKOT~TO S Gemuse AaxaVIKO rI
s Wirtschaftswunder, - OIKOVO~IKO 8auiJa versorgen A mit 0 CPOOIO~W {KonOIOV ~ KOTI} Ie
bose KaKo~ betrachten A [OWI] 8wpw de
um sich schlagen* XTUTTOW yupw iJOU schrumpfen eJUPPIKVWVOiJal, ~Iwvo~al e
rOcksichtslos gegen A [OWI] aOUeJwTT~TO~ (vavTiov e Stillzeit, -en mpiooo~ 8llAaeJ~ou ei
KOTTOIOU) e Mutterrnilch iJ~TPIKO yoAa
grandios [lpWV.] uTTEpoxa fUttern A Tdf~w S
verzweifelt aTTA TTleJiJVO~ raten* 0 eJu~~ouAuw be
erbarmlich a~loAuTT~TO~ stattdessen aVT' auTOu e
absurd TTapooo~o~ , napoAoyo~ zuruck/gehen* UTTOXWPW, iJIWVOiJOi sc
r Held, -en ~pwa~ rapide yp~yopa, ~E iJyoAIl TOXUT~TO Kr
verkorkst xaAaeJiJvo~ e EU-Kommission EupwTTaiK~ ETTlTpon~ , KOiJlCJlOV s'
e Abrechnung, -en aTToAoYleJiJO~, ~EKa8opleJiJa Obergewichtig uTTEp~apo~ e
Aoya pIaeJiJwv s Bundesernahrungs- 0iJ0eJTTovolaKo YTTOUpyEiO kc
wahrhaft npOY~OTI ministerium YYEia~ ru
Furcht erregend TpOiJaKTI KO~ s Ubergewicht TO uTTtp~apo sil
r Verbrecher, - YKArWOTia~ so genannt- Ayowvo~ e
raffiniert TTavoupyo~ r Body-Mass-Index OiKT~~ ~o~a~ TOU eJW~OTO~ sil
kalt planen A eJXEOIO~W {KOTl} EV ljJUXPw s Karpergewicht eJWiJOTIKO ~opo~ e
r Marder, - ooAocpovo~ quadriert mo mpoywvo or
in die Geschichte ein/gehen* ~Evw eJTllv Imopia e Karperrnasse eJW~OTIK~ ~o~a e
turbulent TOpaxwo~~ teilen A durch A olalpw {KOTTOIO ~tYE80~ rl
makaber iJaKo~plo~ ~ KOTI} sil
rabenschwarz KOTOiJaUpO~ krankhaft TTa8oAoYIKO~, appwm~iJ vo~ de
e Kriminalkornbdie, -n amuvo~IK~ KWiJwoia e Adiposita s [IOTp.] naxueJapKia he
unvermutet aTTpoeJ06K~TO~, aTTpo~AmTO~ ausgepragt [ow!] E~cpav~~ e,
nachdenklich [EOWI] TTOU eJ ~O~EI eJ eJKEljJEI~ morbide VOeJIlPO~ re
r Akzent, -e [Owl] TOVO~ e Fachsprache EIOIK~ opoAoyia
sl
lustlos xwpi~ olo8WIl, OKcpa nach sich ziehen* A eJUVETTlcptpW
sr
r Streit Kauyo~ r Bluthochdruck UTTtpTOeJll bE
r Klassenkamerad, -en eJUiJ~a8~T~~ r Kreislauf KUKAOCPOPIKO d
sich ab/wenden von 0 aTTo~aKpuvOiJOi (aTTo sich aus/wirken auf A txw mimweJll, ETTlOpW e,
Konolov/KOTI) {eJE KOTI} el
beleidigen A TTpoeJ~oMw eingeschrankt mplopleJiJtvo~, ~EIW~tVO~ etl
e Verantwortung w8uv~ s Selbstbewusstsein aUTOmTTOi8IleJ~
rf
e Isolation aTTOiJOvweJ~ de
5 . 168169 - LV2 bekarnpfen A KOTaTToA~w
sl
fettleibig TTaxueJapKo ~
s Geheimnis, -se 'Ie

- 30
vernunftig AOYIKO, ~ETp~~tva wahrenddessen EV TW ~ETO~U

e Fettreserve, -n anOeE~a Ainou~ e Pfrunde, -n n~y~ (aiyoupwv) w60wv

verbrennen' A wahren A olacpuAoaaw

aus/probieren A e Klage, -n [LlIK.] aywy~

mit einigem Erfolg ~E aXETIK~ ETiiTUxia stark fragwurdig [EOW!] E~alpETIKo unomo~

s Abnehmen aouvoTla~a massiv ~aSIKo~

im schlechtesten Fall UT~ XElpOTEP~ mpimwa~ Panik schuren o~~louPYw navlKo

e Waage,-n suyaplo Angst machen 0 vor 0 cpo~isw (Konolov Yla KOTI)

r Appetitzugler, aKEuaa~a nou ~EIWVEI T~V immens untp~ETpo~

OPE~~ e Schaden(s)ersatz anaiT~a~ yla anos~~iwa~

r Gewichtsverlust anwAEla ~opou~ forderung, -en


e Essensqualitat nOloT~TO T~~ TPOCP~~ e Uberlegung, -en aKtljJ~
sich verschlechtern XEIPOTEPEUW r Boykott ~noiKOTos
e Unterernahrung unoalTla~o~ verwundbar TPWTO~
e Ernahrungslage OIOTPOCPIKO mimoo entziehen* 0 A acpOlpw (ana Konolov KOTI)
r Konsum KOTavoAwa~ e Beliebtheit orl~ocplAia
leiden* an A unocptpw (ana KOTI) e Kaufkraft ayopaUTIK~ ouva~~
das Risiko tragen* KIVOUVEUW r Fundort, -e Tono~/a~~Eio EUpW~~
e Bekampfung KOTanoM~~a~ r Nutzer, XP~UT~~
ein/nehmen* A eventuell EVOEXO~EVO~
r Kaufer, ayopaUT~~
5. 170-171 - lV3
5.172 - LV4
boykottieren A ~noiKOTopW

e Musikindustrie ~OUUlK~ ~Io~~xavia


exzessiv ump~oAIKO~, ump~oAIKO

scharf [EOW!] aKA~po~, OPI~U~


stoffich UAIKO~

Kritik uben an 0 aaKw KPITIK~


(aE Konolov/KOTI)
e Sucht ~avia, E~opT~a~

s Vorgehen gegen A EvtpYElE~ (EvaVTiov Konolou)


nach/weisen* A anooEIKvUW
e Schallplattenfirma, -firmen olaKoypacplK~ ETOlpEia
r Anblick eta
kostenlos OWPEOV, xwpi~ xptwa~
s Gehirn, -e ~uaM, EYKtcpaAo~
runter/laden* KOTE~OSW (apxEia)
r Mechanismus, Mechanismen ~~xavla~o~
slch ein/richten EyKOeiUTa~OI, orl~loupyou~al
aus/liisen A npoKOAw
e Tauschbiirse, -n aVTOMaKT~plo [aTO olaoiKTuo]
s Suchtmerkmal, -e a~~601 Eela~ou
sich bedienen E~un~pETou~al
s Zeichen, a~~ool, tVOEI~~
e Bezahlung, -en nA~pw~~
e Abhangigkeit E~opT~a~
online gehen* ~naivw aTO olaoiKTUo
ergeben* [~ETOcp.] KOTaypocpw
e Tatsache, -n YEYOVO~
vernachlassigen A napa~EAw
r Umsatz, "-e Tsipo~, KUKAO~ EpyaUlwv
leiden* unter 0 unocptpw (ana KOTI)

sich lohnen a~isEI


bei Entzug av TO aTEp~eOUV

damalig KEivou TOU Kalpou, TOTlVO~


e Nervositat EKvEupla~o~

hart umworben mpIS~T~TO~


e Unruhe av~auxia

e Zielgruppe, -n o~60a-UToxo~
e Verstimmung KaK~ oloew~

relativ aXETIKO e Aggression, -en ETIleETIKOT~TO, ETIleETIK~

s Einkommen Ela60~~a oloew~


sprich [EOWI] o~Aao~ typisch xapaKT~p IUTI KO~
begrenzt mplopla~tvo~ s Merkmal, -e yvwpla~a, ar]~601
r Musikladen, " ~ouUlKonwAEio e Ernahrungsmangel (Pl.) [~ETOcp.] KaK~.oIOTpOcp~
e Fundgrube [~ETacp.] xpuawpuXEio s Abtauchen ~uela~
e Raritat, -en anovlo KO~~OTI virtuell EIKOVIKO~
etliche apKEToi, ~noAIKol verfuhrerisch anOT~M~, nou aE ~EAoYIOSEI
r Plattenladen, " olaKonwAEio e Macht E~ouaia, laxu~
daheim UTO UTTiTI mitlbekommen* A [EOW!] aVTIAa~~ovo~OI, naipvw
s Lieblingsstuck, -e ayanq~tvo KO~~OTI xa~nopi
vorbei/fahren* an 0 npoanEpvow (KOTI)

- 31
S. 178 - SAi l Thema A
TEST 10
s Konsumverhalten KOTovoAwTIK~ CJu~mpl(jlOpo

s Abbild, -er omIK6vICJ~, OVTiVPO(jlO


S. 184-185 - LVi
e soziale Stellung KOIVWVIK~ 8tCJ~

e Fuhrungskraft, "-e OTO~O CJ olw8uVTlK~ 8tCJ~


e Deutsche Bahn lp~OVIKOi Llo~p65po~01

e Spitzenqualitat oplm~ TTOI6T~TO


r volle Preis KOVOVIK~/oMKA~p~ TI~~
s Sonderangebot, -e IOIK~ TTpOCJ(jlOpO
r Marketing-Trick, -s KoATTO TOU ~OPKTIVVK

s Sparangebot OIKOVO~IK~ TTpOCJ(jlOpO


anspruchsvoll OTTOIT~TlK6e;

r Verkaufsmanager, olw8uVT~e; TTwA~CJwv


unterschiedliche Anbieter (Pl.) OIO(jlOPOI TTpo~~8wTte;

r gestiegene Lebensstandard ov~oCJ~tvo ~IOTIKO mimoo


e M6belfirma , -firmen uOIpio miTTAwv
soziale Normen (Pl.) KOIVWVIKOi KOVOVe;
kreuz und quer ow KOI KI, TTpOe; oAe; Tie;
in Bezug auf A CJ CJxtCJ~ (~ KClTI)
KOTW8uvCJIC;
e ausgewogene Ernahrung ICJOppOTTl'wtv~ OIOTpO(jl~

r Ausflug , "-e KOpO~~

e Erwerbstatigkeit ~IOTTOPICJTlK~ opom~ploT~TO

gelegentlich TTOT TTOT, wKolpiac; oo8iCJ~C;

r Einkaufskorb, "-e KaA081 T~C; VOIKOKUP0C;


ab und zu TTOT TTOT

r Rabat!, -e tKmwCJ~

S. 179 - SAi l Thema B r Normalpreis KavovlK~ TI~~

kombinieren A mit D CJuvouo~w (KOTI W KOTI oMo)

f6rdern A [OWI] VICJXUW


r Elternteil, -e VOVIOC;

verbreitet olaooo~tvoc;
erhalten* A [OWI] TTaipvw, TTapaAo~~ovw

bei naherer Betrachtung ov TO KaAo~uoCJ1 Kavic;


vollgultig TTOU ICJXUI xwpiC;

stichhaltig wCJT08~e;, ~OCJI ~oC;


mplopICJ~oue;
mahnen TTPOIOOTTOIW r Nahverkehrszug, "-e TOTTIKO TptVO
aus/werten A o~loAovw
e Kilometerbegrenzung XIAIO~UPIKOC; mplopICJ~OC;
besitzen* A KOTtXW r Foigetag mo~vq ~tpo
e niedrige Sozialschicht KOTWTPO KOIVWVIKO mpw~a
beliebig viel amploplCJTOe;
haustierlos xwpiC; KOTOIKiolO (~wo) r Einzelreisende , -n ~~ovw~tvoc; TO~IOIWT~C;
s Geschwur, -e tAKOC;
gultig sein* ICJXUW
rls Ischias ICJXlaAvio
zuggebunden CJuvoo~tvoc; ~ oplCJ~tva
e Migrane, -n ~~IKpavia
Tptva
e Panik-Attacke, -n KpiCJ~ TTavlKou
r Fahrschein , -e ICJIT~PIO
angegeben [cow!] avo(jlp6~voC;,
S. 180 - MA11Kurztext A
aVOvpo(jlO~VOC;
sonnenhungrig olljJaCJ~voe; Via ~Alo e Zugverbindung, -en CJlO~pOOpO~IK~ CJuvow~
verbringen* A mpvw (KOTTOIO XPOVIKO e Verfugbarkeit ola8wl~oT~TO
olomq~a) ab/hangen* von D ~OPTW~OI (OTTO KOTI)
r Inlandsurlaub olaKoTTC; mo WWTPIKO e Auslastung TTA~pOT~TO
e Auslandsreise, -n TO~iol CJTO ~WTPIKO zur Verfugung stehen* i~OI ola8tCJI~oc;
r Sommerreiseziel, -e TTpOOPICJ~OC; KoAoKOIPIVOU e 6ffentlichen Verkehrsmittel (Pl.) ~tCJo ~O~I K~C; ~TO(jlOpOe;
TO~IOIOU r Pauschalpreis TI~~ TTaKTOu
r Einwohner, KOTOIKOC;
e Weiterfahrt CJUVXICJ~ TOU TO~IOIOU
e Ferienunterkunft, "-e KOToAu~a OIOKOTTWV
r Kanaltunnel CJ~pOVVo T~C; MoVX~C;
e Hin- und Ruckfahrt ~uo~oCJ~ Kal TTlCJTpO(jl~
S. 180 - MAi l Kurztext B e Erma~igung , -en tKmwCJ~
e Strecke, -n [[owl]olaopo~~
e Grundlage, -n ~oCJ~
e Daten (Pl.) CJTolxia gewohnlich [[OWl] KOVOVIKOC;
verschieden ola(jlOpETIKOC; r Fahrpreis, -e TI~~ ICJIT~piou
anderswo KOTTOU aMou r Geschaftsreisende, -n aUToc; TTOU TO~IO[U[I Via
e Gesundheitsversorgung IOTPOVOCJoKO~[laK~ mpi8aAljJ~ mOvv[A~OTIKOUC; MvouC;
s Bildungssystem, -e [KTTOIOWTIKO CJum~~a r Vorteil, -e TTAovtKT~~a
gesamt CJUVOAIKOC;
s Streckennetz, -e OiKTUO
r Personenzug, "-e ml~OTIKO TptVO

- 32 -
inklusiv aUlJmplAolJpOVOIJEVWV milhilfe G IJ HI po~810 (KClTTOIOU / VO~
r InterCityExpress (ICE) umpTOxio npaYIJOlo~)
e S-Bahn npoomloKo~ OIO~POOPOIJO~
s Emahrungstagebuch ~1JpoA6Ylo OIOlpO<p~~
ubertragbar IJTOPIPOOlIJO~
um/stellen A oMa~w (KOTI)
r Mitarbeiter, [OWI] Pyo~OIJVO~ (aT~v iOlo
e Entspannungsubung, -en aaK~a~ xoA6pwa~~
mlxip~a~) e Muskelentspannung IJUIK~ xoA6pwa~
sKid, -s (1JIKpO) nOioi
5 .1 86187 - LV2 kinderleicht novuKoAo~

r Schulstress unbemerkt [ow!] xwpi~ va TO aVTlA~<p8i

axoAIKo ayXo~
e Kopfschmerzen (Pl.) Kovi~
novoKt<poAo~
an/wenden A [OWI] <poPIJO~W
unangenehm OUGOpWTO~
e Kinderschmerztherapie 8pomia nOiolKwv novwv e Stressbewaltigung EAyxo~ TOU oYXou~
e Rate,-n [OWI] noaoaTo reduzieren A IJIWVW
r Patient, -en o oa8v~~ daruber hinaus ntpo ana aUTO
e Spannungskopf r Schmerzanfall, "-e Kpia~ novou
novoKt<poAo~ nou o<piATOI
schmerzen (Pl.) a 4JUXIK~ tVTOa~
s Medikament, -e <poPIJOKO
zu schaffen machen D O~lJlouPYw ouaKOAi~
s Mittel, lJaov, Tpono~
(a Kanolov) auflwachen ~unvw

eAttacke, -n [owl] Kpia~ beschwerdefrei xwpi~ voxMal~


e Triptanen (Pl.) Tplmov~ [<p0PIJOKO KOTO T~~
e Einschulung ~KivqlJo T~~ axoAIK~~ ~w~~
e Kopfschmerzhaufigkeit auxvoT~TO TWV novoK<poAwv o~io~ K<poAaAyio~)
sprunghaft aAIJOlWOW~
behandeln A [OWI) KOUpOpW, <poPIJO~w
8pamUTlK~ oywy~
einseitig lJovonAupo~
ruhebedurftig sein* XPIO~OIJOI ~plJia/avonoua~
allerdings wmoao
e Ubelkeit KOKOOI08wio grundsatzlich [ow!] KOTO KOVOVO
5 Erbrechen IJETO~
unter arztlicher Aufsicht uno IOTPIK~ nopoKoAou8~a~
e Klassenarbeit, -en oloywvlalJo geschehen* aUIJPoivl, yivETOI
r behandelnde Arzt 8ponwv IOTpO~ e Verringerung lJiwa~

ubermar:lig umppoAIKO~
e Ernahrungsumstellung oMoy~ TWV OIOTP0<pIKWV

r Fernsehkonsum auv~8lwv
nopoKoAou8~a~ T~Aopoa~~
r Schlafmangel tMI4J~ unvou
e Muskeltransplantation, -en IJTOIJOaXUa~ IJUO~
sich entspannen xoAopwvw medikamentos IJ <poPIJOKO , <pOPIJOKUTlKO~
vermeintlich [OWI] 0~8v, Taxa an/halten* [OW!] OIOPKW
wiederum noAI, IJ T~ alpo TOU verreisen <puyw Yla TO~iol
e Haufigkeit auxvoT~TO
S_188189 - LV3
e Schlafstorung, -en olOTapaxt~ unvou
in einen Teufelskreis gelangen mpltpxolJOI G tva <pouAo s Doping vTOnOplalJO, vTomvYK

KUKAo arztlich uberwacht uno IOlPIK~ nopoKoAou8~a~

e Belastbarkeit OVTOX~ (m~v mpopuva~) befurworten A YKpivw, unom~pi~w

rReiz, -e pt8lalJ0 ausnahmslos xwpi~ ~oipw~

s Blutgefar:l, -e (OIIJO<pOpO) oyyio s Prinzip, -ien oPX~, paall

sich weiten OIOYKWVOIJOI e medizinische Praxis IOTPIK~ npOKTlK~

e Entzundungsreaktion, -en oVTiopoa~ m~ <pAYlJov~ befolgen A oKoAou8w


reizen A p8i~w r Athlet, -en 08AIlT~~
r Schmerzrezeptor, -en ola8~T~po~ n6vou wirtschaftlich OIKOVOIJIKO~
vor/beugen A npoAolJPavw e Konsequenz, -en auvtmla
e Reizuberflutung umppoAIK~ aUYKvTPwall vorlliegen* unopxw, u<pimolJol
p8IaIJOTWV e Bedrohung , -en anIA~

nichtmedikamentos 0X I IJ <poPlJ aKO , IJ~ ertraglich uno<ppTo~

<pOPIJOKUTIKO~ e Sportorganisation, -en 08A~TIK~ opyovwa~

e Behandlung, -en 8pomio


ihrerseits ana T~V nAEUpo TOU~

an/setzen an D/A [OWI] ~KIVW (ono KOTI)


s Recht, -e [ow!] olKoiwlJo

e Entscheidung, -en ono<poa~

- 33
..

garantieren D A EY YUW~OI ((JE KOTTOIOV Kcm) e Einbeziehung E~TTAOK~ , (JU~jJTOX~


fur Dopingzwecke ~E (JKOTTO TO VTOTTopl(JjJa
verwenden A Xp~(JljJOTTOIW S.190 - LV4
leistungssteigemd wirken ETTlOpW aVE~ai;ovTO~ T~V r Tiger, Tiyp~

aTTooo(J~
r Artenschutzer, TTPO(JTOT~~ aTTEIAou~E VWV

wissenschaftlich ETTI(JT~jJOVIKO~
EIOWV I i;wwv
r Nachweis, -e aTT60I~~ e Katze, -n [ow!] OIAOUPOEIO~
e Praktik , -en TTpaKTIK~ besiedeln A mOIKii;w, KOTOIKW
auf mittel- und langfristige jJwo-jJaKpoTTpo8wjJa s Verbreitungsgebiet, -e mOIKI(JTlK~ TTPIOX~

Sicht r Tigerbestand (JUVOAIKO~ apI8~o~ TWV TiYPEWV

r Wirkstoff, -e opamlK~ oU(Jia r Forscher, EpUV~T~~

erbringen* A TTETuxaivw, O~~IOUPYW s Satellitenbild, -er IKova aTTo oopuqJopo

weit entfemt sein* von D aTTtxw TTOAU (aTTo KOTI) s Tigervorkommen (JTTap~~ Tiypwv

allgemein YVIKO e Tiger-Landschaft, -en jJtpo~ OTTOU i;ouv Tiypl~

gebrauchlich (Juv~81(JjJvo~
e Gesamtzahl (JUVOAIKO~ apI8~o~

s Risiko, Ri siken Kivouvo~, pi(JKO


gestreift plyt

e Nebenwirkung, -en TTapEvPYla e Gro[\katze, -n [EOW!] ~yOAO aIAoupoIOE~

s Grundprinzip, -ien ~a(JIK~ apx~


verglichen mit D (J( (JUYKPI(J~ (~ KOTl)

e Pharmakologie <Dap~aKoAoyia
r Restbestand, "-e UTTOAOITTO

r Nutzen OqJAO~
erhalten* A [owl] OIOT~PW

ein Rezept aus/stellen ypoqJw jJla (JUVTOY~

grenzubergreifend ola(JuvoplaKo~ , ol8v~~

s Befurworten tYKPI(J~
existierend UTTOPXWV
widersprechen* D aVTlqJo(JKW, EPXOjJOI (J parallel TTapoAA~Aa, TTapoAA ~AO~
aVTi8w~ (~ KOTTOIOV)
r Schmuggel Aa8pjJTToPIO
grundlegend ~a(JIKO~ r Tigerteil, -e ~AO~ aTTo Tiyp ~
behaupten l(Jxupii;o~OI aus/weiten A mKTivw
beteiligt sein* (JU~~Tt XW e Ausbreitung mtKTO(J~ , OlaoO(J~
am Kern der Sache vorbei ov ayyii;w T~V oU(Jia TOU fortpfianzungsfahig (J avaTTapaywYIK~ ~AIKia
gehen* TTPOYiJOTO~ r Lebensraum, "-e i;WTlKO~ xwpo~
derartig TtTOIO~ gezielt [EOW!] moxuovTO~
missbrauchlich KOTaxp~(JTIKO~
e Sportmedizin A8A~TIK~ IOTPIK~ S. 196 - SA1 ! Thema A
experimentell TTlpa~aTlKO~
s Handy-Fernsehen T~Aopa(J~ jJ(Jw KIV~TOU
s Forschungsobjekt, -e aVTI KljJVO tpuva~
(T~ A(qJWVOU )
e Zustimmung (JUYKOTOeW~
e Rundfunkanstalt, -en paoloqJwvl KO~ (JT08jJo~
missbrauchen A Xp ~(JI~OTTOIW KaTOxp~mIKo ,
zurzeit aUTO TOV KOIpO
K~TaAMuojJal
r Medienfachmann, -fachleute (IOIKO~ (J 8t~OTa MME
verleugnen A apvou~al
im Mini-Format ~IKPOU jJyt8ou~
e Behauptung, -en I(JXUPI(J~O ~
erlaubt mITpmo~ , (TTlTpmO~vo~
r technologische Meilenstein TXVOAOYIKO (J~~lO Ka~TT~~
verpassen A XOVW, OEV TTpoAa~aivw
r Sportplatz, "-e a8A~TlKO~ xwpo~, y~TTOO
moralisch empfangen* A Aa~~ovw, [OWI] Xw A~4i~
~8IKO
nahezu perfekt (JX06v TEMla
unverantwortlich aVEueuvO~
s Verdienst, -e TTiTuy~a, KOTop8w~a
gro[\teils (J ~EyOAO ~a8~o
im Daumenkinoformat [~ETaqJ.] (J( ~IKPO ~YE8 o~
bedeuten A (J~~aivw
starr gerichtet sein* auf A i~al KapqJw~tvo~, Xw TO
e Medaille, -n ~TOAIO
~MjJ~a KapqJw~tvo ((J KOTI)
s Pharmauntemehmen, qJap~aKuTIK~ ETOlpia
s Display, -s [(ow!] o8ov~
s Forschungsteam, -s pUV~TIK~ o~aoa
verleihen* A an A aTTovt~w ((J KOTTOIOV KOTI)
S. 197 - SA1 1Thema B
e Befolgung T~p~(J~
e Tatigkeit, -en opo(J~ fiei[\ig [ow!] TOKTIKO ~, (JUVTT~~
s Abwagen KTi~~(J~ r Altpapiersammler, (JUMtKT ~~ xapllou
s Verschreiben [owl] xop~y ~(J~ unermudlich am Werk sein* i~al aKoupamo~ ((J KOTI)

- 34
in Sachen Altpapier-Recycling mo 8t~o T~~ OVOKUKAWCJ~~ TOU zunehmend CJE oU~OVO~EVO ~o8~o
XOPTIOU nahezu selbstverstandlich CJXE06v OUTOVO~TO~
e Pro-Kopf-Sammelmenge KOTO KE<j>oA~v CJUAAEYO~EV~ aus/tauschen A oVTOAAoCJCJw
TTOCJOT~TO aktivieren A VPYOTTOIW
r Rekordwert, -e TI~~-PEKOp s Web olooiKTUO
erzielen A TTETUxoivw s Herunterladen KOTt~OCJ~O (opXEiwv KArr.)
bekannt geben* YVWCJTOTTOIW
eAltpapiermenge, -n TTOCJOT~TO xp~CJI~orrolrr~tvou S.198 - MA1 / Kurztext B
XOPTIOU klingeln XTUrro (TO T~M<j>wvo)
e Konjunktur KOTOCJTOCJ~ T~~ oIKovo~io~
s Einkaufszentrum, -zentren E~rroplKo KtVTPO
r Geschaftsfuhrer, OIU8UVT~~
mobil telefonieren T~A<j>wvw ~tCJw KIV~TOU
entscheidend beteiligt sein* TToi~w OTTO<j>OCJICJTIKO poAo
alltaglich Ko8rr~EpIVO~, [~TO<j>.J
an D (CJE KOTI) CJuv~8ICJ~tvo~
e Papierverbrauch KOTovoAwCJ~ XOPTIOU ausgestattet E~OTTAICJ~VO~
zur Ganze VTEAw~ r Mobiltelefonanschluss, "-e CJuvow~ KIV~T~~ T~A<j>wvio~
verarbeiten A zu D Em~Epyo~O~OI KOI ~TOTPTTW e Handy-Dichte TToCJomo TWV KIV~TWV
(KOTI CJE KOTI oAAo) T~AE<j>WVWV
5.198 - MA11 Kurztext A deutlich Liber der 100-Prozent- CJo<j>w~ TTOVW OTTO TO 100%
digitale Medien (Pl.) ljJ~<j>IOKO ~tCJo Marke
Einzug halten* in D EICJ~oAAw, [~TO<j>.J KUPIEUW

- 35
Alphabetisches Worterverzeichnis
Das folgend e Verzei chnis enthalt sa mtliche Einzelwbrter und Ausdru cke, die im Gloss ar vorkommen . Die Zahl hinter jedem
Eintrag weist auf die Seite im Glossar hin , wo das Wort zum ersten Mal erscheint. Wenn hinter einem Wort zwei oder mehr
Seitenangaben stehen , bedeutet es, dass es sich um vers chiedene Bedeutungen handel!.

akzeptieren 14 anschlie flend 26 au fhalten 5


ab und zu 32
ala rmierend 20 ansehnlich 27 aufhbren 14
Abbild 32
Abenteuer 14 AI117 ansetzen 33 auIKommen 20
allein erziehend 6 Ansicht 25 Aufiage 4,14
abenteuerlich 27
allenfalls 13 anspruchsvoll 32 Aufmerksamkeit 6
Abgabe 11
allerdings 33 ansteigen 20 aufpassen 6
abgeben 11
allgemein 34 ans tregend 25 aufrecht erhalten 28
abgelegen 27
abgesehen 28 alljahrlich 13 Anteil6 aufrufen 7
abhangen 32 allmahlich 4 Antirauchpharmazeutika 10 Aufruhr 7
Abhangigkeit 31 alltaglich 35 antreten 4 aufrustbar 24
Abhilfe 28 allzu 21 anvertrauen sich 15 Aufschlag 17
Alteneinrichtung 8 Anwaltskanzlei 13 aufschlagen 15, 17
Ablagefach 6
Altenheim 7 anwenden 12, 33 aufschlussreich 24
ablegen 4
Altenpfleger 8 Anwendung 25 Aufschwung 25
ablehnen 8
Alternative 20 anwesend 15 Aufsicht 28
ablenken 8
Altertumskunde 12 Anzeige 7 aufspuren 5
ablosen 19
abnehmen 30 al thergebracht 16 Anzeigen-Onlineportal 9 aufstellen 5
Abnehmen 31 Altpapiermenge 35 anziehen 18 Aufstellung 4
Altpapiersammler 34 Appetitzugler 31 aufstocken 10
Abrechnung 30
abriebfest 6 Altstadtstiftung 13 Applaus 13 auftreten 5
ambitioniert 13 apulisch 19 Auftritt 23
abrucken 18
Abschied 28 amusieren sich 13 Ara 17 aufwa chen 33
Anachronismus 28 Arbeitskraft 21 aufwandig 16
Absch lachten 16
anbieten 11 Arbeitslosenquote 29 aufweisen 8
Abschlag 21
abschli eflen 22 Anbieter 12, 24 Arbeitslosigkeit 28 aufwuhlen 27
Anblick 31 Arbeitsmarkt 21 aufzeichnen 5
Abschluss 19, 26
anbringen 13 Arbeitsma rktlage 11 aufzeigen 8
absetzen 23
Andenken 7 Arbeitsverhiiltnis 17 ausarbeiten 20
absichern 14
anderswo 32 Arbeilsweg 15 ausbeuten 27
absolut 26
anderweitig 24 Arger 12 ausbrechen 7
Absolulismus 28
Abstand 8 androhen 14 argwohnisch 17 ausbreiten sich 27
Anforderung 17 Armul 8 Ausbreitung 34
absurd 30
Angabe 16 Art 27 Ausbru ch 20
Abtauchen 31
abwagen 16 angeben 11 Art und Weise 15 ausdehnen 17
Angebot 19 Artenschutzer 34 auseinander setzen sich 20
Abwagen 34
abwechseln sich 15 angegeben 32 artikulieren 23 Auseinandersetzung 12
angesichts 7 Arzthelferin 9 ausfallen 25
abweisen 7
angreifen 5 Arzlpraxis 9 Ausfiug 32
abwenden sich 30
Angst 31 Aspekt 19 ausfUlien 14
abwiegeln 7
anhalten 33 Assistenzarzt 9 ausgedehnt 18
abwischbar 6
anhand 5 Asteroid 17 ausgeklugelt 23
abzielen 27
ADAC 16 anheben 20, 26 asteroidahnlich 18 ausgepragt 30
Adipositas 30 anheizen 24 Atelier 12 ausgerechnet 24
anknupfen 16 Atemschutzmaske 29 ausgesetzt sein 4
adrett 23
ankundigen 18 Athlet 33 Ausgestaltung 21
Agentur 23
Anlass 13 Atomexplosion 17 ausgestanden sein 10
Aggression 31
anlasslich 30 Atommodell 19 ausgestattet 35
ah nlich 21
Anliegen 22 Attacke 33 ausgesucht26
Aktienindex 16
Aktion 14 Annahmestelle 28 Attraktion 20 ausgewahlt 25
annehmen 14 atlraktiv 14 ausgewogen 32
Aktionstag 14
aktiv 15 anpassen sich 24 Attraktivitat 25 ausgeze ichnet 24, 25
Anpassung 29 Aufenthalt 12 Aushilfe 9
aktivieren 35
anreiflen 16 auferstehen 30 Auslandsinvesti tion 14
Aktivitat 5
ansammeln 21 auffordern 8 Auslandsreise 32
Aktuali tat 23
anschaffen 13 Auffuhrung 29 auslassen 26
aktuel1 15
anschauen sich 22 aufgeben 10 Auslastung 32
Akzent 30

- 36
auslbsen 31 befassen sich 20
Bericht 14
Bezahlung 31

Ausnahme 21 Befeiungsakt 28
berichten 14
Bezeichnung 18

ausnahmslos 33 beflugeln 7
Berichterstattung 6
bezogen 29

ausnehmen 11 befolgen 33
beruckend 29
Bezug 6

ausprobieren 31 Befolgung 34
Berufsaussicht 11
bezuglich 11

ausreichend 10 befbrdern 27
Berufserfahrung 9
Bibel12
ausrusten 26 befriedigen 14
Berufstiitige 15
Biergarten 19

ausschliellen 18 Befund 25
beruhmt 13
bieten 18

ausschlielllich 6 befurchten 20
beschiiftigen 18
Bildungsmonopol 28

ausschbpfen 24 befUlWorten 33
Beschiiftigte 15
Bildungsniveau 27

Aullenstlirmer 5 BefUlWorten 34
Beschiiftigung 28
Bildungsschwache 25

aullergewbhnlich 26 begeben sich 23, 24


bescheren 15
Bildungssystem 32

iiullern sich 13 begegnen 4, 6


beschleunigen 5
Bildungsweg 22

aullerordentlich 13 begehrt 25
beschliellen 25
Bildungswesen 28

iiullerst 15 begeistern 5
beschriinken 14
Bildverarbeitung 13

Aussicht 17 beg leitend 12


Beschriinkung 11
Billigmarke 10

ausstatten 24 begrenzt 31
Beschwerde 10
binden 8, 11

aLJSstellen 13 behandeln 16,29,33


beschwerdefrei 33
Bindung 16

Ausstellung 23 Behandlung 33
beschweren sich 7
binnen 15

aussterben 15 behau pten 34


beseitigen 14
Biorhythmus 4

Aussterben 5 Behauptung 34
besichtigen 18
bisherig 16

austauschen 35 beherrschen 5
besiedeln 34
bislang 13

austauschen sich 5 Behbrde 11


besiegt 4
Bitterschokolade 8

Austragung 15 beimengen 14
besilzen 32
Blick 17, 19

austrocknen 21 beispiellos 24
Besilzer 7
blilzartig 5

ausverkauft 16 beitragen 7
besorgt 19
blocken 4

Auswahl13 Beitragsforderung 14
bestatigen 15
bloll 20

ausweiten 34 Beitragsjahr 21
bestechen 19
bluhen 26

ausweiten sich 21 Beitragszahler 20


bestehen 26
Blutgefall 33

auswerten 32 Beitritt 13
bestimmen 16, 29
Bluthochdruck 30

auswirken sich 30 bekiimpfen 30


bestimmt 12
Bodenschiilze 27

Auswirkung 20 Bekiimpfung 31
bestreiten 19
Bodenschoner6
Auszeichnung 25 bekannt geben 35
Besucheransturm 7
Body-Mass-Index 30

Auszugsstopp 6 bekennen sich 12


betiitigen sich 26
Bologna-Prozess 17

Autokaufer 9 bekummern 7
beteiligt sein 34
Bonuspunkt 11

autoritiir 29 Belastbarkeit 33
betonen 20
Bootsbau 27

belastend 8
betrachten 17, 30
Bootsfahrt 26

Bachel orsludiengang 17 Belastung 8


betrachtlich 17
Bbrsenbarometer 16

Balkan 19 beleidigen 30
betragen 11, 29
bbse 30

Ballabend 26 beleuchten 19
betreffend- 25
Botschaft 23

bangen 27 beliebig 32
betreiben 28
Boykott 31

Barockanlage 18 Beliebtheit 31
Betreiber 28
boykottieren 31

Bauer 19 belohnen 14
betreten 28
Branche 29

Baumwolle 6 Belohnung 14
betreuen 10
Branchenkenner 23

Bauprojekt 26 Beluftungssystem 23
Betrieb 21, 23
Brauerei 18

beachten 10 bemerkenswert 19
Betriebssystem 12
brechen 26

bearbeiten 9 bemuhen sich 11


Betriebswirtschaft 22
Brennkosten 12

beauftragt 22 Bemuhung 5
Betroffene 27
Brettspiel 14

beiiugen 19 benachteiligen 21
beugen sich 29
Briefwahl13
Bedarf 10,12 Benehmen 7
Bevblkerung 6
buchen 26

bedeuten 34 benbtigen 21
bevorstehend 18
Buchhalter 29

bedeutend 14 benbtigt 21
bevorzugt 5, 15
Buhne 16

Bedeutung 18 Benulzer 24
bewegen 18,23
Buhnenpriisenz 29

bedienen 24 beobachten 27
Beweglichkeit 4
Buhnenprogramm 29

bedienen sich 31 Beratung 11


Bewegung 15
Buhnenstuck 30

bedrangen 5 berauschend 29
beweisen 13
Bundesernahrungsministerium 30

bedrohen 5 Berechnung 8
Bewerber 25
Bundesligaclub 18

Bedrohung 33 Bereich 9
bewerten 17
bundesweit 8

bedruckend 29 bereits 27
bewundern 18
Burgergesellschaft 28

Bedurfnis 12 Bergarbeiter 27
bewusst 12
Burgermeister 20

beeinfiussen 21 Bergbau 27
bewusst sein sich 24
Burokaufmann 28

beenden 15 Bergregion 21
Bewusstsein 22

- 37
durchaus 16
einstellen 10 Entzugshilfsmiltel 10

Ch ancengleichheit 11

Durchbruch 24
Einstellung 8 Entzundungsreaktion 33

Computerschirm 28

Durcheinander 10
einstufen 20 epidemisch 30

Durchschnitt 8
Eintrittskarte 7 erbiirmlich 30

Dachorganisation 12

durchschniltlich 8
Einwanderer 27 Erbe 13

daheim 31

Durre 21
Einwohner 32 Erbrechen 33

damalig 31

Durstige 25
Einzeldenkmal 13 erbringen 34

Diimpfeigenschaft 12

Einzelfall 8 Erdburger 8

dankbar sein 17

eben 27
Einzelgewinn 28 Erdbl-Pipeline 14

darstellen 24

Ebene 10
Einzelhandelsumsatz 11 Ereignis 8

daruber hinaus 33

Edelstahlplakette 13
Einzelkind 28 ereilen 20

Daten 32

effektiv 4
Einzelreisende 32 erfahren 4, 21

Datenaustausch 24

egaI 28
einzigartig 13 Erfahrung 9

Datenverarbeitungsgeriit 15

Ehe 6
Einzug 7 erfassen 5, 26, 30

dauerhaft 14

Ehefrau 12
Einzug halten 35 Erfinder 24

decken 10

ehemalig 23
Eldorado 24 Erfindung 23

definitiv 15

eher17
elegant 20 erfolgreich 16

dementsprechend 4

ehrgeizig 4
Elfmeter4 Erfolgsgeschichte 23

demnach 8

Eichenholzfurnier 6
eliminieren 20 erfolgversprechend 16

demniichst 20

Eigeninitiative 9
Elternteil 32 erforderlich 9

demonstrieren 17

eigens 13
emanzipieren sich 30 Erfrischungsgetriink 25

dennoch 23

eigenverantwortlich 12
empfangen 14, 34 erfullen 10, 14

Depression 5

eignen sich 24
Empfangsdame 9 ergeben 21, 29, 31

depressiv 29

Einbeziehung 34
Empfinden 8 ergreifen 20

derartig 34

Einblick gewiihren 4
empfinden sich 15 erhallen 32, 34

derzeil11

einbrechen 10
empirisch 16 erheblich 11, 15

Designstudie 19

einbringen 14, 23
Energiewirtschaft 21 Erhebung 10

desorientiert 7

Einbul),e 10
eng sehen 28 erhbhen 10

Detail 20

eindeutig 10, 18
Engagement 11 erhbhen sich 5

deutlich 8

einfallen 27
engagiert 17 Erhbhung 20

Deutsche Bahn 32

einfangen 20
enorm 28, 29 Erholungsangebot 21

Dezemberwert 28

Einfluss 5
Ensemble 23 erinnern 21

dezentral 12, 28

eingeschriinkt 30
entdecken 12 erkennen 17

Diamant 27

Einhalt gebieten 15
Entdeckung 5 erkenntlich zeigen sich 13

dicht 13

Einheimische 13
Entdeckungsreise 23 Erkenntnis 8

dienen 25

einhergehen 21
Ente 19 Erkliirung 30

Dienst 11

einig sein sich 21


entfallen 11 erkranken 8

Dienstleistung 12

Einkaufsbummel11
entfernt 26 erlangen 12

Diesellok 19

Einkaufskorb 32
Entfernung 15 Erlass 28

diesjahrig 22

Einkaufszentrum 35
entgegensehen 17 erlaubt 34

digital 13

Einkommen 31
entgehen lassen sich 15, 29 erliiutern 20

Diskriminierung 10

Einlegeboden 6
enlhalten 29 Erlebnis 26

Display 34

einleiten 14
entlasten 8 erleichtern 8

Distanz 18

einmalig 23
entsagen 14 Erleichterung 5

Disziplin 26

Einnahme 10
entscheiden 13 Erlernen 25

Dokumentarfilm 22

einnehmen 24, 31
entscheidend 4 Ermiil),igung 32

Dokumentation 5

einplanen 26
Entscheidung 33 ermbglichen 13

dominieren 6

einrichten 17, 20
entschliel),en sich 23 erniihren sich 30

Doping 33

einrichten sich 31
Entschlossenheit 30 Erniihrung 20

Dossier 26

Einrichtung 11, 20
entspannen sich 33 Erniihrungsgewohnheiten 30

Dozent 17

Einsamkeit 25
Entspannungsubung 33 Erniihrungslage 31

driingeln 7

Einsatz 5,9
entsprechen 8, 29 Erniihrungsmiingel31

driingen 21

einschalten 15
entsprechend 13, 18 Erniihrungstagebuch 33

dribbeln 4

einschiitzen 11
entsprechend 9 ErniihrLingsumstellung 33

dringen 27

Einschiitzung 6
Entstaatlichung 28 Erniihrungswuste 30

drohen 7

Einschriinkung 10
entstehen 16 ernennen 25

Drucker 13

Einschulung 33
Entstehung 22 Ernennung 25

dulden 10

einseitig 33
entwickeln 22 Ernte 21

durchfuhren 16

einsetzen 13
entwickeln sich 14 erobern 4

durchsetzen 10

einsetzen sich 21, 30


Entwicklung 19 erreichen 17, 28

durchsieben 27

einspielen 14
Entwicklungsland 8 errichten 13

durchziehen 17

Einsteiger 26
entziehen 31 Errungenschaft 19

- 38
erscheinen 28 federfuhrend 28 Fortsetzung 24 gehalten sein 10
Erscheinungsbild 9 Federvieh 20 Fotobearbeitung 13 geheim 13
erschie~en 19 Feh leinscha tzung 23 Fragebogen 14 Geheimfavorit 4
ersetzen 8 fehlen 5 Frauenbeauftrag te 11 Geheimhaltung 13
ertappen 10 Feld 10,20 Freie Universitat 16 Geheimnis 30
ertraglich 33 Ferienunterkunft 32 Freilichtmuseum 27 Gehirn 31
erwarten 21 fern 22 FremdenfUhrer 27 gelangen 27
Erwartung 5 Fernsehkonsum 33 Fremdsprachenkorrespondent 12 gelassen 29
erwelsen sich 24 Fertig stellen 19 Freudentranen 13 Geldgeber 13
erwerben 12 Fertigstellung 24 frischgebacken 28 Gelegenheit 12
erwerbsfahig 6 fesselnd 4 Frontal-Unterricht 16 gelegentlich 32
Erwerbsperson 29 festlegen 25 Frucht 30 gelten 10, 27
Erwerbstatige 15 feststehen 20 fruchtbar 28 Gemalde 4
Erwerbstatigkeit 32 feststellen 16 fruher- 25 Gemiilde-Galerie 19
erwischen 4 Festland 7 Fruherkennung 11 gemii~ 4
er.vunscht 9 Festplatte 12 Fruhfiirderung 10 Gemeindebezirk 12
Erziehung 10 Festsaal 18 fUhren 21 Gemeindewohnung 10
Erziehungswissenschaft 16 fettleibig 30 Fuhrer 26 gemischt 17
erzielen 35 Feltleibigkeit 30 FOhrung 24 , 26 GemOse 30
erzwungen 8 Fettreserve 31 FOhrungskraft 32 Gen 5
es geht 27 Fettsuch t5 FOlie 19 generell 21
es handelt slch 17 Fettverbrennungsphase 4 fUlien 23 genetisch 5
Essensqualitat 31 Feucht 20 Fund 27 genieilen 25
Essstiirung 5 Filiale 6 Fundgrube 31 genmanipuliert 5
Etablissement 10 Filmklassiker 30 fundiert 6 genOgen 18
eUiche 31 finanzieren 25 fOndig werden 9 Genuss 5
etwa 18 Finanzierung 28 Fundort 31 gepflegt9
EU-Erweiterung 14 Finanzministerium 10 Funktioniir 7 Gemt 27
EU-Fiirderung 21 fischen 27 Furcht erregend 30 geraten 7
EU-Gelder 25 Fischfang 16 fUrch ten 17 gerecht 21
EU-Kommission 30 fixiert 21 Fursorge 10 Gerechtigkeit 21
Europaparlament 25 Fliichendenkmal13 Fu sionsphan tasien 16 Gericht 14
europawelt 21 flan ken 4 Fu ~ba ll ereignis 23 gering 23
EU-weit 15 flei~ig 17, 34 Futter 6 Germanistikstu den tin 29
Evaluation 28 flexibel9 fOttern 30 Geruch 26
Eventreise 26 Flexibilitat 23 futuristisch 19 Geruchsschulung 26
eventuell 31 flie~en 13. 28 GerOcht 13
existierend 34 Flugbahn 17 Galgenfrist 14 gesamt- 32
exklusiv 26 Flugobjekt 23 Ganztagschule 16 Gesamtklang 23
experimentell 34 Flugraum 14 gar 17 Gesamtzahl 34
extrawendig 6 Flugsicherheit 14 garan tieren 34 Gesang 29
extrem 21 flussabwarts 27 Gasteschicht 18 Gesailmuskulatur 12
exzessiv 31 flussaufwarts 27 Gaststatte 10 Gesailtasche 7
Flussgrund 26 Gebiiude 13 Geschaftsfuhrer 35
Facettenreichtum 12 Flusslauf 21 Gebiet 21 GeschaftsfOhrerin 21
fachfremd 17 Foige 15 Gebildete 25 Geschaftskarriere 24
Fachkraft 9 folgen 25 gebrauchlich 34 Geschaftsmann 7
Fachmagazin 14 Foigetag 32 Gebrauchsartikel 6 Geschaftspartner 26
Fachrichtung 22 fordern 7 Gebrauchsgegenstand 23 Geschiiftsreisende 32
Fachsprache 30 fiirdern 5, 32 GeburtsrOckgang 6 geschehen 33
Fahrpreis 32 Forderung 6 Gedachtnis 5 Geschiedene 6
Fahrschein 32 Fbrderung 16 Gedicht 25 Geschlecht 8
fair 4 Form 14 geeignet 25 Geschmack 14,18
Fakt 26 Forscher 34 Gefahr laufen 5 geschult 24
Faktor 21 Forschung 17 Gefa~ 26 geschweiilt 26
Fall 19 Forschungsergebnis 12 Geflugel25 Geschwur 32
Fang 16 Forschungsobjekt 34 gefragt 22 Gesellschaft 29
farbig 23 Forschungsteam 34 GefOhlswelt 4 gesellschaftlich 23
fassen 28 Forstwirtschaft 21 gegangelt fOhlen sich 14 Gesetz 10
faszinierend 12 Fortgeschrittene 12 Gegenstand 17 gesetzlich 22
fatal 6 fortpflanzungsfahig 34 Gegenteil 24 gesichert sein 26
Fazlt 11 Fortschrilt 5 gegenwartig 8 gesondert 25

-3
gestalten 12 Grundstein 23 Herz-Kreis lauf-Leiden 8 infizieren 20
Gestaltung 13 Gruppengrbi!,e 26 heterogen 17 Informatiklehrstuhl4
gestanden 23 Gruppenuniversitat 17 Heterogenitat 16 Informationstechnologie 24
gestalten 10 gultig 32 heuer 10 Infrastruktur 20
gestreift 34 Gummiparagraph 24 Hin- und Ruckfahrt 32 Infrastrukturmai!,nahme 27
Gesundheitsamt 19 gunstig 16 Hindernis 26 Inhaberin 26
Gesundheitsministerium 20 Gut 25 hineindrangen 7 Inhaltsstoff 8
Gesundheitsreform 18 Gymnasium 22 hinreii!,end 4 Initiative 5
Gesundheitsversorgung 32 hinterlassen 25 inklusiv 33
Gesundheitsvorsorge 11 Halbfinale 4 hinweisen 21 Inkrafttreten 4
Gesundheitszustand 8 Halbjahr 16 hinzielen 17 Inlandsurlaub 32
geteilt 13 Halbtagsbeschaftigung 9 Hirn 5 Inneneinrichtung 18
gewahrleisten 14 halt 28 Hirnregion 5 Innenstadt 18
gewaltig 21 halten 16,23 Hitze 21 innerstadtisch 19
Gewalttatigkeit 6 Halten 8 hochhalten 11 innert 24
Gewasser 27 Halter 8 hochkaratig 19 Innovation 18
Gewicht 22 Haltung 24 Hochrechnung 9 innovativ 9
Gewichtsverlust 31 Handbremse 6 Hochschulabsolventin 22 in sbesondere 27
Gewinner24 Handelsreisende 4 hochverdient 15 in sofern 21
Gewinnung 12 Handler 9 hochwertig 6 Integration 6
gewbhnlich 32 Handlung 4, 21 Hockenheimring 15 Intensitiit 7
gewohnt sein 5 Handtuch 12 Hof 19 intensiv 16
gezielt 11 , 34 Handy- Dichte 35 Hbhepunkt 19 intensivieren 7
Gipfel 23 Handy-Fernsehen 34 homogen 16 InterCityExpress 33
Gitarrenimprovisation 23 Handy-Format 25 Hotelbesitzer 26 Internet-Auftritt 9
Glasurbrand 12 Handytasche 6 Huhn 19 Internet-Hit 11
gleich ob 28 Hang 8 Huhnerzucht 20 Internet-Nutzer 24
gleichaltrig 12 Hardwarehersteller 24 Hulle 19 Internet-Zeitalter 15
gleichnamig 25 Hardwarekomponente 12 hullen 29 investieren 5
Gleichschaltung 24 harmonieren 26 Hurra-Rufe 13 Ischias 32
gleichstellen 11 haufig 21 Hutte 5 Isolation 30
gleichwohl 14 Hiiufigkeit 33 Hygienevorschrift 20 isolieren 20
gleichzeitig 24 Hauptfach 6
Globalisierung 5 hauptsachlich 27 ldentltiit 13 Jager 5
gnadenlos 29 Hauptsch ule 22 Idiom 23 Jahrestief 16
Goldgrabersiedlung 26 Hauptursache 5 idyllisch gelegen 7 Jazzszene 23
Goldrausch 26 Hauptverursacher 5 ignorieren 16 je nach 19
gbnnen sich 10 Haushalt 6 ihrerseits 33 jederzeit 29
Gbnner 13 Haushaltsgerat 27 illegal 27 Job 15
gotisch 18 Haushaltshilfe 9 illustriert 4 jobben 22
Grabungsvorhaben 12 haustierlos 32 im Allgemeinen 5 Jugendlichkeit 23
Grafikerin 9 Hausvogel 20 im Anschluss 14 Jugendschu tzgesetz 11
Grafikprogramm 9 Hebraisch 12 im Auftrag 11 Jugendstil 13
grandios 30 heilsam 28 im Gegenzug 18, 24 Jugendstilmalerei 12
grell30 Heimbewohner 8 im Mittelpunkt 22 Justiz 14
Gremium 17 Heimspiel 19 im Vordergrund 5
Grenzstad t 13 Held 30 im Zuge 17 kahlkopfig 29
grenzubergreifend 34 Helifliegen 26 Image 17 kalt 30
Grof),e Preis 15 Henne 20 Imitation 7 kampfen 17, 30
Groi!,event 9 (he)rankommen 18 immens 31 Kanaltunnel 32
Groi!,katze 34 Herausforderung 6 Immobilie9 Kasten 23
Groi!,spende 13 herausgeben 9 Improvisations-Musik 23 katastrophal 16
groi!,teils 34 herausragend 19 in Anspruch nehmen 11 Katze 34
Grunanlage 19 herausstellen 25 in Auftrag geben 23 Kaufer 31
grunden 13 herausstellen sich 23 in Bezug 32 Kaufkraft 31
Grundfrage 24 Herkunft 16 in Kauf nehmen 10 Kicker 4
Grundgedanke 12 herrlich 19 in Rente gehen 21 Kid 33
Grundlage 32 herrschen 19 indes 14 Kilometerbegrenzung 32
grundlegend 34 Herstellung 15 Indigena-Gemeinde 27 Kinderbetreuung 12
Grundprinzip 34 herumsprechen sich 7 individuell16 Kindererziehung 21
Grundsatz 17 Herunterladen 35 Industrieroboter 19 kinderleicht 33
grundsatzlich 11 , 13,33 hervorrufen 7 Industrieunternehmen 23 Kinderschmerztherapie 33

- 40
Kinderwagen 6 Korruption 14
langfristig 20
mangelnd 11

Kirschpraline 26 kostenlos 31
lassen 27
Manieren 7

Kirschsteinspucken 26 Kostum 16
Laufbahn 18
Marchen 13

Kissen 19 Kraft 26
Laune 29
miirchenhaft 4

Kiste 23 Kraftfahrzeug 9
laut 18
Marke 16

Klage 31 Kraftigung 12
lebendig 28
Markenimage 12

klagen 7 Kraftwerk 27
Lebenserwartung 6
Markenzufriedenheit 12

Klang 16 K(r)ampf4
Lebensgier 29
Marketing-Trick 32

Klassenarbeit 33 kriinkelnd 6
Lebenslauf 9
Marktanteil 24

Klassenkamerad 30 krankhaft 30
Lebensmittelaufsicht 14
Marktwert 17

Klausel14 kreativ 9
Lebensraum 34
Maschinenbau 15

Kleinst-Bergbau 27 Krebs erregend 29


lebhaft 22
Mai).17

klettern 16 Kreislauf 30
lediglich 11
Massagemalle 7

Klimaerwiirmung 21 kreuz und quer 32


legendiir 23
Masseninformationsmillel 24

Klimaschutz 21 Krieger 17
Legende 29
massiv 31

Klimawandel21 Kriminalkombdie 30
Lehre 17
Mai).nahmen treffen 27

klingeln 35 Kriminalroman 23
Lehreinheit 12
Mai).stab 28

klirrend 19 KriminalstUck 29
leichtgangig 6
Masterstudiengang 17

Klischee 6 Krisenstab 20
leiden 31
Materialkosten 12

Klon 24 Krisentelefon 19
Leistung 26
Mauer 24

knacken 28 Kritik uben 31


Leistungsbereitschaft 9
Maus 12

Kneipe 11 kritisieren 20
Leistungsdruck 11
Mechanismus 31

Kochbuch 9 Kuchenwaage 6
Leiterin 26
Medaille 34

Kollision 18 kulinarisch 26
Lekture 9
Medienfachmann 34

Kolloquium 22 Kulturdeba!te 7
lenken 25
Medienkontrolle 22

kombinieren 32 Kulturerbe 25
Lernfortschri!t 16
Medienkonzentration 22

Kommentar 23 Kulturhauptstadt 25
Lerngeschwindigkeit 16
Medikament 33

Kommentator 7 Kultusminister 27
Lerninhalt 16
medikamentbs 33

kommerziell 14 Kultusministerin 25
lernschwach 16
mediterran 21

Kommission 14 kummern sich 6


Lesefibel16
Medizintechnik 15

kommunal28 Kunde 9
Leselust 25
Megatransfer 18

Kommunikationstechnologie 5 Kundenkarte 12
Leseneigung 25
mehrgeschossig 18

kommunikativ 8 kunftig 11
lesenswert 25
Mehrheit 15

kompatibel 24 Kunstepoche 13
letztlich 5
mehrheitlich 8

kompetent 26 Kunstler 19
Leuchtturmprojekt 4
Meinungsmacht 22

komplett 17 Kunstmalerin 22
Lichtbild 12
meistern 4

Konjunktur 35 Kunststudentin 18
Liebhaberei 13
Meisterwerk 19

konkret 21 kunstvoll 18
Lieblingsstuck 31
melden 9

Konkurrenz 7 Kunstwerk 13
liefern 27
melden sich 28

Konsequenz 33 Kuratorium 7
Limousine 26
Menschenrechtsverletzung 24

konservativ 23 Kurfurst 18
literarisch 23
Merkmal31

Konservative 10 Kursgebuhr 12
Literaturwissenschaft 22
Metallgriff 6

Konsum 31 Kursleiterin 12
Live-Band 29
Metallschiene 6

Konsument 8 Kurzbewerbung 9
lizenzieren 24
Migriine 32

Konsum-Luxus 5 kurzlich 25
Lizenzvertrag 24
Migrantenkind 10

Konsumverhalten 32 Kurznachricht 15
lobenswert 5
Migrantin 12

Kontaktbrucke 8 Kurzreise 18
lohnen sich 31
Migration 6

Konterangriff 4 kurzum 14
Lokaljournalist 13
mild 29

kontinuierlich 16
Lolloschein 28
Mindeststeuer 10

Konto 13 Labor 19
luftgefUllt 19
Mine 27

Kontrollmbglichkeit 24 liicherlich 23
lukrativ 27
Mineralwasser 25

Kontrollpraxis 22 Lage 20
lustlos 30
Mini-Zeppelin 23

Konzentrationskontrolle 22 Lagerraum 23
mischen 16

konzentrieren sich 23 lahm legen 27


Mach! 31
Mischung 16

Konzession 24 Laisser-faire-SignaI10
Magersucht 15
missbrauchen 34

Kooperation 23 landen 25
Mahlzeit 5
missbriiuchlich 34

kopfiballstark 4 Landesarbeitsagentur 28
mahnen 20, 32
Missstand 14

Kopfschmerzen 33 Landeshauptstadt 18
majestatisch 18
Misstrauen 17

Kopfschmerzhaufigkeit 33 landesweit 20
makaber 30
misstrauisch 19

Kbrpergewicht 30 Landschaft 22
Malerei 19
mit Sicherheit 13

Kbrpergrbi).e 15 Landschaftsbild 26
Malerfurst 19
Mitarbeiter 33

Kbrpermasse 30 Landwirtschaft 20
mangelhaft 30
mitbekommen 31

- 41
Miteinzug 8 Nervositat 31 Partnerschaft 4, 18 Propaganda-Instrument 24
Mitglied 15 Netz 11 Partneruniversitiit 21 Prospekt 9
mithilfe 33 Netzadapter 7 Passagier 26 Prostituierte 27
mitkommen 16 neuartig 23 passieren 17 Provinz 27
Mitsprache 17 Neuling 14 Passivrauchen 10 prufen 28
mitteilen 28 Neuwagenkaufer 9 Passivraucher 29 pur26
Mittel 33 nichtmedikament6s 33 Patenschaft 8 Pute 20
Mittelalter 19 niedlich 7 Patentrezept 28
Mittelmeerraum 21 niedrig 28 Patient 33 quadriert 30
mittels 11 Nikotinentzug 10 Pauschalpreis 32 qualifiziert 9
Mittelzuweisung 28 Nikotinpfiaster 10 PC-Grundlagen 12 qualitativ 11
mittlerweile 7 Nikotinstangel14 Pensionierung 9 qualmen 10
M6belfirma 32 Niveau 28 perfekt 15 quantitativ 11
mobil 35 Nordbaden 15 Performance 29 Quittung 28
Mobiliisierung 24 Norm 29 Perspektive 13
rviobt!telefonanschluss 35 normalerweise 19 Personenzug 32 Rabat! 32
Modelbetreuung 15 Normalisierung 7 pfiffig 4 rabenschwarz 30
moderat 12 Normalpreis 32 Pfiegeeinrichtung 11 raffiniert 30
modisch 7 n6tig 20 Pfiegeheim 7 Rahmen 6
m6glich 20 Notwendigkeit 21 pfiegen 9, 19 Rand 5
moralisch 34 nunmehr 21 Pfrunde 31 Rang 24
morbide 30 Nurburgring 15 Pharmakologie 34 rangieren 14
M6rder 30 nutzbar 24 Pharmaunternehmen 34 rapide 30
m6rderisch 30 Nutzen 34 Pionier 24 Raritat 31
Moschee,11 nutzen 11 PISA-Studie 27 rasant 8
Motiv 22 nutzen 16 pladieren 7 Rate 33
Motorrad 15 Nutzer 31 Plattenladen 31 raten 30
Motorsport 15 nutzlich 9 Plattform 11, 24 Ratgeber 4
Mull 16 Nutztier 20 Pluralismussicherung 22 ratseln 13, 28
Multimillionar 28 Po 12 Ratssitzung 13
multi-tasking 25 Oberburgermeister 13 Politologiestudent 22 Raubkatze 16
mundig 28 Objekt 17 polizeilich 5 Raumpfiegerin 9
Musikindustrie 31 observieren 20 Popkomm 16 Raumsonde 19
ivlusikladen 31 offenbar16 popular 23 realisieren 9
ivluskelentspannung 33 6ffentlich 23 Portal 24 Rechenanlage 23
Muskeltransplantation 33 Offentlichkeit 20 Portemonnaie 12 rechnen 17
Muslim 6 Offnung 24 Potential 24 Rechner 11
Muttermilch 30 ohnehin 23 pragen 4, 6 Recht 33
Mutterschaft 21 Okotourismus 26 pragnant 26 Rechtsanspruch 11
Okotourist 27 Praktik 34 Rechtsanwalt 22
nach sich ziehen 30 Olivenhain 20 prasentieren 14 Rechtswissenschaften 22
nachbauen 24 online gehen 31 Praxisbezogenheit 17 rechtzeilig 28
nachdenken 23 Online-Anwendung 9 Praxisbezug 17 Recycling 19
nachgeben 29 Online-Umsatz 11 Prazision 6 reduzieren 33
nachweisen 19, 31 Opfer 4 Preis 30 reduzieren sich 21
nachdenklich 30 oppositionel110 Preiskrieg 10 Referenzen 9
Nachfrage 23 optimal 4 prekar 20 Referenzlabor 20
Nachschlagewerk 4 Optimist 23 Premiere 16 referieren 11
Nachweis 34 Organ 22 Pressekonferenz 16 reformieren 28
nahe kommen 18 Orgel 19 Prestige 11 rege 24
nahezu 8 Orientierungspaket 12 prestigetrachtig 25 regelma[\ig 5
nahern sich 18 Original 12 Prinzip 33 Regelung 11
Nahrstoff-Mix 4 Ornithologe 20 Prioritiit 28 Regenschutzhulle 6
Nahverkehrszug 32 Privathaushalt 6 regierend 10
naschen 8 packend 29 Probefahrt 9 Regime 24
Naturpark 27 Panik 19, 31 problematisch 16 Region 19
Naturwissenschaft 18 Panik-Attacke 32 Produktionsablauf 19 regional 9
Nebel 13 Papierverbrauch 35 Produktvielfalt 8 Regisseur 23
nebenher22 paradox 24 profitieren 8 registrieren 6, 24
Nebenjob 9 parallel 34 Projekt 25 reibungslos 14
Nebenwirkung 34 Parlamentsmehrheit 28 Pro-Kopf-Sammelmenge 35 reichhaltig 11
Nei[\e 13 Partei 10 prominent 15 reichlich 7, 13

- 42
Reichtum 27 sanieren 13
Schutzma~nahme 20
Spitzenqualitat 32

reif 14 Sanierung 13
Schwan 19
Spitzenreiter 25

ReisefUhrer 18 Satellitenbild 34
Schwebeteilchen 27
Sportmedizin 34

Reiseroute 26 sauer aufsto~en 14


Schwein 25
Sportorganisation 33

Reisewelle 7 S-Bahn 33
schwer fallen 14
Sportplatz 34

Rei~verschluss 6 Schachtel10 schwerfallig 23


Sportwarengeschaft 26

Reiz 33 Schaden(s)ersatzforderung 31
Seele 12
Spottpreis 7

reizen 33 Schaf25 Seenotkreuzer 19


Sprachdefizit 16

Reizuberflutung 33 schaffen 12, 29


Seezunge 16
sprich 31

rekonstruieren 5 Schaffung 17
Segelschiff 18
Spritpreis 16

Rekordhalter 14 Schal7 Sehenswurdigkeit 18


sprung haft 33

Rekordmeister 18 Schallplattenfirma 31
Sehnsucht 23
Spur 13

Rekordwert 35 Schamgefuhl 15
seither 25
spuren 11

relativ 31 scharf 31
selbst gebaul27
staatlich 22

relaxen 7 Schattenmann 13
selbstbewusst 8
Slaatsburger 10

Renaissance 13 schatzen 11
Selbstbewusstsein 30
Staatsoper 29

Renaissance-Stil 19 Schatzsuche 26
Seltenheit 20
stabil12

Rennstrecke 15 Schaumstoffpolsterung 7
Senior 6
stadtebaulich 26

renommiert 9 scheinen 25
sensibilisiert 10
Stadtverwaltung 7

Rente 20 scheitern 6
separat 10
Stallpflicht 20

Rentenalter 20 Schicht 25
Service 24
stammen 28

Renteneintrittsalter 20 Schicksal 29
setzen 11
Standardisierung 27

Rentensituation 21 schildem 20
Seuche 20
standig 12

Reputation 8 schimpfen 7
sicherstellen 14
Start 15

restaurieren 25 Schlaf- und Beatmungsmedizin 9


Sicherheitszone 20
stationar 11

Restbestand 34 Schlafmangel 33
sichern 15
stattdessen 30

Restriktion 10 Schlafstbrung 33
sichtbar machen 5
staunen uber 4

Resultat 16 Schlag 23
Sieg 15
stecken 27

Revier 28 schlammig 27
Siegeszug 23
Steckkarte 24

Rezeption istin 9 schlau 4


simpel12
steigen 21

Rhythmus 23 schlau machen sich 9


sinken 10
steigern 27

Richtlinie 10 Schleckermaul 8
sinnvol120
Stellenangebot 9

Richtung + Ortsname 19 schleppen 20


Sitz 26
Stellenanzeige 9

Rind 25 Schliel1ung 11
Skepsis 13
sterben 29

Risiko 34 schlimm 14
Skeptiker 23
Steuer 18

Risikofaktor 8 Schloss 18
skeptisch 17
Steuergeld 28

Roboter 4 Schlosspark 18
so genannt- 30
stichhaltig 32

Robotik 5 Schluss 21
Softwareuberblick 13
Stichwort 25

Rohstoffernte 8 Schlusselanhiinger 6
solide 9
Stille 25

rollen 4, 7 Schmerzanfall 33
Soloauftritt 23
Stillzeit 30

routinemal1ig 28 Schmerzrezeptor 33
Sommerreiseziel 32
Stimme 22

Ruckgang 10 Schmuck 6
Sommerresidenz 18
stofflich 31

Ruckkehr 15 Schmuggel 34
Sonderangebot 32
stotternd 10

Rucksacktounst 27 Schnitt 7
Sonnenblumenfeld 26
Straffung 12

rOcksichts los 30 Schock 28


sonnenhungrig 32
strahlen 5

ruhebedurflig 33 schockieren 25
Sorge(n) bereiten 20
strapazierfiihig 6

rOhren 26 Scholle 16
Sorgen machen sich 18
Stra~enverkehrs- Todesopfer 9

Ruine 30 Sch6nheitsgalerie 18
Sorgenliste 18
Strecke 32

Rum 27 Sch6nheitswettbewerb 15
Sound 30
Streckennetz 32

rund 22 schonungslos 4
sozial11
Streit 30

Rundflug 26 Schriftstellerkollege 23
Sozialwissenschaft 22
streiten sich 15

Rundfunkanstalt 34 schrittweise 20
spannend 26
Stressbewaltigung 33

runterladen 31 schrumpfen 30
Spannungskopfschmerzen 33
Strick-Qualitiit 7

Schublade 6
Sparangebot 32
strikt 10

Sachbuch 4 Schulabganger 22
Spa~ mach en 29
Struktur 17

Sachschaden 6 Schulabschluss 22
spal1ig 26
strukturiert 14

Saft25 Schulhof 16
Spaziergiinger 19
Studentenmagazin 11

sammeln 11 Schulstress 33
Speichermedium 13
Studie 16

Sammler 5 Schultertrageriemen 6
Speicherplatz 7
Studienabschluss 17

Sammlung 19 Schulung 27
spenden 13
Studiengang 18

siimtlich-10 Schulwesen 28
Spirituosenfabrikant 26
Studienordnung 17

Sand 27 Schutz 10
Spitzenkoch 26
Studienrichtung 22

- 43
stufenlos regulierbar 7 Tour 26 ums Leben kommen 5 Veranstaltungsprogramm 22 V
Sturm 5 Tourismusbranche 18 Umsatz 31 verantwortlich sein 5
Sturmduo 15 traditionell 16 Umweltschaden 16 Verantwortung 30 v
Substanz 29 traditions reich 15 Umweltschutzer 15 verarbeiten 35 If
substanziell 28 Tragen 29 Umweltschutzorganisation 21 Verband 12
Suchmaschine 24 tragen 12, 28 Umweltstiftung 16 verbessern 17
Sucht 31 Trager 20 unabdingbar 9 Verbesserung 17
Suchtmerkmal 31 transparent 19 unabhangig von 21 verbieten 11
Superlativ 19 treffen 17 Unabhangigkeit 12 verbildlichen 23
surfen 11 Treffer 15 unangefochten 25 verbinden 15
Sulligkeit 8 treiben 19 unangenehm 33 verbindlich 4
Trend, 8 unbemerkt 33 Verbindung 4 Vi
Tabakhersteller 10 trennen sich 27 unbeschwert 7 Verbindungsstralle 27 Vi
Tabakkonsum 10 Trennung 8 unerfullt 17 verbluffend 16 v'
Tabakrauch 29 Tresen 10 unerschwinglich 7 verborgen 26 Vi
Tabaksteuer 10 Triptanen 33 Unfalltod 8 Verbot 10 v,
Tabakwaren 11 Trockenperiode 21 ungerecht 10 verbrauchen 8 V
Tafelwasser 25 Tropfen 26 ungewbhnlich 14 Verbraucher v,
Tagesereignis 15 trotzen 5 ungezwungen 12 Verbrecher 30 v,
Tagesmutter 9 turbulent 30 unglaublich 19 verbreiten 24 V
Tanzer 16 Turm 19 ungleich 22 verbreitet 32 v,
Tastatur 12 typisch 31 Universitatsstudium 22 Verbreitung 24 v,
Tatigkeit 34 unleserlich 5 Verbreitungsgebiet 34 \.I(

Tatort 23 Ubelkeit 33 unmittelbar 4 verbrennen 31 VI


Tatsache 31 uberdurchschnitllich 9 unmbglich 7 verbringen 32 V
tatsachlich 10 uberfullt 7 UN-Organisation 20 Verdacht 20 V
Tatzeit 4 Ubergewicht 30 Unruhe 31 Verdachtsfall 20 VI
Taubenzuchter 28 ubergewichtig 30 unterbringen 6 verdanken 19 VI
tauchen 27 uberholen 8 Unterernahrung 31 verdeckt 20 Ij~

Tauschbbrse 31 Uberholspur 22 Untergang 5 Verdienst 34 V,


Teamgeist 9 Uberlegung 31 Unterhaltungskultur 7 verdrangen 21 VI
Technik 18 ubermallig 33 unternehmen 23 verebben 7 V,
technisch 19 ubernehmen 13 Unternehmen 19 Verein 15 Vf
Technologie-Gigant 23 uberprufen 10 Unterrichtsstil16 vereinbaren 8 VE
Technologie-Riese 23 uberraschen 23 unterschiedlich 23 Vereinheitlichung 24 VE
Teddy-Anhanger 6 Uberschlag 6 unterstutzen 29 vereint 26 V,
Teehaus 19 uberschreiten 8 Unterstutzung 9 verenden 20 \IE
teilnehmen 16 uberschwemmen 7 untersuchen lassen sich 20 Verfechter 24 V,
teilen 30 Uberschwemmung 21 Untersuchung 11, 16 verfehlen 18 'IE
teilweise 16 Ubersetzung 23 Unterwasserstaubsauger 27 Verfiachung 17 'IE
Tempo 4 ubersiedeln 12 unuberlegt 21 Verfugbarkeit 32 VE
Terrorismus 18 uberspringen 16 unverantwortlich 34 verfugen 10 VI
Testbericht 9 ubertragbar 33 unvergesslich 26 verfuhrerisch 31 VE
Theaterauffuhrung 22 uberwaltigend 24 unvermutet 30 Vergabe 10 'IE
thematisieren 6 uberweisen 13 unverwechselbar 30 vergangen 8 VI
ticken 4 uberwiegend 10 unverzichtbar 25 Vergangenheit 12 VI
Tiefststand 9 uberwintern 20 unverzuglich 14 vergeben 4 VE
Tierseuchenexperte 20 uberzeugt sein 18 Unwetter 21 vergehen 19 'IE
Tiger 34 ubrigens 28 urdeutsch 28 Vergleich 21 'IE
Tigerbestand 34 umdenken 21 Ursache 29 vergleichbar 17 'Ie
Tiger-Landschaft 34 umgehen 9 ursprunglich 12 verglichen 34 ve
Tigerteil34 umrechnen 14 Urteil14 Vergnugen 26 VE
Tigervorkommen 34 umschulen 27 urteilen 23 vergnugt 7 VE
Tileltrager 15 umstellen 33 Urwald 23 Vergnugungspark 7 'Ie
tbdlich 5 umfahren 26 vergrbllern sich 17 ve
Toleranz 6 umfangreich 4 variabel6 Verhaltensweise 5 ve
Topf 26 umfassend 4 Variation 25 Verhallnis 6 \IE
Tbpferscheibe 12 Umfeld 4 Ventilation 10 verhindern 4 ve
Tor 7 Umgang 10 verabschieden 10 Verkaufsmanager 32 ve
toskanisch 19 Umgebung 9 verandern sich 30 Verkehrs-Management 19 Ve
total 24 Umhangetasche 6 Veranstalter 4 Verkehrsmittel15, 32 VE
Tour 16 umhullen 13 Veranstallung 18 Verkehrstote 9 ve

- 44
Verkehrsunfall 5 ver\'Iendet 30
Vorschrift 7
Werbeagentur 26

verkorkst 30 Ver\'lendung 13
vorstellen sich 23
Werbeanzeige 9

verkorpern 14 ver\'lerten 4
Vorstellung 12
Werbewirkung 25

Verlag 9 ver\'lirklichen 20
Vorteil32
Werbung 7

verlangen 7 ver\'lundbar 31
Vortrag 22
Werkstatt 12

verlassen 22 Ver\'lustung 25
Vortragsreihe 12
Werkzeug 12

verlassen sich 28 verzeichnen A 14


Vorurteil6
Wert 22

verleihen 25, 34 verzichten 14


VOr\'loche 16
Wert legen 18

verlelzen sich 6 verzweifelt 30


Vorzeit 17
wertsein 19

verleugnen 34 veterinarmedizinisch 20
wertlos 16

vermeintlich 17,33 Vibrationsmotor 7


Waage 31
wertvoll4

vermitteln 5, 8 Vielfalt 5
wachsend 24
wesentlich 8

vermutlich 6 vielseitig 22
Wachstum 8
Wettbewerb 28

vernachlassigen 31 Vierfache 24
Wachstumsrate 14
Wettkampf 5

vernunftig 31 Vierteljahr 10
wagen 21
widersprechen 34

veriiffentlichen 25 virtuell31
waghalsig 23
Widerspruch 29

Verordnung 24 Vision 23
wahlen 10, 26
Widerstand 27

verpassen 34 vital 14
wahr 24
Widrigkeit 11

verpfiichten 28 Vizeweltmeister 5
wahren 31
Wiederholungskauf 12

Verpfiichtung 18 Vogelgrippe-Virus 19
wahrenddessen 31
wiederum 33

verpiint 16 Vogelperspektive 26
wahrhaft 30
wiegen 15

verrechnen 12 Vokabel25
Wahrheit 24
Wilderei 15

verreisen 33 Vokabeltrainer 25
wahrscheinlich 18
Willkur 28

verri ngern 21 Volksbildung 12


Wahrungsumstellung 13
Windmuhle 19

Verrin gerung 33 Volksheim 12


Waldbrandgefahr 21
Winkel 26

Versandhandel 11 Volkshochschule 12
wandlungsfahig 28
wirklich 17

verschaffen 24 Volkspartei 10
Wandmalerei 23
Wirksamkeit 28

verschieden 32 Volksrepublik 24
warnen 14, 30
Wirkstoff 34

verschlechtern sich 31 Volkswagenstiftung 5


Warnung 20
Wirtschaft 15

Verschreiben 34 vol132
Wartung 23
wirtschaftlich 33

verschwinden 15 vollgultig 32
Wasserfall 27
Wirtschaftsleistung pro Kopf 14

Versicherte 21 viillig 20
Wassermangel 21
Wirtschaftswissenschaften 22

versorgen 8, 30 vollstandig 20
Wasser\'lirtschaft 21
Wirtschaftswunde 30

verspelsen 25 Vollzeit 9
Web 35
wissenschaftlich 34

versprechen 17 von Vorteil sein 9


Webdesigner 29
WM I Weltmeisterschaft 4

Versprechung 17 vorarbeiten sich 25


Webprogrammierer 9
Wochentippschein 28

verstandlich 12 voraussagen 25
wechselnd 28
Wohlbefinden 8

Verstarkung 9 voraussetzen 9
Weigerung 25
wohlbekannt 26

versteckt 26 Voraussetzung 9
Weinberg 26
wohlhabend 26

verstehen 28 voraussichtlich 5
Weinliebhaber 26
wohlig 7

verstellbar 6 vorbeifahren 31
Weinproduzent 26
Wohltater 13

Verstimmung 31 vorbeugen 33
Weinstral),e 26
Workshop 12

versuchen 28 voreilig 21
weiten sich 33
wuchern 14

versul),en 8 vorerst 18
Weitenregulierung 7
wunderbar 26

Verteidiger 4 Vorgabe 16
weiter-19
wunschen sich 29

Verteidigung 5 vorgeben 16
Weiterbestehen 17
Wunschgewicht 7

Verteilung 13 Vorgehen 31
Weiterbildung 9, 12
Wunschtraum 27

vertragen 7 vorgesehen sein 11


Weiterfahrt 32
wurfelfiirmig 4

vertraut machen 4 vorgesehen sein 18


weiterhin + Verb 10

vertreiben 23 Vorgesetzte 12, 29


weiterziehen 27
ziihlen 8

vertreten sein 19 vorhanden sein 20


weitgehend 10
Zahler 16

Vertrieb 24 Vorherrschaft 28
Wellensittich 19
zahlreich 27

Vertriebsweg 11 vorherrschend 22
Weltal117
Zartbitterschokolade 8

verursachen 16 vorhersagen 18
weltbekannt 23
Zeichen 31

vervielfachen sich 10 vorhersehen 5


Welternahrungslag 30
Zeiger 13

vervierfachen sich 8 Vorjahr 29


Weltgesundheitsorganisation 20
Zeitaufwand 26

Ver\'laltung 24 Vorlaufer 23
weltoffen 7
zeitgeniissisch 4

ver\'landeln 27 vorlegen 4
Weltraumbehiirde 17
Zeitraum 10

ver\'landt 28 Vorliebe 29
Weltruf 19
zensieren 24

Ver\'landtschaft 17 vorliegen 33
Weltsprache 22
Zensur24

Ver\'landtschaftsgrad 17 Vormonat 29
weltweit 16
zentral22

ver\'lenden 34 vorrangig 18
Wende 18
zerfiiel),en 27

- 45
zerstreut 25 zuggeb un den 32 zunehmend 35 Zuschauer 16
ziehen sich 25 zugig 17 zur Verfugung stehen 32 Zuspitzung 20
zielen 7 zugleich 28 zurasen 17 zustandig 20
zielg erichtet 26 zugrunde liegen 24 zurechtkommen 16 Zuslimmung 34
Zielgruppe 31 Zugverbindung 32 zuruckgehen 30 zutrauen 23
zielstrebig 17 Zugvogel 20 zurzeit 34 Zuverl assigkeit 21
Zier 19 zukommen 11 zusagen 17 zuvor10
Zigeunerin 29 Zukunftsaussichten 22 zusammenfalten 7 Zuwanderer 6
zivilisiert 24 zulassen 7 zusammenhalten 22 Zwergstaa t 7
zu Rechl14 zulegen 24 Zusammenhang 26 Zwischenhandler 27
zu Sta nde bringen 27 zumuten 8 zusammenhangend 13 Zwischenlandung 26
zudem 14 zunachst 18 zusammenklappbar 6 zwischenzeitlich 13
zufolge 11 Zunahme 21 Zusammenspiel 5 Zypresse 26
Zugang 14 zunehmen 24 Zusalzkauf 12
zuganglich 24 zuneh mend 21 zusatzlich 8

Liste der im Glossar vorkommenden unregelmaBigen Verben


Diese Liste enthiilt nur einfa ch e Verben! Bei zu sammengesetzte n Ver ben - egal ob trennbar oder untrennbar - schauen Sie
bitte nach dem Grundwort: sich befinden ~ finden , herausfinden ~ finden.

Inifinitiv 3.Ps.Sg.Prasens Prateritum Perfekt


-------
beiGen biss hat gebissen
bieten bot hat geboten
binden band hatgebunden
bleiben blieb ist geblieben
brechen bricht brach hat/ist gebrochen
brennen brannte hat gebrannt
bringen brachte hat gebra cht
denken dachte hat geda cht
dringen drang hat/ist gedrungen
fahren fahrt fuhr hat/ist gefahren
fallen fallt fiel ist gefallen
fangen fangt fing hat gefangen
finden fand hat gefunden
flieGen floss ist geflossen
geben gibt gab hatgegeben
gehen ging ist gegangen
gelten gilt galt hat gegolten
genieGen genoss hat genossen
geschehen geschieht geschah ist geschehen
gewinnen gewann hat gewonnen
greifen griff hat gegriffen
halten halt hielt hat gehalten
hangen hing hatgehangen
heben hob hatgehoben
kennen kannte hat gekannt
kommen kam ist gekommen
konnen kann konnte hatgekonnt/kbnnen
laden ladt Iud hat geladen
lassen lasst Iier., hat gelassen

- 46
laufen lauf! lief ist gelaufen
leiden litt hat gelitten
leihen lieh hat geliehen
liegen lag hat gelegen
nehmen nimmt nahm hat genom men
nennen nannte hat genannt
raten rat riet hat geraten
rei8.en riss haUist gerissen
rufen rief hat gerufen
schaffen schuf hatgeschaffen
scheiden schied haUist geschieden
scheinen schien hat geschienen
schie8.en schoss hatgeschossen
schlafen schlaf! schlief hat geschlafen
schlag en schlagt schlug hat geschlagen
schlie8.en schloss hat geschlossen
schneiden schnitt hat geschnitten
schreiten schritt ist geschritten
schwinden schwand ist geschwunden
schworen schwor hat geschworen
sehen sieht sah hatgesehen
sein ist war ist gewesen
sinken sank ist gesunken
sitzen sa8. hatgesessen
sprechen spricht sprach hat gesprochen
springen sprang ist gesprungen
stech en sticht stach hat gestochen
stehen stand hat gestanden
steigen stieg ist gestiegen
sterben stirbt starb ist gestorben
sto8.en sto8.t stie8. haUist gesto8.en
streiten stritt hat gestritten
tragen tragt trug hat getragen
treffen trifft traf hat getroffen
treiben trieb haUist getrieben
treten tritt trat haUist getreten
weisen wies hat gewiesen
werben wirbt warb hat geworben
werden wird wurde ist geworden
ziehen zog haUist gezogen

- 47
..

Das könnte Ihnen auch gefallen